Sijoitustoiminnan tuotot , ,42. Maksetut korvaukset , ,96

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoitustoiminnan tuotot 6 749 532,90 10 403 591,42. Maksetut korvaukset -709 802 608,81-699 765 400,96"

Transkriptio

1 TULOSLASKELMA Vakuutusmaksutulo ja lakisääteiset rahoitusosuudet Vakuutusmaksutulo , ,33 Valtion osuus , ,59 Kansaneläkelaitoksen osuus , , , ,72 Sijoitustoiminnan tuotot , ,42 Maksetut korvaukset , ,96 Vastuuvelan muutos Vakuutusmaksuvastuu , ,92 Korvausvastuu , , , ,03 Lakisääteiset maksut , ,54 Liikekulut , ,38 Sijoitustoiminnan kulut , ,78 Vakuutustoiminnan tulos , ,45 Muut tuotot Lomitustoiminnan tuotot , ,28 Muut kulut Lomitustoiminnan kulut , ,52 Työturvallisuustoiminnan kulut , , , ,30 Välittömät verot -791,20-108,43 Tilikauden tulos 0,00 0,00 1

2 TASE VASTAAVAA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet , ,21 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,68 SIJOITUKSET Kiinteistösijoitukset Kiinteistöosakkeet , ,04 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,28 Rahoitusmarkkinavälineet , ,15 Muut lainasaamiset , ,88 Talletukset 0, , , ,35 SAAMISET Vakuutusmaksusaamiset , ,02 Saaminen valtiolta ja Kelalta , ,09 Muut saamiset , , , ,60 MUU OMAISUUS Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,94 Muut aineelliset hyödykkeet , ,18 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,32 SIIRTOSAAMISET Korot ja vuokrat , ,70 Muut siirtosaamiset , , , ,70 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,65 VASTATTAVAA VASTUUVELKA Vakuutusmaksuvastuu , ,73 Korvausvastuu , , , ,99 VELAT Ensivakuutustoiminnasta , ,63 Velka valtiolle ja Kelalle , ,38 Muut velat , , , ,42 SIIRTOVELAT , ,24 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,65 2

3 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Saadut vakuutusmaksut , ,86 - jälleenvakuuttajille maksettu osuus , ,90 Valtion ja Kelan osuus , ,74 Maksetut korvaukset , ,10 - jälleenvakuuttajilta saatu osuus , ,06 Saadut korot , ,92 Saadut osingot , ,69 Saadut muut sijoitustuotot , ,31 Tulot liiketoiminnan muista tuotoista Lomitustoiminnan tulot , ,28 Muut maksut liiketoiminnan kuluista Lomitustoiminnan kulut , ,68 Työturvallisuustoiminnan kulut , ,16 Muut kulut , ,47 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,55 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,38 Maksetut välittömät verot -822, ,96 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,21 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) 0,00 0,00 Liiketoiminnan rahavirta , ,21 Investointien rahavirta Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat) , ,05 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto) , ,96 Investointien rahavirta , ,01 Rahavarojen muutos , ,20 Rahavarat tilikauden alussa , ,20 Rahavarat tilikauden lopussa , ,40 3

4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Tilinpäätöksen laatimista koskevat säädökset Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu kirjanpito- ja vakuutusyhtiölainsäädännön lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä (1340/2002) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä asetusta erityiseläkelaitosten tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä (1341/2002). Vakuutusvalvontavirasto (VVV) on antanut mainittuja asetuksia tarkentavan määräyksen (2002:7) sekä siihen liittyvät muutokset Dnro 8/002/2002, Dnro 9/002/2003 ja Dnro 1/002/2004. Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu, koska Melan kokonaan tai osittain omistamien kiinteistö- ja asuntoyhtiöiden tilinpäätösten yhdisteleminen ei ole tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi Melan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (KPL 6.luku 3 ). Yhtiöistä Melan kokonaan omistamia yhtiöitä on viisi ja osittain omistamia (yli 20 % osakepääomasta) neljä. Sijoitusten arvostus Kiinteistösijoitukset on taseessa arvostettu hankintahintaan, mahdollisesti lisättynä aktivoiduilla hankinnoilla tai alempaan arvonalennuksella vähennettyyn arvoon. Kiinteistöjen käypinä arvoina käytetään ulkopuolisen asiantuntijan arvioimaa markkinahintaa tai taseen mukaista hankintahintaa. Muut sijoitukset on taseessa arvostettu fifo-periaatteen mukaisesti joko hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon kuitenkin siten, että koko juoksuaikansa pidettäviksi tarkoitetut joukkovelkakirjalainat on arvostettu taseessa hankintamenoon, johon on lisätty tai josta on vähennetty nimellisarvon ja hankinta-arvon erotus jaksotettuna korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi. Poikkeuksen muodostavat myös sijoitustodistukset, jotka arvostetaan hankintamenoon. Jatkuvan kaupankäynnin kohteena olevien sijoitusten markkinahinnan alittaessa niiden hankinta-arvon kirjataan ero arvonalennuksena sijoitustoiminnan kuluihin. Hankintamenoa alempaan käypään arvoon kirjatut sijoitukset (arvostus sekä kuukauden lopussa että tilinpäätöksessä) palautetaan kunkin kuukauden alussa takaisin alkuperäiseen hankinta-arvoon. Näin mahdollinen myyntivoitto tai tappio lasketaan aina alkuperäiseen hankintahintaan verraten. Kuukauden lopussa sijoitus kirjataan joko hankinta-arvoon tai alempaan senhetkiseen käypään arvoon. Sijoitukset palautettiin alkuperäiseen hankinta-arvoon v alussa, mistä johtuen ko. vuoden sijoitustoiminnan tuotot ja kulut tuloslaskelmassa eivät ole vertailukelpoisia v lukuihin. Tilikauden 2004 aikana luovuttiin pääosin sijoitustodistusten käytöstä ja siirryttiin käyttämään ei-aikarajoitteista sijoitustiliä. Taseessa sijoitustili ryhmitellään pankkisaamisiin. Sijoitustoiminnan raportoinnissa sen sijaan sijoitustili ja sen tuotto otetaan huomioon rahamarkkinatilien tapaan. Saamiset Vakuutusmaksusaamiset on pääosin kirjattu nimellisarvoonsa, epävarmat saamiset nimellisarvoa alempaan todennäköiseen arvoon. Epävarmojen vakuutusmaksusaamisten arvonalennukset, velkajärjestelyssä ja yrityssaneerauksessa anteeksiannetut saatavat sekä vanhentuvat maksut käsitellään luottotappioina, jotka esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa erillisellä rivillä vakuutusmaksutulon oikaisuna. Tilinpäätöksen muihin saamisiin sisältyvät MATA-regressisaamiset ja sukupolvenvaihdoseläkkeiden pääoma-arvojen palautussaamiset. Ne on kirjattu todennäköiseen arvoon. Muilta osin saamiset on kirjattu nimellisarvoonsa. 4

5 Liikekulut ja poistot Vuonna 2000 vahvistetun poistosuunnitelman mukaan atk-ohjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot poistetaan viiden vuoden tasapoistoina ja koneet ja kalusto 25 prosentin menojäännöspoistoina. Yleinen aktivointiraja on euroa. Taidehankinnoista ei tehdä säännönmukaisia poistoja. Liikekulut ja poistot sisältyvät toimintokohtaisesti tuloslaskelman eriin. Korvausten hoitamisesta aiheutuvat kulut sisältyvät maksettuihin korvauksiin, sijoitustoiminnasta aiheutuvat vastaavasti sijoitustoiminnan kuluihin. Liikekuluina esitetään vakuutusten hoidon ja hallinnon kulut. Muissa kuluissa esitetään lomituksen ja työturvallisuuden hoitokulujen osuus. Henkilöstön lakisääteinen eläketurva sekä lisäeläketurva on hoidettu Tapiola-yhtiöissä. Eläkevakuutusmaksut on kirjattu tuloslaskelmaan suoriteperusteisesti. Taloudelliset tunnusluvut Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut laskentakaavoineen on ilmoitettu liitetietona STM:n asetuksen edellyttämällä tavalla ja VVV:n laskentakaavojen mukaan. Vastuuvelan laskentaperiaatteet Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on kirjattava sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti vastuuvelkana MYEL:n mukaisen eläketurvan järjestämisestä johtuvien tulevien menojen peittämiseen tarvittavat varat siihen määrään asti, johon eläkelaitoksen ne tulot, joita ei ole käytettävä muihin tarkoituksiin, riittävät mainittujen menojen peittämiseen (MYEL 10 ). Vuosina MYEL 13 4 momentissa tarkoitettujen perusteiden mukaan lasketusta sijoitusten tuotosta puolet kirjataan MYEL:n vastuuvelkaan. Työvahinkoturvan järjestämisestä aiheutuva vastuu rahoitetaan perusturvaosuudesta, valtion osuudesta ja maatalousyrittäjien vakuutusmaksuosuudesta MATA 15 :n 2 ja 3 momenteissa todettujen rahoitusosuuksien suhteessa. Näiden menojen peittämiseen tarvittavat varat Melan on kirjattava sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti korvausvastuuna. Siihen on siirrettävä vuosittain määrä, jolla MATA 15 :n 1 momentissa mainittujen osuuksien yhteismäärä ylittää samana vuonna maksetut korvaukset sekä 13 :ssä tarkoitetut työturvallisuuskulut ja kohtuulliset hoitokulut. Sen lisäksi, mitä kokonaiskustannusten rahoittamisesta 15 :ssä säädetään, Kansaneläkelaitoksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on vuosina suoritettava tämän lain mukaisten kokonaiskustannusten rahoittamiseksi ennen vuotta 2004 perusturvaosuuden osalta syntyneen vastuuvajauksen kattamiseksi korvausvastuun täydennysmaksua. Täydennysmaksun laskemista koskevat perusteet STM vahvistaa siten, että täydennysmaksu jakaantuu Kelan ja Melan vastattaviin osuuksiin 15 :n 2 momentissa säädettyjen rahoitusosuuksien suhteessa. Vapaa-ajan tapaturmavakuutusta koskeva vastuuvelka lasketaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien laskuperusteiden kaavojen mukaan. Lyhenteiden selitykset: MYEL SPVEL LUEL LUTUL KLOTUL MLOTUL LUKL MATA MATA-Va MELA-PVRL RHV Maatalousyrittäjien eläkelaki Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä Luopumiseläkelaki Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta Laki kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta Laki maataloustuotannon lopettamistuesta Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutus Vapaa-ajan tapaturmavakuutus Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille Ryhmähenkivakuutus 5

6 TULOSLASKELMAN LIITTEET VAKUUTUSMAKSUTULO JA LAKISÄÄTEISET RAHOITUSOSUUDET Vakuutusmaksutulo MYEL-peruseläkevakuutus , ,31 Ryhmähenkivakuutus , ,26 MATA-Ta- vakuutus , ,25 MATA-Va- vakuutus , ,85 Osuus sairaanhoitomaksusta (-) , ,00 Vakuutusmaksutulo ennen luottotappioita ja jälleenvakuuttajien osuutta , ,67 Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista (-) MYEL , ,06 RHV , ,22 MATA , , , ,44 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta , ,23 Jälleenvakuuttajien osuus (-) , ,90 Vakuutusmaksutulo , ,33 Valtion osuus x) MYEL , ,48 LUEL , ,53 LUKL , ,46 LUTUL , ,64 KLOTUL 0, ,84 MLOTUL 0, ,14 MATA , ,73 MELA-PVRL , ,77 Osuus sairaanhoitomaksusta (-) , ,00 Valtion osuus , ,59 Kansaneläkelaitoksen osuus Kansaneläkelaitoksen osuus (brutto) , ,80 Osuus sairaanhoitomaksusta (-) , ,00 Kansaneläkelaitoksen osuus , ,80 Vakuutusmaksutulo ja lakisääteiset rahoitusosuudet , ,72 x) ei sisällä lomituksen valtion osuutta 6

7 TULOSLASKELMAN LIITTEET MAKSETUT KORVAUKSET Eläkkeet MYEL peruseläkkeet x) , ,26 MYEL lisäeläkkeet 8 916, ,12 TEL, LEL,TaEL, MEL,VEL,KUEL,KIEL,KELAL peruseläkkeet , ,64 TEL, LEL,TaEL, MEL,VEL,KUEL,KIEL,KELAL lisäeläkkeet , ,31 YEL peruseläkkeet , ,03 YEL lisäeläkkeet 5 340, ,64 SPVEL , ,81 LUEL , ,53 LUTUL , ,09 MATA , ,77 MATA 15 :n muk. osuus (-) , , , , , ,79 Korvaukset LUKL , ,46 KLOTUL 0, ,84 MLOTUL 0, ,14 MATA , ,99 MELA-PVRL , ,06 RHV , , , ,55 Eläkkeet ja korvaukset , ,34 Muut suoritukset , ,06 Vastuunjakokorvaukset (-) TEL - LEL - TaEL - MEL , ,92 YEL , , , ,42 Maksetut korvaukset ennen hoitokuluja ja jv-osuutta , ,98 Korvaustoiminnon hoitokulut , ,98 Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut , ,06 Maksetut korvaukset ennen jv osuutta , ,02 Jälleenvakuuttajien osuus (-) , ,06 Maksetut korvaukset , ,96 x) sisältää myös MYELin osuuden MATAlle 7

8 TULOSLASKELMAN LIITTEET SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTON ERITTELY Sijoitustoiminnan tuotot Tuotot kiinteistösijoituksista Muut tuotot (vuokratuotot) , ,93 Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot , ,69 Korkotuotot , ,19 Muut tuotot 0, ,17 0, , , ,81 Arvonalentumisten palautukset 0, ,29 Myyntivoitot , , , ,42 Sijoitustoiminnan kulut Kulut kiinteistösijoituksista , ,35 Kulut muista sijoituksista , ,55 Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut , , , ,28 Arvonalentumiset ja poistot Arvonalentumiset , ,77 Sij.om. suunn.muk.poistot , , , ,73 Myyntitappiot , , , ,58 Sijoitustoiminnan hoitokulut , , , ,78 Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa , ,64 Sijoitustoiminnan nettotuoton jakautuminen: MYEL - toiminta , ,88 MATA -Ta - toiminta , ,90 MATA- Va- toiminta , , , ,64 8

9 TULOSLASKELMAN LIITTEET LIIKEKULUT Kokonaisliikekulut toiminnoittain (ei sisällä lomitusta ja työturvallisuutta) Liikemenot Suunn.mukaiset Yhteensä Yhteensä poistot Maksetut korvaukset , , , ,04 Korvaustoiminnon hoitokulut , , , ,98 Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut ,15 0, , ,06 Liikekulut , , , ,38 Vakuutustoiminnon hoitokulut , , , ,43 Hallinnosta aiheutuvat kulut , , , ,95 Sijoitustoiminnan liikekulut , , , ,20 Kokonaisliikekulut , , , ,62 Kokonaisliikekulujen jakautuminen 1) MYEL- toiminta , ,03 MATA-Ta - toiminta , ,67 MATA-Va - toiminta , ,87 LUTU - toiminta , , , ,05 Henkilöstökulut (ei sisällä lomitusta ja työturvallisuutta) Palkat ja palkkiot , ,57 Eläkekulut , ,27 Muut henkilösivukulut , ,38 Muut henkilöstökulut , , , ,45 Johdon palkat ja palkkiot, eläkesitoumukset, rahalainat ja niiden ehdot sekä vakuudet ja vastuusitoumukset Palkkiot valtuuskunnan jäsenille ja varajäsenille , ,00 Palkkiot hallituksen jäsenille ja varajäsenille , ,00 Palkat ja palkkiot toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen , ,24 Toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa eläkeiäksi on sovittu 63 vuotta. Luottamustoimessa oleville henkilöille on kustannettu TEL-järjestelmän vähimmäisehtojen mukainen eläketurva. Johdolle ei ole annettu rahalainoja, vakuuksia eikä myönnetty muita vastuusitoumuksia. Henkilöstön keskimääräinen nettohenkilömäärä Konttorihenkilöstö Asiamiehet ) sisältää välittömät verot 9

10 TULOSLASKELMAN LIITTEET VASTUUVELAN MUUTOKSEN ERITTELY Muutos MYEL-peruseläketurvan vakuutusmaksuvastuu , , , ,90 MYEL-lisäeläketurvan vakuutusmaksuvastuu , , , ,91 MYEL-lisäeläketurvan korvausvastuu , , , ,09 MATA -Ta:n korvausvastuu , , , ,81 MATA -Va:n korvausvastuu , , , , , , , ,96 MUUT TUOTOT Lomitustoiminnan tuotot Kuntien lomituksen käyttökustannusten korvaus , ,88 Kuntien lomituksen paikallishallintokustannusten korvaus , ,40 Melan lomituksen hallintokustannusten korvaus , , , ,28 MUUT KULUT Lomitustoiminnan kulut Kuntien lomituksen käyttökulut , ,88 Kuntien lomituksen paikallishallintokulut , ,40 Melan lomituksen hallintokulut Henkilöstökulut , ,98 Atk-kulut , ,59 Muut kulut , ,83 Poistot , , , , , ,52 Työturvallisuustoiminnan kulut Työturvallisuuden apurahat , ,38 Työturvallisuuden hoitokulut , , , ,78 VÄLITTÖMÄT VEROT Aikaisempien vuosien verot -3,74-717,90 Tilikauden verot 794,94 826,33 791,20 108,43 10

11 TASEEN LIITTEET SIJOITUKSET Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Sijoitukset Jäljelläoleva Kirjanpitoarvo Käypä arvo hankintameno Kiinteistösijoitukset Kiinteistöosakkeet , , ,12 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , , ,81 Rahoitusmarkkinavälineet , , ,79 Muut lainasaamiset , , , , , ,89 Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta , ,38 Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus) ,38 Sijoitukset Jäljelläoleva Kirjanpitoarvo Käypä arvo hankintameno Kiinteistösijoitukset Kiinteistöosakkeet , , ,01 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , , ,17 Rahoitusmarkkinavälineet , , ,11 Muut lainasaamiset , , ,88 Talletukset , , , , , ,18 Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta , ,64 Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus) ,82 11

12 TASEEN LIITTEET Kiinteistösijoitukset Kiinteistösijoitusten muutokset Kiinteistöosakkeet Lainasaamiset Hankintameno ,97 0,00 Lisäykset , ,00 Vähennykset 0,00 0,00 Hankintameno , ,00 Hankintameno , ,00 Lisäykset ,73 0,00 Vähennykset , ,00 Hankintameno ,77 0, Omassa käytössä olevat kiinteistöosakkeet Jäljellä oleva hankintameno , ,43 Kirjanpitoarvo , ,43 Käypä arvo , ,00 Kiinteistö- ja asunto-osakkeet * Omistusosuus Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kiinteistö Oy Espoon Finnbo 100,0 % , ,00 1 Kiinteistö Oy Kauniaisten Asematie ,0 % , ,00 1 Kiinteistö Oy Metsätapiola 39,1 % , ,00 1 Kiinteistö Oy Tietäjäntie ,0 % , ,00 1 Kiinteistö Oy Hopia-avain 100,0 % , ,00 1 Kiinteistö Oy Kurunhelmi 60,0 % , ,00 Asunto Oy Kauniaisten Läntinen Koulupolku 2 100,0 % , ,00 1 Asunto Oy Otatornit 29,6 % , ,00 1 Asunto Oy Kittilän Kätkäläinen 23,0 % , ,00 1 Vierumäki Golf Garden Oy rak.nro , , , ,12 1 Toimisto- ja asuinkiinteistöosakkeet arvioitu tammikuussa 2005 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Kotipaikka Lukumäärä Kirjanpitoarvo Käypä arvo Pörssiyhtiöt Amer-yhtymä Oyj A , ,10 Elisa Communications Oyj , ,12 Fortum Oyj , ,34 12

13 TASEEN LIITTEET Kotipaikka lukumäärä Kirjanpitoarvo Käypä arvo Huhtamäki Oyj , ,00 Kemira Growhow Oyj , ,00 Kone Oyj B , ,48 Metso Oyj , ,74 M-real Oyj B , ,50 Nokia Oyj , ,72 Nokian Renkaat Oyj , ,00 Nordea Ab Ruotsi , ,81 Outokumpu Oyj , ,76 Perlos Oyj , ,00 Rautaruukki Oyj , ,00 Sampo Oyj , ,44 Sanoma-WSOY Oyj B , ,00 Stora Enso Oyj B , ,76 TeliaSonera Oyj Ruotsi , ,40 Tietoenator Oyj , ,00 UPM-Kymmene Oyj , ,88 YIT-Yhtymä Oyj , ,84 Muut pörssiyhtiöt , ,68 Pörssiyhtiöt yhteensä , ,57 Sijoitusrahasto-osuudet Alfred Berg Korko , ,13 Celeres Pension , ,05 Celeres Reit Kiinteistö T , ,66 Danske Capital/DCF Fund Focus Cap , ,50 Danske Capital/Firstnordic Baltic Equity Fund B , ,94 Eliksir K , ,51 ICECAPITAL Euro Floating Rate B , ,45 Pohjola Euro Kasvu B , ,90 Pohjola Euro Value B , ,53 Pohjola Finland Value B , ,06 Pohjola Pharma B , ,58 Pohjola Solid B , ,27 Pohjola Vaihtovelkakirjalaina B , ,67 Mandatum Emerging Asia K , ,78 Mandatum Euro Yrityslaina K , ,41 Mandatum European Growth K , ,97 Mandatum Global Tech K , ,75 Mandatum Itä-Eurooppa K , ,51 Mandatum Suomi Kasvuosake K , ,25 Sampo Euro Value K , ,64 Sampo Eurooppa Osake K , ,40 13

14 TASEEN LIITTEET Sampo Japani Osake K , ,27 Sampo Pohjois-Amerikka Osake K , ,26 Sampo Suomi Yhteisöosake K , ,17 Sampo Yhteisökorko K , ,74 Sampo Yhteisöobligaatio K , ,82 Nordea European Equity Hedge kasvu , ,26 Nordea 1 -European Value Fund B , ,69 Nordea 1 - North American Value Fund , ,23 Nordea Japani kasvu , ,15 Nordea Kaukoitä kasvu , ,99 Nordea Pro Corporate Bond kasvu , ,25 Nordea Pro Euro Obligaatio kasvu , ,85 Nordea Pro Euro Korko kasvu , ,33 Nordea Pro Eurooppa kasvu , ,44 Nordea Pro Suomi kasvu , ,19 BGI Europe ex-uk Index Fund , ,39 OP-Britannia A , ,46 OP-Euro Yrityslaina B , ,37 Gyllenberg European Equity Value A , ,52 SEB Lux Bond Fund- Corporate Bonds , ,47 SEB Lux Europe Chance/Risk Fund , ,99 SEB Lux Fund - Europe Equity , ,13 Sijoitusrahasto-osuudet yhteensä , ,93 Muut kuin pörssiyhtiöt TKP Tieto Oy , ,70 Helmet SME Ventures Ky , ,57 Helmet SME Ventures II G Ky , ,84 Muut , ,20 Muut kuin pörssiyhtiöt yhteensä , ,31 Osakkeet ja osuudet yhteensä , ,81 Muut lainasaamiset Lainasaamiset vakuuden mukaan jaoteltuna Muut lainasaamiset Pankkitakaus , ,70 Osakaslaina 0, , , ,88 14

15 TASEEN LIITTEET AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET Aineettomat Aineelliset Yhteensä hyödykkeet hyödykkeet Hankintameno , , ,87 Edellisenä vuonna loppuun poistetut ,15 0, ,15 Lisäykset , , ,74 Vähennykset 0, , ,01 Hankintameno * , , ,45 Kertyneet poistot , , ,07 Edellisenä vuonna loppuun poistetut ,15 0, ,15 Vähennysten kertyneet poistot 0, , ,60 Tilikauden poistot , , ,36 Kertyneet poistot , , ,68 Kirjanpitoarvo , , ,77 * Hankintamenona on esitetty niiden hyödykkeiden hankintameno, joiden hankintamenoja ei ole kokonaan kirjattu suunnitelman mukaisina poistoina kuluksi. Hankinnat/poistot toiminnoittain Kirjanpitoarvo Lisäys/Vähennys Kirjanpitoarvo netto Poisto Lomitus Hallinto , , , , , , , ,94 Työturvallisuus , , , ,96 Sijoitukset , , , ,08 Muu toiminta , , , , , , , ,77 VASTUUT AVL 188 :n mukainen vastuu AVL 13 a :ssä tarkoitetun verovelvollisuusryhmän velasta Uudenmaan verovirastolle; yhteisvastuullinen velka on koko ryhmän osalta ,21 euroa. 15

16 TASEEN LIITTEET SAAMINEN VALTIOLTA JA KELALTA / VELKA VALTIOLLE JA KELALLE Saaminen (+) /Velka (-) SAAMINEN VALTIOLTA /VELKA VALTIOLLE MYEL , ,48 LUEL , ,47 LUTUL , ,04 LUKL , ,54 KLOTUL ,16 MLOTUL ,86 MATA , ,27 PVRL , , , ,91 SAAMINEN/VELKA KELALTA MATA , , , ,71 SIIRTOVELAT Valtionosuusennakko (MMM) , ,36 Muut siirtovelat , , , ,24 SAAMINEN/VELKA VASTUUNJAOSTA Siirtosaaminen (+) / Siirtovelka (-) YEL-eläkkeet , ,41 TEL-, LEL-, TaEL-, MEL-, KELAL-, VEL-, KUEL- ja KIEL- eläkkeet , , , ,06 OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ Omistus- Oma pääoma Tilikauden voitto/ osuus tappio eur Melan kokonaan omistamat: % Kiinteistö Oy Espoon Finnbo, Espoo , ,70 Kiinteistö Oy Kauniaisten Asematie 13, Kauniainen , ,38 Kiinteistö Oy Tietäjäntie 11, Espoo ,25-319,30 Asunto Oy Kauniaisten Läntinen Koulupolku 2, ,23-738,41 Kauniainen Kiinteistö Oy Hopia-avain, Helsinki , ,78 Melan osittain omistamat: Kiinteistö Oy Kurunhelmi, Kuru 60, , ,92 Kiinteistö Oy Metsätapiola, Espoo 39, , ,24 Asunto Oy Otatornit, Espoo 29, ,66 x) ,89 x) Asunto Oy Kittilän Kätkäläinen, Kittilä 23, ,49 x) 9 867,59 x) x) Vuoden 2003 tilinpäätöslukuja 16

17 TASEEN LIITTEET milj. milj. milj. Vakuutusmaksutulo 151,2 145,3 144,0 Valtion osuus 561,9 559,0 546,7 Kansaneläkelaitoksen osuus 11,9 8,3 9,1 Maksetut eläkkeet ja korvaukset -790,2-778,5-764,1 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 8,4 7,0 3,5 tuotto sitoutuneelle pääomalle, % 7,8 % 6,9 % 3,6 % Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 4,3 3,3-0,5 Liikevaihto 731,7 723,0 708,3 Kokonaisliikekulut -24,7-23,0-19,8 % liikevaihdosta 3,4 % 3,2 % 2,8 % MYEL-liikekulut % MYEL- työtulosummasta 1,5 % 1,4 % 1,1 % Vastuuvelka 91,2 86,8 82,7 Eläkevarat 105,4 99,6 95,6 MYEL-työtulosumma 1 241, , ,0 hlöä hlöä hlöä MYEL-vakuutettuja MATA-vakuutettuja Eläkkeen- ja korvauksensaajia Vakuutusmaksutulo MYEL- ja MATA-vakuutusmaksutulot suoriteperusteisesti ennen sairaanhoitomaksuosuuden, luottotappion ja jälleenvakuuttajien osuuden vähentämistä Valtion osuus Melan saamat valtionosuudet ennen sairaanhoitomaksuosuuden vähentämistä Kansaneläkelaitoksen osuus Kansaneläkelaitoksen osuus ennen sairaanhoitomaksuosuuden vähentämistä Maksetut eläkkeet ja korvaukset Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset ennen vastuunjakokorvauksen vähentämistä Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin Sijoitusten nettotuotto käyvin arvoin on raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos - kassavirta kauden aikana Tuotto sitoutuneelle pääomalle lasketaan ns. mukautettua Dietz:in kaavaa käyttäen: sijoitusten tuotto käyvin arvoin Tuotto = sitoutunut pääoma Kassavirta = ostot - myynnit - tuotot + kulut = markkina-arvo kauden (lopussa-alussa) - kassavirta markkina-arvo kauden alussa + painotettu kassavirta Painotettu kassavirta saadaan painottamalla kauden kassavirrat sillä suhteellisella osuudella koko kauden pituudesta, joka on jäljellä tapahtumapaivästä tai tapahtumakuukauden puolivälistä kauden loppuun 17

18 TASEEN LIITTEET Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin on sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin - vastuuvelan tuottovaatimus Liikevaihto Liikevaihto = vakuutusmaksutulo ennen vakuutusmaksusaamisten luottotappioita ja jälleenvakuuttajien osuutta + valtion osuus + Kansaneläkelaitoksen osuus + sijoitustoiminnan tuotot tuloslaskelman mukaan Kokonaisliikekulut Toimintokohtaiset liikekulut yhteensä (eivät sisällä lomitusta ja työturvallisuutta) Vastuuvelka Taseen vastuuvelka Eläkevarat Eläkevarat = Melan vastuuvelka per sijoitusten kirjanpitoarvon ja käyvän arvon erotus MYEL - työtulosumma Vakuutuskannasta per laskettu MYEL-työtulosumma Espoossa 28. helmikuuta 2005 Esa Härmälä Holger Falck Heimo Hanhila Erkki Kolehmainen Pentti Leppäaho Terttu Mielikäinen Matti Toiviainen Kaarina Suihkonen Hannu Uusitalo Päivi Huotari toimitusjohtaja Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta olemme tänään antaneet kertomuksen. Espoossa 15. maaliskuuta 2005 Harri Pärssinen, KHT Tomi Englund, KHT 18

19

Sijoitustoiminnan tuotot 9 915 587,05 8 388 647,83. Maksetut korvaukset -739 387 313,71-722 762 002,02

Sijoitustoiminnan tuotot 9 915 587,05 8 388 647,83. Maksetut korvaukset -739 387 313,71-722 762 002,02 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 Vakuutusmaksutulo ja lakisääteiset rahoitusosuudet Vakuutusmaksutulo 154 224 671,87 154 467 529,86 Valtion osuus 584 040 168,58 568 954 131,35 Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Sijoitustoiminnan tuotot 15 750 013,79 15 373 660,76. Maksetut korvaukset -865 113 144,94-836 309 300,87

Sijoitustoiminnan tuotot 15 750 013,79 15 373 660,76. Maksetut korvaukset -865 113 144,94-836 309 300,87 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011 Vakuutusmaksutulo ja lakisääteiset rahoitusosuudet Vakuutusmaksutulo 191 504 589,27 183 698 424,39 Valtion osuus 682 162 790,08 662 016 770,15 Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Sijoitustoiminnan tuotot 17 793 998,60 15 750 013,79. Maksetut korvaukset -893 577 947,66-865 113 144,94

Sijoitustoiminnan tuotot 17 793 998,60 15 750 013,79. Maksetut korvaukset -893 577 947,66-865 113 144,94 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 Vakuutusmaksutulo ja lakisääteiset rahoitusosuudet Vakuutusmaksutulo 207468006,86 191504589,27 Valtion osuus 698299918,11 682162790,08 Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Sijoitustoiminnan tuotot 21 016 820,73 17 793 998,60. Maksetut korvaukset -908 944 331,34-893 577 947,66

Sijoitustoiminnan tuotot 21 016 820,73 17 793 998,60. Maksetut korvaukset -908 944 331,34-893 577 947,66 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 Vakuutusmaksutulo ja lakisääteiset rahoitusosuudet Vakuutusmaksutulo 207 936 408,25 207 468 006,86 Valtion osuus 705 966 691,14 698 299 918,11 Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2011

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2011 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2011 Vuosi 2011 oli yhtiön 92. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 Vuosi 2009 oli yhtiön 90. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2009 Tulos Hallinto Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusliiketoiminta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2014-31.12.2014. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2014-31.12.2014. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013 31.12.2013 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2013...

Lisätiedot

Pidämme huolta arvokkaista asioista

Pidämme huolta arvokkaista asioista VUOSIKERTOMUS 2009 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pidämme huolta arvokkaista asioista Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaus Pohjantähden tulos v. 2009 oli hyvä sekä vahinkovakuutuksen

Lisätiedot

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2007 Tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 7 Tilinpäätös

3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 7 Tilinpäätös Fennia 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 7 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 10 Tase 13 Emoyhtiön rahoituslaskelma

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2012...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Tilinpäätös 9 Tuloslaskelma 9 Tase 12 Emoyhtiön

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2014 31.12.2014 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2014...

Lisätiedot

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia Fennia FenniaF Fennia ia Fennia Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Fennia Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konserniyhtiöt

Lisätiedot

1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS...

1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS... Sisällysluettelo 1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS... 1 1 1.1 KIRJANPITOA, TILINPÄÄTÖSTÄ JA KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 1 2 1.1.1 Rahoituslaskelma... 1 2 1.1.2 Tuloslaskelman

Lisätiedot

Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2012

Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tunnusluvut ja analyysit Sijoitusjakauma

Lisätiedot

Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Tilinpäätös 9 Tuloslaskelma 9 Tase

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2008 tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014 VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo 2 6 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 7 Tuloslaskelma 8 9 Tase 10 Rahoituslaskelma 11 12 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 13 15 Tuloslaskelman

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös. Henki-Fennia

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös. Henki-Fennia 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Henki-Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 6 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Emoyhtiön rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia Fennia F ia Henki-Fennia Henki-Fennia Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 i-fennia Henki-Fennia Henki-Fenn Fennia Sisältö Henki-Fennia Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Lisätiedot

4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 2010 7 Tilinpäätös 34 Henki-Fennian hallinto

4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 2010 7 Tilinpäätös 34 Henki-Fennian hallinto Henki-Fennia 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös Henki-Fennia 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 2010 7 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 8 Tase

Lisätiedot