Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013"

Transkriptio

1 suomen ympäristö Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 rakennettu ympäristö YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

2

3 SUOMEN YMPÄRISTÖ Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 Helsinki 2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

4 SUOMEN YMPÄRISTÖ Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Taitto: Marianne Laune Kansikuva: Aila Korpivaara Julkaisu on saatavana myös internetistä: Edita Prima Oy, Helsinki 2014 ISBN (nid.) ISBN (PDF) ISSN (pain.) ISSN (verkkoj.)

5 ESIPUHE Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuutta on seurattu tiiviisti lain voimaantulosta alkaen. Arviointeja tehtiin pian lain voimaantulon jälkeen vuosina 2001 ja 2002 ja laajemmin vuonna 2005 lain oltua voimassa viisi vuotta. Arviointien perusteella lakia on myös muutettu ja uusia säännöksiä hyväksytty liittyen esimerkiksi tuulivoimarakentamiseen ja vähittäiskaupan ohjaukseen. Uuden kokonaisarvioinnin tekeminen on kirjattu nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan ja toimeksiannon taustalla ovat toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. On syytä tarkastella lain vaikutuksia ja toimivuutta sekä lain tavoitteiden toteutumista tämän hetken ja myös tulevien haasteiden valossa. Kokonaisarviointia varten asetettiin seurantaryhmä Sen tehtävänä on ollut seurata ja edistää maankäyttö- ja rakennuslain arvioinnin suorittamista sekä käsitellä eri tahoilla laadittavien selvitysten tuloksia ja niistä tehtäviä johtopäätöksiä. Seurantaryhmän puheenjohtajana on toiminut ympäristöministeriöstä kansliapäällikkö Hannele Pokka ja varapuheenjohtajana ylijohtaja Helena Säteri. Seurantaryhmän jäseninä ovat olleet lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö, yksikön johtaja Antti Kivipelto, puolustusministeriö, neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa, valtiovarainministeriö, kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, hallitusneuvos Timo Tolvi / yliarkkitehti Raija Seppänen, maa- ja metsätalousministeriö, hallitussihteeri Janne Mänttäri / liikenneneuvos Anni Rimpiläinen, liikenne- ja viestintäministeriö, erityisasiantuntija Olli T. Alho, työ- ja elinkeinoministeriö, erityisavustaja Jouni Parkkonen, ympäristöministeriö, rakennusneuvos Aila Korpivaara, ympäristöministeriö, johtaja Heikki Aronpää, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, maakuntajohtaja Matti Viialainen Etelä-Savon liitto, lakimies Johanna Aho, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI, asiamies Matti Räisänen, Kaupan liitto, johtaja Maarit Lindström / asiamies Tiina Pasuri, Keskuskauppakamari, lakimies Tommi Siivonen / lakimies Leena Penttinen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, johtava asiantuntija Paavo Häikiö, Maanmittausinsinöörien liitto, rakennusvalvontajohtaja Pekka Virkamäki, Rakennustarkastusyhdistys, johtaja Kirsi Palviainen / johtaja Anu Kärkkäinen, Rakennusteollisuus RT, työ- ja elinkeinojohtaja Matti Tukiainen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, yleiskaavapäällikkö Leena Rossi, Suomen Arkkitehtiliitto, päälakimies Anu Kärkkäinen / päälakimies Jenni Hupli, Suomen Kiinteistöliitto, dosentti Heikki Kukkonen, Suomen Kotiseutuliitto, yliarkkitehti Ritva Laine, Suomen Kuntaliitto, erityisasiantuntija Tapani Veistola, Suomen Luonnonsuojeluliitto ja lainopillinen asiamies Tiina Toivonen / lainopillinen asiamies Antti Huotilainen, Suomen Yrittäjät. Seurantaryhmän sihteereinä ovat toimineet lainsäädäntöneuvos Jyrki Hurmeranta, ympäristöneuvos Matti Laitio, hallitussihteeri Maija Neva, hallitussihteeri Erja Werdi ja erityisasiantuntija Susanna Wähä ympäristöministeriöstä.

6 Seurantaryhmässä on käsitelty arvioinnin taustaselvityksiä sekä loppuraportin tekstiluonnoksia päätelmineen ja seurantaryhmän jäsenet ovat esittäneet niistä kommentteja ja mielipiteitä. Ryhmässä on useassa asiassa tuotu esiin erisuuntaisia näkemyksiä. Loppuraportin päätelmät ja johtopäätökset on kirjoitettu ympäristöministeriössä. Seurantaryhmän jäsenillä on ollut mahdollisuus vaikuttaa johtopäätöksiin, mutta niitä ei ole yhteisesti ryhmässä hyväksytty. Arviointiin liittyvää aineistoa on ympäristöministeriössä lisäksi käsitelty ryhmässä, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana rakennusneuvos Aila Korpivaara sekä jäseninä aluesuunnitteluneuvos Ulla Koski, erityisasiantuntija Merja Laitinen, ympäristöneuvos Harri Pitkäranta, lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, rakennusneuvos Aulis Tynkkynen ja rakennusneuvos Matti Vatilo sekä seurantaryhmän sihteerit. Arviointiraportin laatimiseen on lisäksi osallistunut useita muita ympäristöministeriön asiantuntijoita. Aineiston koonnista ja muokkaamisesta on vastannut hallinnollinen avustaja Pirkko Keränen. Maankäyttö- ja rakennuslaki on nyt ollut voimassa 14 vuotta ja se on lähtökohdiltaan ja keskeisiltä periaatteiltaan edelleen toimiva vastaamaan alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen tavoitteisiin. Kaikki alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen kannalta tärkeät asiat eivät ole kuitenkaan edistyneet myönteisesti. Tämä nostaa esille säännösten tarkistamis- ja kehittämistarpeita, mutta paljon on kysymys myös muodostuneista toimintakäytännöistä ja lain soveltamisesta. Toimivuusarvioinnissa on tunnistettu näihin molempiin asioihin liittyviä kehittämistarpeita. Helsingissä Kansliapäällikkö Hannele Pokka 4 Suomen ympäristö

7 SISÄLLYS Esipuhe Johdanto Arvioinnin ohjelmointi ja toteuttaminen Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset ja eduskunnan lausumat Alueidenkäytön ohjausjärjestelmän toimivuus Suunnitteluvälineet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaavoitus Yleiskaavoitus Asemakaavoitus Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset Alueidenkäytön ohjauksen toimivuus kaupunkiseuduilla Alueidenkäytön ohjauksen erityiskysymyksiä maaseudulla ja rannoilla Kaavoitusta palvelevien selvitysten ja vaikutusten arviointien laatu ja kohdentuminen Vähittäiskaupan ohjauksen toimivuus Alueidenkäytön ja liikenteen suunnittelun yhteensovittaminen Kulttuuriympäristön huomioon ottaminen Luonnonympäristön huomioon ottaminen Kansalliset kaupunkipuistot Rakentamisen ohjausjärjestelmän toimivuus Rakennushankkeen toimijoiden vastuut ja rakentamisen laatu Rakennuksen olennaisia teknisiä vaatimuksia koskevan sääntelyn sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman sääntelyn toimivuus Paikallisten olosuhteiden määräykset rakennusjärjestyksessä Viranomaisohjaus ja rakentamisen valvonta Rakentamisen ohjausjärjestelmän toimivuus pientalorakentamisen näkökulmasta Rakentamisen ohjausjärjestelmän toimivuus korjausrakentamisen ja käyttötarkoituksen muutosten näkökulmasta Suunnitelmallista kiinteistönpitoa koskevan sääntelyn toimivuus Rakentamista koskevaan sääntelyyn on tehty rakenteellisia muutoksia Toimintaympäristön keskeisiä kysymyksiä Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen Kilpailun toimivuus alueidenkäytön ja rakentamisen ohjauksessa Suomen ympäristö

8 6.3 Sähköinen tiedonhallinta ja asiointi Paine täydennysrakentamiseen kasvaa Yhteistyö ja eri toimijoiden roolit Kuntien, maakunnan liittojen ja valtion tehtäväjako Kaavaohjauksen ja muun yhteistyön toimivuus Kuntien ja yksityisen sektorin yhteistyö Osallistuminen kaavoitukseen Maapolitiikka ja kaavojen toteuttaminen Muutoksenhaku Muutoksenhakijat ja valitusperusteet Valitusten menestyminen Valituslupa-asiat Voimavarat Kuntien kaavoituksen voimavarat Kuntien rakennusvalvonnan voimavarat Maakuntien liitot Valtion ympäristöhallinto ja sektoriviranomaiset Voimavarojen kohdentaminen Maankäyttö- ja rakennuslain sekä muun lainsäädännön rajapinnat Alueidenkäyttöä koskevien säännösten ja muun lainsäädännön rajapinnat Rakentamista koskevien säännösten ja muun lainsäädännön rajapinnat Maankäyttö- ja rakennuslaki perustuslain näkökulmasta Yhteenveto ja johtopäätökset Toimivuusarvioinnin keskeiset johtopäätökset Rakennepoliittiseen ohjelmaan liittyvät lainsäädännön muutoshankkeet ja toimintakäytäntöjen kehittäminen Sammanfattning och slutsatser Centrala slutsatser av utvärderingen av hur lagen fungerar Projekt för ändring av lagstiftningen med anknytning till det strukturpolitiska programmet och utveckling av verksamhetspraxis Lähteet ja muuta kirjallisuutta Liite: Keskeisiä lyhenteitä Kuvailulehti Presentationsblad Documentation page Suomen ympäristö

9 1 Johdanto Lain keskeiset tavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja -asetus (895/1999) tulivat voimaan Lain eräät vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittamista koskevat säännökset olivat kuitenkin sovellettavina jo alkaen. Lain tuomia keskeisiä muutoksia olivat kaavojen sisältövaatimuksia koskevien säännösten uudistaminen, kuntien päätösvallan lisääntyminen ja kuntakaavojen vahvistusmenettelyn poistuminen, vuorovaikutuksen ja osallistumismahdollisuuksien kehittyminen sekä muutoksenhakutien muuttuminen ympäristöhallinnosta hallintotuomioistuimiin. Lakia koskeneen hallituksen esityksen mukaan (HE 101/1998) tavoitteena oli parantaa alueiden käytön suunnittelun edellytyksiä yhdyskuntakehityksen, toimintojen sijoituksen ja ympäristön ohjauksessa kestävää kehitystä edistävään, ympäristöhaittoja vähentävään ja luonnonvaroja säästävään suuntaan. Lain yleinen tavoite on määritelty sen 1 :ssä. Tavoitesäännös korostaa edellytysten luomista hyvälle elinympäristölle sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle kehitykselle. Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevista asioista. Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet on tältä pohjalta määritelty lain 5 :ssä ja rakentamisen ohjauksen tavoitteet lain 12 :ssä. Seurantaa koskevat aikaisemmat kannanotot Lain toiminnasta saatuja kokemuksia arvioitiin ensimmäisen kerran pian sen voimaantulon jälkeen vuosina 2001 ja Tuolloin todettiin, että kaavojen sisällöllisten tavoitteiden ja rakentamisen laatua koskevien tavoitteiden toteutumista oli vaikea arvioida vain kahden vuoden kokemusten perusteella. Jatkoseurannassa korostettiin erityisesti osallistumista ja vuorovaikutusta koskevien tavoitteiden toteutumista, selvitysten ja vaikutusten arviointien kohdentamista ja rajaamista, kuntien yhteistyön kehittämistä, voimavarojen riittävyyttä, vähittäiskaupan suuryksiköiden ohjauksen toimivuutta, rantojen poikkeamistoimivaltaan liittyvää lain soveltamista sekä valitusherkkyyden mahdollisia muutoksia. Kattavammin lain toimivuutta arvioitiin vuonna Tuolloin tehtiin useita kyselyjä ja erillisselvityksiä ja kokoava loppuraportti Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus (Suomen ympäristö 781/2005) julkaistiin syyskuussa vuonna Tuolloinkin todettiin, että lain vaikutukset yhdyskuntien kehittymiseen sekä ympäristön ja rakentamisen laatuun näkyvät monilta osin vasta pitemmän ajan kuluessa. Raportissa kuitenkin todettiin, että laki siihen asti saatujen kokemusten perusteella on toiminut Suomen ympäristö

10 pääosin sille asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän koettiin tarjoavan toimivia välineitä erilaisiin tilanteisiin sekä kasvukeskuksissa että muualla maassa. Johtopäätöksissä katsottiin, että maankäyttö- ja rakennuslaki antaa aikaisempaa parempia edellytyksiä ympäristön laadun parantamiselle. Eniten kritiikkiä tuotiin esille yhdyskuntarakenteeseen ja palvelujen saatavuuteen liittyvissä kysymyksissä. Niissä lain ei katsottu tuoneen havaittavaa muutosta parempaan suuntaan. Arviointi ei johtanut mittavampiin uudistuksiin laissa, mutta joitakin pienempiä muutoksia toteutettiin. Kokonaisarviointi mukaan hallitusohjelmaan Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan kirjattiin maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarvioinnin toteuttaminen tällä hallituskaudella. Arvioinnin taustalla on lain voimassaoloaikana monin tavoin muuttunut toimintaympäristö ja tarve tarkastella alueidenkäytön ja rakentamisen ohjauksen säädöspohjaa sekä sen perusteella muotoutuneita käytäntöjä nykypäivän ja näköpiirissä olevien tulevaisuuden haasteiden näkökulmasta. Muuttuneeseen toimintaympäristöön liittyvistä kysymyksistä voidaan mainita esimerkiksi ilmasto- ja energiapolitiikka, jonka merkitys on maankäyttö- ja rakennuslain voimaantulon jälkeen voimakkaasti kasvanut. Myös kuntarakenteen uudistuminen on käynnissä ja valtion aluehallintoa on koottu laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Kansalaisyhteiskunta on vahvistunut ja yksityisen ja julkisen sektorin suhteissa on tapahtunut muutoksia. Kaupunkiseutujen kasvu ja merkityksen korostuminen, täydennysrakentamisen painottuminen, väestö- ja ikärakenteessa tapahtuneet muutokset ja elinympäristöön kohdistuvien odotusten lisääntyminen ovat myös esimerkkejä kehityssuunnista, joiden merkitystä lain toimivuuden kannalta on syytä arvioida. Globaali talous on nopeatempoista ja tämä edellyttää myös alueidenkäytöltä valmiuksia vastata ripeästi erilaisiin tarpeisiin. Toisaalta vaatimukset elinympäristön laadulle ja herkkyys siinä tapahtuville muutoksille ovat lisääntyneet. Tämä korostaa alueidenkäyttöön ja rakentamisen ohjaamiseen liittyvää läpinäkyvyyden ja vuorovaikutteisten toimintatapojen tarvetta. 8 Suomen ympäristö

11 2 Arvioinnin ohjelmointi ja toteuttaminen Ohjelmointi Toimivuusarvioinnin toteuttaminen ohjelmoitiin syksyllä Arvioinnin yhteydessä käynnistettäviä selvityksiä ja tutkimushankkeita päätettiin hahmotella seuraavien ohjausjärjestelmän toimivuuden kannalta kolmen keskeisen painopisteen pohjalta: Alueidenkäytön ohjausjärjestelmän toimivuus erityisesti yhdyskuntarakenteen hallinnan näkökulmasta Selvitetään MRL:n mukaisen alueidenkäytön ohjausjärjestelmän vaikutuksia ja toimivuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään kaupunkiseututasoisen ohjauksen ja kaavallisen kokonaissuunnittelun toimivuuteen toimintaympäristössä sekä erityisesti kuntajaossa tapahtuneet ja tapahtumassa olevat muutokset huomioon ottaen. Rakentamisen ohjaus, vastuut ja laatu Selvitetään nykyisen sääntelyn ja rakentamisen ohjauksen toimivuutta sekä vaikutuksia rakentamisen laatuun ja rakentamisen alalla toimivien vastuisiin. Eri toimijoiden roolit ja voimavarat suunnittelussa, ohjauksessa ja toteutuksessa Selvitetään eri toimijoiden (kunta, maakunnan liitto, ELY-keskus, eri sektoriviranomaiset, ohjaavat ministeriöt, hallintotuomioistuimet ja yksityinen sektori) roolia, voimavaroja ja yhteistyötä MRL:n mukaisissa tehtävissä. Tutkitaan myös eri osallisten näkemyksiä osallistumiseen ja vuorovaikutukseen liittyvien menettelytapojen toimivuudesta. Laajalle sidosryhmäjoukolle järjestettiin päivän mittainen työseminaari, jossa käsiteltiin toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia sekä lain toimivuuden kannalta myönteisiä ja kielteisiä seikkoja. Keskustelussa nostettiin esille myös niitä teemoja, joihin toimivuuden arvioinnissa pitää kiinnittää erityistä huomiota. Kahdeksalta tiedeyhteisön edustajalta pyydettiin katsaukset MRL:n toimivuuteen liittyvistä kysymyksistä. Katsausten laatijat toimivat yliopistoissa erilaisissa alue- ja yhdyskuntasuunnitteluun sekä rakentamiseen liittyvissä opetus- ja tutkimustehtävissä. Katsaukset on julkaistu ympäristöministeriön raportteja julkaisusarjassa (YMra 4/2012, Katsauksia maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuteen). Arvioinnin tueksi asetettiin seurantaryhmä, jonka tehtävänä on ollut seurata ja edistää arvioinnin suorittamista sekä käsitellä eri tahoilla laadittavien selvitysten tuloksia ja niistä tehtäviä johtopäätöksiä. Seurantaryhmään kutsuttiin kaavoituksen ja rakentamisen alan keskeisten viranomaisten ja järjestöjen edustajia, yhteensä 28 henkilöä. Ryhmän puheenjohtajana on toiminut ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka. Seurantaryhmä on kokoontunut kaikkiaan 14 kertaa. Työn etenemisestä laadittiin väliarvio Suomen ympäristö

12 ELY-keskusten alueidenkäytön ja rakentamisen ohjauksen asiantuntijoiden kanssa on käyty keskustelua arvioinnin lähtökohdista kolmessa alueellisessa tilaisuudessa keväällä 2012 ja alustavista johtopäätöksistä syyskuussa Arviointia on käsitelty myös ympäristöministeriön järjestämillä maakuntakaavoituksen neuvottelupäivillä syksyllä 2012 ja Muille sidosryhmille järjestettiin vielä syksyllä 2013 kaksi tilaisuutta, joissa käsiteltiin rakentamisen ohjaamiseen liittyviä päätelmiä ja alueidenkäytön ohjaamiseen liittyviä päätelmiä. Alueidenkäytön ja liikenteen yhteensovittamiseen, kulttuuriympäristöön sekä luonnonympäristöön liittyvistä alueidenkäyttökysymyksistä järjestettiin syksyllä 2012 työpajat näiden alojen asiantuntijoille. Myös maisemasuunnittelualan asiantuntijat pohtivat lain toimivuuteen liittyviä kysymyksiä työpajassa syksyllä Lisäksi työn edetessä arviointiin liittyvistä tutkimus- ja selvityshankkeista ja niihin liittyvistä päätelmistä on käyty keskustelua lukuisissa muiden tahojen järjestämissä eri tilaisuuksissa. Tutkimus- ja selvityshankkeet Arviointia varten ympäristöministeriössä käynnistettiin osittain yhteistyökumppaneiden kanssa asetettujen painopisteiden pohjalta monia tutkimus- ja selvityshankkeita. Seuraavassa on lyhyt kuvaus seitsemästä tutkimuksesta ja selvityksestä, joista on julkaistu erilliset raportit: Kolme kyselyä alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän toimivuudesta (AKSU 2) Kolme kyselytutkimusta, joista ensimmäinen suunnattiin kuntien ja maakunnan liittojen kaavoituksesta vastaaville sekä kaavojen laatimisen ohjaukseen osallistuville viranomaistahoille, toinen kansalaisjärjestöille sekä kolmas elinkeinoelämän toimijoille. Kyselytutkimus valmistui vuoden 2013 alussa. Tutkimuksen toteutti FCG Oy. Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän toimivuus, ympäristöministeriön raportteja 15/2013. Selvitys alueidenkäytön kehittymisestä ja ympäristössä tapahtuneista muutoksista Paikkatietoaineistoon perustuva tarkastelu tapahtuneesta kehityksestä valituilla kohdealueilla. Selvitys on tehty SYKE:ssä. Raportissa on tarkasteltu Suomen alue- ja yhdyskuntarakenteen kehitystä ja 2000 luvuilla. Rakennetun ympäristön kehityspiirteitä, ympäristöministeriön raportteja 12/2013. Selvitys alueidenkäytön suunnittelun ja ohjauksen voimavaroista Selvitys toteutettiin ympäristöministeriön ja Suomen Kuntaliiton yhteistyönä. Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin kyselyt kuntien ja maakunnan liittojen kaavoituksesta vastaaville sekä ELY-keskusten alueidenkäytön ohjauksesta vastaaville. Toisessa vaiheessa selvitettiin muutamalla kaupunkiseudulla suunnittelutilannetta ja voimavarojen tarpeeseen vaikuttavia tekijöitä haastattelujen ja alueilta kootun suunnittelutiedon pohjalta. Selvityksen toteutti Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä Aalto-yliopiston maankäyttötieteiden laitokselta. Selvitys alueidenkäytön suunnittelun ja ohjauksen voimavaroista, ympäristöministeriön raportteja 22/2013. Tutkimus muutoksenhausta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa asioissa Muutoksenhakuun liittyviä hallintotuomioistuinten päätöksiä on seurattu eri vaiheissa koko lain voimassaolon ajan. Nyt aineisto on laitettu ajan tasalle ja uutena asiana on tarkasteltu valituslupamenettelyn selkeyttä ja merkitystä. Työssä 10 Suomen ympäristö

13 on käyty läpi, miten eri osalliset ovat käyttäneet muutoksenhakumahdollisuutta ja miten eri tahojen valitukset ovat menestyneet. Raportissa tarkastellaan myös päätöslajeittain valitusten kohdistumista, valittajien ja valitusten määrää sekä valitusten menestymistä hallintotuomioistuimissa. Tutkimuksen on tehnyt Itä- Suomen yliopisto. Muutoksenhaku maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa asioissa, ympäristöministeriön raportteja 19/2013. Selvitys ELY-keskuksista MRL 18 :n mukaisina viranomaisina Selvityksessä on arvioitu ELY-keskusten kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvää viranomaistoimintaa erityisesti kehittämiskeskustelujen, viranomaisneuvottelujen, poikkeamispäätösten ja muutoksenhaun osalta sekä sitä, miten ELYkeskusten organisaatio, resurssit ja tulosohjaus tukevat em. tehtävien hoitoa. Raportissa on kuvattu myös ELY-keskusten kaavaohjauksen käytäntöjä, ELYkeskusten palvelutasosta, osaamisesta ja sisäisestä yhteistyöstä saatua palautetta sekä sitä, onko toiminta yhdenmukaista maan eri osissa. Selvityksen on tehnyt OTK ja VTM Auvo Haapanala tukenaan ohjausryhmä. ELY-keskukset alueidenkäytön ja rakentamisen ohjaajina, ympäristöministeriön raportteja 6/2013. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet korkeimman hallinto-oikeuden kaavaratkaisuissa Selvityksessä on tarkasteltu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden merkitystä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännöissä. Aineistona on käytetty korkeimman hallinto-oikeuden maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia maakuntakaavoja koskevia ratkaisuja sekä otosta vuosien aikana korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisemista yleiskaavavalituksista. Selvityksen ovat tehneet erityisasiantuntija Susanna Wähä sekä ympäristölakimies Aleksi Heinilä. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet korkeimman hallinto-oikeuden kaavaratkaisuissa, ympäristöministeriön raportteja 27/2013. Selvitys suunnittelutarve- ja poikkeamispäätösmenettelyjen toimivuudesta Selvityksessä on tarkasteltu suunnittelutarveratkaisuihin ja poikkeamispäätöksiin liittyvää käytäntöä ja niiden merkitystä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa suunnittelu- ja ohjausjärjestelmässä. Selvityksen teki ympäristölakimies Aleksi Heinilä. Selvitys suunnittelutarve- ja poikkeamispäätösmenettelyjen toimivuudesta, ympäristöministeriön raportteja 1/2014. Näiden lisäksi arviointia varten on tehty muita selvityksiä, joista ei ole julkaistu erillistä raporttia: Kysely kuntien maapoliittisten toimintatapojen vaikutuksista lain tavoitteiden saavuttamiseen Kysely valmisteltiin Suomen Kuntaliiton ja ympäristöministeriön yhteistyönä ja sen toteutti Suomen Kuntaliitto. Kyselyssä on selvitetty maapoliittisten välineiden käyttöä ja toimivuutta. Maankäyttö- ja rakennuslain sekä muun lainsäädännön rajapinnat Ympäristöministeriö on selvittänyt omana työnä alueidenkäyttöä koskevia maankäyttö- ja rakennuslain sekä keskeisten muiden maankäyttöön liittyvien lakien rajapintoja. Rajapintoja maankäyttö- ja rakennuslain sekä muun lainsäädännön kanssa erityisesti rakentamisen ohjaamisen näkökulmasta ovat selvittäneet myös OTT Olavi Syrjänen ja VT Lauri Jääskeläinen. Suomen ympäristö

14 Rakentamisen ohjausjärjestelmän toimivuus suunnittelun ja pientalorakentamisen näkökulmasta Tutkimus perustuu kolmeen kyselyyn, joista yksi on kohdistettu rakentamisen ja suunnittelun asiantuntijoille. Kyselyssä on selvitetty rakentamista ohjaavien keskeisten säännösten toimivuutta ja yhtenäistä sovellettavuutta. Pientaloteollisuuden järjestö ja yksittäisiä pientalorakentajia ja pientalorakennuttamista edustava yhdistys ovat toteuttaneet jäsenilleen kyselyt, joissa säädösten toimivuutta selvitetään pientalorakentamisen näkökulmasta. Tutkimuksen toteutti FCG Oy. Rakentamisen ohjausjärjestelmän toimivuus rakentamisen valvonnan näkökulmasta Rakentamisen ohjausjärjestelmän toimivuutta, erityisesti rakentamisen valvonnan tilan, rakentamisen laadun ja yleisen edun kannalta on selvittänyt Rakennustarkastusyhdistys ry ympäristöministeriön toimeksiannosta. Selvityksen laativat VT Lauri Jääskeläinen ja OTK Pekka Virkamäki. Näiden em. hankkeiden lisäksi muut sidosryhmät ovat tehneet omia kyselyjä ja selvityksiä lain toimivuudesta. Esimerkiksi Suomen Kuntaliitto on tehnyt kyselyt kuntien ja maakuntien liittojen kaavoituksesta vastaaville, kuntien rakennustarkastajille sekä ELY-keskusten alueidenkäyttövastaaville. Oikeusministeriö on tehnyt kyselyn hallintotuomioistuimille laissa havaituista tarkistustarpeista. Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla aluehallintovirastot toteuttavat vuoden 2013 alussa kyselyn kuntien terveydensuojeluviranomaisten osallistumisesta alueidenkäytön suunnitteluun. Maa- ja metsätalousministeriö on teettänyt selvityksiä maaseutua koskevasta kaavoituksesta ja kyselyjä kaavaohjauksesta. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Rakennusteollisuus RT ry ja Viherympäristöliitto ry ovat tehneet myös kyselyjä jäsenistölleen ja niissä on mukana lain toimivuuden arviointiin liittyviä kysymyksiä. Toimivuuden arvioinnissa on hyödynnetty myös jo aikaisemmin tehtyjä selvityksiä ja tutkimuksia. Muutamat järjestöt ovat antaneet myös laajempia palautteita lain toimivuudesta suoraan ympäristöministeriöön. Palautetta Otakantaa.fi -kanavan kautta Yhtenä keinona saada laajemmin kansalaisten palautetta lain toimivuudesta on käytetty oikeusministeriön Otakantaa.fi sivustoa. Palautetta kerättiin kahdessa vaiheessa, keväällä 2012 ja syksyllä Ensimmäisessä vaiheessa palautetta oli mahdollista antaa yleisemmin siitä, miten lain tavoitteet toteutuvat käytännössä ja onko lakia tarpeen uudistaa niin, että se vastaa paremmin muuttuvan yhteiskunnan ja kansalaisten tarpeisiin. Kommentteja saatiin kaikkiaan 134. Toisessa vaiheessa keskityttiin erityisesti kaavoitukseen osallistumiseen liittyvien menettelyjen toimivuuteen. Tässä vaiheessa keskusteluun saatiin kaikkiaan 115 kommenttia. 12 Suomen ympäristö

15 3 Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset ja eduskunnan lausumat Maankäyttö- ja rakennuslakiin on sen voimassaolon aikana tehty lukuisia muutoksia. Muutosten vaikutuksesta lain selkeys on heikentynyt. Erityisesti lakiin lisätyt, soveltamisalaltaan kapea-alaiset uudet luvut sekä monimutkaisiksi käyneet muutoksenhakusäännökset vaikeuttavat sääntelyn kokonaisuuden hahmottamista. Lain kokonaisuudistusta ei kuitenkaan voida yksin lain selkeyden lisäämiseksi pitää perusteltuna. Eduskunta hyväksyi seuraavat lausumat maankäyttö- ja rakennuslain hyväksymisen yhteydessä (EV 248/1998 vp): 1. Eduskunta edellytti, että uuden rakennuslainsäädännön toimivuutta seurataan kiinnittäen erityistä huomiota kansalaisten yhdenvertaisuuteen ja vaikutusmahdollisuuksiin, kaupan suuryksiköiden sijoittumiseen, kuntien väliseen yhteistoimintaan ja viranomaisten voimavaroihin. 2. Eduskunta edellytti, että hallitus selvittää kaivoslain ja uuden rakennuslainsäädännön keskinäistä soveltamista ja antaa tarvittaessa eduskunnalle lakiehdotukset, jotka turvaavat maankäytön kokonaisvaltaisen suunnittelun ja ympäristövaikutusten huomioimisen kaivospiiri- ja valtausalueilla. 3. Eduskunta edellytti, että hallitus selvittää eräiden kaavoituksen toteuttamiseen liittyvien seikkojen (julkisen ja yksityisen tahon välinen kustannusten jako kaavoituksessa, maankäyttösopimusten sisältö, katualueen luovutus) tarkemman sääntelyn tarvetta ja antaa mahdollisesti tarvittavat lakiehdotukset eduskunnalle pikaisesti. Seuraavassa keskeisimmät MRL:iin tehdyt muutokset ja niihin liittyvät eduskunnan lausumat: Vuonna 2000 säädettiin ympäristönsuojelulaki (86/2000). Siinä yhteydessä muutettiin MRL:n rakennusluvan käsittelyä ja rakennuksen käyttöönottoa koskevia säännöksiä (99/2000). Vuonna 2003 MRL:iin lisättiin uusi 12 a luku (222/2003) kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta, 91 a 91 p, 104, 189 a b. Muutos täydensi lain kokonaisuudistusta eduskunnan MRL:n hyväksymisen yhteydessä hyväksymän lausuman (EV 248/1998) mukaisesti. Vuonna 2004 MRL:iin tehtiin sen toimivuutta parantavia muutoksia (476/2004), jotka koskivat mm. yhteisen yleiskaavan laatimista, hyväksymistä ja vahvistamista, asemakaavan oikeusvaikutuksia, erillisen tonttijaon laatimista, toimenpideluvan edellytyksiä, luvan voimassaoloa ja jatkamista, rakennustyön suoritusta ja valvontaa, rakennusrasitteita sekä poikkeamistoimivaltaa. Vuonna 2006 hyväksyttyjen muutosten (1441/2006) tarkoituksena oli edistää asuntotonttien kaavoitusta. Asuntotuotannon edellytyksiin kiinnitettiin huomiota lain tavoitteissa, kaavoituskatsauksessa sekä asemakaavan sisältövaatimuksissa. Muutoksenhakusäännöksiin otettiin eräitä lupa- ja kaavaratkaisuja koskevat valituskiellot Suomen ympäristö

16 ja valitusluvat. Rakennusluvan myöntäminen saatettiin mahdolliseksi lainvoimaa vailla olevan asemakaavan perusteella. Vuonna 2008 MRL:iin lisättiin EU:n energiatehokkuusdirektiivin täytäntöön panemiseksi rakennuksen energiatehokuutta koskevia säännöksiä (487/2007). Vuonna 2008 hyväksytyn MRL:n muutoksen (1129/2008) tavoitteena oli sujuvoittaa kaavoitus- ja lupamenettelyjä. Muutoksella laajennettiin valituslupamenettelyn käyttöalaa. Yleiskaavan käyttömahdollisuus rakennusluvan perusteena ulotettiin kyläalueille. Pääkaupunkiseudun kunnille säädettiin velvollisuus laatia yhteinen yleiskaava. Rakennusluvan ja purkamisluvan välistä suhdetta selkeytettiin. Purkamisen sisältävästä rakennusluvasta annettiin valitusoikeus ELY -keskukselle. Eduskunta hyväksyi lain muutoksen yhteydessä seuraavat kolme lausumaa (EV 202/2008 vp): 1. Eduskunta edellytti, että hallitus selvittää kaupunkiseutujen suunnittelutarpeiden korostuessa ja kuntarakenteen kehittyessä kaavajärjestelmän kehittämistarpeita liittyen maakuntakaavan ja yhteisen yleiskaavan suhteeseen kuntien yleiskaavoituksen ohjaamisessa sekä yhteistä yleiskaavaa koskevan päätöksentekomenettelyn kehittämiseen siten, että yhteinen yleiskaava voitaisiin hyväksyä myös kuntien erillisin päätöksin. 2. Eduskunta edellytti, että hallitus edistää uusiutuvan energian käyttöä kaukolämmön tuotannossa. 3. Eduskunta edellytti, että hallitus seuraa valituslupajärjestelmän toimivuutta sekä vaikutusta kaavoituksen nopeutumiseen ja oikeusturvan toteutumiseen. Vuonna 2010 hyväksyttiin laki rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010). Tässä yhteydessä MRL:iin otettiin valtion korvausvelvollisuutta koskeva säännös asemakaava-alueella sijaitsevan valtakunnallisesti merkittävän rakennuksen osalta (499/2010). Vuonna 2011 tuulivoimalasäännöksille säädettiin lakiin uusi 10 a -luku (319/2011). Sen mukaan yleiskaavaa on mahdollista käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimalan rakentamiseksi. Vuonna 2011 MRL:iin lisättiin myös vähittäiskauppaa koskevat erityissäännökset sisältävä uusi 9 a -luku (319/2011). Samalla poikkeamistoimivaltaa siirrettiin enemmän kunnalle ranta-alueilla. Lain muutoksen yhteydessä eduskunta hyväksyi neljä lausumaa (EV 365/2010 vp): 1. Eduskunta edellytti, että hallitus selvittää sitä, miten olemassa olevat työssäkäyntialueet otetaan riittävästi huomioon kaupan suuryksiköiden sijoittamista koskevien kaavaratkaisujen vaikutusarvioinneissa. 2. Eduskunta edellytti, että hallitus selvittää maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarvioinnin yhteydessä mahdollista tarvetta säätää muiden toimintojen sijainnin ohjauksesta täsmällisemmin laissa ottaen huomioon valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden oikeudellisen aseman sekä selvittää maakuntakaavojen vahvistamismenettelyyn liittyviä käytännön näkökohtia ja kehittämistarpeita. 3. Eduskunta edellytti, hallitus seuraa lain täytäntöönpanon vaikutuksia palveluverkon ja palvelujen saatavuuden kehittymiseen ja kaupan kilpailuedellytyksiin, kehittää asianmukaisia tietojärjestelmiä sekä selvittää muiden, erityisesti taloudellisten, ohjauskeinojen käyttömahdollisuuksia tavoitteiden edistämiseksi. 14 Suomen ympäristö

MRL-arvioinnin raportti viimeistelyvaiheessa. Raportti julkistetaan 13.2.2014. Eri luvuissa päätelmiä kyseisestä aihepiiristä

MRL-arvioinnin raportti viimeistelyvaiheessa. Raportti julkistetaan 13.2.2014. Eri luvuissa päätelmiä kyseisestä aihepiiristä MRL-arvioinnin raportti viimeistelyvaiheessa Raportti julkistetaan 13.2.2014 Eri luvuissa päätelmiä kyseisestä aihepiiristä Loppuun (luku 14) tiivistelmä, jossa keskeisimmät asiat Raporttiin tulossa n.

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013 Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013 Maanmittauspäivät 20. 21.3.2013 Seinäjoki Lainsäädäntöneuvos Jyrki Hurmeranta Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) toimivuutta on seurattu jatkuvasti

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi valmistumassa

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi valmistumassa Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi valmistumassa P-Savon ELY-keskus 4.12.2013 Timo Saarinen, ympäristöministeriö MRL:n toimivuus arvioidaan vuoden 2013 loppuun mennessä, hallitusohjelman

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi Maiseman huomioon ottaminen alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisessa Workshop/26..20. Erja Werdi, hallitussihteeri, YM/RYMO/Elinympäristön ryhmä Taustaa

Lisätiedot

Ajankohtaista maankäyttöja rakennuslaissa

Ajankohtaista maankäyttöja rakennuslaissa Ajankohtaista maankäyttöja rakennuslaissa Kaavoituksen ajankohtaispäivä Ruissalo 6.6.2013 Maija Neva, ympäristöministeriö MRL:n toimivuusarviointi on hallitusohjelman hanke Toimintaympäristön muutokset

Lisätiedot

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen - vaikuttavammin, rajatummin, täsmällisemmin Käynnistystilaisuus 8.2.2016 Timo Turunen ympäristöministeriöstä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarviointi, maaseudun ja kylien suunnittelu. MAL-seminaari, Salo 22.5.2014 Matti Laitio, ympäristöministeriö

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarviointi, maaseudun ja kylien suunnittelu. MAL-seminaari, Salo 22.5.2014 Matti Laitio, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarviointi, maaseudun ja kylien suunnittelu MAL-seminaari, Salo 22.5.2014 Matti Laitio, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) toimivuutta on seurattu

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarviointi / - keskeisiä johtopäätöksiä

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarviointi / - keskeisiä johtopäätöksiä Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarviointi / - keskeisiä johtopäätöksiä Sujuvampaa, kestävämpää kaavoittamista Työseminaari 8.5.2014 Kuopio MRL toimii keskeisiltä periaatteiltaan hyvin ja sille asetettujen

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja MRL:n uudistaminen -tilannekatsaus Jyrki Hurmeranta hallitusneuvos

Hallitusohjelma ja MRL:n uudistaminen -tilannekatsaus Jyrki Hurmeranta hallitusneuvos Hallitusohjelma ja MRL:n uudistaminen -tilannekatsaus 1.12.2015 Jyrki Hurmeranta hallitusneuvos MRL:n uudistamisen yleiset tavoitteet Kansanedustaja Matti Vanhanen KIRA -foorumissa 17.11.2015: Kaavoituksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ VALTAKUNNALLISTEN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN UUDISTAMINEN

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ VALTAKUNNALLISTEN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN UUDISTAMINEN YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 19.2.2016 VALTAKUNNALLISTEN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN UUDISTAMINEN Alustava työ- ja arviointisuunnitelma Ympäristöministeriö on aloittanut valmistelun valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) toimivuudesta 2013

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) toimivuudesta 2013 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) toimivuudesta 2013 Linkki: http://www.ym.fi/fi-fi/ajankohtaista/maankaytto_ja_rakennuslain_kokonaisarvio%2828271%29 Pohjois-Savon ELY keskus 18.3.2014 Leila

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN KEURUU 18.4.2012 Ritva Schiestl Ympäristölakimies Ritva Schiestl 19.4.2012 Osallistuminen ja vaikuttaminen perustuslain mukaan Kansanvaltaisuus Kansanvaltaan sisältyy

Lisätiedot

TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö. Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö

TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö. Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö 15.4.2015 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET VNp 30.11.2000, tarkistetut tavoitteet voimaan 1.3.2009 Osa maankäyttö-

Lisätiedot

MRL:n muutokset. Merja Vikman-Kaverva

MRL:n muutokset. Merja Vikman-Kaverva MRL:n muutokset Merja Vikman-Kaverva 2.10.2015 Kaavoitusta ja rakentamisen ohjausta uudistetaan Tavoitteena menettelyjen sujuvoittaminen ELY-keskuksille kuuluva poikkeamistoimivalta siirretään kuntiin

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa

Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa Alueidenkäytön ajankohtaispäivä 19.4.2017 27.3.2017 Maankäyttö- ja rakennuslaki lyhyesti Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) on alueiden käyttöä ja suunnittelua

Lisätiedot

Kaavoituksen tulevaisuus Työnjako IHA:n ja kunnan välillä? Merja Vikman-Kanerva

Kaavoituksen tulevaisuus Työnjako IHA:n ja kunnan välillä? Merja Vikman-Kanerva Kaavoituksen tulevaisuus Työnjako IHA:n ja kunnan välillä? Merja Vikman-Kanerva 26.4.2016 Maakuntakaavan toimintaympäristö muutoksessa Kaavoituksen tulee vastata aluehallintouudistuksen tarpeisiin Kaavaprosessia

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

ELY-keskuksen rooli alueidenkäytössä. Irma Mononen, yksikön päällikkö, luonto ja alueidenkäyttö yksikkö

ELY-keskuksen rooli alueidenkäytössä. Irma Mononen, yksikön päällikkö, luonto ja alueidenkäyttö yksikkö ELY-keskuksen rooli alueidenkäytössä Irma Mononen, yksikön päällikkö, luonto ja alueidenkäyttö yksikkö 9.10.2015 2 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävät MRL 18 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus. Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Antti Irjala

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus. Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Antti Irjala Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Antti Irjala Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelu http://www.ym.fi/mrluudistus Tietopohjan

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen lähtökohdat ja tavoitteet. Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Antti Irjala

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen lähtökohdat ja tavoitteet. Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Antti Irjala Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen lähtökohdat ja tavoitteet Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Antti Irjala Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen lähtökohtia Tavoitteena on, että

Lisätiedot

ELY-keskuksen rooli rakentamisessa

ELY-keskuksen rooli rakentamisessa ELY-keskuksen rooli rakentamisessa Rakentaminen nopeammaksi -seminaari Kuopio 7.2.2018 Kimmo Huttunen, ympäristölakimies Pohjois-Savon ELY-keskus 7.2.2018 ELY-keskuksen vastuualueet Elinkeinot, työvoima

Lisätiedot

MAATALOUDEN KANNALTA HYVA T JA YHTENA ISET PELTOALUEET

MAATALOUDEN KANNALTA HYVA T JA YHTENA ISET PELTOALUEET 1 MAATALOUDEN KANNALTA HYVA T JA YHTENA ISET PELTOALUEET K y m e n l a a k s o n j a E t e l ä - K a r j a l a n m a a k u n n a t Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen Talousvaliokunta Uudenmaan liitto Johtaja Merja Vikman-Kanerva

Maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen Talousvaliokunta Uudenmaan liitto Johtaja Merja Vikman-Kanerva Maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen Talousvaliokunta 14.2.2017 Uudenmaan liitto Johtaja Merja Vikman-Kanerva Hajarakentamisen helpottaminen 44 Yleiskaavan käyttö rakennusluvan perusteena Muutos on

Lisätiedot

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ O 49/2017 vp Ympäristövaliokunta 20.10.2017 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen Ympäristöministeriössä on vireillä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi Tekninen lautakunta 258 06.08.2014 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi 859/00.04.00/2014 TEKLA 258 Valmistelija/lisätiedot: kaupungingeodeetti Kari Hartikainen,

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

Ympäristöministeriö täydennysrakentamisen edistäjänä. Ylijohtaja Helena Säteri Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Ympäristöministeriö täydennysrakentamisen edistäjänä. Ylijohtaja Helena Säteri Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Ympäristöministeriö täydennysrakentamisen edistäjänä Ylijohtaja Helena Säteri Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohtia täydennysrakentamiselle - millaisiin tulevaisuuden haasteisiin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio YM001:00/2016 Ympäristöneuvos Timo Turunen VALTAKUNNALLISTEN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN UUDISTAMINEN

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio YM001:00/2016 Ympäristöneuvos Timo Turunen VALTAKUNNALLISTEN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN UUDISTAMINEN YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio YM001:00/2016 Ympäristöneuvos 20.4.2016 Timo Turunen VALTAKUNNALLISTEN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN UUDISTAMINEN Taustamuistio yhteistyöryhmän kokoukseen 27.4.2016 1. Valtakunnallisten

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksia. Huhdanmäki Aimo

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksia. Huhdanmäki Aimo Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksia 18.12.2017 Vireillä olevia uudistuksia Maakuntauudistuksen vaikutukset lainsäädäntöön MRL:n kokonaisuudistus Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet uudistuvat

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Maisema-alueet maankäytössä

Maisema-alueet maankäytössä Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 26.11.2013 1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kulttuuriympäristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

Hallituksen esitys maankäyttöja rakennuslain muuttamisesta (HE 251/2016 vp) Ympäristövaliokunta Matti Vatilo Mirkka Saarela

Hallituksen esitys maankäyttöja rakennuslain muuttamisesta (HE 251/2016 vp) Ympäristövaliokunta Matti Vatilo Mirkka Saarela Hallituksen esitys maankäyttöja rakennuslain muuttamisesta (HE 251/2016 vp) Ympäristövaliokunta 9.12.2016 Matti Vatilo Mirkka Saarela Hallituksen esityksen tavoitteet Muutoksilla toteutetaan hallitusohjelman

Lisätiedot

Kuntaliiton alustavia näkemyksiä MRL-uudistukseen

Kuntaliiton alustavia näkemyksiä MRL-uudistukseen Kuntaliiton alustavia näkemyksiä MRL-uudistukseen 26.1.2018 Maankäyttöä ja rakentamista on tarkasteltava kokonaisuutena Maankäyttöä ja rakentamista on tarkasteltava uudistuksessa kokonaisuutena, johon

Lisätiedot

Näkökulmia maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseen

Näkökulmia maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseen Näkökulmia maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseen 12.9.2016 Uudistuksen aikataulu Lakimuutos tulisi voimaan vuonna 2017 ELY-keskuksia koskeva lainsäädäntö ja viranomaistoiminta muuttuvat vuoden 2019

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

Ekologisen kestävyyden tavoitteet maankäyttö- ja rakennuslaissa. Olli Maijala Ympäristöministeriö KEKO-workshop, SYKE

Ekologisen kestävyyden tavoitteet maankäyttö- ja rakennuslaissa. Olli Maijala Ympäristöministeriö KEKO-workshop, SYKE Ekologisen kestävyyden tavoitteet maankäyttö- ja rakennuslaissa Olli Maijala Ympäristöministeriö KEKO-workshop, SYKE 3.4.2012 Alustuksen sisältö ja painotukset 1) Ekologinen kestävyys / läheiset käsitteet:

Lisätiedot

YM- ajankohtaista & suunnittelujärjestelmän uudistaminen. Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Antti Irjala

YM- ajankohtaista & suunnittelujärjestelmän uudistaminen. Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Antti Irjala YM- ajankohtaista & suunnittelujärjestelmän uudistaminen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Antti Irjala MRL- uudistuksen valmistelun lähtökohtia Lakiin on sen voimassaolon aikana tehty lukuisia

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Metsätalous ja kaavoitus Suomen metsäkeskus

Metsätalous ja kaavoitus Suomen metsäkeskus Metsätalous ja kaavoitus Suomen metsäkeskus Mika Salmi, Projektipäällikkö 10.10.2017 Metsätalous ja kaavoitus hanke Suomen metsäkeskus Hankeaika on 1.3.2017 31.12.2018 Hanke tukee Kansallisessa metsästrategiassa

Lisätiedot

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3. Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.2012 Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet (maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

Uuden hallitusohjelman toteuttaminen Normien sujuvoittaminen. 2.12.2015 Matti Vatilo, YM

Uuden hallitusohjelman toteuttaminen Normien sujuvoittaminen. 2.12.2015 Matti Vatilo, YM Uuden hallitusohjelman toteuttaminen Normien sujuvoittaminen 2.12.2015 Matti Vatilo, YM Hallituksen keskeiset tavoitteet pelkistetysti Tavoitteet Asuntokysyntään ja asuntotarpeen muutoksiin vastaaminen

Lisätiedot

POSION KUNTA Toimintaympäristölautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2015

POSION KUNTA Toimintaympäristölautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2015 POSION KUNTA Toimintaympäristölautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2015 YLEISTÄ KAAVAJÄRJESTELMÄSTÄ Kaavat jaetaan yleispiirteisiin ja yksityiskohtaisiin kaavoihin. Yleispiirteisiä kaavoja ovat maakunta-

Lisätiedot

Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta. Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM

Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta. Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM 2 HE laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (VN 16.9.2010) Tuulivoimatuotannolle syöttötariffi

Lisätiedot

Rakennepoliittinen ohjelma kiirehti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia

Rakennepoliittinen ohjelma kiirehti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia Rakennepoliittinen ohjelma kiirehti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia teemana kaavoitus ja kilpailun esteet Ritva Laine MRL -muutostyö käynnistynyt Kilpailun edistämisen näkökulman sisällyttäminen

Lisätiedot

Maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehdot. Selvityksen esittelyaineistoa Auvo Haapanala

Maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehdot. Selvityksen esittelyaineistoa Auvo Haapanala Maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehdot Selvityksen esittelyaineistoa 22.1.2015 Auvo Haapanala 22.1.2015 1 Esittelyaineiston sisältö Selvityksen lähtökohta kuva 3 Taustatietoa maakuntakaavoituksesta

Lisätiedot

Maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehdot

Maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehdot Maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehdot Selvitystyön tilannekatsaus Maakuntakaavoituksen neuvottelupäivät Jyväskylä 1.10.2014 Auvo Haapanala 7.10.2014 1 Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarvioinnin

Lisätiedot

FInZEB 2015 Lähes nollaenergiarakennus Suomessa. 5.2.2015 Finlandia-talo Ylijohtaja Helena Säteri

FInZEB 2015 Lähes nollaenergiarakennus Suomessa. 5.2.2015 Finlandia-talo Ylijohtaja Helena Säteri FInZEB 2015 Lähes nollaenergiarakennus Suomessa 5.2.2015 Finlandia-talo Ylijohtaja Helena Säteri Esityksen sisältö EU:n tavoitteet nyt ja jatkossa Kansallinen ilmstopolitiikka Toimintaympäristön muutkokset

Lisätiedot

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto 2 VESI MAAKUNTAKAAVASSA Seuraavassa lyhyesti: Maakuntakaavasta

Lisätiedot

Ajankohtaista alueiden käytön suunnittelusta

Ajankohtaista alueiden käytön suunnittelusta Ajankohtaista alueiden käytön suunnittelusta Esa Hoffrén/ Alueiden käytön yksikkö 19.1.2011 1 Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 19.1.2011 2 Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 19.1.2011

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

Savoy Lauri Jääskeläinen

Savoy Lauri Jääskeläinen Savoy 12.12.2016 Lauri Jääskeläinen Savoy 12.12.2016 Katsaus uudistuvaan sääntelyyn Lauri Jääskeläinen Normihierarkiauudistus Lain muutoksella 958/2012 saatettiin maan käyttö ja rakennuslakia ajan tasalle

Lisätiedot

Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittaminen - hallitusohjelman tavoitteet

Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittaminen - hallitusohjelman tavoitteet Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittaminen - hallitusohjelman tavoitteet Täydennysrakentaminen onnistuu! Uudenmaan liiton seminaari 11.11.2015 Matti Vatilo, YM Hallituksen keskeiset

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA Ruissalo 2013

AJANKOHTAISTA Ruissalo 2013 AJANKOHTAISTA Ruissalo 2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus Alueidenkäyttö Anna-Leena Seppälä VARELY/ALS 17.6.2013 Maisemaselvitys Tietoa maisemasta ja suuntaviivoja suunnittelun tueksi VARELY/ALS SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011. Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö

Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011. Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011 Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö ILMASTONMUUTOS Kansallinen ilmastostrategia 2001 ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNTA JA HILLINTÄ ILMASTONMUUTOKSEEN

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Timo Saarinen, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2013 olennaiset tekniset vaatimukset 2014 rakennuksen suunnittelu, rakennustyönjohto, viranomaisvalvonta P-Savon ELY-keskus 4.12.2013 Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

KAAVOJA ILMAN HAAVOJA 2

KAAVOJA ILMAN HAAVOJA 2 KAAVOJA ILMAN HAAVOJA 2 KANSALAIS- JÄRJESTÖJEN VAIKUTUS- MAHDOLLISUUDET KAAVOITUKSEEN Maankäyttö- ja rakennuslain kokemusten valossa Suomen Kotiseutuliito 1 KOULUTUKSEN PÄÄSISÄLTÖ Katsaus MRL:n pääkohtiin

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Ajankohtaista maankäyttöja rakennuslain muutoksista

Ajankohtaista maankäyttöja rakennuslain muutoksista Ajankohtaista maankäyttöja rakennuslain muutoksista Kuntamarkkinat 13. Lakiklinikka Minna Mättö Lakimies, Alueet- ja yhdyskunnat -yksikkö - Maakuntauudistukseen liittyvät muutokset - MRL:n kokonaisuudistus

Lisätiedot

ELY-keskusten hyvät käytännöt alueidenkäytön ja rakentamisen ohjauksessa

ELY-keskusten hyvät käytännöt alueidenkäytön ja rakentamisen ohjauksessa ELY-keskusten hyvät käytännöt alueidenkäytön ja rakentamisen ohjauksessa 22.10.2015 Tausta ELY-keskusten toimintaa alueidenkäytön ja rakentamisen ohjaajina selvitettiin maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013

MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013 Kaavoitus ja metsien käsittely MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013 MRL tuli voimaan 1.1.2000 Arvioitu vuosina 2001 ja 2002 sekä 2005 HO: Ympäristöministeriö toteuttaa maankäyttö- ja rakennuslain uuden kokonaisarvioinnin

Lisätiedot

Täydennysrakentaminen onnistuu

Täydennysrakentaminen onnistuu Täydennysrakentaminen onnistuu Ohjaavan viranomaisen näkemyksiä täsmäiskuihin Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin/Uudenmaan ELY-keskus Näkemykset perustuvat ELY:n rooliin ELY-keskusten tehtävä

Lisätiedot

HE eräiden ympäristöasioiden muutoksenhaun tarkistamisesta 43/2017vp. Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn

HE eräiden ympäristöasioiden muutoksenhaun tarkistamisesta 43/2017vp. Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn HE eräiden ympäristöasioiden muutoksenhaun tarkistamisesta 43/2017vp Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn 1.6.2017 HE:n pääasiallinen sisältö Valituslupajärjestelmän soveltamisalaa laajennettaisiin ympäristöasioissa

Lisätiedot

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen Asemakaavan sisällöstä 11.4.2013 Asemakaava: yksityiskohtaisin kaavataso Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan,

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 11.5.2017 Eriika Melkas EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ Pääasiallinen sisältö Tiettyjen julkisten ja yksityisten

Lisätiedot

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa.

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa. Lapin 25. kylätoimintapäivät 12. 13.10.2013 Levi, Hotelli Hullu Poro - Rakentamalla jo olemassa oleviin kyliin ja niiden yhteyteen helpotetaan palvelujen ja teknisten järjestelmien tehokasta ja edullista

Lisätiedot

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus ELY-keskusten roolista uusien maakuntien rooliin Jyrki Palomäki, yksikönpäällikkö 1.12.2016 Maakuntauudistus (sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutokset) Alueidenkäytön

Lisätiedot

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Touko Linjama Alueidenkäytönasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus POPELY / Touko Linjama / 21.9.2017 MRL 1.5.2017 saakka MRL 9 a luku: Vähittäiskauppaa koskevat

Lisätiedot

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Ajankohtaista merialuesuunnittelussa Ympäristöministeriön Pankkisali 11.11.2016 Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman Merialuesuunnitteludirektiivi 2014/89/EU Edistää merialueiden

Lisätiedot

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65)

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) 23.1.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset. Keski-Suomen ELY-keskus

Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset. Keski-Suomen ELY-keskus Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset Keski-Suomen ELY-keskus 19.04.2017 MRL:N YLEINEN TAVOITE (MRL 1 ) Järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain voimaan tulleet muutokset Maanmittauslaitoksen koulutuspäivä Mirkka Saarela, ympäristöministeriö

Maankäyttö- ja rakennuslain voimaan tulleet muutokset Maanmittauslaitoksen koulutuspäivä Mirkka Saarela, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain 1.5.2017 voimaan tulleet muutokset 6.9.2017 Maanmittauslaitoksen koulutuspäivä Mirkka Saarela, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain 1.5.2017 voimaan tulleet muutokset

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

Asemakaavan laatiminen tai muuttaminen yleiskaavasta poiketen ( M R L m o m. )

Asemakaavan laatiminen tai muuttaminen yleiskaavasta poiketen ( M R L m o m. ) Asemakaavan laatiminen tai muuttaminen yleiskaavasta poiketen ( M R L 4 2 4 m o m. ) R a k e n n e t u n y m p ä r i s t ö n n e u v o t t e l u p ä i v ä 1 2. 1 2. 2 0 1 7 Va a s a Yleiskaavapäällikkö

Lisätiedot

Kaavaneuvottelijan salkku Paikkatiedot hyötykäytössä

Kaavaneuvottelijan salkku Paikkatiedot hyötykäytössä Kaavaneuvottelijan salkku Paikkatiedot hyötykäytössä Paikkatietotuotteet ja harmonisointi 13.4.2011 Kaisu Harju SYKE/TK/GEO Mikä salkku? SYKEn, YM:n ja ELY-keskusten yhteishanke vuosina 2008-2010 Miten

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Kaavoitus ja maaseudun kehittäminen

Kaavoitus ja maaseudun kehittäminen Kaavoitus ja maaseudun kehittäminen Kaavoitusjärjestelmä Kaavat maaseudun maankäytön ohjaajana Itäsuomalainen kylä suunnittelualustana Janne Nulpponen Maakuntasuunnittelija Etelä-Savon maakuntaliitto Maankäytönsuunnittelujärjestelmä

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus: Ilmastotavoitteet ja nollaenergiarakentaminen (NZEB) eri kaavatasoilla

Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus: Ilmastotavoitteet ja nollaenergiarakentaminen (NZEB) eri kaavatasoilla Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus: Ilmastotavoitteet ja nollaenergiarakentaminen (NZEB) eri kaavatasoilla Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Ajankohtaista

Lisätiedot

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT Siuntio 9.10.2007 Johtaja Seija Vanhanen 2 MAL-SUUNNITTELU Maankäyttö- ja rakennuslaki Vapaaehtoinen suunnittelu Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Vp/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Vp/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2016 1 (5) 3 Selvitys kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön päätöksistä poikkeamisasioissa vuonna 2015 (b-asia) HEL 2016-002097 T 00 01 01 Päätösehdotus päättää

Lisätiedot

Kyläyleiskaavoitus - lähtökohdat, tavoitteet ja tarpeellisuus. Matti Laitio Ympäristöministeriö

Kyläyleiskaavoitus - lähtökohdat, tavoitteet ja tarpeellisuus. Matti Laitio Ympäristöministeriö Kyläyleiskaavoitus - lähtökohdat, tavoitteet ja tarpeellisuus Matti Laitio Ympäristöministeriö Lieksa, Vuonislahti 6.-7.9.2012 Opas kylä- yleiskaavoista julkaistiin alkuvuodesta www.ymparisto.fi > ympäristöministeriö

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KEURUUN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Keuruun keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimistyötä.

Lisätiedot

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.2.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.01.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot