Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginhallitus Stadsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginhallitus 17.11.2014 Stadsstyrelsen 17.11."

Transkriptio

1 Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma Hangö stads budget och ekonomiplan Kaupunginhallitus Stadsstyrelsen

2 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA BUDGET OCH EKONOMIPLAN SISÄLTÖ INNEHÅLL Sivu - Sida Johdanto / Inledning 1 Strategia / Strategi 7 Käyttötalousosa / Driftshushållning Tuloslaskelma 2015 Resultaträkning Käyttötulot /-menot, kaavio Driftsinkomster / -utgifter,diagram 20 Yhteenveto / osasto - Sammandrag / verksamhetsorgan 21 Tuloslaskelmaosa/suunnitelma Resultaträkning/ekonomiplan 24 Kaupungin ja taseyksikön tuloslaskelma - Stadens och balansenhetens resultaträkning 25 Verotulot ja valtionosuudet, kaavio Skatteinkomster o statsandelar, diagram 26 Rahoitusosa Finansieringsdelen Kaupungin ja taseyksikön rahoituslaskelma - Stadens och balansenhetens finansieringskalkyl 28 Yleishallinto Allmän förvaltning 29 Perusturva Grundtrygghet 41 Sivistystoimi Bildningsväsendet 59 Kulttuuri- ja kansalaistoimi Kultur- och medborgarverksamhet 72 Ympäristötoimiala Miljösektorn 81 Tekninen toimi Tekniska sektorn 86 Hangon vesi- ja viemärilaitos Hangö vatten- och avloppsverk 95 Investointiosa / Investeringsdel 100

3 Talousarvion 2015 lähtökohdat Vuoden 2015 talousarvion valmistelu tapahtui haasteellisissa olosuhteissa. Työttömyys on pysynyt korkeana ja verotulot ovat jäämässä alle aikaisempien arvioiden. Valtionosuusuudistuksen arvioidaan pienentävän vuoden 2015 tuloja. Sataman yhtiöittämisen tuoman kertaluontoisen tulon johdosta kaupungilla ei enää ole kertynyttä alijäämää. Toisaalta sataman yhtiöittäminen vähensi kaupungin vuosittaisia tuloja satamasta ja kaupungin meno-tulo rakenne on edelleen alijäämäinen. Myös suuri velkataakka on edelleen rasitteena. Kulujen kasvu on kuitenkin onnistuttu pitämään hyvin kurissa ja korkotaso on edelleen laskenut. Satamaliikenne on toistaiseksi pysynyt hyvällä tasolla. Hangon kaupungin väkiluku oli , eli vähennystä vuodesta 2013 on 153 henkilöä. Työttömyys on Hangossa edelleen korkea. Budjettia laadittaessa kaupungin työttömyysaste on 12,6 % ( tieto). Vastaavana ajankohtana vuonna 2013 työttömyysaste oli 14,0 %. Työttömyyden arvioidaan pysyvän korkeana myös vuonna Huonoista talousnäkymistä johtuen on vuodelle 2015 jouduttu laatimaan alijäämäinen talousarvio (-1,9 milj. euroa). Kulujen kasvu on saatu pidettyä talousarviossa alhaisena (+1,3 %). Henkilömäärän pienentämisessä, toimenpideohjelman mukaan, vuosittain keskimärin 7 henkilöllä, on onnistuttu pysymään. Hangon kaupungissa on tehty vuodesta 2010 lähtien toimenpideohjelmia talouden tasapainottamiseksi ja kertyneiden alijäämien kattamiseksi. Sataman yhtiöittämisen tuomalla kertaluontoisella tulolla saatiin kertyneet alijäämät katettua vuoden 2013 lopussa. Kaupungin tulostaso on kuitenkin edelleen alijäämäinen. Toimenpideohjelmatyötä on jatkettu talousarvion valmistelun yhteydessä ja uusi ohjelma tullaan vahvistamaan vuoden 2015 talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Vuositulos pyritään saamaan ylijäämäiseksi vuonna Lainamäärä on vuonna 2014 kasvamassa 66 milj. euroon. Suurin osa kasvusta johtuu Koverharin alueiden ostoon tarvittavasta 10 milj. euron lainasta. Vuoden 2015 talousarvion investointimäärä on kohtuullinen (3,6 milj. euroa). Alhaisesta vuosikatteesta johtuen tulee lainamäärä kasvamaan vuonna 2015 noin 68 milj. euroon. 1

4 Vuodelle 2010 korotettiin tulovero 19,25 prosentista 20,75 prosenttiin. Myös kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle 2010 huomattavasti. Vuonna 2011 ja 2012 ei veroprosentteja muutettu. Vuodelle 2013 korotettiin tulovero 20,75 prosentista 21,25 prosenttiin ja pidettiin kiinteistöveroprosentit ennallaan. Vuodelle 2014 korotettiin tulovero 21,75 prosenttiin - myös kaikkia kiinteistöveroprosentteja korotettiin. Vuodelle 2015 ei veroprosentteja muuteta. Vuoden 2015 arvioidut verotulot ovat kunnallisveron osalta 35,1 milj. euroa (vuoden 2014 ennusteessa 34,2), yhteisöveron osalta 3,1 milj. euroa (vuoden 2014 ennusteessa 3,0 milj. euroa) ja kiinteistöveron osalta 2,7 milj. euroa (vuoden 2014 ennusteessa 2,7). Konserniyhtiöiden valvontaa tullaan edelleen parantamaan. Tytäryhtiöiltä vaaditaan osavuosiraportointia ja niille asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Konserniyhtiöt ja niille asetettavat tavoitteet Hangon Satama Hangö Hamn Oy Ab Yhtiö on Hangon kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö, joka harjoittaa satamaliiketoimintaa Hangon kaupungin alueella. Hangon Vuokratalot Oy Hangon Vuokratalot Oy on Hangon kaupungin kokonaan omistama yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö, jossa on 324 asuntoa. Yhtiön toimintaperiaatteena on ylläpitää ja rakennuttaa edullisia ja viihtyisiä vuokra-asuntoja, joissa asuvilla on turvallinen asuinympäristö lähellä tarvittavia palveluita. Asuntojen rakentaminen on rahoitettu pääasiassa aravalainoituksella. Oy Hansea dc Oy Hansea dc on Hangon kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka hoitaa kaupungin matkailutoimistoa. Yhtiön liikevaihto muodostuu myyntituloista sekä kaupungin avustuksesta. Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43 Hangon kaupunki omistaa 88,2 % Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43:n osakekannasta. Yhtiö omistaa vuonna 1964 rakennetun ja peruskorjatun 32 asuntoa käsittävän asuintalon. Yleiset tavoitteet (koskee kaikkia tytär- Yhtiökohtaiset tavoitteet yhtiöitä) vuodelle 2015 Yhtiön toiminta on järjestetty taloudellisesti, tehokkaasti ja asiakkaiden tarpeet huomioiden Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito on järjestetty niin, että niiden arvo säilyy. Hangon Satama Oy Yhtiön tulos ennen veroja on vähintään 5% liikevaihdosta Hangon Vuokratalot Oy Asuntojen käyttöaste on Osavuosiraportointi laaditaan vähintään 6 kk vähintään 95% välein Oy Hansea dc Yhtiön vuosikulut eivät ylitä tuloja 2

5 Talousarvion sitova vaikutus Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2015 talousarvion osastotasolla. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä ja vahvistettua määrärahat, arvioidut tulot, kirjalliset tavoitteet ja suoritteet (taloudelliset määrä- ja laatutavoitteet jokaiselle toimielimelle sekä hankkeelle tai kohteelle) on hallintokuntien (kaupunginhallitus ja lautakunnat) päätettävä talousarvion käyttösuunnitelmasta ja jaettava määrärahat ja arvioidut tulot käyttötalousosan kustannuspaikoille ja tileille sekä investointiosan hankkeille tai kohteille. Johtavat viranhaltijat voivat edelleen käyttösuunnitelman mukaisesti jakaa luottamuselinten vahvistamat osamäärärahat, arvioidut tulot ja tavoitteet pienempiin osiin. Vesi- ja viemärilaitos, tekninen hallinto, kuntatekniikka, keskusvarasto, konevarikko ja tilahallinto ovat nettoyksiköitä, eli budjetin nettomäärärahaa ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa. Muilta osin bruttomäärärahat ovat sitovia. Kuntalain 13 4 kohdan mukaan valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Talousarvion hyväksymällä valtuusto vahvistaa vesi- ja viemärimaksujen ja muiden hallintokuntien perimien maksujen suuruuden. Teknisen lautakunnan johtosääntömuutos on vireillä, jossa em. periaate otetaan huomioon. 3

6 Utgångspunkterna för budgeten 2015 Beredningen av budgeten för 2015 gjordes under utmanande förhållanden. Arbetslösheten har förblivit hög och skatteintäkterna håller på att stanna under tidigare uppskattningar. Uppskattas att statsandelsreformen minskar intäkterna för På grund av den engångsintäkt som hamnens bolagisering inbringade har staden inte mera ett ackumulerat underskott. Å andra sidan minskade hamnens bolagisering stadens årliga intäkter från hamnen och stadens utgifts-intäktsstruktur uppvisar fortfarande underskott. Också den stora skuldbördan utgör fortfarande en belastning. Staden har dock lyckats hålla ökningen av utgifterna i disciplin och räntenivån är fortfarande låg. Hamntrafiken har tills vidare hållits på en bra nivå var Hangö stads invånarantal 9 117, alltså en minskning från 2013 med 153 personer. Arbetslösheten i Hangö är alltjämt hög. Vid budgetberedningen var stadens arbetslöshetgrad 12,6 % (uppg ). Vid motsvarande tidpunkt 2013 var arbetslöshetsgraden 14,0 %. Arbetslösheten uppskattas förbli hög även På grund av de dåliga ekonomiska utsikterna har staden för 2015 varit tvungen att utarbeta en budget med underskott (- 1,9 milj. euro). Utgiftsökningen har staden i budgeten lyckats hålla på en mycket låg nivå (+ 1,3 %). När det gäller en minskning av personalstyrkan enligt åtgärdsprogrammet, årligen i genomsnitt 7 personer, har man lyckats. I Hangö stad har från och med 2010 utarbetats åtgärdsprogram för att balansera ekonomin och täcka det ackumulerade underskottet. Genom den engångsintäkt som hamnens bolagisering inbringade kunde det ackumulerade underskottet täckas i slutet av Stadens intäktsnivå uppvisar dock fortfarande negativ balans. Arbetet med åtgärdsprogrammet har fortsatt i samband med beredningen av budgeten och det nya programmet kommer att fastställas i samband med fastställandet av budgeten för Staden strävar efter att uppvisa ett överskott Lånesumman håller 2014 på att växa till 66 milj. euro. Största delen av ökningen beror på det lån på 10 milj. euro som staden behöver för att köpa Koverhar områdena. Investeringssumman i budgeten för 2015 är rimlig (3,6 milj. euro). På grund av det låga årsbidraget kommer lånesumman 2015 att öka till cirka 68 milj. euro. För 2010 höjdes inkomstskatten från 19,25 % till 20,75 %. Även fastighetsskatteprocenterna höjdes betydligt för För 2011 och 2012 ändrades inte skatteprocenterna. För 2013 höjdes inkomstskatten från 20,75 % till 21,25 procent och fastighetsskatteprocenterna bevarades oförändrade. För 2014 höjdes inkomstskatten från 21,25 till 21,75 procent - även alla fastighetsskatteprocenter höjdes. För 2015 ändras skatteprocenten inte. De uppskattade skatteintäkterna för 2015 är för kommunalskattens del 35,1 milj. euro (i uppskattningen för ,2 milj. euro ), för samfundsskatten 3,1 milj. euro (i uppskattningen för ,0 milj. euro) och för fastighetsskatten 2,7 milj. euro (i uppskattningen för ,7 milj. euro). Övervakningen av koncernbolagen kommer vidare att förbättras. Av dotterbolagen krävs delårsrapportering och för dem uppställs mål både för verksamheten och ekonomin. 4

7 Målen för koncernbolagen Hangon Satama Hangö Hamn Oy Ab Bolaget är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av Hangö stad och som utövar hamntrafikverksamhet på Hangö stads område. Hangö Hyreshus Ab Hangö Hyreshus Ab är ett i sin helhet av Hangö stad ägt allmännyttigt hyreshusbolag med 324 bostäder. Bolagets verksamhetsprincip är att låta bygga och upprätthålla förmånliga och trivsamma hyresbostäder, i vilka hyresgästerna har en trygg boendemiljö nära servicen. Byggandet av bostäderna har huvudsakligen finansierats med aravabelåning. Oy Hansea DC Ab Oy Hansea DC Ab är ett av Hangö stad i sin helhet ägt bolag, som sköter stadens turistbyrå. Bolagets omsättning bildas av försäljningsintäkter samt av stadens bidrag. Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43 Hangö stad äger 88,2 % av aktiestocken i Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43. Bolaget äger ett 1964 byggt och totalrenoverat bostadshus i vilket finns 32 bostäder. Allmänna mål (gäller alla dotterbolag) Bolagsvisa mål för 2015 Bolagets verksamhet är arrangerad ekonomiskt, effektivt och med beaktande av kundernas behov Hangö Hamn Ab Bolagets resultat före skatter är minst 5 % av omsättningen Underhållet av de av bolagen ägda byggnaderna är ordnad så att deras värde bibehålls. Hangö Hyreshus Ab Bostädernas användningsgrad är minst 95 % Delårsrapportering görs minst var 6 månad. Oy Hansea DC Ab Bolagets kostnader/år överstiger inte intäkterna Budgetens bindande verkan Stadsfullmäktige fastställer budgeten för 2015 på avdelningsnivå. Då stadsfullmäktige godkänt och fastställt anslagen, uppskattade intäkter, de skriftliga målen och prestationerna (ekonomiska kvantitets- och kvalitetsmålsättningarna för varje verksamhetsorgan samt för projektet eller objektet) ska förvaltningsenheterna (stadsstyrelsen och nämnderna) besluta om budgetens dispositionsplan och fördela anslagen och de uppskattade intäkterna för driftbudgetens kostnadsställen samt för investeringsdelens projekt eller mål. De ledande tjänstemännen kan fortfarande i enlighet med dispositionsplanen fördela de av förtroendeorganen fastställda delanslagen, de uppskattade intäkterna och målen till mindre delar. Vatten- och avloppsverket, tekniska förvaltningen, kommunaltekniken, centrallagret, maskindepån och utrymmesförvaltningen är nettoenheter, alltså budgetens nettoanslag får inte överskridas utan stadsfullmäktiges tillstånd. Till övriga delar är bruttoanslagen bindande. 5

8 6 Enligt 13 4 punkten i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som ska tas ut för kommunens tjänster och andra prestationer. Genom att godkänna budgeten fastställer fullmäktige storleken på vatten- och avloppsavgifterna och avgifter som uppbärs av de övriga förvaltningsenheterna. En ändring av tekniska nämndens instruktion är aktuell och i den beaktas ovan nämnda princip.

9 Ote kaupungin strategiasta Visio Hangosta 2025 Hanko on v kasvava, vetovoimainen merellinen kaupunki, jossa hyvä elämä perustuu sujuvaan arkeen, viihtyisään ympäristöön ja elinvoimaiseen yritystoimintaan. Uutta yritystoiminnassa on kestävää kehitystä tukevat toimialat. Visio korostaa tulevaisuuden Hangon luottamusta tulevaisuuteen monipuolista vetovoimaa turvallista ja sujuvaa arkea vireää ja uusien toimialojen monipuolistamaa yritystoimintaa Toiminnan arvopohja Hangon kaupunki on toiminnassaan asukas- ja asiakaskeskeinen vastuullinen - työntekijä yksilönä ja organisaatio kokonaisuutena avoin - suvaitsevainen, yhteistyökykyinen, uudistumishaluinen tuloksellinen Strategiset päämäärät ovat visiota tarkentavia pitkän aikavälin kehittämispäämääriä 1. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen 2. Tuloksellisuuden parantaminen 3. Vireä Hanko ympäri vuoden 4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 5. Kaupungin yleisilmeen ja ympäristön siisteyden vaaliminen 6. Vahvuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti 1. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen 1.1. Uusia työpaikkoja 1.2. Kaavoitus- ja maankäyttöprosessien nopeuttaminen 1.3. Elinkeino-ohjelman laatiminen valtuustokausittain (erillinen asiakirja, liite) 1.4. Matkailuyrittäjyyden edellytysten parantaminen 1.5. Kasvukraft 2. Tuloksellisuuden parantaminen 2.1 Palveluhierarkiaa ja -tasoa koskevat tavoitteet (lähipalvelut, alueelliset, seudulliset/maakunnalliset) 2.2. Kiinteistökannan omistamisen ja käyttökustannusten optimointi 2.3. Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen periaatteet; oma tuotanto, osto/yhteistyö (palvelustrategia) 2.4. Tietotekniikan järjestelmällinen hyödyntäminen 2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen 2.6. Investointitason sopeuttaminen omarahoituskykyyn 3. Vireä Hanko ympäri vuoden 3.1. Monipuolisen, omatoimisen harrastustoiminnan kannustaminen 3.2. Yhteistyön lisääminen tapahtumien järjestäjien ja järjestöjen kanssa 3.3. Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen 3.4. Matkailusesongin pidentäminen 3.5. Luovien alojen ammatinharjoittajien houkuttelu Hankoon 4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 4.1. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan priorisointi 4.2. Turvallisuus jokapäiväisessä toiminnassa 4.3. Kansantautien ehkäisy ja terveellisiin elintapoihin kannustaminen 4.4. Ylikunnallinen ja alueellinen yhteistyö

10 5. Kaupungin yleisilmeen ja ympäristön siisteyden vaaliminen 5.1. Julkiset ja muut keskeisillä paikoilla olevat tärkeät rakennukset pidetään hyvässä kunnossa 5.2. Alueiden ja rakenteiden kunnossapito 5.3. Ranta-alueet ja puistot ovat siistejä ja turvallisia 6. Vahvuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti 6.1. Hyvän maineen hyödyntäminen ja vahvistaminen 6.2. Vuoropuhelua kuntalaisten kanssa 6.3. Toimiva kaksikielisyys 6.4. Ainutlaatuisen ympäristön ja yhteiskunnallisen toiminnan yhteensovittaminen 6.5. Yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa 6.6. Hinku - tavoitteellista päästövähennystyötä (Hinku = hiilineutraali kunta) 1. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen 1.1. Uusia työpaikkoja Tavoitteet / toimenpiteet Veneilyä palveleva yritystoiminta Koverharin alue ja satama yrityskäyttöön, - sataman ja alueiden kehittämissuunnittelu Mittari /arviointikriteeri Uudet työpaikat; keskimäärin 90 työpaikkaa/vuosi, (joka on sama kuin työpaikkojen vuotuinen vähenemä vv ) 1.2. Kaavoitus- ja maankäyttöprosessien nopeuttaminen Tavoitteet / toimenpiteet Kaavoituskatsaus Kaavoitusohjelma 3 vuodeksi Mittari /arviointikriteeri Toteutus aikataulun mukaan Hyväksytään osana talousarviota 1.3. Elinkeino-ohjelman laatiminen valtuustokausittain (erillinen asiakirja, liite) 1.4. Matkailuyrittäjyyden edellytysten parantaminen Tavoitteet / toimenpiteet Itäsataman kehittämiselle laaditaan suunnitelma Opasteiden parantaminen Kaavoituksella tuetaan ympäristön ja luonnon houkuttelevuuden vahvistamista ympärivuotisesti 1.5. Kasvukraft Tavoitteet / toimenpiteet Osallistutaan yhteistyöhön Länsi-Uudellamaalla Kasvukraft yhteistyösopimuksen mukaan Mittari /arviointikriteeri Kaavoitustyö valmiina 2016 Asiakaspalaute (2016 arvosana 4,0/5,0) Mittari /arviointikriteeri Yhteistyösopimuksen mittarit 2. Tuloksellisuuden parantaminen 2.1. Palveluhierarkiaa ja -tasoa koskevat tavoitteet (lähipalvelut, alueelliset, seudulliset/maakunnalliset) Tavoitteet / toimenpiteet Palvelurakenteen sovittaminen väestömäärän ja tarpeen mukaan Mittari /arviointikriteeri Sosiaali- ja terveystoimen kehittämistyö

11 2.2. Kiinteistökannan omistamisen ja käyttökustannusten optimointi Tavoitteet / toimenpiteet Korjausvelkaselvitys pidetään ajan tasalla Luovutaan kiinteistöistä korjausvelkaselvityksen (2013) periaatteiden ja valtuuston päätösten mukaisesti Ulkopuolisista vuokratiloista luopuminen Vuokratiloista luopumisen selvitys Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen periaatteet; oma tuotanto, osto/yhteistyö (palvelustrategia) Tavoitteet / toimenpiteet Kustannusten vähentäminen perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa painopisteenä toimiva perusterveydenhuolto Laaditaan palvelustrategia Yhteispalvelupiste ja palvelupisteiden yhdistäminen 2.4. Tietotekniikan järjestelmällinen hyödyntäminen Tavoitteet / toimenpiteet Kuntien yhteisten tietojärjestelmien käyttöönoton valmistelu Paperittomat kokoukset (hallitus ja lautakunnat)/ paperiton toiminta (sähköinen arkistointi, sähköiset lomakkeet) Asianhallintajärjestelmän (Dynasty) tehokas hyödyntäminen 2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen Tavoitteet / toimenpiteet Työn vaativuuden arviointi ja siihen pohjautuvan palkkausjärjestelmän luominen koko organisaatiossa Henkilöstön osaamisen kehittäminen Mittari /arviointikriteeri Keskimääräinen kuntoluokka väh. 75 % Myyntikampanja 2015 Mittari /arviointikriteeri Kustannukset Uudenmaan tasolle vuoteen 2018 mennessä (KL kustannusvertailu). Kehitysprojekteja. Valmis 5/2015 Selvitetään 2015 Mittari /arviointikriteeri 2015 asteittain asteittain Järjestelmien käyttöönottoaste Mittari /arviointikriteeri Työsuojelutoiminnan kehittäminen Työhyvinvoinnin tukeminen yhdessä työterveyshuollon kanssa 2.6. Investointitason sopeuttaminen omarahoituskykyyn Tavoitteet / toimenpiteet Investointien priorisointi suunnitelmakausittain Työtapaturmien seuranta kohti nollatavoitetta. Ikäohjelma 2015 Varhaisen tuen mallin toteutumisaste, sairauspoissaolojen seuranta Henkilöstökysely joka toinen vuosi Mittari /arviointikriteeri Nettoinvestoinnit enintään 4 meur/vuosi Investointikohteet on priorisoitu ja toteu-tettu budjetin määrärahojen mukaan 3. Vireä Hanko ympäri vuoden 3.1. Monipuolisen, omatoimisen harrastustoiminnan kannustaminen Tavoitteet / toimenpiteet Alueiden ja harrastuspaikkojen ylläpito Kansalaisopistojen ja Hangö sommarunin toiminnan turvaaminen Ulkoilureitistöjen opasteiden parantaminen Mittari /arviointikriteeri Asiakaspalaute Opiskelijamäärät, opetustunnit Käyttäjäkysely 9

12 3.2. Yhteistyön lisääminen tapahtumien järjestäjien ja järjestöjen kanssa Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Yhteistyösopimukset Tapahtumat Tapahtumalupamenettelyjen kehittäminen Suunnittelu- ja palautekokoukset 3.3. Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen Tavoitteet / toimenpiteet Matkalippujärjestelmien kehittäminen Työ- ja koulumatkavuorojen turvaaminen Osanottajamäärät Yhteinen tapahtumakalenteri työn koordinointiin 2015 Yhteinen lupalomake käytössä 2015 Vuosittain/min. 3 kpl kokouksia 2015 Mittari /arviointikriteeri Matkustajatilastot Koulukuljetussopimus 3.4. Matkailusesongin pidentäminen Tavoitteet / toimenpiteet Ryhmämatkojen markkinointi ja myynti Korkeatasoisen majoitus-/ hyvinvointikeskuskapasiteetin lisääminen Uimakauden pidentäminen Yleiset wc:t avoinna Tapahtumia vuoden jokaiselle viikonlopulle Mittari /arviointikriteeri Myynti (Hansea Oy:n tilastot) Myynti Käytössä: aukioloajat 3.5. Luovien alojen työntekijöiden houkuttelu Hankoon Tavoitteet / toimenpiteet Selvitetään mahdollisuus osoittaa rautatieasema tai vastaavat tilat etätyö- ja yritys-/työ-yhteisötiloiksi, (valtion kehittämisrahoituksella) Mittari /arviointikriteeri 2015, kaupunki /Novago 4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 4.1. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan priorisointi Tavoitteet / toimenpiteet Elektronisen hyvinvointikertomuksen laatiminen (laaja) Lasten ja perheiden kansa tehtävä ehkäisevä työ, varhainen puuttuminen, moniammatilliset tiimit tk:ssa, osallistuminen kansallisiin hankkeisiin (FSKC, Kaste) Nuorisopaja- ja pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan työtoiminnan tehostaminen sektorien välisen yhteistyön kautta Tukea ikääntyneiden toimintakykyä ja kotona asumista projektien ja kansallisten hankkeiden avulla (Kaste I ja II) Mittari /arviointikriteeri Hyvinvointikertomuksen hyväksyminen valtuustossa Huostaan otetut lapset, lastensuojelun avohuollon lasten lukumäärä, perhetyöntekijöiden perheiden lukumäärä, toimeentulotuki ( /asukas) Hankkeiden toteutumisaste Selvitys mahdollisuuksista palkata yksilöllinen ohjaaja toistaiseksi tuki- ja neuvonta-palveluihin nuorille (PointVia) 9/2015 alkaen. Pitkäaikaistyöttömien osallistuminen kuntouttavaan työtoimintaan/määrä Voimaa Vanhuuteen-projektin toimintatavat 10

13 Kuntouttavan työn tehostaminen kaikilla perusterveydenhuollon osastoilla Hanko liittyy Savuton kunta -ohjelmaan pysyviksi. Yli 75 v kotona asuvien määrä (%), kuuluu säännölliseen kotihoitoon (%), kuuluu omaishoitajaryhmään (%) Osallistujien määrä ryhmätoiminnassa, toimintakyvyn mittaaminen Projektien toteutuminen Turvallisuus jokapäiväisessä toiminnassa Tavoitteet / toimenpiteet Turvallisuusohjelman laatiminen perustuen sisäisen turvallisuuden ohjelmaan (Sisäasiainministeriö) Riittävästi valtion viranomaisresursseja Mittari /arviointikriteeri Valmistuminen Kansantautien ehkäisy ja terveellisiin elintapoihin kannustaminen Tavoitteet / toimenpiteet Moniammatilliset asiantuntijatiimit terveyskeskuksessa (esim. diabeteksen, ylipainon, geriatristen ongelmien asiantuntemus) Oikea hoito oikeaan aikaan oikeassa paikassa, asiakas/potilasvastaavan nimeäminen pitkäaikaissairaille ja kotiutushoitajan nimeäminen Fyysisen hyvinvoinnin tukeminen. Terveys- ja liikuntaneuvonta. Psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen. Nuorten mielenterveyspalveluiden matalan kynnyksen vastaanotto Päihde- ja mielenterveystyön valistus ja koulutus Mittari /arviointikriteeri Sairastavuusindeksi, kansansairausindeksi Perusterveydenhuollon ja esh kustannukset Liikuntaneuvonnan määrä Vastaanoton järjestäminen 4.4. Ylikunnallinen ja alueellinen yhteistyö Tavoitteet / toimenpiteet Yhteistyö terveysjärjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Osallistuminen alueellisiin ja kansallisiin verkostoihin ja tapaamisiin Mittari /arviointikriteeri Osallistumisen määrä Osallistumisen määrä 5. Kaupungin yleisilmeen ja ympäristön siisteyden vaaliminen 5.1. Julkiset ja muut keskeisillä paikoilla olevat tärkeät rakennukset pidetään hyvässä kunnossa Tavoitteet / toimenpiteet Kaupungin tärkeimpien kiinteistöjen saneerausohjelma Kontaktikäytäntö avainkiinteistöjen omistajien kanssa Kiinteistökatselmus (toimenpidekehotus, -suositus) Mittari /arviointikriteeri Päivitetään budjettia ja kunta-suunnitelmaa laadittaessa ja pyritään noudattamaan korjausvelkaselvitystä. Avainkiinteistöjen määrittely ja prosessin päivitys 2015 Vuosittain 11

14 5.2. Alueiden ja rakenteiden kunnossapito Tavoitteet / toimenpiteet Määritellään luokitukset, työselitykset ja vastuunjako alueiden ja rakenteiden kunnossapidolle Ajoneuvojen paikoitusperiaatteiden määrittely (rantaalueiden paikoitus) Mittari /arviointikriteeri Valmiina 2015 Valmiina Ranta-alueet ja puistot ovat siistejä ja turvallisia Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Kunnossapitoluokitus alueittain Tarkistetaan Hangon alueet Vahvuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti 6.1. Hyvän maineen hyödyntäminen ja vahvistaminen Tavoitteet / toimenpiteet Uusien kuntalaisten informointi Kuntalaistiedote Mittari /arviointikriteeri Infotilaisuus joka vuosi 2 x /vuosi 6.2. Vuoropuhelua kuntalaisten kanssa Tavoitteet / toimenpiteet Kuntalaistilaisuudet Mittari /arviointikriteeri Joka vuosi / Osallistujamäärät 6.3. Toimiva kaksikielisyys Tavoitteet / toimenpiteet Palvelut kattavasti molemmilla kielillä Mittari /arviointikriteeri Kielibarometri 6.4. Ainutlaatuisen ympäristön ja yhteiskunnallisen toiminnan yhteensovittaminen Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Yleiskaavan täytäntöönpano Kaupunkipuiston käyttö- ja hoitosuunnitelma Yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Tavoitteet / toimenpiteet Työharjoittelujaksojen- ja opinnäytetöiden suorittaminen Yhteistyö Helsingin yliopiston (Tvärminnen eläintiet. asema) kanssa Mittari /arviointikriteeri Oppilasmäärät/vuosi 6.6. Hinku - tavoitteellista päästövähennystyötä Tavoitteet / toimenpiteet CO2-päästöjä vähennetään vuoden 2007 tasosta 80 % vuoteen 2030 mennessä. Mittari /arviointikriteeri CO2-päästökehitys / Hangon tiekartta valmiiksi Ensimmäinen maalämpökohde on suunnitteilla. 12

15 Ett utdrag ur stadens strategi Vision om Hangö 2025 Hangö är år 2025 en växande, dragkraftig, havsnära stad, i vilken det goda livet grundar sig på en fungerande vardag, trivsam omgivning och livskraftig företagsverksamhet. Nya företag finns i branscher som främjar hållbar utveckling. Visionen betonar framtidens Hangö förtroende för framtiden mångsidig dragningskraft trygg och smidig vardag en aktiv företagsverksamhet som blir mångsidigare genom nya verksamhetsområden Verksamhetens värdegrund Hangö stad är i sin verksamhet invånar- och kundcentrerad ansvarstagande både de enskilda arbetstagarna och organisationen som helhet öppen- tolerant, samarbetsvillig, villig för att förnya sig resultatrik De strategiska målen är långsiktiga utvecklingsmål som preciserar visionen. 1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser 2. Förbättring av resultatet 3. Aktivt Hangö året runt 4. Främjande av hälsa och välmående 5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad 6. Styrkor utnyttjas utan fördomar 1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser 1.1. Nya arbetsplatser 1.2. Snabbare planläggnings- och markanvändningsprocesser 1.3. Utarbetande av näringsprogram för varje fullmäktiges mandatperiod (separat dokument, bilaga) 1.4. Förbättring av förutsättningarna för företagande inom turismen 1.5. Kasvukraft 2. Förbättring av resultatet 2.1 Mål som berör servicehierarki och -nivå(närtjänster, lokal, region-/ landskapsnivå) 2.2. Optimering av ägande av fastighetsstocken och driftskostnaderna 2.3. Principer för ordnande och produktion av tjänster; egen produktion, köptjänster/samarbete (servicestrategi) 2.4. Systematiskt nyttjande av informationsteknik 2.5. Utvecklande av personalresurserna 2.6. Anpassning av investeringsnivån till självfinansieringsförmågan 3. Aktivt Hangö året runt 3.1. Sporrande av mångsidig hobbyverksamhet på eget initiativ 3.2. Ökat samarbete med evenemangsarrangörer och föreningar 3.3. Förbättring av servicenivån inom kollektivtrafiken 3.4. Förlängning av turismsäsongen 3.5. Yrkesutövare inom de kreativa branscherna lockas till Hangö 4. Främjande av hälsa och välmående 4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och välmående och verkar förebyggande 13

16 4.2. Trygghet i den dagliga verksamheten 4.3. Förebyggande av folksjukdomar och uppmuntran till sunda levnadsvanor 4.4. Regionalt samarbete och samarbete över kommungränserna 5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad 5.1. De offentliga och övriga på centrala platser belägna betydelsefulla byggnaderna hålls i gott skick 5.2. Underhåll av områden och konstruktioner 5.3. Strandområdena och parkerna är städade och trygga 6. Styrkor utnyttjas utan fördomar 6.1. Nyttjande och förstärkning av det goda ryktet 6.2. Dialog med kommuninvånarna 6.3. Fungerande tvåspråkighet 6.4. Inpassning av samhällelig verksamhet i den unika miljön 6.5. Samarbete med universitet och högskolor 6.6. Hinku målinriktat arbete för minskning av utsläpp (Hinku = kolneutral kommun) 1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser 1.1. Nya arbetsplatser Mål/åtgärder Företagsverksamhet som betjänar båtlivet Koverhar området och hamnen i företagsbruk, - planering av utvecklande av hamnen och markområden Mätare/utvärderingskriterie Antal nya arbetsplatser; i medeltal 90 arbetsplatser/år, (vilket är samma som minskning av antalet arbetsplatser i genomsnitt per år ) 1.2. Snabbare planläggnings- och markanvändningsprocesser Mål/åtgärder Planläggningsöversikt Planläggningsprogram för 3 år Mätare/utvärderingskriterie Förverkligande enligt tidtabellen Godkänns som en del av budgeten 1.3. Utarbetande av näringsprogram för varje fullmäktiges mandatperiod (separat dokument, bilaga) 1.4. Förbättring av förutsättningarna för turismföretagare Mål/åtgärder En plan för utvecklingen av Östra hamnen utarbetas Förbättrad skyltning Med planläggning stärker man miljöns och naturens dragningskraft året runt 1.5. Kasvukraft Mål/åtgärder Deltagande i samarbete i Västra Nyland i enlighet med Kasvukraft samarbetsavtalet Mätare/utvärderingskriterie Planläggningsarbete färdigt 2016 Kundrespons (2016 vitsord 4,0/5,0) Mätare/utvärderingskriterie I samarbetsavtalet nämnda mätare 2. Förbättring av resultatet 2.1. Mål som berör servicehierarki och -nivå (närtjänster, lokal, region-/landskapsnivå) Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie 14

17 Anpassning av servicestrukturen efter befolkningsmängden och behovet Social- och hälsoväsendets utvecklingsarbete Optimering av ägande av fastighetsstocken och driftskostnaderna Mål/åtgärder Utredningen av reparationsskulden hålls à jour Vi avstår från fastigheter enligt principerna i utredningen av reparationsskulden (2013) och fullmäktigebesluten. Vi avstår från utomstående hyresutrymmen Principer för ordnande och produktion av tjänster; egen produktion, köptjänster/samarbete (servicestrategi) Mål/åtgärder Minskning av kostnader inom primärvården och specialsjukvården med tyngdpunkten på en fungerande primärvård En servicestrategi utarbetas Samservicekontor och sammanslagning av servicekontor Mätare/utvärderingskriterie Genomsnittlig konditionsklass minst 75 % Försäljningskampanj 2015 Utredning om att avstå från hyresutrymmen 2015 Mätare/utvärderingskriterie Kostnaderna på Nylands nivå senast 2018 (KF kostnadsjämförelse). Utvecklingsprojekt Färdigt 5/2015 Utreds Systematiskt nyttjande av informationsteknik Mål/åtgärder Beredning av ibruktagande av kommunernas gemensamma datasystem Papperslösa möten (styrelsen och nämnderna) / papperslös verksamhet (elektronisk arkivering, elektroniska blanketter) Effektivt nyttjande av ärendehanteringssystem (Dynasty) 2.5. Utveckling av personalresurserna Mål/åtgärder Utvärdering av arbetets svårighetsgrad och skapande av ett lönesättningssystem i hela organisationen som baserar sig på utvärderingen. Utveckling av personalens kunnande Utveckling av arbetsskyddsverksamhet Stödjande av välmående i arbetet tillsammans med företagshälsovården Mätare/utvärderingskriterie 2015 gradvis gradvis Nyttjandegraden Mätare/utvärderingskriterie Uppföljning av arbetsolycksfall med målsättningen noll olyckor. Åldersprogram 2015 Verkställighetsgrad av modellen för tidigt stöd, uppföljning av sjukfrånvaron Personalenkät vart annat år 2.6. Anpassning av investeringsnivån till självfinansieringsförmågan Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Prioritering av investeringar enligt planperiod Nettoinvesteringar högst 4 meur/år Investeringsobjekten är prioriterade och förverkligade enligt budgetens anslag. 15

18 3. Aktivt Hangö året runt 3.1. Sporrande av mångsidig hobbyverksamhet på eget initiativ Mål/åtgärder Upprätthållande av områden och platser för hobbyverksamhet Tryggande av medborgarinstitutens och Hangö sommarunis verksamhet Förbättring av informationsskyltar längs friluftsleder Mätare/utvärderingskriterie Kundrespons Elevantal, undervisningstimmar Användarenkät 3.2. Ökat samarbete med evenemangsarrangörer och föreningar Mål/åtgärder Samarbetsavtal Evenemang Utveckling av evenemangtillståndsförfarande Planerings- och responsmöten Mätare/utvärderingskriterie Deltagarantal En gemensam evenemangskalender för koordinering av arbete 2015 Gemensam tillståndsblankett i bruk 2015 Årligen/ min. 3 möten Förbättring av servicenivån inom kollektivtrafik Mål/åtgärder Utveckling av biljettsystemen Tryggande av turer för arbets- och skolresor Mätare/utvärderingskriterie Resandestatistik Avtal om skoltransporter 3.4. Förlängning av turismsäsongen Mål/åtgärder Marknadsföring och försäljning av gruppresor Ökning av högklassig inkvarterings- och wellnesscenterkapasitet Förlängning av badsäsongen Allmänna wc:n öppna Evenemang till årets alla veckoslut Mätare/utvärderingskriterie Försäljning (Hansea Ab:s statisktik) Försäljning I bruk: öppethållningstider 3.5. Yrkesutövare inom de kreativa branscherna lockas till Hangö Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Utreda möjligheten att anvisa järnvägstationen eller 2015, staden / Novago motsvarande utrymmen för distansarbete och företagsutrymmen, (med statliga utvecklingsmedel) 4. Främjande av hälsa och välmående 4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och välmående och verkar förebyggande Mål/åtgärder Uppgörande av en elektronisk välfärdsberättelse (omfattande) Förebyggande arbete med barn och familjer, tidigt ingripande, mångprofessionella team, deltagande i nationella projekt (FSKC, Kaste) Effektivering av ungdomsverkstadsverksamhet och rehabiliterande arbetsverksamhet för långtidsarbetslösa genom samarbete mellan Mätare/utvärderingskriterie Välfärdsberättelsens godkännande i fullmäktige Antalet omhändertagna barn, antalet barn i barnskyddets öppenvård, antalet familjer som familjearbetarna besöker, utkomststödet ( /innevånare) Verkställighetsgraden för projekten Utreda möjligheterna att besätta befattningen som individuell handledare inom stöd- och informationstjänster 16

19 sektorerna Stöda äldre personers funktionsförmåga och hemmaboendet genom gruppverksamhet och deltagande i nationella projekt (Kaste I och II) Effektivering av det rehabiliterande arbetssättet på alla grundtrygghetens avdelningar. Hangö ansluter sig till programmet Rökfri kommun för unga (PointVia) tillsvidare fr.o.m. 9/2015 Deltagande i rehabiliterande arbetsverksamhet/mängd Kraft i åren-projektets verksamhetssätt bestående Hemmaboende över 75 år (%), % som hör till regelbunden hemservice, % som hör till närståendevårdgruppen Antalet deltagare i olika grupper, mätning av funktionsförmågan Förverkligande av projekt Trygghet i den dagliga verksamheten Mål/åtgärder Ett trygghetsprogram som baserar sig på program för den inre säkerheten (Inrikesministeriet) utarbetas. Tillräckligt med statliga myndighetsresurser Mätare/utvärderingskriterie Färdigt Förebyggande av folksjukdomar och uppmuntran till sunda levnadsvanor Mål/åtgärder Yrkesövergripande expertteam på hälsovårdscentralen (t.ex. sakkännedom om diabetes, övervikt, geriatriska problem) Rätt vård på rätt plats på rätt tid. Utnämning av klient/patientansvarig för långtidssjuka, utskrivningsskötare Stöda fysiskt välbefinnande. Hälso- och motionsrådgivning. Stöda psykiskt välbefinnande. Lågtröskelmottagning för unga inom mentalvården. Upplysning och utbildning inom arbete för missbrukar- och mentalvård. Mätare/utvärderingskriterie Sjuklighetsindex, folkhälsosjukhetsindex Kostnaderna för primärvården och specialsjukvården Antalet motionsrådgivningstillfällen Mottagningens förverkligande 4.4. Regionalt samarbete och samarbete över kommungränser Mål/åtgärder Samarbete med hälsoorganisationer och övriga aktörer inom tredje sektorn Deltagande i regionala och nationella nätverk och träffar Mätare/utvärderingskriterie Deltagandets mängd Deltagandets mängd 5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad 5.1. De offentliga och övriga på centrala platser belägna betydelsefulla byggnaderna hålls i gott skick Mål/åtgärder Saneringsprogram för stadens mest betydelsefulla byggnader Kontaktpraxis med ägarna till nyckelbyggnaderna Fastighetssyn (åtgärdsuppmaning, - Mätare/utvärderingskriterie Uppdateras vid utarbetande av budget och kommunplan och strävas till att följa utredningen av reparationsskulden. Definition av nyckelbyggnader och uppdatering av processen

20 rekommendation) Årligen 5.2. Underhåll av områden och konstruktioner Mål/åtgärder Klassificeringar, arbetsbeskrivningar och ansvarsfördelningar för underhåll av områden och konstruktioner fastställs Principer för fordonsparkering fastställs (parkering på strandområden) Mätare/utvärderingskriterie Färdig 2015 Färdig Strandområdena och parkerna är städade och trygga Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Underhållsklassificering områdesvis Områdena i Hangö granskas Styrkor utnyttjas utan fördomar 6.1. Nyttjande och förstärkning av det goda ryktet Mål/åtgärder Information för nya kommuninvånare Infoblad för kommuninvånarna Mätare/utvärderingskriterie Infomöte årligen 2 x /år 6.2. Dialog med kommuninvånarna Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Möten för kommuninvånare Årligen / Deltagarantal 6.3. Fungerande tvåspråkighet Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Service fullständigt på båda språken Språkbarometer 6.4. Inpassning av samhällelig verksamhet i den unika miljön Mål/åtgärder Verkställande av generalplanen Nyttjande- och vårdplan för stadsparken Samarbete med universitet och högskolor Mätare/utvärderingskriterie Mål/åtgärder Utförande av arbetspraktikperioder och lärdomsprovarbeten Samarbete med Helsingfors universitet (Tvärminne zool. stat.) 6.6. Målinriktat arbete för minskning av utsläpp Mål/åtgärder CO2-utsläppen minskas med 80 % utgående ifrån utsläppsnivån 2007 fram till 2030 Mätare/utvärderingskriterie Elevantal/år Mätare/utvärderingskriterie CO2-utveckling av utsläppen / Hangö vägkarta färdig Det första jordvärmeobjektet är under planering. 18

21 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD TALOUSARVIO 2015 Kaupunki + taseyksikkö / Staden + balansenhet BUDGET 2015 (sisäiset+ulkoiset) (interna+externa) TULOSLASKELMA Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio/korj Talousarvio RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget/korr Budget * Myyntituotot - Försäljningsintäkter * Maksutuotot - Avgiftsintäkter * Vuokratuotot - Hyresintäkter * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag * Muut tuotot - Övriga intäkter Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter * Henkilöstökulut - Personalutgifter * Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster * Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter * Vuokrat - Hyror * Avustukset - Understöd * Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader Toimintakulut - Verksamhetens kostnader TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Verotulot - Skatteinkomster * Kunnallisvero - Kommunalskatt * Kiinteistövero - Fastighetsskatt * Yhteisövero-Samfundsskatt * Muut verot - Övriga skatter Valtionosuudet - Statsandelar * Korkotuotot - Ränteintäkter * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter * Korkokulut - Räntekostnader * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter o kostnader VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar Satunnaiset erät - Extraordinära poster TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min Varausten lis/väh - Förändring i reservering ökn/min Rahastojen lis/väh-förändringar i fonder ökn/min 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Sivu - Sida 19

22 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD TALOUSARVIO 2015 BUDGET 2015 KÄYTTÖTULOT - DRIFTSINKOMSTER TP - BS TA - BU * Myyntituotot - Försäljningsintäkter * Maksutuotot - Avgiftsintäkter * Vuokratuotot - Hyresintäkter * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag * Muut tuotot - Övriga intäkter KÄYTTÖMENOT - DRIFTSUTGIFTER TP - BS TA - BU * Henkilöstökulut - Personalutgifter * Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster * Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter * Vuokrat - Hyror * Avustukset - Understöd * Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader Sivu - Sida 20

23 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 HANGÖ STAD BUDGET 2015 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING Sitovuustaso - Bindningsnivå Menot - Utgifter Tulot-Inkomster Netto Osasto - Avdelning Vaalit - Val 15000, ,00 0, Tilintarkastus - Revision 53000,00 0, , Keskushallinto-Centralförvaltning , , , Taloushallinto - Ekonomiförvaltning , , , Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning , , , Eteläkärjen ympäristöterveystoimi , , , Ikääntyneiden palvelut - Äldrevårdstjänster , , , Sosiaalipalvelut - Socialvårdstjänster , , , Terveyspalvelut - Hälsovårdstjänster , , , Hallinto- ja tukipalvelut-administrations- o stödtjänster , , , Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv , , , Peruskoulut - Grundskolor , , , Lukiot - Gymnasier , , , Päivähoito - Dagvård , , , Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms , , , Kulttuuri- ja kansalaistoiminta , , ,00 Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristötoimiala-Miljösektorn , , ,00 Tonttien myyntivoitot - Försäljningsvinster från tomter ,00 N Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning , , ,00 N Kuntatekniikka - Kommunalteknik , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk ,00 N Tilahallinto-Utrymmesförvaltning , , ,00 Myyntivoitot - Försäljningsvinster ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 80000,00 N Keskusvarasto-Centrallagret , , ,00 N Konevarikko - Maskindepå , , ,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , ,00 N Satama - Hamnen 0,00 0,00 0,00 N Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 85000, ,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ , , ,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT , ,00 netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Sivu - Sida 21

24 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 HANGÖ STAD BUDGET 2015 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING TP TA TA Osasto - Avdelning Tulot-Inkomster Tulot-Inkomster Tulot-Inkomster Vaalit - Val 0, , , Tilintarkastus - Revision 0,00 0,00 0, Keskushallinto-Centralförvaltning 94080, , , Taloushallinto - Ekonomiförvaltning , , , Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning , , , Eteläkärjen ympäristöterveystoimi , , , Ikääntyneiden palvelut - Äldrevårdstjänster , , , Sosiaalipalvelut - Socialvårdstjänster , , , Terveyspalvelut - Hälsovårdstjänster , , , Hallinto- ja tukipalvelut-administrations- o stödtjänster , , , Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv. 993,48 850, , Peruskoulut - Grundskolor , , , Lukiot - Gymnasier 44758, , , Päivähoito - Dagvård , , , Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms , , , Kulttuuri- ja kansalaistoiminta , , ,00 Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristötoimiala-Miljösektorn , , ,00 Tonttien myyntivoitot - Försäljningsvinster från tomter , , ,00 N Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning 28885, , ,00 N Kuntatekniikka - Kommunalteknik , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , , ,00 N Tilahallinto-Utrymmesförvaltning , , ,00 Myyntivoitot - Försäljningsvinster , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 96890, , ,00 N Keskusvarasto-Centrallagret , , ,00 N Konevarikko - Maskindepå , , ,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , , ,00 N Satama - Hamnen ,97 0,00 0,00 N Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 30049, , ,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ , , ,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT , , ,00 netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Eliminoinnit - Elimineringar , ,00 0,00 Ulkoiset - Externa , , ,00 Sivu - Sida 22

25 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 HANGÖ STAD BUDGET 2015 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING TP TA TA Osasto - Avdelning Menot-Utgifter Menot-Utgifter Menot-Utgifter Vaalit - Val 0, , , Tilintarkastus - Revision 45110, , , Keskushallinto-Centralförvaltning , , , Taloushallinto - Ekonomiförvaltning , , , Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning , , , Eteläkärjen ympäristöterveystoimi , , , Ikääntyneiden palvelut - Äldrevårdstjänster , , , Sosiaalipalvelut - Socialvårdstjänster , , , Terveyspalvelut - Hälsovårdstjänster , , , Hallinto- ja tukipalvelut-administrations- o stödtjänster , , , Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv , , , Peruskoulut - Grundskolor , , , Lukiot - Gymnasier , , , Päivähoito - Dagvård , , , Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms , , , Kulttuuri- ja kansalaistoiminta , , ,00 Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristötoimiala-Miljösektorn , , ,00 N Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning , , ,00 N Kuntatekniikka - Kommunalteknik , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 0,00 N Tilahallinto-Utrymmesförvaltning , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk N Keskusvarasto-Centrallagret , , ,00 N Konevarikko - Maskindepå , , ,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 0,00 N Satama - Hamnen ,44 0,00 0,00 N Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 0,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ , , ,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Eliminoinnit - Elimineringar , ,00 0,00 Ulkoiset - Externa , , ,00 Sivu - Sida 23

Hangon strategia 2025 Hyvän elämän merikaupunki

Hangon strategia 2025 Hyvän elämän merikaupunki Hangon strategia 2025 Hyvän elämän merikaupunki Hangon strategia 2025 hyvän elämän merikaupunki! Visio Hangosta 2025 Hanko on v. 2025 kasvava, vetovoimainen merellinen kaupunki, jossa hyvä elämä perustuu

Lisätiedot

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto 10.12.2013 86 Stadsfullmäktige 10.12.

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto 10.12.2013 86 Stadsfullmäktige 10.12. Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma Hangö stads budget och ekonomiplan 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 10.12.2013 86 Stadsfullmäktige 10.12.2013 86 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET OCH

Lisätiedot

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto 08.12.2015 Stadsfullmäktige 08.12.

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto 08.12.2015 Stadsfullmäktige 08.12. Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma Hangö stads budget och ekonomiplan 2016 2018 Kaupunginvaltuusto 08.12.2015 Stadsfullmäktige 08.12.2015 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA 2016 2018 BUDGET OCH EKONOMIPLAN

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 75 Stadsfullmäktige 12.12.

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 75 Stadsfullmäktige 12.12. Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma Hangö stads budget och ekonomiplan 2013 2015 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 75 Stadsfullmäktige 12.12.2012 75 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET OCH

Lisätiedot

Ote kaupungin strategiasta

Ote kaupungin strategiasta Ote kaupungin strategiasta Visio Hangosta 2025 Hanko on v. 2025 kasvava, vetovoimainen merellinen kaupunki, jossa hyvä elämä perustuu sujuvaan arkeen, viihtyisään ympäristöön ja elinvoimaiseen yritystoimintaan.

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 18.10.2016 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 MUUTOKSIA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Sisäiset vuokratulot

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 17.10.2017 TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020 MUUTOKSIA VUODEN 2018 TALOUSARVIOON Suomen talous kasvaa

Lisätiedot

HANGON KAUPUNGIN TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA HANGÖ STADS BUDGET OCH EKONOMIPLAN. Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 79 Stadsfullmäktige 14.12.

HANGON KAUPUNGIN TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA HANGÖ STADS BUDGET OCH EKONOMIPLAN. Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 79 Stadsfullmäktige 14.12. HANGON KAUPUNGIN TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA HANGÖ STADS BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 79 Stadsfullmäktige 14.12.2011 79 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET OCH

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Vägkarta för beredningen i Österbotten Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla

Vägkarta för beredningen i Österbotten Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla Vägkarta för beredningen i Österbotten LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uppgift / Tehtävä Vägkarta för beredningen i Österbotten Fortsatta åtgärder angående de nationella utredningarna

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomipian HANGON KAUPUNKI HANGOSTAD

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomipian HANGON KAUPUNKI HANGOSTAD HANGON KAUPUNKI HANGOSTAD Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma Hangö stads budget och ekonomipian 2017-2019 Kaupunginvaltuusto 13.12.2016 Stadsfullmäktige 13.12.2016 ---------~ - TALOUSARVIO JA

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uppgift / Tehtävä Schemat för beredningen i Österbotten Työlista valmistelulle

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht.

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht. Tekniikka- ja ympäristövlk/utsk. f tekn. och miljö 12 25.01.2010 Laskujen hyväksyminen 2010 / Godkännande av räkningar 2010 840/V1.14.141/2005 TEYMPVLK 12 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark.

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark. Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 107 17.12.2012 Laskujen hyväksyminen 2013 / Godkännande av räkningar 2013 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 107 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta/utskottet för

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI Lyhyesti Pohjanmaan hyvinvointistrategiasta www.obotnia.fi facebook.com/obotnia VI UTGÅR FRÅN TANKEN ATT... Perusoletus on, että...det finns en direkt koppling mellan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Toimialan tilinpäätösennuste. Ennuste Rullaava 12 kk

Toimialan tilinpäätösennuste. Ennuste Rullaava 12 kk SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 ) TA + lmr 2017 Ennuste Rullaava 12 kk Toimialan tilinpäätösennuste Toteuma 08/2017 tote % 12 kk toteumavertailu talousarvioon Sotehallinto TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Hangon kaupunki Sivu 1 003403 Svenska MBI 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 15.000 15.000 5.371,00-9.629,00 15.000 15.000 5.371,00-9.629,00 3300 Tuet ja avustukset - Understöd o. bid 2.500 2.500-2.500,00

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Markku Järvelä 30.1.2014 Millainen seutu tänään? Hurudan är regionen idag? Yhdyskuntarakenne 2012 Samhällsstruktur 2012 Asukkaita / invånare 112

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007 SIPOON YLEISKAAVA 2025 GENERALPLAN FÖR SIBBO 2025 ESITTELY 11.6.2007 PRESENTATION 11.6.2007 YLEISKAAVOITUS JA KUNTASTRATEGIA GENERALPLANERINGEN OCH KOMMUNSTRATEGIN yleiskaava kaavoitusohjelmassa generalplanen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos Keskusvaalilautakunta TOIMINTATUOTOT 35 540 18 790 20 600 21 000 21 400 TOIMINTAKULUT -27 922-12 171-19 400-19 400-20 600-21 000-21 400 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7 618 6 620-19 400 0-19 400 0 0 0 VUOSIKATE 7

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot