Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginhallitus Stadsstyrelsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginhallitus 17.11.2014 Stadsstyrelsen 17.11."

Transkriptio

1 Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma Hangö stads budget och ekonomiplan Kaupunginhallitus Stadsstyrelsen

2 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA BUDGET OCH EKONOMIPLAN SISÄLTÖ INNEHÅLL Sivu - Sida Johdanto / Inledning 1 Strategia / Strategi 7 Käyttötalousosa / Driftshushållning Tuloslaskelma 2015 Resultaträkning Käyttötulot /-menot, kaavio Driftsinkomster / -utgifter,diagram 20 Yhteenveto / osasto - Sammandrag / verksamhetsorgan 21 Tuloslaskelmaosa/suunnitelma Resultaträkning/ekonomiplan 24 Kaupungin ja taseyksikön tuloslaskelma - Stadens och balansenhetens resultaträkning 25 Verotulot ja valtionosuudet, kaavio Skatteinkomster o statsandelar, diagram 26 Rahoitusosa Finansieringsdelen Kaupungin ja taseyksikön rahoituslaskelma - Stadens och balansenhetens finansieringskalkyl 28 Yleishallinto Allmän förvaltning 29 Perusturva Grundtrygghet 41 Sivistystoimi Bildningsväsendet 59 Kulttuuri- ja kansalaistoimi Kultur- och medborgarverksamhet 72 Ympäristötoimiala Miljösektorn 81 Tekninen toimi Tekniska sektorn 86 Hangon vesi- ja viemärilaitos Hangö vatten- och avloppsverk 95 Investointiosa / Investeringsdel 100

3 Talousarvion 2015 lähtökohdat Vuoden 2015 talousarvion valmistelu tapahtui haasteellisissa olosuhteissa. Työttömyys on pysynyt korkeana ja verotulot ovat jäämässä alle aikaisempien arvioiden. Valtionosuusuudistuksen arvioidaan pienentävän vuoden 2015 tuloja. Sataman yhtiöittämisen tuoman kertaluontoisen tulon johdosta kaupungilla ei enää ole kertynyttä alijäämää. Toisaalta sataman yhtiöittäminen vähensi kaupungin vuosittaisia tuloja satamasta ja kaupungin meno-tulo rakenne on edelleen alijäämäinen. Myös suuri velkataakka on edelleen rasitteena. Kulujen kasvu on kuitenkin onnistuttu pitämään hyvin kurissa ja korkotaso on edelleen laskenut. Satamaliikenne on toistaiseksi pysynyt hyvällä tasolla. Hangon kaupungin väkiluku oli , eli vähennystä vuodesta 2013 on 153 henkilöä. Työttömyys on Hangossa edelleen korkea. Budjettia laadittaessa kaupungin työttömyysaste on 12,6 % ( tieto). Vastaavana ajankohtana vuonna 2013 työttömyysaste oli 14,0 %. Työttömyyden arvioidaan pysyvän korkeana myös vuonna Huonoista talousnäkymistä johtuen on vuodelle 2015 jouduttu laatimaan alijäämäinen talousarvio (-1,9 milj. euroa). Kulujen kasvu on saatu pidettyä talousarviossa alhaisena (+1,3 %). Henkilömäärän pienentämisessä, toimenpideohjelman mukaan, vuosittain keskimärin 7 henkilöllä, on onnistuttu pysymään. Hangon kaupungissa on tehty vuodesta 2010 lähtien toimenpideohjelmia talouden tasapainottamiseksi ja kertyneiden alijäämien kattamiseksi. Sataman yhtiöittämisen tuomalla kertaluontoisella tulolla saatiin kertyneet alijäämät katettua vuoden 2013 lopussa. Kaupungin tulostaso on kuitenkin edelleen alijäämäinen. Toimenpideohjelmatyötä on jatkettu talousarvion valmistelun yhteydessä ja uusi ohjelma tullaan vahvistamaan vuoden 2015 talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Vuositulos pyritään saamaan ylijäämäiseksi vuonna Lainamäärä on vuonna 2014 kasvamassa 66 milj. euroon. Suurin osa kasvusta johtuu Koverharin alueiden ostoon tarvittavasta 10 milj. euron lainasta. Vuoden 2015 talousarvion investointimäärä on kohtuullinen (3,6 milj. euroa). Alhaisesta vuosikatteesta johtuen tulee lainamäärä kasvamaan vuonna 2015 noin 68 milj. euroon. 1

4 Vuodelle 2010 korotettiin tulovero 19,25 prosentista 20,75 prosenttiin. Myös kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle 2010 huomattavasti. Vuonna 2011 ja 2012 ei veroprosentteja muutettu. Vuodelle 2013 korotettiin tulovero 20,75 prosentista 21,25 prosenttiin ja pidettiin kiinteistöveroprosentit ennallaan. Vuodelle 2014 korotettiin tulovero 21,75 prosenttiin - myös kaikkia kiinteistöveroprosentteja korotettiin. Vuodelle 2015 ei veroprosentteja muuteta. Vuoden 2015 arvioidut verotulot ovat kunnallisveron osalta 35,1 milj. euroa (vuoden 2014 ennusteessa 34,2), yhteisöveron osalta 3,1 milj. euroa (vuoden 2014 ennusteessa 3,0 milj. euroa) ja kiinteistöveron osalta 2,7 milj. euroa (vuoden 2014 ennusteessa 2,7). Konserniyhtiöiden valvontaa tullaan edelleen parantamaan. Tytäryhtiöiltä vaaditaan osavuosiraportointia ja niille asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Konserniyhtiöt ja niille asetettavat tavoitteet Hangon Satama Hangö Hamn Oy Ab Yhtiö on Hangon kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö, joka harjoittaa satamaliiketoimintaa Hangon kaupungin alueella. Hangon Vuokratalot Oy Hangon Vuokratalot Oy on Hangon kaupungin kokonaan omistama yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö, jossa on 324 asuntoa. Yhtiön toimintaperiaatteena on ylläpitää ja rakennuttaa edullisia ja viihtyisiä vuokra-asuntoja, joissa asuvilla on turvallinen asuinympäristö lähellä tarvittavia palveluita. Asuntojen rakentaminen on rahoitettu pääasiassa aravalainoituksella. Oy Hansea dc Oy Hansea dc on Hangon kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka hoitaa kaupungin matkailutoimistoa. Yhtiön liikevaihto muodostuu myyntituloista sekä kaupungin avustuksesta. Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43 Hangon kaupunki omistaa 88,2 % Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43:n osakekannasta. Yhtiö omistaa vuonna 1964 rakennetun ja peruskorjatun 32 asuntoa käsittävän asuintalon. Yleiset tavoitteet (koskee kaikkia tytär- Yhtiökohtaiset tavoitteet yhtiöitä) vuodelle 2015 Yhtiön toiminta on järjestetty taloudellisesti, tehokkaasti ja asiakkaiden tarpeet huomioiden Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito on järjestetty niin, että niiden arvo säilyy. Hangon Satama Oy Yhtiön tulos ennen veroja on vähintään 5% liikevaihdosta Hangon Vuokratalot Oy Asuntojen käyttöaste on Osavuosiraportointi laaditaan vähintään 6 kk vähintään 95% välein Oy Hansea dc Yhtiön vuosikulut eivät ylitä tuloja 2

5 Talousarvion sitova vaikutus Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2015 talousarvion osastotasolla. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä ja vahvistettua määrärahat, arvioidut tulot, kirjalliset tavoitteet ja suoritteet (taloudelliset määrä- ja laatutavoitteet jokaiselle toimielimelle sekä hankkeelle tai kohteelle) on hallintokuntien (kaupunginhallitus ja lautakunnat) päätettävä talousarvion käyttösuunnitelmasta ja jaettava määrärahat ja arvioidut tulot käyttötalousosan kustannuspaikoille ja tileille sekä investointiosan hankkeille tai kohteille. Johtavat viranhaltijat voivat edelleen käyttösuunnitelman mukaisesti jakaa luottamuselinten vahvistamat osamäärärahat, arvioidut tulot ja tavoitteet pienempiin osiin. Vesi- ja viemärilaitos, tekninen hallinto, kuntatekniikka, keskusvarasto, konevarikko ja tilahallinto ovat nettoyksiköitä, eli budjetin nettomäärärahaa ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa. Muilta osin bruttomäärärahat ovat sitovia. Kuntalain 13 4 kohdan mukaan valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Talousarvion hyväksymällä valtuusto vahvistaa vesi- ja viemärimaksujen ja muiden hallintokuntien perimien maksujen suuruuden. Teknisen lautakunnan johtosääntömuutos on vireillä, jossa em. periaate otetaan huomioon. 3

6 Utgångspunkterna för budgeten 2015 Beredningen av budgeten för 2015 gjordes under utmanande förhållanden. Arbetslösheten har förblivit hög och skatteintäkterna håller på att stanna under tidigare uppskattningar. Uppskattas att statsandelsreformen minskar intäkterna för På grund av den engångsintäkt som hamnens bolagisering inbringade har staden inte mera ett ackumulerat underskott. Å andra sidan minskade hamnens bolagisering stadens årliga intäkter från hamnen och stadens utgifts-intäktsstruktur uppvisar fortfarande underskott. Också den stora skuldbördan utgör fortfarande en belastning. Staden har dock lyckats hålla ökningen av utgifterna i disciplin och räntenivån är fortfarande låg. Hamntrafiken har tills vidare hållits på en bra nivå var Hangö stads invånarantal 9 117, alltså en minskning från 2013 med 153 personer. Arbetslösheten i Hangö är alltjämt hög. Vid budgetberedningen var stadens arbetslöshetgrad 12,6 % (uppg ). Vid motsvarande tidpunkt 2013 var arbetslöshetsgraden 14,0 %. Arbetslösheten uppskattas förbli hög även På grund av de dåliga ekonomiska utsikterna har staden för 2015 varit tvungen att utarbeta en budget med underskott (- 1,9 milj. euro). Utgiftsökningen har staden i budgeten lyckats hålla på en mycket låg nivå (+ 1,3 %). När det gäller en minskning av personalstyrkan enligt åtgärdsprogrammet, årligen i genomsnitt 7 personer, har man lyckats. I Hangö stad har från och med 2010 utarbetats åtgärdsprogram för att balansera ekonomin och täcka det ackumulerade underskottet. Genom den engångsintäkt som hamnens bolagisering inbringade kunde det ackumulerade underskottet täckas i slutet av Stadens intäktsnivå uppvisar dock fortfarande negativ balans. Arbetet med åtgärdsprogrammet har fortsatt i samband med beredningen av budgeten och det nya programmet kommer att fastställas i samband med fastställandet av budgeten för Staden strävar efter att uppvisa ett överskott Lånesumman håller 2014 på att växa till 66 milj. euro. Största delen av ökningen beror på det lån på 10 milj. euro som staden behöver för att köpa Koverhar områdena. Investeringssumman i budgeten för 2015 är rimlig (3,6 milj. euro). På grund av det låga årsbidraget kommer lånesumman 2015 att öka till cirka 68 milj. euro. För 2010 höjdes inkomstskatten från 19,25 % till 20,75 %. Även fastighetsskatteprocenterna höjdes betydligt för För 2011 och 2012 ändrades inte skatteprocenterna. För 2013 höjdes inkomstskatten från 20,75 % till 21,25 procent och fastighetsskatteprocenterna bevarades oförändrade. För 2014 höjdes inkomstskatten från 21,25 till 21,75 procent - även alla fastighetsskatteprocenter höjdes. För 2015 ändras skatteprocenten inte. De uppskattade skatteintäkterna för 2015 är för kommunalskattens del 35,1 milj. euro (i uppskattningen för ,2 milj. euro ), för samfundsskatten 3,1 milj. euro (i uppskattningen för ,0 milj. euro) och för fastighetsskatten 2,7 milj. euro (i uppskattningen för ,7 milj. euro). Övervakningen av koncernbolagen kommer vidare att förbättras. Av dotterbolagen krävs delårsrapportering och för dem uppställs mål både för verksamheten och ekonomin. 4

7 Målen för koncernbolagen Hangon Satama Hangö Hamn Oy Ab Bolaget är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av Hangö stad och som utövar hamntrafikverksamhet på Hangö stads område. Hangö Hyreshus Ab Hangö Hyreshus Ab är ett i sin helhet av Hangö stad ägt allmännyttigt hyreshusbolag med 324 bostäder. Bolagets verksamhetsprincip är att låta bygga och upprätthålla förmånliga och trivsamma hyresbostäder, i vilka hyresgästerna har en trygg boendemiljö nära servicen. Byggandet av bostäderna har huvudsakligen finansierats med aravabelåning. Oy Hansea DC Ab Oy Hansea DC Ab är ett av Hangö stad i sin helhet ägt bolag, som sköter stadens turistbyrå. Bolagets omsättning bildas av försäljningsintäkter samt av stadens bidrag. Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43 Hangö stad äger 88,2 % av aktiestocken i Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43. Bolaget äger ett 1964 byggt och totalrenoverat bostadshus i vilket finns 32 bostäder. Allmänna mål (gäller alla dotterbolag) Bolagsvisa mål för 2015 Bolagets verksamhet är arrangerad ekonomiskt, effektivt och med beaktande av kundernas behov Hangö Hamn Ab Bolagets resultat före skatter är minst 5 % av omsättningen Underhållet av de av bolagen ägda byggnaderna är ordnad så att deras värde bibehålls. Hangö Hyreshus Ab Bostädernas användningsgrad är minst 95 % Delårsrapportering görs minst var 6 månad. Oy Hansea DC Ab Bolagets kostnader/år överstiger inte intäkterna Budgetens bindande verkan Stadsfullmäktige fastställer budgeten för 2015 på avdelningsnivå. Då stadsfullmäktige godkänt och fastställt anslagen, uppskattade intäkter, de skriftliga målen och prestationerna (ekonomiska kvantitets- och kvalitetsmålsättningarna för varje verksamhetsorgan samt för projektet eller objektet) ska förvaltningsenheterna (stadsstyrelsen och nämnderna) besluta om budgetens dispositionsplan och fördela anslagen och de uppskattade intäkterna för driftbudgetens kostnadsställen samt för investeringsdelens projekt eller mål. De ledande tjänstemännen kan fortfarande i enlighet med dispositionsplanen fördela de av förtroendeorganen fastställda delanslagen, de uppskattade intäkterna och målen till mindre delar. Vatten- och avloppsverket, tekniska förvaltningen, kommunaltekniken, centrallagret, maskindepån och utrymmesförvaltningen är nettoenheter, alltså budgetens nettoanslag får inte överskridas utan stadsfullmäktiges tillstånd. Till övriga delar är bruttoanslagen bindande. 5

8 6 Enligt 13 4 punkten i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som ska tas ut för kommunens tjänster och andra prestationer. Genom att godkänna budgeten fastställer fullmäktige storleken på vatten- och avloppsavgifterna och avgifter som uppbärs av de övriga förvaltningsenheterna. En ändring av tekniska nämndens instruktion är aktuell och i den beaktas ovan nämnda princip.

9 Ote kaupungin strategiasta Visio Hangosta 2025 Hanko on v kasvava, vetovoimainen merellinen kaupunki, jossa hyvä elämä perustuu sujuvaan arkeen, viihtyisään ympäristöön ja elinvoimaiseen yritystoimintaan. Uutta yritystoiminnassa on kestävää kehitystä tukevat toimialat. Visio korostaa tulevaisuuden Hangon luottamusta tulevaisuuteen monipuolista vetovoimaa turvallista ja sujuvaa arkea vireää ja uusien toimialojen monipuolistamaa yritystoimintaa Toiminnan arvopohja Hangon kaupunki on toiminnassaan asukas- ja asiakaskeskeinen vastuullinen - työntekijä yksilönä ja organisaatio kokonaisuutena avoin - suvaitsevainen, yhteistyökykyinen, uudistumishaluinen tuloksellinen Strategiset päämäärät ovat visiota tarkentavia pitkän aikavälin kehittämispäämääriä 1. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen 2. Tuloksellisuuden parantaminen 3. Vireä Hanko ympäri vuoden 4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 5. Kaupungin yleisilmeen ja ympäristön siisteyden vaaliminen 6. Vahvuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti 1. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen 1.1. Uusia työpaikkoja 1.2. Kaavoitus- ja maankäyttöprosessien nopeuttaminen 1.3. Elinkeino-ohjelman laatiminen valtuustokausittain (erillinen asiakirja, liite) 1.4. Matkailuyrittäjyyden edellytysten parantaminen 1.5. Kasvukraft 2. Tuloksellisuuden parantaminen 2.1 Palveluhierarkiaa ja -tasoa koskevat tavoitteet (lähipalvelut, alueelliset, seudulliset/maakunnalliset) 2.2. Kiinteistökannan omistamisen ja käyttökustannusten optimointi 2.3. Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen periaatteet; oma tuotanto, osto/yhteistyö (palvelustrategia) 2.4. Tietotekniikan järjestelmällinen hyödyntäminen 2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen 2.6. Investointitason sopeuttaminen omarahoituskykyyn 3. Vireä Hanko ympäri vuoden 3.1. Monipuolisen, omatoimisen harrastustoiminnan kannustaminen 3.2. Yhteistyön lisääminen tapahtumien järjestäjien ja järjestöjen kanssa 3.3. Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen 3.4. Matkailusesongin pidentäminen 3.5. Luovien alojen ammatinharjoittajien houkuttelu Hankoon 4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 4.1. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan priorisointi 4.2. Turvallisuus jokapäiväisessä toiminnassa 4.3. Kansantautien ehkäisy ja terveellisiin elintapoihin kannustaminen 4.4. Ylikunnallinen ja alueellinen yhteistyö

10 5. Kaupungin yleisilmeen ja ympäristön siisteyden vaaliminen 5.1. Julkiset ja muut keskeisillä paikoilla olevat tärkeät rakennukset pidetään hyvässä kunnossa 5.2. Alueiden ja rakenteiden kunnossapito 5.3. Ranta-alueet ja puistot ovat siistejä ja turvallisia 6. Vahvuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti 6.1. Hyvän maineen hyödyntäminen ja vahvistaminen 6.2. Vuoropuhelua kuntalaisten kanssa 6.3. Toimiva kaksikielisyys 6.4. Ainutlaatuisen ympäristön ja yhteiskunnallisen toiminnan yhteensovittaminen 6.5. Yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa 6.6. Hinku - tavoitteellista päästövähennystyötä (Hinku = hiilineutraali kunta) 1. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen 1.1. Uusia työpaikkoja Tavoitteet / toimenpiteet Veneilyä palveleva yritystoiminta Koverharin alue ja satama yrityskäyttöön, - sataman ja alueiden kehittämissuunnittelu Mittari /arviointikriteeri Uudet työpaikat; keskimäärin 90 työpaikkaa/vuosi, (joka on sama kuin työpaikkojen vuotuinen vähenemä vv ) 1.2. Kaavoitus- ja maankäyttöprosessien nopeuttaminen Tavoitteet / toimenpiteet Kaavoituskatsaus Kaavoitusohjelma 3 vuodeksi Mittari /arviointikriteeri Toteutus aikataulun mukaan Hyväksytään osana talousarviota 1.3. Elinkeino-ohjelman laatiminen valtuustokausittain (erillinen asiakirja, liite) 1.4. Matkailuyrittäjyyden edellytysten parantaminen Tavoitteet / toimenpiteet Itäsataman kehittämiselle laaditaan suunnitelma Opasteiden parantaminen Kaavoituksella tuetaan ympäristön ja luonnon houkuttelevuuden vahvistamista ympärivuotisesti 1.5. Kasvukraft Tavoitteet / toimenpiteet Osallistutaan yhteistyöhön Länsi-Uudellamaalla Kasvukraft yhteistyösopimuksen mukaan Mittari /arviointikriteeri Kaavoitustyö valmiina 2016 Asiakaspalaute (2016 arvosana 4,0/5,0) Mittari /arviointikriteeri Yhteistyösopimuksen mittarit 2. Tuloksellisuuden parantaminen 2.1. Palveluhierarkiaa ja -tasoa koskevat tavoitteet (lähipalvelut, alueelliset, seudulliset/maakunnalliset) Tavoitteet / toimenpiteet Palvelurakenteen sovittaminen väestömäärän ja tarpeen mukaan Mittari /arviointikriteeri Sosiaali- ja terveystoimen kehittämistyö

11 2.2. Kiinteistökannan omistamisen ja käyttökustannusten optimointi Tavoitteet / toimenpiteet Korjausvelkaselvitys pidetään ajan tasalla Luovutaan kiinteistöistä korjausvelkaselvityksen (2013) periaatteiden ja valtuuston päätösten mukaisesti Ulkopuolisista vuokratiloista luopuminen Vuokratiloista luopumisen selvitys Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen periaatteet; oma tuotanto, osto/yhteistyö (palvelustrategia) Tavoitteet / toimenpiteet Kustannusten vähentäminen perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa painopisteenä toimiva perusterveydenhuolto Laaditaan palvelustrategia Yhteispalvelupiste ja palvelupisteiden yhdistäminen 2.4. Tietotekniikan järjestelmällinen hyödyntäminen Tavoitteet / toimenpiteet Kuntien yhteisten tietojärjestelmien käyttöönoton valmistelu Paperittomat kokoukset (hallitus ja lautakunnat)/ paperiton toiminta (sähköinen arkistointi, sähköiset lomakkeet) Asianhallintajärjestelmän (Dynasty) tehokas hyödyntäminen 2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen Tavoitteet / toimenpiteet Työn vaativuuden arviointi ja siihen pohjautuvan palkkausjärjestelmän luominen koko organisaatiossa Henkilöstön osaamisen kehittäminen Mittari /arviointikriteeri Keskimääräinen kuntoluokka väh. 75 % Myyntikampanja 2015 Mittari /arviointikriteeri Kustannukset Uudenmaan tasolle vuoteen 2018 mennessä (KL kustannusvertailu). Kehitysprojekteja. Valmis 5/2015 Selvitetään 2015 Mittari /arviointikriteeri 2015 asteittain asteittain Järjestelmien käyttöönottoaste Mittari /arviointikriteeri Työsuojelutoiminnan kehittäminen Työhyvinvoinnin tukeminen yhdessä työterveyshuollon kanssa 2.6. Investointitason sopeuttaminen omarahoituskykyyn Tavoitteet / toimenpiteet Investointien priorisointi suunnitelmakausittain Työtapaturmien seuranta kohti nollatavoitetta. Ikäohjelma 2015 Varhaisen tuen mallin toteutumisaste, sairauspoissaolojen seuranta Henkilöstökysely joka toinen vuosi Mittari /arviointikriteeri Nettoinvestoinnit enintään 4 meur/vuosi Investointikohteet on priorisoitu ja toteu-tettu budjetin määrärahojen mukaan 3. Vireä Hanko ympäri vuoden 3.1. Monipuolisen, omatoimisen harrastustoiminnan kannustaminen Tavoitteet / toimenpiteet Alueiden ja harrastuspaikkojen ylläpito Kansalaisopistojen ja Hangö sommarunin toiminnan turvaaminen Ulkoilureitistöjen opasteiden parantaminen Mittari /arviointikriteeri Asiakaspalaute Opiskelijamäärät, opetustunnit Käyttäjäkysely 9

12 3.2. Yhteistyön lisääminen tapahtumien järjestäjien ja järjestöjen kanssa Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Yhteistyösopimukset Tapahtumat Tapahtumalupamenettelyjen kehittäminen Suunnittelu- ja palautekokoukset 3.3. Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen Tavoitteet / toimenpiteet Matkalippujärjestelmien kehittäminen Työ- ja koulumatkavuorojen turvaaminen Osanottajamäärät Yhteinen tapahtumakalenteri työn koordinointiin 2015 Yhteinen lupalomake käytössä 2015 Vuosittain/min. 3 kpl kokouksia 2015 Mittari /arviointikriteeri Matkustajatilastot Koulukuljetussopimus 3.4. Matkailusesongin pidentäminen Tavoitteet / toimenpiteet Ryhmämatkojen markkinointi ja myynti Korkeatasoisen majoitus-/ hyvinvointikeskuskapasiteetin lisääminen Uimakauden pidentäminen Yleiset wc:t avoinna Tapahtumia vuoden jokaiselle viikonlopulle Mittari /arviointikriteeri Myynti (Hansea Oy:n tilastot) Myynti Käytössä: aukioloajat 3.5. Luovien alojen työntekijöiden houkuttelu Hankoon Tavoitteet / toimenpiteet Selvitetään mahdollisuus osoittaa rautatieasema tai vastaavat tilat etätyö- ja yritys-/työ-yhteisötiloiksi, (valtion kehittämisrahoituksella) Mittari /arviointikriteeri 2015, kaupunki /Novago 4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 4.1. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan priorisointi Tavoitteet / toimenpiteet Elektronisen hyvinvointikertomuksen laatiminen (laaja) Lasten ja perheiden kansa tehtävä ehkäisevä työ, varhainen puuttuminen, moniammatilliset tiimit tk:ssa, osallistuminen kansallisiin hankkeisiin (FSKC, Kaste) Nuorisopaja- ja pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan työtoiminnan tehostaminen sektorien välisen yhteistyön kautta Tukea ikääntyneiden toimintakykyä ja kotona asumista projektien ja kansallisten hankkeiden avulla (Kaste I ja II) Mittari /arviointikriteeri Hyvinvointikertomuksen hyväksyminen valtuustossa Huostaan otetut lapset, lastensuojelun avohuollon lasten lukumäärä, perhetyöntekijöiden perheiden lukumäärä, toimeentulotuki ( /asukas) Hankkeiden toteutumisaste Selvitys mahdollisuuksista palkata yksilöllinen ohjaaja toistaiseksi tuki- ja neuvonta-palveluihin nuorille (PointVia) 9/2015 alkaen. Pitkäaikaistyöttömien osallistuminen kuntouttavaan työtoimintaan/määrä Voimaa Vanhuuteen-projektin toimintatavat 10

13 Kuntouttavan työn tehostaminen kaikilla perusterveydenhuollon osastoilla Hanko liittyy Savuton kunta -ohjelmaan pysyviksi. Yli 75 v kotona asuvien määrä (%), kuuluu säännölliseen kotihoitoon (%), kuuluu omaishoitajaryhmään (%) Osallistujien määrä ryhmätoiminnassa, toimintakyvyn mittaaminen Projektien toteutuminen Turvallisuus jokapäiväisessä toiminnassa Tavoitteet / toimenpiteet Turvallisuusohjelman laatiminen perustuen sisäisen turvallisuuden ohjelmaan (Sisäasiainministeriö) Riittävästi valtion viranomaisresursseja Mittari /arviointikriteeri Valmistuminen Kansantautien ehkäisy ja terveellisiin elintapoihin kannustaminen Tavoitteet / toimenpiteet Moniammatilliset asiantuntijatiimit terveyskeskuksessa (esim. diabeteksen, ylipainon, geriatristen ongelmien asiantuntemus) Oikea hoito oikeaan aikaan oikeassa paikassa, asiakas/potilasvastaavan nimeäminen pitkäaikaissairaille ja kotiutushoitajan nimeäminen Fyysisen hyvinvoinnin tukeminen. Terveys- ja liikuntaneuvonta. Psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen. Nuorten mielenterveyspalveluiden matalan kynnyksen vastaanotto Päihde- ja mielenterveystyön valistus ja koulutus Mittari /arviointikriteeri Sairastavuusindeksi, kansansairausindeksi Perusterveydenhuollon ja esh kustannukset Liikuntaneuvonnan määrä Vastaanoton järjestäminen 4.4. Ylikunnallinen ja alueellinen yhteistyö Tavoitteet / toimenpiteet Yhteistyö terveysjärjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Osallistuminen alueellisiin ja kansallisiin verkostoihin ja tapaamisiin Mittari /arviointikriteeri Osallistumisen määrä Osallistumisen määrä 5. Kaupungin yleisilmeen ja ympäristön siisteyden vaaliminen 5.1. Julkiset ja muut keskeisillä paikoilla olevat tärkeät rakennukset pidetään hyvässä kunnossa Tavoitteet / toimenpiteet Kaupungin tärkeimpien kiinteistöjen saneerausohjelma Kontaktikäytäntö avainkiinteistöjen omistajien kanssa Kiinteistökatselmus (toimenpidekehotus, -suositus) Mittari /arviointikriteeri Päivitetään budjettia ja kunta-suunnitelmaa laadittaessa ja pyritään noudattamaan korjausvelkaselvitystä. Avainkiinteistöjen määrittely ja prosessin päivitys 2015 Vuosittain 11

14 5.2. Alueiden ja rakenteiden kunnossapito Tavoitteet / toimenpiteet Määritellään luokitukset, työselitykset ja vastuunjako alueiden ja rakenteiden kunnossapidolle Ajoneuvojen paikoitusperiaatteiden määrittely (rantaalueiden paikoitus) Mittari /arviointikriteeri Valmiina 2015 Valmiina Ranta-alueet ja puistot ovat siistejä ja turvallisia Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Kunnossapitoluokitus alueittain Tarkistetaan Hangon alueet Vahvuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti 6.1. Hyvän maineen hyödyntäminen ja vahvistaminen Tavoitteet / toimenpiteet Uusien kuntalaisten informointi Kuntalaistiedote Mittari /arviointikriteeri Infotilaisuus joka vuosi 2 x /vuosi 6.2. Vuoropuhelua kuntalaisten kanssa Tavoitteet / toimenpiteet Kuntalaistilaisuudet Mittari /arviointikriteeri Joka vuosi / Osallistujamäärät 6.3. Toimiva kaksikielisyys Tavoitteet / toimenpiteet Palvelut kattavasti molemmilla kielillä Mittari /arviointikriteeri Kielibarometri 6.4. Ainutlaatuisen ympäristön ja yhteiskunnallisen toiminnan yhteensovittaminen Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Yleiskaavan täytäntöönpano Kaupunkipuiston käyttö- ja hoitosuunnitelma Yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Tavoitteet / toimenpiteet Työharjoittelujaksojen- ja opinnäytetöiden suorittaminen Yhteistyö Helsingin yliopiston (Tvärminnen eläintiet. asema) kanssa Mittari /arviointikriteeri Oppilasmäärät/vuosi 6.6. Hinku - tavoitteellista päästövähennystyötä Tavoitteet / toimenpiteet CO2-päästöjä vähennetään vuoden 2007 tasosta 80 % vuoteen 2030 mennessä. Mittari /arviointikriteeri CO2-päästökehitys / Hangon tiekartta valmiiksi Ensimmäinen maalämpökohde on suunnitteilla. 12

15 Ett utdrag ur stadens strategi Vision om Hangö 2025 Hangö är år 2025 en växande, dragkraftig, havsnära stad, i vilken det goda livet grundar sig på en fungerande vardag, trivsam omgivning och livskraftig företagsverksamhet. Nya företag finns i branscher som främjar hållbar utveckling. Visionen betonar framtidens Hangö förtroende för framtiden mångsidig dragningskraft trygg och smidig vardag en aktiv företagsverksamhet som blir mångsidigare genom nya verksamhetsområden Verksamhetens värdegrund Hangö stad är i sin verksamhet invånar- och kundcentrerad ansvarstagande både de enskilda arbetstagarna och organisationen som helhet öppen- tolerant, samarbetsvillig, villig för att förnya sig resultatrik De strategiska målen är långsiktiga utvecklingsmål som preciserar visionen. 1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser 2. Förbättring av resultatet 3. Aktivt Hangö året runt 4. Främjande av hälsa och välmående 5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad 6. Styrkor utnyttjas utan fördomar 1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser 1.1. Nya arbetsplatser 1.2. Snabbare planläggnings- och markanvändningsprocesser 1.3. Utarbetande av näringsprogram för varje fullmäktiges mandatperiod (separat dokument, bilaga) 1.4. Förbättring av förutsättningarna för företagande inom turismen 1.5. Kasvukraft 2. Förbättring av resultatet 2.1 Mål som berör servicehierarki och -nivå(närtjänster, lokal, region-/ landskapsnivå) 2.2. Optimering av ägande av fastighetsstocken och driftskostnaderna 2.3. Principer för ordnande och produktion av tjänster; egen produktion, köptjänster/samarbete (servicestrategi) 2.4. Systematiskt nyttjande av informationsteknik 2.5. Utvecklande av personalresurserna 2.6. Anpassning av investeringsnivån till självfinansieringsförmågan 3. Aktivt Hangö året runt 3.1. Sporrande av mångsidig hobbyverksamhet på eget initiativ 3.2. Ökat samarbete med evenemangsarrangörer och föreningar 3.3. Förbättring av servicenivån inom kollektivtrafiken 3.4. Förlängning av turismsäsongen 3.5. Yrkesutövare inom de kreativa branscherna lockas till Hangö 4. Främjande av hälsa och välmående 4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och välmående och verkar förebyggande 13

16 4.2. Trygghet i den dagliga verksamheten 4.3. Förebyggande av folksjukdomar och uppmuntran till sunda levnadsvanor 4.4. Regionalt samarbete och samarbete över kommungränserna 5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad 5.1. De offentliga och övriga på centrala platser belägna betydelsefulla byggnaderna hålls i gott skick 5.2. Underhåll av områden och konstruktioner 5.3. Strandområdena och parkerna är städade och trygga 6. Styrkor utnyttjas utan fördomar 6.1. Nyttjande och förstärkning av det goda ryktet 6.2. Dialog med kommuninvånarna 6.3. Fungerande tvåspråkighet 6.4. Inpassning av samhällelig verksamhet i den unika miljön 6.5. Samarbete med universitet och högskolor 6.6. Hinku målinriktat arbete för minskning av utsläpp (Hinku = kolneutral kommun) 1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser 1.1. Nya arbetsplatser Mål/åtgärder Företagsverksamhet som betjänar båtlivet Koverhar området och hamnen i företagsbruk, - planering av utvecklande av hamnen och markområden Mätare/utvärderingskriterie Antal nya arbetsplatser; i medeltal 90 arbetsplatser/år, (vilket är samma som minskning av antalet arbetsplatser i genomsnitt per år ) 1.2. Snabbare planläggnings- och markanvändningsprocesser Mål/åtgärder Planläggningsöversikt Planläggningsprogram för 3 år Mätare/utvärderingskriterie Förverkligande enligt tidtabellen Godkänns som en del av budgeten 1.3. Utarbetande av näringsprogram för varje fullmäktiges mandatperiod (separat dokument, bilaga) 1.4. Förbättring av förutsättningarna för turismföretagare Mål/åtgärder En plan för utvecklingen av Östra hamnen utarbetas Förbättrad skyltning Med planläggning stärker man miljöns och naturens dragningskraft året runt 1.5. Kasvukraft Mål/åtgärder Deltagande i samarbete i Västra Nyland i enlighet med Kasvukraft samarbetsavtalet Mätare/utvärderingskriterie Planläggningsarbete färdigt 2016 Kundrespons (2016 vitsord 4,0/5,0) Mätare/utvärderingskriterie I samarbetsavtalet nämnda mätare 2. Förbättring av resultatet 2.1. Mål som berör servicehierarki och -nivå (närtjänster, lokal, region-/landskapsnivå) Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie 14

17 Anpassning av servicestrukturen efter befolkningsmängden och behovet Social- och hälsoväsendets utvecklingsarbete Optimering av ägande av fastighetsstocken och driftskostnaderna Mål/åtgärder Utredningen av reparationsskulden hålls à jour Vi avstår från fastigheter enligt principerna i utredningen av reparationsskulden (2013) och fullmäktigebesluten. Vi avstår från utomstående hyresutrymmen Principer för ordnande och produktion av tjänster; egen produktion, köptjänster/samarbete (servicestrategi) Mål/åtgärder Minskning av kostnader inom primärvården och specialsjukvården med tyngdpunkten på en fungerande primärvård En servicestrategi utarbetas Samservicekontor och sammanslagning av servicekontor Mätare/utvärderingskriterie Genomsnittlig konditionsklass minst 75 % Försäljningskampanj 2015 Utredning om att avstå från hyresutrymmen 2015 Mätare/utvärderingskriterie Kostnaderna på Nylands nivå senast 2018 (KF kostnadsjämförelse). Utvecklingsprojekt Färdigt 5/2015 Utreds Systematiskt nyttjande av informationsteknik Mål/åtgärder Beredning av ibruktagande av kommunernas gemensamma datasystem Papperslösa möten (styrelsen och nämnderna) / papperslös verksamhet (elektronisk arkivering, elektroniska blanketter) Effektivt nyttjande av ärendehanteringssystem (Dynasty) 2.5. Utveckling av personalresurserna Mål/åtgärder Utvärdering av arbetets svårighetsgrad och skapande av ett lönesättningssystem i hela organisationen som baserar sig på utvärderingen. Utveckling av personalens kunnande Utveckling av arbetsskyddsverksamhet Stödjande av välmående i arbetet tillsammans med företagshälsovården Mätare/utvärderingskriterie 2015 gradvis gradvis Nyttjandegraden Mätare/utvärderingskriterie Uppföljning av arbetsolycksfall med målsättningen noll olyckor. Åldersprogram 2015 Verkställighetsgrad av modellen för tidigt stöd, uppföljning av sjukfrånvaron Personalenkät vart annat år 2.6. Anpassning av investeringsnivån till självfinansieringsförmågan Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Prioritering av investeringar enligt planperiod Nettoinvesteringar högst 4 meur/år Investeringsobjekten är prioriterade och förverkligade enligt budgetens anslag. 15

18 3. Aktivt Hangö året runt 3.1. Sporrande av mångsidig hobbyverksamhet på eget initiativ Mål/åtgärder Upprätthållande av områden och platser för hobbyverksamhet Tryggande av medborgarinstitutens och Hangö sommarunis verksamhet Förbättring av informationsskyltar längs friluftsleder Mätare/utvärderingskriterie Kundrespons Elevantal, undervisningstimmar Användarenkät 3.2. Ökat samarbete med evenemangsarrangörer och föreningar Mål/åtgärder Samarbetsavtal Evenemang Utveckling av evenemangtillståndsförfarande Planerings- och responsmöten Mätare/utvärderingskriterie Deltagarantal En gemensam evenemangskalender för koordinering av arbete 2015 Gemensam tillståndsblankett i bruk 2015 Årligen/ min. 3 möten Förbättring av servicenivån inom kollektivtrafik Mål/åtgärder Utveckling av biljettsystemen Tryggande av turer för arbets- och skolresor Mätare/utvärderingskriterie Resandestatistik Avtal om skoltransporter 3.4. Förlängning av turismsäsongen Mål/åtgärder Marknadsföring och försäljning av gruppresor Ökning av högklassig inkvarterings- och wellnesscenterkapasitet Förlängning av badsäsongen Allmänna wc:n öppna Evenemang till årets alla veckoslut Mätare/utvärderingskriterie Försäljning (Hansea Ab:s statisktik) Försäljning I bruk: öppethållningstider 3.5. Yrkesutövare inom de kreativa branscherna lockas till Hangö Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Utreda möjligheten att anvisa järnvägstationen eller 2015, staden / Novago motsvarande utrymmen för distansarbete och företagsutrymmen, (med statliga utvecklingsmedel) 4. Främjande av hälsa och välmående 4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och välmående och verkar förebyggande Mål/åtgärder Uppgörande av en elektronisk välfärdsberättelse (omfattande) Förebyggande arbete med barn och familjer, tidigt ingripande, mångprofessionella team, deltagande i nationella projekt (FSKC, Kaste) Effektivering av ungdomsverkstadsverksamhet och rehabiliterande arbetsverksamhet för långtidsarbetslösa genom samarbete mellan Mätare/utvärderingskriterie Välfärdsberättelsens godkännande i fullmäktige Antalet omhändertagna barn, antalet barn i barnskyddets öppenvård, antalet familjer som familjearbetarna besöker, utkomststödet ( /innevånare) Verkställighetsgraden för projekten Utreda möjligheterna att besätta befattningen som individuell handledare inom stöd- och informationstjänster 16

19 sektorerna Stöda äldre personers funktionsförmåga och hemmaboendet genom gruppverksamhet och deltagande i nationella projekt (Kaste I och II) Effektivering av det rehabiliterande arbetssättet på alla grundtrygghetens avdelningar. Hangö ansluter sig till programmet Rökfri kommun för unga (PointVia) tillsvidare fr.o.m. 9/2015 Deltagande i rehabiliterande arbetsverksamhet/mängd Kraft i åren-projektets verksamhetssätt bestående Hemmaboende över 75 år (%), % som hör till regelbunden hemservice, % som hör till närståendevårdgruppen Antalet deltagare i olika grupper, mätning av funktionsförmågan Förverkligande av projekt Trygghet i den dagliga verksamheten Mål/åtgärder Ett trygghetsprogram som baserar sig på program för den inre säkerheten (Inrikesministeriet) utarbetas. Tillräckligt med statliga myndighetsresurser Mätare/utvärderingskriterie Färdigt Förebyggande av folksjukdomar och uppmuntran till sunda levnadsvanor Mål/åtgärder Yrkesövergripande expertteam på hälsovårdscentralen (t.ex. sakkännedom om diabetes, övervikt, geriatriska problem) Rätt vård på rätt plats på rätt tid. Utnämning av klient/patientansvarig för långtidssjuka, utskrivningsskötare Stöda fysiskt välbefinnande. Hälso- och motionsrådgivning. Stöda psykiskt välbefinnande. Lågtröskelmottagning för unga inom mentalvården. Upplysning och utbildning inom arbete för missbrukar- och mentalvård. Mätare/utvärderingskriterie Sjuklighetsindex, folkhälsosjukhetsindex Kostnaderna för primärvården och specialsjukvården Antalet motionsrådgivningstillfällen Mottagningens förverkligande 4.4. Regionalt samarbete och samarbete över kommungränser Mål/åtgärder Samarbete med hälsoorganisationer och övriga aktörer inom tredje sektorn Deltagande i regionala och nationella nätverk och träffar Mätare/utvärderingskriterie Deltagandets mängd Deltagandets mängd 5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad 5.1. De offentliga och övriga på centrala platser belägna betydelsefulla byggnaderna hålls i gott skick Mål/åtgärder Saneringsprogram för stadens mest betydelsefulla byggnader Kontaktpraxis med ägarna till nyckelbyggnaderna Fastighetssyn (åtgärdsuppmaning, - Mätare/utvärderingskriterie Uppdateras vid utarbetande av budget och kommunplan och strävas till att följa utredningen av reparationsskulden. Definition av nyckelbyggnader och uppdatering av processen

20 rekommendation) Årligen 5.2. Underhåll av områden och konstruktioner Mål/åtgärder Klassificeringar, arbetsbeskrivningar och ansvarsfördelningar för underhåll av områden och konstruktioner fastställs Principer för fordonsparkering fastställs (parkering på strandområden) Mätare/utvärderingskriterie Färdig 2015 Färdig Strandområdena och parkerna är städade och trygga Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Underhållsklassificering områdesvis Områdena i Hangö granskas Styrkor utnyttjas utan fördomar 6.1. Nyttjande och förstärkning av det goda ryktet Mål/åtgärder Information för nya kommuninvånare Infoblad för kommuninvånarna Mätare/utvärderingskriterie Infomöte årligen 2 x /år 6.2. Dialog med kommuninvånarna Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Möten för kommuninvånare Årligen / Deltagarantal 6.3. Fungerande tvåspråkighet Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Service fullständigt på båda språken Språkbarometer 6.4. Inpassning av samhällelig verksamhet i den unika miljön Mål/åtgärder Verkställande av generalplanen Nyttjande- och vårdplan för stadsparken Samarbete med universitet och högskolor Mätare/utvärderingskriterie Mål/åtgärder Utförande av arbetspraktikperioder och lärdomsprovarbeten Samarbete med Helsingfors universitet (Tvärminne zool. stat.) 6.6. Målinriktat arbete för minskning av utsläpp Mål/åtgärder CO2-utsläppen minskas med 80 % utgående ifrån utsläppsnivån 2007 fram till 2030 Mätare/utvärderingskriterie Elevantal/år Mätare/utvärderingskriterie CO2-utveckling av utsläppen / Hangö vägkarta färdig Det första jordvärmeobjektet är under planering. 18

21 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD TALOUSARVIO 2015 Kaupunki + taseyksikkö / Staden + balansenhet BUDGET 2015 (sisäiset+ulkoiset) (interna+externa) TULOSLASKELMA Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio/korj Talousarvio RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget/korr Budget * Myyntituotot - Försäljningsintäkter * Maksutuotot - Avgiftsintäkter * Vuokratuotot - Hyresintäkter * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag * Muut tuotot - Övriga intäkter Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter * Henkilöstökulut - Personalutgifter * Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster * Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter * Vuokrat - Hyror * Avustukset - Understöd * Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader Toimintakulut - Verksamhetens kostnader TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Verotulot - Skatteinkomster * Kunnallisvero - Kommunalskatt * Kiinteistövero - Fastighetsskatt * Yhteisövero-Samfundsskatt * Muut verot - Övriga skatter Valtionosuudet - Statsandelar * Korkotuotot - Ränteintäkter * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter * Korkokulut - Räntekostnader * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter o kostnader VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar Satunnaiset erät - Extraordinära poster TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min Varausten lis/väh - Förändring i reservering ökn/min Rahastojen lis/väh-förändringar i fonder ökn/min 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Sivu - Sida 19

22 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD TALOUSARVIO 2015 BUDGET 2015 KÄYTTÖTULOT - DRIFTSINKOMSTER TP - BS TA - BU * Myyntituotot - Försäljningsintäkter * Maksutuotot - Avgiftsintäkter * Vuokratuotot - Hyresintäkter * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag * Muut tuotot - Övriga intäkter KÄYTTÖMENOT - DRIFTSUTGIFTER TP - BS TA - BU * Henkilöstökulut - Personalutgifter * Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster * Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter * Vuokrat - Hyror * Avustukset - Understöd * Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader Sivu - Sida 20

23 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 HANGÖ STAD BUDGET 2015 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING Sitovuustaso - Bindningsnivå Menot - Utgifter Tulot-Inkomster Netto Osasto - Avdelning Vaalit - Val 15000, ,00 0, Tilintarkastus - Revision 53000,00 0, , Keskushallinto-Centralförvaltning , , , Taloushallinto - Ekonomiförvaltning , , , Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning , , , Eteläkärjen ympäristöterveystoimi , , , Ikääntyneiden palvelut - Äldrevårdstjänster , , , Sosiaalipalvelut - Socialvårdstjänster , , , Terveyspalvelut - Hälsovårdstjänster , , , Hallinto- ja tukipalvelut-administrations- o stödtjänster , , , Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv , , , Peruskoulut - Grundskolor , , , Lukiot - Gymnasier , , , Päivähoito - Dagvård , , , Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms , , , Kulttuuri- ja kansalaistoiminta , , ,00 Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristötoimiala-Miljösektorn , , ,00 Tonttien myyntivoitot - Försäljningsvinster från tomter ,00 N Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning , , ,00 N Kuntatekniikka - Kommunalteknik , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk ,00 N Tilahallinto-Utrymmesförvaltning , , ,00 Myyntivoitot - Försäljningsvinster ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 80000,00 N Keskusvarasto-Centrallagret , , ,00 N Konevarikko - Maskindepå , , ,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , ,00 N Satama - Hamnen 0,00 0,00 0,00 N Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 85000, ,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ , , ,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT , ,00 netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Sivu - Sida 21

24 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 HANGÖ STAD BUDGET 2015 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING TP TA TA Osasto - Avdelning Tulot-Inkomster Tulot-Inkomster Tulot-Inkomster Vaalit - Val 0, , , Tilintarkastus - Revision 0,00 0,00 0, Keskushallinto-Centralförvaltning 94080, , , Taloushallinto - Ekonomiförvaltning , , , Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning , , , Eteläkärjen ympäristöterveystoimi , , , Ikääntyneiden palvelut - Äldrevårdstjänster , , , Sosiaalipalvelut - Socialvårdstjänster , , , Terveyspalvelut - Hälsovårdstjänster , , , Hallinto- ja tukipalvelut-administrations- o stödtjänster , , , Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv. 993,48 850, , Peruskoulut - Grundskolor , , , Lukiot - Gymnasier 44758, , , Päivähoito - Dagvård , , , Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms , , , Kulttuuri- ja kansalaistoiminta , , ,00 Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristötoimiala-Miljösektorn , , ,00 Tonttien myyntivoitot - Försäljningsvinster från tomter , , ,00 N Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning 28885, , ,00 N Kuntatekniikka - Kommunalteknik , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , , ,00 N Tilahallinto-Utrymmesförvaltning , , ,00 Myyntivoitot - Försäljningsvinster , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 96890, , ,00 N Keskusvarasto-Centrallagret , , ,00 N Konevarikko - Maskindepå , , ,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , , ,00 N Satama - Hamnen ,97 0,00 0,00 N Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 30049, , ,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ , , ,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT , , ,00 netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Eliminoinnit - Elimineringar , ,00 0,00 Ulkoiset - Externa , , ,00 Sivu - Sida 22

25 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 HANGÖ STAD BUDGET 2015 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING TP TA TA Osasto - Avdelning Menot-Utgifter Menot-Utgifter Menot-Utgifter Vaalit - Val 0, , , Tilintarkastus - Revision 45110, , , Keskushallinto-Centralförvaltning , , , Taloushallinto - Ekonomiförvaltning , , , Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning , , , Eteläkärjen ympäristöterveystoimi , , , Ikääntyneiden palvelut - Äldrevårdstjänster , , , Sosiaalipalvelut - Socialvårdstjänster , , , Terveyspalvelut - Hälsovårdstjänster , , , Hallinto- ja tukipalvelut-administrations- o stödtjänster , , , Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv , , , Peruskoulut - Grundskolor , , , Lukiot - Gymnasier , , , Päivähoito - Dagvård , , , Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms , , , Kulttuuri- ja kansalaistoiminta , , ,00 Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristötoimiala-Miljösektorn , , ,00 N Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning , , ,00 N Kuntatekniikka - Kommunalteknik , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 0,00 N Tilahallinto-Utrymmesförvaltning , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk N Keskusvarasto-Centrallagret , , ,00 N Konevarikko - Maskindepå , , ,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 0,00 N Satama - Hamnen ,44 0,00 0,00 N Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 0,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ , , ,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Eliminoinnit - Elimineringar , ,00 0,00 Ulkoiset - Externa , , ,00 Sivu - Sida 23

Hangon strategia 2025 Hyvän elämän merikaupunki

Hangon strategia 2025 Hyvän elämän merikaupunki Hangon strategia 2025 Hyvän elämän merikaupunki Hangon strategia 2025 hyvän elämän merikaupunki! Visio Hangosta 2025 Hanko on v. 2025 kasvava, vetovoimainen merellinen kaupunki, jossa hyvä elämä perustuu

Lisätiedot

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto 10.12.2013 86 Stadsfullmäktige 10.12.

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto 10.12.2013 86 Stadsfullmäktige 10.12. Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma Hangö stads budget och ekonomiplan 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 10.12.2013 86 Stadsfullmäktige 10.12.2013 86 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET OCH

Lisätiedot

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto 08.12.2015 Stadsfullmäktige 08.12.

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto 08.12.2015 Stadsfullmäktige 08.12. Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma Hangö stads budget och ekonomiplan 2016 2018 Kaupunginvaltuusto 08.12.2015 Stadsfullmäktige 08.12.2015 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA 2016 2018 BUDGET OCH EKONOMIPLAN

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 75 Stadsfullmäktige 12.12.

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 75 Stadsfullmäktige 12.12. Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma Hangö stads budget och ekonomiplan 2013 2015 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 75 Stadsfullmäktige 12.12.2012 75 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET OCH

Lisätiedot

HANGON KAUPUNGIN TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA HANGÖ STADS BUDGET OCH EKONOMIPLAN. Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 79 Stadsfullmäktige 14.12.

HANGON KAUPUNGIN TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA HANGÖ STADS BUDGET OCH EKONOMIPLAN. Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 79 Stadsfullmäktige 14.12. HANGON KAUPUNGIN TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA HANGÖ STADS BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 79 Stadsfullmäktige 14.12.2011 79 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET OCH

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht.

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht. Tekniikka- ja ympäristövlk/utsk. f tekn. och miljö 12 25.01.2010 Laskujen hyväksyminen 2010 / Godkännande av räkningar 2010 840/V1.14.141/2005 TEYMPVLK 12 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark.

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark. Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 107 17.12.2012 Laskujen hyväksyminen 2013 / Godkännande av räkningar 2013 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 107 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta/utskottet för

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2016

Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2016 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2016 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Perusturvalautakunta - Grundtrygghetsnämnden Terveyskeskus - Hälsocentralen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007 SIPOON YLEISKAAVA 2025 GENERALPLAN FÖR SIBBO 2025 ESITTELY 11.6.2007 PRESENTATION 11.6.2007 YLEISKAAVOITUS JA KUNTASTRATEGIA GENERALPLANERINGEN OCH KOMMUNSTRATEGIN yleiskaava kaavoitusohjelmassa generalplanen

Lisätiedot

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Markku Järvelä 30.1.2014 Millainen seutu tänään? Hurudan är regionen idag? Yhdyskuntarakenne 2012 Samhällsstruktur 2012 Asukkaita / invånare 112

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2013 Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 11.6.2013 41 Stadsfullmäktige 11.6.2013 41

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 11.6.2013 41 Stadsfullmäktige 11.6.2013 41 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2012 Kaupunginvaltuusto 11.6.2013 41 Stadsfullmäktige 11.6.2013 41 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2013-2018, INFO / Utvecklingsplan för skolnätet i Lovisa 2013-2018, INFO

Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2013-2018, INFO / Utvecklingsplan för skolnätet i Lovisa 2013-2018, INFO Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2013-2018, INFO / Utvecklingsplan för skolnätet i Lovisa 2013-2018, INFO TYÖRYHMÄN KOKOONPANO /ARBETSGRUPPENS SAMMANSÄTTNING Nina Pere, sivistyslautakunnan suomenkielisen

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 1 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma (14 ) Osuuskunnan varsinainen kokous (14 ) 1. Väljes ordförande och sekreterare

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2011 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan katsaus - Stadsdirektörens översikt 1 2. Taloudellinen katsaus

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Bölen alueen rakentajien infotilaisuus Infotillfälle för byggare på Böle området 31.1.2011 Thomas Nyqvist palotarkastusinsinööri brandsynsingenjör

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL AVUSTUKSET PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE BIDRAG TILL LOKALA KULTURFÖRENINGAR Haku vuodelle Ansökan för år PAIKALLISILLE

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN HANKKEEN LIIKETOIMINNALLISET PERUSTELUT PROJEKTETS AFFÄRSMÄSSIGA MOTIVERINGAR

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Aika Tid ti/tis 19.5.2015 klo/kl. 17.00 18.23 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2016

Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2016 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2016 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Perusturvalautakunta - Grundtrygghetsnämnden Iäkkäiden palvelukeskus - Servicecentral

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot