Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginhallitus Stadsstyrelsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginhallitus 17.11.2014 Stadsstyrelsen 17.11."

Transkriptio

1 Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma Hangö stads budget och ekonomiplan Kaupunginhallitus Stadsstyrelsen

2 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA BUDGET OCH EKONOMIPLAN SISÄLTÖ INNEHÅLL Sivu - Sida Johdanto / Inledning 1 Strategia / Strategi 7 Käyttötalousosa / Driftshushållning Tuloslaskelma 2015 Resultaträkning Käyttötulot /-menot, kaavio Driftsinkomster / -utgifter,diagram 20 Yhteenveto / osasto - Sammandrag / verksamhetsorgan 21 Tuloslaskelmaosa/suunnitelma Resultaträkning/ekonomiplan 24 Kaupungin ja taseyksikön tuloslaskelma - Stadens och balansenhetens resultaträkning 25 Verotulot ja valtionosuudet, kaavio Skatteinkomster o statsandelar, diagram 26 Rahoitusosa Finansieringsdelen Kaupungin ja taseyksikön rahoituslaskelma - Stadens och balansenhetens finansieringskalkyl 28 Yleishallinto Allmän förvaltning 29 Perusturva Grundtrygghet 41 Sivistystoimi Bildningsväsendet 59 Kulttuuri- ja kansalaistoimi Kultur- och medborgarverksamhet 72 Ympäristötoimiala Miljösektorn 81 Tekninen toimi Tekniska sektorn 86 Hangon vesi- ja viemärilaitos Hangö vatten- och avloppsverk 95 Investointiosa / Investeringsdel 100

3 Talousarvion 2015 lähtökohdat Vuoden 2015 talousarvion valmistelu tapahtui haasteellisissa olosuhteissa. Työttömyys on pysynyt korkeana ja verotulot ovat jäämässä alle aikaisempien arvioiden. Valtionosuusuudistuksen arvioidaan pienentävän vuoden 2015 tuloja. Sataman yhtiöittämisen tuoman kertaluontoisen tulon johdosta kaupungilla ei enää ole kertynyttä alijäämää. Toisaalta sataman yhtiöittäminen vähensi kaupungin vuosittaisia tuloja satamasta ja kaupungin meno-tulo rakenne on edelleen alijäämäinen. Myös suuri velkataakka on edelleen rasitteena. Kulujen kasvu on kuitenkin onnistuttu pitämään hyvin kurissa ja korkotaso on edelleen laskenut. Satamaliikenne on toistaiseksi pysynyt hyvällä tasolla. Hangon kaupungin väkiluku oli , eli vähennystä vuodesta 2013 on 153 henkilöä. Työttömyys on Hangossa edelleen korkea. Budjettia laadittaessa kaupungin työttömyysaste on 12,6 % ( tieto). Vastaavana ajankohtana vuonna 2013 työttömyysaste oli 14,0 %. Työttömyyden arvioidaan pysyvän korkeana myös vuonna Huonoista talousnäkymistä johtuen on vuodelle 2015 jouduttu laatimaan alijäämäinen talousarvio (-1,9 milj. euroa). Kulujen kasvu on saatu pidettyä talousarviossa alhaisena (+1,3 %). Henkilömäärän pienentämisessä, toimenpideohjelman mukaan, vuosittain keskimärin 7 henkilöllä, on onnistuttu pysymään. Hangon kaupungissa on tehty vuodesta 2010 lähtien toimenpideohjelmia talouden tasapainottamiseksi ja kertyneiden alijäämien kattamiseksi. Sataman yhtiöittämisen tuomalla kertaluontoisella tulolla saatiin kertyneet alijäämät katettua vuoden 2013 lopussa. Kaupungin tulostaso on kuitenkin edelleen alijäämäinen. Toimenpideohjelmatyötä on jatkettu talousarvion valmistelun yhteydessä ja uusi ohjelma tullaan vahvistamaan vuoden 2015 talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Vuositulos pyritään saamaan ylijäämäiseksi vuonna Lainamäärä on vuonna 2014 kasvamassa 66 milj. euroon. Suurin osa kasvusta johtuu Koverharin alueiden ostoon tarvittavasta 10 milj. euron lainasta. Vuoden 2015 talousarvion investointimäärä on kohtuullinen (3,6 milj. euroa). Alhaisesta vuosikatteesta johtuen tulee lainamäärä kasvamaan vuonna 2015 noin 68 milj. euroon. 1

4 Vuodelle 2010 korotettiin tulovero 19,25 prosentista 20,75 prosenttiin. Myös kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle 2010 huomattavasti. Vuonna 2011 ja 2012 ei veroprosentteja muutettu. Vuodelle 2013 korotettiin tulovero 20,75 prosentista 21,25 prosenttiin ja pidettiin kiinteistöveroprosentit ennallaan. Vuodelle 2014 korotettiin tulovero 21,75 prosenttiin - myös kaikkia kiinteistöveroprosentteja korotettiin. Vuodelle 2015 ei veroprosentteja muuteta. Vuoden 2015 arvioidut verotulot ovat kunnallisveron osalta 35,1 milj. euroa (vuoden 2014 ennusteessa 34,2), yhteisöveron osalta 3,1 milj. euroa (vuoden 2014 ennusteessa 3,0 milj. euroa) ja kiinteistöveron osalta 2,7 milj. euroa (vuoden 2014 ennusteessa 2,7). Konserniyhtiöiden valvontaa tullaan edelleen parantamaan. Tytäryhtiöiltä vaaditaan osavuosiraportointia ja niille asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Konserniyhtiöt ja niille asetettavat tavoitteet Hangon Satama Hangö Hamn Oy Ab Yhtiö on Hangon kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö, joka harjoittaa satamaliiketoimintaa Hangon kaupungin alueella. Hangon Vuokratalot Oy Hangon Vuokratalot Oy on Hangon kaupungin kokonaan omistama yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö, jossa on 324 asuntoa. Yhtiön toimintaperiaatteena on ylläpitää ja rakennuttaa edullisia ja viihtyisiä vuokra-asuntoja, joissa asuvilla on turvallinen asuinympäristö lähellä tarvittavia palveluita. Asuntojen rakentaminen on rahoitettu pääasiassa aravalainoituksella. Oy Hansea dc Oy Hansea dc on Hangon kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka hoitaa kaupungin matkailutoimistoa. Yhtiön liikevaihto muodostuu myyntituloista sekä kaupungin avustuksesta. Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43 Hangon kaupunki omistaa 88,2 % Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43:n osakekannasta. Yhtiö omistaa vuonna 1964 rakennetun ja peruskorjatun 32 asuntoa käsittävän asuintalon. Yleiset tavoitteet (koskee kaikkia tytär- Yhtiökohtaiset tavoitteet yhtiöitä) vuodelle 2015 Yhtiön toiminta on järjestetty taloudellisesti, tehokkaasti ja asiakkaiden tarpeet huomioiden Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito on järjestetty niin, että niiden arvo säilyy. Hangon Satama Oy Yhtiön tulos ennen veroja on vähintään 5% liikevaihdosta Hangon Vuokratalot Oy Asuntojen käyttöaste on Osavuosiraportointi laaditaan vähintään 6 kk vähintään 95% välein Oy Hansea dc Yhtiön vuosikulut eivät ylitä tuloja 2

5 Talousarvion sitova vaikutus Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2015 talousarvion osastotasolla. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä ja vahvistettua määrärahat, arvioidut tulot, kirjalliset tavoitteet ja suoritteet (taloudelliset määrä- ja laatutavoitteet jokaiselle toimielimelle sekä hankkeelle tai kohteelle) on hallintokuntien (kaupunginhallitus ja lautakunnat) päätettävä talousarvion käyttösuunnitelmasta ja jaettava määrärahat ja arvioidut tulot käyttötalousosan kustannuspaikoille ja tileille sekä investointiosan hankkeille tai kohteille. Johtavat viranhaltijat voivat edelleen käyttösuunnitelman mukaisesti jakaa luottamuselinten vahvistamat osamäärärahat, arvioidut tulot ja tavoitteet pienempiin osiin. Vesi- ja viemärilaitos, tekninen hallinto, kuntatekniikka, keskusvarasto, konevarikko ja tilahallinto ovat nettoyksiköitä, eli budjetin nettomäärärahaa ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa. Muilta osin bruttomäärärahat ovat sitovia. Kuntalain 13 4 kohdan mukaan valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Talousarvion hyväksymällä valtuusto vahvistaa vesi- ja viemärimaksujen ja muiden hallintokuntien perimien maksujen suuruuden. Teknisen lautakunnan johtosääntömuutos on vireillä, jossa em. periaate otetaan huomioon. 3

6 Utgångspunkterna för budgeten 2015 Beredningen av budgeten för 2015 gjordes under utmanande förhållanden. Arbetslösheten har förblivit hög och skatteintäkterna håller på att stanna under tidigare uppskattningar. Uppskattas att statsandelsreformen minskar intäkterna för På grund av den engångsintäkt som hamnens bolagisering inbringade har staden inte mera ett ackumulerat underskott. Å andra sidan minskade hamnens bolagisering stadens årliga intäkter från hamnen och stadens utgifts-intäktsstruktur uppvisar fortfarande underskott. Också den stora skuldbördan utgör fortfarande en belastning. Staden har dock lyckats hålla ökningen av utgifterna i disciplin och räntenivån är fortfarande låg. Hamntrafiken har tills vidare hållits på en bra nivå var Hangö stads invånarantal 9 117, alltså en minskning från 2013 med 153 personer. Arbetslösheten i Hangö är alltjämt hög. Vid budgetberedningen var stadens arbetslöshetgrad 12,6 % (uppg ). Vid motsvarande tidpunkt 2013 var arbetslöshetsgraden 14,0 %. Arbetslösheten uppskattas förbli hög även På grund av de dåliga ekonomiska utsikterna har staden för 2015 varit tvungen att utarbeta en budget med underskott (- 1,9 milj. euro). Utgiftsökningen har staden i budgeten lyckats hålla på en mycket låg nivå (+ 1,3 %). När det gäller en minskning av personalstyrkan enligt åtgärdsprogrammet, årligen i genomsnitt 7 personer, har man lyckats. I Hangö stad har från och med 2010 utarbetats åtgärdsprogram för att balansera ekonomin och täcka det ackumulerade underskottet. Genom den engångsintäkt som hamnens bolagisering inbringade kunde det ackumulerade underskottet täckas i slutet av Stadens intäktsnivå uppvisar dock fortfarande negativ balans. Arbetet med åtgärdsprogrammet har fortsatt i samband med beredningen av budgeten och det nya programmet kommer att fastställas i samband med fastställandet av budgeten för Staden strävar efter att uppvisa ett överskott Lånesumman håller 2014 på att växa till 66 milj. euro. Största delen av ökningen beror på det lån på 10 milj. euro som staden behöver för att köpa Koverhar områdena. Investeringssumman i budgeten för 2015 är rimlig (3,6 milj. euro). På grund av det låga årsbidraget kommer lånesumman 2015 att öka till cirka 68 milj. euro. För 2010 höjdes inkomstskatten från 19,25 % till 20,75 %. Även fastighetsskatteprocenterna höjdes betydligt för För 2011 och 2012 ändrades inte skatteprocenterna. För 2013 höjdes inkomstskatten från 20,75 % till 21,25 procent och fastighetsskatteprocenterna bevarades oförändrade. För 2014 höjdes inkomstskatten från 21,25 till 21,75 procent - även alla fastighetsskatteprocenter höjdes. För 2015 ändras skatteprocenten inte. De uppskattade skatteintäkterna för 2015 är för kommunalskattens del 35,1 milj. euro (i uppskattningen för ,2 milj. euro ), för samfundsskatten 3,1 milj. euro (i uppskattningen för ,0 milj. euro) och för fastighetsskatten 2,7 milj. euro (i uppskattningen för ,7 milj. euro). Övervakningen av koncernbolagen kommer vidare att förbättras. Av dotterbolagen krävs delårsrapportering och för dem uppställs mål både för verksamheten och ekonomin. 4

7 Målen för koncernbolagen Hangon Satama Hangö Hamn Oy Ab Bolaget är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av Hangö stad och som utövar hamntrafikverksamhet på Hangö stads område. Hangö Hyreshus Ab Hangö Hyreshus Ab är ett i sin helhet av Hangö stad ägt allmännyttigt hyreshusbolag med 324 bostäder. Bolagets verksamhetsprincip är att låta bygga och upprätthålla förmånliga och trivsamma hyresbostäder, i vilka hyresgästerna har en trygg boendemiljö nära servicen. Byggandet av bostäderna har huvudsakligen finansierats med aravabelåning. Oy Hansea DC Ab Oy Hansea DC Ab är ett av Hangö stad i sin helhet ägt bolag, som sköter stadens turistbyrå. Bolagets omsättning bildas av försäljningsintäkter samt av stadens bidrag. Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43 Hangö stad äger 88,2 % av aktiestocken i Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43. Bolaget äger ett 1964 byggt och totalrenoverat bostadshus i vilket finns 32 bostäder. Allmänna mål (gäller alla dotterbolag) Bolagsvisa mål för 2015 Bolagets verksamhet är arrangerad ekonomiskt, effektivt och med beaktande av kundernas behov Hangö Hamn Ab Bolagets resultat före skatter är minst 5 % av omsättningen Underhållet av de av bolagen ägda byggnaderna är ordnad så att deras värde bibehålls. Hangö Hyreshus Ab Bostädernas användningsgrad är minst 95 % Delårsrapportering görs minst var 6 månad. Oy Hansea DC Ab Bolagets kostnader/år överstiger inte intäkterna Budgetens bindande verkan Stadsfullmäktige fastställer budgeten för 2015 på avdelningsnivå. Då stadsfullmäktige godkänt och fastställt anslagen, uppskattade intäkter, de skriftliga målen och prestationerna (ekonomiska kvantitets- och kvalitetsmålsättningarna för varje verksamhetsorgan samt för projektet eller objektet) ska förvaltningsenheterna (stadsstyrelsen och nämnderna) besluta om budgetens dispositionsplan och fördela anslagen och de uppskattade intäkterna för driftbudgetens kostnadsställen samt för investeringsdelens projekt eller mål. De ledande tjänstemännen kan fortfarande i enlighet med dispositionsplanen fördela de av förtroendeorganen fastställda delanslagen, de uppskattade intäkterna och målen till mindre delar. Vatten- och avloppsverket, tekniska förvaltningen, kommunaltekniken, centrallagret, maskindepån och utrymmesförvaltningen är nettoenheter, alltså budgetens nettoanslag får inte överskridas utan stadsfullmäktiges tillstånd. Till övriga delar är bruttoanslagen bindande. 5

8 6 Enligt 13 4 punkten i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som ska tas ut för kommunens tjänster och andra prestationer. Genom att godkänna budgeten fastställer fullmäktige storleken på vatten- och avloppsavgifterna och avgifter som uppbärs av de övriga förvaltningsenheterna. En ändring av tekniska nämndens instruktion är aktuell och i den beaktas ovan nämnda princip.

9 Ote kaupungin strategiasta Visio Hangosta 2025 Hanko on v kasvava, vetovoimainen merellinen kaupunki, jossa hyvä elämä perustuu sujuvaan arkeen, viihtyisään ympäristöön ja elinvoimaiseen yritystoimintaan. Uutta yritystoiminnassa on kestävää kehitystä tukevat toimialat. Visio korostaa tulevaisuuden Hangon luottamusta tulevaisuuteen monipuolista vetovoimaa turvallista ja sujuvaa arkea vireää ja uusien toimialojen monipuolistamaa yritystoimintaa Toiminnan arvopohja Hangon kaupunki on toiminnassaan asukas- ja asiakaskeskeinen vastuullinen - työntekijä yksilönä ja organisaatio kokonaisuutena avoin - suvaitsevainen, yhteistyökykyinen, uudistumishaluinen tuloksellinen Strategiset päämäärät ovat visiota tarkentavia pitkän aikavälin kehittämispäämääriä 1. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen 2. Tuloksellisuuden parantaminen 3. Vireä Hanko ympäri vuoden 4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 5. Kaupungin yleisilmeen ja ympäristön siisteyden vaaliminen 6. Vahvuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti 1. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen 1.1. Uusia työpaikkoja 1.2. Kaavoitus- ja maankäyttöprosessien nopeuttaminen 1.3. Elinkeino-ohjelman laatiminen valtuustokausittain (erillinen asiakirja, liite) 1.4. Matkailuyrittäjyyden edellytysten parantaminen 1.5. Kasvukraft 2. Tuloksellisuuden parantaminen 2.1 Palveluhierarkiaa ja -tasoa koskevat tavoitteet (lähipalvelut, alueelliset, seudulliset/maakunnalliset) 2.2. Kiinteistökannan omistamisen ja käyttökustannusten optimointi 2.3. Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen periaatteet; oma tuotanto, osto/yhteistyö (palvelustrategia) 2.4. Tietotekniikan järjestelmällinen hyödyntäminen 2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen 2.6. Investointitason sopeuttaminen omarahoituskykyyn 3. Vireä Hanko ympäri vuoden 3.1. Monipuolisen, omatoimisen harrastustoiminnan kannustaminen 3.2. Yhteistyön lisääminen tapahtumien järjestäjien ja järjestöjen kanssa 3.3. Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen 3.4. Matkailusesongin pidentäminen 3.5. Luovien alojen ammatinharjoittajien houkuttelu Hankoon 4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 4.1. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan priorisointi 4.2. Turvallisuus jokapäiväisessä toiminnassa 4.3. Kansantautien ehkäisy ja terveellisiin elintapoihin kannustaminen 4.4. Ylikunnallinen ja alueellinen yhteistyö

10 5. Kaupungin yleisilmeen ja ympäristön siisteyden vaaliminen 5.1. Julkiset ja muut keskeisillä paikoilla olevat tärkeät rakennukset pidetään hyvässä kunnossa 5.2. Alueiden ja rakenteiden kunnossapito 5.3. Ranta-alueet ja puistot ovat siistejä ja turvallisia 6. Vahvuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti 6.1. Hyvän maineen hyödyntäminen ja vahvistaminen 6.2. Vuoropuhelua kuntalaisten kanssa 6.3. Toimiva kaksikielisyys 6.4. Ainutlaatuisen ympäristön ja yhteiskunnallisen toiminnan yhteensovittaminen 6.5. Yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa 6.6. Hinku - tavoitteellista päästövähennystyötä (Hinku = hiilineutraali kunta) 1. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen 1.1. Uusia työpaikkoja Tavoitteet / toimenpiteet Veneilyä palveleva yritystoiminta Koverharin alue ja satama yrityskäyttöön, - sataman ja alueiden kehittämissuunnittelu Mittari /arviointikriteeri Uudet työpaikat; keskimäärin 90 työpaikkaa/vuosi, (joka on sama kuin työpaikkojen vuotuinen vähenemä vv ) 1.2. Kaavoitus- ja maankäyttöprosessien nopeuttaminen Tavoitteet / toimenpiteet Kaavoituskatsaus Kaavoitusohjelma 3 vuodeksi Mittari /arviointikriteeri Toteutus aikataulun mukaan Hyväksytään osana talousarviota 1.3. Elinkeino-ohjelman laatiminen valtuustokausittain (erillinen asiakirja, liite) 1.4. Matkailuyrittäjyyden edellytysten parantaminen Tavoitteet / toimenpiteet Itäsataman kehittämiselle laaditaan suunnitelma Opasteiden parantaminen Kaavoituksella tuetaan ympäristön ja luonnon houkuttelevuuden vahvistamista ympärivuotisesti 1.5. Kasvukraft Tavoitteet / toimenpiteet Osallistutaan yhteistyöhön Länsi-Uudellamaalla Kasvukraft yhteistyösopimuksen mukaan Mittari /arviointikriteeri Kaavoitustyö valmiina 2016 Asiakaspalaute (2016 arvosana 4,0/5,0) Mittari /arviointikriteeri Yhteistyösopimuksen mittarit 2. Tuloksellisuuden parantaminen 2.1. Palveluhierarkiaa ja -tasoa koskevat tavoitteet (lähipalvelut, alueelliset, seudulliset/maakunnalliset) Tavoitteet / toimenpiteet Palvelurakenteen sovittaminen väestömäärän ja tarpeen mukaan Mittari /arviointikriteeri Sosiaali- ja terveystoimen kehittämistyö

11 2.2. Kiinteistökannan omistamisen ja käyttökustannusten optimointi Tavoitteet / toimenpiteet Korjausvelkaselvitys pidetään ajan tasalla Luovutaan kiinteistöistä korjausvelkaselvityksen (2013) periaatteiden ja valtuuston päätösten mukaisesti Ulkopuolisista vuokratiloista luopuminen Vuokratiloista luopumisen selvitys Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen periaatteet; oma tuotanto, osto/yhteistyö (palvelustrategia) Tavoitteet / toimenpiteet Kustannusten vähentäminen perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa painopisteenä toimiva perusterveydenhuolto Laaditaan palvelustrategia Yhteispalvelupiste ja palvelupisteiden yhdistäminen 2.4. Tietotekniikan järjestelmällinen hyödyntäminen Tavoitteet / toimenpiteet Kuntien yhteisten tietojärjestelmien käyttöönoton valmistelu Paperittomat kokoukset (hallitus ja lautakunnat)/ paperiton toiminta (sähköinen arkistointi, sähköiset lomakkeet) Asianhallintajärjestelmän (Dynasty) tehokas hyödyntäminen 2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen Tavoitteet / toimenpiteet Työn vaativuuden arviointi ja siihen pohjautuvan palkkausjärjestelmän luominen koko organisaatiossa Henkilöstön osaamisen kehittäminen Mittari /arviointikriteeri Keskimääräinen kuntoluokka väh. 75 % Myyntikampanja 2015 Mittari /arviointikriteeri Kustannukset Uudenmaan tasolle vuoteen 2018 mennessä (KL kustannusvertailu). Kehitysprojekteja. Valmis 5/2015 Selvitetään 2015 Mittari /arviointikriteeri 2015 asteittain asteittain Järjestelmien käyttöönottoaste Mittari /arviointikriteeri Työsuojelutoiminnan kehittäminen Työhyvinvoinnin tukeminen yhdessä työterveyshuollon kanssa 2.6. Investointitason sopeuttaminen omarahoituskykyyn Tavoitteet / toimenpiteet Investointien priorisointi suunnitelmakausittain Työtapaturmien seuranta kohti nollatavoitetta. Ikäohjelma 2015 Varhaisen tuen mallin toteutumisaste, sairauspoissaolojen seuranta Henkilöstökysely joka toinen vuosi Mittari /arviointikriteeri Nettoinvestoinnit enintään 4 meur/vuosi Investointikohteet on priorisoitu ja toteu-tettu budjetin määrärahojen mukaan 3. Vireä Hanko ympäri vuoden 3.1. Monipuolisen, omatoimisen harrastustoiminnan kannustaminen Tavoitteet / toimenpiteet Alueiden ja harrastuspaikkojen ylläpito Kansalaisopistojen ja Hangö sommarunin toiminnan turvaaminen Ulkoilureitistöjen opasteiden parantaminen Mittari /arviointikriteeri Asiakaspalaute Opiskelijamäärät, opetustunnit Käyttäjäkysely 9

12 3.2. Yhteistyön lisääminen tapahtumien järjestäjien ja järjestöjen kanssa Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Yhteistyösopimukset Tapahtumat Tapahtumalupamenettelyjen kehittäminen Suunnittelu- ja palautekokoukset 3.3. Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen Tavoitteet / toimenpiteet Matkalippujärjestelmien kehittäminen Työ- ja koulumatkavuorojen turvaaminen Osanottajamäärät Yhteinen tapahtumakalenteri työn koordinointiin 2015 Yhteinen lupalomake käytössä 2015 Vuosittain/min. 3 kpl kokouksia 2015 Mittari /arviointikriteeri Matkustajatilastot Koulukuljetussopimus 3.4. Matkailusesongin pidentäminen Tavoitteet / toimenpiteet Ryhmämatkojen markkinointi ja myynti Korkeatasoisen majoitus-/ hyvinvointikeskuskapasiteetin lisääminen Uimakauden pidentäminen Yleiset wc:t avoinna Tapahtumia vuoden jokaiselle viikonlopulle Mittari /arviointikriteeri Myynti (Hansea Oy:n tilastot) Myynti Käytössä: aukioloajat 3.5. Luovien alojen työntekijöiden houkuttelu Hankoon Tavoitteet / toimenpiteet Selvitetään mahdollisuus osoittaa rautatieasema tai vastaavat tilat etätyö- ja yritys-/työ-yhteisötiloiksi, (valtion kehittämisrahoituksella) Mittari /arviointikriteeri 2015, kaupunki /Novago 4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 4.1. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan priorisointi Tavoitteet / toimenpiteet Elektronisen hyvinvointikertomuksen laatiminen (laaja) Lasten ja perheiden kansa tehtävä ehkäisevä työ, varhainen puuttuminen, moniammatilliset tiimit tk:ssa, osallistuminen kansallisiin hankkeisiin (FSKC, Kaste) Nuorisopaja- ja pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan työtoiminnan tehostaminen sektorien välisen yhteistyön kautta Tukea ikääntyneiden toimintakykyä ja kotona asumista projektien ja kansallisten hankkeiden avulla (Kaste I ja II) Mittari /arviointikriteeri Hyvinvointikertomuksen hyväksyminen valtuustossa Huostaan otetut lapset, lastensuojelun avohuollon lasten lukumäärä, perhetyöntekijöiden perheiden lukumäärä, toimeentulotuki ( /asukas) Hankkeiden toteutumisaste Selvitys mahdollisuuksista palkata yksilöllinen ohjaaja toistaiseksi tuki- ja neuvonta-palveluihin nuorille (PointVia) 9/2015 alkaen. Pitkäaikaistyöttömien osallistuminen kuntouttavaan työtoimintaan/määrä Voimaa Vanhuuteen-projektin toimintatavat 10

13 Kuntouttavan työn tehostaminen kaikilla perusterveydenhuollon osastoilla Hanko liittyy Savuton kunta -ohjelmaan pysyviksi. Yli 75 v kotona asuvien määrä (%), kuuluu säännölliseen kotihoitoon (%), kuuluu omaishoitajaryhmään (%) Osallistujien määrä ryhmätoiminnassa, toimintakyvyn mittaaminen Projektien toteutuminen Turvallisuus jokapäiväisessä toiminnassa Tavoitteet / toimenpiteet Turvallisuusohjelman laatiminen perustuen sisäisen turvallisuuden ohjelmaan (Sisäasiainministeriö) Riittävästi valtion viranomaisresursseja Mittari /arviointikriteeri Valmistuminen Kansantautien ehkäisy ja terveellisiin elintapoihin kannustaminen Tavoitteet / toimenpiteet Moniammatilliset asiantuntijatiimit terveyskeskuksessa (esim. diabeteksen, ylipainon, geriatristen ongelmien asiantuntemus) Oikea hoito oikeaan aikaan oikeassa paikassa, asiakas/potilasvastaavan nimeäminen pitkäaikaissairaille ja kotiutushoitajan nimeäminen Fyysisen hyvinvoinnin tukeminen. Terveys- ja liikuntaneuvonta. Psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen. Nuorten mielenterveyspalveluiden matalan kynnyksen vastaanotto Päihde- ja mielenterveystyön valistus ja koulutus Mittari /arviointikriteeri Sairastavuusindeksi, kansansairausindeksi Perusterveydenhuollon ja esh kustannukset Liikuntaneuvonnan määrä Vastaanoton järjestäminen 4.4. Ylikunnallinen ja alueellinen yhteistyö Tavoitteet / toimenpiteet Yhteistyö terveysjärjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Osallistuminen alueellisiin ja kansallisiin verkostoihin ja tapaamisiin Mittari /arviointikriteeri Osallistumisen määrä Osallistumisen määrä 5. Kaupungin yleisilmeen ja ympäristön siisteyden vaaliminen 5.1. Julkiset ja muut keskeisillä paikoilla olevat tärkeät rakennukset pidetään hyvässä kunnossa Tavoitteet / toimenpiteet Kaupungin tärkeimpien kiinteistöjen saneerausohjelma Kontaktikäytäntö avainkiinteistöjen omistajien kanssa Kiinteistökatselmus (toimenpidekehotus, -suositus) Mittari /arviointikriteeri Päivitetään budjettia ja kunta-suunnitelmaa laadittaessa ja pyritään noudattamaan korjausvelkaselvitystä. Avainkiinteistöjen määrittely ja prosessin päivitys 2015 Vuosittain 11

14 5.2. Alueiden ja rakenteiden kunnossapito Tavoitteet / toimenpiteet Määritellään luokitukset, työselitykset ja vastuunjako alueiden ja rakenteiden kunnossapidolle Ajoneuvojen paikoitusperiaatteiden määrittely (rantaalueiden paikoitus) Mittari /arviointikriteeri Valmiina 2015 Valmiina Ranta-alueet ja puistot ovat siistejä ja turvallisia Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Kunnossapitoluokitus alueittain Tarkistetaan Hangon alueet Vahvuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti 6.1. Hyvän maineen hyödyntäminen ja vahvistaminen Tavoitteet / toimenpiteet Uusien kuntalaisten informointi Kuntalaistiedote Mittari /arviointikriteeri Infotilaisuus joka vuosi 2 x /vuosi 6.2. Vuoropuhelua kuntalaisten kanssa Tavoitteet / toimenpiteet Kuntalaistilaisuudet Mittari /arviointikriteeri Joka vuosi / Osallistujamäärät 6.3. Toimiva kaksikielisyys Tavoitteet / toimenpiteet Palvelut kattavasti molemmilla kielillä Mittari /arviointikriteeri Kielibarometri 6.4. Ainutlaatuisen ympäristön ja yhteiskunnallisen toiminnan yhteensovittaminen Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Yleiskaavan täytäntöönpano Kaupunkipuiston käyttö- ja hoitosuunnitelma Yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Tavoitteet / toimenpiteet Työharjoittelujaksojen- ja opinnäytetöiden suorittaminen Yhteistyö Helsingin yliopiston (Tvärminnen eläintiet. asema) kanssa Mittari /arviointikriteeri Oppilasmäärät/vuosi 6.6. Hinku - tavoitteellista päästövähennystyötä Tavoitteet / toimenpiteet CO2-päästöjä vähennetään vuoden 2007 tasosta 80 % vuoteen 2030 mennessä. Mittari /arviointikriteeri CO2-päästökehitys / Hangon tiekartta valmiiksi Ensimmäinen maalämpökohde on suunnitteilla. 12

15 Ett utdrag ur stadens strategi Vision om Hangö 2025 Hangö är år 2025 en växande, dragkraftig, havsnära stad, i vilken det goda livet grundar sig på en fungerande vardag, trivsam omgivning och livskraftig företagsverksamhet. Nya företag finns i branscher som främjar hållbar utveckling. Visionen betonar framtidens Hangö förtroende för framtiden mångsidig dragningskraft trygg och smidig vardag en aktiv företagsverksamhet som blir mångsidigare genom nya verksamhetsområden Verksamhetens värdegrund Hangö stad är i sin verksamhet invånar- och kundcentrerad ansvarstagande både de enskilda arbetstagarna och organisationen som helhet öppen- tolerant, samarbetsvillig, villig för att förnya sig resultatrik De strategiska målen är långsiktiga utvecklingsmål som preciserar visionen. 1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser 2. Förbättring av resultatet 3. Aktivt Hangö året runt 4. Främjande av hälsa och välmående 5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad 6. Styrkor utnyttjas utan fördomar 1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser 1.1. Nya arbetsplatser 1.2. Snabbare planläggnings- och markanvändningsprocesser 1.3. Utarbetande av näringsprogram för varje fullmäktiges mandatperiod (separat dokument, bilaga) 1.4. Förbättring av förutsättningarna för företagande inom turismen 1.5. Kasvukraft 2. Förbättring av resultatet 2.1 Mål som berör servicehierarki och -nivå(närtjänster, lokal, region-/ landskapsnivå) 2.2. Optimering av ägande av fastighetsstocken och driftskostnaderna 2.3. Principer för ordnande och produktion av tjänster; egen produktion, köptjänster/samarbete (servicestrategi) 2.4. Systematiskt nyttjande av informationsteknik 2.5. Utvecklande av personalresurserna 2.6. Anpassning av investeringsnivån till självfinansieringsförmågan 3. Aktivt Hangö året runt 3.1. Sporrande av mångsidig hobbyverksamhet på eget initiativ 3.2. Ökat samarbete med evenemangsarrangörer och föreningar 3.3. Förbättring av servicenivån inom kollektivtrafiken 3.4. Förlängning av turismsäsongen 3.5. Yrkesutövare inom de kreativa branscherna lockas till Hangö 4. Främjande av hälsa och välmående 4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och välmående och verkar förebyggande 13

16 4.2. Trygghet i den dagliga verksamheten 4.3. Förebyggande av folksjukdomar och uppmuntran till sunda levnadsvanor 4.4. Regionalt samarbete och samarbete över kommungränserna 5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad 5.1. De offentliga och övriga på centrala platser belägna betydelsefulla byggnaderna hålls i gott skick 5.2. Underhåll av områden och konstruktioner 5.3. Strandområdena och parkerna är städade och trygga 6. Styrkor utnyttjas utan fördomar 6.1. Nyttjande och förstärkning av det goda ryktet 6.2. Dialog med kommuninvånarna 6.3. Fungerande tvåspråkighet 6.4. Inpassning av samhällelig verksamhet i den unika miljön 6.5. Samarbete med universitet och högskolor 6.6. Hinku målinriktat arbete för minskning av utsläpp (Hinku = kolneutral kommun) 1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser 1.1. Nya arbetsplatser Mål/åtgärder Företagsverksamhet som betjänar båtlivet Koverhar området och hamnen i företagsbruk, - planering av utvecklande av hamnen och markområden Mätare/utvärderingskriterie Antal nya arbetsplatser; i medeltal 90 arbetsplatser/år, (vilket är samma som minskning av antalet arbetsplatser i genomsnitt per år ) 1.2. Snabbare planläggnings- och markanvändningsprocesser Mål/åtgärder Planläggningsöversikt Planläggningsprogram för 3 år Mätare/utvärderingskriterie Förverkligande enligt tidtabellen Godkänns som en del av budgeten 1.3. Utarbetande av näringsprogram för varje fullmäktiges mandatperiod (separat dokument, bilaga) 1.4. Förbättring av förutsättningarna för turismföretagare Mål/åtgärder En plan för utvecklingen av Östra hamnen utarbetas Förbättrad skyltning Med planläggning stärker man miljöns och naturens dragningskraft året runt 1.5. Kasvukraft Mål/åtgärder Deltagande i samarbete i Västra Nyland i enlighet med Kasvukraft samarbetsavtalet Mätare/utvärderingskriterie Planläggningsarbete färdigt 2016 Kundrespons (2016 vitsord 4,0/5,0) Mätare/utvärderingskriterie I samarbetsavtalet nämnda mätare 2. Förbättring av resultatet 2.1. Mål som berör servicehierarki och -nivå (närtjänster, lokal, region-/landskapsnivå) Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie 14

17 Anpassning av servicestrukturen efter befolkningsmängden och behovet Social- och hälsoväsendets utvecklingsarbete Optimering av ägande av fastighetsstocken och driftskostnaderna Mål/åtgärder Utredningen av reparationsskulden hålls à jour Vi avstår från fastigheter enligt principerna i utredningen av reparationsskulden (2013) och fullmäktigebesluten. Vi avstår från utomstående hyresutrymmen Principer för ordnande och produktion av tjänster; egen produktion, köptjänster/samarbete (servicestrategi) Mål/åtgärder Minskning av kostnader inom primärvården och specialsjukvården med tyngdpunkten på en fungerande primärvård En servicestrategi utarbetas Samservicekontor och sammanslagning av servicekontor Mätare/utvärderingskriterie Genomsnittlig konditionsklass minst 75 % Försäljningskampanj 2015 Utredning om att avstå från hyresutrymmen 2015 Mätare/utvärderingskriterie Kostnaderna på Nylands nivå senast 2018 (KF kostnadsjämförelse). Utvecklingsprojekt Färdigt 5/2015 Utreds Systematiskt nyttjande av informationsteknik Mål/åtgärder Beredning av ibruktagande av kommunernas gemensamma datasystem Papperslösa möten (styrelsen och nämnderna) / papperslös verksamhet (elektronisk arkivering, elektroniska blanketter) Effektivt nyttjande av ärendehanteringssystem (Dynasty) 2.5. Utveckling av personalresurserna Mål/åtgärder Utvärdering av arbetets svårighetsgrad och skapande av ett lönesättningssystem i hela organisationen som baserar sig på utvärderingen. Utveckling av personalens kunnande Utveckling av arbetsskyddsverksamhet Stödjande av välmående i arbetet tillsammans med företagshälsovården Mätare/utvärderingskriterie 2015 gradvis gradvis Nyttjandegraden Mätare/utvärderingskriterie Uppföljning av arbetsolycksfall med målsättningen noll olyckor. Åldersprogram 2015 Verkställighetsgrad av modellen för tidigt stöd, uppföljning av sjukfrånvaron Personalenkät vart annat år 2.6. Anpassning av investeringsnivån till självfinansieringsförmågan Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Prioritering av investeringar enligt planperiod Nettoinvesteringar högst 4 meur/år Investeringsobjekten är prioriterade och förverkligade enligt budgetens anslag. 15

18 3. Aktivt Hangö året runt 3.1. Sporrande av mångsidig hobbyverksamhet på eget initiativ Mål/åtgärder Upprätthållande av områden och platser för hobbyverksamhet Tryggande av medborgarinstitutens och Hangö sommarunis verksamhet Förbättring av informationsskyltar längs friluftsleder Mätare/utvärderingskriterie Kundrespons Elevantal, undervisningstimmar Användarenkät 3.2. Ökat samarbete med evenemangsarrangörer och föreningar Mål/åtgärder Samarbetsavtal Evenemang Utveckling av evenemangtillståndsförfarande Planerings- och responsmöten Mätare/utvärderingskriterie Deltagarantal En gemensam evenemangskalender för koordinering av arbete 2015 Gemensam tillståndsblankett i bruk 2015 Årligen/ min. 3 möten Förbättring av servicenivån inom kollektivtrafik Mål/åtgärder Utveckling av biljettsystemen Tryggande av turer för arbets- och skolresor Mätare/utvärderingskriterie Resandestatistik Avtal om skoltransporter 3.4. Förlängning av turismsäsongen Mål/åtgärder Marknadsföring och försäljning av gruppresor Ökning av högklassig inkvarterings- och wellnesscenterkapasitet Förlängning av badsäsongen Allmänna wc:n öppna Evenemang till årets alla veckoslut Mätare/utvärderingskriterie Försäljning (Hansea Ab:s statisktik) Försäljning I bruk: öppethållningstider 3.5. Yrkesutövare inom de kreativa branscherna lockas till Hangö Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Utreda möjligheten att anvisa järnvägstationen eller 2015, staden / Novago motsvarande utrymmen för distansarbete och företagsutrymmen, (med statliga utvecklingsmedel) 4. Främjande av hälsa och välmående 4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och välmående och verkar förebyggande Mål/åtgärder Uppgörande av en elektronisk välfärdsberättelse (omfattande) Förebyggande arbete med barn och familjer, tidigt ingripande, mångprofessionella team, deltagande i nationella projekt (FSKC, Kaste) Effektivering av ungdomsverkstadsverksamhet och rehabiliterande arbetsverksamhet för långtidsarbetslösa genom samarbete mellan Mätare/utvärderingskriterie Välfärdsberättelsens godkännande i fullmäktige Antalet omhändertagna barn, antalet barn i barnskyddets öppenvård, antalet familjer som familjearbetarna besöker, utkomststödet ( /innevånare) Verkställighetsgraden för projekten Utreda möjligheterna att besätta befattningen som individuell handledare inom stöd- och informationstjänster 16

19 sektorerna Stöda äldre personers funktionsförmåga och hemmaboendet genom gruppverksamhet och deltagande i nationella projekt (Kaste I och II) Effektivering av det rehabiliterande arbetssättet på alla grundtrygghetens avdelningar. Hangö ansluter sig till programmet Rökfri kommun för unga (PointVia) tillsvidare fr.o.m. 9/2015 Deltagande i rehabiliterande arbetsverksamhet/mängd Kraft i åren-projektets verksamhetssätt bestående Hemmaboende över 75 år (%), % som hör till regelbunden hemservice, % som hör till närståendevårdgruppen Antalet deltagare i olika grupper, mätning av funktionsförmågan Förverkligande av projekt Trygghet i den dagliga verksamheten Mål/åtgärder Ett trygghetsprogram som baserar sig på program för den inre säkerheten (Inrikesministeriet) utarbetas. Tillräckligt med statliga myndighetsresurser Mätare/utvärderingskriterie Färdigt Förebyggande av folksjukdomar och uppmuntran till sunda levnadsvanor Mål/åtgärder Yrkesövergripande expertteam på hälsovårdscentralen (t.ex. sakkännedom om diabetes, övervikt, geriatriska problem) Rätt vård på rätt plats på rätt tid. Utnämning av klient/patientansvarig för långtidssjuka, utskrivningsskötare Stöda fysiskt välbefinnande. Hälso- och motionsrådgivning. Stöda psykiskt välbefinnande. Lågtröskelmottagning för unga inom mentalvården. Upplysning och utbildning inom arbete för missbrukar- och mentalvård. Mätare/utvärderingskriterie Sjuklighetsindex, folkhälsosjukhetsindex Kostnaderna för primärvården och specialsjukvården Antalet motionsrådgivningstillfällen Mottagningens förverkligande 4.4. Regionalt samarbete och samarbete över kommungränser Mål/åtgärder Samarbete med hälsoorganisationer och övriga aktörer inom tredje sektorn Deltagande i regionala och nationella nätverk och träffar Mätare/utvärderingskriterie Deltagandets mängd Deltagandets mängd 5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad 5.1. De offentliga och övriga på centrala platser belägna betydelsefulla byggnaderna hålls i gott skick Mål/åtgärder Saneringsprogram för stadens mest betydelsefulla byggnader Kontaktpraxis med ägarna till nyckelbyggnaderna Fastighetssyn (åtgärdsuppmaning, - Mätare/utvärderingskriterie Uppdateras vid utarbetande av budget och kommunplan och strävas till att följa utredningen av reparationsskulden. Definition av nyckelbyggnader och uppdatering av processen

20 rekommendation) Årligen 5.2. Underhåll av områden och konstruktioner Mål/åtgärder Klassificeringar, arbetsbeskrivningar och ansvarsfördelningar för underhåll av områden och konstruktioner fastställs Principer för fordonsparkering fastställs (parkering på strandområden) Mätare/utvärderingskriterie Färdig 2015 Färdig Strandområdena och parkerna är städade och trygga Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Underhållsklassificering områdesvis Områdena i Hangö granskas Styrkor utnyttjas utan fördomar 6.1. Nyttjande och förstärkning av det goda ryktet Mål/åtgärder Information för nya kommuninvånare Infoblad för kommuninvånarna Mätare/utvärderingskriterie Infomöte årligen 2 x /år 6.2. Dialog med kommuninvånarna Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Möten för kommuninvånare Årligen / Deltagarantal 6.3. Fungerande tvåspråkighet Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Service fullständigt på båda språken Språkbarometer 6.4. Inpassning av samhällelig verksamhet i den unika miljön Mål/åtgärder Verkställande av generalplanen Nyttjande- och vårdplan för stadsparken Samarbete med universitet och högskolor Mätare/utvärderingskriterie Mål/åtgärder Utförande av arbetspraktikperioder och lärdomsprovarbeten Samarbete med Helsingfors universitet (Tvärminne zool. stat.) 6.6. Målinriktat arbete för minskning av utsläpp Mål/åtgärder CO2-utsläppen minskas med 80 % utgående ifrån utsläppsnivån 2007 fram till 2030 Mätare/utvärderingskriterie Elevantal/år Mätare/utvärderingskriterie CO2-utveckling av utsläppen / Hangö vägkarta färdig Det första jordvärmeobjektet är under planering. 18

21 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD TALOUSARVIO 2015 Kaupunki + taseyksikkö / Staden + balansenhet BUDGET 2015 (sisäiset+ulkoiset) (interna+externa) TULOSLASKELMA Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio/korj Talousarvio RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget/korr Budget * Myyntituotot - Försäljningsintäkter * Maksutuotot - Avgiftsintäkter * Vuokratuotot - Hyresintäkter * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag * Muut tuotot - Övriga intäkter Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter * Henkilöstökulut - Personalutgifter * Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster * Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter * Vuokrat - Hyror * Avustukset - Understöd * Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader Toimintakulut - Verksamhetens kostnader TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Verotulot - Skatteinkomster * Kunnallisvero - Kommunalskatt * Kiinteistövero - Fastighetsskatt * Yhteisövero-Samfundsskatt * Muut verot - Övriga skatter Valtionosuudet - Statsandelar * Korkotuotot - Ränteintäkter * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter * Korkokulut - Räntekostnader * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter o kostnader VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar Satunnaiset erät - Extraordinära poster TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min Varausten lis/väh - Förändring i reservering ökn/min Rahastojen lis/väh-förändringar i fonder ökn/min 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Sivu - Sida 19

22 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD TALOUSARVIO 2015 BUDGET 2015 KÄYTTÖTULOT - DRIFTSINKOMSTER TP - BS TA - BU * Myyntituotot - Försäljningsintäkter * Maksutuotot - Avgiftsintäkter * Vuokratuotot - Hyresintäkter * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag * Muut tuotot - Övriga intäkter KÄYTTÖMENOT - DRIFTSUTGIFTER TP - BS TA - BU * Henkilöstökulut - Personalutgifter * Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster * Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter * Vuokrat - Hyror * Avustukset - Understöd * Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader Sivu - Sida 20

23 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 HANGÖ STAD BUDGET 2015 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING Sitovuustaso - Bindningsnivå Menot - Utgifter Tulot-Inkomster Netto Osasto - Avdelning Vaalit - Val 15000, ,00 0, Tilintarkastus - Revision 53000,00 0, , Keskushallinto-Centralförvaltning , , , Taloushallinto - Ekonomiförvaltning , , , Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning , , , Eteläkärjen ympäristöterveystoimi , , , Ikääntyneiden palvelut - Äldrevårdstjänster , , , Sosiaalipalvelut - Socialvårdstjänster , , , Terveyspalvelut - Hälsovårdstjänster , , , Hallinto- ja tukipalvelut-administrations- o stödtjänster , , , Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv , , , Peruskoulut - Grundskolor , , , Lukiot - Gymnasier , , , Päivähoito - Dagvård , , , Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms , , , Kulttuuri- ja kansalaistoiminta , , ,00 Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristötoimiala-Miljösektorn , , ,00 Tonttien myyntivoitot - Försäljningsvinster från tomter ,00 N Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning , , ,00 N Kuntatekniikka - Kommunalteknik , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk ,00 N Tilahallinto-Utrymmesförvaltning , , ,00 Myyntivoitot - Försäljningsvinster ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 80000,00 N Keskusvarasto-Centrallagret , , ,00 N Konevarikko - Maskindepå , , ,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , ,00 N Satama - Hamnen 0,00 0,00 0,00 N Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 85000, ,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ , , ,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT , ,00 netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Sivu - Sida 21

24 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 HANGÖ STAD BUDGET 2015 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING TP TA TA Osasto - Avdelning Tulot-Inkomster Tulot-Inkomster Tulot-Inkomster Vaalit - Val 0, , , Tilintarkastus - Revision 0,00 0,00 0, Keskushallinto-Centralförvaltning 94080, , , Taloushallinto - Ekonomiförvaltning , , , Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning , , , Eteläkärjen ympäristöterveystoimi , , , Ikääntyneiden palvelut - Äldrevårdstjänster , , , Sosiaalipalvelut - Socialvårdstjänster , , , Terveyspalvelut - Hälsovårdstjänster , , , Hallinto- ja tukipalvelut-administrations- o stödtjänster , , , Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv. 993,48 850, , Peruskoulut - Grundskolor , , , Lukiot - Gymnasier 44758, , , Päivähoito - Dagvård , , , Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms , , , Kulttuuri- ja kansalaistoiminta , , ,00 Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristötoimiala-Miljösektorn , , ,00 Tonttien myyntivoitot - Försäljningsvinster från tomter , , ,00 N Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning 28885, , ,00 N Kuntatekniikka - Kommunalteknik , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , , ,00 N Tilahallinto-Utrymmesförvaltning , , ,00 Myyntivoitot - Försäljningsvinster , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 96890, , ,00 N Keskusvarasto-Centrallagret , , ,00 N Konevarikko - Maskindepå , , ,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , , ,00 N Satama - Hamnen ,97 0,00 0,00 N Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 30049, , ,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ , , ,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT , , ,00 netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Eliminoinnit - Elimineringar , ,00 0,00 Ulkoiset - Externa , , ,00 Sivu - Sida 22

25 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 HANGÖ STAD BUDGET 2015 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING TP TA TA Osasto - Avdelning Menot-Utgifter Menot-Utgifter Menot-Utgifter Vaalit - Val 0, , , Tilintarkastus - Revision 45110, , , Keskushallinto-Centralförvaltning , , , Taloushallinto - Ekonomiförvaltning , , , Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning , , , Eteläkärjen ympäristöterveystoimi , , , Ikääntyneiden palvelut - Äldrevårdstjänster , , , Sosiaalipalvelut - Socialvårdstjänster , , , Terveyspalvelut - Hälsovårdstjänster , , , Hallinto- ja tukipalvelut-administrations- o stödtjänster , , , Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv , , , Peruskoulut - Grundskolor , , , Lukiot - Gymnasier , , , Päivähoito - Dagvård , , , Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms , , , Kulttuuri- ja kansalaistoiminta , , ,00 Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristötoimiala-Miljösektorn , , ,00 N Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning , , ,00 N Kuntatekniikka - Kommunalteknik , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 0,00 N Tilahallinto-Utrymmesförvaltning , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk N Keskusvarasto-Centrallagret , , ,00 N Konevarikko - Maskindepå , , ,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 0,00 N Satama - Hamnen ,44 0,00 0,00 N Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 0,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ , , ,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Eliminoinnit - Elimineringar , ,00 0,00 Ulkoiset - Externa , , ,00 Sivu - Sida 23

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2013 Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11. INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.2013 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 1(101)

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT 2009 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Olennaiset tapahtumat ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009 BUDGET 2007 OCH EKONOMIPLAN 2007-2009 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 13.11.2006 68 STF godkänt 13.11.2006 68 TALOUSARVIO 2007

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO 2013 BUDGET TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 EKONOMIPLAN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO 2013 BUDGET TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 EKONOMIPLAN SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO 2013 BUDGET TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 EKONOMIPLAN Talousarvio 2013 Budget, Taloussuunnitelma 2014-2016 Ekonomiplan Julkaisija: Siuntion kunta Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11. TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017 KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.2014 60 TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 och

Lisätiedot

KV/FGE 15.11.2010 90

KV/FGE 15.11.2010 90 KV/FGE 15.11.2010 90 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 YLEISOSA... 4 ALLMÄNT... 4 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISENJATALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus 16.10.2012 Stadsdirektörens budgetförslag 16.10.2012 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013 KV - STF 09.06.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 BOKSLUT 2013 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2009 2011 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 17.11.2008 71 STF godkänt 17.11.2008 71 TALOUSARVIO 2009

Lisätiedot

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012 31.5.2012 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Kaupunginjohtajan esitys 8.10.2014 Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 BUDGET 2008 OCH EKONOMIPLAN 2008 2010 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 12.11.2007 69 STF godkänt 12.11.2007 69 TALOUSARVIO 2008

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012 KV hyväksynyt 10.6.2013 46 STF godkänt 10.6.2013 46 TILINPÄÄTÖS 2012 BOKSLUT 2012 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Talousarvio Budget 2015, Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2016 2018 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta Valokuvaaja

Lisätiedot

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2014 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2011 2013

TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2011 2013 Kaupunginjohtajan esitys 5.10.2010 Stadsdirektörens förslag 5.10.2010 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt 08.06.2015 34 STF godkänt 08.06.2015 34 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 4 2007 vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2008 2010

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA INGÅ KOMMUN Balansbok 2014 INKOON KUNTA Tasekirja 2014 Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS... 1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä. Talousarvio ja -suunnitelma Budget- och ekonomiplan 2010-2012

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä. Talousarvio ja -suunnitelma Budget- och ekonomiplan 2010-2012 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Talousarvio ja -suunnitelma Budget- och ekonomiplan 2010-2012 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lisätiedot

HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Vuosi 2014 pähkinänkuoressa/ År 2014 i ett nötskal...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 2012 och ekonomiplan 2012 2014 Kvsto - Stge 9.11.2011 Kaupunginhallituksen ehdotus Stadsstyrelsens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 4 2007 vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2008 2010

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2013 INKOON KUNTA

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2013 INKOON KUNTA INGÅ KOMMUN Balansbok 2013 INKOON KUNTA Tasekirja 2013 Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS... 1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2006 vuodeksi 2007 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2007 2009

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 2013 och ekonomiplan 2013 2015 Khs - Stn 29.10.2012 Kaupunginjohtajan ehdotus Stadsdirektörens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu Sida

Lisätiedot