Tätä mieltä olen steinerlukiosta!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tätä mieltä olen steinerlukiosta!"

Transkriptio

1 KYSELY Pia Pale Tätä mieltä olen steinerlukiosta! 18 Rentous, taiteet, itse tekeminen, erikoiskurssit, hyvä tunnelma, opettajien kiinnostus oppilaita kohtaan, koulun sopiva koko ja luokkayhteisö. Siinä lyhyesti mikä on parasta steinerlukiossa. Kehitettävää löytyy tiedottamisessa, imagossa ja koulun penkeissä, sekä monessa muussakin asiassa. 9.luokkalaiset ovat kriittisimpiä kouluaan kohtaan. Lukiolaiset suosittelevat kouluaan muillekin. Vanhemmat ovat kiitollisia siitä, että steinerlukioita on. Opiskeleminen ei ole ainoastaan välttämätön vaihe ennen seuraavaa elämänvaihetta, vaan steinerkoulussa voi rauhassa miettiä samalla, kun kasvaa, mitä haluaa tulevaisuudessa tehdä. Steinerpedagogiikka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti, niin oppimiseen, oppimisympäristöön, ihmisiin ja ilmapiiriin. (lukiolainen) Syksyllä 2014 Steinerkasvatuksen liitto järjesti sähköisen kyselyn, jolla kartoitettiin mielipiteitä ja mielikuvia steinerlukiosta. Vastaajina olivat lukiolaiset itse, sekä steinerkoulujen 9.luokkalaiset ja vanhemmat. Kyselylomake lähetettiin koulujen kautta opiskelijoille ja vanhemmille. Vastauksia tuli lukiolaisilta ( lk) 164 kpl - tämä on 17% steinerlukiota käyvistä oppilaista. Yhteensä vastauksia tuli määräaikaan mennessä 329 kpl (9. luokkalaislta 54 ja vanhemmilta 112 kpl). Ohessa on pintapuolinen katsaus tuloksiin - aineistossa olisi paljon lisääkin tutkittavaa - sanallisia vastauksia kertyi lähes 60 sivua. Kyselyssä oli 9.luokkalaisilla, lukiolaisilla ja vanhemmilla omat osionsa, joissa oli osittain samoja kysymyksiä. Osiossa, jossa kysyttiin miten tietyt sanat tai asiat kuvaavat steinerlukiota vastaajien mielestä oli kaikille sama. Mielikuva steinerlukiosta ei ollut kaikilla vastaajaryhmillä sama. Etenkin 9.luokkalaisilla on epävarma kuva steinerlukiosta. Tämä heijastelee myös steinerkoulupolun jatkamiseen - 42% 9.luokkalaisista vastaajista ei ollut vielä päättänyt (syksyllä 2014) missä jatkaa opiskeluaan seuraavana syksynä. Steinerkoulu on ainakin minulle oikea koulu, sillä minä olen sellainen oppija, että opin parhaiten tekemällä. Läksytkin tulee täällä tehtyä paremmin kun ne ei ole vaan oppikirjasta annettua paria tehtävää vaan sinulla on itse havainnoimasi muistiinpanot ja sinä niistä itse kirjoitat oman oppikirjasi. (9.luokkalaisen vastaus: Mikä on parasta steinerkoulussa) Mielestäni steinerlukiossa, ainakin omassani, on mukava mahdollisuus soveltaa sovittujen sääntöjen sisällä. Opettajat ovat harvoin ennakkoluuloisia ehdotuksia kohtaan, ja ovat yleensä valmiita keskustelemaan uusista ehdotuksista. Eli yleisesti sanoen steinerlukiossa on mahdollista kokea itsensä vapaaksi, mikä ainakin itselläni lisää mielenkiintoani koulussa käyntiä kohtaan. (lukiolaisen vastaus: Mikä on parasta steinerkoulussa 19

2 20 Luokan yhteiset projektit ja kurssit, joita ei muissa kouluissa ole ja jotka tarjoavat mahtavia kokemuksia. Tekemisen meininki. Opettajat mahtavia ja ovat kiinnostuneita oppilaista, kodinomaista ryhmähenkeä. Käsillätekemistä ja mukavia onnistumisia. Varmaan se että pääsee kehittämään omia kädentaitojaan, ja tekemään kokonaan uusia asioita (Lukiolaisten vastauksia kysymykseen: Mikä on parasta Hyvää tietopohjaa tulevaisuutta varten ja valmiuksia jatko-opintoihin (valittavat aineet psykologia ja filosofia). (9.luokkalaisen vastaus kysymykseen: Mitä odotat steinerlukiolta) Rento meininki. Hyvä kouluhenki. Matkat ehdottomasti. Lukolaiset ovat hyvin tyytyväisiä kouluunsa. Suurin osa kysytyistä asioista oli koettu toteutuneen hyvin tai asiat koettiin myönteisinä. Steinerlukion vahvuuksina nähtiin erityisesti pienet ryhmäkoot ja luokkamuotoisuus. Vapaamuotoisissa vastauksissa näitä asioita toistettiin useimmissa vastauksissa. Etäopetukseen ja tieto- ja viestintäteknologiaan (TVT) suhtauduttiin varauksellisesti. Sanallisissa vastauksissa TVT mainittiin vain muutaman kerran yhteensä. Tämä on kiinnostavaa, sillä samaan aikaan koulujen vanhemmille suunnattu tulevaisuuden koulun arvot -kyselyssä tieto- ja viestintäteknologiset taidot sekä mediakasvatus nousivat sanallisissa vastauksissa eniten mainittujen joukkoon asioina, joita steinerkouluun yleensäkin pitäisi tuoda lisää. Projekteihin ja portfolioihin suhtauduttiin positiivisesti, tosin portfolio -termi saattoi olla osalle vastaajista vieras. Steinerkoulujen portfoliometodi ei ole vielä levinnyt kaikkiin steinerkouluihin. Saattaa myös olla, että projekti ja ilmiöpohjaista opiskelua ei hyödynnetä vielä kovinkaan laajasti steinerlukioissa. Samoin positiivisen arvion saivat erityisesti itsenäinen työskentely ja varainhankinta. Ihmiset. He ovat mukavia, niin opettajat kuin oppilaatkin. Kai se on uskottava. Steinerkoulu ja -lukio on koulu ihmisiltä ihmisille. Parhaina puolina steinerlukiossa koettiin useimmin ihmiset - tosin kehitettävääkin löytyi. Niin mukavia kuin ihmiset ovatkin, ei tiedottaminen aina onnistu ja selkeys koulun yhteisissä toimintatavoissa kaipaisi monen mielestä ryhtiliikettä. Lukiolaiset kuitenkin tunnistivat inhimillisen kohtaamisen ja toisista huolen pitämisen laadun pohtiessaan mikä saattaisi olla syy vaihtaa steinerlukioon. Moni mainitsi tässä kohdassa myös suvitsevaisen ja hyvän ilmapiirin, mahdollisuuden olla oma itsensä. Steinerkoulussa mielestäni parasta on oppilaiden ja opettajien lämpimät välit. Itse koen myös ympärillä hyväksyvän ilmapiirin. (9.lk, parasta steinerkoulussa) Se, että jokainen tulee toimeen toistensa kanssa ja jokainen on lähestulkoon ystävällinen, eikä koulukiusata ihmisiä. (lukiolainen, parasta 21 Kun steinerlukio muuttuu 3-vuotiseksi, mietin miten ehtii oppia yo-kokeisiin tarvittavat tiedot, jos niitä ei pysty oppimaan neljässäkään vuodessa. Jääkö jotain luovia aineita, kuten punonta ja kotitalous tai leirikoulu, pois, jotta opiskelussa voisi pysyä muiden lukioiden tahdissa. (Lukiolaisen vastaus vapaamuotoisen palautteen kohtaan) Parasta steinerlukiossa on opiskelijoiden ja opettajien välinen yhteys ja tuntemus jokaista yksilöä kohden. (lukiolainen, parasta Parasta steinerlukiossa mielestäni ovat taito- ja taideaineiden tarjonta, näytelmäprojektit, leirit ja mahdollisuus valita laaja-alaisesti opiskeltavia aineita. Eurytmian ja kielten opiskelu ei sulje pois käsitöitä, musiikkia, kuvista tai pitkää fysiikkaa. Löydän yhä steinerlukiosta klassisen monipuolisen yleissivistyksen. Lukiosta ei valmistuta millekään alalle, se on yleissivistävä koulu ja se tuntuu välillä lukiokeskusteluissa, joissa etsiydytään jonkin spesifin asian erityiskursseille ja valitaan koulu sen mukaan, unohtua. Minimikurssimäärällä ylioppilaaksi valmistuva nuori, joka on valinnut kaikki mahdolliset matemaattisten aineiden kurssit tai vaikka vaihtoehtoisesti lukenut useita kieliä, ei ole voinut saada kovin perusteellista yleissivistystä. (Vanhemman vastaus kysymykseen: Mikä on parasta

3 22 Opettajat tuntevat sinut ja tietävät vahvuutesi ja heikkoutesi. (lukiolainen, parasta Rento meininki. Eri ikäiset samassa talossa. Yhteishenki. (vanhempi, parasta Opettajien paneutuminen - antautuminen työhön ja opetukseen nähtiin selkeästi koulumuodon voimavarana. Oppilaiden selkeä kokemus siitä, että opettajat ovat aidosti läsnä tuli hyvin esiin. Opettajat eivät ole täällä vaan palkasta kuten eräs lukiolainen muotoili. Yhteistyö opettajien/oppilaiden/vanhempien kanssa mutkatonta, epäkohtien puuttuminen nopeaa, välitetään toisista, talkoohengen luominen (puuttuu nykymaailmasta liikaa), tehdään yhdessä oppilaat ja vanhemmat=varainkeruu ja opitaan tuntemaan toisemme,leirikoulu huippujuttu oppilaille/tutustuvat toisiinsa heti alusta! (vanhempi, parasta Olen ollut todella hämmastynyt siitä, kuinka sitoutuneita opettajat ovat oppilaiden hyvinvointiin ja siihen, mikä on heille parasta oppimisen kannalta. Toki ilahduttaa myös se, että sekä opettajilla että oppilailla tuntuu olevan vahva ja hyvä ryhmähenki eikä ketään kiusata. (vanhempi, parasta Hyvä opetus eli opettajat, jotka ovat ajan tasalla asioissa ja kehittävät myös itseään. (vanhempi, parasta Yhteisöllisyys, avoimuus, erilaisuuden hyväksyminen. (vanhempi, parasta Steinerlukioiden pieni koko ja luokkamuotoisuus tukivat ihmisläheisyyden toteutumista. Myös yhteisöllisyyden arvo koettiin tärkeäksi ja hyvin toteutuneeksi. Steinerlukiossa parasta on lukion ilmapiiri ja pienet ryhmäkoot. (lukiolainen, parasta Luokkakeskeisyys, yhteiset retket, kivat opettajat, mielenkiintoiset oppitunnit, tyttöjen ja poikien yhteiset liikuntatunnit, koulun juhlat, musiikkiesitykset (lukiolainen, parasta Nuoren omissa haasteissa on nuorta tuettu, toisaalta vastuutettu ja toisaalta luotettu. Olen tosi kiitollinen, että oma nuoreni on saanut varttua juuri tässä koulussa. (vanhempi, parasta Se että asioita tehdään paljon itse ja asioita täytyy ajatella itse Opetus toteutuu steinerlukiossa hyvin. Kokonaisvaltaisuus sekä itse tekeminen ja -käsittäminen ovat ydinasioita. Kehityskohteita listattiin siltikin aikamoinen lista. Toiveena on, että steinerlukio säilyttäisi omaleimaisuutensa - moni toivoo että nykyistä voimakkaammin. Laajan yleissivistyksen käsite on etenkin vanhemmille tärkeä - laajempaa oppiainevalinnaisuutta ei kaivata - lisää projekteja ja muuta oppiaineiden sisäistä valinnaisuutta kylläkin. Luokkamuotoisuus ja erikoiset kurssit kuten kulttuurimatka, näytelmät, harjoittelut ja leirit. Se, että koko lukioaika vietetään saman tutun porukan kanssa, jolloin on mahdollisuus tutustua toisiin hyvin ja saada hyviä ystäviä. (lukiolainen, parasta Valitsimme steinerlukion mm. siksi, että se on luokallinen. Toivomme, että tämä tukee ryhmähenkeä. Tuntuu myös, että luokallisessa lukiossa oppilas ei niin helposti eksy eikä ehkä pääse menemään sieltä, missä aita on matalin. (vanhempi, parasta Sama opettaja on luokalla kahdeksan vuotta. Kielten opetusta on pohjustettu jo ykkösluokalta asti. (9.lk, parasta Oli paljon käsillätekemistä ja luovuutta saa käyttää joka päivä. Työ elämään tutustaan jne. (lukiolainen, parasta Parasta steinerlukiossa on eurytmia! (lukiolainen, parasta Parasta on se, että vihkoista saa tehdä itsensä näköisiä sekä koulun pieni koko. (lukiolainen, parasta 23

4 24 Pitäisi panostaa brändiin ja imagoon Steinerpedagogiikka on motivoiva (lukiolainen, parasta Runsas projektien kirjo (lukiolainen, parasta Saa katsoa asioita mahdollisimman avarakatseisesti ja oppii taidon, että omilla aivoilla ajattelu on sallittua :) (lukiolainen, parasta Kokonaisvaltaisuus, koko porukka tekee kaikkea, eikä laatikoidu huippuosaajiin, joiden ei tarvitse sotkea käsiään saveen. (vanhempi, parasta Mielestäni parasta on se että nuori oppii ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan. Löytää omat vahvuutensa / talenttinsa elämän polullaan. Tekemään käsillä ja näkemään töidensä tulokset. Oppimaan syys-seuraus suhteet ja tunnetaitoa. Elämään oman näköistä elämää. (vanhempi, parasta En halua, että Steinerkoulut muuttuvat pikkuhiljaa enemmän ja enemmän peruskoulun kaltaisiksi, vaan että ne pysyvät terveinä ja inhimillisinä vaihtoehtoina kolkolle peruskoululle. (lukiolainen, kehitettävää Mahdollisuus yleissivistykseen kuuluu mielestäni myös niille oppilaille, jotka eivät välttämättä päädy akateemisiin ammatteihin. Myös siivoojan ja lähihoitajan kuuluu mielestäni saada riittävä yleissivistys maailman ja elämän ymmärtämiseen. Tottakai lukiossa pitää selviytyä myös opetussisällöistä, mutta voisiko edes steinerissa pitää näkyvästi keskiössä opiskelun muitakin arvoja kuin suorittamisen ja arvosanat? (vanhempi, kehitettävää Enemmän mahdollisuuksia taiteelliseen tekemiseen ja projekteihin muillakin tunneilla kun taidetunneilla. Pelkään, että tämä juuri muuttuu ja olemme kohta peruslukiossa. (vanhempi, kehitettävää Tehdä steinerpedagogisista kursseista pakollisia, sillä silloin koulu olisi oikeasti steinerkoulu eikä vain tavallinen koulu, jolla on hieman erilaiset soveltavat kurssit kuin muilla kouluilla. (lukiolainen, kehitettävää Lukiokoulutusta pitäisi tuoda enemmän esiin. Ihmisillä on suuria ennakkoluuloja mm. koulutuksen tasosta (tulee usein kysymyksiä esim. voiko sieltä todella kirjoittaa normaalisti ylioppilaaksi?) Ensimmäisen Stainerylioppilaamme juhlissa lähisukulainen, joka on nuorten lasten äiti ihmetteli minulle, että niillähän on normaalit vaatteet..., kun näki lapseni ihanat ammattitaitoiset opettajat juhlissamme. (vanhempi, kehitettävää steinerkoulussa) Lukio: Tulin steinerlukioon Koulujen toivottaisiin panostavan enemmän tiedotukseen. Opiskelijoilta tuli hyviä ja käytännönläheisiä ideoita: wilma olisi kätevä järjestelmä, ilmoitaustaulu voisi olla hyvä. Koulun toimintakulttuurin selkeytymättömyys, se, että kaikki opettajat eivät ole kartalla yhteisistä päätöksistä - tai sellaisia ei ole tehty, häiritsevät opiskelijoita ja vanhempia. Kritiikit olivat hyvin paikallisia ja melkein kaikissa kouluissa eri asioihin. Tietotekniikkaan opiskelijoiden antamat kommentit olivat pääasiassa kielteisiä, kun taas vanhemmat kokivat aiheen yhdeksi kehityskohteista - steinerpedagogiikkaa kunnioittaen. Toivoisin steiner-koulun elävän tässä ajassa ja ottavan tietotekniikan mukaan kaikessa opetuksessaan ajatuksella tietotekniikka on vain yksi opetus-/opiskeluväline monien muiden kokemusten joukossa. (vanhempi, kehitettävää steinerkoulussa) Matemaattis-loogisiin aineisiin lisäpanosta! Opetusmenetelmien kehittäminen, eiköhän R.Steiner itsekin ollut vahvasti ajassa kiinni - ja vähän edelläkin! Tietotekniikkaa enemmän ja luovemmin - sitäkään ei tarvitsisi opettaa valtavirran mukaisesti, mahdollisuuksia on luovempaankin opetustapaan. Opiskelijoita tulisi ohjata digitaaliseen maailmaan vaihtoehtoisin menetelmin ja antaa heille työkaluja hyödyntää sitä luovasti. (vanhempi, kehitettävää steinerkoulussa) 25 Lukiolaiset ja vanhemmat näkevät tärkeäksi steinerlukion profiilin nostamisen. Vaikka pienessä koulussa on etunsa - ei se liian pieni voi olla. Motivoituneita oppilaita kaivataan lisää. Vastanneista lukiolaisista oli n. 40% aloittanut steinerkoulupolkunsa lukiovaiheessa. Tämä tuo myös yhden kehittämisen paikan. Luokkien ryhmäyttämiseen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Pienen lukion haittoi- na koettiin myös kurssitarjonnan supistuminen ja luokkien yhdistämiset. Toisaalta kuitenkin kaipailtiin enemmän yhteistyötä ja toimintaa niin oman koulun muiden luokkien kanssa - kuin muiden steinerkoulujenkin kanssa. Useassa kommentissa todettiin, että lukio tulisi muuttaa kokonaan kolmivuotiseksi - mutta myös nelivuotisuuden puolesta oli lausuntoja.

5 26 Oppimishalua ja -iloa! Yksi kyselyn kohta liittyi väljästi Steinerkasvatus-lehden (4/2014) tutkimushankkeita käsittelevässä artikkelissa mainittuun saksalaiseen tutkimukseen. 9.luokkalaisille ja lukiolaisille annettiin arvioitavaksi samoja väitteitä. Kumpikin ryhmä vastasi sen mukaan miltä heistä tuntui nyt. Verratut väitteet: [Koulussa oppiminen tuottaa iloa] [Oppitunneilla tehdyt asiat ovat useimmiten kiinnostavia] [Kouluni on kutsuva ja ystävällinen] [Opettajat ovat kiinnostuneita kaikkien oppilaiden edistymisestä] [Opettajat antavat oppilaille mahdollisuuden ilmaista oman mielipiteensä] [Opettajat tekevät opetuksen kiinnostavaksi ja jännittäväksi] [Olen saanut tietää koulun kautta, että minulla on vahvoja puolia] [Olen vakuuttunut siitä, että menestyn hyvin kokeissa] [Minulla on koulustressistä johtuvia univaikeuksia] [Tunnen kouluni pedagogiikan taustaideoita] Taulukkoon on laskettu yhteen samaa mieltä ja jokseenkin samaa mieltä vastaukset. Vertauslukuna on saksan steinerkoululaisille tehdyn kysymyksen myönteinen vastausprosentti. Yhteenvetoa ja kyselyä laadittaessa ei ollut käytössä tarkempaa tietoa saksalaisen tutkimuksen (Braz, Liebenwein & Randall 2012) tekotavasta. Ensimmäiseksi taulukossa on nähtävissä, että lukiolaiset suhtautuvat myönteisemmin koulunkäyntiin kuin 9.luokkalaiset. Ainoa asia minkä Suomen steinerkoululaiset kokivat myönteisempänä saksalaisiin verrattuna oli opettajien opetustyötä koskeva väite - opettajat tekevät opetuksen kiinnostavaksi ja jännittäväksi. Tosin tässä kohdassa 9.luokkalaisista vain 2% oli aivan samaa mieltä. Taulukosta näkee myös millä alueilla suomalaisella steinerkoululla ja -lukiolla olisi parantamisen varaa. Oppilaiden ja opiskelijoiden itsetuntemus ja itsetunto eivät ole samalla tasolla keski-eurooppalaisten opiskelijoiden kanssa. Huomionarvoista on se, kuinka paljon enemmän suomalaisnuoret kokevat, että koulustressistä aiheutuu heille univaikeuksia. Sanallissa vastauksissa ei kuitenkaan mainita kertaakaan, että koulunkäynti aiheuttaisi stressiä. Myöskin opetuksen vaatimustaso ja haasteellisuus koetaan erittäin positiivisina.. Sanallisissa vastauksissa mainitaan useita kertoja steinerlukion olevan rento, jonka tulkitsen tarkoittavan viihtyisää, lämminhenkistä ja kilpailusta vapaata ilmapiiriä kouluissa. Koulun pedagogiikan taustaideoita voisi ehkä avata lukiolaisille hieman enemmän. 27

6 28 Tämä on paljon muutakin, kuin vain lukemista ja pänttäämistä. Steinerlukiolaiset kirjoittivat laveasti siitä miten steinerlukio heidän käsityksensä mukaan eroaa muista lukioista. Pääasioiksi vastauksissa nousivat luokkakokoon ja ryhmähenkeen liittyvien asioiden lisäksi avun ja tuen saaminen opettajilta, steinerpedagoginen opetustapa ja stressittömyys. Täällä käsittelemme asioita & ihmiset tulevat kaikki toimeen keskenään. Arvostan suuresti sitä, että luokanvalvojat ja opettajat ovat luoneet näinkin mukavan luokkayhteisön. (myös itse oppilaat mukaan lukien) (lukiolainen, erot muihin lukioihin) Meillä on mahdollisuus valita opiskelutavoista itselle mieluisin, voi tehdä portfolion tai vihkon, sähköisesti tai käsin, tai tehdä esseitä yms. Meillä panostetaan itsenäiseen luovaan opiskeluun. (lukiolainen, erot muihin lukioihin) Opiskeleminen ei ole ainoastaan välttämätön vaihe ennen seuraavaa elämänvaihetta, vaan steinerkoulussa voi rauhassa miettiä samalla, kun kasvaa, mitä haluaa tulevaisuudessa tehdä. Steinerpedagogiikka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti, niin oppimiseen, oppimisympäristöön, ihmisiin ja ilmapiiriin. (lukiolainen, erot muihin lukioihin) Ei ole opettajillekaan vain nimi paperissa vaan oikeasti tietää kenestä puhutaan. (lukiolainen, erot muihin lukioihin) Että voit tehdä montaa eri asiaa vain yhdessä lukiossa. (lukiolainen, erot muihin lukioihin) Steinerlukiossa mielestäni nuoren on turvallista kasvaa omaksi itsekseen. Opettajat vaikuttavat tekevän työtä sydämellään, eivätkä vain työn vuoksi. Tämä mielestäni välittyy kaikessa yhteisessä tekemisessä. Nuorten yksilöllinen kasvu- ja kehityspolut hyväksytään myös mielestäni steinerlukiossa paremmin. Mielestäni kaikkina vuosina, kun olen saanut olla steinerkoulussa vanhempana on aina oppilaiden joukkoon mahtunut erilaisuutta ja olen monesti ihaillut oppilaiden tapaa rohkaista ja kannustaa toisiaan. (vanhempi, erot muihin lukioihin) Steinerpedagogiikka on kaikille sopiva Miksi nykyiset steinerlukiolaiset valitsivat steinerlukion? Vaikka kyselyyn vastanneista lähes 60% oli jatkanut suoraan steinerkoulun perusopetuksesta lukioon - oli vastaajista vain 30% ilmoittanut jatkamisen syyksi koska olen ollut siellä jo niin monta vuotta. Näin ollen voidaan olettaa, että puolet steinerkoulun perusasteen käyneistä valitsi steinerlukion valinneista teki valintansa hieman tietoisemmin. Muu - vastauskohdassa oli erilaisten syiden kirjoa, eniten mainintoja oli vanhemman (äidin) ehdotuksesta / päätöksestä. Lukiolaiset pohtivat vielä mahdollisia syitä minkä vuoksi joku voisi valita steinerlukion. Vastauksissa kertautuivat koulun hyviksi puoliksi mainitut asiat, mutta perustellummin. Erityisesti korostettiin vaihtelevuutta opiskelussa - erilaisia projekteja, taideaineita, työtapoja mahtuu paljon lukiovuosiin. Oman aktiivisuuden, osallistumisen ja tekemisen ilon herättyä steinerlukiossa on lähes mikä tahansa mahdollista! Steinerlukion ilmapiiri on mielestäni suvaitseva ja se voi motivoida opiskelijaa enemmän. Kyselyjen koulukohtaiset koosteet toimitetaan kouluille, kuin myös koosteet vastausryhmittäin. Kannattaa valita steinerlukio, jos pitää käytännön töistä, ja rennommasta otteesta. Opiskelutyyli on mielestäni tehokas, koska vihkotekstien tekeminen kotona auttaa ymmärtämään tunnilla käytyä asiaa hyvin. Opiskelu ei ole pelkkää kirjojen lukemista ja tehtävien tekoa, vaan asiaa saa hyvin avattua itselleen sopivalla tavalla tekstiksi ja kuviksi vihkoihin. 12. luokan ulkomaanmatka avaa uusia kokemuksia ja maailmankatsomusta. Luokkakokojen pienuus voi olla opiskelijan kannalta hyvä seikka, sillä silloin opettajat suhtautuvat oppilaisiin enemmän yksilöinä. Myöskin työharjoittelut. Pieni lukio. Voi vaikuttaa koulun/luokan asioihin. Muissa lukioissa joudut valitsemaan päätien mihin haluat suuntautua. Kuten musiikkilinja, näytelmälinja, pelkkä lukulinja... Steinerlukiossa voit tehdä kaikkia ja vielä paljon enemmän. (lukiolaisia, syitä tulla steinerlukioon) Teksti: Pia Pale Graafit: Elias Nuutinen, Pia Pale Taulukot tulevat extranettiin tarkasteltaviksi. Kyselyn pohjalta nousi lisää kysymyksiä - etenkin opiskelijoiden mielipiteiden muutosta ja kehitystä perusopetusvaiheen lopusta lukiovaiheen loppuun olisi kiinnostavaa tutkia enemmänkin. Jos kiinnostuit - ota yhteyttä Steinerkasvatuksen liittoon! 29

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016 VASTAUKSIA KYSELYYN YHTEENSÄ VASTAUSPROSENTTI N.,% VASTAAJIEN JAKAUTUMINEN KYSYMYSTEN ARVIOINTIASTEIKKO OPPILAITA 6,% VANHEMPIA 9,% HENKILÖKUNTAA 9,% NAINEN/TYTTÖ 6,% MIES/POIKA,9% TÄYSIN ERI MIELTÄ MELKO

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa . luokkien palvelukykykysely.. Heikki Miettinen . luokkien palvelukykykysely Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Oppilaiden Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % Vanhemmat 1061 33 3,1 %

Oppilaiden Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % Vanhemmat 1061 33 3,1 % Oppilaiden lkm Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % 1061 33 3,1 % Muu Oppilaan tausta ei ole taakka Vähemmistökulttuurien tuntemus Oman kulttuurin arvostaminen Yhteisen päätöksenteon

Lisätiedot

Lukion laatukysely 2014

Lukion laatukysely 2014 Lukion laatukysely 2014 Kyselyyn vastanneita oli 176, joista 123 teki kyselyn loppuun asti. (vuonna 2011: 160 ja 105) Vuositasoittain kyselyn teki loppuun asti: 1. vuositaso 46 (45) 2. vuositaso 58 (38)

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

O L A R I N K O U L U

O L A R I N K O U L U Tervetuloa! Olarin koulun matematiikka- ja luonnontiedeluokan tiedotustilaisuuteen Olarin koulu Olarin lukion ja Olarin matematiikkaja luonnontiede lukion yhteydessä luokat 7-9 yksi pienluokka 8lk:lla

Lisätiedot

Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014

Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014 Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014 Oppilaille 269 viestiä vastasi 85, 32% Huoltajille 768 viestiä 97 ei lukenut viestiä Vastauksia 220, 27%

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Vantaa Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Ainejakoisuus ja 1 monialainen eheyttäminen opetuksessa

Ainejakoisuus ja 1 monialainen eheyttäminen opetuksessa Ainejakoisuus ja 1 monialainen eheyttäminen opetuksessa Hannele Cantell Niin Suomessa kuin ulkomaillakin on viime vuosina tullut käyttöön paljon sanoja, jotka kertovat maailman monimutkaisuudesta ja asioiden

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Etelä- Suomen aluehallintovirasto Ulla Rasimus. Ulla Rasimus. PRO koulutus ja konsultointi

Etelä- Suomen aluehallintovirasto Ulla Rasimus. Ulla Rasimus. PRO koulutus ja konsultointi Etelä- Suomen aluehallintovirasto 15.- 16.9. 2015 Ulla Rasimus Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi 20.9.2015 Osallisuuden muodot 1) Sosiaalinen osallisuus Kouluyhteisö muodostaa suhdeverkoston, johon

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Helsinki Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Espoo Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2015 YLÄKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa Lappeenranta 2015, 2014 ja 2013 KOULUN OLOSUHTEET 1 1 (12)

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2015 YLÄKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa Lappeenranta 2015, 2014 ja 2013 KOULUN OLOSUHTEET 1 1 (12) 20.4.2015 KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2015 YLÄKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa 2015 - Lappeenranta 2015, 2014 ja 2013 KOULUN OLOSUHTEET 1 1 (12) -60 % -40 % -20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Luokat ovat

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Kauniainen. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Kauniainen. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Kauniainen Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari Koti, koulu ja lapsen paras Kari Uusikylä MLL -seminaari 30.09.2016 Miksi yhteistyötä? Siksi, että se on lapsen etu Opiskelu tehostuu Ongelmat tunnistetaan Muodostuu aito kouluyhteisö, turvallinen, välittävä,

Lisätiedot

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2016 YLÄKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa Lappeenranta 2016, 2015 ja 2014 KOULUN OLOSUHTEET 1 1 (12)

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2016 YLÄKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa Lappeenranta 2016, 2015 ja 2014 KOULUN OLOSUHTEET 1 1 (12) 20.4.2016 KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2016 YLÄKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa 2016 - Lappeenranta 2016, 2015 ja 2014 KOULUN OLOSUHTEET 1 1 (12) -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Luokat ovat riittävän

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu. Vihdin vanhemmat ry

Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu. Vihdin vanhemmat ry Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu Vihdin vanhemmat ry 1. Koulun ja kodin kontaktit? 2. Koulun ja kodin yhteistyötapojen tärkeys? 3. Toivomukset kodin ja koulun kontaktitavoista 4. Asenneväittämät

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan 21.10.2015 Kaurialan lukio Vanhempainyhdistyksen vuosikokous Vanhempainyhdistyksen kahvitus Opettajien esittely Lukuvuoden kuulumisia Opinto-ohjaajien terveiset

Lisätiedot

RAPORTTI. Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014. Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa

RAPORTTI. Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014. Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa RAPORTTI Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014 Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa Johdanto Työpajatoiminta matemaattisissa aineissa kurssiin kuului työskentely SciFest-tapahtumassa. Itse en päässyt

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta Maria Kaisa Aula 18.2.2010 Helsinki 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja koulu Kaikki lapset ovat samanarvoisia Julkisen vallan päätöksissä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Helsinki Maaliskuu 2014 Väittämät / Helsinki vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Helsinki=960: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Helsinki

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Näin oppiminen muuttuu Helsingissä

Näin oppiminen muuttuu Helsingissä Näin oppiminen muuttuu Helsingissä 1. Koulu opettaa tulevaisuuden taitoja ja laaja-alaista osaamista 1. Koulu opettaa tulevaisuuden taitoja Uusi koulu rohkaisee kokeilemaan uutta ja iloitsemaan oppimisesta.

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara

Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät 2012 Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara Kyselyn täyttäneiden määrä Vastanneita jä Poikia Muonio 24 12 12

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 TOIMINNAN HAVAINNOINTI Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 HAVAINNOINNIN TAVOITE Kehittämistyön alkukartoitus Laadun arvioinnin työkalu kysely uusitaan vuosittain Uuden

Lisätiedot

H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S

H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S LUDUS TUTKIMUS- JA KUNTOUTUSPALVELUT OY Mäkitorpantie 3B, HELSINKI Liesikuja

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus For learning and competence Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Rovaniemi 30.9.2013 Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus 21. vuosituhannen taidot haastavat

Lisätiedot

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu)

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu) Sivu 1/5 Auranlaakson koulu tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 64 vastaajaa 32 (50 %) 32 (50 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän tilava

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Kuusiston koulu (Kaarina)

Kuusiston koulu (Kaarina) Sivu 1/5 Kuusiston koulu (Kaarina) tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 101 vastaajaa 59 (58 %) 42 (42 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän

Lisätiedot

7,8 27,8 46,1 54,1 17,4. (oppilas, huoltaja ja opettaja) 27,5 45,7 50,6 25,4. (oppilas, huoltaja ja opettaja) 3,8 20,4 27,4 41,2 50,5 34,6

7,8 27,8 46,1 54,1 17,4. (oppilas, huoltaja ja opettaja) 27,5 45,7 50,6 25,4. (oppilas, huoltaja ja opettaja) 3,8 20,4 27,4 41,2 50,5 34,6 Arviointi lukuvuoden aikana Lukuvuoden aikana tehtävän arvioinnin tarkoituksena on arvioida, kuinka hyvin lapset ovat oppineet juuri opetetun asian ottaen huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä.

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Terho Kontioinen, suunnittelija Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Opeka-kysely

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Tammikuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu 18.11.2014 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet 2014 tpo alaikäiset 374 95 73 2014 uusi opisk kl 17 7 5 2014 uusi opisk mt 3 3 2 2014 uusi

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

OPStuki TYÖPAJA Rauma

OPStuki TYÖPAJA Rauma OPStuki TYÖPAJA 2. 29.1.2014 Rauma kouluttajat: Tuija Saarivirta Paula Äimälä Pohdintaan tarvitaan jokaisen aivot ja sydän IRMELI HALINEN OPStuki TYÖPAJA 2 Tulevaisuuden koulu Oppiminen ja opiskelu muutoksessa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Perusopetuksen huoltajakysely 2016 Yhteenvetoraportti, N=245, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä

Perusopetuksen huoltajakysely 2016 Yhteenvetoraportti, N=245, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä Perusopetuksen huoltajakysely Yhteenvetoraportti, N=, Julkaistu:.. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä Kotikunta Vastaus Lukumäärä Prosentti % % % 8% %. Kitee Tohmajärvi,%,%,%,%. Rääkkylä,%,%

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot