Tätä mieltä olen steinerlukiosta!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tätä mieltä olen steinerlukiosta!"

Transkriptio

1 KYSELY Pia Pale Tätä mieltä olen steinerlukiosta! 18 Rentous, taiteet, itse tekeminen, erikoiskurssit, hyvä tunnelma, opettajien kiinnostus oppilaita kohtaan, koulun sopiva koko ja luokkayhteisö. Siinä lyhyesti mikä on parasta steinerlukiossa. Kehitettävää löytyy tiedottamisessa, imagossa ja koulun penkeissä, sekä monessa muussakin asiassa. 9.luokkalaiset ovat kriittisimpiä kouluaan kohtaan. Lukiolaiset suosittelevat kouluaan muillekin. Vanhemmat ovat kiitollisia siitä, että steinerlukioita on. Opiskeleminen ei ole ainoastaan välttämätön vaihe ennen seuraavaa elämänvaihetta, vaan steinerkoulussa voi rauhassa miettiä samalla, kun kasvaa, mitä haluaa tulevaisuudessa tehdä. Steinerpedagogiikka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti, niin oppimiseen, oppimisympäristöön, ihmisiin ja ilmapiiriin. (lukiolainen) Syksyllä 2014 Steinerkasvatuksen liitto järjesti sähköisen kyselyn, jolla kartoitettiin mielipiteitä ja mielikuvia steinerlukiosta. Vastaajina olivat lukiolaiset itse, sekä steinerkoulujen 9.luokkalaiset ja vanhemmat. Kyselylomake lähetettiin koulujen kautta opiskelijoille ja vanhemmille. Vastauksia tuli lukiolaisilta ( lk) 164 kpl - tämä on 17% steinerlukiota käyvistä oppilaista. Yhteensä vastauksia tuli määräaikaan mennessä 329 kpl (9. luokkalaislta 54 ja vanhemmilta 112 kpl). Ohessa on pintapuolinen katsaus tuloksiin - aineistossa olisi paljon lisääkin tutkittavaa - sanallisia vastauksia kertyi lähes 60 sivua. Kyselyssä oli 9.luokkalaisilla, lukiolaisilla ja vanhemmilla omat osionsa, joissa oli osittain samoja kysymyksiä. Osiossa, jossa kysyttiin miten tietyt sanat tai asiat kuvaavat steinerlukiota vastaajien mielestä oli kaikille sama. Mielikuva steinerlukiosta ei ollut kaikilla vastaajaryhmillä sama. Etenkin 9.luokkalaisilla on epävarma kuva steinerlukiosta. Tämä heijastelee myös steinerkoulupolun jatkamiseen - 42% 9.luokkalaisista vastaajista ei ollut vielä päättänyt (syksyllä 2014) missä jatkaa opiskeluaan seuraavana syksynä. Steinerkoulu on ainakin minulle oikea koulu, sillä minä olen sellainen oppija, että opin parhaiten tekemällä. Läksytkin tulee täällä tehtyä paremmin kun ne ei ole vaan oppikirjasta annettua paria tehtävää vaan sinulla on itse havainnoimasi muistiinpanot ja sinä niistä itse kirjoitat oman oppikirjasi. (9.luokkalaisen vastaus: Mikä on parasta steinerkoulussa) Mielestäni steinerlukiossa, ainakin omassani, on mukava mahdollisuus soveltaa sovittujen sääntöjen sisällä. Opettajat ovat harvoin ennakkoluuloisia ehdotuksia kohtaan, ja ovat yleensä valmiita keskustelemaan uusista ehdotuksista. Eli yleisesti sanoen steinerlukiossa on mahdollista kokea itsensä vapaaksi, mikä ainakin itselläni lisää mielenkiintoani koulussa käyntiä kohtaan. (lukiolaisen vastaus: Mikä on parasta steinerkoulussa 19

2 20 Luokan yhteiset projektit ja kurssit, joita ei muissa kouluissa ole ja jotka tarjoavat mahtavia kokemuksia. Tekemisen meininki. Opettajat mahtavia ja ovat kiinnostuneita oppilaista, kodinomaista ryhmähenkeä. Käsillätekemistä ja mukavia onnistumisia. Varmaan se että pääsee kehittämään omia kädentaitojaan, ja tekemään kokonaan uusia asioita (Lukiolaisten vastauksia kysymykseen: Mikä on parasta Hyvää tietopohjaa tulevaisuutta varten ja valmiuksia jatko-opintoihin (valittavat aineet psykologia ja filosofia). (9.luokkalaisen vastaus kysymykseen: Mitä odotat steinerlukiolta) Rento meininki. Hyvä kouluhenki. Matkat ehdottomasti. Lukolaiset ovat hyvin tyytyväisiä kouluunsa. Suurin osa kysytyistä asioista oli koettu toteutuneen hyvin tai asiat koettiin myönteisinä. Steinerlukion vahvuuksina nähtiin erityisesti pienet ryhmäkoot ja luokkamuotoisuus. Vapaamuotoisissa vastauksissa näitä asioita toistettiin useimmissa vastauksissa. Etäopetukseen ja tieto- ja viestintäteknologiaan (TVT) suhtauduttiin varauksellisesti. Sanallisissa vastauksissa TVT mainittiin vain muutaman kerran yhteensä. Tämä on kiinnostavaa, sillä samaan aikaan koulujen vanhemmille suunnattu tulevaisuuden koulun arvot -kyselyssä tieto- ja viestintäteknologiset taidot sekä mediakasvatus nousivat sanallisissa vastauksissa eniten mainittujen joukkoon asioina, joita steinerkouluun yleensäkin pitäisi tuoda lisää. Projekteihin ja portfolioihin suhtauduttiin positiivisesti, tosin portfolio -termi saattoi olla osalle vastaajista vieras. Steinerkoulujen portfoliometodi ei ole vielä levinnyt kaikkiin steinerkouluihin. Saattaa myös olla, että projekti ja ilmiöpohjaista opiskelua ei hyödynnetä vielä kovinkaan laajasti steinerlukioissa. Samoin positiivisen arvion saivat erityisesti itsenäinen työskentely ja varainhankinta. Ihmiset. He ovat mukavia, niin opettajat kuin oppilaatkin. Kai se on uskottava. Steinerkoulu ja -lukio on koulu ihmisiltä ihmisille. Parhaina puolina steinerlukiossa koettiin useimmin ihmiset - tosin kehitettävääkin löytyi. Niin mukavia kuin ihmiset ovatkin, ei tiedottaminen aina onnistu ja selkeys koulun yhteisissä toimintatavoissa kaipaisi monen mielestä ryhtiliikettä. Lukiolaiset kuitenkin tunnistivat inhimillisen kohtaamisen ja toisista huolen pitämisen laadun pohtiessaan mikä saattaisi olla syy vaihtaa steinerlukioon. Moni mainitsi tässä kohdassa myös suvitsevaisen ja hyvän ilmapiirin, mahdollisuuden olla oma itsensä. Steinerkoulussa mielestäni parasta on oppilaiden ja opettajien lämpimät välit. Itse koen myös ympärillä hyväksyvän ilmapiirin. (9.lk, parasta steinerkoulussa) Se, että jokainen tulee toimeen toistensa kanssa ja jokainen on lähestulkoon ystävällinen, eikä koulukiusata ihmisiä. (lukiolainen, parasta 21 Kun steinerlukio muuttuu 3-vuotiseksi, mietin miten ehtii oppia yo-kokeisiin tarvittavat tiedot, jos niitä ei pysty oppimaan neljässäkään vuodessa. Jääkö jotain luovia aineita, kuten punonta ja kotitalous tai leirikoulu, pois, jotta opiskelussa voisi pysyä muiden lukioiden tahdissa. (Lukiolaisen vastaus vapaamuotoisen palautteen kohtaan) Parasta steinerlukiossa on opiskelijoiden ja opettajien välinen yhteys ja tuntemus jokaista yksilöä kohden. (lukiolainen, parasta Parasta steinerlukiossa mielestäni ovat taito- ja taideaineiden tarjonta, näytelmäprojektit, leirit ja mahdollisuus valita laaja-alaisesti opiskeltavia aineita. Eurytmian ja kielten opiskelu ei sulje pois käsitöitä, musiikkia, kuvista tai pitkää fysiikkaa. Löydän yhä steinerlukiosta klassisen monipuolisen yleissivistyksen. Lukiosta ei valmistuta millekään alalle, se on yleissivistävä koulu ja se tuntuu välillä lukiokeskusteluissa, joissa etsiydytään jonkin spesifin asian erityiskursseille ja valitaan koulu sen mukaan, unohtua. Minimikurssimäärällä ylioppilaaksi valmistuva nuori, joka on valinnut kaikki mahdolliset matemaattisten aineiden kurssit tai vaikka vaihtoehtoisesti lukenut useita kieliä, ei ole voinut saada kovin perusteellista yleissivistystä. (Vanhemman vastaus kysymykseen: Mikä on parasta

3 22 Opettajat tuntevat sinut ja tietävät vahvuutesi ja heikkoutesi. (lukiolainen, parasta Rento meininki. Eri ikäiset samassa talossa. Yhteishenki. (vanhempi, parasta Opettajien paneutuminen - antautuminen työhön ja opetukseen nähtiin selkeästi koulumuodon voimavarana. Oppilaiden selkeä kokemus siitä, että opettajat ovat aidosti läsnä tuli hyvin esiin. Opettajat eivät ole täällä vaan palkasta kuten eräs lukiolainen muotoili. Yhteistyö opettajien/oppilaiden/vanhempien kanssa mutkatonta, epäkohtien puuttuminen nopeaa, välitetään toisista, talkoohengen luominen (puuttuu nykymaailmasta liikaa), tehdään yhdessä oppilaat ja vanhemmat=varainkeruu ja opitaan tuntemaan toisemme,leirikoulu huippujuttu oppilaille/tutustuvat toisiinsa heti alusta! (vanhempi, parasta Olen ollut todella hämmastynyt siitä, kuinka sitoutuneita opettajat ovat oppilaiden hyvinvointiin ja siihen, mikä on heille parasta oppimisen kannalta. Toki ilahduttaa myös se, että sekä opettajilla että oppilailla tuntuu olevan vahva ja hyvä ryhmähenki eikä ketään kiusata. (vanhempi, parasta Hyvä opetus eli opettajat, jotka ovat ajan tasalla asioissa ja kehittävät myös itseään. (vanhempi, parasta Yhteisöllisyys, avoimuus, erilaisuuden hyväksyminen. (vanhempi, parasta Steinerlukioiden pieni koko ja luokkamuotoisuus tukivat ihmisläheisyyden toteutumista. Myös yhteisöllisyyden arvo koettiin tärkeäksi ja hyvin toteutuneeksi. Steinerlukiossa parasta on lukion ilmapiiri ja pienet ryhmäkoot. (lukiolainen, parasta Luokkakeskeisyys, yhteiset retket, kivat opettajat, mielenkiintoiset oppitunnit, tyttöjen ja poikien yhteiset liikuntatunnit, koulun juhlat, musiikkiesitykset (lukiolainen, parasta Nuoren omissa haasteissa on nuorta tuettu, toisaalta vastuutettu ja toisaalta luotettu. Olen tosi kiitollinen, että oma nuoreni on saanut varttua juuri tässä koulussa. (vanhempi, parasta Se että asioita tehdään paljon itse ja asioita täytyy ajatella itse Opetus toteutuu steinerlukiossa hyvin. Kokonaisvaltaisuus sekä itse tekeminen ja -käsittäminen ovat ydinasioita. Kehityskohteita listattiin siltikin aikamoinen lista. Toiveena on, että steinerlukio säilyttäisi omaleimaisuutensa - moni toivoo että nykyistä voimakkaammin. Laajan yleissivistyksen käsite on etenkin vanhemmille tärkeä - laajempaa oppiainevalinnaisuutta ei kaivata - lisää projekteja ja muuta oppiaineiden sisäistä valinnaisuutta kylläkin. Luokkamuotoisuus ja erikoiset kurssit kuten kulttuurimatka, näytelmät, harjoittelut ja leirit. Se, että koko lukioaika vietetään saman tutun porukan kanssa, jolloin on mahdollisuus tutustua toisiin hyvin ja saada hyviä ystäviä. (lukiolainen, parasta Valitsimme steinerlukion mm. siksi, että se on luokallinen. Toivomme, että tämä tukee ryhmähenkeä. Tuntuu myös, että luokallisessa lukiossa oppilas ei niin helposti eksy eikä ehkä pääse menemään sieltä, missä aita on matalin. (vanhempi, parasta Sama opettaja on luokalla kahdeksan vuotta. Kielten opetusta on pohjustettu jo ykkösluokalta asti. (9.lk, parasta Oli paljon käsillätekemistä ja luovuutta saa käyttää joka päivä. Työ elämään tutustaan jne. (lukiolainen, parasta Parasta steinerlukiossa on eurytmia! (lukiolainen, parasta Parasta on se, että vihkoista saa tehdä itsensä näköisiä sekä koulun pieni koko. (lukiolainen, parasta 23

4 24 Pitäisi panostaa brändiin ja imagoon Steinerpedagogiikka on motivoiva (lukiolainen, parasta Runsas projektien kirjo (lukiolainen, parasta Saa katsoa asioita mahdollisimman avarakatseisesti ja oppii taidon, että omilla aivoilla ajattelu on sallittua :) (lukiolainen, parasta Kokonaisvaltaisuus, koko porukka tekee kaikkea, eikä laatikoidu huippuosaajiin, joiden ei tarvitse sotkea käsiään saveen. (vanhempi, parasta Mielestäni parasta on se että nuori oppii ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan. Löytää omat vahvuutensa / talenttinsa elämän polullaan. Tekemään käsillä ja näkemään töidensä tulokset. Oppimaan syys-seuraus suhteet ja tunnetaitoa. Elämään oman näköistä elämää. (vanhempi, parasta En halua, että Steinerkoulut muuttuvat pikkuhiljaa enemmän ja enemmän peruskoulun kaltaisiksi, vaan että ne pysyvät terveinä ja inhimillisinä vaihtoehtoina kolkolle peruskoululle. (lukiolainen, kehitettävää Mahdollisuus yleissivistykseen kuuluu mielestäni myös niille oppilaille, jotka eivät välttämättä päädy akateemisiin ammatteihin. Myös siivoojan ja lähihoitajan kuuluu mielestäni saada riittävä yleissivistys maailman ja elämän ymmärtämiseen. Tottakai lukiossa pitää selviytyä myös opetussisällöistä, mutta voisiko edes steinerissa pitää näkyvästi keskiössä opiskelun muitakin arvoja kuin suorittamisen ja arvosanat? (vanhempi, kehitettävää Enemmän mahdollisuuksia taiteelliseen tekemiseen ja projekteihin muillakin tunneilla kun taidetunneilla. Pelkään, että tämä juuri muuttuu ja olemme kohta peruslukiossa. (vanhempi, kehitettävää Tehdä steinerpedagogisista kursseista pakollisia, sillä silloin koulu olisi oikeasti steinerkoulu eikä vain tavallinen koulu, jolla on hieman erilaiset soveltavat kurssit kuin muilla kouluilla. (lukiolainen, kehitettävää Lukiokoulutusta pitäisi tuoda enemmän esiin. Ihmisillä on suuria ennakkoluuloja mm. koulutuksen tasosta (tulee usein kysymyksiä esim. voiko sieltä todella kirjoittaa normaalisti ylioppilaaksi?) Ensimmäisen Stainerylioppilaamme juhlissa lähisukulainen, joka on nuorten lasten äiti ihmetteli minulle, että niillähän on normaalit vaatteet..., kun näki lapseni ihanat ammattitaitoiset opettajat juhlissamme. (vanhempi, kehitettävää steinerkoulussa) Lukio: Tulin steinerlukioon Koulujen toivottaisiin panostavan enemmän tiedotukseen. Opiskelijoilta tuli hyviä ja käytännönläheisiä ideoita: wilma olisi kätevä järjestelmä, ilmoitaustaulu voisi olla hyvä. Koulun toimintakulttuurin selkeytymättömyys, se, että kaikki opettajat eivät ole kartalla yhteisistä päätöksistä - tai sellaisia ei ole tehty, häiritsevät opiskelijoita ja vanhempia. Kritiikit olivat hyvin paikallisia ja melkein kaikissa kouluissa eri asioihin. Tietotekniikkaan opiskelijoiden antamat kommentit olivat pääasiassa kielteisiä, kun taas vanhemmat kokivat aiheen yhdeksi kehityskohteista - steinerpedagogiikkaa kunnioittaen. Toivoisin steiner-koulun elävän tässä ajassa ja ottavan tietotekniikan mukaan kaikessa opetuksessaan ajatuksella tietotekniikka on vain yksi opetus-/opiskeluväline monien muiden kokemusten joukossa. (vanhempi, kehitettävää steinerkoulussa) Matemaattis-loogisiin aineisiin lisäpanosta! Opetusmenetelmien kehittäminen, eiköhän R.Steiner itsekin ollut vahvasti ajassa kiinni - ja vähän edelläkin! Tietotekniikkaa enemmän ja luovemmin - sitäkään ei tarvitsisi opettaa valtavirran mukaisesti, mahdollisuuksia on luovempaankin opetustapaan. Opiskelijoita tulisi ohjata digitaaliseen maailmaan vaihtoehtoisin menetelmin ja antaa heille työkaluja hyödyntää sitä luovasti. (vanhempi, kehitettävää steinerkoulussa) 25 Lukiolaiset ja vanhemmat näkevät tärkeäksi steinerlukion profiilin nostamisen. Vaikka pienessä koulussa on etunsa - ei se liian pieni voi olla. Motivoituneita oppilaita kaivataan lisää. Vastanneista lukiolaisista oli n. 40% aloittanut steinerkoulupolkunsa lukiovaiheessa. Tämä tuo myös yhden kehittämisen paikan. Luokkien ryhmäyttämiseen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Pienen lukion haittoi- na koettiin myös kurssitarjonnan supistuminen ja luokkien yhdistämiset. Toisaalta kuitenkin kaipailtiin enemmän yhteistyötä ja toimintaa niin oman koulun muiden luokkien kanssa - kuin muiden steinerkoulujenkin kanssa. Useassa kommentissa todettiin, että lukio tulisi muuttaa kokonaan kolmivuotiseksi - mutta myös nelivuotisuuden puolesta oli lausuntoja.

5 26 Oppimishalua ja -iloa! Yksi kyselyn kohta liittyi väljästi Steinerkasvatus-lehden (4/2014) tutkimushankkeita käsittelevässä artikkelissa mainittuun saksalaiseen tutkimukseen. 9.luokkalaisille ja lukiolaisille annettiin arvioitavaksi samoja väitteitä. Kumpikin ryhmä vastasi sen mukaan miltä heistä tuntui nyt. Verratut väitteet: [Koulussa oppiminen tuottaa iloa] [Oppitunneilla tehdyt asiat ovat useimmiten kiinnostavia] [Kouluni on kutsuva ja ystävällinen] [Opettajat ovat kiinnostuneita kaikkien oppilaiden edistymisestä] [Opettajat antavat oppilaille mahdollisuuden ilmaista oman mielipiteensä] [Opettajat tekevät opetuksen kiinnostavaksi ja jännittäväksi] [Olen saanut tietää koulun kautta, että minulla on vahvoja puolia] [Olen vakuuttunut siitä, että menestyn hyvin kokeissa] [Minulla on koulustressistä johtuvia univaikeuksia] [Tunnen kouluni pedagogiikan taustaideoita] Taulukkoon on laskettu yhteen samaa mieltä ja jokseenkin samaa mieltä vastaukset. Vertauslukuna on saksan steinerkoululaisille tehdyn kysymyksen myönteinen vastausprosentti. Yhteenvetoa ja kyselyä laadittaessa ei ollut käytössä tarkempaa tietoa saksalaisen tutkimuksen (Braz, Liebenwein & Randall 2012) tekotavasta. Ensimmäiseksi taulukossa on nähtävissä, että lukiolaiset suhtautuvat myönteisemmin koulunkäyntiin kuin 9.luokkalaiset. Ainoa asia minkä Suomen steinerkoululaiset kokivat myönteisempänä saksalaisiin verrattuna oli opettajien opetustyötä koskeva väite - opettajat tekevät opetuksen kiinnostavaksi ja jännittäväksi. Tosin tässä kohdassa 9.luokkalaisista vain 2% oli aivan samaa mieltä. Taulukosta näkee myös millä alueilla suomalaisella steinerkoululla ja -lukiolla olisi parantamisen varaa. Oppilaiden ja opiskelijoiden itsetuntemus ja itsetunto eivät ole samalla tasolla keski-eurooppalaisten opiskelijoiden kanssa. Huomionarvoista on se, kuinka paljon enemmän suomalaisnuoret kokevat, että koulustressistä aiheutuu heille univaikeuksia. Sanallissa vastauksissa ei kuitenkaan mainita kertaakaan, että koulunkäynti aiheuttaisi stressiä. Myöskin opetuksen vaatimustaso ja haasteellisuus koetaan erittäin positiivisina.. Sanallisissa vastauksissa mainitaan useita kertoja steinerlukion olevan rento, jonka tulkitsen tarkoittavan viihtyisää, lämminhenkistä ja kilpailusta vapaata ilmapiiriä kouluissa. Koulun pedagogiikan taustaideoita voisi ehkä avata lukiolaisille hieman enemmän. 27

6 28 Tämä on paljon muutakin, kuin vain lukemista ja pänttäämistä. Steinerlukiolaiset kirjoittivat laveasti siitä miten steinerlukio heidän käsityksensä mukaan eroaa muista lukioista. Pääasioiksi vastauksissa nousivat luokkakokoon ja ryhmähenkeen liittyvien asioiden lisäksi avun ja tuen saaminen opettajilta, steinerpedagoginen opetustapa ja stressittömyys. Täällä käsittelemme asioita & ihmiset tulevat kaikki toimeen keskenään. Arvostan suuresti sitä, että luokanvalvojat ja opettajat ovat luoneet näinkin mukavan luokkayhteisön. (myös itse oppilaat mukaan lukien) (lukiolainen, erot muihin lukioihin) Meillä on mahdollisuus valita opiskelutavoista itselle mieluisin, voi tehdä portfolion tai vihkon, sähköisesti tai käsin, tai tehdä esseitä yms. Meillä panostetaan itsenäiseen luovaan opiskeluun. (lukiolainen, erot muihin lukioihin) Opiskeleminen ei ole ainoastaan välttämätön vaihe ennen seuraavaa elämänvaihetta, vaan steinerkoulussa voi rauhassa miettiä samalla, kun kasvaa, mitä haluaa tulevaisuudessa tehdä. Steinerpedagogiikka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti, niin oppimiseen, oppimisympäristöön, ihmisiin ja ilmapiiriin. (lukiolainen, erot muihin lukioihin) Ei ole opettajillekaan vain nimi paperissa vaan oikeasti tietää kenestä puhutaan. (lukiolainen, erot muihin lukioihin) Että voit tehdä montaa eri asiaa vain yhdessä lukiossa. (lukiolainen, erot muihin lukioihin) Steinerlukiossa mielestäni nuoren on turvallista kasvaa omaksi itsekseen. Opettajat vaikuttavat tekevän työtä sydämellään, eivätkä vain työn vuoksi. Tämä mielestäni välittyy kaikessa yhteisessä tekemisessä. Nuorten yksilöllinen kasvu- ja kehityspolut hyväksytään myös mielestäni steinerlukiossa paremmin. Mielestäni kaikkina vuosina, kun olen saanut olla steinerkoulussa vanhempana on aina oppilaiden joukkoon mahtunut erilaisuutta ja olen monesti ihaillut oppilaiden tapaa rohkaista ja kannustaa toisiaan. (vanhempi, erot muihin lukioihin) Steinerpedagogiikka on kaikille sopiva Miksi nykyiset steinerlukiolaiset valitsivat steinerlukion? Vaikka kyselyyn vastanneista lähes 60% oli jatkanut suoraan steinerkoulun perusopetuksesta lukioon - oli vastaajista vain 30% ilmoittanut jatkamisen syyksi koska olen ollut siellä jo niin monta vuotta. Näin ollen voidaan olettaa, että puolet steinerkoulun perusasteen käyneistä valitsi steinerlukion valinneista teki valintansa hieman tietoisemmin. Muu - vastauskohdassa oli erilaisten syiden kirjoa, eniten mainintoja oli vanhemman (äidin) ehdotuksesta / päätöksestä. Lukiolaiset pohtivat vielä mahdollisia syitä minkä vuoksi joku voisi valita steinerlukion. Vastauksissa kertautuivat koulun hyviksi puoliksi mainitut asiat, mutta perustellummin. Erityisesti korostettiin vaihtelevuutta opiskelussa - erilaisia projekteja, taideaineita, työtapoja mahtuu paljon lukiovuosiin. Oman aktiivisuuden, osallistumisen ja tekemisen ilon herättyä steinerlukiossa on lähes mikä tahansa mahdollista! Steinerlukion ilmapiiri on mielestäni suvaitseva ja se voi motivoida opiskelijaa enemmän. Kyselyjen koulukohtaiset koosteet toimitetaan kouluille, kuin myös koosteet vastausryhmittäin. Kannattaa valita steinerlukio, jos pitää käytännön töistä, ja rennommasta otteesta. Opiskelutyyli on mielestäni tehokas, koska vihkotekstien tekeminen kotona auttaa ymmärtämään tunnilla käytyä asiaa hyvin. Opiskelu ei ole pelkkää kirjojen lukemista ja tehtävien tekoa, vaan asiaa saa hyvin avattua itselleen sopivalla tavalla tekstiksi ja kuviksi vihkoihin. 12. luokan ulkomaanmatka avaa uusia kokemuksia ja maailmankatsomusta. Luokkakokojen pienuus voi olla opiskelijan kannalta hyvä seikka, sillä silloin opettajat suhtautuvat oppilaisiin enemmän yksilöinä. Myöskin työharjoittelut. Pieni lukio. Voi vaikuttaa koulun/luokan asioihin. Muissa lukioissa joudut valitsemaan päätien mihin haluat suuntautua. Kuten musiikkilinja, näytelmälinja, pelkkä lukulinja... Steinerlukiossa voit tehdä kaikkia ja vielä paljon enemmän. (lukiolaisia, syitä tulla steinerlukioon) Teksti: Pia Pale Graafit: Elias Nuutinen, Pia Pale Taulukot tulevat extranettiin tarkasteltaviksi. Kyselyn pohjalta nousi lisää kysymyksiä - etenkin opiskelijoiden mielipiteiden muutosta ja kehitystä perusopetusvaiheen lopusta lukiovaiheen loppuun olisi kiinnostavaa tutkia enemmänkin. Jos kiinnostuit - ota yhteyttä Steinerkasvatuksen liittoon! 29