Tätä mieltä olen steinerlukiosta!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tätä mieltä olen steinerlukiosta!"

Transkriptio

1 KYSELY Pia Pale Tätä mieltä olen steinerlukiosta! 18 Rentous, taiteet, itse tekeminen, erikoiskurssit, hyvä tunnelma, opettajien kiinnostus oppilaita kohtaan, koulun sopiva koko ja luokkayhteisö. Siinä lyhyesti mikä on parasta steinerlukiossa. Kehitettävää löytyy tiedottamisessa, imagossa ja koulun penkeissä, sekä monessa muussakin asiassa. 9.luokkalaiset ovat kriittisimpiä kouluaan kohtaan. Lukiolaiset suosittelevat kouluaan muillekin. Vanhemmat ovat kiitollisia siitä, että steinerlukioita on. Opiskeleminen ei ole ainoastaan välttämätön vaihe ennen seuraavaa elämänvaihetta, vaan steinerkoulussa voi rauhassa miettiä samalla, kun kasvaa, mitä haluaa tulevaisuudessa tehdä. Steinerpedagogiikka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti, niin oppimiseen, oppimisympäristöön, ihmisiin ja ilmapiiriin. (lukiolainen) Syksyllä 2014 Steinerkasvatuksen liitto järjesti sähköisen kyselyn, jolla kartoitettiin mielipiteitä ja mielikuvia steinerlukiosta. Vastaajina olivat lukiolaiset itse, sekä steinerkoulujen 9.luokkalaiset ja vanhemmat. Kyselylomake lähetettiin koulujen kautta opiskelijoille ja vanhemmille. Vastauksia tuli lukiolaisilta ( lk) 164 kpl - tämä on 17% steinerlukiota käyvistä oppilaista. Yhteensä vastauksia tuli määräaikaan mennessä 329 kpl (9. luokkalaislta 54 ja vanhemmilta 112 kpl). Ohessa on pintapuolinen katsaus tuloksiin - aineistossa olisi paljon lisääkin tutkittavaa - sanallisia vastauksia kertyi lähes 60 sivua. Kyselyssä oli 9.luokkalaisilla, lukiolaisilla ja vanhemmilla omat osionsa, joissa oli osittain samoja kysymyksiä. Osiossa, jossa kysyttiin miten tietyt sanat tai asiat kuvaavat steinerlukiota vastaajien mielestä oli kaikille sama. Mielikuva steinerlukiosta ei ollut kaikilla vastaajaryhmillä sama. Etenkin 9.luokkalaisilla on epävarma kuva steinerlukiosta. Tämä heijastelee myös steinerkoulupolun jatkamiseen - 42% 9.luokkalaisista vastaajista ei ollut vielä päättänyt (syksyllä 2014) missä jatkaa opiskeluaan seuraavana syksynä. Steinerkoulu on ainakin minulle oikea koulu, sillä minä olen sellainen oppija, että opin parhaiten tekemällä. Läksytkin tulee täällä tehtyä paremmin kun ne ei ole vaan oppikirjasta annettua paria tehtävää vaan sinulla on itse havainnoimasi muistiinpanot ja sinä niistä itse kirjoitat oman oppikirjasi. (9.luokkalaisen vastaus: Mikä on parasta steinerkoulussa) Mielestäni steinerlukiossa, ainakin omassani, on mukava mahdollisuus soveltaa sovittujen sääntöjen sisällä. Opettajat ovat harvoin ennakkoluuloisia ehdotuksia kohtaan, ja ovat yleensä valmiita keskustelemaan uusista ehdotuksista. Eli yleisesti sanoen steinerlukiossa on mahdollista kokea itsensä vapaaksi, mikä ainakin itselläni lisää mielenkiintoani koulussa käyntiä kohtaan. (lukiolaisen vastaus: Mikä on parasta steinerkoulussa 19

2 20 Luokan yhteiset projektit ja kurssit, joita ei muissa kouluissa ole ja jotka tarjoavat mahtavia kokemuksia. Tekemisen meininki. Opettajat mahtavia ja ovat kiinnostuneita oppilaista, kodinomaista ryhmähenkeä. Käsillätekemistä ja mukavia onnistumisia. Varmaan se että pääsee kehittämään omia kädentaitojaan, ja tekemään kokonaan uusia asioita (Lukiolaisten vastauksia kysymykseen: Mikä on parasta Hyvää tietopohjaa tulevaisuutta varten ja valmiuksia jatko-opintoihin (valittavat aineet psykologia ja filosofia). (9.luokkalaisen vastaus kysymykseen: Mitä odotat steinerlukiolta) Rento meininki. Hyvä kouluhenki. Matkat ehdottomasti. Lukolaiset ovat hyvin tyytyväisiä kouluunsa. Suurin osa kysytyistä asioista oli koettu toteutuneen hyvin tai asiat koettiin myönteisinä. Steinerlukion vahvuuksina nähtiin erityisesti pienet ryhmäkoot ja luokkamuotoisuus. Vapaamuotoisissa vastauksissa näitä asioita toistettiin useimmissa vastauksissa. Etäopetukseen ja tieto- ja viestintäteknologiaan (TVT) suhtauduttiin varauksellisesti. Sanallisissa vastauksissa TVT mainittiin vain muutaman kerran yhteensä. Tämä on kiinnostavaa, sillä samaan aikaan koulujen vanhemmille suunnattu tulevaisuuden koulun arvot -kyselyssä tieto- ja viestintäteknologiset taidot sekä mediakasvatus nousivat sanallisissa vastauksissa eniten mainittujen joukkoon asioina, joita steinerkouluun yleensäkin pitäisi tuoda lisää. Projekteihin ja portfolioihin suhtauduttiin positiivisesti, tosin portfolio -termi saattoi olla osalle vastaajista vieras. Steinerkoulujen portfoliometodi ei ole vielä levinnyt kaikkiin steinerkouluihin. Saattaa myös olla, että projekti ja ilmiöpohjaista opiskelua ei hyödynnetä vielä kovinkaan laajasti steinerlukioissa. Samoin positiivisen arvion saivat erityisesti itsenäinen työskentely ja varainhankinta. Ihmiset. He ovat mukavia, niin opettajat kuin oppilaatkin. Kai se on uskottava. Steinerkoulu ja -lukio on koulu ihmisiltä ihmisille. Parhaina puolina steinerlukiossa koettiin useimmin ihmiset - tosin kehitettävääkin löytyi. Niin mukavia kuin ihmiset ovatkin, ei tiedottaminen aina onnistu ja selkeys koulun yhteisissä toimintatavoissa kaipaisi monen mielestä ryhtiliikettä. Lukiolaiset kuitenkin tunnistivat inhimillisen kohtaamisen ja toisista huolen pitämisen laadun pohtiessaan mikä saattaisi olla syy vaihtaa steinerlukioon. Moni mainitsi tässä kohdassa myös suvitsevaisen ja hyvän ilmapiirin, mahdollisuuden olla oma itsensä. Steinerkoulussa mielestäni parasta on oppilaiden ja opettajien lämpimät välit. Itse koen myös ympärillä hyväksyvän ilmapiirin. (9.lk, parasta steinerkoulussa) Se, että jokainen tulee toimeen toistensa kanssa ja jokainen on lähestulkoon ystävällinen, eikä koulukiusata ihmisiä. (lukiolainen, parasta 21 Kun steinerlukio muuttuu 3-vuotiseksi, mietin miten ehtii oppia yo-kokeisiin tarvittavat tiedot, jos niitä ei pysty oppimaan neljässäkään vuodessa. Jääkö jotain luovia aineita, kuten punonta ja kotitalous tai leirikoulu, pois, jotta opiskelussa voisi pysyä muiden lukioiden tahdissa. (Lukiolaisen vastaus vapaamuotoisen palautteen kohtaan) Parasta steinerlukiossa on opiskelijoiden ja opettajien välinen yhteys ja tuntemus jokaista yksilöä kohden. (lukiolainen, parasta Parasta steinerlukiossa mielestäni ovat taito- ja taideaineiden tarjonta, näytelmäprojektit, leirit ja mahdollisuus valita laaja-alaisesti opiskeltavia aineita. Eurytmian ja kielten opiskelu ei sulje pois käsitöitä, musiikkia, kuvista tai pitkää fysiikkaa. Löydän yhä steinerlukiosta klassisen monipuolisen yleissivistyksen. Lukiosta ei valmistuta millekään alalle, se on yleissivistävä koulu ja se tuntuu välillä lukiokeskusteluissa, joissa etsiydytään jonkin spesifin asian erityiskursseille ja valitaan koulu sen mukaan, unohtua. Minimikurssimäärällä ylioppilaaksi valmistuva nuori, joka on valinnut kaikki mahdolliset matemaattisten aineiden kurssit tai vaikka vaihtoehtoisesti lukenut useita kieliä, ei ole voinut saada kovin perusteellista yleissivistystä. (Vanhemman vastaus kysymykseen: Mikä on parasta

3 22 Opettajat tuntevat sinut ja tietävät vahvuutesi ja heikkoutesi. (lukiolainen, parasta Rento meininki. Eri ikäiset samassa talossa. Yhteishenki. (vanhempi, parasta Opettajien paneutuminen - antautuminen työhön ja opetukseen nähtiin selkeästi koulumuodon voimavarana. Oppilaiden selkeä kokemus siitä, että opettajat ovat aidosti läsnä tuli hyvin esiin. Opettajat eivät ole täällä vaan palkasta kuten eräs lukiolainen muotoili. Yhteistyö opettajien/oppilaiden/vanhempien kanssa mutkatonta, epäkohtien puuttuminen nopeaa, välitetään toisista, talkoohengen luominen (puuttuu nykymaailmasta liikaa), tehdään yhdessä oppilaat ja vanhemmat=varainkeruu ja opitaan tuntemaan toisemme,leirikoulu huippujuttu oppilaille/tutustuvat toisiinsa heti alusta! (vanhempi, parasta Olen ollut todella hämmastynyt siitä, kuinka sitoutuneita opettajat ovat oppilaiden hyvinvointiin ja siihen, mikä on heille parasta oppimisen kannalta. Toki ilahduttaa myös se, että sekä opettajilla että oppilailla tuntuu olevan vahva ja hyvä ryhmähenki eikä ketään kiusata. (vanhempi, parasta Hyvä opetus eli opettajat, jotka ovat ajan tasalla asioissa ja kehittävät myös itseään. (vanhempi, parasta Yhteisöllisyys, avoimuus, erilaisuuden hyväksyminen. (vanhempi, parasta Steinerlukioiden pieni koko ja luokkamuotoisuus tukivat ihmisläheisyyden toteutumista. Myös yhteisöllisyyden arvo koettiin tärkeäksi ja hyvin toteutuneeksi. Steinerlukiossa parasta on lukion ilmapiiri ja pienet ryhmäkoot. (lukiolainen, parasta Luokkakeskeisyys, yhteiset retket, kivat opettajat, mielenkiintoiset oppitunnit, tyttöjen ja poikien yhteiset liikuntatunnit, koulun juhlat, musiikkiesitykset (lukiolainen, parasta Nuoren omissa haasteissa on nuorta tuettu, toisaalta vastuutettu ja toisaalta luotettu. Olen tosi kiitollinen, että oma nuoreni on saanut varttua juuri tässä koulussa. (vanhempi, parasta Se että asioita tehdään paljon itse ja asioita täytyy ajatella itse Opetus toteutuu steinerlukiossa hyvin. Kokonaisvaltaisuus sekä itse tekeminen ja -käsittäminen ovat ydinasioita. Kehityskohteita listattiin siltikin aikamoinen lista. Toiveena on, että steinerlukio säilyttäisi omaleimaisuutensa - moni toivoo että nykyistä voimakkaammin. Laajan yleissivistyksen käsite on etenkin vanhemmille tärkeä - laajempaa oppiainevalinnaisuutta ei kaivata - lisää projekteja ja muuta oppiaineiden sisäistä valinnaisuutta kylläkin. Luokkamuotoisuus ja erikoiset kurssit kuten kulttuurimatka, näytelmät, harjoittelut ja leirit. Se, että koko lukioaika vietetään saman tutun porukan kanssa, jolloin on mahdollisuus tutustua toisiin hyvin ja saada hyviä ystäviä. (lukiolainen, parasta Valitsimme steinerlukion mm. siksi, että se on luokallinen. Toivomme, että tämä tukee ryhmähenkeä. Tuntuu myös, että luokallisessa lukiossa oppilas ei niin helposti eksy eikä ehkä pääse menemään sieltä, missä aita on matalin. (vanhempi, parasta Sama opettaja on luokalla kahdeksan vuotta. Kielten opetusta on pohjustettu jo ykkösluokalta asti. (9.lk, parasta Oli paljon käsillätekemistä ja luovuutta saa käyttää joka päivä. Työ elämään tutustaan jne. (lukiolainen, parasta Parasta steinerlukiossa on eurytmia! (lukiolainen, parasta Parasta on se, että vihkoista saa tehdä itsensä näköisiä sekä koulun pieni koko. (lukiolainen, parasta 23

4 24 Pitäisi panostaa brändiin ja imagoon Steinerpedagogiikka on motivoiva (lukiolainen, parasta Runsas projektien kirjo (lukiolainen, parasta Saa katsoa asioita mahdollisimman avarakatseisesti ja oppii taidon, että omilla aivoilla ajattelu on sallittua :) (lukiolainen, parasta Kokonaisvaltaisuus, koko porukka tekee kaikkea, eikä laatikoidu huippuosaajiin, joiden ei tarvitse sotkea käsiään saveen. (vanhempi, parasta Mielestäni parasta on se että nuori oppii ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan. Löytää omat vahvuutensa / talenttinsa elämän polullaan. Tekemään käsillä ja näkemään töidensä tulokset. Oppimaan syys-seuraus suhteet ja tunnetaitoa. Elämään oman näköistä elämää. (vanhempi, parasta En halua, että Steinerkoulut muuttuvat pikkuhiljaa enemmän ja enemmän peruskoulun kaltaisiksi, vaan että ne pysyvät terveinä ja inhimillisinä vaihtoehtoina kolkolle peruskoululle. (lukiolainen, kehitettävää Mahdollisuus yleissivistykseen kuuluu mielestäni myös niille oppilaille, jotka eivät välttämättä päädy akateemisiin ammatteihin. Myös siivoojan ja lähihoitajan kuuluu mielestäni saada riittävä yleissivistys maailman ja elämän ymmärtämiseen. Tottakai lukiossa pitää selviytyä myös opetussisällöistä, mutta voisiko edes steinerissa pitää näkyvästi keskiössä opiskelun muitakin arvoja kuin suorittamisen ja arvosanat? (vanhempi, kehitettävää Enemmän mahdollisuuksia taiteelliseen tekemiseen ja projekteihin muillakin tunneilla kun taidetunneilla. Pelkään, että tämä juuri muuttuu ja olemme kohta peruslukiossa. (vanhempi, kehitettävää Tehdä steinerpedagogisista kursseista pakollisia, sillä silloin koulu olisi oikeasti steinerkoulu eikä vain tavallinen koulu, jolla on hieman erilaiset soveltavat kurssit kuin muilla kouluilla. (lukiolainen, kehitettävää Lukiokoulutusta pitäisi tuoda enemmän esiin. Ihmisillä on suuria ennakkoluuloja mm. koulutuksen tasosta (tulee usein kysymyksiä esim. voiko sieltä todella kirjoittaa normaalisti ylioppilaaksi?) Ensimmäisen Stainerylioppilaamme juhlissa lähisukulainen, joka on nuorten lasten äiti ihmetteli minulle, että niillähän on normaalit vaatteet..., kun näki lapseni ihanat ammattitaitoiset opettajat juhlissamme. (vanhempi, kehitettävää steinerkoulussa) Lukio: Tulin steinerlukioon Koulujen toivottaisiin panostavan enemmän tiedotukseen. Opiskelijoilta tuli hyviä ja käytännönläheisiä ideoita: wilma olisi kätevä järjestelmä, ilmoitaustaulu voisi olla hyvä. Koulun toimintakulttuurin selkeytymättömyys, se, että kaikki opettajat eivät ole kartalla yhteisistä päätöksistä - tai sellaisia ei ole tehty, häiritsevät opiskelijoita ja vanhempia. Kritiikit olivat hyvin paikallisia ja melkein kaikissa kouluissa eri asioihin. Tietotekniikkaan opiskelijoiden antamat kommentit olivat pääasiassa kielteisiä, kun taas vanhemmat kokivat aiheen yhdeksi kehityskohteista - steinerpedagogiikkaa kunnioittaen. Toivoisin steiner-koulun elävän tässä ajassa ja ottavan tietotekniikan mukaan kaikessa opetuksessaan ajatuksella tietotekniikka on vain yksi opetus-/opiskeluväline monien muiden kokemusten joukossa. (vanhempi, kehitettävää steinerkoulussa) Matemaattis-loogisiin aineisiin lisäpanosta! Opetusmenetelmien kehittäminen, eiköhän R.Steiner itsekin ollut vahvasti ajassa kiinni - ja vähän edelläkin! Tietotekniikkaa enemmän ja luovemmin - sitäkään ei tarvitsisi opettaa valtavirran mukaisesti, mahdollisuuksia on luovempaankin opetustapaan. Opiskelijoita tulisi ohjata digitaaliseen maailmaan vaihtoehtoisin menetelmin ja antaa heille työkaluja hyödyntää sitä luovasti. (vanhempi, kehitettävää steinerkoulussa) 25 Lukiolaiset ja vanhemmat näkevät tärkeäksi steinerlukion profiilin nostamisen. Vaikka pienessä koulussa on etunsa - ei se liian pieni voi olla. Motivoituneita oppilaita kaivataan lisää. Vastanneista lukiolaisista oli n. 40% aloittanut steinerkoulupolkunsa lukiovaiheessa. Tämä tuo myös yhden kehittämisen paikan. Luokkien ryhmäyttämiseen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Pienen lukion haittoi- na koettiin myös kurssitarjonnan supistuminen ja luokkien yhdistämiset. Toisaalta kuitenkin kaipailtiin enemmän yhteistyötä ja toimintaa niin oman koulun muiden luokkien kanssa - kuin muiden steinerkoulujenkin kanssa. Useassa kommentissa todettiin, että lukio tulisi muuttaa kokonaan kolmivuotiseksi - mutta myös nelivuotisuuden puolesta oli lausuntoja.

5 26 Oppimishalua ja -iloa! Yksi kyselyn kohta liittyi väljästi Steinerkasvatus-lehden (4/2014) tutkimushankkeita käsittelevässä artikkelissa mainittuun saksalaiseen tutkimukseen. 9.luokkalaisille ja lukiolaisille annettiin arvioitavaksi samoja väitteitä. Kumpikin ryhmä vastasi sen mukaan miltä heistä tuntui nyt. Verratut väitteet: [Koulussa oppiminen tuottaa iloa] [Oppitunneilla tehdyt asiat ovat useimmiten kiinnostavia] [Kouluni on kutsuva ja ystävällinen] [Opettajat ovat kiinnostuneita kaikkien oppilaiden edistymisestä] [Opettajat antavat oppilaille mahdollisuuden ilmaista oman mielipiteensä] [Opettajat tekevät opetuksen kiinnostavaksi ja jännittäväksi] [Olen saanut tietää koulun kautta, että minulla on vahvoja puolia] [Olen vakuuttunut siitä, että menestyn hyvin kokeissa] [Minulla on koulustressistä johtuvia univaikeuksia] [Tunnen kouluni pedagogiikan taustaideoita] Taulukkoon on laskettu yhteen samaa mieltä ja jokseenkin samaa mieltä vastaukset. Vertauslukuna on saksan steinerkoululaisille tehdyn kysymyksen myönteinen vastausprosentti. Yhteenvetoa ja kyselyä laadittaessa ei ollut käytössä tarkempaa tietoa saksalaisen tutkimuksen (Braz, Liebenwein & Randall 2012) tekotavasta. Ensimmäiseksi taulukossa on nähtävissä, että lukiolaiset suhtautuvat myönteisemmin koulunkäyntiin kuin 9.luokkalaiset. Ainoa asia minkä Suomen steinerkoululaiset kokivat myönteisempänä saksalaisiin verrattuna oli opettajien opetustyötä koskeva väite - opettajat tekevät opetuksen kiinnostavaksi ja jännittäväksi. Tosin tässä kohdassa 9.luokkalaisista vain 2% oli aivan samaa mieltä. Taulukosta näkee myös millä alueilla suomalaisella steinerkoululla ja -lukiolla olisi parantamisen varaa. Oppilaiden ja opiskelijoiden itsetuntemus ja itsetunto eivät ole samalla tasolla keski-eurooppalaisten opiskelijoiden kanssa. Huomionarvoista on se, kuinka paljon enemmän suomalaisnuoret kokevat, että koulustressistä aiheutuu heille univaikeuksia. Sanallissa vastauksissa ei kuitenkaan mainita kertaakaan, että koulunkäynti aiheuttaisi stressiä. Myöskin opetuksen vaatimustaso ja haasteellisuus koetaan erittäin positiivisina.. Sanallisissa vastauksissa mainitaan useita kertoja steinerlukion olevan rento, jonka tulkitsen tarkoittavan viihtyisää, lämminhenkistä ja kilpailusta vapaata ilmapiiriä kouluissa. Koulun pedagogiikan taustaideoita voisi ehkä avata lukiolaisille hieman enemmän. 27

6 28 Tämä on paljon muutakin, kuin vain lukemista ja pänttäämistä. Steinerlukiolaiset kirjoittivat laveasti siitä miten steinerlukio heidän käsityksensä mukaan eroaa muista lukioista. Pääasioiksi vastauksissa nousivat luokkakokoon ja ryhmähenkeen liittyvien asioiden lisäksi avun ja tuen saaminen opettajilta, steinerpedagoginen opetustapa ja stressittömyys. Täällä käsittelemme asioita & ihmiset tulevat kaikki toimeen keskenään. Arvostan suuresti sitä, että luokanvalvojat ja opettajat ovat luoneet näinkin mukavan luokkayhteisön. (myös itse oppilaat mukaan lukien) (lukiolainen, erot muihin lukioihin) Meillä on mahdollisuus valita opiskelutavoista itselle mieluisin, voi tehdä portfolion tai vihkon, sähköisesti tai käsin, tai tehdä esseitä yms. Meillä panostetaan itsenäiseen luovaan opiskeluun. (lukiolainen, erot muihin lukioihin) Opiskeleminen ei ole ainoastaan välttämätön vaihe ennen seuraavaa elämänvaihetta, vaan steinerkoulussa voi rauhassa miettiä samalla, kun kasvaa, mitä haluaa tulevaisuudessa tehdä. Steinerpedagogiikka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti, niin oppimiseen, oppimisympäristöön, ihmisiin ja ilmapiiriin. (lukiolainen, erot muihin lukioihin) Ei ole opettajillekaan vain nimi paperissa vaan oikeasti tietää kenestä puhutaan. (lukiolainen, erot muihin lukioihin) Että voit tehdä montaa eri asiaa vain yhdessä lukiossa. (lukiolainen, erot muihin lukioihin) Steinerlukiossa mielestäni nuoren on turvallista kasvaa omaksi itsekseen. Opettajat vaikuttavat tekevän työtä sydämellään, eivätkä vain työn vuoksi. Tämä mielestäni välittyy kaikessa yhteisessä tekemisessä. Nuorten yksilöllinen kasvu- ja kehityspolut hyväksytään myös mielestäni steinerlukiossa paremmin. Mielestäni kaikkina vuosina, kun olen saanut olla steinerkoulussa vanhempana on aina oppilaiden joukkoon mahtunut erilaisuutta ja olen monesti ihaillut oppilaiden tapaa rohkaista ja kannustaa toisiaan. (vanhempi, erot muihin lukioihin) Steinerpedagogiikka on kaikille sopiva Miksi nykyiset steinerlukiolaiset valitsivat steinerlukion? Vaikka kyselyyn vastanneista lähes 60% oli jatkanut suoraan steinerkoulun perusopetuksesta lukioon - oli vastaajista vain 30% ilmoittanut jatkamisen syyksi koska olen ollut siellä jo niin monta vuotta. Näin ollen voidaan olettaa, että puolet steinerkoulun perusasteen käyneistä valitsi steinerlukion valinneista teki valintansa hieman tietoisemmin. Muu - vastauskohdassa oli erilaisten syiden kirjoa, eniten mainintoja oli vanhemman (äidin) ehdotuksesta / päätöksestä. Lukiolaiset pohtivat vielä mahdollisia syitä minkä vuoksi joku voisi valita steinerlukion. Vastauksissa kertautuivat koulun hyviksi puoliksi mainitut asiat, mutta perustellummin. Erityisesti korostettiin vaihtelevuutta opiskelussa - erilaisia projekteja, taideaineita, työtapoja mahtuu paljon lukiovuosiin. Oman aktiivisuuden, osallistumisen ja tekemisen ilon herättyä steinerlukiossa on lähes mikä tahansa mahdollista! Steinerlukion ilmapiiri on mielestäni suvaitseva ja se voi motivoida opiskelijaa enemmän. Kyselyjen koulukohtaiset koosteet toimitetaan kouluille, kuin myös koosteet vastausryhmittäin. Kannattaa valita steinerlukio, jos pitää käytännön töistä, ja rennommasta otteesta. Opiskelutyyli on mielestäni tehokas, koska vihkotekstien tekeminen kotona auttaa ymmärtämään tunnilla käytyä asiaa hyvin. Opiskelu ei ole pelkkää kirjojen lukemista ja tehtävien tekoa, vaan asiaa saa hyvin avattua itselleen sopivalla tavalla tekstiksi ja kuviksi vihkoihin. 12. luokan ulkomaanmatka avaa uusia kokemuksia ja maailmankatsomusta. Luokkakokojen pienuus voi olla opiskelijan kannalta hyvä seikka, sillä silloin opettajat suhtautuvat oppilaisiin enemmän yksilöinä. Myöskin työharjoittelut. Pieni lukio. Voi vaikuttaa koulun/luokan asioihin. Muissa lukioissa joudut valitsemaan päätien mihin haluat suuntautua. Kuten musiikkilinja, näytelmälinja, pelkkä lukulinja... Steinerlukiossa voit tehdä kaikkia ja vielä paljon enemmän. (lukiolaisia, syitä tulla steinerlukioon) Teksti: Pia Pale Graafit: Elias Nuutinen, Pia Pale Taulukot tulevat extranettiin tarkasteltaviksi. Kyselyn pohjalta nousi lisää kysymyksiä - etenkin opiskelijoiden mielipiteiden muutosta ja kehitystä perusopetusvaiheen lopusta lukiovaiheen loppuun olisi kiinnostavaa tutkia enemmänkin. Jos kiinnostuit - ota yhteyttä Steinerkasvatuksen liittoon! 29

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

VALITSE LUKIO-OPINNOT

VALITSE LUKIO-OPINNOT VALITSE LUKIO-OPINNOT OVI MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN. Lukio on tärkeä ponnahduslauta tulevaisuuteesi. Se tarjoaa Sinulle hyvät valmiudet ja suoran väylän eri alojen jatko-opintoihin sekä lisäaikaa tulevaisuutesi

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

Mitä arvioidaan ja milloin?

Mitä arvioidaan ja milloin? Koulun nimi: Ahtialan koulu Mitä arvioidaan ja milloin? Arviointi on monialaista ja jatkuvaa, sanallista arviointia ja arvosanoja annetaan lukukausittain. OPPIMINEN > välitön palaute onnistumisista ja

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v)

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Kokkola Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Lukion laatukysely 2014

Lukion laatukysely 2014 Lukion laatukysely 2014 Kyselyyn vastanneita oli 176, joista 123 teki kyselyn loppuun asti. (vuonna 2011: 160 ja 105) Vuositasoittain kyselyn teki loppuun asti: 1. vuositaso 46 (45) 2. vuositaso 58 (38)

Lisätiedot

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri Tasa-arvokysely Tasa-arvotyö on taitolaji - Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2015:5. www.oph.fi/julkaisut/2015/tasa_arvotyo_on_taitolaji Kyselyn

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27%

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27% Kaikki vastaajat (N=819) % 30 20 10 0 25% 26% 22% 27% 29% 36% 7. 8. 9. 34% 52% % 52 50 48 48% 46 Tyttö Poika Aloittelija: minulla ei ole kokemusta ipadin käytöstä Noviisi: minulla on ipadin peruskäyttökokemusta,

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

Baletti - Kysely huoltajille 2015

Baletti - Kysely huoltajille 2015 Baletti - Kysely huoltajille 2015 Yleistä Huoltajakysely lähetettiin kaikille baletin oppilaiden vanhemmille eli yht. 74 henkilölle. Vastauksia saatiin 23.Vastausprosentti oli 31,1, joka on huomattavasti

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa

Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa Johtaja Jorma Kauppinen Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät 21.11.2013 Kuopio Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suitsutusta

Lisätiedot

Luova opettaja, luova oppilas matematiikan tunneilla

Luova opettaja, luova oppilas matematiikan tunneilla Luova opettaja, luova oppilas matematiikan tunneilla ASKELEITA LUOVUUTEEN - Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuoden 2009 päätösseminaari Anni Lampinen konsultoiva opettaja, Espoon Matikkamaa www.espoonmatikkamaa.fi

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Oppilaiden Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % Vanhemmat 1061 33 3,1 %

Oppilaiden Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % Vanhemmat 1061 33 3,1 % Oppilaiden lkm Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % 1061 33 3,1 % Muu Oppilaan tausta ei ole taakka Vähemmistökulttuurien tuntemus Oman kulttuurin arvostaminen Yhteisen päätöksenteon

Lisätiedot

Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa?

Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Perusopetuksen kehittäminen/ kysely huoltajille ja henkilökunnalle Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

Pedagoginen näkökulma koulujen ja järjestöjen yhteistyöhön ehkäisevässä päihdetyössä. Sami Teikko

Pedagoginen näkökulma koulujen ja järjestöjen yhteistyöhön ehkäisevässä päihdetyössä. Sami Teikko Pedagoginen näkökulma koulujen ja järjestöjen yhteistyöhön ehkäisevässä päihdetyössä Sami Teikko Koulutus Elämään terveyskasvatusohjelma Ohjelma Ikäryhmä Kesto Pidän huolta itsestäni 3-4 -vuotiaat 45 min

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Oppimispäiväkirja. Nimi: Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Huomaa että oppimispäiväkirjan tekeminen on huomioitu kurssin mitoituksessa osaksi

Lisätiedot

O L A R I N K O U L U

O L A R I N K O U L U Tervetuloa! Olarin koulun matematiikka- ja luonnontiedeluokan tiedotustilaisuuteen Olarin koulu Olarin lukion ja Olarin matematiikkaja luonnontiede lukion yhteydessä luokat 7-9 yksi pienluokka 8lk:lla

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta #digikoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat Nokian N8 puhelimessa Uutta Toimii netin kautta, ei ohjelmien asennuksia eikä ylläpitoa, koulun lisäksi käytettävissä myös kotona ja muualla 24/7, lisäksi muita opiskelua helpottavia verkko-opetuksen mahdollistavia

Lisätiedot

Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät!

Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät! OPPILAS 1 Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät! Kurssi oli superhyvä, juuri sellainen mitä halusin, jopa parempi! Tietokoneohjelma oli loistava opiskeluapuri

Lisätiedot

RAPORTTI. Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014. Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa

RAPORTTI. Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014. Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa RAPORTTI Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014 Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa Johdanto Työpajatoiminta matemaattisissa aineissa kurssiin kuului työskentely SciFest-tapahtumassa. Itse en päässyt

Lisätiedot

Etelä- Suomen aluehallintovirasto Ulla Rasimus. Ulla Rasimus. PRO koulutus ja konsultointi

Etelä- Suomen aluehallintovirasto Ulla Rasimus. Ulla Rasimus. PRO koulutus ja konsultointi Etelä- Suomen aluehallintovirasto 15.- 16.9. 2015 Ulla Rasimus Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi 20.9.2015 Osallisuuden muodot 1) Sosiaalinen osallisuus Kouluyhteisö muodostaa suhdeverkoston, johon

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan 21.10.2015 Kaurialan lukio Vanhempainyhdistyksen vuosikokous Vanhempainyhdistyksen kahvitus Opettajien esittely Lukuvuoden kuulumisia Opinto-ohjaajien terveiset

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Sanomalehtien Liiton sanomalehti opetuksessa -kysely opettajille Kartoitimme Sanomalehtien Liitossa opettajien kokemuksia sanomalehden opetuskäytöstä, Sanomalehtiviikosta

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Kysely johtajille, opettajille ja oppilaille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto 4.11.2015 Liikkuva koulu seminaari Hämeenlinna Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto Vähän liikkuville liikuntatunnit merkityksellisiä: Vapaa-ajallaan fyysisesti

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Ainejakoisuus ja 1 monialainen eheyttäminen opetuksessa

Ainejakoisuus ja 1 monialainen eheyttäminen opetuksessa Ainejakoisuus ja 1 monialainen eheyttäminen opetuksessa Hannele Cantell Niin Suomessa kuin ulkomaillakin on viime vuosina tullut käyttöön paljon sanoja, jotka kertovat maailman monimutkaisuudesta ja asioiden

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

LAAJAVUOREN KOULUN. SAKSANKIELINEN OPETUS CLIL-OPETUS (Content and Language Integrated. Learning=SISÄLLÖN JA KIELEN YHDISTÄVÄ OPETUS Sirpa Rönkä

LAAJAVUOREN KOULUN. SAKSANKIELINEN OPETUS CLIL-OPETUS (Content and Language Integrated. Learning=SISÄLLÖN JA KIELEN YHDISTÄVÄ OPETUS Sirpa Rönkä LAAJAVUOREN KOULUN SAKSANKIELINEN OPETUS CLIL-OPETUS (Content and Language Integrated Learning=SISÄLLÖN JA KIELEN YHDISTÄVÄ OPETUS Sirpa Rönkä EUROOPPALAINEN VIITEKEHYS LÄHTÖKOHTANA Kieli on ajattelun,

Lisätiedot

Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen

Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen Keskiviikkona 8.10. klo 13.30-16.30 Rehtorin alkusanat ja katsaus tulevaisuuden kouluun, opettajuuteen ja laaja-alaiseen osaamiseen (diat) Ryhmiin jakautuminen:

Lisätiedot

Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara

Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät 2012 Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara Kyselyn täyttäneiden määrä Vastanneita jä Poikia Muonio 24 12 12

Lisätiedot

Näkökulmia Kouluterveyskyselystä

Näkökulmia Kouluterveyskyselystä Näkökulmia Kouluterveyskyselystä Yhteiskuntatakuu työryhmän kokous 18.10.2011 18.10.2011 Riikka Puusniekka 1 Kouluterveyskysely 1995 2011 Toteutettu vuosittain, samat kunnat vastausvuorossa aina joka toinen

Lisätiedot

LAUSUNTO LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA

LAUSUNTO LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA 1 (5) 11.2.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjauksen osa-alueet Kasvun ja kehityksen tukeminen Itsetunto Itsetuntemus Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 01-02. 2014 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi no / /

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 01-02. 2014 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi no / / Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO 6.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 01-02. 2014 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi no / / Aineopettajaliiton (AOL

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset 4.4.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset 4.4.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki,

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus. Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15)

Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus. Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15) Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15) Aluksi Ainoa tapa ennustaa tulevaisuutta, on keksiä se (Alan Kay) Tulevaisuus

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30. Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori

Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30. Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30 N 20 10 16 20 12 0 Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori 22% 19% Kielet (myös äidinkielen opettajat) Reaaliaineet Taito ja taideaineet Opettajat jakautuivat hyvin tasaisesti

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Huoltajien pohdinnat OPS2016 Kalevan ja Keskuskoulun yhteisen vanhempainillan pohjalta

Huoltajien pohdinnat OPS2016 Kalevan ja Keskuskoulun yhteisen vanhempainillan pohjalta Huoltajien pohdinnat OPS2016 Kalevan ja Keskuskoulun yhteisen vanhempainillan pohjalta 1. a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Lapsi opiskelee koulussa oppiakseen perustietoja ja -taitoja elämää varten.

Lisätiedot

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari Koti, koulu ja lapsen paras Kari Uusikylä MLL -seminaari 30.09.2016 Miksi yhteistyötä? Siksi, että se on lapsen etu Opiskelu tehostuu Ongelmat tunnistetaan Muodostuu aito kouluyhteisö, turvallinen, välittävä,

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun arvot

Tulevaisuuden koulun arvot KYSELY Pia Pale Vastaajien osuudet kouluittain Tulevaisuuden koulun arvot Mitkä osatekijät ovat tärkeitä kasvussa ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen? 30 Yhteisöllisyys ja yksilön huomioiminen - ovat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu. Vihdin vanhemmat ry

Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu. Vihdin vanhemmat ry Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu Vihdin vanhemmat ry 1. Koulun ja kodin kontaktit? 2. Koulun ja kodin yhteistyötapojen tärkeys? 3. Toivomukset kodin ja koulun kontaktitavoista 4. Asenneväittämät

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Thesis Support Group for RAMK s EDP students Taustaa: Opinnäytetyö oli havaittu tulpaksi valmistumiselle

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014 Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa Outi Salo 3.10.2014 Koulutuksen järjestäjät ja oppilasmäärät Kaupungin koulut - Suomenkieliset - ruotsinkieliset Koulujen määrä 99 21 oppilasmäärä 37 379

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

PÄIVI PORTAANKORVA-KOIVISTO

PÄIVI PORTAANKORVA-KOIVISTO 7.4.2013 PÄIVI PORTAANKORVA-KOIVISTO HARRY SILFVERBERG: Matematiikka kouluaineena yläkoulun oppilaiden tekemien oppiainevertailujen paljastamia matematiikkakäsityksiä Juho Oikarinen 7.4.2013 PÄIVI PORTAANKORVA-KOIVISTO

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Dia 1. Dia 2. Dia 3. Tarinat matematiikan opetuksessa. Koulun opettaja. Olipa kerran pieni kyläkoulu. koulu

Dia 1. Dia 2. Dia 3. Tarinat matematiikan opetuksessa. Koulun opettaja. Olipa kerran pieni kyläkoulu. koulu Dia 1 Tarinat matematiikan opetuksessa merkityksiä ja maisemia matemaattiselle ajattelulle Dia 2 Olipa kerran pieni kyläkoulu koulu Dia 3 Koulun opettaja Laskehan kaikki luvut yhdestä sataan yhteen Dia

Lisätiedot

Itsearviointi 1.lk Nimi päiväys

Itsearviointi 1.lk Nimi päiväys Itsearviointi 1.lk Nimi 1. Uskallan kysyä. 2. Osaan noudattaa ohjeita. 3. Osallistun luokan yhteiseen keskusteluun. 4. Tulen toimeen luokkatovereitteni kanssa. 5. Huolehdin läksyistäni ja tavaroistani.

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet

Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet Taina Salonen Oppimistulosten arviointiin venäjän kielessä osallistuneiden koulujen välillä oli suuria eroja tieto- ja viestintätekniikan käytössä, autenttisen

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot