YRITYSMYÖNTEISEKSI KUMPPANIKSI. Helsingin elinkeinostrategia 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYSMYÖNTEISEKSI KUMPPANIKSI. Helsingin elinkeinostrategia 2007"

Transkriptio

1 YRITYSMYÖNTEISEKSI KUMPPANIKSI Helsingin elinkeinostrategia 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUKSEN JULKAISUJA 2/2007

2 YRITYSMYÖNTEISEKSI KUMPPANIKSI Helsingin elinkeinostrategia 2007 Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen julkaisuja 2/2007 Yritysmyönteiseksi kumppaniksi : Helsingin elinkeinostrategia 2007

3 ISSN ISBN (Painettu julkaisu) ISBN (Verkkojulkaisu) 2

4 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 5 HELSINGIN ELINKEINOPOLITIIKAN SUUNTA 6 Päämääränä menestyvä yritystoiminta 6 Elinkeinostrategian kolme ulottuvuutta 7 Elinkeinostrategian toimeenpano 7 TOIMINTAYMPÄRISTÖN HAASTEET 8 Helsingin elinkeinorakenne 8 Työpaikkakehitys Helsingissä 8 Väestökehitys Helsingin seudulla 9 Odotuksia sidosryhmiltä 10 ELINKEINOSTRATEGIA Vetovoimainen kaupunkiympäristö 13 Yritysten tarpeisiin vastaavat toimitila-alueet 13 Elinvoimainen keskusta-alue 18 Tapahtumien kaupunki 19 Laadukkaiden palveluiden keskittymä 20 Vahvat kasvualat 21 Maailmanluokan innovaatio- ja liiketoimintakeskus 26 Huippuosaamisen keskittymä 26 Kansainvälisesti tunnettu toimintaympäristö 28 Osaavan työvoiman kaupunki 30 Työllisyysasteen nostaminen 30 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus 30 Työperäinen maahanmuutto 32 Helsinki - yritysmyönteinen kumppani 33 Yhdensuuntainen hallinto 33 Kattavat yrityspalvelut 33 Sidosryhmäyhteistyö 34 Aktiivinen kehittämiskumppani 35 Liite1: Kaupunginhallituksen päätös Liite 2: Vuorovaikutusprosessin sisältö ja osallistujat 38 Kuvailulehti 39 Presentationsblad 39 Julkiset palvelut innovaatioiden kasvualustana 24 3

5 4

6 JOHDANTO Helsingin elinkeinostrategia on laadittu tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän edustajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Kaupungin elinkeinopoliittiset painopistealueet kokoavan elinkeinostrategian valmistelu käynnistyi elokuussa 2006 sidosryhmille suunnatulla vuorovaikutusprosessilla, jolla haettiin lähtökohtia ja haasteita strategian valmisteluun. Vuorovaikutusprosessin sisältö ja osapuolet on julkaisun liitteenä. Elinkeinostrategian valmistelua johti kaupunginjohtajan asettama ohjausryhmä, johon kuuluivat puheenjohtajana elinkeinojohtaja Eero Holstila ja jäseninä elinkeinopäällikkö Nyrki Tuominen Helsingin elinkeinopalvelusta, yleiskaavapäällikkö Pertti Kare ( asti), toimistopäällikkö Markku Lahti ( alkaen) kaupunkisuunnitteluvirastosta, tonttiasiamies Juhani Kovanen kiinteistövirastosta sekä johtaja Asta Manninen tietokeskuksesta. Lisäksi ohjausryhmään kuuluivat asiantuntijajäseninä Helsingin seudun kauppakamarin nimeämänä varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä sekä Helsingin Yrittäjät ry:n nimeämänä toimitusjohtaja Jaakko Pajula asti, sittemmin toimitusjohtaja Risto Moll ja alkaen toimitusjohtaja Anssi Kujala. Elinkeinostrategian valmistelusta elinkeinopalvelussa on vastannut projektipäällikkö Minna Maarttola, joka toimi myös ohjausryhmän sihteerinä. Helsingin kaupunginhallitus käsitteli Helsingin elinkeinostrategian luonnosta strategiakokouksessaan Kaupunginhallitus hyväksyi tuolloin luonnoksessa esitetyt linjaukset jatkotyöskentelyn pohjaksi. Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin elinkeinostrategian 2007 linjauksineen ja toimenpideehdotuksineen Päätöksen mukaan talous- ja suunnittelukeskus huolehtii kaupungin hallintokuntien elinkeinopoliittisten toimien yhteensovittamisesta ja raportoi strategian toteutumisesta kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle säännöllisesti. Kaupunginhallituksen päätös Helsingin elinkeinostrategiasta on julkaisun liitteenä. 5

7 HELSINGIN ELINKEINOPOLITIIKAN SUUNTA PÄÄMÄÄRÄNÄ MENESTYVÄ YRITYSTOIMINTA Helsingin kaupungin visiona on kaupunginvaltuuston linjauksen mukaisesti nostaa pääkaupunkiseutu maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskukseksi. Tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuvan seudun menestys koituu alueen asukkaiden ja koko Suomen hyväksi. Helsingin kaupungin tehtävänä on turvata yritystoiminnalle kilpailukykyinen toimintaympäristö. Menestyvä yritystoiminta tarjoaa asukkaille työtä. Se muodostaa verotulojen kautta myös perustan hyvinvointipalvelujen järjestämiselle. Helsingin elinkeinostrategia osoittaa, mitä kaupungin osaltaan tulee tehdä yritysten menestyksen turvaamiseksi. Strategia sisältää kaupungin elinkeinopolitiikan painopistealueet ja toimenpiteet, joilla kaupunki voi lähivuosina tehokkaimmin edistää yritysten toimintaedellytyksiä. Helsingin elinkeinostrategian tavoitteena on kehittää Helsingin seudusta maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, lisätä kaupunkiympäristön vetovoimaisuutta ja taata liikenteen toimivuus, edistää palveluelinkeinojen kasvua, turvata työvoiman saatavuus ja saada aikaan yritysmyönteinen palveluasenne kaupungin hallintoon. 6

8 ELINKEINOSTRATEGIAN KOLME ULOTTUVUUTTA Kansainvälisesti kilpailukykyinen Helsingin seutu Helsingin kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen on seudun kaikkien toimijoiden yhteinen tehtävä. Helsingin kaupunki toimii tiiviissä yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa pääkaupunkiseudun yhteisessä elinkeinostrategiassa osoitettuun suuntaan. Helsingin kaupunki organisoi ja tarvittaessa johtaa kolmikantayhteistyötä elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja julkishallinnon toimijoiden kesken. Elinkeinopolitiikkaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä myös ministeriöiden ja muiden valtion viranomaisten kanssa. Työpaikkamäärän kasvu Helsingissä Tavoitteena on työpaikkojen määrän kasvu Helsingissä. Satamatoiminnoilta vapautuvat alueet antavat tähän lähivuosina uusia mahdollisuuksia. Helsingin työpaikkamäärän kasvu on tarpeen sekä kaupungin verotulokehityksen turvaamiseksi että seudun yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi. ELINKEINOSTRATEGIAN TOIMEENPANO Helsingin elinkeinostrategia sisältää viisi painopistettä ja kaikkiaan 51 toimenpidettä. Strategian tehokkaalla toimeenpanolla huolehditaan, että linjaukset tulevat käyttöön kaikkialla kaupungin hallinnossa. Talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelu koordinoi strategian toteutusta ja raportoi toimeenpanon etenemisestä. Menestyvän yritystoiminnan näkökulma tulee ottaa huomioon kaikessa päätöksenteon valmistelussa. Kaupungin hallintokuntien edustajille järjestetään strategian toimeenpanoa tukevia seminaareja ja työpajoja vuoden 2007 aikana. Kaupungin ja elinkeinoelämän välistä vuoropuhelua tiivistetään edelleen. Helsingin elinkeinoneuvottelukunnan tilalle perustetaan uusi yhteistyöfoorumi, jossa kaupunkia edustaa johtajiston lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtajisto. Vuorovaikutusmallien ja toimintatapojen löytämiseksi tarvitaan myös Helsingin seudun kauppakamarin ja Helsingin Yrittäjien samoin kuin muiden elinkeinoelämän organisaatioiden aktiivista panosta. Yhteiset toimintaperiaatteet ja yritysten joustava palvelu Helsingin kaupungin hallintokunnat vastaavat elinkeinopolitiikan toimenpiteistä oman toimialansa puitteissa. Elinkeinopolitiikan toteuttaminen perustuu kaupungin hallinnossa yhteisiin arvoihin ja toimintaperiaatteisiin, joihin kaikissa hallintokunnissa sitoudutaan. Toimintaperiaatteita ovat yritysmyönteisyys, läpinäkyvyys, tasapuolisuus sekä yritysten asioiden käsittelyn ripeys. Kaupunki keskittää yritysneuvontansa yhteen keskustaan sijoittuvaan toimipisteeseen. Pidemmällä aikavälillä yrityspalveluja kehitetään yhdessä TEkeskuksen, naapurikaupunkien ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. Kaupungin hallintokuntien palveluja yrityksille kehitetään laatuajattelun mukaisesti. 7

9 TOIMINTAYMPÄRISTÖN HAASTEET HELSINGIN ELINKEINORAKENNE Helsingin elinkeinorakenne poikkeaa huomattavasti koko maan vastaavasta lähinnä yksityisen palvelusektorin ja teollisuuden osalta. Palvelualojen osuus kokonaistyöpaikkamäärästä oli 85 % ja teollisuuden 13 % vuonna Helsingissä toimi vuonna 2005 lähes liikeyritystä, joissa työskenteli henkeä. Yritysten liikevaihdon määrä oli yli 59 miljardia euroa. Helsingin osuus koko maan yritysten henkilöstömäärästä oli 17 % ja liikevaihdosta 19 %. Pääkaupunkiseudun kaupunkien osuus yritysten henkilöstöstä oli 29 % ja yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta 40 %. Yritysten henkilömäärän ja liikevaihdon jakauma yrityksen kokonaishenkilömäärän mukaan Helsingissä 2005 Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri Helsingin yrityskannasta valtaosa eli 82 % on mikroyrityksiä, jotka työllistävät alle viisi henkilöä. Suhteellisesti eniten näitä yrityksiä oli terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen alalla (94 %). Alle 50 henkilöä työllistäviä pieniä yrityksiä (mikroyritykset mukaan lukien) oli Helsingissä 97 % koko yrityskannasta. Keskisuuria yrityksiä, joissa henkilöstömäärä on työntekijää, on 2 %. Helsingissä toimivista yrityksistä 286 on suuria yrityksiä, joissa yrityksen henkilöstömäärä ylittää 250 henkeä. Tämä on 0,8 % kaikista yrityksistä. Niissä on kuitenkin noin 44 % kaikista työpaikoista. Eniten suuria yrityksiä oli kaupan alalla. TYÖPAIKKAKEHITYS HELSINGISSÄ Helsingin kokonaistyöpaikkamäärä kasvoi vuosina keskimäärin neljän prosentin vuosivauhtia. Helsingin seutu menetti valtakunnan talouskasvun veturin roolin hitaamman talouskasvun vuosina , mikä näkyi myös seudun työllisyyskehityksessä. Työpaikkamäärä kääntyi Helsingissä hienoiseen kasvuun vuonna Vuodenvaihteessa kaupungissa oli Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan työpaikkaa eli yhtä paljon kuin vuonna Työpaikat Helsingissä vuosina Lähde: Tilastokeskus, Väestötilastopalvelu ja Työvoimatutkimus 8 Tilastokeskuksen otospohjainen työvoimatutkimus ennakoi Helsingin kokonaistyöpaikkamäärän kääntyneen vahvaan kasvuun vuoden 2006 alkupuolelta lähtien. Kasvu nopeutui vuoden loppua kohden. Tietojen mukaan Helsinkiin olisi syntynyt yli uutta työpaikkaa vuoden 2006 aikana. Helsingin kasvuvauhti ylittäisi näin sekä Helsingin seudun että koko maan kasvuvauhdin. Vii-

10 meisen 17 vuoden aikana ainoastaan vuonna 2000 Helsingin työpaikkamäärän kasvu on ollut nopeampaa kuin seudulla keskimäärin. Helsingin työpaikkaomavaraisuus on 2000-luvulla ollut keskimäärin 134 %. Muualta Helsingissä työssäkäyvien määrä on noussut vuodesta 1993 nopeammin kuin kokonaistyöpaikkamäärä: Helsingissä kävi vuonna 2004 työssä lähes ulkopaikkakuntalaista. Vastaavasti helsinkiläistä kävi töissä kotikaupunkinsa ulkopuolella vuonna VÄESTÖKEHITYS HELSINGIN SEUDULLA Helsingissä oli vuodenvaihteessa 2006 lopussa noin asukasta. Helsingin seutu on kasvanut varsin tasaisesti tilapäisiä suhdannepoikkeamia lukuun ottamatta vuosikymmenien ajan: seudun asukasmäärä oli lähes 1,3 miljoonaa vuodenvaihteessa Työpaikkamäärän muutos edellisestä vuodesta Helsingissä, Helsingin seudulla ja koko maassa 2004/I / IV Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus Helsingin seudulla väestönkasvun painopiste on jo pitkään ollut muualla kuin Helsingissä. Helsingin kaupunkiin tuleva muuttoliike on rakenteeltaan selvästi nuorempaa kuin muualle seudulle tulevat. Tulijat ovat valtaosin nuoria aikuisia. Ulkomaalaistaustaisen väestön määrä on kasvanut Helsingissä varsin tasaisesti 1990-luvun alkupuolen nopean kasvun jälkeen. Helsingissä asui vuodenvaihteessa lähes ulkomaan kansalaista. Kun lisäksi lasketaan ulkomailla syntyneet Suomen kansalaiset, ulkomaalaistaustaisia asukkaita oli noin 8 % väestöstä. Vieraskielisen väestön määrä oli vastaavasti lähes 8 % koko väestöstä. Helsingin väestökehitys riippuu sekä koko seudun aseman kehityksestä että kaupungin kehityksestä laajenevan seudun keskuksena. Seudun talouskehitys vaikuttaa paitsi muuttajien määrään, myös väestörakenteeseen. Helsinkiin vuonna 2006 laaditut väestöennusteet perustuvat Suomen ja Helsingin seudun taloudellisen kehityksen eri vaihtoehtoihin. Helsingin, pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun väestö ja väestöennuste Lähde: Helsingin kaupungin tietokeskus, Espoon kaupungin tilasto- ja tutkimusryhmä, Vantaan kaupungin tilasto- ja tutkimus, Kauniaisten kaupunki sekä Kaupunkitutkimus TA Oy 9

11 ODOTUKSIA SIDOSRYHMILTÄ Helsingin elinkeinostrategiaan haettiin haasteita ja lähtökohtia sidosryhmille suunnatulla vuorovaikutusprosessilla syksyllä Prosessi koostui keskusteluista avainhenkilöiden kanssa, ryhmä- ja yksilöhaastatteluista sekä työpajojen sarjasta. Vuorovaikutusprosessi osoitti selvästi, että elinkeinopolitiikan asemaa Helsingin kaupungin hallinnossa ja päätöksenteossa on syytä vahvistaa. Helsinki on ollut erityisasemassa poikkeuksellisen hyvine sijainti- ja muine etuineen eikä tarve erityiseen elinkeinopolitiikkaan ole aiemmin korostunut. Nyt Helsingillä on sekä kansallisia että kansainvälisiä haastajia niin lähialueilta kuin muiltakin metropolialueilta sekä Euroopasta että Euroopan ulkopuolelta. Tarve vahvistaa yhteistyötä ja saada aikaan säännöllinen vuoropuhelu keskeisten sidosryhmien kanssa nousivat selvimmin esiin kehittämiskohteina. Kaupungin toivottiin olevan aktiivisempi ja näkyvän yrityksille nykyistä laajemmin. Asiointia kaupungin kanssa ei koettu joustavaksi. Päätöksenteon hajautuminen eri virastoihin vaikuttaa sitoutumiseen hankkeisiin. Helsingin elinkeinostrategian vuorovaikutusprosessin puitteissa järjestettiin mm. useita työpajoja. Vuorovaikutusprosessin sisältö on kuvattu elinkeinostrategian liitteessä 2. Koko vuorovaikutusprosessista laadittu erillinen loppuraportti löytyy Helsingin kaupungin talousja suunnittelukeskuksen www-sivuilta Jo pelkästään sijaintipaikkakuntana, mutta myös pääkaupunkina, Helsingillä katsottiin olevan tavallista enemmän edellytyksiä ja velvoitteita osallistua kansallisten voimavarojen tehokkaaseen hyödyntämiseen kotimaassa ja ulkomailla: elinkeinopolitiikkaa on tarkasteltava seudullisesta ja jopa kansallisesta näkökulmasta. Kaupungin edellytettiin aktiivisesti viestivän Helsingin seudun elinkeinotoiminnan ja innovaatioympäristön asemasta dynaamisena ikkunana Suomeen. Tässä suhteessa yhteistyötä myös ministeriöiden kanssa toivottiin vahvistettavan. Kaupungin sisäisen hallintokulttuurin katsottiin kaipaavan muutosta: virastomaisuus asioiden hoidossa ei vastaa elinkeinoelämän tarpeita, joissa korostuvat nopeus ja joustavuus. Kulttuurin muutoksessa tavoitteeksi on asetettava aktiivisuus ja innovatiivisuus. Kaupungilta edellytetään myös näkyvää sitoutumista merkittäviin avauksiin, ts. uusiin suurhankkeisiin sekä vahvaa ja aktiivista elinkeinopolitiikan toteuttamista valituilla avainalueilla. Palvelujen tuottajana ja käyttäjänä kaupunki voi toimia uuden yritystoiminnan kehitysalustana. Vuorovaikutusprosessissa esiin tuli lisäksi seuraavia haasteita: osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen ja liikkuvuuden esteiden poistaminen, asuminen ja toimistotilojen tarjonta elinkeinotoiminnan näkökulmasta, yliopistojen yhteistyön tiivistäminen olemassa olevien hankkeiden pohjalta sekä osaamisvetoisen kasvun vahvistaminen. 10

12 ELINKEINOSTRATEGIA 11

13 12

14 VETOVOIMAINEN KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Alueen menestys riippuu pitkälti sen yrityksille tarjoamista sijaintieduista. Ollakseen houkutteleva sijaintipaikka yrityksille Helsingin on oltava dynaaminen ihmisten ja asioiden kohtaamispaikka, jossa on tarjolla paitsi mielenkiintoisia työpaikkoja ja laadukas innovaatioympäristö, myös erilaisia mahdollisuuksia laadukkaaseen asumiseen ja elämiseen. Kaupungin käytössä on monia niistä keinoista, joiden avulla vaikutetaan viihtyisän, turvallisen ja luovuutta edistävän asuin- ja työympäristön syntymiseen. YRITYSTEN TARPEISIIN VASTAAVAT TOIMITILA- ALUEET Helsingissä on parhaillaan menossa mittavin muutos vuosikymmeniin: tavarasatamien siirtyessä Vuosaareen huomattavan laajat alueet vapautuvat asunto- ja toimitilarakentamiseen kantakaupungissa ja sen lähituntumassa. Tämä mahdollistaa Helsingin kehittymisen vetovoimaisena kaupunkiympäristönä. ympäristön edellyttämiä kohtaamispaikkoja. Tulevaisuudessa Keski-Pasilan liikenneyhteyksiä sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalle että keskustaan on kehitettävä. Helsinkiin on suunnitteilla myös isoja merellisiä kaupunginosia kuten liikenteellisesti erinomaisesti sijaitseva Kalasatama. Kaupunki markkinoi aluetta yhdessä kiinteistönomistajien kanssa. Pilottihankkeella etsitään toimintamalleja, joita voidaan jatkossa hyödyntää muilla alueilla. Helsingin tukkutori sijaitsee Kalasataman yritysalueen vieressä. Tukkutori palvelee myös lähialueen yrityksiä. Kalasataman asuin- ja yritysalueiden rakentamisen alkaessa kaupunki kehittää tsukkutoria sekä alueena että elintarvikealan keskittymänä niin kaupunkisuunnittelun keinoin kuin alueen yritysten toimintaedellytyksiä muutoin parantavilla hankkeilla. Toimitilarakentamisen painopistealueet Keski-Pasila, Jätkäsaari ja Kalasatama ovat tulevien vuosien kärkihankkeita ja toimitilarakentamisen ehdottomia painopistealueita Helsingissä. Kumpulan, Arabianrannan ja Viikin samoin kuin Itäkeskuksen, Puotilan ja Myllypuron keskuksen muodostamat aluekokonaisuudet tarjoavat huomattavasti mahdollisuuksia toimitilarakentamiseen kantakaupungin itäpuolella. Kaupunki panostaa alueiden toteutukseen kehittämällä mm. uudenlaisia suunnitteluja toteutusmalleja sekä markkinoimalla alueita. Keski-Pasilaan rakentuu uudenlainen keskusta-alue, jossa on sekä toimitiloja että asumista. Ilmalan aluetta kehitetään mediakeskittymänä. Ensimmäisten uusien rakennusten joukossa toteutettavan Forum Virium Centerin tilat suunnitellaan alan yritysten näkökulmasta korostaen avoimen innovaatio- 13

15 Vuosaareen voi sataman myötä syntyä noin 4000 työpaikkaa. Satamalla yritysalueineen on lisäksi huomattavat myönteiset kerrannaisvaikutukset muiden itäisten kaupunginosien kehittymiseen. Kivikkoon tulossa olevalle uudelle teollisuusalueelle on kaavoitettu noin 50 uutta toimitilatonttia. Myös Herttoniemen ja Roihupellon yritysalueilla on tilaa uusille toimitiloille. Kruunuvuorenranta tarjoaa sijaintinsa ja ympäristönsä puolesta hienot lähtökohdat merellisen vapaa-ajanvietto- ja matkailukeskuksen kehittämiseen tähän liittyvine työpaikkoineen. Monipuolisen elinkeinorakenteen turvaamiseksi kaupunki luo mm. kaupunkisuunnittelun ja tonttipolitiikan keinoin edellytykset tuotantotoiminnan säilymiseksi Helsingissä. Kaupunki ei myöskään välillisesti heikennä teollisuuden toimintamahdollisuuksia Helsingissä. Yritysten sijoittuminen Yritysten sijoittumispäätöksiin vaikuttavat työvoiman saatavuus, toimitilojen sopivuus ja hintataso sekä alueen imago ja koettu laadukkuus. Toisten yritysten läheisyys puolestaan tuottaa yrityksille synergiaetuja. Alueen hyvää saavutettavuutta joukkoliikenteellä pidetään tärkeänä, mutta usein valintatilanteissa pysäköintipaikkojen riittävyys korostuu. Vastatakseen yritysten esittämiin vaatimuksiin kaupunki on lisäämässä mahdollisuuksia rakentaa toimitilojen yhteyteen aiempaa enemmän pysäköintipaikkoja kantakaupungin keski- ja pohjoisosissa. Merkittävä osa helsinkiläisistä yrityksistä on pieniä, mikä näkyy myös toimitilojen kysynnässä. Yritysten on joskus vaikea löytää sopivankokoisia, ts. riittävän pieniä tiloja, sillä tiloja vuokraavat yritykset haluavat vuokrata tiloja suurina kokonaisuuksina, esimerkiksi kerroksittain. Kaupungin on tarpeellista selvittää, miten se voisi osaltaan toimia varmistaakseen monipuolisen toimitilatarjonnan. Kaupunki ensisijaisesti vuokraa toimitilatontteja. Rakentamattomia pysyvään pitkäaikaiseen käyttöön kaavoitettuja liike- ja toimistotontteja voidaan myös myydä, jos se on perusteltua elinkeinopoliittisista syistä tai alueen toteutukseen liittyvistä seikoista. 14

16 Turvallisuus perusedellytyksenä Suomalaisen yhteiskunnan turvallisuus on kilpailuvaltti, joka mm. lisää kansainvälisten toimijoiden kiinnostusta Suomea kohtaan niin vierailu- kuin sijoittumiskohteenakin. Turvallinen toimintaympäristö takaa yrityksille liiketoiminnan häiriöttömän jatkuvuuden. Yrityksillä on velvollisuus huolehtia lain edellyttämien turvallisuussuunnitelmien toteuttamisesta. Kaupungin tehtävänä on osaltaan vaikuttaa turvallisen ympäristön muodostumiseen siten, että yrittäjien tai yrityksien ei tarvitse kiinnittää erityistä huomiota ympäristönsä turvallisuuteen. Turvallisuudesta ei myöskään saa aiheutua ylimääräisiä kustannuksia yrityksille. mainitut tavoitteet voidaan saavuttaa sekä jalankulkuympäristön viihtyisyyttä ja liikenneturvallisuutta parantava kävelykeskusta voidaan toteuttaa. Hakamäentien parantaminen ja sen jatkoksi rakennettavat yhteydet Turunväylälle ja Lahdenväylälle (Pasilanväylä) sekä Tuusulanväylän kääntäminen Veturitielle parantavat Pasilan ja kantakaupungin itärannan saavutettavuutta sekä kantakaupungin pohjoisosan poikittaisliikennettä. Kehä I:ä parannetaan jatkuvasti. Itäväylän liittymiä parannetaan lähivuosina Herttoniemessä ja Itäkeskuksessa. Uusien alueiden suunnittelussa tavaraliikenteen tarpeisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Yritysten painottamat turvallisuusnäkökohdat vaikuttavat nykyisin myös rakennusten ja toimitilojen suunnitteluratkaisuihin. Toimiva liikenne Hyvillä liikenneyhteyksillä on huomattava merkitys yritysten sijaintipaikasta päätettäessä. Kustannustehokkaat väyläinvestoinnit maksavat itsensä takaisin. Uudet alueelliset verot tai veroluonteiset maksut eivät ole Helsingin edun mukaisia. Keskustaan suuntautuva liikenne toimii Helsingissä kohtuullisesti pitkälti siksi, että joukkoliikenteen käytön osuus on keskustaan suuntautuvassa liikenteessä korkea. Sen sijaan poikittaisliikenteessä joukkoliikenteen osuus on vaatimaton. Poikittaisliikenteen ruuhkautuminen onkin jo nyt sekä henkilöettä tavaraliikenteen ongelma. Helsingin seudun laajentuessa poikittaisliikenteen sujuvuudella on yhä suurempi merkitys. Poikittaisliikenneväylien parantamiseen samoin kuin joukkoliikenteeseen tehdyillä panostuksilla on siten huomattava merkitys niin elinkeinotoiminnan kuin seudun toimivuuden kannalta. Rakenteilla oleva keskustan huolto- ja pysäköintitunneli tehostaa oleellisesti ydinkeskustan tavara- ja pysäköintiliikennettä. Ydinkeskustan kehittäminen edelleen samoin kuin satamalta vapautuvien alueiden rakentaminen edellyttävät Keskustatunnelin toteuttamista, jotta keskustan saavutettavuus sekä jalankulkuympäristön viihtyisyys ja liikenneturvallisuus voidaan jatkossakin turvata. Tunnelin tulisi olla käytössä viimeistään vuonna 2015, jotta edellä 15

17 Monipuoliset asumismahdollisuudet Asuinalueisiin liitetään nykyisin monenlaisia, osin myös keskenään ristiriitaisia toiveita: kohtuuhintaisten asuntojen lisäksi kaupungissa tulisi olla hyvillä paikoilla myös tilavia, persoonallisia asuntoja maksukykyisten huippuosaajien tarpeisiin. Vastaavanlainen kahtiajako koskee myös työn perässä Helsinkiin muuttavien ulkomaalaisten asumistarpeita. Helsinkiin muuttajat ovat valtaosin nuoria aikuisia, jotka tulevat opiskelemaan tai ensimmäisiin työpaikkoihinsa. Työuraansa aloittavat nuoret kärsivät erityisesti kohtuuhintaisten pienten vuokra-asuntojen puutteesta. Siinä vaiheessa, kun kasvavalle perheelle etsitään väljempää asuntoa, pääkaupunkiseudulta muutetaan usein ns. kehyskuntiin. Yritysten kilpailukyky heikkenee, jos asumisen hinta nousee yritysten palkanmaksukykyyn nähden liian korkeaksi. Palvelualalla on jo vaikeuksia saada työvoimaa: asuntojen puute tai asumisen kalleus sekä pitkät työmatkat haittaavat yritysten toimintaa. Asuntojen saatavuus ja asumiskustannusten korkeus eivät saa olla esteinä elinkeinotoiminnan kehitykselle. Asuntoja tarvitaan erilaisille kohderyhmille ja erilaisiin tarpeisiin. Helsingin onkin yhdessä naapurikaupunkien kanssa toimittava aikaisempaa tehokkaammin ja yhteisvastuullisesti seudun asuntotarjonnan lisäämiseksi ja monipuolistamiseksi. Suunniteltujen asuinalueiden toteutuksen käynnistämiseksi tarvitaan nopeita päätöksiä. Uudisrakentamisessa on syytä tavoitella monipuolista asuntokokojakaumaa ja suurempaa asumisväljyyttä samoin kuin asuntojen sekä alueiden koetun laadun ja viihtyisyyden parantamista kauttaaltaan. Helsingin kaupunki valmistelee Maankäytön ja asumisen toteutusohjelmaa vuosille , joka valmistuu syksyllä

18 Toimenpiteet Helsinki panostaa seuraavien toimitilarakentamisen painopistealueiden toteutukseen mm. kehittämällä uudenlaisia suunnittelu- ja toteutusmalleja sekä markkinoimalla alueita yhdessä alueen toimijoiden kanssa: Keski-Pasila Meri-Helsinki Jätkäsaari Hernesaari Kalasatama, mukaan lukien Helsingin tukkutori Meilahti Kumpula Arabianranta Viikki Herttoniemi Roihupelto Itäkeskus Puotila Myllypuron keskus Vuosaaren satama yritysalueineen Keski-Pasila on kaupungin toimitilarakentamisen avainalue. Sen toteutuksessa hyödynnetään Forum Viriumin Helsinki -hankkeen tarjoamia mahdollisuuksia. Kaupunki myötävaikuttaa nopeiden liikenneyhteyksien aikaansaamiseksi Keski-Pasilasta keskustaan ja lentokentälle. Kaupunki kiirehtii Keskustatunnelin suunnittelua. Yritysten sijoittumisen helpottamiseksi kaupunki lisää erityisesti kanta-kaupunkiin rajoittuvien toimitila-alueiden asemakaavoissa mahdollisuuksia rakentaa aikaisempaa enemmän pysäköintipaikkoja siten, että niiden määrä vastaa paremmin yritysten tarpeita ja on suhteessa päätieverkon välityskykyyn. Kaupunki selvittää, miten se voi osaltaan toimia monipuolisen toimitilatarjonnan varmistamiseksi alueellaan. Helsinki toimii yhdessä naapurikaupunkien kanssa yhteisvastuullisesti seudun asuntotarjonnan lisäämiseksi ja monipuolistamiseksi. Kaupunkimittausosasto, Helsinki 111/

19 ELINVOIMAINEN KESKUSTA-ALUE Helsingin keskustan elinvoimaisuuden turvaamiseksi ja vetovoimaisuuden ylläpitämiseksi keskustaa on koko ajan kehitettävä. Käynnissä on useita suunnitelmia, joilla edellä mainittuihin tavoitteisiin pyritään. Keskustatunnelin rakentaminen mahdollistaa aikanaan myös kävelykeskustan laajentamisen. Keskustan maanalainen huoltotunneli vapauttaa katutilaa, jota voidaan halutessa elävöittää. Keskustan elinvoiman kehittämisessä korostetaan myös alueen saavutettavuutta. Pysäköintipaikkojen määrä on viime vuosina kasvanut ydinkeskustassa pysäköintilaitoksissa ja kasvaa jossain määrin edelleen. Keskustassa asiointiin mielletään kuitenkin liittyvän puutteita kuten esimerkiksi pysäköintipaikkojen vähäisyys ja kalleus. Väärien mielikuvien poistamiseksi samoin kuin keskustan palveluiden ja saavutettavuuden markkinoimiseksi tarvitaan alueen yritysten ja kiinteistönomistajien yhteisiä toimenpiteitä. Musiikkitalo valmistuu Töölönlahden kupeeseen vuonna Tämän lisäksi alueelle rakennetaan taiteen, kulttuurin, vapaa-ajan ja tapahtumien kaupunkikeidas, Finlandia-puisto. Töölönlahden kulttuurilaitokset yhdessä puiston kanssa tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet kehittää alueesta omanlaisensa vetovoimainen kaupunkitila. Toimenpiteet Kaupunki jatkaa toimenpiteitä keskustan vetovoiman ylläpitämiseksi käynnistämällä Kauppatorin ympäristön suunnittelun ja Kaupungintalokortteiden kehittämisen ns. vanhan kaupunginosan elävöittämiseksi. Kaupunki vaikuttaa keskustassa toimiviin yrityksiin ja kiinteistönomistajiin yhteisten markkinointitoimenpiteiden käynnistämiseksi. Ydinkeskustaa on kaupallisten toimintojen ohella tarkoituksenmukaista kehittää pääasiassa monipuolisten palvelujen ja tapahtumien alueena, ts. kaupunkilaisille ja matkailijoille elämyksiä tarjoavana olohuoneena. Julkiseen kaupunkitilaan tehdyt näkyvät panostukset lisäävät toimijoiden luottamusta myönteiseen kehitykseen. Tämä vastavuoroisesti kasvattaa alueen muiden toimijoiden panostuksia. Keskustaa on kehitettävä tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa kiinnittäen huomiota mm. potentiaaliseen ostovoimaan ja eri toimintojen menestymisedellytyksiin kullakin alueella. Eri osa-alueille on perusteltua luoda omanlaisensa profiilit suurista kaupan keskittymistä ja erikoiskaupan palveluja tarjoavista minikeskittymistä aina korkeatasoisesti toteutettuihin puistoihin tapahtuma-areenoineen. Kauppatorin ympäristön vanhaa kaupunginosaa kehitetään painottaen mm. sen matkailullisesti tärkeää merkitystä ja Helsingin merellisyyttä korostavia ominaisuuksia. 18

20 TAPAHTUMIEN KAUPUNKI Helsingin vetovoiman ja tunnettavuuden kehittämiseksi kaupunki tarvitsee kansainvälistä näkyvyyttä omaavia tapahtumia. Tapahtumien runsaus on laajemminkin tärkeä osa vetovoimaa. Tapahtumiin liittyy myös huomattavaa elinkeinotoimintaa. Kulttuuri- ja urheilutapahtumien ohella eri alojen ammattitapahtumat lisäävät kaupungin kansainvälistä näkyvyyttä ja tuovat kaupunkiin kävijöitä. Erityisen tärkeitä ovat tapahtumat, jotka vahvistavat Helsingin olemassa olevia, markkinoinnissa käytettäviä vahvuuksia. Helsingin vahvuuksia ovat mm. korkea osaaminen, omaperäinen taide ja kulttuuri, erottuva korkeatasoinen arkkitehtuuri, design ja muotoilu sekä urheilu. Helsingin hyödynnettäviä erityispiirteitä ovat esimerkiksi merellisyys, vuodenaikojen vaihtelu sekä sijainti voimakkaasti kehittyvällä Itämeren alueella, kulttuurien murrosvyöhykkeellä idän ja lännen välissä. Toimenpiteet Kaupunki käynnistää yhdessä Pääkaupunkiseudun Markkinointiyhtiön kanssa toimenpiteet merkittävien kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien saamiseksi pääkaupunkiseudulle. Samalla kaupunki kehittää tapahtumia, koordinoi tapahtumien järjestämistä sekä auttaa ulkopuolisia tapahtuman järjestäjiä. Kaupunki hyödyntää rakennettavan Musiikki-talon ja muiden Töölönlahden kulttuurilaitosten tarjoamat mahdollisuudet sekä panostaa Töölönlahden alueelle rakennettavan Finlandia-puiston toteuttamiseen. Kaupunki luo edellytykset Helsingin Juhlaviikot -tapahtuman laajentamiseksi ja kehittämiseksi kansainvälisemmäksi sekä selvittää mahdollisuudet toteuttaa biennaali-tyyppinen tapahtuma esimerkiksi Juhlaviikkojen yhteydessä. Tapahtumaprofiilin kehittämisessä tarvitaan sekä yksittäisiä, kertaluontoisia suurtapahtumia että vuosittain toistuvia, vakiintuneita tapahtumia kuten festivaaleja ja messuja. Säännöllisesti toistuvia tapahtumia on helpompi markkinoida, millä on merkitystä vapaa-ajan ja kokousmatkailun lisäämisessä. Merkittävien kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien aktiivinen houkuttelu on otettava osaksi kaupungin säännöllistä toimintaa. Samalla kehitetään olemassa olevia tapahtumia, koordinoidaan niiden järjestämistä sekä taataan sujuva hallinto ja hyvät edellytykset tapahtumien järjestäjille. Tapahtumille tulee myös tarjota erilaisia mahdollisuuksia näkyä kaupunkikuvassa. Tapahtumallisuus on siten nostettava esiin kaupungin viestinnässä ja markkinoinnissa. Kaupungin on myös osaltaan varmistettava alueellaan riittävä ja ajanmukainen infrastruktuuri merkittävien kansainvälisten tapahtumien järjestämiseen. Tämä edellyttää tapahtumien järjestämisedellytysten ottamista huomioon esimerkiksi kaupungin omassa suunnittelu- ja rakentamistoiminnassa. Edellytykset tapahtumien järjestämiseksi keskustassa paranevat lähivuosina erityisesti Töölönlahden alueella: Musiikkitalo ja Finlandia-puisto täydentävät kokonaisuutta, jonka mahdollisuuksia tulee jatkossa hyödyntää. 19

21 LAADUKKAIDEN PALVELUIDEN KESKITTYMÄ Palvelualat muodostavat suurimman työllistävän toimialakokonaisuuden Helsingissä kuten useimmissa muissakin eurooppalaisissa suurkaupungeissa. Palvelualojen osuus koko työpaikkamäärästä oli 85 % vuonna Helsingissä noin puolet työpaikkojen kokonaismäärästä on yksityisellä palvelusektorilla kuten tukku- ja vähittäiskaupassa, hotelli- ja majoitustoiminnassa, kuljetuksessa ja tietoliikenteessä, rahoitus- ja kiinteistötoiminnassa sekä liike-elämän palveluissa. Työpaikoista reilu kolmannes on julkisella palvelusektorilla, johon kuuluvat julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus, terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut sekä muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut. Ylivoimaisesti suurin työllistäjä Helsingissä on liike-elämän palvelut: tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan alalla oli työpaikkaa vuonna Terveys- ja sosiaalipalvelut työllistävät henkilöä. Seuraavaksi suurimmat työllistäjät ovat tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus ja tietoliikenne, muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut sekä julkinen hallinto. Helsingissä palvelutuotannon kehittymistä, monipuolistumista ja myös erikoistumista ovat suosineet palveluntuottajien välillä vallitseva kilpailu ja laaja-alaiset yhteistyömahdollisuudet yritysten kesken. 20

22 VAHVAT KASVUALAT Tietointensiiviset liike-elämän palvelut Luovat alat Tietointensiivisillä liike-elämän palveluilla tarkoitetaan sellaisia yritysten tuottamia palveluja, joissa tiedolla ja osaamisella on erityisen suuri merkitys. Näihin palveluihin luetaan tavallisesti ohjelmisto- ja uusmedia-ala, markkinointiviestintä, taloushallinnon palvelut, lainopilliset palvelut, konsulttipalvelut, henkilöstöpalvelut sekä yksityiset tutkimus- ja koulutuspalvelut. Luoviin toimialoihin kuuluvat muun muassa arkkitehtuuri, muotoilu, taide, muoti- ja käsityöläisalat, ohjelmistotuotanto, musiikki, teatteri, media- ja kustannusala. Luoviin aloihin luetaan toisinaan kuuluvaksi myös ns. tekijänoikeusteollisuus, johon kuuluvat tutkimus, teknologia ja teolliset mallit. Tietointensiiviset liike-elämän palvelut ovat viime vuosina nousseet merkittävään asemaan palvelusektorilla. Kaikista tietointensiivisten liike-elämän palveluiden työpaikoista 30 % on Helsingissä. Ennakkotietojen mukaan alan työpaikkamäärä kasvoi 14 % vuonna Tietointensiivisten palveluyritysten merkitys perustuu niiden omaan kykyyn tuottaa uusia innovaatioita ja kasvattaa liiketoimintaa samalla kun ne myös välittävät niitä yrityksestä toiseen. Tutkimus-, koulutus- ja konsulttiyritykset ovat keskeisessä asemassa innovaatioiden siirtämisessä. Tietointensiivisten palveluyritysten toimintaedellytyksiä kehitettäessä konkretisoituu tavallaan innovatiivisen miljöön rakentaminen. Ruoholahdessa, jonne on keskittynyt alan yrityksiä, on kehitteillä tietointensiivisiin yrityspalveluihin erikoistunut hanke: sen tavoitteena on klusterikehityksen ohella paneutua yritysten eri kehitysvaiheisiin keskittyviin palveluihin ja siten parantaa alan yritysten toimintaedellytyksiä. Taiteiden, kulttuurin ja luovuuden taloudellinen ja liiketoiminnallinen merkitys on korostunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Luovien alojen merkitys on suuri myös Helsingissä: suppeamman toimialamäärittelyn mukaan luovien alojen osuus kaupungin kaikkien alojen työpaikoista oli 8 % vuonna Vahvoja aloja ovat tällä hetkellä mm. design, taide, musiikki- ja kustannustoiminta. Luovien alojen merkityksen arvioidaan vielä kasvavan huomattavasti seuraavan kymmenen vuoden aikana. Luovien alojen toiminta keskittyy Suomessa vahvasti pääkaupunkiseudulle: yksistään Helsingissä on kolmannes alan työpaikoista. Keskittyminen tietyille alueille on alalle kansainvälisesti tyypillistä. Kaupungin kyvyssä houkutella avainosaajia puoleensa korostuvat alueen aktiivinen ilmapiiri ja kiinnostava elinympäristö. Suomen kaikki taidekorkeakoulut sijaitsevat Helsingissä. Alueella on myös useita muita luovien alojen osaajia kouluttavia korkeakouluja ja oppilaitoksia. Helsingin taide- ja kulttuurielämä on voimakasta ja omaleimaista. Kaupunkielämä on yleisesti vilkastunut ja alue on tullut kansainvälisemmäksi. Näitä mahdollisuuksia hyödyntämällä Helsingistä voidaan kehittää luovien alojen merkittävä kansainvälinen keskus. 21

23 Luovilla aloilla toimii keskimääräistä enemmän pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Yritystoiminnan kehittymiseksi kaupungissa tulisi kuitenkin olla tarjolla kohtuuhintaisia, luovuuteen kannustavia toimitiloja ja -ympäristöjä. Tällä hetkellä kaupungista esimerkiksi puuttuu taho, jonka tehtävänä olisi arvioida mm. vanhojen tilojen uudelleenkäyttömahdollisuuksia kulttuurituotannon näkökulmasta ja koordinoida tilojen kehittämistä näihin tarkoituksiin. Luovien alojen vetovoimaisuuteen ja potentiaaliin voidaan vaikuttaa myös ottamalla ne nykyistä paremmin huomioon kaupungin omassa toiminnassa esimerkiksi panostamalla kiinnostavaan ja rohkeaan arkkitehtuuriin sekä kaupungin elävöittämiseen. Kaupungin hallintokuntien yhteistyötä luovien alojen toimijoiden kanssa olisi hyvä vahvistaa. Lisäksi kaupungin tulisi aktiivisesti osallistua korkeakoulujen, alan keskeisten toimijoiden ja kaupungin välisen yhteistyön synnyttämiseen ja syventämiseen. Matkailu Matkailuun liittyviksi toimialoiksi luetaan mm. majoitus- ja ravitsemustoiminta, henkilöliikenteen osuus rautatie-, tie-, vesi- ja ilmaliikenteessä, henkilöliikenteen tukitoiminta (mm. linja-autoasemat), liikennevälineiden ym. vuokraus, ml. urheilu- ja liikuntavälineiden vuokraus, matkatoimistoala, näyttämö- ja konserttitoiminta, museot ja näyttelyt, urheiluhallit yms. sekä huvipuistot. Matkailu on kasvava ala, jonka vaikutus alueen elinkeinotoimintaan ei rajoitu pelkästään matkailutuotteita myyviin yrityksiin, vaan säteilee myös kauppaan ja moniin muihin palveluja tuottaviin yrityksiin. Uudellamaalla matkailu työllistää noin ja Helsingissä henkilöä. Matkailu on kehittynyt viime vuosina suotuisasti Helsingissä. Kaupungissa on arvioitu käyvän noin 10 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Ulkomaiset matkailijat jättivät vuonna 2005 kaupunkiin 648 miljoonaa euroa. Helsinki ympäristöineen onkin Suomen matkailun tärkein keskus ja portti muuhun Suomeen. Helsinki on selkeästi ympärivuotinen kohde. Matkailijat viipyvät kaupungissa kuitenkin keskimäärin vain noin kaksi vuorokautta. Tavoitteena on yrittää pidentää erityisesti ulkomaisten matkailijoiden viipymää. Tämä edellyttää entistä paremmin kysyntää vastaavia tuotteita sekä niiden tehokasta markkinoimista. Myös risteilymatkustajien määrä on kasvanut Helsingissä. Enemmistö risteilymatkustajista viipyy kaupungissa kuitenkin vain yhden päivän. Helsingillä on mahdollisuuksia kehittyä Itämerelle suuntautuvan risteilymatkailun kotisatamaksi, jolloin sekä matkailijoiden määrä että viipymä kaupungissa kasvaisi. Tämä edellyttää kuitenkin useiden eri toimijoiden yhteistyötä Suomessa. Matkailu kasvaa edelleen lisääntyvien tulojen ja kasvavan vapaa-ajan myötä. Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle tuo myös uudenlaista kysyntää, ns. wellness-matkailun. Myös Itämeren asema risteilykohteena vahvistaa tätä trendiä. Suomen ja Helsingin aseman turvallisena ja toimivana kohteena arvellaan vahvistuvan myös kokous- ja kongressimatkailun lisääntyessä. 22

24 Pelkästään Helsingin vaikutusalueella asuu noin 1,3 miljoonaa ihmistä, jotka ovat potentiaalisia matkailupalveluiden käyttäjiä. Hyvät matkailupalvelut lisäävät myös asukkaiden viihtyvyyttä. Matkailun edistämiseen oikealla tavalla suunnatut panokset voivat lisätä myös yritysten sijoittumishalukkuutta kaupunkiin. Matkailuelinkeinoa kehitetään sekä matkailijan että matkailupalveluja tuottavien yritysten näkökulmasta. Helsingissä on pitkästä rantaviivasta huolimatta vähän matkailua palvelevia toimintoja rannalla tai saaristossa. Merellisiä matkailukohteita on kehitettävä alkaen niiden vaatimista kynnysinvestoinneista. Ennen suunniteltujen hankkeiden käynnistämistä on selvitettävä, mistä tuotteista ja palveluista on kysyntää sekä mitä investointeja niiden toteuttamiseksi tarvitaan. Toimenpiteet Kaupungin elinkeinopolitiikassa painopistealueita ovat tietointensiiviset liike-elämän palvelut, luovat alat ja matkailu. Kaupunki sitoutuu kehittämään valittujen painopistealojen toimintaedellytyksiä. Kaupunki käynnistää tietointensiivisten palveluiden toimialaohjelman Ruoholahden alueella yhteistyössä Culminatumin sekä perustettavan yritysryhmän kanssa. Kaupunki kehittää osaltaan matkailun ja siihen kiinteästi liittyvien elinkeinojen toimintaedellytyksiä tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa: Kaupunki selvittää matkailutuotteiden ja -palveluiden kysyntää sekä toteuttamismahdollisuuksia. Kaupunki käynnistää tarvittaessa toimenpiteet merellisten matkailupalveluiden edellyttämien kynnysinvestointien aikaansaamiseksi. Kaupunki selvittää alan toimijoiden kanssa mahdollisuudet lisätä Helsingin osuutta risteilymatkailun kotisatamana. Samalla kaupunki selvittää, mitä investointeja kotisatamatoiminta edellyttää. 23

25 JULKISET PALVELUT INNOVAATIOIDEN KASVU- ALUSTANA Kaupungin on mahdollista tuottaa lakisääteiset palvelut itse tai ostaa ne palvelusopimuksin yksityisiltä yrityksiltä ja kolmannen sektorin palveluntarjoajilta. Helsingin kaupungin hankintojen kokonaismäärä vuonna 2004 oli 1,9 miljardia euroa. Palveluiden osuus kaupungin hankinnoista on kasvamassa: vuonna 2004 palvelujen osuus oli 37 % eli noin 700 miljoonaa euroa (ilman HUS:ia). Palveluita hankkivat eniten sosiaalivirasto, terveyskeskus ja opetusvirasto. Kaupungin mahdollisuudet lisätä merkittävästi omaa palvelutuotantoaan ovat rajalliset pelkästään henkilöstönäkökulmasta: noin kolmannes kaupungin henkilöstöstä siirtyy lähivuosina eläkkeelle. Mittava luonnollinen rakennemuutos tarjoaakin mahdollisuuden toimintatapojen hallittuun muuttamiseen. Avaamalla julkista palvelutuotantoa enemmän kilpailulle kaupunki voi edesauttaa myös pienten yritysten kannalta toimivien markkinoiden syntymistä. Perusmarkkinoiden synnyttyä yritykset pystyvät kehittämään ja laajentamaan toimintaansa tarjoamalla uusia palveluita myös yksityisille kuluttajille. Uusien työpaikkojen lisäksi syntyy kokonaan uudenlaisia työpaikkoja. Jotta yritykset voisivat varautua kysynnän muutoksiin, niiden on kuitenkin tiedettävä, missä määrin kaupunki aikoo tulevaisuudessa ostaa palveluja markkinoilta. Kaupungin tulee ennakoida riittävän pitkäjänteisesti palvelualan kehittämistarpeita. Kaupunki voi myös edistää yhteistyötä yritysten, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden toimijoiden kesken. Kaupungin edun mukaista on edistää toimivien markkinoiden syntymistä ja kehittymistä. Hankinnoissa ja hankintojen suunnittelussa kulloisenkin hankintatarpeen sisällöstä ja luonteesta riippuen pyritään ottamaan huomioon myös pienempien toimittajien mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin. Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat tiivistäneet yhteistyötään hankintatoimessa käynnistämällä kaupunkikohtaiset ja yhteiset kehittämistoimenpiteet palvelutuotannon ja hankintatoimen toimintatapojen yhtenäistämiseksi. Pääkaupunkiseudun yhteisen hankintastrategian valmistelu alkaa keväällä Kehittämistyön edettyä tehdään selvitys kaupunkien yhteisen hankintayksikön perustamisesta. 24

26 Oikein toteutettuina julkiset hankinnat ovat erinomainen keino myös yritysten innovaatiotoiminnan edistämiseen. Tämä edellyttää kilpailuttamisen tuomien mahdollisuuksien tehokasta hyödyntämistä kaupungin hankinnoissa: valinnoissa on painotettava hinnan ohella laatua ja kehittämisnäkökohtia. Rutiinihankintojen rinnalla on tuettava innovatiivisuutta mahdollistavaa yhteistyötä. Myös julkisten palvelujen kehittämisessä osaamiseen ja oppimiseen perustuvat innovaatiot ovat avainasemassa. Riippumatta tuotantomallista kaupungin hallintokunnat tarvitsevat palvelutuotantonsa uudistamiseksi kumppaneita niin korkeakouluista kuin alansa yrityksistä. Julkinen hallinto voi olla vaativa ensikäyttäjä ja yhteistyökumppani tuotekehityksessä - eräillä aloilla kaupungin ja yritysten kiinteä yhteistyö on suorastaan välttämätöntä. Julkisten palvelujen uudistushankkeet tarjoavatkin Helsingin seudun yrityksille mahdollisuuksia kehittää omia tuotteitaan ja palvelujaan kilpailukykyisiksi jopa vientimarkkinoille. Kaupunki voi näin auttaa alueensa yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen samalla kun kehittää omia peruspalvelujaan. Forum Virium Helsinki -hankkeen lähtökohtina ovat palveluliiketoiminnan nopea kehitys sekä digitalisoitumisen aikaansaama muutos. Helsingin kaupungin on mahdollista käynnistää palvelutuotantoa uudistavia kehittämishankkeita alan merkittävimpien yritysten kanssa. Tutkimus- ja tuotekehityshankkeita toteutetaan mm. terveydenhoidon, opetuksen ja koulutuksen, metropoliliikenteen sekä palvelujen monimediajakelun aloilla. Julkisten palvelujen kehittämiseen tarkoitettua tuotekehitysrahoitusta tulisi lisätä. Kaupungin innovaatiorahasto tarjoaa mahdollisuuden edistää innovaatioihin tähtäävää yhteistyötä korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Hankkeisiin tulee hankkia myös Tekesin ja muiden ulkopuolisten tahojen rahoitusta. Toimenpiteet Kaupunki kehittää hankintapolitiikkaa tukemaan innovaatioiden syntymistä ja käyttöönottoa sekä innostaa hallintokuntia etsimään innovatiivisia toimintamalleja hankinnoissaan. Kaupunki panostaa henkilöstönsä hankintaosaamisen kehittämiseen. Kaupunki järjestää hankinnoista koulutusta yrityksille yleisesti sekä erityisesti sosiaali- ja terveysalan yrityksille. Kaupungin hallintokunnat käyttävät innovaatiotoiminnassaan hyväksi Forum Virium Helsinki -hankkeessa mukana olevien yritysten tarjoamia mahdollisuuksia. Kaupunki kehittää innovaatiorahastoa tukemaan palvelutuotannon uudistushankkeita, joissa yhdistetään korkeakoulujen ja yritysten osaamista sekä Tekesin rahoitusta. 25

27 MAAILMANLUOKAN INNOVAATIO- JA LIIKETOIMINTAKESKUS HUIPPUOSAAMISEN KESKITTYMÄ Globaalissa toimintaympäristössä huippuosaamisen keskittymät rakentuvat innovatiivisten yliopistojen ja muiden oppilaitosten, tutkimuslaitosten, yritysten, rahoittajien sekä näiden välisen monipuolisen vuorovaikutuksen varaan. Pääkaupunkiseudulla tutkimuksen läheisyyteen on rakentunut innovatiivisia toimintaympäristöjä mm. Arabianrantaan sekä teknologiakeskittymiä Otaniemeen ja Viikkiin. Taloudellisen kasvun ja luovuuden moottoreina suurkaupungit ympäristöineen tarjoavat enemmän ja parempia työpaikkoja sekä palveluja, mikä vetää puoleensa työvoiman innovatiivisinta osaa. Suomessa Helsinki ympäristöi- neen tarjoaa parhaat luontaiset edellytykset huippuosaamisen syntymiselle ja kehittämiselle sekä sen kaupalliselle hyödyntämiselle. Tutkimus- ja kehittämistoiminnasta vastaavat Helsingin seudulla valtaosaltaan yritykset. Alueen suurien tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen rooli on myös merkittävä. Tutkimuksen ja korkeakoulutuksen perusresursointi päätetään pitkälti kansallisella tasolla, mutta osaamisen hyödyntämisessä on paljon tehtävissä myös aluetasolla. Kaupungit voivat mm. toimia voimien kokoajana käynnistämällä ja koordinoimalla yliopistojen ja korkeakoulujen sekä muiden toimijoiden välistä yhteistyötä. Helsingin kaupunki toteuttaa osaltaan Helsingin seudun innovaatiostrategiassa esitettyjä toimenpiteitä. Osaamiskeskustoiminta osana seudullista elinkeinopolitiikkaa Kansallisella osaamiskeskusohjelmalla suunnataan voimavaroja innovaatiotoiminnan kehittymiseen eri alueilla ja vahvistetaan elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä huippuosaamisessa. Helsingin kaupunki panostaa osaamiskeskusohjelman toteuttamiseen Culminatumin kautta. Valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa 2006 vuosien osaamiskeskusohjelmaan yhteensä 13 osaamisklusteria. Alkaneella ohjelmakaudella Culminatum vastaa digitaalisten sisältöjen ja asumisen osaamisklusterien kansallisesta koordinoinnista ja vuosina myös nano- ja mikrojärjestelmien sekä tulevaisuuden materiaalien klusterista. Koordinaattorina Culminatum edistää klusterien yhteistyötä eri alueiden, toimijoiden ja rahoittajien kesken kotimaassa ja kansainvälisesti. Uudenmaan osaamiskeskuksella on tärkeä rooli myös elintarvikekehityksen, HealthBio - terveyden bioklusterin, hyvinvoinnin, jokapaikan tietotekniikan, matkailu- ja elämystuotannon sekä ympäristöteknologian osaamisklusterien toteuttamisessa. 26

28 Yrityshautomotoiminnan kehittäminen Uudellamaalla toimivan yrityshautomoiden verkostoon kuuluu tällä hetkellä 15 yrityshautomoa. Niissä on vuosittain noin 400 yritystä. Useat hautomot ovat oppilaitossidonnaisia. Elinkeinopalveluun kuuluva NYP Yrityspalvelut ylläpitää maahanmuuttajayrittäjyyteen erikoistunutta hautomoa. Yrityshautomoverkoston rahoituksesta on pääasiassa vastannut Uudenmaan TE-Keskus Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella (ESR). Helsingin kaupunki on tukenut taloudellisesti useita helsinkiläisiä hautomoita. Yrityshautomoverkoston rahoitus jatkuu nykyisessä muodossaan vuoden 2007 loppuun. ESR-rahoitusta on käytettävissä hautomotoimintaan myös uudistetussa muodossa vuonna 2008 alkavalla ohjelmakaudella. Hautomotoiminnan yhtenä perustehtävänä on jalostaa tutkimuksen kautta syntyviä ideoita liiketoiminnaksi. Akateeminen tutkimus ei kuitenkaan ole ainoa pohja uusille innovaatioille. Myös yritystoiminta synnyttää runsaasti spin-off -tyyppisiä aihioita. Kaupungin tulisi kehittää yhteistyössä naapurikaupunkien ja Uudenmaan TE-Keskuksen kanssa hautomoverkostoa pohjautuen klusterikehitykseen. Pääkaupunkiseudun hautomoita tulisi tarkastella yhtenäisenä kokonaisuutena, jossa keskitetysti hoidettaisiin hautomoiden hallinnointi, markkinointi, koulutuksen, neuvonnan ja mentoroinnin hankkiminen sekä rahoitus. Sisältöosaaminen löytyisi kustakin yksiköstä ja kytkennät sekä yliopistojen, korkeakoulujen että yritysmaailman hankkeisiin järjestettäisiin pääasiassa klusteripohjaisesti. Tämä edellyttäisi kiinteätä yhteistyötä yliopistojen ja korkeakoulujen kesken samoin kuin niiden innovaatiotoiminnan tukemisen kokoamista yhteiseksi selkeäksi kokonaisuudeksi. Toimenpiteet Kaupunki sitoutuu yhdessä naapurikaupunkien ja korkeakoulujen kanssa alkavan osaamiskeskusohjelman toteuttamiseen. Kaupunki huolehtii kolmikantayhteistyön kehittämisestä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa vahvistamalla seudullista kehittämisyhtiö Culminatumia. Kaupunki vahvistaa Viikin tiedepuisto -konseptia ja kehittää Helsinki Business and Science Parkista Suomen parhaimman tiedepuistoalueen toimialallaan. Kaupunki tehostaa yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tehtävää yhteistyötä yliopistoneuvottelukunnan puitteissa Helsingin Yliopiston kanssa, Innovatiivinen kaupunki -hankkeessa Teknillisen korkeakoulun kanssa sekä kumppanuussopimuksen puitteissa Helsingin kauppakorkeakoulun kanssa. Kaupunki selvittää tarvetta perustaa kaupungin yliopistoyhteistyötä koordinoiva yhteinen Innovaatio-foorumi. Kaupunki kanavoi seudullista siemenrahastoa koskevat toimenpiteensä, mm. kumppanuushankkeiden rahoituksen, SpinnoSeed Oy:n kautta. Kaupunki luo osaltaan edellytyksiä terveydenhuollon ja sosiaalitoimen laitosten käyttämiseksi tutkimuksen ja tuotekehityksen testiympäristöinä esimerkiksi Meilahden kampuksen alueella ja Kustaankartanossa. Kaupunki tukee yrityshautomoiden toimintaa alueellaan aloittaneiden innovatiivisten yritysten kehittämiseksi ja tutkimuspohjaisen osaamisen jalostamiseksi liiketoiminnaksi. Kaupunki selvittää yhteistyössä TE-Keskuksen, pääkaupunkiseudun kaupunkien sekä yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden innovaatiotoimintaa edistävien tahojen kanssa mahdollisuudet organisoida yrityshautomoverkosto klusteripohjaisesti. 27

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN JA TYÖLLISYYDEN LISÄÄMISEKSI SEKÄ AVAINTOIMIALOJEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI LUONNOS 22.5.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMENPITEET KAUPUNGIN

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Menestyvien yritysten Metropolialue. Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011

Menestyvien yritysten Metropolialue. Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011 Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011 2 3 Alkusanat: Alueen yrittäjien yhteinen näkemys Helsingin Yrittäjien, Pääkaupunkiseudun (Espoo, Vantaa, Kauniainen) Yrittäjien ja Uudenmaan

Lisätiedot

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 HELSINGIN SEUTU * Väkiluku: 976 222 (v. 2004) Yritysten lukumäärä: 50 192 (v. 2003) Koko maan yritykset 229

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:4 Sisällys Mikä on maankäytön kehityskuva... 1 Maankäytön kehityskuvan sisältö... 1 Maankäytön kehityskuvan suhde yleiskaavaan... 1 Strategiset

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Yritysystävällinen kulttuurikaupunki Järvenpään elinkeino-ohjelma 2011-2015

Yritysystävällinen kulttuurikaupunki Järvenpään elinkeino-ohjelma 2011-2015 Yritysystävällinen kulttuurikaupunki Järvenpään elinkeino-ohjelma 2011-2015 2 Järvenpään elinkeino-ohjelma 2011-2015 Silkkiuikku, Järvenpään nimikkolintu SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä...

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

2005 200 MAAKUNTAOHJELMA

2005 200 MAAKUNTAOHJELMA 2005 2008 MAAKUNTAOHJELMA Varsinais-Suomen maakuntaohjelma vuosille 2005-2008 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36, 20101 Turku) p. (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi ISBN 951-9054-96-0 2005

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009 KAUPUNKIPOLITIIKAN PERIAATEPÄÄTÖS 2009-2011 1 Johdanto Valtioneuvoston lokakuussa 2008 hyväksymän alueellisen koheesio- ja

Lisätiedot

Sykkivä sydän suomalainen metropoli

Sykkivä sydän suomalainen metropoli Sykkivä sydän suomalainen metropoli SDP:n metropolityöryhmän raportti puoluehallitus 2.6. ja 16.6.2010 Hyv. puoluehallitus 16.6.2010 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 Johdanto 2 Metropolialueen menestystekijät

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA POHJOIS-SAVON 2015 MATKAILUSTRATEGIA A:73 Kuopio 2011 Painosmäärä 100 kpl Taitto Thomasmedia Painopaikka Kopijyvä ISSN 1797-4402 ISBN 978-952-5759-56-3 ISSN pdf 978-952-5759-57-0 Pohjois-Savon liitto PL

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta P 15 km Pääkaupunkiseutu Muu Helsingin seutu Kunta- ja palvelurakenneuudistushanke 14.2.2006 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä...2 1. Pääkaupunkiseudun valtakunnallinen asema

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja ELINKEINOSTRATEGIA 2005-2008 27.3.2006 2 ESIPUHE Haukiputaan edellinen elinkeinostrategia valmistui vuonna 2002. Vaikka strategia on ajallisesti varsin tuore, on moni sen perustana ollut asia muuttunut

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006 2 Sisällysluettelo: JOHDANTO...3 EUROOPAN UNIONIN TYÖLLISYYSSTRATEGIA...4 KANSALLINEN TYÖLLISYYDEN POLITIIKKAOHJELMA...4 HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006...5

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUSSA

ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Kestävän kehityksen koulutusohjelma 2012 Niina Ratilainen ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUSSA Turun kaupunki ja Linnakaupungin osayleiskaava OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin 015 321 130

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö Elpo-työryhmä Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallitus Kunnanhallitus 13.04.2015 Valtuusto 27.04.2015 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kunnan

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

Kaupunki oman onnensa seppänä

Kaupunki oman onnensa seppänä Eero Holstila Kaupunki oman onnensa seppänä Kuntien elinkeinopolitiikan organisointi muuttuvassa toimintaympäristössä Sisältö Esipuhe 3 1 Työn kulku 5 2 Kaupungin elinkeinopolitiikka muutosten keskellä

Lisätiedot