XV D /5022/97, lopullinen FI WP 6. Tietosuojatyöryhmä SUOSITUS 3/97. Anonymiteetti Internetissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "XV D /5022/97, lopullinen FI WP 6. Tietosuojatyöryhmä SUOSITUS 3/97. Anonymiteetti Internetissä"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO XV Sisämarkkinat ja rahoituspalvelut Tiedon vapaa liikkuvuus, yhtiöoikeus ja rahoitustiedot Tiedon vapaa liikkuvuus, tietosuoja ja siihen liittyvät kansainväliset asiat XV D /5022/97, lopullinen FI WP 6 Tietosuojatyöryhmä SUOSITUS 3/97 Anonymiteetti Internetissä Työryhmän antama 3 päivänä joulukuuta

2 TIETOSUOJATYÖRYHMÄ, joka on perustettu 24 päivänä lokakuuta 1995 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 95/46/EY 1 ja joka ottaa huomioon direktiivin 29 artiklan ja 30 artiklan 3 kohdan, ottaa huomioon työjärjestyksensä ja erityisesti sen 12 ja 14 artiklan, on antanut seuraavan suosituksen: Työryhmä hyväksyi kahdeksannessa kokouksessaan 3 päivänä joulukuuta 1997 keskusteluasiakirjan XV/5022 (Anonymiteetti Internetissä) ja käsitteli kansainvälisen televiestintäalan tietosuojatyöryhmän raporttia ja ohjeita (Budapest - Berliini-muistio tietosuojasta ja yksityisyydestä Internetissä). Työryhmä suosittelee, että Euroopan komissio laatii ehdotuksia liitteenä olevan keskusteluasiakirjan (Anonymiteetti Internetissä, liite 1) sekä Budapest-Berliini-muistiossa (liite 2) annettujen suositusten perusteella suositusten täytäntöönpanon tukemiseksi asianmukaisilla kansainvälisillä foorumeilla. 1 EYVL L 281, , s

3 Keskusteluasiakirja - Anonymiteetti Internetissä Hyväksytty kahdeksannessa kokouksessa Johdanto Internetin nopeasta kehittymisestä ja verkon kautta tarjottavien palvelutyyppien ja -määrän nopeasta kasvusta on kirjoitettu paljon. On selvää, että Internet-ilmiö muuttaa parhaillaan elinja työtapojamme kansalaisina ja työntekijöinä; se muuttaa erittäin suuressa määrin tavaroiden ja palvelujen myynti- ja ostotapoja ja vaikuttaa organisaatioiden toimintatapoihin sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Nämä merkittävät ja laajat muutokset aiheuttavat väistämättä uusia ongelmia ja uusia haasteita niille, jotka osallistuvat julkisen politiikan määrittämiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen. Politiikantekijät kiinnittivät aluksi huomiota pääasiassa siihen vaaraan, että Internetiä voidaan käyttää laittoman ja epäsuotavan verkossa tapahtuvan toiminnan välineenä (esim. lapsipornon levittämiseen) sekä "turvallisena" yhteydenpitovälineenä, jolla voidaan helpottaa rikollista toimintaa muualla kuin verkossa. Euroopan tasolla tämä oli pääasiallinen syy tehdä seuraavat aloitteet: Vihreä kirja alaikäisten suojelusta ja ihmisarvon kunnioittamisesta audiovisuaalisen alan palveluissa ja tietopalveluissa (KOM (96) 483, lopullinen), komission tiedonanto Internetin laittomasta ja haitallisesta sisällöstä (KOM (96) 487), 28 päivänä marraskuuta 1996 annettu neuvoston päätöslauselma laittomasta ja haitallisesta sisällöstä ja Bolognassa pidetyn neuvoston epävirallisen kokouksen perustaman laitonta ja haitallista sisältöä käsittelevän työryhmän raportti. Vähitellen on kuitenkin käynyt selväksi, että on otettava huomioon monia muita kysymyksiä. Komission tiedonannolla "Eurooppalainen elektronisen kaupankäynnin aloite" (KOM (97) 157) pyritään laajentamaan keskustelua niin, että se kattaa muitakin tärkeitä poliittisia aiheita. Näitä ovat esimerkiksi verkossa tapahtuvan elektronisen kaupallisen toiminnan verotus (erityisesti alv) sekä verkon sisältöä koskevat henkiseen omaisuuteen liittyvät oikeudet. 2 2 Viimeksi mainitusta aiheesta keskusteltiin jo tekijänoikeutta ja lähioikeuksia tietoyhteiskunnassa koskevassa vihreässä kirjassa ja komission tiedonannossa sen seurannasta. 3

4 Kaikilla näillä aloilla keskustellaan uusista ajatuksista ja uusista mahdollisista ratkaisuista, joiden tavoitteena on varmistaa, että vuosisatojen aikana kehittyneet perinteiset arvot ja yhteiskunnalliset arvostukset voivat säilyä myös uuden tekniikan aikakautena. Monilla aloilla ongelmana on, että on vaikeaa havaita lainvastainen toiminta ja löytää siihen syyllistyvä henkilö. Kuka on vastuussa lapsipornon tuomisesta Internetiin? Kuka on kopioinut itselleen tekijänoikeudella suojattua materiaalia? Kuka ei ole tehnyt alv-ilmoitusta verkossa tarjottavista palveluista? On ollut luonnollista ehdottaa, että kaikki Internetin ja sen eri palvelujen käyttäjät pitäisi pystyä tunnistamaan selkeästi ja että kaiken verkossa harjoitettavan toiminnan alkuperä pitäisi pystyä jäljittämään. Yksityiselämän kunnioittaminen Internetiä koskevan politiikan kehittäminen ei tapahdu tyhjiössä, vaan taustalla on vakiintuneita periaatteita ja arvoja. Ne, jotka vastustavat yrityksiä rajoittaa tai säännellä toimintaa verkossa, mainitsevat usein sananvapauden. Tämä on perusoikeus, joka sisältyy ihmisoikeuksia koskevan Euroopan yleissopimuksen 10 artiklaan ja joka on sisällytetty yhteisön oikeusjärjestelmään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen F artiklan 2 kohdassa. Kuitenkin myös periaate yksityiselämän kunnioittamisesta (ihmisoikeuksien koskevan Euroopan yleissopimuksen 8 artikla, lisäksi sisällytetty yhteisön oikeusjärjestelmään) on yhtä tärkeä, kun arvioidaan mitä tahansa Internetiin liittyvää politiikkaa. Viimeisten 25 vuoden aikana on käynyt selväksi, että yksityiselämän kunnioittamisen periaatetta uhkaa erityisesti organisaatioiden mahdollisuus kerätä suuria määriä tietoa yksittäisistä henkilöistä digitaalisessa muodossa. Tällaista tietoa voidaan erittäin nopeasti (ja nykyään varsin edullisesti) käsitellä, muokata ja toimittaa eteenpäin. Huoli tästä kehityksestä ja henkilökohtaisten tietojen mahdollisista väärinkäytöksistä on johtanut siihen, että kaikki EU:n jäsenvaltiot (ja nyt yhteisö direktiivillä 95/46/EY) ovat säätäneet erityisiä tietosuojalakeja, jotka sisältävät henkilötietojen käsittelyä koskevia määräyksiä. Tietosuojan perusperiaate on (direktiivin 95/46/EY 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 7 artiklan mukaisesti), että henkilötietojen on aina oltava asianmukaisia ja olennaisia eivätkä ne saa olla liian laajoja siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty. Kaikki henkilötiedot ovat mahdollinen uhka yksityiselämän kunnioittamiselle, ja sen vuoksi henkilötietoja kerättäessä on 4

5 tarpeen varmistaa, että tietoja kerätään oikeutettua tarkoitusta varten ja mahdollisimman vähäisessä määrin. Televiestintäverkkojen ja Internetin erityispiirteenä on, että niiden avulla voidaan luoda valtava määrä tapahtumatietoja (tietoja, joiden avulla varmistetaan oikeat yhteydet). Mahdollisuudet verkkojen interaktiiviseen käyttöön (mikä on monien Internet-palvelujen olennainen ominaisuus) lisäävät tapahtumatietojen määrää entisestään. Kun käyttäjä lukee sanomalehteä verkossa, hän toimii interaktiivisesti valitsemalla haluamansa sivut. Nämä valinnat muodostavat tapahtumatietojen ketjun. Sen sijaan perinteisempiä uutisia ja tietopalveluja (esimerkiksi televisiota) käytetään paljon passiivisemmin, ja interaktiivisesti toimitaan vain lehtikioskien ja kirjastojen "off-line-maailmassa". Joissakin lainkäyttöjärjestelmissä tapahtumatiedot ovat jossakin määrin suojattuja kirjeenvaihdon luottamuksellisuuteen liittyvien määräysten perusteella, mutta tietojen määrän valtava kasvu antaa kuitenkin oikeutetusti aihetta huoleen. Kun verkkopalvelut kehittyvät tekniikaltaan ja niiden suosio kasvaa, tapahtumatietoja koskeva ongelma kasvaa. Aina kun käytämme Internetiä, käytöstä jää digitaalinen jälki. Kun yhä useammat päivittäisistä toimistamme hoidetaan verkossa, yhä suurempi määrä teoistamme, valinnoistamme ja mielipiteistämme tallennetaan. Yksityiselämämme kunnioittamista uhkaava vaara ei liity ainoastaan suureen määrään henkilötietoja, joita Internet sisältää. Lisäksi vaarana on sellaisten ohjelmien kehittäminen, joiden avulla voidaan etsiä tietoja verkosta ja koota yhteen kaikki käytettävissä olevat tiedot tietystä henkilöstä. Minneapolis Star Tribunen tuoreessa artikkelissa selitettiin, kuinka voidaan laatia yksityiskohtainen elämänkerta satunnaisesti valitusta henkilöstä käyttämällä edellä kuvattuja ohjelmia ja kokoamalla tietoja kaikista niistä keskusteluryhmistä, joihin henkilö osallistui. Lehti pystyi saamaan selville henkilön osoitteen ja puhelinnumeron, syntymäpäivän, opiskelupaikan, ammatin, tämänhetkisen työpaikan, kiinnostuksen harrastelijateatteriin, suosikkiolutmerkin, suosikkiravintolan ja -lomakohteen sekä hänen mielipiteensä erilaisista aiheista kuten Bill Gates ja "sosiaalisesti tukahduttava" Indianan osavaltio. Yhdysvalloissa on jo useita paikkoja, joista tällaisia "hakupalveluja" on kaupallisesti tarjolla. Anonyymit tiedot - yksi tapa ottaa huomioon yksityiselämän kunnioittaminen Tapahtumatiedot ovat uhka yksityiselämän kunnioittamiselle ainoastaan, jos tiedot voidaan yhdistää tiettyyn henkilöön. Yksi tapa varmistaa yksityiselämän kunnioittaminen on selvästikin se, että mahdollisuuksien mukaan estettäisiin Internetin käytöstä jäävien jälkien liittäminen tiettyyn käyttäjään. Jos anonymiteetti on taattu, yksittäiset henkilöt voivat osallistua Internetvallankumoukseen pelkäämättä, että heidän jokainen liikkeensä tallennetaan ja heistä kerätään tietoa, jota voidaan myöhemmin käyttää ilman heidän suostumustaan. 5

6 Anonymiteettiä verkossa tapahtuvassa viestinnässä pidetään jo täysin oikeutettuna tietyissä tilanteissa. Näin on esimerkiksi silloin, kun seksuaalisen rikoksen uhri tai alkoholisti tai huumeiden käyttäjä haluaa jakaa kokemuksiaan muiden kanssa, itsemurhaa suunnitteleva haluaa keskustella asiatuntijan kanssa tai joku haluaa ilmoittaa rikoksesta ilman pelkoa kostosta. Eräissä muissa tilanteissa taattu anonymiteetti mahdollistaa yksityiselämän kunnioittamisen lisäksi myös sananvapauden. Tämä koskee esimerkiksi totalitaarisessa poliittisessa järjestelmässä eläviä poliittisia toisinajattelijoita, jotka haluavat ilmaista vastalauseensa poliittisesta järjestelmästä ja kiinnittää huomiota ihmisoikeuksien loukkauksiin. Anonymiteetin tarve ulottuu kuitenkin myös näiden erityistapausten ulkopuolelle. Tunnistettavissa olevat tapahtumatiedot luovat pelkän olemassaolonsa vuoksi välineen, jonka avulla voidaan tarkkailla yksilöiden käyttäytymistä suuremmassa määrin kuin aiemmin. Yksityiselämän kunnioittamisen yhdistäminen muihin poliittisiin tavoitteisiin Anonymiteetti Internetissä on selvästikin ongelmallinen aihe hallituksille ja kansainvälisille järjestöille. Mahdollisuus pysyä anonyyminä on tärkeää, jos verkossa halutaan noudattaa yksityiselämän kunnioittamisen ja sananvapauden perusperiaatteita. Mahdollisuus toimia ja kommunikoida verkossa henkilöllisyyttä paljastamatta vaikeuttaa kuitenkin kehitteillä olevia aloitteita, jotka liittyvät julkisen politiikan muihin tärkeisiin aloihin. Näitä ovat esimerkiksi laittoman ja haitallisen sisällön, talouspetosten ja tekijänoikeuksien loukkausten estäminen. Tällainen selkeä ristiriita erilaisten poliittisten tavoitteiden välillä ei ole uutta, ja kuten komission vihreässä kirjassa alaikäisten suojelusta ja ihmisarvon kunnioittamisesta audiovisuaalisen alan palveluissa ja tietopalveluissa korostetaan, ihmisoikeuksia koskeva Euroopan yleissopimus tarjoaa perustan tällaisten ristiriitojen ratkaisemiseksi: se sisältää tietyt perusoikeudet, joita rajoitetaan kuitenkin erityisistä syistä esimerkiksi rikosten ehkäisemiseksi. Harkitessaan tällaisia rajoituksia Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kehittänyt suhteellisuuden periaatteen. Sen noudattamista vaaditaan toimenpiteiltä, joilla rajoitetaan yleissopimuksessa taattuja perusoikeuksia. Tällaisen oikeuskäytännön kehittyminen osoittaa, että aina on ollut tarpeen tasapainottaa keskenään ristiriitaisia julkisia poliittisia tavoitteita. Perinteisemmissä viestintätavoissa, kuten kirje- ja pakettilähetyksissä, puhelimissa, sanomalehdissä tai radio- ja televisiolähetyksissä on saavutettu tasapaino eri tavoitteiden välillä. Politiikantekijöiden haasteena on tällä hetkellä varmistaa, että myös kybermaailmassa säilytetään tämä tasapainoinen lähestymistapa, joka takaa perusoikeudet mutta sallii toisaalta mittasuhteiltaan kohtuulliset rajoitukset näihin 6

7 oikeuksiin määrätyissä ja erityisissä olosuhteissa. Olennaista tässä tasapainossa on se, missä määrin ja missä rajoissa henkilö voi osallistua verkossa tapahtuvaan toimintaan anonyyminä. Menneisyydestä oppiminen ratkaisujen löytämiseksi tulevaisuutta varten Vallitsee selkeä yksimielisyys siitä, että Internetissä tapahtuvaa toimintaa ei voida jättää muutoin sovellettavien oikeudellisten perusperiaatteiden ulkopuolelle. Internet ei ole anarkistinen ghetto, jossa yhteiskunnan sääntöjä ei sovelleta. Samalla lailla hallituksilla ja julkisilla viranomaisilla ei pitäisi olla suurempaa mahdollisuuden rajoittaa yksittäisten henkilöiden oikeuksia ja valvoa potentiaalisesti laitonta toimintaa Internetissä kuin sen ulkopuolella. Myös verkossa on noudatettava sitä vaatimusta, että perusoikeuksien ja -vapauksien rajoitukset ovat perusteltuja, tarpeellisia ja suhteessa muihin julkisen politiikan tavoitteisiin. Periaate siitä, että Internetiä ei kohdella enemmän tai vähemmän suosiollisesti kuin vanhempaa tekniikkaa, näkyy Internetin laitonta ja haitallista sisältöä käsittelevässä komission tiedonannossa. Siinä todetaan, että "mikä on laitonta offline, on laitonta myös online". Lisäksi Internetin laitonta ja haitallista sisältöä käsittelevän työryhmän raportissa esitetään työryhmän toinen lisätoimia koskeva ehdotus. Ehdotukseen sisältyy periaate, että "Internetissä tarjottavaa tietoa olisi voitava välittää yhtä vapaasti kuin paperilla olevaa tietoa". Samaa lähestymistapaa pitäisi soveltaa anonymiteettiä koskevan kysymyksen suhteen. Kuten Bonnissa kokoontuneiden ministerien julistuksessa 3 aivan oikein todettiin, periaatteena pitäisi olla se, että kun käyttäjä voi valita nimettömänä pysymisen verkon ulkopuolella, hänen tulisi pystyä siihen myös verkossa. Internetin eri palveluja ja toimintoja on tutkittava, ja mahdollisuuksien mukaan tilannetta on verrattava perinteisiin palveluihin, joissa käytetään vanhempia ja vakiintuneempia viestintä- ja levitystapoja. Tällaisten vertailujen avulla voidaan helpommin muodostaa käsitys siitä, millä alueilla mahdollisuus pysyä anonyymina on suotavaa ja millä ei. 3 Bonniin heinäkuuta 1997 maailmanlaajuisia tietoverkkoja käsittelemään kokoontuneiden ministerien julistus. 7

8 Sähköposti (kahden pisteen välinen Internet-viestiyhteys) Tämänhetkisessä sähköpostitse tapahtuvassa viestinnässä viestien lähettäjä voidaan yleensä tunnistaa joko hänen oman sähköpostiosoitteensa tai IP-osoitteen avulla. Tämä tieto näkyy yleensä sekä sähköpostin vastaanottajalle että sähköpostiyhteyksien ja -palvelujen tarjoajille. Käytettävissä on kuitenkin kahdenlaisia järjestelmiä, jotka tarjoavat jonkinasteisen anonymiteetin: 1) anonyymi uudelleenlähetyspalvelu - sähköpostiyhteyksien tarjoaja hoitaa lähetyksen tai käyttäjä hyödyntää erityistä "anonymiteettipalvelua", johon hän ohjaa sähköpostinsa. Anonyymi uudelleenlähettäjä lähettää viestin anonyymissä muodossa. 2) anonyymi pääsy verkkoon - yksittäinen käyttäjä pääsee Internetiin nimettömänä esimerkiksi maksamalla etukäteen käyttöajasta ja saamalla anonyymin sähköpostiosoitteen tai käyttämällä verkkoa yleisestä Internet-liittymästä. Anonyymissä uudelleenlähetyspalvelussa viestin lähettäjän ja viestin välinen yhteys häivytetään. Se voidaan muodostaa uudelleen myöhemmin esimerkiksi poliisitutkimuksen yhteydessä. Se ei sen vuoksi takaa anonymiteettiä samalla tavalla kuin toinen edellä kuvattu vaihtoehto, ja sen vuoksi tarvitaan sääntöjä siitä, kuinka uudelleenlähetyspalvelujen tarjoaja voi käyttää sille jääviä jäljitettäviä tietoja. Tästä huolimatta molemmat vaihtoehdot tarjoavat yksittäisille henkilöille tärkeitä yksityiselämän kunnioittamiseen liittyviä etuja. Sen vuoksi niitä on ylläpidettävä ja edistettävä. Anonyymin vaihtoehdon olemassaolo sähköpostia varten on erityisen tärkeää, jos palvelua verrataan perinteiseen kahden pisteen väliseen viestintätekniikkaan. Esimerkiksi vanhanaikainen postipalvelu varmistaa yksityisyyden huomattavasti paremmin, koska tavallinen kirje voidaan lähettää täysin anonyyminä. Postipalvelujen tarjoaja ei pysty keräämään mitään jäljitettäviä tapahtumatietoja viestien lähettäjästä (paitsi silloin, kun lähettäjä ilmoittaa henkilöllisyytensä kirjekuoressa). Yleisin maksujärjestelmä (postimerkki) on myös täysin anonyymi. Lisäksi lähettäjä voi pysyä anonyyminä kirjeen vastaanottajalle. Myös perinteiset puhelinpalvelut tarjoavat sähköpostia paremman mahdollisuuden pysyä anonyyminä. Puhelinkioskien yleisyys mahdollistaa sen, että verkkoa voidaan käyttää henkilöllisyyttä paljastamatta ja että palvelut voidaan maksaa käteisellä tai anonyymillä puhelinkortilla. Tällä tavalla soitetuista puheluista ei jää jäljitettäviä tapahtumatietoja. Kun joku soittaa käyttäen omaa yksityistä puhelintaan, niitä kuitenkin syntyy. On ollut tarpeen ottaa 8

9 käyttöön tietosuojasääntöjä, joilla rajoitetaan tällaisten tietojen säilytysaikaa sekä niiden käyttötarkoituksia. (Sääntöjä yhdenmukaistetaan parhaillaan yhteisön tasolla ISDN-direktiivin 4 seurauksena.) Soittaja pysyy kuitenkin tuntemattomana soiton vastaanottajalle siihen saakka, kun soiton vastaanottaja nostaa luurin, ellei käytössä ole kutsuvan linjan tunnistus (CLI) - järjestelmää. Tätä järjestelmää käytettäessä soittajan numero näkyy puhelun vastaanottajalle, ennen kuin puheluun vastataan. CLI-järjestelmä on vaikuttanut puheluiden osapuolten yksityiselämän kunnioittamiseen kuitenkin siinä määrin, että on nähty tarpeelliseksi sisällyttää edellä mainittuun direktiiviin artikla sen varmistamiseksi, että soittajat voivat halutessaan estää numeronsa näkymisen. Tätä määräystä voidaan pitää ennakkotapauksena verkossa pisteestä pisteeseen tapahtuvassa yhteydenpidossa. Joissakin olosuhteissa anonyymien sähköpostiyhteyksien rajoitukset saattavat olla oikeutettuja. Näin on esimerkiksi silloin, kun on syytä epäillä, että yhteyksiä käytetään terrori-iskun tai muun vakavan rikoksen suunnitteluun. Tällaisten rajoitusten vaikutuksena saattaa olla, että anonyymia uudelleenlähettäjää pyydetään ilmoittamaan poliisille viestinnän osapuolten todellinen henkilöllisyys. Kaikissa rajoituksissa pitäisi kuitenkin kunnioittaa suhteellisuutta, ja rajoituksia pitäisi soveltaa ainoastaan tapauskohtaisesti. Uutisryhmät, ilmoitustaulut ja muut julkiset keskustelufoorumit Internetissä tapahtuva viestintä ei aina ole kahden pisteen välistä yhteydenpitoa. Verkossa on paljon tiettyjä aiheita ja kiinnostuksenkohteita koskevia uutis- ja keskusteluryhmiä, ja ne ovat erittäin suosittuja. Kun näihin ryhmiin osallistuvat käyttäjät lähettävät verkkoon materiaalia, he tietävät, että materiaalia voi käyttää laaja yleisö, johon kuuluu mahdollisesti myös lapsia ja muita vaikutuksille erityisen alttiita käyttäjiä. Tässä tilanteessa on syytä olla aidosti huolissaan levitettävän sisällön luonteesta ja on todella tarpeen varmistaa, että sopimatonta sisältöä ei levitetä avoimilla foorumeilla ja että asianmukaiset henkilöt joutuvat vastuuseen, jos materiaali osoittautuu laittomaksi. On useita mahdollisuuksia valvoa tällaisia uutisryhmiä. On ehdotettu mm. sitä, että kaikkien materiaalia levittävien henkilöllisyys olisi pystyttävä jäljittämään ja että materiaalin levityksestä säilytettäisiin aina tietojälki. Voidaan kuitenkin kyseenalaistaa se, onko tämä suhteellinen ja käytännöllinen ratkaisu ongelmaan. Onhan totta, että verkon ulkopuolisessa elämässä työpaikoilla, kouluissa ja yliopistoissa on ilmoitustauluja, joihin eri ihmiset voivat sijoittaa materiaalia. Tällaisten ilmoitustaulujen käyttöä ei voida tarkasti valvoa. 4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/.../EY henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta televiestinnän alalla, annettu mutta ei vielä julkaistu. 9

10 On kuitenkin myös muita mahdollisuuksia. Voidaan esimerkiksi kehittää sopimuksellisia ratkaisuja tietyn "sisällöllisen laadun" varmistamiseksi. Toisaalta uutisryhmäpalvelun tarjoaja voisi varmistaa, että uutisryhmässä toimii jatkuvasti "tarkkailija", jonka tehtävänä olisi valvoa lainvastaista ja haitallista sisältöä. Nämä tarkkailijat voisivat varmistaa, että sopimaton sisältö poistettaisiin nopeasti ja että tällaista materiaalia levittävät käyttäjät poistettaisiin ryhmästä. Puhelinten "keskustelulinjoilla" tällaisia järjestelmiä on perinteisesti käytetty osallistujien käytöksen valvomiseen. Palvelun tarjoajalla voisi myös olla jonkinasteinen oikeudellinen vastuu levitettävästä materiaalista. Silloin olisi hänen etujensa mukaista tarkastaa kaikki tuleva materiaali ja julkaista sitä ainoastaan silloin, kun sitä voidaan pitää laillisena ja julkiseen käyttöön soveltuvana. Tässä mallissa osallistujien anonymiteetti voidaan säilyttää samalla kun palvelun tarjoaja toimii tavallaan samassa roolissa kuin sanomalehden yleisönosaston toimittaja. Tämä saattaisi olla myös ala, jolla teknisillä ratkaisuilla on merkitystä. Jos julkisten foorumien täysin anonyymi käyttö osoittautuu ongelmalliseksi, käyttäjät voisivat käyttää verkkoa "näennäishenkilöllisyyden" avulla. Tällöin apuna käytettäisiin erikoistunutta palvelujen tarjoajaa, joka toimii samaan tapaan kuin edellä kuvattu uudelleenlähettäjä. Vaikka anonymiteettiä yleensä kunnioittaisiinkin, voitaisiin kuitenkin jäljittää yksittäisen käyttäjän todellinen henkilöllisyys tapauksissa, joissa epäillään rikollista toimintaa. Jos julkisille keskustelufoorumeille tuodaan materiaalia täysin anonyyminä, siitä aiheutuu luonnollisesti ongelmia, joita ei ilmene yksinkertaisessa kahden pisteen välisessä viestinnässä. On tarpeen kehittää asianmukaisia järjestelmiä, jotta foorumien väärinkäyttö voidaan estää. Yksityiselämän suojelun ja sananvapauden perusoikeuksia ei saa rajoittaa suhteettomasti pakollisen tunnistettavuuden järjestelmillä varsinkaan, jos käytettävissä on suhteessa sopivampia keinoja valvoa ja tarkkailla sisältöä. WWW-sivuston passiivinen selaaminen Tämänhetkisten WWW-sivustojen tarkoitus on yleensä antaa tietoa suurelle yleisölle, ja miljoonat lukijat käyttävät aikaansa selaamalla satunnaisesti lukemattomia eri sivustoja. Verkon ulkopuolisessa maailmassa tätä toimintaa vastaisi lähinnä kuljeskelu kirjastossa tai kirjakaupassa tai näyteikkunoiden katselu. Tällöinkään tarkoituksena ei ole välttämättä ostaa mitään vaan katsella, mitä on tarjolla. Merkittävä ero on kuitenkin, että vaikka kuljeskelua kirjastossa tai näyteikkunoiden katselua voidaan harjoittaa miltei täysin anonyyminä, verkon selaamisesta jää pysyvä ja jäljitettävissä oleva digitaalinen tallenne. 10

11 Tällaisille tallenteille ja niiden tunnistettavuudelle ei ole oikeutusta julkisen politiikan tai yleisen edun vuoksi, ellei käyttäjä niin halua. Kaupallisia sivustoja käyttävien nimet ja sähköpostiosoitteet ovat tietenkin usein arvokasta tietoa sivuston omistajalle, joka voi käyttää tietoja markkinointitarkoituksiin. Jos tällaisia tietoja kuitenkin kerätään käyttäjistä, jotka ainoastaan selailevat verkon sivuja, sen täytyy tapahtua täysin avoimesti ja käyttäjän nimenomaisella suostumuksella. Jos käyttäjät haluavat selata WWW-sivustoja anonyyminä, heidän täytyy pystyä siihen täysin vapaasti. Tavaroiden ja palvelujen ostaminen Internetin kautta Kun kehitetään turvallisia maksutapoja ja järjestelmiä tiedon koskemattomuuden ja tapahtumien varmentamiseksi (esim. digitaalisten allekirjoitusten avulla), Internetistä tulee yhä enemmän osa yleistä kaupallista toimintaa, jota yksilöt harjoittavat saadakseen tietoa mutta myös ostaakseen tavaroita ja palveluita. Tässä yhteydessä herää kysymys, onko yksilön oltava tunnistettavissa tehdäkseen ostoksia Internetin kautta vai onko hänen edelleen mahdollista pysyä anonyyminä. Verkon ulkopuolisessa maailmassa anonyymit käteismaksut ovat yleisiä. Tätä pidetään helpoimpana ja tehokkaimpana tapana maksaa tavaroita ja palveluita erityisesti silloin, kun kyseessä ovat varsin pienet rahamäärät. Myyjä pienessä kulmakaupassa ei ole kiinnostunut asiakkaansa henkilöllisyydestä vaan ainoastaan siitä, että hänelle tarjottu raha on käypää. Suuria ostoja tehtäessä on usein sekä ostajan että myyjän kannalta hankalaa käyttää käteistä. Setelit vievät paljon tilaa lompakossa ja kassakoneessa. Lisäksi käteisen säilyttäminen on turvallisuusriski. Näistä syistä suuria ostoksia tehtäessä käytetään usein muita kuin anonyymejä maksutapoja kuten šekkejä ja luottokortteja. Kun maksutapana käytetään luottokorttia, anonymiteetti ei luonnollisesti ole enää mahdollista. Kun ostos tehdään luotolla, ostaja sitoutuu velkaan, josta hän on vastuussa. Sen vuoksi on luotava tallenne, joka yhdistää henkilön luottoon. Kun käytetään tavanomaista luottokorttia, henkilö on vastuussa luotosta kortin myöntäjälle eikä suoraan myyjälle. Siitä huolimatta tapahtumasta tarvitaan tunnistettavissa oleva jälki. Internetissä tapahtuvassa elektronisessa kaupankäynnissä olisi seurattava mallia, jota noudatetaan muissa maksutavoissa. Yksittäisten henkilöiden pitäisi pystyä valitsemaan 11

12 erilaisten turvallisten maksutapojen välillä, joihin pitäisi kuulua myös jokin anonyymi järjestelmä. Anonyymillä elektronisella rahalla pitäisikin olla perinteiseen rahaan nähden joitakin merkittäviä etuja, joiden vuoksi sen käyttö olisi entistä houkuttelevampaa. Ensiksikin käyttäjän pitäisi pystyä kantamaan rajoittamattomia määriä käteistä helposti esimerkiksi pienessä kortissa. Lisäksi kortin pitäisi olla turvallinen, ilman että turvallisuuspiirteet vaikuttavat anonymiteettiin. Turvallisuuden takaisi esimerkiksi henkilökohtainen käyttäjätunnus, jonka ainoastaan ostaja tuntee. Se vähentäisi huomattavasti riskejä siinä tapauksessa, että kortti katoaa. Tällaiset ominaisuudet tekisivät luultavasti anonyymistä elektronisesta rahasta houkuttelevan vaihtoehdon myös suuria verkossa tapahtuvia ostoksia varten. Tärkein vaatimus on, että elektronisen rahan voidaan todeta olevan "todellista rahaa". Tämä tarkoittaa sitä, että siinä on väärennöksen estäviä teknisiä ominaisuuksia, joiden avulla voidaan taata elektronisen rahan aitous ilman, että vaikutetaan mahdollisuuteen käyttää sitä anonyymisti. Harkittaessa anonyymien maksutapojen sopivuutta verkossa on kuitenkin otettava huomioon muita yleisiä poliittisia seikkoja. Näistä tärkeimpiä on rahanpesun torjunta. Huumekaupasta ja muusta rikollisesta toiminnasta peräisin olevien suurten rahasummien pesu joko anonyymisti tai väärää henkilöllisyyttä käyttäen on vakava ongelma. Tämän toiminnan torjumiseksi annettiin vuonna 1991 direktiivi (91/308/ETY), jolla pyritään estämään rahoitusjärjestelmien käyttö rahanpesutarkoituksiin. Tämän direktiivin tärkeimmissä määräyksissä edellytetään, että rahalaitokset tarkistavat asiakkaidensa henkilöllisyyden, ennen kuin he aloittavat liikesuhteen heidän kanssaan, ja että ne säilyttävät tiedot tapahtumista ainakin viiden vuoden ajan. Tämä direktiivi ei ole kuitenkaan sinänsä ristiriitainen anonyymien maksujen kanssa. Siinä keskitytään tapahtumiin pankkien ja muiden raha- ja luottolaitosten kanssa. 5 Anonyymejä elektronisen rahan järjestelmiä käytetään ennen kaikkea asioitaessa yksittäisten henkilöiden ja kauppiaiden kanssa, jotka eivät kuulu rahoitusjärjestelmään. Yksittäisistä henkilöistä on täysin normaalia, että he joutuvat todistamaan henkilöllisyytensä nostaessaan elektronista rahaa pankista ja luultavasti myös tallettaessaan suuria määriä elektronista rahaa. Kuitenkin sen jälkeen, kun raha on hänellä, ei ole mitään syytä siihen, miksi se ei voisi olla anonyymiä samalla tavalla kuin traditionaalinen raha. Sen vuoksi on tasapainotettava erittäin tarkasti poliisin ja lainvalvontaviranomaisten tarpeet, jotka liittyvät rahanpesua harjoittavien rikosten jäljittämiseen, sekä yksityisyyteen liittyvät edut, joita anonyymit maksut tarjoavat. Anonyymien maksujen käyttöön tarvitaan mahdollisesti rajoituksia. Tämä koskee kuitenkin ainoastaan tilannetta, jossa on todisteita siitä, että tapahtuman anonymiteetti todellakin estää rahanpesun selvittämistä. Arvoltaan pienet tapahtumat eivät näytä aiheuttavan ongelmaa tässä 5 12 artikla sisältää säännöksen, jonka nojalla direktiivin sovellusalaa voidaan laajentaa kattamaan aloja kuten pelikasinot ja arvokkaiden esineiden (taiteen, antiikin, kiinteistöjen ja arvometallien) kauppa. 12

13 suhteessa. Suuremmatkaan tapahtumat (esimerkiksi kalliin ohjelmiston ostaminen verkon kautta) eivät ole todennäköisiä rahanpesutapoja. YHTEENVETO TÄRKEIMMISTÄ PÄÄTELMISTÄ Mahdollisuus pysyä anonyyminä on olennaisen tärkeää, jos verkossa halutaan kunnioittaa ihmisten yksityiselämää samalla tavalla kuin muussa toiminnassa. Anonymiteetti ei sovellu kaikkiin olosuhteisiin. Määritettäessä sitä, mihin tilanteeseen anonymiteetti soveltuu ja mihin ei, on tarkkaan tasapainotettava eri perusoikeudet. Yksityiselämän kunnioittamisen lisäksi on otettava huomioon sananvapaus ja muut tärkeät julkiset poliittiset tavoitteet kuten rikosten torjunta. Jos valtio rajoittaa oikeudellisesti oikeutta pysyä anonyyminä tai käyttää anonymiteetin mahdollistavia teknisiä välineitä (esimerkiksi viestien salaukseen liittyviä tuotteita), toimien olisi aina oltava suhteellisia ja rajoituttava ainoastaan siihen, mikä on tarpeen erityisen yleisen edun suojaamiseksi demokraattisessa yhteiskunnassa. Vanhemmassa tekniikassa saavutettu tasapaino olisi mahdollisuuksien mukaan säilytettävä myös Internetissä tarjottavissa palveluissa. Sekä sähköpostin lähettämisen, WWW-sivustojen passiivisen selaamisen että useimpien tavaroiden ja palveluiden ostamisen Internetin kautta anonyymisti pitäisi olla mahdollista. Tarvitaan jonkinlaista valvontaa siitä, kuka tuo materiaalia julkisille verkkofoorumeille (esimerkiksi uutisryhmiin), mutta vaatimus, että ihmiset ilmoittaisivat henkilöllisyytensä on monissa tapauksissa suhteeton ja epäkäytännöllinen. On suosittava muita ratkaisuja. Anonyymi tapa käyttää Internetiä (esim. yleiset Internet-liittymät, ennakkoon maksetut kortit) ja anonyymit maksutavat ovat kaksi tärkeintä edellytystä todelliselle anonymiteetille verkossa. Päätelmien toteuttaminen käytännössä - toiminnalliset suositukset Edellä esitetyt päätelmät koskevat etupäässä sitä, miten pitkälti käyttäjillä on perusteltu oikeus pysyä anonyyminä Internetissä. Niissä määritetään tilanne, joka täytyy luoda, jos ei haluta vähentää yksittäisten henkilöiden yksityisyyttä. Tämänhetkinen tilanne on hyvin erilainen. Internetin käyttäminen on hyvin harvoin anonyymiä. Yritykset tarjota puolianonyymejä palveluja (esimerkiksi anonyymejä uudelleenlähetyspalveluja) ovat kohdanneet lainsäädäntöön liittyviä ongelmia. Lisäksi Internet-protokollien tekninen konfigurointi ei helposti mahdollista 13

14 todellista anonymiteettiä, ja yleisin maksutapa verkossa on edelleen luottokortti. Anonyymiin elektroniseen rahaan liittyvät kokeilut eivät ole vielä tulleet osaksi yleisiä elektronisia markkinoita. Jotta tilanne muuttuisi, on löydettävä tapoja toteuttaa päätelmät käytännössä. On ryhdyttävä toimiin monilla eri tasoilla: 1) Lainsäädännölliset toimintaolosuhteet Internetiä koskevassa, parhaillaan kehittyvässä kansallisessa ja kansainvälisessä lainsäädännössä on noudatettava sitä periaatetta, että tunnistettavien henkilötietojen kerääminen olisi rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Periaate olisi otettava huomioon myös toimintasäännöissä, ohjeissa ja muissa määräyksissä. Tarvittaessa tässä periaatteessa olisi määritettävä, että yksittäisillä käyttäjillä pitäisi olla mahdollisuus pysyä anonyyminä. 2) Tekniset toimintaolosuhteet Keskusteluja World Wide Web -konsortiossa olisi syvennettävä, jotta voitaisiin kehittää sellaisia Internet-infrastruktuureja ja -protokollia, jotka edistävät käyttäjien anonyymiä toimintaa. T&K-rahoitusta (jota on saatavilla yhteisön viidennen tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelman yhteydessä) olisi kohdistettava erityisesti hankkeisiin, joissa pyritään kehittämään anonyymejä maksutapoja Internetissä ja tapoja käyttää Internetiä anonyymisti (esimerkiksi yleisiä Internet-liittymiä). 3) Taloudelliset toimintaolosuhteet Hallitusten olisi tutkittava tapoja tukea sellaisen teknologian käyttöönottoa markkinoilla, jolla parannetaan yksityiselämän suojelemista ja mahdollistetaan ihmisten toiminen anonyyminä. Hallitus voisi esimerkiksi käyttää kaupallista valtaansa, joka sillä on tietotekniikkatuotteiden ja -palvelujen suurena ostajana, ja pitää yksityiselämän ja 14

15 anonymiteetin suojelemista kriteerinä omissa julkisissa hankinnoissaan. Olisi myös harkittava "yksityisyyttä suosivien" tuotteiden ja palvelujen edistämistä tukien tai verohelpotusten muodossa. Tätä menetelmää on sovellettu ympäristöystävällisten tuotteiden suhteen (esimerkiksi lyijyttömän polttoaineen käyttöönotossa). 4) Tietoisuuden levittäminen Internet-käyttäjien, yhteyksien ja palvelujen tarjoajien ja tietotekniikka-alan keskuudessa Useimmat käyttäjistä eivät ole tietoisia verkon käytöstä aiheutuvista yksityisyyteen liittyvistä vaaroista. Tästä aiheesta tarvitaan nopeasti neuvoja ja ohjausta. Tietosuojaviranomaisilla eri puolilla maailmaa on tärkeä rooli tällaisten neuvojen tarjoamisessa. Espanjan tietosuojakomission tarjoamat ohjeet näyttävät hyvää esimerkkiä. Nyt on harkittava sitä, miten voidaan varmistaa tällaisten neuvojen levittäminen mahdollisimman laajalle Internetin käyttäjäkunnassa. Myös niiden, jotka keräävät ja käsittelevät tietoja Internetin avulla (yhteyksien tarjoajien, palvelujen tarjoajien, sivustoja laativien), on oltava tietoisia siitä, että heidän jo on nytkin noudatettava voimassa olevia tietosuojalakeja. Ne edellyttävät muun muassa avoimuutta tietojen keräämisessä ja rajoittavat niitä tarkoituksia, joihin henkilötietoja voidaan käyttää ja luovuttaa. 15

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99 5093/98/FI/lopullinen WP 17 Tietosuojatyöryhmä Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.9.2013 2013/0023(COD) TARKISTUKSET 12-20 Lausuntoluonnos Pablo Zalba Bidegain (PE514.677v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007 1 (5) Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt xx päivänä xxkuuta 2007 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

Lisätiedot

MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA?

MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA? EU-tietosuoja-asetuksen vaikutukset koulutuskierros Yhteistyössä tietosuojavaltuutetun toimisto ja FCG / Maaliskuu 2015 MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA? Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Tietosuojavaltuutetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0132(COD) 18. joulukuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Sähköinen kaupankäynti. Olli Pitkänen

Sähköinen kaupankäynti. Olli Pitkänen Sähköinen kaupankäynti Olli Pitkänen Sähköinen kaupankäynti: mitä lakeja sovelletaan? Yleisesti kaikki lainsäädäntö koskee myös sähköistä kaupankäyntiä Tietoverkot tuovat kuitenkin uusia piirteitä kaupankäyntiin:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

10 Yksityiselämän suoja

10 Yksityiselämän suoja SUOMEN PERUSTUSLAKI (731/1999) 10 Yksityiselämän suoja Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Johdanto. Henkilötietojen käsittely

Johdanto. Henkilötietojen käsittely Johdanto easyfairs Scandinavia AB suhtautuu erittäin vakavasti näytteilleasettajiensa (asiakkaidensa) sekä yrityksen sivustolla ja tapahtumissa vierailevien henkilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Lausunto 2/2007 matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa Yhdysvaltojen viranomaisille koskevien tietojen toimittamisesta matkustajille

Lausunto 2/2007 matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa Yhdysvaltojen viranomaisille koskevien tietojen toimittamisesta matkustajille Tietosuojatyöryhmä 000345/07/FI WP132 Lausunto 2/2007 matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa Yhdysvaltojen viranomaisille koskevien tietojen toimittamisesta matkustajille annettu 15. helmikuuta 2007

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön

Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto Suomen Lääkintäoikeuden ja etiikan seura ry 22.3.2012 Yleistä tietosuojasta Tietosuojanäkökulma biopankkitoimintaan

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Tutkittavan informointi ja suostumus

Tutkittavan informointi ja suostumus Tutkittavan informointi ja suostumus yhdistettäessä tutkittavilta kerättyjä tietoja rekisteritietoihin Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.12.2010 Kysy rekisteritutkimuksen luvista

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Lausunto 4/2010 henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa koskevista Euroopan suoramarkkinointiliiton (FEDMA) eurooppalaisista käytännesäännöistä

Lausunto 4/2010 henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa koskevista Euroopan suoramarkkinointiliiton (FEDMA) eurooppalaisista käytännesäännöistä Tietosuojatyöryhmä 00065/2010/FI WP 174 Lausunto 4/2010 henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa koskevista Euroopan suoramarkkinointiliiton (FEDMA) eurooppalaisista käytännesäännöistä Annettu 13.

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14617/15 ATO 75 SAN 403 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Maksujärjestelmien tuleva kehitys

Maksujärjestelmien tuleva kehitys Maksujärjestelmien tuleva kehitys Suomen Pankki Harry Leinonen 12.10.2004 E-mail:etunimi.sukunimi@bof.fi Mitä on maksaminen 4 Maksaminen on korvauksen tai velan suorittamista 4 Rahalla maksaminen korvasi

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu 19.2.2016 1 Iisalmen kaupungin tekninen keskus / tilapalvelu on asentanut tallentavan kameravalvonnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi emaksut Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi Sisällys Yleistä emaksut-palvelusta... 1 Näin emaksut toimii verkkokaupassa... 1 Maksutavat... 2 Liiketoiminnan

Lisätiedot

EU-julkisuusasetus (artiklat)

EU-julkisuusasetus (artiklat) Liitteet EU-julkisuusasetus (artiklat) 1 artikla. Tarkoitus Tämän asetuksen tarkoituksena on a) määritellä ne julkiseen tai yksityiseen etuun perustuvat periaatteet, edellytykset ja rajoitukset, jotka

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

A7-0276/185

A7-0276/185 2.10.2013 A7-0276/185 Tarkistus 185 Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Mietintö A7-0276/2013 Linda McAvan Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti COM(2012)0788

Lisätiedot

SVTSL muuttuu käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön

SVTSL muuttuu käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön SVTSL muuttuu 25.5. - käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön Verkkomainonnan tietosuoja IAB Finland Asianajaja, osakas Elina Koivumäki 12.5.2011 Taustaa evästeistä Internetin toiminnallisuudesta

Lisätiedot

Seurantajärjestelmä. Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta

Seurantajärjestelmä. Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta Seurantajärjestelmä Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta Mitkä ovat yleissopimuksen tavoitteet? Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta astui

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Aineistojen avoimuuden vaateet ja haasteet. Metodifestivaalit 2013 Arja Kuula

Aineistojen avoimuuden vaateet ja haasteet. Metodifestivaalit 2013 Arja Kuula Aineistojen avoimuuden vaateet ja haasteet Metodifestivaalit 2013 Arja Kuula 2 Aiheitani tänään Tieteen avoimuus Datapolitiikat Tutkimuskulttuurin haasteet Eettisesti kestävä aineiston avoimuus Aineistonhallinta

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies Lapsen osallisuus lastensuojelussa Esityksen rakenne 1) Lapsen oikeuksista Lapsen oikeuksien sopimus: keskeiset periaatteet Lasten oikeuksien toteutumisen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

13.10.2010 A7-0032/87

13.10.2010 A7-0032/87 13.10.2010 A7-0032/87 87 Johdanto-osan 9 kappale (9) Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi heille on myönnettävä oikeus vähintään 18 viikon yhtäjaksoiseen

Lisätiedot

HYVÄ TIETÄÄ MITÄ ON TIETOVERKON YHTEISÖPALVELUJEN YKSITYISYYS?

HYVÄ TIETÄÄ MITÄ ON TIETOVERKON YHTEISÖPALVELUJEN YKSITYISYYS? 27.2.2008 HYVÄ TIETÄÄ 6/2008 MITÄ ON TIETOVERKON YHTEISÖPALVELUJEN YKSITYISYYS? Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on antaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa. Tämä esite sisältää käyttöönne

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 LÄÄKEALAN TOIMIJOIDEN VALVONTA Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sami Paaskoski, Liisa Näveri / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Lääkkeiden verkkokauppa

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 9. helmikuuta 2004 PE 333.099/9-17 TARKISTUKSET 9-17 Mietintöluonnos (PE 333.099) Olle Schmidt ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin

Lisätiedot

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA CRI(98)29 Version finnoise Finnish version EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA YLEISTÄ POLITIIKKAA KOSKEVA SUOSITUS NRO 3: ROMANEIHIN KOHDISTUVAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 10. helmikuuta 2003 PE 319.199/AMC 13-18 KOMPROMISSITARKISTUKSET 13-18 Mietintöluonnos (PE 319.199)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0192 (NLE) 10653/16 PECHE 242 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA Rahapelit ja EU Yksinoikeusjärjestelmän säilyttäminen Liikuntajärjestöjen järjestöpäivät 24.09.2008, Rantasipi Aulanko Harri Syväsalmi, Suomen EU-edustusto, Bryssel Rikkomuskannemenettelystä 1/6 Komission

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. huhtikuuta 2015 (OR. fr)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. huhtikuuta 2015 (OR. fr) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. huhtikuuta 2015 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/06 18. heinäkuuta 2014 Ohjeet jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita 1 EPV:n ohjeet elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä eri skenaarioista Ohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta

Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta IT-erityisasiantuntija Lauri Karppinen Tietosuojavaltuutetun toimisto 21.11.2011 Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Tietosuojavaltuutettu Ohjaa,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1 Rekisterinpitäjä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Y-tunnus 1614120-3 Niittyportti 4, Espoo 00025 IF Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Mika Rintamäki, puh. 101 191515,

Lisätiedot

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * P7_TA(2010)0092 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari 2.12.2013 TIETEELLINEN TIETO tiedeyhteisön synty 1660-luvulla tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Ia on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan

Ia on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan HE 154/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että rikoslain rahan määritelmä laajennetaan koskemaan

Lisätiedot

KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA

KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu EUROBAROMETRI V.2008 / LUOTTAMUSINDIKAATTORI 100 90 PROSENTTIA 80 70 60 50 40 30 20 SUOMI EU-ka 10 0 Terveydenhuolto Sosiaaliturva Vakuutusyhtiöt

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot