XV D /5022/97, lopullinen FI WP 6. Tietosuojatyöryhmä SUOSITUS 3/97. Anonymiteetti Internetissä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "XV D /5022/97, lopullinen FI WP 6. Tietosuojatyöryhmä SUOSITUS 3/97. Anonymiteetti Internetissä"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO XV Sisämarkkinat ja rahoituspalvelut Tiedon vapaa liikkuvuus, yhtiöoikeus ja rahoitustiedot Tiedon vapaa liikkuvuus, tietosuoja ja siihen liittyvät kansainväliset asiat XV D /5022/97, lopullinen FI WP 6 Tietosuojatyöryhmä SUOSITUS 3/97 Anonymiteetti Internetissä Työryhmän antama 3 päivänä joulukuuta

2 TIETOSUOJATYÖRYHMÄ, joka on perustettu 24 päivänä lokakuuta 1995 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 95/46/EY 1 ja joka ottaa huomioon direktiivin 29 artiklan ja 30 artiklan 3 kohdan, ottaa huomioon työjärjestyksensä ja erityisesti sen 12 ja 14 artiklan, on antanut seuraavan suosituksen: Työryhmä hyväksyi kahdeksannessa kokouksessaan 3 päivänä joulukuuta 1997 keskusteluasiakirjan XV/5022 (Anonymiteetti Internetissä) ja käsitteli kansainvälisen televiestintäalan tietosuojatyöryhmän raporttia ja ohjeita (Budapest - Berliini-muistio tietosuojasta ja yksityisyydestä Internetissä). Työryhmä suosittelee, että Euroopan komissio laatii ehdotuksia liitteenä olevan keskusteluasiakirjan (Anonymiteetti Internetissä, liite 1) sekä Budapest-Berliini-muistiossa (liite 2) annettujen suositusten perusteella suositusten täytäntöönpanon tukemiseksi asianmukaisilla kansainvälisillä foorumeilla. 1 EYVL L 281, , s

3 Keskusteluasiakirja - Anonymiteetti Internetissä Hyväksytty kahdeksannessa kokouksessa Johdanto Internetin nopeasta kehittymisestä ja verkon kautta tarjottavien palvelutyyppien ja -määrän nopeasta kasvusta on kirjoitettu paljon. On selvää, että Internet-ilmiö muuttaa parhaillaan elinja työtapojamme kansalaisina ja työntekijöinä; se muuttaa erittäin suuressa määrin tavaroiden ja palvelujen myynti- ja ostotapoja ja vaikuttaa organisaatioiden toimintatapoihin sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Nämä merkittävät ja laajat muutokset aiheuttavat väistämättä uusia ongelmia ja uusia haasteita niille, jotka osallistuvat julkisen politiikan määrittämiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen. Politiikantekijät kiinnittivät aluksi huomiota pääasiassa siihen vaaraan, että Internetiä voidaan käyttää laittoman ja epäsuotavan verkossa tapahtuvan toiminnan välineenä (esim. lapsipornon levittämiseen) sekä "turvallisena" yhteydenpitovälineenä, jolla voidaan helpottaa rikollista toimintaa muualla kuin verkossa. Euroopan tasolla tämä oli pääasiallinen syy tehdä seuraavat aloitteet: Vihreä kirja alaikäisten suojelusta ja ihmisarvon kunnioittamisesta audiovisuaalisen alan palveluissa ja tietopalveluissa (KOM (96) 483, lopullinen), komission tiedonanto Internetin laittomasta ja haitallisesta sisällöstä (KOM (96) 487), 28 päivänä marraskuuta 1996 annettu neuvoston päätöslauselma laittomasta ja haitallisesta sisällöstä ja Bolognassa pidetyn neuvoston epävirallisen kokouksen perustaman laitonta ja haitallista sisältöä käsittelevän työryhmän raportti. Vähitellen on kuitenkin käynyt selväksi, että on otettava huomioon monia muita kysymyksiä. Komission tiedonannolla "Eurooppalainen elektronisen kaupankäynnin aloite" (KOM (97) 157) pyritään laajentamaan keskustelua niin, että se kattaa muitakin tärkeitä poliittisia aiheita. Näitä ovat esimerkiksi verkossa tapahtuvan elektronisen kaupallisen toiminnan verotus (erityisesti alv) sekä verkon sisältöä koskevat henkiseen omaisuuteen liittyvät oikeudet. 2 2 Viimeksi mainitusta aiheesta keskusteltiin jo tekijänoikeutta ja lähioikeuksia tietoyhteiskunnassa koskevassa vihreässä kirjassa ja komission tiedonannossa sen seurannasta. 3

4 Kaikilla näillä aloilla keskustellaan uusista ajatuksista ja uusista mahdollisista ratkaisuista, joiden tavoitteena on varmistaa, että vuosisatojen aikana kehittyneet perinteiset arvot ja yhteiskunnalliset arvostukset voivat säilyä myös uuden tekniikan aikakautena. Monilla aloilla ongelmana on, että on vaikeaa havaita lainvastainen toiminta ja löytää siihen syyllistyvä henkilö. Kuka on vastuussa lapsipornon tuomisesta Internetiin? Kuka on kopioinut itselleen tekijänoikeudella suojattua materiaalia? Kuka ei ole tehnyt alv-ilmoitusta verkossa tarjottavista palveluista? On ollut luonnollista ehdottaa, että kaikki Internetin ja sen eri palvelujen käyttäjät pitäisi pystyä tunnistamaan selkeästi ja että kaiken verkossa harjoitettavan toiminnan alkuperä pitäisi pystyä jäljittämään. Yksityiselämän kunnioittaminen Internetiä koskevan politiikan kehittäminen ei tapahdu tyhjiössä, vaan taustalla on vakiintuneita periaatteita ja arvoja. Ne, jotka vastustavat yrityksiä rajoittaa tai säännellä toimintaa verkossa, mainitsevat usein sananvapauden. Tämä on perusoikeus, joka sisältyy ihmisoikeuksia koskevan Euroopan yleissopimuksen 10 artiklaan ja joka on sisällytetty yhteisön oikeusjärjestelmään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen F artiklan 2 kohdassa. Kuitenkin myös periaate yksityiselämän kunnioittamisesta (ihmisoikeuksien koskevan Euroopan yleissopimuksen 8 artikla, lisäksi sisällytetty yhteisön oikeusjärjestelmään) on yhtä tärkeä, kun arvioidaan mitä tahansa Internetiin liittyvää politiikkaa. Viimeisten 25 vuoden aikana on käynyt selväksi, että yksityiselämän kunnioittamisen periaatetta uhkaa erityisesti organisaatioiden mahdollisuus kerätä suuria määriä tietoa yksittäisistä henkilöistä digitaalisessa muodossa. Tällaista tietoa voidaan erittäin nopeasti (ja nykyään varsin edullisesti) käsitellä, muokata ja toimittaa eteenpäin. Huoli tästä kehityksestä ja henkilökohtaisten tietojen mahdollisista väärinkäytöksistä on johtanut siihen, että kaikki EU:n jäsenvaltiot (ja nyt yhteisö direktiivillä 95/46/EY) ovat säätäneet erityisiä tietosuojalakeja, jotka sisältävät henkilötietojen käsittelyä koskevia määräyksiä. Tietosuojan perusperiaate on (direktiivin 95/46/EY 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 7 artiklan mukaisesti), että henkilötietojen on aina oltava asianmukaisia ja olennaisia eivätkä ne saa olla liian laajoja siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty. Kaikki henkilötiedot ovat mahdollinen uhka yksityiselämän kunnioittamiselle, ja sen vuoksi henkilötietoja kerättäessä on 4

5 tarpeen varmistaa, että tietoja kerätään oikeutettua tarkoitusta varten ja mahdollisimman vähäisessä määrin. Televiestintäverkkojen ja Internetin erityispiirteenä on, että niiden avulla voidaan luoda valtava määrä tapahtumatietoja (tietoja, joiden avulla varmistetaan oikeat yhteydet). Mahdollisuudet verkkojen interaktiiviseen käyttöön (mikä on monien Internet-palvelujen olennainen ominaisuus) lisäävät tapahtumatietojen määrää entisestään. Kun käyttäjä lukee sanomalehteä verkossa, hän toimii interaktiivisesti valitsemalla haluamansa sivut. Nämä valinnat muodostavat tapahtumatietojen ketjun. Sen sijaan perinteisempiä uutisia ja tietopalveluja (esimerkiksi televisiota) käytetään paljon passiivisemmin, ja interaktiivisesti toimitaan vain lehtikioskien ja kirjastojen "off-line-maailmassa". Joissakin lainkäyttöjärjestelmissä tapahtumatiedot ovat jossakin määrin suojattuja kirjeenvaihdon luottamuksellisuuteen liittyvien määräysten perusteella, mutta tietojen määrän valtava kasvu antaa kuitenkin oikeutetusti aihetta huoleen. Kun verkkopalvelut kehittyvät tekniikaltaan ja niiden suosio kasvaa, tapahtumatietoja koskeva ongelma kasvaa. Aina kun käytämme Internetiä, käytöstä jää digitaalinen jälki. Kun yhä useammat päivittäisistä toimistamme hoidetaan verkossa, yhä suurempi määrä teoistamme, valinnoistamme ja mielipiteistämme tallennetaan. Yksityiselämämme kunnioittamista uhkaava vaara ei liity ainoastaan suureen määrään henkilötietoja, joita Internet sisältää. Lisäksi vaarana on sellaisten ohjelmien kehittäminen, joiden avulla voidaan etsiä tietoja verkosta ja koota yhteen kaikki käytettävissä olevat tiedot tietystä henkilöstä. Minneapolis Star Tribunen tuoreessa artikkelissa selitettiin, kuinka voidaan laatia yksityiskohtainen elämänkerta satunnaisesti valitusta henkilöstä käyttämällä edellä kuvattuja ohjelmia ja kokoamalla tietoja kaikista niistä keskusteluryhmistä, joihin henkilö osallistui. Lehti pystyi saamaan selville henkilön osoitteen ja puhelinnumeron, syntymäpäivän, opiskelupaikan, ammatin, tämänhetkisen työpaikan, kiinnostuksen harrastelijateatteriin, suosikkiolutmerkin, suosikkiravintolan ja -lomakohteen sekä hänen mielipiteensä erilaisista aiheista kuten Bill Gates ja "sosiaalisesti tukahduttava" Indianan osavaltio. Yhdysvalloissa on jo useita paikkoja, joista tällaisia "hakupalveluja" on kaupallisesti tarjolla. Anonyymit tiedot - yksi tapa ottaa huomioon yksityiselämän kunnioittaminen Tapahtumatiedot ovat uhka yksityiselämän kunnioittamiselle ainoastaan, jos tiedot voidaan yhdistää tiettyyn henkilöön. Yksi tapa varmistaa yksityiselämän kunnioittaminen on selvästikin se, että mahdollisuuksien mukaan estettäisiin Internetin käytöstä jäävien jälkien liittäminen tiettyyn käyttäjään. Jos anonymiteetti on taattu, yksittäiset henkilöt voivat osallistua Internetvallankumoukseen pelkäämättä, että heidän jokainen liikkeensä tallennetaan ja heistä kerätään tietoa, jota voidaan myöhemmin käyttää ilman heidän suostumustaan. 5

6 Anonymiteettiä verkossa tapahtuvassa viestinnässä pidetään jo täysin oikeutettuna tietyissä tilanteissa. Näin on esimerkiksi silloin, kun seksuaalisen rikoksen uhri tai alkoholisti tai huumeiden käyttäjä haluaa jakaa kokemuksiaan muiden kanssa, itsemurhaa suunnitteleva haluaa keskustella asiatuntijan kanssa tai joku haluaa ilmoittaa rikoksesta ilman pelkoa kostosta. Eräissä muissa tilanteissa taattu anonymiteetti mahdollistaa yksityiselämän kunnioittamisen lisäksi myös sananvapauden. Tämä koskee esimerkiksi totalitaarisessa poliittisessa järjestelmässä eläviä poliittisia toisinajattelijoita, jotka haluavat ilmaista vastalauseensa poliittisesta järjestelmästä ja kiinnittää huomiota ihmisoikeuksien loukkauksiin. Anonymiteetin tarve ulottuu kuitenkin myös näiden erityistapausten ulkopuolelle. Tunnistettavissa olevat tapahtumatiedot luovat pelkän olemassaolonsa vuoksi välineen, jonka avulla voidaan tarkkailla yksilöiden käyttäytymistä suuremmassa määrin kuin aiemmin. Yksityiselämän kunnioittamisen yhdistäminen muihin poliittisiin tavoitteisiin Anonymiteetti Internetissä on selvästikin ongelmallinen aihe hallituksille ja kansainvälisille järjestöille. Mahdollisuus pysyä anonyyminä on tärkeää, jos verkossa halutaan noudattaa yksityiselämän kunnioittamisen ja sananvapauden perusperiaatteita. Mahdollisuus toimia ja kommunikoida verkossa henkilöllisyyttä paljastamatta vaikeuttaa kuitenkin kehitteillä olevia aloitteita, jotka liittyvät julkisen politiikan muihin tärkeisiin aloihin. Näitä ovat esimerkiksi laittoman ja haitallisen sisällön, talouspetosten ja tekijänoikeuksien loukkausten estäminen. Tällainen selkeä ristiriita erilaisten poliittisten tavoitteiden välillä ei ole uutta, ja kuten komission vihreässä kirjassa alaikäisten suojelusta ja ihmisarvon kunnioittamisesta audiovisuaalisen alan palveluissa ja tietopalveluissa korostetaan, ihmisoikeuksia koskeva Euroopan yleissopimus tarjoaa perustan tällaisten ristiriitojen ratkaisemiseksi: se sisältää tietyt perusoikeudet, joita rajoitetaan kuitenkin erityisistä syistä esimerkiksi rikosten ehkäisemiseksi. Harkitessaan tällaisia rajoituksia Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kehittänyt suhteellisuuden periaatteen. Sen noudattamista vaaditaan toimenpiteiltä, joilla rajoitetaan yleissopimuksessa taattuja perusoikeuksia. Tällaisen oikeuskäytännön kehittyminen osoittaa, että aina on ollut tarpeen tasapainottaa keskenään ristiriitaisia julkisia poliittisia tavoitteita. Perinteisemmissä viestintätavoissa, kuten kirje- ja pakettilähetyksissä, puhelimissa, sanomalehdissä tai radio- ja televisiolähetyksissä on saavutettu tasapaino eri tavoitteiden välillä. Politiikantekijöiden haasteena on tällä hetkellä varmistaa, että myös kybermaailmassa säilytetään tämä tasapainoinen lähestymistapa, joka takaa perusoikeudet mutta sallii toisaalta mittasuhteiltaan kohtuulliset rajoitukset näihin 6

7 oikeuksiin määrätyissä ja erityisissä olosuhteissa. Olennaista tässä tasapainossa on se, missä määrin ja missä rajoissa henkilö voi osallistua verkossa tapahtuvaan toimintaan anonyyminä. Menneisyydestä oppiminen ratkaisujen löytämiseksi tulevaisuutta varten Vallitsee selkeä yksimielisyys siitä, että Internetissä tapahtuvaa toimintaa ei voida jättää muutoin sovellettavien oikeudellisten perusperiaatteiden ulkopuolelle. Internet ei ole anarkistinen ghetto, jossa yhteiskunnan sääntöjä ei sovelleta. Samalla lailla hallituksilla ja julkisilla viranomaisilla ei pitäisi olla suurempaa mahdollisuuden rajoittaa yksittäisten henkilöiden oikeuksia ja valvoa potentiaalisesti laitonta toimintaa Internetissä kuin sen ulkopuolella. Myös verkossa on noudatettava sitä vaatimusta, että perusoikeuksien ja -vapauksien rajoitukset ovat perusteltuja, tarpeellisia ja suhteessa muihin julkisen politiikan tavoitteisiin. Periaate siitä, että Internetiä ei kohdella enemmän tai vähemmän suosiollisesti kuin vanhempaa tekniikkaa, näkyy Internetin laitonta ja haitallista sisältöä käsittelevässä komission tiedonannossa. Siinä todetaan, että "mikä on laitonta offline, on laitonta myös online". Lisäksi Internetin laitonta ja haitallista sisältöä käsittelevän työryhmän raportissa esitetään työryhmän toinen lisätoimia koskeva ehdotus. Ehdotukseen sisältyy periaate, että "Internetissä tarjottavaa tietoa olisi voitava välittää yhtä vapaasti kuin paperilla olevaa tietoa". Samaa lähestymistapaa pitäisi soveltaa anonymiteettiä koskevan kysymyksen suhteen. Kuten Bonnissa kokoontuneiden ministerien julistuksessa 3 aivan oikein todettiin, periaatteena pitäisi olla se, että kun käyttäjä voi valita nimettömänä pysymisen verkon ulkopuolella, hänen tulisi pystyä siihen myös verkossa. Internetin eri palveluja ja toimintoja on tutkittava, ja mahdollisuuksien mukaan tilannetta on verrattava perinteisiin palveluihin, joissa käytetään vanhempia ja vakiintuneempia viestintä- ja levitystapoja. Tällaisten vertailujen avulla voidaan helpommin muodostaa käsitys siitä, millä alueilla mahdollisuus pysyä anonyymina on suotavaa ja millä ei. 3 Bonniin heinäkuuta 1997 maailmanlaajuisia tietoverkkoja käsittelemään kokoontuneiden ministerien julistus. 7

8 Sähköposti (kahden pisteen välinen Internet-viestiyhteys) Tämänhetkisessä sähköpostitse tapahtuvassa viestinnässä viestien lähettäjä voidaan yleensä tunnistaa joko hänen oman sähköpostiosoitteensa tai IP-osoitteen avulla. Tämä tieto näkyy yleensä sekä sähköpostin vastaanottajalle että sähköpostiyhteyksien ja -palvelujen tarjoajille. Käytettävissä on kuitenkin kahdenlaisia järjestelmiä, jotka tarjoavat jonkinasteisen anonymiteetin: 1) anonyymi uudelleenlähetyspalvelu - sähköpostiyhteyksien tarjoaja hoitaa lähetyksen tai käyttäjä hyödyntää erityistä "anonymiteettipalvelua", johon hän ohjaa sähköpostinsa. Anonyymi uudelleenlähettäjä lähettää viestin anonyymissä muodossa. 2) anonyymi pääsy verkkoon - yksittäinen käyttäjä pääsee Internetiin nimettömänä esimerkiksi maksamalla etukäteen käyttöajasta ja saamalla anonyymin sähköpostiosoitteen tai käyttämällä verkkoa yleisestä Internet-liittymästä. Anonyymissä uudelleenlähetyspalvelussa viestin lähettäjän ja viestin välinen yhteys häivytetään. Se voidaan muodostaa uudelleen myöhemmin esimerkiksi poliisitutkimuksen yhteydessä. Se ei sen vuoksi takaa anonymiteettiä samalla tavalla kuin toinen edellä kuvattu vaihtoehto, ja sen vuoksi tarvitaan sääntöjä siitä, kuinka uudelleenlähetyspalvelujen tarjoaja voi käyttää sille jääviä jäljitettäviä tietoja. Tästä huolimatta molemmat vaihtoehdot tarjoavat yksittäisille henkilöille tärkeitä yksityiselämän kunnioittamiseen liittyviä etuja. Sen vuoksi niitä on ylläpidettävä ja edistettävä. Anonyymin vaihtoehdon olemassaolo sähköpostia varten on erityisen tärkeää, jos palvelua verrataan perinteiseen kahden pisteen väliseen viestintätekniikkaan. Esimerkiksi vanhanaikainen postipalvelu varmistaa yksityisyyden huomattavasti paremmin, koska tavallinen kirje voidaan lähettää täysin anonyyminä. Postipalvelujen tarjoaja ei pysty keräämään mitään jäljitettäviä tapahtumatietoja viestien lähettäjästä (paitsi silloin, kun lähettäjä ilmoittaa henkilöllisyytensä kirjekuoressa). Yleisin maksujärjestelmä (postimerkki) on myös täysin anonyymi. Lisäksi lähettäjä voi pysyä anonyyminä kirjeen vastaanottajalle. Myös perinteiset puhelinpalvelut tarjoavat sähköpostia paremman mahdollisuuden pysyä anonyyminä. Puhelinkioskien yleisyys mahdollistaa sen, että verkkoa voidaan käyttää henkilöllisyyttä paljastamatta ja että palvelut voidaan maksaa käteisellä tai anonyymillä puhelinkortilla. Tällä tavalla soitetuista puheluista ei jää jäljitettäviä tapahtumatietoja. Kun joku soittaa käyttäen omaa yksityistä puhelintaan, niitä kuitenkin syntyy. On ollut tarpeen ottaa 8

9 käyttöön tietosuojasääntöjä, joilla rajoitetaan tällaisten tietojen säilytysaikaa sekä niiden käyttötarkoituksia. (Sääntöjä yhdenmukaistetaan parhaillaan yhteisön tasolla ISDN-direktiivin 4 seurauksena.) Soittaja pysyy kuitenkin tuntemattomana soiton vastaanottajalle siihen saakka, kun soiton vastaanottaja nostaa luurin, ellei käytössä ole kutsuvan linjan tunnistus (CLI) - järjestelmää. Tätä järjestelmää käytettäessä soittajan numero näkyy puhelun vastaanottajalle, ennen kuin puheluun vastataan. CLI-järjestelmä on vaikuttanut puheluiden osapuolten yksityiselämän kunnioittamiseen kuitenkin siinä määrin, että on nähty tarpeelliseksi sisällyttää edellä mainittuun direktiiviin artikla sen varmistamiseksi, että soittajat voivat halutessaan estää numeronsa näkymisen. Tätä määräystä voidaan pitää ennakkotapauksena verkossa pisteestä pisteeseen tapahtuvassa yhteydenpidossa. Joissakin olosuhteissa anonyymien sähköpostiyhteyksien rajoitukset saattavat olla oikeutettuja. Näin on esimerkiksi silloin, kun on syytä epäillä, että yhteyksiä käytetään terrori-iskun tai muun vakavan rikoksen suunnitteluun. Tällaisten rajoitusten vaikutuksena saattaa olla, että anonyymia uudelleenlähettäjää pyydetään ilmoittamaan poliisille viestinnän osapuolten todellinen henkilöllisyys. Kaikissa rajoituksissa pitäisi kuitenkin kunnioittaa suhteellisuutta, ja rajoituksia pitäisi soveltaa ainoastaan tapauskohtaisesti. Uutisryhmät, ilmoitustaulut ja muut julkiset keskustelufoorumit Internetissä tapahtuva viestintä ei aina ole kahden pisteen välistä yhteydenpitoa. Verkossa on paljon tiettyjä aiheita ja kiinnostuksenkohteita koskevia uutis- ja keskusteluryhmiä, ja ne ovat erittäin suosittuja. Kun näihin ryhmiin osallistuvat käyttäjät lähettävät verkkoon materiaalia, he tietävät, että materiaalia voi käyttää laaja yleisö, johon kuuluu mahdollisesti myös lapsia ja muita vaikutuksille erityisen alttiita käyttäjiä. Tässä tilanteessa on syytä olla aidosti huolissaan levitettävän sisällön luonteesta ja on todella tarpeen varmistaa, että sopimatonta sisältöä ei levitetä avoimilla foorumeilla ja että asianmukaiset henkilöt joutuvat vastuuseen, jos materiaali osoittautuu laittomaksi. On useita mahdollisuuksia valvoa tällaisia uutisryhmiä. On ehdotettu mm. sitä, että kaikkien materiaalia levittävien henkilöllisyys olisi pystyttävä jäljittämään ja että materiaalin levityksestä säilytettäisiin aina tietojälki. Voidaan kuitenkin kyseenalaistaa se, onko tämä suhteellinen ja käytännöllinen ratkaisu ongelmaan. Onhan totta, että verkon ulkopuolisessa elämässä työpaikoilla, kouluissa ja yliopistoissa on ilmoitustauluja, joihin eri ihmiset voivat sijoittaa materiaalia. Tällaisten ilmoitustaulujen käyttöä ei voida tarkasti valvoa. 4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/.../EY henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta televiestinnän alalla, annettu mutta ei vielä julkaistu. 9

10 On kuitenkin myös muita mahdollisuuksia. Voidaan esimerkiksi kehittää sopimuksellisia ratkaisuja tietyn "sisällöllisen laadun" varmistamiseksi. Toisaalta uutisryhmäpalvelun tarjoaja voisi varmistaa, että uutisryhmässä toimii jatkuvasti "tarkkailija", jonka tehtävänä olisi valvoa lainvastaista ja haitallista sisältöä. Nämä tarkkailijat voisivat varmistaa, että sopimaton sisältö poistettaisiin nopeasti ja että tällaista materiaalia levittävät käyttäjät poistettaisiin ryhmästä. Puhelinten "keskustelulinjoilla" tällaisia järjestelmiä on perinteisesti käytetty osallistujien käytöksen valvomiseen. Palvelun tarjoajalla voisi myös olla jonkinasteinen oikeudellinen vastuu levitettävästä materiaalista. Silloin olisi hänen etujensa mukaista tarkastaa kaikki tuleva materiaali ja julkaista sitä ainoastaan silloin, kun sitä voidaan pitää laillisena ja julkiseen käyttöön soveltuvana. Tässä mallissa osallistujien anonymiteetti voidaan säilyttää samalla kun palvelun tarjoaja toimii tavallaan samassa roolissa kuin sanomalehden yleisönosaston toimittaja. Tämä saattaisi olla myös ala, jolla teknisillä ratkaisuilla on merkitystä. Jos julkisten foorumien täysin anonyymi käyttö osoittautuu ongelmalliseksi, käyttäjät voisivat käyttää verkkoa "näennäishenkilöllisyyden" avulla. Tällöin apuna käytettäisiin erikoistunutta palvelujen tarjoajaa, joka toimii samaan tapaan kuin edellä kuvattu uudelleenlähettäjä. Vaikka anonymiteettiä yleensä kunnioittaisiinkin, voitaisiin kuitenkin jäljittää yksittäisen käyttäjän todellinen henkilöllisyys tapauksissa, joissa epäillään rikollista toimintaa. Jos julkisille keskustelufoorumeille tuodaan materiaalia täysin anonyyminä, siitä aiheutuu luonnollisesti ongelmia, joita ei ilmene yksinkertaisessa kahden pisteen välisessä viestinnässä. On tarpeen kehittää asianmukaisia järjestelmiä, jotta foorumien väärinkäyttö voidaan estää. Yksityiselämän suojelun ja sananvapauden perusoikeuksia ei saa rajoittaa suhteettomasti pakollisen tunnistettavuuden järjestelmillä varsinkaan, jos käytettävissä on suhteessa sopivampia keinoja valvoa ja tarkkailla sisältöä. WWW-sivuston passiivinen selaaminen Tämänhetkisten WWW-sivustojen tarkoitus on yleensä antaa tietoa suurelle yleisölle, ja miljoonat lukijat käyttävät aikaansa selaamalla satunnaisesti lukemattomia eri sivustoja. Verkon ulkopuolisessa maailmassa tätä toimintaa vastaisi lähinnä kuljeskelu kirjastossa tai kirjakaupassa tai näyteikkunoiden katselu. Tällöinkään tarkoituksena ei ole välttämättä ostaa mitään vaan katsella, mitä on tarjolla. Merkittävä ero on kuitenkin, että vaikka kuljeskelua kirjastossa tai näyteikkunoiden katselua voidaan harjoittaa miltei täysin anonyyminä, verkon selaamisesta jää pysyvä ja jäljitettävissä oleva digitaalinen tallenne. 10

11 Tällaisille tallenteille ja niiden tunnistettavuudelle ei ole oikeutusta julkisen politiikan tai yleisen edun vuoksi, ellei käyttäjä niin halua. Kaupallisia sivustoja käyttävien nimet ja sähköpostiosoitteet ovat tietenkin usein arvokasta tietoa sivuston omistajalle, joka voi käyttää tietoja markkinointitarkoituksiin. Jos tällaisia tietoja kuitenkin kerätään käyttäjistä, jotka ainoastaan selailevat verkon sivuja, sen täytyy tapahtua täysin avoimesti ja käyttäjän nimenomaisella suostumuksella. Jos käyttäjät haluavat selata WWW-sivustoja anonyyminä, heidän täytyy pystyä siihen täysin vapaasti. Tavaroiden ja palvelujen ostaminen Internetin kautta Kun kehitetään turvallisia maksutapoja ja järjestelmiä tiedon koskemattomuuden ja tapahtumien varmentamiseksi (esim. digitaalisten allekirjoitusten avulla), Internetistä tulee yhä enemmän osa yleistä kaupallista toimintaa, jota yksilöt harjoittavat saadakseen tietoa mutta myös ostaakseen tavaroita ja palveluita. Tässä yhteydessä herää kysymys, onko yksilön oltava tunnistettavissa tehdäkseen ostoksia Internetin kautta vai onko hänen edelleen mahdollista pysyä anonyyminä. Verkon ulkopuolisessa maailmassa anonyymit käteismaksut ovat yleisiä. Tätä pidetään helpoimpana ja tehokkaimpana tapana maksaa tavaroita ja palveluita erityisesti silloin, kun kyseessä ovat varsin pienet rahamäärät. Myyjä pienessä kulmakaupassa ei ole kiinnostunut asiakkaansa henkilöllisyydestä vaan ainoastaan siitä, että hänelle tarjottu raha on käypää. Suuria ostoja tehtäessä on usein sekä ostajan että myyjän kannalta hankalaa käyttää käteistä. Setelit vievät paljon tilaa lompakossa ja kassakoneessa. Lisäksi käteisen säilyttäminen on turvallisuusriski. Näistä syistä suuria ostoksia tehtäessä käytetään usein muita kuin anonyymejä maksutapoja kuten šekkejä ja luottokortteja. Kun maksutapana käytetään luottokorttia, anonymiteetti ei luonnollisesti ole enää mahdollista. Kun ostos tehdään luotolla, ostaja sitoutuu velkaan, josta hän on vastuussa. Sen vuoksi on luotava tallenne, joka yhdistää henkilön luottoon. Kun käytetään tavanomaista luottokorttia, henkilö on vastuussa luotosta kortin myöntäjälle eikä suoraan myyjälle. Siitä huolimatta tapahtumasta tarvitaan tunnistettavissa oleva jälki. Internetissä tapahtuvassa elektronisessa kaupankäynnissä olisi seurattava mallia, jota noudatetaan muissa maksutavoissa. Yksittäisten henkilöiden pitäisi pystyä valitsemaan 11

12 erilaisten turvallisten maksutapojen välillä, joihin pitäisi kuulua myös jokin anonyymi järjestelmä. Anonyymillä elektronisella rahalla pitäisikin olla perinteiseen rahaan nähden joitakin merkittäviä etuja, joiden vuoksi sen käyttö olisi entistä houkuttelevampaa. Ensiksikin käyttäjän pitäisi pystyä kantamaan rajoittamattomia määriä käteistä helposti esimerkiksi pienessä kortissa. Lisäksi kortin pitäisi olla turvallinen, ilman että turvallisuuspiirteet vaikuttavat anonymiteettiin. Turvallisuuden takaisi esimerkiksi henkilökohtainen käyttäjätunnus, jonka ainoastaan ostaja tuntee. Se vähentäisi huomattavasti riskejä siinä tapauksessa, että kortti katoaa. Tällaiset ominaisuudet tekisivät luultavasti anonyymistä elektronisesta rahasta houkuttelevan vaihtoehdon myös suuria verkossa tapahtuvia ostoksia varten. Tärkein vaatimus on, että elektronisen rahan voidaan todeta olevan "todellista rahaa". Tämä tarkoittaa sitä, että siinä on väärennöksen estäviä teknisiä ominaisuuksia, joiden avulla voidaan taata elektronisen rahan aitous ilman, että vaikutetaan mahdollisuuteen käyttää sitä anonyymisti. Harkittaessa anonyymien maksutapojen sopivuutta verkossa on kuitenkin otettava huomioon muita yleisiä poliittisia seikkoja. Näistä tärkeimpiä on rahanpesun torjunta. Huumekaupasta ja muusta rikollisesta toiminnasta peräisin olevien suurten rahasummien pesu joko anonyymisti tai väärää henkilöllisyyttä käyttäen on vakava ongelma. Tämän toiminnan torjumiseksi annettiin vuonna 1991 direktiivi (91/308/ETY), jolla pyritään estämään rahoitusjärjestelmien käyttö rahanpesutarkoituksiin. Tämän direktiivin tärkeimmissä määräyksissä edellytetään, että rahalaitokset tarkistavat asiakkaidensa henkilöllisyyden, ennen kuin he aloittavat liikesuhteen heidän kanssaan, ja että ne säilyttävät tiedot tapahtumista ainakin viiden vuoden ajan. Tämä direktiivi ei ole kuitenkaan sinänsä ristiriitainen anonyymien maksujen kanssa. Siinä keskitytään tapahtumiin pankkien ja muiden raha- ja luottolaitosten kanssa. 5 Anonyymejä elektronisen rahan järjestelmiä käytetään ennen kaikkea asioitaessa yksittäisten henkilöiden ja kauppiaiden kanssa, jotka eivät kuulu rahoitusjärjestelmään. Yksittäisistä henkilöistä on täysin normaalia, että he joutuvat todistamaan henkilöllisyytensä nostaessaan elektronista rahaa pankista ja luultavasti myös tallettaessaan suuria määriä elektronista rahaa. Kuitenkin sen jälkeen, kun raha on hänellä, ei ole mitään syytä siihen, miksi se ei voisi olla anonyymiä samalla tavalla kuin traditionaalinen raha. Sen vuoksi on tasapainotettava erittäin tarkasti poliisin ja lainvalvontaviranomaisten tarpeet, jotka liittyvät rahanpesua harjoittavien rikosten jäljittämiseen, sekä yksityisyyteen liittyvät edut, joita anonyymit maksut tarjoavat. Anonyymien maksujen käyttöön tarvitaan mahdollisesti rajoituksia. Tämä koskee kuitenkin ainoastaan tilannetta, jossa on todisteita siitä, että tapahtuman anonymiteetti todellakin estää rahanpesun selvittämistä. Arvoltaan pienet tapahtumat eivät näytä aiheuttavan ongelmaa tässä 5 12 artikla sisältää säännöksen, jonka nojalla direktiivin sovellusalaa voidaan laajentaa kattamaan aloja kuten pelikasinot ja arvokkaiden esineiden (taiteen, antiikin, kiinteistöjen ja arvometallien) kauppa. 12

13 suhteessa. Suuremmatkaan tapahtumat (esimerkiksi kalliin ohjelmiston ostaminen verkon kautta) eivät ole todennäköisiä rahanpesutapoja. YHTEENVETO TÄRKEIMMISTÄ PÄÄTELMISTÄ Mahdollisuus pysyä anonyyminä on olennaisen tärkeää, jos verkossa halutaan kunnioittaa ihmisten yksityiselämää samalla tavalla kuin muussa toiminnassa. Anonymiteetti ei sovellu kaikkiin olosuhteisiin. Määritettäessä sitä, mihin tilanteeseen anonymiteetti soveltuu ja mihin ei, on tarkkaan tasapainotettava eri perusoikeudet. Yksityiselämän kunnioittamisen lisäksi on otettava huomioon sananvapaus ja muut tärkeät julkiset poliittiset tavoitteet kuten rikosten torjunta. Jos valtio rajoittaa oikeudellisesti oikeutta pysyä anonyyminä tai käyttää anonymiteetin mahdollistavia teknisiä välineitä (esimerkiksi viestien salaukseen liittyviä tuotteita), toimien olisi aina oltava suhteellisia ja rajoituttava ainoastaan siihen, mikä on tarpeen erityisen yleisen edun suojaamiseksi demokraattisessa yhteiskunnassa. Vanhemmassa tekniikassa saavutettu tasapaino olisi mahdollisuuksien mukaan säilytettävä myös Internetissä tarjottavissa palveluissa. Sekä sähköpostin lähettämisen, WWW-sivustojen passiivisen selaamisen että useimpien tavaroiden ja palveluiden ostamisen Internetin kautta anonyymisti pitäisi olla mahdollista. Tarvitaan jonkinlaista valvontaa siitä, kuka tuo materiaalia julkisille verkkofoorumeille (esimerkiksi uutisryhmiin), mutta vaatimus, että ihmiset ilmoittaisivat henkilöllisyytensä on monissa tapauksissa suhteeton ja epäkäytännöllinen. On suosittava muita ratkaisuja. Anonyymi tapa käyttää Internetiä (esim. yleiset Internet-liittymät, ennakkoon maksetut kortit) ja anonyymit maksutavat ovat kaksi tärkeintä edellytystä todelliselle anonymiteetille verkossa. Päätelmien toteuttaminen käytännössä - toiminnalliset suositukset Edellä esitetyt päätelmät koskevat etupäässä sitä, miten pitkälti käyttäjillä on perusteltu oikeus pysyä anonyyminä Internetissä. Niissä määritetään tilanne, joka täytyy luoda, jos ei haluta vähentää yksittäisten henkilöiden yksityisyyttä. Tämänhetkinen tilanne on hyvin erilainen. Internetin käyttäminen on hyvin harvoin anonyymiä. Yritykset tarjota puolianonyymejä palveluja (esimerkiksi anonyymejä uudelleenlähetyspalveluja) ovat kohdanneet lainsäädäntöön liittyviä ongelmia. Lisäksi Internet-protokollien tekninen konfigurointi ei helposti mahdollista 13

14 todellista anonymiteettiä, ja yleisin maksutapa verkossa on edelleen luottokortti. Anonyymiin elektroniseen rahaan liittyvät kokeilut eivät ole vielä tulleet osaksi yleisiä elektronisia markkinoita. Jotta tilanne muuttuisi, on löydettävä tapoja toteuttaa päätelmät käytännössä. On ryhdyttävä toimiin monilla eri tasoilla: 1) Lainsäädännölliset toimintaolosuhteet Internetiä koskevassa, parhaillaan kehittyvässä kansallisessa ja kansainvälisessä lainsäädännössä on noudatettava sitä periaatetta, että tunnistettavien henkilötietojen kerääminen olisi rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Periaate olisi otettava huomioon myös toimintasäännöissä, ohjeissa ja muissa määräyksissä. Tarvittaessa tässä periaatteessa olisi määritettävä, että yksittäisillä käyttäjillä pitäisi olla mahdollisuus pysyä anonyyminä. 2) Tekniset toimintaolosuhteet Keskusteluja World Wide Web -konsortiossa olisi syvennettävä, jotta voitaisiin kehittää sellaisia Internet-infrastruktuureja ja -protokollia, jotka edistävät käyttäjien anonyymiä toimintaa. T&K-rahoitusta (jota on saatavilla yhteisön viidennen tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelman yhteydessä) olisi kohdistettava erityisesti hankkeisiin, joissa pyritään kehittämään anonyymejä maksutapoja Internetissä ja tapoja käyttää Internetiä anonyymisti (esimerkiksi yleisiä Internet-liittymiä). 3) Taloudelliset toimintaolosuhteet Hallitusten olisi tutkittava tapoja tukea sellaisen teknologian käyttöönottoa markkinoilla, jolla parannetaan yksityiselämän suojelemista ja mahdollistetaan ihmisten toiminen anonyyminä. Hallitus voisi esimerkiksi käyttää kaupallista valtaansa, joka sillä on tietotekniikkatuotteiden ja -palvelujen suurena ostajana, ja pitää yksityiselämän ja 14

15 anonymiteetin suojelemista kriteerinä omissa julkisissa hankinnoissaan. Olisi myös harkittava "yksityisyyttä suosivien" tuotteiden ja palvelujen edistämistä tukien tai verohelpotusten muodossa. Tätä menetelmää on sovellettu ympäristöystävällisten tuotteiden suhteen (esimerkiksi lyijyttömän polttoaineen käyttöönotossa). 4) Tietoisuuden levittäminen Internet-käyttäjien, yhteyksien ja palvelujen tarjoajien ja tietotekniikka-alan keskuudessa Useimmat käyttäjistä eivät ole tietoisia verkon käytöstä aiheutuvista yksityisyyteen liittyvistä vaaroista. Tästä aiheesta tarvitaan nopeasti neuvoja ja ohjausta. Tietosuojaviranomaisilla eri puolilla maailmaa on tärkeä rooli tällaisten neuvojen tarjoamisessa. Espanjan tietosuojakomission tarjoamat ohjeet näyttävät hyvää esimerkkiä. Nyt on harkittava sitä, miten voidaan varmistaa tällaisten neuvojen levittäminen mahdollisimman laajalle Internetin käyttäjäkunnassa. Myös niiden, jotka keräävät ja käsittelevät tietoja Internetin avulla (yhteyksien tarjoajien, palvelujen tarjoajien, sivustoja laativien), on oltava tietoisia siitä, että heidän jo on nytkin noudatettava voimassa olevia tietosuojalakeja. Ne edellyttävät muun muassa avoimuutta tietojen keräämisessä ja rajoittavat niitä tarkoituksia, joihin henkilötietoja voidaan käyttää ja luovuttaa. 15

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99 5093/98/FI/lopullinen WP 17 Tietosuojatyöryhmä Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 13.5.2015 2014/0258(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.9.2013 2013/0023(COD) TARKISTUKSET 12-20 Lausuntoluonnos Pablo Zalba Bidegain (PE514.677v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 30.5.2012 2011/0299(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätöslauselma Eurooppa-neuvoston kokousten ja muiden vastaavien

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 1 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 26. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2007/0094(COD) 18.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus-

Lisätiedot

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9665/15 ENFOPOL 135 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5729/2/15 REV 2 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0148(COD) 16.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA?

MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA? EU-tietosuoja-asetuksen vaikutukset koulutuskierros Yhteistyössä tietosuojavaltuutetun toimisto ja FCG / Maaliskuu 2015 MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA? Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Tietosuojavaltuutetun

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) 13558/16 INF 185 API 107 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Hanke: asiakirjojen julkisuuteen

Lisätiedot

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007 1 (5) Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt xx päivänä xxkuuta 2007 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

EU:N UUSI TIETOSUOJA- ASETUS

EU:N UUSI TIETOSUOJA- ASETUS 4.10.2016 EU:N UUSI TIETOSUOJA- ASETUS Anu Talus 1 Yleistä Merkittävimmät muutokset Kansallinen jatkovalmistelu Kuntien kyberturvallisuuspäivät 2 1 YLEISTÄ KOM:n ehdotus tietosuojapaketiksi tammikuussa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0404(COD)

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0404(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 29.5.2017 2016/0404(COD) LAUSUNTOLUONNOS ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.3.2010 KOM(2010)75 lopullinen 2010/0042 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muutosten hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää

Lisätiedot

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2017 COM(2017) 228 final ANNEX 1 LIITE Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0238 (NLE) 12525/17 ADD 4 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 25. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: COEST 240 CFSP/PESC

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

12671/17 msu/ma/pt 1 DGD 2C

12671/17 msu/ma/pt 1 DGD 2C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. syyskuuta 2017 (OR. en) 12671/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 12112/17 Asia: Puheenjohtajavaltio Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto FREMP

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2016/0070(COD) 24.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2017 (OR. en) 11563/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: API 95 INF 139 JUR 376 NEUVOSTON PÄÄTÖS neuvoston avoimen datan politiikasta ja neuvoston asiakirjojen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0102 (NLE) 8791/15 COEST 137 WTO 108 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2017 COM(2017) 166 final 2017/0077 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavasta kannasta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koskevan

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

10 Yksityiselämän suoja

10 Yksityiselämän suoja SUOMEN PERUSTUSLAKI (731/1999) 10 Yksityiselämän suoja Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) allekirjoittamisesta Euroopan

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0011 (COD) 7805/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 11. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0132(COD) 18. joulukuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) 9694/01 DCL 1 CATS 20 COPEN 25 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 7. kesäkuuta 2001 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön

Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto Suomen Lääkintäoikeuden ja etiikan seura ry 22.3.2012 Yleistä tietosuojasta Tietosuojanäkökulma biopankkitoimintaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. lokakuuta 2017 (OR. en) 15377/12 DCL 1 PI 129 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 29. lokakuuta 2012 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia: ST 15377/12

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Sähköinen kaupankäynti. Olli Pitkänen

Sähköinen kaupankäynti. Olli Pitkänen Sähköinen kaupankäynti Olli Pitkänen Sähköinen kaupankäynti: mitä lakeja sovelletaan? Yleisesti kaikki lainsäädäntö koskee myös sähköistä kaupankäyntiä Tietoverkot tuovat kuitenkin uusia piirteitä kaupankäyntiin:

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0278(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Turkki-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä

Lisätiedot

EDUSKUNNAN SUURI VALIOKUNTA. Ilmoitus U-asian käsittelyn päättymisestä EU:n toimielimissä

EDUSKUNNAN SUURI VALIOKUNTA. Ilmoitus U-asian käsittelyn päättymisestä EU:n toimielimissä EDUSKUNNAN SUURI VALIOKUNTA Ilmoitus U-asian käsittelyn päättymisestä EU:n toimielimissä Asian tunnus (esim. U 2/1996 vp) E 28/2002 EURODOC-numero Hyväksytty EU:n neuvostossa, päivämäärä Kilpailukykyneuvosto

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Lausunto 2/2007 matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa Yhdysvaltojen viranomaisille koskevien tietojen toimittamisesta matkustajille

Lausunto 2/2007 matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa Yhdysvaltojen viranomaisille koskevien tietojen toimittamisesta matkustajille Tietosuojatyöryhmä 000345/07/FI WP132 Lausunto 2/2007 matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa Yhdysvaltojen viranomaisille koskevien tietojen toimittamisesta matkustajille annettu 15. helmikuuta 2007

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot