NIIT ON VÄHÄN, KEHEN OIKEESTI PYSTYY LUOTTAMAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NIIT ON VÄHÄN, KEHEN OIKEESTI PYSTYY LUOTTAMAAN"

Transkriptio

1 NIIT ON VÄHÄN, KEHEN OIKEESTI PYSTYY LUOTTAMAAN HAASTATTELUTUTKIMUS PÄIHDEONGELMIA JA PITKÄAIKAISASUNNOTTOMUUTTA KOKENEIDEN NUORTEN AIKUISTEN MIESTEN SOSIAALISISTA SUHTEISTA Pro gradu -tutkielma Anna-Maija Kuuskoski Sosiaalitieteiden laitos Turun yliopisto

2 TURUN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta / Sosiaalitieteiden laitos KUUSKOSKI, ANNA-MAIJA: Pro gradu -tutkielma, 88 s., 10 liites. Sosiaalipolitiikka Tammikuu 2014 Niit on vähän kehen oikeesti pystyy luottamaan Haastattelututkimus päihdeongelmia ja pitkäaikaisasunnottomuutta kokeneiden nuorten aikuisten miesten sosiaalisista suhteista Asunnottomuutta on Suomessa viimeisen neljännesvuosisadan aikana saatu vähennettyä merkittävästi, mutta yhä noin 8000 ihmistä on vailla asuntoa. Asunnottomista noin kolmannes on pitkäaikaisasunnottomia. Myös osa nuorista on pitkäaikaisesti vailla asuntoa. Asunnottomuus kohdistuu etenkin miehiin vaikkakin naisten osuus on ollut kasvussa. Sosiaalisten suhteiden merkitystä asunnottomuuden kompleksisessa kontekstissa on tutkittu vähän vaikka sosiaaliset suhteet ovat keskeisiä ihmisen ja etenkin nuoren elämässä. Tässä tutkimuksessa selvitetään millaisia sosiaalisia suhteita päihdeongelmia ja pitkäaikaisasunnottomuutta kokeneilla nuorilla aikuisilla miehillä on. Erityisesti keskitytään sosiaalisen tuen ja luottamuksen merkitykseen. Tutkimuksen tiedonmuodostuksen tapaa ohjaa kriittisen realismin viitekehys. Sosiaalinen todellisuus nähdään tutkimuksessa monitahoisena ja muutettavana, avoimena systeeminä. Ihmisen suhde rakenteisiin on keskeistä, koska ne voivat joko mahdollistaa tai estää ihmisen toimintaa. Tutkimus on laadullinen ja aineistonkeruumenetelmänä käytetään teemahaastattelua. Aineisto koostuu kymmenen Turun katkaisuhoitoasemalla hoidossa olleen ja pitkäaikaisasunnottomuutta kokeneen miehen haastattelusta. Tutkimuksessa nuoriksi aikuisiksi määritellään vuotiaat. Haastateltavat olivat vuotiaita. Tutkimuksessa haastateltujen miesten sosiaaliset suhteet painottuivat läheis- ja ystäväsuhteisiin sekä yhteiskunnallisiin suhteisiin. Jäsenyyteen perustuvat suhteet olivat lähinnä harrastus- ja vertaistukiryhmiin. Suhteet vanhempiin ja sisaruksiin olivat tärkeitä, vaikka osalla miehistä tunnekokemukset suhteista olivat ristiriitaisia. Selviytymistä tuki se, jos ystäviä oli myös esimerkiksi harrastusten parista. Yhteiskunnallisia suhteita haastateltavilla oli etenkin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Työhön suhtauduttiin myönteisesti ja työkokemustakin oli useilla miehistä vaikka haastatteluhetkellä kukaan ei ollut työssä. Koulutukseen suhtautuminen oli kuitenkin melko kielteistä. Luottamus osoittautui keskeiseksi tekijäksi kaikissa merkityksellisissä suhteissa. Läheis- ja ystävyyssuhteissa luottamuksen puute koettiin raskaana. Luottamus yhteiskunnallisiin instituutioihin vaihteli mutta oli melko vähäistä muun muassa sosiaali- ja työvoimatoimistoa kohtaan. Tutkimuksessa ilmeni, että henkilökohtainen ja horisontaalinen työtapa sosiaalityössä voi lisätä luottamusta laajemminkin yhteiskuntaan. Lisätutkimus on tarpeen sosiaalisen luottamuksen merkityksestä muun muassa auttamistyössä. Asiasanat: huono-osaisuus, asunnottomuus, päihdeongelmat, sosiaaliset suhteet, sosiaalinen tuki, luottamus.

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO ASUNNOTTOMUUS SOSIAALISENA ONGELMANA Asunnottomuusilmiön taustaa Näkökulmia asunnottomuuteen Asunnottomuus tilastojen valossa Suomessa Pitkäaikaisasunnottomuuden riskit SOSIAALISET SUHTEET JA ASUNNOTTOMUUS Systeeminen lähestymistapa sosiaalisiin suhteisiin Sosiaaliset suhteet voimavarana Sosiaalinen tuki ja luottamus ASUNNOTTOMUUS NUOREN AIKUISEN ELÄMÄSSÄ Nuori aikuisuus elämänvaiheena Sosiaalisten suhteiden merkitys nuoren elämässä Nuorten polkuja asunnottomuuteen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen lähestymistapa Tutkimuksen aineisto ja aineistonkeruun menetelmä Tutkimusaineiston analyysin toteuttaminen SOSIAALISTEN SUHTEIDEN KOKONAISUUS Suhteet läheisiin ja ystäviin Yhteiskunnalliset suhteet ja suhteet järjestöihin SOSIAALINEN TUKI JA LUOTTAMUS Sit ko on kaikki rauhallist, kyl se siit sitte lähtee eteenpäin Mä en tiedä...mä oon vähän pessimisti. Pessimisti ei pety mut voi yllättyä. Mä enemmänkin katon mitä elämä tuo tullessaan Voiko elämä oliski semmonen: tasanen maasto ja pien mutka tulis sit taas. Ko mää käyn aina tuol helvetin montul YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET...73 LÄHTEET LIITTEET Liite 1 Tutkimuslupa Liite2 Tutkimuslupa Liite 3 Haastattelurunko Liite 4 Verkostokartta Liite 5 Saatekirje Liite 6 Haastattelulupa Liite 7 Mind-map informaaleista suhteista Liite 8 Mind-map formaaleista ja yhteiskunnallisista suhteista Liite 9 Juonirakennekaavio

4 1 1 JOHDANTO Asunto on välttämätön ihmisarvoisen elämän edellytys. Vuonna 2012 Suomessa oli kuitenkin yli 8000 asunnotonta, joista noin 2000 oli alle 25-vuotiaita. Vaikka asunnottomuutta on viimeisen neljännesvuosisadan aikana pystytty vähentämään merkittävästi, on asunnottomien määrä pysynyt vuoden 2003 jälkeen noin kahdeksassa tuhannessa. Erityisesti pitkäaikaisasunnottomuuden hoitaminen on koettu vaikeaksi tehtäväksi. Pitkäaikaisasunnottomia on kaikista asunnottomista yli kolmannes ja myös osa nuorista on pitkäaikaisasunnottomia. (ARA 2012, 2 4; YM 2008, 3 4.) Toukokuussa 2007 ympäristöministeriön asettama työryhmä valmisteli pitkäaikaisasunnottomuuden valtakunnallisen vähentämisohjelman, jonka tavoitteeksi tuli puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus vuosina ja poistaa se käytännössä kokonaan vuosien aikana (YM 2008, 5). Ohjelma on edennyt määrällisesti hyvin ja asuntoja tai palveluasuntoja on saatu sadoille niitä tarvitseville. Vaikka tavoite pitkäaikaisasunnottomuuden puolittamisesta saavutettiin asuntojen määrässä mitattuna, ei pitkäaikaisasunnottomien ihmisten määrä ole lähellekään puoliintunut. Asunnottomuus ylimalkaan ei ole merkittävästi vähentynyt, koska kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ei ole riittävästi saatavilla. Asunnottomia tulee jatkuvasti lisää, eikä tavoite pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisesta lähene. (ARA 2012, 5 6.) Sen poistaminen vaatii samanaikaisesti niin kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen lisäämistä kuin riittävän monipuolista ja henkilökohtaista tukea sitä tarvitseville. Sosiaaliset suhteet ja erityisesti sosiaalinen tuki ja luottamus ovat elämässä selviytymiselle tärkeitä osa-alueita (Knuuti 2007, ; Kortteinen & Elovainio 2006, ). Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää millaisia sosiaalisia suhteita päihdehoitoon hakeutuneella, pitkäaikaisasunnottomuutta kokeneella nuorella aikuisella miehellä on? Erityisesti vastausta haetaan siihen millaisia sosiaalisen tuen ja luottamuksen tai niiden puutteen kokemuksia näillä miehillä on? Sosiaalisiksi suhteiksi tutkielmassa katsotaan kaikki ne henkilökohtaiset vuorovaikutussuhteet, joista yksilö saa henkistä tukea, materiaalista apua, palveluja, tietoja ja uusia ihmissuhteita (Seikkula 1994, 16).

5 2 Tutkielman kohderyhmä on rajattu miehiin, sillä asunnottomuus on vahvasti sukupuolittunut ilmiö. Valta osa asunnottomista on miehiä, vaikkakin naisten osuus on viime vuosina ollut kasvussa (ARA 2012, 4). Kohderyhmä on rajattu myös päihdehäiriöistä kärsiviin, sillä pitkäaikaisasunnottomilla päihdehäiriöt ovat yleisiä. Vakavat päihdehäiriöt ovat yleisempiä nuorilla aikuisilla miehillä kuin naisilla ja ne liittyvät monitahoisesti huono-osaisuuteen (Salasuo & Kestilä 2007, ). Nuoret ovat tutkimuksen kohteena, koska nuorille pitkittynyt asunnottomuus on erityisen haitallista nuorille koulutukseen, työelämään ja aikuisuuteen siirtymisen vaikeutuessa. Tämä heijastuu vahvasti nuoren myöhempään kehitykseen ja elämään (Nurmi 1997, ). Pitkäaikaisasunnottomat nuoret leimataan herkästi poikkeavaksi ryhmäksi, jotka omien valintojensa kautta päätyvät asunnottomuuteen ja joita näin ollen tulee ohjata kontrollin ja sanktioiden avulla. Kuitenkin tutkimuksissa on todettu myös asunnottomien nuorten tulevaisuuden haaveina olevan hyvin tavalliset toiveet asunnosta, perheestä ja työstä. (Jones 1997, ) Nuoret toki tekevät valintoja, mutta yhteiskunnallisten ja sosiaalisten rajojen puitteissa. Asunnottomuus on huono-osaisuutta äärimmillään ja siihen, kuten huonoosaisuuteen ylipäätään, liittyy sosiaalista haurautta ja yhteisöllistä disintegraatiota. Tällöin kontrolli ja sanktiot eivät kannusta, vaan päinvastoin syventävät ympäristöä kohtaan tunnettua epäluottamusta. (Kortteinen & Elovainio 2012, ) Asunnottomuuden kontekstissa sosiaalisten suhteiden merkitystä on tutkittu melko vähän, vaikka se muodostaa tässäkin yhteydessä tärkeän osa-alueen (Avramov 1999, 544). Kortteinen ja Elovainio (2006, 342) toteavat, että syrjäytymässä olevien ihmisten integroiminen takaisin yhteisöönsä vaatii näiden ihmisten omien kokemusten selvittämistä, jotta voidaan ymmärtää millaista tukea he tarvitsevat. Nuorten asunnottomien omiin kokemuksiin ja näkökulmiin on tutkimuksessa alettu kiinnittää huomiota vasta viime vuosina (Robinson 2008, 51). Tutkimuksen aineistona on kymmenen nuoren aikuisen miehen haastattelua. Kaikki haastateltavat olivat kokeneet pitkäaikaisasunnottomuutta ja päihdehäiriöitä. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina siten, että haastateltavat saivat mahdollisimman paljon tilaa kertoa itse sosiaalisista suhteistaan. Tutkimus on ajankohtainen sillä vaikka suurin osa nuorista Suomessa voi hyvin, toimeentulon, koulutuksen, työn, terveyden ja asumisen puutteet kasaantuvat (Allianssi 2010, 28). Huoli yhteiskunnan marginaaliin häviävistä nuorista ylittää jo uutiskynnyksen. Ympäristöministeriön vuonna 2007 asettaman työryhmän raportissa Nimi ovessa

6 3 (YM 2007, 13) pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen katsottiin niin oikeudellisesti, taloudellisesti kuin eettisesti välttämättömäksi. Nuorten kohdalla kaikki nämä perustelut ovat, jos mahdollista, vieläkin velvoittavampia. Perustuslaki (731/1999, 19 ) takaa jokaiselle oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon sekä riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Julkisen vallan tulee perustuslain mukaan edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Taloudellisesti asunnottomuus aiheuttaa yhteiskunnalle kustannuksia ja juuri nuorten kohdalla vaikutus korostuu, kun heidän kuntouttamisensa työelämään vaikeutuu asunnottomuuden pitkittyessä. Eettisenä perusteena on yksinkertaisesti ihmisarvo. Pitkäaikaisesti ilman asuntoa ollessaan ihminen voi joutua viranomaisten tulkinnoissa kastiin asumiskyvytön, jolla tarkoitetaan kyvyttömyyttä pitää riittävästi huolta itsestä ja asunnosta tai kyvyttömyyttä elää asunnossa häiritsemättä muita tai jopa tahdottomuutena parantaa asumistasoaan. (Jokinen & Juhila 1991, ) Jos viranomaiset eivät katso voivansa auttaa asunnon hankinnassa ennen kuin asumiskyky on palautettu ja ihminen kykenee esimerkiksi sitoutumaan päihteettömyyteen, unohtuu se että ilman asuntoa ihminen on yhteiskunnassa ulkopuolinen (YM 2007, 9 12). Miten pitkäaikaisasunnoton nuori aikuinen kokee osallisuutensa yhteiskunnassa? Voiko hän tuntea luottamusta ympäristöään kohtaan tai toiveikkuutta tulevaisuudesta? Tutkielman aluksi, luvussa kaksi, tarkastellaan asunnottomuutta yleisesti sosiaalisena ongelmana. Tarkastelun painopiste on asunnottomuuden ajallisessa sekä kulttuurisessa muutoksessa sekä siinä, miten asunnottomuutta on aiemmassa tutkimuksessa ymmärretty. Lopuksi tarkastelu rajataan pitkäaikaisasunnottomuuteen ja sen riskeihin. Kolmannessa luvussa avataan sosiaalisten suhteiden käsitettä erityisesti systeemisen lähestymistavan kautta. Erityisesti kiinnitetään huomio sosiaalisiin suhteisiin voimavarana sekä sosiaaliseen tukeen ja luottamukseen. Tavoitteena on luoda näkökulmaa siihen, miten sosiaaliset suhteet ovat osa sitä prosessia, joka mahdollisesti johtaa asunnottomuuteen tai toisaalta auttaa selviytymään. Neljännessä luvussa rajataan tutkimuksen kohdejoukko nuoriin aikuisiin ja käsitellään nuoruutta elämänvaiheena. Lisäksi luvussa käsitellään sosiaalisten suhteiden merkitystä erityisesti nuorille aikuisille sekä tarkastellaan nuorten asunnottomuuden piirteitä aiemman tutkimuksen valossa. Luvussa viisi täsmennetään tutkimusasetelma ja luvuissa kuusi ja seitsemän esitellään keskeiset tulokset. Lopuksi luvussa kahdeksan tehdään yhteenvetoa sekä esitetään joitain johtopäätöksiä.

7 4 2 ASUNNOTTOMUUS SOSIAALISENA ONGELMANA Kun ilmiö määritellään sosiaaliseksi ongelmaksi, voidaan joko objektiivisesti kiinnittää huomio yhteiskunnassa vallitseviin olosuhteisiin tai subjektiivisesti tarkastella sitä, millaisena kysymyksenä ilmiö yhteiskunnassa nähdään. (Hakkarainen 2004, ) Ronnby (1986, 14) määritteli 1980-luvulla sosiaaliset ongelmat objektiivisesti sellaisiksi yhteiskunnallisiksi olosuhteiksi, jotka aiheuttavat ihmisryhmille kärsimyksiä heidän sosiaalisessa elämässään ja vaativat vastatoimia. Tämän määritelmän mukaan asunnottomuus on mitä ilmeisin sosiaalinen ongelma. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämässä sosiaalityön sanastossa ilmiö määritellään sosiaaliseksi ongelmaksi, kun se liittyy yksilön ja yhteisön väliseen suhteeseen, on yhteiskunnassa vallitsevien arvojen tai normien vastainen ja määrältään yhteiskunnassa merkittävä (THL 2003). Asunnottomuus rikkoo nyky-yhteiskunnassa vallitsevia arvoja ja vaikuttaa yksilön elämään yhteisön jäsenenä. Kun sosiaalisen ongelman käsite nähdään sidonnaisena yhteiskunnan arvoihin ja normeihin, on se myös ajallisesti ja paikallisesti muuttuva. Subjektiivisen ja objektiivisen lähestymistavan voidaan myös nähdä tavoittavan saman ilmiön eri puolia. Samoin yksilön ja yhteiskunnan tai toiminnan ja rakenteen tarkastelun voidaan nähdä kuvaavan samaa ilmiötä eri näkökulmista. (Kuusela 2006, 96.) Sosiaalisen ongelman määrittelyn tulisi tapahtua sekä kulttuurisidonnaisesti, yhteiskunnassa vallitsevien käsitysten, että objektiivisesti, yhteiskunnan jäsenille haitallisten olosuhteiden avulla. Sosiaaliset ongelmat, kuten asunnottomuus, heikentävät yksilön kykyä toimia sosiaalisessa ympäristössä. Köyhät, avuttomat ja normien vastaisesti käyttäytyvät, syrjäytetään tai syrjäytyvät osasta yhteisöelämää, mikä puolestaan syventää ja lisää ongelmia. (Sipilä 1979, ) Asunnottomuus sosiaalisena ongelmana liittyy niin yksilöiden asemaan yhteiskunnassa kuin yhteiskunnan rakenteeseen ja yksilöiden ja instituutioiden väliseen suhteeseen. Ikäheimo (2008, 6) huomauttaakin, että sosiaalisien ongelmien tarkastelussa tulee huomioida se, että ne voivat ilmetä myös yksilöiden välisissä ja yhteisöjen välisissä suhteissa sekä suhteissa, joissa toisena osapuolena on instituutio. Swärd (2008, 124) painottaa, että sosiaaliset ongelmat näkyvät siinä, miten asiat yhteiskunnassa ovat ja miten niiden tulisi olla. Näin asunnottomuus voidaan nähdä yhteiskunnallisesti dysfunktionaalisena

8 5 tilana. Yleisellä yhteiskunnallisella tasolla asunnottomuus koetaan usein sosiaaliseksi ongelmaksi vasta, kun se on näkyvää. Tätä kaduilla, metsissä, rappukäytävissä ja yömajoissa asumista Granfelt (1998, 54 55) kutsuu absoluuttiseksi asunnottomuudeksi. Suhteellinen asunnottomuus ei sen sijaan näy samalla tavalla, koska asunnottomat ovat näkymättömissä kavereiden luona, asuntoloissa tai muissa laitoksissa. Myös kielessä näkyy se että asunnottomuus ymmärretään eri tavoin eri yhteiskunnissa ja eri kulttuureissa. Suomessa on vakiintunut termi asunnoton, termin koditon sijaan. Suomessakin käytettiin 1960-luvulle saakka yleisesti termiä koditon. (Tainio 2009, ) Taipaleen (1982) väitöskirjan myötä kodittomuudella alettiin ymmärtää asunnottomuuden subjektiivisempaa, juurettomuuden ja irrallisuuden kokemusta. Ruotsissa sanoja hemlös ja bostadlslös käytetään rinnakkain, vaikka määritelmissä on eroja suhteessa asunnottomien elämäntapaan, juurettomuuteen ja asunnossa asumisen mahdollisuuksiin (Swärd 2008, ). Tässä luvussa tarkastelen asunnottomuusilmiön historiaa pääosin Suomessa mutta otan esille kehityskulkuja myös muissa Euroopan maissa. Lisäksi avaan asunnottomuutta käsitteenä ja perustelen tutkimuksessa käytettävää käsitteistöä. Lopuksi kohdennan tutkimuksen näkökulman pitkäaikaisasunnottomuuteen, asunnottomuuden kovaan ytimeen. 2.1 Asunnottomuusilmiön taustaa Suomessa asunnottomuus on historian saatossa ollut vaikea ongelma. Alun perin maaseudun tilattoman loisväestön asunnottomuus on muuntunut vuosikymmenien saatossa kaupunkien monimuotoiseksi asunnottomuudeksi. Varsinaisena sosiaalipoliittisena puutteena asunnottomuus alettiin nähdä vasta niin kutsutun suuren muuton myötä luvun lopulla. Tällöin etenkin pääkaupunkiseudulla asunnottomuus ja pakkaskuolemat herättivät keskustelua yhteiskunnassa ja asuntopolitiikkaa alettiin käyttää myös sosiaalipolitiikan välineenä. (Paulus 1993, 11 13; 113.) Ruotsissa toisen maailmansodan jälkeen valtiollinen ja kunnallinen asuntopolitiikka kehittyivät voimakkaasti ja tavoitteena ja 1970-luvuilla oli asunnottomuuden poistaminen. Laitosasumisen epäsuotuisat vaikutukset ihmisen itsenäisiin kykyihin olivat jo silloin keskustelussa esillä. Ruotsissakin asuntomarkkinoita yksityistettiin 1990-luvulla rajusti, minkä seurauksena vuokrat nousivat, asukasvalintaan tuli tiukempia rajoituksia

9 6 ja asunnottomuus lisääntyi. (Swärd 2008, 57; ) Asunnottomien määrä lisääntyi vuodesta 1999 vuoteen 2005 noin 15 prosenttia ja erityisen vaikea asuntotilanne on nuorten kohdalla. Suurten kaupunkien alueilla etenkin pienistä asunnoista on pulaa ja asuntokanta on yhä omistusasuntovaltaisempi. Maahanmuutto on myös lisännyt asunnottomien määrää. Muissa pohjoismaissa syntyneillä asunnottomilla alkoholiongelmat ovat tavallisia, kun taas alkuperältään muista maista muuttaneilla yleisempiä ovat työn puute ja taloudelliset vaikeudet sekä perheen sisäiset vaikeudet. (Önnevall 2008,15.) Isossa-Britanniassa 1980-luvun alusta voimakkaasti lisääntyneiden köyhyyden ja asunnottomuuden on nähty liittyneen työttömyyden kasvuun ja samanaikaiseen hyvinvointivaltion palveluiden supistamiseen (Hannikainen-Ingman 1998, 32). Vaikka oikeus asumiseen oli tunnustettu ja lakeja asunnottomuuden hoitamiseksi säädetty, vastuu asioiden hoitamisesta jätettiin paikallistasolle ilman riittävää rahoitusta ja ohjeistusta (Daly 1996, 85; 87). Ohjelmia asunnottomuuden ehkäisemiseksi ja asunnottomien tukemiseksi on Britanniassakin ryhdytty jälleen 2000-luvulla toteuttamaan (FEANTSA 2010, 4). Norjassa oikeus hyvälaatuiseen ja turvalliseen asuntoon oli lähtökohtana 2000-luvun alkupuolella, kun viisi kaupunkia lähti toteuttamaan projektia asunnottomuuden poistamiseksi. Lähtökohtana olivat kokemukset siitä, ettei portaittainen eteneminen asuntolasta kohti omaa asuntoa toiminut kaikkien ryhmien kohdalla, vaan osa jäi tai palasi aina uudelleen alimmille asumistasoille. Merkittävä oli myös havainto siitä, että ihmisen elämänlaadun parantaminen oli vaikeaa ilman, että heillä oli kohtuukuntoinen ja vakituinen asunto. Projektin myötä asennoitumisessa tapahtui laajemminkin muutosta, siten että asuntoa alettiin pitää ihmisen oikeutena, eikä käyttäytymisen kautta ansaittuna palkintona.(sveri 2008, 8.) Tulokset olivatkin alkuun hyviä, mutta 2000-luvun lopulla häätöjen määrä alkoi jälleen kasvaa, minkä on nähty johtuvan pääosin asuntomarkkinoilla tapahtuneista muutoksista ja etenkin vuokra-asuntojen vähenemisestä vapailla markkinoilla. (Benjaminsen & Dyb 2008, 55.) Vuosi 1987 oli Yhdistyneitten kansakuntien julistama kansainvälinen asunnottomien vuosi. Silloin Suomessa oli vielä lähes asunnotonta, mutta teemavuoden kannustamana hallitus asetti tavoitteeksi asunnottomuuden poistamisen vuoden 1991 loppuun mennessä. Vasta tällöin sosiaalipoliittiset tavoitteet, kuten tasa-arvon lisääminen ja minimitason turvaaminen, tulivat merkittävään asemaan asuntopolitiikassa. Tavoite ei kui-

10 7 tenkaan toteutunut, vaikka kunnat järjestivät asunnon asunnottomalle vuosittain. Uusia asunnottomia tuli aina tilalle. Usko ihmisten kykyyn asua ilman erityistä tukea oli suuri, eikä palveluiden kehittämiseen panostettu. Kymmenessä vuodessa asunnottomuus saatiin kuitenkin vähennettyä puoleen. (Kärkkäinen 1998, 20 23; Paulus 1993, 165.) Sosiaalitoimen rooli asunnottomuuden hoitamisessa onkin vuosien varrella kasvanut ja palvelujärjestelmää on kehitetty (YM 2007, 4 ). Perheiden asunnottomuutta Suomen sosiaaliturvaverkko on pystynyt hoitamaan ja ehkäisemään hyvin, vaikkakin viimeisimmissä asunnottomuustilastossa on asunnottomien perheiden määrä jälleen lisääntynyt. (Avramov 1999, 9; ARA 2012, 4). Asunnottomuutta on siis kaiken kaikkiaan saatu vähennettyä, mutta pitkäaikaisasunnottomuuteen ei ole pystytty samalla tavalla puuttumaan, vaikka juuri siinä huono-osaisuus yhteiskunnassa kulminoituu (YM 2007, 4; 6). Nuorten osuus asunnottomista pysyy sitkeästi yli viidenneksessä kaikista asunnottomista ja myös heistä osa on pitkäaikaisasunnottomia. Talouden laskusuhdanteet näkyvät herkästi nuorten asunnottomuuden kasvuna. (ARA 2012, 4.) Euroopan unionin jäsenmaissa asunnottomuus määritellään sosiaaliseksi ongelmaksi, mutta asunnottomuuden kulttuuriset ilmenemismuodot, laajuus ja toimenpiteet vaihtelevat suuresti. Euroopan Asunnottomuusjärjestöjen Liitto (FEANTSA) pyrkii vaikuttamaan Euroopan unionin komission ja Yhdistyneitten kansakuntien kautta päätöksentekoon asunnottomuutta ja sen ehkäisemistä koskevissa kysymyksissä. Euroopan parlamentti on vuonna 2008 hyväksynyt julistuksen, jossa Euroopan laajuisesti kehotetaan hoitamaan kadulla asuvien tilanne vuoteen 2015 mennessä. (FEANTSA 2011.) Eurooppa-neuvoston vuonna 2010 hyväksymään Eurooppa strategiaan sisältyy eurooppalainen foorumi köyhyyden torjunnalle, ja asunnottomat mainitaan erikseen yhtenä riskiryhmänä, jonka tilanteeseen jäsenvaltioiden tulee puuttua. Mitään täsmällisiä, jäsenmaita sitovia tavoitteita ei kuitenkaan ole asetettu. (Busch-Geertsema 2011, 6.) Asunnottomuus on yksi köyhyyden ilmentymä tämän päivän Euroopassa, mutta sitä tulee tutkia myös sosiaalisena prosessina ja itsenäisenä ilmiönä, ei vain köyhyyden osa-alueena (Avramov 1999, 2 3).

11 8 2.2 Näkökulmia asunnottomuuteen Asunnottomuutta on lähestytty käsitteellisesti karkeasti jakaen kahdesta näkökulmasta. Yksilöstä lähtevässä mikrotason lähestymistavassa asunnottomuutta selitetään yksilön ominaisuuksilla, jotka vaikuttavat asumiskykyyn. Tällöin puhutaan erityisryhmistä, kuten esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmaisista, vapautuvista vangeista, vanhuksista, nuorista ja maahanmuuttajista. Makrotason lähestymistavassa asunnottomuutta lähestytään puutteena, joka liittyy lähinnä asuntomarkkinatilanteeseen ja ihmisen taloudelliseen tilanteeseen. Kyse on siis yhteiskunnan rakenteellisista tekijöistä ja ratkaisuna nähdään yleiset asuntopoliittiset keinot. Suomi on hyvin omistusasuntovaltainen maa ja vuokra-asuminen pitkälti markkinoiden armoilla. Kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista on jatkuvasti pulaa, etenkin kasvukeskuksissa. Makrotason näkökulmasta keskeisin yhdistävä tekijä edellä mainituille erityisryhmille on heikko taloudellinen asema. (Jokinen & Juhila 1991, 4 7.) Makrotason lähestymistavassa asuntopolitiikan sisältöön kiinnitetään tutkimuksessa erityistä huomiota. Esimerkiksi Suomessa ja Britanniassa on tutkimuksissa tuotu esiin asuntopolitiikan yksityistämisen ja omistusasumisen suosimisen negatiiviset vaikutukset yksinäisille ja pienituloisille ihmisille. (Paulus 1993, 21.) Italiassa omistusasuminen on aiempaa selvemmin mahdollista vain ylemmille sosiaaliluokille, minkä on nähty ilmentävän yhteiskunnan eriarvoistumista yleisemminkin (Bernardi & Poggio 2002, 23). Suomessa tilastokeskuksen määritelmän mukaan asunnottomiin luetaan ulkona, erilaisissa tilapäissuojissa ja yömajoissa oleskelevat sekä laitoksissa 1 asunnon puutteen vuoksi asuvat. Myös vapautuvat vangit, joilla ei ole asuntoa tiedossa sekä tilapäisesti tuttavien ja sukulaisten luona asustavat ja kiertelevät luetaan asunnottomiksi. (Tilastokeskus 2011.) Ympäristöministeriön (2007, 6) asettaman työryhmän selvityksessä Nimi ovessa painotetaan, että asunnottomuus ei ole yksilön ominaisuus, vaan tila, johon yksilö on erilaisista syistä päätynyt. Asuntomarkkinoilta syrjäytymisen lisäksi, asunnoton syrjäytyy paljolti myös sosiaalisista suhteista ja yhteisöllisistä siteistä. Granfelt (1998, 49 50) tuo tutkimuksessaan esille tarpeen nähdä asunnoton yksilönä rakenteellisten tekijöiden rinnalla. Asunnottomiin ihmisiin ja heidän elämäänsä kohdentuvaa tutkimusta hän kutsuu psykososiaaliseksi lähestymistavaksi ja katsoo, että se ja rakenteellinen lä- 1 Esimerkiksi ensisuojat, hoito- ja huoltokodit, psykiatriset sairaalat sekä kehitysvammaisten laitokset.

12 9 hestymistapa täydentävät toisiaan, eikä kumpikaan yksin voi tavoittaa ilmiön kokonaisuutta. Avramov (1999, 13) määrittelee asunnottomuuden sen aiheuttaneiden sosiaalisten mekanismien kautta. Asunnottomat ovat niitä ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta pysyvään henkilökohtaiseen asuntoon. Esteenä ovat tavallisesti joko taloudelliset tai sosiaaliset rajoitteet. He eivät välttämättä kykene täysin itsenäiseen elämään tarviten tukea ja apua, vaikka eivät varsinaisesti ole laitoshoidon tarpeessa. Suurin todennäköisyys joutua asunnottomaksi on niillä, joille on kasaantunut useita ja mahdollisesti eritasoisia asunnottomuuden riskitekijöitä. Fitzpatrickin (2005, 3; 13 14) näkemyksen mukaan asunnottomuuden määritteleminen kasaantuneiden riskien kautta on hyödyllinen asunnottomuutta kuvailtaessa, mutta näin ei pystytä riittävästi selittämään asunnottomuuden syntyä. Sosiaalisissa ilmiöissä tapahtuva kausaalisuus ilmenee hänen mukaansa eri suuntiin vaikuttavina tendensseinä sosiaalisten toimijoiden ja rakenteiden kautta. Eri tendenssien yhteisvaikutuksesta syyseuraussuhde voi tällöin toteutua tai olla toteutumatta. Hän pyrkii analysoimaan asunnottomuutta niin, että voisi tunnistaa erillisiä ja monimuotoisia kausaalisia reittejä asunnottomuuteen. Koska sosiaalinen rakenne on eriytynyt ja kerrostunut, hän erottaa neljän tasoisia kausaalisia mekanismeja, jotka vaikuttavat asunnottomuuteen: 1) taloudelliset rakenteet, 2) asuntopoliittiset rakenteet, 3) ihmisten väliset sosiaaliset rakenteet sekä 4) yksilölliset ominaisuudet. Eri tasot vaikuttavat samanaikaisesti joko samansuuntaisesti mutta mahdollisesti myös erisuuntaisesti, jolloin syy-yhteydet eivät ole suoraviivaisia, vaan tavallaan suodattuvat eri tasojen kautta. Vaikka esimerkiksi valtaosa asunnottomista on köyhiä, ei köyhyys välttämättä johda asunnottomuuteen, eikä suurin osa köyhistä ole asunnottomia. Oleellista ei niinkään ole se kuinka suuri osa köyhistä on asunnottomia, vaan se mitkä tekijät köyhyydessä vaikuttavat yllä mainittujen mekanismien kautta niin, että ihminen joutuu asunnottomaksi. Tutkielmassani määrittelen asunnottomuuden tilana, johon yksilö joutuu monitasoisten sosiaalisten prosessien kautta. Rakenteelliset, institutionaaliset, sosiaaliset sekä yksilölliset tekijät vaikuttavat monitahoisessa vuorovaikutuksessa. Asunnottomuuden ymmärtäminen vaatii niiden mekanismien kuvaamista, jotka tuottavat asunnottomuutta. Tutkimuksen keskiössä ovat sosiaalisten suhteiden tasolla vaikuttavat tekijät, mutta päättelys-

13 10 sä tulee huomioida vaikuttavien tekijöiden monitasoisuus. Lisäksi sosiaalisissa prosesseissa vaikuttavat rakenteiden ja mekanismien lisäksi aina myös sattumanvaraiset tekijät, mikä tulee huomioida. Koska mekanismit ovat tapahtumasarjoja, liittyy niihin ajallinen ulottuvuus ja näin niistä on mahdollista myös esittää narratiivi. Mekanismit voidaan kuvata siis myös toistuvina juonirakenteina. (Ruonavaara 2008, ) 2.3 Asunnottomuus tilastojen valossa Suomessa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on vuodesta 1987 kerännyt kunnilta vuosittain tiedot asunnottomista. Kuviosta 1 nähdään, että Suomessa asunnottomuutta saatiin valtion toimenpitein vähennettyä 1980-luvun lopulla ja vielä 1990-luvun alussakin, mutta 1990-luvun alun lama näkyy tilastossa lievänä asunnottomuuden lisääntymisenä vuosikymmenen puolivälin jälkeen. Vuonna 2000 hallituksen asettama työryhmä laati asunnottomuuden vähentämisohjelman vuosille Asunnottomien määrää saatiinkin vähennettyä, mutta asunnottomuus on taas viime vuosina jonkin verran lisääntynyt. Tämä johtuu muun muassa vähäisestä vuokra-asuntotuotannosta. Vuonna 2012 Suomessa oli asunnottomana noin 7850 yhden hengen taloutta ja noin 450 perhettä. Yksin elävien asunnottomien määrä lisääntyi edellisestä vuodesta lähes kolmella sadalla ja myös asunnottomien perheiden määrä lisääntyi. Vuodesta 1987 alkavan seuranta-ajan kuluessa asunnottomuus on vähentynyt lähes puoleen. Henkilöä Yksineläjä Perheet Vuosi Kuvio 1: Asunnottomuus Suomessa (Lähde ARA 2013.)

14 11 Asunnottomuus on selvästi yleisempää miehillä, joita on lähes 80 prosenttia asunnottomista. Lähes 60 prosenttia asunnottomista on pääkaupunkiseudulla. Nuoria, alle 25-vuotiaita asunnottomista on noin joka viides. Kuviosta 2 nähdään, että nuorten asunnottomuus on vähentynyt hitaasti 2000-luvulla ja se lisääntyy herkästi taloudellisten laskusuhdanteiden myötä, kuten tapahtui vuonna 2008 ja jälleen vuonna Vuonna 2012 arvioitiin, että noin 2000 nuorta oli vailla asuntoa. (ARA 2012, 4.) Henkilöä Asunnottomia alle 25-vuotiaita Vuosi Kuvio 2: Alle 25-vuotiaiden asunnottomien arvioitu määrä vuosina (Lähde ARA 2013, 4) Maahanmuuttajien osuus yksinäisistä asunnottomista ja etenkin asunnottomista perheistä on kasvanut. Vuonna 2012 yksinäisistä asunnottomista arvioitiin olevan maahanmuuttajia lähes 20 prosenttia ja perheistä yli 40 prosenttia. (ARA 2013, 4.) Ei kuitenkaan pidä unohtaa, että yhteisenä piirteenä kaikilla asunnottomilla on heikko taloudellinen asema (Jokinen & Juhila 1991, 4). Henkilökohtaiset kriisit ja vastoinkäymiset eivät yhtä herkästi vaaranna taloudellisesti hyvin toimeentulevien asumista. FEANTSA on laatinut European Typology on Homelessness and Housing Exclusion (ETHOS) nimellä kulkevan typologian yhteiseurooppalaiseen käyttöön. Tavoitteena on kehittää asunnottomuusilmiön ymmärtämistä ja mittaamista Euroopassa niin, että löydettäisiin yhteinen käsitteistö ja mittaristo tilastointiin, keskusteluun ja poliittiseen kehitystyöhön. Typologiassa 13 toimintaluokkaa ja 24 elämäntilannetta liittyvät neljään laajempaan luokkaan ulkona asuminen, asunnon puuttuminen, epävarma asuminen

15 12 ja puutteellinen asuminen, joiden kautta asunnottomuus määrittyy prosessiksi eikä staattiseksi tilaksi. (Edgar 2009, 6 7; 22; 73.) Vuodesta 2008 ARA on kerännyt vuosittain poikkileikkaustiedot pitkäaikaisasunnottomista marraskuun puolivälissä. Vuonna 2012 oli kuntien selvitysten mukaan yksin elävistä asunnottomista reilu 30 prosenttia pitkäaikaisasunnottomia. ARA määrittelee pitkäaikaisasunnottomuuden siten, että pitkäaikaisasunnoton on henkilö, jonka asunnottomuus on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä sosiaalisten tai terveydellisten syiden vuoksi yli vuoden mittaiseksi tai asunnottomuutta on esiintynyt toistuvasti viimeisen kolmen vuoden aikana. Turussa yksinäisiä asunnottomia oli vuonna 2012 kaupungin arvion mukaan kaikkiaan 224. Näistä pitkäaikaisasunnottomia oli 149 ja vähennystä edelliseen vuoteen oli 4 henkilöä. (ARA 2013, 3 7; 13.) Käytännön mukaan asumis- ja päihdepalveluiden johtava sosiaalityöntekijä lähettää tiedustelun sosiaali- ja terveystoimen eri toimipisteisiin, jotka ilmoittavat tiedot omaan asiakaskuntaansa kuuluvista asunnottomista. Turun tiedoissa vuodelta 2012 silmiinpistävää on se, että pitkäaikaisasunnottomat on kartoitettu ainoastaan asumispalveluyksiköistä, sairaaloista ja muista laitoksista. Tiedoissa ei ole lainkaan ensisuojassa, ulkona tai tilapäisesti sukulaisten, tuttavien luona tai majoitusliikkeissä asuvien pitkäaikaisasunnottomien lukuja. Vapautuvia vankeja oli tilastoitu asunnottomaksi vuonna 2012 vain yksi, kuten edellisenäkin vuonna. Kuitenkin esimerkiksi Norjassa tehdyn tutkimuksen mukaan, jopa kaksi kolmasosaa vapautuvista vangeista on ilman asuntoa.(dyb 2009, 821). ARA:n aloitteesta tehdyn selvityksen mukaan tilastoidut asunnottomuuslukemat ja pitkäaikaisasunnottomien määrä voisivat olla suuremmat, jos kunnissa kartoitettaisiin asunnottomuutta systemaattisemmin. Pitkäaikaisasunnottomuuden määritelmä on nykyisellään liian tulkinnanvarainen ja määrittämistä koskeva ohjeistus epäselvä. (Pitkänen 2010, 9.) 2.4 Pitkäaikaisasunnottomuuden riskit Avramov (1999, 5 9) tarkastelee asunnottomuutta riskien kautta. Keskeisiä asunnottomuuden riskejä ovat makrotasolla yhteiskunnan syrjäyttävät rakenteet, välittävällä tasolla sosiaalisten verkostojen puute ja mikrotasolla yksilölliset tekijät eli henkilökohtainen haavoittuvuus. Tässä lähestymistavassa yhdistyvät niin rakenteelliset, kuin yksilötason tekijät. Asunnottomuus on prosessi, jota tulee ymmärtää monitasoisesti ja kokonaisvaltaisesti. Yhteiskunnan syrjäyttäviä rakenteita ovat juuri edellä mainitut asuntomarkki-

16 13 noiden mekanismit, joita seuraa kohtuuhintaisten asuntojen puute. Lisäksi sosiaaliturvan sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden puutteet ja tiettyjä ryhmiä syrjivät juridiset ja sosiaaliset rakenteet vaikeuttavat asunnon saantia. Sosiaalisia verkostoja ovat mm. perhe, ystävät, naapurusto, vertaisryhmät, erilaiset alakulttuuriset ryhmät ja ylipäätään epäviralliset sosiaaliset suhteet. Henkilökohtaisiin riskitekijöihin kuuluu asuminen lastenkodissa, vankilassa, psykiatrisessa sairaalassa tai muussa laitoksessa elämän varrella, perheen sisäiset ongelmat, koulun keskeyttäminen sekä päihde- ja mielenterveysongelmat. Asunnottomuutta tutkittaessa tulee tunnistaa niin makrotason, välittävän tason, kuin mikrotason mekanismeja. Tutkimuksen haasteena on tunnistaa riskien lisäksi niitä monitahoisia reittejä, joiden kautta riskitekijät toteutuessaan aiheuttavat asunnottomuutta. Riskitekijät aiheuttavat harvoin asunnottomuutta yksinään, vaan eri tasoilla vaikuttavat tekijät tai joidenkin tekijöiden puute, aiheuttavat yhdessä asunnottomuuteen johtavan prosessin. ( Avramov 2001, 22; Fitzpatrick 2005, 11.) Pitkäaikaisasunnottomat ovat se asunnottomien ryhmä, jonka asunnottomuus on pitkittynyt ja kroonistunut tai uhkaa kroonistua siksi, että tavanomaiset asumisratkaisut eivät tämän ryhmän kohdalla toimi. Pitkäaikaisasunnottomuus määritellään juuri asunnottomuuden pitkittymiseen liittyvien riskien kautta. Erityisiä pitkäaikaisasunnottomuuden riskejä ovat esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmat, neurologiset vammat, taipumus väkivaltaisuuteen, rikollisuus, vankilasta vapautuminen ja velkaantuminen. Asunnontarvitsijoiden yksilöllisistä tarpeista lähteviä asumisratkaisuja ei kuitenkaan ole riittävästi tarjolla ja pitkäaikaisasunnottomat jäävät usein ulkopuolelle silloinkin, kun kyse on asunnottomille tarkoitetuista asunnoista. (YM 2007, 6 7.) Asuntopolitiikan kentässä pitkäaikaisasunnottomat ovat pääosin sellaisten selektiivisten, aktiivisten asuntopoliittisten toimien kohteena, joilla on tavoitteena turvata heikoimmassa asemassa olevien ja erityistä huomiota tarvitsevien ryhmien asuminen. Aktiivisen asuntopolitiikan rooli yhteiskunnassa on viime vuosikymmeninä vähentynyt ja markkinoiden rooli on vahvistunut. Tästä on seurannut asuntojen hintojen nousua ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puutetta. (Juurinen & Virtanen-Olejniczak 2008, 142.) Pitkäaikaisasunnottomista on käytetty myös vaikeasti asutettava -käsitettä, jolloin huomio kiinnitetään siihen, ettei yksilöllä ole kykyä asua niissä asumismuodoissa, joita asumispalvelujärjestelmä tarjoaa, vaan hänen katsotaan tarvitsevan erityistä tukea. Tai-

17 14 nion (2009, 34 38) mukaan vaikeasti asutettavaksi määrittyy asunnoton, jolla on sekä päihde- että mielenterveysongelmia ja jonka sairaudentunto ja hoitomotivaatio arvioidaan palvelujärjestelmän taholta alhaiseksi. Erityisryhmäajattelun vaarana on se, että palvelujärjestelmän toimimattomuus ja puutteet jäävät asunnottoman henkilökohtaisten ominaisuuksien varjoon. Esimerkiksi henkilöt, joilla on samanaikaisesti sekä päihdeongelma että jokin päihdeongelmasta riippumaton mielenterveyden häiriö, tarvitsevat kokonaisvaltaista hoitoa, jolloin päihdeongelmaa ja mielenterveyden häiriötä hoidetaan samanaikaisesti. Tämä ei useinkaan ole palvelujärjestelmästä johtuen mahdollista. (Aalto 2008.) Kun henkilöllä on niin kutsuttu kaksoisdiagnoosi eli esimerkiksi päihdeongelman lisäksi jokin muu somaattinen sairaus tai mielenterveysongelma, riski sille, että hoitojärjestelmä estää avuntarvitsijan hoitoon pääsyn, kasvaa merkittävästi. Mitä enemmän ongelmia ja mitä heikompi toimintakyky ihmisellä on, sitä heikommat mahdollisuudet hänellä on saada hoitoa ja tukea. (Toiviainen 2008, ) Suomessa kuten muissakin länsimaissa, pitkäaikaisasunnottomien yleisimpiä mielenterveysongelmia ovat päihdehäiriöt. Laajassa länsimaita koskeneessa selvityksessä todettiin, että lähes 40 prosenttia asunnottomista kärsii joko alkoholi- tai huumeriippuvuudesta. (Fazell & Khosla & Doll & Geddes 2008, 1675; Tainio 2009, 38.) Ruotsissa on arvioitu, että yli 60 prosenttia asunnottomista kärsii päihderiippuvuudesta ja merkittävällä osalla on sekä päihderiippuvuus että muita mielenterveyden ongelmia. (Olsson & Nordfeldt 2008, 159). Riippuvuudeksi päihteiden käyttö muodostuu, kun käyttö hallitsee elämää ja muut elämänsisällöt ovat päihteiden käytölle alisteisia. Käyttöä leimaa jatkuvuus, toistuvuus tai pakonomaisuus, vaikka siitä seuraa niin terveydellisiä kuin sosiaalisia haittoja. Etenkin nuorilla aikuisilla miehillä päihdehäiriöt ovat Suomessa muuta väestöä yleisempiä. Vuonna 2001 oli vuotiaista miehistä noin 21 ja naisista noin 7 prosenttia kärsinyt päihdehäiriöistä jossain elämänsä vaiheessa. (Latvala 2011, ) Päihteiden käyttö on lisääntynyt Suomessa merkittävästi viime vuosikymmeninä. Noin 90 prosenttia suomalaisista käyttää alkoholia ja Suomi on noussut alkoholinkulutuksessa Pohjoismaiden kärkijoukkoon. Kuviosta 3 nähdään, että kulutus on lisääntynyt tasaisesti 1960-luvulta lähtien. Vuoden 1969 alusta keskioluen myynti vapautettiin kauppoihin ja kahviloihin, mikä näkyy selkeänä kulutuksen lisääntymisenä. Vuoden 2004 alkoholiveronalennus ja tuontirajoitusten poistaminen lisäsi kulutusta entisestään. Vuonna

18 alkoholijuomien kokonaiskulutus oli 100-prosenttisena alkoholina 10,0 litraa asukasta kohti. (THL 2011, 1 4.) Litraa/ asukas Tilastoitu kulutus Tilastoimaton kulutus Kokonaiskulutus Kuvio 3: Alkoholijuomien kulutus 100-prosenttisena alkoholina asukasta kohti (Lähde: STV; THL; Valvira) Alkoholinkäyttö on Suomessa humalahakuista ja eniten juova kymmenen prosenttia väestöstä juo noin puolet kaikesta kulutetusta alkoholista. Vain alle 18-vuotiaiden nuorten humalajuominen on jonkin verran vähentynyt. (Karlsson & Virtanen 2010, ) Huumausaineiden käyttö oli Suomessa vähäistä ennen 1960-luvun jälkipuoliskoa, jolloin se lisääntyi etenkin nuorten keskuudessa. Kannabis oli tuolloin käytetyin aine ja käyttökulttuurissa painotettiin tajunnallisia vaikutuksia ja symbolisia merkityksiä. Huumekokeilut yleistyivät voimakkaasti vuosina , jonka jälkeen yleistymiskehitys taittui. (Hakkarainen1992, ) Huumeiden käyttö ja kokeilut lisääntyivät jälleen 1990-luvun jälkipuoliskolla, jolloin puhuttiin "toisesta huumeaallosta", viitaten 1960-luvun "ensimmäiseen huumeaaltoon". Käytön lisääntyminen on taittunut 2000-luvulla, mutta on silti vakiintunut aiempaa korkeammalle tasolle. Myös Suomessa päihdekulttuuri on muuttunut ja kasvavalla osalla väestöä on jonkinlaisia omakohtaisia kokemuksia huumeista. Vuonna 2010 tehdyssä väestön kattavassa kyselytutkimuksessa noin 17 prosenttia vastanneista ilmoitti käyttäneensä jotakin laitonta huumetta joskus elämässään ja 4,5 prosenttia viimeisen vuoden aikana. Vaikka huumeiden käytön lisääntyminen

19 16 on tasaantunut yleisellä tasolla, on kehitys nuorten aikuisten miesten keskuudessa ollut päinvastaista. Heillä etenkin kannabiksen käyttö on yleistä ja 15 prosenttia kertoi käyttäneensä sitä vuoden sisällä. Rauhoittavien lääkkeiden sekä uni- ja kipulääkkeiden väärinkäyttöä esiintyi noin 10 prosentilla nuorista aikuisista. (Hakkarainen & Metso & Salasuo 2011, ; Hakkarainen & Metso 2007, 550.) Alkoholi aiheuttaa Suomessa selkeästi eniten haittoja ja kulutuksen lisääntyessä myös haitat ovat lisääntyneet. Alkoholi on selvästi eniten haittoja aiheuttava päihde myös nuorten keskuudessa. (Suvisaari 2008, 18.) Vuodesta 2005 lähtien alkoholiperäiset sairaudet tai tapaturmaiset alkoholimyrkytykset ovat olleet syöpiin liittyvien sairauksien jälkeen yleisin työiässä olevien miesten ja naisten kuolinsyy. Vuonna 2010 alkoholisairauksiin tai alkoholimyrkytyksiin kuolleita oli Huumesairauksiin ja -myrkytyksiin kuoli 175 henkilöä vuonna (THL 2012, 22; ) Alkoholi- ja huumekulttuuri ovat Suomessa erittäin vahvasti kietoutuneet yhteen ja myös lääkeaineilla on sekakäytössä merkittävä rooli. Helsinkiläisten huumeiden ongelmakäyttäjien haastattelututkimuksesta selviää, että opioidipohjaisten lääkkeiden, rauhoittavien bentsodiatsepiinien sekä alkoholin ja kannabiksen sekakäyttö on haastateltujen keskuudessa hyvin yleistä. Huono-osaisuus on ylipäätään ilmeistä ja lähes puolet huumeiden ongelmakäyttäjistä asuu puutteellisesti. (Tammi & Pitkänen & Perälä, 2011, ) Pitkittynyt asunnottomuus aiheuttaa niin psyykkistä kuin somaattista oireilua ja voi tätä kautta myös lisätä päihteiden käyttöä (Tainio 2009, 37). Vuodesta 1987 lähtien on Suomessa tehty joka neljäs vuosi sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva, yhden vuorokauden kestävä päihdetapauslaskenta. Vuoden 2007 laskennassa asunnottomien osuus oli pysynyt suhteellisesti edellisen laskennan tasolla, kahdeksassa prosentissa, ja kaikissa laskennoissa on noussut esiin päihdeongelmaisten huono-osaisuus. Päihteistä riippumattomat mielenterveysongelmat olivat yleisiä ja asunnottomilla vielä yleisempiä kuin muilla. (Nuorvala & Huhtanen & Ahtola & Metso, 2008, ) Päihderiippuvuus lisää riskiä joutua asunnottomaksi, mutta toisaalta asunnottomuus itsessään saattaa lisätä päihteiden käyttöä. Päihdehäiriöiden lisäksi on toki muitakin pitkäaikaisasunnottomuuden riskitekijöitä. Esimerkiksi kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut järjestetään niin, että tarjonta määrää kysyntää, eikä näin voida puhua aidosti yksilöllisten tar-

20 17 peiden mukaan järjestetystä asumisesta tai yksilöllisesti räätälöidyistä palveluista. Tällöin henkilöt joilla on monitahoisia, palvelujärjestelmän sektorirajat ylittäviä, palvelutarpeita, koetaan haasteellisina. Esimerkiksi kehitysvammaiset, joilla on mielenterveysongelmia tai sekä mielenterveys- että päihdeongelmia, saattavat jäädä palveluiden ulkopuolelle järjestelmän puutteiden vuoksi. (Harajärvi 2009, 52.) Myös maahanmuuttajat ovat alttiita pitkäaikaisasunnottomuudelle. Maahanmuuttajien asunnottomuuden taustalta löytyy osin erilaisia syitä verrattuna valtaväestöön. Häätöjä, vuokravelkoja sekä päihde- ja mielenterveydenhäiriöihin liittyviä syitä on asunnottomuuden taustalla harvemmin kuin valtaväestöllä. Sen sijaan maahanmuuttajat kokevat vuokra-asuntomarkkinoilla herkästi syrjintää ja myös riittävän suurten perheasuntojen saaminen on vaikeaa. Sosiaaliset verkostot ovat usein maahanmuuttajilla vahvat, mikä toisaalta on henkinen voimavara, mutta voi myös altistaa asunnottomuudelle. Näin on etenkin silloin, kun maahanmuuttajat hakeutuvat sosiaalisten verkostojensa houkuttelemina kasvukeskuksiin, joissa asuntoja on vähemmän tarjolla. Myös pyrkimys integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan voi johtaa asunnottomuuteen kun työn perässä muutetaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulle. Osa maahanmuuttajista tarvitsee tukea, niin suomalaiseen asumiskulttuuriin sopeutumisessa, kuin erilaisten hallinnollisten asioiden hoitamisessa. (Rastas 2002, 40 41; 62.) Erityinen pitkäaikaisen asunnottomuuden riski on vapautuvilla vangeilla. Suuri osa vankilaan joutuneista on jo lähtökohtaisesti vailla asuntoa, päihdehäiriöistä kärsivistä yli puolet. Vapautuessa asuntotilanne on entistäkin huonompi, mikä johtuu niin sosiaalisen asuntotuotannon riittämättömyydestä, kuin vapautuvien vankien henkilökohtaisista riskitekijöistä, etenkin päihdehäiriöistä. Granfelt (2003) arvioi, että kriminalisoituneet narkomaanit, jotka lähes poikkeuksetta ovat myös köyhiä, työttömiä ja pahoin velkaantuneita, ovat yksi syrjityimmistä asumispalveluita tarvitsevista ryhmistä. Asumisen porrasmalli, jossa asunnoton etenee kuntouttavan työn tukemana portaalta toiselle, epäonnistuu yleensä jo ensimmäisessä eli asuntolavaiheessa. Jos asuntoloiden kuntouttavan työn resursseihin, niin tilojen kuin henkilöstön osalta ei riittävästi panosteta, pysyvät ne pikemminkin säiliöinä, joihin kerääntyy psykososiaalisista ongelmista kärsivien ihmisten joukko. (Granfelt 2003, 7 9; 28 29; Dyb 2009,821.) Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman yhtenä tavoitteena onkin se, että vuoteen 2015 mennessä asuntoloiden käytöstä asunnottomien pitkäaikaiseen asumiseen luovutaan ja ne korvataan itsenäi-

21 18 sillä asunnoilla tai tuetun asumisen yksiköillä ( YM 2011). Tässä muutosprosessissa tulisi huolehtia siitä, että niissä asumisyksiköissä, joissa kohdataan akuutissa hädässä ja suurimmissa vaikeuksissa olevat, on myös riittävä psykososiaalisen asiakastyön ja marginaaliryhmien osakulttuurien tuntemus (Granfelt 2003, 30). Tärkeää on kuitenkin ymmärtää, että riskeistä huolimatta suurin osa muun muassa työttömistä, köyhistä, maahanmuuttajista tai mielenterveyden häiriöistä kärsivistä ihmisistä asuu kohtuullisesti. Vaikka pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta pystyy hoitamaan asunnottomuutta kansainvälisesti verrattuna hyvin, jää osa varsinkin niistä asunnottomista, joilla on yksilöllisiä tuen tarpeita, yhteiskunnassa ulkopuolisiksi. (Stephens & Fitzpatrick 2007, )

22 19 3 SOSIAALISET SUHTEET JA ASUNNOTTOMUUS Sosiaalisten tekijöiden merkitys ihmisen elämänkulun yksilöityneessä rakentumisessa on korostunut. Hyvinvoinnin rakentuminen koulutuksen, työn ja perheellistymisen urissa vaatii yhä enemmän yksilöllisiä valintoja, joihin lapsuuden elinolot ja nuoruuden kokemukset vaikuttavat voimakkaasti. (Suurpää 2009, 13; ) Paugmanin (1999, ) tutkimuksessa ilmenee, että asunnottomuus heikentää sosiaalisia suhteita ja jos asunnottomuus pitkittyy, sosiaaliset suhteet perheeseen ja aiempiin ystäviin katkeavat usein kokonaan. Asunnottomuuden pitkittyessä myös luottamus yhteiskunnan instituutioihin heikkenee, toivottomuus tulevaisuuden suhteen lisääntyy ja voimavarat hupenevat välittömien tarpeiden tyydyttämiseen. Sosiaalisten suhteiden merkitystä asunnottomuuden prosessissa on tutkittu vähän, eikä niiden vaikutusta ymmärretä riittävästi. Perhe, muut epäviralliset sosiaaliset suhteet sekä julkiset palvelut ovat niitä sosiaalisia instituutioita, joihin ihmisen integraatio yhteiskunnassa pitkälti perustuu. Jos ihmiseltä puuttuu voimavaroja, mahdollisuuksia tai kykyä saada tukea näiltä instituutioilta, kasvaa syrjäytymisen todennäköisyys. Asunnottomien on vaikeaa luoda ja ylläpitää sosiaalisia suhteita ja hyödyntää julkisia palveluja. Sosiaalisten siteiden kautta asuminen liittyy laaja-alaisesti inhimilliseen toimintaan ja asunnon puute estää ihmistä osallistumista valtakulttuurin toimintaan, on kyse sitten perhe-elämästä, työstä tai ystävyyssuhteista. (Avramovin 1999, 3 5.) Tässä luvussa tarkastelen sosiaalisten suhteiden rakentumisen teoreettista viitekehystä asunnottomuuden kontekstissa ja kiinnitän erityisesti huomiota sosiaalisiin suhteisiin voimavaroina, sosiaalisen tuen ja sosiaalisen luottamuksen näkökulmasta. 3.1 Systeeminen lähestymistapa sosiaalisiin suhteisiin Sosiaaliset suhteet ovat dynaamisia, jatkuvia ja vuorovaikutteisia. Käsitekokonaisuutena sosiaaliset suhteet on näin ollen moniulotteinen ja muodostaa yläluokan muille käsitteille, kuten sosiaalinen verkosto, sosiaalinen inkluusio tai integraatio ja sosiaalinen tuki. Nämä taas kuvaavat sosiaalisten suhteiden rakennetta, prosessia ja toimintoja. (Antonucci 1990, 219.) Systeeminen ajattelu lähtee siitä, että vuorovaikutustilanteissa kukaan

23 20 tilanteessa läsnä oleva ei voi olla ulkopuolinen, vaan kaikki vaikuttavat toisiinsa (Rönkkö 2012, 8). Sosiaalisen verkoston käsitteellä kuvataan ihmisen sosiaalisten suhteiden muuttuvaa kokonaisuutta. Seikkula (1994, 16; ) näkee sosiaalisen verkoston systeeminä, joka rakentuu aina uudelleen vuorovaikutussuhteessa. Systeemisenä käsitteenä sosiaalinen verkosto voidaan jakaa neljään kenttään: 1) perhe, jonka jäsenet asuvat samassa taloudessa, 2) suku 3) työ, koulu tai muut päivittäiset suhteet, 4) muut ihmissuhteet, kuten ystävät, naapurit ja ammattiauttajat. Kenttien rajat eivät kuitenkaan ole selvät, vaan sama henkilö voi kuulua eri kenttiin. Yksilön sosiaaliseen verkostoon kuuluvat ne ihmiset, joita hän pitää itselleen merkityksellisinä. Verkoston rakennetta voidaan lisäksi hahmottaa muun muassa sen koon tai homogeenisuuden mukaan. Tutkimuksien mukaan aikuisen verkostoon kuuluu keskimäärin 25 henkilöä. Erityisen tärkeä yksilölle on ydinverkosto, johon kuuluu noin kolmesta kuuteen henkilöä ja jonka sisällä yhteydenpito on toistuvaa, vastavuoroista ja tunnelataukseltaan voimakkaan positiivista. Sosiaaliset suhteet voidaan jakaa vertikaalisiin ja horisontaalisiin, sen mukaan mikä yksilön valta-asema niissä on. Auttavat, kontrolloivat ja suojelevat suhteet ovat usein vertikaalisia, jolloin toisella on enemmän tietoa ja valtaa. Horisontaalisissa suhteissa osapuolilla on samankaltaiset sosiaaliset voimavarat ja suhde on parhaimmillaan tasa-arvoinen ja vuorovaikutus on vastavuoroista. (Ahokas 2010a, 157.) Asiakastyössä, jossa kohdataan vaikeuksissa olevia ihmisiä, suhde on lähtökohtaisesti vertikaalinen. Dialogisuudesta puhutaan, kun pyritään tasa-arvoiseen ja vastavuoroiseen työskentelytilanteeseen yhteisen ymmärryksen löytämiseksi (Mönkkönen 2007, 86 87). Valtasuhteiden huomioiminen on oleellista, jotta sosiaalisten suhteiden merkityksiä ja kokemuksia yksilön elämässä voi ymmärtää. Verkoston toimijoiden välisiä suhteita voidaan luonnehtia sen mukaan kuinka tiiviisti henkilöt ovat tekemisissä toistensa kanssa sekä kuinka hyvin ja kuinka kauan he ovat toisensa tunteneet. Suhteita voidaan tarkastella myös siltä osin, missä määrin eri kenttiin kuuluvat ovat samoja henkilöitä tai miten vastavuoroisuus suhteissa toteutuu. (Mo- ren- Cross & Lin 2006, 114.) Granovetter (1973, ) on esittänyt jaon vahvoihin, heikkoihin ja poissaoleviin siteisiin, sen mukaan kuinka paljon aikaa henkilöt viettävät yhdessä, kuinka intiimi ja emotionaalisesti tiivis suhde on, kuinka vahva luottamus suh-

ASUNNOTTOMUUDEN POLULTA ASUMISEN POLULLE. Narratiivinen näkökulma asunnottomuuden ja asumisen kokemuksiin

ASUNNOTTOMUUDEN POLULTA ASUMISEN POLULLE. Narratiivinen näkökulma asunnottomuuden ja asumisen kokemuksiin ASUNNOTTOMUUDEN POLULTA ASUMISEN POLULLE Narratiivinen näkökulma asunnottomuuden ja asumisen kokemuksiin MARJO NIITTYNEN Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön pro

Lisätiedot

TILA, PAIKKA JA IDENTITEETTI ASUNNOTTOMUUSKESKUSTELUISSA

TILA, PAIKKA JA IDENTITEETTI ASUNNOTTOMUUSKESKUSTELUISSA TILA, PAIKKA JA IDENTITEETTI HELSINGIN SANOMIEN ASUNNOTTOMUUSKESKUSTELUISSA Diskurssianalyysi vuosien 2010 2013 artikkeleista ja mielipidekirjoituksista Katja Helena Noponen Pro gradu-tutkielma Sosiaalityö

Lisätiedot

Vailla vakinaista asuntoa

Vailla vakinaista asuntoa Vailla vakinaista asuntoa Liikkuvuus asunnottomuuden ja asuntokannan välillä Kaupunkitutkimus TA Oy Eeva Kostiainen Seppo Laakso 21.9.212 Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus...

Lisätiedot

ASUNNOTTA AIKUISTUVAT

ASUNNOTTA AIKUISTUVAT ASUNNOTTA AIKUISTUVAT Pakarinen Tuija Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos Sosiaalityö Kesäkuu 2011 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lisätiedot

ASUNNOTTOMIEN PARISSA TYÖSKENTELEVIEN NÄKEMYKSIÄ ASUNNOTTOMIEN ASUTTAMISONGELMISTA

ASUNNOTTOMIEN PARISSA TYÖSKENTELEVIEN NÄKEMYKSIÄ ASUNNOTTOMIEN ASUTTAMISONGELMISTA ASUNNOTTOMIEN PARISSA TYÖSKENTELEVIEN NÄKEMYKSIÄ ASUNNOTTOMIEN ASUTTAMISONGELMISTA PÄIVI KOSKI Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön pro gradu -tutkielma Tammikuu

Lisätiedot

SUN TUTKIMUS EI AUTA, MONEY TALKS. Tutkimus asunnottomuuden muutoksesta Helsingissä

SUN TUTKIMUS EI AUTA, MONEY TALKS. Tutkimus asunnottomuuden muutoksesta Helsingissä SUN TUTKIMUS EI AUTA, MONEY TALKS Tutkimus asunnottomuuden muutoksesta Helsingissä Kirsi Hörhä Pro gradu tutkielma Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Kevät 2015 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KERTOMUKSIA ASUMISESTA Seitsemän asunnottoman asumiselämäkerrat tarkasteltavina

KERTOMUKSIA ASUMISESTA Seitsemän asunnottoman asumiselämäkerrat tarkasteltavina KERTOMUKSIA ASUMISESTA Seitsemän asunnottoman asumiselämäkerrat tarkasteltavina TIMO RAUTAVUORI Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos Sosiaalityön sivuaineen tutkielma Syyskuu 2006

Lisätiedot

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä HELSINGIN YLIOPISTO Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö S24 Sosiaalityön

Lisätiedot

YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN

YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN Nuorten asunnottomuusilmiö Lahdessa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipedagoginen aikuistyö Opinnäytetyö Kevät 2014

Lisätiedot

MINÄ OON NOUSSUT JALOILLENI, NIINKUIN SITÄ SANOTAAN

MINÄ OON NOUSSUT JALOILLENI, NIINKUIN SITÄ SANOTAAN MINÄ OON NOUSSUT JALOILLENI, NIINKUIN SITÄ SANOTAAN Haastattelututkimus tukiasunnoissa asuvien parissa Sanna Pesonen Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Sosiaalialan

Lisätiedot

MONIMUOTOINEN ASUMISNEUVONTA

MONIMUOTOINEN ASUMISNEUVONTA MONIMUOTOINEN ASUMISNEUVONTA Anne Pietiläinen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ Pietiläinen, Anne. Monimuotoinen

Lisätiedot

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Markku Manninen, Päivi Sippu & Tanja Tuori Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Tuetun asumisen projekti 2001 2004 A-klinikkasäätiön monistesarja nro 52 A-klinikkasäätiö 2005 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN

Lisätiedot

Tervein mielin Pohjois-Suomessa - Kainuun osahanke

Tervein mielin Pohjois-Suomessa - Kainuun osahanke Tervein mielin Pohjois-Suomessa - Kainuun osahanke Kainuulainen asunnottomuus keväällä 2010 -raportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

SINKKUTOIMINNAN MERKITYS YKSINELÄVIEN SELVIYTYMISESSÄ

SINKKUTOIMINNAN MERKITYS YKSINELÄVIEN SELVIYTYMISESSÄ SINKKUTOIMINNAN MERKITYS YKSINELÄVIEN SELVIYTYMISESSÄ Irma-Vappu Wilhelmiina Mikkonen Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön pro gradu -tutkielma Toukokuu 2011 TAMPEREEN

Lisätiedot

Kun se on ollu ja ei oo lyöny hanskoja tiskiin, vaikka mä niitä ohareita tein

Kun se on ollu ja ei oo lyöny hanskoja tiskiin, vaikka mä niitä ohareita tein Kun se on ollu ja ei oo lyöny hanskoja tiskiin, vaikka mä niitä ohareita tein Lahden asumisen tuen asiakastyö pitkäaikaisasunnottomien asiakkaiden kokemana LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja Terveysala

Lisätiedot

Ihmisen arvoista asumista

Ihmisen arvoista asumista Avustustoiminnan raportteja 13 Pitkänen Sari, Rissanen Pekka, Mattila Kati Ihmisen arvoista asumista Y-säätiön ja Asumispalvelusäätiö Aspan tuki- ja palveluasumismallien arviointi 2004 RAY:n avustustoiminnan

Lisätiedot

Ihan outoo kun te soittelette perään, ei ketään oo ennen kiinnostanu

Ihan outoo kun te soittelette perään, ei ketään oo ennen kiinnostanu Ihan outoo kun te soittelette perään, ei ketään oo ennen kiinnostanu Asiakkaiden kokemuksia Vantaan vankisosiaalityöstä Kontiomaa, Taru & Korkeamäki, Jenna 2015 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila

Lisätiedot

KÖYHYYS SYITÄ JA SEURAUKSIA. Toimittaneet Jiri Sironen & Ulla Saastamoinen

KÖYHYYS SYITÄ JA SEURAUKSIA. Toimittaneet Jiri Sironen & Ulla Saastamoinen KÖYHYYS SYITÄ JA SEURAUKSIA Toimittaneet Jiri Sironen & Ulla Saastamoinen KÖYHYYS SYITÄ JA SEURAUKSIA Toimittaneet Jiri Sironen & Ulla Saastamoinen Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto

Lisätiedot

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4 Sivu 0 / 64 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke 2008 2011 NUORTEN ASUNNOTTOMUUDEN EHKÄISEMINEN Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 osahanke Loppuraportti 15.6.2012 Nuorisoasuntoliitto

Lisätiedot

TUKIKODIN KEHITTÄMISHAASTEET

TUKIKODIN KEHITTÄMISHAASTEET TUKIKODIN KEHITTÄMISHAASTEET Miten asukkaat kokevat asumisen asunnottomien miesten tuetun asumisen yksikössä Antti Sarantaus Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen

Lisätiedot

LAITOKSESTA TAIVAAN ALLE Kartoitus vapautuvan vangin asumisesta Espoossa

LAITOKSESTA TAIVAAN ALLE Kartoitus vapautuvan vangin asumisesta Espoossa LAITOKSESTA TAIVAAN ALLE Kartoitus vapautuvan vangin asumisesta Espoossa Hanna-Kaisa Ahonen Diakonia-ammattikorkeakoulu; Helsingin yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) + diakoni TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

NELJÄN MAAHANMUUTTAJAMIEHEN KOKEMUKSIA ASUNNOTTOMUUDESTA KESKI-ESPOOSSA

NELJÄN MAAHANMUUTTAJAMIEHEN KOKEMUKSIA ASUNNOTTOMUUDESTA KESKI-ESPOOSSA NELJÄN MAAHANMUUTTAJAMIEHEN KOKEMUKSIA ASUNNOTTOMUUDESTA KESKI-ESPOOSSA Nowzar Nazari Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

Lisätiedot

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN JA KOETTU HYVINVOINTI

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN JA KOETTU HYVINVOINTI VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN JA KOETTU HYVINVOINTI Turun yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Pro gradu-tutkielma Annina Heini 2012 elokuu TURUN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta/

Lisätiedot

Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden

Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden näkökulmasta Pro gradu Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Sosiaalityö Anne Myllykangas

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAAT TÄNÄÄN

AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAAT TÄNÄÄN AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAAT TÄNÄÄN Saija Kangas Ote julkaisusta Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä -hankkeen loppuraportti Päivi Jouttimäki, Saija Kangas

Lisätiedot

ASUNTOLA-ASUMISESTA ASUMISVALMENNUKSEEN

ASUNTOLA-ASUMISESTA ASUMISVALMENNUKSEEN ASUNTOLA-ASUMISESTA ASUMISVALMENNUKSEEN Lahden A-klinikkatoimen tuetun asumisen kehittämistyö LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Niin on helppo surffailla eteenpäin. Kolmasikäläisten kokemuksia yhteisöllisestä mediasta ja sen vaikutuksista sosiaaliseen pääomaan

Niin on helppo surffailla eteenpäin. Kolmasikäläisten kokemuksia yhteisöllisestä mediasta ja sen vaikutuksista sosiaaliseen pääomaan Niin on helppo surffailla eteenpäin Kolmasikäläisten kokemuksia yhteisöllisestä mediasta ja sen vaikutuksista sosiaaliseen pääomaan Paula Isokangas 0147510 Pro gradu-tutkielma Kevät 2015 Sosiaalityö Lapin

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213. ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213. ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213 Christa Salovaara-Karstu & Vesa Muttilainen ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia ENGLISH

Lisätiedot

TILAPÄISMAJOITUS ESPOOSSA

TILAPÄISMAJOITUS ESPOOSSA TILAPÄISMAJOITUS ESPOOSSA Sara Lavonen S 24 Sosiaalityön käytäntötutkimus Sosiaalitieteiden laitos Helsingin yliopisto Syksy 2013 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta

Lisätiedot