KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132"

Transkriptio

1 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointilautakunta AIKA klo 17:00-18:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 61 1 HOITOVÄLINEJAKELUN OHJEISTUS , 3 KIIMINGIN PALVELULIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN (PA- 137 LI-KIIMINKI) 63 ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNAS- 140 TA 64 4 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS ILMOITUSASIAT 142

2 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ KOKOUSAIKA klo 17:00-18:50 KOKOUSPAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Valkama Lauri 17:00-18:50 puheenjohtaja Peltokorpi Jorma 17:00-18:50 varapuheenjohtaja Fossi Ritva 17:00-18:50 jäsen Hekkala Maija 17:00-18:50 jäsen Hildén Kari 17:00-18:50 jäsen Moilanen Otto 17:00-18:50 varajäsen Laukkanaen Pekka 17:00-18:50 varajäsen POISSA Haho Erja jäsen Jurmu Matias jäsen Luiro Jan jäsen Näppä Anneli jäsen Peltonen Hilkka jäsen Vuorma Ilkka jäsen MUU Paju Paavo 17:00-18:50 kunnanhall. edustaja Aho Juha 17:00-18:50 esittelijä Huusko Hilkka 17:00-18:50 til.asiant., sos. ja terv.johtaja Sarviaho Maija 17:00-18:50 pöytäkirjanpitäjä Laukkanen Päivi 17:00-17:40 palv.pääll., vanhustyönjohtaja 65 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja jäsen ten lukumäärään näh den päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva Fossi ja Otto Moilanen sekä varalle Pekka Laukkanen. Tarkastus toimitetaan siten, että pöytäkirja on valmiina ilmoitettuna nähtävilläolopäivänä. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Lauri Valkama Pöytäkirjanpitäjä Maija Sarviaho

3 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelyleh det on varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Ritva Fossi Otto Moilanen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Yhteispalvelu Virka-asema Allekirjoitus Todistaa: Toimistosihteeri Maija Sarviaho

4 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointilautakunta HOITOVÄLINEJAKELUN OHJEISTUS Hyv.ltk 61 Valmistelijat: palvelupäällikkö, osastonhoitaja Sirkku Kalta kari, puh , säh köposti: ja tilaa ja-asian tun tija, sosiaali- ja ter veysjohtaja Hilkka Huusko, puh , säh kö posti: Hoitovälinejakelusta ei ole tarkkoja säädöksiä. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet ja yhteisen yleisluontoisen suosituksen terveyskeskusten hoitoväli nejakelusta. Terveydenhuoltolain 25 :n mu kaan kotisairaanhoidossa käy tettävät hoitosuunnitelman mukaiset pitkäai kaisen sairauden hoitoon tarvit tavat hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon. Kii mingissä on noudatettu Oulussa käytössä olleita ohjeita. Liitteen mukainen ohjeisto vastaa Oulun voimas saolevia ohjeita. Valinnan vapauden astuttua voimaan Kiimingin ja Oulun alueilla alkaen on hoitovälinejakelun ohjeet oltava yhdenmukai set. Hoitotarvikejakeluohjeen mukaan hoitovälineitä jaetaan pitkäaikaiseen yli 3 kuukautta kestävään tar peeseen. Tiloissa, joissa tarve on varmuudella pysyvä, sekä diabetes-, dialyysi-, avannetarvikkeiden ja virtsaamisapuvälineiden kohdalla tarvikkei ta voidaan jakaa heti tarpeen ilmennyttyä. Muissa tiloissa asiakas otetaan jakelun piiriin vasta tarpeen kestettyä vähintään kolme kuukautta, lukuun ottamatta ohjeessa erikseen mainittuja poikkeuksia. Hoitovälineiden luovuttamisen edellytyksenä on lääkärin toteama tarve ja kirjallinen määräys. Mää räys kirjataan potilaan terveyskertomukseen. Lääkärin määräaikaisella päätöksellä voidaan tarvittaessa ylittää ohjeen mukaiset määrät. Hoitovälineiden käyttö ja kulutus tapahtuvat terveyskeskuksen ja vanhuspalveluiden henkilökunnan valvonnassa. Kerrallaan luovutettujen tarvikkeiden määrä kattaa kolmen kuukauden arvioidun kulutuksen. Hoitovälinejakelusta jaettavat tarvikkeet ovat tarkoitettu ainoastaan kotona asuville asiakkaille. Hoitovälineitä jaetaan niille kiiminkiläisille ja oululaisil le, jotka ovat valinneet terveyspalveluiden tuottajakseen Kiimingin terveyskeskuksen. Muiden kuntien asukkaiden kohdalla edellytyksenä tarvikkeiden saamiseen on oman kunnan maksusitoumus. Asumispalveluyksiköissä asu vil le tar vik keita jaetaan vain asiakkaan henki lökohtaiseen tarpeeseen, ei lai tok sen muu hun käyt töön. Ohjeen mukaan vakuutuslaitosten korvaamat tarvikkeet asiakkaat tilaavat suoraan toimittajilta ja ha kevat korvauksen vakuutuslaitokselta. Liitteenä 1 on hoitotarvikekohtaiset ohjeet. Stj:n ehdotus: Hoitotarvikkeet ja -välineet annetaan vastikkeetta oheisen liitteen mukaises ti ko ti hoi dos sa oleville kiiminkiläisille ja Valo-hankkeen mukaisesti Kiimin gin terveyskeskuksen valinneille asiakkaille sekä avo palve luis sa so si aa li huol to lain mu kai sis sa asu mis pal ve lu yk si köissä ole vil le kiiminkiläisille.

5 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointilautakunta Til.joht.: Päätös: Hyväksytään sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointilautakunta Hyvinvointilautakunta KIIMINGIN PALVELULIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN (PALI-KIIMINKI) 113/70/2011 Hyv.ltk Valmistelija: tilaaja-asiantuntija, sosiaali- ja terveysjohtaja Hilkka Huusko, puh , sähköposti: Kiimingin kunnassa on järjestetty palvelukuljetuksia vuo desta 2001 alkaen. Palveluliikenne on kilpailutettu vuonna 2008 (palvelu johtokunta ). Sopimuskausi , sopimuk seen si sältyi yhden vuoden optio. Option käytöstä on hyvinvointilautakunta päättänyt ajalle Kilpailutus on välttämätöntä, kos ka op tio mah dol li suus on käy tetty. Vuositasolla kunnalle tulevat keskimääräiset kustannukset ovat olleet n ja hankintakausi on lyhyt vain 17 kk. Eu ro määriltään hankinta jää EU- kynnys arvon alle. Pal velu linjalla on ollut mah dollista kaikille kunta lai sille avoin joukkoliikenne, mutta ai ka taulut on teh ty si ten, että ne pal velevat en sisijaisesti van husten päivä kes kus kulje tuksia ja erityiskoululais ten kulje tuksia. Han kin taan kuulu vat myös vanhus ten ns. kauppakassipal ve lut. Kilpailutusasiakirjat on valmisteltu yhteistyössä Oulun palveluliikenteen asian tun ti joiden kanssa ja niissä noudatetaan jo soveltuvilta osin Oulun käy tänteitä. Tuottaja perii asiakkailta omavastuumaksut, jotka vähentävät kunnalle kokonaiskustannuksena maksettavaksi tulevaa hintaa. Kuljetuspal ve lus sa asiak kail ta pe rit tä vät mak sut py sy vät muu toin en nal laan, mut ta Kii mingin ve te raa ni asian neu vot te lu kun ta on teh nyt aloitteen, että ve teraanit oi keu tet tai siin pal velu linjal la mak sut to maan kul kemi seen ja se on huomioi tu tar jous pyyn nössä. Käytäntö on Oulun mukainen. Reititys on teh ty päi vä toi min nas sa si ten, et tä ny kyi nen pal velu ta so ja tar vit tava pal ve lu reittilii ken ne tur va taan. Tarjouspyyntö ja siihen kuulu vat liitteet ovat lau ta kun nan liit tee nä 7. Tarjouspyynnössä on huomioitu sopimuksen siirtyminen Uuden Oulun hallintaan samoilla ehdoilla ja laskutuksen ja liikennöinnin ohjauksen siirtymi nen sen mukaiseksi. Stj:n ehdotus: Palveluliikenne avataan kilpailulle. Tarjoukset tulee jättää Hyvinvointilautakunnalle klo 16 mennes sä. Kilpailu tus to teu te taan ns. avoi me na kil pai lu tuksena. Pal velu kil pai lu te taan pyy tä mällä esityslistan liitteenä nro 7 olevan tar jouspyyn nön mu kaiset tarjoukset ajal le Seitsemän kuukau den (7kk) op tio on mah dol li nen. Valinta suoritetaan niiden tarjousten perus teella, jot ka vas taa vat tar jouspyyn töä ja täyttävät siinä asetetut minimieh dot sekä ka lus to vaati muk set. Hankintapäätöksen perusteena on edul li sin pyydetyn palve lun tuntihin ta ( /tunti) ilman arvonlisäveroa (alv 0%).

7 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointilautakunta Hyvinvointilautakunta Tilaaja voi jättää hyväksymättä mitään tarjouksista, jos tarjousten hintataso on liian korkea tai jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytyk set ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksen mukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Veteraanit oikeutetaan maksuttomaan kulkemiseen palvelulinjalla, josta aiheutuvan lipputulojen vähenemisen kunta korvaa tuottajalle. Sopimukseen otetaan teksti: osapuolet ovat tietoisia sopimuksen siirty misestä jäl keen uuden Oulun hoidet tavaksi ja vastattavaksi, so pimuk sen allekirjoit taneen kunnan osalta. Kum pikin osapuoli hyväksyy tämän siirty misen, eikä esitä sen vuoksi mitään erillisvaatimusta. Til.joht.: Päätös: Hyväksytään sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksen mu kaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. Hyv.ltk 62 Valmistelija: tilaaja-asiantuntija, sosiaali- ja terveysjohtaja Hilkka Huusko, puh , sähköposti: Kiimingin kunta julkaisi hankintailmoituksen Hilmassa ja kunnan nettisivuilla. Määräaikaan klo mennessä jätettiin kuusi tarjousta ja ne avat tiin Tar jouksensa jättivät seuraavat: Huiput Oy, Palveluliikenne Jukka Rajala, Oulun Pienkuljetus Oy, Kuljetus Huusko Oy, Taksipalvelu Junnonaho Oy, Oulun Taksipalvelut Oy. Avauspöytäkirja on liit teenä 2. Yhtään tarjousta ei jätetty määräajan jälkeen. Arviointi ja vertailu tehtiin seu raa vasti: Tarjoajien kelpoisuuden arviointi tehtiin käyttäen perusteena tarjouspyynnös sä annettavaksi edellytettyjä tietoja ja selvityksiä tarjousten tarjouspyyn nön mukaisuudesta sekä tarjousten hinnan edullisuu den ver tailu. Tarjoajan ja tarjouksen oli täytettävä tarjouspyynnössä maini tut kel poisuusehdot, jotta tarjous pääsisi tarjousten hintavertailuun. Tar joajien kelpoisuusvertailu on liitteessä 3, joka on asian osais julkinen. Kaikki tarjoajat täyttivät kelpoisuus vaa ti muk set. Kilpailutuksen voittaja on se tarjoaja, joka täyttää kelpoisuusehdot ja on hin nal taan edul li sin. Stj:n ehdotus: Saatujen tarjousten perusteella Kiimingin kunnan palvelulii kenne oste taan ajalla Oulun Taksipalvelut Oy:ltä.

8 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointilautakunta Hyvinvointilautakunta Liikennöintiä voidaan yhteisestä sopi muksesta jatkaa saakka optiona ja sen käyttö sovi taan syys kuun loppuun 2012 mennessä. Option käytöstä päättää uuden Oulun toi mivaltainen viranomainen, koska Kiimingin sosiaali- ja terveyspal veluiden järjestämisvastuu siir tyy Oulul le Perusteluna on tarjouspyynnön mukaisesti toteutettu vertailu tarjoajien kelpoisuudesta ja annettu edullisin hinta. Perustelut on esi tetty tarkemmin liittees sä 3, joka on asianosaisjulkinen siihen saakka kunnes sopimus on solmit tu. Ostettavan palvelun tuntihinta on 36,90 (alv 0). Sopimusneuvottelut aloitetaan vä littömästi. Sopimuksen tekeminen vaatii 21 vrk:n varoajan. Sopimukseen otetaan seuraava uuden Oulun yhdistymishallituksen edel lyt tä mä maininta: "Sopimuksen osapuolet ovat tietoi sia siitä, että sopimus siirtyy jäl keen uuden Oulun hoidet tavaksi ja vastattavaksi, sopimuksen allekirjoit ta neen kunnan osalta. Kumpikin osapuoli hyväksyy tämän siirtymisen, eikä esitä sen vuoksi mi tään erillis vaatimusta." Til.joht.: Päätös: Hyväksytään sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointilautakunta ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA Hyv.ltk 63 Valmistelija: tilaaja-asiantuntija, sosiaali- ja terveysjohtaja Hilkka Huusko, puh , sähköposti: Laki yksityisistä sosiaalipalveluista ( 603/1996) säätelee yksityisten sosiaali palvelujen järjestämistä. Laissa on määräykset järjestämiseen liittyen sekä yleisistä toimintaedellytyksistä, henkilökunnasta ja sekä lupa- / ilmoitus asioista että valvonnasta. Biisoni Hoiva Oy on ilmoittanut lain (603/1996) 6 mukaisen yksityisen so si aa li pal ve lu toi minnan aloit ta misesta Kiimingissä alkaen. Kysees sä on hel sin kiläinen henki löstövuokrausfirma, jo ka vä lit tää henkilöstö ä eri kuntiin, myös yhteen kii minki läiseen työ yk sik köön. Ko ko nais hen kilöstömäärä on 3. Vastuuhenki lön koulutus apuhoita ja, kotiavustaja. Vastuuhenkilö on Valvi ran rekisteris sä. Yritykseltä on pyy detty tar vit ta via li sä tie toja. Yritys välittää tällä hetkellä vain yöhoitotyötä. Kunta ei ole lupaviranomainen asiassa vaan antaa lausuntonsa AVI:lle, joka myöntää luvan ympärivuorokautiseen toimintaan ja jolle on ilmoitukset muusta toiminnasta tehtävä sekä pitää il moi tus re kis te riä. So si aa li- ja terveys joh taja ol lut asias sa yh tey des sä alue hal lin to vi ras toon. Stj:n ehdotus: Hyvinvointilautakunta toteaa lausuntonaan, että se ei puolla AVI:lle Biisoni Hoiva Oy toimilu van antamista. Perusteluna on se, että vastuuhenkilö ei täytä Yksityiset sosiaalipalvelut lain (603/1996 3) vaatimia kelpoisuusehtoja, eikä henkilöllä ole riittä vä nä pi det tä vää työ ko ke mus ta alalta. Päätös lähetetään Oulun aluehallintovirastolle tiedoksi. Til.joht.: Päätös: Hyväksytään sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointilautakunta HYVINVOINTILAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS /202/2011 Hyv.ltk 64 Valmistelijat: ti laa ja joh taja, sivistystoimenjohtaja, Juha Aho, puh , sähkö posti: ja tilaaja-asiantuntija, sosiaali- ja terveysjohtaja Hilkka Huusko, puh , sähköposti: Kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tulee toimittaa osavuosikatsaus taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ajalla Tilaajalautakunnan tulee arvioida taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista tilaajan näkökulmasta. Kunnanhallitukselle ja -valtuustolle toimitettavassa osavuosikatsauksessa tilaajalautakuntien arvio toiminnasta tehdään palvelualueittain. Lautakunnille ja johtokunnille esitettävä osavuosikatsaus on kunnanhallitukselle lähetettävää laajempi. Hyvinvointilautakunnan osavuosikatsaus esitellään lautakunnan jäsenille kokouksessa ja jaetaan esityslistan liitteenä nro 4. Osavuosikatsauksen ra kenne on talousarviokirjan mukainen. Yleisen osan lisäksi osavuosikatsaus sisältää palvelualueittain seuraavat arviot: kokonaistilanne, BSC -toteumat, palvelutilauksen toteumat ja merkittävät poikkeamat, talouden tasapainottamisohjelman toteutumisen ja toteutuneen palvelutilauksen. Esityslistan mukana oheismateriaalina jaetaan yhteenveto oman palvelutuotannon eri palvelualueiden tuloslaskelmista. Til.joht.: Päätös: Merkitään osavuosikatsaus tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

11 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointilautakunta ILMOITUSASIAT Hyv.ltk 65 Valmistelijat: tilaaja-asiantuntija, sosiaali- ja terveysjohtaja Hilkka Huusko, puh , sähköposti: ja ti laa ja joh taja, sivistystoimenjohtaja, Juha Aho, puh , sähkö posti: Vanhustyön laatuhankkeen esittely. Viranhaltijapäätökset: - tilaaja-asiantuntija, sosiaali- ja terveysjohtaja 30 - tilaaja- ja sivistystoimenjohtaja :t 3-4 Til.joht.: Päätös: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

12 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointilautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolainkäyttölain muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Kiimingin hyvinvointilautakunta, Lempiniementie 2, PL 4, KIIMINKI Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteeseen: tai telefaxilla puhelinnumeroon (08) Pykälät: Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kir jeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oi kaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty mistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai ju hannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaisel le ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäi vänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähet tää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisu vaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen pvm: Tiedoksianto asianosaiselle (Täytetään, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi kuntalain 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) asianosaiselle Annettu postin kuljetettavaksi, pvm ja tiedoksiantaja Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten

13 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkai suun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voi daan myös saattaa valituk sella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymä tön voi tehdä hankintalain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Hankintaoikaisun tekoaika Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saa nut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisus ta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa sel vitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saa punut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Kiimingin kunta, hyvinvointilautakunta Lempiniementie 2, PL 4, KIIMINKI Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muu tosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lu pa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tär keää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen han kintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauk sessa, että ehdokas tai tarjoaja

14 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa sel vitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saa punut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitet tävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hä nen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, vali tuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, lailli sen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alka misen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyt täen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vi reillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asia kirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Oikeudenkäyntimaksu on 226 euroa. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkina oikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitet tava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markki naoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 puh fax , sähköposti:

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Aika 12.12.2012 klo 15:30-16:58 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 15:30-16:58 puheenjohtaja Halonen Eero 15:30-16:58 I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 24.04.2013

Tekninen lautakunta 24.04.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2013 75 Tekninen lautakunta 24.04.2013 Aika 24.04.2013 klo 18:00-18:15 Paikka Meislari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 77 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Tekninen lautakunta 26.03.2015 AIKA 26.03.2015 klo 18:30-19:25 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Ylihärmän päiväkodin uudisrakennuksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 Tekninen lautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 19:00-19:53 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1 Yhtymähallitus Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 Aika: Maanantai 31.8.2015 klo. 19.10 20.42 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 26.08.2014 klo 17:00-18:06 Paikka Virastotalo II:n kokoushuone Käsitellyt asiat :t 66-77 Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 21.05.2013

Tekninen lautakunta 21.05.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/2013 96 Tekninen lautakunta 21.05.2013 Aika 21.05.2013 klo 18:00-18:57 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 98 51 Pöytäkirjan

Lisätiedot