Aasialaisten ohjelmistoprojektien kulttuuripiirteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aasialaisten ohjelmistoprojektien kulttuuripiirteet"

Transkriptio

1 hyväksymispäivä arvosana arvostelija Aasialaisten ohjelmistoprojektien kulttuuripiirteet Heikki Hämäläinen Helsinki HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

2 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta Fakultet Faculty Laitos Institution Department Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Tekijä Författare Author Heikki Hämäläinen Työn nimi Arbetets titel Title Tietojenkäsittelytieteen laitos Aasialaisten ohjelmistoprojektien kulttuuripiirteet Oppiaine Läroämne Subject Tietojenkäsittelytiede Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month and year Sivumäärä Sidoantal Number of pages Tiivistelmä Referat Abstract sivua Seminaariesitelmässä tutkitaan kolmen aasialaisen maan - Intian, Kiinan ja Japanin - ohjelmistotuotantoa. Näistä kaksi ensimmäistä ovat merkittäviä ulkoistettujen ohjelmistojen tuottajia. Japani ei tuota erityisemmin ulkoistettuja ohjelmistoja, mutta ulkoistaa omaa tuotantoaan erityisesti Kiinaan. Japanilainen tapa ulkoistaa eroaa länsimaisesta muun muassa siinä, että ulkoistamisella ei välttämättä pyritä etsimään kustannusetua vaan laatua. Kulttuureja tutkitaan esitelmässä myös Hofsteden kulttuurien dimensioteorian pohjalta. Esimerkiksi Intian ja Kiinan suuret valtaetäisyysarvot ilmenevät siinä, että alaiset eivät kritisoi julkisesti esimiehiään. Maat ovat länsimaihin verrattuna kollektiivisia. Japanissa tämä yhdistyy korkeaan maskuliinisuuteen, mikä näkyy siinä, että hyvässä yrityksessä työskentely on tärkeämpää kuin hyvä palkka. Merkittävä ero aasialaisissa kulttuureissa verrattuna länsimaisiin kulttuureihin on pitkälle aikavälille suuntautuminen. ACM Computing Classification System (CCS): D.2 [Software engineering] Avainsanat Nyckelord Keywords ohjelmistotuotanto, kulttuuri, ulkoistaminen Säilytyspaikka Förvaringsställe Where deposited Muita tietoja övriga uppgifter Additional information

3 Sisältö ii 1 Johdanto 1 2 Johdatus Intian, Kiinan ja Japanin nykytilanteeseen 1 3 Hofsteden kulttuurien dimensioteoria 2 4 Japanilainen ohjelmistotuotanto Ohjelmistotuotannon nykytila Japanilainen tapa ulkoistaa Intialainen ohjelmistotuotanto Ohjelmistotuotannon historia Nykytilanne Kulttuuripiirteet Kiina - nouseva ohjelmistomahti 9 7 Yhteenveto 11 Lähteet 11

4 1 1 Johdanto Ohjelmistotuotanto ei ole ala, joka olisi vapaa ympäröivästä kulttuurista. Globalisaatio ei ole johtanut eri kulttuurien häviämiseen tai yhdistymiseen, vaan ennemminkin lisännyt niiden välisiä kosketuspintoja. Näin ollen eri maiden ohjelmistotuotantoa on mielekästä tutkia myös kulttuurisesta lähtökohdasta. Tämä seminaariesitelmä keskittyy kolmeen aasialaiseen maan ja niiden ohjelmistoprojektien kulttuuripiirteisiin. Maat ovat Intia, Kiina ja Japani. Näistä kaksi ensimmäistä ovat merkittäviä ulkoistettujen ohjelmistojen tuottajia. Erityisesti Intia on kansainvälisessä mittakaavassa suurin ulkoistettujen ohjelmistojen tuottaja. Samoin Kiinan osuus on ollut kasvava. Japani ei ole ulkoistamisen kohde, mutta maa itse ulkoistaa tuotantoaan. Japanilaisten yritysten käyttämät ulkoistamisen tavat ja menetelmät eroavat mielenkiintoisella tavalla länsimaisista käytännöistä. Kulttuurien tuntemuksesta voi olla hyötyä myös seuraavilla tavoilla. Ulkoistaminen edellyttää hyvää kommunikaatiota eri sidosryhmien välillä. Kommunikaation osalta on eduksi tuntea eri osapuolten kulttuureja ja näihin liittyviä tapoja. Esimerkiksi kiinalaiselle yhtiökumppanille ei ole viisasta antaa liikelahjana kelloa, sillä kellot liitetään Kiinassa kuolemaan. Lopputuloksena voi olla liikekumppanuuden nopea päättyminen. [LIN05] Globalisaation myötä työvoiman liikkuvuus on kasvanut. Siirtolaisten assimiloituminen valtakulttuuriin vie aikansa. Monikulttuurisissa työyhteisöissä on eduksi tuntea työtoverien kulttuuria. Kolmanneksi ulkoistamisen tuottaminen voi olla myös mahdollisuus suomalaisille. Erityisesti japanilainen ohjelmistotuotanto etsii ulkoistamisen kautta laadun sijasta teknistä erityisosaamista. 2 Johdatus Intian, Kiinan ja Japanin nykytilanteeseen Intia ja Kiina ovat kaksi maailman väkirikkainta maata. Maiden taloudet eivät kuitenkaan ole erityisen suuria suhteessa väkilukuun. Esimerkiksi Yhdysvaltojen talous on kolme kertaa Kiinaa suurempi ostovoimakorjattua bruttokansantuotetta verrattaessa. Japanin talous on samaa luokkaa kuin Intian vaikka maan väkiluku on noin 10 prosenttia Intian väkiluvusta. Intia ja Japani ovat poliittisilta järjestelmiltään demokratioita. Kiina taas on kom-

5 2 munistinen diktatuuri. Kiinan osalta on kuitenkin huomattava, että maa on käytännössä kuitenkin markkinatalousmaa. Maiden tunnusluvut ovat kuvattuna taulukossa 1. Taulukko 1: Maiden tunnuslukuja Väkiluku BKT BKT per cap. Intia 1,2 mrd. 4,711 biljoonaa USD 3,851 USD Kiina 1,3 mrd 10, Japani 126 milj. 4, Hofsteden kulttuurien dimensioteoria Kulttuurien dimensioteoria on Geert Hofsteden kehittämä malli kulttuurien välisten erojen tutkimiseen. Teoriaan viitataan hyvin usein myös tietojenkäsittelyn tutkimuksissa, kun halutaan verrata eri kulttuureja. Teoriassa kulttuureita tutkitaan viidessä eri dimensiossa. Dimensiot ovat: ˆ valtaetäisyys (power distance - PDI) - Kuinka hyväksyttävää on vallan epätasainen jakautuminen. ˆ individualismi vs. kollektivismi (IDV) - Pitääkö kukin vain itsestään ja lähipiiristään huolen vai pitääkö yhteisö huolen jäsenistään. ˆ maskuliinisuus vs. feminiinisyys (MAS) - Onko yhteisö kilpailullinen ja saavutushakuinen vai yhteistyöhön suuntautuva ja heikosta huolehtiva. ˆ epävarmuuden välttäminen (uncertainty avoidance - UAI) - Kuinka kulttuuri suhtautuu epävarmuuteen. Pitääkö kaikkeen varautua? ˆ pitkälle aikavälille vs. lyhyelle aikavälille suuntautuminen (long-term versus short-term orientation - LTO). Pitkä aikaväli ilmenee esimerkiksi säästäväisyytenä, kun lyhyt aikaväli taas painottaa traditiota ja mennyttä. Tulevaisuuteen suuntaamisessa nousee esille myös häpeä, jolla on tärkeä merkitys aasialaisissa kulttuureissa. Hofsteden teoriassa on kuitenkin olennaista huomata, että se ei kerro niinkään yksilöistä kuin kokonaisista kulttuureista. Eri yksilöiden välillä on luonnollisesti vaihtelua. [HOF10]

6 3 Tutkimuksessa on arvioitu, että erityisen kiinnostavia ohjelmistoprojektien osalta ovat PDI, UAI ja IDV. Esimerkiksi korkea PDI johtaa siihen, että esimiehen toive tai pohdinta "Tehtäisiinkö näin?"saatetaan ymmärtää käskynä. Seuraavassa palaverissa voidaankin huomata tiimin toteuttaneen jotain sellaista, joka oli vasta ajattelun asteella. Korkean UAI:n kulttuureissa on varautuminen tärkeätä. Samoin deadlinet on tarkasti tiedettävä. Kollektiivisissa kulttuureissa yksilön innovointi voi olla hankalampaa, sillä superosaajille ei ole tilaa toimia itsenäisesti. [BOR03] Taulukossa 1 on kuvattuna dimensiot tutkittaville maille. Näiden lisäksi taulukossa ovat Suomen ja Yhdysvaltain arvot tarjoamassa vertailupintaa länsimaalaisiin kulttuureihin. [HOFI, HOFK, HOFJ, HOFS, HOFY] Taulukko 2: Maiden dimensioluvut PDI IDV MASC UAI LTO Intia Kiina Japani Suomi Yhdysvallat Intia on maa, jossa eriarvoisuus hyväksytään. Työntekijät odottavat tulevansa johdetuksi ylhäältä. Maassa on selviä kollektiivisuuden piirteitä. Suhteellisen korkea maskuliinisuuden arvo kertoo siitä, että menestymistä elämässä ja työssä arvostetaan. Epävarmuuden sietokyvyn osalta intialaiset eivät erityisemmin tavoittele täydellisyyttä. Tämä kertoo myös erilaisuuden hyväksymisestä. He ovat myös pitkälle aikavälille suuntautuneita. Uskonnollisen karman käsite on olennainen. [HOFI] Kiina on tutkittavien maiden joukosta valtaetäisyyden osalta korkein. Kunkin tulee tyytyä asemaansa ja hyväksyä esimiesten valta, vaikka sitä käytettäisiin väärin. Kiinassa yhteisön etu menee yksilön edun edelle. Epävarmuuden välttämisen matala arvo kertoo käytännöllisyydestä ja moniselitteisyydestä. Tämä ilmenee myös kielessä, joka on täynnä moniselitteisiä sanoja. Kulttuuri on hyvin pitkälle aikavälille suuntautunut. [HOFK] Japanin osalta voidaan kiinnittää huomiota myös yhteen maailman korkeimmista maskuliinisuuden tasoista. Kilpailu ei kuitenkaan ilmene yksilöiden vaan erilaisten ryhmien välillä. Japanilaiset pyrkivät myös täydellisyyteen. Japanilaisessa kulttuurissa pyritään välttämään epävarmuutta erityisen pitkälle. Tämä ilmenee mm. suuressa tarkkuudessa pukeutumisen suhteen ja muutenkin erilaisena valmistautu-

7 4 misena. Tämän katsotaan johtuvan mm. siitä, että maata uhkaavat säännöllisesti luonnonkatastrofit. Muiden arvojen osalta Japanin valtaetäisyys ei ole yhtä korkea kuin Kiinan ja Intian. Kollektiivisuuden osalta arvo vastaa Intiaa. Maa on Kiinan tavoin pitkälle aikavälille suuntautunut. Anekdoottimaisena huomiona voi esittää, että suomalaisen Supercell-ohjelmistoyhtiön ostaneen SoftBankin toimitusjohtaja ja perustaja on laatinut yritykselleen 300-vuotissuunnitelman. [AAM, HOFJ] Aasialaiset kulttuurit eroavat länsimaalaisista esimerkiksi ymmärtämisen näkökulmasta. Länsimaalainen lähestymistapa on analyyttinen. Asiat pyritään kategorisoimaan ja niistä pyritään muodostamaan sääntöjä, joiden avulla voidaan ennustaa. Aasialainen näkökulma on holistinen. Tällöin kiinnostuksen kohteena ovat suhteet ja samanlaisuudet. Tämä ilmenee esimerkiksi siinä, että aasialaiset eivät esim. psykologisissa testeissä pysty yhtä hyvin erottamaan yksittäisiä kohteita kuin länsimaalaiset. Taustalla on osittain kulttuurillinen kollektiivisuus verrattuna länsimaalaiseen individualismiin. [HUI07] 4 Japanilainen ohjelmistotuotanto 4.1 Ohjelmistotuotannon nykytila Japanin ohjelmistotuotanto on keskittynyt kotimaisille markkinoille. Ulkomaisen viennin osalta tästä merkittävä poikkeus on videopelien tuotanto. Puhtaan ohjelmistoviennin sijaan maan vientituotteena ovat sulautetut järjestelmät kuten matkapuhelimet, GPS-laitteet ja vastaavat. Maassa arvioitiin vuonna 2005 olleen sulautettujen ohjelmistojärjestelmien insinööriä.[cus09][mey07] Japanilaiset ohjelmistoyritykset ovat harvoin itsenäisiä. Ennemminkin kyse on ohjelmistotehtaista, jotka ovat kiinteässä yhteydessä laitteistojen valmistajiin. [YOU11] Japanilainen ohjelmistotuotanto on tutkimusten perusteella tehokasta. Esimerkiksi Cusumanon ja muiden [CUS03] tutkimuksen mukaan japanilaiset projektit tuottavat enemmän rivejä ja asiakkaat raportoivat niistä vähemmän virheitä kuin yhdysvaltalaisista, intialaisista tai eurooppalaisista projekteista. Ongelmaksi maassa on muodostunut työvoimapula erityisesti ohjelmistoalalla. Tämä johtuu mm. väestörakenteen vinoutumisesta, eläköitymisestä ja ohjelmistoalan heikosta suosiosta nuorten keskuudessa. Työvoimapulan myötä ulkoistamisen tarve on kasvanut. Vuosituhannen alussa arviolta vain kuusi prosenttia japanilaisista yri-

8 tyksistä ulkoisti ohjelmistotuotantoaan. Vuonna 2006 taas lähes puolet yrityksistä vähintäänkin suunnitteli ulkoistamisen aloittamista.[mey07] Japanilainen tapa ulkoistaa Ulkoistamisen taloudellisen arvon on arvioitu olleen vuonna 2004 noin pari miljardia dollaria, josta kolme neljäsosaa suuntautui Kiinaan ja yksi neljäsosa Intiaan. Tämän on arvioitu Kiinan osalta vastanneen 60 prosenttia maan ohjelmistoviennistä. Japanissa Kiina on nähty myös lokalisointikohteena, johon ohjelmistoja voidaan viedä. Kiinassa on myös hyvin japanin kieltä osaavia henkilöitä. [MEY07] Japanilaiset yritykset eivät pyri hankkimaan ulkoistuksella ensisijaisesti kustannusetuja. Ulkoistamisen tavoitteena on sen sijaan saada käyttöön erityisen laadukasta tietotaitoa. Japanilaisten näkökulmasta ulkoistamissuhde ei ole kertaluonteinen, vaan tavoitteena on pitkä asiakassuhde. Tämä on johtanut esim. mielenkiintoiseen käytäntöön, jossa useita toimittajia kilpailutetaan näiden tietämättä koeprojektilla, joka toimittajien tietämättä toteutetaan myös sisäisesti. Varsinainen ulkoistus tehdään vasta tätä kautta saadun arvioinnin kautta. Ulkoistamisvalintaan voidaan siis käyttää varsin runsaasti rahaa. [TIW08] Tässä voi havaita sekä korkean LTO:n että UAI:n vaikutuksen. Päätöstä ulkoistamiskumppanista pitää harkita tarkkaan. Kumppani nähdään toisaalta pitkän tähtäimen sijoituksena. Japanilaiset yritykset pelkäävät ulkoistuksen voivan johtaa yrityssalaisuuksien kuten teknologioiden tai bisnesprosessien paljastumiseen. Ulkoistamisessa on aina riskinä, että alihankkija voi ruveta kilpailemaan varsinaisen tuottajan kanssa. Ratkaisuna tähän on jakaa projekti pieniin palasiin, jotka ulkoistetaan eri tuottajille. Yksikään palasista ei ole yksinään toimiva, ja vain tilaajayrityksen on mahdollista hyödyntää kokonaisuutta. Sopimuspohjainen teollisuusoikeuksien suojeleminen ei ole tavanomaista japanilaiselle ohjelmistotuotannolle.[tiw08] Japanilaiset yritykset pyrkivät kontrolloimaan ohjelmiston suunnittelun täysin itsenäisesti. Tämä tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi arkkitehtuurisuunnittelua ei jätetä asiakkaan tehtäväksi. Tämä nostaa kustannuksia. Ulkoistetun ohjelmiston tuottaja tulee mukaan vasta yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä, toisin kuin länsimaalaisissa projekteissa. Japanilaiset yritykset osallistuvat myös vahvasti testaamiseen. [TIW08] Ohjelmistojen vaatimukset muuttuvat usein projektin aikana. Tarkoituksena on siis kiinnittää ratkaisut mahdollisimman myöhään. Tämä edellyttää jatkuvaa kommuni-

9 6 kointia, joka on haastavaa ulkoistettaessa projekteja. Japanilaisten kommunikointitaitoa ei pidetä kovin hyvänä. Tämän oletetaan johtuvan yhtenäisestä kulttuurista, jossa viestintä perustuu pitkälle hiljaiseen viestintään. Tämä ilmenee mm. moniselitteisinä ilmaisuina dokumentaatiossa. Japanilaisten monikulttuurisuuden tuntemus on heikkoa. [MEY07], tiwanaetal08 Tutkimuksessa arvioidaan, että vahva ote projektissa johtuu laadun varmistamisesta. Suuri osa ulkoistamista on sulautettujen ohjelmistojen tuottamista esimerkiksi matkapuhelimiin, tulostimiin jne., joissa tuotteen laadun näkökulmasta ohjelmiston merkitys on suuri. Japanilaiselle tuotannolle tyypillistä on laitteistojen ja ohjelmistotuotannon tekeminen rinnakkain tuotteen julkaisun nopeuttamiseksi.[tiw08] Välimiehenä toimivalla ohjelmistoinsinöörillä (engl. Bridge Software Engineer BSE) on merkittävä rooli ulkoistamisessa. Tämän tehtävänä on koordinoida tiedon kulkua asiakkaan ja yrityksen välillä koko projektin elämänkaaren ajan. BSE voi työskennellä joko kokonaan asiakkaan luona tai puoliksi asiakkaan ja puoliksi yrityksen luona. BSE:n roolina on pyrkiä pitämään yrityksen tietotaito erillään asiakkaan teknisestä tietotaidosta, mutta kuitenkin integroida tiedonkulkua. Kyse on siis yhdestä tavasta pitää vahvaa kontrollia projektiin. [TIW08] Japanilaisessa tavassa toteuttaa ulkoistusta voi selvästi havaita kulttuurillisia piirteitä. Muun muassa vaatimusten muuttuminen kesken prosessin kielii epävarmuuden välttämisestä. Vaatimuksia ei pidä kiinnittää liian aikaisin. Japanilaisen teollisuuden käytännöt ovat vaikuttaneet ketteriin ohjelmistoprosesseihin kuuluvien lean-menetelmien sisältöön. Lean-menetelmissä muun muassa pyritään pitkän aikavälin suunnitteluun, vältetään turhan tuotannon määrää sekä pyritään siirtämään päätökset viimeiseen mahdolliseen hetkeen. [JON13] 5 Intialainen ohjelmistotuotanto 5.1 Ohjelmistotuotannon historia Intian on tällä hetkellä tärkein ulkoistamiskohde maailmassa. Maan nousu ohjelmistotuotannon suurmaaksi ei ole ollut mutkaton. Itsenäistymisen jälkeen Intia pyrki talouspolitiikallaan omavaraisuuteen. Tämä johti muun muassa korkeisiin tulleihin ja ulkomaalaisten yritysten toiminnan rajoittamiseen. Ohjelmistotuotannon näkökulmasta erityisesti tiekonelaitteiden saatavuus oli pitkään erittäin heikkoa ja käy-

10 7 tettävissä olevat laitteistot vanhoja. Ulkoistettua ohjelmistotyötä oli hankala tehdä Intiassa. Tämän sijasta keskityttiin lähettämään työntekijöitä ulkomaille [DRO07]. Intia alkoi uudistaa talouttaan Neuvostoliiton hajottua. Maan infrastruktuuri oli kuitenkin heikkoa. Erityisesti internet-yhteyksiä oli vähän. Tämä johti valtion kehittämään 1990-luvulla ohjelmistopuistoja useisiin kymmeniin kaupunkeihin. Tarkoituksena oli siis tarjota infrastruktuuri uusille yrityksille, kouluttaa työntekijöitä ja taata rajapinta hallinnon ja yritysten välille [DRO07]. Yllättäen maan jälkeenjääneisyys osoittautui kilpailueduksi ns. Y2K-ongelman aikana, sillä valtaosa ongelmasta kärsineistä järjestelmistä olivat varsin vanhoja. Intiassa oli tarjolla runsaasti työvoimaa, joka pystyi korjaamaan vanhoja järjestelmiä. [DRO07] Työntekijöiden lähettäminen kohdemaihin on vielä 2000-luvulla ollut suosiossa, ja maa on kärsinyt jonkin verran aivovuodosta. Kuitenkin tilanne on parantunut niin, että intialaiset ammattilaiset ovat palaamassa takaisin hyödyntämään maan kasvavan ohjelmistoteollisuuden tarjoamia mahdollisuuksia.[des09] 5.2 Nykytilanne Intian ohjelmistotuotanto on keskittynyt ulkoistamisprojekteihin. Oma tuotanto on harvinaista. Tämä voi osoittautua haasteeksi maalle siinä vaiheessa, kun maan palkkaetu suhteessa länsimaihin alkaa pienentyä. [CUS03, CUS09] Intialaiset yritykset ovat keskittyneet osoittamaan osaamistaan kypsyysmallien käyttöönotolla. Esimerkiksi yli puolet CMM-tason (Capability Maturity Model) viisi yrityksistä on Intiassa. Vahvaan panostukseen osasyynä on yritysten huono tunnettavuus ulkomailla. Koska aiempaa mainetta ei ole, on laatu osoitettava sertifioinnin kautta. Yleensäkin intialaisille ohjelumisprojekteille on tyypillistä painottaa formaaleja menetelmiä ja prosesseja neuvoteltaessa ulkoistetuista projekteista. [CUS03, DRO07] Intia on vahvasti monikulttuurinen maa. Maa jakaantuu 28 osavaltioon, joissa puhutaan 22 kieltä. Tämän lisäksi maassa on useita uskontokuntia, joilla on omat uskonnolliset juhlansa. Tämä heijastuu maan ohjelmistoteollisuuteen. Paikallisissa ohjelmistoprojekteissa noin 10 prosenttia henkilökunnasta on osoitettu varallaoloon. Koska juhlapäivät eivät vastaa länsimaalaisia, on länsimaalaisille asiakkaille taattava palvelua luonnollisesti näinäkin päivinä. Kansallisina vapaapäivinä hyödynnetään ulkomailla toimivia yksiköitä. Tavoitteena on siis tarjota 24/7 palvelua. Kulttuurie-

11 8 roja ei nähdä Intiassa kuitenkaan ongelmana vaan ennemmin vahvuutena.[des09] Cusumanon ja muiden tutkimuksen perusteella intialaisten ohjelmistoprojektien tuottavuus koodirivien määrässä mitattuna on hivenen heikompaa kuin yhdysvaltalaisilla tai eurooppalaisilla projekteilla. Toisaalta asiakkaiden raportoimien virheiden määrä on myös matalampi. Intialaisissa projekteissa pariohjelmointi ja paritestaus ovat suosittuja. [CUS03] Tässä lienee nähtävissä kollektiivisen kulttuurin vaikutus. 5.3 Kulttuuripiirteet Haasteena intialaisille yrityksille on suuri työntekijöiden vaihtuvuus. Tämä johtuu mm. siitä, että yritysten maksamat palkat ja muut edut vaihtelevat paljon. Palkka on hyvin merkittävä kannustin intialaisille. Tämä on monesti ongelma ulkoistamisten osalta, sillä kontaktihenkilöt saattavat vaihtua useasti kesken projektin. Tämä on merkittävä ero verrattuna erityisesti japanilaisiin yrityksiin, joissa hyvinkin pitkät työsuhteet ovat tyypillisiä. [ABR09] Palkan kannustavuus vastaa maan korkeaa maskuliinisuuden arvoa. Intialaiset ovat hyvin säästäväistä kansaa, joten he pyrkivät erittäin tuottaviin sopimuksiin. Intian halpojen palkkakustannusten johdosta tämä on hyvin helppoa.[abr09] Päätösten tekeminen on hankalaa, ja niiden oletetaan tulevan ylhäältä. Intialaiset eivät ole kovin luovia työntekijöitä, vaan pyrkivät noudattamaan saatuja ohjeita täydellisesti. Tämä näkyy myös testaamisessa, jossa rajoitutaan tiukasti vaatimusten testaamiseen. Toisaalta koska Intia on kollektiivinen kulttuuri, kukin voi korjata myös toisen koodia. Tämä poikkeaa länsimaisista individualistisista kulttuureista, joissa kukin vastaa omasta koodistaan.[abr09] Tuotannon osalta intialaiset välttävät sitä, että julkaisusta tulisi tiputtaa ominaisuuksia pois. Sen sijasta pyritään loppuun saakka saavuttamaan tavoitteet vaikka merkittävillä ylitöillä. Tyypillisesti intialaiset työntekijät työskentelevät pitkään, josta seuraa usein vahvaa stressiä. Työntekijä poistuu myös hyvin harvoin työpaikaltaan ennen esimiestä. Koska asiakkaita on monilla eri aikavyöhykkeillä, työskennellään yrityksissä usein useissa vuoroissa. Aikataulujen suhteen intialaisilta on vaikea saada selvää vastausta, vaan useimmiten vastauksena on, että tähän pyritään. [ABR09] Länsimaalaisesta näkökulmasta intialaisten kanssa työskennellessä on tärkeää pyrkiä välttämään julkista kritisointia. Kritiikille oikea paikka on yksityinen keskustelu. Yleensäkin intialaisille on negatiivisen palautteen antaminen hankalaa. Kysyttäes-

12 9 sä intialaiset nyökkäävät ymmärtämisen merkiksi. Jos keskustelussa tämän jälkeen pyydetään sanallista varmistusta siitä, että on ymmärretty, on vastaus todennäköisesti hapuileva kyllä. Tämä ei tarkoita, ettei asiaa olisi ymmärretty, vaan vahva myöntäminen on epätyypillistä käyttäytymistä. Intialaisten käyttämä englanti sisältää paikallisia uudissanoja, joita ulkomaalaisten voi olla vaikea ymmärtää.[abr09] Intialaisten aikakäsitys on joustava. Jos kokous on sovittu tietyksi kellonajaksi, sen ymmärretään tarkoittavan ennemmin tiettyä ajanjaksoa. Kollektiivisena kulttuurina työn ja yksityisyyden välinen ero on vähäinen. Tämä ilmenee esim. siinä, että Intiassa on tyypillistä kutsua työtovereita kotiin ruokailemaan. Henkilökohtaiset suhteet ovat myös hyvin tärkeitä. Intialaiset pyrkivät ryhmäytymään myös ulkomailla, mikä voi johtaa siihen, että muita työntekijöitä ei pidetä työtovereina vaan ennemminkin asiakkaina. [ABR09] 6 Kiina - nouseva ohjelmistomahti Kiinan ohjelmistoviennin määrän on arvioitu olleen vuonna miljoonaa. Tämä on noin puoli prosenttia Kiinan kokonaisviennistä. Ohjelmistoalan kehittäminen on Kiinassa Intian tavoin tapahtunut valtiojohtoisesti. Valtio on perustanut ohjelmistokeskuksia, joissa haudotaan uusia yrityksiä. Useimmat kiinalaiset ohjelmistoyritykset ovat pieniä tai keskisuuria. Ongelmana on pienten yritysten osalta hallinnon ja johtamisen osaamisen puute. Ulkoistamisen näkökulmasta vain keskisuuret ja isot yritykset tuottavat merkittävässä määrin ulkoistettuja ohjelmistoja. Suuria yrityksiä on Intiaan verrattuna merkittävästi vähemmän. Kiinan etuna Intiaan verrattuna on it-laitteistojen tuotannon suuri määrä. [MA07, MEY07, WAN05, KSH05] Kiinalainen kulttuuri perustuu suhteille. Hyvien henkilösuhteiden luominen on siis ensiarvoisen tärkeää. Kiinalaisessa kulttuurissa - samoin kuin intialaisessa kulttuurissa - ei ole tapana sanoa suoraan vastaan. Jos siis kiinalainen työntekijä ei sano esimerkiksi amerikkalaiselle pomolleen vastaan, se ei tarkoita hänen olleen samaa mieltä. Tällöin on hyvin mahdollista, että kokouksen jälkeen lähetetään sähköposti, jossa kritiikki tuodaan yksityisesti esille. Erityisesti auktoriteettien vastustamista vältetään. [PLO06, KRI07] Kiinan valtio on panostanut avoimen lähdekoodin ohjelmistojen tuottamiseen ja viemiseen. Maassa on oma valtion tuottama Red Hat -pohjainen Red Flag Linux -distribuutio. Linuxin merkitys on suuri myös muutoin. Tämän on ennakoitu olevan kilpailuetu avoimen koodin ohjelmistojen suosion kasvaessa. Kiina panostaa myös

13 10 vahvasti koulutukseen. Avointen ohjelmistojen osaaminen on osa pakollista koulutusta useissa yliopistoissa. Maa on myös onnistuneesti saanut ulkomailla työskenteleviä osaajia palaamaan takaisin. [KSH05] Kiinan kotimarkkinat ovat valtaosin ulkomaalaisten hallussa. Tämä on herättänyt keskustelua siitä, onko ulkoistettujen ohjelmistojen tuottamiseen suuntautuminen ollut oikea valinta. Kiinan kotimarkkina on iso ja siihen panostaminen mahdollistaisi innovatiivisemman tuotannon syntymisen, mikä mahdollistaisi laajemman ohjelmistoviennin. Valtion tavoitteena on ollut myös vähentää riippuvuutta ulkomaista. Maa suosii systemaattisesti kotimaista tuotantoa esimerkiksi valtion hankinnoissa.[ksh05, YOU11] Kiinan ohjelmistovienti on - toisin kuin Intian - suuntautunut myös kehittyviin maihin. Tämänkin osalta OSS-puoleen suuntautuminen on eduksi, sillä useat kehitysmaat suosivat nimenomaan avoimia ohjelmistoja. Intiaan verrattuna maan ITlaitteistojen vienti on huomattavasti suurempaa.[ksh05] Kiinalaisten englannin kielen taito on heikompaa kuin intialaisten. Tämän takia ulkoistuksesta valtaosa - arviolta noin 60 % - suuntautuu Japaniin. Japanin ja Kiinan kulttuurit ovat varsin yhtäläisiä. Kyse ei ole pelkästään kielellisestä vastaavuudesta, vaan myös työskentelytapojen samanlaisuudesta ja ymmärtämisestä.[mey07, KRI07, HUO08] Japanilaiset ulkoistavat Kiinaan valtaosin modulaarisia ohjelmistoja. Kokonaisten järjestelmien tuotantoa on vähemmän. Suuret yritykset suosivat erityisesti modulaaristen ohjelmistojen kehityksessä vesiputousmallia. Iteratiiviset mallit ovat suositumpia kokonaisten järjestelmien kehittämisessä. [ZHA07] Ulkoistaminen Kiinaan on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi. Japanilaiselle suunnittelutavalle on tyypillistä integroitu arkkitehtuuri, jossa itse ohjelmistopuoli on hankala erottaa ulkoistamista varten laitteistopuolesta. Tutkimuksissa on todettu isojen yritysten tyypillisiksi ongelmiksi viivästyneet tuotannot, kustannusten ylittämisen ja heikon laadun. Tämä koskee erityisesti modulaaristen ohjelmistojen tuotantoa. Tarvetta laadunhallinnan parantamiseen on paljon. Erityisesti japanilaisten yritysten tapa muuttaa ohjelmistojen vaatimuksia kesken tuotantoa on koettu haasteeksi. Tämä edellyttää tiivistä kommunikointia asiakkaan ja tuottajan välille. [MEY07, ZHA07] Toisaalta kuten edellä on todettu, kyse on tyypillisestä japanilaisesta kulttuuripiirteestä.

14 11 7 Yhteenveto Kolmen tutkitun aasialaisen maan ohjelmistotuotannon ymmärtämisessä on hyödyksi tuntea paikallisia kulttuureja. Kiina ja Intia ovat korkean valtaetäisyyden maita, joissa auktoriteettia ei haluta vastustaa. Maat ovat myös kollektiivisia, jolloin ryhmän merkitys on suurempi kuin yksilön. Japanin osalta maan korkea epävarmuuden välttäminen näkyy ohjelmistotuotannossa. Vaatimusten määrittelyssä suositaan mukautuvuutta. Vaatimuksia korjataan kesken projektin niin, että ne varmasti vastaavat toivottua lopputulosta. Japanilaiset yritykset pyrkivät myös ulkoistamisessa varmoihin valintoihin. Aasialaisille kulttuureille tyypillisen pitkän aikavälin suuntautumisen johdosta liikesuhteet katsotaan pitkäkestoisiksi. Lähteet AAM Mobiilipelit menestyvät. Paakirjoitukset/ /artikkeli/mobiilipelit+ menestyvat.html. [ ] ABR09 BOR03 CUS09 CUS03 Abraham, L. R., Cultural differences in software engineering. Proceedings of the 2nd India software engineering conference, ISEC 09, New York, NY, USA, 2009, ACM, sivut , URL / Borchers, G., The software engineering impacts of cultural factors on multi-cultural software development teams. Software Engineering, Proceedings. 25th International Conference on, 2003, sivut Cusumano, M., Crandall, W., MacCormack, A. ja Kemerer, C., Critical decisions in software development: Updating the state of the practice. Software, IEEE, 26,5(2009), sivut Cusumano, M., MacCormack, A., Kemerer, C. F. ja Crandall, B., Software development worldwide: The state of the practice. IEEE Softw., 20,6(2003), sivut URL MS

15 12 DRO07 DES09 Drozdowski, T., Huynh, H., Lininger, B., Peng, Y.-C. ja Sakulyong, N., India s rise as a software power: Governmental policy factors. Management of Engineering and Technology, Portland International Center for, 2007, sivut Deshpande, S. ja Richardson, I., Management at the outsourcing destination - global software development in India. Global Software Engineering, ICGSE Fourth IEEE International Conference on, 2009, sivut HOFJ What about China? [ ] HOFS What about Finland? [ ] HOFI What about India? [ ] HOFK What about Japan? [ ] HOFY What about USA? html. [ ] HOF10 HUO08 HUI07 JON13 Hofstede, G., H. G. J. j. M. M., Cultures and organizations: Software of the mind. McGraw-Hill, London, Huosong, X., Software industry in China and patterns of software development based on knowledge integration and diffusion. Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, WiCOM 08. 4th International Conference on, 2008, sivut 1 4. Huiyang, L., Xianghong, S. ja Kan, Z., Culture-centered design: Cultural factors in interface usability and usability tests. Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking, and Parallel/Distributed Computing, SNPD Eighth ACIS International Conference on, osa 3, 2007, sivut Jonsson, H., Larsson, S. ja Punnekkat, S., Synthesizing a comprehensive framework for lean software development. Software Engineering and

16 Advanced Applications (SEAA), th EUROMICRO Conference on, 2013, sivut MEY07 KSH05 KRI07 LIN05 MA07 PLO06 TIW08 WAN05 Kojima, S. ja Kojima, M., Making it offshoring work for the Japanese industries. Teoksessa Software Engineering Approaches for Offshore and Outsourced Development, Meyer, B. ja Joseph, M., toimittajat, osa 4716 sarjasta Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin Heidelberg, 2007, sivut 67 82, URL _6. Kshetri, N., Structural shifts in the chinese software industry. Software, IEEE, 22,4(2005), sivut Krishna, S., Sahay, S. ja Walsham, G., Managing cross-cultural issues in global software outsourcing. Commun. ACM, 47,4(2004), sivut URL Ling-Chao, M., Strategies for adjustment in cross-cultural communication. Intelligent System Design and Engineering Applications (ISDEA), 2013 Third International Conference on, 2013, sivut Ma, J., Li, J., Chen, W., Conradi, R., Ji, J. ja Liu, C., An industrial survey of software outsourcing in China. PROFES, Münch, J. ja Abrahamsson, P., toimittajat, osa 4589 sarjasta Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2007, sivut 5 19, URL db/conf/profes/profes2007.html#malccjl07. Plocher, T., Working with a global lab team in China. ACM interactions, 13,2(2006), sivut Tiwana, A. et al., Myths and paradoxes in Japanese it offshoring. Communications of the ACM, 51,10(2008), sivut Wang, Q. ja Li, M., Software process management: Practices in China. ISPW, Li, M., Boehm, B. W. ja Osterweil, L. J., toimittajat, osa 3840 sarjasta Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2005, sivut , URL ispw/ispw2005.html#wangl05.

17 14 YOU11 ZHA07 Yuhong, L., Software industry competitive strategy and innovation: A comparison among typical nations. Information Technology, Computer Engineering and Management Sciences (ICM), 2011 International Conference on, osa 3, 2011, sivut Zhang, L., Chai, M., Zhang, X., Miyake, S. ja Mibe, R., Survey on Japan-oriented offshore software development in China. SEAFOOD, Meyer, B. ja Joseph, M., toimittajat, osa 4716 sarjasta Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2007, sivut , URL uni-trier.de/db/conf/seafood/seafood2007.html#zhangczmm07.

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa Kohtdialogia? Organisaationtoimintaympäristönteemojenhallinta dynaamisessajulkisuudessatarkastelussatoiminta sosiaalisessamediassa SatuMariaPusa Helsinginyliopisto Valtiotieteellinentiedekunta Sosiaalitieteidenlaitos

Lisätiedot

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos/Institution Department Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Humanistinen tiedekunta Tekijä/Författare Author Veera Lahtinen

Lisätiedot

Valtakunnalliset museopäivät 2015 Lappeenranta

Valtakunnalliset museopäivät 2015 Lappeenranta Valtakunnalliset museopäivät 2015 Lappeenranta Kulttuurien välinen vuorovaikutus (toiminnallinen klinikka) 19.5. klo 11 ja 12 Markkinointi- ja asiakaspalvelupäällikkö Mirka Rahman Miten kala kuvailee vettä?

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet Copyright by Haikala Ohjelmistotuotannon osa-alueet Ohjelmiston elinkaari 1. Esitutkimus, tarvekartoitus, kokonaissuunnittelu, järjestelmäsuunnittelu (feasibility study, requirement study, preliminary

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Prosessiajattelu Sisään Prosessi Ulos ohjaus mittaus Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät määrittelevät sen, mitkä prosessit täytyy olla määritelty ei sitä,

Lisätiedot

Prosessien kypsyysmallit hajautetussa ohjelmistokehityksessä

Prosessien kypsyysmallit hajautetussa ohjelmistokehityksessä hyväksymispäivä arvosana arvostelija Prosessien kypsyysmallit hajautetussa ohjelmistokehityksessä Tevje Olin Helsinki 22.10.2013 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Asuntojen neliöhinnan vaihtelu Helsingissä (1997-2010)

Asuntojen neliöhinnan vaihtelu Helsingissä (1997-2010) hyväksymispäivä arvosana arvostelija Asuntojen neliöhinnan vaihtelu Helsingissä (1997-2010) Tuomas Puikkonen Helsinki 8.1.2010 Geoinformatiikan menetelmät ja kirjallisuus -kurssin harjoitustyö HELSINGIN

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille - alustavia tuloksia Samuli Rikama Ilmiön taustaa Talouden rakennemuutos, globalisaatio Monikansalliset yritykset veturina Tietotekniikka

Lisätiedot

Saimaan amk Ritva Kosonen. Suomalaisen ja venäläisen kulttuurin erot (GLOBE)

Saimaan amk Ritva Kosonen. Suomalaisen ja venäläisen kulttuurin erot (GLOBE) Saimaan amk Ritva Kosonen Suomalaisen ja venäläisen kulttuurin erot (GLOBE) Valtaetäisyys Russia Power Distance Miten vähemmän valtaa omaavat ryhmän jäsenet hyväksyvät sen, että valta on jaettu epätasaisesti?

Lisätiedot

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016 EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.216 Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun aasialaisten yöpymiset kasvavat kovaa vauhtia

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteet Laskennallinen data-analyysi Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus Teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

Laskennallinen yhteiskuntatiede

Laskennallinen yhteiskuntatiede Laskennallinen yhteiskuntatiede Matti Nelimarkka Helsinki 5.5.2011 LuK tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkasittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta

Lisätiedot

Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet

Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet Kansallisten tilastojen rooli kansainvälistyvässä taloudessa seminaari Tilastokeskus 19.4.2007 Pekka Ylä-Anttila Teemat Miten globalisoituva maailmantalous

Lisätiedot

Oppimateriaalin kokoaminen ja paketointi

Oppimateriaalin kokoaminen ja paketointi Oppimateriaalin kokoaminen ja paketointi Pekka Simola Helsinki 14.4.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

!"#$%&'$("#)*+,!!,"*--.$*#,&--#"*/".,,%0 1&'23456789::94752;&27455<:4;2;&,9:=>23?277<&8=@74;9&ABBCDABBE

!#$%&'$(#)*+,!!,*--.$*#,&--#*/.,,%0 1&'23456789::94752;&27455<:4;2;&,9:=>23?277<&8=@74;9&ABBCDABBE !"#$%&'$("#)*+,!!,"*--.$*#,&--#"*/".,,%0 1&'23456789::94752;&2745523?27747544H9;&IG@&JG9?=&15=5H42>:9 '28

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Palvelutasosopimukset ja niiden asema IT-ulkoistuksissa

Palvelutasosopimukset ja niiden asema IT-ulkoistuksissa Hyväksymispäivä Arvosana Arvostelija Palvelutasosopimukset ja niiden asema IT-ulkoistuksissa Marko Lehtimäki Helsinki 12.5. 2009 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos i HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Culture ComPass Raportti

Culture ComPass Raportti Culture ComPass Raportti John Smith Kiinnostava maa: Kiina Kotimaa: Yhdysvallat Asema: Esimies Raportin pvm.: 5.08.2015 Disclaimer This report has been generated using answer pattern analysis and reporting

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Kurssilla: Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 23.1.2008 Johanna Viitanen johanna.viitanen@soberit.hut.fi Luennon aiheet Tuotekehityksen

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUDEN LÄHTEILLÄ

MONIKULTTUURISUUDEN LÄHTEILLÄ MONIKULTTUURISUUDEN LÄHTEILLÄ Pori 15.11.2012 Ulla Kauri vuoden 1729 asetus tupakan istutuksesta: Jywäin Culturi eij ollengan sen [tupakanviljelyn] cautta wähendyä taida. Lönnrotin suomalais-ruotsalaisessa

Lisätiedot

arvostelija Turvallisuuskriittisissä, sulautetuissa järjestelmissä esiintyvien ohjelmistovaatimusten virheanalyysi Jarkko-Juhana Sievi

arvostelija Turvallisuuskriittisissä, sulautetuissa järjestelmissä esiintyvien ohjelmistovaatimusten virheanalyysi Jarkko-Juhana Sievi hyväksymispäivä arvosana arvostelija Turvallisuuskriittisissä, sulautetuissa järjestelmissä esiintyvien ohjelmistovaatimusten virheanalyysi Jarkko-Juhana Sievi Helsinki 6.4.2005 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Virkaanastujaisesitelmä 16.9.2003 Professori Jyrki Kontio Ohjelmistotuoteliiketoiminta jyrki.kontio@hut.fi http://www.soberit.hut.fi/swbiz

Lisätiedot

Оlga Milovidova, PhD. Ennakoidaan ennakoimatonta Venäjää! - seminaari 15.01.2015

Оlga Milovidova, PhD. Ennakoidaan ennakoimatonta Venäjää! - seminaari 15.01.2015 Оlga Milovidova, PhD Ennakoidaan ennakoimatonta Venäjää! - seminaari 15.01.2015 Pyhän Marian kirkko (1733, 1871, 1990, 2002) Pietarin Suomalainen koulu (Uno Cygnaeus 1840-50-luvulla, uusi koulu 1994

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Heikki Roikonen, talousjohtaja Arvopaperin Rahapäivä, Helsinki, 17.9.2015 17.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 17.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Suomen väestöllinen huoltosuhde vuosina 1970-2040 Lähde: valtiovarainministeriö Osaamista katoaa valtava määrä Työvoima 2,5

Lisätiedot

Kieli ja työelämä Marjut Johansson & Riitta Pyykkö

Kieli ja työelämä Marjut Johansson & Riitta Pyykkö Kieli ja työelämä Marjut Johansson & Riitta Pyykkö Kieliparlamentti, Helsinki Missä, missä se kieli (työelämässä) on? Työn murros työpaikat ovat vähentyneet alkutuotannossa ja teollisuudessa niiden määrä

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja tulevaisuus seminaari

Suomen talouden tila ja tulevaisuus seminaari Hannu Piekkola Suomen talouden tila ja tulevaisuus seminaari 17.9.2009 Vaasa 13.00 SEMINAARIN AVAUS JA ALUSTUS Johtaja Jouko Havunen ja kansantaloustieteen professori Hannu Piekkola, Vaasan yliopisto (tilaisuuden

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen SKOL-yritysten ja henkilöstön määrän kehitys Henkilöstömäärän kehitys 2013-2014 Sektori Henkilöstömuutos

Lisätiedot

HELSINKI AREA TESTBED. Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003

HELSINKI AREA TESTBED. Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003 HELSINKI AREA TESTBED Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003 Pääkaupunkiseudun innovaatioympäristö Pääkaupunkiseudulla hyvät lähtökohdat uusien ICTyritysten syntymiseen Innovaatioympäristöä täytyy kehittää edelleen:

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa Elli Heikkilä Amerikansuomalaisten ensimmäisen ja toisen sukupolven alueellinen sijoittuminen USA:ssa

Lisätiedot

Oppiminen aluekehittämisen moottorina

Oppiminen aluekehittämisen moottorina Oppiminen aluekehittämisen moottorina Länsi-Uusimaa uuteen nousuun seminaari 9.3.2010 Suuri osa siitä, mitä opimme koulussa ja yliopistossa ei liity talouselämän edellyttämään osaamiseen Adam Smith Kansojen

Lisätiedot

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen DEMOGRAFIA Lähde: Statista 2013 Koko 357 092 km2 (1,05 x Suomi) 82,4 miljoonaa asukasta (15,8 x Suomi)

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Pentti Heikkinen, toimitusjohtaja Gateway Technolabs Finland Oy Copyright 2011 Gateway TechnoLabs Finland Oy

Pentti Heikkinen, toimitusjohtaja Gateway Technolabs Finland Oy Copyright 2011 Gateway TechnoLabs Finland Oy Kansainvälisesti verkottuneet organisaatiot kilpailukyvyn lähteenä Pentti Heikkinen, toimitusjohtaja Gateway Technolabs Finland Oy Copyright 2011 Gateway TechnoLabs Finland Oy Sisältö Globaalit muutosdriverit

Lisätiedot

Tuntisuunnitelmamalli: Kulttuuriarvojen vertailua Hofsteden mallin mukaan

Tuntisuunnitelmamalli: Kulttuuriarvojen vertailua Hofsteden mallin mukaan Tuntisuunnitelmamalli: Kulttuuriarvojen vertailua Hofsteden mallin mukaan Oppimistavoitteet 1.2 Vaihe (I, II, III) I (jos Hofstede ei ole opiskelijoille tuttu). II tai III (jos Hofstede on tuttu jos näin

Lisätiedot

Digitalisaation hyödyt teollisuudessa

Digitalisaation hyödyt teollisuudessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitalisaation hyödyt teollisuudessa Teollisuus ja digitalisaatio seminaari 3.9.2015 Technopolis Hermia, Tampere Heli Helaakoski, TkT, tutkimuspäällikkö Teollisuuden

Lisätiedot

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pikokaasu loppuseminaari 13 kesäkuuta 2013 Tatu Lyytinen VTT Teknologian Tutkimuskeskus 2 Tatu Lyytinen

Lisätiedot

Globalisaatio ja asiantuntijapalvelut

Globalisaatio ja asiantuntijapalvelut IBM Global Business Services (Pohjanmaan vaatetus vai H&M) ITviikko Seminaari torstaina 10.5.2007 Pekka Leppänen (Pohjanmaan vaatetus vai H&M) Myytinmurtajat 1. Globalisaatio ei vaikuta korkean osaamisen

Lisätiedot

Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa?

Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa? Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa? 14.4.2016/Pertti Lemettinen Esitelmäni sisältö: Kuka olen, mistä tulen. Mitä koneenrakennus- ja metallituoteteollisuudessa on tapahtunut?

Lisätiedot

Maailmantalouden trendit

Maailmantalouden trendit Maailmantalouden trendit Maailmantalouden kehitystrendit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja niiden vaikutukset suomalaiseen metsäteollisuuteen. Christer Lindholm Maailmantalouden trendit 25.05.2011 1

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Lupaavat pörssiyhtiöt tilaisuus 3.3.2015 3.3.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 3.3.2015 Nixu

Lisätiedot

Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio

Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio Juha Tarkka Tieteiden yö 13.01.2005 Suhteellisen edun periaate ulkomaankaupassa Yksinkertainen väite: vapaan kilpailun oloissa kunkin

Lisätiedot

John Smith. Kiinnostava maa: Kiina Kotimaa: Yhdysvallat Asema: Esimies Raportin pvm.:

John Smith. Kiinnostava maa: Kiina Kotimaa: Yhdysvallat Asema: Esimies Raportin pvm.: John Smith Kiinnostava maa: Kiina Kotimaa: Yhdysvallat Asema: Esimies Raportin pvm.: 17.03.2016 Disclaimer This report has been generated using answer pattern analysis and reporting software from itim

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä Avoin lähdekoodi hankinnoissa 9.6.2016 Juha Yrjölä Mitä on avoin lähdekoodi? 1. Lähdekoodi tulee jakaa ohjelmiston mukana tai antaa saataville joko ilmaiseksi tai korkeintaan luovuttamiskulujen hinnalla.

Lisätiedot

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla 28.10.2016 Nestori Syynimaa Sovelto Oyj 1 Puhujasta Seniori-konsultti Nestori Syynimaa SAFe, Scrum, Lean IT, ITIL, kokonaisarkkitehtuuri,.. PhD

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

Globaali tuotanto ja alihankinta seminaari. Taustamateriaali Tammikuu 2007 Nina Jaakkola, Finpro Meksiko

Globaali tuotanto ja alihankinta seminaari. Taustamateriaali Tammikuu 2007 Nina Jaakkola, Finpro Meksiko Globaali tuotanto ja alihankinta seminaari Taustamateriaali Tammikuu 2007 Nina Jaakkola, Finpro Meksiko Taustaa Ulkoiset tekijät Maailman moninapaisuus Haastavampi kansainvälinen kilpailu Sisäiset tekijät

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen

Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 28.11.2012 Tuire Santamäki-Vuori valtiosihteeri Talouskehitys lyhyellä aikavälillä

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi Raportin on laatinut FiHTAn toimeksiannosta Harri Luukkanen, Eco-Intelli Ky, 29.8.. 1 Yhteenveto kokonaiskehityksestä Lääkintälaitteiden vienti jatkuu aikaisemmalla korkealla tasolla Useimmat viennin pääryhmät

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan CC1991:n ja CC2001:n vertailu Tutkintovaatimukset (degree requirements) Kahden ensimmäisen vuoden opinnot Ohjelmistotekniikan

Lisätiedot

Software product lines

Software product lines Thomas Gustafsson, Henrik Heikkilä Software product lines Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Asiantuntijateksti 17.11.2013 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Software product

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Nouseeko aurinko idästä: Kiinan talouden näkymiä

Nouseeko aurinko idästä: Kiinan talouden näkymiä Nouseeko aurinko idästä: Kiinan talouden näkymiä Esitys talousopettajille Tampereella 8.9.2011 Generation uro Students Award on kolmekierroksinen joukkuekilpailu. Kilpailun tavoite on tutustuttaa opiskelijat

Lisätiedot

FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING. Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5.

FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING. Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5. FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5.2012 Projektin päätavoitteet Kuvata teollisuusautomaation ajurit Kuvata kiinalaisen

Lisätiedot

Euroopan yritystutkimus (ECS) 2013 Joitain Suomea koskevia tuloksia + johtopäätöksiä. Tuomo Alasoini, Tekes Maija Lyly-Yrjänäinen, TEM 10.3.

Euroopan yritystutkimus (ECS) 2013 Joitain Suomea koskevia tuloksia + johtopäätöksiä. Tuomo Alasoini, Tekes Maija Lyly-Yrjänäinen, TEM 10.3. Euroopan yritystutkimus (ECS) 13 Joitain Suomea koskevia tuloksia + johtopäätöksiä Tuomo Alasoini, Tekes Maija Lyly-Yrjänäinen, TEM.3.14 ECS 13: mikä ja miten? ECS 13 on Eurofoundin toteuttama haastattelututkimus,

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013!

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Sisältö! 1. Tilanne nyt: waterscrumming! 2. Kokonaisvaltainen ketteryys mitä sillä haetaan, mitä sillä saadaan?! 3. Ketterän

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Otteita Viron taloudesta

Otteita Viron taloudesta Otteita Viron taloudesta Jaanus Varu Suurlähetystöneuvos HELSINKI 08.05.2015 Viron talouden kehitys Viron talous nyt ja lähivuosina Viron talouden kehitys (1) Ostovoimalla tasoitettu BKT per capita vuonna

Lisätiedot

Terveys, hyvinvointi ja tuottavuus toimitiloissa

Terveys, hyvinvointi ja tuottavuus toimitiloissa Terveys, hyvinvointi ja tuottavuus toimitiloissa WorldGBC-raportti 23.4.2015 Esityksen kulku Tutkimuksen tausta Tunnuslukuja toimitilojen vaikutuksista Yhteenveto Esityksen kulku Tutkimuksen tausta Tunnuslukuja

Lisätiedot

KYBERTURVAMARKKINA KASVAA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

KYBERTURVAMARKKINA KASVAA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA KYBERTURVAMARKKINA KASVAA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, toimitusjohtaja (twitter: @kairinen) Nordnet-aamiaistilaisuus, Helsinki, 24.9.2015 24.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN

Lisätiedot

MULTIPOLISPÄIVÄT SNOWPOLIKSESSA 3.-4.11.2005. Ideasta Tuotteeksi Off-Shore Alihankkijan Näkökulmasta. Toni Piirainen, Toimitusjohtaja

MULTIPOLISPÄIVÄT SNOWPOLIKSESSA 3.-4.11.2005. Ideasta Tuotteeksi Off-Shore Alihankkijan Näkökulmasta. Toni Piirainen, Toimitusjohtaja MULTIPOLISPÄIVÄT SNOWPOLIKSESSA 3.-4.11.2005 Ideasta Tuotteeksi Off-Shore Alihankkijan Näkökulmasta Toni Piirainen, Toimitusjohtaja 1 TUKIKOHTASI SUOMESSA JA MAAILMALLA 2 Sisältö 1. BASE Lyhyesti 2. Off-Shore

Lisätiedot

1+1 = 2? 1+1 = 1? 1+1 = 3? Kaksoistutkinnosta yhteistutkintotodistukseen?

1+1 = 2? 1+1 = 1? 1+1 = 3? Kaksoistutkinnosta yhteistutkintotodistukseen? 1+1 = 2? 1+1 = 1? 1+1 = 3? Kaksoistutkinnosta yhteistutkintotodistukseen? 04052014 Eija Kujanpää Kaksoistutkinto-ohjelmat: opiskelija hyödyt ja haasteet? * Mahdollisuus hankkia tietyn alan substanssiosaamista

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014 Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014 SKOL-yritysten henkilöstömäärän kehitys 2013-2014 Henkilöstömuutos keväästä 2014 Henkilöstömuutos vuodessa Ennuste kevääseen 2015 Talonrakennus

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Vastuuriskien trendit ja riskienhallintaratkaisut. If Suuryritysten Riskienhallintapäivä 27.1.2011 Finlandia-talo, Helsinki Matti Sjögren, If

Vastuuriskien trendit ja riskienhallintaratkaisut. If Suuryritysten Riskienhallintapäivä 27.1.2011 Finlandia-talo, Helsinki Matti Sjögren, If Vastuuriskien trendit ja riskienhallintaratkaisut If Suuryritysten Riskienhallintapäivä 27.1.2011 Finlandia-talo, Helsinki Matti Sjögren, If HS 19.1.2011 HS 20.1.2011 HS 19.1.2011 HS 19.1.2011 HS 19.1.2011

Lisätiedot

Citec journey in Norway

Citec journey in Norway Citec journey in Norway What we do and what services we produce We provide expertise within engineering, information and project management services Citec key facts Established in 1984 Turnover 2013: 70

Lisätiedot

HP Change Rules of Networking

HP Change Rules of Networking H Change Rules of Networking kehittyminen vaatii muutosta! Jani Vahvanen & Mikko Eerola LN&WN Executive -seminaari Finlandia Talo 15.2.2012 Miksi tietoverkkojen on muututtava? Toimintatavat IT-ympäristöissä

Lisätiedot

EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki. Kansainväliset koulutusmarkkinat

EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki. Kansainväliset koulutusmarkkinat EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki Kansainväliset koulutusmarkkinat Seppo Hölttä Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Higher Education Group

Lisätiedot

Globaalin kehityksen epävarmuus

Globaalin kehityksen epävarmuus Globaalin kehityksen epävarmuus Metsäalan tulevaisuusseminaari, 1.11.2007 Jukka Pirttilä Tutkimuskoordinaattori Palkansaajien tutkimuslaitos Puheen rakenne Kyse talouden globalisaatiosta: kansallisten

Lisätiedot

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki Venäjän kehitys Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki 7.4.2016 Pekka Sutela 1 Talous: Ennustajat ovat yksimielisiä lähivuosista Kansantulon supistuminen jatkuu vielä tänä vuonna Supistuminen vähäisempää

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä. Tiivistelmä. Pertti Kiuru

Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä. Tiivistelmä. Pertti Kiuru Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä Tiivistelmä Pertti Kiuru Tausta Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten yritysten kokemuksia teollisoikeuksien

Lisätiedot

Teknologian ennakointi

Teknologian ennakointi Teknologian ennakointi 7307050 Hypermedian jatko-opintoseminaari Outi Laitinen Automaatio- ja säätötekniikan laitos Puh: 3115 3555 Email: outi.laitinen@tut.fi Esityksen sisältö: Teknologian ennakointi

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos

Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Maailmantalouden kehitystrendit! Lyhyen ajan muutokset Talouden suhdanteet Makrotalouden epätasapainot!

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Jari Ikonen 16.10.2012 Ubicom sulautettu tietotekniikka Ubicom - Sulautettu tietotekniikka -ohjelma Alkoi vuonna 2007

Lisätiedot

Henkinen johtaminen Pomon päivä

Henkinen johtaminen Pomon päivä 13.10.16 Henkinen johtaminen Pomon päivä 12.10.2016 Elina Juntunen, TT, YTK elina.juntunen@helsinki.fi Spirtus (lat.), henki, hengitys. elämää ylläpitävä voima, elinvoima. 1 13.10.16 Työelämän spirit Merkityksellisyys

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA-tutkimusprojekti 1.11.2009-31.12.2011) Professori Pirjo Ståhle Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK

Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK Kemppi Oy Yksityinen sukuyritys Perustettu 1949 Liikevaihto 110 MEUR (2011) Kansainvälisen myynnin osuus 90 % Henkilöstöä 640 15 eri maassa Tehtaan Suomessa ja

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET MAAHANMUUTTAJIEN VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

KORKEAKOULUJEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET MAAHANMUUTTAJIEN VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA KORKEAKOULUJEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET MAAHANMUUTTAJIEN VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA FT Pirjo Raunio Koulutuspäällikkö Satakunnan koulutuskuntayhtymä 1 TAUSTAA: Millä osaamisella sinä näitä opetat? 2

Lisätiedot