Aasialaisten ohjelmistoprojektien kulttuuripiirteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aasialaisten ohjelmistoprojektien kulttuuripiirteet"

Transkriptio

1 hyväksymispäivä arvosana arvostelija Aasialaisten ohjelmistoprojektien kulttuuripiirteet Heikki Hämäläinen Helsinki HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

2 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta Fakultet Faculty Laitos Institution Department Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Tekijä Författare Author Heikki Hämäläinen Työn nimi Arbetets titel Title Tietojenkäsittelytieteen laitos Aasialaisten ohjelmistoprojektien kulttuuripiirteet Oppiaine Läroämne Subject Tietojenkäsittelytiede Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month and year Sivumäärä Sidoantal Number of pages Tiivistelmä Referat Abstract sivua Seminaariesitelmässä tutkitaan kolmen aasialaisen maan - Intian, Kiinan ja Japanin - ohjelmistotuotantoa. Näistä kaksi ensimmäistä ovat merkittäviä ulkoistettujen ohjelmistojen tuottajia. Japani ei tuota erityisemmin ulkoistettuja ohjelmistoja, mutta ulkoistaa omaa tuotantoaan erityisesti Kiinaan. Japanilainen tapa ulkoistaa eroaa länsimaisesta muun muassa siinä, että ulkoistamisella ei välttämättä pyritä etsimään kustannusetua vaan laatua. Kulttuureja tutkitaan esitelmässä myös Hofsteden kulttuurien dimensioteorian pohjalta. Esimerkiksi Intian ja Kiinan suuret valtaetäisyysarvot ilmenevät siinä, että alaiset eivät kritisoi julkisesti esimiehiään. Maat ovat länsimaihin verrattuna kollektiivisia. Japanissa tämä yhdistyy korkeaan maskuliinisuuteen, mikä näkyy siinä, että hyvässä yrityksessä työskentely on tärkeämpää kuin hyvä palkka. Merkittävä ero aasialaisissa kulttuureissa verrattuna länsimaisiin kulttuureihin on pitkälle aikavälille suuntautuminen. ACM Computing Classification System (CCS): D.2 [Software engineering] Avainsanat Nyckelord Keywords ohjelmistotuotanto, kulttuuri, ulkoistaminen Säilytyspaikka Förvaringsställe Where deposited Muita tietoja övriga uppgifter Additional information

3 Sisältö ii 1 Johdanto 1 2 Johdatus Intian, Kiinan ja Japanin nykytilanteeseen 1 3 Hofsteden kulttuurien dimensioteoria 2 4 Japanilainen ohjelmistotuotanto Ohjelmistotuotannon nykytila Japanilainen tapa ulkoistaa Intialainen ohjelmistotuotanto Ohjelmistotuotannon historia Nykytilanne Kulttuuripiirteet Kiina - nouseva ohjelmistomahti 9 7 Yhteenveto 11 Lähteet 11

4 1 1 Johdanto Ohjelmistotuotanto ei ole ala, joka olisi vapaa ympäröivästä kulttuurista. Globalisaatio ei ole johtanut eri kulttuurien häviämiseen tai yhdistymiseen, vaan ennemminkin lisännyt niiden välisiä kosketuspintoja. Näin ollen eri maiden ohjelmistotuotantoa on mielekästä tutkia myös kulttuurisesta lähtökohdasta. Tämä seminaariesitelmä keskittyy kolmeen aasialaiseen maan ja niiden ohjelmistoprojektien kulttuuripiirteisiin. Maat ovat Intia, Kiina ja Japani. Näistä kaksi ensimmäistä ovat merkittäviä ulkoistettujen ohjelmistojen tuottajia. Erityisesti Intia on kansainvälisessä mittakaavassa suurin ulkoistettujen ohjelmistojen tuottaja. Samoin Kiinan osuus on ollut kasvava. Japani ei ole ulkoistamisen kohde, mutta maa itse ulkoistaa tuotantoaan. Japanilaisten yritysten käyttämät ulkoistamisen tavat ja menetelmät eroavat mielenkiintoisella tavalla länsimaisista käytännöistä. Kulttuurien tuntemuksesta voi olla hyötyä myös seuraavilla tavoilla. Ulkoistaminen edellyttää hyvää kommunikaatiota eri sidosryhmien välillä. Kommunikaation osalta on eduksi tuntea eri osapuolten kulttuureja ja näihin liittyviä tapoja. Esimerkiksi kiinalaiselle yhtiökumppanille ei ole viisasta antaa liikelahjana kelloa, sillä kellot liitetään Kiinassa kuolemaan. Lopputuloksena voi olla liikekumppanuuden nopea päättyminen. [LIN05] Globalisaation myötä työvoiman liikkuvuus on kasvanut. Siirtolaisten assimiloituminen valtakulttuuriin vie aikansa. Monikulttuurisissa työyhteisöissä on eduksi tuntea työtoverien kulttuuria. Kolmanneksi ulkoistamisen tuottaminen voi olla myös mahdollisuus suomalaisille. Erityisesti japanilainen ohjelmistotuotanto etsii ulkoistamisen kautta laadun sijasta teknistä erityisosaamista. 2 Johdatus Intian, Kiinan ja Japanin nykytilanteeseen Intia ja Kiina ovat kaksi maailman väkirikkainta maata. Maiden taloudet eivät kuitenkaan ole erityisen suuria suhteessa väkilukuun. Esimerkiksi Yhdysvaltojen talous on kolme kertaa Kiinaa suurempi ostovoimakorjattua bruttokansantuotetta verrattaessa. Japanin talous on samaa luokkaa kuin Intian vaikka maan väkiluku on noin 10 prosenttia Intian väkiluvusta. Intia ja Japani ovat poliittisilta järjestelmiltään demokratioita. Kiina taas on kom-

5 2 munistinen diktatuuri. Kiinan osalta on kuitenkin huomattava, että maa on käytännössä kuitenkin markkinatalousmaa. Maiden tunnusluvut ovat kuvattuna taulukossa 1. Taulukko 1: Maiden tunnuslukuja Väkiluku BKT BKT per cap. Intia 1,2 mrd. 4,711 biljoonaa USD 3,851 USD Kiina 1,3 mrd 10, Japani 126 milj. 4, Hofsteden kulttuurien dimensioteoria Kulttuurien dimensioteoria on Geert Hofsteden kehittämä malli kulttuurien välisten erojen tutkimiseen. Teoriaan viitataan hyvin usein myös tietojenkäsittelyn tutkimuksissa, kun halutaan verrata eri kulttuureja. Teoriassa kulttuureita tutkitaan viidessä eri dimensiossa. Dimensiot ovat: ˆ valtaetäisyys (power distance - PDI) - Kuinka hyväksyttävää on vallan epätasainen jakautuminen. ˆ individualismi vs. kollektivismi (IDV) - Pitääkö kukin vain itsestään ja lähipiiristään huolen vai pitääkö yhteisö huolen jäsenistään. ˆ maskuliinisuus vs. feminiinisyys (MAS) - Onko yhteisö kilpailullinen ja saavutushakuinen vai yhteistyöhön suuntautuva ja heikosta huolehtiva. ˆ epävarmuuden välttäminen (uncertainty avoidance - UAI) - Kuinka kulttuuri suhtautuu epävarmuuteen. Pitääkö kaikkeen varautua? ˆ pitkälle aikavälille vs. lyhyelle aikavälille suuntautuminen (long-term versus short-term orientation - LTO). Pitkä aikaväli ilmenee esimerkiksi säästäväisyytenä, kun lyhyt aikaväli taas painottaa traditiota ja mennyttä. Tulevaisuuteen suuntaamisessa nousee esille myös häpeä, jolla on tärkeä merkitys aasialaisissa kulttuureissa. Hofsteden teoriassa on kuitenkin olennaista huomata, että se ei kerro niinkään yksilöistä kuin kokonaisista kulttuureista. Eri yksilöiden välillä on luonnollisesti vaihtelua. [HOF10]

6 3 Tutkimuksessa on arvioitu, että erityisen kiinnostavia ohjelmistoprojektien osalta ovat PDI, UAI ja IDV. Esimerkiksi korkea PDI johtaa siihen, että esimiehen toive tai pohdinta "Tehtäisiinkö näin?"saatetaan ymmärtää käskynä. Seuraavassa palaverissa voidaankin huomata tiimin toteuttaneen jotain sellaista, joka oli vasta ajattelun asteella. Korkean UAI:n kulttuureissa on varautuminen tärkeätä. Samoin deadlinet on tarkasti tiedettävä. Kollektiivisissa kulttuureissa yksilön innovointi voi olla hankalampaa, sillä superosaajille ei ole tilaa toimia itsenäisesti. [BOR03] Taulukossa 1 on kuvattuna dimensiot tutkittaville maille. Näiden lisäksi taulukossa ovat Suomen ja Yhdysvaltain arvot tarjoamassa vertailupintaa länsimaalaisiin kulttuureihin. [HOFI, HOFK, HOFJ, HOFS, HOFY] Taulukko 2: Maiden dimensioluvut PDI IDV MASC UAI LTO Intia Kiina Japani Suomi Yhdysvallat Intia on maa, jossa eriarvoisuus hyväksytään. Työntekijät odottavat tulevansa johdetuksi ylhäältä. Maassa on selviä kollektiivisuuden piirteitä. Suhteellisen korkea maskuliinisuuden arvo kertoo siitä, että menestymistä elämässä ja työssä arvostetaan. Epävarmuuden sietokyvyn osalta intialaiset eivät erityisemmin tavoittele täydellisyyttä. Tämä kertoo myös erilaisuuden hyväksymisestä. He ovat myös pitkälle aikavälille suuntautuneita. Uskonnollisen karman käsite on olennainen. [HOFI] Kiina on tutkittavien maiden joukosta valtaetäisyyden osalta korkein. Kunkin tulee tyytyä asemaansa ja hyväksyä esimiesten valta, vaikka sitä käytettäisiin väärin. Kiinassa yhteisön etu menee yksilön edun edelle. Epävarmuuden välttämisen matala arvo kertoo käytännöllisyydestä ja moniselitteisyydestä. Tämä ilmenee myös kielessä, joka on täynnä moniselitteisiä sanoja. Kulttuuri on hyvin pitkälle aikavälille suuntautunut. [HOFK] Japanin osalta voidaan kiinnittää huomiota myös yhteen maailman korkeimmista maskuliinisuuden tasoista. Kilpailu ei kuitenkaan ilmene yksilöiden vaan erilaisten ryhmien välillä. Japanilaiset pyrkivät myös täydellisyyteen. Japanilaisessa kulttuurissa pyritään välttämään epävarmuutta erityisen pitkälle. Tämä ilmenee mm. suuressa tarkkuudessa pukeutumisen suhteen ja muutenkin erilaisena valmistautu-

7 4 misena. Tämän katsotaan johtuvan mm. siitä, että maata uhkaavat säännöllisesti luonnonkatastrofit. Muiden arvojen osalta Japanin valtaetäisyys ei ole yhtä korkea kuin Kiinan ja Intian. Kollektiivisuuden osalta arvo vastaa Intiaa. Maa on Kiinan tavoin pitkälle aikavälille suuntautunut. Anekdoottimaisena huomiona voi esittää, että suomalaisen Supercell-ohjelmistoyhtiön ostaneen SoftBankin toimitusjohtaja ja perustaja on laatinut yritykselleen 300-vuotissuunnitelman. [AAM, HOFJ] Aasialaiset kulttuurit eroavat länsimaalaisista esimerkiksi ymmärtämisen näkökulmasta. Länsimaalainen lähestymistapa on analyyttinen. Asiat pyritään kategorisoimaan ja niistä pyritään muodostamaan sääntöjä, joiden avulla voidaan ennustaa. Aasialainen näkökulma on holistinen. Tällöin kiinnostuksen kohteena ovat suhteet ja samanlaisuudet. Tämä ilmenee esimerkiksi siinä, että aasialaiset eivät esim. psykologisissa testeissä pysty yhtä hyvin erottamaan yksittäisiä kohteita kuin länsimaalaiset. Taustalla on osittain kulttuurillinen kollektiivisuus verrattuna länsimaalaiseen individualismiin. [HUI07] 4 Japanilainen ohjelmistotuotanto 4.1 Ohjelmistotuotannon nykytila Japanin ohjelmistotuotanto on keskittynyt kotimaisille markkinoille. Ulkomaisen viennin osalta tästä merkittävä poikkeus on videopelien tuotanto. Puhtaan ohjelmistoviennin sijaan maan vientituotteena ovat sulautetut järjestelmät kuten matkapuhelimet, GPS-laitteet ja vastaavat. Maassa arvioitiin vuonna 2005 olleen sulautettujen ohjelmistojärjestelmien insinööriä.[cus09][mey07] Japanilaiset ohjelmistoyritykset ovat harvoin itsenäisiä. Ennemminkin kyse on ohjelmistotehtaista, jotka ovat kiinteässä yhteydessä laitteistojen valmistajiin. [YOU11] Japanilainen ohjelmistotuotanto on tutkimusten perusteella tehokasta. Esimerkiksi Cusumanon ja muiden [CUS03] tutkimuksen mukaan japanilaiset projektit tuottavat enemmän rivejä ja asiakkaat raportoivat niistä vähemmän virheitä kuin yhdysvaltalaisista, intialaisista tai eurooppalaisista projekteista. Ongelmaksi maassa on muodostunut työvoimapula erityisesti ohjelmistoalalla. Tämä johtuu mm. väestörakenteen vinoutumisesta, eläköitymisestä ja ohjelmistoalan heikosta suosiosta nuorten keskuudessa. Työvoimapulan myötä ulkoistamisen tarve on kasvanut. Vuosituhannen alussa arviolta vain kuusi prosenttia japanilaisista yri-

8 tyksistä ulkoisti ohjelmistotuotantoaan. Vuonna 2006 taas lähes puolet yrityksistä vähintäänkin suunnitteli ulkoistamisen aloittamista.[mey07] Japanilainen tapa ulkoistaa Ulkoistamisen taloudellisen arvon on arvioitu olleen vuonna 2004 noin pari miljardia dollaria, josta kolme neljäsosaa suuntautui Kiinaan ja yksi neljäsosa Intiaan. Tämän on arvioitu Kiinan osalta vastanneen 60 prosenttia maan ohjelmistoviennistä. Japanissa Kiina on nähty myös lokalisointikohteena, johon ohjelmistoja voidaan viedä. Kiinassa on myös hyvin japanin kieltä osaavia henkilöitä. [MEY07] Japanilaiset yritykset eivät pyri hankkimaan ulkoistuksella ensisijaisesti kustannusetuja. Ulkoistamisen tavoitteena on sen sijaan saada käyttöön erityisen laadukasta tietotaitoa. Japanilaisten näkökulmasta ulkoistamissuhde ei ole kertaluonteinen, vaan tavoitteena on pitkä asiakassuhde. Tämä on johtanut esim. mielenkiintoiseen käytäntöön, jossa useita toimittajia kilpailutetaan näiden tietämättä koeprojektilla, joka toimittajien tietämättä toteutetaan myös sisäisesti. Varsinainen ulkoistus tehdään vasta tätä kautta saadun arvioinnin kautta. Ulkoistamisvalintaan voidaan siis käyttää varsin runsaasti rahaa. [TIW08] Tässä voi havaita sekä korkean LTO:n että UAI:n vaikutuksen. Päätöstä ulkoistamiskumppanista pitää harkita tarkkaan. Kumppani nähdään toisaalta pitkän tähtäimen sijoituksena. Japanilaiset yritykset pelkäävät ulkoistuksen voivan johtaa yrityssalaisuuksien kuten teknologioiden tai bisnesprosessien paljastumiseen. Ulkoistamisessa on aina riskinä, että alihankkija voi ruveta kilpailemaan varsinaisen tuottajan kanssa. Ratkaisuna tähän on jakaa projekti pieniin palasiin, jotka ulkoistetaan eri tuottajille. Yksikään palasista ei ole yksinään toimiva, ja vain tilaajayrityksen on mahdollista hyödyntää kokonaisuutta. Sopimuspohjainen teollisuusoikeuksien suojeleminen ei ole tavanomaista japanilaiselle ohjelmistotuotannolle.[tiw08] Japanilaiset yritykset pyrkivät kontrolloimaan ohjelmiston suunnittelun täysin itsenäisesti. Tämä tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi arkkitehtuurisuunnittelua ei jätetä asiakkaan tehtäväksi. Tämä nostaa kustannuksia. Ulkoistetun ohjelmiston tuottaja tulee mukaan vasta yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä, toisin kuin länsimaalaisissa projekteissa. Japanilaiset yritykset osallistuvat myös vahvasti testaamiseen. [TIW08] Ohjelmistojen vaatimukset muuttuvat usein projektin aikana. Tarkoituksena on siis kiinnittää ratkaisut mahdollisimman myöhään. Tämä edellyttää jatkuvaa kommuni-

9 6 kointia, joka on haastavaa ulkoistettaessa projekteja. Japanilaisten kommunikointitaitoa ei pidetä kovin hyvänä. Tämän oletetaan johtuvan yhtenäisestä kulttuurista, jossa viestintä perustuu pitkälle hiljaiseen viestintään. Tämä ilmenee mm. moniselitteisinä ilmaisuina dokumentaatiossa. Japanilaisten monikulttuurisuuden tuntemus on heikkoa. [MEY07], tiwanaetal08 Tutkimuksessa arvioidaan, että vahva ote projektissa johtuu laadun varmistamisesta. Suuri osa ulkoistamista on sulautettujen ohjelmistojen tuottamista esimerkiksi matkapuhelimiin, tulostimiin jne., joissa tuotteen laadun näkökulmasta ohjelmiston merkitys on suuri. Japanilaiselle tuotannolle tyypillistä on laitteistojen ja ohjelmistotuotannon tekeminen rinnakkain tuotteen julkaisun nopeuttamiseksi.[tiw08] Välimiehenä toimivalla ohjelmistoinsinöörillä (engl. Bridge Software Engineer BSE) on merkittävä rooli ulkoistamisessa. Tämän tehtävänä on koordinoida tiedon kulkua asiakkaan ja yrityksen välillä koko projektin elämänkaaren ajan. BSE voi työskennellä joko kokonaan asiakkaan luona tai puoliksi asiakkaan ja puoliksi yrityksen luona. BSE:n roolina on pyrkiä pitämään yrityksen tietotaito erillään asiakkaan teknisestä tietotaidosta, mutta kuitenkin integroida tiedonkulkua. Kyse on siis yhdestä tavasta pitää vahvaa kontrollia projektiin. [TIW08] Japanilaisessa tavassa toteuttaa ulkoistusta voi selvästi havaita kulttuurillisia piirteitä. Muun muassa vaatimusten muuttuminen kesken prosessin kielii epävarmuuden välttämisestä. Vaatimuksia ei pidä kiinnittää liian aikaisin. Japanilaisen teollisuuden käytännöt ovat vaikuttaneet ketteriin ohjelmistoprosesseihin kuuluvien lean-menetelmien sisältöön. Lean-menetelmissä muun muassa pyritään pitkän aikavälin suunnitteluun, vältetään turhan tuotannon määrää sekä pyritään siirtämään päätökset viimeiseen mahdolliseen hetkeen. [JON13] 5 Intialainen ohjelmistotuotanto 5.1 Ohjelmistotuotannon historia Intian on tällä hetkellä tärkein ulkoistamiskohde maailmassa. Maan nousu ohjelmistotuotannon suurmaaksi ei ole ollut mutkaton. Itsenäistymisen jälkeen Intia pyrki talouspolitiikallaan omavaraisuuteen. Tämä johti muun muassa korkeisiin tulleihin ja ulkomaalaisten yritysten toiminnan rajoittamiseen. Ohjelmistotuotannon näkökulmasta erityisesti tiekonelaitteiden saatavuus oli pitkään erittäin heikkoa ja käy-

10 7 tettävissä olevat laitteistot vanhoja. Ulkoistettua ohjelmistotyötä oli hankala tehdä Intiassa. Tämän sijasta keskityttiin lähettämään työntekijöitä ulkomaille [DRO07]. Intia alkoi uudistaa talouttaan Neuvostoliiton hajottua. Maan infrastruktuuri oli kuitenkin heikkoa. Erityisesti internet-yhteyksiä oli vähän. Tämä johti valtion kehittämään 1990-luvulla ohjelmistopuistoja useisiin kymmeniin kaupunkeihin. Tarkoituksena oli siis tarjota infrastruktuuri uusille yrityksille, kouluttaa työntekijöitä ja taata rajapinta hallinnon ja yritysten välille [DRO07]. Yllättäen maan jälkeenjääneisyys osoittautui kilpailueduksi ns. Y2K-ongelman aikana, sillä valtaosa ongelmasta kärsineistä järjestelmistä olivat varsin vanhoja. Intiassa oli tarjolla runsaasti työvoimaa, joka pystyi korjaamaan vanhoja järjestelmiä. [DRO07] Työntekijöiden lähettäminen kohdemaihin on vielä 2000-luvulla ollut suosiossa, ja maa on kärsinyt jonkin verran aivovuodosta. Kuitenkin tilanne on parantunut niin, että intialaiset ammattilaiset ovat palaamassa takaisin hyödyntämään maan kasvavan ohjelmistoteollisuuden tarjoamia mahdollisuuksia.[des09] 5.2 Nykytilanne Intian ohjelmistotuotanto on keskittynyt ulkoistamisprojekteihin. Oma tuotanto on harvinaista. Tämä voi osoittautua haasteeksi maalle siinä vaiheessa, kun maan palkkaetu suhteessa länsimaihin alkaa pienentyä. [CUS03, CUS09] Intialaiset yritykset ovat keskittyneet osoittamaan osaamistaan kypsyysmallien käyttöönotolla. Esimerkiksi yli puolet CMM-tason (Capability Maturity Model) viisi yrityksistä on Intiassa. Vahvaan panostukseen osasyynä on yritysten huono tunnettavuus ulkomailla. Koska aiempaa mainetta ei ole, on laatu osoitettava sertifioinnin kautta. Yleensäkin intialaisille ohjelumisprojekteille on tyypillistä painottaa formaaleja menetelmiä ja prosesseja neuvoteltaessa ulkoistetuista projekteista. [CUS03, DRO07] Intia on vahvasti monikulttuurinen maa. Maa jakaantuu 28 osavaltioon, joissa puhutaan 22 kieltä. Tämän lisäksi maassa on useita uskontokuntia, joilla on omat uskonnolliset juhlansa. Tämä heijastuu maan ohjelmistoteollisuuteen. Paikallisissa ohjelmistoprojekteissa noin 10 prosenttia henkilökunnasta on osoitettu varallaoloon. Koska juhlapäivät eivät vastaa länsimaalaisia, on länsimaalaisille asiakkaille taattava palvelua luonnollisesti näinäkin päivinä. Kansallisina vapaapäivinä hyödynnetään ulkomailla toimivia yksiköitä. Tavoitteena on siis tarjota 24/7 palvelua. Kulttuurie-

11 8 roja ei nähdä Intiassa kuitenkaan ongelmana vaan ennemmin vahvuutena.[des09] Cusumanon ja muiden tutkimuksen perusteella intialaisten ohjelmistoprojektien tuottavuus koodirivien määrässä mitattuna on hivenen heikompaa kuin yhdysvaltalaisilla tai eurooppalaisilla projekteilla. Toisaalta asiakkaiden raportoimien virheiden määrä on myös matalampi. Intialaisissa projekteissa pariohjelmointi ja paritestaus ovat suosittuja. [CUS03] Tässä lienee nähtävissä kollektiivisen kulttuurin vaikutus. 5.3 Kulttuuripiirteet Haasteena intialaisille yrityksille on suuri työntekijöiden vaihtuvuus. Tämä johtuu mm. siitä, että yritysten maksamat palkat ja muut edut vaihtelevat paljon. Palkka on hyvin merkittävä kannustin intialaisille. Tämä on monesti ongelma ulkoistamisten osalta, sillä kontaktihenkilöt saattavat vaihtua useasti kesken projektin. Tämä on merkittävä ero verrattuna erityisesti japanilaisiin yrityksiin, joissa hyvinkin pitkät työsuhteet ovat tyypillisiä. [ABR09] Palkan kannustavuus vastaa maan korkeaa maskuliinisuuden arvoa. Intialaiset ovat hyvin säästäväistä kansaa, joten he pyrkivät erittäin tuottaviin sopimuksiin. Intian halpojen palkkakustannusten johdosta tämä on hyvin helppoa.[abr09] Päätösten tekeminen on hankalaa, ja niiden oletetaan tulevan ylhäältä. Intialaiset eivät ole kovin luovia työntekijöitä, vaan pyrkivät noudattamaan saatuja ohjeita täydellisesti. Tämä näkyy myös testaamisessa, jossa rajoitutaan tiukasti vaatimusten testaamiseen. Toisaalta koska Intia on kollektiivinen kulttuuri, kukin voi korjata myös toisen koodia. Tämä poikkeaa länsimaisista individualistisista kulttuureista, joissa kukin vastaa omasta koodistaan.[abr09] Tuotannon osalta intialaiset välttävät sitä, että julkaisusta tulisi tiputtaa ominaisuuksia pois. Sen sijasta pyritään loppuun saakka saavuttamaan tavoitteet vaikka merkittävillä ylitöillä. Tyypillisesti intialaiset työntekijät työskentelevät pitkään, josta seuraa usein vahvaa stressiä. Työntekijä poistuu myös hyvin harvoin työpaikaltaan ennen esimiestä. Koska asiakkaita on monilla eri aikavyöhykkeillä, työskennellään yrityksissä usein useissa vuoroissa. Aikataulujen suhteen intialaisilta on vaikea saada selvää vastausta, vaan useimmiten vastauksena on, että tähän pyritään. [ABR09] Länsimaalaisesta näkökulmasta intialaisten kanssa työskennellessä on tärkeää pyrkiä välttämään julkista kritisointia. Kritiikille oikea paikka on yksityinen keskustelu. Yleensäkin intialaisille on negatiivisen palautteen antaminen hankalaa. Kysyttäes-

12 9 sä intialaiset nyökkäävät ymmärtämisen merkiksi. Jos keskustelussa tämän jälkeen pyydetään sanallista varmistusta siitä, että on ymmärretty, on vastaus todennäköisesti hapuileva kyllä. Tämä ei tarkoita, ettei asiaa olisi ymmärretty, vaan vahva myöntäminen on epätyypillistä käyttäytymistä. Intialaisten käyttämä englanti sisältää paikallisia uudissanoja, joita ulkomaalaisten voi olla vaikea ymmärtää.[abr09] Intialaisten aikakäsitys on joustava. Jos kokous on sovittu tietyksi kellonajaksi, sen ymmärretään tarkoittavan ennemmin tiettyä ajanjaksoa. Kollektiivisena kulttuurina työn ja yksityisyyden välinen ero on vähäinen. Tämä ilmenee esim. siinä, että Intiassa on tyypillistä kutsua työtovereita kotiin ruokailemaan. Henkilökohtaiset suhteet ovat myös hyvin tärkeitä. Intialaiset pyrkivät ryhmäytymään myös ulkomailla, mikä voi johtaa siihen, että muita työntekijöitä ei pidetä työtovereina vaan ennemminkin asiakkaina. [ABR09] 6 Kiina - nouseva ohjelmistomahti Kiinan ohjelmistoviennin määrän on arvioitu olleen vuonna miljoonaa. Tämä on noin puoli prosenttia Kiinan kokonaisviennistä. Ohjelmistoalan kehittäminen on Kiinassa Intian tavoin tapahtunut valtiojohtoisesti. Valtio on perustanut ohjelmistokeskuksia, joissa haudotaan uusia yrityksiä. Useimmat kiinalaiset ohjelmistoyritykset ovat pieniä tai keskisuuria. Ongelmana on pienten yritysten osalta hallinnon ja johtamisen osaamisen puute. Ulkoistamisen näkökulmasta vain keskisuuret ja isot yritykset tuottavat merkittävässä määrin ulkoistettuja ohjelmistoja. Suuria yrityksiä on Intiaan verrattuna merkittävästi vähemmän. Kiinan etuna Intiaan verrattuna on it-laitteistojen tuotannon suuri määrä. [MA07, MEY07, WAN05, KSH05] Kiinalainen kulttuuri perustuu suhteille. Hyvien henkilösuhteiden luominen on siis ensiarvoisen tärkeää. Kiinalaisessa kulttuurissa - samoin kuin intialaisessa kulttuurissa - ei ole tapana sanoa suoraan vastaan. Jos siis kiinalainen työntekijä ei sano esimerkiksi amerikkalaiselle pomolleen vastaan, se ei tarkoita hänen olleen samaa mieltä. Tällöin on hyvin mahdollista, että kokouksen jälkeen lähetetään sähköposti, jossa kritiikki tuodaan yksityisesti esille. Erityisesti auktoriteettien vastustamista vältetään. [PLO06, KRI07] Kiinan valtio on panostanut avoimen lähdekoodin ohjelmistojen tuottamiseen ja viemiseen. Maassa on oma valtion tuottama Red Hat -pohjainen Red Flag Linux -distribuutio. Linuxin merkitys on suuri myös muutoin. Tämän on ennakoitu olevan kilpailuetu avoimen koodin ohjelmistojen suosion kasvaessa. Kiina panostaa myös

13 10 vahvasti koulutukseen. Avointen ohjelmistojen osaaminen on osa pakollista koulutusta useissa yliopistoissa. Maa on myös onnistuneesti saanut ulkomailla työskenteleviä osaajia palaamaan takaisin. [KSH05] Kiinan kotimarkkinat ovat valtaosin ulkomaalaisten hallussa. Tämä on herättänyt keskustelua siitä, onko ulkoistettujen ohjelmistojen tuottamiseen suuntautuminen ollut oikea valinta. Kiinan kotimarkkina on iso ja siihen panostaminen mahdollistaisi innovatiivisemman tuotannon syntymisen, mikä mahdollistaisi laajemman ohjelmistoviennin. Valtion tavoitteena on ollut myös vähentää riippuvuutta ulkomaista. Maa suosii systemaattisesti kotimaista tuotantoa esimerkiksi valtion hankinnoissa.[ksh05, YOU11] Kiinan ohjelmistovienti on - toisin kuin Intian - suuntautunut myös kehittyviin maihin. Tämänkin osalta OSS-puoleen suuntautuminen on eduksi, sillä useat kehitysmaat suosivat nimenomaan avoimia ohjelmistoja. Intiaan verrattuna maan ITlaitteistojen vienti on huomattavasti suurempaa.[ksh05] Kiinalaisten englannin kielen taito on heikompaa kuin intialaisten. Tämän takia ulkoistuksesta valtaosa - arviolta noin 60 % - suuntautuu Japaniin. Japanin ja Kiinan kulttuurit ovat varsin yhtäläisiä. Kyse ei ole pelkästään kielellisestä vastaavuudesta, vaan myös työskentelytapojen samanlaisuudesta ja ymmärtämisestä.[mey07, KRI07, HUO08] Japanilaiset ulkoistavat Kiinaan valtaosin modulaarisia ohjelmistoja. Kokonaisten järjestelmien tuotantoa on vähemmän. Suuret yritykset suosivat erityisesti modulaaristen ohjelmistojen kehityksessä vesiputousmallia. Iteratiiviset mallit ovat suositumpia kokonaisten järjestelmien kehittämisessä. [ZHA07] Ulkoistaminen Kiinaan on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi. Japanilaiselle suunnittelutavalle on tyypillistä integroitu arkkitehtuuri, jossa itse ohjelmistopuoli on hankala erottaa ulkoistamista varten laitteistopuolesta. Tutkimuksissa on todettu isojen yritysten tyypillisiksi ongelmiksi viivästyneet tuotannot, kustannusten ylittämisen ja heikon laadun. Tämä koskee erityisesti modulaaristen ohjelmistojen tuotantoa. Tarvetta laadunhallinnan parantamiseen on paljon. Erityisesti japanilaisten yritysten tapa muuttaa ohjelmistojen vaatimuksia kesken tuotantoa on koettu haasteeksi. Tämä edellyttää tiivistä kommunikointia asiakkaan ja tuottajan välille. [MEY07, ZHA07] Toisaalta kuten edellä on todettu, kyse on tyypillisestä japanilaisesta kulttuuripiirteestä.

14 11 7 Yhteenveto Kolmen tutkitun aasialaisen maan ohjelmistotuotannon ymmärtämisessä on hyödyksi tuntea paikallisia kulttuureja. Kiina ja Intia ovat korkean valtaetäisyyden maita, joissa auktoriteettia ei haluta vastustaa. Maat ovat myös kollektiivisia, jolloin ryhmän merkitys on suurempi kuin yksilön. Japanin osalta maan korkea epävarmuuden välttäminen näkyy ohjelmistotuotannossa. Vaatimusten määrittelyssä suositaan mukautuvuutta. Vaatimuksia korjataan kesken projektin niin, että ne varmasti vastaavat toivottua lopputulosta. Japanilaiset yritykset pyrkivät myös ulkoistamisessa varmoihin valintoihin. Aasialaisille kulttuureille tyypillisen pitkän aikavälin suuntautumisen johdosta liikesuhteet katsotaan pitkäkestoisiksi. Lähteet AAM Mobiilipelit menestyvät. Paakirjoitukset/ /artikkeli/mobiilipelit+ menestyvat.html. [ ] ABR09 BOR03 CUS09 CUS03 Abraham, L. R., Cultural differences in software engineering. Proceedings of the 2nd India software engineering conference, ISEC 09, New York, NY, USA, 2009, ACM, sivut , URL / Borchers, G., The software engineering impacts of cultural factors on multi-cultural software development teams. Software Engineering, Proceedings. 25th International Conference on, 2003, sivut Cusumano, M., Crandall, W., MacCormack, A. ja Kemerer, C., Critical decisions in software development: Updating the state of the practice. Software, IEEE, 26,5(2009), sivut Cusumano, M., MacCormack, A., Kemerer, C. F. ja Crandall, B., Software development worldwide: The state of the practice. IEEE Softw., 20,6(2003), sivut URL MS

15 12 DRO07 DES09 Drozdowski, T., Huynh, H., Lininger, B., Peng, Y.-C. ja Sakulyong, N., India s rise as a software power: Governmental policy factors. Management of Engineering and Technology, Portland International Center for, 2007, sivut Deshpande, S. ja Richardson, I., Management at the outsourcing destination - global software development in India. Global Software Engineering, ICGSE Fourth IEEE International Conference on, 2009, sivut HOFJ What about China? [ ] HOFS What about Finland? [ ] HOFI What about India? [ ] HOFK What about Japan? [ ] HOFY What about USA? html. [ ] HOF10 HUO08 HUI07 JON13 Hofstede, G., H. G. J. j. M. M., Cultures and organizations: Software of the mind. McGraw-Hill, London, Huosong, X., Software industry in China and patterns of software development based on knowledge integration and diffusion. Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, WiCOM 08. 4th International Conference on, 2008, sivut 1 4. Huiyang, L., Xianghong, S. ja Kan, Z., Culture-centered design: Cultural factors in interface usability and usability tests. Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking, and Parallel/Distributed Computing, SNPD Eighth ACIS International Conference on, osa 3, 2007, sivut Jonsson, H., Larsson, S. ja Punnekkat, S., Synthesizing a comprehensive framework for lean software development. Software Engineering and

16 Advanced Applications (SEAA), th EUROMICRO Conference on, 2013, sivut MEY07 KSH05 KRI07 LIN05 MA07 PLO06 TIW08 WAN05 Kojima, S. ja Kojima, M., Making it offshoring work for the Japanese industries. Teoksessa Software Engineering Approaches for Offshore and Outsourced Development, Meyer, B. ja Joseph, M., toimittajat, osa 4716 sarjasta Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin Heidelberg, 2007, sivut 67 82, URL _6. Kshetri, N., Structural shifts in the chinese software industry. Software, IEEE, 22,4(2005), sivut Krishna, S., Sahay, S. ja Walsham, G., Managing cross-cultural issues in global software outsourcing. Commun. ACM, 47,4(2004), sivut URL Ling-Chao, M., Strategies for adjustment in cross-cultural communication. Intelligent System Design and Engineering Applications (ISDEA), 2013 Third International Conference on, 2013, sivut Ma, J., Li, J., Chen, W., Conradi, R., Ji, J. ja Liu, C., An industrial survey of software outsourcing in China. PROFES, Münch, J. ja Abrahamsson, P., toimittajat, osa 4589 sarjasta Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2007, sivut 5 19, URL db/conf/profes/profes2007.html#malccjl07. Plocher, T., Working with a global lab team in China. ACM interactions, 13,2(2006), sivut Tiwana, A. et al., Myths and paradoxes in Japanese it offshoring. Communications of the ACM, 51,10(2008), sivut Wang, Q. ja Li, M., Software process management: Practices in China. ISPW, Li, M., Boehm, B. W. ja Osterweil, L. J., toimittajat, osa 3840 sarjasta Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2005, sivut , URL ispw/ispw2005.html#wangl05.

17 14 YOU11 ZHA07 Yuhong, L., Software industry competitive strategy and innovation: A comparison among typical nations. Information Technology, Computer Engineering and Management Sciences (ICM), 2011 International Conference on, osa 3, 2011, sivut Zhang, L., Chai, M., Zhang, X., Miyake, S. ja Mibe, R., Survey on Japan-oriented offshore software development in China. SEAFOOD, Meyer, B. ja Joseph, M., toimittajat, osa 4716 sarjasta Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2007, sivut , URL uni-trier.de/db/conf/seafood/seafood2007.html#zhangczmm07.

Arkkitehtuurinen reflektio

Arkkitehtuurinen reflektio Arkkitehtuurinen reflektio Toni Ruokolainen Toni.Ruokolainen@cs.helsinki.fi Helsinki 6.10.2003 Tiivistelmä HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

Katsaus korruption vaikutuksesta Venäjän alueelliseen talouskasvuun ja suoriin ulkomaisiin investointeihin

Katsaus korruption vaikutuksesta Venäjän alueelliseen talouskasvuun ja suoriin ulkomaisiin investointeihin INSTITUUTIOTTALOUSKASVUNEDELLYTYKSENÄ KatsauskorruptionvaikutuksestaVenäjänalueelliseentalouskasvuunjasuoriin ulkomaisiininvestointeihin2000 2010 AshekMohamedTarikHossain HelsinginYliopisto Valtiotieteellinentiedekunta

Lisätiedot

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa Kohtdialogia? Organisaationtoimintaympäristönteemojenhallinta dynaamisessajulkisuudessatarkastelussatoiminta sosiaalisessamediassa SatuMariaPusa Helsinginyliopisto Valtiotieteellinentiedekunta Sosiaalitieteidenlaitos

Lisätiedot

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos/Institution Department Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Humanistinen tiedekunta Tekijä/Författare Author Veera Lahtinen

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Meteorologia SUOMESSA ESIINTYVIEN LÄMPÖTILAN ÄÄRIARVOJEN MALLINTAMINEN YKSIDIMENSIOISILLA ILMAKEHÄMALLEILLA. Karoliina Ljungberg

Pro gradu -tutkielma Meteorologia SUOMESSA ESIINTYVIEN LÄMPÖTILAN ÄÄRIARVOJEN MALLINTAMINEN YKSIDIMENSIOISILLA ILMAKEHÄMALLEILLA. Karoliina Ljungberg Pro gradu -tutkielma Meteorologia SUOMESSA ESIINTYVIEN LÄMPÖTILAN ÄÄRIARVOJEN MALLINTAMINEN YKSIDIMENSIOISILLA ILMAKEHÄMALLEILLA Karoliina Ljungberg 16.04.2009 Ohjaajat: Ari Venäläinen, Jouni Räisänen

Lisätiedot

Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month and year Sivumäärä Sidoantal Number of pages

Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month and year Sivumäärä Sidoantal Number of pages Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos Institution Department Tekijä Författare Author Työn nimi Arbetets titel Title Oppiaine Läroämne Subject Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Hallintomallit Suomen valtionhallinnon tietohallintostrategioissa

Hallintomallit Suomen valtionhallinnon tietohallintostrategioissa Hallintomallit Suomen valtionhallinnon tietohallintostrategioissa Lauri Eloranta Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Viestintä Pro gradu -tutkielma, 2014 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa

Lisätiedot

Valtakunnalliset museopäivät 2015 Lappeenranta

Valtakunnalliset museopäivät 2015 Lappeenranta Valtakunnalliset museopäivät 2015 Lappeenranta Kulttuurien välinen vuorovaikutus (toiminnallinen klinikka) 19.5. klo 11 ja 12 Markkinointi- ja asiakaspalvelupäällikkö Mirka Rahman Miten kala kuvailee vettä?

Lisätiedot

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta 11.4.2007 Ohjelmistoliiketoiminta -seminaari Pasi Tyrväinen, Prof. JY Sisältö Ohjelmistoala Pakko kansainvälistyä, mutta miten ja minne? Mihin suomalaiset

Lisätiedot

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Kevät Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu. Projektinhallinnan laadunvarmistus

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Kevät Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu. Projektinhallinnan laadunvarmistus LAADUNVARMISTUS 135 Projektinhallinnan laadunvarmistus Projektinhallinnan laadunvarmistus tukee ohjelmistoprojektien ohjaus- ja ylläpitotehtäviä. Projektinhallinnan laadunvarmistustehtäviin kuuluvat seuraavat:

Lisätiedot

Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan

Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan Pro gradu -tutkielma 31.1.2012 Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Filosofian, historian,

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTEN HENKILÖSTÖRESURSSIEN OHJAUS. Timo Malin

KANSAINVÄLISTEN HENKILÖSTÖRESURSSIEN OHJAUS. Timo Malin KANSAINVÄLISTEN HENKILÖSTÖRESURSSIEN OHJAUS Timo Malin Mitä on Kulttuuri? Mielen sivistämistä erityisesti kasvatuksen, taiteen tai kirjallisuuden kautta Elämän tavalliset asiat, kuten tervehtiminen, syöminen,

Lisätiedot

Kiinan verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Kiinan verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Kiinan verkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Kiinan verkkokauppa Numeroina Kiinan väestömäärä 1,36 miljardia Internet-penetraatio 52 %, kasvu

Lisätiedot

Kuluttaminen ja kulttuuri

Kuluttaminen ja kulttuuri 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen Kuluttaminen ja kulttuuri Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Luennon aiheet Kulttuuri käsitteenä mitä se oikein tarkoittaa? Kulttuuri

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Prosessiajattelu Sisään Prosessi Ulos ohjaus mittaus Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät määrittelevät sen, mitkä prosessit täytyy olla määritelty ei sitä,

Lisätiedot

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokauppa Numeroina Japanin väestömäärä 126 miljoonaa Internet-penetraatio 52 %, kasvu

Lisätiedot

Monikulttuuriset yritykset

Monikulttuuriset yritykset Monikulttuuriset yritykset 23.11.2017 Projektijohtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamari markku.lahtinen@chamber.fi Twitter: @Fondeo COME www.come2.fi Kauppakamari Perustettu 1917 Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Software engineering

Software engineering Software engineering Alkuperäinen määritelmä: Naur P., Randell B. (eds.): Software Engineering: A Report on A Conference Sponsored by the NATO Science Committee, NATO, 1968: The establishment and use of

Lisätiedot

Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet

Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet Kansallisten tilastojen rooli kansainvälistyvässä taloudessa seminaari Tilastokeskus 19.4.2007 Pekka Ylä-Anttila Teemat Miten globalisoituva maailmantalous

Lisätiedot

Saimaan amk Ritva Kosonen. Suomalaisen ja venäläisen kulttuurin erot (GLOBE)

Saimaan amk Ritva Kosonen. Suomalaisen ja venäläisen kulttuurin erot (GLOBE) Saimaan amk Ritva Kosonen Suomalaisen ja venäläisen kulttuurin erot (GLOBE) Valtaetäisyys Russia Power Distance Miten vähemmän valtaa omaavat ryhmän jäsenet hyväksyvät sen, että valta on jaettu epätasaisesti?

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet Copyright by Haikala Ohjelmistotuotannon osa-alueet Ohjelmiston elinkaari 1. Esitutkimus, tarvekartoitus, kokonaissuunnittelu, järjestelmäsuunnittelu (feasibility study, requirement study, preliminary

Lisätiedot

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016 EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.216 Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun aasialaisten yöpymiset kasvavat kovaa vauhtia

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteet Laskennallinen data-analyysi Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus Teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia

Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia Tapauksina Reino Tuokko ja Helsingin Sanomat 1960-luvulla Ahto Apajalahti Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Suomen ja Pohjoismaiden historia Pro

Lisätiedot

Prosessien kypsyysmallit hajautetussa ohjelmistokehityksessä

Prosessien kypsyysmallit hajautetussa ohjelmistokehityksessä hyväksymispäivä arvosana arvostelija Prosessien kypsyysmallit hajautetussa ohjelmistokehityksessä Tevje Olin Helsinki 22.10.2013 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

! #! %! & #!!!!! ()) +

! #! %! & #!!!!! ()) + ! #! %! & #!!!!! ()) + Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Humanistinen tiedekunta Laitos Institution Department Taiteiden tutkimuksen laitos Tekijä Författare Author Matti Pesonen Työn nimi Arbetets

Lisätiedot

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille - alustavia tuloksia Samuli Rikama Ilmiön taustaa Talouden rakennemuutos, globalisaatio Monikansalliset yritykset veturina Tietotekniikka

Lisätiedot

Ohjelmistojen suunnittelu

Ohjelmistojen suunnittelu Ohjelmistojen suunnittelu 581259 Ohjelmistotuotanto 154 Ohjelmistojen suunnittelu Software design is a creative activity in which you identify software components and their relationships, based on a customer

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

Globalisaatio ja asiantuntijapalvelut

Globalisaatio ja asiantuntijapalvelut IBM Global Business Services (Pohjanmaan vaatetus vai H&M) ITviikko Seminaari torstaina 10.5.2007 Pekka Leppänen (Pohjanmaan vaatetus vai H&M) Myytinmurtajat 1. Globalisaatio ei vaikuta korkean osaamisen

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Heikki Roikonen, talousjohtaja Arvopaperin Rahapäivä, Helsinki, 17.9.2015 17.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 17.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN

Lisätiedot

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Virkaanastujaisesitelmä 16.9.2003 Professori Jyrki Kontio Ohjelmistotuoteliiketoiminta jyrki.kontio@hut.fi http://www.soberit.hut.fi/swbiz

Lisätiedot

Tutkittu totuus globaalista ohjelmistokehityksestä

Tutkittu totuus globaalista ohjelmistokehityksestä Tutkittu totuus globaalista ohjelmistokehityksestä Kalle Varisvirta Seminaariraportti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsinki, 24. marraskuuta 2013 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

Software Factory ohjelmistotuotannon osaaminen

Software Factory ohjelmistotuotannon osaaminen Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakoulutuksessa seminaari 4.5.2011 Prof. Markku Tukiainen, Tietojenkäsittelytieteen laitos Software Factory ohjelmistotuotannon osaaminen Sisältö Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Suomen väestöllinen huoltosuhde vuosina 1970-2040 Lähde: valtiovarainministeriö Osaamista katoaa valtava määrä Työvoima 2,5

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen SKOL-yritysten ja henkilöstön määrän kehitys Henkilöstömäärän kehitys 2013-2014 Sektori Henkilöstömuutos

Lisätiedot

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen DEMOGRAFIA Lähde: Statista 2013 Koko 357 092 km2 (1,05 x Suomi) 82,4 miljoonaa asukasta (15,8 x Suomi)

Lisätiedot

!"#$%&'$("#)*+,!!,"*--.$*#,&--#"*/".,,%0 1&'23456789::94752;&27455<:4;2;&,9:=>23?277<&8=@74;9&ABBCDABBE

!#$%&'$(#)*+,!!,*--.$*#,&--#*/.,,%0 1&'23456789::94752;&27455<:4;2;&,9:=>23?277<&8=@74;9&ABBCDABBE !"#$%&'$("#)*+,!!,"*--.$*#,&--#"*/".,,%0 1&'23456789::94752;&2745523?27747544H9;&IG@&JG9?=&15=5H42>:9 '28

Lisätiedot

Luottamuksen ja maineen rooli palveluperustaisten yhteisöjen muodostamisessa

Luottamuksen ja maineen rooli palveluperustaisten yhteisöjen muodostamisessa Luottamuksen ja maineen rooli palveluperustaisten yhteisöjen muodostamisessa Eija Henritius Helsinki 1.2.2009 Seminaari (työsuunnitelma/tiivistelmä) HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Lisätiedot

HELSINKI AREA TESTBED. Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003

HELSINKI AREA TESTBED. Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003 HELSINKI AREA TESTBED Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003 Pääkaupunkiseudun innovaatioympäristö Pääkaupunkiseudulla hyvät lähtökohdat uusien ICTyritysten syntymiseen Innovaatioympäristöä täytyy kehittää edelleen:

Lisätiedot

Aasian taloudellinen nousu

Aasian taloudellinen nousu Aasian taloudellinen nousu Iikka Korhonen Suomen Pankki 27.4.2011 Maailmantalouden painopiste siirtyy itään Japanin ja myöhemmin Etelä-Korean taloudellinen nousu antoi ensisysäyksen modernin Aasian taloudelliselle

Lisätiedot

arvostelija Turvallisuuskriittisissä, sulautetuissa järjestelmissä esiintyvien ohjelmistovaatimusten virheanalyysi Jarkko-Juhana Sievi

arvostelija Turvallisuuskriittisissä, sulautetuissa järjestelmissä esiintyvien ohjelmistovaatimusten virheanalyysi Jarkko-Juhana Sievi hyväksymispäivä arvosana arvostelija Turvallisuuskriittisissä, sulautetuissa järjestelmissä esiintyvien ohjelmistovaatimusten virheanalyysi Jarkko-Juhana Sievi Helsinki 6.4.2005 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Laskennallinen yhteiskuntatiede

Laskennallinen yhteiskuntatiede Laskennallinen yhteiskuntatiede Matti Nelimarkka Helsinki 5.5.2011 LuK tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkasittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Kurssilla: Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 23.1.2008 Johanna Viitanen johanna.viitanen@soberit.hut.fi Luennon aiheet Tuotekehityksen

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUDEN LÄHTEILLÄ

MONIKULTTUURISUUDEN LÄHTEILLÄ MONIKULTTUURISUUDEN LÄHTEILLÄ Pori 15.11.2012 Ulla Kauri vuoden 1729 asetus tupakan istutuksesta: Jywäin Culturi eij ollengan sen [tupakanviljelyn] cautta wähendyä taida. Lönnrotin suomalais-ruotsalaisessa

Lisätiedot

Оlga Milovidova, PhD. Ennakoidaan ennakoimatonta Venäjää! - seminaari 15.01.2015

Оlga Milovidova, PhD. Ennakoidaan ennakoimatonta Venäjää! - seminaari 15.01.2015 Оlga Milovidova, PhD Ennakoidaan ennakoimatonta Venäjää! - seminaari 15.01.2015 Pyhän Marian kirkko (1733, 1871, 1990, 2002) Pietarin Suomalainen koulu (Uno Cygnaeus 1840-50-luvulla, uusi koulu 1994

Lisätiedot

Kieli ja työelämä Marjut Johansson & Riitta Pyykkö

Kieli ja työelämä Marjut Johansson & Riitta Pyykkö Kieli ja työelämä Marjut Johansson & Riitta Pyykkö Kieliparlamentti, Helsinki Missä, missä se kieli (työelämässä) on? Työn murros työpaikat ovat vähentyneet alkutuotannossa ja teollisuudessa niiden määrä

Lisätiedot

Asuntojen neliöhinnan vaihtelu Helsingissä (1997-2010)

Asuntojen neliöhinnan vaihtelu Helsingissä (1997-2010) hyväksymispäivä arvosana arvostelija Asuntojen neliöhinnan vaihtelu Helsingissä (1997-2010) Tuomas Puikkonen Helsinki 8.1.2010 Geoinformatiikan menetelmät ja kirjallisuus -kurssin harjoitustyö HELSINGIN

Lisätiedot

Maailmantalouden trendit

Maailmantalouden trendit Maailmantalouden trendit Maailmantalouden kehitystrendit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja niiden vaikutukset suomalaiseen metsäteollisuuteen. Christer Lindholm Maailmantalouden trendit 25.05.2011 1

Lisätiedot

Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta

Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Laitos Institution Department Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Tekijä Författare Author Virta, Mikko Antero Työn nimi Arbetets

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja tulevaisuus seminaari

Suomen talouden tila ja tulevaisuus seminaari Hannu Piekkola Suomen talouden tila ja tulevaisuus seminaari 17.9.2009 Vaasa 13.00 SEMINAARIN AVAUS JA ALUSTUS Johtaja Jouko Havunen ja kansantaloustieteen professori Hannu Piekkola, Vaasan yliopisto (tilaisuuden

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Palvelutasosopimukset ja niiden asema IT-ulkoistuksissa

Palvelutasosopimukset ja niiden asema IT-ulkoistuksissa Hyväksymispäivä Arvosana Arvostelija Palvelutasosopimukset ja niiden asema IT-ulkoistuksissa Marko Lehtimäki Helsinki 12.5. 2009 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos i HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Pentti Heikkinen, toimitusjohtaja Gateway Technolabs Finland Oy Copyright 2011 Gateway TechnoLabs Finland Oy

Pentti Heikkinen, toimitusjohtaja Gateway Technolabs Finland Oy Copyright 2011 Gateway TechnoLabs Finland Oy Kansainvälisesti verkottuneet organisaatiot kilpailukyvyn lähteenä Pentti Heikkinen, toimitusjohtaja Gateway Technolabs Finland Oy Copyright 2011 Gateway TechnoLabs Finland Oy Sisältö Globaalit muutosdriverit

Lisätiedot

Culture ComPass Raportti

Culture ComPass Raportti Culture ComPass Raportti John Smith Kiinnostava maa: Kiina Kotimaa: Yhdysvallat Asema: Esimies Raportin pvm.: 5.08.2015 Disclaimer This report has been generated using answer pattern analysis and reporting

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen

Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 28.11.2012 Tuire Santamäki-Vuori valtiosihteeri Talouskehitys lyhyellä aikavälillä

Lisätiedot

FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING. Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5.

FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING. Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5. FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5.2012 Projektin päätavoitteet Kuvata teollisuusautomaation ajurit Kuvata kiinalaisen

Lisätiedot

Tuntisuunnitelmamalli: Kulttuuriarvojen vertailua Hofsteden mallin mukaan

Tuntisuunnitelmamalli: Kulttuuriarvojen vertailua Hofsteden mallin mukaan Tuntisuunnitelmamalli: Kulttuuriarvojen vertailua Hofsteden mallin mukaan Oppimistavoitteet 1.2 Vaihe (I, II, III) I (jos Hofstede ei ole opiskelijoille tuttu). II tai III (jos Hofstede on tuttu jos näin

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa Elli Heikkilä Amerikansuomalaisten ensimmäisen ja toisen sukupolven alueellinen sijoittuminen USA:ssa

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Lupaavat pörssiyhtiöt tilaisuus 3.3.2015 3.3.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 3.3.2015 Nixu

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

Sähkötekniikan tutkintoohjelma. DI-tutkinto ja uranäkymät

Sähkötekniikan tutkintoohjelma. DI-tutkinto ja uranäkymät Sähkötekniikan tutkintoohjelma DI-tutkinto ja uranäkymät Tervetuloa opiskelemaan sähkötekniikkaa Oulun yliopistoon! ITEE RESEARCH UNITS Tutkinto-ohjelman tuottajat CAS CIRCUITS AND SYSTEMS PROF. JUHA KOSTAMOVAARA

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Digitaalinen talous perustuu ohjelmistoihin Aineettomat hyödykkeet (media, erilaiset oikeudet ja varaukset) luodaan, hallitaan ja kulutetaan ohjelmistoilla IoT

Lisätiedot

Oppimateriaalin kokoaminen ja paketointi

Oppimateriaalin kokoaminen ja paketointi Oppimateriaalin kokoaminen ja paketointi Pekka Simola Helsinki 14.4.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pikokaasu loppuseminaari 13 kesäkuuta 2013 Tatu Lyytinen VTT Teknologian Tutkimuskeskus 2 Tatu Lyytinen

Lisätiedot

Nouseeko aurinko idästä: Kiinan talouden näkymiä

Nouseeko aurinko idästä: Kiinan talouden näkymiä Nouseeko aurinko idästä: Kiinan talouden näkymiä Esitys talousopettajille Tampereella 8.9.2011 Generation uro Students Award on kolmekierroksinen joukkuekilpailu. Kilpailun tavoite on tutustuttaa opiskelijat

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio

Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio Juha Tarkka Tieteiden yö 13.01.2005 Suhteellisen edun periaate ulkomaankaupassa Yksinkertainen väite: vapaan kilpailun oloissa kunkin

Lisätiedot

Citec journey in Norway

Citec journey in Norway Citec journey in Norway What we do and what services we produce We provide expertise within engineering, information and project management services Citec key facts Established in 1984 Turnover 2013: 70

Lisätiedot

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Hanna Freystätter Toimistopäällikkö, Suomen Pankki Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Euro & talous 4/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 28.9.2017 Teemat Maailmantalouden ja euroalueen

Lisätiedot

Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos

Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Maailmantalouden kehitystrendit! Lyhyen ajan muutokset Talouden suhdanteet Makrotalouden epätasapainot!

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Jari Ikonen 16.10.2012 Ubicom sulautettu tietotekniikka Ubicom - Sulautettu tietotekniikka -ohjelma Alkoi vuonna 2007

Lisätiedot

Kurssin oppimistavoitteet. Heikki Lokki Kurssin suorituksen jälkeen osaat

Kurssin oppimistavoitteet. Heikki Lokki Kurssin suorituksen jälkeen osaat Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen - TVT-ajokortti (3 op) - Tietokone työvälineenä (1 op) - Opiskelutekniikka (2 op) - Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (4 op) Heikki Lokki 24.9.2008 Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

Euroopan yritystutkimus (ECS) 2013 Joitain Suomea koskevia tuloksia + johtopäätöksiä. Tuomo Alasoini, Tekes Maija Lyly-Yrjänäinen, TEM 10.3.

Euroopan yritystutkimus (ECS) 2013 Joitain Suomea koskevia tuloksia + johtopäätöksiä. Tuomo Alasoini, Tekes Maija Lyly-Yrjänäinen, TEM 10.3. Euroopan yritystutkimus (ECS) 13 Joitain Suomea koskevia tuloksia + johtopäätöksiä Tuomo Alasoini, Tekes Maija Lyly-Yrjänäinen, TEM.3.14 ECS 13: mikä ja miten? ECS 13 on Eurofoundin toteuttama haastattelututkimus,

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

OpenUP ohjelmistokehitysprosessi

OpenUP ohjelmistokehitysprosessi OpenUP ohjelmistokehitysprosessi Sami Männistö Helsinki 14.11.2008 Seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos i HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET Tiedekunta/Osasto Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

Oppiminen aluekehittämisen moottorina

Oppiminen aluekehittämisen moottorina Oppiminen aluekehittämisen moottorina Länsi-Uusimaa uuteen nousuun seminaari 9.3.2010 Suuri osa siitä, mitä opimme koulussa ja yliopistossa ei liity talouselämän edellyttämään osaamiseen Adam Smith Kansojen

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Muu it. Eurooppa Brasilia Lähi-itä ja Afrikka Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2, % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu keskimäärin:

Lisätiedot

SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO

SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO VERKOSTON VETURINA KUUSAMO HIRSITALOT CANNUS TUNTEE JAPANIN JA SEN RAKENNUSALAN ERITTÄIN KUSTANNUSTEHOKAS TAPA VIENTIIN SYNERGIAA JA KOON EKONOMIAA

Lisätiedot

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013!

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Sisältö! 1. Tilanne nyt: waterscrumming! 2. Kokonaisvaltainen ketteryys mitä sillä haetaan, mitä sillä saadaan?! 3. Ketterän

Lisätiedot

Terveys, hyvinvointi ja tuottavuus toimitiloissa

Terveys, hyvinvointi ja tuottavuus toimitiloissa Terveys, hyvinvointi ja tuottavuus toimitiloissa WorldGBC-raportti 23.4.2015 Esityksen kulku Tutkimuksen tausta Tunnuslukuja toimitilojen vaikutuksista Yhteenveto Esityksen kulku Tutkimuksen tausta Tunnuslukuja

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014 Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014 SKOL-yritysten henkilöstömäärän kehitys 2013-2014 Henkilöstömuutos keväästä 2014 Henkilöstömuutos vuodessa Ennuste kevääseen 2015 Talonrakennus

Lisätiedot

John Smith. Kiinnostava maa: Kiina Kotimaa: Yhdysvallat Asema: Esimies Raportin pvm.:

John Smith. Kiinnostava maa: Kiina Kotimaa: Yhdysvallat Asema: Esimies Raportin pvm.: John Smith Kiinnostava maa: Kiina Kotimaa: Yhdysvallat Asema: Esimies Raportin pvm.: 17.03.2016 Disclaimer This report has been generated using answer pattern analysis and reporting software from itim

Lisätiedot

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla 28.10.2016 Nestori Syynimaa Sovelto Oyj 1 Puhujasta Seniori-konsultti Nestori Syynimaa SAFe, Scrum, Lean IT, ITIL, kokonaisarkkitehtuuri,.. PhD

Lisätiedot