Aasialaisten ohjelmistoprojektien kulttuuripiirteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aasialaisten ohjelmistoprojektien kulttuuripiirteet"

Transkriptio

1 hyväksymispäivä arvosana arvostelija Aasialaisten ohjelmistoprojektien kulttuuripiirteet Heikki Hämäläinen Helsinki HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

2 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta Fakultet Faculty Laitos Institution Department Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Tekijä Författare Author Heikki Hämäläinen Työn nimi Arbetets titel Title Tietojenkäsittelytieteen laitos Aasialaisten ohjelmistoprojektien kulttuuripiirteet Oppiaine Läroämne Subject Tietojenkäsittelytiede Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month and year Sivumäärä Sidoantal Number of pages Tiivistelmä Referat Abstract sivua Seminaariesitelmässä tutkitaan kolmen aasialaisen maan - Intian, Kiinan ja Japanin - ohjelmistotuotantoa. Näistä kaksi ensimmäistä ovat merkittäviä ulkoistettujen ohjelmistojen tuottajia. Japani ei tuota erityisemmin ulkoistettuja ohjelmistoja, mutta ulkoistaa omaa tuotantoaan erityisesti Kiinaan. Japanilainen tapa ulkoistaa eroaa länsimaisesta muun muassa siinä, että ulkoistamisella ei välttämättä pyritä etsimään kustannusetua vaan laatua. Kulttuureja tutkitaan esitelmässä myös Hofsteden kulttuurien dimensioteorian pohjalta. Esimerkiksi Intian ja Kiinan suuret valtaetäisyysarvot ilmenevät siinä, että alaiset eivät kritisoi julkisesti esimiehiään. Maat ovat länsimaihin verrattuna kollektiivisia. Japanissa tämä yhdistyy korkeaan maskuliinisuuteen, mikä näkyy siinä, että hyvässä yrityksessä työskentely on tärkeämpää kuin hyvä palkka. Merkittävä ero aasialaisissa kulttuureissa verrattuna länsimaisiin kulttuureihin on pitkälle aikavälille suuntautuminen. ACM Computing Classification System (CCS): D.2 [Software engineering] Avainsanat Nyckelord Keywords ohjelmistotuotanto, kulttuuri, ulkoistaminen Säilytyspaikka Förvaringsställe Where deposited Muita tietoja övriga uppgifter Additional information

3 Sisältö ii 1 Johdanto 1 2 Johdatus Intian, Kiinan ja Japanin nykytilanteeseen 1 3 Hofsteden kulttuurien dimensioteoria 2 4 Japanilainen ohjelmistotuotanto Ohjelmistotuotannon nykytila Japanilainen tapa ulkoistaa Intialainen ohjelmistotuotanto Ohjelmistotuotannon historia Nykytilanne Kulttuuripiirteet Kiina - nouseva ohjelmistomahti 9 7 Yhteenveto 11 Lähteet 11

4 1 1 Johdanto Ohjelmistotuotanto ei ole ala, joka olisi vapaa ympäröivästä kulttuurista. Globalisaatio ei ole johtanut eri kulttuurien häviämiseen tai yhdistymiseen, vaan ennemminkin lisännyt niiden välisiä kosketuspintoja. Näin ollen eri maiden ohjelmistotuotantoa on mielekästä tutkia myös kulttuurisesta lähtökohdasta. Tämä seminaariesitelmä keskittyy kolmeen aasialaiseen maan ja niiden ohjelmistoprojektien kulttuuripiirteisiin. Maat ovat Intia, Kiina ja Japani. Näistä kaksi ensimmäistä ovat merkittäviä ulkoistettujen ohjelmistojen tuottajia. Erityisesti Intia on kansainvälisessä mittakaavassa suurin ulkoistettujen ohjelmistojen tuottaja. Samoin Kiinan osuus on ollut kasvava. Japani ei ole ulkoistamisen kohde, mutta maa itse ulkoistaa tuotantoaan. Japanilaisten yritysten käyttämät ulkoistamisen tavat ja menetelmät eroavat mielenkiintoisella tavalla länsimaisista käytännöistä. Kulttuurien tuntemuksesta voi olla hyötyä myös seuraavilla tavoilla. Ulkoistaminen edellyttää hyvää kommunikaatiota eri sidosryhmien välillä. Kommunikaation osalta on eduksi tuntea eri osapuolten kulttuureja ja näihin liittyviä tapoja. Esimerkiksi kiinalaiselle yhtiökumppanille ei ole viisasta antaa liikelahjana kelloa, sillä kellot liitetään Kiinassa kuolemaan. Lopputuloksena voi olla liikekumppanuuden nopea päättyminen. [LIN05] Globalisaation myötä työvoiman liikkuvuus on kasvanut. Siirtolaisten assimiloituminen valtakulttuuriin vie aikansa. Monikulttuurisissa työyhteisöissä on eduksi tuntea työtoverien kulttuuria. Kolmanneksi ulkoistamisen tuottaminen voi olla myös mahdollisuus suomalaisille. Erityisesti japanilainen ohjelmistotuotanto etsii ulkoistamisen kautta laadun sijasta teknistä erityisosaamista. 2 Johdatus Intian, Kiinan ja Japanin nykytilanteeseen Intia ja Kiina ovat kaksi maailman väkirikkainta maata. Maiden taloudet eivät kuitenkaan ole erityisen suuria suhteessa väkilukuun. Esimerkiksi Yhdysvaltojen talous on kolme kertaa Kiinaa suurempi ostovoimakorjattua bruttokansantuotetta verrattaessa. Japanin talous on samaa luokkaa kuin Intian vaikka maan väkiluku on noin 10 prosenttia Intian väkiluvusta. Intia ja Japani ovat poliittisilta järjestelmiltään demokratioita. Kiina taas on kom-

5 2 munistinen diktatuuri. Kiinan osalta on kuitenkin huomattava, että maa on käytännössä kuitenkin markkinatalousmaa. Maiden tunnusluvut ovat kuvattuna taulukossa 1. Taulukko 1: Maiden tunnuslukuja Väkiluku BKT BKT per cap. Intia 1,2 mrd. 4,711 biljoonaa USD 3,851 USD Kiina 1,3 mrd 10, Japani 126 milj. 4, Hofsteden kulttuurien dimensioteoria Kulttuurien dimensioteoria on Geert Hofsteden kehittämä malli kulttuurien välisten erojen tutkimiseen. Teoriaan viitataan hyvin usein myös tietojenkäsittelyn tutkimuksissa, kun halutaan verrata eri kulttuureja. Teoriassa kulttuureita tutkitaan viidessä eri dimensiossa. Dimensiot ovat: ˆ valtaetäisyys (power distance - PDI) - Kuinka hyväksyttävää on vallan epätasainen jakautuminen. ˆ individualismi vs. kollektivismi (IDV) - Pitääkö kukin vain itsestään ja lähipiiristään huolen vai pitääkö yhteisö huolen jäsenistään. ˆ maskuliinisuus vs. feminiinisyys (MAS) - Onko yhteisö kilpailullinen ja saavutushakuinen vai yhteistyöhön suuntautuva ja heikosta huolehtiva. ˆ epävarmuuden välttäminen (uncertainty avoidance - UAI) - Kuinka kulttuuri suhtautuu epävarmuuteen. Pitääkö kaikkeen varautua? ˆ pitkälle aikavälille vs. lyhyelle aikavälille suuntautuminen (long-term versus short-term orientation - LTO). Pitkä aikaväli ilmenee esimerkiksi säästäväisyytenä, kun lyhyt aikaväli taas painottaa traditiota ja mennyttä. Tulevaisuuteen suuntaamisessa nousee esille myös häpeä, jolla on tärkeä merkitys aasialaisissa kulttuureissa. Hofsteden teoriassa on kuitenkin olennaista huomata, että se ei kerro niinkään yksilöistä kuin kokonaisista kulttuureista. Eri yksilöiden välillä on luonnollisesti vaihtelua. [HOF10]

6 3 Tutkimuksessa on arvioitu, että erityisen kiinnostavia ohjelmistoprojektien osalta ovat PDI, UAI ja IDV. Esimerkiksi korkea PDI johtaa siihen, että esimiehen toive tai pohdinta "Tehtäisiinkö näin?"saatetaan ymmärtää käskynä. Seuraavassa palaverissa voidaankin huomata tiimin toteuttaneen jotain sellaista, joka oli vasta ajattelun asteella. Korkean UAI:n kulttuureissa on varautuminen tärkeätä. Samoin deadlinet on tarkasti tiedettävä. Kollektiivisissa kulttuureissa yksilön innovointi voi olla hankalampaa, sillä superosaajille ei ole tilaa toimia itsenäisesti. [BOR03] Taulukossa 1 on kuvattuna dimensiot tutkittaville maille. Näiden lisäksi taulukossa ovat Suomen ja Yhdysvaltain arvot tarjoamassa vertailupintaa länsimaalaisiin kulttuureihin. [HOFI, HOFK, HOFJ, HOFS, HOFY] Taulukko 2: Maiden dimensioluvut PDI IDV MASC UAI LTO Intia Kiina Japani Suomi Yhdysvallat Intia on maa, jossa eriarvoisuus hyväksytään. Työntekijät odottavat tulevansa johdetuksi ylhäältä. Maassa on selviä kollektiivisuuden piirteitä. Suhteellisen korkea maskuliinisuuden arvo kertoo siitä, että menestymistä elämässä ja työssä arvostetaan. Epävarmuuden sietokyvyn osalta intialaiset eivät erityisemmin tavoittele täydellisyyttä. Tämä kertoo myös erilaisuuden hyväksymisestä. He ovat myös pitkälle aikavälille suuntautuneita. Uskonnollisen karman käsite on olennainen. [HOFI] Kiina on tutkittavien maiden joukosta valtaetäisyyden osalta korkein. Kunkin tulee tyytyä asemaansa ja hyväksyä esimiesten valta, vaikka sitä käytettäisiin väärin. Kiinassa yhteisön etu menee yksilön edun edelle. Epävarmuuden välttämisen matala arvo kertoo käytännöllisyydestä ja moniselitteisyydestä. Tämä ilmenee myös kielessä, joka on täynnä moniselitteisiä sanoja. Kulttuuri on hyvin pitkälle aikavälille suuntautunut. [HOFK] Japanin osalta voidaan kiinnittää huomiota myös yhteen maailman korkeimmista maskuliinisuuden tasoista. Kilpailu ei kuitenkaan ilmene yksilöiden vaan erilaisten ryhmien välillä. Japanilaiset pyrkivät myös täydellisyyteen. Japanilaisessa kulttuurissa pyritään välttämään epävarmuutta erityisen pitkälle. Tämä ilmenee mm. suuressa tarkkuudessa pukeutumisen suhteen ja muutenkin erilaisena valmistautu-

7 4 misena. Tämän katsotaan johtuvan mm. siitä, että maata uhkaavat säännöllisesti luonnonkatastrofit. Muiden arvojen osalta Japanin valtaetäisyys ei ole yhtä korkea kuin Kiinan ja Intian. Kollektiivisuuden osalta arvo vastaa Intiaa. Maa on Kiinan tavoin pitkälle aikavälille suuntautunut. Anekdoottimaisena huomiona voi esittää, että suomalaisen Supercell-ohjelmistoyhtiön ostaneen SoftBankin toimitusjohtaja ja perustaja on laatinut yritykselleen 300-vuotissuunnitelman. [AAM, HOFJ] Aasialaiset kulttuurit eroavat länsimaalaisista esimerkiksi ymmärtämisen näkökulmasta. Länsimaalainen lähestymistapa on analyyttinen. Asiat pyritään kategorisoimaan ja niistä pyritään muodostamaan sääntöjä, joiden avulla voidaan ennustaa. Aasialainen näkökulma on holistinen. Tällöin kiinnostuksen kohteena ovat suhteet ja samanlaisuudet. Tämä ilmenee esimerkiksi siinä, että aasialaiset eivät esim. psykologisissa testeissä pysty yhtä hyvin erottamaan yksittäisiä kohteita kuin länsimaalaiset. Taustalla on osittain kulttuurillinen kollektiivisuus verrattuna länsimaalaiseen individualismiin. [HUI07] 4 Japanilainen ohjelmistotuotanto 4.1 Ohjelmistotuotannon nykytila Japanin ohjelmistotuotanto on keskittynyt kotimaisille markkinoille. Ulkomaisen viennin osalta tästä merkittävä poikkeus on videopelien tuotanto. Puhtaan ohjelmistoviennin sijaan maan vientituotteena ovat sulautetut järjestelmät kuten matkapuhelimet, GPS-laitteet ja vastaavat. Maassa arvioitiin vuonna 2005 olleen sulautettujen ohjelmistojärjestelmien insinööriä.[cus09][mey07] Japanilaiset ohjelmistoyritykset ovat harvoin itsenäisiä. Ennemminkin kyse on ohjelmistotehtaista, jotka ovat kiinteässä yhteydessä laitteistojen valmistajiin. [YOU11] Japanilainen ohjelmistotuotanto on tutkimusten perusteella tehokasta. Esimerkiksi Cusumanon ja muiden [CUS03] tutkimuksen mukaan japanilaiset projektit tuottavat enemmän rivejä ja asiakkaat raportoivat niistä vähemmän virheitä kuin yhdysvaltalaisista, intialaisista tai eurooppalaisista projekteista. Ongelmaksi maassa on muodostunut työvoimapula erityisesti ohjelmistoalalla. Tämä johtuu mm. väestörakenteen vinoutumisesta, eläköitymisestä ja ohjelmistoalan heikosta suosiosta nuorten keskuudessa. Työvoimapulan myötä ulkoistamisen tarve on kasvanut. Vuosituhannen alussa arviolta vain kuusi prosenttia japanilaisista yri-

8 tyksistä ulkoisti ohjelmistotuotantoaan. Vuonna 2006 taas lähes puolet yrityksistä vähintäänkin suunnitteli ulkoistamisen aloittamista.[mey07] Japanilainen tapa ulkoistaa Ulkoistamisen taloudellisen arvon on arvioitu olleen vuonna 2004 noin pari miljardia dollaria, josta kolme neljäsosaa suuntautui Kiinaan ja yksi neljäsosa Intiaan. Tämän on arvioitu Kiinan osalta vastanneen 60 prosenttia maan ohjelmistoviennistä. Japanissa Kiina on nähty myös lokalisointikohteena, johon ohjelmistoja voidaan viedä. Kiinassa on myös hyvin japanin kieltä osaavia henkilöitä. [MEY07] Japanilaiset yritykset eivät pyri hankkimaan ulkoistuksella ensisijaisesti kustannusetuja. Ulkoistamisen tavoitteena on sen sijaan saada käyttöön erityisen laadukasta tietotaitoa. Japanilaisten näkökulmasta ulkoistamissuhde ei ole kertaluonteinen, vaan tavoitteena on pitkä asiakassuhde. Tämä on johtanut esim. mielenkiintoiseen käytäntöön, jossa useita toimittajia kilpailutetaan näiden tietämättä koeprojektilla, joka toimittajien tietämättä toteutetaan myös sisäisesti. Varsinainen ulkoistus tehdään vasta tätä kautta saadun arvioinnin kautta. Ulkoistamisvalintaan voidaan siis käyttää varsin runsaasti rahaa. [TIW08] Tässä voi havaita sekä korkean LTO:n että UAI:n vaikutuksen. Päätöstä ulkoistamiskumppanista pitää harkita tarkkaan. Kumppani nähdään toisaalta pitkän tähtäimen sijoituksena. Japanilaiset yritykset pelkäävät ulkoistuksen voivan johtaa yrityssalaisuuksien kuten teknologioiden tai bisnesprosessien paljastumiseen. Ulkoistamisessa on aina riskinä, että alihankkija voi ruveta kilpailemaan varsinaisen tuottajan kanssa. Ratkaisuna tähän on jakaa projekti pieniin palasiin, jotka ulkoistetaan eri tuottajille. Yksikään palasista ei ole yksinään toimiva, ja vain tilaajayrityksen on mahdollista hyödyntää kokonaisuutta. Sopimuspohjainen teollisuusoikeuksien suojeleminen ei ole tavanomaista japanilaiselle ohjelmistotuotannolle.[tiw08] Japanilaiset yritykset pyrkivät kontrolloimaan ohjelmiston suunnittelun täysin itsenäisesti. Tämä tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi arkkitehtuurisuunnittelua ei jätetä asiakkaan tehtäväksi. Tämä nostaa kustannuksia. Ulkoistetun ohjelmiston tuottaja tulee mukaan vasta yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä, toisin kuin länsimaalaisissa projekteissa. Japanilaiset yritykset osallistuvat myös vahvasti testaamiseen. [TIW08] Ohjelmistojen vaatimukset muuttuvat usein projektin aikana. Tarkoituksena on siis kiinnittää ratkaisut mahdollisimman myöhään. Tämä edellyttää jatkuvaa kommuni-

9 6 kointia, joka on haastavaa ulkoistettaessa projekteja. Japanilaisten kommunikointitaitoa ei pidetä kovin hyvänä. Tämän oletetaan johtuvan yhtenäisestä kulttuurista, jossa viestintä perustuu pitkälle hiljaiseen viestintään. Tämä ilmenee mm. moniselitteisinä ilmaisuina dokumentaatiossa. Japanilaisten monikulttuurisuuden tuntemus on heikkoa. [MEY07], tiwanaetal08 Tutkimuksessa arvioidaan, että vahva ote projektissa johtuu laadun varmistamisesta. Suuri osa ulkoistamista on sulautettujen ohjelmistojen tuottamista esimerkiksi matkapuhelimiin, tulostimiin jne., joissa tuotteen laadun näkökulmasta ohjelmiston merkitys on suuri. Japanilaiselle tuotannolle tyypillistä on laitteistojen ja ohjelmistotuotannon tekeminen rinnakkain tuotteen julkaisun nopeuttamiseksi.[tiw08] Välimiehenä toimivalla ohjelmistoinsinöörillä (engl. Bridge Software Engineer BSE) on merkittävä rooli ulkoistamisessa. Tämän tehtävänä on koordinoida tiedon kulkua asiakkaan ja yrityksen välillä koko projektin elämänkaaren ajan. BSE voi työskennellä joko kokonaan asiakkaan luona tai puoliksi asiakkaan ja puoliksi yrityksen luona. BSE:n roolina on pyrkiä pitämään yrityksen tietotaito erillään asiakkaan teknisestä tietotaidosta, mutta kuitenkin integroida tiedonkulkua. Kyse on siis yhdestä tavasta pitää vahvaa kontrollia projektiin. [TIW08] Japanilaisessa tavassa toteuttaa ulkoistusta voi selvästi havaita kulttuurillisia piirteitä. Muun muassa vaatimusten muuttuminen kesken prosessin kielii epävarmuuden välttämisestä. Vaatimuksia ei pidä kiinnittää liian aikaisin. Japanilaisen teollisuuden käytännöt ovat vaikuttaneet ketteriin ohjelmistoprosesseihin kuuluvien lean-menetelmien sisältöön. Lean-menetelmissä muun muassa pyritään pitkän aikavälin suunnitteluun, vältetään turhan tuotannon määrää sekä pyritään siirtämään päätökset viimeiseen mahdolliseen hetkeen. [JON13] 5 Intialainen ohjelmistotuotanto 5.1 Ohjelmistotuotannon historia Intian on tällä hetkellä tärkein ulkoistamiskohde maailmassa. Maan nousu ohjelmistotuotannon suurmaaksi ei ole ollut mutkaton. Itsenäistymisen jälkeen Intia pyrki talouspolitiikallaan omavaraisuuteen. Tämä johti muun muassa korkeisiin tulleihin ja ulkomaalaisten yritysten toiminnan rajoittamiseen. Ohjelmistotuotannon näkökulmasta erityisesti tiekonelaitteiden saatavuus oli pitkään erittäin heikkoa ja käy-

10 7 tettävissä olevat laitteistot vanhoja. Ulkoistettua ohjelmistotyötä oli hankala tehdä Intiassa. Tämän sijasta keskityttiin lähettämään työntekijöitä ulkomaille [DRO07]. Intia alkoi uudistaa talouttaan Neuvostoliiton hajottua. Maan infrastruktuuri oli kuitenkin heikkoa. Erityisesti internet-yhteyksiä oli vähän. Tämä johti valtion kehittämään 1990-luvulla ohjelmistopuistoja useisiin kymmeniin kaupunkeihin. Tarkoituksena oli siis tarjota infrastruktuuri uusille yrityksille, kouluttaa työntekijöitä ja taata rajapinta hallinnon ja yritysten välille [DRO07]. Yllättäen maan jälkeenjääneisyys osoittautui kilpailueduksi ns. Y2K-ongelman aikana, sillä valtaosa ongelmasta kärsineistä järjestelmistä olivat varsin vanhoja. Intiassa oli tarjolla runsaasti työvoimaa, joka pystyi korjaamaan vanhoja järjestelmiä. [DRO07] Työntekijöiden lähettäminen kohdemaihin on vielä 2000-luvulla ollut suosiossa, ja maa on kärsinyt jonkin verran aivovuodosta. Kuitenkin tilanne on parantunut niin, että intialaiset ammattilaiset ovat palaamassa takaisin hyödyntämään maan kasvavan ohjelmistoteollisuuden tarjoamia mahdollisuuksia.[des09] 5.2 Nykytilanne Intian ohjelmistotuotanto on keskittynyt ulkoistamisprojekteihin. Oma tuotanto on harvinaista. Tämä voi osoittautua haasteeksi maalle siinä vaiheessa, kun maan palkkaetu suhteessa länsimaihin alkaa pienentyä. [CUS03, CUS09] Intialaiset yritykset ovat keskittyneet osoittamaan osaamistaan kypsyysmallien käyttöönotolla. Esimerkiksi yli puolet CMM-tason (Capability Maturity Model) viisi yrityksistä on Intiassa. Vahvaan panostukseen osasyynä on yritysten huono tunnettavuus ulkomailla. Koska aiempaa mainetta ei ole, on laatu osoitettava sertifioinnin kautta. Yleensäkin intialaisille ohjelumisprojekteille on tyypillistä painottaa formaaleja menetelmiä ja prosesseja neuvoteltaessa ulkoistetuista projekteista. [CUS03, DRO07] Intia on vahvasti monikulttuurinen maa. Maa jakaantuu 28 osavaltioon, joissa puhutaan 22 kieltä. Tämän lisäksi maassa on useita uskontokuntia, joilla on omat uskonnolliset juhlansa. Tämä heijastuu maan ohjelmistoteollisuuteen. Paikallisissa ohjelmistoprojekteissa noin 10 prosenttia henkilökunnasta on osoitettu varallaoloon. Koska juhlapäivät eivät vastaa länsimaalaisia, on länsimaalaisille asiakkaille taattava palvelua luonnollisesti näinäkin päivinä. Kansallisina vapaapäivinä hyödynnetään ulkomailla toimivia yksiköitä. Tavoitteena on siis tarjota 24/7 palvelua. Kulttuurie-

11 8 roja ei nähdä Intiassa kuitenkaan ongelmana vaan ennemmin vahvuutena.[des09] Cusumanon ja muiden tutkimuksen perusteella intialaisten ohjelmistoprojektien tuottavuus koodirivien määrässä mitattuna on hivenen heikompaa kuin yhdysvaltalaisilla tai eurooppalaisilla projekteilla. Toisaalta asiakkaiden raportoimien virheiden määrä on myös matalampi. Intialaisissa projekteissa pariohjelmointi ja paritestaus ovat suosittuja. [CUS03] Tässä lienee nähtävissä kollektiivisen kulttuurin vaikutus. 5.3 Kulttuuripiirteet Haasteena intialaisille yrityksille on suuri työntekijöiden vaihtuvuus. Tämä johtuu mm. siitä, että yritysten maksamat palkat ja muut edut vaihtelevat paljon. Palkka on hyvin merkittävä kannustin intialaisille. Tämä on monesti ongelma ulkoistamisten osalta, sillä kontaktihenkilöt saattavat vaihtua useasti kesken projektin. Tämä on merkittävä ero verrattuna erityisesti japanilaisiin yrityksiin, joissa hyvinkin pitkät työsuhteet ovat tyypillisiä. [ABR09] Palkan kannustavuus vastaa maan korkeaa maskuliinisuuden arvoa. Intialaiset ovat hyvin säästäväistä kansaa, joten he pyrkivät erittäin tuottaviin sopimuksiin. Intian halpojen palkkakustannusten johdosta tämä on hyvin helppoa.[abr09] Päätösten tekeminen on hankalaa, ja niiden oletetaan tulevan ylhäältä. Intialaiset eivät ole kovin luovia työntekijöitä, vaan pyrkivät noudattamaan saatuja ohjeita täydellisesti. Tämä näkyy myös testaamisessa, jossa rajoitutaan tiukasti vaatimusten testaamiseen. Toisaalta koska Intia on kollektiivinen kulttuuri, kukin voi korjata myös toisen koodia. Tämä poikkeaa länsimaisista individualistisista kulttuureista, joissa kukin vastaa omasta koodistaan.[abr09] Tuotannon osalta intialaiset välttävät sitä, että julkaisusta tulisi tiputtaa ominaisuuksia pois. Sen sijasta pyritään loppuun saakka saavuttamaan tavoitteet vaikka merkittävillä ylitöillä. Tyypillisesti intialaiset työntekijät työskentelevät pitkään, josta seuraa usein vahvaa stressiä. Työntekijä poistuu myös hyvin harvoin työpaikaltaan ennen esimiestä. Koska asiakkaita on monilla eri aikavyöhykkeillä, työskennellään yrityksissä usein useissa vuoroissa. Aikataulujen suhteen intialaisilta on vaikea saada selvää vastausta, vaan useimmiten vastauksena on, että tähän pyritään. [ABR09] Länsimaalaisesta näkökulmasta intialaisten kanssa työskennellessä on tärkeää pyrkiä välttämään julkista kritisointia. Kritiikille oikea paikka on yksityinen keskustelu. Yleensäkin intialaisille on negatiivisen palautteen antaminen hankalaa. Kysyttäes-

12 9 sä intialaiset nyökkäävät ymmärtämisen merkiksi. Jos keskustelussa tämän jälkeen pyydetään sanallista varmistusta siitä, että on ymmärretty, on vastaus todennäköisesti hapuileva kyllä. Tämä ei tarkoita, ettei asiaa olisi ymmärretty, vaan vahva myöntäminen on epätyypillistä käyttäytymistä. Intialaisten käyttämä englanti sisältää paikallisia uudissanoja, joita ulkomaalaisten voi olla vaikea ymmärtää.[abr09] Intialaisten aikakäsitys on joustava. Jos kokous on sovittu tietyksi kellonajaksi, sen ymmärretään tarkoittavan ennemmin tiettyä ajanjaksoa. Kollektiivisena kulttuurina työn ja yksityisyyden välinen ero on vähäinen. Tämä ilmenee esim. siinä, että Intiassa on tyypillistä kutsua työtovereita kotiin ruokailemaan. Henkilökohtaiset suhteet ovat myös hyvin tärkeitä. Intialaiset pyrkivät ryhmäytymään myös ulkomailla, mikä voi johtaa siihen, että muita työntekijöitä ei pidetä työtovereina vaan ennemminkin asiakkaina. [ABR09] 6 Kiina - nouseva ohjelmistomahti Kiinan ohjelmistoviennin määrän on arvioitu olleen vuonna miljoonaa. Tämä on noin puoli prosenttia Kiinan kokonaisviennistä. Ohjelmistoalan kehittäminen on Kiinassa Intian tavoin tapahtunut valtiojohtoisesti. Valtio on perustanut ohjelmistokeskuksia, joissa haudotaan uusia yrityksiä. Useimmat kiinalaiset ohjelmistoyritykset ovat pieniä tai keskisuuria. Ongelmana on pienten yritysten osalta hallinnon ja johtamisen osaamisen puute. Ulkoistamisen näkökulmasta vain keskisuuret ja isot yritykset tuottavat merkittävässä määrin ulkoistettuja ohjelmistoja. Suuria yrityksiä on Intiaan verrattuna merkittävästi vähemmän. Kiinan etuna Intiaan verrattuna on it-laitteistojen tuotannon suuri määrä. [MA07, MEY07, WAN05, KSH05] Kiinalainen kulttuuri perustuu suhteille. Hyvien henkilösuhteiden luominen on siis ensiarvoisen tärkeää. Kiinalaisessa kulttuurissa - samoin kuin intialaisessa kulttuurissa - ei ole tapana sanoa suoraan vastaan. Jos siis kiinalainen työntekijä ei sano esimerkiksi amerikkalaiselle pomolleen vastaan, se ei tarkoita hänen olleen samaa mieltä. Tällöin on hyvin mahdollista, että kokouksen jälkeen lähetetään sähköposti, jossa kritiikki tuodaan yksityisesti esille. Erityisesti auktoriteettien vastustamista vältetään. [PLO06, KRI07] Kiinan valtio on panostanut avoimen lähdekoodin ohjelmistojen tuottamiseen ja viemiseen. Maassa on oma valtion tuottama Red Hat -pohjainen Red Flag Linux -distribuutio. Linuxin merkitys on suuri myös muutoin. Tämän on ennakoitu olevan kilpailuetu avoimen koodin ohjelmistojen suosion kasvaessa. Kiina panostaa myös

13 10 vahvasti koulutukseen. Avointen ohjelmistojen osaaminen on osa pakollista koulutusta useissa yliopistoissa. Maa on myös onnistuneesti saanut ulkomailla työskenteleviä osaajia palaamaan takaisin. [KSH05] Kiinan kotimarkkinat ovat valtaosin ulkomaalaisten hallussa. Tämä on herättänyt keskustelua siitä, onko ulkoistettujen ohjelmistojen tuottamiseen suuntautuminen ollut oikea valinta. Kiinan kotimarkkina on iso ja siihen panostaminen mahdollistaisi innovatiivisemman tuotannon syntymisen, mikä mahdollistaisi laajemman ohjelmistoviennin. Valtion tavoitteena on ollut myös vähentää riippuvuutta ulkomaista. Maa suosii systemaattisesti kotimaista tuotantoa esimerkiksi valtion hankinnoissa.[ksh05, YOU11] Kiinan ohjelmistovienti on - toisin kuin Intian - suuntautunut myös kehittyviin maihin. Tämänkin osalta OSS-puoleen suuntautuminen on eduksi, sillä useat kehitysmaat suosivat nimenomaan avoimia ohjelmistoja. Intiaan verrattuna maan ITlaitteistojen vienti on huomattavasti suurempaa.[ksh05] Kiinalaisten englannin kielen taito on heikompaa kuin intialaisten. Tämän takia ulkoistuksesta valtaosa - arviolta noin 60 % - suuntautuu Japaniin. Japanin ja Kiinan kulttuurit ovat varsin yhtäläisiä. Kyse ei ole pelkästään kielellisestä vastaavuudesta, vaan myös työskentelytapojen samanlaisuudesta ja ymmärtämisestä.[mey07, KRI07, HUO08] Japanilaiset ulkoistavat Kiinaan valtaosin modulaarisia ohjelmistoja. Kokonaisten järjestelmien tuotantoa on vähemmän. Suuret yritykset suosivat erityisesti modulaaristen ohjelmistojen kehityksessä vesiputousmallia. Iteratiiviset mallit ovat suositumpia kokonaisten järjestelmien kehittämisessä. [ZHA07] Ulkoistaminen Kiinaan on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi. Japanilaiselle suunnittelutavalle on tyypillistä integroitu arkkitehtuuri, jossa itse ohjelmistopuoli on hankala erottaa ulkoistamista varten laitteistopuolesta. Tutkimuksissa on todettu isojen yritysten tyypillisiksi ongelmiksi viivästyneet tuotannot, kustannusten ylittämisen ja heikon laadun. Tämä koskee erityisesti modulaaristen ohjelmistojen tuotantoa. Tarvetta laadunhallinnan parantamiseen on paljon. Erityisesti japanilaisten yritysten tapa muuttaa ohjelmistojen vaatimuksia kesken tuotantoa on koettu haasteeksi. Tämä edellyttää tiivistä kommunikointia asiakkaan ja tuottajan välille. [MEY07, ZHA07] Toisaalta kuten edellä on todettu, kyse on tyypillisestä japanilaisesta kulttuuripiirteestä.

14 11 7 Yhteenveto Kolmen tutkitun aasialaisen maan ohjelmistotuotannon ymmärtämisessä on hyödyksi tuntea paikallisia kulttuureja. Kiina ja Intia ovat korkean valtaetäisyyden maita, joissa auktoriteettia ei haluta vastustaa. Maat ovat myös kollektiivisia, jolloin ryhmän merkitys on suurempi kuin yksilön. Japanin osalta maan korkea epävarmuuden välttäminen näkyy ohjelmistotuotannossa. Vaatimusten määrittelyssä suositaan mukautuvuutta. Vaatimuksia korjataan kesken projektin niin, että ne varmasti vastaavat toivottua lopputulosta. Japanilaiset yritykset pyrkivät myös ulkoistamisessa varmoihin valintoihin. Aasialaisille kulttuureille tyypillisen pitkän aikavälin suuntautumisen johdosta liikesuhteet katsotaan pitkäkestoisiksi. Lähteet AAM Mobiilipelit menestyvät. Paakirjoitukset/ /artikkeli/mobiilipelit+ menestyvat.html. [ ] ABR09 BOR03 CUS09 CUS03 Abraham, L. R., Cultural differences in software engineering. Proceedings of the 2nd India software engineering conference, ISEC 09, New York, NY, USA, 2009, ACM, sivut , URL / Borchers, G., The software engineering impacts of cultural factors on multi-cultural software development teams. Software Engineering, Proceedings. 25th International Conference on, 2003, sivut Cusumano, M., Crandall, W., MacCormack, A. ja Kemerer, C., Critical decisions in software development: Updating the state of the practice. Software, IEEE, 26,5(2009), sivut Cusumano, M., MacCormack, A., Kemerer, C. F. ja Crandall, B., Software development worldwide: The state of the practice. IEEE Softw., 20,6(2003), sivut URL MS

15 12 DRO07 DES09 Drozdowski, T., Huynh, H., Lininger, B., Peng, Y.-C. ja Sakulyong, N., India s rise as a software power: Governmental policy factors. Management of Engineering and Technology, Portland International Center for, 2007, sivut Deshpande, S. ja Richardson, I., Management at the outsourcing destination - global software development in India. Global Software Engineering, ICGSE Fourth IEEE International Conference on, 2009, sivut HOFJ What about China? [ ] HOFS What about Finland? [ ] HOFI What about India? [ ] HOFK What about Japan? [ ] HOFY What about USA? html. [ ] HOF10 HUO08 HUI07 JON13 Hofstede, G., H. G. J. j. M. M., Cultures and organizations: Software of the mind. McGraw-Hill, London, Huosong, X., Software industry in China and patterns of software development based on knowledge integration and diffusion. Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, WiCOM 08. 4th International Conference on, 2008, sivut 1 4. Huiyang, L., Xianghong, S. ja Kan, Z., Culture-centered design: Cultural factors in interface usability and usability tests. Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking, and Parallel/Distributed Computing, SNPD Eighth ACIS International Conference on, osa 3, 2007, sivut Jonsson, H., Larsson, S. ja Punnekkat, S., Synthesizing a comprehensive framework for lean software development. Software Engineering and

16 Advanced Applications (SEAA), th EUROMICRO Conference on, 2013, sivut MEY07 KSH05 KRI07 LIN05 MA07 PLO06 TIW08 WAN05 Kojima, S. ja Kojima, M., Making it offshoring work for the Japanese industries. Teoksessa Software Engineering Approaches for Offshore and Outsourced Development, Meyer, B. ja Joseph, M., toimittajat, osa 4716 sarjasta Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin Heidelberg, 2007, sivut 67 82, URL _6. Kshetri, N., Structural shifts in the chinese software industry. Software, IEEE, 22,4(2005), sivut Krishna, S., Sahay, S. ja Walsham, G., Managing cross-cultural issues in global software outsourcing. Commun. ACM, 47,4(2004), sivut URL Ling-Chao, M., Strategies for adjustment in cross-cultural communication. Intelligent System Design and Engineering Applications (ISDEA), 2013 Third International Conference on, 2013, sivut Ma, J., Li, J., Chen, W., Conradi, R., Ji, J. ja Liu, C., An industrial survey of software outsourcing in China. PROFES, Münch, J. ja Abrahamsson, P., toimittajat, osa 4589 sarjasta Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2007, sivut 5 19, URL db/conf/profes/profes2007.html#malccjl07. Plocher, T., Working with a global lab team in China. ACM interactions, 13,2(2006), sivut Tiwana, A. et al., Myths and paradoxes in Japanese it offshoring. Communications of the ACM, 51,10(2008), sivut Wang, Q. ja Li, M., Software process management: Practices in China. ISPW, Li, M., Boehm, B. W. ja Osterweil, L. J., toimittajat, osa 3840 sarjasta Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2005, sivut , URL ispw/ispw2005.html#wangl05.

17 14 YOU11 ZHA07 Yuhong, L., Software industry competitive strategy and innovation: A comparison among typical nations. Information Technology, Computer Engineering and Management Sciences (ICM), 2011 International Conference on, osa 3, 2011, sivut Zhang, L., Chai, M., Zhang, X., Miyake, S. ja Mibe, R., Survey on Japan-oriented offshore software development in China. SEAFOOD, Meyer, B. ja Joseph, M., toimittajat, osa 4716 sarjasta Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2007, sivut , URL uni-trier.de/db/conf/seafood/seafood2007.html#zhangczmm07.

Hajautettu ohjelmistokehitys Lean-näkökulmasta: tapaustutkimus hukkatekijöistä

Hajautettu ohjelmistokehitys Lean-näkökulmasta: tapaustutkimus hukkatekijöistä Hajautettu ohjelmistokehitys Lean-näkökulmasta: tapaustutkimus hukkatekijöistä Paula Mäenpää Helsinki 23.9.2011 Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Tietokonepelit ohjelmistotuotantoprojektin aiheena pelialan orientoivassa korkeakouluopetuksessa

Tietokonepelit ohjelmistotuotantoprojektin aiheena pelialan orientoivassa korkeakouluopetuksessa Tietokonepelit ohjelmistotuotantoprojektin aiheena pelialan orientoivassa korkeakouluopetuksessa Olli Sinerma Helsinki 5.5.2009 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

IDEAALIN JOHTAJUUDEN KUVAUKSET SUOMALAISISSA JA RUOTSALAISISSA LINKEDIN-PROFIILEISSA

IDEAALIN JOHTAJUUDEN KUVAUKSET SUOMALAISISSA JA RUOTSALAISISSA LINKEDIN-PROFIILEISSA IDEAALIN JOHTAJUUDEN KUVAUKSET SUOMALAISISSA JA RUOTSALAISISSA LINKEDIN-PROFIILEISSA Hanna Liisa Nordgren Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Viestintä Pro gradu -tutkielma Lokakuu 2013 2

Lisätiedot

Suomalaisen matkailuyrityksen etabloituminen Venäjän markkinoille, case: Sokos Hotels

Suomalaisen matkailuyrityksen etabloituminen Venäjän markkinoille, case: Sokos Hotels Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketoiminta ja kulttuuri Imatra Majoitus- ja ravitsemisala Matkailun koulutusohjelma Salla-Riikka Lattu Suomalaisen matkailuyrityksen etabloituminen Venäjän markkinoille, case:

Lisätiedot

Ketterät ohjelmistomenetelmät startup-yrityksen innovaatioprosessissa

Ketterät ohjelmistomenetelmät startup-yrityksen innovaatioprosessissa Ketterät ohjelmistomenetelmät startup-yrityksen innovaatioprosessissa Tapio Heiskanen Helsinki 14.2.2013 Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos i HELSINGIN YLIOPISTO Tiedekunta

Lisätiedot

Mura, muri, muda lean-filosofian hukkakäsitteet ohjelmistokehityksessä

Mura, muri, muda lean-filosofian hukkakäsitteet ohjelmistokehityksessä hyväksymispäivä arvosana arvostelija Mura, muri, muda lean-filosofian hukkakäsitteet ohjelmistokehityksessä Henri Karhatsu, Simo Moilanen Helsinki 2.12.2009 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Kulttuurin huomioiminen käytettävyyssuunnittelussa

Kulttuurin huomioiminen käytettävyyssuunnittelussa Kulttuurin huomioiminen käytettävyyssuunnittelussa Minna Kamppuri 13.9.2002 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ohjelmistotuotteen käytettävyys perustuu ihmisten

Lisätiedot

Suorat investoinnit Kiinasta Afrikkaan

Suorat investoinnit Kiinasta Afrikkaan TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Suorat investoinnit Kiinasta Afrikkaan Foreign Direct Investments from China to Africa Kandidaatintyö Sami Koskela Laura Saarlo TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Prosessien kypsyysmallit hajautetussa ohjelmistokehityksessä

Prosessien kypsyysmallit hajautetussa ohjelmistokehityksessä hyväksymispäivä arvosana arvostelija Prosessien kypsyysmallit hajautetussa ohjelmistokehityksessä Tevje Olin Helsinki 22.10.2013 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma Janne Jauhiainen TIETOJOHTAMINEN KETTERÄSSÄ OHJELMISTOKEHITYKSESSÄ (SCRUM): CASE

Lisätiedot

SUOMEN JA SINGAPOREN KULTTUURILLISET EROAVAISUUDET

SUOMEN JA SINGAPOREN KULTTUURILLISET EROAVAISUUDET SUOMEN JA SINGAPOREN KULTTUURILLISET EROAVAISUUDET TIETOPAKETTI SINGAPOREEN MENIJÄLLE Miika Kervola Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi IT-PALVELUIDEN ULKOISTAMINEN TRANSAKTIOKUSTANNUSTEOREETTINEN TAPAUSTUTKIMUS Tarkastajat: Professori Jaana Sandström Professori

Lisätiedot

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Pekka Ylöstalo Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:4 Pekka Ylöstalo Työministeriö Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto 2007

Sanomalehtiyliopisto 2007 Sanomalehtiyliopisto 2007 JULKAISU No 29 Levón-instituutti Avoin yliopisto Tuotantotalouden erityiskysymyksiä KIINAILMIÖ 1 Sanomalehtiyliopisto 2006 2 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin

Lisätiedot

Projektien kehitysmenetelmän valinnasta

Projektien kehitysmenetelmän valinnasta Projektien kehitysmenetelmän valinnasta LuK-tutkielma TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojenkäsittelytiede Kalle Hjerppe 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ULKOMAALAISEN KORKEAKOULUOPISKELIJAN INTEGROITUMINEN TYÖYHTEISÖÖN

ULKOMAALAISEN KORKEAKOULUOPISKELIJAN INTEGROITUMINEN TYÖYHTEISÖÖN Mari Pihlajamäki ULKOMAALAISEN KORKEAKOULUOPISKELIJAN INTEGROITUMINEN TYÖYHTEISÖÖN Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi hanke Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2012 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM)

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM) Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA Global Account Management (GAM) Jenni Heinonen 0293683 Johanna Snell 0293832

Lisätiedot

PAIKALLISJOHDON REKRYTOINTI JA TOIMINTATAVAT

PAIKALLISJOHDON REKRYTOINTI JA TOIMINTATAVAT PAIKALLISJOHDON REKRYTOINTI JA TOIMINTATAVAT Suomalaisyritykset matkalla Intiaan Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Henrik Mikael Harberg 414239 Ohjaaja: KTT Kalle

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

Globaalin IT-organisaation rakenteita

Globaalin IT-organisaation rakenteita hyväksymispäivä arvosana arvostelija Globaalin IT-organisaation rakenteita Jarkko Rantavuori Helsinki 17.09.2013 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET

Lisätiedot

KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA

KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto DIPLOMITYÖ KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA Diplomityön aihe on hyväksytty

Lisätiedot

Sitoumusten hallinta ohjelmistoprojektisopimuksissa

Sitoumusten hallinta ohjelmistoprojektisopimuksissa Luonnos artikkeliksi oikeustieteelliseen julkaisuun Olli Pitkänen, Sari Kela, Jyrki Kontio, Reijo Sulonen Sitoumusten hallinta ohjelmistoprojektisopimuksissa 1 JOHDANTO Kirjoitetun lain ja oikeustapausten

Lisätiedot

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna ESPOO 2006 VTT WORKING PAPERS 44 Innovaatioympäristö tänään ja huomenna Jani Saarinen, Nina Rilla, Torsti Loikkanen & Juha Oksanen VTT Jaakko Alasaarela ZEF Solutions Oy ISBN 951 38 6596 7 (URL: http://www.vtt.fi/inf/pdf/)

Lisätiedot

OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä

OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä Jussi Saarinen Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsinki, 31. heinäkuuta 2014 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

Avoin innovaatio avain yrityksen menestykseen? Open Innovation the Key to Corporate Success?

Avoin innovaatio avain yrityksen menestykseen? Open Innovation the Key to Corporate Success? 14.4.2009 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Avoin innovaatio avain yrityksen menestykseen? Open Innovation the Key to Corporate Success? Kandidaatintyö

Lisätiedot

Luovuuden merkitys Applen menestyksessä

Luovuuden merkitys Applen menestyksessä Luovuuden merkitys Applen menestyksessä Kriittinen näkökulma muotoiluun ajattelutapana Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Kevät 2011 Veli Moilanen Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta

Lisätiedot

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Sini Riihijärvi Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008

Lisätiedot

DEVOPS-KEHITTÄJÄN OSAAMISPROFIILI IT- ALALLA

DEVOPS-KEHITTÄJÄN OSAAMISPROFIILI IT- ALALLA Pinja Mård DEVOPS-KEHITTÄJÄN OSAAMISPROFIILI IT- ALALLA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2015 TIIVISTELMÄ Mård, Pinja DevOps-kehittäjän osaamisprofiili IT-alalla Jyväskylä: Jyväskylän

Lisätiedot

Joustojen vaikutus tulevaisuuden työelämään Pysyykö ay-liike aktiivisena toimijana?

Joustojen vaikutus tulevaisuuden työelämään Pysyykö ay-liike aktiivisena toimijana? 2 2008 Joustojen vaikutus tulevaisuuden työelämään Pysyykö ay-liike aktiivisena toimijana? Otto Mäenniemi kesäkuu 2008 Kesäkuu 2008 Lisätiedot: Eija Hietanen eija.hietanen@sak.fi puh. 020 774 0107 SAK,

Lisätiedot