POLKU-ohjausmalli. Opas maahanmuuttajien parissa työskenteleville

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POLKU-ohjausmalli. Opas maahanmuuttajien parissa työskenteleville"

Transkriptio

1 POLKU-ohjausmalli Opas maahanmuuttajien parissa työskenteleville

2 Sisällys Johdanto 1 Sisällys 3 Ohjaajan työkalupakki 4 Kotoutumisprosessi 12 Monialaisen yhteistyön kumppanit 12 Ohjausmalli 16 Tiedonsiirtolomakkeet 18 Materiaalinkkejä 22 Tervetuloa Tervetuloa POLKU-ohjausmalliin Käsissäsi on maahanmuuttajan ohjaamisen apuvälineeksi kehitetty alueellinen ohjausmalli POLKU, joka auttaa ohjaamaan maahan muuttanutta asiakasta niiden palveluiden ja verkostojen äärelle, joiden avulla hänen koulutus- ja työelämäpolkujen rakentamista selkeytetään. Mikä on POLKU-ohjausmalli? POLKU muodostaa maahan muuttaneelle näkyvän toimintamallin, joka tukee mahdollisimman nopeaa koulutukseen ja työelämään siirtymistä. Jokaisella uuteen yhteiskuntaan kotoutuvalla ihmisellä on erilainen henkilökohtainen tilanne ja tarpeet. Kotoutujan oman tilanteen hahmottaminen on peruslähtökohta, jonka pohjalta häntä ohjataan palveluihin ja sosiaalisiin verkostoihin. Mihin tarkoitukseen POLKU-ohjausmalli on tehty? POLKU-ohjausmalli auttaa sekä ohjaajaa että ohjattavaa löytämään kotoutumiseen liittyviä moninaisia tarpeita ja palveluja. Kaikki maahan muuttaneet tarvitsevat tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, sen palveluista ja toimintatavoista. 3

3 Kaikilla toimijoilla on vastuu ohjauksesta. Ei ole olemassa yhtä toimijatahoa, joka vastaa kotoutumisprosessin kaikista osa-alueista. Osa toimijoista on julkisen sektorin toimijoita ja osa toimii kolmannella sektorilla. POLKU-ohjausmalli auttaa hahmottamaan, millaiset alueelliset palvelut ja toiminnat ovat kotoutujan omassa, yksilöllisessä tilanteessa tarpeellisia. Miten POLKU-ohjausmalli on tehty? Kajaanin kaupungin koulutusliike laitos toteutti ajalla POLKU maahanmuuttajanpolku kotoutumisen kautta työelämään -hankkeen (ESR) laajassa yhteistyössä Kainuun alueen maahanmuuttajatyötä tekevien toimijoiden kanssa. POLKU-ohjausmalli pohjautuu Kainuun maahanmuuttotyön linjaukset raporttiin ja Kainuun kuntien yhteiseen kotouttamisohjelmaan. Kainuun maahanmuuttotyön linjaukset on toteutettu osana Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) hallinnoimaa Kansainvälinen työvoima -projektia. Linjausten tarkoituksena on toimia pohjana kaikelle maahanmuuttotyölle Kainuussa; ne ovat kainuulaisten maahanmuuttotoimijoiden yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan maahanmuuttotyötä Kainuussa tulisi kehittää. Kainuun kuntien yhteisessä kotouttamisohjelmassa linjataan paikallisella tasolla maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvät tavoitteet, haasteet, kehittämistoimenpiteet ja resurssit. Kotouttamisohjelman tavoitteena on myös turvata maahanmuuttajille laadukkaat palvelut asuinpaikkakunnasta riippumatta. Kotouttamisohjelma/Kainuun%20kuntien%20 yhteinen%20kotouttamisohjelma% pdf Mitä kotoutuminen on? Kotoutumisen tavoitteena on, että maahanmuuttaja saavuttaa kantaväestön kanssa tasavertaisen aseman yhteiskunnassa niin oikeuksien kuin velvollisuuksienkin osalta. Kotoutumisen tärkein edellytys on kielitaito ja työikäisten työllistyminen; työ on parasta kotoutumista. Kotoutujat ovat keskenään erilaisessa elämänvaiheessa ja heillä on erilaisia valmiuksia ja haasteita hankkia niitä tietoja, taitoja ja verkostoja, joita kotoutuminen ja hyvinvointi uudessa ympäristössä edellyttävät. Kotoutuminen on moniulotteinen prosessi, johon tarvitaan sekä maahanmuuttajien että kantaväestön yhteistä panosta. Kotouttamistoimenpiteiden tulee lähteä jokaisen maahanmuuttajan yksilöllisistä tarpeista. Maahanmuuttajan kotoutumisen haasteet liittyvät maahantuloon, arkipäivän elämään, kielitaitoon, toimeentuloon, koulutukseen, työhön ja yhteiskuntaan ja yhteisöön mukaan pääsemiseen. Kuinka käytän POLKU-ohjausmallia? Ohjausmalli muodostuu kolmesta osasta. Sisällysluettelo on rakennettu kolmen sisältökokonaisuutta noudattaen omiksi osioikseen. Osiot ovat: Ohjaajan työkalupakki kuvaa kotouttamistyötä tekevän toimijakentän kertoo, millaisia kotoutumiseen liittyviä tehtäviä toimijat tuottavat ehdottaa pelkistettyjä kotoutumispolkuvaihtoehtoja erilaisissa tilanteissa olevien kotoutujien ohjauspolun hahmottamisen tueksi kuvaa toimijakohtaisesti kotouttamistyötä tekevien toimijoiden tarjoamia palveluja Ohjauksen työväline työväline yksilöllisen kotoutumispolun laatimista varten ohjauspolku laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa, asiakkaan yksilölliset toiveet ja tarpeet huomioiden sisältää tiedonsiirtovälineitä ja niiden käyttöohjeita: nivelvaiheen tiedonsiirtolomake ja lomakkeen käyttöohje sekä Osaamispassi Materiaalilinkit Materiaalilinkkejä kotoutumisen tueksi Maahanmuuttajien opetukseen suunniteltuja opetusmateriaaleja Maahanmuuttajien ohjausmateriaaleja, jotka luokitellaan pienempiin aihealueisiin pienempiin aihealueisiin pilkkominen auttaa tiedon löytämisessä Esimerkkejä ohjausmallin käytöstä tämä kuvataan vasta sitten, kun käytettävyys alkaa olla hahmottunut

4 Ohjaajan työkalupakki Eväitä kotoutumisprosessin ohjaamiseen

5 Pelkistetty kotoutumisprosessikuvaus Mikä? Mitä tietoa sisältää? Miten käytän? Kuviot on tarkoitettu ohjaajille viitteelliseksi avuksi. Kuviot ovat sovellettavia vaihtoehtoja eri asiakasryhmille. Tästä kuviosta aletaan miettiä erivaihtoehtoja maa- hantulijoille. Tähän voi laittaa reittejä/askeleita erilaista vaihtoehdoista ja lisäksi avata sanallisesti, esim. Vaihtoehtoja on monia, ohjausmallin tavoitteena on löytää ohjattavalle asiakkaalle oikea reitti Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelu Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta Varhaiskasvatus ja perusopetus Kotoutumiskoulutukset Kansanopisto Kansalaisopistot Kela TE-toimisto Korkea-asteen koulutukset Toisen asteen koulutukset: - ammatillinen koulutus - lukio - mava Alkukartoitus ja -haastattelu Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelut Elinkeinot, yrittäjyys ja työllistyminen Sote palveluista vastaa: Kajaanissa: Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelut Muissa Kainuun kunnissa: sosiaali ja terveyspalvelut Maistraatti Poliisi Kainuun sosiaali- ja terveydenhoidon kuntayhtymä Tarkemmin tietoa kotoutumisprosessista Kainuun kuntien yhteisestä kotouttamisohjelmasta:

6 Kotoutumisprosessi & Monialaisen yhteistyön kumppanit Kansalaisopisto Pelkistetty kuvio kotoutumisprosessista kertoo, mitä osa-alueita prosessiin liittyy Kuvion osa-alueista pääsee klikkaamalla sivulle sottua perustietoa. Linkit toimijoiden omille sivuille (ammattiopisto, lukio, mava), jotka on tehty tähän oppaaseen Monialaisen yhteistyön kumppanit - kohtaan Vapaa-aika ja harrastukset Esimerkkejä tästä: Toisen asteen koulutukset: Esittelysivu, johon voidaan liittää/ upottaa aiheeseen liittyvää tietoa, esim. yhteishaun hakulinkki, mavan opetussuunnitelma yms. tarpeelliseksi kat- Monialaisen yhteistyön kumppanit Tähän tulee jokaisen toimijan oma sivu (vrt. mavan mallisivu ) Kainuun liikunta ry Teema Teema Koulutus 2. asteen koulutus Lukio Kainuun ammattiopisto 10 11

7 Alkukartoitus ja -haastattelu Alkukartoituksessa arvioidaan alustavasti maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja palvelujen tarpeet. Alkukartoituksessa selvitetään tätä tarkoitusta varten tarvittavassa laajuudessa maahanmuuttajan aikaisempi koulutus, työhistoria, kaiseen alkukartoitukseen. Alkukartoitus henkilöille, jotka eivät ole TE-toimiston asiakkaita Kajaanin maahanmuuttajapalvelut tuottavat osana maahanmuuttajien palveluneuvontaa alkukartoituksen niille Kajaanissa asuville maahanmuuttajille, jotka eivät kuulu TE -toimen alkukartoitusten piiriin. Alkuhaastattelun perusteella asiakas ohjataan tarvittaessa kieliarvioon Kaukametsän opistoon. Opinto-ohjaus KAO:ssa Opinto-ohjauksella tuetaan ja ohjataan koulutuksen aikana hakeutumisvaiheesta valmistumiseen saakka sekä neuvotaan valmistumisen jälkeisissä valinnoissa. Opiskelijaa ohjataan toimimaan opiskelijayhteisössä, kehittämään opiskelutaitojasi ja itsetuntemustasi sekä arvioimaan omaa toimintaa. Ohjaus auttaa opiskelijaa suunnittelemaan ja seuraamaan omia opintoja sekä ottamaan vastuun niistä. Opiskelija saa ohjausta opintoihin liittyvissä valinta- ja ongelmatilanteissa ja ammatillisessa vä kuvataiteessa ja musiikissa. Oppilaitos edistää sellaisten taitojen kehittymistä, jotka auttavat opiskelijaa vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin. Aikuislinja toimii etälukioperiaatteella ja tarjoaa aikuisille tutkintotavoitteista ja jatko-opintoihin valmentavaa yleissivistävää opetusta yhteistyössä Isoverstaan kanssa. Opinto-ohjaus lukiossa Opiskelija saa lukiossa ohjausta opiskelunsa ja op- kielitaito sekä tarvittaessa muut työllistymiseen ja kotoutumiseen vaikuttavat seikat. Toisen asteen suuntautumisessa ja tuemme sinua myös henkilökohtaisesti kasvussa ja kehityksessä. pimisensa tueksi. Ohjaus auttaa opiskelijoita suunnittelemaan opinto-ohjelmaa ja tukee opiskelun eri Alkukartoitus TE-toimiston asiakkaina oleville TE-toimiston asiakkaana oleville maahanmuuttajille tehdään alkukartoitus, jossa sovitaan yksilöllisistä kotoutumista edistävistä palveluista. Alkukartoitukseen sisältyy alkuhaastattelu Alkuhaastattelussa selvitetään seuraavat maahanmuuttajan yleiset kotoutumisen valmiudet: luku- ja kirjoitustaito suomen ja ruotsin kielen taito opiskelutaidot ja valmiudet aikaisempi koulutus ja työkokemus erityistaitoihin liittyvä osaaminen ja muut vahvuudet omat työllistymis- ja koulutustoiveet elämäntilanne ja siitä johtuvat palvelutarpeet. koulutus Toisen asteen opinnoilla on merkittävä rooli kouluttautumisessa. Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ovat sijoittuneet tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen (MAVA) ja kotoutumiskoulutukseen sekä lukiokoulutukseen. Jos opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi, hänelle järjestetään mahdollisuus suomi toisena kielenä opintoihin. Opiskelijoita, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, tuetaan tarvittaessa etenkin kielten opinnoissa ja erityisin opetusjärjestelyin. Opetuksessa otetaan tarpeen mukaan huomioon opiskelijoiden äidinkieli ja kulttuuri. Opetusjärjestelyillä pyritään tukemaan opiskelijoiden omaa kielellistä identiteettiä Opinto-ohjaukseen osallistuvat mm. opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat, ja kuraattorit. Opinto-ohjausta annetaan luokkatilanteissa, pienryhmissä ja yksilönohjauksena. MAVA - Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus Ammatillisen peruskoulutuksen yhteydessä opiskelijoille voidaan järjestää opetukseen läheisesti liittyvää muuta toimintaa. Tällaista toimintaa ovat valmistavat koulutukset, joiden kautta erilaiset opiskelijat voivat parantaa valmiuksiaan tai valmistautua ammatillisten perustutkintojen suorittamiseen. MAVA -koulutus on tarkoitettu sekä nuorille että ai- vaiheissa sekä auttaa jatkokoulutusta ja elämänuraa koskevissa suunnitelmissa ja valinnoissa. Ohjaus on sekä luokkamuotoista että henkilökohtaista. Ohjaukseen osallistuvat rehtori, apulaisrehtorit, opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat ja eri aineiden opettajat sekä opiskelijahuoltoryhmä. Ohjausjärjestelmää tukevat ja täydentävät lukion toimistosihteerit. Kajaanin lukion ohjausjärjestelmään kuuluvat myös tutorit ja tossututorit. Lukiossa maahanmuuttajataustaisille oppivelvollisuusikäisille oppilaille (suomi toisena kielenä -oppilaat) annettavat tukitoimet koostuvat lähinnä tukiopetuksesta. Lukiossa hyödynnetään myös Isolukioverkoston suomi toisena kielenä -kursseja. Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma tehdään alkuhaastattelun yhteydessä työnhaun alkaessa. Pääosin ensimmäinen suunnitelma tehdään yhdessä maahanmuuttaja-asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kanssa. Maahanmuuttaja itse on olennainen toimi- enemmistökielen ja -kulttuurin rinnalla. Ammatillinen koulutus Kainuun ammattiopisto järjestää toiseen asteen ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille. Kai- kuisille maahanmuuttajille, jotka aikovat myöhemmin hakea ammatilliseen koulutukseen ja haluavat saada ammatin Suomessa. Valmistavan koulutuksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa. Koulutus kestää yhden lukuvuoden. ja kotoutumissuunnitelman laatimisessa. Alkuhaastattelun jälkeen maahanmuuttaja ohja- nuun ammattiopisto (KAO) on osa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitosta, jonka muodostavat Kajaanin lukio ja Kainuun ammattiopisto Lukio Kajaanin lukiossa on monipuolinen kurssitarjonta taan ostopalveluna hankittuun kotoutumislain mu- yleislinjalla ja lisäksi valtakunnallinen erityistehtä-

8 Korkea-asteen Kajaanin kau- misestä. Lisäksi Kajaanin kaupungissa toimii varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön koordinaattori. koulutus Kajaanin ammattikorkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulussa on kolme vieraskielistä koulutusohjelmaa: Degree Programme in International Business, Degree Programme in Tourism ja Degree Programme in Sports and Leisure Management, joissa opiskelee vuosittain noin sata tutkintotavoitteista ulkomaalaista opiskelijaa. Tämän lisäksi Kajaanin ammattikorkeakouluun saapuu vuosittain keskimäärin 70 vaihto-opiskelijaa Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyökorkeakouluista. AIKOPA Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Oulun Yliopiston pungin maahanmuuttajapalvelut Kajaanin maahanmuuttajapalveluiden tehtävänä on turvata Kajaaniin muuttavien pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden hyvinvoinnin perusta ja luoda edellytyksiä asiakkaiden turvalliseen, sujuvaan arkeen sekä kotoutumiseen. Maahanmuuttajapalveluiden toiminnassa keskitytään asiakaslähtöiseen kotouttavaan toimintaan ja turvapaikanhakijoiden asumisviihtyvyyden lisäämiseen, turvalliseen asumiseen, arjen tukemiseen sekä asiakasta osallistavaan palveluun. Palvelun tavoitteena on lisätä Maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten oikeuksista ja mahdollisuuksista erilaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin on säädetty lainsäädännössä ja palveluiden saamiselle voidaan asettaa lakiin perustuvia ehtoja (esim. Suomessa asuminen, kotipaikkaoikeus tai Suomessa työskentely). Ulkomaalaisten ja maahanmuuttajien yksilölliset tilanteet voivat olla hyvin erilaisia, joten oikeus toimeentulotukeen arvioidaan kunkin hakijan kohdalla erikseen. Niin ikään julkisessa terveydenhuollossa palveluiden maksullisuuteen ja oikeuteen saada terveydenhuoltopalveluja vaikuttavat ulkomaalaisen ja maahanmuuttajan yksilöllinen tilanne (mm. asumisen vakinaisuus, lähtömaa, sairaanhoito- / sosiaaliturvasopimus maiden välillä, kiireellisyys ja terveyspalveluiden välttämättömyys, ikä). Perusopetus Perusopetuksessa maahanmuuttajataustaisille oppivelvollisuusikäisille oppilaille (suomi toisena kielenä -oppilaat) annettavat tukitoimet koostuvat lähinnä tukiopetuksesta. Tarvittaessa opetustoimi voi saada erillisavustusta Opetushallituksesta suomi toisena kielenä -opetukseen ja oman äidinkielen opetukseen. Kajaanin kaupungissa maahanmuuttajaoppilaita on määrällisesti eniten ja kaupungin perusopetuksessa toimii sekä valmistavan opetuksen luokat että tukiluokat. Maahanmuuttajaopetuksen tukena toimii perusopetuksen maahanmuuttajatyön koordinaattori. Kajaanin yliopistokeskuksen aikuiskoulutusyksiköt muodostavat aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn. AIKOPA tarjoaa ammatillista ja korkeaasteen täydennyskoulutusta ja avointa korkeakouluopetusta. Lisäksi AIKOPAssa on järjestetty muun asiakkaan tietoa toimintamahdollisuuksista ja palveluista, ohjata asiakasta tarvittavien palvelujen piiriin, auttaa asiakasta muodostamaan palveluista tarkoituksenmukainen kokonaisuus yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä tukea asiakkaan Varhaiskasvatus ja perusope- Järjestöt ja va- paaehtoistoi- muassa maahanmuuttajataustaisten opettajien pätevöitymiskoulutuksia. omien voimavarojen käyttöön ottamista ja valinnan mahdollisuuksia. Kainuun sosiaa- tus Varhaiskasvatus Kaikissa Kainuun kunnissa maahanmuuttajataustaisen alle kouluikäisen lapsen kotoutumista tuetaan minta Kolmas sektori tarkoittaa suomalaisessa yhteiskunnassa pääasiassa järjestöjä, säätiöitä ja uusosuuskuntia. li- ja terveydenhuollon kun- päivähoidossa. Kunnissa varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma ovat toimeenpanevia asiakirjoja, jotka linjaavat kunnassa tarjottavia palveluja. Kolmannen sektorin toimintaan sisältyy sekä palkkatyötä että vapaaehtoistyötä. Toiminta on yksityistä, voittoa tavoittelematonta, itsehallinnollista ja perustuu vapaaehtoisuuteen. Kolmannen sektorin tayhtymä Kotoutuminen uuteen kasvu- ja elinympäristöön ja lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen edellyttävät yhteistyötä eri viranomais- vahvuutena on kyky yhdistää palkkatyötä ja vapaaehtoistyötä ja tuottaa hyötyä yhdistämällä yhteiskunnan eri osaamisalueita. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä järjestää Kainuun kunnille sosiaali- ja terveyspalvelut perussopimuksen mukaisesti. Puolangan kunta vastaa itse sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestä- tahojen ja perheen välillä. Varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsen suomen kielen oppimista. Kolmas sektori on Suomessa tuottanut palveluita erityisesti toimintaan, jossa perinteinen yritystoiminta ei ole ollut kannattavaa. Kainuulainen

9 kolmannen sektorin perustoiminta muodostuu Kainuun Nuotta ry (kylä- ja asuinaluetoiminta) Kulttuuripalvelut voivat toiminnallaan turvata kan- Kainuun poliisin Kajaanin pääpoliisiasemalle on ni- Kainuussa kansalaisjärjestöistä, niiden paikallisis- MLL:n Kainuun piiri ry (perhetoiminta) salaisten tasa-arvoista kohtelua, ehkäistä syrjäyty- metty erikseen kaksi poliisimiestä, joiden vastuulla ta kansalaislähtöisistä, moniarvoisista ja avoimista Kainuun työttömät mistä ja edistää maahanmuuttajien kotouttamista. ovat ulkomaalaisten oleskeluun ja lupiin liittyvät verkostoista. Kapova ry (potilas- ja vammaisjärjestöt) kysymykset. Nimettyjen poliisiviranomaisten vas- Kainuulaiset järjestöt ovat kansalaisvaikuttamisen kanava, tuottavat aatepohjaista perustoimintaa, ovat palveluntuottajia ja ovat tärkeitä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyökumppaneita. Järjestötoimintaa tarvitaan kolmannen sektorin kotoutumispolun rakentamiseen. Kansalaisten arjessa toteutuva matalan kynnyksen toiminta mahdollistaa sosiaalisten tukiverkostojen muodostumisen ja luontevan keskinäisen kanssakäymisen maahanmuuttajan kotoutumisprosessiin. Kotoutumisen kahdensuuntaisuus merkitsee kotoutumisen tarkastelua myös kantaväestössä. POLKU -ohjausmallia rakentamas- Järjestöfoorumin kautta toimivien järjestöjen lisäksi kaikissa Kainuun kunnissa on lukuisia muita paikallisesti toimivia järjestöjä, kuten: Kainuun Martat (naisten toiminta, koti ja perhe) SPRyhdistykset (auttamistehtävät, ystävätoiminta) KaMi ry (sosiaalinen vahvistaminen, hyvä arki) Unicef (kehitysapu ja humanitäärine apu) UNwomen (kehitysapu ja naisten auttaminen Liikunta-, nuoriso- ja kulttuu- Kirjastot Kirjastot tarjoavat kirjastopalveluja ja tietoa suomalaisista kirjastopalveluista maahanmuuttajille henkilökohtaisen opastuksen, kirjastovierailujen ja käännettyjen esitteiden avulla. Kirjasto järjestää ryhmille kirjastokäytön opastusta. Kirjasto tukee maahanmuuttajien oman kielen ja kulttuurin säilyttämistä hankkimalla ja välittämällä aineistoa. Kirjaston kokoelmaan hankitaan vieraskielistä aineistoa ja käytössä on sähköinen Press Display -palvelu, joka sisältää 1700 sanomalehteä 48 eri kielellä. Helsingin kaupunginkirjaston monikulttuurisesta kokoelmasta hankitaan tarpeen mukaan lainattavaksi siirtokokoelmia harvinaisemmilla kielillä. Kaukolainapalvelu on käytettävissä sekä kotimaasta että ulkomailta. tuulla on poliisille kuuluvien turvapaikkapuhuttelujen tekeminen ja päätösten tiedoksi antaminen sekä maasta poistamisen käytännön toteutus. Kajaanin pääpoliisiaseman lupapalvelujen tehtäväalueeseen kuuluvat ulkomaalaisasioiden osalta passi-, oleskelulupa-, ja kansalaisuushakemusten vastaanotto ja käsittely. Lisäksi lupapalvelut vastaa normaalimenettelyn mukaisesti myös ulkomaalaisväestön ajokortti- ja henkilökorttihakemusten vastaanotosta ja käsittelystä sekä yleisestä neuvonnasta ja ohjauksesta. Kela Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomessa asuvien sa olleet järjestöt. Maahanmuuttajien yhdistykset Maahanmuuttajien yhdistykset ovat kulttuuriorientoituneita järjestöjä, jotka edistävät toiminnallaan oman kulttuurin ja kielen säilyttämistä, sosiaalista yhdessäoloa ja ovat perheiden arjen tukena. Maahanmuuttajayhdistysten kulttuurituntemus ja osaaminen edistävät kotoutumista. Maakunnallinen Järjestöfoorum Maakunnallinen Järjestöfoorum on kansalaisjärjes- ripalvelut Liikunta- ja nuorisopalvelut Kainuussa monikulttuurinen nuorisotyö toimii samalla periaatteella kuin suomalaisten nuorten kanssa. Nuorisotyöntekijöiden täytyy kuitenkin olla erityisen aktiivisia tavoitellessaan maahanmuuttajanuoria toimintaan. Suomalaiset nuoret pääsääntöisesti tietävät, mitä nuorisotyö tekee ja tarjoaa, Kainuun museo, Kajaanin taidemuseo ja Kaupunginteatteri Maahanmuuttajataustaiset asiakkaat tutustuvat Kainuun museon ja Kajaanin taidemuseon näyttelyihin lähinnä opastettujen ryhmäesittelyjen välityksellä osana kotoutumis- tai muita koulutuksia. Kaupunginteatteri järjestää yhteistyössä maahanmuuttajapalvelujen kanssa yksittäisiä tapahtumia. sosiaaliturvaa eri elämäntilanteissa. Suomen sosiaaliturvajärjestelmä perustuu maassa asumiseen. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kaikilla Suomessa vakinaisesti asuvilla on oikeus Kelan myöntämiin sosiaaliturvaetuuksiin. Jos maahan muuttaja on oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan, hän saa Kela:n sairausvakuutuskortin eli Kela-kortin. töjen alueellisen toiminnan yhteistyöelin. Yhteiset toiminnan linjaukset on tehty Kainuun maakuntaohjelmaan. Järjestöfoorumin kokoonpano Etnika Kainuu ry (maahanmuuttaja-yhdistykset) Kainuun 4 h (nuorisotyö) Kainuun eläkeläiset (ikääntyvien toiminta) Kainuun kulttuuriyhdistys ry (kulttuuritoiminta) Kainuun Liikunta ry (liikuntajärjestöt) Kainuun luonnonsuojelupiiri (luontoharrastajat) Kainuun Nuorisofoorum (nuorisotyö) kun taas maahanmuuttaja ei välttämättä tiedä siitä mitään. Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelujen tuottajien kuten kirjaston, museoiden, musiikkiopiston ja teatteri- toiminnan lähtökohtana on palvelujen tuottaminen tasavertaisesti kaikille kaupunkilaisille. Palvelujen kohdentaminen maahanmuuttajataustaiselle väestölle on haasteellista esimerkiksi kielellisten kysymysten näkökulmasta. Maistraatti Maistraatissa maahan muuttava henkilö täyttää ja allekirjoittaa rekisteröinti-ilmoituslomakkeen ja tekee muuttoilmoituksen. Rekisteröinnin jälkeen maahanmuuttaja saa henkilötunnuksen. Poliisi Kotoutumiskoulutukset Kainuun ELY-keskus järjestää yhteistyössä Kainuun TE-toimiston kanssa maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta moduulimuotoisena. Kotoutumiskoulutusta järjestetään aikuisille, kotoutumislain piirissä oleville maahanmuuttajille.

10 Koulutus on pääsääntöisesti työvoimapoliittista koulutusta. tyminen ammatinvalinnalle ja uralle tai tukea paluuta työmarkkinoille. kasvua ja kehittymistä tarjoamalla neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluja sekä rahoitusta. Koulutukset järjestetään työvoimakoulutuksena ja ryhmät alkavat kaksi kertaa vuodessa. Kotoutu- Tavoitteena on turvata hallitut työmarkkinat sekä Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi seuraavis- ELY-keskuksen asiantuntijoilta saa lisätietoja rahoi- miskoulutuksen väliajoilla maahanmuuttajat ovat yhtäläiset oikeudet kaikille työntekijöille sa tilanteissa: tuslinjauksista, hankkeen soveltuvuudesta rahoi- aktiivisesti työ- ja koulutuskokeiluissa tutustumas- kansainvälistyvillä ja avoimilla työmarkkinoilla. Työ- Asiakkaalta puuttuu ammatillinen koulutus tai tukseen ja tuen hakemisesta. ELY-keskuksen tavoit- sa suomalaiseen työelämään ja eri työtehtäviin tai peräinen maahanmuutto nähdään osana osaavan hän suunnittelee alan tai ammatinvaihtoa teena on nopeuttaa erityisesti pk-yritysten kasvua koulutusaloihin. työvoiman saatavuuden turvaamista koko Kainuun Kokeilun avulla voidaan selvittää, olisiko yrittä- ja kilpailukykyä, kansainvälistymistä ja pääsyä ulko- alueella. Toimitaan aktiivisesti työperäisen maahan- jyys asiakkaalle sopiva uravaihtoehto maisille markkinoille mm. tarjoamalla tietoa, neu- Kansalaisopis- muuton edistämiseksi. Maahanmuuttajien työllisyysasteen nostaminen on kaikkien toimijoiden yhteinen tavoite. (Neitola & Salonen 2012, Jos asiakas on ollut pitkään poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden tai lastenhoidon takia, työkokeilun tavoitteena on selvittää, vontaa ja käytännön apua vientistrategioiden laatimisessa Lisätietoa: tot minkälaista tukea asiakas tarvitsee päästäkseen takaisin työhön. keinot Kainuussa on yksi yksityinen ja seitsemän kuntien ylläpitämää kansalaisopistoa. Kaikissa Kainuun kunnissa on vapaan sivistystyön lain edellyttämää kansalaisopisto-opetusta, jonka tavoitteena on tarjota opiskelumahdollisuuksia eri ikä- ja väestöryhmille sekä herättää kuntalaisten, mukaan luettuna Palkkatuki Työnantajana voit saada palkkatukea, kun palkkaat työttömän työnhakijan, jonka työllistymistä vaikeuttaa esimerkiksi pitkä työttömyys, ammattitaidon puute, vamma tai sairaus. Työkokeilun kesto vaihtelee, sillä asiakkaiden tilanteet ja kokeilun tavoitteet ovat erilaisia. Työkokeilu kestää enintään 12 kuukautta. Samalla työnantajalla työtä voi kokeilla enintään kuusi kuukautta. Jos työkokeilun järjestää kunta, työtä voi kokeilla enintään kuusi kuukautta samaa työtehtävää. Intotalo Yrittäjyyden valmennuskeskus Intotalon tarjoaa yrittäjyysvalmennusta. Toiminta ja valmennukset on suunniteltu yhdessä yrittäjien kanssa - yrittäjien parhaaksi. Lisätietoa: maahanmuuttajien, kiinnostus omaehtoiseen opiskeluun. Opintosetelit Opetushallitus tarjoaa vuosittain opistoille mahdollisuuden hakea maahanmuuttajille suunnattua opintoseteliavustusta. Palkkatuki on aina harkinnanvarainen, ja se perustuu työttömän työnhakijan tarpeisiin. TE-toimisto arvioi, kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän työllistymistä, ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa. TE-toimisto päättää myös tuen suuruuden ja ajanjakson tapauskohtaisesti. Myös työkokeilun päivittäinen ja viikoittainen työaika voi vaihdella tilanteesta riippuen. Työkokeilua voidaan järjestää enintään viitenä päivänä viikossa ja 4 8 tuntia päivässä Lisätietoa: TE-toimiston kotouttamispalvelut Kianta-opisto ja Kaukametsän opisto järjestävät työvoimapoliittista maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta. Kaukametsän opisto järjestää turvapaikanhakijoille suomen kielen koulutusta sekä yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (964/2004) 4 :n mukaisia yleisiä kielitutkintoja myös suomen kielessä. Elinkeinot, yrittäjyys ja työllis- Palkkatukea voidaan myöntää määräaikaiseen tai toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Palkkatukea voivat saada: Yritykset Muut yksityisen sektorin työnantajat, kuten yhdistykset, säätiöt ja kotitaloudet Kunnat ja kuntayhtymät Lisätietoa: Työkokeilu Työkokeilun tavoitteena on selvittää vaihtoehtoja Yritys-Suomi Yritys-Suomi Kainuu on osa valtakunnallista Yrityssuomi-toimintamallia. Tavoitteena on taata, että yritykset ja yrityksen perustajat saavat palveluita tasapuolisesti ja yhtäläisin perustein koko maassa mahdollisimman vaivattomasti ja saman toimintamallin pohjalta. Yrityssuomi.fi -verkkopalveluun on koottu kaikki olennainen tieto niin yrityksen perustamista suunnittelevalle kuin jo toimivalle yrittäjälle. Lisätietoa: ELY-keskus ELY-keskukset tukevat pk-yritysten perustamista, Kainuun TE-toimisto toteuttaa kotouttamiseen liittyviä palveluja kotoutumislain mukaisesti koko Kainuun alueella. Kainuun TE-toimiston palveluverkostoon kuuluu Kainuun työvoiman palvelukeskus Kajaanissa, Kuhmossa, Sotkamossa ja Suomussalmella sekä Yritys-Suomi Kainuun seudulliset yrityspalvelut. Palveluja toteutetaan yhdessä myös muiden sidosryhmien kanssa. TE-toimiston tarjoamissa palveluissa keskitytään tukemaan työnhakijoiden nopeaa työllistymistä, parantamaan osaavan työvoiman saatavuutta ja turvaamaan yritysten toimintaedellytyksiä. TE-toimistossa palvelut on järjestetty palvelulinjoittain:

11 työnvälitys- ja yrityspalvelut, osaamisen kehittämispalvelut ja tuetun työllistymisen palvelut. Kotoutumiskoulutuksiin ohjautuminen Alkukartoituksesta maahanmuuttaja saa ohjauksen kotoutumista edistävään palveluun, joka useimmiten on kotoutumiskoulutus. Kotoutumiskoulutusten jälkeen Kotoutumiskoulutuksen jälkeen maahanmuuttajia ohjataan joko suoraan työmarkkinoille, ammatilliseen työvoimakoulutukseen tai omaehtoiseen koulutukseen, jota mahdollisuuksien mukaan tuetaan työttömyysetuudella. Kansanopisto Kainuun Opistolla Paltamossa on maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava linja ja aikuisten perusopetuslinja. Myös ns. kymppiluokalla opiskelee peruskoulun päättäneitä maahanmuuttajanuoria yhdessä suomalaisten kymppiluokkalaisten kanssa. Kainuun Opistolla voi asua kansanopiston asuntolassa. Yhteistyössä Kajaanin maahanmuuttajapalveluiden kanssa Kainuun Opisto järjestää myös loma-ajan virkistyskursseja maahanmuuttajaperheille.

12 Maahantulo Toisen asteen koulutukset + mava Korkea-asteen koulutukset Maahantulo Toisen asteen koulutukset + mava Korkea-asteen koulutukset Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelut, muissa Kainuun kunnissa Sosiaali ja terveyspalvelut Varhaiskasvatus ja perusopetus Järjestöt ja harrastukset Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelut, muissa Kainuun kunnissa Sosiaali ja terveyspalvelut Varhaiskasvatus ja perusopetus Järjestöt ja harrastukset Maistraatti Kansalaisopistot Työelämä Maistraatti Kotoutumiskoulutukset Kotoutumiskoulutukset Kansalaisopistot Työelämä TE-toimisto Alkukartoitus Kansanopisto (Kainuun opisto) Yrittäjyys TE-toimisto Alkukartoitus Kansanopisto (Kainuun opisto) Yrittäjyys Kaavio: Pelkistetty kotoutumisprosessikuvaus. Tämä kuvio on kiintiöpakolaisille Kaavio: Pelkistetty kotoutumisprosessikuvaus. Tämä kuvio on henkilöille, jotka ovat käyneet kotoutumiskoulutukset Henkilön kanssa selvitetään: onko peruskoulu tai vastaava oppimäärä suoritettu toisen ja korkea-asteen koulutusten ja tarpeiden kartoittaminen omaehtoisen kielenopiskelun tarve ja mahdollisuudet järjestö- ja harrastusmahdollisuudet

13 Maahantulo Toisen asteen koulutukset + mava Korkea-asteen koulutukset Maahantulo Toisen asteen koulutukset + mava Korkea-asteen koulutukset Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelut, muissa Kainuun kunnissa Sosiaali ja terveyspalvelut Varhaiskasvatus ja perusopetus Järjestöt ja harrastukset Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelut, muissa Kainuun kunnissa Sosiaali ja terveyspalvelut Varhaiskasvatus ja perusopetus Järjestöt ja harrastukset Maistraatti Kotoutumiskoulutukset Kansalaisopistot Työelämä Maistraatti Kotoutumiskoulutukset Kansalaisopistot Työelämä TE-toimisto Alkukartoitus Kansanopisto (Kainuun opisto) Yrittäjyys TE-toimisto Alkukartoitus Kansanopisto (Kainuun opisto) Yrittäjyys Kaavio: Pelkistetty kotoutumisprosessikuvaus. Tämä kuvio on työperäisille maahanmuuttajille. Kaavio: Pelkistetty kotoutumisprosessikuvaus. Tämä kuvio on perhesyistä maahan muuttaneille. Henkilön kanssa selvitetään: tutkinnon päivittämisen ja / tai täydentämisen tarpeiden kartoittaminen järjestö- ja harrastustoiminnan mahdollisuudet tarve ja mahdollisuudet omaehdoiseen kielenopiskeluun Henkilön kanssa selvitetään: Henkilölle täytyy kertoa, että hän on oikeutettu kotoutumispalveluihin Suomessa. Alkukartoitus tehdään TE-toimistossa tai oman asuinkunnan sosiaalitoimessa. Alkukartoituksen jälkeen henkilölle tehdään kokou- 25

14 Maahantulo Toisen asteen koulutukset + mava Korkea-asteen koulutukset Maahantulo Toisen asteen koulutukset + mava Korkea-asteen koulutukset Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelut, muissa Kainuun kunnissa Sosiaali ja terveyspalvelut Varhaiskasvatus ja perusopetus Järjestöt ja harrastukset Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelut, muissa Kainuun kunnissa Sosiaali ja terveyspalvelut Varhaiskasvatus ja perusopetus Järjestöt ja harrastukset Maistraatti Kansalaisopistot Työelämä Maistraatti Kotoutumiskoulutukset Kotoutumiskoulutukset Kansalaisopistot Työelämä TE-toimisto Alkukartoitus Kansanopisto (Kainuun opisto) Yrittäjyys TE-toimisto Alkukartoitus Kansanopisto (Kainuun opisto) Yrittäjyys Kaavio: Pelkistetty kotoutumisprosessikuvaus. Tämä kuvio on työttömille ja pidempään maassa olleille. Kaavio: Pelkistetty kotoutumisprosessikuvaus. Tämä kuvio on hitaasti kotoutuville. Hitaasti kotoutuvilla tarkoitetaan sellaisia henkilöitä, joilla kotoutumispolku ei etene

15 Monialaisen yhteistyön kumppanit Tullaan tutuiksi kaikki

16 AIKOPA Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn muodostavat Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen aikuiskoulutusyksiköt. Tarjoamme koulutus-, kehittämis-, asiantuntija- ja tutkimuspalveluja. Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Oulun yliopisto Kajaanin ammattikorkeakoulu Ketunpolku Kajaani

17 Arffman Consulting Oy Arffman Consulting Oy järjestää yhdessä työhallinnon kanssa aikuisille räätälöityjä koulutuksia eri puolilla Suomea. Yritys on perustettu vuonna 1993 ja on tällä hetkellä yksi maan suurimmista yksityisistä aikuiskoulutukseen keskittyneistä yrityksistä. Olemme järjestäneet yli 1150 aikuiskoulutusta noin 170 paikkakunnalla Suomessa. Kuukausittain meillä työskentelee keskimäärin noin 30 koulutusalan ammattilaista erilaisissa asiantuntijatehtävissä. maahanmuuttajien kieli- ja kotouttamiskoulutukset sosiaali- ja terveysalan koulutukset (esimerkiksi lähihoitaja, lähiavustaja, hoiva-avustaja) taloushallinnon koulutukset tietotekniikkakoulutukset (TIEKEn kortti- ja TIE- TY -tutkinnot, lisätietoja työelämään ja opiskeluun ohjaavat koulutukset yrittäjyyskoulutukset Vuonna 2012 järjestimme yhteensä 61 koulutusta kautta maan ja näiden sisällä opiskelijatyöpäivää. Lisätietoja: Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksia Arffman Consulting Oy on järjestänyt eri puolilla Suomea yhteensä yli 200 kpl. Koulutusalat ammattitaito- ja osaamiskartoitukset asiakaspalvelu- ja myyntikoulutukset kielikoulutukset (englanti, ruotsi, venäjä) Arffman Consulting Oy Sivukatu 6, Kajaani Puhelin: Fax:

18 Etnika Kainuu ry maahanmuuttajien yhdistys Kainuussa Etnika-Kainuu ry on vuonna 2001 perustettu maahanmuuttajien yhdistys, jossa on nykyään yli 60 jäsentä. Yhdistys toimii vapaaehtoispohjalta ja sen toiminnan tarkoitus on Kainuussa asuvien ulkomaalaisten auttaminen, ohjaaminen, kotoutumisen ja työllistymisen yleisten edellytysten edistäminen. Lisäksi yhdistyksen tavoitteina on kulttuuriperinteiden kuten kielen vaaliminen, kulttuurivaihdon ja vapaa-ajanviettotapojen kehittäminen, eri kulttuurien välisen tuntemuksen lisääminen sekä ystävyyssuhteiden edistäminen eri kulttuureista tulleiden ja suomalaisten välillä. toimintaa ovat olleet muun muassa erilaiset kerhotoiminnat, liikunta, virkistystapahtumat ja tiedotustilaisuudet. Etnika-Kainuu ry toimii Monikulttuurinen Toimintakeskus Monikassa. Lisätietoja: Yhdistyksen tavoite on edistää tasa-arvoa, suvaitsevuutta ja hyvien suhteiden kehittymistä maahanmuuttajien ja suomalaisten välille. Käytännön

19 Kainuun ammattiopisto Kainuun ammattiopisto järjestää toiseen asteen ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille. Oppilaitoksellamme on vankat juuret alueemme elinkeinoelämän ja ammatillisen osaamisen kehittäjänä. Kainuun ammattiopisto on aktiivisesti mukana työelämän kehityksessä ja ennakoi sen muutoksia koulutustarjonnassa. Koulutus on monipuolista ja opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus kehittyä yksilöllisesti alansa huippuosaajaksi. Kainuun ammattiopisto (KAO) on osa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitosta, jonka muodostavat Kajaanin lukio ja Kainuun ammattiopisto. Lisätietoja: Toimimme ammatillisen koulutuksen saralla valtakunnallisesti. Vakituiset toimipaikat ovat Kajaanissa, Kuhmossa, Kuusamossa, Suomussalmella ja Vuokatissa. Lisäksi aikuiskoulutuksella on toimipisteet Sotkamossa, Vantaalla ja Virossa. Kainuun ammattiopistossa opiskelee ammatillisessa perusopetuksessa vuosittain noin 2600 nuorta ja aikuista. Muussa aikuiskoulutuksessa opiskelee noin 5000 aikuista, joista noin 500 on oppisopimusopiskelijaa. Työntekijöitä on lähes 500 ja liikevaihto oli 40,3 miljoonaa euroa vuonna 2012.

20 MAVA Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, Kainuun ammattiopisto (KAO) MAVA -koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka aikovat myöhemmin hakea ammatilliseen koulutukseen ja haluavat saada ammatin Suomessa. Valmistavan koulutuksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa. Koulutus kestää yhden lukuvuoden. Lisätietoja MAVA -koulutuksessa aloittavan opiskelijan pitää osata suomen kielen peruskielitaidot (Eurooppalainen viitekehys A 2.2). Hakuaika on keväällä ja koulutus alkaa elokuussa. Ryhmään otetaan 16 opiskelijaa. Valmistava koulutus on tarkoitettu sekä nuorten että aikuisten ammatilliseen peruskoulutukseen aikoville. Koulutus antaa valmiudet ammatilliseen peruskoulutukseen. MAVA-koulutuksesta: Koulutusesite Hakeminen Opintie 3, rakennus OPPI 7, KAJAANI MAVA-opettaja Leena Halonen Puh MAVA-ohjaaja Fatima Selimi Puh

21 Kainuun Nuotta ry Kainuun Nuotta ry on vuonna 1997 perustettu Kainuun kylä- ja asukastoimikuntien ja yhdistysten maakunnallinen kehittäjä- ja katto-organisaatio. Sen toiminta-alueeseen kuuluu 150 asukastoimikuntaa ja -yhdistystä. Kainuun Nuotta ry:n tavoitteena on kehittää asuinalueita ja niiden asukkaiden toimintamahdollisuuksia yhteistyössä kansalaisjärjestöjen, elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa. Kainuun Nuotta on toimija, joka pyrkii toiminnallaan edistämään alueen väestön hyvinvointia ja työllisyyttä, kestävää kehitystä sekä edistämään suvaitsevaisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Yhdistyksen tarkoituksena on Kainuun alueen asukkaiden yhteisten asioiden kehittäminen: asuinalueiden välisen yhteistyön ja viestinnän kehittäminen, elinvoimaisuuden kehittäminen, asukkaiden tiedollisten ja taidollisten tasojen vahvistaminen, maakunnasta ulospäin tapahtuvan yhteistoiminnan kehittäminen sekä kaikinpuolisen hyvinvoinnin edistäminen Kainuun alueella. Lisätietoja:

22 Osallisuus vahvistaa Hanketoimijoita ei varmaankaan esitellä? Osallisuus Vahvistaa -hanke edistää Kainuuseen muuttavien ulkomaalaisten kiinnittymistä ja sitoutumista yhteiskuntaan sekä edistää tukiverkostojen syntymistä uudessa elämänvaiheessa. Kohderyhmänä ovat työmarkkinoiden ulkopuolelle jääneet maahanmuuttajat, joilla ei elämäntilanteensa tai muun syyn vuoksi ole mahdollisuutta osallistua viranomaisen järjestämään kotouttavaan toimintaan. Kainuulaisille yhdistyksille projekti tarjoaa mahdollisuuden kehittää ja monipuolistaa toimintaansa ja saada uusia jäseniä mukaan. Hanketta hallinnoi Kainuun Nuotta ry ja se on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama. Lisätietoja: fi/~nuotta/?site=14&page=139

23 Kohtaamispaikat Kainuussa Kainuun Nuotta ry koordinoi raha-automaattiyhdistyksen ja kuntien avustamaa kohtaamispaikkatoimintaa Kajaanissa ja Suomussalmella. Kohtaamispaikat ovat kaikille avoimia toimintakeskuksia, joiden toiminta perustuu aktiiviseen yhteistyöhön alueen yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Toiminta on maksutonta. Kohtaamispaikat ovat alueen monikulttuurisia info- ja tietokeskuksia, jotka palvelevat ympäröivää yhteiskuntaa ja väestöä. Kohtaamispaikat tarjoavat asiakkaille mm. matalankynnyksen olohuonetoimintaa mahdollisuuden maksuttomaan verkossa asiointiin henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa kielikahviloita, yhdistysten kerhoja ja vertaistoimintaa tapahtumia, infotilaisuuksia, asiantuntijaluentoja ja tiedotustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista kohtaamispaikat ovat yhdistysten käytettävissä sopimuksen mukaan Kohtaamispaikat Kainuussa Kajaani Monika toimintakeskus, pääkirjasto, Seminaarinkatu 15, ma pe klo Lohtajan nettikahvila, Syväojankatu 2, ma to klo ja pe klo Suomussalmi Perhepirtti, Tietäväisenkatu 1, ma to klo Lisätietoja

24 Kainuun Opisto Olemme kaikille avoin, monien mahdollisuuksien kurssikeskus ja oppilaitos, jolla on jo sadan vuoden perinteet. Lisätietoja: Opistomme sijaitsee keskellä Kainuuta, Oulujärven vaaramaisemissa Paltamon Mieslahdessa. Viihtyisä ja rauhallinen ympäristö antaa tilaa luovuudelle ja uusille ajatuksille. Tarjoamme eväitä elämää varten.

25 Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto Kainuussa on alkaen yksi työ- ja elinkeinotoimisto, Kainuun TE -toimisto. TE-toimistolla on toimipaikat Kajaanissa, Kuhmossa, Puolangalla, Sotkamossa, Suomusalmella ja Vaalassa. Kainuun TE -palveluverkostoon kuuluu Kainuun työvoiman palvelukeskus Kajaanissa, Kuhmossa, Sotkamossa ja Suomussalmella. Teemme yhteistyötä Yritys-Suomi Kainuun seudulliset yrityspalveluiden kanssa. Palveluja toteutetaan yhdessä myös muiden sidosryhmien kanssa. työvoiman saatavuutta ja turvaamaan yritysten toimintaedellytyksiä. TE-toimistossa palvelut on järjestetty palvelulinjoittain: työnvälitys ja yrityspalvelut, osaamisen kehittämisen palvelut ja tuetun työllistämisen palvelut. Lisätietoja: TE-toimiston palvelut ovat nimeltään TE-palveluja. Palveluissa keskitytään tukemaan työnhakijoiden nopeaa työllistymistä, parantamaan osaavan

26 Kajaanin ammattikorkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu on Kajaanin kaupungin omistama liikelaitos, josta on valmistunut yli 5000 ammattilaista työelämän tarpeisiin. Kajaanin ammattikorkeakoulu palvelee toiminnallaan alueen kehitystarpeita hyvinvoinnin, teknologian ja viestinnän sekä matkailun alueilla. Ammattikorkeakoulu edistää toiminnallaan alueen mahdollisuuksia kehittyä huippuammattilaiseksi valitsemillaan saroilla: aktiviteettimatkailussa, sairaan- ja terveydenhoidossa, liiketoimintaosaamisessa ja yrittäjyydessä sekä ICT- teollisuudessa ja kone- ja kaivostekniikassa. Lisätietoja:

27 Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelut Maahanmuuttajapalveluiden perustehtävänä on tuottaa palveluita pakolaisille ja turvapaikanhakijoille. Maahanmuuttajapalvelut jakautuu kahteen yksikköön; maahanmuuttajat- ja vastaanottokeskus-yksikköön. Maahanmuuttajat yksikön asiakkaina ovat kiintiöpakolaiset, perheenyhdistämisprosessin kautta tulevat ja oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat. Vastaanottokeskusyksikön asiakkaina ovat turvapaikanhakijat. Toimintaa ohjaavat Kajaanin kaupungin arvot; oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus, turvallisuus ja luottamus tulevaisuuteen. Tehtävänä on turvata Kajaaniin muuttavien pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden hyvinvoinnin perusta ja luoda edellytyksiä asiakkaiden turvalliseen, sujuvaan arkeen sekä kotoutumiselle. Yksikkö toimii asiakkaiden ihmisarvoa kunnioittaen sekä tukee asiakkaitten osallisuutta, itsenäistä toimintakykyä ja elämänhallintaa. Lisätietoja:

28 Kajaanin kaupungin sivistystoimiala Sivistystoimiala vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisotyön, kansalaisopisto- ja musiikkiopisto-opetuksen sekä kirjasto- ja kulttuuripalvelujen sekä liikuntapalvelujen järjestämisestä, toteuttamisesta ja edistämisestä. Toimiala tukee kajaanilaisten tasapainoista kasvua, kehitystä, elinikäistä oppimista ja luovaa itsensä toteuttamista. Lisätietoja: Sivistystoimiala on yksi kaupungin kolmesta toimialasta. Toimialaa johtaa sivistysjohtaja Mikko Saari.

29 Kajaanin lukio Kajaanin lukiossa on monipuolinen kurssitarjonta yleislinjalla ja lisäksi valtakunnallinen erityistehtävä kuvataiteessa ja musiikissa. Oppilaitos edistää sellaisten taitojen kehittymistä, jotka auttavat opiskelijaa vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin. Aikuislinja Aikuislinja toimii etälukioperiaatteella ja tarjoaa aikuisille tutkintotavoitteista ja jatko-opintoihin valmentavaa yleissivistävää opetusta. Lisätietoja:

30 Kajaanin Mamselli Kajaanin kaupungin Kajaanin Mamselli -liikelaitos tarjoaa korkeatasoisia ateria- ja puhtaanapitopalveluja Kajaanissa. Palvelemme asiakkaitamme kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Pidämme hyvää huolta asiakkaistamme ja henkilökunnastamme. Asiakkainamme on Kajaanin kaupungin ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän päiväkoteja, peruskouluja, oppilaitoksia, ammattikorkeakoulu, sairaaloita, hoitokoteja sekä virastoja, toimistoja ja laitoksia. Tarjoamme aterioita päivittäin ja pidämme puhtaana m2. Mamsellissa on töissä noin 180 työntekijää ja toimimme noin 150 eri kohteessa. Lisätietoja:

31 Kaukametsän opisto Kaukametsän opisto on Kajaanin kaupungin ylläpitämä vapaan sivistystyön oppilaitos. Opiston perustehtävä on kaikkien ikä- ja väestöryhmien elinikäisen oppimisen tukeminen, sivistyksellisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäminen. Opisto järjestää koulutusta, joka painottuu visuaalisiin taiteisiin, musiikkiin, kirjallisuuteen ja sanataiteeseen, terveyttä edistäviin aineisiin, tietoyhteiskuntaan ja yhteiskunnallisiin aineisiin sekä kieliin. Kaukametsän opistossa opiskelee vuosittain kurssilaista. Koulutusten määrä on noin 600 ja opetustuntien määrä noin Kaukametsän opisto järjestää Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen moduulikoulutusta ja Luku- ja kirjoitustaidon kursseja. Opiskelijamäärä on vuosittain noin 200. Kurssien määrä noin 11 ja oppituntien määrä noin Kaukametsän opisto järjestää kielikoulutusta ryhmä-, pienryhmä-, pari- ja yksilöopetuksena, yleisiä kielitutkintoja, maahanmuuttajille suunnattua kielikoulutusta sekä kansalaisopiston S2-opetusta vastaanottokeskuksen asiakkaille. Kielten kursseilla opiskelee vuosittain noin kurssilaista. Kurssien määrä on noin 130 ja opetustuntien määrä noin Yleisiin kielitutkintoihin osallistuu noin 50 henkilöä vuosittain. Lisätietoja:

32 Kumppaniksi ry Kumppaniksi ry on Kajaanin kaupungin sekä Ristijärven ja Sotkamon kuntien ylläpitämä yhdistys, joka tarjoaa asiakkailleen työllistymiseen ja koulutukseen tähtäävää valmennusta sekä kuntoutusta. Asiakkaina meillä on nuoria, eri palveluissa olevia työttömiä sekä eri tahojen lähettämiä kuntoutujia. Toimipisteitä Kumppaniksi ry:llä on Kajaanissa, Sotkamossa ja Ristijärvellä.

33 Lohtaja-Huuhkajanvaara-Kettu kyläyhdistys ry Lohtaja-Huuhkajanvaara-Kettu kyläyhdistys ry on perustettu Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää toiminta-alueensa asukkaiden hyvinvointia monella tavalla, järjestämällä yhteisiä tapahtumia, lasten kerhotoimintaa sekä ylläpitämällä Nettikahvilaa yhteistyössä Kainuun Nuotan kanssa. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Toimintaa toteutetaan mm. projekteina. toimenpiteitä. Työllistämistoimenpiteiden kohteena ovat nuoret, pitkäaikaistyöttömät, vaikeasti työllistyvät ja maahanmuuttajat (suomenkielen harjaannuttaminen ja suomalaisen työkulttuurin omaksuminen). Lisätietoja: lohtaja-huuhkajanvaara-pikku-kettu-kylayhdistysry/ Kyläyhdistys hallinnoi huhtikuusta 2013 lukien Matalan kynnyksen työllistämistalo -hanketta. Työllistämishankkeen tavoitteena on kehittää toimintatapoja, joilla projektiin osallistuvat henkilöt pääsevät eteenpäin elämässään ja sopeutumisessaan suomalaiseen kulttuuriin. Projektissa käytetään TE-toimiston ja TYP:in tarjoamia työllistämiseen tähtääviä

34 Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry on 30-vuotias aktiivinen ja vireä kaupunginosayhdistys. Yhdistys ajaa alueensa asukkaiden etuja, parantaa alueen viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä vaalii alueen perinteitä. Yhdistys järjestää alueensa asukkaille vanhusten kotiapua, vuokraa kylätaloa erilaisiin tilaisuuksiin, pyörittää kylätalolla nuorten iltoja sekä vastaa kierrätyskeskus Entringistä. Kylätalolla kokoontuu myös aktiivinen ikäihmisten klubi, Ikinuoret. Yhdistys on myös merkittävä sosiaalinen työllistäjä kaupungissa. Vuonna 2012 Kyläyhdistys työllisti noin 160 henkilöä erilaisiin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Keskimäärin työllistettäviä oli noin 60 kuukaudessa. Kokoaikaisessa työsuhteessa työskentelee 6 henkilöä. Lisätietoja:

35 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Kainuun piiri on vuonna 1950 perustettu yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää toimialueellaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä. Piiri vastaa kehittämistyössään yhteiskunnan muutokseen edistämällä MLL:n vapaaehtoistoimintaa ja ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä Kainuussa. Kainuun piirissä on 14 paikallisyhdistystä, joissa on yhteensä noin 1800 jäsentä. Lisätietoja: ja Piiritoimisto on avoinna arkisin klo 9-15 Kauppakatu 9 A 6, 3.krs Kajaani p

36 Spring House Oy Spring House on valmennustalo, joka on perustettu vuonna Kohtaamme vuosittain valmennettavaa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Liikevaihtomme vuonna 2013 oli 8 miljoonaa euroa. Meillä on ollut etuoikeus kasvaa nopeasti ja kannattavasti. Spring Housen joukkue koostuu 120 valmentamisen ammattilaisesta, jotka haastavat itsensä ja tiiminsä kehittymään jatkuvasti. Me kannatamme arjen tekoja, loppuun asti vietyjä ideoita. Meissä yhdistyvät halu, kyky ja uskallus. Meillä on unelmia ja toteutamme niitä joka päivä. Sinullakin on yksi elämä tee siitä arvokas. Kotoutumiskoulutus edistää maahanmuuttajan pääsyä työelämään ja jatkokoulutukseen sekä edistää maahanmuuttajan yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia. Toteutamme työvoimapoliittista kotoutumiskoulutusta Opetushallituksen antamien Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Olemme valtakunnallisesti merkittävä maahanmuuttajille suunnattujen koulutusten ja valmennusten tuottaja Suomessa. Kotoutumiskoulutusten lisäksi toteutamme maahanmuuttajille suunnattuja uravalmennuksia, työnhakuvalmennuksia, ammatillista työvoimakoulutusta sekä alkukartoituksia ja luku- ja kirjoitustaidon koulutusta. Lisätietoja: Vuonna 2012 meistä tuli osa StaffPoint konsernia. Samalla Spring House ja koulutusyhtiö StaffEdu yhdistivät liiketoimintansa. Yhdessä meistä tuli uusi Spring House, joka on toimialansa suunnannäyttäjä ja edelläkävijä. Uusi StaffPoint-konserni on toimialansa johtava toimija, konsernin liikevaihto on 110 miljoonaa euroa. Keskitymme asiakkaidemme menestykseen yhdessä asiakkaidemme kanssa. Haluamme auttaa asiakkaitamme onnistumaan! Uskomme, että pienillä arjen muutoksilla saamme aikaan merkittävää kasvua. Yhdessä olemme enemmän. Maahanmuuttajakoulutus

KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017

KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen Sanna Lanki Ellinoora Neitola SISÄLTÖ ESIPUHE... 3 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA...

Lisätiedot

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 SUOMUSSALMI PUOLANKA HYRYNSALMI VAALA RISTIJÄRVI PALTAMO KAJAANI SOTKAMO KUHMO KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen

Lisätiedot

KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017

KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen Sanna Lanki Ellinoora Neitola SISÄLTÖ ESIPUHE... 3 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA...

Lisätiedot

Joensuun kaupungin kotouttamisohjelma 2014 2017

Joensuun kaupungin kotouttamisohjelma 2014 2017 Kuin yhtä perhettä Kuva: Kimmo Kirves Joensuun kaupungin kotouttamisohjelma 2014 2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa _. _.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. Johdanto..3 1. Kotouttamisohjelman lähtökohdat...4

Lisätiedot

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

Sisällysluettelo JOHDANTO

Sisällysluettelo JOHDANTO 1 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. OSALLISUUS KOTOUTTAA KOTOUTTAMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT PUDASJÄRVELLÄ 3 1.1. Laki kotoutumisen edistämisestä 3 1.2. Pudasjärven kuntasuunnitelma 2012-2018 4 1.3. Kotouttamistyö

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 Perusturvalautakunta 17.12.2014 Kunnanhallitus 9.2.2015 Kunnanvaltuusto xx.xx.2015 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja

Lisätiedot

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO Heli-Marja Angeria 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KESKEISET KÄSITTEET... 5 1.3 SEUDULLISEN

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 KESKEISET KÄSITTEET... 6 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki... 6 1.2 Perustietoaineisto, alkukartoitus,

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Lohjan perusturvalautakunta 9.4.2013 Lohjan kaupunginhallitus 22.4.2013 Lohjan kaupunginvaltuusto 15.5.2013 LOHJAN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. KOTOUTTAMISEN

Lisätiedot

POLKU-ohjausmalli. Opas maahanmuuttajien parissa työskenteleville

POLKU-ohjausmalli. Opas maahanmuuttajien parissa työskenteleville POLKU-ohjausmalli Opas maahanmuuttajien parissa työskenteleville Sisällys Johdanto 1 Sisällys 3 Ohjaajan työkalupakki 4 Kotoutumisprosessi 12 Monialaisen yhteistyön kumppanit 12 Ohjausmalli 16 Tiedonsiirtolomakkeet

Lisätiedot

ll. Osallisuus ia henkilöstön osaam sen vahvistaminen Sisällysluettelo:

ll. Osallisuus ia henkilöstön osaam sen vahvistaminen Sisällysluettelo: I(otinù l(okkola KOKKOLAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJ ELMA 20^14 2018 Sisällysluettelo: l. Johdanto/tausta 5 2. Kotouttam isohjelman kytkeytym inen strategiseen su u n nittelu u n.. I 2.1. Suomen maahanmuuttoasioidenhallinto

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2 Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 1. JOHDANTO... 3 2. KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY... 3 3. SUOMEN KOTOUTTAMISPOLITIIKKA... 4 4.

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016

RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 30.10.2013 om.ohj. 58, yhtymähallitus 112 Raahen kaupunginvaltuusto 9.12.2013 146 Siikajoen kunnanvaltuusto 11.12.2013

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 KOTOUTTAMISLAIN JA KOTOUTTAMISOHJELMAN TARKOITUS 4 3 LAIN MUKAISET KOTOUTTAMISTA EDISTÄVÄT JA TUKEVAT PALVELUT 6 4

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 1 MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen PoSa johtokunta 25.6.2013 80 2 SISÄLLYS 1. KÄSITTEITÄ 3 2. TOIMINTAA OHJAAVAT

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016. Regina Ruohonen 31.3.2013. Naantali Masku Parainen Kaarina Rusko Raisio

SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016. Regina Ruohonen 31.3.2013. Naantali Masku Parainen Kaarina Rusko Raisio RAISION KAUPUNKI SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 Regina Ruohonen 31.3.2013 Naantali Masku Parainen Kaarina Rusko Raisio Sauvo Paimio Mynämäki Lieto Nousiainen Sisällysluettelo 1. Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA PORIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO... 1 1. KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISEN TUKEMINEN... 3 2.1. Maahanmuuton alkuvaiheen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

SIILINJÄRVEN KUNTA. Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma SIILINJÄRVEN KUNTA Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Kunnanhallitus x.x.2012 Kunnanvaltuusto x.x.2012 2 (34) Sisältö 1 Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma... 4 1.1 Maahanmuuttajat... 4 1.2 Kotouttamisohjelma...

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017

SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Lisätiedot: Saana Hansen Pakolaiskoordinaattori saana.hansen@sipoo.fi p. 09 235 36505 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Kotoutumiskäsitteistöä 3 3 Maahanmuuttajat Sipoossa

Lisätiedot

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma versio 3.10.2013 Keravan kaupungin kotouttamisohjelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Maahanmuuttajat Keravalla 3 Kotouttamistyön käsitteitä 4 Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016

KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 Eero-Tapani Hynynen Sisällysluettelo KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016... 1 1. Maahanmuutto ja kotouttaminen osana Kaarinan kaupungin strategiaa...

Lisätiedot

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0 2012 LEMPÄÄLÄN KUNTA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 0 SISÄLLYS JOHDANTO 4 1 KESKEISET KÄSITTEET 5 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki 5 1.2 Kotoutuminen ja

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2015

Kotouttamisohjelma 2015 Kotouttamisohjelma 2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1 KOTOUTTAMISTA OHJAAVA TOIMINTA... 2 1.1 Valtion kotouttamisohjelma...2 1.2 Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ohjaa kotoutumista...2 1.3 Mitä kotouttaminen

Lisätiedot

[ALUEELLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016]

[ALUEELLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016] [ALUEELLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016] Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maahanmuuttajat seutukunnassa... 4 3. Kotouttamistyön käsitteitä... 7 4. Kotouttamisohjelman 2013 2016 linjaukset... 8 5. Kotouttamistyön

Lisätiedot

KOTOUTTAJANA KANSALAISOPISTO

KOTOUTTAJANA KANSALAISOPISTO KOTOUTTAJANA KANSALAISOPISTO OMAEHTOINEN KOTOUTUMISKOULUTUS TYÖVOIMAPOLIITTINEN KOTOUTUMISKOULUTUS NUORISOTAKUUKOULUTUS OMAEHTOINEN KOTOUTUMISKOULUTUS Erilaiset elämäntilanteet asettavat erilaisia koulutustarpeita.

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot