POLKU-ohjausmalli. Opas maahanmuuttajien parissa työskenteleville

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POLKU-ohjausmalli. Opas maahanmuuttajien parissa työskenteleville"

Transkriptio

1 POLKU-ohjausmalli Opas maahanmuuttajien parissa työskenteleville

2 Sisällys Johdanto 1 Sisällys 3 Ohjaajan työkalupakki 4 Kotoutumisprosessi 12 Monialaisen yhteistyön kumppanit 12 Ohjausmalli 16 Tiedonsiirtolomakkeet 18 Materiaalinkkejä 22 Tervetuloa Tervetuloa POLKU-ohjausmalliin Käsissäsi on maahanmuuttajan ohjaamisen apuvälineeksi kehitetty alueellinen ohjausmalli POLKU, joka auttaa ohjaamaan maahan muuttanutta asiakasta niiden palveluiden ja verkostojen äärelle, joiden avulla hänen koulutus- ja työelämäpolkujen rakentamista selkeytetään. Mikä on POLKU-ohjausmalli? POLKU muodostaa maahan muuttaneelle näkyvän toimintamallin, joka tukee mahdollisimman nopeaa koulutukseen ja työelämään siirtymistä. Jokaisella uuteen yhteiskuntaan kotoutuvalla ihmisellä on erilainen henkilökohtainen tilanne ja tarpeet. Kotoutujan oman tilanteen hahmottaminen on peruslähtökohta, jonka pohjalta häntä ohjataan palveluihin ja sosiaalisiin verkostoihin. Mihin tarkoitukseen POLKU-ohjausmalli on tehty? POLKU-ohjausmalli auttaa sekä ohjaajaa että ohjattavaa löytämään kotoutumiseen liittyviä moninaisia tarpeita ja palveluja. Kaikki maahan muuttaneet tarvitsevat tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, sen palveluista ja toimintatavoista. 3

3 Kaikilla toimijoilla on vastuu ohjauksesta. Ei ole olemassa yhtä toimijatahoa, joka vastaa kotoutumisprosessin kaikista osa-alueista. Osa toimijoista on julkisen sektorin toimijoita ja osa toimii kolmannella sektorilla. POLKU-ohjausmalli auttaa hahmottamaan, millaiset alueelliset palvelut ja toiminnat ovat kotoutujan omassa, yksilöllisessä tilanteessa tarpeellisia. Miten POLKU-ohjausmalli on tehty? Kajaanin kaupungin koulutusliike laitos toteutti ajalla POLKU maahanmuuttajanpolku kotoutumisen kautta työelämään -hankkeen (ESR) laajassa yhteistyössä Kainuun alueen maahanmuuttajatyötä tekevien toimijoiden kanssa. POLKU-ohjausmalli pohjautuu Kainuun maahanmuuttotyön linjaukset raporttiin ja Kainuun kuntien yhteiseen kotouttamisohjelmaan. Kainuun maahanmuuttotyön linjaukset on toteutettu osana Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) hallinnoimaa Kansainvälinen työvoima -projektia. Linjausten tarkoituksena on toimia pohjana kaikelle maahanmuuttotyölle Kainuussa; ne ovat kainuulaisten maahanmuuttotoimijoiden yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan maahanmuuttotyötä Kainuussa tulisi kehittää. Kainuun kuntien yhteisessä kotouttamisohjelmassa linjataan paikallisella tasolla maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvät tavoitteet, haasteet, kehittämistoimenpiteet ja resurssit. Kotouttamisohjelman tavoitteena on myös turvata maahanmuuttajille laadukkaat palvelut asuinpaikkakunnasta riippumatta. Kotouttamisohjelma/Kainuun%20kuntien%20 yhteinen%20kotouttamisohjelma% pdf Mitä kotoutuminen on? Kotoutumisen tavoitteena on, että maahanmuuttaja saavuttaa kantaväestön kanssa tasavertaisen aseman yhteiskunnassa niin oikeuksien kuin velvollisuuksienkin osalta. Kotoutumisen tärkein edellytys on kielitaito ja työikäisten työllistyminen; työ on parasta kotoutumista. Kotoutujat ovat keskenään erilaisessa elämänvaiheessa ja heillä on erilaisia valmiuksia ja haasteita hankkia niitä tietoja, taitoja ja verkostoja, joita kotoutuminen ja hyvinvointi uudessa ympäristössä edellyttävät. Kotoutuminen on moniulotteinen prosessi, johon tarvitaan sekä maahanmuuttajien että kantaväestön yhteistä panosta. Kotouttamistoimenpiteiden tulee lähteä jokaisen maahanmuuttajan yksilöllisistä tarpeista. Maahanmuuttajan kotoutumisen haasteet liittyvät maahantuloon, arkipäivän elämään, kielitaitoon, toimeentuloon, koulutukseen, työhön ja yhteiskuntaan ja yhteisöön mukaan pääsemiseen. Kuinka käytän POLKU-ohjausmallia? Ohjausmalli muodostuu kolmesta osasta. Sisällysluettelo on rakennettu kolmen sisältökokonaisuutta noudattaen omiksi osioikseen. Osiot ovat: Ohjaajan työkalupakki kuvaa kotouttamistyötä tekevän toimijakentän kertoo, millaisia kotoutumiseen liittyviä tehtäviä toimijat tuottavat ehdottaa pelkistettyjä kotoutumispolkuvaihtoehtoja erilaisissa tilanteissa olevien kotoutujien ohjauspolun hahmottamisen tueksi kuvaa toimijakohtaisesti kotouttamistyötä tekevien toimijoiden tarjoamia palveluja Ohjauksen työväline työväline yksilöllisen kotoutumispolun laatimista varten ohjauspolku laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa, asiakkaan yksilölliset toiveet ja tarpeet huomioiden sisältää tiedonsiirtovälineitä ja niiden käyttöohjeita: nivelvaiheen tiedonsiirtolomake ja lomakkeen käyttöohje sekä Osaamispassi Materiaalilinkit Materiaalilinkkejä kotoutumisen tueksi Maahanmuuttajien opetukseen suunniteltuja opetusmateriaaleja Maahanmuuttajien ohjausmateriaaleja, jotka luokitellaan pienempiin aihealueisiin pienempiin aihealueisiin pilkkominen auttaa tiedon löytämisessä Esimerkkejä ohjausmallin käytöstä tämä kuvataan vasta sitten, kun käytettävyys alkaa olla hahmottunut

4 Ohjaajan työkalupakki Eväitä kotoutumisprosessin ohjaamiseen

5 Pelkistetty kotoutumisprosessikuvaus Mikä? Mitä tietoa sisältää? Miten käytän? Kuviot on tarkoitettu ohjaajille viitteelliseksi avuksi. Kuviot ovat sovellettavia vaihtoehtoja eri asiakasryhmille. Tästä kuviosta aletaan miettiä erivaihtoehtoja maa- hantulijoille. Tähän voi laittaa reittejä/askeleita erilaista vaihtoehdoista ja lisäksi avata sanallisesti, esim. Vaihtoehtoja on monia, ohjausmallin tavoitteena on löytää ohjattavalle asiakkaalle oikea reitti Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelu Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta Varhaiskasvatus ja perusopetus Kotoutumiskoulutukset Kansanopisto Kansalaisopistot Kela TE-toimisto Korkea-asteen koulutukset Toisen asteen koulutukset: - ammatillinen koulutus - lukio - mava Alkukartoitus ja -haastattelu Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelut Elinkeinot, yrittäjyys ja työllistyminen Sote palveluista vastaa: Kajaanissa: Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelut Muissa Kainuun kunnissa: sosiaali ja terveyspalvelut Maistraatti Poliisi Kainuun sosiaali- ja terveydenhoidon kuntayhtymä Tarkemmin tietoa kotoutumisprosessista Kainuun kuntien yhteisestä kotouttamisohjelmasta:

6 Kotoutumisprosessi & Monialaisen yhteistyön kumppanit Kansalaisopisto Pelkistetty kuvio kotoutumisprosessista kertoo, mitä osa-alueita prosessiin liittyy Kuvion osa-alueista pääsee klikkaamalla sivulle sottua perustietoa. Linkit toimijoiden omille sivuille (ammattiopisto, lukio, mava), jotka on tehty tähän oppaaseen Monialaisen yhteistyön kumppanit - kohtaan Vapaa-aika ja harrastukset Esimerkkejä tästä: Toisen asteen koulutukset: Esittelysivu, johon voidaan liittää/ upottaa aiheeseen liittyvää tietoa, esim. yhteishaun hakulinkki, mavan opetussuunnitelma yms. tarpeelliseksi kat- Monialaisen yhteistyön kumppanit Tähän tulee jokaisen toimijan oma sivu (vrt. mavan mallisivu ) Kainuun liikunta ry Teema Teema Koulutus 2. asteen koulutus Lukio Kainuun ammattiopisto 10 11

7 Alkukartoitus ja -haastattelu Alkukartoituksessa arvioidaan alustavasti maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja palvelujen tarpeet. Alkukartoituksessa selvitetään tätä tarkoitusta varten tarvittavassa laajuudessa maahanmuuttajan aikaisempi koulutus, työhistoria, kaiseen alkukartoitukseen. Alkukartoitus henkilöille, jotka eivät ole TE-toimiston asiakkaita Kajaanin maahanmuuttajapalvelut tuottavat osana maahanmuuttajien palveluneuvontaa alkukartoituksen niille Kajaanissa asuville maahanmuuttajille, jotka eivät kuulu TE -toimen alkukartoitusten piiriin. Alkuhaastattelun perusteella asiakas ohjataan tarvittaessa kieliarvioon Kaukametsän opistoon. Opinto-ohjaus KAO:ssa Opinto-ohjauksella tuetaan ja ohjataan koulutuksen aikana hakeutumisvaiheesta valmistumiseen saakka sekä neuvotaan valmistumisen jälkeisissä valinnoissa. Opiskelijaa ohjataan toimimaan opiskelijayhteisössä, kehittämään opiskelutaitojasi ja itsetuntemustasi sekä arvioimaan omaa toimintaa. Ohjaus auttaa opiskelijaa suunnittelemaan ja seuraamaan omia opintoja sekä ottamaan vastuun niistä. Opiskelija saa ohjausta opintoihin liittyvissä valinta- ja ongelmatilanteissa ja ammatillisessa vä kuvataiteessa ja musiikissa. Oppilaitos edistää sellaisten taitojen kehittymistä, jotka auttavat opiskelijaa vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin. Aikuislinja toimii etälukioperiaatteella ja tarjoaa aikuisille tutkintotavoitteista ja jatko-opintoihin valmentavaa yleissivistävää opetusta yhteistyössä Isoverstaan kanssa. Opinto-ohjaus lukiossa Opiskelija saa lukiossa ohjausta opiskelunsa ja op- kielitaito sekä tarvittaessa muut työllistymiseen ja kotoutumiseen vaikuttavat seikat. Toisen asteen suuntautumisessa ja tuemme sinua myös henkilökohtaisesti kasvussa ja kehityksessä. pimisensa tueksi. Ohjaus auttaa opiskelijoita suunnittelemaan opinto-ohjelmaa ja tukee opiskelun eri Alkukartoitus TE-toimiston asiakkaina oleville TE-toimiston asiakkaana oleville maahanmuuttajille tehdään alkukartoitus, jossa sovitaan yksilöllisistä kotoutumista edistävistä palveluista. Alkukartoitukseen sisältyy alkuhaastattelu Alkuhaastattelussa selvitetään seuraavat maahanmuuttajan yleiset kotoutumisen valmiudet: luku- ja kirjoitustaito suomen ja ruotsin kielen taito opiskelutaidot ja valmiudet aikaisempi koulutus ja työkokemus erityistaitoihin liittyvä osaaminen ja muut vahvuudet omat työllistymis- ja koulutustoiveet elämäntilanne ja siitä johtuvat palvelutarpeet. koulutus Toisen asteen opinnoilla on merkittävä rooli kouluttautumisessa. Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ovat sijoittuneet tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen (MAVA) ja kotoutumiskoulutukseen sekä lukiokoulutukseen. Jos opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi, hänelle järjestetään mahdollisuus suomi toisena kielenä opintoihin. Opiskelijoita, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, tuetaan tarvittaessa etenkin kielten opinnoissa ja erityisin opetusjärjestelyin. Opetuksessa otetaan tarpeen mukaan huomioon opiskelijoiden äidinkieli ja kulttuuri. Opetusjärjestelyillä pyritään tukemaan opiskelijoiden omaa kielellistä identiteettiä Opinto-ohjaukseen osallistuvat mm. opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat, ja kuraattorit. Opinto-ohjausta annetaan luokkatilanteissa, pienryhmissä ja yksilönohjauksena. MAVA - Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus Ammatillisen peruskoulutuksen yhteydessä opiskelijoille voidaan järjestää opetukseen läheisesti liittyvää muuta toimintaa. Tällaista toimintaa ovat valmistavat koulutukset, joiden kautta erilaiset opiskelijat voivat parantaa valmiuksiaan tai valmistautua ammatillisten perustutkintojen suorittamiseen. MAVA -koulutus on tarkoitettu sekä nuorille että ai- vaiheissa sekä auttaa jatkokoulutusta ja elämänuraa koskevissa suunnitelmissa ja valinnoissa. Ohjaus on sekä luokkamuotoista että henkilökohtaista. Ohjaukseen osallistuvat rehtori, apulaisrehtorit, opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat ja eri aineiden opettajat sekä opiskelijahuoltoryhmä. Ohjausjärjestelmää tukevat ja täydentävät lukion toimistosihteerit. Kajaanin lukion ohjausjärjestelmään kuuluvat myös tutorit ja tossututorit. Lukiossa maahanmuuttajataustaisille oppivelvollisuusikäisille oppilaille (suomi toisena kielenä -oppilaat) annettavat tukitoimet koostuvat lähinnä tukiopetuksesta. Lukiossa hyödynnetään myös Isolukioverkoston suomi toisena kielenä -kursseja. Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma tehdään alkuhaastattelun yhteydessä työnhaun alkaessa. Pääosin ensimmäinen suunnitelma tehdään yhdessä maahanmuuttaja-asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kanssa. Maahanmuuttaja itse on olennainen toimi- enemmistökielen ja -kulttuurin rinnalla. Ammatillinen koulutus Kainuun ammattiopisto järjestää toiseen asteen ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille. Kai- kuisille maahanmuuttajille, jotka aikovat myöhemmin hakea ammatilliseen koulutukseen ja haluavat saada ammatin Suomessa. Valmistavan koulutuksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa. Koulutus kestää yhden lukuvuoden. ja kotoutumissuunnitelman laatimisessa. Alkuhaastattelun jälkeen maahanmuuttaja ohja- nuun ammattiopisto (KAO) on osa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitosta, jonka muodostavat Kajaanin lukio ja Kainuun ammattiopisto Lukio Kajaanin lukiossa on monipuolinen kurssitarjonta taan ostopalveluna hankittuun kotoutumislain mu- yleislinjalla ja lisäksi valtakunnallinen erityistehtä-

8 Korkea-asteen Kajaanin kau- misestä. Lisäksi Kajaanin kaupungissa toimii varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön koordinaattori. koulutus Kajaanin ammattikorkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulussa on kolme vieraskielistä koulutusohjelmaa: Degree Programme in International Business, Degree Programme in Tourism ja Degree Programme in Sports and Leisure Management, joissa opiskelee vuosittain noin sata tutkintotavoitteista ulkomaalaista opiskelijaa. Tämän lisäksi Kajaanin ammattikorkeakouluun saapuu vuosittain keskimäärin 70 vaihto-opiskelijaa Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyökorkeakouluista. AIKOPA Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Oulun Yliopiston pungin maahanmuuttajapalvelut Kajaanin maahanmuuttajapalveluiden tehtävänä on turvata Kajaaniin muuttavien pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden hyvinvoinnin perusta ja luoda edellytyksiä asiakkaiden turvalliseen, sujuvaan arkeen sekä kotoutumiseen. Maahanmuuttajapalveluiden toiminnassa keskitytään asiakaslähtöiseen kotouttavaan toimintaan ja turvapaikanhakijoiden asumisviihtyvyyden lisäämiseen, turvalliseen asumiseen, arjen tukemiseen sekä asiakasta osallistavaan palveluun. Palvelun tavoitteena on lisätä Maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten oikeuksista ja mahdollisuuksista erilaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin on säädetty lainsäädännössä ja palveluiden saamiselle voidaan asettaa lakiin perustuvia ehtoja (esim. Suomessa asuminen, kotipaikkaoikeus tai Suomessa työskentely). Ulkomaalaisten ja maahanmuuttajien yksilölliset tilanteet voivat olla hyvin erilaisia, joten oikeus toimeentulotukeen arvioidaan kunkin hakijan kohdalla erikseen. Niin ikään julkisessa terveydenhuollossa palveluiden maksullisuuteen ja oikeuteen saada terveydenhuoltopalveluja vaikuttavat ulkomaalaisen ja maahanmuuttajan yksilöllinen tilanne (mm. asumisen vakinaisuus, lähtömaa, sairaanhoito- / sosiaaliturvasopimus maiden välillä, kiireellisyys ja terveyspalveluiden välttämättömyys, ikä). Perusopetus Perusopetuksessa maahanmuuttajataustaisille oppivelvollisuusikäisille oppilaille (suomi toisena kielenä -oppilaat) annettavat tukitoimet koostuvat lähinnä tukiopetuksesta. Tarvittaessa opetustoimi voi saada erillisavustusta Opetushallituksesta suomi toisena kielenä -opetukseen ja oman äidinkielen opetukseen. Kajaanin kaupungissa maahanmuuttajaoppilaita on määrällisesti eniten ja kaupungin perusopetuksessa toimii sekä valmistavan opetuksen luokat että tukiluokat. Maahanmuuttajaopetuksen tukena toimii perusopetuksen maahanmuuttajatyön koordinaattori. Kajaanin yliopistokeskuksen aikuiskoulutusyksiköt muodostavat aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn. AIKOPA tarjoaa ammatillista ja korkeaasteen täydennyskoulutusta ja avointa korkeakouluopetusta. Lisäksi AIKOPAssa on järjestetty muun asiakkaan tietoa toimintamahdollisuuksista ja palveluista, ohjata asiakasta tarvittavien palvelujen piiriin, auttaa asiakasta muodostamaan palveluista tarkoituksenmukainen kokonaisuus yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä tukea asiakkaan Varhaiskasvatus ja perusope- Järjestöt ja va- paaehtoistoi- muassa maahanmuuttajataustaisten opettajien pätevöitymiskoulutuksia. omien voimavarojen käyttöön ottamista ja valinnan mahdollisuuksia. Kainuun sosiaa- tus Varhaiskasvatus Kaikissa Kainuun kunnissa maahanmuuttajataustaisen alle kouluikäisen lapsen kotoutumista tuetaan minta Kolmas sektori tarkoittaa suomalaisessa yhteiskunnassa pääasiassa järjestöjä, säätiöitä ja uusosuuskuntia. li- ja terveydenhuollon kun- päivähoidossa. Kunnissa varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma ovat toimeenpanevia asiakirjoja, jotka linjaavat kunnassa tarjottavia palveluja. Kolmannen sektorin toimintaan sisältyy sekä palkkatyötä että vapaaehtoistyötä. Toiminta on yksityistä, voittoa tavoittelematonta, itsehallinnollista ja perustuu vapaaehtoisuuteen. Kolmannen sektorin tayhtymä Kotoutuminen uuteen kasvu- ja elinympäristöön ja lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen edellyttävät yhteistyötä eri viranomais- vahvuutena on kyky yhdistää palkkatyötä ja vapaaehtoistyötä ja tuottaa hyötyä yhdistämällä yhteiskunnan eri osaamisalueita. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä järjestää Kainuun kunnille sosiaali- ja terveyspalvelut perussopimuksen mukaisesti. Puolangan kunta vastaa itse sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestä- tahojen ja perheen välillä. Varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsen suomen kielen oppimista. Kolmas sektori on Suomessa tuottanut palveluita erityisesti toimintaan, jossa perinteinen yritystoiminta ei ole ollut kannattavaa. Kainuulainen

9 kolmannen sektorin perustoiminta muodostuu Kainuun Nuotta ry (kylä- ja asuinaluetoiminta) Kulttuuripalvelut voivat toiminnallaan turvata kan- Kainuun poliisin Kajaanin pääpoliisiasemalle on ni- Kainuussa kansalaisjärjestöistä, niiden paikallisis- MLL:n Kainuun piiri ry (perhetoiminta) salaisten tasa-arvoista kohtelua, ehkäistä syrjäyty- metty erikseen kaksi poliisimiestä, joiden vastuulla ta kansalaislähtöisistä, moniarvoisista ja avoimista Kainuun työttömät mistä ja edistää maahanmuuttajien kotouttamista. ovat ulkomaalaisten oleskeluun ja lupiin liittyvät verkostoista. Kapova ry (potilas- ja vammaisjärjestöt) kysymykset. Nimettyjen poliisiviranomaisten vas- Kainuulaiset järjestöt ovat kansalaisvaikuttamisen kanava, tuottavat aatepohjaista perustoimintaa, ovat palveluntuottajia ja ovat tärkeitä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyökumppaneita. Järjestötoimintaa tarvitaan kolmannen sektorin kotoutumispolun rakentamiseen. Kansalaisten arjessa toteutuva matalan kynnyksen toiminta mahdollistaa sosiaalisten tukiverkostojen muodostumisen ja luontevan keskinäisen kanssakäymisen maahanmuuttajan kotoutumisprosessiin. Kotoutumisen kahdensuuntaisuus merkitsee kotoutumisen tarkastelua myös kantaväestössä. POLKU -ohjausmallia rakentamas- Järjestöfoorumin kautta toimivien järjestöjen lisäksi kaikissa Kainuun kunnissa on lukuisia muita paikallisesti toimivia järjestöjä, kuten: Kainuun Martat (naisten toiminta, koti ja perhe) SPRyhdistykset (auttamistehtävät, ystävätoiminta) KaMi ry (sosiaalinen vahvistaminen, hyvä arki) Unicef (kehitysapu ja humanitäärine apu) UNwomen (kehitysapu ja naisten auttaminen Liikunta-, nuoriso- ja kulttuu- Kirjastot Kirjastot tarjoavat kirjastopalveluja ja tietoa suomalaisista kirjastopalveluista maahanmuuttajille henkilökohtaisen opastuksen, kirjastovierailujen ja käännettyjen esitteiden avulla. Kirjasto järjestää ryhmille kirjastokäytön opastusta. Kirjasto tukee maahanmuuttajien oman kielen ja kulttuurin säilyttämistä hankkimalla ja välittämällä aineistoa. Kirjaston kokoelmaan hankitaan vieraskielistä aineistoa ja käytössä on sähköinen Press Display -palvelu, joka sisältää 1700 sanomalehteä 48 eri kielellä. Helsingin kaupunginkirjaston monikulttuurisesta kokoelmasta hankitaan tarpeen mukaan lainattavaksi siirtokokoelmia harvinaisemmilla kielillä. Kaukolainapalvelu on käytettävissä sekä kotimaasta että ulkomailta. tuulla on poliisille kuuluvien turvapaikkapuhuttelujen tekeminen ja päätösten tiedoksi antaminen sekä maasta poistamisen käytännön toteutus. Kajaanin pääpoliisiaseman lupapalvelujen tehtäväalueeseen kuuluvat ulkomaalaisasioiden osalta passi-, oleskelulupa-, ja kansalaisuushakemusten vastaanotto ja käsittely. Lisäksi lupapalvelut vastaa normaalimenettelyn mukaisesti myös ulkomaalaisväestön ajokortti- ja henkilökorttihakemusten vastaanotosta ja käsittelystä sekä yleisestä neuvonnasta ja ohjauksesta. Kela Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomessa asuvien sa olleet järjestöt. Maahanmuuttajien yhdistykset Maahanmuuttajien yhdistykset ovat kulttuuriorientoituneita järjestöjä, jotka edistävät toiminnallaan oman kulttuurin ja kielen säilyttämistä, sosiaalista yhdessäoloa ja ovat perheiden arjen tukena. Maahanmuuttajayhdistysten kulttuurituntemus ja osaaminen edistävät kotoutumista. Maakunnallinen Järjestöfoorum Maakunnallinen Järjestöfoorum on kansalaisjärjes- ripalvelut Liikunta- ja nuorisopalvelut Kainuussa monikulttuurinen nuorisotyö toimii samalla periaatteella kuin suomalaisten nuorten kanssa. Nuorisotyöntekijöiden täytyy kuitenkin olla erityisen aktiivisia tavoitellessaan maahanmuuttajanuoria toimintaan. Suomalaiset nuoret pääsääntöisesti tietävät, mitä nuorisotyö tekee ja tarjoaa, Kainuun museo, Kajaanin taidemuseo ja Kaupunginteatteri Maahanmuuttajataustaiset asiakkaat tutustuvat Kainuun museon ja Kajaanin taidemuseon näyttelyihin lähinnä opastettujen ryhmäesittelyjen välityksellä osana kotoutumis- tai muita koulutuksia. Kaupunginteatteri järjestää yhteistyössä maahanmuuttajapalvelujen kanssa yksittäisiä tapahtumia. sosiaaliturvaa eri elämäntilanteissa. Suomen sosiaaliturvajärjestelmä perustuu maassa asumiseen. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kaikilla Suomessa vakinaisesti asuvilla on oikeus Kelan myöntämiin sosiaaliturvaetuuksiin. Jos maahan muuttaja on oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan, hän saa Kela:n sairausvakuutuskortin eli Kela-kortin. töjen alueellisen toiminnan yhteistyöelin. Yhteiset toiminnan linjaukset on tehty Kainuun maakuntaohjelmaan. Järjestöfoorumin kokoonpano Etnika Kainuu ry (maahanmuuttaja-yhdistykset) Kainuun 4 h (nuorisotyö) Kainuun eläkeläiset (ikääntyvien toiminta) Kainuun kulttuuriyhdistys ry (kulttuuritoiminta) Kainuun Liikunta ry (liikuntajärjestöt) Kainuun luonnonsuojelupiiri (luontoharrastajat) Kainuun Nuorisofoorum (nuorisotyö) kun taas maahanmuuttaja ei välttämättä tiedä siitä mitään. Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelujen tuottajien kuten kirjaston, museoiden, musiikkiopiston ja teatteri- toiminnan lähtökohtana on palvelujen tuottaminen tasavertaisesti kaikille kaupunkilaisille. Palvelujen kohdentaminen maahanmuuttajataustaiselle väestölle on haasteellista esimerkiksi kielellisten kysymysten näkökulmasta. Maistraatti Maistraatissa maahan muuttava henkilö täyttää ja allekirjoittaa rekisteröinti-ilmoituslomakkeen ja tekee muuttoilmoituksen. Rekisteröinnin jälkeen maahanmuuttaja saa henkilötunnuksen. Poliisi Kotoutumiskoulutukset Kainuun ELY-keskus järjestää yhteistyössä Kainuun TE-toimiston kanssa maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta moduulimuotoisena. Kotoutumiskoulutusta järjestetään aikuisille, kotoutumislain piirissä oleville maahanmuuttajille.

10 Koulutus on pääsääntöisesti työvoimapoliittista koulutusta. tyminen ammatinvalinnalle ja uralle tai tukea paluuta työmarkkinoille. kasvua ja kehittymistä tarjoamalla neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluja sekä rahoitusta. Koulutukset järjestetään työvoimakoulutuksena ja ryhmät alkavat kaksi kertaa vuodessa. Kotoutu- Tavoitteena on turvata hallitut työmarkkinat sekä Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi seuraavis- ELY-keskuksen asiantuntijoilta saa lisätietoja rahoi- miskoulutuksen väliajoilla maahanmuuttajat ovat yhtäläiset oikeudet kaikille työntekijöille sa tilanteissa: tuslinjauksista, hankkeen soveltuvuudesta rahoi- aktiivisesti työ- ja koulutuskokeiluissa tutustumas- kansainvälistyvillä ja avoimilla työmarkkinoilla. Työ- Asiakkaalta puuttuu ammatillinen koulutus tai tukseen ja tuen hakemisesta. ELY-keskuksen tavoit- sa suomalaiseen työelämään ja eri työtehtäviin tai peräinen maahanmuutto nähdään osana osaavan hän suunnittelee alan tai ammatinvaihtoa teena on nopeuttaa erityisesti pk-yritysten kasvua koulutusaloihin. työvoiman saatavuuden turvaamista koko Kainuun Kokeilun avulla voidaan selvittää, olisiko yrittä- ja kilpailukykyä, kansainvälistymistä ja pääsyä ulko- alueella. Toimitaan aktiivisesti työperäisen maahan- jyys asiakkaalle sopiva uravaihtoehto maisille markkinoille mm. tarjoamalla tietoa, neu- Kansalaisopis- muuton edistämiseksi. Maahanmuuttajien työllisyysasteen nostaminen on kaikkien toimijoiden yhteinen tavoite. (Neitola & Salonen 2012, Jos asiakas on ollut pitkään poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden tai lastenhoidon takia, työkokeilun tavoitteena on selvittää, vontaa ja käytännön apua vientistrategioiden laatimisessa Lisätietoa: tot minkälaista tukea asiakas tarvitsee päästäkseen takaisin työhön. keinot Kainuussa on yksi yksityinen ja seitsemän kuntien ylläpitämää kansalaisopistoa. Kaikissa Kainuun kunnissa on vapaan sivistystyön lain edellyttämää kansalaisopisto-opetusta, jonka tavoitteena on tarjota opiskelumahdollisuuksia eri ikä- ja väestöryhmille sekä herättää kuntalaisten, mukaan luettuna Palkkatuki Työnantajana voit saada palkkatukea, kun palkkaat työttömän työnhakijan, jonka työllistymistä vaikeuttaa esimerkiksi pitkä työttömyys, ammattitaidon puute, vamma tai sairaus. Työkokeilun kesto vaihtelee, sillä asiakkaiden tilanteet ja kokeilun tavoitteet ovat erilaisia. Työkokeilu kestää enintään 12 kuukautta. Samalla työnantajalla työtä voi kokeilla enintään kuusi kuukautta. Jos työkokeilun järjestää kunta, työtä voi kokeilla enintään kuusi kuukautta samaa työtehtävää. Intotalo Yrittäjyyden valmennuskeskus Intotalon tarjoaa yrittäjyysvalmennusta. Toiminta ja valmennukset on suunniteltu yhdessä yrittäjien kanssa - yrittäjien parhaaksi. Lisätietoa: maahanmuuttajien, kiinnostus omaehtoiseen opiskeluun. Opintosetelit Opetushallitus tarjoaa vuosittain opistoille mahdollisuuden hakea maahanmuuttajille suunnattua opintoseteliavustusta. Palkkatuki on aina harkinnanvarainen, ja se perustuu työttömän työnhakijan tarpeisiin. TE-toimisto arvioi, kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän työllistymistä, ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa. TE-toimisto päättää myös tuen suuruuden ja ajanjakson tapauskohtaisesti. Myös työkokeilun päivittäinen ja viikoittainen työaika voi vaihdella tilanteesta riippuen. Työkokeilua voidaan järjestää enintään viitenä päivänä viikossa ja 4 8 tuntia päivässä Lisätietoa: TE-toimiston kotouttamispalvelut Kianta-opisto ja Kaukametsän opisto järjestävät työvoimapoliittista maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta. Kaukametsän opisto järjestää turvapaikanhakijoille suomen kielen koulutusta sekä yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (964/2004) 4 :n mukaisia yleisiä kielitutkintoja myös suomen kielessä. Elinkeinot, yrittäjyys ja työllis- Palkkatukea voidaan myöntää määräaikaiseen tai toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Palkkatukea voivat saada: Yritykset Muut yksityisen sektorin työnantajat, kuten yhdistykset, säätiöt ja kotitaloudet Kunnat ja kuntayhtymät Lisätietoa: Työkokeilu Työkokeilun tavoitteena on selvittää vaihtoehtoja Yritys-Suomi Yritys-Suomi Kainuu on osa valtakunnallista Yrityssuomi-toimintamallia. Tavoitteena on taata, että yritykset ja yrityksen perustajat saavat palveluita tasapuolisesti ja yhtäläisin perustein koko maassa mahdollisimman vaivattomasti ja saman toimintamallin pohjalta. Yrityssuomi.fi -verkkopalveluun on koottu kaikki olennainen tieto niin yrityksen perustamista suunnittelevalle kuin jo toimivalle yrittäjälle. Lisätietoa: ELY-keskus ELY-keskukset tukevat pk-yritysten perustamista, Kainuun TE-toimisto toteuttaa kotouttamiseen liittyviä palveluja kotoutumislain mukaisesti koko Kainuun alueella. Kainuun TE-toimiston palveluverkostoon kuuluu Kainuun työvoiman palvelukeskus Kajaanissa, Kuhmossa, Sotkamossa ja Suomussalmella sekä Yritys-Suomi Kainuun seudulliset yrityspalvelut. Palveluja toteutetaan yhdessä myös muiden sidosryhmien kanssa. TE-toimiston tarjoamissa palveluissa keskitytään tukemaan työnhakijoiden nopeaa työllistymistä, parantamaan osaavan työvoiman saatavuutta ja turvaamaan yritysten toimintaedellytyksiä. TE-toimistossa palvelut on järjestetty palvelulinjoittain:

11 työnvälitys- ja yrityspalvelut, osaamisen kehittämispalvelut ja tuetun työllistymisen palvelut. Kotoutumiskoulutuksiin ohjautuminen Alkukartoituksesta maahanmuuttaja saa ohjauksen kotoutumista edistävään palveluun, joka useimmiten on kotoutumiskoulutus. Kotoutumiskoulutusten jälkeen Kotoutumiskoulutuksen jälkeen maahanmuuttajia ohjataan joko suoraan työmarkkinoille, ammatilliseen työvoimakoulutukseen tai omaehtoiseen koulutukseen, jota mahdollisuuksien mukaan tuetaan työttömyysetuudella. Kansanopisto Kainuun Opistolla Paltamossa on maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava linja ja aikuisten perusopetuslinja. Myös ns. kymppiluokalla opiskelee peruskoulun päättäneitä maahanmuuttajanuoria yhdessä suomalaisten kymppiluokkalaisten kanssa. Kainuun Opistolla voi asua kansanopiston asuntolassa. Yhteistyössä Kajaanin maahanmuuttajapalveluiden kanssa Kainuun Opisto järjestää myös loma-ajan virkistyskursseja maahanmuuttajaperheille.

12 Maahantulo Toisen asteen koulutukset + mava Korkea-asteen koulutukset Maahantulo Toisen asteen koulutukset + mava Korkea-asteen koulutukset Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelut, muissa Kainuun kunnissa Sosiaali ja terveyspalvelut Varhaiskasvatus ja perusopetus Järjestöt ja harrastukset Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelut, muissa Kainuun kunnissa Sosiaali ja terveyspalvelut Varhaiskasvatus ja perusopetus Järjestöt ja harrastukset Maistraatti Kansalaisopistot Työelämä Maistraatti Kotoutumiskoulutukset Kotoutumiskoulutukset Kansalaisopistot Työelämä TE-toimisto Alkukartoitus Kansanopisto (Kainuun opisto) Yrittäjyys TE-toimisto Alkukartoitus Kansanopisto (Kainuun opisto) Yrittäjyys Kaavio: Pelkistetty kotoutumisprosessikuvaus. Tämä kuvio on kiintiöpakolaisille Kaavio: Pelkistetty kotoutumisprosessikuvaus. Tämä kuvio on henkilöille, jotka ovat käyneet kotoutumiskoulutukset Henkilön kanssa selvitetään: onko peruskoulu tai vastaava oppimäärä suoritettu toisen ja korkea-asteen koulutusten ja tarpeiden kartoittaminen omaehtoisen kielenopiskelun tarve ja mahdollisuudet järjestö- ja harrastusmahdollisuudet

13 Maahantulo Toisen asteen koulutukset + mava Korkea-asteen koulutukset Maahantulo Toisen asteen koulutukset + mava Korkea-asteen koulutukset Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelut, muissa Kainuun kunnissa Sosiaali ja terveyspalvelut Varhaiskasvatus ja perusopetus Järjestöt ja harrastukset Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelut, muissa Kainuun kunnissa Sosiaali ja terveyspalvelut Varhaiskasvatus ja perusopetus Järjestöt ja harrastukset Maistraatti Kotoutumiskoulutukset Kansalaisopistot Työelämä Maistraatti Kotoutumiskoulutukset Kansalaisopistot Työelämä TE-toimisto Alkukartoitus Kansanopisto (Kainuun opisto) Yrittäjyys TE-toimisto Alkukartoitus Kansanopisto (Kainuun opisto) Yrittäjyys Kaavio: Pelkistetty kotoutumisprosessikuvaus. Tämä kuvio on työperäisille maahanmuuttajille. Kaavio: Pelkistetty kotoutumisprosessikuvaus. Tämä kuvio on perhesyistä maahan muuttaneille. Henkilön kanssa selvitetään: tutkinnon päivittämisen ja / tai täydentämisen tarpeiden kartoittaminen järjestö- ja harrastustoiminnan mahdollisuudet tarve ja mahdollisuudet omaehdoiseen kielenopiskeluun Henkilön kanssa selvitetään: Henkilölle täytyy kertoa, että hän on oikeutettu kotoutumispalveluihin Suomessa. Alkukartoitus tehdään TE-toimistossa tai oman asuinkunnan sosiaalitoimessa. Alkukartoituksen jälkeen henkilölle tehdään kokou- 25

14 Maahantulo Toisen asteen koulutukset + mava Korkea-asteen koulutukset Maahantulo Toisen asteen koulutukset + mava Korkea-asteen koulutukset Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelut, muissa Kainuun kunnissa Sosiaali ja terveyspalvelut Varhaiskasvatus ja perusopetus Järjestöt ja harrastukset Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelut, muissa Kainuun kunnissa Sosiaali ja terveyspalvelut Varhaiskasvatus ja perusopetus Järjestöt ja harrastukset Maistraatti Kansalaisopistot Työelämä Maistraatti Kotoutumiskoulutukset Kotoutumiskoulutukset Kansalaisopistot Työelämä TE-toimisto Alkukartoitus Kansanopisto (Kainuun opisto) Yrittäjyys TE-toimisto Alkukartoitus Kansanopisto (Kainuun opisto) Yrittäjyys Kaavio: Pelkistetty kotoutumisprosessikuvaus. Tämä kuvio on työttömille ja pidempään maassa olleille. Kaavio: Pelkistetty kotoutumisprosessikuvaus. Tämä kuvio on hitaasti kotoutuville. Hitaasti kotoutuvilla tarkoitetaan sellaisia henkilöitä, joilla kotoutumispolku ei etene

15 Monialaisen yhteistyön kumppanit Tullaan tutuiksi kaikki

16 AIKOPA Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn muodostavat Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen aikuiskoulutusyksiköt. Tarjoamme koulutus-, kehittämis-, asiantuntija- ja tutkimuspalveluja. Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Oulun yliopisto Kajaanin ammattikorkeakoulu Ketunpolku Kajaani

17 Arffman Consulting Oy Arffman Consulting Oy järjestää yhdessä työhallinnon kanssa aikuisille räätälöityjä koulutuksia eri puolilla Suomea. Yritys on perustettu vuonna 1993 ja on tällä hetkellä yksi maan suurimmista yksityisistä aikuiskoulutukseen keskittyneistä yrityksistä. Olemme järjestäneet yli 1150 aikuiskoulutusta noin 170 paikkakunnalla Suomessa. Kuukausittain meillä työskentelee keskimäärin noin 30 koulutusalan ammattilaista erilaisissa asiantuntijatehtävissä. maahanmuuttajien kieli- ja kotouttamiskoulutukset sosiaali- ja terveysalan koulutukset (esimerkiksi lähihoitaja, lähiavustaja, hoiva-avustaja) taloushallinnon koulutukset tietotekniikkakoulutukset (TIEKEn kortti- ja TIE- TY -tutkinnot, lisätietoja työelämään ja opiskeluun ohjaavat koulutukset yrittäjyyskoulutukset Vuonna 2012 järjestimme yhteensä 61 koulutusta kautta maan ja näiden sisällä opiskelijatyöpäivää. Lisätietoja: Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksia Arffman Consulting Oy on järjestänyt eri puolilla Suomea yhteensä yli 200 kpl. Koulutusalat ammattitaito- ja osaamiskartoitukset asiakaspalvelu- ja myyntikoulutukset kielikoulutukset (englanti, ruotsi, venäjä) Arffman Consulting Oy Sivukatu 6, Kajaani Puhelin: Fax:

18 Etnika Kainuu ry maahanmuuttajien yhdistys Kainuussa Etnika-Kainuu ry on vuonna 2001 perustettu maahanmuuttajien yhdistys, jossa on nykyään yli 60 jäsentä. Yhdistys toimii vapaaehtoispohjalta ja sen toiminnan tarkoitus on Kainuussa asuvien ulkomaalaisten auttaminen, ohjaaminen, kotoutumisen ja työllistymisen yleisten edellytysten edistäminen. Lisäksi yhdistyksen tavoitteina on kulttuuriperinteiden kuten kielen vaaliminen, kulttuurivaihdon ja vapaa-ajanviettotapojen kehittäminen, eri kulttuurien välisen tuntemuksen lisääminen sekä ystävyyssuhteiden edistäminen eri kulttuureista tulleiden ja suomalaisten välillä. toimintaa ovat olleet muun muassa erilaiset kerhotoiminnat, liikunta, virkistystapahtumat ja tiedotustilaisuudet. Etnika-Kainuu ry toimii Monikulttuurinen Toimintakeskus Monikassa. Lisätietoja: Yhdistyksen tavoite on edistää tasa-arvoa, suvaitsevuutta ja hyvien suhteiden kehittymistä maahanmuuttajien ja suomalaisten välille. Käytännön

19 Kainuun ammattiopisto Kainuun ammattiopisto järjestää toiseen asteen ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille. Oppilaitoksellamme on vankat juuret alueemme elinkeinoelämän ja ammatillisen osaamisen kehittäjänä. Kainuun ammattiopisto on aktiivisesti mukana työelämän kehityksessä ja ennakoi sen muutoksia koulutustarjonnassa. Koulutus on monipuolista ja opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus kehittyä yksilöllisesti alansa huippuosaajaksi. Kainuun ammattiopisto (KAO) on osa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitosta, jonka muodostavat Kajaanin lukio ja Kainuun ammattiopisto. Lisätietoja: Toimimme ammatillisen koulutuksen saralla valtakunnallisesti. Vakituiset toimipaikat ovat Kajaanissa, Kuhmossa, Kuusamossa, Suomussalmella ja Vuokatissa. Lisäksi aikuiskoulutuksella on toimipisteet Sotkamossa, Vantaalla ja Virossa. Kainuun ammattiopistossa opiskelee ammatillisessa perusopetuksessa vuosittain noin 2600 nuorta ja aikuista. Muussa aikuiskoulutuksessa opiskelee noin 5000 aikuista, joista noin 500 on oppisopimusopiskelijaa. Työntekijöitä on lähes 500 ja liikevaihto oli 40,3 miljoonaa euroa vuonna 2012.

20 MAVA Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, Kainuun ammattiopisto (KAO) MAVA -koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka aikovat myöhemmin hakea ammatilliseen koulutukseen ja haluavat saada ammatin Suomessa. Valmistavan koulutuksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa. Koulutus kestää yhden lukuvuoden. Lisätietoja MAVA -koulutuksessa aloittavan opiskelijan pitää osata suomen kielen peruskielitaidot (Eurooppalainen viitekehys A 2.2). Hakuaika on keväällä ja koulutus alkaa elokuussa. Ryhmään otetaan 16 opiskelijaa. Valmistava koulutus on tarkoitettu sekä nuorten että aikuisten ammatilliseen peruskoulutukseen aikoville. Koulutus antaa valmiudet ammatilliseen peruskoulutukseen. MAVA-koulutuksesta: Koulutusesite Hakeminen Opintie 3, rakennus OPPI 7, KAJAANI MAVA-opettaja Leena Halonen Puh MAVA-ohjaaja Fatima Selimi Puh

21 Kainuun Nuotta ry Kainuun Nuotta ry on vuonna 1997 perustettu Kainuun kylä- ja asukastoimikuntien ja yhdistysten maakunnallinen kehittäjä- ja katto-organisaatio. Sen toiminta-alueeseen kuuluu 150 asukastoimikuntaa ja -yhdistystä. Kainuun Nuotta ry:n tavoitteena on kehittää asuinalueita ja niiden asukkaiden toimintamahdollisuuksia yhteistyössä kansalaisjärjestöjen, elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa. Kainuun Nuotta on toimija, joka pyrkii toiminnallaan edistämään alueen väestön hyvinvointia ja työllisyyttä, kestävää kehitystä sekä edistämään suvaitsevaisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Yhdistyksen tarkoituksena on Kainuun alueen asukkaiden yhteisten asioiden kehittäminen: asuinalueiden välisen yhteistyön ja viestinnän kehittäminen, elinvoimaisuuden kehittäminen, asukkaiden tiedollisten ja taidollisten tasojen vahvistaminen, maakunnasta ulospäin tapahtuvan yhteistoiminnan kehittäminen sekä kaikinpuolisen hyvinvoinnin edistäminen Kainuun alueella. Lisätietoja:

22 Osallisuus vahvistaa Hanketoimijoita ei varmaankaan esitellä? Osallisuus Vahvistaa -hanke edistää Kainuuseen muuttavien ulkomaalaisten kiinnittymistä ja sitoutumista yhteiskuntaan sekä edistää tukiverkostojen syntymistä uudessa elämänvaiheessa. Kohderyhmänä ovat työmarkkinoiden ulkopuolelle jääneet maahanmuuttajat, joilla ei elämäntilanteensa tai muun syyn vuoksi ole mahdollisuutta osallistua viranomaisen järjestämään kotouttavaan toimintaan. Kainuulaisille yhdistyksille projekti tarjoaa mahdollisuuden kehittää ja monipuolistaa toimintaansa ja saada uusia jäseniä mukaan. Hanketta hallinnoi Kainuun Nuotta ry ja se on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama. Lisätietoja: fi/~nuotta/?site=14&page=139

23 Kohtaamispaikat Kainuussa Kainuun Nuotta ry koordinoi raha-automaattiyhdistyksen ja kuntien avustamaa kohtaamispaikkatoimintaa Kajaanissa ja Suomussalmella. Kohtaamispaikat ovat kaikille avoimia toimintakeskuksia, joiden toiminta perustuu aktiiviseen yhteistyöhön alueen yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Toiminta on maksutonta. Kohtaamispaikat ovat alueen monikulttuurisia info- ja tietokeskuksia, jotka palvelevat ympäröivää yhteiskuntaa ja väestöä. Kohtaamispaikat tarjoavat asiakkaille mm. matalankynnyksen olohuonetoimintaa mahdollisuuden maksuttomaan verkossa asiointiin henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa kielikahviloita, yhdistysten kerhoja ja vertaistoimintaa tapahtumia, infotilaisuuksia, asiantuntijaluentoja ja tiedotustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista kohtaamispaikat ovat yhdistysten käytettävissä sopimuksen mukaan Kohtaamispaikat Kainuussa Kajaani Monika toimintakeskus, pääkirjasto, Seminaarinkatu 15, ma pe klo Lohtajan nettikahvila, Syväojankatu 2, ma to klo ja pe klo Suomussalmi Perhepirtti, Tietäväisenkatu 1, ma to klo Lisätietoja

24 Kainuun Opisto Olemme kaikille avoin, monien mahdollisuuksien kurssikeskus ja oppilaitos, jolla on jo sadan vuoden perinteet. Lisätietoja: Opistomme sijaitsee keskellä Kainuuta, Oulujärven vaaramaisemissa Paltamon Mieslahdessa. Viihtyisä ja rauhallinen ympäristö antaa tilaa luovuudelle ja uusille ajatuksille. Tarjoamme eväitä elämää varten.

25 Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto Kainuussa on alkaen yksi työ- ja elinkeinotoimisto, Kainuun TE -toimisto. TE-toimistolla on toimipaikat Kajaanissa, Kuhmossa, Puolangalla, Sotkamossa, Suomusalmella ja Vaalassa. Kainuun TE -palveluverkostoon kuuluu Kainuun työvoiman palvelukeskus Kajaanissa, Kuhmossa, Sotkamossa ja Suomussalmella. Teemme yhteistyötä Yritys-Suomi Kainuun seudulliset yrityspalveluiden kanssa. Palveluja toteutetaan yhdessä myös muiden sidosryhmien kanssa. työvoiman saatavuutta ja turvaamaan yritysten toimintaedellytyksiä. TE-toimistossa palvelut on järjestetty palvelulinjoittain: työnvälitys ja yrityspalvelut, osaamisen kehittämisen palvelut ja tuetun työllistämisen palvelut. Lisätietoja: TE-toimiston palvelut ovat nimeltään TE-palveluja. Palveluissa keskitytään tukemaan työnhakijoiden nopeaa työllistymistä, parantamaan osaavan

26 Kajaanin ammattikorkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu on Kajaanin kaupungin omistama liikelaitos, josta on valmistunut yli 5000 ammattilaista työelämän tarpeisiin. Kajaanin ammattikorkeakoulu palvelee toiminnallaan alueen kehitystarpeita hyvinvoinnin, teknologian ja viestinnän sekä matkailun alueilla. Ammattikorkeakoulu edistää toiminnallaan alueen mahdollisuuksia kehittyä huippuammattilaiseksi valitsemillaan saroilla: aktiviteettimatkailussa, sairaan- ja terveydenhoidossa, liiketoimintaosaamisessa ja yrittäjyydessä sekä ICT- teollisuudessa ja kone- ja kaivostekniikassa. Lisätietoja:

27 Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelut Maahanmuuttajapalveluiden perustehtävänä on tuottaa palveluita pakolaisille ja turvapaikanhakijoille. Maahanmuuttajapalvelut jakautuu kahteen yksikköön; maahanmuuttajat- ja vastaanottokeskus-yksikköön. Maahanmuuttajat yksikön asiakkaina ovat kiintiöpakolaiset, perheenyhdistämisprosessin kautta tulevat ja oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat. Vastaanottokeskusyksikön asiakkaina ovat turvapaikanhakijat. Toimintaa ohjaavat Kajaanin kaupungin arvot; oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus, turvallisuus ja luottamus tulevaisuuteen. Tehtävänä on turvata Kajaaniin muuttavien pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden hyvinvoinnin perusta ja luoda edellytyksiä asiakkaiden turvalliseen, sujuvaan arkeen sekä kotoutumiselle. Yksikkö toimii asiakkaiden ihmisarvoa kunnioittaen sekä tukee asiakkaitten osallisuutta, itsenäistä toimintakykyä ja elämänhallintaa. Lisätietoja:

28 Kajaanin kaupungin sivistystoimiala Sivistystoimiala vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisotyön, kansalaisopisto- ja musiikkiopisto-opetuksen sekä kirjasto- ja kulttuuripalvelujen sekä liikuntapalvelujen järjestämisestä, toteuttamisesta ja edistämisestä. Toimiala tukee kajaanilaisten tasapainoista kasvua, kehitystä, elinikäistä oppimista ja luovaa itsensä toteuttamista. Lisätietoja: Sivistystoimiala on yksi kaupungin kolmesta toimialasta. Toimialaa johtaa sivistysjohtaja Mikko Saari.

29 Kajaanin lukio Kajaanin lukiossa on monipuolinen kurssitarjonta yleislinjalla ja lisäksi valtakunnallinen erityistehtävä kuvataiteessa ja musiikissa. Oppilaitos edistää sellaisten taitojen kehittymistä, jotka auttavat opiskelijaa vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin. Aikuislinja Aikuislinja toimii etälukioperiaatteella ja tarjoaa aikuisille tutkintotavoitteista ja jatko-opintoihin valmentavaa yleissivistävää opetusta. Lisätietoja:

30 Kajaanin Mamselli Kajaanin kaupungin Kajaanin Mamselli -liikelaitos tarjoaa korkeatasoisia ateria- ja puhtaanapitopalveluja Kajaanissa. Palvelemme asiakkaitamme kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Pidämme hyvää huolta asiakkaistamme ja henkilökunnastamme. Asiakkainamme on Kajaanin kaupungin ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän päiväkoteja, peruskouluja, oppilaitoksia, ammattikorkeakoulu, sairaaloita, hoitokoteja sekä virastoja, toimistoja ja laitoksia. Tarjoamme aterioita päivittäin ja pidämme puhtaana m2. Mamsellissa on töissä noin 180 työntekijää ja toimimme noin 150 eri kohteessa. Lisätietoja:

31 Kaukametsän opisto Kaukametsän opisto on Kajaanin kaupungin ylläpitämä vapaan sivistystyön oppilaitos. Opiston perustehtävä on kaikkien ikä- ja väestöryhmien elinikäisen oppimisen tukeminen, sivistyksellisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäminen. Opisto järjestää koulutusta, joka painottuu visuaalisiin taiteisiin, musiikkiin, kirjallisuuteen ja sanataiteeseen, terveyttä edistäviin aineisiin, tietoyhteiskuntaan ja yhteiskunnallisiin aineisiin sekä kieliin. Kaukametsän opistossa opiskelee vuosittain kurssilaista. Koulutusten määrä on noin 600 ja opetustuntien määrä noin Kaukametsän opisto järjestää Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen moduulikoulutusta ja Luku- ja kirjoitustaidon kursseja. Opiskelijamäärä on vuosittain noin 200. Kurssien määrä noin 11 ja oppituntien määrä noin Kaukametsän opisto järjestää kielikoulutusta ryhmä-, pienryhmä-, pari- ja yksilöopetuksena, yleisiä kielitutkintoja, maahanmuuttajille suunnattua kielikoulutusta sekä kansalaisopiston S2-opetusta vastaanottokeskuksen asiakkaille. Kielten kursseilla opiskelee vuosittain noin kurssilaista. Kurssien määrä on noin 130 ja opetustuntien määrä noin Yleisiin kielitutkintoihin osallistuu noin 50 henkilöä vuosittain. Lisätietoja:

32 Kumppaniksi ry Kumppaniksi ry on Kajaanin kaupungin sekä Ristijärven ja Sotkamon kuntien ylläpitämä yhdistys, joka tarjoaa asiakkailleen työllistymiseen ja koulutukseen tähtäävää valmennusta sekä kuntoutusta. Asiakkaina meillä on nuoria, eri palveluissa olevia työttömiä sekä eri tahojen lähettämiä kuntoutujia. Toimipisteitä Kumppaniksi ry:llä on Kajaanissa, Sotkamossa ja Ristijärvellä.

33 Lohtaja-Huuhkajanvaara-Kettu kyläyhdistys ry Lohtaja-Huuhkajanvaara-Kettu kyläyhdistys ry on perustettu Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää toiminta-alueensa asukkaiden hyvinvointia monella tavalla, järjestämällä yhteisiä tapahtumia, lasten kerhotoimintaa sekä ylläpitämällä Nettikahvilaa yhteistyössä Kainuun Nuotan kanssa. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Toimintaa toteutetaan mm. projekteina. toimenpiteitä. Työllistämistoimenpiteiden kohteena ovat nuoret, pitkäaikaistyöttömät, vaikeasti työllistyvät ja maahanmuuttajat (suomenkielen harjaannuttaminen ja suomalaisen työkulttuurin omaksuminen). Lisätietoja: lohtaja-huuhkajanvaara-pikku-kettu-kylayhdistysry/ Kyläyhdistys hallinnoi huhtikuusta 2013 lukien Matalan kynnyksen työllistämistalo -hanketta. Työllistämishankkeen tavoitteena on kehittää toimintatapoja, joilla projektiin osallistuvat henkilöt pääsevät eteenpäin elämässään ja sopeutumisessaan suomalaiseen kulttuuriin. Projektissa käytetään TE-toimiston ja TYP:in tarjoamia työllistämiseen tähtääviä

34 Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry on 30-vuotias aktiivinen ja vireä kaupunginosayhdistys. Yhdistys ajaa alueensa asukkaiden etuja, parantaa alueen viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä vaalii alueen perinteitä. Yhdistys järjestää alueensa asukkaille vanhusten kotiapua, vuokraa kylätaloa erilaisiin tilaisuuksiin, pyörittää kylätalolla nuorten iltoja sekä vastaa kierrätyskeskus Entringistä. Kylätalolla kokoontuu myös aktiivinen ikäihmisten klubi, Ikinuoret. Yhdistys on myös merkittävä sosiaalinen työllistäjä kaupungissa. Vuonna 2012 Kyläyhdistys työllisti noin 160 henkilöä erilaisiin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Keskimäärin työllistettäviä oli noin 60 kuukaudessa. Kokoaikaisessa työsuhteessa työskentelee 6 henkilöä. Lisätietoja:

35 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Kainuun piiri on vuonna 1950 perustettu yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää toimialueellaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä. Piiri vastaa kehittämistyössään yhteiskunnan muutokseen edistämällä MLL:n vapaaehtoistoimintaa ja ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä Kainuussa. Kainuun piirissä on 14 paikallisyhdistystä, joissa on yhteensä noin 1800 jäsentä. Lisätietoja: ja Piiritoimisto on avoinna arkisin klo 9-15 Kauppakatu 9 A 6, 3.krs Kajaani p

36 Spring House Oy Spring House on valmennustalo, joka on perustettu vuonna Kohtaamme vuosittain valmennettavaa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Liikevaihtomme vuonna 2013 oli 8 miljoonaa euroa. Meillä on ollut etuoikeus kasvaa nopeasti ja kannattavasti. Spring Housen joukkue koostuu 120 valmentamisen ammattilaisesta, jotka haastavat itsensä ja tiiminsä kehittymään jatkuvasti. Me kannatamme arjen tekoja, loppuun asti vietyjä ideoita. Meissä yhdistyvät halu, kyky ja uskallus. Meillä on unelmia ja toteutamme niitä joka päivä. Sinullakin on yksi elämä tee siitä arvokas. Kotoutumiskoulutus edistää maahanmuuttajan pääsyä työelämään ja jatkokoulutukseen sekä edistää maahanmuuttajan yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia. Toteutamme työvoimapoliittista kotoutumiskoulutusta Opetushallituksen antamien Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Olemme valtakunnallisesti merkittävä maahanmuuttajille suunnattujen koulutusten ja valmennusten tuottaja Suomessa. Kotoutumiskoulutusten lisäksi toteutamme maahanmuuttajille suunnattuja uravalmennuksia, työnhakuvalmennuksia, ammatillista työvoimakoulutusta sekä alkukartoituksia ja luku- ja kirjoitustaidon koulutusta. Lisätietoja: Vuonna 2012 meistä tuli osa StaffPoint konsernia. Samalla Spring House ja koulutusyhtiö StaffEdu yhdistivät liiketoimintansa. Yhdessä meistä tuli uusi Spring House, joka on toimialansa suunnannäyttäjä ja edelläkävijä. Uusi StaffPoint-konserni on toimialansa johtava toimija, konsernin liikevaihto on 110 miljoonaa euroa. Keskitymme asiakkaidemme menestykseen yhdessä asiakkaidemme kanssa. Haluamme auttaa asiakkaitamme onnistumaan! Uskomme, että pienillä arjen muutoksilla saamme aikaan merkittävää kasvua. Yhdessä olemme enemmän. Maahanmuuttajakoulutus

POLKU-ohjausmalli. Opas maahanmuuttajien parissa työskenteleville

POLKU-ohjausmalli. Opas maahanmuuttajien parissa työskenteleville POLKU-ohjausmalli Opas maahanmuuttajien parissa työskenteleville Sisällys Johdanto 1 Sisällys 3 Ohjaajan työkalupakki 4 Kotoutumisprosessi 12 Monialaisen yhteistyön kumppanit 12 Ohjausmalli 16 Tiedonsiirtolomakkeet

Lisätiedot

Juuret ja Siivet Kainuussa

Juuret ja Siivet Kainuussa Juuret ja Siivet Kainuussa Maahanmuuttajat aktiiviseksi osaksi kainuulaista yhteiskuntaa 2008-2012 Kainuun Nuotta ry 19.-20.5.2011 Anneli Vatula Kansainvälistyvä Kainuu Kuva: Vuokko Moilanen 2010 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 15.3.2017 Maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson Pohjois-Savon ELY-keskus Valtion ja kunnan roolit

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

Lähtötason arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Lähtötason arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Lähtötason arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa

Lisätiedot

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla

Lisätiedot

Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa

Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa Espoon TE-toimiston maahanmuuttajapalvelut yksikkö Palvelee työnhakija-asiakkaita, jotka maahanmuuttajuutensa vuoksi tarvitsevat erityispalvelua

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutus tänään

Kotoutumiskoulutus tänään Kotoutumiskoulutus tänään AVI 12.4.2016 Paula Frantti-Niemelä Rovalan setlementti ry / Rovala-Opisto paula.frantti-niemela@rovala.fi Yleistä Rovala-Opistosta Rovala-Opisto on vuonna 1954 perustettu Rovalan

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 sosiaali- ja terveyspiiri

Lisätiedot

Itä-Karjalan Kansanopisto

Itä-Karjalan Kansanopisto SUOMEN KIELEN KOULUTUS SAVONLINNAN SEUDULLA 2013 2014 Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie 32 58450 Punkaharju 015 572 11, telefax 015 572 1220 www.ikko.fi rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

Lisätiedot

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen KIITO kiinni työhön ja osaamiseen ESR-hanke 1.9.2016-31.8.2019 ESR Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus 6.1.Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Kansainvälinen ja kulttuuritietoinen Kaakkois-Suomi seminaari Aika: Perjantai 29.9.2017 klo 9-15:15 Paikka: Kouvolan upseerikerhon juhlasali, Upseeritie 5, 45100 Kouvola

Lisätiedot

Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa

Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa YLÄ-SAVON MAAHANMUUTTA- JANEUVONTA KANSALAISOPISTOT PAKOLAISTYÖ YLÄ-SAVON AMMATTIOPISTO POHJOIS-SAVON TE-TOIMISTO PORTAANPÄÄN KRISTILLINEN

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutuksen tulevaisuudennäkymiä

Kotoutumiskoulutuksen tulevaisuudennäkymiä Kotoutumiskoulutuksen tulevaisuudennäkymiä Mikä muuttuu kansanopistojen maahanmuuttajakoulutuksessa? Seurakuntaopisto, Järvenpää 24.5.2012 Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) Alkuvaiheeseen johdonmukainen

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Työelämän kansanopisto Nuoret turvapaikan hakijat kansanopistossa Sivistystyön Vapaus ja Vastuu Pirkanmaa Studia Generalia Murikka 12.11.2015 1 Vapaa sivistystyö Suomessa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 SUOMUSSALMI PUOLANKA HYRYNSALMI VAALA RISTIJÄRVI PALTAMO KAJAANI SOTKAMO KUHMO KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen

Lisätiedot

KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017

KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen Sanna Lanki Ellinoora Neitola SISÄLTÖ ESIPUHE... 3 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA...

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Anita Salonen Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus 20.4.2016 1 Maahanmuutto Maahantulosyiden perusteella: Työperusteiset muuttajat Perheperusteiset muuttajat

Lisätiedot

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto aloitti toimintansa 1.1.2013 Pohjanmaan TE-toimisto yhdisti Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella toimivat Suupohjan, Vaasan, Pietarsaaren,

Lisätiedot

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Osallisena Suomessa Pudasjärvi Kuntamarkkinat 12.9.2012 Virpi Harilahti-Juola Pudasjärven kuntasuunnitelma uusi ja elinvoimainen Pudasjärvi Maahanmuutto yksi Pudasjärven

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutuksen hankinta Pohjois-Pohjanmaalla. Opetushallitus 12.3.2012

Maahanmuuttajakoulutuksen hankinta Pohjois-Pohjanmaalla. Opetushallitus 12.3.2012 Maahanmuuttajakoulutuksen hankinta Pohjois-Pohjanmaalla Opetushallitus 12.3.2012 1 Työ- ja elinkeinotoimistot osana ELY-keskuksen palveluverkkoa Vuonna 2012 alueella 5 toimistoa, joissa yht. n. 210 työntekijää.

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE - OHJAUS KOTOUTUMISEN TUKENA. Sanna Matikainen OAKK

KOTOUTUMISKOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE - OHJAUS KOTOUTUMISEN TUKENA. Sanna Matikainen OAKK KOTOUTUMISKOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE - OHJAUS KOTOUTUMISEN TUKENA Sanna Matikainen OAKK 30.5.2016 MAAHANMUUTTAJAKOULUTUS OAKK:SSA OAKK:n maahanmuuttajakoulutukseen on osallistunut vuodesta 1989 alkaen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla 22.5.2017 Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 1 20.9.2017 Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI TE-palvelut aina saatavilla VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI 29.3.2017 Eija Sokero Palvelujohtaja Te-palvelut Lappi TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen. Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen. www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa.

Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen. Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen. www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa. Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen opiskelu Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa.html www.kansanopistot.fi/ skybase/skymap.htm Kansanopistoja

Lisätiedot

PALAPELI2 - kotoutumiskoulutusta ja ohjauspalveluja maahanmuuttajille 1.8.2008 31.10.2011

PALAPELI2 - kotoutumiskoulutusta ja ohjauspalveluja maahanmuuttajille 1.8.2008 31.10.2011 PALAPELI2 - kotoutumiskoulutusta ja ohjauspalveluja maahanmuuttajille 1.8.2008 31.10.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Alkuvaiheen suomen kielen ja kotoutumista edistävän opetuksen kehittäminen

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 30.3.2011 Taustaa Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999)

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Elinvoimaa maahanmuutosta

Elinvoimaa maahanmuutosta Elinvoimaa maahanmuutosta 8.12.2016 Maahanmuuttajan polku työhön 1 Polku avattuna palvelujen kautta, esimerkkinä kotoutuja-asiakas Ostetussa alkuhaastattelussa testataan asiakkaan kielitaito ja kartoitetaan

Lisätiedot

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK Työvoimapoliittisiin koulutuksiin on eri tasoille eri kielivaatimukset. Alkukartoitukseen ja Suomen kielen perusteet

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN Pauliina Sarhela

Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN Pauliina Sarhela Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN 7.4.2017 Pauliina Sarhela Yhteistyökumppanit Työelämä TreduNavi-hakupalvelu:tietoa ja Yhteistyökumppanit ohjausta hakeutumisesta Tutkintoja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Valtakunnalliset sisäisen turvallisuuden päivät Mikkeli 6.9.2013 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kotoutumisen edistämisen suunnittelu sisältyy maakunnan ja kuntien aluekehitystä, hyvinvointia, terveyttä koskevaan suunnitteluun huolehditaan monialaisena

Lisätiedot

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 Maahanmuuttajataustaisten nuorten opintopolut Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Kiuruvesi 11.4.2013 Helena Määttälä 1 18.4.2013 Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto Otsikko TE-TOIMISTO UUDISTUS 2013 Palveluverkko Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Asianro 679/05.11.00/2013 220 Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Lisätiedot

HOMELIKE OULU Oulu omaksi 2008 2011

HOMELIKE OULU Oulu omaksi 2008 2011 HOMELIKE OULU Oulu omaksi 2008 2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan palveluprosessien kehittäminen verkostorakenteella tavoitteena saumattomuus

Lisätiedot

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun maakunta kuntayhtymä, koulutustoimiala Esa Toivonen Kajaani 13.10.2008 1 Pääkohdat Aluksi Kainuun koulutus ja sen ohjaus Opiskelijan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan TE-toimisto Uudenmaan TE-toimisto Nuorten palvelut 1 Uudenmaan TE-toimiston toimipaikat Helsinki (Pasila, Keskusta ja Itäkeskus) Espoo (Leppävaara) Vantaa (Tikkurila) Hyvinkää Järvenpää Lohja Porvoo Raasepori (Tammisaari)

Lisätiedot

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus KEVÄT 2018 Jyväskylän Kansalaisopisto Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus Monikulttuurikeskus Gloria Huhtasuon asukasyhdistys Jyvälän Setlementti ry SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Kuntamarkkinat 14.9.2011 Ylitarkastaja Peter Kariuki 14.9.2011 14.9.2011 Maahanmuuton Suomen kartta Ulkomaalaisten osuus (%) kunnan asukasluvusta 31.12.2009

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Kotoutumista edistävän koulutuksen kehittämisnäkymät. Opetushallitus 17.3.2015 Maahamuuttojohtaja Kristina Stenman

Kotoutumista edistävän koulutuksen kehittämisnäkymät. Opetushallitus 17.3.2015 Maahamuuttojohtaja Kristina Stenman Kotoutumista edistävän koulutuksen kehittämisnäkymät Opetushallitus 17.3.2015 Maahamuuttojohtaja Kristina Stenman Kotoutumiskoulutuksen resurssit 2013-2016, TEM:n pääluokka, työvoimatoimenpiteet, mom.

Lisätiedot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Aikuisten perusopetus 2018 Lisää ohjausta luku- ja kirjoitustaidon koulutus, aikuisten perusopetukseen valmistava koulutus, nykyinen aikuisten perusopetus yhdistyvät oppivelvollisuusiän

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

Monik ry:n Esittely LIBAN ISMAIL

Monik ry:n Esittely LIBAN ISMAIL Monik ry:n Esittely LIBAN ISMAIL Monik ry lyhyesti Vuonna 2012 rekisteröity yhdistys, joka edistää kotoutumista sekä parantaa kulttuurien välistä vuorovaikutusta Fokus työllisyystoiminnassa Kolme toimintamuotoa

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön

Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön Sonja Hämäläinen Maahanmuuttojohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Maahanmuuton kasvaessa painopisteenä osallisuus, työllistyminen

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki. Neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen. Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto

Uusi kotoutumislaki. Neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen. Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto Uusi kotoutumislaki Neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto 8.11.2011 Kotoutumislakiuudistuksen tavoitteet Selkeyttää sääntelyä; kaksi eri lakia Tehostaa ja nopeuttaa

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä 30.1.2013 Turun kristillinen opisto Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Väestötilastoja *Ulkomaiden kansalaisia 183 133 henkilöä eli 3,4 prosenttia väestöstä. *Suurimmat

Lisätiedot

Mikä ihmeen kansanopisto? SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY

Mikä ihmeen kansanopisto? SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY Mikä ihmeen kansanopisto? SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY Yleistä avoin kaikille joustava, kokonaisvaltainen ja kokopäiväopiskelu yhteisöllisyys sosiaalisuus läheinen kansainvälinen

Lisätiedot

Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä

Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011-2014 Verkostoseminaari 14.11.2012/Marjo Hannu-Jama MAAHANMUUTTAJASTA KUNTALAISEKSI (ESR

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille. Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329

Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille. Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329 Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329 KYKY-hanke (1.9.2015-31.10.2017) Opetusviraston ESR-rahoitteinen projekti, joka

Lisätiedot