KOMITEANMIETINTÖ KOMMITTEBETANKANDE 1997:5. Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotoutuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMITEANMIETINTÖ KOMMITTEBETANKANDE 1997:5. Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotoutuminen"

Transkriptio

1 KOMITEANMIETINTÖ KOMMITTEBETANKANDE 1997:5. SISÄASIAINMINISTERIÖ INRIKESMINISTERIET Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotoutuminen Ehdotus hallituksen maahanmuutto- ja pakolaispoliittiseksi ohjelmaksi Maahanmuutto- ja pakolaispoliittisen toimikunnan mietintö Behärskad invandring och effektiv integration Kommissionens förslag tili invandrar- och flyktingpolitiskt regeringsprogram Betänkande av kommissionen för invandrar och flyktingpolitik SUB Qöttlngen X 97A ' OY EDITA AB

2 SISÄLTÖ Lukijalle 13 TOIMIKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN MAAHANMUUTTO-JA PAKOLAISPOUITTISEKSI OHJELMAKSI 17 I PAKOLAISUUDEN JA MUUTTOLIIKKEIDEN SYIHIN VAIKUTTAMINEN KANSAINVÄLINEN MUUTTOLIIKE Suomi maastamuutto- ja maahanmuuttomaana Kansainvälinen siirtolaisuus Pakolaisuus SUOMEN KANSAINVÄLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET MAAHANMUUTTO- JA PAKOLAISKYSYMYKSISSÄ Kansainväliset sitoumukset maahanmuuttopolitiikan sääntelijöinä Pakolais-ja turvapaikkapolitiikan kansainvälisoikeudellinen sääntely Suomen toiminta osana kansainvälistä yhteisöä UNHCR Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM Euroopan neuvosto ja ETYJ Budapest-ryhmä IGC Pohjoismainen yhteistyö Kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu Kiintiöpakolaiset Euroopan unioni yhteistyö maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa Henkilöiden vapaa liikkuvuus sekä kolmansien maiden kansalaisten asema ja oikeudet Schengen-järjestelyt EU:n kolmannen pilarin yhteistyö Lähialueyhteistyö 90 II MAAHANTULO-JA TURVAPAIKKAPOUTnKKA NYKYTILAN KUVAUS Yleistä : Lainsäädäntö Ulkomaalaisten oikeudellisen aseman säätely Lyhytaikainen oleskelu Maahantulopolitiikan toimeenpano Ulkomaalaisviraston tehtävät ja toiminta 97

3 Inkerinsuomalaiset Opiskelijat Pakolaiset ja turvapaikanhakijat Turvallisista maista tulleet hakijat Turvapaikkavalitukset Kiintiöpakolaiset Perheiden yhdistäminen Muukalaispassit Maasta poistaminen Kansalaisuusasiat : MAAHANTULO- JA TURVAPAIKKAPOIITIIKAN TAVOITTEET Ihmisoikeudet ja perusoikeudet Hyvä hallinto maahantulopolitiikassa Oikeusturva Avoimuus ja kansainvälisyys Suomen maahantulopolitiikka Inhimillinen turvapaikkapolitiikka LUPAPOLITIIKKA Viisumi Yleistä Viisumivapaus Viisumilajit Viisumitta Suomeen saapuvat Viisumin pidentäminen Viisumin määritelmä ulkomaalaislaissa Euroopan unioni Yleistä Viisumin määritelmä Euroopan unionissa Viisumilajit EU:ssa Schengen-yhteistyö Viisumilajit Schengenissä Kielteisten viisumipäätösten ilmoitus- ja perusteluvelvollisuus Oleskelulupa Yleistä Oleskelulupalajit ja voimassaoloaika Oleskeluluvan myöntäminen ja sen edellytykset Passin haltuunotto lupa-asioiden käsittelyä varten Maastapoistumiskielto Statusmerkintään liittyvät oikeudet Oleskeluluvan epääminen Oleskeluluvan peruuttaminen (Ulk 21 ) 118

4 Oleskeluluvan raukeaminen (Ulk 22 ) Kielteisen oleskelulupapäätöksen perusteleminen Muutoksenhakuoikeuden laajentaminen Ilman oleskelulupaa maassa oleskelevien aseman selkiyttäminen Perhe-elämän yhtenäisyys Kansainvälinen oikeus Perheenyhdistämistä koskevat periaatteet ja käytäntö Suomessa Yleiset sekä pakolaisia että maahanmuuttajia koskevat periaatteet Pakolaisten ja heihin verrattavien henkilöiden perheenyhdistäminen Maahanmuuttajien perhe-elämän yhtenäisyyden säilyttäminen ETA-sopimuksen mukainen perhe-elämän säilymisen turvaaminen Muiden maahanmuuttajien perheenjäsenten maahanmuutto Muutoksenhakuoikeus pakolaisten perheenyhdistämisessä sekä maahanmuuttajien perheenjäsenen maahanmuutossa Suomen työlupakäytäntö Lähtökohdat Työlupa työvoimapoliittisilla perusteilla Työlupa muilla kuin työvoimapoliittisilla perusteilla Työluvan myöntäminen Suomen edustuston toimesta ulkomailla Työluvan myöntäminen Suomessa 133_ Työlupaan liittyvät rajoitukset Paluumuuttajien sijoittuminen työelämään Muutoksenhakuoikeus työlupa-asioissa TURVAPAIKKAKYSYMYKSIÄ Suojelun tarjoaminen Pakolaismääritelmän soveltaminen Pakolaismääritelmän soveltaminen nykykäytännössä Pakolaismääritelmän soveltamisen merkitys 137 NIEDERs!^ ISTAATS-U.UNIV.- BIELIOTHEK I GÖTTINGEN J

5 Pakolaissopimuksen tulkintakäytännön muuttaminen 139" Suojelun tarve Palautuskielto kuolemanrangaistuksen uhatessa Tilapäinen suojelu Tilapäinen suojelu entisen Jugoslavian konfliktin seurauksena Tilapäinen suojelu Suomessa entisen Jugoslavian kansalaisille Edellytykset tilapäisen suojelun kehittämiselle tulevia massapakotilanteita varten Tilapäisen suojelun tarjoaminen nykyiseen oleskelulupajärjestelmään perustuen Turvapaikkamenettely 145^ Nopeutettu menettely Turvallisten maiden luettelot Ilmeisen perusteettomat turvapaikkahakemukset MUUTOKSENIHAKUJÄRJESTELMÄJA KANSALAISUUDEN MYÖNTÄMINEN 154 * 7.1. Tuomioistuinratkaisu Muutoksenhaku ulkomaalaisasioissa Perusteet, miksi hallintotuomioistuin on soveltuvampi vaihtoehto Ehdotus muutoksenhakujärjestelmän keskittämiseksi ulkomaalaisasioissa Ulkomaalaisvirastoa ja paikallispoliisia koskevat ehdotukset Asianmukaisten voimavarojen takaaminen hallintotuomioistuimelle ulkomaalaisasioissa Valitusoikeus hallintotuomioistuimeen ulkomaalaisasioissa Valitusoikeuden piiriin nykyisin kuuluvat asiat Ehdotus valitusoikeuden laajentamiseksi Muutoksenhakuoikeuden ulkopuolella olevat asiaryhmät Muutoksenhaku lääninoikeuteen Valittaminen KHO:een Valitusluvan myöntämisen edellytykset Nopeutettu menettely 167

6 7.5. Säilöönottamispäätös ja -tilat Maksuton oikeusapu Suomen kansalaisuutta koskevien päätösten siirtämistä koskeva esitys 171 7J.1. Kaksois/monikansalaisuus 173 in MAAHANMUUTTAJIEN VASTAANOTTO JA YHTEISKUNTAAN INTEGROINTI MAAHANMUUTTAJIEN ASEMA JA VASTAANOTTO Maahanmuuttajien asema Perustuslaki Muu lainsäädäntö Eläketurvan puutteellisuus Maahanmuuttajan asema suhteessa oleskelun luonteeseen Oleskeluluvalla maassa oleskelevat EU/ETA-valtioiden kansalaiset Pysyväisluonteisesti maahan muuttaneet Määräaikaisesti maassa oleskelevat Lyhytaikaisesti maassa oleskelevat Ilman oleskelulupaa maassa oleskelevat Turvapaikanhakijat Muut ilman oleskelulupaa maassa oleskelevat Vastaanottojärjestelmät Pakolaisten vastaanotto Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Suomalaisten paluumuutto Inkerinsuomalaisten paluumuutto Muu paluumuutto Muut ryhmät Järjestelmiin liittyvät ongelmat MAAHANMUUTTAJIEN INTEGROITUMINEN/ KOTOUTUMINEN SUOMALAISEEN YHTEISKUNTAAN Maahanmuuttajien integrointi-/kotouttamispolitiikan tavoite ja kattavuus Integroitumista/kotoutumista edistävät toimenpiteet Maahanmuuttajien oikeuksien ja aloitteenteko-oikeuden turvaaminen Asumaan sijoittuminen 196

7 Koulutus Lapset ja nuoret Aikuiset Työllistyminen v5. Sosiaali- ja terveyspalvelut Perhe-elämän suojelun ja lasten oikeuksien toteutuminen Äidinkielen ja oman kulttuurin tukeminen Tulkkaus-ja käännöspalvelut Tiedotustoiminta 219' Maahanmuuttajien edustus toimielimissä ja työpaikoilla Maahanmuuttajapolitiikan seuranta Suvaitsevaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen Rasistisiin ilmiöihin puuttuminen PAKOLAISTEN VASTAANOTTOPOLITIIKKA Kiintiöpakolaisten vastaanotto Turvapaikanhakijoiden vastaanottopolitiikka Suomi osana EU:n turvapaikkapolitiikkaa Turvapaikanhakijoiden vastaanoton tavoitteet Yksin Suomesta turvapaikkaa hakevat alaikäiset lapset Tilapäisen suojelun tuomat oikeudet Pakolaisten perheenyhdistäminen i Pakolaisten paluumuutto KORVAUSJÄRJESTELMÄ Taustaa Nykyinen järjestelmä Nykyjärjestelmän kehittämistarpeet Ehdotukset järjestelmän kehittämiseksi Henkilöpiiri Laskennallinen korvaus Täysimääräisesti korvattavat kustannukset Koulutus Integroitumista edistävien toimenpiteiden järjestäjä Ulkomaalaisen terveydenhuoltokustannukset 243 IV POIIITTINENVASTUUMEKAMSMIJAHALUNTO 245

8 12. POLIITTINEN VASTUUMEKANISMI Yleiset tavoitteet Valtioneuvoston rooli Eduskunnan rooli MAAHANMUUTTO- JA PAKOLAISHALLINNON KEHITTÄMINEN Nykyinen hallinto ja sen tehtävät Lupa, valvonta ja muutoksenhaku Maahanmuuttajien ja pakolaisten vastaanotto ja kotoutuminen Aikaisempia selvityksiä ja näkökantoja maahanmuutto-ja pakolaishallinnosta Ulkomaalaisviraston tehtävät Pakolaisten vastaanotto ja yhteiskuntaan integrointi Euroopan unionin maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden kansallinen valmistelu ja siihen liittyviä epäkohtia HALLINNON KEHITTÄMISEEN LIITTYVIÄ NÄKÖKOHTIA Keskitetty vai hajautettu malli? Alue- ja paikallishallinto HALLINTOMALLIEN VERTAILU ERI MAISSA HYVÄ HALLINTO JA VIRANOMAISTEN KOULUTTAMINEN 270 V MAAHANMUUTTO-JA PAKOLAISPOLHTTISEN TOIMIKUNNAN EHDOTUSTEN VÄESTÖ-JA TYÖLLISYYSPOLnTTINEN MERKITYS 272 VI VH MAAHANMUUTTO- JA PAKOLAISPOLIITTISEN TOIMI- KUNNAN EHDOTUSTEN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 276 MAAHANMUUTTO- JA PAKOLAISPOLnTTISEN TOIMI- KUNNAN EHDOTUSTEN VAIKUTUKSET LAINSÄÄDÄNTÖÖN VIE ERIÄVÄT MIELIPITEET 295 IX X KOMMISSIONENS FÖRSLAG TTLL INVANDRAR- OCH FLYKTINGPOLITISKT REGERINGSPROGRAM 301 SUMMARY OF THE COMMISSION'S PROPOSAL FOR GOVERNMENT PROGRAMME ON IMMIGRATION AND REFUGEE POLICY 357

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön strategia maahanmuuttohallinnon ja ulkomaalaislainsäädännön kehittämiseksi. Työryhmän ehdotus. Sisäinen turvallisuus

Sisäasiainministeriön strategia maahanmuuttohallinnon ja ulkomaalaislainsäädännön kehittämiseksi. Työryhmän ehdotus. Sisäinen turvallisuus Sisäasiainministeriön strategia maahanmuuttohallinnon ja ulkomaalaislainsäädännön kehittämiseksi Työryhmän ehdotus Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 30/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Agnes Szeman Suupohjan Elinkeinotoimen Kuntayhtymä 2012 2 3 Sisältö I. Johdanto 6 1) Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta 6 2) Alueellisen kotouttamisohjelman laatiminen

Lisätiedot

Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa koskeva raportti. Annual Report on Migration and Asylum Policy FINLAND 2014 SUOMI 2014

Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa koskeva raportti. Annual Report on Migration and Asylum Policy FINLAND 2014 SUOMI 2014 Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa koskeva raportti SUOMI 2014 Annual Report on Migration and Asylum Policy FINLAND 2014 Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama Vuosittainen

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016

RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 30.10.2013 om.ohj. 58, yhtymähallitus 112 Raahen kaupunginvaltuusto 9.12.2013 146 Siikajoen kunnanvaltuusto 11.12.2013

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maahanmuuttajien

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SEURANTARAPORTTI Ohjelman ohjausryhmä 29.5.2013 Maakuntahallitus

Lisätiedot

Realismia turvapaikkapolitiikkaan, kotoutumiseen

Realismia turvapaikkapolitiikkaan, kotoutumiseen Kansanedustaja Arto Satosen raportti Realismia turvapaikkapolitiikkaan, resursseja kotoutumiseen Kokoomuksen eduskuntaryhmä Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Raportin termit ja käsitteet 9 3. Turvapaikkapolitiikka

Lisätiedot

10 väitettä ja faktaa. turvapaikanhakijoista ja pakolaisista

10 väitettä ja faktaa. turvapaikanhakijoista ja pakolaisista 10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista 2 10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista sisältö Euroopan rajat...4 Turvapaikkashoppailu...5 Paperittomat siirtolaiset...6

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Lohjan perusturvalautakunta 9.4.2013 Lohjan kaupunginhallitus 22.4.2013 Lohjan kaupunginvaltuusto 15.5.2013 LOHJAN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. KOTOUTTAMISEN

Lisätiedot

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Toimittaneet Erja Horttanainen Anu Wikman-Immonen Kuvat Futureimagebank, Comma Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

JÄRVENPÄÄN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA JÄRVENPÄÄN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA päivitetty 2.4. 2007 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän asettaminen ja tehtävän määrittely... 3 A. Kotouttamisohjelman lähtökohdat... 4 1. Maahanmuuttopolitiikan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 14 ja 31 :n ja ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 14 ja 31 :n ja ulkomaalaislain muuttamisesta SISÄASIAINMINISTERIÖ Maahanmuutto osasto LUONNOS 16.12.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 14 ja 31 :n ja ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Taivalkosken kunnan. kotouttamisohjelma. Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.8.2012 96. Kunnanhallitus 3.9.2012 279. Valtuusto 10.9.

Taivalkosken kunnan. kotouttamisohjelma. Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.8.2012 96. Kunnanhallitus 3.9.2012 279. Valtuusto 10.9. Taivalkosken kunnan kotouttamisohjelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.8.2012 96 Kunnanhallitus 3.9.2012 279 Valtuusto 10.9.2012 53 2 Sisällys 1 Kotouttamisohjelman lähtökohdat ja tavoitteet...3 1.1

Lisätiedot

Turun yliopiston maantieteen laitos

Turun yliopiston maantieteen laitos Turun yliopiston maantieteen laitos Aino Lääkkölä ILMAN TYÖTÄ EN TUNNE ITSEÄNI IHMISEKSI MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISINTEGRAATION ESTEET KEMI-TORNION ALUEELLA Maantieteen tutkielma Asiasanat: Maahanmuutto,

Lisätiedot

Ranuan kunnan kotouttamisohjelma

Ranuan kunnan kotouttamisohjelma Ranuan kunnan kotouttamisohjelma Ranuan kunta Sisällys 1 Kotouttamisohjelman lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.1 Kotouttamislain keskeiset tavoitteet, soveltaminen ja toimeenpano... 2 1.2 Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

Reilu ja hallittu maahanmuuttopolitiikka. SDP:n maahanmuuttotyöryhmän raportti. SDP. Kansan edustaja.

Reilu ja hallittu maahanmuuttopolitiikka. SDP:n maahanmuuttotyöryhmän raportti. SDP. Kansan edustaja. Reilu ja hallittu maahanmuuttopolitiikka SDP:n maahanmuuttotyöryhmän raportti SDP. Kansan edustaja. Elokuu 2010 Sisällysluettelo SDP:n maahanmuuttopolitiikan peruslinja Raportin keskeiset ehdotukset Esipuhe:

Lisätiedot

Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa

Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa 29.3.2010 SM:n maahanmuutto-osaston organisaatiorakenne OSASTOPÄÄLLIKKÖ Muuttoliike - laillinen maahanmuutto

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 1 MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen PoSa johtokunta 25.6.2013 80 2 SISÄLLYS 1. KÄSITTEITÄ 3 2. TOIMINTAA OHJAAVAT

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja E 102-2009. Uudenmaan liitto. Työperäinen maahanmuuttopolitiikka Alankomaissa ja Suomessa

Uudenmaan liiton julkaisuja E 102-2009. Uudenmaan liitto. Työperäinen maahanmuuttopolitiikka Alankomaissa ja Suomessa Uudenmaan liiton julkaisuja E 102-2009 Uudenmaan liitto Työperäinen maahanmuuttopolitiikka Alankomaissa ja Suomessa Uudenmaan liiton julkaisuja E 102-2009 Työperäinen maahanmuuttopolitiikka Alankomaissa

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA Äänekosken kaupunginvaltuusto 12.12.2011

KOTOUTTAMISOHJELMA Äänekosken kaupunginvaltuusto 12.12.2011 KOTOUTTAMISOHJELMA Äänekosken kaupunginvaltuusto 12.12.2011 Keskeisiä maahanmuuttopolitiikkaan liittyviä ohjelmia, selvityksiä ja selontekoja.3 Maahanmuuttoasioihin liittyvä lainsäädäntöä...3 Kotouttamislaki...3

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Työperäinen maahanmuutto

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Työperäinen maahanmuutto Tuloksellisuustarkastuskertomus Työperäinen maahanmuutto Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 13/2012 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 13/2012 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

HALLITUKSEN MAAHANMUUTTOPOLIITTISET TOIMENPITEET

HALLITUKSEN MAAHANMUUTTOPOLIITTISET TOIMENPITEET Hyväksytty hallituksen neuvottelussa 11.9.2015 HALLITUKSEN MAAHANMUUTTOPOLIITTISET TOIMENPITEET 1. Yleistä YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan sodat, konfliktit ja vainot ovat ajaneet useammat ihmiset

Lisätiedot

HE 269/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia

HE 269/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia

Lisätiedot

tionen följer för sin del med den finländska flykting- och utlänningspolitiken.

tionen följer för sin del med den finländska flykting- och utlänningspolitiken. tionen följer för sin del med den finländska flykting- och utlänningspolitiken. + Ansökanden om asyl bör handläggas och avgöras av ett lagstadgat kollegialt organ. Organet kunde bestå av representanter

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ 2002 ETNISTEN SUHTEIDEN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMAN TYÖRYHMÄN RAPORTTI

KYSYMYKSIÄ 2002 ETNISTEN SUHTEIDEN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMAN TYÖRYHMÄN RAPORTTI SUOMEN VENÄJÄNKIELISEN VÄESTÖNOSAN KYSYMYKSIÄ 2002 ETNISTEN SUHTEIDEN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMAN TYÖRYHMÄN RAPORTTI Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti Annankatu 44, 00100 Helsinki Puh. (09) 2285 4434,

Lisätiedot

Ulkomaalaislaki 30.4.2004/301

Ulkomaalaislaki 30.4.2004/301 Ulkomaalaislaki 30.4.2004/301 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa ja oikeusturvaa ulkomaalaisasioissa.

Lisätiedot