Kaupunginhallitus Kiintiöpakolaisten vastaanottosopimuksen valmistelu 443/ /2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 253 28.09.2015. Kiintiöpakolaisten vastaanottosopimuksen valmistelu 443/00.04.00/2015"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kiintiöpakolaisten vastaanottosopimuksen valmistelu 443/ /2015 KH 253 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tiedustelee työ- ja elin kei no mi nis te riön pyynnöstä toimialueensa kuntien halukkuutta ja val miut ta ottaa vastaan kiintiöpakolaisia. ELY-keskus kehottaa etenkin vastaanottokeskuksen tai hätämajoituskeskuksen läheisyydessä ole via kuntia arvioimaan sopimuksen tekemistä saadakseen kun taan muuttajista korvaukset heti alusta pitäen ja voidakseen va rau tua tarvittavien palvelujen järjestämiseen. Suomen valtio ottaa kansainvälisten sopimusten mukaisesti vastaan Suo mes ta kan sain vä lis tä suojelua hakevia henkilöitä. Tur va pai kanha ki joi den vastaanottamista ja majoittamista varten olevaa vas taanot to kes kus ver kos toa pitävät yllä kunnat, valtio ja Suomen Punainen Ris ti. Vastaanottokeskuksessa turvapaikanhakijalle järjestetään perus pal ve lut turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajaksi. Vuonna 2014 tur va pai kan ha ki joi ta oli Tämänvuotisen määrän arvioidaan ole van jopa kymmeniä tuhansia. Kiintiöpakolaisella on YK:n pakolaisjärjestön myöntämä pakolaisen ase ma, ja hänelle on myönnetty maahantulolupa vuosittain valtion tu lo- ja menoarvion yhteydessä päätettävän pakolaiskiintiön puit teissa. Kiintiöpakolainen saa oleskeluluvan, ja hänellä on Suomessa työn te ko-oi keus. Yleensä kiintiöpakolaiset ovat sotaa pakenevia ihmi siä. Suomeen kiintiöpakolaiset pääsevät, kun heille on löytynyt vas taan ot ta va kunta. Pakolaisten vastaanottamisen ensisijainen syy on humanitaarinen. Suo men valtio on päättänyt ottaa vastaan tietyn määrän ää rim mäisen vaikeissa olosuhteissa eläviä muiden maiden kansalaisia ja tukea kuntia maahanmuuttajien kotouttamisessa ja palvelujen jär jes tämi ses sä pakolaisille myös taloudellisesti. Suomen kiintiö on pitkään ollut 750 pakolaista vuodessa. Kahtena vii me vuotena on lisäksi otettu 300 pakolaisen lisäkiintiö. Nämä ovat ol leet syyrialaisia pakolaisia. Hämeessä kiintiöpakolaisia ottavat vastaan Lahti, Hämeenlinna ja Janakkala. Hämeenlinna ottaa lisäksi vuo sit tain huomattavan määrän oleskeluluvan saaneita tur va pai kanha ki joi ta. Oleskeluluvan saaneet henkilöt voivat vapaasti muuttaa kunnasta toi seen, ja kiintiöpakolaiset muuttavatkin usein. Mikäli kunta on so pinut ELY-keskuksen kanssa kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta, val tio korvaa kustannukset. Ilman sopimusta kunnalla ei ole oikeutta

2 saa da valtiolta korvauksia heistä aiheutuvista kustannuksista. Kiin tiöpa ko lai set otetaan vastaan suunnitelmallisesti ELY-keskuksen kanssa sovittavin tavoin. He sijoittuvat asumaan yleensä vuok ra- asun toihin. Kiintiöpakolaisilla on sama sosiaaliturva kuin muillakin kun ta laisil la. Valtio korvaa kunnille maahanmuuttajien kotoutumisen edis tämi sek si järjestettyjen toimenpiteiden aiheuttamia kustannuksia kotou tu mis lain mukaisesti. Kustannuksia maksetaan henkilöistä, jot ka on määritelty kotoutumislaissa. Kiintiöpakolaisia koskevia korvattavia kustannuksia ovat 1. laskennallinen korvaus pakolaisten ohjauksen, neuvonnan ja muun kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä 2. sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannukset 3. kunnan maksama kotoutumis- ja toimeentulotuki 4. tulkkaus- ja käännöspalvelut 5. ilman huoltajaa maassa asuvien lasten ja nuorten tuki 6. alkukartoituksen järjestäminen 7. paluumuuttoavustus. Laskennallinen korvaus Kunnalle maksetaan valtion varoista laskennallista korvausta pa kolai sen ja muun kansainvälistä suojelua saaneen henkilön ja tämän per heen jä se nen kuntaan osoittamisesta, ohjauksesta, neuvonnasta ja muusta kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä. Kor vausten piiriin kuuluvan 7 vuotta täyttäneen henkilön osalta korvaus on euroa vuodessa ja alle 7-vuotiaan henkilön osalta euroa vuo des sa. Laskennallista korvausta maksetaan yleensä kolme vuotta. Pakolaiskiintiössä Suomeen otetuista laskennallista korvausta mak se taan kuitenkin neljän vuoden ajalta. Neljän vuoden kor vaus aika koskee myös kiintiöpakolaisen perheenyhdistämisen kautta Suomeen saapunutta perheenjäsentä. Sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannukset Kunnan järjestettyä korvausten piiriin kuuluvalle henkilölle vamman tai sairauden edellyttämää pitkäaikaista sosiaali- ja ter vey den huol toa ja siitä aiheuduttua kunnalle huomattavia kustannuksia kus tan nuk set voidaan korvata kunnalle. Lisäksi edellytetään, että henkilö on ollut huollon tai hoidon tarpeessa Suomeen saapuessaan. Kus tan nuk set kor va taan enintään kymmeneltä vuodelta. Vamman tai sairauden perusteella syntyvistä pitkäaikaisista sosiaalija terveydenhuollon kustannuksista voidaan korvata esimerkiksi ke hitys vam ma lais sa ja vammaispalvelulaissa tarkoitettujen palvelujen ja tukitoimien kustannukset, kuten henkilökohtainen apu, koti- ja kul jetus pal ve lut, palveluasuminen, kuntoutustoimintaa, apu vä li ne pal ve lut,

3 asunnon muutostyöt sekä vammaisen työllistymistä tukeva toi min ta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta. Lisäksi korvataan psyyk ki sistä ja traumaperäisistä sairauksista johtuvat toimenpiteet, ku ten psykiatrinen hoito, psykoterapia, laitos- ja perhehoito, kun tou tus sekä syövästä, sydänsairaudesta ja neurologisesta sairaudesta tai muusta vakavasta sairaudesta aiheutuvat pitkäaikaiset ja huo mat tavat kustannukset, kuten yliopistollisen sairaalan antama eri kois sairaan hoi to (osasto- ja avohoito), kotisairaanhoito ja ko ti pal ve lut sekä kuntoutus. Edelleen korvataan amputaatiosta johtuvat kus tan nuk set liittyen proteesien uusimiseen ja huoltoon sekä tuki- ja lii kun ta elin sairauk sis ta johtuvat toimenpiteet ja muu hoito. Erityisistä syis tä muut kunnalle aiheutuneet kustannukset ovat yleensä ennalta ar vaa mat tomia ja huomattavia ja aiheutuvat sosiaali- tai ter vey den huol lon tarpeista. Kustannukset korvataan enintään kymmeneltä vuodelta. Tavanomaiset sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteet se kä lastensuojelulain mukainen ehkäisevä lastensuojelutyö kuu luvat yleensä laskennallisten korvausten kattamaan toi min taan. Kunnan maksama kotoutumis- ja toimeentulotuki Kotoutumis- ja toimeentulotuki korvataan toteutuneiden kus tan nusten mukaan. Kunnalle korvataan kohderyhmään kuuluvalle hen ki löl le maksetusta kotoutumistuesta ja toimeentulotuesta aiheutuneet kustan nuk set enintään kolmen vuoden ajalta. Kotouttamisella tar koi tetaan niitä toimenpiteitä, jotka tähtäävät maahanmuuttajan ko tou tu miseen. Kotouttamisen tavoitteena on, että maahanmuuttajat voivat osal lis tua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan kuten muutkin maas sa asuvat. Suomen tai ruotsin kielen oppiminen on yksi ko toutu mi sen keskeinen tekijä. Työikäisten maahanmuuttajien kohdalla tavoit tee na on, että he pääsevät työelämään ja että heidän osaa misen sa ja koulutuksensa saadaan suomalaisen yhteiskunnan käyttöön. TE-toi mis tot ja kuntien maahanmuuttotyöntekijät auttavat Suomeen muut ta via alkuun. Kotouttamiseen kuuluvat - ohjaus ja neuvonta: annetaan tietoa asumiseen liittyvistä sään nöistä, julkisten liikennevälineiden käytöstä, erilaisten lomakkeiden täyttä mi ses tä, passi- ja oleskelulupien hakemisesta, Suomen lain säädän nös tä sekä kaupungin ja valtion tarjoamista palveluista - asumisjärjestelyt: järjestetään kuntapaikan saaneille pakolaisille asun not ja annetaan muille asiakkaille neuvoja asunnon ha ke mi seen - sosiaalipalvelut: seurataan kotoutumisen edistymistä, annetaan apua ja tukea ongelmatilanteissa, tehdään toi meen tu lo tu ki pää tök set, ohjataan opetukseen, työvoimapalveluihin ja muihin tarvittaviin palve lui hin - terveyspalvelut: tuetaan fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen liit tyvis sä asioissa, tehdään terveystarkastukset ja ohjataan tarvittaviin tut ki muk siin ja muihin terveyspalveluihin.

4 Kunnalla on alueellaan yleis- ja yhteensovittamisvastuu maa hanmuut ta jien kotouttamisen kehittämisestä, suunnittelusta ja seu rannas ta. Kunta järjestää kotoutumista edistäviä ja tukevia toimenpiteitä ja palveluja maahanmuuttajille. Sisäasiainministeriö vastaa maa hanmuut ta jien kotouttamisesta, ja ELY-keskukset huolehtivat suun nit telus ta yhteistyössä kuntien ja TE-toimistojen kanssa. Forssan seu dulle hyväksyttiin alueellinen kotouttamisohjelma vuonna Tulkkaus- ja käännöspalvelut Tulkkauskulut korvataan kunnalle, jos ne liittyvät korvausten piiriin kuu lu val le henkilölle järjestetyn sosiaali- ja terveydenhuollon pal velui hin, kotoutumissuunnitelman laatimiseen, maahantulon al ku vaiheen kotouttamispalvelujen käyttöön, perehdyttämiseen kunnassa (asioi mi nen kaupassa, postissa ja viranomaisissa, julkisen liikenteen käyt tö jne.) sekä koulun tai päiväkodin ja kodin väliseen yh teis työhön. Lisäksi voidaan tapauksittain korvata yllä mainittuihin ti lan tei siin liit ty viä kääntämisestä aiheutuneita kustannuksia, jos ne ovat ol leet maa han muut ta jan kotoutumisen edistämisen ja asian sel vit tä mi sen kan nal ta välttämättömiä. Tulkkauksen järjestämisestä ai heu tu vien kus tan nus ten korvaamiselle ei ole laissa määriteltyä mää rä ai kaa. Tulk kauk sen tarve on kuitenkin suurin kotoutumisen al ku vuo si na. Tar ve vähenee kielitaidon kehittyessä ja muun kotoutumisen ede tessä. Kustannuksia ei korvata enää sen jälkeen, kun maahanmuuttaja on saanut Suomen kan sa lai suu den. Ilman huoltajaa maassa asuvien lasten ja nuorten tuki Kunnalle voidaan korvata myös ilman huoltajaa maassa olevan alaikäi sen perheryhmäkotiin tai muihin asuinyksiköihin sijoittamisesta aiheu tu vat kustannukset sekä lastensuojelun palveluihin rin nas tet ta vina palveluina perhehoito ja asumisen tukipalvelut. Lisäksi las ten suoje lu lain jälkihuoltoon rinnastettavia tukipalveluita voidaan korvata silloin, kun ilman huoltajaa maassa oleskeleva, kansainvälistä suo je lua saava lapsi tai nuori oleskeluluvan saatuaan tai tullessaan täy si-ikäisek si muuttaa ryhmäkodista, perheryhmäkodista tai muusta asuin yksi kös tä tukiasumisyksikköön tai muutoin itsenäisesti asu maan kotipaikkakunnalleen. Jälkihuoltoon rinnastettavina tu ki toi men pi tei nä ja nuoren itsenäistymisen tukena voidaan kunnalle kor va ta esimerkiksi tukiperhe- tai tukihenkilötoimintaa. Korvauksia voi daan maksaa siihen asti, kun ilman huoltajaa maahan saapunut nuo ri täyttää 21 vuotta. Korvausta ei kuitenkaan makseta au to maat ti ses ti 21 ikävuoteen saakka vaan todellisen ja todennetun tu ki toi mien tarpeen perusteella. Alkukartoituksen järjestäminen

5 Alkukartoituksen järjestämisen kustannusten korvaaminen koskee kaik kia maahanmuuttajia. Valtioneuvoston asetuksen mukaan kunnal le maksetaan valtion varoista laskennallista korvausta al ku kar toituk sen kustannuksista. Korvaus on 700 euroa jokaisesta kar toi tukseen osallistuneesta. Se voidaan maksaa saman henkilön osalta vain kerran. Korvaukseen sisältyvät mahdolliset tulkkauskulut. Al kukar toi tuk seen sisältyy alkuhaastattelu sekä tarvittaessa tarkentavia toi men pi tei tä. Korvausten maksaminen edellyttää, että kunta on järjes tä nyt ainakin suomen tai ruotsin kielen osaamisen tasoa kar toit tavan alkuhaastattelun. Al ku kar toi tus on maahanmuuttajalle tarjottava toi men pi de ko ko nai suus, jon ka avulla arvioidaan alustavasti hänen työl lis ty mis-, opis ke lu- ja muut kotoutumisvalmiutensa sekä kie li koulu tuk sen ja muiden ko tou tu mis ta edistävien toimenpiteiden ja pal velu jen tarpeensa. TE-toi mis to käyn nis tää alkukartoituksen maa hanmuut ta jal le, joka on työ tön työn ha ki ja ja kunnan toi meen tu lo tu kea saa va maa han muut ta ja. Alkukartoitusta voivat pyytää myös muut maa han muut ta jat, jol loin kartoitus tehdään, mikäli maa han muut ta jan ar vioi daan sitä tar vit se van. Paluumuuttoavustus Kunta voi maksaa kohtuulliset matka- ja muuttokustannukset korvaus ten piiriin kuuluvalle henkilölle, joka palaa vapaaehtoisesti kotitai lähtömaahansa muuten kuin tilapäisessä tarkoituksessa. Lisäksi kun ta voi maksaa yhdelle henkilölle enintään kahden kuukauden ja per heel le enintään neljän kuukauden toimeentulotuen perusosan mää rää vastaavan paluumuuttoavustuksen. Edellytyksenä pa luumuu ton tukemiselle on, että henkilön on tarkoitus muuttaa maasta muu ten kuin tilapäisessä tarkoituksessa. Osoituksena tästä voi olla esi mer kik si maistraatille ja kansaneläkelaitokselle tehty muut to il moitus, josta ilmenee ulkomailla oleskelun vakinainen tarkoitus. Matkaja muuttokustannuksien korvauksen sekä pa luu muut to avus tuk sen myön tää hakemuksesta se kunta, jossa mainittu henkilö asuu. Kunnal le korvataan annetusta paluumuuttoavustuksesta aiheutuvat kustan nuk set ilman määräaikaa. Korvausten maksamisen edellytyksistä Korvausta maksetaan siitä alkaen, kun henkilölle on rekisteröity ensim mäi sen kerran kotikunta väestötietojärjestelmään. Henkilöistä, joil la ei ole oleskelulupaa maahan tullessaan tai jotka eivät voi oleske lu lu van saatuaan saada kotikuntalain mukaista kotikuntaa, mak setaan korvausta oleskeluluvan myöntämisestä alkaen. Pakolaisina kun taan sijoitetuista henkilöistä aiheutuneiden kustannusten kor vaami sen edellytyksenä on, että kunta on laatinut kunnan ko tout ta misoh jel man ja tehnyt sopimuksen pakolaisten kuntaan osoittamisesta

6 elin kei no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Valtion kor vaukset kunnille maksetaan ELY-keskusten kautta. Korvaukset suo ri tetaan kotoutumislaissa säädetysti joko laskennallisen perusteen tai to del lis ten kustannusten mukaan. Kunnan on haettava korvauksia vii meis tään kahden vuoden kuluttua korvauksiin oikeuttamien toimien toteuttamisesta. Kunta voi hakea korvauksia laissa ja ohjeessa mää ri tel lyis tä kuluista kuluvalta vuodelta sekä kahdelta edelliseltä ka len te ri vuo del ta. Valtionosuudet Pakolaiset tulevat otetuiksi huomioon kunnille maksettavissa val tionosuuk sis sa, joita maksetaan väestömäärän mukaan. Näitä ovat kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja esi- ja perusopetuksen ko ti kunta kor vauk set ja opetustoimen rahoituslain mukainen rahoitus. Poikkeuk se na valtionosuuksien määräytymisessä on, että ope tus- ja kulttuu ri mi nis te riön pääluokasta kunnille ja muille ope tuk sen jär jes tä jil le myönnetään rahoitusta maahanmuuttajien pe rus ope tuk sen ja amma til li sen opetuksen valmistavaan koulutukseen ja vie ras kie lis ten las ten lisäopetukseen (korotuskerroin 0,2). Kelan etuudet Kansaneläkelaitos myöntää pakolaisille, toissijaisen suojelun tai huma ni taa ri sen suojelun kautta oleskeluluvan saaneille tai Suomessa va ki nai ses ti asuvan henkilön perheenjäsenille asumiseen pe rus tuvaa sosiaaliturvaa ilman määräaikaa. Lisäksi se myöntää yli 65-vuotiail le tai työkyvyttömille, Suomessa vähintään viisi vuotta asuneille hen ki löil le tarveharkintaisesti sosiaaliavustuksena enintään täyden kan san eläk keen suuruista maahanmuuttajien erityistukea. Seutuneuvoston alustava kannanotto Seutuneuvosto käsitteli ELY-keskuksen lähettämää tiedustelua kokouksessa Se näki järkeväksi neuvotella seu dullises ta sopimuksesta ELY-keskuksen kanssa. (MP) Lisätiedot: työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö Jaakko Les kinen, puh , Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus 1. ilmoittaa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle alus ta vas ti kaupungin olevan valmis yhteistyössä seudun muiden kun tien kanssa neuvottelemaan kiintiöpakolaisten vas taan ot to so pimuk ses ta

7 2. pyytää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymää nimeämään edus ta jan sa mukaan neuvotteluun ja valmistelemaan asiaa yhdessä kau pun gin ja seudun muiden kuntien viranomaisten kanssa. Asian käsittely: Keskustelun kuluessa jäsen Johanna Häggman ehdotti kau pun ginjoh ta jan ehdotuksesta poiketen, että kaupunginhallitus pa nee asian pöy däl le lisäselvityksiä ja lisäharkintaa varten. Jäsen Tuula Fors blom kannatti Häggmanin ehdotusta. Päätettyään pöydällepanoa kos keneen keskustelun puheenjohtaja totesi Häggmanin eh do tuk sen hyväk sy mi ses tä tai hylkäämisestä jouduttavan äänestämään. Pu heenjoh ta jan esityksestä äänestys päätettiin toimittaa kät ten nos to ää nestyk se nä. Äänestyksessä Häggmanin ehdotuksen hyl kää mi sen eli asian tässä kokouksessa käsittelyn kannalla olivat pu heen joh ta ja Mika Penttilä sekä jäsenet Ilkka Joenpalo, Pentti Jolanki, Mar jo Kotioja-Partanen, Emmi Lintonen, Jaana Lähteenkorva ja Jan ne Niemi nen. Johanna Häggmanin ehdotuksen kannalla olivat hä nen lisäkseen jäsenet Tuula Forsblom ja Eino Jär vi nen. Jäsen Sami Latva pidättyi äänestyksestä. Puheenjohtaja totesi kau pun gin hal li tuk sen äänin 7 3 hylänneen Häggmanin ehdotuksen eli päät tä neen käsitellä asian tässä kokouksessa. Ensimmäinen päätös: Kaupunginhallitus päätti käsitellä asian tässä ko kouk ses sa. Asian käsittelyä koskeneen keskustelun kuluessa jäsen Johanna Hägg man ehdotti kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen kau pungin hal li tuk sen päättävän, ettei kaupunki neuvottele kiintiöpakolaisten vas taan ot to so pi muk ses ta eli että kaupunginhallitus päättää hylätä kau pun gin joh ta jan ehdotuksen. Ehdotusta ei kannatettu. Pää tet tyään keskustelun puheenjohtaja totesi Häggmanin ehdotuksen kannat ta mat to ma na rauenneen. Puheenjohtaja totesi kau pun gin hal li tuksen yksimielisesti hyväksyneen kaupunginjohtajan ehdotuksen.. Toinen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kau pun ginjoh ta jan ehdotuksen. Johanna Häggman ilmoitti päätöksestä eriävän mielipiteensä.

Kunnanhallitus 284 19.10.2015 KIINTIÖPAKOLAISTEN VASTAANOTTOSOPIMUKSEN VALMISTELU 195/05.11/2015

Kunnanhallitus 284 19.10.2015 KIINTIÖPAKOLAISTEN VASTAANOTTOSOPIMUKSEN VALMISTELU 195/05.11/2015 Kunnanhallitus 284 19.10.2015 KIINTIÖPAKOLAISTEN VASTAANOTTOSOPIMUKSEN VALMISTELU 195/05.11/2015 KHALL 284 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tiedustelee työ- ja elin kei no mi nis te riön

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

Valtuustoaloitteessa esitetään seuraavaa:

Valtuustoaloitteessa esitetään seuraavaa: Valtuustoaloite: Kiintiöpakolaisille apua myös Riihimäeltä Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveystoimen lausuntoa Riihimäen Kristillisdemokraattien ja Riihimäen Vihreitten valtuustoryhmien

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten kuntapaikkamäärästä päättäminen

Turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten kuntapaikkamäärästä päättäminen Kaupunginhallitus 58 14.03.2016 Turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten kuntapaikkamäärästä päättäminen KH 58 Äänekosken kaupungin turvapaikanhakijoiden määrä on tällä het kellä yhteensä 73 henkilöä.

Lisätiedot

Pakolaisen muutto kuntaan

Pakolaisen muutto kuntaan Kaupunginhallitus 283 02.11.2015 Kiintiöpakolaisten vastaanotto Forssan seudulle 473/04.03.00/2015 KH 283 Valtio ottaa kansainvälisten sopimusten mukaisesti vastaan Suomes ta kansainvälistä suojelua hakevia.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotouttamisen edistämisestä 923/04.03.

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotouttamisen edistämisestä 923/04.03. Kaupunginhallitus 50 22.02.2016 Kaupunginhallitus 119 02.05.2016 Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotouttamisen edistämisestä 923/04.03.01/2015 Kh 22.02.2016 50 Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala,

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kemin kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Kauhava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Kauhava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Kauhava 2.11.2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Mauno Salmela Ylitarkastaja Mauno Salmela 18.12.2015 1 Säädöspohja Kotolaki (1386/2010) astui voimaan 1.9.2011 Valtioneuvoston asetus (1393/2011) kunnan kustannusten

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ KASELY 1306/05.13.05/2013 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Luumäen kunta (jäljempänä kunta)

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Mynämäen kunta SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Pöytyän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ [Diaarinumero] SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kouvolan kaupunki (jäljempänä kaupunki) sopivat

Lisätiedot

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset 1. Laskennallinen korvaus Alle 7-vuotiaat 6 845 / hlö / vuosi 7 -vuotta täyttäneet 2 300 / hlö / vuosi Maksetaan kolmen vuoden ajan 2. Korvaus

Lisätiedot

Kauniaisten kaupungin kotouttamisohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.10.2013.

Kauniaisten kaupungin kotouttamisohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.10.2013. SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kauniaisten kaupunki (jäljempänä kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 1. KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 1. KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA HAMELY/195/05.13.05/2010 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Heinolan kaupunki sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Lapuan kaupunki jäljempänä kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ POPELYxxx/2015 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Utajärven kunta (jäljempänä kunta) sopivat

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kittilän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Laukaan kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS Etelä-Savo xxpv xxkk 2014 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja :n kunta/kaupunki (jäljempänä kunta)

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kempeleen kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

-joka saa ulkomaalaislaissa tarkoitettua kansainvälistä suojelua - jolle on hänen haettuaan kan sain vä lis tä suojelua myönnetty oleskelulupa

-joka saa ulkomaalaislaissa tarkoitettua kansainvälistä suojelua - jolle on hänen haettuaan kan sain vä lis tä suojelua myönnetty oleskelulupa Kaupunginhallitus 348 21.12.2015 Kaupunginhallitus 274 25.09.2017 Kaupungin vastaanottamat pakolaiset 473/04.03.00/2015 KH 21.12.2015 348 Valtuusto hyväksyi kokouksessa 9.11.2015 kaupungin neu vot te le

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Pyhäjoen kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimusmalli SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja :n kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 146/04.03.01/2016 SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kirkkonummen kunta (jäljempänä kunta/kaupunki)

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Ylivieskan kaupunki (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pakolaisten vastaanoton kuntapaikkoja koskevan sopimus / Kauhavan kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus

Pakolaisten vastaanoton kuntapaikkoja koskevan sopimus / Kauhavan kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus Kaupunginhallitus 284 21.12.2015 Kaupunginhallitus 5 11.01.2016 Pakolaisten vastaanoton kuntapaikkoja koskevan sopimus / Kauhavan kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus 497/0.06.062/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 50 22.02.2016 Kaupunginhallitus 119 02.05.2016 Kaupunginhallitus 135 16.05.2016 Kaupunginvaltuusto 25 23.05.2016 Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotouttamisen edistämisestä 923/04.03.01/2015

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kotoutumisen edistämistä koskevan lain (1386/2010) mukaisten kustannusten korvaaminen kunnalle. Työ- ja elinkeinoministeriön ohje

Kotoutumisen edistämistä koskevan lain (1386/2010) mukaisten kustannusten korvaaminen kunnalle. Työ- ja elinkeinoministeriön ohje Kotoutumisen edistämistä koskevan lain (1386/2010) mukaisten kustannusten korvaaminen kunnalle Työ- ja elinkeinoministeriön ohje 29.10.2013 4.4.2016 Säädöspohja Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010)

Lisätiedot

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaupunginhallitus 175 16.05.2016 Kaupunginhallitus 195 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto 43 13.06.2016 Sopimus kuntaan osoittamisesta kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki Varsinais-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 256 21.09.2015 Kaupunginhallitus 269 05.10.2015. Pakolaisten vastaanottaminen 4736/00.04.00/2015

Kaupunginhallitus 256 21.09.2015 Kaupunginhallitus 269 05.10.2015. Pakolaisten vastaanottaminen 4736/00.04.00/2015 Kaupunginhallitus 256 21.09.2015 Kaupunginhallitus 269 05.10.2015 Pakolaisten vastaanottaminen 4736/00.04.00/2015 Khal 256 Valmistelijat: sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila puh. 03-849 4200, sosiaalipalvelujohtaja

Lisätiedot

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä hyväksyminen

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä hyväksyminen Kunnanhallitus 29 01.02.2016 Kunnanhallitus 66 21.03.2016 Kunnanvaltuusto 15 05.04.2016 Perusturvalautakunta 46 11.05.2016 Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä hyväksyminen Khall

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Seuraavassa on selostettu vastaanottopalvelujen pääkohtia.

Seuraavassa on selostettu vastaanottopalvelujen pääkohtia. Kaupunginhallitus 269 19.10.2015 Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanotto 473/04.03.00/2015 KH 269 Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Valtio ottaa kansainvälisten sopimusten mukaisesti vastaan Suomes

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.10.2015

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.10.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 12.10.2015 klo 18:00-19:36 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 195 196 199 200 201 202 203 Liite 7 204 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Gramexin

Lisätiedot

HE 336/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen

HE 336/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen HE 336/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 25 25.01.2016. Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä 7179/04.03.02/2016

Kaupunginhallitus 25 25.01.2016. Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä 7179/04.03.02/2016 Kaupunginhallitus 25 25.01.2016 Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä 7179/04.03.02/2016 KH 25 Joensuun kaupungilla on kaupunginhallituksen 10.2.2014 63 hyväksymä voimas sa oleva

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Allekirjoittaneet pyytävät aloitteen käsittelyä nopealla ai ka tau lulla.

Allekirjoittaneet pyytävät aloitteen käsittelyä nopealla ai ka tau lulla. Kaupunginvaltuusto 32 30.03.2015 Kaupunginhallitus 196 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 52 15.06.2015 VALTUUTETTU ESKO SAASTAMOISEN YM. ALOITE ELY-KESKUKSEN JA LIEKSAN KAUPUNGIN VÄLISEN, PAKOLAISTEN VASTAANOTTOA

Lisätiedot

HE 49/11 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen

HE 49/11 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen HE 49/11 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen edistämisestä annettua lakia. Ehdotettu

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ UUDELY/1512/05.13.05/2012 Luonnos 16.4.2014 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 1. SOPIJAPUOLET Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jälj. myös ELY-keskus ) Y-tunnus

Lisätiedot

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa 3.3.2016 2 Ennen tulijoiden määrän kasvua: Ensimmäiset oleskeluluvat ja EU-oleskeluoikeuden rekisteröinnit 2014 Oleskeluluvat vuonna 2015 Yhteensä 20 709 oleskelulupaa

Lisätiedot

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1. Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.2016 Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset (Laki kotoutumisen edistämisestä,

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Seuraavassa on selostettu vastaanottopalvelujen pääkohtia.

Seuraavassa on selostettu vastaanottopalvelujen pääkohtia. Kaupunginvaltuusto 65 19.10.2015 65 Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanotto 473/04.03.00/2015 KV Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Valtio ottaa kansainvälisten sopimusten mukaisesti vastaan Suomes

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite kiintiöpakolaisten vastaanottamisen lopettamiseksi Kemissä

Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite kiintiöpakolaisten vastaanottamisen lopettamiseksi Kemissä Kaupunginvaltuusto 122 23.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 182 12.12.2013 Kaupunginhallitus 19 13.01.2014 Kaupunginvaltuusto 17 03.02.2014 Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite kiintiöpakolaisten

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2016 1 (6) 815 Helsingin kaupungin linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton täsmentämiseksi ja alaikäisten ilman huoltajaa saapuneiden turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden hajautettu vastaanottokeskustoiminta Forssassa

Turvapaikanhakijoiden hajautettu vastaanottokeskustoiminta Forssassa Kaupunginhallitus 282 02.11.2015 Turvapaikanhakijoiden hajautettu vastaanottokeskustoiminta Forssassa 473/04.03.00/2015 KH 282 Valtio ottaa kansainvälisten sopimusten mukaisesti vastaan Suomes ta kansainvälistä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esitys pakolaisten vastaanottamisesta POPELY/4341/2015:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esitys pakolaisten vastaanottamisesta POPELY/4341/2015: KAUPUNGINHALLITUS 119 14.03.2016 Esitys pakolaisten vastaanottamisesta 853/05.0510/2016 KH 119 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esitys pakolaisten vastaanottamisesta 1.2.2016

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa 9.11.2015 Suomeen saapunut 27 070 turvapaikanhakijaa viime vuonna 3651 tulijaa Alaikäisenä yksin tulleita 2028

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot