Monien kulttuurien maakunta. Kulttuurit elävät Keski-Suomessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Monien kulttuurien maakunta. Kulttuurit elävät Keski-Suomessa"

Transkriptio

1 Monien kulttuurien maakunta Kulttuurit elävät Keski-Suomessa

2 1 Sisältö 1. Hankkeen toteuttaja Hankkeen nimi ja hanketunnus Yhteenveto hankkeesta Raportti Hankkeen tavoitteet... 3 a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on... 3 b. Hankkeen tavoitteet (joihin juuri tämä hanke pyrki) Hankkeen toteutus... 6 c. toimenpiteet... 6 d. aikataulu... 8 e. resurssit... 9 f. toteutuksen organisaatio... 9 g. kustannukset ja rahoitus... 9 h. raportointi ja seuranta i. toteutusoletukset ja riskit Yhteistyökumppanit Tulokset ja vaikutukset Esitykset jatkotoimenpiteiksi Allekirjoitukset ja päiväys... 19

3 2 1. Hankkeen toteuttaja Maaseudun Sivistysliitto 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Monien kulttuurien maakunta; kulttuurit elävät Keski-Suomessa, Yhteenveto hankkeesta Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina olivat keskisuomalaisella maaseudulla asuvat uussuomalaiset ja syntysuomalaiset sekä heidän yhteisönsä, muun muassa kylä- ja asukasyhdistykset. Tavoitteena oli auttaa maaseutukunnissa asuvia kulttuuritaustaltaan (mukaan lukien syntyjään suomalaiset) erilaisia ihmisiä sopeutumaan nykypäivän monikulttuurisiin yhteisöihin. Hankkeen luonne oli myös syrjäytymistä ennaltaehkäisevä ja sen tarkoitus oli vahvistaa muualta Keski-Suomeen muuttaneiden osallisuutta. Tavoitteeseen pyrittiin järjestämällä eri kulttuuritaustaisille (mukaan lukien suomalaiset) henkilöille yhteistä toimintaa pienryhmissä ja työpajoissa, joissa yhdessä tekeminen ja uusien asioiden oppiminen oli keskeisessä roolissa. Yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetuissa tapahtumissa useat yhdistykset, järjestöt ja muut tahot esittelivät myös omaa toimintaansa. Tällä tavoin edistettiin muualta Suomeen muuttaneiden oman paikan löytämistä tarjoamalla mielekästä harrastustoimintaa ikään ja kansallisuuteen katsomatta. Toiminta ja tapahtumat suunniteltiin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta maksuttomiksi. Toiminnan tuloksena muodostui ennakkoluulottomia ystävyyssuhteita yli kulttuurirajojen ja samaa taustaa olevien kanssa. Uussuomalaisia työllistyi osa-aikaisesti tai keikkaluontoisesti muun muassa kieltenopettajiksi ja esiintyviksi taiteilijoiksi. Työpajojen ja pienryhmien toimintaan osallistuneiden kantasuomalaisten ja maahanmuuttajataustaisten tietämys ja ymmärrys eri kulttuureista ja niiden erityispiirteistä kasvoi. Erilaisiin tapahtumiin osallistuminen lisäsi myös valmiuksia käyttää suomen kieltä. Osa mukana olleista jatkaa myös hankkeen jälkeen yhteydenpitoa ja uskaltavat verkostoitua edelleen kulttuurisista eroista huolimatta. Osallistujat toimivat aktiivisen kansalaisuuden periaatteen mukaan sekä paikallisesti että maakunnallisesti.

4 3 4. Raportti 4.1 Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on Ei ole. b. Hankkeen tavoitteet (joihin juuri tämä hanke pyrki) Hankkeen tarkoituksena oli auttaa sekä uussuomalaisia että syntysuomalaisia sopeutumaan monikulttuurisiin yhteisöihin Keski-Suomessa. Ensisijaisena tavoitteena oli synnyttää tilanne, jossa eri kulttuurien, maiden ja kieliryhmien edustajat (mukaan lukien syntysuomalaiset) löytävät luontevia ja tasa-arvoisia ystävyyssuhteita sekä oppivat ymmärtämään ja arvostamaan sekä omaansa että toisten tapoja ja kulttuuria. Tavoitteen saavuttamista varten toimenpiteiksi määriteltiin yhteisöjen pienryhmätoiminta ja työpajat, joissa uussuomalaiset ja syntysuomalaiset pääsevät esittelemään toisilleen oman kulttuurinsa tapoja ja tutustumaan toistensa kulttuureihin. Samalla uussuomalaiset voivat kartuttaa tietojaan suomalaisesta yhteiskunnasta ja syntysuomalaiset pääsevät näkemään, millaiselta suomalainen kulttuuri ja ylipäätään uuteen kulttuuriin totuttelu voi uussuomalaisesta tuntua. Tällaisen kaksisuuntaisen sopeuttamisen tarkoituksena oli edistää ystävyyssuhteiden lisäksi yhteistyön ja vaikuttamisen taitoja ja mahdollisuuksia paikallisesti sekä maakunnallisesti. Niin ikään hankkeen tavoitteena oli valita työntekijöiksi sekä uussuomalainen että syntysuomalainen työntekijä, jolloin monikulttuurisuus toteutuu myös työntekijätasolla. Koulutukselliset tavoitteet Hankkeen koulutukselliset tavoitteet olivat monitasoisia: toiminnalliset työpajat alueelliset pienryhmät seminaarit. Tavoitteena oli, että alueellisten / paikallisten pienryhmien (esim. kyläyhteisö) toiminta muodostuu tutustumisesta paikallisten yhteisöjen toimintaan ja perustuu osallistujien omiin mielenkiinnonkohteisiin sekä työpajoissa ja seminaareissa saatuihin kokemuksiin. Tarkoitus oli lisätä ruohonjuuritason tietämystä ja suvaitsevaisuutta. Työpajoissa ja pienryhmissä tavoitteena oli käsitellä konkreettisia aihealueita ja tutustuttaa osallistujia sellaisiin ihmisiin, joita he voivat tavata omalla asuinalueellaan ja omassa arjessaan. Pienryhmissä toiminnan suunnittelu ja toteutus ajateltiin pääasiallisesti olevan osallistujien vastuulla. Tällä tavoin eri kulttuureista tulevat ihmiset pääsevät oman kulttuurinsa asiantuntijana jakamaan haluamaansa tietoa ja myös kertomaan siitä, miten he itse oman ja vieraan kulttuurin kokevat.

5 4 Toiminnallisten työpajojen ja pienryhmätoiminnan toinen tärkeä tavoite oli tuoda seminaareissa (2 kpl) kuntapäättäjien tietoisuuteen osallistujien kokemuksia monikulttuurisesta Keski-Suomesta, onnistuneista käytänteistä ja haasteista. Toiminnalliset työpajat (4 kpl) Toiminnallisten työpajojen tarkoituksena oli koota eri maaseutukunnissa asuvia uussuomalaisia ja syntysuomalaisia yhteen. Samalla uussuomalaiset voivat tutustua muissa kunnissa asuviin uussuomalaisiin, ja esimerkiksi samasta kulttuurista tuleviin, hieman kauempana asuviin ihmisiin. Toiminnallisissa työpajoissa, joissa lähdetään liikkeelle ihmisten arjesta ja sosiaalisesta kanssakäymisestä, oli tavoitteena tutustua kulttuureihin eri teemojen kautta. Työpajojen avulla uussuomalaiset ja syntysuomalaiset pääsevät miettimään omaa kulttuuritaustaansa ja esittelemään sitä muista kulttuureista tuleville. Samalla he saavat itse tutustua muiden kulttuureiden tapoihin sopivan konkreettisilla ja toiminnanläheisillä tavoilla. Hankkeen aikana oli tavoitteena järjestää neljä toiminnallista työpajaa / maakunta (2 pohjoisessa ja 2 eteläisessä osaa maakuntaa). Ensimmäisen työpajan aikana muodostetaan hankkeen aikana toimivat pienryhmät, joiden teemoja voisivat olla esim. ruokakulttuuri, musiikki ja kirjallisuus, työ ja kädentaidot. Viimeinen toiminnallinen työpaja on hankkeen päätöstilaisuus, jossa osallistujat valmistavat ohjelman hankkeen viimeiseen kuntapäättäjille kohdennettuun seminaariin. Alueelliset pienryhmät (4-6 kpl / vuosi) Tavoitteena oli koota maaseutukunnissa pienryhmiä, joihin osallistuu samalla alueella asuvia uussuomalaisia ja syntysuomalaisia. Jokaisessa pienryhmässä on sekä uussuomalaisia että syntysuomalaisia. Ryhmien toiminnan tarkoituksena oli, että samassa kunnassa asuvat uussuomalaiset ja syntysuomalaiset tutustuvat toisiinsa. Se antaa heille mahdollisuuden verkostoitua itselleen sopivalla tavalla. Ryhmissä osallistujat tutustuvat sellaisiin ihmisiin, joita he voivat tavata omassa arjessaan ja omalla asuinalueella. Ryhmien toiminta tapahtuu mahdollisimman lähellä omaa asuinaluetta, jolloin osallistujien ei tarvitse matkustaa pitkää matkaa tai omistaa ajokorttia osallistuakseen toimintaan. Ajatuksena oli, että pienryhmät muodostetaan ensimmäisen toiminnallisen työpajan aikana ja niiden toiminta alkaa hankekoordinaattorivetoisesti. Ryhmätapaamisten aiheet nousevat osittain työpajoista, muta myös arjen haasteista. Näiden pohjalta ryhmät saavat itse suunnitella ryhmälleen tavoitteellista ja tarkoituksenmukaista toimintaa. Aiheet voivat liittyä mm. asumiseen, tapoihin, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen (kansalaisvaikuttaminen), alueen palveluihin, omaan elämäntarinaan, satuihin ja legendoihin, juhlapyhiin, kädentaitoihin, musiikkiin ja kirjallisuuteen. Ryhmissä osallistujat voivat myös tutustua kunnassa toimiviin yrityksiin ja yhteisöihin, tai tehdä pieniä opintoretkiä haluamiinsa kohteisiin kunnan ulkopuolella. Halutessaan he voivat myös esimerkiksi vierailla toistensa kodeissa tai tutustua toistensa kulttuuriin jonkin teeman kautta.

6 5 Seminaarit (2 kpl pohjoisessa ja eteläisessä osassa maakuntaa, yht. 4) Hankkeen tavoitteena oli järjestää toisena vuonna ensimmäinen kuntapäättäjille suunnattu seminaari, jonka tarkoituksena oli tiedottaa meneillään olevasta hankkeesta, alueella asuvista uussuomalaisista ja tulevasta työvalmennuksesta. Toinen seminaari järjestetään hankkeen loppupuolella. Tässä seminaarissa kuntapäättäjille hankkeeseen osallistuvat ryhmät esittelevät kokemuksiaan monikulttuurisesta maakunnastaan onnistumisineen ja haasteineen. Esitykset valmistellaan pienryhmissä ja viimeisessä työpajassa. Samalla suunnitellaan toimintatapoja, joiden avulla keskisuomalaisissa kunnissa tuetaan paikallisten yhteisöjen monikulttuurisuutta. Molemmat seminaarit järjestetään sekä pohjoisessa että eteläisessä osaa maakuntaa. Määrälliset tavoitteet Pienryhmätoiminnan tavoitteena oli, että ryhmissä on sekä syntysuomalaisia että uussuomalaisia. Pienryhmien koko on 6-12 henkilöä. Mikäli alueella asuu enemmän uussuomalaisia, voidaan alueella perustaa useampia pienryhmiä. Pienissä kunnissa pienryhmät voidaan yhdistää, eli ryhmät voivat olla myös kuntien yhteisiä. Osallistujatavoitteeksi määriteltiin yhteensä 60 henkilöä (1-2 ryhmää / seutukunta), jotka muodostavat 8-10 ryhmää. Ryhmässä on eri kulttuuritaustaisia henkilöitä (ml. syntyjään suomalaiset).

7 6 4.2 Hankkeen toteutus c. toimenpiteet Hankkeen tapahtumat Kunta Työpajat Yhdessä järjestetyt ja esiintymiset muiden tilaisuuksissa Pienryhmätapaamiset Seminaarit Opintomatka Yhteensä Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kuhmoinen 1 1 Kyyjärvi 1 1 Laukaa Multia Petäjävesi 1 1 Pihtipudas 1 1 Saarijärvi Toivakka 1 1 Viitasaari Äänekoski Joensuu, Ilomantsi 1 1 Yhteensä Hankkeen ensimmäiset tapahtumat toteutettiin syyskaudella Sen jälkeen erilaisia tilaisuuksia (pienryhmätoimintaa, työpajoja, seminaareja, yhteistyössä järjestettyjä tilaisuuksia) järjestettiin vuoden 2014 loppuun mennessä Keski-Suomessa 17 kunnassa yhteensä 157 kappaletta. Tapahtumissa oli 6052 osallistujaa. Osa heistä oli mukana useammassa kuin yhdessä tapahtumassa. Hank-

8 7 keen aikana tehtiin myös opintomatka Itä-Suomeen. Joensuussa ja Ilomantsissa tutustuttiin paikallisiin monikulttuurisiin yhteisöihin ja siihen, millaista ihmisten arkipäivän elämä rajan pinnassa on. Pienryhmätoiminnassa ja työpajoissa keskeisessä roolissa oli yhdessä tekeminen ja uusien asioiden oppiminen sekä verkostoituminen. Käsiteltävät aiheet löytyivät osallistujien omasta arjesta ja mielenkiinnon kohteista. Kokoontuminen tietyn teeman, useimmiten ruuan, kädentaitojen ja luonnon, ympärillä viritti keskustelua niihin liittyvistä tavoista ja perinteistä. Uusien näkökulmien myötä osallistujat saivat ideoita toteuttaa opittuja asioita omalla tavallaan. Esimerkiksi suomalaista kalaa voi laittaa myös kiinalaisittain. Moni uus- ja syntysuomalainen osallistuja oli mukana hankkeen tilaisuuksissa esimerkiksi nojatuolimatkojen, kurssien tai muiden teematapahtumien vetäjinä. Suuren suosion hankkeen pienryhmä- ja työpajatoiminnassa saivat nimenomaan ns. nojatuolimatkat, joissa maahanmuuttajataustaiset henkilöt esittelivät omaa maataan ja kulttuuriaan kukin omalla tavallaan. Hankekoordinaattorit osallistuivat pienryhmä- ja työpajatoimintaan, joissa he antoivat tukea ja ohjausta ryhmien vetäjille. Seminaareissa ja yhteistyössä eri järjestöjen, kuntien, kansalaisopistojen, koulujen ja muiden toimijoiden kanssa järjestetyissä tilaisuuksissa (mm. kouluvierailut, Keski-Suomen päivä, monikulttuurinen viikko Laukaassa) tavoitettiin eri-ikäisiä osallistujia. Useissa tapahtumissa oli mukana uussuomalaisia esiintyjiä omine tarinoineen ja kokemuksineen, ja niissä esiteltiin monikulttuurista toimintaa eri tavoin (mm. luennot, valokuvanäyttelyt, konsertit). Kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille suunnatuissa seminaareissa käsiteltiin maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä. Alustajina tilaisuuksissa oli asiantuntijoita mm. työ- ja elinkeinoministeriöstä, perusturvalaitos Saarikasta ja Jyväskylän TE-toimistosta. Hankkeen päätöstapahtuma Kulttuurit kohtaavat Koskelassa toteutettiin Äänekoskella Tilaisuuden rakentamisessa oli mukana eri järjestöjä ja uus- ja syntysuomalaisia yksityisiä henkilöitä. Toiminnallisessa tapahtumassa eri kulttuuritaustaiset keskisuomalaiset toivat omaa osaamistaan esille työnäytöksissä ja opettivat kädentaitoja osallistujille. Lisäksi lähes 30 kansallisuutta esittäytyi omissa pöydissään, joissa oli nähtävänä asusteita, esineitä ja kädentaitoja eri kulttuureista. Myös keskisuomalaiset yhdistykset esittelivät toimintaansa. Monikulttuurisessa tapahtumassa, joka järjestettiin yhteistyössä JyvÄä maahanmuuttajatyöhön hankkeen kanssa, vieraili noin 300 osallistujaa. Osallistujien palautteiden mukaan tämäntyyppisiä tapahtumia kaivataan lisää. Eri kulttuureihin tutustuminen konkreettisten esitysten (mm. Wilson Kirwan tarinat, pakolaistelttaan tutustuminen, Sisi Majitun afrikkalainen musiikki ja tanssi, suomalainen satuvuolu, eri maiden pöydät, maistiaiset, eri kansoista kertovat pöydät) ja osallistavan toiminnan avulla murtaa ennakkoluuloja ja antaa ajattelemisen aihetta.

9 8 Osallistujien palautetta: Hieno, mielenkiintoinen tapahtuma ja edesauttaa suhtautumaan molemmin puolin. Hyvä positiivinen tapahtuma, joka tuo kulttuurit lähemmäs toisiaan. Afrikkalainen tanssi, sai kaikki mukaan ja hymyn huulille. Pakolaisteltta, konkreettinen ja koskettava. Talkootunteja hankkeen aikana kertyi 1322 (tavoite 1337). Niitä syntyi kanta- ja uussuomalaisten tekemästä työstä, kuten tilaisuuksien järjestämisestä ja niissä esiintymisestä. Hankkeen tapahtumia oli 31 (tavoite 23) kylällä. Pääsääntöisesti eri tilaisuudet toteutettiin kuntien keskustoissa, mutta pienryhmä- ja työpajatoimintaa järjestettiin myös taajama-alueen ulkopuolella yhteistyössä mm. kyläyhdistysten kanssa. Yhteistyö paikallisten yhdistysten, seurakunnan, kunnan ja muiden toimijoiden kanssa oli merkittävää mm. sen vuoksi, että eri tilaisuuksissa organisaatioiden edustajat pääsivät esittelemään toimintaansa ja samalla he olivat toivottamassa uussuomalaisia tervetulleeksi uusiin harrastuksiin ja yhdistystoimintaan mukaan. Hankekoordinaattorien osallistuminen muuhun toimintaan Hankekoordinaattorit aloittivat työnsä syksyllä 2011, jolloin hankkeen toteuttamiseen haettiin ideoita perehtymällä Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin monikulttuurisiin hankkeisiin Oulussa. Monien kulttuurien maakunta -hankkeen aikana syntyneitä hyviä käytäntöjä jaettiin MSL:n yhteisissä tapaamisissa Pyhäjärvellä 2013 ja Suomenlinnassa Syksyllä 2014 MSL:n yhteisessä kokoontumisessa Joensuussa pohdittiin monikulttuurisen työn tulevaisuuden näkökulmia. Hankekoordinaattorit olivat asiantuntijoina mukana perusturvaliikelaitos Saarikan kotouttamisohjelman laadinnassa, jonne he ohjasivat asiantuntijoiksi myös uussuomalaisia. d. aikataulu Monien kulttuurien maakunta hankkeen alkuperäinen toteutusaika Keski-Suomen ELY-keskuksen päätöksen mukaan oli Hanke hyväksyttiin , jonka jälkeen kaksi hankekoordinaattoria aloitti työnsä rekrytointiprosessin jälkeen Kesäkuussa 2013 hankkeelle anottiin jatkoaikaa, jota myönnettiin seuraavan vuoden loppuun. Uusi toteutusaika oli saakka.

10 9 e. resurssit Hankkeessa työskenteli alkaen kaksi kokopäiväistä hankekoordinaattoria, HTM Ari Pekka Pasanen ja eläinhoitoalan insinööri Jolanta Mustamäki Ari Pekka Pasasen tilalla jatkoi KTM Heli Korhonen hankkeen päättymiseen saakka. Aluepäällikkö Leena Kuhnon työpanosta johtamiseen käytettiin suunnitelman mukaisesti 2 työpäivää/kuukausi. Hankkeen kirjanpito ja taloushallinto oli osa MSL:n taloushallintoa. Hankkeen toimintaa seurasi säännöllisin väliajoin kokoontuva seurantaryhmä. Arviointi toteutettiin osittain oppilastyönä. Sen teki sosionomiopiskelija (AMK) Kirsi Hartikainen harjoitteluaikanaan Monien kulttuurien maakunta hankkeessa syksyllä f. toteutuksen organisaatio Hanketta hallinnoi Maaseudun Sivistysliiton Länsi- ja Keski-Suomen aluekeskus, jonka fyysinen toimipiste on Saarijärvellä. Hankkeen johtaminen toteutettiin aluekeskuksen ja liiton johtamisjärjestelmän kautta. g. kustannukset ja rahoitus Hankkeen kokonaisbudjetti oli ,25 euroa. Hankkeen rahoitus tuli ELY-keskuksen koordinoimana EU:n maaseuturahastolta. Hankkeen budjetti Monien kulttuurien maakunta -hanke Muutosbudjetti Toteutunut budjetti Palkkauskulut ja palkkiot , ,06 Ostopalvelut 7 666, ,75 Vuokrat , ,56 Kotimaan matkakulut , ,74 Muut kustannukset , ,92 Yleiskustannukset 4 763, ,47 Vastikkeetta hankkeen , ,00 hyväksi tehtävä työ Kokonaiskustannukset yhteensä/hyväksyttävät kustannukset yhteensä , ,50

11 10 h. raportointi ja seuranta Hankkeella oli seurantaryhmä, johon kuuluivat Veli Koski Keski-Suomen ELY-keskuksesta, Reetta Seppälä Alkio-opistolta, Paul Abbey Palapeli2-projektista, Svetlana Kallio osallistujien edustajana, Arja Paakkanen Jämsän kaupunginvaltuustosta, Leena Kuhno ja Paula Yliselä Maaseudun Sivistysliitosta sekä hankekoordinaattorit Jolanta Mustamäki ja Ari Pekka Pasanen Ari Pekka Pasasen tilalla jatkoi Heli Korhonen. Seurantaryhmä kokoontui vuosien aikana seuraavasti: i. toteutusoletukset ja riskit Hankkeen suurin haaste oli rekrytoida uussuomalaisia ja valtaväestöä alueellisten pienryhmien ja työpajojen toimintaan mukaan. Tavoitteiden kannalta oli tärkeää, että pienryhmissä olisi sekä uussuomalaisia että valtaväestöä. Osallistujien tavoittaminen, varsinkin uussuomalaisten löytäminen toimintaan, oli aluksi hidasta. Tietoja eri paikkakunnilla olevista maahanmuuttajista ei viranomaisilta henkilösuojalain vuoksi voinut saada. Sen vuoksi oli mietittävä muita keinoja heidän tavoittamiseksi. Kun toiminnallisia työpajoja toteutettiin enemmän kuin hankesuunnitelmassa (neljä kpl) oli ja lisäksi niitä järjestettiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (mm. kyläyhdistykset, srk), uus- ja syntysuomalaisia tavoitettiin entistä paremmin. Näin alkoi muodostua myös paikallisia pienryhmiä, jotka kokoontuivat eri teemojen ympärillä ja verkostoituivat keskenään. Osa ryhmistä toimi kiinteästi useamman kerran yhdessä, mutta joidenkin ryhmien kokoontuminen jäi yhteen kertaan. Hankkeen eri tapahtumiin osallistui yli 6000 henkilöä, joista suurin osa oli valtaväestöä. Tällaisen osallistujajoukon tavoittaminen vaati tiedottamista useiden eri kanavien kautta. Sähköpostin, kirjeiden, facebookin, paikallislehtien ja yhteistyökumppaneiden kautta tapahtumien markkinoiminen vaati lisäksi henkilökohtaisia kontakteja varsinkin uussuomalaisten keskuudessa. Heihin oltiin yhteydessä joko puhelimitse tai tavattiin henkilökohtaisesti. Osallistumiseen ei ollut esteenä eri kulttuuriryhmien ennakko-oletukset toisiinsa. Mukaan lähdettiin myönteisellä mielellä hakemaan tietoa eri kulttuureista ja samalla tutustumaan uusiin ihmisiin.

12 11 Lisähaasteita osallistumiseen enemmänkin toi se, että kaikilla maahanmuuttajataustaisilla henkilöillä ei ollut ajokorttia tai autoa käytössä. Varsinkin taajama-alueen ulkopuolella asuvien oli vaikea päästä toimintaan mukaan huonojen kulkuyhteyksien vuoksi, ellei toimintaa järjestetty omalla kylällä tai sitten ei ollut mahdollisuus saada autokyytiä tilaisuuksiin. Oman haasteensa osallistumiseen toi osallistujien toive löytää samaa kulttuuritaustaisia ihmisiä tuekseen. Joillakin osallistujilla oli parisuhdeongelmia, joihin he olisivat tarvinneet apua. Hankkeessa tämän asian ratkaisemiseksi ei ollut keinoja eikä asiantuntijuutta. Hanketta suunniteltaessa pohdittiin, että yhteistyö Alkio-opiston kanssa palvelisi oppilaitoksen kvopiskelijoita. Toimintaa ei kuitenkaan pystytty nivomaan opiston opetussuunnitelmaan ja hankkeen tapahtumiin aikatauluongelmien vuoksi. Hankekoordinaattorit olivat tukemassa pienryhmien ja työpajojen toimintaa auttamalla järjestelyissä, suunnittelussa ja tapahtumien organisoimisessa. He olivat mukana lähes kaikissa pienryhmien ja työpajojen tilaisuuksissa. Heidän avullaan työpajoja ja pienryhmien toimintaa oli säännöllisin väliajoin eri puolella Keski-Suomea ja osallistujia saatiin sitoutettua toimintaan mukaan. Hankkeen pääpaino oli ruohonjuuritason toiminnalla, mutta yksi hankkeen tärkeistä tavoitteista oli kerätä kokemuksia elämästä monikulttuurisessa maakunnassa ja varmistaa, että hankkeen aikana kerätyllä tiedolla on todellista merkitystä kunnallisessa päätöksenteossa. Hankkeen yleisötilaisuudet olivat avoimia. Näissä tilaisuuksissa tiedotettiin hankkeesta, sen tapahtumista ja tuloksista sekä kuultiin useiden maahanmuuttajien kokemuksia omasta elämästään keskisuomalaisissa yhteisöissä. Tilaisuudet kiinnostivat kantasuomalaisia yksityishenkilöitä, jonkin verran maahanmuuttajia, mutta vähemmän viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä. 4.3 Yhteistyökumppanit Hankkeen markkinoimisessa, maahanmuuttajien tavoittamisessa ja tapahtumien toteutuksessa oli mukana 61 eri yhteistyötahoa. Yhteistyökumppaneina olivat: Jyväskylän, Jämsän, Saarijärven, Viitasaaren ja Äänekosken TE-toimistot Työ- ja elinkeinoministeriö Jämsän, Keuruun, Saarijärven ja Viitasaaren kaupunki sekä Kannonkosken kunta Jämsän ja Laukaan sosiaalitoimet Joutsan ja Laukaan kirjastot Pihtiputaan ja Saarijärven kansalaisopistot Eri kirkkokuntien seurakunnat Joutsassa, Laukaassa, Multialla, Kannonkoskella ja Saarijärven Pylkönmäellä Keski-Suomen 4H-piiri, Hankasalmen ja Kannonkosken-Kivijärven 4H-yhdistykset

13 12 Alkio-opisto, Jyväskylän aikuisopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Karstulan Evankelinen opisto, Keski-Suomen Opisto, Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskus, viitasaarelainen Haapaniemen koulu, saarijärveläinen Herajärven koulu, Kannonkosken koulun, keuruulainen yhteiskoulu, Sydän-Laukaan koulu, jämsäläiset Vitikkalan ja Paunun koulut sekä Pylkönmäen koulu. JyvÄä maahanmuuttajatyöhön ja Verkostot perheyrittäjän apuna muutosvalmiuden haasteissa hanke, Palapeli2-projekti Eläkeliiton Keski-Suomen piiri, Fulbright Center, Jyväskylän Suomi-Amerikka -yhdistys, Karstulan Martat ry, Keski-Suomen Kylät ry, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki, Koskelan Setlementti, Linnan kyläyhdistys, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Monikulttuurikeskus Gloria, Pohjoisen Korpilahden Yhteistyöyhdistys ry, Pohjolan Matka, Pylkönmäen Evästupa, Pylkön Ääni ry, Saarijärven Elokuvakerho, Suomi-Venäjä seura, taidelaitos Haihatus, Vapaaehtoiskeskus Naapuri. Hankkeesta tai hankkeen tapahtumista julkaistiin lehtijuttuja Itä-Hämeessä, Jämsän Seudussa, Keskisuomalaisessa, Kotiseudun Sanomissa, Nopola Newsissä, Saarijärveläisessä, Sampo-lehdessä, Sisä- Suomen Sanomissa, Suomi-Amerikka-yhdistyksen jäsenlehdessä, Suur-Keuruussa, Viispiikkisessä ja Viitasaaren Seudussa. Tapahtumamainoksia ja ilmoituksia oli MSL:n Expressissä, Eläkeliiton joululehdessä, Keskisuomalaisessa, Saarijärveläisessä, Sampo-lehdessä ja Viitasaaren Seudussa. Mainosjulisteita on ollut ilmoitustauluilla muun muassa uima- ja liikuntahalleissa, kirjastoissa ja kaupoissa. 4.4 Tulokset ja vaikutukset Määrällistä arviointia Maahanmuuttaja- tai muita vähemmistökulttuuritaustaisia tavoitettiin henkilökohtaisesti arviolta 220. Moni heistä osallistui hankkeen tilaisuuksien järjestämiseen esimerkiksi nojatuolimatkojen, kurssien tai muiden teematapahtumien vetäjinä. Hankkeen tapahtumista kerrottiin sanoin ja kuvin myös verkko- ja Facebook-sivuilla (152 tykkäystä). Lehtijuttuja hankkeen tapahtumista julkaistiin n. 20 lehdessä (Keskisuomalainen, paikallislehdet, ilmaisjakelut ja verkkolehdet). Erilaisia yhteistyökumppaneita (ks. 4.3 Yhteistyökumppanit) kertyi yhteensä 61. Hankkeen 157 tapahtumassa (joista 77 pienryhmätapaamista, 37 työpajatyyppistä tilaisuutta, 10 seminaaria, yksi opintomatka ja 32 yhteistyössä järjestettyä tilaisuutta) 17 eri kunnassa sekä opintomatkalla Joensuuhun ja Ilomantsiin oli kaikkiaan 6052 osallistujaa. Tiedotteet, lehtijutut, kotisivut ja Facebook tavoittivat huomattavasti enemmän monikulttuurisuudesta kiinnostuneita ihmisiä.

14 13 Laadullista arviointia Hankkeen laadullinen arviointi perustuu osallistujien palautteeseen konkreettisista hyödyistä ja käytännön kokemuksista. Arviointiin saatiin aineistoa myös sosionomiopiskelija (amk) Kirsi Hartikaisen tekemästä pienimuotoisesta kyselystä kanta- ja uussuomalaisille. Kyselyyn valittiin mukaan viisi kanta- ja viisi uussuomalaista osallistujaa sekä hankekoordinaattorit. Laadullisen arvioinnin käytännön hyödyissä korostuu kuusi aihepiiriä; kielenoppiminen, työllistyminen, kontaktit, kokemukset, yhteistyö ja ilmapiiri. Näistä aihepiireistä koottujen otsakkeiden koottiin hankkeen tuloksia ja vaikutuksia myös käytännön esimerkein. 1. Kielenoppiminen Hankkeen tapahtumissa mukana olleita maahanmuuttajataustaisia osallistujia ohjattiin TEpalvelujen piirissä oleviin kieliopintoihin. Kaikki eivät olleet tietoisia mahdollisuudesta alkukartoitukseen, kieliopintoihin ja työvoimapoliittisiin koulutuksiin. Maahanmuuttajataustaisia osallistujia ohjattiin myös muille kielikursseille, esimerkiksi kansalaisopistoihin. Lisäksi hankkeen tilaisuuksien yhteydessä opeteltiin suomen kielen sanastoa. Esimerkkejä hyödyistä: Pariskunta, Puola Hankekoordinaattori ohjasi puolalaisen pariskunnan avoimelle suomen kielen kurssille. Pariskunnan kielitaito ja sitä myöten valmiudet kommunikoida suomalaisten kanssa paranivat. Miehet, Turkki Hankekoordinaattorit tiedottivat pizzeriayrittäjille suomen kielen kurssista kansalaisopistolla. Nämä ilmoittivat mukaan kolme työntekijäänsä, jotka saivat osallistua kurssille iltapäivisin työaikana. Miehet opiskelivat suomea innolla ja heidän kielitaitonsa kehittyi huomattavasti jo lyhyessä ajassa. Samalla myös heidän rohkeutensa käyttää kieltä kasvoi. Kurssin jälkeen miehet kykenivät keskustelemaan arkipäiväisistä asioista suomeksi, mihin heidän taitonsa eivät ennen kurssia riittäneet. Myös Hartikaisen tekemän kyselytutkimuksen mukaan kielikursseille osallistuneiden suomen kielen taidot paranivat. Hänen mukaansa kaikki hankkeeseen osallistuneet kuitenkaan eivät olleet innokkaita lähtemään opiskelemaan suomen kieltä, vaikka hankekoordinaattorit sitä ehdottivat. Joidenkin osallistuneiden mielestä raha oli kielikurssia tärkeämpi vaihtoehto ja kursseilla kulkeminen maksoi. Osa osallistujista sen sijaan oli asunut jo pitkään Suomessa, minkä vuoksi he kokivat suomen

15 14 kielen taitonsa hyväksi. Moni uussuomalainen oli kuitenkin sitä mieltä, että he haluaisivat opetella kieltä vielä lisää. 2. Työllistyminen Hankkeen osallistujia työllistyi osa-aikaisesti tai keikkaluontoisesti työpajoissa tai pienryhmätoiminnassa osoitettujen taitojen perusteella muun muassa kieltenopettajiksi ja esiintyviksi taiteilijoiksi. Hankkeen toimintaan osallistuneet yrittäjät tulivat paikallisille tutuiksi ja he saivat uusia asiakkaita. Esimerkkejä hyödyistä: Nainen, Kiina Kiinalainen nainen veti hankkeen järjestämän nojatuolimatkan. Samalla hän tuli tutuksi asuinalueellaan ja kansalaisopisto tarjosi hänelle työtä. Nykyään hän opettaa kiinan kieltä. Nainen, Vietnam Vietnamilainen nainen sai hankkeen tapahtumien kautta kontakteja ympäri maakuntaa. Samalla hänen yrityksensä sai uusia asiakkaita. Mies, Thaimaa: Yrittäjänä toimiva mies pelkäsi, ettei hänen vetämänsä työpaja keräisi lainkaan osallistujia. Paikalla oli lopulta 40 ihmistä sekä kokosivun jutun kirjoittanut paikallislehden toimittaja. Miehen yritys sai illan jälkeen lisää asiakkaita. Niin ikään Hartikaisen tekemässä raportissa mainitaan, että uussuomalaiset saivat hankkeen kautta apua mm. yrittäjyyteen. Siinä myös todetaan, että varsinkin sivukylillä asuvien maahanmuuttajien ajokortittomuus voi vaikuttaa työssä kulkemiseen tai jopa yritystoiminnan jatkumiseen. 3. Kontaktit Osallistujat solmivat uusia tuttavuuksia yli kulttuurirajojen ja samaa taustaa olevien kanssa. Tuttavuudet mahdollistivat vertaistuen ja helpottivat käytännön asioiden hoitoa (mm. yhteiskyydit). Lisäksi suureksi avuksi olivat vapaaehtoiset tukihenkilöt, jotka auttoivat maahanmuuttajataustaisia uuden elämän alkuun. Osallistujat saivat koulutuksen ja työllistymisen kannalta hyödyllisiä kontakteja mm. kansalaisopistoihin.

16 15 Esimerkkejä hyödyistä: Nainen, Kiina: Sivukylällä asuva nainen kutsuttiin esittelemään kotimaataan. Hän tutustui samalla uusiin ihmisiin ja solmi kontakteja henkilöihin, jotka tarvittaessa auttavat häntä arjen askareissa tai tarjoavat autokyydin. Nainen, Thaimaa: Hankkeen tapahtumassa ollut nainen tutustui kansalaisopiston henkilökuntaan ja hän pääsi opettajaksi thain kielen kurssille. Naiset, Kiina Naapurikunnissa asuvat kiinalaiset naiset saivat kutsun hankkeen tilaisuuteen. He eivät ennalta tienneet toisistaan, mutta tutustuivat ja alkoivat pitää yhteyttä. Samalla he pystyvät tarjoamaan toisilleen vertaistukea uudessa kotimaassa. Aviopari, Suomi ja Itä-Aasia: Suomalaisen miehen itäaasialainen puoliso oli kotimaansa yhteisöllisessä kulttuurissa tottunut ihmisiin ja hälinään. Asuminen syrjäseudulla tuntui hänestä vieraalta. Hankkeen toimintaan osallistumalla hän pääsi tapaamaan uusia ihmisiä. Hartikaisen raportissa kerrotaan, että ystävyyssuhteiden solmiminen lyhyessä ajassa suomalaisten kanssa ei ole helppoa. Erään osallistujan mukaan tuttaviksi voidaan kyllä tulla, mutta ystävyyskiintiö hänen mielestään suomalaisilla on täynnä. Osa uussuomalaisista sen sijaan oli sitä mieltä, että ystävyyssuhteiden solmiminen on Suomessa helppoa. Osallistujat arvioivat, että siihen vaikuttaa itse kunkin luonne; osa ihmisistä on sosiaalisilta vuorovaikutustaidoiltaan mutkattomampia kuin toiset. Lisäksi pitkään Suomessa olleiden maahanmuuttajien mukaan kaupungeissa asuviin ihmisiin on ollut vaikeampi tutustua kuin maaseudulla. Hankekoordinaattorien arvion mukaan tärkein yksittäinen hanketoiminnalla saavutettu asia oli se, että tilaisuuksiin osallistuneet maahanmuuttajat ja kantasuomalaiset tutustuivat toisiinsa ja kokivat, etteivät ihmiset lopulta niin erilaisia olekaan. Ne, jotka tilaisuuksiin osallistuivat, paljastuivat avarakatseiseksi ja auttamishaluisiksi ihmisiksi. Kanssakäyminen tilaisuuksissa madalsi kynnystä olla tekemisissä maahanmuuttajien kanssa, koska kaikki eivät omatoimisesti tohtineet mennä tutustumaan muualta muuttaneisiin. 4. Kokemukset Eri kulttuureihin tutustuttiin muun muassa nojatuolimatkoin. Tietämys ja ymmärrys eri kulttuureista ja niiden erityispiirteistä kasvoi sekä kantasuomalaisilla että maahanmuuttajataustaisilla. Koke-

17 16 muksia jaettiin niin kulttuurien kohtaamisista, ilmastosta kuin kielestäkin. Tilaisuuksissa koettiin uusia elämyksiä (esim. retket ja makumatkat) ja löydettiin uusia harrastuksia (esim. huovutus tai kananmunan maalaus). Työpajoissa ruokien valmistusta tai kädentaitoja opeteltaessa keskusteltiin samalla mitä moninaisimmista asioista ja murrettiin ennakkoluuloja. Esimerkkejä hyödyistä: Nainen, Uzbekistan: Vierailevaksi puhujaksi tilaisuuteen lupautunut nainen jännitti esiintymistään. Tilaisuuden jälkeen hän kiitti vuolaasti saamastaan esiintymiskokemuksesta ja oli otettu suomalaisen yleisön kiinnostuksesta omaa kulttuuriaan kohtaan. Mies, Marokko: Marokkolaisen te lan jälkeen paikalliset tulivat juttelemaan illan isännän kanssa Marokon kulttuurista ja historiasta. Lisäksi eri puolilta Keski-Suomea tuli toiveita uusista marokkolaisista tapahtumista. Hartikaisen tekemän raportin mukaan eräs haastateltava oli palannut asumaan Suomeen oltuaan välillä omassa kotimaassaan. Tämän henkilön kokemuksen perusteella Suomessa eläminen on helpompaa kuin hänen kotimaassaan. Täältä hän sai sellaisen työ- ja asuinpaikan, joka omassa maassa ei olisi ollut mahdollista. Hankkeen hän kertoi auttaneen kotoutumisessa, koska se toi sellaista elämää ja tapahtumia, joita ilman projektia ei hänen mielestään olisi ollut. Samaa mieltä olivat myös muut Suomessa pitkään asuneet haastateltavat. Pitkään Suomessa asuneet hankkeeseen osallistuneet olivat myös esimerkkinä muille ulkomailta tulleille. He pääsivät kertomaan kokemuksiaan omasta sopeutumisestaan maahan ja ilmastoon sekä siitä, kuinka he olivat oppineet suomen kielen. He myös mainitsivat, että oli antoisaa tavata vasta vähän aikaa Suomessa asuneita ihmisiä, jotka katsoivat Suomea eri perspektiivistä. Osallistujien mielestä hankkeen tapahtumat yhdistivät ja toivat monikulttuurisuuden hyvin näkyville. Kanta- ja uussuomalaisista tuli tietyllä tavalla elävämpiä ja osallistuvimpia. Ilman hanketta moni olisi vain jäänyt kotiin. Uussuomalaiset kokivat tulleensa hankkeen myötä myös hyväksytyksi ja huomioiduksi omalla seudullaan. Kysyttäessä suomalaisilta suhtautumista uussuomalaisiin ennen ja jälkeen hankkeeseen osallistumista he kertoivat tiedon ja kokemusten karttuneen tutustuttuaan uussuomalaisiin. Myös suhtautuminen maahanmuuttajiin muuttui projektin aikana. He totesivat, että maahanmuuttajat pitää ottaa huomioon ja heitä pitää kutsua eri tahojen järjestämiin tilaisuuksiin mukaan.

18 17 5. Yhteistyö Yhteistyötä tehtiin kuntien, kulttuuri- ja sosiaalitoimien, TE-palvelujen, oppilaitosten, seurakuntien sekä useiden järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Ilahduttavaa oli lähes kaikkialla osoitettu myötämielinen suhtautuminen monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttajien kotouttamiseen. Monikulttuurisuusteemaa pidettiin esillä Keski-Suomen kyläohjelman päivitystalkoissa sekä kuntapäättäjille suunnatuissa seminaareissa (Saarijärvellä ja Joutsassa). SoTe kuntayhtymä Saarikan kanssa tehtiin yhteistyötä kotouttamisohjelman laadinnassa. Hankekoordinaattorit kutsuttiin työryhmän jäseniksi, ja he järjestivät valmistelun tueksi maahanmuuttajien kuulemistilaisuuden. Esimerkkejä hyödyistä: Nainen, Puola SoTe kuntayhtymä Saarikan työntekijä kuuli hankkeen välityksellä alueella asuvasta puolalaisesta. Saarikka on siitä lähtien käyttänyt naista tarvittaessa tulkkina puolankielisten asiakkaiden käynneillä. SoTe kuntayhtymä Saarikka Hankekoordinaattorit kutsuttiin Pohjoisen Keski-Suomen alueen kotouttamisohjelmaa valmistelevaan työryhmään. Koordinaattorit järjestivät maahanmuuttajien kuulemistilaisuuden, jota ilman koko ohjelma olisi valmisteltu täysin syntysuomalaisin voimin. Laukaan kunta Hankekoordinaattori otti yhteyttä johtavaan sosiaalityöntekijään ja ehdotti yhteistyössä järjestettävää tilaisuutta. Sovittuun tapaamiseen saapui sosiaalitoimen lisäksi edustajia muutamista muistakin tahoista. Pienimuotoisesta tapahtumasta kasvoi lopulta kokonainen teemaviikko, jonka tilaisuuksia olivat järjestämässä sosiaali- ja vapaa-aikatoimen, koulujen, päivähoidon, kirjaston, kansalaisopiston, seurakunnan ja Eläkeliiton väkeä. Viikko on mainio esimerkki yhteisöllisyydestä ja kannustavasta asenteesta vähemmistökulttuureja kohtaan. Viikon eri tapahtumat keräsivät yhteensä yli 900 osallistujaa. 6. Ilmapiiri Kun eri kulttuuritaustaiset ihmiset olivat tekemisissä keskenään, kokemukset hälvensivät ennakkoluuloja. Kokemuksia tarjottiin kaikenikäisille päiväkotilapsista eläkeläisiin. Rasistisia kommentteja kuultiin todella vähän. Maahanmuuttajataustaisilta saatiin positiivista palautetta siitä, kuinka heitä

19 18 huomioitiin monikulttuuristen tilaisuuksien jälkeen (esim. ihmiset tervehtivät kadulla tai yrittäjät saivat lisää asiakkaita). Pääsääntöisesti kantasuomalaiset suhtautuivat maahanmuuttajataustaisiin hyvin, mutta joskus kanssakäymistä vaikeuttivat yhteisen kielen puuttuminen tai ihmisten erilaiset vuorovaikutustyylit. Hankkeen toiminnalla rohkaistiin kanssakäymiseen rajoitteista huolimatta. Nainen, Suomen romani: Taustaansa kohdistuvista ennakkoluuloista kärsivä nainen sai hankkeen tapahtumassa mahdollisuuden kertoa omasta kulttuuristaan ja oikaista yleisiä väärinkäsityksiä. Tilaisuuden lopuksi hän toi kukkia järjestäjille kiitoksena hänen hyväkseen tehdystä työstä. Nainen, Thaimaa: Kotikunnassaan järjestetyssä te lassa puhunut nainen iloitsi muutamia päiviä tilaisuuden jälkeen siitä, kuinka paikalliset olivat alkaneet tervehtiä häntä kaupungilla ja vaihtaa kuulumisia. Nainen, Turkki Kurdinainen kertoi hankkeen tilaisuudessa kotimaastaan ja kulttuuristaan. Tietoisuus Turkista ja kurdien tilanteesta lisäsivät kiinnostusta hänen yritystään kohtaan. Nainen kertoi paikallisten suhtautuneen tilaisuuden jälkeen myönteisemmin häneen ja puolisoonsa sekä tulleen keskustelemaan kurdien asemasta. Muuta arviointia Moni tapahtumiin osallistuneista henkilöistä kävi lähes kaikissa oman kuntansa alueella järjestetyissä monikulttuurisissa tilaisuuksissa. Osa heistä vieraili myös muiden paikkakuntien tapahtumissa. Sen sijaan monikulttuuristen avioparien vertaisryhmätoimintaan ei osallistujia saatu. Aika ei ehkä tällaiselle toiminnalle ollut vielä sopiva, mutta tulevaisuudessa vertaistuen huomioiminen esim. hanketoiminnassa on tarpeen. Yhteistyökumppanit olivat aktiivisesti mukana erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä. Osallistujat ideoivat aiheita pienryhmiin sekä työpajoihin ja auttoivat usein järjestelyissä. He olivat myös suureksi avuksi tapahtumien markkinoinnissa puskaradio-menetelmällä. Yhdessä osallistujien ja yhteistyökumppaneiden kanssa luotiin pohjaa sille, että monikulttuurisia tapahtumia ja te toja voi jatkaa ilman hankettakin. Hankkeen päätyttyä osa pienryhmistä on jo järjestänyt keskenään teematapahtumia omassa yhteisössään. Hankkeen tapahtumiin osallistuneita maahanmuuttajia on rohkaistu osallistumaan omassa kunnassa toimivien yhdistysten aktiviteetteihin.

20 19 5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi Hankkeen tapaamisten ja saatujen palautteiden perusteella maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta erityisen tärkeitä tekijöitä ovat suomen kielen oppiminen sekä tuttavapiirin ja omien verkostojen luominen. Monia maahanmuuttajia näissä asioissa autettiin, mutta hankekoordinaattorien mielestä toiminta oli vielä etsivän työn kaltaista. Toiminnassa tuli vastaan tilanteita, joissa monet maahanmuuttajat olivat liian arkoja tuomaan taitojaan ja osaamistaan esille heille uudessa ympäristössä. Osallistujille muodostui omia verkostoja samasta kulttuurista olevien kanssa, mutta yhtyminen vieraaseen kulttuuriin tuntuu vievän aikansa. Tämän vuoksi hankkeessa olleiden tapahtumien kaltaista toimintaa tarvitaan myös tulevaisuudessa, jotta maahanmuuttajien integroituminen suomalaisiin yhteisöihin ja myös arjessa tarvittava kielitaito vahvistuvat. Osa työttömistä maahanmuuttajista on käynyt TE-toimistojen järjestämillä kielikursseilla ja jotkut ovat osallistuneet kansalaisopistojen suomen kielen kursseille. Lisäksi usean maahanmuuttajan kielitaito on parantunut pienryhmä- ja työpajatoiminnassa heidän ollessaan vuorovaikutuksessa kantasuomalaisten kanssa. Toimittaja Maarit Vaaherkummun tekemässä lehtijutussa (KSML ) eräs uussuomalainen hankkeessa mukana ollut osallistuja kuitenkin mainitsee, että kielimuuri on usein maahanmuuttajien esteenä lähteä paikallisten kantasuomalaisten kanssa yhteisiin harrastusryhmiin. Myös moni muu osallistuja on palautteiden perusteella sitä mieltä, että suomen kielen opetusta tarvitaan lisää. Toimintaan osallistuneet nostivat esille vertaistuen tarpeen. Hankkeen aikana ei tähän haasteeseen ehditty suunnitelmallisesti vastata. Myös Maarit Vaaherkummun tekemässä Keskisuomalaisen jutussa (24.12.) osallistujat toivovat tuekseen henkilöitä, jotka auttavat sopeutumisessa uuteen kulttuuriin. He mainitsevat, että etenkin alkuaikoina muualta Suomeen muuttaneet tarvitsevat apua mm. kaupassa ja virastossa asioimiseen, mutta myös yhteisöön ja harrastuksiin sopeutumisessa. Tukihenkilöiksi tarvitaan jo pitkään Keski-Suomessa ja varsinkin maahanmuuttajia lähellä asuvia kanta- ja uussuomalaisia. Mahdollisiin uusiin monikulttuurisuushankkeisiin on siis hyvät perusteet sisällyttää vertaistoimintaa eri muodoissa. 6. Allekirjoitukset ja päiväys Paula Yliselä Toiminnanjohtaja Heli Korhonen Hankekoordinaattori

21 20

YHDESSÄ EI OLLA YKSIN

YHDESSÄ EI OLLA YKSIN YHDESSÄ EI OLLA YKSIN KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIYHTEISTYÖHANKE 18.5.2017 PERUSTIEDOT Kolmivuotinen (2017-2019) hanke, alkaen 3.4.2017 Yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitus STEAsta Rahoitus sisältää kahden

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista TAPAHTUMAN TAUSTA JA TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN Viittakivi ja Setlementtiliitto järjestivät Heinolan vastaanottokeskuksessa 21.4.2016 kertaluontoisen Hyvä yhteinen arki -vaikuttamiskahvilan. Tapahtumassa vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuton ja monikulttuurisuuden nostaminen

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

TUKEA KOTIKUNTAAN KOTOUTUMISEEN

TUKEA KOTIKUNTAAN KOTOUTUMISEEN TUKEA KOTIKUNTAAN KOTOUTUMISEEN Milla Mäkinen Yhteisötyön Päällikkö 28.2.2017 Visiona maailma, jossa pakolaiset ja siirtolaiset ovat yhdenvertaisia, osallistuvia yhteiskunnan jäseniä; ja heidän perusoikeutensa

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA

Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA KEHITTÄMISTYÖLLE NÄHDÄÄN SUURI TARVE ALUEILLA J A KONKREETTISTA TOIMINTAA ON PYSTYTTY EDISTÄMÄÄN 26.8.16 Tässä on hienoja kuulumisia

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Maaseudun Sivistysliitto Aluepäällikkö Elina Vehkala Monikulttuurisuus maaseudulla Toimimme globaalissa yhteisössä,

Lisätiedot

KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015

KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015 KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015 Konkreettisia ideoita koulun ja paikallistoimijoiden yhteistyön rakentamiseen uuden opetussuunnitelman hengessä Tarja Jukkala ja Sanna Lukkarinen

Lisätiedot

Tutustumismatkalla Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 4.2.2014

Tutustumismatkalla Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 4.2.2014 Tutustumismatkalla Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 4.2.2014 Matkaraportin kirjoitti Heini Maijanen MontEri-hanke järjesti tutustumismatkan Jyväskylän Kansalaistoiminnankeskus Mataraan tiistaina 4.2.2014.

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

MONIKULTTUURISET PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT MoPO 2013-2016

MONIKULTTUURISET PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT MoPO 2013-2016 MONIKULTTUURISET PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT MoPO 2013-2016 MIKSI TÄLLAINEN HANKE TAMPEREELLE JA PIRKANMAALLE? Tampereen suurimmat ulkomaalaistaustaiset ryhmät ovat venäläiset (1052) ja virolaiset (820).

Lisätiedot

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä Mitä Kotirukkasella tavoitellaan? Kotirukkasen avulla tiivistetään yhteistyötä asumisyksikön työntekijöiden, asukkaiden ja läheisten välillä.

Lisätiedot

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI YHTEENVETO HANKKEESTA JyväsRiihen NUOTTA II -koordinointihankkeella edistettiin maaseutualueilla toimivien yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010 2010 Monikulttuurinen työ

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010 2010 Monikulttuurinen työ Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Monikulttuurinen työ Setlementti Louhela ry 7 jakautuu Päätavoite 1. Osatavoite: MONIKULTTUURISUUS ON OSA SETLEMENTTI LOUHELAN KANSALAISTOIMINNAN

Lisätiedot

Katsaus SOTE-valmisteluun. Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015

Katsaus SOTE-valmisteluun. Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015 Katsaus SOTE-valmisteluun Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015 Keski-Suomen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän valmistelu kuntien yhteistyönä Kuntien päätöksenteko

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Liikuntapalvelut tutuksi

Liikuntapalvelut tutuksi Liikuntapalvelut tutuksi 2014-2016 8.9.2016 Maahanmuuttajien kotoutuminen liikunnan avulla Hankkeen tavoite Liikuntapalvelut tutuksi - hankkeella pyritään tavoitteeseen, jossa maahanmuuttajille muodostuu

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi

Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi Peurunka3 -seminaari 27.10.2015 Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys ry Kehitytään kimpassa hanke/tuija Seppänen www.kssotu.fi www.facebook.com/kehitytaankimpassa

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 9 Keski-Suomi 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 9.1. KESKI-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 17 kpl Keski-Suomi

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23..2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI 1 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 3.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Osaamista ja välineitä monikulttuuristen työyhteisöjen kehittämiseen

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Helvi Sipilä seminaari 24.4.2013

Helvi Sipilä seminaari 24.4.2013 Helvi Sipilä seminaari 24.4.2013 n näkökulma Maahanmuuttajien järjestötoimintaan Matti Forsberg järjestökonsultti n toiminnot Avoimia koulutuksia yhdistystoiminnasta Henkilökohtaista neuvontaa puhelimitse

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain Monikulttuurinen työ Naistari Naistari

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain Monikulttuurinen työ Naistari Naistari Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 200 Monikulttuurinen työ Naistari Tililuok 200 00 Tililuok muodostuu 5 tavoitteesta NAISTARI ON HYVINVOINNIN LISÄÄJÄ 200 Kaikki tililuon kyselyt on toteutettu

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen. Pakolaiskoordinaattori Anja Sarasoja Ohjaaja Guure Huubow

Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen. Pakolaiskoordinaattori Anja Sarasoja Ohjaaja Guure Huubow Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Pakolaiskoordinaattori Anja Sarasoja Ohjaaja Guure Huubow Lieksalaiset asukkaat Lieksassa asukkaita n. 12 200 henkilöä Ulkomaalaistaustaisia kuntalaisia yli 500henkilöä

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta

Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta Kylähyvinvointi seminaari 21.10.2014 YHTEISÖhautomo-hanke Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmät Hyvät käytännöt vinkkejä YHTEISÖhautomo-hanke - yhteinen toimintapa koko

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät 13.3.2013 Rinnakkaisseminaari Keski-Suomen Järjestöareenan esittely Klo 9.30 10.00 Tiina Sivonen (Keski-Suomen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki 24.5.2012 Elina Mäntylä ja Riina Humalajoki 1 Yhteishankinta (kaupunki + ELY) Osallisena

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Loppuraportti. Monikulttuurinen kansalaistaitojen kehittämishanke 94/03/23/2013 Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry

Loppuraportti. Monikulttuurinen kansalaistaitojen kehittämishanke 94/03/23/2013 Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry 1 Loppuraportti 94/03/23/2013 Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry JoMoni ry haki rahoitusta Monikulttuuriselle kansalaistaitojen kehittämishankkeelle. Päärahoittajana hankkeessa on Ely-keskus.

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

HOMELIKE OULU Oulu omaksi 2008 2011

HOMELIKE OULU Oulu omaksi 2008 2011 HOMELIKE OULU Oulu omaksi 2008 2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan palveluprosessien kehittäminen verkostorakenteella tavoitteena saumattomuus

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 11.9.2015 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Järjestöt ja monikulttuurisuus Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Mikä tuo Pohjois-Karjalaan TYÖ OPIS- KELU PERHE PAKO

Lisätiedot

UUSI OVI työmarkkinoille. maahanmuuttajien valmennuksen ja kotouttamisen kehittäminen sosiaalisen työllistämisen toimialalla

UUSI OVI työmarkkinoille. maahanmuuttajien valmennuksen ja kotouttamisen kehittäminen sosiaalisen työllistämisen toimialalla UUSI OVI työmarkkinoille maahanmuuttajien valmennuksen ja kotouttamisen kehittäminen sosiaalisen työllistämisen toimialalla Valtakunnallinen työpajayhdistys ry TPY (www.tpy.fi) 1997 työpaja-ammattilaisten

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2016 Vastausprosentti: 82,2 % I Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi.5.009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2017 Vastausprosentti: 83,8 % I Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 03/2017 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

Kulttuuri ja kieli ohjauksessa

Kulttuuri ja kieli ohjauksessa Kulttuuri ja kieli ohjauksessa Monikulttuurista ohjausta tutkimushankkeissa 04/03/15 Päivikki, Koponen, Satu Jokela, Anneli Weiste-Paakkanen, Liisa Larja, Marja-Leena Viitaniemi, 1 UTH-tutkimus Ulkomaista

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Thesis Support Group for RAMK s EDP students Taustaa: Opinnäytetyö oli havaittu tulpaksi valmistumiselle

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Pelastetaan perhepäivähoito 5/2004-12/2005

Pelastetaan perhepäivähoito 5/2004-12/2005 Pelastetaan perhepäivähoito 5/2004-12/2005 Laadukasta perhepäivähoitoa lapsiperheille nyt ja tulevaisuudessa ammattilaisia ja ammatti, jota arvostetaan Hankkeen taustaa Tarve perhepäivähoidon kehittämiseen

Lisätiedot

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Tapas-seminaari 19.4.2011 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLIYHDISTELMÄ

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLIYHDISTELMÄ KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLIYHDISTELMÄ YHTEENVETO MOTIIVISEMINAAREISTA 16.8.2013 Keski-Suomen rakennemalliyhdistelmästä Keski-Suomessa laaditaan strategiaa, jossa yhdistyvät maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

VANKEUSAIKA MAHDOLLISUUTENA! - Yhteisasiakkuus sosiaalista osallisuutta ja työllisyyttä tukevissa verkostoissa. ESR-hanke ajalla

VANKEUSAIKA MAHDOLLISUUTENA! - Yhteisasiakkuus sosiaalista osallisuutta ja työllisyyttä tukevissa verkostoissa. ESR-hanke ajalla VANKEUSAIKA MAHDOLLISUUTENA! - Yhteisasiakkuus sosiaalista osallisuutta ja työllisyyttä tukevissa verkostoissa ESR-hanke ajalla 1.10.2016 30.6.2019 Hankkeen tavoite Rikostaustaisten osallisuuden lisääminen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki

Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki Dia 1 Yleensä ajatellaan, että kirjastojen mediakasvatuksen kohteena ovat lapset ja nuoret ja heidän opettajansa.

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne PaKaste Pohjois-Pohjanmaa Lapsen hyvä arki Kallion kehittämistiimi Selänteen kehittämistiimi Kuusamo-Posio- Taivalkoski kehittämistiimi Varhaiskasvatuksen työryhmä Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena KS Järjestöareena 15.9.17 Anne Astikainen & Anu Hätinen Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt Tavoitteena järjestöjen roolin, aseman ja osallisuuden vahvistaminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

I Mitä tapahtuu Arvokas elämä -hankkeessa keväällä 2012

I Mitä tapahtuu Arvokas elämä -hankkeessa keväällä 2012 1 I Mitä tapahtuu Arvokas elämä -hankkeessa keväällä 2012 Lapsen ja perheen palvelut lähipalveluina (tavoite 1): 1) Vammainen lapsi ja perhe palveluissa Jyväskylä: Jyväskylän prosessiohjaus päättynyt:

Lisätiedot