- Toimintakykyä tukeva työtapa ja arjen toimissa kuntoutuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- Toimintakykyä tukeva työtapa ja arjen toimissa kuntoutuminen"

Transkriptio

1 Akseli kotihoito Liikuntasopimuskoulutus - Toimintakykyä tukeva työtapa ja arjen toimissa kuntoutuminen - Läheiset osana hyvää hoitoa - Vuorovaikutuksen ja kohtaamisen merkitys muistisairaan henkilön kanssa Elina Rannikko ft, sosionomi Varsinais-Suomen Muistiyhdistys, Aktiivinen arki-projekti

2 KUNTOUTUSMALLI Oikeus hyvään elämään

3 Aktiivinen arki kotihoidon asiakkaalla? AKTIIVISUUS ARJESSA: Tarkoittaa eri ihmisille erilaisia asioita, joten kokemus aktiivisuudesta on erilainen asiakkailla ja omaisilla (sekä hoitajilla) Mielletäänkö kotihoidon tarve ja merkitys muistisairaan henkilön toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpitäjänä vai perushoidon toteuttajana? Mieltävätkö hoitajat toiminta-/liikuntakyvyn ylläpidon osaksi perushoitoa?

4 Työskentely toisen kotona Muistisairaudet merkittävin haaste kotona asumiselle Koti Merkitys lisääntyy ikääntyessä Ilmentää ihmisen identiteettiä Luo riippumattomuutta Antaa ja suojelee yksityisyyttä Vahvistaa selviytymisen tunnetta ikääntyneellä Kotona joudutaan toimimaan enemmän as. ehdoilla kuin laitoksessa (esim. tavat, päivärytmi, omaiset) Ensimmäisiin rauhallisiin ja tunnusteleviin kotihoidon käynteihin kannattaa panostaa luottamuksen luomiseksi

5 Muistisairaan henkilön kuntoutuminen kotihoidon asiakkaana Tavoitteena, että asiakas selviytyy sairaudesta huolimatta omassa kodissaan ja voi elää siellä laadukasta elämää Edellyttää mm. Hyvää hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa Hyvää lähijohtamista ja oman toiminnan jatkuvaa arviointia Verkostoitunutta ja keskustelevaa toimintatapaa Asiakkaan selviytymistä ja toimintakykyä kuvaavaa yhteistä käsitystä ja kieltä Työyhteisön sitoutumista yhteisesti sovittuihin toimintaperiaatteisiin ja uskoa niihin

6 Toimintakyvyn mittaaminen / arvioiminen Suunnitelmallinen kuntoutumista edistävä toiminnan lähtökohta on toimintakyvyn arviointi. Mittareiden käyttö arvioinnissa lisää luotettavuutta. Kuntoutumista edistävä toiminta edellyttää yksilöllisesti tehtyä kuntoutussuunnitelmaa. Kuntoutussuunnitelman tekeminen edellyttää toimintakyvyn arvioimista yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. Suunnitelmallisuus lisää vaikuttavuutta. Mittareiden ja havainnoinnin antama tieto sanallistetaan eli poimitaan ja kirjataan tiedot asiakkaan omatoimisuuden asteesta päivittäisissä toiminnoissa = voimavarat.

7 Kuntoutumista/toimintakykyä edistävä työtapa Kuntoutumista edistävän työotteen tavoitteena on tukea ja edistää liikkumis- ja toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta sekä elämänhallintaa hyvinvoinnin ja mielekkään elämän edellytysten parantamiseksi (verneri.net) Ikääntynyt nähdään aktiivisena toimijana Useimmiten selviytymistä kotona arvioi joku muu kuin ikääntynyt itse. Asiakkaan saadessa osallistua arviointiin ajatuksella mihin tarvitsen tukea tai apua, voi osallistuminen ja yhdessä toimiminen onnistua paremmin

8 VOIMAVARAT JA TOIMINTAKYKYÄ TUKEVA TYÖTAPA Voimavarat ovat asioita, joiden avulla ihminen selviytyy arkielämän toiminnoista Toimintakykyä tukeva työtapa on voimavaralähtöistä toimintaa, jossa ongelmat eivät ole hoidon lähtökohta Toimintakykyä ja elämänlaatua tukevassa työtavassa on olennaista asiakkaiden voimavarojen tunnistaminen ja hyödyntäminen sekä yhdessä tekeminen puolesta tekemisen sijaan. Asiakkaan kanssa yhdessä tekemällä ja toimintakyvyn eri osa-alueiden arvioinnilla (mittarit ja havainnointi) tunnistaa hänen voimavaransa.

9 VOIMAVARAT JA TOIMINTAKYKYÄ TUKEVA TYÖTAPA Asiakkaiden voimavaroista saadaan tietoa, kun kirjataan tarkasti, mitä asiakas kykenee tekemään itsenäisesti tai ohjattuna -> Mitä huonokuntoisempi asiakas sitä pienempiä ja yksityiskohtaisempia asioita. Voimavarojen tunnistaminen ja kirjaaminen hoito/kuntoutussuunnitelmaan lisää voimavarojen tukemista arjen hoitotyössä. Muistisairaalla asiakkaalla on usein haasteena saada voimavaroja käyttöön. Onnistumiskokemuksia luomalla asiakkaan luottamus omiin voimavaroihin lisääntyy ja niiden käyttö lisääntyy.

10 Kuntoutumista/toimintakykyä tukeva/edistävä työtapa kotihoidossa On asiakkaiden kannustamista ja tukemista käyttämään jäljellä olevia voimavarojaan arjen askareissa (Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008) Koskee jokaista hoito- ja kohtaamistapahtumaa. Tarkoittaa sitä, että asiakas tekee itse kaiken sen mihin pystyy, työntekijän toimiessa tilanteiden ohjaajana ja asiakkaan motivoijana (pitää selvittää myös omaisille). -> työtavassa hoitajan vuorovaikutustaidot korostuvat Vaatii hoitajalta koulutusta, ammattitaitoa, sitoutumista ja motivaatiota. Hoitajien kannalta mielekästä, olen tehnyt työni hyvin, riittämättömyyden tunne vähenee Onnistumisen tunne asiakkaalle (positiivinen palaute tärkeää) -> onnistumisen tunne hoitajalle > Lisää hoitajien työhyvinvointia

11 Toimintakykyä tukeva työtapa Toteutumista edistäviä tekijöitä mm. Koulutus Omahoitajuus Hoitajien sitoutuneisuus Yhteistyön sujuminen Hyvä ja avoin työilmapiiri Asiakkaan kannustaminen omatoimisuuteen Yhdessä sovitut käytännöt Kyky arvioida omaa toimintaa hoitajana Toteutumista estäviä tekijöitä mm. (Lisä)koulutuksen puute Resurssien rajallisuus (aika, henkilökunta, välineet) Keskustelevan ilmapiirin puuttuminen Toimintaympäristön puutteet Hoitajien vaihtuvuus ja sairauslomat

12 Toimintakykyä tukeva työtapa Tavoitteena, että asiakas käyttää taitojaan ja omaa lihaksistoaan mahdollisimman paljon Lisäksi voi olla harrastusryhmiä, jumppaa, yksilökuntoutusta, kuntosalia. Moni hoitaja kokee toimintakykyä edistävän työtavan henkisesti raskaampana kuin asiakkaan puolesta tekemisen. Työtavan käyttö kuitenkin voi lisätä työhyvinvointia pitkällä aikavälillä Muistiasiakkaan voi auttaa avuttomaksi -> Mitä auttaminen tarkoittaa muistiasiakkaalla?

13 MITÄ TARVITAAN? Asennetta, todellista asiakaslähtöisyyttä, ihmisyyden arvostamista Joustavaa, sallivaa ilmapiiriä, mikä antaa tilaa kokeilla ja tehdä myös virheitä Riittävää koulutusta ja näkemystä muistisairauksista Työntekijöiden mahdollisuutta vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja organisointiin Työntekijöiden vahvuuksien aitoa hyödyntämistä ja arvostamista -> työhyvinvointi Rohkeutta tehdä muutoksia työyhteisössä ja yhteistä näkemystä hyödystä Resurssit, esimiesten tuki, yksikön kulttuuri!

14 Miten asenne näkyy arkityössä? Pakolliset työt, vapaaehtoiset työt, mukavat työt ja ikävät työt? Suvaitaanko ns. väärä asenne? Onko kaikki tehtävät samanarvoisia? Ovatko kaikki asiakkaat samanarvoisia? Annetaanko oma osaaminen työyhteisön käyttöön? Mistä tingitään ensimmäisenä, jos on kiire. Voiko töitä siirtää seuraavaan päivään? Kenelle työtä tehdään?

15 Resurssit Henkilöstö Aika Fyysinen ympäristö Välineet Sosiaalinen ja psyykkinen ympäristö Osaaminen Omaiset? Vapaaehtoiset? Tiedetäänkö tarkasti asiakkaiden voimavarat? - Onko pulaa resursseista vai onko ne jaettu epätasaisesti??? - Kohtaavatko kotihoidolle asetetut tavoitteet ja työntekijöille annetut resurssit???

16 Kiire Työntekoon ( ja elämään yleensä) kuuluu odottamattomia tilanteita, joiden on mahduttava aikatauluun Työn, ajan ja kiireen hallinta on asioiden asettamista tärkeysjärjestykseen -> Priorisointi ratkaisee, mitkä asiat teemme ei kiire Työyhteisöissä, joiden ilmapiiri on hyvä, koetaan innostusta ja onnistumista kiireestä huolimatta tai sen vuoksi Työyhteisössä kiire tai kiireettömyys tarttuu. Jokainen voi osaltaan vaikuttaa asiaan (oman toiminnan arviointi). Jos kiireettömyys on työyhteisön arvo -> keskustelu siitä, miten kiirettä hallitaan nykyisillä resursseilla

17 Kiireen kanssa jaksaminen Negatiivinen ajatusmalli 1. Kiire 2. Liika työtä suhteessa resursseihin 3. Ei ehditä tekemään niin hyvin kuin haluttaisiin 4. Pikkuasioihin ja epäolennaisuuksiin tarttuminen 5. Negatiivinen ilmapiiri tarttuu (minäkö toimin tartuttajana?) Positiivinen ajatusmalli Asiakkaalle on aina aikaa. Keskitytään hetkeen, ei tulevaan Suhteutetaan vaatimukset resursseihin Hyväksytään keskeneräisyys ja nähdään asioiden tärkeysjärjestys Keskitytään olennaiseen ja kokonaisuuden hallintaan Ajatellaan positiivisesti. Etsitään ja löydetään työn myönteiset puolet

18 KUNTOUTUMINEN ARJESSA Korostuu muistisairauden edetessä Jokainen seisomaannousu on tärkeää Kaikki siirryttävät matkat omin jaloin mahdollisimman pitkään -> eri huoneeseen meno tarkoittaa lisää askeleita Tasapainoilu Ulkoileminen, asiointikäynnit? Jutteleminen Liikkuuko asiakas kodin ulkopuolella? -> aktivointi ryhmään/päivätoimintaan?

19 Kuntouttavuutta lisääviä käytäntöjä kotihoidossa (1): 1. Lyhyetkin kävelyreissut ovat kävelyn ja seisomaan nousun harjoittelua: sängystä vessaan -> pukemaan tuolille -> vessaan hammaspesulle -> petaamaan sänky 2. Seisten toimiminen on tasapainoharjoittelua: minkä hyvänsä (vaikka servietin) kantaminen, oven avaaminen, tuolin siirtäminen, kukan kasteleminen, seisten katseleminen, petauksessa auttaminen 3. Ulkoillessa tulee aina enemmän askelia, virkistymistä, juttelua -> toimintakyvyn eri osa-alueiden aktivoitumista

20 Kuntouttavuutta lisääviä käytäntöjä kotihoidossa (2): 4. Aktiivinen ruokailu: Asiakkaiden osallistuminen tilanteeseen -> kattaminen, itse tavaroiden hakeminen / kurkotteleminen, itse astioiden pois vieminen / ojentaminen, pöydän pyyhkiminen, tiskaaminen, astioiden kuivaaminen 5. Arkipuuhissa kuntoutuminen: Asiakas mukaan arkipuuhiin: pyykinpesuun, lattioiden moppaamiseen, kahvinkeittoon, pöydän siistimiseen, pölyjen pyyhintään, silittämiseen Ohjataan tekemään osa tehtävästä, jos kokonaisuus ei onnistu. Osallistaminen Esim. Ojennatko rätin minulle? / Löytyyköhän tälle sukalle pari?/ Missä se rasva olikaan?

21 Kuntouttavuutta lisääviä käytäntöjä kotihoidossa (3): 6. Oma-/vastuuhoitajuus Yhteistyö kotihoidon ja omaisten välillä paranee. Palvelu paranee. Kuntoutumisen suunnitelmallisuus ja arviointi paranevat. Lisää kokonaisvaltaista hoitotapaa ja asiakkaan yksilöllistä huomioimista. Hoitajien asiantuntijuus ja vastuun tunteminen asiakkaan hyvinvoinnista lisääntyy. Vastuun kanto jakaantuu tasaisemmin, hoitajien keskinäinen yhteistyö paranee. 7. Liikuntasopimus /Kuntoutussuunnitelma Konkreettinen, antaa keinoja arkityöhön. Näkyvissä kotona.

22 Kuntouttavuutta lisääviä käytäntöjä kotihoidossa (4): 8. Laadukas kirjaaminen Kuvailee asiakkaan toimintakykyä, fyysistä tilaa, käyttäytymistä ja mielialaa. Sisältää myös asiakkaan omaa palutetta/ilmaisuja On arvioivaa suhteessa hoito- ja kuntoutussuunnitelman tavoitteisiin ja menetelmiin -> tuloksellisuus -> tavoitteiden ja menetelmien uudelleen asettelu Tiedon siirtyminen ja jakaminen -> YHTEISTYÖ Hoitajan työn näkyväksi tekeminen Hoitajan, yksikön ja hoidollisten päätösten taustan turvaaminen

23 OMAISYHTEISTYÖ Tarkoittaa vuorovaikutussuhdetta asiakkaan, hoitajien ja omaisten välillä Korostuu omaisen tarpeista lähtevä vastavuoroisuus Perheillä erilainen suhtautuminen iäkkäisiin ja terveydenhuollon ammattilaisiin Nähdäänkö omainen hoidon ja palvelun laadun arvioijana vai arvostelijana? Haastavan omaisen tausta? Nähdäänkö omainen yhteistyökumppanina ja voimavarana vai hankalana ja työtä vaikeuttavana? Kuuluuko omaisyhteistyön arvostaminen ja siihen panostaminen yksikkömme arvoihin? Näkyykö se toiminnassamme?

24 Omaisten ajatuksia ja käytännön kokemuksia Omaisilla vahva asiantuntemus ihmisestä, ei välttämättä muistisairaudesta Tunne, että häiritsevät hoitajia. Pelko, että hoidon arviointi vaikuttaa läheisen saamaan hoitoon -> ei uskalla puuttua Eivät usko hyvään hoitoon -> luottamuspula Eivät tiedä toimintakyvystä -> eivät osaa toimia läheisensä toimintakykyä tukevasti Tarvitsevat selkeää tietoa potilaan kuntoutumisen tavoitteista ja hoitajien yhteneväisistä työskentelytavoista Tiedon puute mahdollisten ongelmien taustalla!!!

25 Omaiset ja kotihoito Omaisyhteistyöhön kannattaa panostaa hoitosuhteen alussa Hoitoneuvottelut omaisten kanssa -> kotihoidon tavoitteet ja toimintatapa Läheisten ja asiakkaan odotukset ja tarpeet (ovatko samat?) selvitetään Elämänkertalomakkeen ja suunnitelmien teko omaisten kanssa Omaiselle rooli kuntoutus-/ liikuntasuunnitelmassa, jos hän siihen kykenee

26 Omaiset ja kotihoito Tiedonkulkuun panostaminen! (Yhteydenpitotapa??) Arviointi omaisen kanssa yhdessä -> kuntoutussuunnitelman päivitys Palautteiden kerääminen Omaistenillat -> vertaistukea, tietoa kuntoutumisesta

27 Kuntoutuminen kotihoidossa toimii, kun Ikääntynyt nähdään aktiivisena toimijana ei passiivisena palvelujen vastaanottajana Muistisairaalle annetaan ja luodaan mahdollisuus olla mahdollisimman omatoiminen ja ylläpitää toimintakykyään -> Edellytys: Hoitajan (ja omaisen) pitää pystyä asettumaan muistisairaan asemaan ja ajateltava mitä itse toivoisi elämältään heidän asemassaan Toimintaa johdetaan ammattitaitoisesti ja hoitajilla on riittävät resurssit ja taidot

28 Vuorovaikutus kuntouttaa Jokainen tilanne on kohtaamista ja vuorovaikutusta Millainen ilmapiiri? Tasaveroinen vuorovaikutus (vuoropuhelu, taito huomioida) Molemmat saa onnistuneessa vuorovaikutuksessa Miksi toinen etäinen, miksi toinen helposti lähestyttävä? Miellyttävä tai epämiellyttävä, miksi?

29 Vuorovaikutukseen vaikuttavia tekijöitä muistisairaalla henkilöllä Kyvyttömyys ottaa kontaktia muihin Kyvyttömyys toimia sosiaalisissa tilanteissa Muistiongelmat Toiminnanohjauksen vaikeudet: suunnittelu, aloitteellisuus, järjestelykyky, abstrakti ajattelu Esineiden ja kasvojen tunnistamisen vaikeus Hahmottamisen vaikeus Puheen tuottamisen ja ymmärtämisen vaikeus

30 Vuorovaikutus Verbaalinen ja nonverbaalinen Ilmeet (etenkin suun seutu), eleet, katse Asento ja liikehdintä (= kehonkieli) Ääni, äänensävy, puheen nopeus ja voimakkuus Kosketus Ulkonäkö (kampaus, korut, työvälineet, pukeutuminen) Oma mielentila, lähestymistapa ja asenne Ensivaikutelma tärkeä jatkoa ajatellen

31 Vuorovaikutus muistisairaan henkilön kanssa Puhu normaalisti ja rauhallisesti Käytä tuttuja sanoja, vältä monimutkaisia lauserakenteita, älä selitä vaan anna suora ohje Sano, kysy tai ohjaa yksi asia kerrallaan Tee ymmärrystasoon sopivia kysymyksiä, anna aikaa vastata Vältä ÄLÄ ja EI -sanoja, anna positiivisia ohjeita Vältä monimutkaisia kysymyksiä Muista suora katsekontakti Koskeminen turvallisille alueille (hartiat, kädet )

32 Onnistunut vuorovaikutus? Onnistunut vuorovaikutus lisää asiakkaan itsenäistä toimintaa Hoitajan lähestymistapa tilanteessa sekä mielentila vastaanottajana -> Oman vuorovaikutustoiminnan arviointi

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN 1 Pääkkö Mervi TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN - KÄSIKIRJA VANHUSTYÖN ARKEEN Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön hanke 1.11.2007 31.8.2009 2 Copyright 2009 Mervi Pääkkö ja Sodankylän kunta

Lisätiedot

TOIPILAASTA KUNTOON. Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa

TOIPILAASTA KUNTOON. Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa TOIPILAASTA KUNTOON Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa Nadezhda Nikitina ja Svetlana Permi Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak

Lisätiedot

Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus)

Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus) 1 Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus) Ongelma/poikkeama Uusi vanhuspalvelulaki (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Sampo hankkeen loppuraportti 33100 Tampere www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKEEN PÄÄMÄÄRÄ... 6 1.1 LYHTYAIKAISHOIDON KEHITTÄMINEN JA

Lisätiedot

DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA

DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA LyhDeKe-projekti 2005-2007 SISÄLTÖ 1. TAUSTAA 2. KEHITTÄMISHANKKEESSA SAATUJA KOKEMUKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 3. TYÖPROSESSIT 3.1 Asiakkaaksi

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta ja kuntouttavan työotteen hyviä käytäntöjä

Kannattavaa kumppanuutta ja kuntouttavan työotteen hyviä käytäntöjä Moilanen Aija, ARvire Ky ja Laine Maarit Terveyskunto Oy Kannattavaa kumppanuutta ja kuntouttavan työotteen hyviä käytäntöjä Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella hankkeessa kuntouttavalla

Lisätiedot

OPAS ASIAKASPALAUTEKESKUSTELUUN. Hoito- ja palvelusuunnitelman päivittäminen asiakaspalautekeskustelun avulla

OPAS ASIAKASPALAUTEKESKUSTELUUN. Hoito- ja palvelusuunnitelman päivittäminen asiakaspalautekeskustelun avulla OPAS ASIAKASPALAUTEKESKUSTELUUN Hoito- ja palvelusuunnitelman päivittäminen asiakaspalautekeskustelun avulla Marko Raitanen, Pia Ruuskanen Vanhustyön kehittämisverkosto Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

KOTOSA Kotona asumisen tukeminen osaamista levittämällä

KOTOSA Kotona asumisen tukeminen osaamista levittämällä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 1 Tina Hägg, Tuula Heinonen, Hannele Niiniö KOTOSA Kotona asumisen tukeminen osaamista levittämällä Copyright tekijät ja Laurea-ammattikorkeakoulu ISSN 1796-7325

Lisätiedot

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli 21.08.2012 Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli Kaakon SOTE-INTO Etelä-Kymenlaakson osahanke Kotihoidon työryhmä 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tavoitteellisuus...

Lisätiedot

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS SAMPO -HANKE Samalla polulla -voimavaroja lyhytaikaishoidosta 2007 2010 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. KUNTOUTTAVAN LYHYAIKAISHOIDON MALLI... 2 2.1

Lisätiedot

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Väli-Suomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 1.11.2011 31.10.2013 Kanta-Hämeen IKÄKASTE Pitsi II stm.fi/kaste PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Työntekijän avuksi 1 on osa IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II -hanketta Opas liittyy

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Jotta jokaisella olisi hyvä

Jotta jokaisella olisi hyvä Jotta jokaisella olisi hyvä Voimavaroja vahvistava vanhustenkeskus METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA SARJA C: ARTIKKELIT 1 Toimittaneet Elisa Mäkinen ja Marianne Roivas Elisa Mäkinen ja Marianne

Lisätiedot

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Sisältää ajatuksia ja pohdittavaa seuraavista aiheista: Alkusanat Ideoita ja vinkkejä ryhmänohjaajan tunnille

Lisätiedot

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä 2012 w w w. s o s - h a n k e. f i Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 TAUSTATIEDOT... 5 2.1 Sukupuoli... 5 2.2

Lisätiedot

Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena

Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena Sini Suvanto Pro gradu-tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

OMAHOITAJUUS ESPOON PÄIVÄHOIDOSSA

OMAHOITAJUUS ESPOON PÄIVÄHOIDOSSA OMAHOITAJUUS ESPOON PÄIVÄHOIDOSSA Omahoitajalta äidille ja isälle Autan lastasi muistamaan sinut. Vaikka hän oppii tuntemaan minut, ja luottamaan minuun, hän turvautuu sinuun. Minä olen lapselle laina.

Lisätiedot

Vapaa-ajanohjaus. Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi. Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen

Vapaa-ajanohjaus. Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi. Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen Vapaa-ajanohjaus Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen SISÄLTÖ JOHDANTO 3 1 LASTEN JA NUORTEN ERITYISPIIRTEITÄ 4 1.1

Lisätiedot

Päivi Issakainen ja Katja Lappi MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN HYVÄ ARKI KIMPPAKODISSA. Asiakastyytyväisyyskysely

Päivi Issakainen ja Katja Lappi MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN HYVÄ ARKI KIMPPAKODISSA. Asiakastyytyväisyyskysely Päivi Issakainen ja Katja Lappi MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN HYVÄ ARKI KIMPPAKODISSA Asiakastyytyväisyyskysely Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 Yksikkö

Lisätiedot

Pieni opas muistimentorille

Pieni opas muistimentorille Kotona Paras 2008 2011 Ko Pieni opas muistimentorille w w w.kotonaparas.fi Pieni opas muistimentorille Hyvä lukija, Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki Sähköposti: info@muistiasiantuntijat.fi

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

TAIVAL -projekti Askel mielekkääseen omaan elämään

TAIVAL -projekti Askel mielekkääseen omaan elämään TAIVAL -projekti Askel mielekkääseen omaan elämään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kehitysvammahuolto 2 TAIVAL -projekti Askel mielekkääseen omaan elämään Tekijät Kirjoittajat: Leena Hintsanen, Anna

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Pia Yli-Kankahila Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.1.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Painopaikka: Esa Print Oy, Lahti Taitto: Mac&Me/Virpi Sirpelä Kannen

Lisätiedot

Kuntoutustyö. Palvelutalon ja hoivakodin työntekijöiden käsityksiä kuntoutustyöstä

Kuntoutustyö. Palvelutalon ja hoivakodin työntekijöiden käsityksiä kuntoutustyöstä Kuntoutustyö Palvelutalon ja hoivakodin työntekijöiden käsityksiä kuntoutustyöstä Markku Holmi Fysioterapian Pro Gradu Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2012 TIIVISTELMÄ KUNTOUTUSTYÖ Palvelutalon

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Mervi Pääkkö 22.9.2009 Jos luulet olevasi liian pieni vaikuttamaan asioihin, yritä nukkua suljetussa huoneessa, jossa on

Lisätiedot