YHTEENVETO YRITYSKYSELYN TULOKSISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEENVETO YRITYSKYSELYN TULOKSISTA"

Transkriptio

1 YHTEENVETO YRITYSKYSELYN TULOKSISTA Suunnittelukeskus Oy 2002 LIELAHDEN OSAYLEISKAAVA LIITE 3

2 LIELAHDEN OSAYLEISKAAVA 1 Yrityskyselyn tulokset YHTEENVETO YRITYSKYSELYN TULOKSISTA Liite 3. YLEISET TIEDOT Yrityskyselyn kohdejoukoksi valittiin alkuperäisen osayleiskaava-alueen (liite 1) yritykset ja kiinteistönomistajat. Osoitteiden poiminnan suoritti Tampereen kaupunki omista rekistereistään. Kyselylomakkeita lähetettiin 215 kappaletta ja niitä palautui täytettynä 57 kappaletta, jolloin palauteprosentiksi tulee 26,5 %. Palautusprosenttia ei voida pitää kovin hyvänä, tästä johtuen kyselyn tuloksia on tarkasteltava lähinnä suuntaa antavina. On kuitenkin huomattava, että osa yrityksistä on myös kiinteistön omistaja ja monet näistä palauttivat vain yhden kyselylomakkeen. Seuraavien alojen edustajia ei vastanneissa ollut yhtäkään: kalatalous, mineraalien kaivu, sähkö-, kaasu ja vesihuolto, majoitus- ja ravitsemistoiminta, julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut. Yritysten toimiala (kysymys 1) Suurin osa vastaajista, eli 49 % (27 kpl) toimii tukku- ja vähittäiskaupan alalla. Seuraavaksi suurimmat toimialat olivat teollisuus (9 kpl) ja muita sekalaisia aloja (9 kpl), joita ei oltu kyselyssä listattu. Kiinteistön vuokraus- ja rakentamisalalla toimijoita oli kumpaakin vastaajista 6 % (3 kpl). Pienimmät toimialat 2 %:lla (kutakin 1 kpl) olivat maa-, riista- ja metsätalous, kuljetus, varastointi ja tietoliikenne sekä rahoitustoiminta. Yrityksen toimiala Maa-, riista-, ja metsätalous 2% Kalatalous Mineraalien kaivu 17 % 2 % 16 % Teollisuus 16% Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto Rakentaminen 6% Tukku- ja vähittäiskauppa 49% 6 % 2 % 2 % 6 % Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 2% Rahoitustoiminta 2% Kiinteistö-, vuokraus-, tietojenkäsittely-, tutkimuspalvelut 6% Julkinen hallinto, maanpuolustus jne. Koulutus 49 % Terveydenhuolto ja sos.palvelut Muut yhteiskunn. ja henk.koht.palvelut Muu 17%

3 2 Yritysten vakituinen henkilömäärä (kysymys 2) Suurin osa vastanneista, eli 57 % (29 kpl) yrityksistä oli pieniä, alle 10 työntekijällä toimivia. Toiseksi eniten, eli 18 % (9 kpl), oli työntekijän kokoluokkaan kuuluvia. Vastanneista yrityksistä työntekijää oli 6 %:lla (3 kpl). Vastaajista työntekijää oli 16 %:lla (8 kpl) ja yli sata 4 %:lla (2 kpl). Vastaamatta jätti 6 kpl (11 %) % 18 % 16 % 6 % 4 % alle yli 100 Tilojen koko (kysymys 3) Suurin osa vastanneiden yrityksistä oli kooltaan m 2. Vain 4 % (2 kpl) vastanneiden yritysten tiloista oli alle 100 m 2. Suuria, yli 500 m 2 tilat omistavia yrityksiä kaikista vastaajista oli 53 % (26 kpl), joista yli 2000 m 2 tiloja omisti 31 %. Tilojen suuria kokoja selittävät esimerkiksi alueen automarketit ja huonekaluliikkeet. Vastaamatta jätti 8 kpl (14 %) % 22 % 31 % 4 % alle yli 2000 neliömetriä

4 LIELAHDEN OSAYLEISKAAVA 3 Yrityskyselyn tulokset Yritysten liikevaihto (Kysymys 4) 3 25 % 22 % 24 % 2 15 % 1 5 % 6 % 14 % 1 6 % 16 % alle 1 milj. mk 1-1,9 milj.mk 2-4,9 milj.mk 5-9,9 milj.mk 10-49,9 milj.mk 50-99,9 milj.mk yli 100 milj.mk Vastanneiden yritysten liikevaihto vaihteli melko paljon. Eniten (24 %) vastauksia saatiin 10-49,9, miljoonan markan liikevaihtoisilta yrityksiltä. Pieniä, alle 6 %:n liikevaihtoisia yrityksiä oli joukossa vain 6 %.Vastaamatta jätti 8 kpl (14 %). Tyytyväisyys Lielahteen yritysalueena (kysymys 5) Kaikkien vastanneiden tyytyväisyys Lielahteen yritysalueena oli suurta. Tavallisia perusteluja tyytyväisyyteen olivat hyvä sijainti sekä kauppa-alueen houkuttelevuus ja vilkkaus. Negatiivista sanottavaa oli liikenteestä ja alueen rakentamisesta (liian tiheään rakennettu). Vastaamatta jätti 2 kpl:ta ( 4 %) % % tyytyväinen ei tyytyväinen ei osaa sanoa

5 4 Teollisuusyritysten tyytyväisyys Lielahteen verrattuna vähittäiskaupoilta saatuihin vastauksiin (kysymykset 5). Vastanneista kymmenestä teollisuuden alan yrityksestä 8 oli tyytyväinen Lielahteen yritysalueena. Kaksi vastannut ei ollut tyytyväinen. Perusteluina tyytyväisyyteen oli seuraavia asioita: - autoilevia asiakkaita paljon ympärillä - vahva kauppa-alue, Vaasan tie - alueen monipuolisuus - tavaran toimittajien läheisyys. Tyytymättömyyden syitä olivat alueen sopimattomuus teollisuuslaitokselle ja liian tiheä rakennustapa sekä alueen yleinen sekavuus. Vähittäiskaupan edustajilta vastauksia tuli 24 kappaletta, joista tyytyväisiä Lielahteen yritysalueena oli 23 kappaletta ja tyytymättömiä 1 kappale. Perusteluita tyytyväisyyteen: - paljon asiakkaita - kaupan alojen keskittymänä palvelee hyvin Länsi-Tamperetta - oma kiinteistö - hyvä kauppakeskittymä - hyvät liikenneyhteydet - vetää väkeä laajalta alueelta, tunnettuus - vilkas kauppapaikka. Yhden vastaajan tyytymättömyyden syynä oli liikenteen huono sujuvuus. Sekä teollisuusyritykset että vähittäiskaupat olivat yleistäen tyytyväisiä Lielahteen yritysalueen. Perusteluissa osa vastaajista ajatteli asiaa pelkästään oman yrityksen kannalta, kun taas osalla oli laajempi näkökulma. Kummankin vastaajaryhmän tyytyväisyys oli samaa luokkaa. Teollisuusalojen vastauksia oli melko vähän, joten luotettavia johtopäätöksiä ei voida vetää. Vastaukset ovat suuntaa antavia.

6 LIELAHDEN OSAYLEISKAAVA 5 Yrityskyselyn tulokset Yrityksen toiminnan jatkuvuus nykyisellä paikalla tulevaisuudessa Lielahdessa (kysymys 6) % % 13 % jatkuu ei jatku en osaa sanoa Suurin osa vastanneista (82 %) oli sitä mieltä, että toiminta jatkuu Lielahdessa nykyisellä paikalla. Syitä jatkuvuuteen oli esimerkiksi: - hyvä yrityspaikka - oma kiinteistö - hyvä sijainti - alueen positiivinen kehitys - autoilevat asiakkaat. Vähemmistö (5 %) ei aio jatkaa toimintaansa samalla paikalla tulevaisuudessa, koska - toiminta siirtyy toisaalle Lielahdessa - toiminta siirtyy naapurikuntaan. Kysymykseen ei osannut antaa vastausta 13 %. Kokonaan vastaamatta jätti 2 vastaajaa (4 %). Yrityksen toiminnan jatkuminen nykyisellä paikalla Lielahdessa tulevaisuudessa (teollisuusyritykset) verrattuna vähittäiskaupoilta saatuihin vastauksiin (kysymys 6). Kaikki vastanneet teollisuusyritykset olivat sitä mieltä, että toiminta jatkuu Lielahdessa tulevaisuudessakin. Vaikka kaikki eivät olleet Lielahteen yritysalueena täysin tyytyväisiä, yksikään ei aio ainakaan lähitulevaisuudessa lähteä alueelta pois. Perusteluina oli: - laajennus ja saneeraus saatu hiljattain valmiiksi - autoilevat asiakkaat - toimitilat omia ja yrityksellä jatkaja. Vastanneista vähittäiskaupoista 21 aikoo tulevaisuudessakin olla nykyisellä toimipaikallaan. Kaksi vastannutta aikoo vaihtaa toimipaikkaansa ja neljä ei osannut sanoa. Perusteluina nykyisellä paikalla pysymiseen oli seuraavanlaisia asioita: - nykyinen paikka hyvä - oma kiinteistö, yritys toiminut Lielahdessa 25 vuotta - edellinen muutto osoitti, että paikan vaihtamista tulee välttää uskollisten asiakkaiden säilyttämisen vuoksi.

7 6 Perusteluita toimipaikan vaihtamiseen oli jo päätetty toiminnan siirtäminen Lielahdessa toiselle paikalle ( kumpikin kahdesta vastanneesta siirtyy Turvesuonkadulle). Neljä ei osannut vastata kysymykseen, koska - nykyisen kaava- ja tonttipolitiikan vuoksi ei voi tehdä suunnitelmia pitkällä tähtäimellä - alan keskittymä on muualla kaupungissa - riippuu monesta tekijästä, mm. vuokrakehiyksestä - yritys tarvitsee lisätilaa. (Nämä vastanneet yritykset kokivat toimintansa epävarmaksi ja/tai herkäksi reagoimaan ympäristön muutoksiin.) Teollisuusyritykset vaikuttavat vähemmän halukkailta muuttamaan toimintaansa toisaalle kuin vähittäiskaupat. Lisätilan tarve tulevaisuudessa (kysymys 7) % 36 % 21 % kyllä ei en osaa sanoa Vastaamatta jätti neljä vastaajaa (7 %).

8 LIELAHDEN OSAYLEISKAAVA 7 Yrityskyselyn tulokset Lisätilan tarve tulevaisuudessa teollisuusyrityksillä verrattuna vähittäiskauppojen tarpeeseen (kysymys 7). Teollisuusyrityksistä kolme tarvitsee lisätilaa tulevaisuudessa, neljä ei tarvitse ja kolme ei osannut vastata. Ainoastaan yksi perusteli lisätilan tarvettaan (laajentuminen tapahtuu nykyisillä tonttialueilla). Vähittäiskaupoista 10 tarvitsee lisätilaa, 13 ei tarvitse ja kolme ei osannut sanoa. Yksinomaisena perusteluna lisätilan tarpeelle oli myynnin kasvu. Niistä 13:ta, jotka eivät tarvitse lisätilaa kaksi perusteli vastaustaan seuraavasti: - lisätilaa ei tarvita Lielahdessa - tontille ei sovi enempää, vaikka tarvetta olisi. Lisätilan tarvetta ei osannut kaksi vastaajaa sanoa, koska se riippuu myynnin kehityksestä ja ketjun päätöksistä. Melko harva perusteli vastauksiaan, joten luotettavia johtopäätöksiä ei näissä asioissa voi tehdä. ALUEEN MAANKÄYTTÖ Lielahdesta puuttuvat palvelut (kysymys 8) en osaa sanoa muita palveluja julkisia palveluja työpaikkatoimintoja virkistyspalveluita asuntoja majoitusliikkeitä ravintoloita/kahviloita erikoisliikkeitä päivittäistavarakauppoja ei mitään 7 % 1 8 % 3 % 1 5 % 8 % 15 % 23 % 4 % 9 % Suurin osa (23 %) vastanneista kaipasi Lielahteen erikoisliikkeitä. Tällaisia liikkeitä olivat esimerkiksi: optikkoliike (1 kpl) tukkuliike (1 kpl) lahjatavarakauppa (1 kpl)

9 8 lasitusliike (1 kpl) vaateliike (3 kpl) kultasepänliike (3 kpl) kirjakauppa (3 kpl) luontaistuote (1 kpl) autoliike (1 kpl) varaosamyynti raskaalle kalustolle (1 kpl) Seuraavaksi eniten kaivattiin kahviloita ja ravintoloita alueelle. Muita Lielahdesta puuttuvia toimintoja tai palveluita olivat vastaajien mielestä: nuorison harrastustoiminta (1 kpl) terveydenhuoltopalvelut (5 kpl) vakuutuspalvelut (1 kpl) liikuntapalvelut (1 kpl) lipunmyyntipiste (1 kpl) iso huonekalukauppa (1 kpl) Kaksi vastaajaa (4 %) jätti vastaamatta koko kysymykseen. Painotettavat toiminnot osayleiskaava-alueen maankäytössä (kysymys 9) Perusteluja kysymykseen olivat mm.: Lielahdessa on potentiaalia, kasvaa keskuksena vielä isommaksi, ja onhan täällä pysäköintipaikat paremmat kuin kaupungissa. kasvukeskus (3/19) Riittävä asutus. Väestöpohja tuo mukanaan palveluja. (6/19) Kaksi (4 %) jätti vastaamatta kysymykseen ei tarvitse kehittää en osaa sanoa muu asuminen työpaikka-alue julkiset palvelut kaupalliset palvelut teollisuus 2 % 4 % 2 % 21 % 18 % 3 11 % 68 %

10 LIELAHDEN OSAYLEISKAAVA 9 Yrityskyselyn tulokset Seikat, joihin tulisi kiinnittää huomiota alueen kaavoituksessa (kysymys 10) % % 23 % 26 % 11 % liikenne pysäköinti toimintojen sijoittelu viihtyvyys muu Valmius panostamaan alueen kohentamiseen (kysymys 11) % % 22 % valmis ei valmis en osaa sanoa

11 10 LIIKENNEJÄRJESTELYT JA LIIKENTEEN SUJUVUUS Lielahden liikenteen ongelmien olemassaolo ja kehittämistarpeet (kysymys 12) % % 8 % ongelmia ei ongelmia en osaa sanoa Kysymykseen jätti vastaamatta kaksi vastaajaa (4 %). Raideliikenteen vaikutus yritysten toimintaan (kysymys 13) en osaa sanoa 7 % ei vaikutusta 21 % haitallisisa vaikutuksia 4 % jossain määrin hyötyä 44 % merkittävästi hyötyä 23 % Yksi vastaaja jätti vastaamatta kysymykseen.

12 LIELAHDEN OSAYLEISKAAVA 11 Yrityskyselyn tulokset Yritysten nykyisten pysäköintipaikkojen riittävyys (kysymys 15) riittävä 2 ei riittävä Kysymykseen jätti vastaamatta yksi vastaaja.

13 12 KAUPALLISET PALVELUT (KOSKEVAT VÄHITTÄISKAUPPOJA) Yritysten toimiala (kysymys 16) Vastanneista 55 % (vastauksia yhteensä 31 kpl) oli paljon tilaa vaativia erikoiskaupan yrityksiä. Seuraavaksi eniten vastanneita oli erikoiskaupan alan yrityksissä ja muissa vähittäiskaupan liikkeissä. muu 19 % ravintola/kahvila 3 % erik.kauppa, vaatii paljon tilaa 55 % erikoiskauppa 19 % päivit.tavarakauppa 3 % Yritysten nykyinen kilpailukyky ja sen kehitys tulevaisuudessa (kysymys 19) Nykyinen kilpailukyky: % % erittäin hyvä hyvä huono erittäin huono

14 LIELAHDEN OSAYLEISKAAVA 13 Yrityskyselyn tulokset Kilpailukyky viiden vuoden tähtäimellä: % % 8 % erittäin hyvä hyvä huono erittäin huono Vastaamatta jätti 5 yritystä (16 %). Mistä asiakkaat tulevat (kysymys 20). Päivittäistavarakaupan luvut puuttuvat taulukosta, koska vastauksia oli vain yksi kappale. Vastaamatta jätti 6 yritystä (19 %). Erikoiskaupan alan yritysten vastaukset: muualta Muu Pirkanmaa Kuru.. Pirkkala Nokia Ylöjärvi Etelä/Itä-Tampere Tampere keskusta Länsi-Tampere 5 % 6 % 7 % 3 % 8 % 4 % 8 % 18 % 48 % Prosenttia (%)

15 14 Paljon tilaa vaativan erikoiskaupan alan yritysten vastaukset: muualta Muu Pirkanmaa Kuru.. Pirkkala Nokia Ylöjärvi Etelä/Itä-Tampere Tampere keskusta Länsi-Tampere 11 % 5 % 5% 8 % 1 12 % 15 % 27 % 31 % prosenttia (%) Muiden erikoisliikkeiden vastaukset: muualta Muu Pirkanmaa Kuru.. Pirkkala Nokia Ylöjärvi Etelä/Itä-Tampere Tampere keskusta Länsi-Tampere 24 % 7 % 6 % 8 % 16 % 6 % 12 % 47 % prosenttia (%)

16 LIELAHDEN OSAYLEISKAAVA 15 Yrityskyselyn tulokset Uusien päivittäistavaramyymälöiden vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin (kysymys 21) Suurin osa vastaajista (77 %) oli sitä mieltä, että toimintaedellytykset paranevat uusien päivittäistavaramyymälöiden myötä. Vastaamatta kysymykseen jätti 4 yritystä (13 %) % % ei vaikutusta toimintaed. paranevat 3 % toimintaed. heikkenevät toiminta loppuu en osaa sanoa Uusien erikoismyymälöiden vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin (kysymys 22) Suurin osa vastanneista uskoi toimintaedellytysten paranevan uusien erikoismyymälöiden vaikutuksesta. Vastaamatta kysymykseen jätti 3 vastaajaa (1) % % ei vaikutusta toimintaed. paranevat 3 % toimintaed. heikkenevät toiminta loppuu 6 % en osaa sanoa

17 16 Halukkuus kilpailevien yritysten lisääntymiseen Lielahdessa (kysymys 23) Vastauksissa oli melko suuri hajonta. Enemmistö (31 %) ei kuitenkaan välittänyt tuleeko alueelle uusia kilpailijoita vai ei. Yritykset ilmeisesti uskovat omistavansa vakiintuneen asiakaskunnan, jota kilpailijoiden on vaikea houkutella. Selvä vähemmistö (6 %) katsoi ettei alueella tarvita lisää kilpailevia yrityksiä. Vastaamatta jätti 3 yritystä (1) % 19 % 28 % 31 % 16 % alueelle ei tarvita lisää sama ala kuin oma eri alalta ei väliä en osaa sanoa Uusien vähittäiskaupan yritysten merkittävimmät hyödyt ja haitat yrityksille (kysymys 24) Hyödyt: % % 1 Lisää asiakkaita Lielahti vetovoimaisemmaksi Palvelut paranevat Haitat:

18 LIELAHDEN OSAYLEISKAAVA 17 Yrityskyselyn tulokset % liikenne 25 % kilpailu Vastaukset eriteltyinä aloittain Erikoiskauppa: + Saadaan alueelle uutta vetovoimaa. (1/5) + Lisää asiakkaita. (3/5) + Palvelu monipuolistuu. (1/5) - Kilpailu kiristyy. (3/3) Paljon tilaa vaativa erikoiskauppa: + Palvelut paranevat (2/15). + Lisää asiakkaita. (11/15) + Lielahden tunnettuus lisääntyy. (2/15) + Alueen uudistuminen kiinnostaa kuluttajia. (1/15) - Liikenneongelmat (10/12) - Ei haittoja (2/12) Muut erikoisliikkeet (videovuokraamo, autohuolto jne.) + Lisää asiakkaita (4/6) + Ei hyötyjä. (1/6) + Palvelut monipuolistuvat. (1/6) - Liikenneongelmat (2/3) - Kilpailu/kannattavuus. (1/3)

19 18 Kilpailun lisääntymisen hyödyt ja haitat Lielahden alueen kehityksen kannalta. (Kysymys 25) Hyödyt: Työpaikkoja Enemmän uskol. asiakkaita Palvelukyky paranee Kaikille hyötyä Tunnettuus lisääntyy 3 % 7 % Alue kehittyy 21 % Lisää asiakkaita 38 % Haitat: % % 11 % Liian täyttä Kilpailu kiristyy Liikenneongelmat

20 LIELAHDEN OSAYLEISKAAVA 19 Yrityskyselyn tulokset Vastaukset eriteltyinä aloittain Erikoiskauppa: + Luo uusia työpaikkoja. (1/5) + Uskollisempia asiakkaita (1/5) + Asiakasmäärä kasvaa. (2/5) + Palvelut monipuolistuvat. (2/5) + Työpaikat lisääntyvät. (1/5) + Asuntotuotanto lisääntyy. (1/5) - Liikenneongelmat (4/4) Paljon tilaa vaativa erikoiskauppa: + Alueen kehitys jatkuu. (1/14) + Asiakaskierto lisääntyy - alueen vetovoima kasvaa (6/14) + Tunnettuus lisääntyy (1/14) + Kaikki yritykset hyötyvät. (2/14) + Kauppa-alue merkitys kasvaa. (2/14) + Palvelut paranevat. (1/14) - Liian ahdasta (2/11) - Liikenneongelmat (7/11) - Ei haittaa. (1/11) - Palvelukonseptin ylitarjonta. (1/11) Muut erikoisliikkeet (videovuokraamo, autohuolto jne.) + Lisää asiakkaita (4/6) + Ei hyötyjä. (1/6) + Kaupan keskittyminen hyödyttää kaikkia. (1/6) - Kilpailun liiallinen kiristyminen. (1/5) - Liikenneongelmat (4/5)

21 20 Lielahden mahdollisten kauppapalveluiden vaikutukset Tampereen keskustaan, naapurikuntien keskustoihin, yleisesti Tampereen kaupunkiseutuun ja Pirkanmaahan. (Kysymys 26) Tampereen keskustaan Erikoiskauppa: - Kaupankäyntiä heikentävä. (1/6) - Ei merkitystä. (2/6) - Raideliikenne Lielahti-keskusta välillä lisää asiakkaita keskustassakin. - Keskustassa asioiminen vähentyy. (2/6) Paljon tilaa vaativa erikoiskauppa: - Ei vaikutusta. (9/15) - Kaupankäynti keskustassa vähentyy (6/15) Muut erikoisliikkeet (videovuokraamo, autohuolto jne.) - Heikentää yritysten toimintakykyä erityisesti pt-kaupassa. (2/4) - Autoliikenne vähenisi, lisää tilaa kävely- ja pyöräteille. (1/4) - Ei merkitystä. (1/4) Naapurikuntien keskustoihin Erikoiskauppa: - Kaupankäyntiä heikentävä. (2/6) - Ei merkitystä. (3/6) - En osaa sanoa. (1/6) Paljon tilaa vaativa erikoiskauppa: - Erikoistavarakaupan menestysmahdollisuudet huononee. (5/16) - Ei vaikutusta. (8/16) - Hyödyttää naapurikuntia. (1/16) Muut erikoisliikkeet (videovuokraamo, autohuolto jne.): - Ei merkittävää vaikutusta. (2/5) - Negatiivinen vaikutus. (3/5) Yleisesti Tampereen kaupunkiseutuun ja Pirkanmaahan Erikoiskauppa: - Luo uusia työpaikkoja. - Positiivinen vaikutus. - Parantaa alueen mainetta. - Erikoisliikkeillä ei vaikutusta. Paljon tilaa vaativa erikoiskauppa: - Kauppaa (liikevaihtoa) siirtyy Lielahteen. (3/13) - Ei merkitystä. (2/13) - Tampereen asema voimistuu. (2/13) - Lisää koko alueen vetovoimaa. (2/13)

22 LIELAHDEN OSAYLEISKAAVA 21 Yrityskyselyn tulokset - Positiivinen ja tasaa ruuhkia muualla. (3/13) - Nokialta ja Ylöjärveltä kuluttajasiirtymää, sen sijaan kaupunkiseudulla liikuttaa vain erikoistavarakauppa. (1/13) Muut erikoisliikkeet (videovuokraamo, autohuolto jne.): - Tuskin merkittävää vaikutusta. (2/5) - Länsi-Pirkanmaalaisten ei tarvitsisi mennä ollenkaan keskustaan. - Positiivinen. - Keskitetty kauppa-alue vähentää liikenteen kokonaishaittoja!

Yrityskysely Tulokset

Yrityskysely Tulokset Yleiskaava 09 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.11.01 Yrityskysely Tulokset Sisällys 1 Johdanto... Yhteenveto tuloksista... 3 3 Kyselyn tulokset....1 Yrityksen tiedot....

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009

NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009 NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009 NOKIAN KAUPUNKI www.nokiankaupunki.fi Nokia 19.11.2009 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko 1 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Nykyiset kaupalliset

Lisätiedot

Pienten toimipaikkojen edellytykset

Pienten toimipaikkojen edellytykset Pienten toimipaikkojen edellytykset Luonnos Maaliskuu 2008 Anne Saastamoinen Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Pienet toimitilat kaupunkirakenteessa... 3 1.2 Kysely pienille toimipaikoille... 4 2 Toimipaikat

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Hollolan kunta KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kuntakeskuksen liikekorttelit (Prisma) K-Citymarket ja Naisten pukutehdas Loppuraportti 4.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (31) SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Johdanto...4 Nykytila...4 Vaikutusalue ja sen määrittely...4 Alueen väestö ostovoima ja sen siirtymä...4 Väestö...4 Pendelöinti eli kuntien välinen

Johdanto...4 Nykytila...4 Vaikutusalue ja sen määrittely...4 Alueen väestö ostovoima ja sen siirtymä...4 Väestö...4 Pendelöinti eli kuntien välinen Johdanto...4 Nykytila...4 Vaikutusalue ja sen määrittely...4 Alueen väestö ostovoima ja sen siirtymä...4 Väestö...4 Pendelöinti eli kuntien välinen työssäkäynti...6 Kaupallisten palveluiden nykytila...7

Lisätiedot

PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012. Siilinjärven kunta

PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012. Siilinjärven kunta PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS 1/30 Vastaanottaja Kalajoen kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 17.1.2014 KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS 2/30 KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS

Lisätiedot

Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN

Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohja 11.09.2006 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38 00100 Helsinki www.lohja.fi www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS FCG Planeko Oy Tuusulan kunta ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS 9.6.2009 www.aanekoski.fi www.aanekoski.fi Tuusulan kunta 1 FCG Planeko Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Focus-alueen osayleiskaavan

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS

HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS SRV Yhtiöt oyj HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS 4.6.2010 SRV Yhtiöt Oyj 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli laatia tausta-aineistoksi Huittisiin suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutusten arvioinnille.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI. KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Yleiskaava 2020 kaupan kehityksen lähtökohtana

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI. KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Yleiskaava 2020 kaupan kehityksen lähtökohtana JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Yleiskaava 2020 kaupan kehityksen lähtökohtana 2.11.2004 2 1 YHTEENVETO Tämän palveluverkkoselvityksen tavoitteena on ollut selvittää Terholan tavaratalotyyppisen

Lisätiedot

MAAMERKKI PÄÄTIEN RISTEYKSESSÄ

MAAMERKKI PÄÄTIEN RISTEYKSESSÄ 3 Miia Mäntylä, Heli Siirilä & Kimmo Riusala MAAMERKKI PÄÄTIEN RISTEYKSESSÄ Maaseudun kauppakeskittymien ja liikenneasemien alueelliset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset Vaasan yliopisto Levón-instituutti

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun kaupan rakenneselvitys 2 Tiivistelmä Forssan seutukunta muodostaa yhtenäisen kaupan markkina-alueen,

Lisätiedot

Jonna-Leea Välimaa. Kurikan palveluiden kartoittaminen

Jonna-Leea Välimaa. Kurikan palveluiden kartoittaminen Jonna-Leea Välimaa Kurikan palveluiden kartoittaminen Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pk-yrittäjyyden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Muumimaailma Ravintola- ja satama-alue Matkailupalveluvyöhyke SD SF SF SF CSD Market-alue 0 150 metriä Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007 NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Ympäristövirasto

Lisätiedot

Kartoitus Vanhan Rauman kaupan rakenteesta 2013

Kartoitus Vanhan Rauman kaupan rakenteesta 2013 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Kartoitus Vanhan Rauman kaupan rakenteesta 2013 Tapio Pirkanaho 2014 2 TIIVISTELMÄ Vanha Rauma on tärkeä kaupan ja palvelujen keskus, jonka toimintaympäristö on muuttunut

Lisätiedot

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Planeko Oy 25.9.2009 RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN

Lisätiedot

8.12.2008. Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys

8.12.2008. Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys 8.12.2008 Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys 2 Sisältö Sisältö... 2 Tiivistelmä... 3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat... 7 1.1. Selvityksen tavoite... 7 1.2. Kauppa ja kaavoitus... 7 1.3. Liikennemäärät...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

SEUDULLINEN PALVELUALAN SELVITYSTYÖ RAPORTTI

SEUDULLINEN PALVELUALAN SELVITYSTYÖ RAPORTTI SEUDULLINEN PALVELUALAN SELVITYSTYÖ RAPORTTI 20.1.2009 Sisällys Toteutus Tavoitteet Salon seudun palvelualojen nykytilanne Salon seudun palvelualojen kehityssuuntauksia Haastattelut Web-kyselyn tulokset

Lisätiedot

Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS

Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS 8.7.2011 Kankaanpään ydinkeskustan kaupallinen rakenne 2011 Toimiala Päivittäistavarakauppa Tavaratalokauppa Muotikauppa Terveydenhoitokauppa

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Helsingin yritysalueiden markkinalähtöinen tulevaisuus. Liite 2 raportille: Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille

HELSINGIN YLEISKAAVA. Helsingin yritysalueiden markkinalähtöinen tulevaisuus. Liite 2 raportille: Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille HELSINGIN YLEISKAAVA Helsingin yritysalueiden markkinalähtöinen tulevaisuus Liite 2 raportille: Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

20.5.2009. Huittinen. Kaupan palveluverkkoselvitys

20.5.2009. Huittinen. Kaupan palveluverkkoselvitys 20.5.2009 Huittinen Kaupan palveluverkkoselvitys 2 Sisältö Sisältö...2 Tiivistelmä...3 1. Johdanto...6 1.1. Lähtökohdat ja tavoitteet... 6 1.2. Tutkimusalue... 7 1.3. Aineistot... 9 2. Kauppa Huittisissa...10

Lisätiedot

KESKUSTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN, SELVITYS KAUPALLISESTA PALVELUVERKOSTA

KESKUSTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN, SELVITYS KAUPALLISESTA PALVELUVERKOSTA KESKUSTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN, SELVITYS KAUPALLISESTA PALVELUVERKOSTA 137-C6985 1 LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2006 LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 2 Alkusanat Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteena oli arvioida, miten vahvistetun maakuntakaavan ratkaisu vastaa

Lisätiedot

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten Rauman kaupallisen selvityksen päivitys Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten 7.5.2014 Kanalin Länsirannan asemakaavamuutosta varten 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS

Lisätiedot

Kaupallisten vaikutusten arviointi PIEKSÄMÄKI 11/2011. Keskustan eteläisten osien osayleiskaava Vanhan varikkoalueen asemakaava

Kaupallisten vaikutusten arviointi PIEKSÄMÄKI 11/2011. Keskustan eteläisten osien osayleiskaava Vanhan varikkoalueen asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi PIEKSÄMÄKI 11/2011 Keskustan eteläisten osien osayleiskaava Vanhan varikkoalueen asemakaava ESIPUHE Pieksämäen kaupungissa on vireillä yhtä aikaa keskustan eteläisten

Lisätiedot