YHTEENVETO YRITYSKYSELYN TULOKSISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEENVETO YRITYSKYSELYN TULOKSISTA"

Transkriptio

1 YHTEENVETO YRITYSKYSELYN TULOKSISTA Suunnittelukeskus Oy 2002 LIELAHDEN OSAYLEISKAAVA LIITE 3

2 LIELAHDEN OSAYLEISKAAVA 1 Yrityskyselyn tulokset YHTEENVETO YRITYSKYSELYN TULOKSISTA Liite 3. YLEISET TIEDOT Yrityskyselyn kohdejoukoksi valittiin alkuperäisen osayleiskaava-alueen (liite 1) yritykset ja kiinteistönomistajat. Osoitteiden poiminnan suoritti Tampereen kaupunki omista rekistereistään. Kyselylomakkeita lähetettiin 215 kappaletta ja niitä palautui täytettynä 57 kappaletta, jolloin palauteprosentiksi tulee 26,5 %. Palautusprosenttia ei voida pitää kovin hyvänä, tästä johtuen kyselyn tuloksia on tarkasteltava lähinnä suuntaa antavina. On kuitenkin huomattava, että osa yrityksistä on myös kiinteistön omistaja ja monet näistä palauttivat vain yhden kyselylomakkeen. Seuraavien alojen edustajia ei vastanneissa ollut yhtäkään: kalatalous, mineraalien kaivu, sähkö-, kaasu ja vesihuolto, majoitus- ja ravitsemistoiminta, julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut. Yritysten toimiala (kysymys 1) Suurin osa vastaajista, eli 49 % (27 kpl) toimii tukku- ja vähittäiskaupan alalla. Seuraavaksi suurimmat toimialat olivat teollisuus (9 kpl) ja muita sekalaisia aloja (9 kpl), joita ei oltu kyselyssä listattu. Kiinteistön vuokraus- ja rakentamisalalla toimijoita oli kumpaakin vastaajista 6 % (3 kpl). Pienimmät toimialat 2 %:lla (kutakin 1 kpl) olivat maa-, riista- ja metsätalous, kuljetus, varastointi ja tietoliikenne sekä rahoitustoiminta. Yrityksen toimiala Maa-, riista-, ja metsätalous 2% Kalatalous Mineraalien kaivu 17 % 2 % 16 % Teollisuus 16% Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto Rakentaminen 6% Tukku- ja vähittäiskauppa 49% 6 % 2 % 2 % 6 % Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 2% Rahoitustoiminta 2% Kiinteistö-, vuokraus-, tietojenkäsittely-, tutkimuspalvelut 6% Julkinen hallinto, maanpuolustus jne. Koulutus 49 % Terveydenhuolto ja sos.palvelut Muut yhteiskunn. ja henk.koht.palvelut Muu 17%

3 2 Yritysten vakituinen henkilömäärä (kysymys 2) Suurin osa vastanneista, eli 57 % (29 kpl) yrityksistä oli pieniä, alle 10 työntekijällä toimivia. Toiseksi eniten, eli 18 % (9 kpl), oli työntekijän kokoluokkaan kuuluvia. Vastanneista yrityksistä työntekijää oli 6 %:lla (3 kpl). Vastaajista työntekijää oli 16 %:lla (8 kpl) ja yli sata 4 %:lla (2 kpl). Vastaamatta jätti 6 kpl (11 %) % 18 % 16 % 6 % 4 % alle yli 100 Tilojen koko (kysymys 3) Suurin osa vastanneiden yrityksistä oli kooltaan m 2. Vain 4 % (2 kpl) vastanneiden yritysten tiloista oli alle 100 m 2. Suuria, yli 500 m 2 tilat omistavia yrityksiä kaikista vastaajista oli 53 % (26 kpl), joista yli 2000 m 2 tiloja omisti 31 %. Tilojen suuria kokoja selittävät esimerkiksi alueen automarketit ja huonekaluliikkeet. Vastaamatta jätti 8 kpl (14 %) % 22 % 31 % 4 % alle yli 2000 neliömetriä

4 LIELAHDEN OSAYLEISKAAVA 3 Yrityskyselyn tulokset Yritysten liikevaihto (Kysymys 4) 3 25 % 22 % 24 % 2 15 % 1 5 % 6 % 14 % 1 6 % 16 % alle 1 milj. mk 1-1,9 milj.mk 2-4,9 milj.mk 5-9,9 milj.mk 10-49,9 milj.mk 50-99,9 milj.mk yli 100 milj.mk Vastanneiden yritysten liikevaihto vaihteli melko paljon. Eniten (24 %) vastauksia saatiin 10-49,9, miljoonan markan liikevaihtoisilta yrityksiltä. Pieniä, alle 6 %:n liikevaihtoisia yrityksiä oli joukossa vain 6 %.Vastaamatta jätti 8 kpl (14 %). Tyytyväisyys Lielahteen yritysalueena (kysymys 5) Kaikkien vastanneiden tyytyväisyys Lielahteen yritysalueena oli suurta. Tavallisia perusteluja tyytyväisyyteen olivat hyvä sijainti sekä kauppa-alueen houkuttelevuus ja vilkkaus. Negatiivista sanottavaa oli liikenteestä ja alueen rakentamisesta (liian tiheään rakennettu). Vastaamatta jätti 2 kpl:ta ( 4 %) % % tyytyväinen ei tyytyväinen ei osaa sanoa

5 4 Teollisuusyritysten tyytyväisyys Lielahteen verrattuna vähittäiskaupoilta saatuihin vastauksiin (kysymykset 5). Vastanneista kymmenestä teollisuuden alan yrityksestä 8 oli tyytyväinen Lielahteen yritysalueena. Kaksi vastannut ei ollut tyytyväinen. Perusteluina tyytyväisyyteen oli seuraavia asioita: - autoilevia asiakkaita paljon ympärillä - vahva kauppa-alue, Vaasan tie - alueen monipuolisuus - tavaran toimittajien läheisyys. Tyytymättömyyden syitä olivat alueen sopimattomuus teollisuuslaitokselle ja liian tiheä rakennustapa sekä alueen yleinen sekavuus. Vähittäiskaupan edustajilta vastauksia tuli 24 kappaletta, joista tyytyväisiä Lielahteen yritysalueena oli 23 kappaletta ja tyytymättömiä 1 kappale. Perusteluita tyytyväisyyteen: - paljon asiakkaita - kaupan alojen keskittymänä palvelee hyvin Länsi-Tamperetta - oma kiinteistö - hyvä kauppakeskittymä - hyvät liikenneyhteydet - vetää väkeä laajalta alueelta, tunnettuus - vilkas kauppapaikka. Yhden vastaajan tyytymättömyyden syynä oli liikenteen huono sujuvuus. Sekä teollisuusyritykset että vähittäiskaupat olivat yleistäen tyytyväisiä Lielahteen yritysalueen. Perusteluissa osa vastaajista ajatteli asiaa pelkästään oman yrityksen kannalta, kun taas osalla oli laajempi näkökulma. Kummankin vastaajaryhmän tyytyväisyys oli samaa luokkaa. Teollisuusalojen vastauksia oli melko vähän, joten luotettavia johtopäätöksiä ei voida vetää. Vastaukset ovat suuntaa antavia.

6 LIELAHDEN OSAYLEISKAAVA 5 Yrityskyselyn tulokset Yrityksen toiminnan jatkuvuus nykyisellä paikalla tulevaisuudessa Lielahdessa (kysymys 6) % % 13 % jatkuu ei jatku en osaa sanoa Suurin osa vastanneista (82 %) oli sitä mieltä, että toiminta jatkuu Lielahdessa nykyisellä paikalla. Syitä jatkuvuuteen oli esimerkiksi: - hyvä yrityspaikka - oma kiinteistö - hyvä sijainti - alueen positiivinen kehitys - autoilevat asiakkaat. Vähemmistö (5 %) ei aio jatkaa toimintaansa samalla paikalla tulevaisuudessa, koska - toiminta siirtyy toisaalle Lielahdessa - toiminta siirtyy naapurikuntaan. Kysymykseen ei osannut antaa vastausta 13 %. Kokonaan vastaamatta jätti 2 vastaajaa (4 %). Yrityksen toiminnan jatkuminen nykyisellä paikalla Lielahdessa tulevaisuudessa (teollisuusyritykset) verrattuna vähittäiskaupoilta saatuihin vastauksiin (kysymys 6). Kaikki vastanneet teollisuusyritykset olivat sitä mieltä, että toiminta jatkuu Lielahdessa tulevaisuudessakin. Vaikka kaikki eivät olleet Lielahteen yritysalueena täysin tyytyväisiä, yksikään ei aio ainakaan lähitulevaisuudessa lähteä alueelta pois. Perusteluina oli: - laajennus ja saneeraus saatu hiljattain valmiiksi - autoilevat asiakkaat - toimitilat omia ja yrityksellä jatkaja. Vastanneista vähittäiskaupoista 21 aikoo tulevaisuudessakin olla nykyisellä toimipaikallaan. Kaksi vastannutta aikoo vaihtaa toimipaikkaansa ja neljä ei osannut sanoa. Perusteluina nykyisellä paikalla pysymiseen oli seuraavanlaisia asioita: - nykyinen paikka hyvä - oma kiinteistö, yritys toiminut Lielahdessa 25 vuotta - edellinen muutto osoitti, että paikan vaihtamista tulee välttää uskollisten asiakkaiden säilyttämisen vuoksi.

7 6 Perusteluita toimipaikan vaihtamiseen oli jo päätetty toiminnan siirtäminen Lielahdessa toiselle paikalle ( kumpikin kahdesta vastanneesta siirtyy Turvesuonkadulle). Neljä ei osannut vastata kysymykseen, koska - nykyisen kaava- ja tonttipolitiikan vuoksi ei voi tehdä suunnitelmia pitkällä tähtäimellä - alan keskittymä on muualla kaupungissa - riippuu monesta tekijästä, mm. vuokrakehiyksestä - yritys tarvitsee lisätilaa. (Nämä vastanneet yritykset kokivat toimintansa epävarmaksi ja/tai herkäksi reagoimaan ympäristön muutoksiin.) Teollisuusyritykset vaikuttavat vähemmän halukkailta muuttamaan toimintaansa toisaalle kuin vähittäiskaupat. Lisätilan tarve tulevaisuudessa (kysymys 7) % 36 % 21 % kyllä ei en osaa sanoa Vastaamatta jätti neljä vastaajaa (7 %).

8 LIELAHDEN OSAYLEISKAAVA 7 Yrityskyselyn tulokset Lisätilan tarve tulevaisuudessa teollisuusyrityksillä verrattuna vähittäiskauppojen tarpeeseen (kysymys 7). Teollisuusyrityksistä kolme tarvitsee lisätilaa tulevaisuudessa, neljä ei tarvitse ja kolme ei osannut vastata. Ainoastaan yksi perusteli lisätilan tarvettaan (laajentuminen tapahtuu nykyisillä tonttialueilla). Vähittäiskaupoista 10 tarvitsee lisätilaa, 13 ei tarvitse ja kolme ei osannut sanoa. Yksinomaisena perusteluna lisätilan tarpeelle oli myynnin kasvu. Niistä 13:ta, jotka eivät tarvitse lisätilaa kaksi perusteli vastaustaan seuraavasti: - lisätilaa ei tarvita Lielahdessa - tontille ei sovi enempää, vaikka tarvetta olisi. Lisätilan tarvetta ei osannut kaksi vastaajaa sanoa, koska se riippuu myynnin kehityksestä ja ketjun päätöksistä. Melko harva perusteli vastauksiaan, joten luotettavia johtopäätöksiä ei näissä asioissa voi tehdä. ALUEEN MAANKÄYTTÖ Lielahdesta puuttuvat palvelut (kysymys 8) en osaa sanoa muita palveluja julkisia palveluja työpaikkatoimintoja virkistyspalveluita asuntoja majoitusliikkeitä ravintoloita/kahviloita erikoisliikkeitä päivittäistavarakauppoja ei mitään 7 % 1 8 % 3 % 1 5 % 8 % 15 % 23 % 4 % 9 % Suurin osa (23 %) vastanneista kaipasi Lielahteen erikoisliikkeitä. Tällaisia liikkeitä olivat esimerkiksi: optikkoliike (1 kpl) tukkuliike (1 kpl) lahjatavarakauppa (1 kpl)

9 8 lasitusliike (1 kpl) vaateliike (3 kpl) kultasepänliike (3 kpl) kirjakauppa (3 kpl) luontaistuote (1 kpl) autoliike (1 kpl) varaosamyynti raskaalle kalustolle (1 kpl) Seuraavaksi eniten kaivattiin kahviloita ja ravintoloita alueelle. Muita Lielahdesta puuttuvia toimintoja tai palveluita olivat vastaajien mielestä: nuorison harrastustoiminta (1 kpl) terveydenhuoltopalvelut (5 kpl) vakuutuspalvelut (1 kpl) liikuntapalvelut (1 kpl) lipunmyyntipiste (1 kpl) iso huonekalukauppa (1 kpl) Kaksi vastaajaa (4 %) jätti vastaamatta koko kysymykseen. Painotettavat toiminnot osayleiskaava-alueen maankäytössä (kysymys 9) Perusteluja kysymykseen olivat mm.: Lielahdessa on potentiaalia, kasvaa keskuksena vielä isommaksi, ja onhan täällä pysäköintipaikat paremmat kuin kaupungissa. kasvukeskus (3/19) Riittävä asutus. Väestöpohja tuo mukanaan palveluja. (6/19) Kaksi (4 %) jätti vastaamatta kysymykseen ei tarvitse kehittää en osaa sanoa muu asuminen työpaikka-alue julkiset palvelut kaupalliset palvelut teollisuus 2 % 4 % 2 % 21 % 18 % 3 11 % 68 %

10 LIELAHDEN OSAYLEISKAAVA 9 Yrityskyselyn tulokset Seikat, joihin tulisi kiinnittää huomiota alueen kaavoituksessa (kysymys 10) % % 23 % 26 % 11 % liikenne pysäköinti toimintojen sijoittelu viihtyvyys muu Valmius panostamaan alueen kohentamiseen (kysymys 11) % % 22 % valmis ei valmis en osaa sanoa

11 10 LIIKENNEJÄRJESTELYT JA LIIKENTEEN SUJUVUUS Lielahden liikenteen ongelmien olemassaolo ja kehittämistarpeet (kysymys 12) % % 8 % ongelmia ei ongelmia en osaa sanoa Kysymykseen jätti vastaamatta kaksi vastaajaa (4 %). Raideliikenteen vaikutus yritysten toimintaan (kysymys 13) en osaa sanoa 7 % ei vaikutusta 21 % haitallisisa vaikutuksia 4 % jossain määrin hyötyä 44 % merkittävästi hyötyä 23 % Yksi vastaaja jätti vastaamatta kysymykseen.

12 LIELAHDEN OSAYLEISKAAVA 11 Yrityskyselyn tulokset Yritysten nykyisten pysäköintipaikkojen riittävyys (kysymys 15) riittävä 2 ei riittävä Kysymykseen jätti vastaamatta yksi vastaaja.

13 12 KAUPALLISET PALVELUT (KOSKEVAT VÄHITTÄISKAUPPOJA) Yritysten toimiala (kysymys 16) Vastanneista 55 % (vastauksia yhteensä 31 kpl) oli paljon tilaa vaativia erikoiskaupan yrityksiä. Seuraavaksi eniten vastanneita oli erikoiskaupan alan yrityksissä ja muissa vähittäiskaupan liikkeissä. muu 19 % ravintola/kahvila 3 % erik.kauppa, vaatii paljon tilaa 55 % erikoiskauppa 19 % päivit.tavarakauppa 3 % Yritysten nykyinen kilpailukyky ja sen kehitys tulevaisuudessa (kysymys 19) Nykyinen kilpailukyky: % % erittäin hyvä hyvä huono erittäin huono

14 LIELAHDEN OSAYLEISKAAVA 13 Yrityskyselyn tulokset Kilpailukyky viiden vuoden tähtäimellä: % % 8 % erittäin hyvä hyvä huono erittäin huono Vastaamatta jätti 5 yritystä (16 %). Mistä asiakkaat tulevat (kysymys 20). Päivittäistavarakaupan luvut puuttuvat taulukosta, koska vastauksia oli vain yksi kappale. Vastaamatta jätti 6 yritystä (19 %). Erikoiskaupan alan yritysten vastaukset: muualta Muu Pirkanmaa Kuru.. Pirkkala Nokia Ylöjärvi Etelä/Itä-Tampere Tampere keskusta Länsi-Tampere 5 % 6 % 7 % 3 % 8 % 4 % 8 % 18 % 48 % Prosenttia (%)

15 14 Paljon tilaa vaativan erikoiskaupan alan yritysten vastaukset: muualta Muu Pirkanmaa Kuru.. Pirkkala Nokia Ylöjärvi Etelä/Itä-Tampere Tampere keskusta Länsi-Tampere 11 % 5 % 5% 8 % 1 12 % 15 % 27 % 31 % prosenttia (%) Muiden erikoisliikkeiden vastaukset: muualta Muu Pirkanmaa Kuru.. Pirkkala Nokia Ylöjärvi Etelä/Itä-Tampere Tampere keskusta Länsi-Tampere 24 % 7 % 6 % 8 % 16 % 6 % 12 % 47 % prosenttia (%)

16 LIELAHDEN OSAYLEISKAAVA 15 Yrityskyselyn tulokset Uusien päivittäistavaramyymälöiden vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin (kysymys 21) Suurin osa vastaajista (77 %) oli sitä mieltä, että toimintaedellytykset paranevat uusien päivittäistavaramyymälöiden myötä. Vastaamatta kysymykseen jätti 4 yritystä (13 %) % % ei vaikutusta toimintaed. paranevat 3 % toimintaed. heikkenevät toiminta loppuu en osaa sanoa Uusien erikoismyymälöiden vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin (kysymys 22) Suurin osa vastanneista uskoi toimintaedellytysten paranevan uusien erikoismyymälöiden vaikutuksesta. Vastaamatta kysymykseen jätti 3 vastaajaa (1) % % ei vaikutusta toimintaed. paranevat 3 % toimintaed. heikkenevät toiminta loppuu 6 % en osaa sanoa

17 16 Halukkuus kilpailevien yritysten lisääntymiseen Lielahdessa (kysymys 23) Vastauksissa oli melko suuri hajonta. Enemmistö (31 %) ei kuitenkaan välittänyt tuleeko alueelle uusia kilpailijoita vai ei. Yritykset ilmeisesti uskovat omistavansa vakiintuneen asiakaskunnan, jota kilpailijoiden on vaikea houkutella. Selvä vähemmistö (6 %) katsoi ettei alueella tarvita lisää kilpailevia yrityksiä. Vastaamatta jätti 3 yritystä (1) % 19 % 28 % 31 % 16 % alueelle ei tarvita lisää sama ala kuin oma eri alalta ei väliä en osaa sanoa Uusien vähittäiskaupan yritysten merkittävimmät hyödyt ja haitat yrityksille (kysymys 24) Hyödyt: % % 1 Lisää asiakkaita Lielahti vetovoimaisemmaksi Palvelut paranevat Haitat:

18 LIELAHDEN OSAYLEISKAAVA 17 Yrityskyselyn tulokset % liikenne 25 % kilpailu Vastaukset eriteltyinä aloittain Erikoiskauppa: + Saadaan alueelle uutta vetovoimaa. (1/5) + Lisää asiakkaita. (3/5) + Palvelu monipuolistuu. (1/5) - Kilpailu kiristyy. (3/3) Paljon tilaa vaativa erikoiskauppa: + Palvelut paranevat (2/15). + Lisää asiakkaita. (11/15) + Lielahden tunnettuus lisääntyy. (2/15) + Alueen uudistuminen kiinnostaa kuluttajia. (1/15) - Liikenneongelmat (10/12) - Ei haittoja (2/12) Muut erikoisliikkeet (videovuokraamo, autohuolto jne.) + Lisää asiakkaita (4/6) + Ei hyötyjä. (1/6) + Palvelut monipuolistuvat. (1/6) - Liikenneongelmat (2/3) - Kilpailu/kannattavuus. (1/3)

19 18 Kilpailun lisääntymisen hyödyt ja haitat Lielahden alueen kehityksen kannalta. (Kysymys 25) Hyödyt: Työpaikkoja Enemmän uskol. asiakkaita Palvelukyky paranee Kaikille hyötyä Tunnettuus lisääntyy 3 % 7 % Alue kehittyy 21 % Lisää asiakkaita 38 % Haitat: % % 11 % Liian täyttä Kilpailu kiristyy Liikenneongelmat

20 LIELAHDEN OSAYLEISKAAVA 19 Yrityskyselyn tulokset Vastaukset eriteltyinä aloittain Erikoiskauppa: + Luo uusia työpaikkoja. (1/5) + Uskollisempia asiakkaita (1/5) + Asiakasmäärä kasvaa. (2/5) + Palvelut monipuolistuvat. (2/5) + Työpaikat lisääntyvät. (1/5) + Asuntotuotanto lisääntyy. (1/5) - Liikenneongelmat (4/4) Paljon tilaa vaativa erikoiskauppa: + Alueen kehitys jatkuu. (1/14) + Asiakaskierto lisääntyy - alueen vetovoima kasvaa (6/14) + Tunnettuus lisääntyy (1/14) + Kaikki yritykset hyötyvät. (2/14) + Kauppa-alue merkitys kasvaa. (2/14) + Palvelut paranevat. (1/14) - Liian ahdasta (2/11) - Liikenneongelmat (7/11) - Ei haittaa. (1/11) - Palvelukonseptin ylitarjonta. (1/11) Muut erikoisliikkeet (videovuokraamo, autohuolto jne.) + Lisää asiakkaita (4/6) + Ei hyötyjä. (1/6) + Kaupan keskittyminen hyödyttää kaikkia. (1/6) - Kilpailun liiallinen kiristyminen. (1/5) - Liikenneongelmat (4/5)

21 20 Lielahden mahdollisten kauppapalveluiden vaikutukset Tampereen keskustaan, naapurikuntien keskustoihin, yleisesti Tampereen kaupunkiseutuun ja Pirkanmaahan. (Kysymys 26) Tampereen keskustaan Erikoiskauppa: - Kaupankäyntiä heikentävä. (1/6) - Ei merkitystä. (2/6) - Raideliikenne Lielahti-keskusta välillä lisää asiakkaita keskustassakin. - Keskustassa asioiminen vähentyy. (2/6) Paljon tilaa vaativa erikoiskauppa: - Ei vaikutusta. (9/15) - Kaupankäynti keskustassa vähentyy (6/15) Muut erikoisliikkeet (videovuokraamo, autohuolto jne.) - Heikentää yritysten toimintakykyä erityisesti pt-kaupassa. (2/4) - Autoliikenne vähenisi, lisää tilaa kävely- ja pyöräteille. (1/4) - Ei merkitystä. (1/4) Naapurikuntien keskustoihin Erikoiskauppa: - Kaupankäyntiä heikentävä. (2/6) - Ei merkitystä. (3/6) - En osaa sanoa. (1/6) Paljon tilaa vaativa erikoiskauppa: - Erikoistavarakaupan menestysmahdollisuudet huononee. (5/16) - Ei vaikutusta. (8/16) - Hyödyttää naapurikuntia. (1/16) Muut erikoisliikkeet (videovuokraamo, autohuolto jne.): - Ei merkittävää vaikutusta. (2/5) - Negatiivinen vaikutus. (3/5) Yleisesti Tampereen kaupunkiseutuun ja Pirkanmaahan Erikoiskauppa: - Luo uusia työpaikkoja. - Positiivinen vaikutus. - Parantaa alueen mainetta. - Erikoisliikkeillä ei vaikutusta. Paljon tilaa vaativa erikoiskauppa: - Kauppaa (liikevaihtoa) siirtyy Lielahteen. (3/13) - Ei merkitystä. (2/13) - Tampereen asema voimistuu. (2/13) - Lisää koko alueen vetovoimaa. (2/13)

22 LIELAHDEN OSAYLEISKAAVA 21 Yrityskyselyn tulokset - Positiivinen ja tasaa ruuhkia muualla. (3/13) - Nokialta ja Ylöjärveltä kuluttajasiirtymää, sen sijaan kaupunkiseudulla liikuttaa vain erikoistavarakauppa. (1/13) Muut erikoisliikkeet (videovuokraamo, autohuolto jne.): - Tuskin merkittävää vaikutusta. (2/5) - Länsi-Pirkanmaalaisten ei tarvitsisi mennä ollenkaan keskustaan. - Positiivinen. - Keskitetty kauppa-alue vähentää liikenteen kokonaishaittoja!

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 25 000 22 500 20 000 Ennuste 19 016 väestön määrä 17 500 15 000 12 500 10 000 15 042 7 500 5 000 2 500 0 1991 1993 1995 1997

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.211 Marja Haverinen Käsitteistä Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Muuttajien taustatiedot 2005

Muuttajien taustatiedot 2005 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 1 2008:9 30.5.2008 Muuttajien taustatiedot 2005 Tilastokeskus julkaisi muuttajien taustatiedot vuodelta 2005 poikkeuksellisen myöhään eli huhtikuun lopussa 2008. Tampereelle muutti

Lisätiedot

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa Toimiala Onlinen syysseminaari... Jussi Ahokas VATT:n ennakointityö ja Toimiala Online VATT:n ennakointityön taustaa Ennakoinnin tulokset laadulliset skenaariot

Lisätiedot

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. Tiedotustilaisuus 15.2.2007

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. Tiedotustilaisuus 15.2.2007 Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa Tiedotustilaisuus 15.2.2007 Esityksen sisältö Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilasto Konsernirekisteri Tilastokeskuksen tilastotietoja ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminnasta

Lisätiedot

Yritysrahoituskysely 2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Yritysrahoituskysely 2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Yritysrahoituskysely 2012 Taulukko 1. Yritysten toimialat, % T a ulukko 1. Yrityste n toimia la t, % Teollisuus 23 Sähkö-, kaasu ja vesihuolto 3 Rakentaminen 12 Tukku- ja vähittäiskauppa 18 Majoitus- ja

Lisätiedot

Kasvukäytävän pohjoinen keskus. Suomen kasvukäytävän elinvoimakartasto 2014.

Kasvukäytävän pohjoinen keskus. Suomen kasvukäytävän elinvoimakartasto 2014. MAL-sidosryhmäfoorumi 2.10.2015 Kasvukäytävän pohjoinen keskus Suomen kasvukäytävän elinvoimakartasto 2014. 1. Varaudumme väestön kasvuun 2. Tiivistämme yhdyskuntarakennetta 3. Kehitämme keskustoja ja

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Esityksen kulku! Taustaa! Tuote! Kohdejoukko! Lähdeaineisto! Lisäpalvelut Taustaa! Tilinpäätöstilastoa

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Työpaikat

Toimintaympäristö: Työpaikat Toimintaympäristö: Työpaikat Tampere 14.11.2008 Janne Vainikainen lkm 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Yhteiskunnalliset palvelut 31,9 % Rahoitus-,

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut Tilastokatsaus vuosi 2011 Raahe 21.2.2012 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 20.1.2012 1 Elinkeinorakenne Raahen

Lisätiedot

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi Ylöjärvi TILASTOJA 2015 www.ylojarvi.fi 2 YLÖJÄRVI LYHYESTI Ylöjärven kunta perustettiin vuonna 1869. Ylöjärvestä tuli kaupunki vuonna 2004. Viljakkalan kunta liittyi Ylöjärveen vuoden 2007 alusta, Kurun

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet. Aluepäällikkö Leila Kaunisharju

Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet. Aluepäällikkö Leila Kaunisharju Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet Aluepäällikkö Leila Kaunisharju Tilastokeskuksen yritysrekisterin tarjoamat mahdollisuudet 1. Yritysrekisteri 1.1 Tietojärjestelmä -> vuositilastoja

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

Tilastokeskuksen yritysrekisteri yritysmarkkinoinnin kohdentamiseen

Tilastokeskuksen yritysrekisteri yritysmarkkinoinnin kohdentamiseen Tilastokeskuksen yritysrekisteri yritysmarkkinoinnin kohdentamiseen Tilastotiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa - Tilastokeskuksen asiakasseminaari Turussa Suunnittelija Päivi Krzywacki, 13.3.2008 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 25.2.2010 Emmi Karjalainen Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) Työsuojelupiirit (8) Ympäristölupavirastot (3) TE-keskukset (15)

Lisätiedot

Vantaan matkailun kuulumisia. Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta

Vantaan matkailun kuulumisia. Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta Vantaan matkailun kuulumisia Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta Kohti elinvoimapolitiikkaa Terveen kaupungin keskeinen tavoite ja menestyksen

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10.

TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10. TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10.2006 LIITTEET Palkansaajien määrä toimialoittain ja vuosittain

Lisätiedot

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015 Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY IV Vastausaika 30.9.2015 17:56:03 Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2009 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi lähes 13 prosentilla Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä yrityksiä aloitti 0,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

Ammatillinen aikuiskoulutus muutoksessa

Ammatillinen aikuiskoulutus muutoksessa Ammatillinen aikuiskoulutus muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Yksityisen Opetusalan Liiton keskustelutilaisuus Helsinki 9.4.2008 Muutosvoimat pakottavat jatkuvaan osaamisen kehittämiseen

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio Toimintaympäristö Muuttajien taustatiedot Dialuettelo Dia 3 Kuntien välinen nettomuutto Tampereella iän mukaan 2013 Dia 4 Kuntien välinen nettomuutto kehyskunnissa iän mukaan 2013 Dia 4 Tampereen maahan-

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 Mänttä-Vilppulan kehityskuva Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT Rakennemallivaihtoehtojen kautta etsitään Mänttä-Vilppulalle paras mahdollinen tulevaisuuden aluerakenne

Lisätiedot

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 KUNNAN HALLINTO Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 Ruotsalainen Kansanpuolue 16 4 Kansallinen Kokoomus 9 3 Yhteinen Sipoomme 7 2 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 5 1 Vihreä liitto

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

Ajankohtaista Salon yritysalueiden kehittämisestä

Ajankohtaista Salon yritysalueiden kehittämisestä Ajankohtaista Salon yritysalueiden kehittämisestä Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää Projektisuunnittelija Sarita Humppi Yritysalueiden kehittäminen Yhteistyön vahvistaminen

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014 Keskusta-alueiden

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

Työpaikat T A M P E R E E N K A U P U N K I

Työpaikat T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintaympäristö: Työpaikat 1.3.2011 Toimintaympäristö: Työpaikat Tampere 1.3.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksenne henkilömäärä: 2-4 16 20,00% 5-9 17 21,25% 10-49 21 26,25% 4.

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2009 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneiden yritysten määrä edelleen kovassa nousussa Aloittaneiden yritysten määrä laski reilut kuusi prosenttia vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä.

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys

Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys MAL Kuntayhteistyö 17.3.2011 Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys Kommenttipuheenvuoro elinkeinoelämän roolista MAL yhteistyössä Pauli Korkiakoski, Cursor Oy Selvityksen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä KAUPAN ALAN ERITYISPIIRTEITÄ Kaupan alan kansantaloudellinen merkitys

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus

SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus Seppo Laakso (Kaupunkitutkimus TA) & Paavo Moilanen (Strafica) Yritystoiminnan

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

Tahkon matkailustrategia. Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio

Tahkon matkailustrategia. Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio Tahkon matkailustrategia Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio VK Aholansaari Joonas Kokkonen: Viimeiset kiusaukset Paavo Ruotsalainen Tahko on lähellä Helsinki Tahko 435

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 29.1.2016 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 29.1.2016 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.2015) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015 Väkiluku

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 18.2.2010 Jenni Ruokonen Viestintä Neuvottelukunta Strategia- ja aluekehitysyksikkö Strategia ja kumppanuudet ELY-YLIJOHTAJA Johtoryhmä

Lisätiedot

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA 26.11.2012 Yleiskaavan aloituspamaus 14.1.2013 Väestönkasvu 21.1.2013 Asuminen 4.2.2013 Liikenne 25.2.2013 Virkistys- ja vapaa-aika 4.3.2013 Elinkeinot ja kilpailukyky

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset Metsähallitus Laatumaa 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy 2 Metsähallitus Laatumaa Metsähallitus Laatumaa 3 FCG Finnish Consulting Group Oy Kuvasta FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Neste Oil Ralli 2013 vaiku2avuustutkimus. Yhteenveto tutkimustuloksista 29.10.2013

Neste Oil Ralli 2013 vaiku2avuustutkimus. Yhteenveto tutkimustuloksista 29.10.2013 Neste Oil Ralli 2013 vaiku2avuustutkimus Yhteenveto tutkimustuloksista 29.10.2013 Taloudelliset vaikutukset Rallitapahtuman aikainen kulutus Katsojat* VIP- vieraat Tiimit* Media YHTEENSÄ 13.9 M 2.2 M 0.7

Lisätiedot

Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihdon muutos Pirkanmaalla 2003-2012 Kaikki toimialat (vuosimuutos-%)

Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihdon muutos Pirkanmaalla 2003-2012 Kaikki toimialat (vuosimuutos-%) Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Liikevaihdon muutos Pirkanmaalla 2003-2012 Kaikki toimialat (vuosimuutos-%) Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Liikevaihto päätoimialoittain

Lisätiedot

MAAKUNTAVALTUUSTON SEMINAARI 6.6.2011

MAAKUNTAVALTUUSTON SEMINAARI 6.6.2011 MAAKUNTAVALTUUSTON SEMINAARI 6.6.2011 Aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen SEMINAARIN OHJELMA 9.00 Maakuntakaavatyön tilanne, Riitta Väänänen Maakuntakaavatyön tilanne Kaupan suunnittelukysymykset

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Valtion ja kuntien elinkeinotoiminta on lisääntynyt läpinäkyvyyttä markkinoilla lisättävä

Valtion ja kuntien elinkeinotoiminta on lisääntynyt läpinäkyvyyttä markkinoilla lisättävä Johtaja Martti Pallari Valtion ja kuntien elinkeinotoiminta on lisääntynyt läpinäkyvyyttä markkinoilla lisättävä Tiedotustilaisuus Suomen Yrittäjissä 6.6.2007 6.6.2007 1 Julkisen sektorin elinkeinotoiminta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä

Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä Ruralia-instituutti / RegFin-tiimi www.helsinki.fi/ruralia

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa. Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö

Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa. Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö Näkökulmia kaupan yhdyskuntarakenteelliseen sijaintiin SYKEn hankkeissa

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Keskustabarometrit kuntien keskustojen toimintojen ja elinvoimaisuuden tueksi case Tampereen seutu

Keskustabarometrit kuntien keskustojen toimintojen ja elinvoimaisuuden tueksi case Tampereen seutu 19.4.2013 1 (5) Keskustabarometrit kuntien keskustojen toimintojen ja elinvoimaisuuden tueksi case Tampereen seutu Keskusta-alueiden toimintojen, elinvoimaisuuden ja viihtyisyyden kehittäminen on yksi

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen

Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015 Mikko Leinonen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta 18.8.215 päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.215) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku

Lisätiedot

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2007 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta.

Lisätiedot

Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa

Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa 1.6.2015 Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus SYKE Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Aloittaneiden yritysten määrä kasvanut 10 prosenttia edellisvuodesta myös lopettaneiden yritysten määrä kasvanut

Aloittaneiden yritysten määrä kasvanut 10 prosenttia edellisvuodesta myös lopettaneiden yritysten määrä kasvanut Yritykset 2007 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2006 Aloittaneiden yritysten määrä kasvanut 10 prosenttia edellisvuodesta myös lopettaneiden yritysten määrä kasvanut Aloittaneet ja lopettaneet

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

Uutta vetovoimaa bisnekseen.

Uutta vetovoimaa bisnekseen. Magneetti vetää uusia mahdollisuuksia Kurikkaan Kurikan Magneetti on uusi yritysalue ja kaupungin ykköshanke, joka yhdistää keskustan ja kolmostien vilkkaan valtaväylän. Uutta vetovoimaa bisnekseen. WWW.KURIKKA.FI

Lisätiedot

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin WHOLE-hanke asiantuntijatyöpaja 17.5.2016 Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin Saavutettava sijainti resurssina Liikenteen laajemmat vaikutukset

Lisätiedot