Talousarvio 2008 Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2008 Taloussuunnitelma 2008-2010"

Transkriptio

1 Talousarvio 2008 Taloussuunnitelma Kv

2 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 TALOUSSUUNNITELMA JOHDANTO... 5 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE HENKILÖSTÖ VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT TYTÄRYRITYKSET KÄYTTÖTALOUSOSA VIHDIN KUNNAN TULOSLASKELMAT HALLINTOKESKUS HALLINNON JA TALOUDEN TULOSALUE RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUN TULOSALUE PERUSTURVAKESKUS PERUSTURVAKESKUKSEN HALLINTO TERVEYS- JA VANHUSPALVELUJEN TULOSALUE ERIKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUE PERHEHUOLLON TULOSALUE LASTEN PÄIVÄHOIDON TULOSALUE SIVISTYSKESKUS KOULUTUS JA VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUN TULOSALUE TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS PELASTUSPALVELUJEN TULOSALUE TEKNISTEN PALVELUJEN TULOSALUE SISÄISEN TEKNISEN TUOTANNON TULOSALUE KIINTEISTÖJEN KULUTUS- JA ULOSVUOKRAUKSEN TULOSALUE YMPÄRISTÖPALVELUJEN TULOSALUE KIINTEISTÖNMYYNTI JA KAAVOITUSSOPIMUKSET -TULOSALUE INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA TULOSLASKELMAN RAHOITUSTULOT JA -MENOT RAHOITUSLASKELMAN RAHOITUSTULOT JA MENOT LIIKELAITOS VIHDIN VESIHUOLTOLAITOS Kansikuva: Vihdin kirkonkylä, Kirkkoniementie Kuvaaja: Vuokko Kihlanki-Hirvonsalo 2

3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS KUNNAN TALOUS SÄILYY TASAPAINOSSA VUONNA 2008 Vihdin kunnan käyttötalous pysyy tulevana vuonna tasapainossa, mutta kunnan velkaantuminen jatkuu ennustetulla tavalla. Velkaantuminen aiheutuu talouden- ja palveluiden tasapainottamisohjelmaan sisältyvistä investoinneista, jotka saatetaan päätöksen vuoden 2008 aikana. Investointiohjelmalla on mahdollistettu käyttötalouden tehostaminen ja varautuminen kunnan ripeänä säilyvään noin 2 % väestökasvuun. Valtuustokauden aikana tehdyt palveluiden keskittämistoimenpiteet näkyvät vuoden 2008 talousarviossa useiden palveluiden yksikköhintojen maltillisena kasvuna. Erityisesti tämä näkyy koulutoimessa ja päivähoidossa, joihin keskittämistoimenpiteet ovat pääasiallisesti kohdistuneet. Merkittävin esimerkki on lukio-opetus, jossa tarjottavan kurssin yksikköhinta on saatu lukioiden yhdistämisellä laskemaan 14,9 % parantaen samalla kurssitarjontaa. Talouden tervehdyttämistoimenpiteitä ja kunnan taloudellista liikkumavaraa on vaikeuttanut vuoden 2007 ennustetut menoylitykset. Suurimmat talousarvioylitykset ovat kohdistuneet taloudellisesti merkittäviin palveluihin. Vuoden 2008 aikana vastaaviin talousarvioylityksiin ei ole mahdollisuutta vaarantamatta koko kunnan talouden tasapainoa. Kunnan talouden tasapainotila on saatu aikaan talouden ja palveluiden tasapainottamisohjelman mukaisin toimenpitein ja vuoden 2007 aikana erityisesti poikkeuksellisen hyvän verotulokehityksen johdosta. Vuoden 2008 talousarvion laadinnassa käyttöönotettu budjetointitapa osoittaa selkeästi palvelut, joiden osalta kustannuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Vuonna 2008 kunnan kaikki palvelut tullaan selvittämään niiden tarkoituksenmukaisen tuotantotavan ja tehokkuuden näkökulmasta. Toimenpiteet palveluiden laatutason ja kustannustehokkuuden parantamiseksi käynnistetään laadittavan selvityksen pohjalta. Yksikkökustannusten kasvu on saatava rajoittumaan inflaation tasolle. Tämä on tulevana vuotena erityisen vaikeaa johtuen tehdyistä kansallisista palkkaratkaisuista ja ostopalveluiden hintojen nopeasta noususta, eikä tätä voida saavuttaa kaikkien palveluiden osalta. Vihdin kunnan kannalta keskeisin kehittämiskohde on vuoden 2008 aikana kuntayhteistyössä Nummi-Pusulan ja Karkkilan kanssa käynnistettävä perusturvakuntayhtymä ja siihen kiinteästi liittyvä yhteistyö tukipalveluissa. Tulevan kuntayhtymän on kyettävä tuottamaan nykyistä parempia palveluita maltillisella kustannuskehityksellä. 3

4 Kunnan velkamäärä asukasta kohden kasvaa taloussuunnittelukaudella, ollen 2562 euroa asukasta kohden vuonna Tämä on kuitenkin noin 500 euroa alle talouden ja palveluiden tasapainottamisohjelmassa valtuustokauden lopulle määritellyn tason. Velkamäärää tulee supistaa ennustetta enemmän, jotta vuodelle 2012 suunniteltu terveyskeskusinvestointi voidaan toteuttaa. Tämä on mahdollista karsimalla jatkossa investointiohjelmaa ja tehostamalla käyttötaloutta. Investointiohjelman karsiminen tullaan tekemään palveluverkkosuunnitelman tarkistuksen yhteydessä keväällä Uskon, että Vihdin kunta tulee olemaan tulevaisuudessakin menestyvien kuntien joukossa. Menestys edellyttää kuitenkin työtä ja panostamista kunnan kilpailuetuihin. Onnistuminen on kunnan omissa käsissä ja tulevaisuuttamme ohjaa vahva yhteinen tahto luoda Vihdistä yhä parempi kunta asua ja yrittää. Petri Härkönen kunnanjohtaja 4

5 TALOUSARVION SITOVUUS Kuntalain 65 :n mukaan talousarvio on sitova ohje kunnan talouden hoitamista varten talousarviovuonna. Varoja saa käyttää vain talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin talousarviossa niihin on osoitettu käytettäviksi. Tulot peritään hyväksyttyjen maksujen ja taksojen mukaisina palvelutilanteessa tai mahdollisimman nopeasti tapahtuman jälkeen. Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova kunnanhallitukseen ja valtuustoon nähden keskuksittain, lautakuntiin nähden tulosalueittain, viranhaltijoihin sekä tulosalueen johtoon nähden tuoteryhmittäin, sitovana määräraha on toimintakate ja sitovina tavoitteina tuloskortin tavoitteet. Tarkastuslautakunnan osalta sitovuustaso on hallintokeskuksen, hallinto ja taloustulosalueen tuoteryhmän hallinto- ja toimistopalvelut tuloskortissa mainittu määräraha. Toimintakatetta laskettaessa ei oteta huomioon käyttöomaisuuden myynnistä kertyviä myyntivoittoja tai myyntitappioita, myyntivoittoja ei siten voi käyttää tulosalueen tai lautakunnan menojen katteeksi ja myyntitappioita ei tarvitse kattaa muilla tuloilla tai menojen vähennyksillä. Edellä selostetusta poiketen kunnanhallituksella on kuitenkin valtuus siirtää hallintokeskukseen varattu palkkavarausmääräraha muiden palvelukeskusten tulosalueille ja hallintokeskuksen muille tulosalueille. Palkkavarausmäärärahaan kuuluu järjestelyvaraerä ( euroa) sekä syksyn sopimuksen palkankorotukset ( euroa). Nämä erät on keskitetty hallintokeskuksen, hallinnon ja talouden tulosalueelle. Investoinnit ovat sitovia valtuustoon nähden toiminnoittain, tällä tavoin ne on esitetty myös investointisuunnitelmassa. Rahoitukseen merkityt tulot ja menot ovat sitovia kunnanhallitukseen nähden lajeittain. Vihdin vesihuoltolaitos on nettoperiaatteella toimiva liikelaitos. Kuntalain 13 :n mukaisesti kunnanvaltuusto hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Vihdin kunnan hallintosäännön 14 :n mukaan kunnanhallitus hyväksyy vesihuoltolaitoksen talousarvion. TALOUSSUUNNITELMA JOHDANTO Taloussuunnitelmassa sovitaan peruslinjaukset, joiden mukaan kunnassa tuotetaan palveluja, ja joiden mukaan kuntaa johdetaan. Suunnitelma on arvokeskustelun tulos niiden mahdollisuuksien puitteissa, jotka Vihdin kunnalla on käytettävissä. Muutospaineita julkiseen talouteen tulee monelta taholta. Valtiontalouden tasapainottaminen, rajojen asettaminen julkisen talouden velkaantumiselle, alijäämälle ja osuudelle bruttokansantuotteesta sitoo kunnallistalouden kiinteästi muun julkisen talouden kehitykseen. Kokonaisuutena julkinen talous on keskeisesti sidoksissa koko kansantalouden kehitykseen ja sitä kautta myös maailmantalouden kehitykseen. Yksittäisen kunnan toimintamahdollisuuksiin vaikuttaa kansantalouden kehityksen ohella taloudellinen kehitys oman kunnan alueella. Suomen talouden kasvuvauhti on jatkunut vahvana poikkeuksellisen pitkään. Kokonaistuotannon määrä on lisääntynyt tänä vuonna odotettua ripeämmin. Eri ennustelaitosten syyskuussa annetut arviot vuoden 2007 kansantuotteen määrän kasvusta ovat 5

6 olleet 4 ja 4,5 prosentin välillä. Vuodelle 2008 valtiovarainministeriö ennustaa kansantuotteeseen 3,3 prosentin kasvua. Vuonna 2007 kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan 2,5 prosenttia. Vuonna 2008 inflaatio pysynee kuluvan vuoden keskimääräisellä tasolla. Palkkaratkaisut ja tuottavuuskehitys vaikuttavat keskeisesti vuoden 2008 kustannuskehitykseen. Työllisyys on kehittynyt kuluvana vuonna suotuisasti. Työllisyysaste kasvaa vuonna 2007 yli 70 prosentin ja ensi vuodelle sen ennustetaan kohoavan 70,5 prosenttiin. Työttömyysasteen ennustetaan olevan keskimäärin 6,3 prosenttia vuonna Vihdin talouden tila suunnittelukaudella on haasteellinen. Viime vuodet jatkunut hyvä kansantaloudellinen kehitys on kasvattanut kunnan verotuloja merkittävästi. Samanaikaisesti kuitenkin myös toimintakulut ovat kasvaneet vauhdilla. Vihdillä on mahdollisuudet selvitä tulevaisuuden haasteista. Vihdin sijainti ja muut edellytykset elinkeinoelämän myönteiselle kehitykselle ovat hyvät. Kuntalaistoiminta ja asukkaiden aktiivisuus on erittäin tärkeä ja myönteinen piirre Vihdissä. Valtuusto hyväksyi kunnan talouden ja palvelujen tasapainottamisohjelman vuosille Talousarvion ja suunnitelman pohjana on edelleen ollut em. valtuustoohjelman mukainen tavoite, jonka mukaan Vihdin kunnan talous on vuonna 2008 kuntalain tarkoittamassa tasapainossa. Hyväksytty tasapainotussuunnitelma toimii kunnan toiminnan ja talouden ohjaajana kuntastrategian tapaan. Talouden tasapainotus on edelleen kunnan talousarvion ja lähivuosien tärkein tavoite, joka ohjaa kunnan toimintaa. Vuoden 2008 talousarvio on merkityksellinen mm. sen vuoksi, että nyt kunnassa on ensimmäistä kertaa siirrytty yksikköhintapohjaiseen budjetointiin sekä tuloskorttien käyttöön käyttötalouden laadinnassa. Talousarvion toteutumaa seurataan säännöllisin väliajoin ja toteutumasta raportoidaan valtuustolle seurantaraportein vähintään kaksi kertaa vuodessa. KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNIT- TELUKAUDELLE Kunnallistalouden kehitysarvioiden mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 4 prosenttia. Vuonna 2007 kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan 7 prosenttia edellisestä vuodesta ja vuonna 2008 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan noin 6 prosenttia. Verotuksen keventämistoimet vähentävät kuitenkin kunnallisveron tuottoa noin sata miljoonaa euroa. Vihdin kunnan talouden kehitys on kiristymään päin. Omaisuutta on myyty aikaisemmilla tilikausilla ja myös kuluvana kautena. Palveluverkkoa ja toimintaa on kehitetty. Näin on saatu talous tasapainoon ja ylijäämää tilinpäätökseen jo toista kertaa peräkkäin. Toimintakulujen kasvu on ollut nopeaa ja kasvu näyttää edelleen jatkuvan ripeänä. Myös investointeihin on kuluu paljon varoja erityisesti tänä ja ensi vuonna. Tämä kasvattaa kunnan lainakantaa huomattavasti ja kasvu tulee jatkumaan koko taloussuunnittelukauden, kuitenkin siten, että suurin investointivuosi on Verotulojen kasvu näyttää pienenevän talousarviovuonna ja suunnitelmakauden loppuvuosina kehitys on jo huomattavasti maltillisempaa. Tämä osaltaan luo painetta kehittää toimintaa ja palveluja siihen suuntaan, että kunnan talous kestää myös verotulojen hitaammankin kehityksen. Verotulojen kasvu on talousarviossa n. 5,8 prosenttia verrattuna ennusteeseen ja taloussuunnitelmavuosina 4,4 ja 2,8 prosenttia. Toimintakulujen kehitys on rajua. Ellei toimenpiteitä kulukehityksen kohtuullistamiseksi aloiteta heti, maltillisempaa kulujen kasvua ei voida odottaa. Oheinen kuvio osoittaa, että kunnan tulorahoitus ei ole 6

7 riittänyt poistojen kattamiseen kaikkina vuosina. Taloussuunnitelman viimeisinä vuosina vuosikate pienenee ja samanaikaisesti poistot kasvavat. Tasapainoisen kunnallistalouden vähimmäisvaatimus on, että vuosikate kattaa poistot. Voimakkaasti kasvavalla kunnalla vaatimus on vieläkin kovempi, yleisesti on verrattu vuosikatteen riittämistä investointeihin. Tulorahoituksen riittävyys investointien kattamiseen on suurimmillaan vuonna 2010, koska tällöin investoinnit ovat pienimmillään. Vaikka talousarviovuonna 2008 vuosikate on korkeimmillaan, on tulorahoituksen riittävyys on pienimmillään, koska investointienkin taso on korkeimmillaan. Vuosikate ja poistot , Vuosikate Poistot Pitkäaikaisten lainojen määrä kasvaa, sillä lainakanta vuonna 2006 oli 1833 euroa asukas- ta kohti ja vuonna 2010 lainan määrä asukasta kohti arvioidaan olevan 2562 euroa. Lainamäärä per asukas kasvaa voimakkaasti vuonna 2008, jolloin myös investoidaan eniten. Lainamäärän kasvaessa myös korkokulut kasvavat voimakkaasti, vaikkakin korkotason kasvun arvioidaan talttuvan taloussuunnittelukaudella. Lainojen korkokulut ovat noin 2,9 milj. euroa eli noin 105 euroa/asukas. Vuoden 2008 talousarvion mukaan toimintakulut ovat 116,0 milj. euroa (mukana liikelaitos). Vuoden 2007 ennusteeseen verrattuna toimintakulut kasvavat 4,6 % ja verrattuna edelliseen talousarvioon 9,1 prosenttia. Toimintakatteen kasvu, jossa on mukana käyttöomaisuuden myyntivoitot, on 5,0 % ja ilman myyntivoittoja 5,2 %, verrattuna vuoden 2007 ennusteeseen. Toimintakate, joka on sitova, kasvaa ensimmäisenä talousarviovuotena, mutta kasvun kehitys hidastuu suunnitelmavuosina, pysyen kuitenkin koko ajan yli 4 prosentin. VERORAHOITUS Verorahoitus tarkoittaa kunnan verotulojen ja valtionosuuksien yhteismäärää. Kuntien ve- kunnan verotulojen osuus verorahoituksesta on tällä hetkellä noin 83 % ja valtion- rotulojen arvioidaan kasvavan n. 6 prosenttia vuonna Vihdin osuuksien osuus siten noin 17 %. Kunnan verotulot kasvoivat vuonna 2006 noin 8,5 % ja 7

8 vuoden 2007 verotuloennuste näyttää yli 11 % kasvua. Kasvuun vaikuttaa osaltaan kunnallisveroprosentin nosto edellisestä vuodesta. Vuonna 2008 verotulojen arvioidaan kasvavan noin 5,8 prosenttia. Vihdin verotulojen kasvu on ollut varsin ripeää vuoden 2003 jälkeen, kuten oheinen kuvio osoittaa. Kasvua tukee väestön kasvun lisäksi palkkaratkaisuihin sisältyneet korotukset. Verotulon kasvu ja kehitys M / % ,0 % ,0 % 80 10,0 % 8,0 % 60 6,0 % 40 4,0 % 20 2,0 % E Verotulot M Ilman vero% korotusta Muutos edelliseen vuoteen 0,0 % Vihdin verotuloennuste näyttää varsin voimakasta kasvua vuodelle 2007 mutta kasvun arvioidaan taittuvan ja hiljenevän huomattavasti kun taloussuunnitteluvuosia edetään. Vihdin kunnallisveroprosentti on 19,25, jota korotettiin vuodelle ,5 prosenttiyksiköllä. Veronkorotuksen vaikutus on n. 2,2 milj. euroa vuonna Kunnallisveron kasvun arvi- olevan vuonna 2007 yli 11 prosenttia. Arvio perustuu aikaisempien verovuosien oidaan tiedoista sekä toteutumista tehtyyn malliin. Kunnallisveron kasvun arvioidaan kuitenkin laskevan 5,9 prosenttiin vuonna Viimeisenä taloussuunnitteluvuotena kasvun arvioidaan olevan n. 2,9 prosenttia. Yhteisöverotulojen ennustetaan kokonaisuutena kasvavan, Vihdissä vuoden 2008 yhteisöverotuloksi on ennustettu n. 3,1 milj. euroa. Arvio on suoraan Vihdin kunnan yhteisöveron jako-osuuden mukainen. Muina suunnitteluvuosina yhteisöveron tuotto kasvaa arvion mukaan n. 3,4%. Kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodesta 2006 alkaen. Asuinkiinteistöjen veroprosentti on 0,3, muiden kuin vakituisesti asuttujen asuinkiinteistöjen veroprosentti on 0,9 ja yleinen 8

9 kiinteistöveroprosentti 0,75. Lisäksi lakimuutoksen johdosta rakentamattomille rakennuspaikoille on määrätty 3 prosentin kiinteistövero. Kiinteistöveron tuotoksi talousarviossa on ennakoitu noin 3,6 milj. euroa ja keskimääräiseksi suunnittelukauden kasvuksi n. 1 prosentti. Talousarvioluku on verottajan laskennallisesta kiinteistöverotilastosta. Kasvu tulee lähinnä verottajan toimesta tehtyjen verotusarvojen tarkistusten sekä veropohjan kasvun kautta. Valtionosuudet ovat vuonna 2008 n. 18 milj. euroa, jossa on kasvua n. 5,6 prosenttia. Indeksitarkistusten sekä ns. uusimuotoisen kustannusjaon tarkistuksen johdosta valtion- osuuksien määrä kasvaa. Valtionosuudet kasvavat myös oppilasmäärän lisääntymisen ja väestökasvun johdosta. Lisäksi kunnille tilitetään jälkikäteen aikaisempina vuosina mak- jääneitä valtionosuuksia. Toisaalta vähennyksiä valtionosuuteen aiheutuu mm. samatta sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksujen korotuksen vaikutuksen vähentämisestä valtionosuuksista. Kaikki edellä mainitut vaikutukset huomioiden valtionosuuksien määrä nousee arvion mukaan vuonna 2008 mainittuun n. 18 milj. euroon. Verorahoitus E Valtionosuudet Verotulot TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Vuoden 2008 talousarviossa toimintakate (mukana liikelaitos) on 94 % verorahoituksesta, kun se vuoden 2007 talousarviossa on 91 %. Kehitys on oikean suuntainen, koska se tar- myyntivoittojen ja toimintatuottojen osuuden kasvamista, toimintakulujen osuuden koittaa pienenemistä sekä edesauttaa vuosikatteen ja tuloksen positiivista kertymistä. Toiminta- tarkoituksenmukaisilla tuottojen kasvua tulisi edelleen tukea toimenpiteillä. Toimintakulujen kasvua on syytä verrata myös verotulojen kasvuun, koska pitkällä aikavälillä kulujen kasvu ei saisi ylittää verotulojen kasvua, kasvu saisi olla enintään verorahoituksen kasvun tasoa. 9

10 VERORAHOITUS JA TOIMINTAKULUT VERORAHOITUS TOIMINTAKULUT Talousarvion henkilöstökulujen kasvu on vuoden 2007 talousarviosta on 5,3 % ja ennusteesta 4,0 prosenttia. Henkilöstökuluissa on hallintokeskuksen määrärahoihin varattu euroa keskitettynä varauksena vuoden 2008 järjestelyvaraeräluonteisiin palkantarkistuksiin. Yhtenä kokoaisuutena on myös pidetty henkilöstön tulevat palkankorotusarviot taloussuunnittelukau- n d elle. Palkankorotukset tullaan jakamaan tarkemmalle tasolle kun lopullinen ratkaisu tiede- tään. Tällä hetkellä palkankorotusarvio on tehty sillä oletuksella, että kaikki sopijapuolet tulevat noudattamaan j o tehtyä sopimusta. Palvelujen ostoihin on varattu määrärahaa 4,1 % enemmän kuin vuoden 2007 ennusteessa ja 12,9 prosenttia enemmän kuin 2007 talousarviossa. Ostopalveluihin varattua määrärahaa kasvattaa erityisesti erikoissairaanhoidon ostopalvelujen kustannusten nousu, kuljetuspalvelujen lisääntyminen ja kustannustason nousu sekä pelastustoimen maksuosuuden nousu. Erikoissairaanhoidon ostopalveluissa on otettu huomioon myös HUS:ilta saatu ar - vio syksyn uusien palkankorotusten tuoma kuluje n kasvu. Toimintatuotot ilman myyntivoit- to ja lisääntyvät vuoden 2007 talousarvioon verrattuna 4,4 %. 10

11 Toimintatuotot ja -kulut sekä toimintakate /asukas Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate VUOSIKATE JA TILIKAUDEN TULOS Vuosikate kertoo, paljonko kunnan tulorahoituksesta jää toiminnasta aiheutuvien käyttömenojen kattamisen jälkeen investointeihin. Tulorahoituksen katsotaan yleisesti olevan laskennallisesti tasapainossa, kun vuosikate vastaa suunnitelmapoistoja (vuosikate/poistot = 100 %). Poistojen tulisi taas vastata keskimääräistä korvausinvestointitasoa. Vahvasti kasvavien kuntien voidaan katsoa tekevän poikkeuksen tästä yleissäännöstä, koska tällaisilla kunnilla on kasvusta johtuvia tarpeita investoida palvelurakenteeseen ja palvelujen järjestämiseen korvausinvestointitasoa enemmän. Vuoden 2008 talousarviossa (mukana liikelaitos) vuosikate on 7,9 milj. euroa ja poistot 7,8 milj. euroa, jolloin suhde on n.102 %. Näin tarkastellen tulorahoituksen tulisi riittää korvausinvestointeihin. Vihdin investointitahti on kuitenkin ollut vuosina 2006 ja 2007 ja on vielä vuonna 2008 poikkeuksellisen kova. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan on käytettävä velkarahoitusta, realisoitava omaisuuttaan ja/tai kulutettava käyttöpääomaansa palvelurakenteen ylläpitämiseksi ja investointien rahoittamiseksi. Rahavirtapohjaisemmassa tarkastelussa vuosikatetta verrataan investointeihin, jolloin nähdään kuinka hyvin rahavirta riittää tehtäviin investointeihin ilman lainanottoa. Tällöin voidaan nähdä, että kunnan investointiohjelman läpivienti vaatii mittavaa lainanottoa. Vuosikatteen tulee riittää myös otettujen lainojen lyhennyksiin. Lisälainan ottaminen lyhennysten kattamiseen ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista. 11

12 Vuosikate, nettoinvestoinnit ja lainan lyhennykset milj. euroa 20, ,0 10,0 5,0 0,0 Vuosikate Nettoinvestoinnit Lyhennykset Vuonna 2007 ennustettu vuosikate (mukana VVHL) on noin 7,3 milj. euroa. Vuosikate täytyy suhteuttaa kunnan kokonaistilanteeseen ja toimintaan, eikä ole järkevää asettaa eksaktia euromääräistä rajaa, koska sen riittävyys määräytyy toimintatuottojen ja kulujen ja investointien suhteen perusteella. Vuosikate on kuitenkin kyettävä jatkossa nostamaan vähintään poistojen tasolle. Pysyvä keino talouden tasapainottamiseksi on jatkaa edelleen voimakkaasti palvelurakenteen uudistamista ja samalla toiminnan tehostamista kustannustason alentamiseksi. Tämä on myös meneillään olevan talouden tasapainotussuunnitelman tavoite. Talousarviovuonna 2008 Vihdin kunnan talous on tasapainossa. Tilikauden tuloksen arvioidaan muodostuvan n. 0,2 M positiiviseksi. Taloussuunnittelukauden vuosina 2009 ja 2010 vuosikate heikkenee samanaikaisesti kun mittavista investoinneista johtuvat poistot ja rahoituskulut kasvavat voimakkaasti. Tämä johtaa tilikauden tuloksen kääntymisen suunnittelukauden viimeisinä vuosina negatiiviseksi ja taseen ylijäämä pienenee voimakkaasti jääden n. 9,3 M positiiviseksi viimeisenä taloussuunnitteluvuotena. 12

13 Vuosikate, poistot ja yli-/alijäämä milj. euroa 10, E ,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Vuosikate Poistot Tilikauden yli-/alijäämä INVESTOINNIT Vuoden 2007 muutetun talousarvion investointeihin varattiin noin 26,8 milj. euroa, ennusteen mukaan toteuma tulee olemaan 24,7 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit olivat Otalammen ja Pajuniityn palvelukeskukset ja Vihdin lukion laajennus. Vuosi 2007 oli ja on merkittävä vuosi investointien kannalta, tällöin tehtiin suuri osa talouden ja palvelujen tasapainotussuunnitelman mukaisista ns. kynnysinvestoinneista. Vuoden 2008 talousarviossa jatketaan vielä kesken olevia investointeja, jolloin ne uudelleen budjetoidaan. Investointiohjelman mukaan vuoden 2008 investoinnit ovat yhteensä 20,2 milj. euroa. Vuoden 2008 investointitaso poikkeaa palveluverkkosuunnitelmasta. Palveluverkkosuunnitelmassa vuoden 2008 investoinneiksi oli suunniteltu 13,7 milj. euroa. Poikkeamat em. suunnitelmaan johtuvat investoinneista jotka eivät ole olleet mukana suunnitelmassa tai alkuperäisen investoinnin kustannusarvio on kasvanut tai investointi on siirtynyt edelliseltä vuodelta uudelleen budjetoitavaksi. Vuonna 2009 investointitaso laskee 13,8 milj. euroon ja vuonna ,6 milj. euroon. Uusinvestointien lisäksi on huolehdittava myös korjausinvestoinneista, jotta korjausvelan kasvu voitaisiin minimoida. Uudet kaava-alueet ja odotettavissa oleva muuttovoitto aiheuttavat puolestaan tarvetta kunnallistekniikan investointeihin. Investoinnit rahoitetaan heikkenevän tulorahoituksen johdosta ottamalla lisää pitkäaikaista lainaa. 13

14 Investoinnit milj. euroa (ei VVHL) HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrää seurataan henkilötyövuosilaskennalla, joka perustuu todellisiin työssäolo- ja palvelussuhdeaikoihin. Seurantaa varten on henkilöstömäärätavoitteet kuvattu alla olevassa taulukossa henkilötyövuosina tulosaluetasolla vuosille Taulukossa "Tarkistetut suunnitellut luvut" ilmaisevat tasapainottamissuunnitelman perusteella eräiltä osin tarkistetun henkilöstömäärän kokoaikaisiksi muutettuna. "Tehty työaika", joka on varisnainen seurannan tunnusluku, kuvaa todellista palvelussuhdetietoihin perustuvaa työaikaa (= palvelussuhdeajat, joista vähennetty vuosilomat, sairauslomat, muut virkavapaat ym. keskeytykset). Seuranta antaa siten tarkan raportin työpanoksesta. Alla olevasta taulukosta ilmenevät toteutuneet henkilötyövuodet vuosina sekä henkilötyövuositavoitteet vuosille 2007 ja 2008 ("Tehty työaika"). Tasapainotussuunnitelmasta poiketen vuodelle 2008 on suunniteltu kaikkiaan kolmen vakinaisen ja 5,5 määräaikaisen henkilön palkkaaminen. Muutosten perusteina ovat toiminnalliset ja taloudelliset syyt niin, että lisääntynyttä henkilöstömenoa vastaava määrä on vähennetty ostopalveluista, rahoitetaan perittävillä maksuilla tai muuten erillisrahoituksesta, tai saadaan vähennettyä tulevina vuosina toteutettavasta henkilöstömenojen vähennyksestä. Lisäksi ympäristöterveydenhuollon henkilöstö vähenee kolmella toiminnon hallinnoinnin siirtyessä lukien Lohjan organisaatioon. 14

15 Em. lisäykset ja perustelut ovat tehtävittäin seuraavat: Perusturvakeskus: 1. työterveyshoitaja, vakinainen työsuhde Palvelutoiminnan laajentuminen, rahoitetaan palvelujen myynnillä 2. vanhuspalvelut/lähihoitaja, vakinainen Painopisteen siirtäminen kotona tapahtuvaan hoitamiseen, rahoitetaan asumispalvelujen ostopalvelusta/ määräraha pyritään pitämään v:n 2007 tasolla 3. vanhuspalvelut/lähi-/sairaanhoitaja Painopisteen siirtäminen kotona määräaikainen -> tapahtuvaan hoitamiseen, rahoitetaan kokonaan testamenttivaroista, säästöä ostopalveluissa Tekninen ja ympäristökeskus: 4. kunnallistekniikka/suunnittelija, vakinainen Työruuhka, "hiljaisen tiedon siirtäminen, tulot/ostopalvelusäästöt kattavat pääosin menot, henkilöstötarve jatkossa harkitaan eläköitymisen yhteydessä 5. kaavoitus/suunnittelija, Työruuhka, rahoitetaan osin määräaikainen -> ostopalvelusäästöillä 6. rakennusvalvonta/tarkastus- Työruuhka, rahoitetaan lupa- ja teknikko, määräaikainen -> tarkastusmaksuilla 7. rakennusvalvonta/selvitystyö ½ hlöä, Määräaikainen selvitystyö, rahoitetaan määräaikainen -> tulojen lisääntymisellä 8. mittauspalvelut/mittamies Työruuhka, maksutulot kattavat pääosin määräaikainen -> menot 9. tuotanto/kunnossapitotyö Työruuhka, rahoitetaan määräaikainen -> ostopalvelusäästöillä Vuonna 2006 hyväksytyssä henkilöstöstrategiassa painopistealueita ovat johtamisen kehittäminen, osaamisen varmistaminen, kannustava palkitseminen ja työskentelyedellytykset. Vuodelle 2008 on asetettu mitattavat henkilöstötavoitteet kaikille johtamisen tasoille. Vuonna 2008 on keskeistä saada johdettua sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä siihen liittyvien tukipalveluiden kuntayhtymien valmistelu ja perustaminen niin, että muutos tapahtuu hallitusti. Tässä tarkoituksessa muutoksen johtamisessa keskitytään erityisesti yhteistoiminnan varmistamiseen valmistelussa ja täytäntöönpanossa. Henkilöstövoimavarojen suunnittelua tehdään systemaattisesti ja yhtenäisin käytännöin, jotta paitsi toimintatapamuutosten läpivienti niin myös eläköitymisen aiheuttamat muutokset saadaan läpivietyä hallitusti. 15

16 HENKILÖTYÖVUOSIEN SEURANTA JA TAVOITTEET Tarkistetut suunn.luvut Toteutunut tehty TA Tarkistetut suunn.luvut Toteutunut tehty TA Tarkistetut suunn.luvut Tavoite tehty TA Tarkistetut suunn.luvut Tavoite tehty TA HALLINTO Hallinto ja talous 37,25 33,98 46,20 38,02 44,20 37,61 40,20 34,21 Ruoka- ja siivouspalvelut 138,10 115,85 134,75 114,21 134,05 114,08 132,45 112,71 PERUSTURVA Hallinto 6,00 5,58 2,00 1,87 2,00 1,70 2,00 1,70 Terveyden- ja sairaanhoito 105,50 85,13 104,50 86,09 104,50 88,93 100,50 85,53 Vanhuspalvelut 109,00 95,29 108,00 83,60 94,50 80,42 96,50 82,12 Perhehuolto 24,50 20,29 28,50 20,84 29,00 24,68 29,00 24,68 Päivähoito 293,50 227,98 293,50 234,76 298,50 254,02 300,00 255,30 SIVISTYS Kasvatus- ja koulutus 323,20 283,58 327,20 286,46 321,70 273,77 319,70 272,06 Kulttuuri- ja kansalaistoimi 23,50 19,93 22,50 19,76 21,90 18,64 21,70 18,47 Liikunta 19,00 13,73 10,50 11,29 10,50 8,94 10,50 8,94 Nuoriso 11,60 16,09 11,60 20,72 11,60 9,87 10,60 9,02 TEKNINEN- JA YMPÄRI Tekninen 95,00 75,65 93,05 76,17 91,80 78,12 94,30 80,25 VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT VÄESTÖ Vesilaitos 14,00 10,72 13,00 10,74 13,00 11,06 13,00 11,06 yht 1200, , , , , , ,45 996,05 Vihdin väestömäärän kasvuvauhti hidastui 1990-luvun alkupuolella, mutta tästä huolimatta se on ollut riittävä pitämään kunnan väestörakenteen edullisena. Viime vuosina kunnan nettomuutto on ollut selvästi positiivista ja yhdessä syntyvyyden (enemmyyden) kanssa se on merkinnyt noin 2 %:n vuosittaista väestömäärän kasvua. Pääkaupunkiseudun väestömäärän ennustetaan kasvavan merkittävästi lähivuosina. Uusilla kaava-alueillaan Vihti tarjoaa kilpailukykyisen vaihtoehdon pääkaupunkiseudulle ja pääkaupunkiseudulla muuttavalle väestölle. Vihdin väestömäärän kasvutavoite on noin 2 % vuodessa Väestömäärän kehitys Kaaviossa esitetty Vihdin väestömäärän kehitys perustuu vuodesta 2006 eteenpäin väestösuunniteohjelman tuottamiin tuloksiin. 16

17 Päivähoitoikäisten määrä kasvaa jonkin verran suunnittelukaudella. Peruskouluikäisten määrä kasvaa merkittävästi ja vuosittaiset heilahtelut ovat suuria. Vuoden 2010 jälkeen vanhusten määrä ja osuus väestöstä kasvaa aiempaa nopeammin. TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT Vihdissä asuvan työllisen työvoiman määrä laski 1990-luvun alkupuolella. Se kääntyi uudelleen nousuun vuonna Vuonna 1990 työllisen työvoiman osuus väestöstä oli noin 52 %. Vuoden 2004 tilastojen mukaan se oli 49 %. Vihdissä sijaitsevien työpaikkojen määrä laski 2000-luvun alussa. Elinkeinorakenne- ja työssäkäyntitilastojen mukaan vuonna 2004 työpaikkojen määrä kääntyi jälleen nousuun. Vuoden 2005 ennakkotiedon mukaan Vihdissä oli työpaikkoja Työttömien määrä on pysynyt läänin keski-tason alapuolella. Kunnan harjoittama elinkeinopolitiikka on painottunut yleisten toimintaedellytysten luomiseen. Kunnan elinkeinopolitiikan linjauksia tarkistetaan ja elinkeinopolitiikkaan panostetaan entistä enemmän. Elinkeinopolitiikka on keskeinen väline kunnan kehitysedellytysten turvaamisessa. Vihdin työttömyysasteen kehitys keskimäärin vuosittain sekä vuoden 2007 kehitys kuukausittain näkyy seuraavissa kaavioissa. Keskimääräinen työttömyysaste 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Vihdin työttömyysaste-% ,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Elokuu Syyskuu 17

18 TYTÄRYRITYKSET KIINTEISTÖ OY VIHDIN OPISKELIJA-ASUNNOT Vihdin kunta ja Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä omistavat molemmat yhtiöstä 50 %. Yhtiö omistaa Nummelassa asuntolainoitetun kerrostalon, jossa on opiskelijaasuntoja. Yhtiön tarkoituksena on vuokrata asuntoja Vihdissä opiskeleville tai vihtiläisille opiskelijoille. Käyttöasteen nostaminen on keskeinen tavoite vuodelle Tehtävässä onnistuminen edellyttää, että määräaikaisiin vuokrasuhteisiin otetaan myös muita kuin opiskelijoita. NUMMELAN ALUELÄMPÖ OY Uusia asiakkaita pyritään edelleen saamaan kaukolämmön piiriin. Vuodelle 2008 on jo selvitelty kahden vanhan ja kahden uuden asuntokohteen liittämistä kaukolämpöverkkoon. Lämmön myynnin määrällinen tavoite vuonna 2008 on MWh. PALMAN TIETO-TAITO-KESKUS OY Yhtiötä on ylläpidetty johdonmukaisesti ja talousarvion puitteissa, tukeutuen tehtyyn kiinteistön kuntoarvioon. Hoitovastikepuolella on syytä varautua vastikkeen korotukseen %, mikä noudattaa kiinteistön ylläpidon kustannusindeksejä. Korjausvastike säilynee ennallaan. KIINTEISTÖ OY ALA-NUMMELA Yhtiö omistaa Vihdin kunnan Ridalin kylässä rakentamattomat tilat Ala-Nummela RN:o 1:143 (pinta-ala m 2 ) ja Kirstilä RN:o 1:94 (pinta-ala m 2 ). Alueen kaavoitus on parhaillaan käynnissä ja on suunnitelmissa myydä joko yhtiönä tai tonttina. KIINTEISTÖ OY VIHDIN PERÄSIMENTIE 5 Yhtiön omistaa kokonaisuudessaan Nummelan Teollisuustalo Oy, jonka omistaa Vihdin kunta. Yhtiön tilat ovat vuokrattuina Mikrolog Oy:lle, joka myös suorittaa lunastuslyhennystä vuosittain. Yhtiön tavoitteena on pitää yhtiön rakennus olemassa olevassa kunnossa ja antaa suhteellisen edullisia vuokratiloja Vihtiläisille pk-yrityksille VEIKKOINKORPI I OY Yhtiön osakekannan omistaa kokonaisuudessaan Vihdin kunta. Yhtiön omistamat hallitilat ovat vuokratut. 18

19 Pyritään pieneen positiiviseen ylijäämään, jolla pyritään vastaisuudessa kunnostamaan kiinteistön rakennusta. Yhtiön tavoitteena on pitää yhtiön rakennus olemassa olevassa kunnossa ja antaa suhteellisen edullisia vuokratiloja Vihtiläisille pk-yrityksille. NUMMELAN TEOLLISUUSTALO OY Yhtiön osakekannan omistaa kokonaisuudessaan Vihdin kunta. Yhtiön Tehtaantie 4-6:n rakennus pyritään myymään tai vuokraamaan. Nykyinen vuokralainen on irtisanoutunut. Yhtiön Harjutie 14:n rakennus on 100 %:sti vuokrattu, mikä tilanne pyritään säilyttämään. Yhtiön tavoitteena on pitää yhtiön rakennukset olemassa olevassa kunnossa ja antaa suhteellisen edullisia vuokratiloja Vihtiläisille pk-yrityksille. 19

20 KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötaloutta sen tavoitteita, toimenpiteitä ja määrärahoja tarkastellaan, suunnitellaan, seurataan ja ohjataan tuloskortein. Tuloskortti on rakenteeltaan nelitasoinen: kunta-, keskus-, tulosalue- ja tuoteryhmätaso. Kortin ensimmäisellä sivulla on yleistä osio, joka on varattu talousarvio tekstille. Sen jälkeen tulevat eri näkökulmat (4) mittareineen, toimenpiteineen ja vertailu- sekä tavoitetietoineen. Seuraavaksi tulevat tuloslaskelmat talousarvioja suunnittelusarakkeineen. Alimman tason eli tuoteryhmätason jälkeen tulevat tuotekohtaiset laskelmat. Näiden laskelmien avulla voidaan havainnollisesti tarkastella tuotekohtaisesti palvelun kustannusten ja määrän kehitystä. Talousarviossa olevilla määrärahoilla ja asetettavilla tavoitteilla on selkeä yhteys. Tavoite on tehtäväkokonaisuudelle asetettu määrärahan käyttötarkoitusta, palvelutuotannon määrää, laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa kuvaava sitova ohje. Eri näkökulmista asetettujen tavoitteiden tulee olla keskenään tasapainossa ja niiden tulee olla realistisia, mutta silti riittävän tavoitteellisia. Lisäksi tavoitteiden tulee olla mitattavissa. Tavoitteesta vastaavalla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa tavoitteen toteutumiseen. Jokaisen tavoitteen kohdalla on esitetty myös ne toimenpiteet, joilla tavoite toteutuu. Tavoitteiden toteutumista seurataan mittaamalla tai arvioimalla. 20

21 TULOSKORTTI KUNTATASO Kunnan tuloskorttiin on koottu valtuusto-ohjelmassa, talouden ja palveluiden tasapainottamissuunnitelmassa sekä edellisissä talousarvioissa esitetyt kuntatason tavoitteet sekä täydennetty niitä uuteen talousarviokäytäntöön soveltuvilla mittareilla. Kunnan keskeisin tehtävä on tuottaa kuntalaisille heidän tarpeisiinsa, odotuksiinsa ja vaatimuksiinsa perustuvia palveluita mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Palveluiden tuottamisen on myös tapahduttava kunnan taloudelliset rajoitteet huomioon ottaen. Kunnan talouden on oltava tasapainossa. Kunnan tuloskortissa asiakastavoitteet on määritelty yleisellä tasolla, koska yksittäisiä palveluita koskevat tavoitteet on asetettu asianomaisissa tuloskorteissa. Kuntatasolla on tärkeää, että asiakkaiden mielikuvat vastaavat palveluiden todellista laatutasoa. Tämän vuoksi viestinnälle ja tiedottamiselle on asetettu tuloskortissa erilliset tavoitteet. Kunnan virastojen asiakaspalvelua halutaan parantaa. Tämän johdosta vuonna 2008 käynnistetään koulutusohjelma asiakaspalvelutehtävissä työskenteleville työntekijöille. Elinkeinopolitiikka on Vihdissä ollut keskeistä koko valtuustokauden ajan. Tuloskortissa asetetaan tavoitteita ja toimenpiteitä yritystoiminnan edistämiselle. Kunnan rooli elinkeinopolitiikassa on ensisijaisesti luoda puitteita menestykselle. Tämän johdosta yritysystävällisyyteen pyritään ensisijaisesti kaavoituksen avulla sekä yhteydenpidolla olemassa oleviin yrityksiin. Henkilöstön osalta tuloskortti keskittyy asiajohtamisen kehittämisen kautta parempaan työyhteisöön. Toimitilat arvioidaan niiden toimivuuden näkökulmasta ja päivitetään palveluverkkosuunnitelman kautta investointiohjelmaa havaittujen puutteiden osalta. Palkkio- tai palkitsemisjärjestelmän kehittäminen on mahdollistunut kunnan johtamisjärjestelmän kehittymisen kautta. Onnistumista voidaan tätä kautta arvioida paremmin myös yksittäisen työntekijän näkökulmasta. Palveluiden tuottamiseen käytetty työpanos on valtuustokauden aikana laskenut jonkin verran. Tämä on ollut mahdollista talouden- ja palveluiden tasapainottamisohjelman kautta. Väestön kasvuun suhteutettuna työpanoksen pienentyminen on merkittävä. Lyhyet sairauspoissaolot kertovat työyhteisön tilasta. Tämän vuoksi sairauspoissaolojen määrälle on myös asetettu tavoitteet. Sairauspoissaolot vaikuttavat myös työpanokseen ja sitä kautta kustannustasoon. Kunnan palveluiden tehokkuutta on vaikea arvioida kuntatasolla, kuten myös yksittäisen palvelun osalta. Uuden talousarviokäytännön kautta palvelutuotannon määrät on mahdollista erottaa yksikkökustannuksista. Vihdin tehokkuustavoitteena on pitää yksikkökustannusten keskimääräinen kasvu inflaatiota vastaavalla tasolla. Tärkein koko kuntaa koskeva toimenpide vuonna 2008 on jokaisen palvelutuotteen arviointi sen tuottamistavan tarkoituksenmukaisuuden, tehokkuuden ja laadun näkökulmasta. Kuntaan on välttämätön laatia ohjelma niistä tehostamistoimenpiteistä, joiden avulla kuntalaisten palvelutarpeen tyydyttämisestä kyetään huolehtimaan ottaen huomioon taloudelliset tosiseikat. 21

22 Yleistä Asiakasnäkökulmassa tavoitteiden mittauksessa käytetään ensisijaisesti palvelukohtaisten asiakastyytyväisyyskyselyiden tuloksia. Kuntalaisten mielikuvia palveluista mitataan vuosittain kuntalaistyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella. Kuntalaistyytyväisyystutkimuksen perusteella asetetut tavoitteet perustuvat "saldolukuun". Saldoluku kuvaa kyseisen tavoitteen osalta positiivisista ja negatiivisista vastauksista laskettua prosenttilukujen erotusta. Henkilöstönäkökulmassa tavoitteiden mittauksessa käytetään; 1) työtyytyväisyyskyselyä, jossa asteikko on 1-4 2) tehtyä työaikaa, joka on määritelty henkilötyövuosina 3) sairauspoissaoloja, joka on lyhyiden sairauspoissaolokertojen määrää henkilöä kohti Palvelunäkökulman mittaamisessa käytetään tuottavuus ja tehokkuusmittareita sekä asetetaan yleisiä tavoitteita palveluiden tuottamiselle. Palveluiden laatua arvioidaan asiakasnäkökulman perusteella. Laatu on vastaavuutta asiakkaiden tarpeisiin, vaatimuksiin ja odotuksiin. Asiakas Tavoitteet Toteuma 2006/2007 Tavoite 2008 o yritystoiminnan edistäminen +19,1 +40 o tiedottaminen kunnan palveluista -0,4 +10 o kunnan virastojen asiakaspalvelu +7,4 +15 o kunnan talousasioiden hoito -11,2 +5 o elinkeinohankkeiden markkinointi ja yhteydenpito yrityksiin o kunnanhallituksen ja yritysten yhteistilaisuudet o myönteinen viestiminen palveluista o viestinnällinen ilme käytäntöön o koulutusohjelma asiakaspalvelusta Henkilöstö Tavoitteet Toteuma 2006/2007 Tavoite 2008 o työolosuhteet (1-4) 2,71 2,8 o johtamisen laatu (1-4) 2,8 3,0 o työilmapiiri (1-4) 3,08 3,15 o tehty työaika 1004, ,84 996,05 o sairauspoissaolot 1,27 1,25 22

23 o epäasialliset toimitilat kartoitetaan ja täydennetään palveluverkkosuunnitelmaa hao johtamisessa ryhdytään aktiivisesti käyttämään seurantatietoja ja ennusteita toi- vaittujen epäkohtien osalta minnanohjauksen apuvälineinä o käynnistetään tuloksiin perustuvan palkkio- tai palkitsemisjärjestelmän rakentaminen o järjestetään 2 kertaa vuodessa koko henkilöstölle mahdollisuus tavata toisensa vapaamuotoisessa tilaisuudessa Palvelu Tavoitteet Toteuma 2006/2007 Tavoite 2008 o kunnan talous on tasapainossa (vuosikate > poistot) kyllä kyllä o kunnan palvelut on järjestetty tehokkaasti o tuotteiden painotettu nettoyksikköhinnan kasvu <3,0% ei < 3,0 % kyllä o Vihti on Uudenmaan yritysystävällisin kunta 2009 o Vihti on hyvä työnantaja (1-4) 2,78 2,90 o Vihti kasvaa hallitusti 2% - 2,5% vuodessa 2,15 % käyttöön palvelutuotannon seuranta- ja ennuste- o jokaisen palvelutuotteen tuotantotavan ja tuotantotehokkuuden arviointi suhteessa palvelun laatuun o perusturvan ja tukipalvelujen uudelleen organisointi o Valtatie I ja Valtatie II risteysalue asemakaavoitetaan elinkeinotoimintaa varten osayleiskaavan rajaukset huomioon ottaen o Nummelassa ollaan rakennuttamassa tai taajamaan ollaan asemakaavoittamassa kem uutta rakennusoikeutta elinkeinoelämän käyttöön. o toiminnanohjauksessa otetaan järjestelmä Talous Toteuma 2006/ta2007 Tavoite 2008 toimintatuotot/toimintakulut % 13,0/12,1 11,6 verotulot /asukas 2921/ investointien tulorahoitus % 30,4/23,5 36,5 lainat / asukas 1833/

24 VIHDIN KUNNAN TULOSLASKELMAT Tuloslaskelma - sisäiset ja ulkoiset Kunta yhteensä (ilman Vihdin Vesihuoltolaitosta) TA 2007 TP2006 TA2007 LTK2008 KV2008 KV2008, % TS2009 TS2010 TOIMINTATUOTOT , Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,0 Vuokrat ,1 Muut toimintatuotot ,3 Valmistus omaan käyttöön ,7 TOIMINTAKULUT , HENKILÖSTÖKULUT ,3 Asiakaspalvelujen ostot ,9 Palvelujen ostot ,0 Aineet ja tarvikkeet ,4 Avustukset ,9 Vuokrat ,8 Muut toimintakulut ,4 TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Korkotuotot ,3 Muut rahoitustuotot , Korkokulut ,0 Muut rahoituskulut , VUOSIKATE , Suunnitelman mukaiset poist , Satunnaiset tuotot ,0 Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron lis- /väh , Varausten lis- /väh+ Rahastojen lis- /väh+ TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , Bruttomenot keskuksittain TA 2008 Tekninen ja ympäristökeskus 10 % Hallintokeskus 10 % Sivistyskeskus 23 % Perusturvakeskus 57 % 24

25 Tuloslaskelma - ulkoiset Kunta yhteensä (ilman Vihdin Vesihuoltolaitosta) KEHYS TA 2007 TP2006 TA LTK2008 KV2008 KV2008, % TS2009 TS2010 TOIMINTATUOTOT , Myyntituotot ,9 Maksutuotot ,5 Tuet ja avustukset ,0 Vuokrat ,4 Muut toimintatuotot ,3 Valmistus omaan käyttöön ,7 TOIMINTAKULUT , HENKILÖSTÖKULUT ,3 Asiakaspalvelujen ostot ,1 Palvelujen ostot ,5 Aineet ja tarvikkeet ,4 Avustukset ,9 Vuokrat ,2 Muut toimintakulut ,4 TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Korkotuotot ,3 Muut rahoitustuotot , Korkokulut ,0 Muut rahoituskulut , VUOSIKATE , Suunnitelman mukaiset po , Satunnaiset tuotot ,0 Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron lis- /väh , Varausten lis- /väh+ Rahastojen lis- /väh+ TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄM , Toimintakulut ja toimintakate TP2006 TA2007 KEHYS 2008 LTK2008 KV2008 TS2009 TS Toimintakulut Toimintakate

26 Tuloslaskelma - ulkoiset Kunta yhteensä (mukana Vihdin Vesihuoltolaitos) TA 2007 TP2006 TA2007 LTK2008 KV2008 KV2008, % TS2009 TS2010 TOIMINTATUOTOT , Myyntituotot ,8 Maksutuotot ,5 Tuet ja avustukset ,0 Vuokrat ,4 Muut toimintatuotot ,3 Valmistus omaan käyttöön ,7 TOIMINTAKULUT , HENKILÖSTÖKULUT ,3 Asiakaspalvelujen ostot ,7 Palvelujen ostot ,6 Aineet ja tarvikkeet ,1 Avustukset ,9 Vuokrat ,2 Muut toimintakulut ,2 TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Korkotuotot ,3 Muut rahoitustuotot , Korkokulut ,2 Muut rahoituskulut , VUOSIKATE , Suunnitelman mukaiset po , Satunnaiset tuotot ,0 Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron lis- /väh , Varausten lis- /väh+ Rahastojen lis- /väh+ TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄM , Vuosikate ja poistot Vuosikate Poistot TP2006 TA2007 LTK2008 KV2008 TS2009 TS

27 HALLINTOKESKUS TULOSKORTTI Hallintokeskus Yleistä Hallintokeskus vastaa kunnan johtamis- ja kehittämistoiminnoista. Se koordinoi kunnan strategista suunnittelua ja toimintoja, huolehtii hallinnon ja talouden yleisestä ohjauksesta ja suunnittelusta sekä tukipalveluista. Hallintokeskus käsittää hallinnon ja talouden sekä ruoka- ja siivouspalveluiden tulosalueet. Hallintokeskus vastaa elinkeinopoliittisista linjauksista ja yrityspalvelujen järjestämisestä sekä kunnan yleismarkkinoinnista ja viestinnästä. Hallintokeskus ohjaa kunnan talouden ja toiminnan suunnittelua, maapolitiikkaa ja asuntopolitiikkaa sekä vastaa asumiseen liittyvistä viranomaispalveluista. Hallintokeskus toimii kunnanhallituksen ja valtuuston sekä kunnanjohtajan esikuntana, ohjaa kunnan muuta organisaatiota sekä neuvoo ja palvelee kuntalaisia ja muita asiakkaita. Keskus huolehtii koko kunnan organisaatiota koskevista tukipalveluista kuten tietohallinto, toimistopalvelut, koulutus- ja kehittämistoiminta, palkanlaskenta, laskentatoimi, ruokapalvelu ja siivous sekä hankinta-asioiden koordinointi. Hallintokeskukseen kuuluu myös kunnan maataloustoimi. Hallintokeskuksen elinkeinopoliittisena tavoitteena on yhteistyön tiivistäminen yrittäjien kanssa sekä elinkeinopalvelujen tehostaminen. Markkinoinnissa pyritään kuntakuvan selkiyttämiseen ja näkyvyyden lisäämiseen. Hallintokeskuksen suurin haaste on tukipalvelujen uudelleen organisointi perusturvakuntayhtymän aloittaessa toimintansa. Toisena päätavoitteena on talouden tasapainotussuunnitelmassa edellytettyjen hankkeiden loppuun saattaminen. Hallintokeskuksen henkilöstötavoitteena on 4,77 henkilötyövuoden vähennys, mikä sisältää kaikkien keskusten toimistohenkilökunnan yhteisen vähentämistavoitteen. Tavoite on erittäin tiukka tilanteessa, jossa toimistopalvelujen uudelleen organisointi vie runsaasti valmistelupanosta. Merkittävimmät taloudelliset riskit sisältyvät rakennushankkeiden viivästymiseen sekä tukipalveluyhteistyöhankkeen valmistelutyön vaatimaan työpanokseen. Tukipalveluuudistusta varten ei ole talousarvioon varattu valmistelumäärärahoja. Hankkeelle pyritään saamaan valtion tai maakuntaliiton rahoitusta. Tavoiteasettelussa ruoka- ja siivouspalvelujen tulosalueella käytetään numeerisesti mitattavia tavoitteita. Hallinnon ja talouden tulosalueella mittarit ovat pääosin sanallisia. 27

28 Asiakas Asiakastyytyväisyys hyvää tasoa ei mittaria ei mittaria Henkilöstö o Kehitetään mittausjärjestelmä vuodelle 2009 o Kehitetään asiakaslähtöistä toimintatapaa järjestämällä asiakaspalvelukoulutusta Työtyytyväisyys o Johtamisen laatu 2,79 2,85 o Työolosuhteet 2,81 2,85 o Työilmapiiri 2,88 2,95 Henkilötyövuodet Toteuma 2006/2007 Tavoite ,23 151,69 146,92 Sairauspoissaolot Toteuma 2006/2007 Tavoite ,05 1,05 o Lisätään osallistuvaa työskentelytapaa kehittämishankkeiden valmistelussa ja huolehditaan riittävästä tiedotuksesta o Tarkistetaan palaverikäytännöt o Huolehditaan uusien tilojen käyttöön otossa ergonomiasta ja tilojen toimivuudesta Palvelu o Alueelliset tukipalvelut ei ei kyllä o Tasapainotusohjelman toteuttaminen kyllä kyllä kyllä o Palvelutuotannon tehokkuus o Valmistellaan tukipalveluyhteistyö muitten toimijoiden kanssa siten, että se on toteutusvalmiudessa o Arvioidaan palveluiden tuotantotapa ja tehokkuus o Toteutetaan palvelujen keskittäminen tasapainotusohjelman mukaisesti 28

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja

Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja Kesäkuussa TA-kehys TP2014 taso 54,8 me Syyskuun lopussa esitykset ylittivät raamin 2 me. Menokasvu 3,7% Oltiin tasolla 56,8 me, alijäämää tulisi 4 me

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014

KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014 VALTIOVARAINMINISTERIO KIRJE VM/1042/02020601/2014 1(3) 20.5.2014 Kunnan- ja kaupunginhallituksille KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014 Kunnan valtionosuutta voidaan

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 Kv 13.11.2006 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 TALOUSARVION SITOVUUS...3 TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009...4 JOHDANTO...4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot