Talousarvio 2008 Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2008 Taloussuunnitelma 2008-2010"

Transkriptio

1 Talousarvio 2008 Taloussuunnitelma Kv

2 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 TALOUSSUUNNITELMA JOHDANTO... 5 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE HENKILÖSTÖ VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT TYTÄRYRITYKSET KÄYTTÖTALOUSOSA VIHDIN KUNNAN TULOSLASKELMAT HALLINTOKESKUS HALLINNON JA TALOUDEN TULOSALUE RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUN TULOSALUE PERUSTURVAKESKUS PERUSTURVAKESKUKSEN HALLINTO TERVEYS- JA VANHUSPALVELUJEN TULOSALUE ERIKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUE PERHEHUOLLON TULOSALUE LASTEN PÄIVÄHOIDON TULOSALUE SIVISTYSKESKUS KOULUTUS JA VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUN TULOSALUE TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS PELASTUSPALVELUJEN TULOSALUE TEKNISTEN PALVELUJEN TULOSALUE SISÄISEN TEKNISEN TUOTANNON TULOSALUE KIINTEISTÖJEN KULUTUS- JA ULOSVUOKRAUKSEN TULOSALUE YMPÄRISTÖPALVELUJEN TULOSALUE KIINTEISTÖNMYYNTI JA KAAVOITUSSOPIMUKSET -TULOSALUE INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA TULOSLASKELMAN RAHOITUSTULOT JA -MENOT RAHOITUSLASKELMAN RAHOITUSTULOT JA MENOT LIIKELAITOS VIHDIN VESIHUOLTOLAITOS Kansikuva: Vihdin kirkonkylä, Kirkkoniementie Kuvaaja: Vuokko Kihlanki-Hirvonsalo 2

3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS KUNNAN TALOUS SÄILYY TASAPAINOSSA VUONNA 2008 Vihdin kunnan käyttötalous pysyy tulevana vuonna tasapainossa, mutta kunnan velkaantuminen jatkuu ennustetulla tavalla. Velkaantuminen aiheutuu talouden- ja palveluiden tasapainottamisohjelmaan sisältyvistä investoinneista, jotka saatetaan päätöksen vuoden 2008 aikana. Investointiohjelmalla on mahdollistettu käyttötalouden tehostaminen ja varautuminen kunnan ripeänä säilyvään noin 2 % väestökasvuun. Valtuustokauden aikana tehdyt palveluiden keskittämistoimenpiteet näkyvät vuoden 2008 talousarviossa useiden palveluiden yksikköhintojen maltillisena kasvuna. Erityisesti tämä näkyy koulutoimessa ja päivähoidossa, joihin keskittämistoimenpiteet ovat pääasiallisesti kohdistuneet. Merkittävin esimerkki on lukio-opetus, jossa tarjottavan kurssin yksikköhinta on saatu lukioiden yhdistämisellä laskemaan 14,9 % parantaen samalla kurssitarjontaa. Talouden tervehdyttämistoimenpiteitä ja kunnan taloudellista liikkumavaraa on vaikeuttanut vuoden 2007 ennustetut menoylitykset. Suurimmat talousarvioylitykset ovat kohdistuneet taloudellisesti merkittäviin palveluihin. Vuoden 2008 aikana vastaaviin talousarvioylityksiin ei ole mahdollisuutta vaarantamatta koko kunnan talouden tasapainoa. Kunnan talouden tasapainotila on saatu aikaan talouden ja palveluiden tasapainottamisohjelman mukaisin toimenpitein ja vuoden 2007 aikana erityisesti poikkeuksellisen hyvän verotulokehityksen johdosta. Vuoden 2008 talousarvion laadinnassa käyttöönotettu budjetointitapa osoittaa selkeästi palvelut, joiden osalta kustannuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Vuonna 2008 kunnan kaikki palvelut tullaan selvittämään niiden tarkoituksenmukaisen tuotantotavan ja tehokkuuden näkökulmasta. Toimenpiteet palveluiden laatutason ja kustannustehokkuuden parantamiseksi käynnistetään laadittavan selvityksen pohjalta. Yksikkökustannusten kasvu on saatava rajoittumaan inflaation tasolle. Tämä on tulevana vuotena erityisen vaikeaa johtuen tehdyistä kansallisista palkkaratkaisuista ja ostopalveluiden hintojen nopeasta noususta, eikä tätä voida saavuttaa kaikkien palveluiden osalta. Vihdin kunnan kannalta keskeisin kehittämiskohde on vuoden 2008 aikana kuntayhteistyössä Nummi-Pusulan ja Karkkilan kanssa käynnistettävä perusturvakuntayhtymä ja siihen kiinteästi liittyvä yhteistyö tukipalveluissa. Tulevan kuntayhtymän on kyettävä tuottamaan nykyistä parempia palveluita maltillisella kustannuskehityksellä. 3

4 Kunnan velkamäärä asukasta kohden kasvaa taloussuunnittelukaudella, ollen 2562 euroa asukasta kohden vuonna Tämä on kuitenkin noin 500 euroa alle talouden ja palveluiden tasapainottamisohjelmassa valtuustokauden lopulle määritellyn tason. Velkamäärää tulee supistaa ennustetta enemmän, jotta vuodelle 2012 suunniteltu terveyskeskusinvestointi voidaan toteuttaa. Tämä on mahdollista karsimalla jatkossa investointiohjelmaa ja tehostamalla käyttötaloutta. Investointiohjelman karsiminen tullaan tekemään palveluverkkosuunnitelman tarkistuksen yhteydessä keväällä Uskon, että Vihdin kunta tulee olemaan tulevaisuudessakin menestyvien kuntien joukossa. Menestys edellyttää kuitenkin työtä ja panostamista kunnan kilpailuetuihin. Onnistuminen on kunnan omissa käsissä ja tulevaisuuttamme ohjaa vahva yhteinen tahto luoda Vihdistä yhä parempi kunta asua ja yrittää. Petri Härkönen kunnanjohtaja 4

5 TALOUSARVION SITOVUUS Kuntalain 65 :n mukaan talousarvio on sitova ohje kunnan talouden hoitamista varten talousarviovuonna. Varoja saa käyttää vain talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin talousarviossa niihin on osoitettu käytettäviksi. Tulot peritään hyväksyttyjen maksujen ja taksojen mukaisina palvelutilanteessa tai mahdollisimman nopeasti tapahtuman jälkeen. Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova kunnanhallitukseen ja valtuustoon nähden keskuksittain, lautakuntiin nähden tulosalueittain, viranhaltijoihin sekä tulosalueen johtoon nähden tuoteryhmittäin, sitovana määräraha on toimintakate ja sitovina tavoitteina tuloskortin tavoitteet. Tarkastuslautakunnan osalta sitovuustaso on hallintokeskuksen, hallinto ja taloustulosalueen tuoteryhmän hallinto- ja toimistopalvelut tuloskortissa mainittu määräraha. Toimintakatetta laskettaessa ei oteta huomioon käyttöomaisuuden myynnistä kertyviä myyntivoittoja tai myyntitappioita, myyntivoittoja ei siten voi käyttää tulosalueen tai lautakunnan menojen katteeksi ja myyntitappioita ei tarvitse kattaa muilla tuloilla tai menojen vähennyksillä. Edellä selostetusta poiketen kunnanhallituksella on kuitenkin valtuus siirtää hallintokeskukseen varattu palkkavarausmääräraha muiden palvelukeskusten tulosalueille ja hallintokeskuksen muille tulosalueille. Palkkavarausmäärärahaan kuuluu järjestelyvaraerä ( euroa) sekä syksyn sopimuksen palkankorotukset ( euroa). Nämä erät on keskitetty hallintokeskuksen, hallinnon ja talouden tulosalueelle. Investoinnit ovat sitovia valtuustoon nähden toiminnoittain, tällä tavoin ne on esitetty myös investointisuunnitelmassa. Rahoitukseen merkityt tulot ja menot ovat sitovia kunnanhallitukseen nähden lajeittain. Vihdin vesihuoltolaitos on nettoperiaatteella toimiva liikelaitos. Kuntalain 13 :n mukaisesti kunnanvaltuusto hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Vihdin kunnan hallintosäännön 14 :n mukaan kunnanhallitus hyväksyy vesihuoltolaitoksen talousarvion. TALOUSSUUNNITELMA JOHDANTO Taloussuunnitelmassa sovitaan peruslinjaukset, joiden mukaan kunnassa tuotetaan palveluja, ja joiden mukaan kuntaa johdetaan. Suunnitelma on arvokeskustelun tulos niiden mahdollisuuksien puitteissa, jotka Vihdin kunnalla on käytettävissä. Muutospaineita julkiseen talouteen tulee monelta taholta. Valtiontalouden tasapainottaminen, rajojen asettaminen julkisen talouden velkaantumiselle, alijäämälle ja osuudelle bruttokansantuotteesta sitoo kunnallistalouden kiinteästi muun julkisen talouden kehitykseen. Kokonaisuutena julkinen talous on keskeisesti sidoksissa koko kansantalouden kehitykseen ja sitä kautta myös maailmantalouden kehitykseen. Yksittäisen kunnan toimintamahdollisuuksiin vaikuttaa kansantalouden kehityksen ohella taloudellinen kehitys oman kunnan alueella. Suomen talouden kasvuvauhti on jatkunut vahvana poikkeuksellisen pitkään. Kokonaistuotannon määrä on lisääntynyt tänä vuonna odotettua ripeämmin. Eri ennustelaitosten syyskuussa annetut arviot vuoden 2007 kansantuotteen määrän kasvusta ovat 5

6 olleet 4 ja 4,5 prosentin välillä. Vuodelle 2008 valtiovarainministeriö ennustaa kansantuotteeseen 3,3 prosentin kasvua. Vuonna 2007 kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan 2,5 prosenttia. Vuonna 2008 inflaatio pysynee kuluvan vuoden keskimääräisellä tasolla. Palkkaratkaisut ja tuottavuuskehitys vaikuttavat keskeisesti vuoden 2008 kustannuskehitykseen. Työllisyys on kehittynyt kuluvana vuonna suotuisasti. Työllisyysaste kasvaa vuonna 2007 yli 70 prosentin ja ensi vuodelle sen ennustetaan kohoavan 70,5 prosenttiin. Työttömyysasteen ennustetaan olevan keskimäärin 6,3 prosenttia vuonna Vihdin talouden tila suunnittelukaudella on haasteellinen. Viime vuodet jatkunut hyvä kansantaloudellinen kehitys on kasvattanut kunnan verotuloja merkittävästi. Samanaikaisesti kuitenkin myös toimintakulut ovat kasvaneet vauhdilla. Vihdillä on mahdollisuudet selvitä tulevaisuuden haasteista. Vihdin sijainti ja muut edellytykset elinkeinoelämän myönteiselle kehitykselle ovat hyvät. Kuntalaistoiminta ja asukkaiden aktiivisuus on erittäin tärkeä ja myönteinen piirre Vihdissä. Valtuusto hyväksyi kunnan talouden ja palvelujen tasapainottamisohjelman vuosille Talousarvion ja suunnitelman pohjana on edelleen ollut em. valtuustoohjelman mukainen tavoite, jonka mukaan Vihdin kunnan talous on vuonna 2008 kuntalain tarkoittamassa tasapainossa. Hyväksytty tasapainotussuunnitelma toimii kunnan toiminnan ja talouden ohjaajana kuntastrategian tapaan. Talouden tasapainotus on edelleen kunnan talousarvion ja lähivuosien tärkein tavoite, joka ohjaa kunnan toimintaa. Vuoden 2008 talousarvio on merkityksellinen mm. sen vuoksi, että nyt kunnassa on ensimmäistä kertaa siirrytty yksikköhintapohjaiseen budjetointiin sekä tuloskorttien käyttöön käyttötalouden laadinnassa. Talousarvion toteutumaa seurataan säännöllisin väliajoin ja toteutumasta raportoidaan valtuustolle seurantaraportein vähintään kaksi kertaa vuodessa. KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNIT- TELUKAUDELLE Kunnallistalouden kehitysarvioiden mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 4 prosenttia. Vuonna 2007 kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan 7 prosenttia edellisestä vuodesta ja vuonna 2008 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan noin 6 prosenttia. Verotuksen keventämistoimet vähentävät kuitenkin kunnallisveron tuottoa noin sata miljoonaa euroa. Vihdin kunnan talouden kehitys on kiristymään päin. Omaisuutta on myyty aikaisemmilla tilikausilla ja myös kuluvana kautena. Palveluverkkoa ja toimintaa on kehitetty. Näin on saatu talous tasapainoon ja ylijäämää tilinpäätökseen jo toista kertaa peräkkäin. Toimintakulujen kasvu on ollut nopeaa ja kasvu näyttää edelleen jatkuvan ripeänä. Myös investointeihin on kuluu paljon varoja erityisesti tänä ja ensi vuonna. Tämä kasvattaa kunnan lainakantaa huomattavasti ja kasvu tulee jatkumaan koko taloussuunnittelukauden, kuitenkin siten, että suurin investointivuosi on Verotulojen kasvu näyttää pienenevän talousarviovuonna ja suunnitelmakauden loppuvuosina kehitys on jo huomattavasti maltillisempaa. Tämä osaltaan luo painetta kehittää toimintaa ja palveluja siihen suuntaan, että kunnan talous kestää myös verotulojen hitaammankin kehityksen. Verotulojen kasvu on talousarviossa n. 5,8 prosenttia verrattuna ennusteeseen ja taloussuunnitelmavuosina 4,4 ja 2,8 prosenttia. Toimintakulujen kehitys on rajua. Ellei toimenpiteitä kulukehityksen kohtuullistamiseksi aloiteta heti, maltillisempaa kulujen kasvua ei voida odottaa. Oheinen kuvio osoittaa, että kunnan tulorahoitus ei ole 6

7 riittänyt poistojen kattamiseen kaikkina vuosina. Taloussuunnitelman viimeisinä vuosina vuosikate pienenee ja samanaikaisesti poistot kasvavat. Tasapainoisen kunnallistalouden vähimmäisvaatimus on, että vuosikate kattaa poistot. Voimakkaasti kasvavalla kunnalla vaatimus on vieläkin kovempi, yleisesti on verrattu vuosikatteen riittämistä investointeihin. Tulorahoituksen riittävyys investointien kattamiseen on suurimmillaan vuonna 2010, koska tällöin investoinnit ovat pienimmillään. Vaikka talousarviovuonna 2008 vuosikate on korkeimmillaan, on tulorahoituksen riittävyys on pienimmillään, koska investointienkin taso on korkeimmillaan. Vuosikate ja poistot , Vuosikate Poistot Pitkäaikaisten lainojen määrä kasvaa, sillä lainakanta vuonna 2006 oli 1833 euroa asukas- ta kohti ja vuonna 2010 lainan määrä asukasta kohti arvioidaan olevan 2562 euroa. Lainamäärä per asukas kasvaa voimakkaasti vuonna 2008, jolloin myös investoidaan eniten. Lainamäärän kasvaessa myös korkokulut kasvavat voimakkaasti, vaikkakin korkotason kasvun arvioidaan talttuvan taloussuunnittelukaudella. Lainojen korkokulut ovat noin 2,9 milj. euroa eli noin 105 euroa/asukas. Vuoden 2008 talousarvion mukaan toimintakulut ovat 116,0 milj. euroa (mukana liikelaitos). Vuoden 2007 ennusteeseen verrattuna toimintakulut kasvavat 4,6 % ja verrattuna edelliseen talousarvioon 9,1 prosenttia. Toimintakatteen kasvu, jossa on mukana käyttöomaisuuden myyntivoitot, on 5,0 % ja ilman myyntivoittoja 5,2 %, verrattuna vuoden 2007 ennusteeseen. Toimintakate, joka on sitova, kasvaa ensimmäisenä talousarviovuotena, mutta kasvun kehitys hidastuu suunnitelmavuosina, pysyen kuitenkin koko ajan yli 4 prosentin. VERORAHOITUS Verorahoitus tarkoittaa kunnan verotulojen ja valtionosuuksien yhteismäärää. Kuntien ve- kunnan verotulojen osuus verorahoituksesta on tällä hetkellä noin 83 % ja valtion- rotulojen arvioidaan kasvavan n. 6 prosenttia vuonna Vihdin osuuksien osuus siten noin 17 %. Kunnan verotulot kasvoivat vuonna 2006 noin 8,5 % ja 7

8 vuoden 2007 verotuloennuste näyttää yli 11 % kasvua. Kasvuun vaikuttaa osaltaan kunnallisveroprosentin nosto edellisestä vuodesta. Vuonna 2008 verotulojen arvioidaan kasvavan noin 5,8 prosenttia. Vihdin verotulojen kasvu on ollut varsin ripeää vuoden 2003 jälkeen, kuten oheinen kuvio osoittaa. Kasvua tukee väestön kasvun lisäksi palkkaratkaisuihin sisältyneet korotukset. Verotulon kasvu ja kehitys M / % ,0 % ,0 % 80 10,0 % 8,0 % 60 6,0 % 40 4,0 % 20 2,0 % E Verotulot M Ilman vero% korotusta Muutos edelliseen vuoteen 0,0 % Vihdin verotuloennuste näyttää varsin voimakasta kasvua vuodelle 2007 mutta kasvun arvioidaan taittuvan ja hiljenevän huomattavasti kun taloussuunnitteluvuosia edetään. Vihdin kunnallisveroprosentti on 19,25, jota korotettiin vuodelle ,5 prosenttiyksiköllä. Veronkorotuksen vaikutus on n. 2,2 milj. euroa vuonna Kunnallisveron kasvun arvi- olevan vuonna 2007 yli 11 prosenttia. Arvio perustuu aikaisempien verovuosien oidaan tiedoista sekä toteutumista tehtyyn malliin. Kunnallisveron kasvun arvioidaan kuitenkin laskevan 5,9 prosenttiin vuonna Viimeisenä taloussuunnitteluvuotena kasvun arvioidaan olevan n. 2,9 prosenttia. Yhteisöverotulojen ennustetaan kokonaisuutena kasvavan, Vihdissä vuoden 2008 yhteisöverotuloksi on ennustettu n. 3,1 milj. euroa. Arvio on suoraan Vihdin kunnan yhteisöveron jako-osuuden mukainen. Muina suunnitteluvuosina yhteisöveron tuotto kasvaa arvion mukaan n. 3,4%. Kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodesta 2006 alkaen. Asuinkiinteistöjen veroprosentti on 0,3, muiden kuin vakituisesti asuttujen asuinkiinteistöjen veroprosentti on 0,9 ja yleinen 8

9 kiinteistöveroprosentti 0,75. Lisäksi lakimuutoksen johdosta rakentamattomille rakennuspaikoille on määrätty 3 prosentin kiinteistövero. Kiinteistöveron tuotoksi talousarviossa on ennakoitu noin 3,6 milj. euroa ja keskimääräiseksi suunnittelukauden kasvuksi n. 1 prosentti. Talousarvioluku on verottajan laskennallisesta kiinteistöverotilastosta. Kasvu tulee lähinnä verottajan toimesta tehtyjen verotusarvojen tarkistusten sekä veropohjan kasvun kautta. Valtionosuudet ovat vuonna 2008 n. 18 milj. euroa, jossa on kasvua n. 5,6 prosenttia. Indeksitarkistusten sekä ns. uusimuotoisen kustannusjaon tarkistuksen johdosta valtion- osuuksien määrä kasvaa. Valtionosuudet kasvavat myös oppilasmäärän lisääntymisen ja väestökasvun johdosta. Lisäksi kunnille tilitetään jälkikäteen aikaisempina vuosina mak- jääneitä valtionosuuksia. Toisaalta vähennyksiä valtionosuuteen aiheutuu mm. samatta sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksujen korotuksen vaikutuksen vähentämisestä valtionosuuksista. Kaikki edellä mainitut vaikutukset huomioiden valtionosuuksien määrä nousee arvion mukaan vuonna 2008 mainittuun n. 18 milj. euroon. Verorahoitus E Valtionosuudet Verotulot TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Vuoden 2008 talousarviossa toimintakate (mukana liikelaitos) on 94 % verorahoituksesta, kun se vuoden 2007 talousarviossa on 91 %. Kehitys on oikean suuntainen, koska se tar- myyntivoittojen ja toimintatuottojen osuuden kasvamista, toimintakulujen osuuden koittaa pienenemistä sekä edesauttaa vuosikatteen ja tuloksen positiivista kertymistä. Toiminta- tarkoituksenmukaisilla tuottojen kasvua tulisi edelleen tukea toimenpiteillä. Toimintakulujen kasvua on syytä verrata myös verotulojen kasvuun, koska pitkällä aikavälillä kulujen kasvu ei saisi ylittää verotulojen kasvua, kasvu saisi olla enintään verorahoituksen kasvun tasoa. 9

10 VERORAHOITUS JA TOIMINTAKULUT VERORAHOITUS TOIMINTAKULUT Talousarvion henkilöstökulujen kasvu on vuoden 2007 talousarviosta on 5,3 % ja ennusteesta 4,0 prosenttia. Henkilöstökuluissa on hallintokeskuksen määrärahoihin varattu euroa keskitettynä varauksena vuoden 2008 järjestelyvaraeräluonteisiin palkantarkistuksiin. Yhtenä kokoaisuutena on myös pidetty henkilöstön tulevat palkankorotusarviot taloussuunnittelukau- n d elle. Palkankorotukset tullaan jakamaan tarkemmalle tasolle kun lopullinen ratkaisu tiede- tään. Tällä hetkellä palkankorotusarvio on tehty sillä oletuksella, että kaikki sopijapuolet tulevat noudattamaan j o tehtyä sopimusta. Palvelujen ostoihin on varattu määrärahaa 4,1 % enemmän kuin vuoden 2007 ennusteessa ja 12,9 prosenttia enemmän kuin 2007 talousarviossa. Ostopalveluihin varattua määrärahaa kasvattaa erityisesti erikoissairaanhoidon ostopalvelujen kustannusten nousu, kuljetuspalvelujen lisääntyminen ja kustannustason nousu sekä pelastustoimen maksuosuuden nousu. Erikoissairaanhoidon ostopalveluissa on otettu huomioon myös HUS:ilta saatu ar - vio syksyn uusien palkankorotusten tuoma kuluje n kasvu. Toimintatuotot ilman myyntivoit- to ja lisääntyvät vuoden 2007 talousarvioon verrattuna 4,4 %. 10

11 Toimintatuotot ja -kulut sekä toimintakate /asukas Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate VUOSIKATE JA TILIKAUDEN TULOS Vuosikate kertoo, paljonko kunnan tulorahoituksesta jää toiminnasta aiheutuvien käyttömenojen kattamisen jälkeen investointeihin. Tulorahoituksen katsotaan yleisesti olevan laskennallisesti tasapainossa, kun vuosikate vastaa suunnitelmapoistoja (vuosikate/poistot = 100 %). Poistojen tulisi taas vastata keskimääräistä korvausinvestointitasoa. Vahvasti kasvavien kuntien voidaan katsoa tekevän poikkeuksen tästä yleissäännöstä, koska tällaisilla kunnilla on kasvusta johtuvia tarpeita investoida palvelurakenteeseen ja palvelujen järjestämiseen korvausinvestointitasoa enemmän. Vuoden 2008 talousarviossa (mukana liikelaitos) vuosikate on 7,9 milj. euroa ja poistot 7,8 milj. euroa, jolloin suhde on n.102 %. Näin tarkastellen tulorahoituksen tulisi riittää korvausinvestointeihin. Vihdin investointitahti on kuitenkin ollut vuosina 2006 ja 2007 ja on vielä vuonna 2008 poikkeuksellisen kova. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan on käytettävä velkarahoitusta, realisoitava omaisuuttaan ja/tai kulutettava käyttöpääomaansa palvelurakenteen ylläpitämiseksi ja investointien rahoittamiseksi. Rahavirtapohjaisemmassa tarkastelussa vuosikatetta verrataan investointeihin, jolloin nähdään kuinka hyvin rahavirta riittää tehtäviin investointeihin ilman lainanottoa. Tällöin voidaan nähdä, että kunnan investointiohjelman läpivienti vaatii mittavaa lainanottoa. Vuosikatteen tulee riittää myös otettujen lainojen lyhennyksiin. Lisälainan ottaminen lyhennysten kattamiseen ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista. 11

12 Vuosikate, nettoinvestoinnit ja lainan lyhennykset milj. euroa 20, ,0 10,0 5,0 0,0 Vuosikate Nettoinvestoinnit Lyhennykset Vuonna 2007 ennustettu vuosikate (mukana VVHL) on noin 7,3 milj. euroa. Vuosikate täytyy suhteuttaa kunnan kokonaistilanteeseen ja toimintaan, eikä ole järkevää asettaa eksaktia euromääräistä rajaa, koska sen riittävyys määräytyy toimintatuottojen ja kulujen ja investointien suhteen perusteella. Vuosikate on kuitenkin kyettävä jatkossa nostamaan vähintään poistojen tasolle. Pysyvä keino talouden tasapainottamiseksi on jatkaa edelleen voimakkaasti palvelurakenteen uudistamista ja samalla toiminnan tehostamista kustannustason alentamiseksi. Tämä on myös meneillään olevan talouden tasapainotussuunnitelman tavoite. Talousarviovuonna 2008 Vihdin kunnan talous on tasapainossa. Tilikauden tuloksen arvioidaan muodostuvan n. 0,2 M positiiviseksi. Taloussuunnittelukauden vuosina 2009 ja 2010 vuosikate heikkenee samanaikaisesti kun mittavista investoinneista johtuvat poistot ja rahoituskulut kasvavat voimakkaasti. Tämä johtaa tilikauden tuloksen kääntymisen suunnittelukauden viimeisinä vuosina negatiiviseksi ja taseen ylijäämä pienenee voimakkaasti jääden n. 9,3 M positiiviseksi viimeisenä taloussuunnitteluvuotena. 12

13 Vuosikate, poistot ja yli-/alijäämä milj. euroa 10, E ,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Vuosikate Poistot Tilikauden yli-/alijäämä INVESTOINNIT Vuoden 2007 muutetun talousarvion investointeihin varattiin noin 26,8 milj. euroa, ennusteen mukaan toteuma tulee olemaan 24,7 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit olivat Otalammen ja Pajuniityn palvelukeskukset ja Vihdin lukion laajennus. Vuosi 2007 oli ja on merkittävä vuosi investointien kannalta, tällöin tehtiin suuri osa talouden ja palvelujen tasapainotussuunnitelman mukaisista ns. kynnysinvestoinneista. Vuoden 2008 talousarviossa jatketaan vielä kesken olevia investointeja, jolloin ne uudelleen budjetoidaan. Investointiohjelman mukaan vuoden 2008 investoinnit ovat yhteensä 20,2 milj. euroa. Vuoden 2008 investointitaso poikkeaa palveluverkkosuunnitelmasta. Palveluverkkosuunnitelmassa vuoden 2008 investoinneiksi oli suunniteltu 13,7 milj. euroa. Poikkeamat em. suunnitelmaan johtuvat investoinneista jotka eivät ole olleet mukana suunnitelmassa tai alkuperäisen investoinnin kustannusarvio on kasvanut tai investointi on siirtynyt edelliseltä vuodelta uudelleen budjetoitavaksi. Vuonna 2009 investointitaso laskee 13,8 milj. euroon ja vuonna ,6 milj. euroon. Uusinvestointien lisäksi on huolehdittava myös korjausinvestoinneista, jotta korjausvelan kasvu voitaisiin minimoida. Uudet kaava-alueet ja odotettavissa oleva muuttovoitto aiheuttavat puolestaan tarvetta kunnallistekniikan investointeihin. Investoinnit rahoitetaan heikkenevän tulorahoituksen johdosta ottamalla lisää pitkäaikaista lainaa. 13

14 Investoinnit milj. euroa (ei VVHL) HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrää seurataan henkilötyövuosilaskennalla, joka perustuu todellisiin työssäolo- ja palvelussuhdeaikoihin. Seurantaa varten on henkilöstömäärätavoitteet kuvattu alla olevassa taulukossa henkilötyövuosina tulosaluetasolla vuosille Taulukossa "Tarkistetut suunnitellut luvut" ilmaisevat tasapainottamissuunnitelman perusteella eräiltä osin tarkistetun henkilöstömäärän kokoaikaisiksi muutettuna. "Tehty työaika", joka on varisnainen seurannan tunnusluku, kuvaa todellista palvelussuhdetietoihin perustuvaa työaikaa (= palvelussuhdeajat, joista vähennetty vuosilomat, sairauslomat, muut virkavapaat ym. keskeytykset). Seuranta antaa siten tarkan raportin työpanoksesta. Alla olevasta taulukosta ilmenevät toteutuneet henkilötyövuodet vuosina sekä henkilötyövuositavoitteet vuosille 2007 ja 2008 ("Tehty työaika"). Tasapainotussuunnitelmasta poiketen vuodelle 2008 on suunniteltu kaikkiaan kolmen vakinaisen ja 5,5 määräaikaisen henkilön palkkaaminen. Muutosten perusteina ovat toiminnalliset ja taloudelliset syyt niin, että lisääntynyttä henkilöstömenoa vastaava määrä on vähennetty ostopalveluista, rahoitetaan perittävillä maksuilla tai muuten erillisrahoituksesta, tai saadaan vähennettyä tulevina vuosina toteutettavasta henkilöstömenojen vähennyksestä. Lisäksi ympäristöterveydenhuollon henkilöstö vähenee kolmella toiminnon hallinnoinnin siirtyessä lukien Lohjan organisaatioon. 14

15 Em. lisäykset ja perustelut ovat tehtävittäin seuraavat: Perusturvakeskus: 1. työterveyshoitaja, vakinainen työsuhde Palvelutoiminnan laajentuminen, rahoitetaan palvelujen myynnillä 2. vanhuspalvelut/lähihoitaja, vakinainen Painopisteen siirtäminen kotona tapahtuvaan hoitamiseen, rahoitetaan asumispalvelujen ostopalvelusta/ määräraha pyritään pitämään v:n 2007 tasolla 3. vanhuspalvelut/lähi-/sairaanhoitaja Painopisteen siirtäminen kotona määräaikainen -> tapahtuvaan hoitamiseen, rahoitetaan kokonaan testamenttivaroista, säästöä ostopalveluissa Tekninen ja ympäristökeskus: 4. kunnallistekniikka/suunnittelija, vakinainen Työruuhka, "hiljaisen tiedon siirtäminen, tulot/ostopalvelusäästöt kattavat pääosin menot, henkilöstötarve jatkossa harkitaan eläköitymisen yhteydessä 5. kaavoitus/suunnittelija, Työruuhka, rahoitetaan osin määräaikainen -> ostopalvelusäästöillä 6. rakennusvalvonta/tarkastus- Työruuhka, rahoitetaan lupa- ja teknikko, määräaikainen -> tarkastusmaksuilla 7. rakennusvalvonta/selvitystyö ½ hlöä, Määräaikainen selvitystyö, rahoitetaan määräaikainen -> tulojen lisääntymisellä 8. mittauspalvelut/mittamies Työruuhka, maksutulot kattavat pääosin määräaikainen -> menot 9. tuotanto/kunnossapitotyö Työruuhka, rahoitetaan määräaikainen -> ostopalvelusäästöillä Vuonna 2006 hyväksytyssä henkilöstöstrategiassa painopistealueita ovat johtamisen kehittäminen, osaamisen varmistaminen, kannustava palkitseminen ja työskentelyedellytykset. Vuodelle 2008 on asetettu mitattavat henkilöstötavoitteet kaikille johtamisen tasoille. Vuonna 2008 on keskeistä saada johdettua sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä siihen liittyvien tukipalveluiden kuntayhtymien valmistelu ja perustaminen niin, että muutos tapahtuu hallitusti. Tässä tarkoituksessa muutoksen johtamisessa keskitytään erityisesti yhteistoiminnan varmistamiseen valmistelussa ja täytäntöönpanossa. Henkilöstövoimavarojen suunnittelua tehdään systemaattisesti ja yhtenäisin käytännöin, jotta paitsi toimintatapamuutosten läpivienti niin myös eläköitymisen aiheuttamat muutokset saadaan läpivietyä hallitusti. 15

16 HENKILÖTYÖVUOSIEN SEURANTA JA TAVOITTEET Tarkistetut suunn.luvut Toteutunut tehty TA Tarkistetut suunn.luvut Toteutunut tehty TA Tarkistetut suunn.luvut Tavoite tehty TA Tarkistetut suunn.luvut Tavoite tehty TA HALLINTO Hallinto ja talous 37,25 33,98 46,20 38,02 44,20 37,61 40,20 34,21 Ruoka- ja siivouspalvelut 138,10 115,85 134,75 114,21 134,05 114,08 132,45 112,71 PERUSTURVA Hallinto 6,00 5,58 2,00 1,87 2,00 1,70 2,00 1,70 Terveyden- ja sairaanhoito 105,50 85,13 104,50 86,09 104,50 88,93 100,50 85,53 Vanhuspalvelut 109,00 95,29 108,00 83,60 94,50 80,42 96,50 82,12 Perhehuolto 24,50 20,29 28,50 20,84 29,00 24,68 29,00 24,68 Päivähoito 293,50 227,98 293,50 234,76 298,50 254,02 300,00 255,30 SIVISTYS Kasvatus- ja koulutus 323,20 283,58 327,20 286,46 321,70 273,77 319,70 272,06 Kulttuuri- ja kansalaistoimi 23,50 19,93 22,50 19,76 21,90 18,64 21,70 18,47 Liikunta 19,00 13,73 10,50 11,29 10,50 8,94 10,50 8,94 Nuoriso 11,60 16,09 11,60 20,72 11,60 9,87 10,60 9,02 TEKNINEN- JA YMPÄRI Tekninen 95,00 75,65 93,05 76,17 91,80 78,12 94,30 80,25 VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT VÄESTÖ Vesilaitos 14,00 10,72 13,00 10,74 13,00 11,06 13,00 11,06 yht 1200, , , , , , ,45 996,05 Vihdin väestömäärän kasvuvauhti hidastui 1990-luvun alkupuolella, mutta tästä huolimatta se on ollut riittävä pitämään kunnan väestörakenteen edullisena. Viime vuosina kunnan nettomuutto on ollut selvästi positiivista ja yhdessä syntyvyyden (enemmyyden) kanssa se on merkinnyt noin 2 %:n vuosittaista väestömäärän kasvua. Pääkaupunkiseudun väestömäärän ennustetaan kasvavan merkittävästi lähivuosina. Uusilla kaava-alueillaan Vihti tarjoaa kilpailukykyisen vaihtoehdon pääkaupunkiseudulle ja pääkaupunkiseudulla muuttavalle väestölle. Vihdin väestömäärän kasvutavoite on noin 2 % vuodessa Väestömäärän kehitys Kaaviossa esitetty Vihdin väestömäärän kehitys perustuu vuodesta 2006 eteenpäin väestösuunniteohjelman tuottamiin tuloksiin. 16

17 Päivähoitoikäisten määrä kasvaa jonkin verran suunnittelukaudella. Peruskouluikäisten määrä kasvaa merkittävästi ja vuosittaiset heilahtelut ovat suuria. Vuoden 2010 jälkeen vanhusten määrä ja osuus väestöstä kasvaa aiempaa nopeammin. TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT Vihdissä asuvan työllisen työvoiman määrä laski 1990-luvun alkupuolella. Se kääntyi uudelleen nousuun vuonna Vuonna 1990 työllisen työvoiman osuus väestöstä oli noin 52 %. Vuoden 2004 tilastojen mukaan se oli 49 %. Vihdissä sijaitsevien työpaikkojen määrä laski 2000-luvun alussa. Elinkeinorakenne- ja työssäkäyntitilastojen mukaan vuonna 2004 työpaikkojen määrä kääntyi jälleen nousuun. Vuoden 2005 ennakkotiedon mukaan Vihdissä oli työpaikkoja Työttömien määrä on pysynyt läänin keski-tason alapuolella. Kunnan harjoittama elinkeinopolitiikka on painottunut yleisten toimintaedellytysten luomiseen. Kunnan elinkeinopolitiikan linjauksia tarkistetaan ja elinkeinopolitiikkaan panostetaan entistä enemmän. Elinkeinopolitiikka on keskeinen väline kunnan kehitysedellytysten turvaamisessa. Vihdin työttömyysasteen kehitys keskimäärin vuosittain sekä vuoden 2007 kehitys kuukausittain näkyy seuraavissa kaavioissa. Keskimääräinen työttömyysaste 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Vihdin työttömyysaste-% ,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Elokuu Syyskuu 17

18 TYTÄRYRITYKSET KIINTEISTÖ OY VIHDIN OPISKELIJA-ASUNNOT Vihdin kunta ja Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä omistavat molemmat yhtiöstä 50 %. Yhtiö omistaa Nummelassa asuntolainoitetun kerrostalon, jossa on opiskelijaasuntoja. Yhtiön tarkoituksena on vuokrata asuntoja Vihdissä opiskeleville tai vihtiläisille opiskelijoille. Käyttöasteen nostaminen on keskeinen tavoite vuodelle Tehtävässä onnistuminen edellyttää, että määräaikaisiin vuokrasuhteisiin otetaan myös muita kuin opiskelijoita. NUMMELAN ALUELÄMPÖ OY Uusia asiakkaita pyritään edelleen saamaan kaukolämmön piiriin. Vuodelle 2008 on jo selvitelty kahden vanhan ja kahden uuden asuntokohteen liittämistä kaukolämpöverkkoon. Lämmön myynnin määrällinen tavoite vuonna 2008 on MWh. PALMAN TIETO-TAITO-KESKUS OY Yhtiötä on ylläpidetty johdonmukaisesti ja talousarvion puitteissa, tukeutuen tehtyyn kiinteistön kuntoarvioon. Hoitovastikepuolella on syytä varautua vastikkeen korotukseen %, mikä noudattaa kiinteistön ylläpidon kustannusindeksejä. Korjausvastike säilynee ennallaan. KIINTEISTÖ OY ALA-NUMMELA Yhtiö omistaa Vihdin kunnan Ridalin kylässä rakentamattomat tilat Ala-Nummela RN:o 1:143 (pinta-ala m 2 ) ja Kirstilä RN:o 1:94 (pinta-ala m 2 ). Alueen kaavoitus on parhaillaan käynnissä ja on suunnitelmissa myydä joko yhtiönä tai tonttina. KIINTEISTÖ OY VIHDIN PERÄSIMENTIE 5 Yhtiön omistaa kokonaisuudessaan Nummelan Teollisuustalo Oy, jonka omistaa Vihdin kunta. Yhtiön tilat ovat vuokrattuina Mikrolog Oy:lle, joka myös suorittaa lunastuslyhennystä vuosittain. Yhtiön tavoitteena on pitää yhtiön rakennus olemassa olevassa kunnossa ja antaa suhteellisen edullisia vuokratiloja Vihtiläisille pk-yrityksille VEIKKOINKORPI I OY Yhtiön osakekannan omistaa kokonaisuudessaan Vihdin kunta. Yhtiön omistamat hallitilat ovat vuokratut. 18

19 Pyritään pieneen positiiviseen ylijäämään, jolla pyritään vastaisuudessa kunnostamaan kiinteistön rakennusta. Yhtiön tavoitteena on pitää yhtiön rakennus olemassa olevassa kunnossa ja antaa suhteellisen edullisia vuokratiloja Vihtiläisille pk-yrityksille. NUMMELAN TEOLLISUUSTALO OY Yhtiön osakekannan omistaa kokonaisuudessaan Vihdin kunta. Yhtiön Tehtaantie 4-6:n rakennus pyritään myymään tai vuokraamaan. Nykyinen vuokralainen on irtisanoutunut. Yhtiön Harjutie 14:n rakennus on 100 %:sti vuokrattu, mikä tilanne pyritään säilyttämään. Yhtiön tavoitteena on pitää yhtiön rakennukset olemassa olevassa kunnossa ja antaa suhteellisen edullisia vuokratiloja Vihtiläisille pk-yrityksille. 19

20 KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötaloutta sen tavoitteita, toimenpiteitä ja määrärahoja tarkastellaan, suunnitellaan, seurataan ja ohjataan tuloskortein. Tuloskortti on rakenteeltaan nelitasoinen: kunta-, keskus-, tulosalue- ja tuoteryhmätaso. Kortin ensimmäisellä sivulla on yleistä osio, joka on varattu talousarvio tekstille. Sen jälkeen tulevat eri näkökulmat (4) mittareineen, toimenpiteineen ja vertailu- sekä tavoitetietoineen. Seuraavaksi tulevat tuloslaskelmat talousarvioja suunnittelusarakkeineen. Alimman tason eli tuoteryhmätason jälkeen tulevat tuotekohtaiset laskelmat. Näiden laskelmien avulla voidaan havainnollisesti tarkastella tuotekohtaisesti palvelun kustannusten ja määrän kehitystä. Talousarviossa olevilla määrärahoilla ja asetettavilla tavoitteilla on selkeä yhteys. Tavoite on tehtäväkokonaisuudelle asetettu määrärahan käyttötarkoitusta, palvelutuotannon määrää, laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa kuvaava sitova ohje. Eri näkökulmista asetettujen tavoitteiden tulee olla keskenään tasapainossa ja niiden tulee olla realistisia, mutta silti riittävän tavoitteellisia. Lisäksi tavoitteiden tulee olla mitattavissa. Tavoitteesta vastaavalla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa tavoitteen toteutumiseen. Jokaisen tavoitteen kohdalla on esitetty myös ne toimenpiteet, joilla tavoite toteutuu. Tavoitteiden toteutumista seurataan mittaamalla tai arvioimalla. 20

21 TULOSKORTTI KUNTATASO Kunnan tuloskorttiin on koottu valtuusto-ohjelmassa, talouden ja palveluiden tasapainottamissuunnitelmassa sekä edellisissä talousarvioissa esitetyt kuntatason tavoitteet sekä täydennetty niitä uuteen talousarviokäytäntöön soveltuvilla mittareilla. Kunnan keskeisin tehtävä on tuottaa kuntalaisille heidän tarpeisiinsa, odotuksiinsa ja vaatimuksiinsa perustuvia palveluita mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Palveluiden tuottamisen on myös tapahduttava kunnan taloudelliset rajoitteet huomioon ottaen. Kunnan talouden on oltava tasapainossa. Kunnan tuloskortissa asiakastavoitteet on määritelty yleisellä tasolla, koska yksittäisiä palveluita koskevat tavoitteet on asetettu asianomaisissa tuloskorteissa. Kuntatasolla on tärkeää, että asiakkaiden mielikuvat vastaavat palveluiden todellista laatutasoa. Tämän vuoksi viestinnälle ja tiedottamiselle on asetettu tuloskortissa erilliset tavoitteet. Kunnan virastojen asiakaspalvelua halutaan parantaa. Tämän johdosta vuonna 2008 käynnistetään koulutusohjelma asiakaspalvelutehtävissä työskenteleville työntekijöille. Elinkeinopolitiikka on Vihdissä ollut keskeistä koko valtuustokauden ajan. Tuloskortissa asetetaan tavoitteita ja toimenpiteitä yritystoiminnan edistämiselle. Kunnan rooli elinkeinopolitiikassa on ensisijaisesti luoda puitteita menestykselle. Tämän johdosta yritysystävällisyyteen pyritään ensisijaisesti kaavoituksen avulla sekä yhteydenpidolla olemassa oleviin yrityksiin. Henkilöstön osalta tuloskortti keskittyy asiajohtamisen kehittämisen kautta parempaan työyhteisöön. Toimitilat arvioidaan niiden toimivuuden näkökulmasta ja päivitetään palveluverkkosuunnitelman kautta investointiohjelmaa havaittujen puutteiden osalta. Palkkio- tai palkitsemisjärjestelmän kehittäminen on mahdollistunut kunnan johtamisjärjestelmän kehittymisen kautta. Onnistumista voidaan tätä kautta arvioida paremmin myös yksittäisen työntekijän näkökulmasta. Palveluiden tuottamiseen käytetty työpanos on valtuustokauden aikana laskenut jonkin verran. Tämä on ollut mahdollista talouden- ja palveluiden tasapainottamisohjelman kautta. Väestön kasvuun suhteutettuna työpanoksen pienentyminen on merkittävä. Lyhyet sairauspoissaolot kertovat työyhteisön tilasta. Tämän vuoksi sairauspoissaolojen määrälle on myös asetettu tavoitteet. Sairauspoissaolot vaikuttavat myös työpanokseen ja sitä kautta kustannustasoon. Kunnan palveluiden tehokkuutta on vaikea arvioida kuntatasolla, kuten myös yksittäisen palvelun osalta. Uuden talousarviokäytännön kautta palvelutuotannon määrät on mahdollista erottaa yksikkökustannuksista. Vihdin tehokkuustavoitteena on pitää yksikkökustannusten keskimääräinen kasvu inflaatiota vastaavalla tasolla. Tärkein koko kuntaa koskeva toimenpide vuonna 2008 on jokaisen palvelutuotteen arviointi sen tuottamistavan tarkoituksenmukaisuuden, tehokkuuden ja laadun näkökulmasta. Kuntaan on välttämätön laatia ohjelma niistä tehostamistoimenpiteistä, joiden avulla kuntalaisten palvelutarpeen tyydyttämisestä kyetään huolehtimaan ottaen huomioon taloudelliset tosiseikat. 21

22 Yleistä Asiakasnäkökulmassa tavoitteiden mittauksessa käytetään ensisijaisesti palvelukohtaisten asiakastyytyväisyyskyselyiden tuloksia. Kuntalaisten mielikuvia palveluista mitataan vuosittain kuntalaistyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella. Kuntalaistyytyväisyystutkimuksen perusteella asetetut tavoitteet perustuvat "saldolukuun". Saldoluku kuvaa kyseisen tavoitteen osalta positiivisista ja negatiivisista vastauksista laskettua prosenttilukujen erotusta. Henkilöstönäkökulmassa tavoitteiden mittauksessa käytetään; 1) työtyytyväisyyskyselyä, jossa asteikko on 1-4 2) tehtyä työaikaa, joka on määritelty henkilötyövuosina 3) sairauspoissaoloja, joka on lyhyiden sairauspoissaolokertojen määrää henkilöä kohti Palvelunäkökulman mittaamisessa käytetään tuottavuus ja tehokkuusmittareita sekä asetetaan yleisiä tavoitteita palveluiden tuottamiselle. Palveluiden laatua arvioidaan asiakasnäkökulman perusteella. Laatu on vastaavuutta asiakkaiden tarpeisiin, vaatimuksiin ja odotuksiin. Asiakas Tavoitteet Toteuma 2006/2007 Tavoite 2008 o yritystoiminnan edistäminen +19,1 +40 o tiedottaminen kunnan palveluista -0,4 +10 o kunnan virastojen asiakaspalvelu +7,4 +15 o kunnan talousasioiden hoito -11,2 +5 o elinkeinohankkeiden markkinointi ja yhteydenpito yrityksiin o kunnanhallituksen ja yritysten yhteistilaisuudet o myönteinen viestiminen palveluista o viestinnällinen ilme käytäntöön o koulutusohjelma asiakaspalvelusta Henkilöstö Tavoitteet Toteuma 2006/2007 Tavoite 2008 o työolosuhteet (1-4) 2,71 2,8 o johtamisen laatu (1-4) 2,8 3,0 o työilmapiiri (1-4) 3,08 3,15 o tehty työaika 1004, ,84 996,05 o sairauspoissaolot 1,27 1,25 22

23 o epäasialliset toimitilat kartoitetaan ja täydennetään palveluverkkosuunnitelmaa hao johtamisessa ryhdytään aktiivisesti käyttämään seurantatietoja ja ennusteita toi- vaittujen epäkohtien osalta minnanohjauksen apuvälineinä o käynnistetään tuloksiin perustuvan palkkio- tai palkitsemisjärjestelmän rakentaminen o järjestetään 2 kertaa vuodessa koko henkilöstölle mahdollisuus tavata toisensa vapaamuotoisessa tilaisuudessa Palvelu Tavoitteet Toteuma 2006/2007 Tavoite 2008 o kunnan talous on tasapainossa (vuosikate > poistot) kyllä kyllä o kunnan palvelut on järjestetty tehokkaasti o tuotteiden painotettu nettoyksikköhinnan kasvu <3,0% ei < 3,0 % kyllä o Vihti on Uudenmaan yritysystävällisin kunta 2009 o Vihti on hyvä työnantaja (1-4) 2,78 2,90 o Vihti kasvaa hallitusti 2% - 2,5% vuodessa 2,15 % käyttöön palvelutuotannon seuranta- ja ennuste- o jokaisen palvelutuotteen tuotantotavan ja tuotantotehokkuuden arviointi suhteessa palvelun laatuun o perusturvan ja tukipalvelujen uudelleen organisointi o Valtatie I ja Valtatie II risteysalue asemakaavoitetaan elinkeinotoimintaa varten osayleiskaavan rajaukset huomioon ottaen o Nummelassa ollaan rakennuttamassa tai taajamaan ollaan asemakaavoittamassa kem uutta rakennusoikeutta elinkeinoelämän käyttöön. o toiminnanohjauksessa otetaan järjestelmä Talous Toteuma 2006/ta2007 Tavoite 2008 toimintatuotot/toimintakulut % 13,0/12,1 11,6 verotulot /asukas 2921/ investointien tulorahoitus % 30,4/23,5 36,5 lainat / asukas 1833/

24 VIHDIN KUNNAN TULOSLASKELMAT Tuloslaskelma - sisäiset ja ulkoiset Kunta yhteensä (ilman Vihdin Vesihuoltolaitosta) TA 2007 TP2006 TA2007 LTK2008 KV2008 KV2008, % TS2009 TS2010 TOIMINTATUOTOT , Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,0 Vuokrat ,1 Muut toimintatuotot ,3 Valmistus omaan käyttöön ,7 TOIMINTAKULUT , HENKILÖSTÖKULUT ,3 Asiakaspalvelujen ostot ,9 Palvelujen ostot ,0 Aineet ja tarvikkeet ,4 Avustukset ,9 Vuokrat ,8 Muut toimintakulut ,4 TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Korkotuotot ,3 Muut rahoitustuotot , Korkokulut ,0 Muut rahoituskulut , VUOSIKATE , Suunnitelman mukaiset poist , Satunnaiset tuotot ,0 Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron lis- /väh , Varausten lis- /väh+ Rahastojen lis- /väh+ TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , Bruttomenot keskuksittain TA 2008 Tekninen ja ympäristökeskus 10 % Hallintokeskus 10 % Sivistyskeskus 23 % Perusturvakeskus 57 % 24

25 Tuloslaskelma - ulkoiset Kunta yhteensä (ilman Vihdin Vesihuoltolaitosta) KEHYS TA 2007 TP2006 TA LTK2008 KV2008 KV2008, % TS2009 TS2010 TOIMINTATUOTOT , Myyntituotot ,9 Maksutuotot ,5 Tuet ja avustukset ,0 Vuokrat ,4 Muut toimintatuotot ,3 Valmistus omaan käyttöön ,7 TOIMINTAKULUT , HENKILÖSTÖKULUT ,3 Asiakaspalvelujen ostot ,1 Palvelujen ostot ,5 Aineet ja tarvikkeet ,4 Avustukset ,9 Vuokrat ,2 Muut toimintakulut ,4 TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Korkotuotot ,3 Muut rahoitustuotot , Korkokulut ,0 Muut rahoituskulut , VUOSIKATE , Suunnitelman mukaiset po , Satunnaiset tuotot ,0 Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron lis- /väh , Varausten lis- /väh+ Rahastojen lis- /väh+ TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄM , Toimintakulut ja toimintakate TP2006 TA2007 KEHYS 2008 LTK2008 KV2008 TS2009 TS Toimintakulut Toimintakate

26 Tuloslaskelma - ulkoiset Kunta yhteensä (mukana Vihdin Vesihuoltolaitos) TA 2007 TP2006 TA2007 LTK2008 KV2008 KV2008, % TS2009 TS2010 TOIMINTATUOTOT , Myyntituotot ,8 Maksutuotot ,5 Tuet ja avustukset ,0 Vuokrat ,4 Muut toimintatuotot ,3 Valmistus omaan käyttöön ,7 TOIMINTAKULUT , HENKILÖSTÖKULUT ,3 Asiakaspalvelujen ostot ,7 Palvelujen ostot ,6 Aineet ja tarvikkeet ,1 Avustukset ,9 Vuokrat ,2 Muut toimintakulut ,2 TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Korkotuotot ,3 Muut rahoitustuotot , Korkokulut ,2 Muut rahoituskulut , VUOSIKATE , Suunnitelman mukaiset po , Satunnaiset tuotot ,0 Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron lis- /väh , Varausten lis- /väh+ Rahastojen lis- /väh+ TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄM , Vuosikate ja poistot Vuosikate Poistot TP2006 TA2007 LTK2008 KV2008 TS2009 TS

27 HALLINTOKESKUS TULOSKORTTI Hallintokeskus Yleistä Hallintokeskus vastaa kunnan johtamis- ja kehittämistoiminnoista. Se koordinoi kunnan strategista suunnittelua ja toimintoja, huolehtii hallinnon ja talouden yleisestä ohjauksesta ja suunnittelusta sekä tukipalveluista. Hallintokeskus käsittää hallinnon ja talouden sekä ruoka- ja siivouspalveluiden tulosalueet. Hallintokeskus vastaa elinkeinopoliittisista linjauksista ja yrityspalvelujen järjestämisestä sekä kunnan yleismarkkinoinnista ja viestinnästä. Hallintokeskus ohjaa kunnan talouden ja toiminnan suunnittelua, maapolitiikkaa ja asuntopolitiikkaa sekä vastaa asumiseen liittyvistä viranomaispalveluista. Hallintokeskus toimii kunnanhallituksen ja valtuuston sekä kunnanjohtajan esikuntana, ohjaa kunnan muuta organisaatiota sekä neuvoo ja palvelee kuntalaisia ja muita asiakkaita. Keskus huolehtii koko kunnan organisaatiota koskevista tukipalveluista kuten tietohallinto, toimistopalvelut, koulutus- ja kehittämistoiminta, palkanlaskenta, laskentatoimi, ruokapalvelu ja siivous sekä hankinta-asioiden koordinointi. Hallintokeskukseen kuuluu myös kunnan maataloustoimi. Hallintokeskuksen elinkeinopoliittisena tavoitteena on yhteistyön tiivistäminen yrittäjien kanssa sekä elinkeinopalvelujen tehostaminen. Markkinoinnissa pyritään kuntakuvan selkiyttämiseen ja näkyvyyden lisäämiseen. Hallintokeskuksen suurin haaste on tukipalvelujen uudelleen organisointi perusturvakuntayhtymän aloittaessa toimintansa. Toisena päätavoitteena on talouden tasapainotussuunnitelmassa edellytettyjen hankkeiden loppuun saattaminen. Hallintokeskuksen henkilöstötavoitteena on 4,77 henkilötyövuoden vähennys, mikä sisältää kaikkien keskusten toimistohenkilökunnan yhteisen vähentämistavoitteen. Tavoite on erittäin tiukka tilanteessa, jossa toimistopalvelujen uudelleen organisointi vie runsaasti valmistelupanosta. Merkittävimmät taloudelliset riskit sisältyvät rakennushankkeiden viivästymiseen sekä tukipalveluyhteistyöhankkeen valmistelutyön vaatimaan työpanokseen. Tukipalveluuudistusta varten ei ole talousarvioon varattu valmistelumäärärahoja. Hankkeelle pyritään saamaan valtion tai maakuntaliiton rahoitusta. Tavoiteasettelussa ruoka- ja siivouspalvelujen tulosalueella käytetään numeerisesti mitattavia tavoitteita. Hallinnon ja talouden tulosalueella mittarit ovat pääosin sanallisia. 27

28 Asiakas Asiakastyytyväisyys hyvää tasoa ei mittaria ei mittaria Henkilöstö o Kehitetään mittausjärjestelmä vuodelle 2009 o Kehitetään asiakaslähtöistä toimintatapaa järjestämällä asiakaspalvelukoulutusta Työtyytyväisyys o Johtamisen laatu 2,79 2,85 o Työolosuhteet 2,81 2,85 o Työilmapiiri 2,88 2,95 Henkilötyövuodet Toteuma 2006/2007 Tavoite ,23 151,69 146,92 Sairauspoissaolot Toteuma 2006/2007 Tavoite ,05 1,05 o Lisätään osallistuvaa työskentelytapaa kehittämishankkeiden valmistelussa ja huolehditaan riittävästä tiedotuksesta o Tarkistetaan palaverikäytännöt o Huolehditaan uusien tilojen käyttöön otossa ergonomiasta ja tilojen toimivuudesta Palvelu o Alueelliset tukipalvelut ei ei kyllä o Tasapainotusohjelman toteuttaminen kyllä kyllä kyllä o Palvelutuotannon tehokkuus o Valmistellaan tukipalveluyhteistyö muitten toimijoiden kanssa siten, että se on toteutusvalmiudessa o Arvioidaan palveluiden tuotantotapa ja tehokkuus o Toteutetaan palvelujen keskittäminen tasapainotusohjelman mukaisesti 28

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 Kv 13.11.2006 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 TALOUSARVION SITOVUUS...3 TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009...4 JOHDANTO...4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Kv 08.12.2008 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 YLEISPERUSTELUT... 5 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2009 2011...

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2012-2013

Taloussuunnitelma 2012-2013 Talous arvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 4 Kv 13.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 2 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2011-2013... 6 HENKILÖSTÖ... 17 VÄESTÖ

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Lopen kunta TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Kunnanhallitus 25.11.2013 ( 279) Valtuusto 9.12.2013 ( 88) 1 VÄHÄN PAREMPAA ARKEA Vuosi 2014 aloitetaan Lopella valtuuston yksimielisesti

Lisätiedot

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013 Tilinpäätös 2013 Vihdin kunta Toimintakertomus 2013 Toimintakertomuksen sisältö 1 YLEISTÄ 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO 5 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2013 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON

Lisätiedot

Sisältö. Kansikuva: Pikkupappilan aitta/vihdin museo Kuvaaja: Timo Kokko

Sisältö. Kansikuva: Pikkupappilan aitta/vihdin museo Kuvaaja: Timo Kokko Toimintakertomus 2007 2 Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2007... 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON ORGANISAATIOKAAVIO... 6 1.2.3 HENKILÖSTÖ... 7 1.3 YLEINEN

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016

TALOUSARVIO VUODEKSI 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016 TALOUSARVIO VUODEKSI 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Ulkoisen

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013

Kirkkonummen kunta. Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kunnanhallitus 11.10.2010 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 19 Yleishallinto

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(2) YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana............ 1 2. Strategian kytkentä

Lisätiedot

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014 1 Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017 Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 10.12.2014 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 4 1. YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 Kunnanhallitus 29.11.2010 182 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 KV 13.12.2010 ja taloussuunnitelma 2012 2013 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Lopen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Käsittely: Kunnanhallitus 24.11.2014 ( 230) Valtuusto 8.12.2014 ( 63) 1 NIUKOIN RESURSSEIN MUUTOSTEN EDESSÄ Suomen kunnat ovat eläneet suurten muutospaineiden

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 353 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 134 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Kaupunginhallitus, 9.12.2013, 390 Kaupunginvaltuusto, 20.12.2013 110 Sisällysluettelo Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014 Kunnanjohtajan katsaus KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014 KEMPELEEN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 Kuntakenttä elää historiallista murrosvaihetta. Hallitus on avannut kaikki keskeiset kuntien toimintaa ja taloutta

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014 Kunnanhallitus 24.10.2011 (Kunnanjohtajan ehdotus) TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot