Yhtymähallituksen hyväksymä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä"

Transkriptio

1 Vuosisopimus ja talousarvio 2012 Taloussuunnitelma Yhtymähallituksen hyväksymä 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 3 2. Vuosisopimus 7 3. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa Taloussuunnitelma Liitteet 40 2

3 1. Yleisperustelut 1.1. Yleistä Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen jatkotoimenpiteistä ei ole vielä tiedossa uusia konkreettisia lainsäädäntöesityksiä. Oulun Eteläisen alueen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueet selvittävät erilaisia yhteistyömahdollisuuksia. Keväällä 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki tuo muutoksia mm. ensihoidon järjestämiseen. Hallitusohjelma sisältää myös maininnan mm. vanhustenhuoltolaista, joka todennäköisesti tulee lisäämään sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia nykytasosta. Myös omaishoidon tuen saajien määrää on tarkoitus lisätä hallitusohjelman mukaisilla tavoitteilla. Kuntatalouden kehittymiseen vaikuttaa osaltaan valtiontalouden linjaukset sekä euroalueen vakauttamiseen ja EU:n yhteisen talouspolitiikan vaatimukset Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenkuntia ovat Haapajärven kaupunki, Kärsämäen kunta, Pyhäjärven kaupunki ja Reisjärven kunta. Kuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa. Talousarviovuosi on kuntayhtymän kolmas toimintavuosi. Kuntayhtymän luottamushenkilöiden ylimpänä päätöksentekoelimenä toimii yhtymähallitus. Perussopimuksen mukaisesti merkittävät asiat, kuten esimerkiksi talousarvio ja tilinpäätös, hyväksytään jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä. Muita luottamushenkilöiden toimielimiä ovat ympäristölautakunta sekä yksilöjaos. Henkilöstöjaos on suunniteltu perustettavaksi vuoden alusta. Jäsenkuntien asukasluku oli yhteensä asukasta. Alueen asukasmäärä on vähentynyt koko luvun ajan. Asukasluku Asukasluku Muutos Muutos % Haapajärvi ,0 Kärsämäki ,6 Pyhäjärvi ,9 Reisjärvi ,6 Yhteensä ,1 3

4 Jäsenkuntien väestön ikärakenne vaihtelee kunnittain v. osuus väestöstä % v. osuus väestöstä % yli 65 v. osuus väestöstä % Haapajärvi 20,5 61,6 17, Kärsämäki 18,4 60,4 21,2 715 Pyhäjärvi 14,4 60,1 25, Reisjärvi 19,7 60,1 20,2 749 Yhteensä/ka 18,3 60,6 21, perheiden lukumäärä kpl Työpaikkojen määrää, työssäkäyntiä ja muuta toimintaa kuvaavat seuraavat tilastoluvut. Haapajärvi Kärsämäki Pyhäjärvi Reisjärvi Yhteensä/ka Valtion veronalaiset tulot euroa /tulonsaaja 2008 Asuntokuntien lukumäärä Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä Kunnassa asuvien työssäkäyvien lukumäärä Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä työllistä kohti Eläkkeellä olevien osuus väestöstä % ,76 26, ,03 30, ,1 35, ,73 28,0 275 Yritystoimipaikkojen lukumäärä ,90 30,

5 Jäsenkuntien taloutta kuvaavat seuraavat luvut vuoden 2010 tilinpäätöksissä. Vuosikate miljoonaa euroa Vuosikate / asukas euroa Valtionosuudet / asukas euroa Verotulot / asukas euroa Lainat / asukas euroa Haapajärvi 3, ,9 Kärsämäki -0, ,5 Pyhäjärvi 4, ,1 Reisjärvi 1, ,8 Yhteensä/ka 9, ,3 Tilikauden yli- / alijäämä euroa miljoonaa euroa Myös jäsenkuntien taloudellinen tilanne vaihtelee, mutta se on pääosin haasteellinen. Jäsenkuntien taloudellinen tilanne heijastuu myös kuntayhtymän talouteen. Jäsenkunnat ovat asettaneet kuntayhtymän kustannusten nousulle 2 %:n tavoitteen verrattuna edellisvuoden talousarvioon Strategian mukaiset kehittämisalueet Visio: Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on yhtenäinen kuntayhtymä, jolla on yhteinen tahto toteuttaa perustehtäväänsä sekä kyky ja halu sopeutua tulevaan. Peruspalvelukuntayhtymä Selänne vaikuttaa osaltaan tuottamillaan terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palveluilla alueen säilymiseen vetovoimaisena asukkaille. Se kykenee tuottamaan kustannustehokkaasti laadukkaita lakisääteisiä palveluja kehittämällä jatkuvasti toimintaansa. Alue tunnetaan aktiivisesta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Selänne on arvostettu alueellinen vaikuttaja ja haluttu yhteistyökumppani. Alueen asukkailla on mahdollisuus osallistua Selänteen kehittämistoimintaan. Asukkailla on vastuu omasta terveydestä, jota Selänne tarvittaessa tukee. Toiminta-ajatus: Selänteen tehtävänä on tuottaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ratkaisuja alueensa asukkaiden hyvinvoinnin ja elinympäristön turvallisuuden tukemiseksi. Selänteen tehtävänä on vahvistaa alueen asukkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointi tuottamalla kustannustehokkaasti näihin liittyviä palveluja. Selänne järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut, ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Arvot: Kaikessa toiminnassa sekä päätöksenteossa että palveluissa edistetään kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja omatoimisuutta. Arvoina ovat: oikeudenmukaisuus: oikeudenmukaisuus toteutuu, kun toimitaan palvelutasosuunnitelman, kuntien antaminen taloudellisten 5

6 edellytysten, hyvän hallinnon vaatimusten sekä yhtenäisen henkilöstöpolitiikan mukaan asiakaslähtöisyys: palveluprosessit perustuvat asiakkaan tarpeisiin. Prosesseissa asiakas on aktiivinen toimija ja vastuussa omalta osaltaan hyvinvoinnistaan ja elinympäristönsä turvallisuudesta. tuloksellisuus: tuloksellisuudella tarkoitetaan palvelutoiminnan taloudellisuutta, vaikuttavuutta, tehokkuutta ja palvelukykyä. Toimintaprosessien lyhyen ja pitkän tähtäimen tulokset tunnistetaan. Tuloksia arvioidaan ja saatua tietoa hyödynnetään toiminnan jatkuvassa suunnittelussa ja toteutuksessa. Jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet toiminnan alussa palvelutasosuunnitelman, jossa määriteltyjen palvelujen perusteella laaditaan vuosittain palvelujen vuosisopimus ja talousarvio. Henkilöstöpolitiikan kehittäminen on kuntayhtymän keskeinen toiminnallinen tavoite, koska sosiaali- ja terveydenhuolto on työvoimavaltainen ala, jolla on ollut pitkään pula eri alojen työntekijöistä. Selänteessä ei ole saatu täytettyä mm. kaikkia avoimena olleita psykologien, sosiaalityöntekijöiden, terveyskeskuslääkärien ja hammaslääkärien vakansseja. Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin jatkuvalla kehittämisellä taataan nykyisen henkilöstön työskentely ja ylläpidetään Selänteen hyvää työnantajakuvaa uusille työntekijöille. Toisaalta jäsenkuntien taloudellinen tilanne vaatii Selänteen toiminnan kehittämistä siten, että vakanssien määrää voidaan vähentää eläköitymisen myötä. Yksityiskohtainen palvelulinjoittainen tavoite henkilökunnan vähentymisestä on esitetty liitteessä 7. 6

7 2. Vuosisopimus 2.1. Hallinto Hallinto ja toimistopalvelut Kuntayhtymän toimintoja ja palvelulinjojen välisiä palveluketjuja kehitetään. Tavoitteena on varmistaa alueen asukkaille hyvä ja tasapuolinen palvelujen saatavuus. Toiminnan kehittämisessä käytetään tasapainotettua mittaristoa ja IVA arviointia. Selänne on ollut valmistelemassa laajaa koko Pohjois-Suomen alueelle haettavaa hanketta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen tiekartta. Alustavasti on suunniteltu, että Selänne toimisi hankkeen hallinnoijana. Talousarviossa on varauduttu ko. hankkeen omarahoitusosuuteen. Lisäksi hankkeiden kuntaosuuksiin ja Terveyden edistämisen hankkeeseen on varauduttu euron määrärahalla. Tukipalveluyksikkö Palvelusopimukset, joissa määritellään tukipalveluyksikkö Taloushallinto SELMA:n ja asiakkaiden työnjako, otetaan käyttöön vuoden alusta. Uutena toimintona otetaan käyttöön E-laskujen lähettäminen. Tilintarkastus Tilintarkastajan ostopalveluihin ja tarkastuslautakunnan toimintaan on varattu edellisvuoden suuruiset määrärahat. Hallinto TP 2010 TA2011 TAE2012 Hallinto ja toimistopalvelut Tukipalveluyksikkö Tilintarkastus Yhteensä Lasten ja perheiden palvelut Selänteen lasten ja perhepalveluiden päätavoite on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen. Ennaltaehkäisevässä työssä tuetaan vanhemmuutta ja kehitetään avopalveluja kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä. Henkilöstön osalta keskitytään resurssien ja osaamisen oikeaan kohdentamiseen ja koulutetun henkilöstön riittävään saatavuuteen. Lapsen hyvä arki hanke jatkuu. Hankkeen tavoite on lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen alueellamme ja toiminnassa otetaan käyttöön hanke ykkösen 7

8 aikana saavutettuja varhaisen tuen toimintamalleja. Selänteen kunnissa jatketaan koko lapsiperhepalvelujen varhaisen tuen työkäytänteiden juurruttamista ja esitetään perhekeskustoiminnan aloittamista pilotointina. Vertaistukiryhmien organisoinnissa yhteistyökumppanuutta on esittänyt Mannerheimin Lastensuojeluliitto tekemällä sopimuksen Selänteen kanssa toteutettavista tehtävistä. Aluehallintovirasto tekee arviointia myös uuden asetuksen toteutuksesta kunnissa. Neuvola Hyvinvoinnin edistäminen. Ohjauksen suunnittelussa ja toteutuksessa on ensiarvoisen tärkeätä tunnistaa ja huomioida perheiden erilaisuus, erilaiset voimavarat ja erityistarpeet sekä tarjota varhaisessa vaiheessa tukea kasvatukseen ja vanhemmuuteen matalan kynnyksen palveluina. Toinen painopistealue on perinteisten kansantautien ennalta ehkäiseminen aktivoimalla perheitä heidän omista lähtökohdistaan. Arvioidaan Selänteen neuvolatyöstä vahvistettua asetuksen mukaista suunnitelman toteutumista. 1. Äitiysneuvola ja perhesuunnittelu, lastenneuvola ja koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: Henkilöstöresurssien kohdentaminen asetuksen mukaisten tarkastusten toteuttamiseen pääasiassa omana toimintana, mutta myös ostopalveluina mm. lääkärityön ostoa. Opiskelijaterveydenhuollon tehtävä on vastata terveydenhuollon palveluista opiskelijoille heidän kotipaikkakunnasta riippumatta. Haasteena on kouluja opiskelijaterveydenhuollossa asetuksen edellyttämän tarkastusten toteutuminen Haapajärvellä. Synnytykset hoidetaan pääosin Oulaskankaalla, osa OYS:ssa ja Keski-Pohjanmaan Keskussairaalassa. Lastenneuvolassa tarkastukset: 0-12 kk lapset: 9 tarkastusta, joista 3 lääkärillä ( 4-6vk, 4 kk ja 8 kk); 1-6v lapset: 6 tarkastusta, joista myös lääkärillä 1,5 ja 4 v. 2. Henkilökunnan jaksamiseen kiinnitetään huomiota mm. säännöllisten työpaikkapalaverien ja työnohjauksen keinoin. Täydennyskoulutukseen osallistumista mahdollistetaan määrärahojen puitteissa. Jatketaan lasten ja perhepalvelujen yhteistoiminnallisten työmenetelmien kehittämistä ja koulutusta mm. Lapsen hyvä arki hanke2 tavoitteiden suuntaisesti. 3. Toimitaan lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistäen. Kaikessa toiminnassa neuvolatyössä huomioidaan terveyttä ja hyvinvointia edistävät toimenpiteet, niin lasten, perheiden kuin henkilökunnan keskuudessa. Vertaistukea tarjotaan erilaisissa ryhmissä ja perhekeskuksessa yhdessä muiden lasten parissa työskentelevien kanssa. Varhaiskasvatus Perhekeskustoiminnan suunnittelu ja aloittaminen siten, että avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa kehitetään koko Selänteen alueella. Suunnataan palveluneuvonnalla virikehoitoa hakevien perheiden hoidontarvetta avoimeen varhaiskasvatukseen, pois kokopäivähoitopaikoilta. Lapsen hyvä arki hanke jatkuu ja samalla jatketaan yhteistyössä perhekeskustoiminnan kehittämistä. Lisäksi jatketaan palvelulinjan sisällä kasvatuskumppanuushankkeen koulutusta. 8

9 1. Perhekeskustoimintaa aletaan suunnitella yhteistyössä muiden Selänteen toimijoiden, kuntien edustajien sekä kolmannen sektorin kanssa. Varhaiskasvatuksessa kartoitetaan avoimen päivähoidon tarvetta jokaisessa kuntakeskuksessa, jolla voidaan ohjata virikehoidossa olevia lapsia pois kokopäivähoitopaikoilta, ja näin saada hoitopaikat tehokkaaseen käyttöön. Varhaiskasvatuksen ohjaajien tehtävänä kuntien palvelutoimistoissa on aktiivisella palveluneuvonnalla lisätä perheiden tietoisuutta kunnassa tarjolla olevien avoimien palveluiden tarjonnasta, kunnallisen päivähoidon vaihtoehdoista (lasten kotihoidontuki, yksityisen hoidontuki, Pyhäjärven kaupungin kuntalisä) sekä päivähoidon vaihtoehtoisista sijoitusmahdollisuuksista (koko- tai osapäivähoito, alle tai yli 10 hoitopäivää kuukaudessa). Perhepäivähoidon hoitomuodon säilyttäminen ja vahvistaminen koko Selänteen alueella. Tavoite ja samalla haaste on rekrytoida perhepäivähoitajia omassa kodissa tapahtuvaan hoitoon. Perhepäivähoidon pedagogista kehittämistä jatketaan. 2. Erityistä huomiota kiinnitetään edelleen alle 3-vuotiaiden lasten sijoittamiseen mahdollisimman pieniin lapsiryhmiin sekä perhepäivähoidon vahvistamiseen ja lisäämiseen Selänteen alueella. Toimitaan lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistäen mm. huomioimalla varhaiskasvatussuunnitelmissa sekä toiminnan suunnittelussa yksilökohtaiset tarpeet. 3. Kaikessa toiminnassa varhaiskasvatuksessa huomioidaan terveyttä ja hyvinvointia edistävät toimenpiteet, niin lasten, perheiden kuin henkilöstön keskuudessa. Lasten ja perheiden kanssa työskennellään aktiivisessa yhteistyössä kaikissa toimintamuodoissa, noudattaen kasvatuskumppanuutta. Kaikkien kuntien osalta määrärahat varhaiskasvatushenkilöstön palkkoihin on varattu toteutuman perusteella. Hoidossa olevaa lapsimäärää on mahdotonta ennustaa etukäteen, joten hoidontarpeen kasvaessa joudutaan nykyistä hoitopaikkojen määrää lisäämään ja palkkaamaan uutta henkilöstöä, jotta täytetään päivähoitolain mukaiset velvoitteet. Perhepäivähoitajat tulivat työaikalain piiriin alkaen. Tämän muutoksen vaikutukset eivät vielä mennessä ole nähtävillä selkeästi muualla kuin Haapajärvellä, jossa ryhmäperhepäivähoidosta 8 hoitopaikkaa on jätetty perhepäivähoidon resurssihoitopaikaksi (perhepäivähoitajien työajantasaus). Haapajärvellä tämä vaikuttaa hoitopaikkojen lisäämisen tarpeeseen omalta osaltaan. Muissakin kunnissa resurssihoito järjestetään ryhmäperhepäivähoidossa, jolloin tarpeen mukaan sinne joudutaan palkkaamaan lisähenkilöstöä (henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku!). Pyhäjärven varhaiskasvatuksen kohdalla seurataan kuntalisän vaikutusta päivähoitopaikkojen tarpeen laskuun. Jos hoidontarve pysyy edelleen aikaisempaa alhaisempana Pyhäjärvellä, tulee osa olemassa olevista hoitopaikoista vähentää. Samalla tulee harkita väheneekö päivähoidossa ulkopuolelta vuokrattuja tiloja. 9

10 Haapajärven palvelut: Perhepäivähoito: 18 perhepäivähoitajaa ja 2 kerho-ohjaajaa, jotka vastaavat Martinmäen esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoidosta. Ryhmäperhepäivähoito: Kukkaniemi 2 hoitajaa ja 5 perhepäivähoitajaa; Jukola 1 hoitaja ja 6 perhepäivähoitajaa, alkaen jouduttu nostamaan Jukolan 2 ryhmistä 8 paikkaisista 12 paikkaisiksi, jotta saatu sijoitettua päivähoitoon tulevat lapset ja vastattua päivähoitolain vaatimuksiin (2 määräaik). Päiväkoti; 5 lastentarhanopettajaa ja 7 hoitajaa, 2 vakinaista ryhmäavustajaa ja tarvittaessa 2 työllisyysvaroin palkattavaa ryhmäavustajaa. Erityisvarhaiskasvatus; 0,5 erityislastentarhanopettajan palkka. Avoin varhaiskasvatus; Kehitetään toimintaa perhekeskustoiminnan yhteyteen Lasten hoitotuki; varattu toteutuneen kulutuksen perusteella. Kärsämäen palvelut: Perhepäivähoito; 7 perhepäivähoitajaa, lapsimäärän kasvaessa joudutaan perhepäivähoitajien määrää lisäämään. Ryhmäperhepäivähoito; 2 hoitajaa, 5 perhepäivähoitajaa Päiväkoti; 1 lastentarhanopettaja, 2 hoitajaa, 1 ryhmäavustaja Avoin varhaiskasvatus; Avoimen kerhotoiminnan tarve ja sen mahdolliset vaikutuksen kokopäivähoitopaikkojen tarpeeseen kartoitetaan. Lasten hoitotuki: kulutuksen perusteella voidaan pienentää määrärahavarausta Pyhäjärven palvelut: Perhepäivähoito: Vuonna 2011 töissä on ollut 3 perhepäivähoitajaa, joilla yhteensä 10 hoitopaikkaa. Ryhmäperhepäivähoito; 6 hoitajaa, 17 perhepäivähoitajaa, 1 varahenkilö Päiväkoti; 3 lastentarhanopettajaa, 5 hoitajaa, 1 laitosapulainen, 1 työllisyysvaroin palkattu ryhmäavustaja tarvittaessa Erityisvarhaiskasvatus; 0,5 erityislastentarhanopettajan palkka Avoin varhaiskasvatus; Kehitetään toimintaa perhekeskustoiminnan yhteyteen Lasten hoitotuki; varattu toteutuneen kulutuksen perusteella. Pyhäjärven kaupunki jatkaa kuntalisän maksamista perheille, joka saattaa lisätä myös lakisääteisen lasten kotihoidontuen maksettavaa määrää. Reisjärven palvelut: Perhepäivähoito; 10 perhepäivähoitajaa. Lapsimäärän kasvaessa joudutaan perhepäivähoitajien määrää lisäämään. Ryhmäperhepäivähoito; 1 hoitaja, 4 perhepäivähoitajaa Päiväkoti; 2 lastentarhanopettajaa, 2 hoitajaa Lasten hoitotuki; kulutuksen perusteella voidaan pienentää määrärahavarausta. Lastensuojelu ja perhetyö Tavoitteena ja painopistealueena on tuottaa Selänteen kunnissa vaikuttavia ja monimuotoisia lastensuojelupalveluita lain edellyttämiä määräaikoja noudattaen. Lain edellytykset täyttyvät mikäli kasvavaan lastensuojelutarpeeseen osoitetaan riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Kaikissa Selänteen kunnissa lastensuojelun toimenpiteet ovat lisääntyneet, joten varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn merkitys ja tarve kasvaa. Painopistealue on erittäin haasteellinen. Lastensuojelussa jatketaan yhteistyötä eri toimijatahojen kanssa. PELA:n kanssa perhesijoitusten ja tukiperhetoiminnan lisäämiseksi tehdään yhteistyötä. 10

11 Perhetyötä jatketaan avohuollon tukitoimena yhteisen toimintamallin mukaisesti. Kehitetään perhetyötä yhteistyönä neuvolan kanssa ennaltaehkäisevänä työn lisäämiseksi. Jatketaan Lapsen hyvä arki hanke2 tavoitteiden mukaista vanhemmuuden tukemista mm. leiritoimintana. Varhaista tukea annetaan edelleen lapsiperheiden kotipalvelussa sosiaalihuoltolain edellyttämällä tavalla. Kuntien lastensuojelusuunnitelmiin merkityt tavoitteet arvioidaan ja niiden toteutumista analysoidaan. 1. Henkilökunnan jaksamiseen kiinnitetään huomiota mm. säännöllisten työpaikkapalavereiden ja työnohjauksen keinoin. Täydennyskoulutuksiin osallistumista mahdollistetaan määrärahojen puitteissa. Henkilöstöresurssien kohdentaminen tai kohtuullistaminen huomioidaan tehdyn selvityksen mukaisesti. 2. Lastensuojeluilmoitukset ja lastensuojelutarpeen selvitykset pyritään tekemään lain määräaikojen puitteissa (AVI:n seuranta Selänteessä, koska määräajat eivät ole toteutuneet). Talousarvion määrärahoissa on tässä vaiheessa laskettu yhden uuden sosiaaliohjaajan palkkamenot jaettuna kuntien asukasluvun mukaisella jakoperusteella ja joka edellyttää uuden vakanssi perustamista. Asiakasmäärät huomioiden realistisempi olisi yhden sosiaaliohjaajan ja yhden sosiaalityöntekijän lisäys. Sosiaalityössä on tehty ulkopuolisen henkilön toimesta selvitys sosiaalityön resurssien jakautumisesta aikuissosiaalityön ja lastensuojelun sosiaalityön välillä ja resurssien riittävyydestä Selänteen sosiaalityössä yleensä. Nykyisillä resursseilla ei voida tehdä lastensuojelutyötä avohuoltopainotteisesti lain edellyttämällä tavalla ja henkilökunnan jaksamista vaarantamatta. Lastensuojelun ja lastenvalvojan asiakasmäärät ovat lisääntyneet huomattavasti ja asiakastapaukset ovat yhä haastavampia. Selänteen alueen kunnissa on lastensuojelun asiakkaita; perheitä hoidettavana keskimäärin 166 ja lapsia 315. Valtakunnallisen henkilömitoituksen mukaan lastensuojelutyössä on korkeintaan 35 lasta/työntekijä, jonka mukaan Selänteellä tulisi olla lastensuojelutyössä 9 työntekijää. Selänteellä on tällä hetkellä käytössämme 4,8 työntekijän työpanos lastensuojelutyöhön (lastenvalvojan työ erikseen). Työmäärän suhdetta kasvaviin asiakasmääriin tulee arvioida vasta valmistuneen selvityksen tuloksien perusteella. Raportissa on mainittu tarvittavat toimenpideehdotukset, jotka tulevat huomioitavaksi talousarvioon Korjaava työtilanne voi edes auttaa pätevien ammattilaisten saatavuutta ja pysyvyyttä. 3. Lastensuojelun perhehoidon ja perhekotihoidon sijoituksiin varataan määrärahaa seuraavasti (sijoitusmääristä erillinen suoritetaulukko): Haapajärvi ,00 Kärsämäki ,00 Pyhäjärvi ,00 Reisjärvi ,00 Perhehoitajalain (lain 2 ) voimaan astuneen muutoksen myötä perhehoitajien alin maksettava palkkio on 650 e/kk. Taksojen korotuksen toivotaan nostavan perhehoidon profiilia ja tavoitteena on pystyä sijoittamaan lapsia ns. ammatillisiin perheisiin perhekotien sijasta. Perhehoidon laajentaminen edellyttää, että sijaisperheille annettava ennakkovalmennus tulee pakolliseksi ja sijaisvanhemmille turvataan riittävä tuki sijoituksen aikana. Kyseisen lain ( 6 ) mukaan perhehoitajalle tulee järjestää mahdollisuus vapaaseen yksi päivä kuukautta kohden. Edellä mainittu vaatii uusia resursseja sosiaalityöltä. Perhehoitajalle hoidon käynnistä- 11

12 miskorvaus on euroa/hlö. Lain toteutus Selänteen kunnissa riippuu perhehoidon hoitajien kiinnostavuudesta ottaa vastaan sijoituksia, ja on toteutuessaan kiistämättä lapsen sekä yhteiskunnan etu. Palvelulinjan palvelutasosuunnitelman mukaiset suoritteet vuodelle 2012 erillisessä liitteessä. Lasten ja perheiden TP 2010 TA2011 TAE2012 palvelut Hallinto Neuvola Varhaiskasvatus Lastensuojelu Yhteensä Psykososiaaliset palvelut Psykososiaalisissa palveluissa painopistealueina ovat asumispalvelut ja henkilökunta. Asumispalveluissa keskitytään Selänteen omien palvelujen kehittämiseen ja henkilökunnan osalta saatavuuden ja pysyvyyden turvaamiseen ja sekä lisäksi henkilökunnan oikeaan kohdentamiseen. Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön tavoitteena on tukea lisääntyvän aikuisväestön/-asiakkaiden sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä, vastuullisuutta, syrjäytymisen ehkäisyä sekä omatoimista suoriutumista. Aikuissosiaalityö tuottaa toimeentulotuki-, vaikeavammaisten-, kuntouttavan työtoiminnan- ja välitystiliasiakkaiden palveluita. Painopistealueet Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien aktivointi Asiakassuunnitelmien laatiminen ja seuranta Asiakassuunnitelmien tekeminen otetaan keskeiseksi ja aktiiviseksi työvälineeksi, jolla lisätään asiakkaiden omatoimisuutta. Työttömien syrjäytymistä ehkäistään yhteistyössä eri hankkeiden ja yhteistyötahojen kanssa. Aikuissosiaalityön palvelut tuotetaan lähipalveluina. Henkilökunta: Henkilökuntamäärä (7) pysyy samana, etuuskäsittelijän virka muutetaan sosiaaliohjaajan viraksi. Asiakkaiden suunnitelmallinen kannustaminen vaatii sosiaalityöhön koulutettua henkilökuntaa. 12

13 Vammaispalvelut Vammais- ja kehitysvammapalveluissa edistetään vammaisten henkilöiden suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa, heidän sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvataan heidän tarvitsemansa asumispalvelut, hoito ja muu huolenpito. Painopistealueet Asumispalvelun kehittäminen omana toimintana Palveluohjauksen toimintamallin luominen Tehostettua palveluasumista kehitetään omana toimintana. Haapajärven Männistökodin toiminta siirtyy hoito- ja vanhustyön palveluista vuoden 2012 alusta psykososiaalisiin palveluihin / vammaispalveluihin. Reisjärven Mäntykotia laajennetaan 8- paikkaisesta 12-paikkaiseksi ja lisäksi kehitetään tuettua asumista. Kärsämäellä kehitetään tuettua asumista toimintakeskuksen uusien tilojen käyttöönoton yhteyteen yhdessä terapiapalvelujen kanssa. Pyhäjärvellä jatketaan entisin palveluin. Lisäksi jatketaan palveluohjausmallin selkiyttämistä ja yhdenmukaistamista kuntayhtymän alueella v Henkilökunta: Haapajärvellä hoito- ja vanhustyön palveluista siirtyy Männistökodin toiminnan myötä seitsemän hoitajaa psykososiaalisiin vammaispalveluihin. Henkilökuntaa ei lisätä esitetyllä tavalla yhdellä määräaikaisella ohjaajalla (kyhallitus ). Perustelut: AVI:n (2010) tehostettua palveluasumista koskevan laatusuosituksen mukaan henkilöstöä tulee olla vähintään 0,70 työntekijää kehitysvammaista kohti (0,70 x 14 > 10 työntekijää). Lisäksi palkataan kuten aikaisemminkin työllistämistuella kaksi osa-aikaista työntekijää. Kärsämäen toimintakeskuksen uusissa tiloissa järjestetään kehitysvammaisten päiväja työtoiminnan lisäksi myös mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta ja lisäksi aloitetaan molemmille edellä mainituille ryhmille tuetun asumisen ohjaus. Tämän vuoksi henkilökuntaa lisätään yhdellä määräaikaisella ohjaajalla. Reisjärven Mäntykodin henkilökuntaa lisätään asukasmäärän kasvun johdosta. Perustelut: AVI:n (2010) tehostettua palveluasumista koskevan laatusuosituksen mukaan henkilöstöä tulee olla vähintään 0,70 työntekijää kehitysvammaista kohti (0,70 x 12 asukasta = 8,5 työntekijää). Mäntykodilla on 5,5 ohjaajaa, lisätarve 3,5, jolloin saadaan myös tuettuun asumiseen osa-aikainen ohjaaja (0,5). Vuonna 2012 lisätään henkilökuntaa kahdella ohjaajalla taloudellisen tilanteen vuoksi. Terapiapalvelut Terapiapalvelut tuottavat toiminta-alueen asukkaille tasavertaiset, laadukkaat ja helposti saatavilla olevat psykososiaalista hyvinvointia edistävät mielenterveys-, päihdeja perheneuvolapalvelut sekä osan mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista. Painopistealueet Asumis- ja kotikuntoutuksen kehittäminen Päivätoiminnan arviointi ja kehittäminen osana avohoitoa Kuntouttavaa toimintaa kehitetään mielenterveystyön päivätoiminnassa, oman toiminnan palveluasumisessa sekä kotona asuvien mielenterveyskuntoutujien osalta. Tehos- 13

14 tetaan arjen selviytymistä ja avohoitoa tukevia palveluja. Varataan resurssia kotikäynteihin sekä vakiinnutetaan päivätoiminta yhä tiiviimmin osaksi muuta avohoitoa. Käynnistetään uudelleen kuntoutustyöryhmät Pyhäjärvellä ja Haapajärvellä, jotka vastaavat kuntoutustoiminnasta. Tässä vaiheessa kuntoutustyöryhmät ovat moniammatillisia MVK:n ja Terapiayksikön sisäisiä työryhmiä. Tavoitteena asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja kohentuminen siinä määrin, että kotona asuminen olisi mahdollista pidempään ja jo palveluasumisessa asuvien osalta ei tulisi tarvetta siirtyä tuetumpaan asumiseen. Kärsämäellä kehitetään päivätoimintaa ja kotiin tuettua asumista yhteistyössä vammaisten toimintakeskuksen kanssa. Henkilöstö on varattu vammaispalvelujen puolelle. Pyhäjärvellä ryhmäkodin toimintaan liitetään kevyesti tuettua asumista. Kyhallituksessa esitettyjen säästötavoitteiden mukaisesti Pyhäjärven terapiapalveluiden tehostetun palveluasumisen ostopalveluista vähennetään Palvelulinjan palvelutasosuunnitelman mukaiset suoritteet vuodelle 2012 erillisessä liitteessä. Psykososiaaliset palvelut TP 2010 TA2011 TAE2012 Hallinto Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Terapiapalvelut Yhteensä Hoito- ja vanhustyön palvelut Tavoitteen on hoidonporrastuksen edelleen kehittäminen siten, että kotihoito on painopistealueena ja olemassa olevat asumispalvelupaikat varataan pääsääntöisesti yli 75- vuotiaille, mikä on edellytyksenä sille, ettei uusia asumispalvelupaikkoja tarvitse rakentaa. Henkilöstön osaamisen ja saatavuuden parantaminen sekä hoidon tason turvaaminen. Kotihoidon ja asumispalvelujen kohdentaminen paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville yli 75-vuotiaille Hoidon tason turvaamiseksi kaikkien jäsenkuntien kaikissa tulosyksiköissä jatketaan kodinhoitajien/kotiavustajien ja hoitoapulaisten toimien muuttamista niiden vapautuessa lähihoitajan tai joissain tapauksissa sairaanhoitajan toimiksi sekä lisäksi muuttamalla työllistettyjen toimet oppisopimusten avulla lähihoitajan toimiksi. 14

15 Olemassa olevan henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Voimaa vanhuuteen,, Kytke ja Hyvän ikääntymisen kehittämisympäristö hankkeiden tarjoaminen koulutusten sekä muiden koulutusten avulla. Voimaa vanhuuteen hankkeeseen esitetään keskushallinnon toimesta varattavaksi määrärahaa koordinaattorin palkkaamista varten. Seniorineuvola ja muistipoliklinikka -toiminnan tehostaminen sekä uuden terveydenhuoltolain edellyttämän vanhusneuvola toiminnan aloittaminen perustamalla hoito- ja vanhustyön palvelualueelle Selänteen yhteinen sairaanhoitajan/terveydenhoitajan toimi kyseistä palvelua varten. Ennaltaehkäisevien palvelujen painottaminen kuntosalitoimintaa, kuntouttavaa työotetta ja hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tehostamalla. Kotihoito Haapajärvi: Vuoden 2011 aikana on 3 pitkäaikaisosaston hoitajan tointa siirretty kotihoitoon, kun potilaspaikkoja on vähennetty kymmenellä paikalla. Hoitajien vakanssien määrä ei ole riittävä nykyiselle asiakasmäärälle. Pitkäaikaispotilaspaikkojen vähennyttyä paikkaan, voidaan osastolta edelleen siirtää hoitajien vakansseja kotihoitoon. Pitkäaikaisosastopaikkojen vähentäminen täytyy tapahtua maltillisesti lähivuosien kuluessa. Kärsämäki: Hoidonporrastuksen onnistumisen edellytyksenä on kotihoidon henkilöstön lisäresurssointi. Vuoden 2012 talousarvioon tarvittaisiin välttämättä kaksi uutta lähihoitajaa, mutta niitä ei tiukan budjettiraamituksen vuoksi ole saatu mahtumaan talousarvioon. Yöhoitoa jatketaan. Kotihoidon kustannuksia lisää tilavuokran kallistuminen. Kotihoitoa ei enää jatkossa kyetä tuottamaan entisellä tasolla vaan palvelujen asiakaskohtaista määrää joudutaan supistamaan haja-alueilla asuvien ilta- ja viikonloppupalveluja vähentämällä. Pyhäjärvi: Kotihoidon asiakkaat tarvitsevat yhä enemmän apua iltaisin ja viikonloppuisin. Hoidonporrastuksen varmistamiseksi syksyllä 2011 siirrettiin kaksi lähihoitajan vakanssia pitkäaikaisosastolta kotihoitoon nimenomaan vahvistamaan ilta ja viikonloppuja. Kotihoidon viikonlopputyön kustannusten lisäksi nousevat matkakustannukset. Reisjärvi: Kotihoidon nettomenot vähän pienemmät kuin kuluvan vuoden talousarviossa, koska toimintatuotot ovat lisääntyneet toiminnan tehostumisen myötä. Lisäys Kotihoidon toiminta on tehostunut siinä määrin, että Savimansikan kotihoitosopimuksesta voidaan luopua tiukan talousarvioraamin saavuttamiseksi (säästö euroa/vuosi). Omaishoidontukeen lisätään Toimintakykyarviointien mukaan omaishoidontuen tarvitsijoista on kaksi uutta luokassa II. 3 alimmaista tulee nostaa keskimmäiseen luokkaan ja 1 ylimpään luokkaan. Vuorohoitotoiminnan kehitetään edelleen Palvelukoti Honkalinnaan kotona tapahtuvan hoidon sekä omaishoidon tueksi 15

16 Asumispalvelut ja vuodeosastohoito Haapajärvi: Asumispalveluissa 15 paikkaa (7 hoitajaa) Olavintuvan toiminnasta siirtyy psykososiaalisten palvelujen palvelulinjalle. Hoito- ja vanhustyön linjalle jää talon dementiayksikkö, jossa on 14 paikkaa ja 10 hoitajaa. Haapakodin toiminnan muutosta kotihoitoyksikön vuokra-asunnoiksi suunnitellaan edelleen. Entisen ostopalveluna hankitun palveluasumisen lisäksi, tehostettua palveluasumisista ostetaan Taukokankaalta yhden palveluasumispaikan verran. Pitkäaikaispaikkojen vähentämistä 20:stä kahteentoista arvioidaan ja vähennetään maltillisesti. Samanaikaisesti arvioidaan henkilöstömitoitus ja henkilöstöä siirretään paikkojen vähentämisen myötä kotihoitoon lähivuosina Kärsämäki: Koivupuiston lyhytaikaishoitoon varataan 8 paikkaa. Lyhytaikaishoidon sisältöä kehitetään kotihoitoa vielä enemmän tukevaksi. Koivupuiston ja akuuttivuodeosaston televisioiden uusintaan, imun ja ergonomisesti tarpeellisten satutuolien hankintaan varataan kalustomäärärahaa. Vuodeosastohoitoon on varattu määrärahaa 12 kuukauden toimintaan täydellä paikkaluvulla ja täydellä henkilöstö ja sijaismäärällä. Pyhäjärvi: Kotihoidon tukemiseksi ja vuorohoidon asiakkaiden lääkehoidon turvaamiseksi perustetaan vuorohoitoon uusi sairaanhoitajan toimi. Vuorohoitoon varataan 12 paikkaa. Akuuttivuodeosaston paikkoja tarjotaan muille osakaskunnille, joiden vuodeosastoilla hoidetaan henkilöitä ylipaikoilla. Pitkäaikaisoston potilaiden vähetessä siirretään henkilöstöä kotihoitoon. Akuuttiosaston kylpyhuoneen lattia korjataan. Köpsinrinteen palvelukeskuksen peruskorjausta esitetään jatkettavaksi. Syksyn 2011 kuluessa korjataan saunat (2kpl) ja pesuhuoneitten lattiat. Vuonna 2012 esitetään peruskorjattavaksi ns solut (3kpl), joissa kussakin on 7 huonetta ja yhteistilat. Tämä olisi tärkeää myös teknisen rakennusmiesten työllistymisen vuoksi. Remontin ajaksi yhden solun asukkaat tai vastaava määrä asukkaita siirretään pitkäaikaisosastolle, jossa paikkoja on vapautunut hoidon porrastuksen tehostumisen ansiosta. Remontin yhteydessä asennetaan koko taloon ulottuva ATK-verkko. Köpsinrinteen remontin aikana pitkäikaishoidon tarpeessa olevien asiakkaiden arvioidaan vähenevän niin, että jäljellä olevat voidaan hoitaa joko Köpsinrinteellä tai palvelusetelin turvin yksityisissä palvelukodeissa ja tämän jälkeen Pyhäjärven vanhustenhuolto olisi täysin laatusuositusten mukainen ja jokaiselle kuntalaiselle olisi tarjolla inhimillinen vanhuus. Köpsinrinteen peruskorjauksen päätyttyä n. v 2013 terveyskeskuksen pitkäaikaisvuodeosasto esitetään kunnostettavaksi kotihoidon käyttöön. Kotihoito ja kaikki sen tiimit keskitettäisiin saman katon alle akuuttivuodeosaston viereen. Tämä parantaa kotihoidon ja vuodeosastohoidon yhteistyötä ja antaa polikliinisille palveluille sen kipe- 16

17 ästi tarvitsemaa lisätilaa ja terveyskeskuksen ulkopuolella sijaitsevista vuokratiloista voidaan luopua. Kyhallituksessa esitettyjen säästötavoitteiden mukaisesti Pyhäjärven hoitoja vanhustyön tehostetun palveluasumisen, päivätoiminnan ja akuuttivuodeosaston maksutuloja lisätään Reisjärvi: Palvelukeskus Honkalinnan menot eivät nouse lainkaan, jopa vähän laskevat. Netto kuitenkin nousee, sillä toimintatuotoissa vähennystä Tämä johtuu siitä, että valtiokonttorin 100 %:n menokorvaus yhden sotainvalidin osalta on päättynyt ja siitä, että Honkalinnan kuormitusprosentti on alentunut tavoitteen suuntaiseksi eli 100%:iin. Tulojen vähentyminen näkyy jo v 2011 toteutumassa. Palveluasumisen ostopalveluissa hinnat ovat kallistuneet ja se on aiheuttanut lisäystä toimintakuluihin euroa. Vuodeosaston ylikuormitus on saatu loppumaan. Tavoitteena on lähivuosina pitkäaikaispaikoista luopuminen, jolloin paikkamäärä vähenee. Kyhallitus hyväksyi kokouksessaan Haapajärven hoito- ja vanhustyön palveluiden erillisen suunnitelman vuosille Suunnitelman mukaan terveyskeskuksen pitkäaikaisosastolta vähenevät potilaspaikat vuoden 2012 lopusta alkaen 10 hoitopaikkaan ja henkilökunnan määrä vähenee 10 työntekijään. Vuodelle 2014 tavoite on, että toiminta siirtyy kokonaan asumispalveluihin ja kotihoitoa pystytään vahvistamaan vapautuvilla vakansseilla. Vapautuvasta työntekijäresurssista siirtyy kotihoitoon 4 hoitajaa loppuvuodesta Samalla yhden laitoshuoltajan ja kahden hoitajan vakanssit jätetään täyttämättä ja työntekijät siirtyvät muille Selänteen vakansseille. Siirtymävaiheessa vuonna 2012 voidaan kotihoitoon lisätä kaksi hoitajaa määräaikaisesti puoleksi vuodeksi siksi ajaksi kunnes työntekijäresurssia vapautuu pitkäaikaisosastolta. Työntekijöitä ei irtisanota missään vaiheessa vaan hyödynnetään vapaaehtoista työnkiertoa koko Selänteen alueella. Pitkäaikaisosastolla nykyisin olevien potilaiden hoitopaikka säilyy entisellään, mutta uusia pitkäaikaispotilaita ei osastolle oteta. Vuonna 2014 pitkäaikaisosastolta siirtyy kuusi hoitajaa muihin hoito- ja vanhustyön palvelulinjan tehtäviin. Samalla kahden laitoshuoltajan ja kahden hoitajan vakanssit jätetään täyttämättä ja työntekijät siirtyvät muille Selänteen vakansseille. Hoitopaikkojen vähentymisen myötä muut kulut vähenevät samassa suhteessa. Haapakoti siirtyy vuonna 2014 tavallisiksi vuokra-asunnoiksi, jolloin vapautuvat työntekijät (4 hoitajaa) siirtyvät kotihoidon työntekijöiksi ja Haapakodin asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut kotihoidosta. Asukkaiden nykyisiä hoitopaikkoja ei muuteta vaan uusien asukkaiden valinnassa huomioidaan muuttunut toimintamalli. Männistökoti siirtyy vuodesta 2012 alkaen osaksi psykososiaalisia palveluita ja vähitellen asukkaiksi tulee enemmän kehitysvammaisia henkilöitä ja mielenterveyskuntoutujia. 17

18 Suunnitelman mukaan kotihoidon työntekijöiden määrä lisääntyy suunnitelmavuosina hoitajalla (pitkäaikaisosasto, Haapakoti ja Männistökoti), mikä vastaisi suositusten mukaisia henkilöstömitoituksia suunniteltuun toimintaan. Suunnitelman mukaan ostopalveluita vähennetään vuodesta 2013 alkaen 5 hoitopaikalla. Vähentäminen toteutetaan niin, että uusia asiakkaita ei ohjata ostopalveluihin, joten asukkaiden nykyisiä hoitopaikkoja ei muuteta. Kustannusvaikutukset jakautuvat suunnitelmakaudelle seuraavasti: Hoito- ja vanhustyön TP 2010 TA2011 TAE2012 palvelut Hallinto Kotiin annettavat palvelut Asumispalvelut Vuodeosastot Yhteensä Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut Vuoden 2012 painopistealueena on edelleen puhelinpalvelun kehittäminen. Tavoitteena on parantaa välittömän yhteyden saamisesta terveyskeskukseen TeleQ-ohjelmiston käyttöönoton avulla. Samalla kehitetään puhelinneuvontapalvelua asiakaslähtöisemmäksi yhtenäistämällä puhelintuntien aikoja, takaisinsoittopalvelua, jonotuspalvelua jne. Yhteiset päivystys- ja ajanvarausnumerot otetaan käyttöön v.2011 lopussa. Lisäksi painotetaan päiväaikaisten toimintojen kehittämistä ja joustavaa hoidonporrastusta sekä ennaltaehkäisevän työn lisäämistä. Henkilöstön saatavuutta turvataan myös varahenkilöjärjestelmän avulla. Röntgen Kuvantamistutkimusten ohjeet ja laatukäsikirja yhtenäistetään koko Selänteen alueelle. Haapajärven terveyskeskuksen digiröntgenlaitteisto uusitaan, koska nykyinen laitteisto on hankittu vuonna Investointeihin on varataan hankintaan euroa. Pyhäjärven terveyskeskukseen hankitaan ultraäänilaite. Nykyinen laitteisto on hankittu vuonna Uudella laitteella on mahdollisuus tutkia verisuonten tai napanuoran virtauksia ja siinä on erillinen anturi sydämen ultraääntä varten. Tällä säästetään useita 18

19 erikoissairaanhoidon lähetteitä. Investointeihin varataan euroa. Pyhäjärven vanha ultraäänilaite on suunniteltu siirrettäväksi Kärsämäen tk:seen, mikä aiheuttaa asennuskustannuksia noin euroa. Keskusvarasto ja lääkekeskus Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti hoitotarvikkeet on kilpailutettu yhdessä peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa. Selänteen yhteinen keskusvarasto perustetaan Pyhäjärven terveyskeskukseen, koska siellä on alueen parhaat toimitilat. Logistiikka suunnitellaan alueelle siten, että se palvelee lääkekeskuksen, keskusvaraston, laboratorion ym. tarpeita. Yhteisen lääkekeskuksen suunnittelua jatketaan edelleen. Tavoitteena on että yhteinen lääkekeskus aloittaa Laboratorio Painopisteenä on toiminnallisesti yhteinen Selänteen laboratorio. Näytteenotto säilytetään lähipalveluna jokaisessa terveyskeskuksessa, mutta analysoinnin keskittämistä suunnitellaan järkevästi ja kustannustehokkaasti Selänteen sisällä ja/tai ERVAalueella. Kuntoutus Palveluseteli on käytössä ja toimii osana lääkinnällisen kuntoutuksen hoitoketjua. Painopistealueena on palveluiden ja resurssien yhtenäinen käyttö ja asiakkaan saaman palvelun tasalaatuisuus Selänteen kuntien välillä. Erikoissairaanhoito Painopistealueena on erikoissairaanhoidon kokonaisuuden hallinta, joustava hoidonporrastus sekä ostopalveluiden omaa toimintaa täydentävä käyttö. Omaa toimintaa täydennetään suunnitelmallisesti ostopalveluilla ja muilla kumppanuuksilla. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa käytävien tulosalueneuvottelujen pohjalta pyritään parantamaan Oulun eteläisen alueen terveyspalvelujen yhteistyötä. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välistä hoidonporrastusta pyritään tehostamaan. Tavoitteena on tehokkaampi erikoissairaanhoidon resurssien käyttö. Työterveyshuolto Painopistealueena on työhyvinvoinnin lisääminen asiakasyrityksissä työlähtöisesti. Keinoina ovat henkilöstön koulutus ja tiivistyvä yhteistyö asiakasyrityksissä. Lisäksi panostetaan siihen, että työterveyshuollossa tarjotaan koko Selänteen alueella tasalaatuista palvelua. Laadullisena tavoitteena on yhtenäisten toimintatapojen vakiintuminen perehdytyksen, laatutyön ja koulutuksen avulla. Kokonaisuudessaan rajapintoja hiotaan kaikissa toimipisteissä eri yksiköiden välillä. Työterveyshuoltoon esitetään ½ työfysioterapeutin uutta vakanssia Pyhäjärvelle. Näin järjestetään tarpeita vastaavat palvelut Pyhäjärvelle. Haapajärven, Kärsämäen ja Reisjärven palveluihin esitetty työfysioterapeutin vakanssi on jouduttu poistamaan kuntien tiukan talousarvioraamin vuoksi. Tämän takia työfysioterapeutin palvelujen tarjonta Kärsämäelle ja Reisjärvelle on vähäistä. 19

20 Lisäksi esitetään määrärahaa työterveyshuollon työnohjauksen järjestämiseen. Suun ja hampaiden terveydenhuolto Painopistealueena on valtioneuvoston vahvistaman asetuksen toimeenpano koko alueella. Asetus on tullut voimaan alkaen ja se määrittelee neuvolatoiminnalle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle toimintarajat. Toteutetaan suun terveyden edistämistyötä uusien rakenteiden mukaisesti kuntalaisten omaa vastuuta vahvistaen ja ottaen huomioon elämänkaariajattelu. Suun terveydenhuoltoon on laadittu yhteinen toimintamalli, joka liittyy osakokonaisuutena Terveempi Pohjois-Suomi/Kaste- hankeosioon. Jäsenkuntien suun terveydenhuollon toimintakulttuureja kehitetään edelleen ja yhteistä toimintamallia hiotaan tehokkaammaksi. Yhtenäisen toimintamallin tavoitteena on lisätä kuntalaisten tasaarvoisuutta ja laadukasta suun terveyden edistämistä. Alku vaiheessa painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Pyhäjärven hammashuoltoon ollaan saamassa vuoden alussa toinen hammaslääkäri vakituiseen virkaan. Lisäksi Pyhäjärvellä työskentelee yksi hammaslääkäri ostopalveluna. Eli Pyhäjärvellä on yhteensä kolme hammaslääkäriä. Erityisesti Haapajärven hammashuoltoon tulee saada riittävästi hammaslääkäreitä ja rekrytointitoimenpiteitä jatketaan. Tasalaatuinen hammashuolto edellyttää toimivaa työnjakoa ja tässä tapauksessa erityisesti suuhygienistin palveluita kaikissa hammashoitoloissa. Sairaankuljetus/ ensivaste Sairaankuljetuksen ja ensihoidon toiminta jatkuu entisellään vielä vuoden 2012 ajan. Toiminnot siirtyvät lakisääteisesti sairaanhoitopiirin järjestettäväksi alkaen. Kyhallituksessa esitettyjen säästötavoitteiden mukaisesti Pyhäjärven lääkärin ja hoitajien vastaanottotoiminnasta vähennetään suunnitellun syöpähoitajan ja sekä hoitajien että lääkäreiden sijaisten palkkamenoja , lääkäreiden ostopalveluista päivystyksen osalta vähennetään Yhteisen keskusvaraston sisäiset tulot tarkennetaan, tulojenlisäys Fysioterapeutin ja hammaslääkärin vakanssit täyttynevät vain osaksi vuotta, joten palkkakustannukset tarkistetaan vastaamaan toimintaa (vähennystä ). Erikoissairaanhoito tarkistetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin uuden arvion ( ) mukaiselle tasolle, vähennetään yhteensä Kyhallituksessa päätettiin tarkistaa Pyhäjärven erikoissairaanhoidon menoja ( ) sekä Haapajärven, Kärsämäen ja Reisjärven hoitajien vastaanoton menoja syöpähoitajan palkkauksen osalta ( ) Palvelulinjan palvelutasosuunnitelman mukaiset suoritteet vuodelle 2012 erillisessä liitteessä. 20

21 Terveyden- ja sairaanhoidon TP 2010 TA2011 TAE2012 avopal- velut Hallinto Vastaanottopalvelut Täydentävät palvelut Kuntoutus Sairaankuljetus Työterveyshuolto Suun ja hampaiden huolto Erikoissairaanhoito Yhteensä Ympäristöpalvelut Ennaltaehkäisevien palvelujen painottaminen. Ympäristöterveyshuollon toimintaa ohjaa valvontasuunnitelma. Tavoitteena on laatia valvontasuunnitelma myös ympäristönsuojeluun ja maa-ainesvalvontaan. Rakennuttajaa opastetaan valitsemaan hankkeeseen pätevät suunnittelijat ja työnjohtajat. Talous; kokonaisuuden hallinta sekä oikein kohdennetut ja riittävät resurssit Nykyinen organisaatio mahdollistaa voimavarojen yhdistämisen uudella tavalla ja siten aiempaa kokonaisvaltaisemman ja kustannustehokkaamman palvelujen tuottamisen. Koko organisaatiota on tarkasteltu yhtäläisin perustein ja tehty tarvittavat muutokset muun muassa resurssien, toimintatapojen ja osittain myös työnjaon osalta. Lupien käsittely on pääsääntöisesti maksullista toimintaa. Myös ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukainen valvonta ja maa-ainesten oton valvonta on maksullista. Taksat päivitetään vastaamaan kustannusten nousua. Kokonaisuuden hallitsemiseksi päivitetään käytössä olevia tiedonkeruujärjestelmiä, jotta työskentely olisi sujuvampaa ja järjestelmällisempää. Tiedonkulkua, toimintatapoja ja yhteisiä pelisääntöjä kehitetään oman palvelulinjan palveluyksiköiden välillä sekä muiden viranomaisten että kuntien kesken. Myös työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Tiedottamista parannetaan mm. internetsivujen, lehtijuttujen, esitteiden ja erilaisten tiedotustilaisuuksien avulla. 21

22 Ympäristöterveysvalvonta Elintarvike- ja terveydensuojelulain, kuluttajaturvallisuuden sekä kemikaali- ja tupakkalain mukaisessa suunnitelmallisessa valvonnassa pyritään etenemään ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti. Uimavesien laadun säännöllistä valvontaa jatketaan STM:n asetusten 177/2008 ja 354/2008 mukaisesti sekä osallistutaan valtakunnalliseen sinileväseurantaan. Elintarvike- ja kuluttajaturvallisuuslainsäädäntöjen muutosten johdosta päivitetään taksaa, lomakkeita, ohjeita, nettisivuja ja osallistutaan täydennyskoulutukseen. Asiakkaita pyritään palvelemaan ja tiedottamaan paremmin mm. internet-sivuilla, infotilaisuuksin ja lehtikirjoituksien avulla. Osallistutaan alueellisen ympäristöterveydenhuollon laatujärjestelmän laatimiseen / päivittämiseen. Kunnallisen elintarvikevalvonnan tiedonkeruu (KUTI) vaatii valvontakohderekisterin läpikäyntiä ja kouluttautumista rekisteriohjelman käytössä. Eläinlääkintähuolto Praktikkoeläinlääkäreille on yhteensä elokuuhun 2011 mennessä kertynyt n.280 päivää pitämätöntä päivystysvapaata tai lomapäivää. Vuonna 2012 pyritään alueelle saamaan määräaikainen 5. praktikkovirka, jonka pääasiallisena tehtävänä on purkaa pitämättömiä vapaita mahdollisimman paljon. Tämän lisäksi alueelle tarvitaan myös toinen sijainen kesäkuukausien ajaksi. Valvontaeläinlääkäri jatkaa maidon- ja lihatuotantotilojen valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia sekä tekee kaikki eläinlääkintähuoltolain 15 2 momentin mukaiset tehtävät. Ympäristönsuojelu ja maa-ainesvalvonta Jatketaan ympäristönsuojelun ja maa-ainesvalvonnan valvontakohteiden riskikartoitukseen perustuvan valvontasuunnitelman sekä ympäristönsuojelumääräysten laatimista. Ympäristö- ja rakennustarkastajan viran täytön myötä maa-ainesten oton suunnitelmallisempi ja kattavampi valvonta parantaa pohjavesialueiden tilan seurantaa ja samalla talousveden laadun turvaamista. Lisäresurssit mahdollistavat myös lupahakemusten nopeamman käsittelyn. Rakennusvalvonta ja korjausneuvonta Kesäkuussa 2011 saatiin täytettyä ympäristö- ja rakennustarkastajan virka, johon kuuluvat maa-aineslain mukaisten tehtävien lisäksi myös korjausneuvonnan tehtävät sekä rakennustarkastajien sijaisuudet. Ko. virka mahdollistaa korjausneuvontapalveluiden tarjonnan lisäämisen ja antaa lisäresursseja rakennusvalvontaan. Korjausneuvonnan palveluilla voidaan ennaltaehkäistä huonoista asuinolosuhteista aiheutuvia haittoja. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma hyväksytään ympäristölautakunnassa vuosittain mennessä. Hyväksytty suunnitelma lähetetään tiedoksi Pohjois- Suomen aluehallintovirastolle. Siinä on eriteltynä kaikki ympäristöterveydenhuollon erityislakien mukaiset tehtävät ja suoritteet. Valvontaeläinlääkäri tekee kaikki eläinlääkintähuoltolain 15 2 momentin mukaiset tarkastukset, joita ei voi ennakolta arvioida. Näiden tehtävien osalta saadaan korvaus aluehallintovirastolta. Valvontaeläinlääkäri suorittaa myös maidon- ja lihantuotantotilojen elintarvikelain mukaiset tarkastukset. Ne kuuluvat yhtenä osana ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaiseen toimintaan. Maidontuotantotilat tarkastetaan kerran kolmessa ja lihantuotantotilat kerran viidessä vuodessa. 22

23 Ympäristönsuojeluun ja maa-ainesvalvontaan on tarkoitus laatia vastaavanlainen valvontasuunnitelma, johon kirjataan kaikki ennakolta suunnitellut suoritteet. Suoritteiden käyttäminen talousarviomittareina ei ole tarkoituksenmukaista, koska suoritteet eivät ole vertailukelpoisia keskenään edes palveluyksikön sisällä. Ympäristöpalvelut TP 2010 TA2011 TAE2012 Hallinto Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Yhteensä

24 2.7. Palvelulinjojen suoritetaulut LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT Haapajärvi Kärsämäki Pyhäjärvi Reisjärvi Selänne tp2010 ta2011 tae2012 tp2010 ta2011 tae2012 tp2010 ta2011 tae2012 tp2010 ta2011 tae2012 tp2010 ta2011 tae2012 Neuvola ja opsikeluterveydenhuolto Terveydenhoitajalla käynti Perhesuunnittelu Äitiysneuvola Lastenneuvola Kouluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto Varhaiskasvatus Läsnäolopäivien määrä: perhepäivähoidossa ryhmäperhepäivähoidossa päiväkotihoidossa Lapsia kotihoidontuen piirissä ca/kk Eskareiden aamu/ip-hoito Avoin varhaiskasvat/kerhotoiminta Lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten määrä Lastens.tarpeen selvitykset Lastens. asiakassuunnitelmien määrä Kaikki lastensuojelun asiakkaat Avohuollon tukitoim. lapset/perh Perhetyön piirissä lapset/perheet 54/ 17 50/20 84/24 26/ 8 25/10 64/15 24/10 30/16 34/15 2/ 3 10/5 8/5 106/ /51 190/57 Lapsiperheiden kotipalv. olevat lapset/perheet 99/ /29 96/ /7 13/ /6 3/ /8 211/ /50 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (kaikki) Ammatilliset perhekodit vrk Lastensuojelulaitokset vrk Lastensuojelu/ sijaisperhehoito vrk Jälkihuollon piirissä lapset/perheet Lastenvalvojan tekemät sopimukset Lausunnot oikeudelle PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Haapajärvi Kärsämäki Pyhäjärvi Reisjärvi Selänne tp2010 ta2011 tae2012 tp2010 ta2011 tae2012 tp2010 ta2011 tae2012 tp2010 ta2011 tae2012 tp2010 ta2011 tae2012 Aikuissosisaalityö Perustoimeentulotuki, kotitaloudet Täyd.tt, kotitaloudet Ehkäisevä tt, kotitaloudet Opiskelijoiden työllistäminen Välitystiliasiakkaat Aktivointisuunnitelmien määrä, henkilöä Kuntouttavassa työtoiminta, asiakkaat Kela:500 pv. pass.työmarkkinat.asiakk Vpl:n kuljetuspalvelut, asiakkaat Vpl:n henkilökohtainen avustaja, asiakkaat Vpl:n tulkkipalvelut, asiakkaat Vpl:n asunnon muutostyöt, asiakkaat Vpl:n palveluasuminen, hoitopäivät Muiden vpl:n palvelut, asiakkaat Sosiaalihuoltolain kuljetuspalvelut, asiakkaat Vammaispalvelut Palveluohjaus, asiakkaat Vamm.omaishoidontuki, asiakkaat Toimintakeskus, käynnit Koululaisten päivähoito, hoitopvt Vammaisten perhehoito, hoitopvt Tuettu asuminen, omatoiminta, käynnit Tuettu asuminen, ostopalvelu, käynnit/ h Palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopäivät Tehostettu palveluasuminen, omatoiminta, hoitopvt Tehostettu palv.asuminen,ostopalvelu,hoitopvt Laitoshoito, hoitopäivät Terapiapalvelut Perheneuvola, käynnit Päihdepalvelu, käynnit Katkaisu- ja kuntoutuslaitoshoito, hoitopvt Mielenterveyspalvelut, käynnit Päivätoiminta, käynnit Tuettu asuminen, hoitopvt Palveluasuminen, omatoiminta, hoitopvt Palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopvt Tehostettu palv.asuminen,ostopalvelu,hoitopvt

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTATUOTOT 2 400 TOIMINTAKULUT -363 239-391 770-401 630 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -360 839-391 770-401 630 2,5 LASKENNALLISET ERÄT 370 962 391 770

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Voimassa 1.1.2018 alkaen Loviisan kaupunginvaltuusto XX.12.2017 xxx Lapinjärven

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013)

Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013) Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013) Väestöennuste 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2005 2010 2015 2020 2025 2000 1000

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 4.2 Perusturvatoimi TOIMIELIN SOSIAALITYÖ JA HALLINTO Perusturvajohtaja Anne Hokkanen Sosiaalityön ja hallinnon osasto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta ja sosiaalityöstä. Sosiaalityön tehtävänä on asiakkaan

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Ajankohtaisfoorumi Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen

Ajankohtaisfoorumi Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen Ajankohtaisfoorumi 29.11.2012 Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen Varhaiskasvatus on peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja Selänteen alueella organisoitu sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluen näiden palveluiden

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Sisällys. REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro

Sisällys. REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro VALTUUSTO 6/2011 Aika: Tiistai 15.11.2011 klo 18.00 19.00 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Sisällys KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO... 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Talousseminaarissa esitettyyn talousarvioon vuodelle 2018 tehdyt säästötoimenpiteet ja niiden vaikutukset Pyhäjärvellä

Talousseminaarissa esitettyyn talousarvioon vuodelle 2018 tehdyt säästötoimenpiteet ja niiden vaikutukset Pyhäjärvellä 1 (5) Talousseminaarissa 8.6.2017 esitettyyn talousarvioon vuodelle 2018 tehdyt säästötoimenpiteet ja niiden vaikutukset Pyhäjärvellä Hyvinvointipalvelut/Merja Lehtiharju 4200 Hallinto 4001-4005 Palkat

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Väestötietoja ja ennuste 2015 3 Swot-analyysi 4 Perusturvan toiminta-ajatus 5 Perusturvan arvot 6 Perusturvan visio vuoteen 2015 7 Perusturvan toimintatapa

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Sos.ltk 9.10.2012 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Tilivelvollinen Sosiaalilautakunta, sosiaalijohtaja Tähän vastuualueeseen sisältyvät Perusturvakuntayhtymä Akselin kustannukset, jotka jakaantuvat

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Erityishuoltopiirien palvelu- ja rakennemuutos -elämää murroksissa

Erityishuoltopiirien palvelu- ja rakennemuutos -elämää murroksissa Erityishuoltopiirien palvelu- ja rakennemuutos -elämää murroksissa Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymän jäsenkunnat ja toimipisteiden sijainti Kuusaan kuntoutuskeskus ja palvelukodit Hoitokodit Erityishuollon

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HALLINTO 311 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon tulosyksikköön kuuluvat sosiaali- ja terveysjohtajan palkkakustannukset,

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Tilaajajohtaja Kari Hakari Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 5.5.2014 Toimintaympäristö 2 Väestö Väestön kasvun osatekijät 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015

Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015 Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015 Riitta-Liisa Reiterä kuntayhtymän johtaja riitta-liisa.reitera@karviainen.fi Palvelutasosuunnitelma 2013-2016 Palvelujen tarve: perustuu väestön

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 1 2 3 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Alla olevassa taulukossa: TA2014 = talousarviokirjassa raportoidut toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot