Yhtymähallituksen hyväksymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä"

Transkriptio

1 Vuosisopimus ja talousarvio 2012 Taloussuunnitelma Yhtymähallituksen hyväksymä 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 3 2. Vuosisopimus 7 3. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa Taloussuunnitelma Liitteet 40 2

3 1. Yleisperustelut 1.1. Yleistä Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen jatkotoimenpiteistä ei ole vielä tiedossa uusia konkreettisia lainsäädäntöesityksiä. Oulun Eteläisen alueen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueet selvittävät erilaisia yhteistyömahdollisuuksia. Keväällä 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki tuo muutoksia mm. ensihoidon järjestämiseen. Hallitusohjelma sisältää myös maininnan mm. vanhustenhuoltolaista, joka todennäköisesti tulee lisäämään sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia nykytasosta. Myös omaishoidon tuen saajien määrää on tarkoitus lisätä hallitusohjelman mukaisilla tavoitteilla. Kuntatalouden kehittymiseen vaikuttaa osaltaan valtiontalouden linjaukset sekä euroalueen vakauttamiseen ja EU:n yhteisen talouspolitiikan vaatimukset Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenkuntia ovat Haapajärven kaupunki, Kärsämäen kunta, Pyhäjärven kaupunki ja Reisjärven kunta. Kuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa. Talousarviovuosi on kuntayhtymän kolmas toimintavuosi. Kuntayhtymän luottamushenkilöiden ylimpänä päätöksentekoelimenä toimii yhtymähallitus. Perussopimuksen mukaisesti merkittävät asiat, kuten esimerkiksi talousarvio ja tilinpäätös, hyväksytään jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä. Muita luottamushenkilöiden toimielimiä ovat ympäristölautakunta sekä yksilöjaos. Henkilöstöjaos on suunniteltu perustettavaksi vuoden alusta. Jäsenkuntien asukasluku oli yhteensä asukasta. Alueen asukasmäärä on vähentynyt koko luvun ajan. Asukasluku Asukasluku Muutos Muutos % Haapajärvi ,0 Kärsämäki ,6 Pyhäjärvi ,9 Reisjärvi ,6 Yhteensä ,1 3

4 Jäsenkuntien väestön ikärakenne vaihtelee kunnittain v. osuus väestöstä % v. osuus väestöstä % yli 65 v. osuus väestöstä % Haapajärvi 20,5 61,6 17, Kärsämäki 18,4 60,4 21,2 715 Pyhäjärvi 14,4 60,1 25, Reisjärvi 19,7 60,1 20,2 749 Yhteensä/ka 18,3 60,6 21, perheiden lukumäärä kpl Työpaikkojen määrää, työssäkäyntiä ja muuta toimintaa kuvaavat seuraavat tilastoluvut. Haapajärvi Kärsämäki Pyhäjärvi Reisjärvi Yhteensä/ka Valtion veronalaiset tulot euroa /tulonsaaja 2008 Asuntokuntien lukumäärä Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä Kunnassa asuvien työssäkäyvien lukumäärä Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä työllistä kohti Eläkkeellä olevien osuus väestöstä % ,76 26, ,03 30, ,1 35, ,73 28,0 275 Yritystoimipaikkojen lukumäärä ,90 30,

5 Jäsenkuntien taloutta kuvaavat seuraavat luvut vuoden 2010 tilinpäätöksissä. Vuosikate miljoonaa euroa Vuosikate / asukas euroa Valtionosuudet / asukas euroa Verotulot / asukas euroa Lainat / asukas euroa Haapajärvi 3, ,9 Kärsämäki -0, ,5 Pyhäjärvi 4, ,1 Reisjärvi 1, ,8 Yhteensä/ka 9, ,3 Tilikauden yli- / alijäämä euroa miljoonaa euroa Myös jäsenkuntien taloudellinen tilanne vaihtelee, mutta se on pääosin haasteellinen. Jäsenkuntien taloudellinen tilanne heijastuu myös kuntayhtymän talouteen. Jäsenkunnat ovat asettaneet kuntayhtymän kustannusten nousulle 2 %:n tavoitteen verrattuna edellisvuoden talousarvioon Strategian mukaiset kehittämisalueet Visio: Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on yhtenäinen kuntayhtymä, jolla on yhteinen tahto toteuttaa perustehtäväänsä sekä kyky ja halu sopeutua tulevaan. Peruspalvelukuntayhtymä Selänne vaikuttaa osaltaan tuottamillaan terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palveluilla alueen säilymiseen vetovoimaisena asukkaille. Se kykenee tuottamaan kustannustehokkaasti laadukkaita lakisääteisiä palveluja kehittämällä jatkuvasti toimintaansa. Alue tunnetaan aktiivisesta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Selänne on arvostettu alueellinen vaikuttaja ja haluttu yhteistyökumppani. Alueen asukkailla on mahdollisuus osallistua Selänteen kehittämistoimintaan. Asukkailla on vastuu omasta terveydestä, jota Selänne tarvittaessa tukee. Toiminta-ajatus: Selänteen tehtävänä on tuottaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ratkaisuja alueensa asukkaiden hyvinvoinnin ja elinympäristön turvallisuuden tukemiseksi. Selänteen tehtävänä on vahvistaa alueen asukkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointi tuottamalla kustannustehokkaasti näihin liittyviä palveluja. Selänne järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut, ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Arvot: Kaikessa toiminnassa sekä päätöksenteossa että palveluissa edistetään kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja omatoimisuutta. Arvoina ovat: oikeudenmukaisuus: oikeudenmukaisuus toteutuu, kun toimitaan palvelutasosuunnitelman, kuntien antaminen taloudellisten 5

6 edellytysten, hyvän hallinnon vaatimusten sekä yhtenäisen henkilöstöpolitiikan mukaan asiakaslähtöisyys: palveluprosessit perustuvat asiakkaan tarpeisiin. Prosesseissa asiakas on aktiivinen toimija ja vastuussa omalta osaltaan hyvinvoinnistaan ja elinympäristönsä turvallisuudesta. tuloksellisuus: tuloksellisuudella tarkoitetaan palvelutoiminnan taloudellisuutta, vaikuttavuutta, tehokkuutta ja palvelukykyä. Toimintaprosessien lyhyen ja pitkän tähtäimen tulokset tunnistetaan. Tuloksia arvioidaan ja saatua tietoa hyödynnetään toiminnan jatkuvassa suunnittelussa ja toteutuksessa. Jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet toiminnan alussa palvelutasosuunnitelman, jossa määriteltyjen palvelujen perusteella laaditaan vuosittain palvelujen vuosisopimus ja talousarvio. Henkilöstöpolitiikan kehittäminen on kuntayhtymän keskeinen toiminnallinen tavoite, koska sosiaali- ja terveydenhuolto on työvoimavaltainen ala, jolla on ollut pitkään pula eri alojen työntekijöistä. Selänteessä ei ole saatu täytettyä mm. kaikkia avoimena olleita psykologien, sosiaalityöntekijöiden, terveyskeskuslääkärien ja hammaslääkärien vakansseja. Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin jatkuvalla kehittämisellä taataan nykyisen henkilöstön työskentely ja ylläpidetään Selänteen hyvää työnantajakuvaa uusille työntekijöille. Toisaalta jäsenkuntien taloudellinen tilanne vaatii Selänteen toiminnan kehittämistä siten, että vakanssien määrää voidaan vähentää eläköitymisen myötä. Yksityiskohtainen palvelulinjoittainen tavoite henkilökunnan vähentymisestä on esitetty liitteessä 7. 6

7 2. Vuosisopimus 2.1. Hallinto Hallinto ja toimistopalvelut Kuntayhtymän toimintoja ja palvelulinjojen välisiä palveluketjuja kehitetään. Tavoitteena on varmistaa alueen asukkaille hyvä ja tasapuolinen palvelujen saatavuus. Toiminnan kehittämisessä käytetään tasapainotettua mittaristoa ja IVA arviointia. Selänne on ollut valmistelemassa laajaa koko Pohjois-Suomen alueelle haettavaa hanketta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen tiekartta. Alustavasti on suunniteltu, että Selänne toimisi hankkeen hallinnoijana. Talousarviossa on varauduttu ko. hankkeen omarahoitusosuuteen. Lisäksi hankkeiden kuntaosuuksiin ja Terveyden edistämisen hankkeeseen on varauduttu euron määrärahalla. Tukipalveluyksikkö Palvelusopimukset, joissa määritellään tukipalveluyksikkö Taloushallinto SELMA:n ja asiakkaiden työnjako, otetaan käyttöön vuoden alusta. Uutena toimintona otetaan käyttöön E-laskujen lähettäminen. Tilintarkastus Tilintarkastajan ostopalveluihin ja tarkastuslautakunnan toimintaan on varattu edellisvuoden suuruiset määrärahat. Hallinto TP 2010 TA2011 TAE2012 Hallinto ja toimistopalvelut Tukipalveluyksikkö Tilintarkastus Yhteensä Lasten ja perheiden palvelut Selänteen lasten ja perhepalveluiden päätavoite on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen. Ennaltaehkäisevässä työssä tuetaan vanhemmuutta ja kehitetään avopalveluja kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä. Henkilöstön osalta keskitytään resurssien ja osaamisen oikeaan kohdentamiseen ja koulutetun henkilöstön riittävään saatavuuteen. Lapsen hyvä arki hanke jatkuu. Hankkeen tavoite on lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen alueellamme ja toiminnassa otetaan käyttöön hanke ykkösen 7

8 aikana saavutettuja varhaisen tuen toimintamalleja. Selänteen kunnissa jatketaan koko lapsiperhepalvelujen varhaisen tuen työkäytänteiden juurruttamista ja esitetään perhekeskustoiminnan aloittamista pilotointina. Vertaistukiryhmien organisoinnissa yhteistyökumppanuutta on esittänyt Mannerheimin Lastensuojeluliitto tekemällä sopimuksen Selänteen kanssa toteutettavista tehtävistä. Aluehallintovirasto tekee arviointia myös uuden asetuksen toteutuksesta kunnissa. Neuvola Hyvinvoinnin edistäminen. Ohjauksen suunnittelussa ja toteutuksessa on ensiarvoisen tärkeätä tunnistaa ja huomioida perheiden erilaisuus, erilaiset voimavarat ja erityistarpeet sekä tarjota varhaisessa vaiheessa tukea kasvatukseen ja vanhemmuuteen matalan kynnyksen palveluina. Toinen painopistealue on perinteisten kansantautien ennalta ehkäiseminen aktivoimalla perheitä heidän omista lähtökohdistaan. Arvioidaan Selänteen neuvolatyöstä vahvistettua asetuksen mukaista suunnitelman toteutumista. 1. Äitiysneuvola ja perhesuunnittelu, lastenneuvola ja koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: Henkilöstöresurssien kohdentaminen asetuksen mukaisten tarkastusten toteuttamiseen pääasiassa omana toimintana, mutta myös ostopalveluina mm. lääkärityön ostoa. Opiskelijaterveydenhuollon tehtävä on vastata terveydenhuollon palveluista opiskelijoille heidän kotipaikkakunnasta riippumatta. Haasteena on kouluja opiskelijaterveydenhuollossa asetuksen edellyttämän tarkastusten toteutuminen Haapajärvellä. Synnytykset hoidetaan pääosin Oulaskankaalla, osa OYS:ssa ja Keski-Pohjanmaan Keskussairaalassa. Lastenneuvolassa tarkastukset: 0-12 kk lapset: 9 tarkastusta, joista 3 lääkärillä ( 4-6vk, 4 kk ja 8 kk); 1-6v lapset: 6 tarkastusta, joista myös lääkärillä 1,5 ja 4 v. 2. Henkilökunnan jaksamiseen kiinnitetään huomiota mm. säännöllisten työpaikkapalaverien ja työnohjauksen keinoin. Täydennyskoulutukseen osallistumista mahdollistetaan määrärahojen puitteissa. Jatketaan lasten ja perhepalvelujen yhteistoiminnallisten työmenetelmien kehittämistä ja koulutusta mm. Lapsen hyvä arki hanke2 tavoitteiden suuntaisesti. 3. Toimitaan lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistäen. Kaikessa toiminnassa neuvolatyössä huomioidaan terveyttä ja hyvinvointia edistävät toimenpiteet, niin lasten, perheiden kuin henkilökunnan keskuudessa. Vertaistukea tarjotaan erilaisissa ryhmissä ja perhekeskuksessa yhdessä muiden lasten parissa työskentelevien kanssa. Varhaiskasvatus Perhekeskustoiminnan suunnittelu ja aloittaminen siten, että avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa kehitetään koko Selänteen alueella. Suunnataan palveluneuvonnalla virikehoitoa hakevien perheiden hoidontarvetta avoimeen varhaiskasvatukseen, pois kokopäivähoitopaikoilta. Lapsen hyvä arki hanke jatkuu ja samalla jatketaan yhteistyössä perhekeskustoiminnan kehittämistä. Lisäksi jatketaan palvelulinjan sisällä kasvatuskumppanuushankkeen koulutusta. 8

9 1. Perhekeskustoimintaa aletaan suunnitella yhteistyössä muiden Selänteen toimijoiden, kuntien edustajien sekä kolmannen sektorin kanssa. Varhaiskasvatuksessa kartoitetaan avoimen päivähoidon tarvetta jokaisessa kuntakeskuksessa, jolla voidaan ohjata virikehoidossa olevia lapsia pois kokopäivähoitopaikoilta, ja näin saada hoitopaikat tehokkaaseen käyttöön. Varhaiskasvatuksen ohjaajien tehtävänä kuntien palvelutoimistoissa on aktiivisella palveluneuvonnalla lisätä perheiden tietoisuutta kunnassa tarjolla olevien avoimien palveluiden tarjonnasta, kunnallisen päivähoidon vaihtoehdoista (lasten kotihoidontuki, yksityisen hoidontuki, Pyhäjärven kaupungin kuntalisä) sekä päivähoidon vaihtoehtoisista sijoitusmahdollisuuksista (koko- tai osapäivähoito, alle tai yli 10 hoitopäivää kuukaudessa). Perhepäivähoidon hoitomuodon säilyttäminen ja vahvistaminen koko Selänteen alueella. Tavoite ja samalla haaste on rekrytoida perhepäivähoitajia omassa kodissa tapahtuvaan hoitoon. Perhepäivähoidon pedagogista kehittämistä jatketaan. 2. Erityistä huomiota kiinnitetään edelleen alle 3-vuotiaiden lasten sijoittamiseen mahdollisimman pieniin lapsiryhmiin sekä perhepäivähoidon vahvistamiseen ja lisäämiseen Selänteen alueella. Toimitaan lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistäen mm. huomioimalla varhaiskasvatussuunnitelmissa sekä toiminnan suunnittelussa yksilökohtaiset tarpeet. 3. Kaikessa toiminnassa varhaiskasvatuksessa huomioidaan terveyttä ja hyvinvointia edistävät toimenpiteet, niin lasten, perheiden kuin henkilöstön keskuudessa. Lasten ja perheiden kanssa työskennellään aktiivisessa yhteistyössä kaikissa toimintamuodoissa, noudattaen kasvatuskumppanuutta. Kaikkien kuntien osalta määrärahat varhaiskasvatushenkilöstön palkkoihin on varattu toteutuman perusteella. Hoidossa olevaa lapsimäärää on mahdotonta ennustaa etukäteen, joten hoidontarpeen kasvaessa joudutaan nykyistä hoitopaikkojen määrää lisäämään ja palkkaamaan uutta henkilöstöä, jotta täytetään päivähoitolain mukaiset velvoitteet. Perhepäivähoitajat tulivat työaikalain piiriin alkaen. Tämän muutoksen vaikutukset eivät vielä mennessä ole nähtävillä selkeästi muualla kuin Haapajärvellä, jossa ryhmäperhepäivähoidosta 8 hoitopaikkaa on jätetty perhepäivähoidon resurssihoitopaikaksi (perhepäivähoitajien työajantasaus). Haapajärvellä tämä vaikuttaa hoitopaikkojen lisäämisen tarpeeseen omalta osaltaan. Muissakin kunnissa resurssihoito järjestetään ryhmäperhepäivähoidossa, jolloin tarpeen mukaan sinne joudutaan palkkaamaan lisähenkilöstöä (henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku!). Pyhäjärven varhaiskasvatuksen kohdalla seurataan kuntalisän vaikutusta päivähoitopaikkojen tarpeen laskuun. Jos hoidontarve pysyy edelleen aikaisempaa alhaisempana Pyhäjärvellä, tulee osa olemassa olevista hoitopaikoista vähentää. Samalla tulee harkita väheneekö päivähoidossa ulkopuolelta vuokrattuja tiloja. 9

10 Haapajärven palvelut: Perhepäivähoito: 18 perhepäivähoitajaa ja 2 kerho-ohjaajaa, jotka vastaavat Martinmäen esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoidosta. Ryhmäperhepäivähoito: Kukkaniemi 2 hoitajaa ja 5 perhepäivähoitajaa; Jukola 1 hoitaja ja 6 perhepäivähoitajaa, alkaen jouduttu nostamaan Jukolan 2 ryhmistä 8 paikkaisista 12 paikkaisiksi, jotta saatu sijoitettua päivähoitoon tulevat lapset ja vastattua päivähoitolain vaatimuksiin (2 määräaik). Päiväkoti; 5 lastentarhanopettajaa ja 7 hoitajaa, 2 vakinaista ryhmäavustajaa ja tarvittaessa 2 työllisyysvaroin palkattavaa ryhmäavustajaa. Erityisvarhaiskasvatus; 0,5 erityislastentarhanopettajan palkka. Avoin varhaiskasvatus; Kehitetään toimintaa perhekeskustoiminnan yhteyteen Lasten hoitotuki; varattu toteutuneen kulutuksen perusteella. Kärsämäen palvelut: Perhepäivähoito; 7 perhepäivähoitajaa, lapsimäärän kasvaessa joudutaan perhepäivähoitajien määrää lisäämään. Ryhmäperhepäivähoito; 2 hoitajaa, 5 perhepäivähoitajaa Päiväkoti; 1 lastentarhanopettaja, 2 hoitajaa, 1 ryhmäavustaja Avoin varhaiskasvatus; Avoimen kerhotoiminnan tarve ja sen mahdolliset vaikutuksen kokopäivähoitopaikkojen tarpeeseen kartoitetaan. Lasten hoitotuki: kulutuksen perusteella voidaan pienentää määrärahavarausta Pyhäjärven palvelut: Perhepäivähoito: Vuonna 2011 töissä on ollut 3 perhepäivähoitajaa, joilla yhteensä 10 hoitopaikkaa. Ryhmäperhepäivähoito; 6 hoitajaa, 17 perhepäivähoitajaa, 1 varahenkilö Päiväkoti; 3 lastentarhanopettajaa, 5 hoitajaa, 1 laitosapulainen, 1 työllisyysvaroin palkattu ryhmäavustaja tarvittaessa Erityisvarhaiskasvatus; 0,5 erityislastentarhanopettajan palkka Avoin varhaiskasvatus; Kehitetään toimintaa perhekeskustoiminnan yhteyteen Lasten hoitotuki; varattu toteutuneen kulutuksen perusteella. Pyhäjärven kaupunki jatkaa kuntalisän maksamista perheille, joka saattaa lisätä myös lakisääteisen lasten kotihoidontuen maksettavaa määrää. Reisjärven palvelut: Perhepäivähoito; 10 perhepäivähoitajaa. Lapsimäärän kasvaessa joudutaan perhepäivähoitajien määrää lisäämään. Ryhmäperhepäivähoito; 1 hoitaja, 4 perhepäivähoitajaa Päiväkoti; 2 lastentarhanopettajaa, 2 hoitajaa Lasten hoitotuki; kulutuksen perusteella voidaan pienentää määrärahavarausta. Lastensuojelu ja perhetyö Tavoitteena ja painopistealueena on tuottaa Selänteen kunnissa vaikuttavia ja monimuotoisia lastensuojelupalveluita lain edellyttämiä määräaikoja noudattaen. Lain edellytykset täyttyvät mikäli kasvavaan lastensuojelutarpeeseen osoitetaan riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Kaikissa Selänteen kunnissa lastensuojelun toimenpiteet ovat lisääntyneet, joten varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn merkitys ja tarve kasvaa. Painopistealue on erittäin haasteellinen. Lastensuojelussa jatketaan yhteistyötä eri toimijatahojen kanssa. PELA:n kanssa perhesijoitusten ja tukiperhetoiminnan lisäämiseksi tehdään yhteistyötä. 10

11 Perhetyötä jatketaan avohuollon tukitoimena yhteisen toimintamallin mukaisesti. Kehitetään perhetyötä yhteistyönä neuvolan kanssa ennaltaehkäisevänä työn lisäämiseksi. Jatketaan Lapsen hyvä arki hanke2 tavoitteiden mukaista vanhemmuuden tukemista mm. leiritoimintana. Varhaista tukea annetaan edelleen lapsiperheiden kotipalvelussa sosiaalihuoltolain edellyttämällä tavalla. Kuntien lastensuojelusuunnitelmiin merkityt tavoitteet arvioidaan ja niiden toteutumista analysoidaan. 1. Henkilökunnan jaksamiseen kiinnitetään huomiota mm. säännöllisten työpaikkapalavereiden ja työnohjauksen keinoin. Täydennyskoulutuksiin osallistumista mahdollistetaan määrärahojen puitteissa. Henkilöstöresurssien kohdentaminen tai kohtuullistaminen huomioidaan tehdyn selvityksen mukaisesti. 2. Lastensuojeluilmoitukset ja lastensuojelutarpeen selvitykset pyritään tekemään lain määräaikojen puitteissa (AVI:n seuranta Selänteessä, koska määräajat eivät ole toteutuneet). Talousarvion määrärahoissa on tässä vaiheessa laskettu yhden uuden sosiaaliohjaajan palkkamenot jaettuna kuntien asukasluvun mukaisella jakoperusteella ja joka edellyttää uuden vakanssi perustamista. Asiakasmäärät huomioiden realistisempi olisi yhden sosiaaliohjaajan ja yhden sosiaalityöntekijän lisäys. Sosiaalityössä on tehty ulkopuolisen henkilön toimesta selvitys sosiaalityön resurssien jakautumisesta aikuissosiaalityön ja lastensuojelun sosiaalityön välillä ja resurssien riittävyydestä Selänteen sosiaalityössä yleensä. Nykyisillä resursseilla ei voida tehdä lastensuojelutyötä avohuoltopainotteisesti lain edellyttämällä tavalla ja henkilökunnan jaksamista vaarantamatta. Lastensuojelun ja lastenvalvojan asiakasmäärät ovat lisääntyneet huomattavasti ja asiakastapaukset ovat yhä haastavampia. Selänteen alueen kunnissa on lastensuojelun asiakkaita; perheitä hoidettavana keskimäärin 166 ja lapsia 315. Valtakunnallisen henkilömitoituksen mukaan lastensuojelutyössä on korkeintaan 35 lasta/työntekijä, jonka mukaan Selänteellä tulisi olla lastensuojelutyössä 9 työntekijää. Selänteellä on tällä hetkellä käytössämme 4,8 työntekijän työpanos lastensuojelutyöhön (lastenvalvojan työ erikseen). Työmäärän suhdetta kasvaviin asiakasmääriin tulee arvioida vasta valmistuneen selvityksen tuloksien perusteella. Raportissa on mainittu tarvittavat toimenpideehdotukset, jotka tulevat huomioitavaksi talousarvioon Korjaava työtilanne voi edes auttaa pätevien ammattilaisten saatavuutta ja pysyvyyttä. 3. Lastensuojelun perhehoidon ja perhekotihoidon sijoituksiin varataan määrärahaa seuraavasti (sijoitusmääristä erillinen suoritetaulukko): Haapajärvi ,00 Kärsämäki ,00 Pyhäjärvi ,00 Reisjärvi ,00 Perhehoitajalain (lain 2 ) voimaan astuneen muutoksen myötä perhehoitajien alin maksettava palkkio on 650 e/kk. Taksojen korotuksen toivotaan nostavan perhehoidon profiilia ja tavoitteena on pystyä sijoittamaan lapsia ns. ammatillisiin perheisiin perhekotien sijasta. Perhehoidon laajentaminen edellyttää, että sijaisperheille annettava ennakkovalmennus tulee pakolliseksi ja sijaisvanhemmille turvataan riittävä tuki sijoituksen aikana. Kyseisen lain ( 6 ) mukaan perhehoitajalle tulee järjestää mahdollisuus vapaaseen yksi päivä kuukautta kohden. Edellä mainittu vaatii uusia resursseja sosiaalityöltä. Perhehoitajalle hoidon käynnistä- 11

12 miskorvaus on euroa/hlö. Lain toteutus Selänteen kunnissa riippuu perhehoidon hoitajien kiinnostavuudesta ottaa vastaan sijoituksia, ja on toteutuessaan kiistämättä lapsen sekä yhteiskunnan etu. Palvelulinjan palvelutasosuunnitelman mukaiset suoritteet vuodelle 2012 erillisessä liitteessä. Lasten ja perheiden TP 2010 TA2011 TAE2012 palvelut Hallinto Neuvola Varhaiskasvatus Lastensuojelu Yhteensä Psykososiaaliset palvelut Psykososiaalisissa palveluissa painopistealueina ovat asumispalvelut ja henkilökunta. Asumispalveluissa keskitytään Selänteen omien palvelujen kehittämiseen ja henkilökunnan osalta saatavuuden ja pysyvyyden turvaamiseen ja sekä lisäksi henkilökunnan oikeaan kohdentamiseen. Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön tavoitteena on tukea lisääntyvän aikuisväestön/-asiakkaiden sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä, vastuullisuutta, syrjäytymisen ehkäisyä sekä omatoimista suoriutumista. Aikuissosiaalityö tuottaa toimeentulotuki-, vaikeavammaisten-, kuntouttavan työtoiminnan- ja välitystiliasiakkaiden palveluita. Painopistealueet Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien aktivointi Asiakassuunnitelmien laatiminen ja seuranta Asiakassuunnitelmien tekeminen otetaan keskeiseksi ja aktiiviseksi työvälineeksi, jolla lisätään asiakkaiden omatoimisuutta. Työttömien syrjäytymistä ehkäistään yhteistyössä eri hankkeiden ja yhteistyötahojen kanssa. Aikuissosiaalityön palvelut tuotetaan lähipalveluina. Henkilökunta: Henkilökuntamäärä (7) pysyy samana, etuuskäsittelijän virka muutetaan sosiaaliohjaajan viraksi. Asiakkaiden suunnitelmallinen kannustaminen vaatii sosiaalityöhön koulutettua henkilökuntaa. 12

13 Vammaispalvelut Vammais- ja kehitysvammapalveluissa edistetään vammaisten henkilöiden suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa, heidän sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvataan heidän tarvitsemansa asumispalvelut, hoito ja muu huolenpito. Painopistealueet Asumispalvelun kehittäminen omana toimintana Palveluohjauksen toimintamallin luominen Tehostettua palveluasumista kehitetään omana toimintana. Haapajärven Männistökodin toiminta siirtyy hoito- ja vanhustyön palveluista vuoden 2012 alusta psykososiaalisiin palveluihin / vammaispalveluihin. Reisjärven Mäntykotia laajennetaan 8- paikkaisesta 12-paikkaiseksi ja lisäksi kehitetään tuettua asumista. Kärsämäellä kehitetään tuettua asumista toimintakeskuksen uusien tilojen käyttöönoton yhteyteen yhdessä terapiapalvelujen kanssa. Pyhäjärvellä jatketaan entisin palveluin. Lisäksi jatketaan palveluohjausmallin selkiyttämistä ja yhdenmukaistamista kuntayhtymän alueella v Henkilökunta: Haapajärvellä hoito- ja vanhustyön palveluista siirtyy Männistökodin toiminnan myötä seitsemän hoitajaa psykososiaalisiin vammaispalveluihin. Henkilökuntaa ei lisätä esitetyllä tavalla yhdellä määräaikaisella ohjaajalla (kyhallitus ). Perustelut: AVI:n (2010) tehostettua palveluasumista koskevan laatusuosituksen mukaan henkilöstöä tulee olla vähintään 0,70 työntekijää kehitysvammaista kohti (0,70 x 14 > 10 työntekijää). Lisäksi palkataan kuten aikaisemminkin työllistämistuella kaksi osa-aikaista työntekijää. Kärsämäen toimintakeskuksen uusissa tiloissa järjestetään kehitysvammaisten päiväja työtoiminnan lisäksi myös mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta ja lisäksi aloitetaan molemmille edellä mainituille ryhmille tuetun asumisen ohjaus. Tämän vuoksi henkilökuntaa lisätään yhdellä määräaikaisella ohjaajalla. Reisjärven Mäntykodin henkilökuntaa lisätään asukasmäärän kasvun johdosta. Perustelut: AVI:n (2010) tehostettua palveluasumista koskevan laatusuosituksen mukaan henkilöstöä tulee olla vähintään 0,70 työntekijää kehitysvammaista kohti (0,70 x 12 asukasta = 8,5 työntekijää). Mäntykodilla on 5,5 ohjaajaa, lisätarve 3,5, jolloin saadaan myös tuettuun asumiseen osa-aikainen ohjaaja (0,5). Vuonna 2012 lisätään henkilökuntaa kahdella ohjaajalla taloudellisen tilanteen vuoksi. Terapiapalvelut Terapiapalvelut tuottavat toiminta-alueen asukkaille tasavertaiset, laadukkaat ja helposti saatavilla olevat psykososiaalista hyvinvointia edistävät mielenterveys-, päihdeja perheneuvolapalvelut sekä osan mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista. Painopistealueet Asumis- ja kotikuntoutuksen kehittäminen Päivätoiminnan arviointi ja kehittäminen osana avohoitoa Kuntouttavaa toimintaa kehitetään mielenterveystyön päivätoiminnassa, oman toiminnan palveluasumisessa sekä kotona asuvien mielenterveyskuntoutujien osalta. Tehos- 13

14 tetaan arjen selviytymistä ja avohoitoa tukevia palveluja. Varataan resurssia kotikäynteihin sekä vakiinnutetaan päivätoiminta yhä tiiviimmin osaksi muuta avohoitoa. Käynnistetään uudelleen kuntoutustyöryhmät Pyhäjärvellä ja Haapajärvellä, jotka vastaavat kuntoutustoiminnasta. Tässä vaiheessa kuntoutustyöryhmät ovat moniammatillisia MVK:n ja Terapiayksikön sisäisiä työryhmiä. Tavoitteena asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja kohentuminen siinä määrin, että kotona asuminen olisi mahdollista pidempään ja jo palveluasumisessa asuvien osalta ei tulisi tarvetta siirtyä tuetumpaan asumiseen. Kärsämäellä kehitetään päivätoimintaa ja kotiin tuettua asumista yhteistyössä vammaisten toimintakeskuksen kanssa. Henkilöstö on varattu vammaispalvelujen puolelle. Pyhäjärvellä ryhmäkodin toimintaan liitetään kevyesti tuettua asumista. Kyhallituksessa esitettyjen säästötavoitteiden mukaisesti Pyhäjärven terapiapalveluiden tehostetun palveluasumisen ostopalveluista vähennetään Palvelulinjan palvelutasosuunnitelman mukaiset suoritteet vuodelle 2012 erillisessä liitteessä. Psykososiaaliset palvelut TP 2010 TA2011 TAE2012 Hallinto Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Terapiapalvelut Yhteensä Hoito- ja vanhustyön palvelut Tavoitteen on hoidonporrastuksen edelleen kehittäminen siten, että kotihoito on painopistealueena ja olemassa olevat asumispalvelupaikat varataan pääsääntöisesti yli 75- vuotiaille, mikä on edellytyksenä sille, ettei uusia asumispalvelupaikkoja tarvitse rakentaa. Henkilöstön osaamisen ja saatavuuden parantaminen sekä hoidon tason turvaaminen. Kotihoidon ja asumispalvelujen kohdentaminen paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville yli 75-vuotiaille Hoidon tason turvaamiseksi kaikkien jäsenkuntien kaikissa tulosyksiköissä jatketaan kodinhoitajien/kotiavustajien ja hoitoapulaisten toimien muuttamista niiden vapautuessa lähihoitajan tai joissain tapauksissa sairaanhoitajan toimiksi sekä lisäksi muuttamalla työllistettyjen toimet oppisopimusten avulla lähihoitajan toimiksi. 14

15 Olemassa olevan henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Voimaa vanhuuteen,, Kytke ja Hyvän ikääntymisen kehittämisympäristö hankkeiden tarjoaminen koulutusten sekä muiden koulutusten avulla. Voimaa vanhuuteen hankkeeseen esitetään keskushallinnon toimesta varattavaksi määrärahaa koordinaattorin palkkaamista varten. Seniorineuvola ja muistipoliklinikka -toiminnan tehostaminen sekä uuden terveydenhuoltolain edellyttämän vanhusneuvola toiminnan aloittaminen perustamalla hoito- ja vanhustyön palvelualueelle Selänteen yhteinen sairaanhoitajan/terveydenhoitajan toimi kyseistä palvelua varten. Ennaltaehkäisevien palvelujen painottaminen kuntosalitoimintaa, kuntouttavaa työotetta ja hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tehostamalla. Kotihoito Haapajärvi: Vuoden 2011 aikana on 3 pitkäaikaisosaston hoitajan tointa siirretty kotihoitoon, kun potilaspaikkoja on vähennetty kymmenellä paikalla. Hoitajien vakanssien määrä ei ole riittävä nykyiselle asiakasmäärälle. Pitkäaikaispotilaspaikkojen vähennyttyä paikkaan, voidaan osastolta edelleen siirtää hoitajien vakansseja kotihoitoon. Pitkäaikaisosastopaikkojen vähentäminen täytyy tapahtua maltillisesti lähivuosien kuluessa. Kärsämäki: Hoidonporrastuksen onnistumisen edellytyksenä on kotihoidon henkilöstön lisäresurssointi. Vuoden 2012 talousarvioon tarvittaisiin välttämättä kaksi uutta lähihoitajaa, mutta niitä ei tiukan budjettiraamituksen vuoksi ole saatu mahtumaan talousarvioon. Yöhoitoa jatketaan. Kotihoidon kustannuksia lisää tilavuokran kallistuminen. Kotihoitoa ei enää jatkossa kyetä tuottamaan entisellä tasolla vaan palvelujen asiakaskohtaista määrää joudutaan supistamaan haja-alueilla asuvien ilta- ja viikonloppupalveluja vähentämällä. Pyhäjärvi: Kotihoidon asiakkaat tarvitsevat yhä enemmän apua iltaisin ja viikonloppuisin. Hoidonporrastuksen varmistamiseksi syksyllä 2011 siirrettiin kaksi lähihoitajan vakanssia pitkäaikaisosastolta kotihoitoon nimenomaan vahvistamaan ilta ja viikonloppuja. Kotihoidon viikonlopputyön kustannusten lisäksi nousevat matkakustannukset. Reisjärvi: Kotihoidon nettomenot vähän pienemmät kuin kuluvan vuoden talousarviossa, koska toimintatuotot ovat lisääntyneet toiminnan tehostumisen myötä. Lisäys Kotihoidon toiminta on tehostunut siinä määrin, että Savimansikan kotihoitosopimuksesta voidaan luopua tiukan talousarvioraamin saavuttamiseksi (säästö euroa/vuosi). Omaishoidontukeen lisätään Toimintakykyarviointien mukaan omaishoidontuen tarvitsijoista on kaksi uutta luokassa II. 3 alimmaista tulee nostaa keskimmäiseen luokkaan ja 1 ylimpään luokkaan. Vuorohoitotoiminnan kehitetään edelleen Palvelukoti Honkalinnaan kotona tapahtuvan hoidon sekä omaishoidon tueksi 15

16 Asumispalvelut ja vuodeosastohoito Haapajärvi: Asumispalveluissa 15 paikkaa (7 hoitajaa) Olavintuvan toiminnasta siirtyy psykososiaalisten palvelujen palvelulinjalle. Hoito- ja vanhustyön linjalle jää talon dementiayksikkö, jossa on 14 paikkaa ja 10 hoitajaa. Haapakodin toiminnan muutosta kotihoitoyksikön vuokra-asunnoiksi suunnitellaan edelleen. Entisen ostopalveluna hankitun palveluasumisen lisäksi, tehostettua palveluasumisista ostetaan Taukokankaalta yhden palveluasumispaikan verran. Pitkäaikaispaikkojen vähentämistä 20:stä kahteentoista arvioidaan ja vähennetään maltillisesti. Samanaikaisesti arvioidaan henkilöstömitoitus ja henkilöstöä siirretään paikkojen vähentämisen myötä kotihoitoon lähivuosina Kärsämäki: Koivupuiston lyhytaikaishoitoon varataan 8 paikkaa. Lyhytaikaishoidon sisältöä kehitetään kotihoitoa vielä enemmän tukevaksi. Koivupuiston ja akuuttivuodeosaston televisioiden uusintaan, imun ja ergonomisesti tarpeellisten satutuolien hankintaan varataan kalustomäärärahaa. Vuodeosastohoitoon on varattu määrärahaa 12 kuukauden toimintaan täydellä paikkaluvulla ja täydellä henkilöstö ja sijaismäärällä. Pyhäjärvi: Kotihoidon tukemiseksi ja vuorohoidon asiakkaiden lääkehoidon turvaamiseksi perustetaan vuorohoitoon uusi sairaanhoitajan toimi. Vuorohoitoon varataan 12 paikkaa. Akuuttivuodeosaston paikkoja tarjotaan muille osakaskunnille, joiden vuodeosastoilla hoidetaan henkilöitä ylipaikoilla. Pitkäaikaisoston potilaiden vähetessä siirretään henkilöstöä kotihoitoon. Akuuttiosaston kylpyhuoneen lattia korjataan. Köpsinrinteen palvelukeskuksen peruskorjausta esitetään jatkettavaksi. Syksyn 2011 kuluessa korjataan saunat (2kpl) ja pesuhuoneitten lattiat. Vuonna 2012 esitetään peruskorjattavaksi ns solut (3kpl), joissa kussakin on 7 huonetta ja yhteistilat. Tämä olisi tärkeää myös teknisen rakennusmiesten työllistymisen vuoksi. Remontin ajaksi yhden solun asukkaat tai vastaava määrä asukkaita siirretään pitkäaikaisosastolle, jossa paikkoja on vapautunut hoidon porrastuksen tehostumisen ansiosta. Remontin yhteydessä asennetaan koko taloon ulottuva ATK-verkko. Köpsinrinteen remontin aikana pitkäikaishoidon tarpeessa olevien asiakkaiden arvioidaan vähenevän niin, että jäljellä olevat voidaan hoitaa joko Köpsinrinteellä tai palvelusetelin turvin yksityisissä palvelukodeissa ja tämän jälkeen Pyhäjärven vanhustenhuolto olisi täysin laatusuositusten mukainen ja jokaiselle kuntalaiselle olisi tarjolla inhimillinen vanhuus. Köpsinrinteen peruskorjauksen päätyttyä n. v 2013 terveyskeskuksen pitkäaikaisvuodeosasto esitetään kunnostettavaksi kotihoidon käyttöön. Kotihoito ja kaikki sen tiimit keskitettäisiin saman katon alle akuuttivuodeosaston viereen. Tämä parantaa kotihoidon ja vuodeosastohoidon yhteistyötä ja antaa polikliinisille palveluille sen kipe- 16

17 ästi tarvitsemaa lisätilaa ja terveyskeskuksen ulkopuolella sijaitsevista vuokratiloista voidaan luopua. Kyhallituksessa esitettyjen säästötavoitteiden mukaisesti Pyhäjärven hoitoja vanhustyön tehostetun palveluasumisen, päivätoiminnan ja akuuttivuodeosaston maksutuloja lisätään Reisjärvi: Palvelukeskus Honkalinnan menot eivät nouse lainkaan, jopa vähän laskevat. Netto kuitenkin nousee, sillä toimintatuotoissa vähennystä Tämä johtuu siitä, että valtiokonttorin 100 %:n menokorvaus yhden sotainvalidin osalta on päättynyt ja siitä, että Honkalinnan kuormitusprosentti on alentunut tavoitteen suuntaiseksi eli 100%:iin. Tulojen vähentyminen näkyy jo v 2011 toteutumassa. Palveluasumisen ostopalveluissa hinnat ovat kallistuneet ja se on aiheuttanut lisäystä toimintakuluihin euroa. Vuodeosaston ylikuormitus on saatu loppumaan. Tavoitteena on lähivuosina pitkäaikaispaikoista luopuminen, jolloin paikkamäärä vähenee. Kyhallitus hyväksyi kokouksessaan Haapajärven hoito- ja vanhustyön palveluiden erillisen suunnitelman vuosille Suunnitelman mukaan terveyskeskuksen pitkäaikaisosastolta vähenevät potilaspaikat vuoden 2012 lopusta alkaen 10 hoitopaikkaan ja henkilökunnan määrä vähenee 10 työntekijään. Vuodelle 2014 tavoite on, että toiminta siirtyy kokonaan asumispalveluihin ja kotihoitoa pystytään vahvistamaan vapautuvilla vakansseilla. Vapautuvasta työntekijäresurssista siirtyy kotihoitoon 4 hoitajaa loppuvuodesta Samalla yhden laitoshuoltajan ja kahden hoitajan vakanssit jätetään täyttämättä ja työntekijät siirtyvät muille Selänteen vakansseille. Siirtymävaiheessa vuonna 2012 voidaan kotihoitoon lisätä kaksi hoitajaa määräaikaisesti puoleksi vuodeksi siksi ajaksi kunnes työntekijäresurssia vapautuu pitkäaikaisosastolta. Työntekijöitä ei irtisanota missään vaiheessa vaan hyödynnetään vapaaehtoista työnkiertoa koko Selänteen alueella. Pitkäaikaisosastolla nykyisin olevien potilaiden hoitopaikka säilyy entisellään, mutta uusia pitkäaikaispotilaita ei osastolle oteta. Vuonna 2014 pitkäaikaisosastolta siirtyy kuusi hoitajaa muihin hoito- ja vanhustyön palvelulinjan tehtäviin. Samalla kahden laitoshuoltajan ja kahden hoitajan vakanssit jätetään täyttämättä ja työntekijät siirtyvät muille Selänteen vakansseille. Hoitopaikkojen vähentymisen myötä muut kulut vähenevät samassa suhteessa. Haapakoti siirtyy vuonna 2014 tavallisiksi vuokra-asunnoiksi, jolloin vapautuvat työntekijät (4 hoitajaa) siirtyvät kotihoidon työntekijöiksi ja Haapakodin asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut kotihoidosta. Asukkaiden nykyisiä hoitopaikkoja ei muuteta vaan uusien asukkaiden valinnassa huomioidaan muuttunut toimintamalli. Männistökoti siirtyy vuodesta 2012 alkaen osaksi psykososiaalisia palveluita ja vähitellen asukkaiksi tulee enemmän kehitysvammaisia henkilöitä ja mielenterveyskuntoutujia. 17

18 Suunnitelman mukaan kotihoidon työntekijöiden määrä lisääntyy suunnitelmavuosina hoitajalla (pitkäaikaisosasto, Haapakoti ja Männistökoti), mikä vastaisi suositusten mukaisia henkilöstömitoituksia suunniteltuun toimintaan. Suunnitelman mukaan ostopalveluita vähennetään vuodesta 2013 alkaen 5 hoitopaikalla. Vähentäminen toteutetaan niin, että uusia asiakkaita ei ohjata ostopalveluihin, joten asukkaiden nykyisiä hoitopaikkoja ei muuteta. Kustannusvaikutukset jakautuvat suunnitelmakaudelle seuraavasti: Hoito- ja vanhustyön TP 2010 TA2011 TAE2012 palvelut Hallinto Kotiin annettavat palvelut Asumispalvelut Vuodeosastot Yhteensä Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut Vuoden 2012 painopistealueena on edelleen puhelinpalvelun kehittäminen. Tavoitteena on parantaa välittömän yhteyden saamisesta terveyskeskukseen TeleQ-ohjelmiston käyttöönoton avulla. Samalla kehitetään puhelinneuvontapalvelua asiakaslähtöisemmäksi yhtenäistämällä puhelintuntien aikoja, takaisinsoittopalvelua, jonotuspalvelua jne. Yhteiset päivystys- ja ajanvarausnumerot otetaan käyttöön v.2011 lopussa. Lisäksi painotetaan päiväaikaisten toimintojen kehittämistä ja joustavaa hoidonporrastusta sekä ennaltaehkäisevän työn lisäämistä. Henkilöstön saatavuutta turvataan myös varahenkilöjärjestelmän avulla. Röntgen Kuvantamistutkimusten ohjeet ja laatukäsikirja yhtenäistetään koko Selänteen alueelle. Haapajärven terveyskeskuksen digiröntgenlaitteisto uusitaan, koska nykyinen laitteisto on hankittu vuonna Investointeihin on varataan hankintaan euroa. Pyhäjärven terveyskeskukseen hankitaan ultraäänilaite. Nykyinen laitteisto on hankittu vuonna Uudella laitteella on mahdollisuus tutkia verisuonten tai napanuoran virtauksia ja siinä on erillinen anturi sydämen ultraääntä varten. Tällä säästetään useita 18

19 erikoissairaanhoidon lähetteitä. Investointeihin varataan euroa. Pyhäjärven vanha ultraäänilaite on suunniteltu siirrettäväksi Kärsämäen tk:seen, mikä aiheuttaa asennuskustannuksia noin euroa. Keskusvarasto ja lääkekeskus Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti hoitotarvikkeet on kilpailutettu yhdessä peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa. Selänteen yhteinen keskusvarasto perustetaan Pyhäjärven terveyskeskukseen, koska siellä on alueen parhaat toimitilat. Logistiikka suunnitellaan alueelle siten, että se palvelee lääkekeskuksen, keskusvaraston, laboratorion ym. tarpeita. Yhteisen lääkekeskuksen suunnittelua jatketaan edelleen. Tavoitteena on että yhteinen lääkekeskus aloittaa Laboratorio Painopisteenä on toiminnallisesti yhteinen Selänteen laboratorio. Näytteenotto säilytetään lähipalveluna jokaisessa terveyskeskuksessa, mutta analysoinnin keskittämistä suunnitellaan järkevästi ja kustannustehokkaasti Selänteen sisällä ja/tai ERVAalueella. Kuntoutus Palveluseteli on käytössä ja toimii osana lääkinnällisen kuntoutuksen hoitoketjua. Painopistealueena on palveluiden ja resurssien yhtenäinen käyttö ja asiakkaan saaman palvelun tasalaatuisuus Selänteen kuntien välillä. Erikoissairaanhoito Painopistealueena on erikoissairaanhoidon kokonaisuuden hallinta, joustava hoidonporrastus sekä ostopalveluiden omaa toimintaa täydentävä käyttö. Omaa toimintaa täydennetään suunnitelmallisesti ostopalveluilla ja muilla kumppanuuksilla. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa käytävien tulosalueneuvottelujen pohjalta pyritään parantamaan Oulun eteläisen alueen terveyspalvelujen yhteistyötä. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välistä hoidonporrastusta pyritään tehostamaan. Tavoitteena on tehokkaampi erikoissairaanhoidon resurssien käyttö. Työterveyshuolto Painopistealueena on työhyvinvoinnin lisääminen asiakasyrityksissä työlähtöisesti. Keinoina ovat henkilöstön koulutus ja tiivistyvä yhteistyö asiakasyrityksissä. Lisäksi panostetaan siihen, että työterveyshuollossa tarjotaan koko Selänteen alueella tasalaatuista palvelua. Laadullisena tavoitteena on yhtenäisten toimintatapojen vakiintuminen perehdytyksen, laatutyön ja koulutuksen avulla. Kokonaisuudessaan rajapintoja hiotaan kaikissa toimipisteissä eri yksiköiden välillä. Työterveyshuoltoon esitetään ½ työfysioterapeutin uutta vakanssia Pyhäjärvelle. Näin järjestetään tarpeita vastaavat palvelut Pyhäjärvelle. Haapajärven, Kärsämäen ja Reisjärven palveluihin esitetty työfysioterapeutin vakanssi on jouduttu poistamaan kuntien tiukan talousarvioraamin vuoksi. Tämän takia työfysioterapeutin palvelujen tarjonta Kärsämäelle ja Reisjärvelle on vähäistä. 19

20 Lisäksi esitetään määrärahaa työterveyshuollon työnohjauksen järjestämiseen. Suun ja hampaiden terveydenhuolto Painopistealueena on valtioneuvoston vahvistaman asetuksen toimeenpano koko alueella. Asetus on tullut voimaan alkaen ja se määrittelee neuvolatoiminnalle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle toimintarajat. Toteutetaan suun terveyden edistämistyötä uusien rakenteiden mukaisesti kuntalaisten omaa vastuuta vahvistaen ja ottaen huomioon elämänkaariajattelu. Suun terveydenhuoltoon on laadittu yhteinen toimintamalli, joka liittyy osakokonaisuutena Terveempi Pohjois-Suomi/Kaste- hankeosioon. Jäsenkuntien suun terveydenhuollon toimintakulttuureja kehitetään edelleen ja yhteistä toimintamallia hiotaan tehokkaammaksi. Yhtenäisen toimintamallin tavoitteena on lisätä kuntalaisten tasaarvoisuutta ja laadukasta suun terveyden edistämistä. Alku vaiheessa painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Pyhäjärven hammashuoltoon ollaan saamassa vuoden alussa toinen hammaslääkäri vakituiseen virkaan. Lisäksi Pyhäjärvellä työskentelee yksi hammaslääkäri ostopalveluna. Eli Pyhäjärvellä on yhteensä kolme hammaslääkäriä. Erityisesti Haapajärven hammashuoltoon tulee saada riittävästi hammaslääkäreitä ja rekrytointitoimenpiteitä jatketaan. Tasalaatuinen hammashuolto edellyttää toimivaa työnjakoa ja tässä tapauksessa erityisesti suuhygienistin palveluita kaikissa hammashoitoloissa. Sairaankuljetus/ ensivaste Sairaankuljetuksen ja ensihoidon toiminta jatkuu entisellään vielä vuoden 2012 ajan. Toiminnot siirtyvät lakisääteisesti sairaanhoitopiirin järjestettäväksi alkaen. Kyhallituksessa esitettyjen säästötavoitteiden mukaisesti Pyhäjärven lääkärin ja hoitajien vastaanottotoiminnasta vähennetään suunnitellun syöpähoitajan ja sekä hoitajien että lääkäreiden sijaisten palkkamenoja , lääkäreiden ostopalveluista päivystyksen osalta vähennetään Yhteisen keskusvaraston sisäiset tulot tarkennetaan, tulojenlisäys Fysioterapeutin ja hammaslääkärin vakanssit täyttynevät vain osaksi vuotta, joten palkkakustannukset tarkistetaan vastaamaan toimintaa (vähennystä ). Erikoissairaanhoito tarkistetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin uuden arvion ( ) mukaiselle tasolle, vähennetään yhteensä Kyhallituksessa päätettiin tarkistaa Pyhäjärven erikoissairaanhoidon menoja ( ) sekä Haapajärven, Kärsämäen ja Reisjärven hoitajien vastaanoton menoja syöpähoitajan palkkauksen osalta ( ) Palvelulinjan palvelutasosuunnitelman mukaiset suoritteet vuodelle 2012 erillisessä liitteessä. 20

21 Terveyden- ja sairaanhoidon TP 2010 TA2011 TAE2012 avopal- velut Hallinto Vastaanottopalvelut Täydentävät palvelut Kuntoutus Sairaankuljetus Työterveyshuolto Suun ja hampaiden huolto Erikoissairaanhoito Yhteensä Ympäristöpalvelut Ennaltaehkäisevien palvelujen painottaminen. Ympäristöterveyshuollon toimintaa ohjaa valvontasuunnitelma. Tavoitteena on laatia valvontasuunnitelma myös ympäristönsuojeluun ja maa-ainesvalvontaan. Rakennuttajaa opastetaan valitsemaan hankkeeseen pätevät suunnittelijat ja työnjohtajat. Talous; kokonaisuuden hallinta sekä oikein kohdennetut ja riittävät resurssit Nykyinen organisaatio mahdollistaa voimavarojen yhdistämisen uudella tavalla ja siten aiempaa kokonaisvaltaisemman ja kustannustehokkaamman palvelujen tuottamisen. Koko organisaatiota on tarkasteltu yhtäläisin perustein ja tehty tarvittavat muutokset muun muassa resurssien, toimintatapojen ja osittain myös työnjaon osalta. Lupien käsittely on pääsääntöisesti maksullista toimintaa. Myös ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukainen valvonta ja maa-ainesten oton valvonta on maksullista. Taksat päivitetään vastaamaan kustannusten nousua. Kokonaisuuden hallitsemiseksi päivitetään käytössä olevia tiedonkeruujärjestelmiä, jotta työskentely olisi sujuvampaa ja järjestelmällisempää. Tiedonkulkua, toimintatapoja ja yhteisiä pelisääntöjä kehitetään oman palvelulinjan palveluyksiköiden välillä sekä muiden viranomaisten että kuntien kesken. Myös työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Tiedottamista parannetaan mm. internetsivujen, lehtijuttujen, esitteiden ja erilaisten tiedotustilaisuuksien avulla. 21

22 Ympäristöterveysvalvonta Elintarvike- ja terveydensuojelulain, kuluttajaturvallisuuden sekä kemikaali- ja tupakkalain mukaisessa suunnitelmallisessa valvonnassa pyritään etenemään ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti. Uimavesien laadun säännöllistä valvontaa jatketaan STM:n asetusten 177/2008 ja 354/2008 mukaisesti sekä osallistutaan valtakunnalliseen sinileväseurantaan. Elintarvike- ja kuluttajaturvallisuuslainsäädäntöjen muutosten johdosta päivitetään taksaa, lomakkeita, ohjeita, nettisivuja ja osallistutaan täydennyskoulutukseen. Asiakkaita pyritään palvelemaan ja tiedottamaan paremmin mm. internet-sivuilla, infotilaisuuksin ja lehtikirjoituksien avulla. Osallistutaan alueellisen ympäristöterveydenhuollon laatujärjestelmän laatimiseen / päivittämiseen. Kunnallisen elintarvikevalvonnan tiedonkeruu (KUTI) vaatii valvontakohderekisterin läpikäyntiä ja kouluttautumista rekisteriohjelman käytössä. Eläinlääkintähuolto Praktikkoeläinlääkäreille on yhteensä elokuuhun 2011 mennessä kertynyt n.280 päivää pitämätöntä päivystysvapaata tai lomapäivää. Vuonna 2012 pyritään alueelle saamaan määräaikainen 5. praktikkovirka, jonka pääasiallisena tehtävänä on purkaa pitämättömiä vapaita mahdollisimman paljon. Tämän lisäksi alueelle tarvitaan myös toinen sijainen kesäkuukausien ajaksi. Valvontaeläinlääkäri jatkaa maidon- ja lihatuotantotilojen valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia sekä tekee kaikki eläinlääkintähuoltolain 15 2 momentin mukaiset tehtävät. Ympäristönsuojelu ja maa-ainesvalvonta Jatketaan ympäristönsuojelun ja maa-ainesvalvonnan valvontakohteiden riskikartoitukseen perustuvan valvontasuunnitelman sekä ympäristönsuojelumääräysten laatimista. Ympäristö- ja rakennustarkastajan viran täytön myötä maa-ainesten oton suunnitelmallisempi ja kattavampi valvonta parantaa pohjavesialueiden tilan seurantaa ja samalla talousveden laadun turvaamista. Lisäresurssit mahdollistavat myös lupahakemusten nopeamman käsittelyn. Rakennusvalvonta ja korjausneuvonta Kesäkuussa 2011 saatiin täytettyä ympäristö- ja rakennustarkastajan virka, johon kuuluvat maa-aineslain mukaisten tehtävien lisäksi myös korjausneuvonnan tehtävät sekä rakennustarkastajien sijaisuudet. Ko. virka mahdollistaa korjausneuvontapalveluiden tarjonnan lisäämisen ja antaa lisäresursseja rakennusvalvontaan. Korjausneuvonnan palveluilla voidaan ennaltaehkäistä huonoista asuinolosuhteista aiheutuvia haittoja. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma hyväksytään ympäristölautakunnassa vuosittain mennessä. Hyväksytty suunnitelma lähetetään tiedoksi Pohjois- Suomen aluehallintovirastolle. Siinä on eriteltynä kaikki ympäristöterveydenhuollon erityislakien mukaiset tehtävät ja suoritteet. Valvontaeläinlääkäri tekee kaikki eläinlääkintähuoltolain 15 2 momentin mukaiset tarkastukset, joita ei voi ennakolta arvioida. Näiden tehtävien osalta saadaan korvaus aluehallintovirastolta. Valvontaeläinlääkäri suorittaa myös maidon- ja lihantuotantotilojen elintarvikelain mukaiset tarkastukset. Ne kuuluvat yhtenä osana ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaiseen toimintaan. Maidontuotantotilat tarkastetaan kerran kolmessa ja lihantuotantotilat kerran viidessä vuodessa. 22

23 Ympäristönsuojeluun ja maa-ainesvalvontaan on tarkoitus laatia vastaavanlainen valvontasuunnitelma, johon kirjataan kaikki ennakolta suunnitellut suoritteet. Suoritteiden käyttäminen talousarviomittareina ei ole tarkoituksenmukaista, koska suoritteet eivät ole vertailukelpoisia keskenään edes palveluyksikön sisällä. Ympäristöpalvelut TP 2010 TA2011 TAE2012 Hallinto Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Yhteensä

24 2.7. Palvelulinjojen suoritetaulut LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT Haapajärvi Kärsämäki Pyhäjärvi Reisjärvi Selänne tp2010 ta2011 tae2012 tp2010 ta2011 tae2012 tp2010 ta2011 tae2012 tp2010 ta2011 tae2012 tp2010 ta2011 tae2012 Neuvola ja opsikeluterveydenhuolto Terveydenhoitajalla käynti Perhesuunnittelu Äitiysneuvola Lastenneuvola Kouluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto Varhaiskasvatus Läsnäolopäivien määrä: perhepäivähoidossa ryhmäperhepäivähoidossa päiväkotihoidossa Lapsia kotihoidontuen piirissä ca/kk Eskareiden aamu/ip-hoito Avoin varhaiskasvat/kerhotoiminta Lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten määrä Lastens.tarpeen selvitykset Lastens. asiakassuunnitelmien määrä Kaikki lastensuojelun asiakkaat Avohuollon tukitoim. lapset/perh Perhetyön piirissä lapset/perheet 54/ 17 50/20 84/24 26/ 8 25/10 64/15 24/10 30/16 34/15 2/ 3 10/5 8/5 106/ /51 190/57 Lapsiperheiden kotipalv. olevat lapset/perheet 99/ /29 96/ /7 13/ /6 3/ /8 211/ /50 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (kaikki) Ammatilliset perhekodit vrk Lastensuojelulaitokset vrk Lastensuojelu/ sijaisperhehoito vrk Jälkihuollon piirissä lapset/perheet Lastenvalvojan tekemät sopimukset Lausunnot oikeudelle PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Haapajärvi Kärsämäki Pyhäjärvi Reisjärvi Selänne tp2010 ta2011 tae2012 tp2010 ta2011 tae2012 tp2010 ta2011 tae2012 tp2010 ta2011 tae2012 tp2010 ta2011 tae2012 Aikuissosisaalityö Perustoimeentulotuki, kotitaloudet Täyd.tt, kotitaloudet Ehkäisevä tt, kotitaloudet Opiskelijoiden työllistäminen Välitystiliasiakkaat Aktivointisuunnitelmien määrä, henkilöä Kuntouttavassa työtoiminta, asiakkaat Kela:500 pv. pass.työmarkkinat.asiakk Vpl:n kuljetuspalvelut, asiakkaat Vpl:n henkilökohtainen avustaja, asiakkaat Vpl:n tulkkipalvelut, asiakkaat Vpl:n asunnon muutostyöt, asiakkaat Vpl:n palveluasuminen, hoitopäivät Muiden vpl:n palvelut, asiakkaat Sosiaalihuoltolain kuljetuspalvelut, asiakkaat Vammaispalvelut Palveluohjaus, asiakkaat Vamm.omaishoidontuki, asiakkaat Toimintakeskus, käynnit Koululaisten päivähoito, hoitopvt Vammaisten perhehoito, hoitopvt Tuettu asuminen, omatoiminta, käynnit Tuettu asuminen, ostopalvelu, käynnit/ h Palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopäivät Tehostettu palveluasuminen, omatoiminta, hoitopvt Tehostettu palv.asuminen,ostopalvelu,hoitopvt Laitoshoito, hoitopäivät Terapiapalvelut Perheneuvola, käynnit Päihdepalvelu, käynnit Katkaisu- ja kuntoutuslaitoshoito, hoitopvt Mielenterveyspalvelut, käynnit Päivätoiminta, käynnit Tuettu asuminen, hoitopvt Palveluasuminen, omatoiminta, hoitopvt Palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopvt Tehostettu palv.asuminen,ostopalvelu,hoitopvt

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14 REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 9/2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 17.12.2013 klo 18.00 18.50 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen

Lisätiedot

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2014 Sisältö: 1 Hallinto 3 1.2 Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut 5 3.1 Lastensuojelu 5 3.2 Neuvolapalvelut 6 3.3. Aikuissosiaalityö 7 3.4

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Palvelukuvaukset 2015

Palvelukuvaukset 2015 Peruspalvelukuntayhtymä Palvelukuvaukset 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017, Talousarvio 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016, Talousarvio 2014 Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102 Palvelutasosuunnitelma vuosille 2013-2016 Sisällys 1 Alkusanat... 5 2 Toimintaympäristön kehityslinjoja... 5 2.1 Alueen väestön lukumäärä ja ikääntyminen... 5 2.2 Alueen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014

Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014 Talousarvio 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT 1 Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT Avohoitopalvelut Terveyspalvelujen vastuualue koostuu kuudesta tulosalueesta, joita ovat terveydenhuollon avohoitopalvelut,

Lisätiedot

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Liite 8 Talousarvio 2015 Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Yhtymähallitus 14.10.2014 Sisällysluettelo 1. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat perustiedot...

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus 12.10.2009 Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA

Lisätiedot

Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2009

Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2009 Parkanon kaupunki 2009 Taloussuunnitelma 2010-2012 Parkanon kaupunki 2 2009 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUS... 5 PARKANON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 1 Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Asiakirjan lukuohje Tulosaluetason (valtuustotaso) tavoitteet, mittarit ja toteuma sinisessä laatikossa. Tulosyksikkötason (lautakuntataso

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot Etelä-Karjalan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma - Palveluverkon vaihtoehdot 23.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUVERKON VAIHTOEHDOT 4 2 PALVELUVERKON LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015 SoTe kuntayhtymä Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Yh 21.5.2015 YV 4.6.2015 2 SISÄLTÖ 1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA 3 2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN 4 2.1 Toimintatuotot 4 2.2 Toimintamenot 4 2.3 Maksuosuuksien

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 1 1. TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot