KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TALOUSARVIO 2015"

Transkriptio

1 Kärkölän kunta puh Virkatie 1 fax Järvelä KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015

2 Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus Yleiset lähtökohdat Talousarvio ja taloussuunnitelma kuntalaissa Sisältö ja rakenne Talousarvion rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne Kuntatalous Väestö ja työpaikat Kärkölän taloudellinen tilanne Talousarvion laatimisen lähtökohdat Kärkölän kunnan organisaatiokaavio Yhdistelmä kuntakonserniin kuuluvista yhteisöistä Toimialakohtaiset perustelut Tuloslaskelma Investointiosa Rahoitusosa Talousarvion sitovuustasot

3 2 1. Kunnanjohtajan katsaus Yleisessä taloudellisessa tilanteessa ei ole näkyvissä sellaista paranemista, joka vaikuttaisi kuntatalouden tilaan lyhyellä tähtäimellä. Yleiset olosuhteet kiristävät kuntataloutta entisestään vuonna Kunnan vuoden 2015 talousarvio on laadittu valtuustoseminaarissa linjattujen periaatteiden mukaisesti. Toimintakate kasvaa vuoden 2014 todennäköisestä toteutumisesta eikä verotulojen kasvu riitä kompensoimaan muutosta. Vuoden 2015 tuloksen ennakoidaan siten olevan lähes euroa miinuksella. Positiivista on, että vuosikatteen ennakoidaan nousevan selvästi plussalle. Keskipitkän ja pitkän aikavälin ennusteet osoittavat, että talouden sopeuttamistoimia kunnassa on jatkettava myös vuonna 2015, jotta vältytään kohtuuttoman suurilta veronkorotuksilta tulevina vuosina. Kunnanhallitus teki periaatteellisen ratkaisun eräiden kunnan omistamien kiinteistöjen yhtiöittämisestä. Kyseinen toimenpide tulee näkymään vuoden 2014 tilinpäätöksessä sekä vuosien taloussuunnitelmassa. Vuoden 2015 aikaan on suunnitelava, miten sivistystoimen palvelut hoidetaan vuoden 2016 alusta Hollolan kunnan irtisanottua nykyisen yhteistoimintasopimuksen. Seppo Huldén kunnanjohtaja

4 3 2. Yleiset lähtökohdat 2.1.Talousarvio ja taloussuunnitelma kuntalaissa Talousarvion ja suunnitelman valmistelusta, rakenteesta ja sisällöstä sekä sen hyväksymisestä, muuttamisesta ja sitovuudesta säädetään kuntalain 65 pykälässä. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, sekä siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve tulorahoituksen lisäksi muutoin katetaan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena Sisältö ja rakenne Kuntalain mukaan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta käytetään taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarvion ja suunnitelman yleisperusteluissa esitetään suunnitelmien yleiset perusteet, joita tarkastellaan kansantalouden, kuntatalouden sekä alueellisen ja oman kunnan kehityksen näkökulmasta.

5 4 Toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja seurataan käyttötalouden, investointien, tuloslaskelman ja rahoituksen näkökulmista. Käyttötaloudessa asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämisen vaatimat menot ja tulot. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden, kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Tuloslaskelmassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö. Taloussuunnitelma laaditaan kolmivuotisena vuosille Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi Strategiset lähtökohdat Kärkölän kunnan suunnittelua ohjaavat kunnanvaltuuston hyväksymät strategiat ja suunnitelmat, joista voidaan tärkeimpinä mainita seuraavat: Talousarvion ja suunnittelun lähtökohtana on kunnanvaltuuston hyväksymä kuntastrategia vuosille Sen tavoitteena on, että Kärkölän asukkaille järjestetään laadukkaita ja ihmisläheisiä palveluita, jotka tuotetaan pääosin yhteistyössä kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Kärkölä on turvallinen ja virikkeellinen asuinpaikka. Palvelut järjestetään taloudellisesti kestävällä tavalla. Kunnanvaltuusto on lisäksi hyväksynyt osana kuntastrategiaa Kärkölän kunnan elinkeinostrategian vuosille Se sisältää tavoitteita elinkeinoelämän edellytysten turvaamiseksi Kärkölässä. Elinkeinotoimikunta on laatinut elinkeinostrategian pohjalta syksyllä 2014 elinkeinokatsauksen hyväksytyssä viestintä- ja markkinointistrategiassa asetetaan viestinnälle ja markkinoinnille kehittämistavoitteet ja määritellään toimenpiteet, joilla ne saavutetaan. Terveydenhuoltolain perusteella kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Vuosittain laaditaan hyvinvointisuunnitelma, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus on esitetty valtuustolle edellisen kerran Valtuustokauden hyvinvointikertomus on tarkoitus laatia vuonna 2016.

6 5 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista tuli voimaan Lain 5 :n mukaan kunnan on laadittava suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi. Suunnitelmassa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä ja suunnitelma on laadittava osana kaikkien yhteistoiminta-alueen kuntien strategista suunnittelua. Suunnitelma on laadittu Hollolan perusturvalautakunnan toimesta ja se tulee hyväksyä kaikkien yhteistoiminta-alueen kuntien kunnanvaltuustoissa. Suunnitelma on tarkistettava valtuustokausittain. Kärkölän kunta on hyväksynyt suunnitelman Lastensuojelulain mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma hyväksytään kunkin kunnan valtuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Oiva -kunnille on laadittu yhteinen lastensuojelusuunnitelma vuosille Suunnitelma on tarkistettu vuosille Sisäinen valvonta ja konserniohjeet Vuoden 2012 kuntalain muutoksen myötä kunnanvaltuuston on päätettävä kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan vastuulla ja valtuusto päätöksellään ohjaa toimintaa. Vastaavasti hallituksen on ohjeistettava ja järjestettävä toiminta kunnassa. Kunnanvaltuusto on vahvistanut Kärkölän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Talousarvion rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset. Talousarviorakenne noudattaa voimassa olevaa organisaatiota. Vuoden 2015 talousarviossa sosiaali- ja terveyspalvelujen määräraha esitetään yhtenä määrärahana. Aikaisemmin sosiaali- ja perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon määrärahat on esitetty erikseen. Sivistystoimessa esiopetuksen määrärahat on siirretty yleissivistävästä opetuksesta varhaiskasvatukseen.

7 6 3. Yleisperustelut 3.1. Yleinen taloudellinen tilanne Yhdysvalloissa kasvun ennustetaan olevan kuluvana ja seuraavana vuonna vajaan kolme prosenttia ja vuonna 2016 kasvun arvioidaan edelleen nopeutuvan. Kiinan kasvu pysyy seitsemän prosentin tuntumassa ja Japanin talous olisi myös pääsemässä tasaiseen puolentoista prosentin kasvuvauhtiin. Euroalueen kasvuksi ennustetaan kahden negatiivisen vuoden jälkeen prosentin kasvua ja seuraavien parin vuoden aikana kasvu olisi noin puolitoista prosenttia. Vuonna 2014 Suomen BKT:n ei ennusteta kasvavan. Ennuste pitää sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen, eli tämän vuoden sisäinen kasvu muodostuu positiiviseksi. Nettoviennin vaikutus talouskasvuun on selvästi positiivinen ja merkittävin tekijä kuluvan vuoden kasvun käynnistymisessä. Yksityinen kulutus ei lisäänny edellisvuodesta ja yksityiset investoinnit laskevat 4,6 % johtuen etupäässä asuinrakennusinvestointien ja kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,6 prosenttiin ja työllisyys heikkenee edellisestä vuodesta 0,4 prosentilla. Inflaatio jää 1,1 prosenttiin, josta n. 0,5 %-yksikköä tulee välillisen verotuksen muutoksista, kuten ensi vuonnakin. Vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 % ja kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi. Yksityinen kulutus lisääntyy hieman, 0,3 %. Viennin kasvu jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu edelleen. Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen heikkona. Työttömyys alenee 8,5 prosenttiin edellisvuodesta ja työllisyys lisääntyy vajaalla puolella prosentilla. Työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat ovat edelleen merkittävät ja rakenteellisen työttömyyden taso korkea. Inflaation ennustetaan pysyvän noin puolentoista prosentin tuntumassa. Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 %. Kotimainen kysyntä muodostuu edellisvuosia merkittävämmäksi kasvun lähteeksi. Nettoviennin kontribuutio pysyy myös positiivisena, mutta edelleen Suomen viennin ennustetaan kehittyvän maailmankauppaa hitaammin. Julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi, mutta sopeutustoimet ovat osaltaan hillinneet alijäämän kasvua. Julkisyhteisöjen rahoitusasemaa rasittavat lisäksi väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot. Julkisen talouden sektoreista valtion rahoitusasema joustaa selvästi eniten suhdannevaihtelun mukaan etenkin verotulojen suuren suhdanneherkkyyden vuoksi. Valtiontalous on syvästi alijäämäinen. Ennustekaudella alijäämä kuitenkin pienenee sopeutustoimien ja viriävän talouskasvun myötä.

8 Kuntatalous Kuntatalouteen on viime vuosina syntynyt tulojen ja menojen välinen epäsuhta. Kuntatalouden tilan ei ennusteta kohenevan lähivuosinakaan, vaan menojen kasvu uhkaa edelleen jatkua tulojen kasvua nopeampana. Vaimean talouskasvun johdosta veropohjien arvioidaan kasvavan hitaasti ja valtionosuusleikkaukset näkyvät edelleen vuosien valtionosuuksien määrissä. Valtionosuudet Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen mukaan kuntien valtionavut vuonna 2015 ovat yhteensä n. 9,9 mrd euroa. Valtionavut vähentyvät edellisvuoteen verrattuna n. 540 milj. euroa. Peruspalvelujen valtionosuus on n. 8,4 mrd. euroa. Vuonna 2015 kunnan peruspalvelujen valtionosuuden valtionosuusprosentti alenee alustavien laskelmien mukaan 25,42 prosenttiin (vuonna ,57 %) ja kunnan omarahoitusosuus on 3 521,07 euroa/asukas (vuonna ,24 /asukas). Verotulot Kuntien verotilitykset yhteensä kasvoivat vuonna 2013 peräti 6,8 %, mistä suuri osa johtui verontilityslain sekä jako-osuuksien oikaisuista. Vuonna 2014 verotilitysten kasvuvauhti tippuu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan reippaasti viime vuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Verotulojen kehitykseen vaikuttavat myös työmarkkinaratkaisun maltilliset sopimuskorotukset, vaatimaton talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen. Kunnallisverojen kasvun arvioidaan jäävän vuonna ,4 prosenttiin, vaikka useat kunnat ovat nostaneet veroprosenttejaan vuodelle Keskimääräinen kunnallisveroprosentti vuonna 2014 on 19,74 %. Yhteisöverotuoton arvioidaan kasvavan vuonna 2014 peräti 6 %, jolloin veroa kertyy kunnille n. 1,39 mrd. euroa. Yhteisöveron jako-osuus vuonna 2014 on 35,56 %. Vuonna 2015 yhteisöveron tilitykset kunnille kasvavat arviolta n. 5,8 %, jolloin kunnille tilitettäisiin n. 1,47 mrd. euroa. Yhteisöveron jako-osuus nousee tämän vuoden luvusta 36,36 prosenttiin, sillä kuntien yhteisöveron jako-osuutta nostetaan 75 milj. eurolla työmarkkinatukiuudistukseen liittyvien lisäkustannusten kompensoimiseksi kunnille. Kiinteistöverojen tilitykset nousevat v uudistustyön vuoksi reippaasti, yli 10 %, mikä tarkoittaa kiinteistöveron kasvua n. 1,5 mrd. euroon. Vuonna 2015 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän n. 4 % enemmän kuin vuonna Kiinteistöveron kokonaismäärään vaikuttavat yleisen kiinteistöveron sekä vakituisten asuinrakennusten ylä- ja alarajojen nosto.

9 Väestö ja työpaikat Kunta- ja palvelurakenneuudistus Kuntarakennelaki tuli voimaan Siinä säädetään kuntarakenneuudistuksen toteuttamisesta. Kunnalla on velvollisuus selvittää yhdistymistä selvitysperusteilla, jotka koskevat palveluiden edellyttämää väestöpohjaa, työpaikkaomavaraisuutta, työssäkäyntiä ja yhdyskuntarakennetta sekä kunnan taloudellista tilannetta. Valtiovarainministeriö määräsi kuntarakennelain perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Hollolan, Hämeenkosken, Iitin, Kärkölän ja Nastolan kuntien sekä Lahden kaupungin välillä. Syyskuussa 2014 hanke kariutui, ja jatkoneuvotteluissa Kärkölä jätettiin neuvottelujen ulkopuolelle. Palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskeva laki (nk. järjestämislaki). Sote-järjestämislain on tarkoitus tulla voimaan alkuvuodesta Sosiaali- ja terveysalueet aloittavat toimintansa viimeistään Osana kuntarakenneuudistusta uudistetaan myös valtionosuusjärjestelmä. Yksinkertaisempi ja selkeämpi valtionosuuslaki tulee voimaan vuoden 2015 alusta. Kuntien välisten muutosten lieventämiseksi varaudutaan siirtymäaikaan. Kärkölän kunnan asukasmäärä oli vuoden 2013 lopussa asukasta. Asukasmäärä on vähentynyt viime vuosina noin 24 asukkaalla vuosittain. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan asukasluvussa ei tapahdu oleellista muutosta vuoteen 2040 mennessä. Väestön ikärakenteessa sen sijaan tulee tapahtumaan suuri muutos. Vuoteen 2040 mennessä yli 65-

10 9 vuotiaiden määrän ennustetaan olevan puolitoistakertainen vuoden 2012 tilanteeseen verrattuna Seuraavassa taulukossa on kuvattu Kärkölän taloudellinen ja väestöllinen huoltosuhde vuonna 2011 verrattuna Päijät-Hämeen ja koko maan vastaaviin lukuihin. Taloudellinen huoltosuhde kuvaa sitä osuutta väestöstä, jonka työlliset joutuvat elättämään. Erikseen määritellään väestöllinen huoltosuhde, jossa verrataan työikäisen väestön määrää lasten ja vanhuuseläkeikäisten määrään. Tämä tunnusluku mittaa siis ainoastaan ikärakennetta, eikä huomioi mitenkään sitä, tekeekö ihminen työtä vai ei. Taloudellinen huoltosuhde Väestöllinen huoltosuhde Kärkölä Päijät- Häme Koko maa 1,32 1,43 1,29 0,54 0,56 0,53

11 10 Tilastokeskuksen ennuste Kärkölän väestöllisen huoltosuhteen muutoksesta vuosille : Työpaikat ja työvoima Kärkölän kunta on luokiteltu maaseudun teollistuneeksi kunnaksi. Työpaikkaomavaraisuus eli työpaikkojen määrä suhteutettuna työlliseen työvoimaan on noin 94,5 %. Työvoiman määrä Kärkölässä oli syyskuun lopussa , joista työttömänä oli 9,8 % eli 222 henkilöä. Päijät-Hämeen työttömyysaste oli 14,9 %. Pitkäaikaistyöttömiä Kärkölässä oli 62 ja alle 25 vuotiaita 21. Avoimia työpaikkoja Kärkölässä oli syyskuussa 19.

12 11 Seuraavassa taulukossa on kuvattu Kärkölän kunnan väestö pääasiallisen toiminnan mukaan muuttujina ikäluokitus/pääasiallinen toiminta ja vuosi: 3.4. Kärkölän taloudellinen tilanne Taloudellisen tasapainon tarkastelussa tärkein mittari on vuosikatteen riittävyys. Talous on rahoituksen näkökulmasta tasapainossa kun vuosikatteella pystytään kattamaan investoinnit. Pitkällä aikavälillä vuosikatteella tulisi lisäksi kattaa myös lainojen lyhennykset. Kärkölän kunnan vuosikatteella on voitu kattaa investoinnit viimeisen kerran vuonna Vuosikate on ollut negatiivinen vuodesta 2012, eli siitä lähtien on tehty syömävelkaa. Kärkölän kunnan vuoden 2013 tilinpäätös oli 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tulos sisälsi euron harkinnanvaraisen valtionosuuden. Taseelle on kertynyt vuoden 2013 tilinpäätöksen jälkeen 4,2 milj. euroa alijäämää, mikä on 895 euroa asukasta kohden. Vuoden 2014 tilinpäätös on tuoreimman arvion mukaan n. 2,5 milj. euroa ylijäämäinen. Taloussuunnitelman mukaan talous on tasapainoinen suunnitelmakaudella

13 12 Kunnan lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen lainan määrän arvioidaan olevan milj. euroa, mikä on euroa asukasta kohden. Taloussuunnitelman investointiohjelma on maltillinen, joten velkamäärä ei tulevaisuudessa ole vaarassa nousta niinkään investointien vaan käyttömenojen kasvun vuoksi Talousarvion laatimisen lähtökohdat Kuntastrategian mukaiset tavoitteet Hyväksytyn kuntastrategian mukaan Kärkölän asukkaille järjestetään laadukkaita ja ihmisläheisiä palveluja. 1) Laadukkaat palvelut Päivähoitopaikka lainsäädännön edellyttämässä ajassa. Yhdenvertainen ja laadukas perusopetus. Riittävä tukiopetus. Painotetaan ennalta ehkäisyä ja kansalaisten omaa vastuuta terveydentilastaan. Varmistetaan lähipalveluiden saatavuus Kärkölän kunnan alueella. Mahdollistetaan ikäihmisten asuminen kotona tai kotikunnassa. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Päihteiden käytön vähentäminen. Liikunnan lisääminen kaikissa väestöryhmissä osana ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa. 2) Seudullinen yhteistyö Lahden kaupunkiseudulla tehdään kuntien, yhdistysten ja yritysten kanssa yhteistyötä siten, että kuntalaisten palvelut pystytään säilyttämään hyvinä ja tuotanto on tehokasta. 3) Ympäristö ja asuminen Kärkölässä on terveellinen, turvallinen ja virikkeellinen asuinympäristö. 4) Tasapainoinen talous Vuosittaiset talousarviot laaditaan vain poikkeustapauksessa alijäämäisiksi.

14 13 Henkilöstömenot Henkilöstömenoista on vähennetty vuoteen 2014 yhden eläköityvän työntekijän palkanosuus. Palkkamenoihin on laskettu 0,2 prosentin suuruinen korotusvara. Sosiaaliturvamaksuun ja työantajan vakuutusmaksuihin on varattu 3,49 %:a ja palkkaperusteisiin eläkevakuutusmaksuihin ja varhe-maksuun 17,05 %:a. Eläkemenoperusteisiin eläkevakuutusmaksuihin on varattu yhteensä euroa. Kärkölän kunta on ulkoistanut suurimman osan palveluistaan. Vakituisia työntekijöitä on syksyllä Suurin osa työntekijöistä on siivousja ruokahuollon tai kiinteistöpalvelujen palveluksessa. Yhteenveto Kärkölän kunnan henkilöstöstä: Keskushallinto 6 Maaseututoimi 1 Liikuntatoimi 2 Ympäristönsuojelu 1 Tekninen toimi 3 Kiinteistötoimi 4 Kärkölän Vesi 2 Ruokahuolto 13 Siivous 9 Arvonlisävero Määrärahat on varattu arvonlisäverottomina. Sisäiset ja ulkoiset menot ja tulot Määrärahoihin sisältyy sekä sisäisiä että ulkoisia menoja ja tuloja. Sisäisinä erinä käsitellään sellaiset menot ja tulot, joissa maksutapahtuma kulkee kunnan yksiköltä toiselle ja suoritus perustuu ostavan yksikön tilaamaan tavaraan tai palveluun. Sisäiset määrärahat eivät ole määrärahoja kunnan ulkoisessa tuloslaskelmassa, vaikka ne sisältyvätkin kunkin hallintokunnan määrärahoihin ja toteutumisvertailuihin. Poistot ja aktivointiraja Suunnitelmapoistot lasketaan valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan. Investointien aktivointiraja on euroa. Sitä pienemmät hankinnat kirjataan käyttötalousosaan ja ne tulevat kerralla kyseisen vuoden menoksi.

15 14 Hankinnat Kunnanhallitus on vahvistanut Kärkölän kunnan hankintaohjeet ja euromääräiset päätöksentekovaltuudet. Sitovuustaso Talousarviossa sitovuustaso on toimielintaso. Jokainen lautakunta voi itse päättää, miten talousarvio sitoo siitä alaspäin lautakuntaa ja yksittäistä viranhaltijaa. Talousarvio esitetään vastuualue -tasolla. Tuloslaskelmassa toimintakatteen jälkeiset erät sitovat valtuustoon nähden aina tilikauden tulokseen saakka. Tämän jälkeen esitetään tilikauden tuloksen käsittelyerät, jotka eivät ole määrärahoja ja tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Vuosittainen poistojen määrä on sidottu valtuuston tekemään poistosuunnitelmaan. Investointiosa sitoo valtuustoon nähden sillä tarkkuudella, jolla hankkeet on investointiohjelmassa esitetty eli yksittäisinä hankkeina tai hankeryhminä. Rahoitusosassa sitovia määrärahoja ovat rahoitustoiminnan määrärahat. Sitä aiemmat erät ovat sitovia talousarvion muissa osissa. Menot Kärkölän kunnan vuoden 2015 talousarvion toimintamenot ovat 30,8 miljoonaa euroa, mikä on 3 %:a vähemmän kuin vuonna Käyttömenojen supistuminen johtuu lähinnä siitä, että sosiaali- ja terveysmenojen talousarvio vuodelle 2015 on pienempi kuin vuoden Myös opetustoimessa tullaan saamaan säästöjä kun päätökset kouluverkon supistamisesta vaikuttavat kustannuksiin. Tulot Käyttötalouden tulot ovat 7,5 miljoonaa euroa. Talousarvioon sisältyy Kärkölän Veden perusmaksujen korotus. Verotulot ja valtionosuudet Talousarvion verotulokohta koostuu kunnan tuloverosta, osuudesta yhteisöveron tuottoon sekä kiinteistöverosta. Verorahoitukseen luetaan edellisten lisäksi myös valtionosuudet. Kunnanvaltuusto päättää vuosittain kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosentit.

16 15 Kärkölän kunnan kunnallisverotuksen tuloveroprosentti vuonna 2015 on 21,75 %:a. Viimeksi tuloveroprosenttia korotettiin vuodelle Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on vuonna ,74. Kärkölän kunnan efektiivinen veroaste vuonna 2014 on 14,68 %. Tuloveroprosentin ja efektiivisen veroasteen ero muodostuu kunnallisverotuksen vähennyksistä. Verotettavien tulojen arvioidaan kasvavan vuodesta ,3%:a. Tilitettävän veron määrä pysyisi suunnilleen samana, mikäli veroprosenttia ei korotettaisi. Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero. Yhteisöveronsaajia ovat valtio, kunnat ja seurakunnat. Kuntien osuus verosta on vaihdellut vuosittain. Kärkölän kunnan yhteisöveron jako-osuus kasvaa 18,1 %-yksikköä vuodelle Kiinteistövero Kiinteistövero on kiinteistön verotusarvon perusteella kunnalle vuosittain suoritettava vero. Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä, maatalousmaata ja eräitä yleisiä alueita. Kiinteistövero maksetaan kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistöveroprosenteille on laissa säädetty ala- ja ylärajat, joiden puitteissa kunnanvaltuusto vahvistaa veron vuosittain. Kärkölän kunnan kiinteistöveroprosentit vuonna yleinen kiinteistövero 1,35 %, - vakituinen asuminen 0,60 %, - muu asuminen 1,20 %. - rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % - yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %. - Kärkölän kunnan kiinteistöjen verotusarvot, kiinteistöveroprosentit ja kiinteistöveron tuotto: Verotusarvo Vaihteluväli Kiinteistövero% Tuotto Vakituinen asuinrakennus ,37 0,80 0, Muu kuin vakituinen asuinrakennus ,80 1,55 1, Yleishyödyllisessä käytössä oleva rakennus ,00 1,35 0,00 0 Yleishyödyllisessä käytössä oleva maapohja ,00 1,35 0,00 0 Rakentamaton rakennuspaikka ,00 3,00 3, Yleinen rakennus ,80 1,55 1, Yleinen maapohja ,80 1,55 1, Maksuunpantava määrä

17 16 Seuraavassa taulukossa on esitetty eri verolajien euromääräinen kertymä vuonna 2013 sekä arviot vuodelle 2014 ja 2015: 2013 TA 2014 TA 2015 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Verotulot yhteensä Valtionosuudet Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta; kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta. Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen koko maassa kohtuullisella verorasitteella. Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2015 alusta ja siten kuin järjestelmää on lailla (674/2014) muutettu. Valtionosuuden määräytymisen ikäryhmitystä ja määräytymisen kriteereitä on muutettu olennaisesti. Valtionosuusuudistukseen kuluu viiden vuoden siirtymäaika, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan. Vuonna 2015 muutos voi olla enintään +/- 50 euroa/asukas. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta koskevissa laskelmissa on otettu huomioon kustannustason arvioitu muutos (0,6 %), asukasluvun ja muiden määräytymistekijöiden muutokset, valtionosuusleikkaukset (188 milj. eur) sekä tehtävien muutokset ja verokompensaatiot. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisessa valtionosuusrahoituksessa on otettu huomioon myös indeksikorotus 1,1 %. Seuraavassa taulukossa on eritelty Kärkölän kunnan valtionosuuksien kertymä vuodelta 2013 sekä arviot vuosille 2014 ja 2015: 2013 TA 2014 TA 2015 Peruspalvelujen valtionosuus Verotulojen valtionosuustasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus ja kultt.toimen muut vo:t Harkinnanvarainen valtionosuus Valtionosuudet yhteensä Kärkölän kunnalle myönnettiin lisäksi vuodelle euron harkinnanvarainen valtionosuus.

18 17 Kärkölän Vesi Vesi- ja jätevesilaitos on eriytetty laskennallisesti kunnan muusta kirjanpidosta. Vesi- ja jätevesimaksujen perusmaksuihin on päätetty korotukset vuoden 2015 alusta. Kärkölän Veden tulosta huonontavat jo tähän mennessä tehtyjen suurien investointien poistot. Lainat Vuoden 2015 alussa pitkäaikaista lainaa on yhteensä n. 10,7 miljoonaa euroa. Osa tarvittavasta pitkäaikaisesta lainasta on korvattu lyhytaikaisella sen alhaisen korkotason vuoksi. Lyhytaikaista lainaa arvioidaan olevan vuoden 2015 alussa n. 4,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 rahoituslaskelmassa uutta lainaa on esitetty otettavaksi 2,2 miljoonaa euroa. Kun lyhennykset ovat noin euroa lainaa on siten vuoden 2015 lopussa noin 16,8 milj. euroa, mikä on euroa asukasta kohden.

19 3.6. Kärkölän kunnan organisaatiokaavio 18

20 Yhdistelmä kuntakonserniin kuuluvista yhteisöistä Kärkölän kuntakonserniin kuuluvat seuraavat yhteisöt, suluissa Kärkölän kunnan omistusosuus yhteisöstä: Kuntayhtymät : Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (2,91 %) Päijät-Hämeen liitto (2,58 %) Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä(1,01 %) Hämeen Päihdehuollon kuntayhtymä (0,87 %) Eteva kuntayhtymä (0,40 %) Tytäryhtiöt: Kuntala Oy (100 %) Kärkölän Lämpö Oy (75,0 %) Osakkuusyhteisöt: As Oy Väinölänrinne (25,7 %)

21 20 4. Toimialakohtaiset perustelut KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit TA TA ehd. TA Muut TS2016 TS % TOIMINTATUOTOT ,0 0 0 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT ,0 0 0 TILIK.TULOS , Palvelusuunnitelma Keskusvaalilautakunta vastaa siitä, että vaalitoimitukset Kärkölän kunnassa suoritetaan oikeusministeriön antamien määräysten ja ohjeiden mukaan. Vuonna 2015 toimitetaan eduskuntavaalit. KESKUSVAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ TA TA ehd. TA Muut TS2016 TS % TOIMINTATUOTOT ,0 0 0 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT ,0 0 0 TILIK.TULOS , TARKASTUSLAUTAKUNTA Tilintarkastus TA TA ehd. TA Muut TS2016 TS % TOIMINTATUOTOT ,0 0 0 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT ,0 0 0 TILIK.TULOS , Palvelusuunnitelman kuvaus Tilintarkastaja valvoo kunnan hallintoa ja taloutta ja tarkastuslautakunta arvioi valtuuston tavoitteiden toteutumista kuntalain ja tarkastussäännön mukaisesti.

22 21 Valtuustotason sitova tavoite Tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen riittävyyden. TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ TA TA ehd. TA Muut TS2016 TS % TOIMINTATUOTOT ,0 0 0 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT ,0 0 0 TILIK.TULOS , KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus vastaa keskushallinnosta, elinkeinotoimesta, maaseututoimesta, pelastustoimesta, sosiaali- ja terveystoimesta sekä sivistystoimesta. Kärkölän kunta järjestää palvelunsa suurimmaksi osaksi yhteistyössä lähikuntien, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Tavoitteena on, että kunnan asukkailleen tuottamat palvelut ovat laadukkaita ja ihmisläheisiä. Lähipalvelut tuotetaan Kärkölän kunnan alueella. Terveydenhuollossa painotetaan ennalta ehkäisyä ja kansalaisten omaa vastuuta terveydentilastaan. Liikunnan määrää kaikissa väestöryhmissä pyritään lisäämään osana ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa. Lapsiin ja nuoriin panostetaan ja syrjäytymisen ehkäisy on otettu erityiseksi painopistealueeksi. Kunnan elinkeino-ohjelmaa toteutetaan yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa. Hyvin järjestetyillä, laadukkailla palveluilla kunnalle luodaan myönteinen imago, jota käytetään mm. tontti- ja yritysmarkkinoinnissa. Valtuustotason sitovat tavoitteet 1) Hollolan kunta on irtisanonut sivistystoimen ostopalvelusopimuksen päättymään Kunnanhallitus valmistelee kunnanvaltuustolle ehdotuksen siitä, miten sivistystoimi järjestetään alkaen. Valtuusto tekee asiassa päätöksen kevätkaudella ) Kunnanhallitus neuvottelee Peruspalvelukeskus Oivan kanssa, jotta saataisiin nykyistä parempi ja yksityiskohtaisempi raportointijärjestelmä aikaiseksi.

23 22 3) Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaa kehitetään edelleen nykyisestä. Valtuustotason konsernia koskevat tavoitteet Kärkölän Lämpö Oy Kärkölän Lämpö Oy tuottaa edullisesti ja ympäristöystävällisesti lämpöenergiaa toiminta-alueellaan Järvelässä. Kärkölän Kuntala Oy Kärkölän Kuntala Oy hoitaa ja kehittää omistukseensa siirtynyttä rakennuskantaa siten, että sen käytettävyys ja arvo säilyvät. Keskushallinto TA TA ehd. TA Muut TS2016 TS % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT ,0 0 0 TILIK.TULOS , Palvelusuunnitelman kuvaus Kunnanvaltuusto ylimpänä päätösvallan käyttäjänä vastaa kunnan toiminnan ja talouden keskeisten tavoitteiden asettamisesta ja toiminnan järjestämisestä. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta sekä laillisuuden valvonnasta. Lisäksi kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallituksen nimeämiä toimikuntia ovat kuntasuunnittelutoimikunta, elinkeinotoimikunta, sivistystoimikunta, historiatoimikunta ja uimahallin suunnittelu- ja rakentamistoimikunta. Sivistystoimikunnan tärkeimpänä tehtävänä on erilaisten tapahtumien ja yhteistoimintamuotojen innovointi. Toimikunta tekee yhteistyötä kunnan muiden hallintokuntien ja kolmannen sektorin kanssa mahdollisimman monipuolisen kulttuuri- ja tapahtumatarjonnan aikaan saamiseksi. Vuoden 2015 teemana on yläasteikäiset nuoret.

24 23 Keskustoimisto tuottaa hallinto- ja toimistopalveluja. Se sisältää seuraavat kokonaisuudet: tiedotus- ja markkinointi, keskustoimisto, henkilöstöhallinto, velkaneuvonta, pieneläinten talteenotto, työllistäminen, Kärkölän historian kirjoittaminen, kansainvälisyystoiminta ja joukkoliikenne. Keskustoimistossa työskentelevät kunnanjohtaja, kunnansihteeri sekä neljä toimistotyöntekijää. Kunnan keskustoimisto vastaa terveydenhuoltolain mukaisen kunnan hyvinvointityöryhmän toiminnasta Työryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Ryhmässä on jäseninä kunnan eri toimialojen, Oivan ja Hollolan sivistystoimen edustajia, sekä kunnassa toimivia kolmannen sektorin toimijoita. Ryhmän tarkoituksena on tutustua muiden toimijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tekemiin toimenpiteisiin ja suunnitelmiin sekä lisätä ja tehostaa yhteistyötä. Hyvinvointityön organisointia tulee miettiä uudelleen. Nykyinen hyvinvointiryhmä toimisi poikkitoiminnallisena työryhmänä ja hyvinvointiryhmä koostuisi kunnan työntekijöistä, jolloin hyvinvointityö saataisiin paremmin osaksi johtamisjärjestelmää. Omppukyyti asiointipalveluliikennettä kehitetään edelleen. Reittejä suunnitellaan siten, että ensisijaisesti pyritään tukemaan ikäihmisten asumista omassa kodissaan. Myös uusia palveluja voidaan ottaa käyttöön. Ikäihmisten kotona asumista tuetaan kunnan saamista perintövaroista katettavalla hankkeella. Vuoden 2015 alusta voimaan tuleva työmarkkinatukiuudistus lisää kuntien vastuuta työllistämisestä. Peruspalvelukeskus Oivan talousarviosta on siirretty Kärkölän kunnan talousarvioon euron määräraha työmarkkinatukiosuuksia varten. Näistä ns. sakkorahoista säästetään, mikäli yli 300 päivää työttömänä olleita työllistetään tai aktivoidaan esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan. Elinkeinotoimi TA TA ehd. TA Muut TS2016 TS % TOIMINTATUOTOT ,0 0 0 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT , TILIK.TULOS , Palvelusuunnitelman kuvaus

25 Kunnan asumis- ja matkailumarkkinointi hoidetaan yhteistyössä maakunnallisen markkinointiyhtiön Lahti Region Oy:n kanssa. Muu markkinointi ja kunnan elinkeinotoimi hoidetaan omana työnä ja käyttäen ostopalveluja mm. mainostoimistoilta. Viime kädessä päätöksenteko toimenpiteistä on markkinointiyhtiötä lukuun ottamatta kunnan omalla organisaatiolla. 24

26 25 Sosiaali- ja terveyspalvelut TA TA ehd. TA Muut TS2016 TS % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT ,0 0 0 TILIK.TULOS , Lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut, mukaan lukien erikoissairaanhoito ja ympäristöterveydenhuolto, hoidetaan Peruspalvelukeskus Oivan toimesta. Hollolan perusturvalautakunnassa on kaksi kärköläläistä jäsentä. Kunnan omia vapaaehtoisia toimia terveyden edistämiseksi on mm. valtuuston päättämä Savuton Kärkölä. Tupakointi on kielletty lain perusteella koulujen ja päiväkodin kiinteistöissä ja piha-alueilla. Valtuusto on tämän lisäksi päättänyt, että Kärkölän kunta on savuton työpaikka, joten kunnan työntekijät eivät tupakoi työaikana. Alue, jolla on Opintien koulu, terveysasema, nuorisotalo, kirjasto, urheilukenttä, kunnanvirasto ja Oivan työpaja on myös savuton. Peruspalvelukeskus Oivan terveysliikunnan liikuntalähetekäytännön onnistumisesta otetaan edelleen vastuu järjestämällä kunnan liikuntatoimen toimesta liikuntaneuvojan palvelut sekä fysioterapian jatkoryhmiä. Kärkölän kunnan ja kärköläläisten yhdistysten yhteistyöhankkeella tuetaan ikäihmisten toimintakykyä ja itsenäistä asumista mahdollisimman pitkään. Hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina myös Kärkölän seurakunta ja Peruspalvelukeskus Oiva. Hankkeen kustannukset katetaan kunnan saamista perintövaroista. Veteraanien kuntoutukseen varataan euron määräraha, joka katetaan kunnan vanhustenhuoltoon saamista perintövaroista. Sosiaali ja terveydenhuolto, eur Tp 2013 Ta2014 Ta 2015 Sosiaali ja perusterveydenhuollon palvelut Oivalta Erikoissairaanhoito Akuutti Ensihoito Ympäristöterveydenhuolto Työmarkkinatukiosuus Eläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut Muut sosiaali ja terveydenhuollon menot

27 26 Maaseututoimi TA TA ehd. TA Muut TS2016 TS % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT ,0 0 0 TILIK.TULOS , Palvelusuunnitelman kuvaus Maaseututoimi vastaa maaseutualueiden kehittämisestä ja kunnan maaja metsätilojen hoitamisesta. Maataloushallinnon viranomaistehtävistä vastaa Asikkalan kunnan hoitama maataloushallinnon yhteistoimintaalue. Kärkölän kunnan palveluksessa on maaseutusihteeri, jonka viranomaispalveluja kunta myy Asikkalan kunnalle. Seuraavassa taulukossa esitetään maataloushallinnon suoritetietoja Kärkölän kunnan osalta. Ta2012 Ta2013 Ta2014 Ta2015 Tukitilat Maksetut tuet, milj.euroa 6,02 5,53 5,87 5,71 Kunta omistaa metsätalousmaata 154 ha. Viljelyskäytössä on 19,2 ha peltoa. Pelastustoimi TA TA ehd. TA Muut TS2016 TS % TOIMINTATUOTOT ,0 0 0 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT ,0 0 0 TILIK.TULOS , Palvelusuunnitelman kuvaus Pelastustoimi käsittää yleisen onnettomuuksien ehkäisyn, valistuksen ja neuvonnan, varsinaisen sammutus- ja pelastustoiminnan, väestönsuojelun sekä öljyvahinkojen torjunnan. Pelastustoimesta ja öljyvahinkojen torjunnasta vastaa Päijät-Hämeen pelastuslaitos. Väestönsuojelusta vastaa kunta.

28 27 Sivistystoimi Palvelusuunnitelman kuvaus Kärkölän kunta hoitaa sivistystoimialan palvelut yhdessä Hollolan kanssa lukuun ottamatta kulttuurin ja liikuntatoimen palveluita sekä avustusten jakamista. Sivistystoimen palveluilla tuetaan ja annetaan laaja-alaista ja monipuolista hoitoa, kasvatusta ja opetusta lapsille ja nuorille. Lisäksi tarjotaan vapaa- aikatoimen palveluja kuntalaisille sekä luodaan edellytyksiä sosiaaliselle kasvulle ja yhteistyössä toimimiselle. Sivistyspalvelut huolehtii laadukkaasti varhaiskasvatuksen, yleissivistävän koulutuksen, muiden kasvatus- ja opetuspalveluiden sekä vapaa-aikapalvelujen järjestämisestä lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Hollolan kunta on irtisanonut nykyisen sopimuksen alkaen. Sivistystoimen hallinto TA TA ehd. TA Muut TS2016 TS % TOIMINTATUOTOT ,0 0 0 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT ,0 0 0 TILIKAUDEN TULOS , Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimen hallintotehtävät järjestetään Hollolan kunnan toimesta. Hallinnon ja talouden tehtävänä on mahdollistaa ja tukea sivistystoimialan palveluiden tuottaminen. Varhaiskasvatus TA TA ehd. TA Muut TS2016 TS % TOIMINTATUOTOT ,0 0 0 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT ,0 0 0 TILIKAUDEN TULOS ,

29 28 Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtäväalueeseen kuuluvat päivähoito ja varhaiskasvatus päiväkodissa sekä perhepäivähoidossa. Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluu yksityisen hoidon tuki ja sen kunnallinen lisä ja lasten kotihoidon tuki sekä varhaiskasvatuksen hallinto. Palvelut tuotetaan yhdessä Hollolan kunnan kanssa. Päivähoidon tehtävänä on tarjota lapsiperheille turvallinen hoitomuoto ja näin mahdollistaa vanhempien työssä käyminen ja opiskelu ja edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus on lapsen ja perheen tarpeet huomioon ottavaa tavoitteellista toimintaa, jota toteutetaan kehitykselle ja oppimiselle suotuisassa, turvallisessa ja terveellisessä toimintaympäristössä. Se perustuu kasvatusyhteistyöhön ja yhteisölliseen toimintaan, jossa lapsen vanhemmat ja lähiaikuiset tukevat lapsen kasvua ja kehitystä. Yleissivistävä koulutus TA TA ehd. TA Muut TS2016 TS % TOIMINTATUOTOT ,0 0 0 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT ,0 0 0 TILIKAUDEN TULOS , Palvelusuunnitelman kuvaus Yleissivistävän koulutuksen tavoitteena on monipuolisen ja laaja-alaisen sivistyksen antaminen oppilaille. Tiedon ja osaamisen rinnalla opetus- ja kasvatustehtävä edistää kasvavan lapsen ja nuoren elämänhallintaa sekä arvopohjan ja tunne-elämän kehittymistä sekä kasvattaa ottamaan vastuun ympäristöstään kansainvälistyvässä maailmassa. Palvelu sisältää perusopetuksen ja oppilashuollon. Palvelut tuotetaan yhdessä Hollolan kunnan kanssa. Kärkölän Lukion toiminta päättyy keväällä 2015.

30 29 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut TA TA Muut TS2016 TS % TOIMINTATUOTOT 0 0 0,0 0 0 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT ,0 0 0 TILIKAUDEN TULOS , Palvelusuunnitelman kuvaus Palvelu luo edellytykset kuntalaisten osallistumiselle vapaan sivistystyön palveluihin. Palvelu sisältää ostopalvelujen ja kuntaosuuksien korvaukset Lahden kaupungin hallinnoimalle Wellamo-opistolle, yliopistokeskuksen Kärkölän kuntaosuuden sekä musiikkiopetusta järjestäville tahoille (Concis Lahden konservatorio, Lahden Musiikkiopisto) maksettavat korvaukset. Kirjastopalvelut TA TA ehd. TA Muut TS2016 TS % TOIMINTATUOTOT 0 0 0,0 0 0 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT , , TILIKAUDEN TULOS Palvelusuunnitelman kuvaus Kirjaston tehtävä on vastata ensisijaisesti kärköläläisten tiedon, itsensä kehittämisen ja virkistymisen tarpeisiin kehittämällä kirjastoa monipuolisena ja kaikkien tavoitettavissa olevana palveluverkostona. Palvelut tuotetaan yhdessä Hollolan kunnan kanssa. Hollolan kirjaston osana Kärkölän kirjasto on mukana seudullisen kirjastoyhteistyön kehittämisessä. Tähän liittyy myös työyhteisön osaaminen, uudistuminen ja koulutus. Palvelujen kustannustehokkuus nähdään osana talouden ja resurssien hallintaa.

31 30 Kulttuuripalvelut TA TA ehd. TA Muut TS2016 TS % TOIMINTATUOTOT ,0 0 0 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT , , TILIKAUDEN TULOS Palvelusuunnitelman kuvaus Kulttuuritoimi tukee kunnassa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa, vaalii kotiseutuperinnettä ja järjestää kulttuuritapahtumia yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Huovilan puistolla on merkittävä asema Kärkölän kulttuuritoimessa ja matkailukohteena. Puistossa järjestetään kesäisin erilaisia tapahtumia ja näyttelyitä kaikenikäisille. Kesäkuun toisena sunnuntaina vietetään Kärkölä-päivää ja syyskuun viimeisenä perjantaina on Valon ja musiikin ilta, jolloin puisto on valaistu sadoin kynttilöin ja soihduin. Vapaaehtoisista koostunut työryhmä on ottanut vastuuta tapahtumien ideoinnista ja käytännön järjestelyistä. Helvi Sipilän syntymästä tulee 100 vuotta toukokuussa Vapaaehtoisten ryhmä suunnittelee aiheeseen liittyviä tapahtumia. Nuorisopalvelut TA TA ehd. TA Muut TS2016 TS % TOIMINTATUOTOT ,0 0 0 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT ,0 0 0 TILIKAUDEN TULOS , Palvelusuunnitelman kuvaus Nuorisopalvelut toteutetaan Kärkölän ja Hollolan kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Hollolan hallinnoimana. Nuorisotyötä toteutetaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Tehtävänä on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Vuoden 2015 vaikuttavuus ja palvelukyky tavoitteet ovat monipuoliset ennaltaehkäisevät nuorisotyönmuodot, nuorisotakuun edistäminen sekä nuorten osallisuuden vahvistaminen.

32 31 Nuorisotoimen kustannuksiin sisältyy euron omavastuuosuus Etsivä nuorisotyö hankkeeseen. Nuorisojärjestöjen avustukset jakaa Kärkölän kunnanhallitus. Liikuntapalvelut TA TA ehd. TA Muut TS2016 TS % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT , , TILIKAUDEN TULOS Palvelusuunnitelman kuvaus Liikuntatoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä kansalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kolmannen sektorin toimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon erityisryhmät. Liikuntatoimen palveluksessa on kaksi työntekijää. He työskentelevät uimahallilla. Erityisenä painopistealueena on terveysliikunta. Sitä järjestetään yhteistyössä Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa. Yhteistyössä Peruspalvelukeskus Oivan kanssa on käyttöönotettu liikkumislähete käytäntö. Lääkärit ja terveydenhoitajat kirjoittavat asiakkaalle lääkereseptin sijaan lähetteen kunnan järjestämään liikuntaneuvontaan. Terveysliikunnan tavoitteena on vähentää terveydenhuoltomenoja. Sen avulla asiakasta pyritään vastuuttamaan enemmän omasta terveydentilastaan. Tulevaisuuden uhkakuvana on esimerkiksi 2-tyypin diabeteksen lisääntyminen. Se on elintapasairaus, joka aiheuttaa yhteiskunnalle huomattavia kustannuksia ja on ehkäistävissä elämäntapaa muuttamalla. Kuntalaisten aktiivisuutta liikkumiseen tai liikunnanjärjestämiseen palkitaan vuosittain Kunnon kuntalainen -palkinnolla. Liikuntaseurojen avustukset jakaa kunnanhallitus.

33 32 Sivistystoimi yhteensä TA TA ehd. TA Muut TS2016 TS % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT ,0 0 0 TILIKAUDEN TULOS , KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ TA TA ehd. TA Muut TS2016 TS % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT , TILIK.TULOS ,

34 33 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristölautakunnan tehtävät ovat lupa- ja valvontatehtäviä, joihin kuuluvat rakennustarkastus ja ympäristönsuojelu. Rakennustarkastus hoidetaan seudullisena yhteistyönä Lahden ja Nastolan kanssa. Ympäristölautakunta toimii rakennusvalvonta-asioiden kuntakohtaisena jaostona. Ympäristösihteeri on Kärkölän ja Hämeenkosken kuntien yhteinen virka, josta Hämeenkosken osuus on 30 %. Rakennustarkastus TA TA ehd. TA Muut TS2016 TS % TOIMINTATUOTOT ,0 0 0 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT ,0 0 0 TILIK.TULOS , Palvelusuunnitelman kuvaus Rakennusvalvonta tukee asiakaskeskeisellä neuvonnalla hyvää rakentamiskulttuuria ja edistää rakennushankkeen eteenpäin viemistä ja loppuun saattamista. Rakennusvalvonta huolehtii lainsäädännössä rakentamiselle ja rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden, kuten kaavoituksen, hyvän kaupunkikuvan, turvallisuuden, terveellisyyden ja tarkoituksenmukaisuuden vaatimusten sekä yleisen edun huomioon ottamisesta rakentamisessa ja rakennusten käytössä kestävää kehitystä tukevalla tavalla, sekä vastaa rakennushanketietojen tuottamisesta rakennus- ja huoneistorekisteriin. Kärkölän osalta myönnettävien rakennuslupien määrä on noin 60 lupaa vuodessa.

35 34 Ympäristönsuojelu TA TA ehd. TA Muut TS2016 TS % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT ,0 0 0 TILIK.TULOS , Palvelusuunnitelman kuvaus Ympäristönsuojelun toiminta-ajatuksena on turvata kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Ympäristölautakunta vastaa kunnan ympäristönsuojelun tehtävistä. Lautakunta toimii mm. kunnan ympäristönsuojelu- ja lupaviranomaisena, maa-aineslupien valvontaviranomaisena ja päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuista. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on lisäksi annettu tehtäviä suoraan erityislaeissa kuten vesilaissa ja jätelaissa. Liittymisvelvollisuuden valvonta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kuuluu myös lautakunnan tehtäviin. Toimintaympäristön muutoksena todetaan, että on tullut voimaan uusi ympäristönsuojelulaki, joka tuo muutoksia mm. valvontaan ja valvonnan maksullisuuteen. Valtuustotason sitova tavoite: Uuden ympäristönsuojelulain mukainen valvontasuunnitelma laaditaan vuoden 2015 aikana. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ TA TA ehd. TA Muut TS2016 TS % TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT ,0 0 0 TILIK.TULOS ,

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Kärkölän kunnan. Taloussuunnitelma 2016 2018. Talousarvio 2016

Kärkölän kunnan. Taloussuunnitelma 2016 2018. Talousarvio 2016 Kärkölän kunnan Taloussuunnitelma 2016 2018 Talousarvio 2016 Kärkölän kunta puh. 040 308 6200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 puh. 044 770 2200 (1.1.2016 alkaen) 16600 Järvelä www.karkola.fi 1 Sisällys

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68 Kokouksen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelma Laadintaohje Kuntatalouden epävarmuus jatkuu ja suurimman epävarmuustekijän siihen tuo nyt lausuntokierroksella olevat maakuntauudistus

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Kunnanhallitus 201 07.09.2015 Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Khall 07.09.2015 201 Uusi Kuntalaki VI Osa Talous 13 luku

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen

Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen Tulevaisuuden johtajat 24.11.2017 Jari Koskinen MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Onnistuva Suomi tehdään lähellä Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Kuntapäivät Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Sanna Lehtonen Kehittämispäällikkö Kuntaliitto Talouskasvu piristynyt vihdoinkin

Lisätiedot

KUNTIIN KOHDISTUVAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ KOKKOLA / KEVÄT 2017

KUNTIIN KOHDISTUVAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ KOKKOLA / KEVÄT 2017 KUNTIIN KOHDISTUVAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ KOKKOLA / KEVÄT 2017 1. KUNNILTA MAAKUNNILLE SIIRTYVIEN TEHTÄVIEN JA NIIDEN RAHOITUKSEN SIIRTO MAAKUNNILLE SIIRTYVIEN

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous ja peruspalvelujen valtionosuus

Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous ja peruspalvelujen valtionosuus 1 (5) Kunta- ja aluehallinto-osasto 25.9.2017 Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous ja peruspalvelujen valtionosuus Kuntatalous Kuntatalouden kehitystä on arvioitu talousarvioesityksen yhteydessä

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017 LEMIN KUNTA 19.6.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017 Toteutuma toukokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin toukokuun kirjauksista 19.6.2017.

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 832/02.03.01/2014 331 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kuntalain 66 :n mukaan "viimeistään talousarvion hyväksymisen

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot