RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus AIKA 18:30-21:17 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA SUUNNITEL- 5 MA LUKUVUODELLE OPPILAITOSHALLINTAOHJELMAN JA SÄHKÖISEN 7 REISSUVIHKON HANKKIMINEN KESKUSKOULULLE 193 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 10 TÄYTÄNTÖÖNPANO 195 TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN KESKUSKOULUN 11 RUOKAILUTILAN SUUNNITTELUUN 196 LAUSUNTO VALTAUSHAKEMUKSISTA UVA SE 1-3 JA 12 UVA SW SELVITYS AVI:LLE RIITTA-LIISA OIKARISEN KANTE- 14 LUN JOHDOSTA 198 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ ERON MYÖNTÄMINEN UNTO HYYRYLÄISELLE RISTI- 17 JÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA 200 KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VAALI TOIMIKAU- 20 DEN JÄLJELLÄ OLEVAKSI AJAKSI 201 KONSERNIIN KUULUVIEN YHTIÖIDEN OSAVUOSIRA- 21 PORTTI 202 VUODEN 2011 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET RISTIJÄRVEN 4H-YHDISTYKSEN LAINA-ANOMUS VERKKOTIEN KUNNOSTAMINEN KTÖ OY SAUKKO- 24 HAKAN KOHDALLA 205 ILMOITUSASIAT 25

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Oikarinen Olavi 18:30-21:17 puheenjohtaja Heikkinen Hilkka 18:30-21:17 jäsen Härkönen Jorma 18:30-21:17 jäsen Kangasharju Marjo 18:30-21:17 jäsen Tolonen Tarja 18:30-21:17 jäsen Vuoti Marketta 18:30-21:17 jäsen POISSA Heikkinen Mauno varapuh.johtaja MUU Kurkinen Yrjö 18:30-21:17 kvalt pj Oikarinen Paavo 18:30-21:17 valt. 1 vpj Tähkäpää Liisa 18:30-21:17 valt.2.varapj. Potila Raija 18:30-21:17 esittelijä Härkönen Terttu 18:30-21:17 pöytäkirjanpitäjä Portano Tiinaliisa 18:35-19:05 Rehtori :t 191 ja 192 ALLEKIRJOITUKSET Olavi Oikarinen Puheenjohtaja Terttu Härkönen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Torstaina Kaarlo Kurkinen Marketta Vuoti PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Perjantaina klo yhteispalvelupisteessä. Lea Lukkari arkistonhoitaja Liite 6 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 189 Hallintosäännön 37 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräi siä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 190 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tarkastetaan niin, että se voidaan pitää nähtävillä saman viikon perjantaina tai 4 päivää kokouksesta, ellei kunnanhallitus toi sin pää tä. Tar kas tettu pöytäkirja pi de tään näh tävil lä Yh teispal ve lu pis teessä klo Kunnanhallitus valitsee kaski jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan torstaina Pöytäkirja pidetään ylei sesti nähtävillä yhteispalvelupisteessä Valittiin Marketta Vuoti ja Kaarlo Kurkinen.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA SUUNNITELMA LUKUVUODELLE KHALL 191 Opetuksen järjestäjän tulee laatia vuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muusta tarpeellisesta opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Hallintosäännön mu kaan kun nan hal li tus hy väk syy ope tus suun ni telmaan pe rustu van suunni tel man. Kunnanhallituksen hyväksymän tuntikehyksen mu kaan viikkotuntimäärä voi olla enintään 297 tuntia sisältäen eri tyis tehtävät ja tukiopetuksen. Erityisopetuksen tuntikehys on 32, mistä määrää käytetään tarpeen mukaan. Suunnitelma sisältää luokkaretket viikolla luokan luokkaretki voi suuntautua myös ulkomaille. Kou lu tuk sen jär jes tä jän osuus luok ka ret kien ja mui den ret kien kus tan nuk siin hy väksy tään vuoden 2011 ta lousar vios sa. Kun nan mah dolli nen tuki koh distuu 1-6 -luokkien ret kiin. Myös ui ma opetuk sen to teu tuksen laa juus riip puu hyväksyt tä västä vuo den 2010 talousarviosta. Rehtori hyväksyy tarkemmat suunnitelmat koulun ulkopuolisista retkistä kirjallisen hakemuksen ja retkiohjelman esittelyn perusteella. Työsuunnitelmassa TET -jaksoilla (työelämään tutustumisjaksot) 8. ja 9. luokka on jaettu kahteen erään. Suunnitelmassa esitetty kokonaistuntimäärä on 287,5 tuntia (liite 3). Lukuvuonna koulun opetuksen ja kasvatuksen painotusalueina ovat Ihmisenä kasvamisen aihekokonaisuus sekä kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys. Liite 1 Suunnitelma Liitteenä olevasta suunnitelmasta on jätetty pois oppilaiden nimiluettelot ja koulun sisäistä töidenjärjestämistä koskevat opettajakohtaiset suunnitelmat. Valmistelija: hallintosihteeri Terttu Härkönen, puh Asiantuntijaksi kokoukseen kutsutaan rehtori. Kunnanhallitus hyväksyy suunnitelman.

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Rehtori Tiinaliisa Portano selosti hankkeita, joissa koulu on mukana. Lukuvuonna koulun on mukana seuraavissa hankkeissa: Kainuussa kaikaa kielet (usean kunnan yhteinen hanke), Osaava -hanke, opettajien täydennyskoulutushanke (hallinnoija Kajaanin kaupunki), Kerhotoiminnan kehittäminen, Okariino -hanke (kirjaston kanssa yhteinen), Comenius -hanke ja Kelpo-erityisopetuksen kehittämishanke. Täydennetään liitteenä jaettua suunnitelmaa hankeyhteenvedolla. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus OPPILAITOSHALLINTAOHJELMAN JA SÄHKÖISEN REISSUVIHKON HANKKIMINEN KESKUSKOULULLE KHALL 192 Ristijärven keskuskoululla ei ole tällä hetkellä minkäänlaista oppilaitoshallintaohjelmaa. Ristijärvi jäi edellisellä Kainuun hankintakierroksella yhteishankinnan ulkopuolelle. Nyt olisi tilaisuus hankkia Primus-oppilaitoshallintaohjelma ja Wilma-reissuvihko yhdessä Puolangan ja Paltamon kuntien kanssa. Yhteishankinta on reilu euroa edullisempi yksittäishankintaan verrattuna. Päätös hankinnasta on tehtävä mennessä. Paltamo ja Puolanka ovat jo tehneet myönteisen päätökset. Primus on opiskelijahallinnon tietokantaohjelma. Primuksella hallinnoidaan opis kelijoiden henkilö- ja opiskelutietoja, opettajien ja henkilökunnan tie toja sekä opetustarjontaa. Primuksella suunnitellaan opetusta, kirja taan valintoja, arvioidaan suorituksia ja tulostetaan todistuksia. Tä män lisäksi ohjelma sisältää myös muita tärkeitä ominaisuuksia, ku ten henkilöstöhallinnan, laskutuksen, tilat, kirjaston, kaluston sekä asuntolat. Primus-oppilaitosohjelmalla pystytään tekemään siis kaikki oppilaskortit, todistukset, erotodistukset ja koonnit esim. tilas tokeskuksen ja opetushallinnon tilastoja varten. Primus-ohjelmistoon opettajat voivat itse syöttää arvioinnit ja todistukset voidaan tulostaa suoraan ohjelmasta. Primus-oppilaitosohjelma vaaditaan sähköinen reissuvihko toiminnan pohjaksi. Wilma-reissuvihkon kautta syötetään poissaolomerkintöjä ja kurssiarvosanoja sekä lähetetään viestejä kodin ja koulun välillä. Wilman avulla voidaan antaa erilaista tilastotietoa oppilaista ja tehdä erilaisia kyselyjä oppilaille, heidän huoltajilleen ja henkilökunnalle. Opettajien on mahdollista tiedottaa Wilman kautta koko luokan yhteisistä asioista kerralla kaikille vanhemmille tai rehtori voi tarvittaessa laatia viestin koko koulun väelle. Opettaja voi kertoa koulun kuulumisia Wilman kautta ja vanhemmat voivat nähdä lapsensa poissaolotiedot ja arvioinnit saman päivän aikana. Myös vanhemmat voivat laittaa tiedotteita kouluun Wilman kautta. Wilmaa voi käyttää henkilökohtaisen salsana avulla kaikista nettiliittymistä. Liittymä maksaa Ristijärven keskuskoululle: Kertahankinta - Primus-oppilaitoshallinto-ohjelma Wilma-reissuvihko-ohjelma yhteensä euroa Vuosittain maksettava (hinta maksetaan oppilasmäärän mukaan) - vuotuiset tukipalvelumaksut, Priimus 149,50 /v (1,12 /opp) - vuotuiset tukipalvelumaksut, Wilma 201,40 /v (1,53 /opp) Yhteensä 4 750,60 euroa / vuosi, alv 0 %. Ohjelman toimitusaika on 1-2 viikkoa tilauksesta. Tukipalvelu si sältää ohjelman päivitykset kaksi kertaa vuodessa ja puhelintuen, jo ka

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ vastaa aina heti sekä tukiyhteyspalvelun. Liittymien käyttöönotto koulutus maksaa 760 euroa (+matkustuskulut) ja se voidaan kustan taa koulun käyttömenoista. Myös vuosittaiset tukipalvelumaksut pystytään maksamaan koulun käyttömenoista. Maksut on mahdollis ta jakaa myös kahdelle vuodelle tai siirtää vuodelle 2011 ilman lisä kuluja. Valmistelija ja lisätiedot: rehtori Tiinaliisa Portano, puh Kunnanhallitus päättää antaa luvan hankkia selostusoassa esiteyt oppilai tosohjelmat. Maksu suoritetaan vuoden 2011 puolella ja määräraha han kintaan varataan vuoden 2011 talousarvioon. Rehtori Tiinaliisa Portano selosti hankintaa. Primus-oppilaitosohjelman hinta on tarkentunut euroon. Tukipalvelumaksut ovat selitysosassa mainitut. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen hankinnasta. Määräraha reissuvihkoa varten varataan vuoden 2011 ta lous ar vi oon ja oppilaitoshallintaoh jelma hankitaan tänä vuonna. Tiinaliisa Portano poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä klo

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 193 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: 1) Kunnanrakennusmestarin päätökset: Ristijärven kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan Jokela Rno ni misen kiinteistön kaupassa Ristijärven kunta ei käytä etuosto-oikeutta Mäkiaho rno 61:34 -tilan määräalan kaupassa Ristijärven kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan Mattila Rno 21:100 -nimisen tilan määräalan kaupassa. 2) Rakennusmestarin päätös Asumisen perusteella maksettavat tieavustukset v ) Kunnanjohtajan päätös Määräaikaisen ruokapalvelutyöntekijän valinta. Tehtävään valittu Marja Palo. Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeutta tiedoksi tuotuihin päätöksiin, vaan merkitsee pää tök set tie doksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 194 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös muuten on lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on saatettava viipymättä valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Päätökset Ristijärven kunnan takaaman lainan pääoman muutos 38 Putkosjärven kaava 39 Vuokrataloyhtiöiden fuusio Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston kokouksessaan tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, mene valtuuston toimivallan yli tai muutenkaan ole lainvastaisia ja hyväksyy niiden täytäntöönpanon. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN KESKUSKOULUN RUOKAILUTILAN SUUNNITTELUUN KHALL 195 Ristijärven kunnan vuoden 2010 talousarvion investointiosaan sisältyy vuosille koulun ruokasalin rakentaminen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa ja valtionosuutta on arvioitu saa tavan euroa. Kuluvalle vuodelle sijoittuu lähinnä hankkeen suunnittelu. Suunnittelua varten tulee nimittää toimikunta, johon kuuluu ainakin rakentamisen, keittiötoimen, opetustoimen ja hallinnon edustus. Yksi jäsenistä nimetään puheenjohtajaksi. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää nimetä suunnittelua varten toimikunnan, johon kuuluvat rakennustarkastaja Harri Helenius, keittäjä Anttipekka Korpela, rehtori Tiinaliisa Portano ja kunnanhallituksen asettamat muut jäsenet. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Lisäksi työryhmään nimettiin hallinnon edustajaksi hallintosihteeri Terttu Härkönen ja luottamushenkilöedustajaksi palvelulautakunnan pj Anu Kemppainen.

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus LAUSUNTO VALTAUSHAKEMUKSISTA UVA SE 1-3 JA UVA SW /10/2010 KHALL 196 Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kunnalta lausuntoa otsikossa mainituista valtaushakemuksista. Liitteellä olevasta yhteenvedosta käy ilmi hakijan suunnittelemat tutkimukset ja niiden aikataulu. Kaivoslain 12 :n 1 momentin mukaan valtaajalla on oikeus lain 3 luvussa säädetyillä ehdoilla toimittaa valtausalueella tutkimustyötä esiintymän laadun ja laajuuden selvittämiseksi sekä tarpeen mukaan käyttää alueen ulkopuolellakin maata teitä sekä voima-, vesi- ja muita johtoja varten. Kaivoslain 12 :n 2 momentin mukaan tutkimustyö ja aluei den käyttö on rajoitettava niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tutkimustyön tarkoituksen saavuttamiseksi, niin kuin kuivattamiseen, kaivamiseen, koelouhintaan, syväkairaukseen, koerikastamiseen ja muuhun sellaiseen. Toimenpiteet on suoritettava siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa tai haittaa. Osana hakemuksen käsittelyä työ- ja elinkeinoministeriö selvittää, kohdistuuko valtausalueisiin kaivoslain 6 :n mukaisia valtauksen esteitä tai muita seikkoja, jotka tulisi huomioida asiasta päätettäessä. Työ- ja elinkeinoministeriö tulee päättämään valtaushakemuksen jatkotoimenpiteistä vasta saatuaan asianosaisten mielipiteet sekä eri viranomaisilta pyydetyt lausunnot. Valtauksia koskevassa päätöksessä voidaan tapauskohtaisesti rajoittaa sallittuja tutkimustoimenpiteitä sekä asettaa muita ehtoja ja rajoituksia. Ministeriö varaa kunnalle tilaisuuden antaa hakemuksen johdosta lausuntonsa, jossa voidaan tuoda esille asian selvittämiseksi liittyviä seikkoja, esimerkiksi onko valtausalueella rakenteilla olevia rakennuksia yms. Lausunnossa pyydetään kuntaa antamaan selvitys siitä, onko haetulla valtausalueella kaivoslain 6 :n mukaisia valtauksen esteitä. Erityisesti pyydetään ottamaan kantaa kaivoslain 6 :n 1 momentin 8 kohtaan: sijoittuuko kunnan alueelle haettu valtausalue asemakaavan vai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueelle? Lausuntopyynnön kohteena olevat alueet eivät sijoitu asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueelle. Kunnan aikaisemmin antama lausunto otetaan huomioon asian käsittelyssä. Liite 2 Yhteenveto hakemuksista

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Valmistelija: kunnanrakennusmestari, puh Kunnanhallitus edellyttää, että valtausalueilla suoritettujen toimenpiteet mitoitetaan siten, että valtausalueilla ja niiden reunamilla ole valle lo ma- ja py syvälle asutukselle (mm. Ristijärven kunnan UVA:n kylä) ei ai heu du koh tuu tonta haittaa. Kun ta ei ota vas tuu ta alu eelle val taus ha ke muk seta ai heu tu neista vahin gois ta. Muilta osin kunnanhallitus ei vastusta valtaushakemusta Uva SE1-3 ja Uva SW1-4 alueilla. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen seuraavasti täydennettynä: Tutkimukset kohdistetaan niihin mineraaleihin, jotka on mainittu tutkimusluvassa. Lisäksi edellytetään, että tutkimuksista ei aiheudu haittaa maa- ja metsätaloudelle.

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus SELVITYS AVI:LLE RIITTA-LIISA OIKARISEN KANTELUN JOHDOSTA 196/10/2010 KHALL 197 Riitta-Liisa Oikarinen on tehnyt puhelimitse kantelun Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Ristijärven kunnan toiminnasta ja esittänyt seuraavaa: - Häntä ei ollut kutsuttu kunnanhallituksen kokoukseen kesällä 2009 yhden kerran eikä helmikuussa 2010 kunnanhallituksen ylimääräiseen kokoukseen. Hän ei ollut saanut esityslistaa kunnanhallituksen kokoukseen Oikarinen on kunnanhallituksen varajäsen. Liite 3 Kantelu Kunnanhallituksen selitys: Kunnanhallituksen esityslistat postitetaan varsinaisten jäsenten lisäksi varajäsenille samassa aikataulussa. Riitta-Liisa Oikarinen on siten saanut esityslistat samassa aikataulussa kuin varsinaisetkin jäsenet. Kunnanhallituksen varsinaiset jäsenet ilmoittavat poissaolostaan pääsääntöisesti suoraan varajäsenelleen. Tästä on viimeksi laitettu ohje kunnanhallituksen jäsenille Edellä mainitusta menettelystä johtuen esim. hallituksen pöytäkirjanpitäjä tai esittelijä saa tiedon poissaolosta vasta kokouksessa, ellei sitä ole erikseen ilmoitettu myös viranhaltijoille. Viranhaltijoille poissaoloilmoitus tehdään harvoin ennen esityslistojen postittamista, useimmiten kokouspäivänä. Varajäsenille ilmoitetaan aina varsinaisen jäsenen poissaolosta, mikäli varsinainen jäsen pyytää puolestaan kunnan viranhaltijoita niin te kemään. Aina varajäseneen ei saada ajoissa yhteyttä yri tyksestä huolimatta. Oikarinen on ollut varajäsenenä paikalla ja kokouksissa, jol loin häneen on saatu yhteys tai varsinaisen jäsenen poissaolo on ol lut tie dossa jo listan postitusvaiheessa. Ainoastaan ja kokouksessa varsinaisella jäsenellä Unto Hyy ry läi sellä ei ole ollut vara jäsentä kokouksessa. Varajäsenen puuttu mi nen ko kouksesta ei voi johtua kunnan taholta muusta syystä kuin sii tä, että varajäseneen ei ole saatu yhteyttä. Kunnanhallituksen kokoukseen esityslistat toimitettiin postiin kes ki viik kona ennen virka-ajan päättymistä. Postin kulusta johtuvista syistä kunnanhallituksen jäsenet varajä senet mukaan lukien eivät saaneet esityslistaa ennen maanantaita Asia tuli ilmi maanantaiaamuna Tuolloin kunnanhallituksen jäsenille ilmoitettiin kokouksesta aamupäivällä puhelimitse, ja sen jälkeen esityslista lähetettiin sähköpostitse niille, joilla on kunnalle ilmoitettu sähköpostiosoite. Jokaisella kun nan hal li tuk sen jä se nel lä on tie dos sa ko kous ten päi vämää rät en nak koon, jo ten he oli vat tien neet va rautua ko kouk seen.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Vara jäsen Riit ta-liisa Oika ris ta ei ta voi tettu ajoissa en nen ko kouksen al kua varsi naisen jä sen ol les sa pois sa. Kunnanhalli tus on päättänyt ko koontu misajois taan seu raa vaa: "ko kouskutsu ja esitys lista postite taan vii meis tään nel jä päi vää en nen kokousta. Kii reellis ten kokous ten osal ta voi daan poi keta kut sumis ajasta ja -tavas ta. Kokouskutsu pos ti tetaan myös vara jäse nille ilman liitteitä ja jul kaistaan viivy tyk settä kun nan www-si vuilla". Kokouskutsu on ollut jäsenten luettavissa kunnan www-sivuilla vaikka sitä posti ei ole ajoissa kuljettanutkaan. Postin kulkuun kunta ei ole voinut vaikuttaa. Normaalisti keskiviikkona lähetetty 1. luokan posti on kunnan alueella saapunut perille viimeistään perjantaiksi. Kunnanhallituksen koollekutsumisessa käytettiin kunnanhallituksen päättämää mahdollisuutta poiketa kutsumisajasta ja -tavasta. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää antaa edellä selostusosassa esitetyn mukaisen selvityksen. Selitysosaan lisättiin kantelussa mainittu helmikuun 2010 kokous. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KHALL 198 Ristijärven kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö on ollut voimassa lukien. Hallintopalveluissa on valmisteltu uusi palkkiosääntö, jossa on huomiotu kunta-alan ansiotason nousu ja jonka määräysten tulkintaa selkeytetty. Tehdyt muutokset on esitetty alaviitteinä ehdotuksessa uudeksi palkkiosäännöksi. Hyväksytystä palkkiosäännöstä alaviitteet poistetaan. Palkkioiden määrän lisäksi on muutettu mm. yli kolmen tuntia kestävän kokouksen palkkion määräytymistä, ansionmenetysten korvaamista ja vaalitoimikunnan palkkioiden euromäärät on lisätty näkyviin omana tietona. Pääosin palkkiosääntö noudattaa voimassa olevan säännön ja yleisesti kunnissa käytettävän säännön rakennetta. Liite 4 Ehdotus palkkiosäännöksi Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus keskustelee palkkiosäännöstä ja tekee valtuustolle keskustelun pohjalta ehdotuksen hyväksyttäväksi esitet tävästä palkkiosäännöstä. Keskustelun aikana esitettiin seuraavat muutokset tehtäväksi luonnokseen: mom. Puheenjohtajien palkkiot - kunnanvaltuuston pj k-valtuuston I varapj k-valtuuston II varapj kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallituksen varapj Sääntö tulee voimaan lukien. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy palkkiosäännön kokouksessa tehdyillä muutoksilla täydennettynä.

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN UNTO HYYRYLÄISELLE RISTIJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUS- TOIMISTA KHALL 107 Unto Hyyryläinen pyytää eroa päivätyllä ja kunnanhallituksel le osoitetulla eroilmoituksella kaikista Ristijärven kunnan luottamus toi mis ta lukien. Perusteena on vaalikelpoisuuden menettäminen paikkakunnalta pois muuton vuoksi. Kuntalain 37 :n mukaan vaalikelpoisuuden menettämisen toteaa se toimielin, jonka on henkilön tehtävään valinnut, kunnanvaltuutetun osalta kuitenkin kunnanvaltuusto. Jos vaalikelpoisuuden menettänyt osallistuu kokouksiin, päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, jollei vaalikelpoisuuden menetystä ole päätöksellä erikseen todettu (Harjula, Prättälä, Kuntalaki, 2007 s. 337). Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Kuntalain 39.1 :n mukaan Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luotta mustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Jos toimielimen jäsenellä on varajäsen, ei varsi naisen jäsenen paikan tullessa avoimeksi henkilökohtainen varajä sen siirry suoraan varsinaiseksi jäseneksi, vaan toimielimeen vali taan uusi varsinainen jäsen. Jos henkilökoh tainen varajäsen vali taan varsinai seksi jäseneksi, täytettäväksi tulee varajäsenen paikka. (Harjula, Prättälä, Kuntalaki, 2007 s. 342) Jäseniä toimielimeen valittaessa tulee huomioida tasa-arvosäännökset. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia ja varajäseniä. Unto Hyyryläinen on seuraavissa luottamustoimissa: - valtuuston jäsen - kunnanhallituksen jäsen - palvelulautakunnan jäsen - rakentamislautakunnan jäsen - kunnanvaltuuston suhteellinen vaalilautakunta - keskusvaalilautakunnan jäsen. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ toteaa Unto Hyyryläisen menettäneen vaalikelpoisuuden Ristijär ven kunnan luottamustehtäviin lu kien ja myöntää eron valtuuston, kun nan halli tuk sen, pal ve lu lau ta kun nan, rakenta mis lautakunnan, kun nanval tuuston suh teelli sen vaa li lauta kunnan ja keskusvaalilauta kun nan jäsenyydestä ja päättää valita 1. kunnanhallituksen jäsenen toimikauden jäl jellä ole vak si ajaksi, 2. palvelulautakunnan jäsenen toimikauden jäl jellä olevaksi ajaksi, 3. rakentamislautakunnan jäsenen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi, 4. kunnanvaltuuston suh teelli sen vaalilautakunnan jäse nen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi ja 5. kes kus vaali lau ta kun nan jä se nen toi mi kau den jäl jellä ole vaksi ajak si. Lisäksi valtuusto toteaa, että Perussuomalaisilla ei ole Unto Hyyryläisen ti lalle valtuustoon nousevaa varavaltuutettua. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkitään pöytäkirjaan, että Unto Hyyryläinen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi. KV 25 Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen ja valitsi 1. Kuknnanhallituksen jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi Marketta Vuotin. 2. Palvelulautakunnan jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi Hannu Ritolan. 3.Rakentamislautakunnan jäsenen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi Tapio Pikkaraisen. 4. Kunnanvaltuuston suhteellisen vaalilautakunnan jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi Eero Härkösen Hiisijärveltä. KHALL 199 Kunnanvaltuuston kokouksen tarkastetussa pöytäkirjassa on tä män py kä län (25) kohdalla kirjoitusvirhe: valtuuston päätök sen mu kaan kun nan val tuuston suhteelliseen vaalilautakuntaan toi mikauden jäljellä olevaksi ajaksi valittiin Hel ka To lonen ja keskus vaali lau ta kun taan toi mi kau den jäl jellä ole vaksi ajaksi Ee ro Här kö nen Hiisijärveltä. Pöytäkirjasta on keskusvaalilau takun-

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ nan jä se nen valin ta jäänyt pois ja Eero Härkönen on kirjoitettu valituksi kun nanval tuuston suhteelliseen vaalilautakuntaan. Hallintolain 51.1 :n mukaan viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva il meinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verratta va selvä vir he. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se korjaa kokouksen kirjoitusvirheen seuraavasti: 4. Kunnanvaltuuston suhteelliseen vaalilautakuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi Helka Tolonen 5. Keskusvaalilautakuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi Eero Härkönen Hiisijärveltä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

20 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VAALI TOIMIKAUDEN JÄLJELLÄ OLE- VAKSI AJAKSI KHALL 200 Oikeusministeriö on vahvistanut kunnan lautamiesten lukumääräksi Kajaanin käräjäoikeuteen lukien kaksi. Valtuuston valitsemista lautamiehistä toinen on kuollut, jo ten hä nen ti lal leen tu lee valita uusi lautamies jäljellä olevaksi toimi kau dek si. Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25 -vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. Oikeusministeriö on lisäksi kiinnittänyt huomiota kunnanhallituksille osoittamassaan kirjeessä mm. seuraaviin asioihin: "Ottaen huomioon lautamiehen tehtävän ja aseman tuomioistuimessa jäsenenä, puolueiden ei pidä vaatia lautamieheksi valittavalta sitoumuksia ns. puolueveron maksamisesta istuntopalkkioistaan. Esteellisyyskysymyksen osalta oikeusministeriön näkemys on, että merkittävässä asemassa olevien kunnallisten luottamushenkilöiden tai kansanedustajien valitsemiseen lautamieheksi tulisi suhtautua pidättyvästi." Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee lautamiehen Kajaanin käräjäoikeuteen Erkki Heikkisen tilalle toimikauden jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

21 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus KONSERNIIN KUULUVIEN YHTIÖIDEN OSAVUOSIRAPORTTI KHALL 201 Ristijärven kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden ja yhteisöjen tulee toimittaa Ristijärven kunnan konsernijohdolle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja toiminnan tuloksen laskemiseksi mm. tulos- ja rahoituslaskelman toteutumavertailut. Ajalta raportti tulee antaa mennessä. Konserniin kuuluvista yhtiöistä Seniorpolis Oy:lla ja Ktö Ristijärven Sydämellä ei ole ollut toimintaa, joten niiden osalta raporttia ei ole tarpeen antaa. Kunnanjohtaja selostaa raportteja kokouksessa. Lisätiedot: kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen annetun selostuksen. Kunnanhallitus merktisi kuulluksi kunnanjohtajan selostuksen ja tiedoksi kokouksessa jaetun raportin (erillisliite). Edellä selostusosassa mainitulla toiminnalla tarkoitetaan liiketaloudellista toimintaa.

22 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus VUODEN 2011 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET KHALL 202 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä val tuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on ta loussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Ristijärvellä taseen arvioidaan jäävän ylijäämäiseksi ja kattamatonta alijäämää ei ole. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Hallintopalvelu on laatinut talousarvion laadintaohjeet vuoden 2011 talousarvion tekemiseksi. Ohjeet sisältävät aikataulun. Ohjeisiin liitettävä raami jaetaan kokouksessa. Liite 5 Talousarvion laadintaohje vuodelle 2011 Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2011 talousarvion laadintaa ohjaavat oh jeet. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

23 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus RISTIJÄRVEN 4H-YHDISTYKSEN LAINA-ANOMUS 197/10/2010 KHALL 203 Ristijärven 4h-yhdistys on saanut avustusta Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:ltä 5 896,68 euroa työttömän nuoren palkkaukseen välillä Varoilla palkattu nuori tulee toimimaan myös nuorisotilojen valvojana ja suunnittelutehtävissä. Avustus maksetaan yhdistykselle vasta työsuhteen päätyttyä, joten yhdistys hakee Ristijärven kunnalta väliaikaista lainaa palkkauskustannuksiin. Laina maksetaan takaisin välittömästi sen jälkeen, kun tuki on maksettu yhdistykselle vuoden 2011 puolella. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättä myöntää 4h-yhdistykselle kassalainaa euroa. Laina tulee maksaa takaisin heti, kun Allianssi ry:n avustus on saatu. Lainasta ei peritä korkoa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimieliseti kunnanjohtajan ehdotuksen.

24 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus VERKKOTIEN KUNNOSTAMINEN KTÖ OY SAUKKOHAKAN KOHDALLA KHALL 204 Verkkotie Ktö Oy Saukkohakan kohdalla on huonokuntoinen. Tien ajettavuus, ulkonäkö ja vesin virtaus tulee saattaa kuntoon. Kunnostustyöt kohdistuvat välille Saukontie - Pyryntalon liittymä sekä ojat Urheilutien liittymään rumpuineen. Kunnostustyöt on suunniteltu tehtäväksi tämän syksyn aikana. Kunnostus- ja päällystyskustannusten kustannusarvioksi on arvioitu euroa. Kuluvan vuoden investoinneissa ei ole varauduttu kaava-alueen teiden päällystämiseen rahaa, mutta toisaalta Verkkotien kunnostus ei lisää vuoden 2010 kokonaisinvestointeja, koska osa aiotuista muista investoinneista siirtyy seuraavaan vuoteen. Investointimäärärahat ovat hankekohtaisia. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2010 talousarvion investointiohjelmaan varataan euron määräraha Verk ko tien kun nos ta mi seen Ktö Oy Saukko ha kan kohdalla. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

25 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 205 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1) Metsäliitto. -Mittaustodistus Välitalo Rno tilalta myydyt tuulenkaadot. -erittely puukaupan vastaanotosta ja maksuista. Välitalo 2) ELY, Pohjois-Pohjanma. Siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutos. Sopimus nro (Heimo Huovinen) puretaan alkaen. 3) Sampo Pankki. Arvopaperitiliote ajalta ) Kiinteistöluovutusilmoitukset - Kärkkäinen Raimo ja Mervi / Savikko Paula / Kulmala Rno 67:31. - Jäppinen Esa ja Riitta / Mikkonen Kalle ja Riikka / Erälä Rno 60:22. - Tolonen Matti /Tolonen Erkki Raja-aho Rno 55:4 - Korhonen Pasi ja Korhonen Sami/Kemppainen Sami ja Kemppai nen Janne / Mäkiaho Rno 61:34 - Kivioja Rno266:3 1/2, Pieni-Kivioja Rno 266:8 Karppinen/Suutari 5)Liikenneviraston suositus /Liikenneasioita koskevat lausunnot kaavojen käsittelyssä. 6) Kuntaliitto. Yleiskirje 15/80/2010. Ennakkoilmoitus vuoden 2013 kuntapäivien ajankohdasta (Oulu ). 7) Taiteen ja kulttuurin senioriakatemia. Pöytäkirja ohjausryhmän kokouksesta ) Oulun hallinto-oikeuden päätös Riitta-Liisa Oikarisen kunnallisvalitukseen koskien kunnanhallituksen kokouksen laillisuutta. Oulun hallinto-oikeus on jättänyt valituksen tutkimatta. Peruste: Valittaja ei ole esittänyt valituksen kohteena olevaa päätöstä. Kuultiin valtuuston puheenjohtaja Yrjö Kurkisen selostus Kuntaliiton edustajien ja kuntaministeri Töllin tapaamisesta liittyen Kainuun hallintokokeilun jatkoon vuoden 2012 jälkeen. Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

26 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS LIITE 6 (liitetään pöytäkirjaan) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 189, 190, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 191, 192, 195, 203 HvalL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet 205 (ei sisällä päätöstä / ilmoitusasiat) OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Kunnanhallitus Aholantie Ristijärvi Pykälät: x, x, x, x Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä ai kana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Oulun hallinto-oikeus PL OULU valitusaika 30 pv Pykälät: x PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo Yhteispalvelupisteessä.

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Palvelulautakunta 27.01.2011 AIKA 18:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1 Kunnanhallitus 13.12.2010 AIKA 18:30-19:30 PAIKKA Kunnanhallituksen työhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 273 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 274 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 14.01.2015 AIKA 19:00-19:12 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/2016 1 Kunnanhallitus 16.11.2016 AKA 20:00-20:10 PAKKA Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 20:00-20:10

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Palvelulautakunta 29.01.2014 AIKA 17:00-18:45 PAIKKA Kv kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 tarkastusta varten 11.04.2012 AIKA 11.04.2012 klo 16:30-19:15 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Kunnanhallitus 23.06.2014 AIKA 17:30-18:30 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 138 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 139 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

Juvanpuiston koulun johtokunnan kokouksen PÖYTÄKIRJA :03/2017

Juvanpuiston koulun johtokunnan kokouksen PÖYTÄKIRJA :03/2017 Juvanpuiston koulun johtokunnan kokouksen PÖYTÄKIRJA :03/2017 Aika 28.09.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Juvanpuiston koulu opettajienhuone Jarkko Hankaa (pj), Loukiainen Anu, Murtosaari Milla, Saara Kuusisto,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2011 1 12.04.2011 Aika 12.04.2011 klo 17:00-18:20 Paikka Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Sosiaalilautakunta 28.03.2017 AIKA 28.03.2017 klo 18:06-18:36 PAIKKA KUNNANVIRASTON KAHVIO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot