RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus AIKA 18:30-21:17 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA SUUNNITEL- 5 MA LUKUVUODELLE OPPILAITOSHALLINTAOHJELMAN JA SÄHKÖISEN 7 REISSUVIHKON HANKKIMINEN KESKUSKOULULLE 193 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 10 TÄYTÄNTÖÖNPANO 195 TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN KESKUSKOULUN 11 RUOKAILUTILAN SUUNNITTELUUN 196 LAUSUNTO VALTAUSHAKEMUKSISTA UVA SE 1-3 JA 12 UVA SW SELVITYS AVI:LLE RIITTA-LIISA OIKARISEN KANTE- 14 LUN JOHDOSTA 198 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ ERON MYÖNTÄMINEN UNTO HYYRYLÄISELLE RISTI- 17 JÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA 200 KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VAALI TOIMIKAU- 20 DEN JÄLJELLÄ OLEVAKSI AJAKSI 201 KONSERNIIN KUULUVIEN YHTIÖIDEN OSAVUOSIRA- 21 PORTTI 202 VUODEN 2011 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET RISTIJÄRVEN 4H-YHDISTYKSEN LAINA-ANOMUS VERKKOTIEN KUNNOSTAMINEN KTÖ OY SAUKKO- 24 HAKAN KOHDALLA 205 ILMOITUSASIAT 25

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Oikarinen Olavi 18:30-21:17 puheenjohtaja Heikkinen Hilkka 18:30-21:17 jäsen Härkönen Jorma 18:30-21:17 jäsen Kangasharju Marjo 18:30-21:17 jäsen Tolonen Tarja 18:30-21:17 jäsen Vuoti Marketta 18:30-21:17 jäsen POISSA Heikkinen Mauno varapuh.johtaja MUU Kurkinen Yrjö 18:30-21:17 kvalt pj Oikarinen Paavo 18:30-21:17 valt. 1 vpj Tähkäpää Liisa 18:30-21:17 valt.2.varapj. Potila Raija 18:30-21:17 esittelijä Härkönen Terttu 18:30-21:17 pöytäkirjanpitäjä Portano Tiinaliisa 18:35-19:05 Rehtori :t 191 ja 192 ALLEKIRJOITUKSET Olavi Oikarinen Puheenjohtaja Terttu Härkönen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Torstaina Kaarlo Kurkinen Marketta Vuoti PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Perjantaina klo yhteispalvelupisteessä. Lea Lukkari arkistonhoitaja Liite 6 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 189 Hallintosäännön 37 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräi siä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 190 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tarkastetaan niin, että se voidaan pitää nähtävillä saman viikon perjantaina tai 4 päivää kokouksesta, ellei kunnanhallitus toi sin pää tä. Tar kas tettu pöytäkirja pi de tään näh tävil lä Yh teispal ve lu pis teessä klo Kunnanhallitus valitsee kaski jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan torstaina Pöytäkirja pidetään ylei sesti nähtävillä yhteispalvelupisteessä Valittiin Marketta Vuoti ja Kaarlo Kurkinen.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA SUUNNITELMA LUKUVUODELLE KHALL 191 Opetuksen järjestäjän tulee laatia vuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muusta tarpeellisesta opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Hallintosäännön mu kaan kun nan hal li tus hy väk syy ope tus suun ni telmaan pe rustu van suunni tel man. Kunnanhallituksen hyväksymän tuntikehyksen mu kaan viikkotuntimäärä voi olla enintään 297 tuntia sisältäen eri tyis tehtävät ja tukiopetuksen. Erityisopetuksen tuntikehys on 32, mistä määrää käytetään tarpeen mukaan. Suunnitelma sisältää luokkaretket viikolla luokan luokkaretki voi suuntautua myös ulkomaille. Kou lu tuk sen jär jes tä jän osuus luok ka ret kien ja mui den ret kien kus tan nuk siin hy väksy tään vuoden 2011 ta lousar vios sa. Kun nan mah dolli nen tuki koh distuu 1-6 -luokkien ret kiin. Myös ui ma opetuk sen to teu tuksen laa juus riip puu hyväksyt tä västä vuo den 2010 talousarviosta. Rehtori hyväksyy tarkemmat suunnitelmat koulun ulkopuolisista retkistä kirjallisen hakemuksen ja retkiohjelman esittelyn perusteella. Työsuunnitelmassa TET -jaksoilla (työelämään tutustumisjaksot) 8. ja 9. luokka on jaettu kahteen erään. Suunnitelmassa esitetty kokonaistuntimäärä on 287,5 tuntia (liite 3). Lukuvuonna koulun opetuksen ja kasvatuksen painotusalueina ovat Ihmisenä kasvamisen aihekokonaisuus sekä kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys. Liite 1 Suunnitelma Liitteenä olevasta suunnitelmasta on jätetty pois oppilaiden nimiluettelot ja koulun sisäistä töidenjärjestämistä koskevat opettajakohtaiset suunnitelmat. Valmistelija: hallintosihteeri Terttu Härkönen, puh Asiantuntijaksi kokoukseen kutsutaan rehtori. Kunnanhallitus hyväksyy suunnitelman.

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Rehtori Tiinaliisa Portano selosti hankkeita, joissa koulu on mukana. Lukuvuonna koulun on mukana seuraavissa hankkeissa: Kainuussa kaikaa kielet (usean kunnan yhteinen hanke), Osaava -hanke, opettajien täydennyskoulutushanke (hallinnoija Kajaanin kaupunki), Kerhotoiminnan kehittäminen, Okariino -hanke (kirjaston kanssa yhteinen), Comenius -hanke ja Kelpo-erityisopetuksen kehittämishanke. Täydennetään liitteenä jaettua suunnitelmaa hankeyhteenvedolla. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus OPPILAITOSHALLINTAOHJELMAN JA SÄHKÖISEN REISSUVIHKON HANKKIMINEN KESKUSKOULULLE KHALL 192 Ristijärven keskuskoululla ei ole tällä hetkellä minkäänlaista oppilaitoshallintaohjelmaa. Ristijärvi jäi edellisellä Kainuun hankintakierroksella yhteishankinnan ulkopuolelle. Nyt olisi tilaisuus hankkia Primus-oppilaitoshallintaohjelma ja Wilma-reissuvihko yhdessä Puolangan ja Paltamon kuntien kanssa. Yhteishankinta on reilu euroa edullisempi yksittäishankintaan verrattuna. Päätös hankinnasta on tehtävä mennessä. Paltamo ja Puolanka ovat jo tehneet myönteisen päätökset. Primus on opiskelijahallinnon tietokantaohjelma. Primuksella hallinnoidaan opis kelijoiden henkilö- ja opiskelutietoja, opettajien ja henkilökunnan tie toja sekä opetustarjontaa. Primuksella suunnitellaan opetusta, kirja taan valintoja, arvioidaan suorituksia ja tulostetaan todistuksia. Tä män lisäksi ohjelma sisältää myös muita tärkeitä ominaisuuksia, ku ten henkilöstöhallinnan, laskutuksen, tilat, kirjaston, kaluston sekä asuntolat. Primus-oppilaitosohjelmalla pystytään tekemään siis kaikki oppilaskortit, todistukset, erotodistukset ja koonnit esim. tilas tokeskuksen ja opetushallinnon tilastoja varten. Primus-ohjelmistoon opettajat voivat itse syöttää arvioinnit ja todistukset voidaan tulostaa suoraan ohjelmasta. Primus-oppilaitosohjelma vaaditaan sähköinen reissuvihko toiminnan pohjaksi. Wilma-reissuvihkon kautta syötetään poissaolomerkintöjä ja kurssiarvosanoja sekä lähetetään viestejä kodin ja koulun välillä. Wilman avulla voidaan antaa erilaista tilastotietoa oppilaista ja tehdä erilaisia kyselyjä oppilaille, heidän huoltajilleen ja henkilökunnalle. Opettajien on mahdollista tiedottaa Wilman kautta koko luokan yhteisistä asioista kerralla kaikille vanhemmille tai rehtori voi tarvittaessa laatia viestin koko koulun väelle. Opettaja voi kertoa koulun kuulumisia Wilman kautta ja vanhemmat voivat nähdä lapsensa poissaolotiedot ja arvioinnit saman päivän aikana. Myös vanhemmat voivat laittaa tiedotteita kouluun Wilman kautta. Wilmaa voi käyttää henkilökohtaisen salsana avulla kaikista nettiliittymistä. Liittymä maksaa Ristijärven keskuskoululle: Kertahankinta - Primus-oppilaitoshallinto-ohjelma Wilma-reissuvihko-ohjelma yhteensä euroa Vuosittain maksettava (hinta maksetaan oppilasmäärän mukaan) - vuotuiset tukipalvelumaksut, Priimus 149,50 /v (1,12 /opp) - vuotuiset tukipalvelumaksut, Wilma 201,40 /v (1,53 /opp) Yhteensä 4 750,60 euroa / vuosi, alv 0 %. Ohjelman toimitusaika on 1-2 viikkoa tilauksesta. Tukipalvelu si sältää ohjelman päivitykset kaksi kertaa vuodessa ja puhelintuen, jo ka

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ vastaa aina heti sekä tukiyhteyspalvelun. Liittymien käyttöönotto koulutus maksaa 760 euroa (+matkustuskulut) ja se voidaan kustan taa koulun käyttömenoista. Myös vuosittaiset tukipalvelumaksut pystytään maksamaan koulun käyttömenoista. Maksut on mahdollis ta jakaa myös kahdelle vuodelle tai siirtää vuodelle 2011 ilman lisä kuluja. Valmistelija ja lisätiedot: rehtori Tiinaliisa Portano, puh Kunnanhallitus päättää antaa luvan hankkia selostusoassa esiteyt oppilai tosohjelmat. Maksu suoritetaan vuoden 2011 puolella ja määräraha han kintaan varataan vuoden 2011 talousarvioon. Rehtori Tiinaliisa Portano selosti hankintaa. Primus-oppilaitosohjelman hinta on tarkentunut euroon. Tukipalvelumaksut ovat selitysosassa mainitut. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen hankinnasta. Määräraha reissuvihkoa varten varataan vuoden 2011 ta lous ar vi oon ja oppilaitoshallintaoh jelma hankitaan tänä vuonna. Tiinaliisa Portano poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä klo

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 193 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: 1) Kunnanrakennusmestarin päätökset: Ristijärven kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan Jokela Rno ni misen kiinteistön kaupassa Ristijärven kunta ei käytä etuosto-oikeutta Mäkiaho rno 61:34 -tilan määräalan kaupassa Ristijärven kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan Mattila Rno 21:100 -nimisen tilan määräalan kaupassa. 2) Rakennusmestarin päätös Asumisen perusteella maksettavat tieavustukset v ) Kunnanjohtajan päätös Määräaikaisen ruokapalvelutyöntekijän valinta. Tehtävään valittu Marja Palo. Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeutta tiedoksi tuotuihin päätöksiin, vaan merkitsee pää tök set tie doksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 194 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös muuten on lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on saatettava viipymättä valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Päätökset Ristijärven kunnan takaaman lainan pääoman muutos 38 Putkosjärven kaava 39 Vuokrataloyhtiöiden fuusio Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston kokouksessaan tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, mene valtuuston toimivallan yli tai muutenkaan ole lainvastaisia ja hyväksyy niiden täytäntöönpanon. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN KESKUSKOULUN RUOKAILUTILAN SUUNNITTELUUN KHALL 195 Ristijärven kunnan vuoden 2010 talousarvion investointiosaan sisältyy vuosille koulun ruokasalin rakentaminen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa ja valtionosuutta on arvioitu saa tavan euroa. Kuluvalle vuodelle sijoittuu lähinnä hankkeen suunnittelu. Suunnittelua varten tulee nimittää toimikunta, johon kuuluu ainakin rakentamisen, keittiötoimen, opetustoimen ja hallinnon edustus. Yksi jäsenistä nimetään puheenjohtajaksi. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää nimetä suunnittelua varten toimikunnan, johon kuuluvat rakennustarkastaja Harri Helenius, keittäjä Anttipekka Korpela, rehtori Tiinaliisa Portano ja kunnanhallituksen asettamat muut jäsenet. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Lisäksi työryhmään nimettiin hallinnon edustajaksi hallintosihteeri Terttu Härkönen ja luottamushenkilöedustajaksi palvelulautakunnan pj Anu Kemppainen.

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus LAUSUNTO VALTAUSHAKEMUKSISTA UVA SE 1-3 JA UVA SW /10/2010 KHALL 196 Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kunnalta lausuntoa otsikossa mainituista valtaushakemuksista. Liitteellä olevasta yhteenvedosta käy ilmi hakijan suunnittelemat tutkimukset ja niiden aikataulu. Kaivoslain 12 :n 1 momentin mukaan valtaajalla on oikeus lain 3 luvussa säädetyillä ehdoilla toimittaa valtausalueella tutkimustyötä esiintymän laadun ja laajuuden selvittämiseksi sekä tarpeen mukaan käyttää alueen ulkopuolellakin maata teitä sekä voima-, vesi- ja muita johtoja varten. Kaivoslain 12 :n 2 momentin mukaan tutkimustyö ja aluei den käyttö on rajoitettava niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tutkimustyön tarkoituksen saavuttamiseksi, niin kuin kuivattamiseen, kaivamiseen, koelouhintaan, syväkairaukseen, koerikastamiseen ja muuhun sellaiseen. Toimenpiteet on suoritettava siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa tai haittaa. Osana hakemuksen käsittelyä työ- ja elinkeinoministeriö selvittää, kohdistuuko valtausalueisiin kaivoslain 6 :n mukaisia valtauksen esteitä tai muita seikkoja, jotka tulisi huomioida asiasta päätettäessä. Työ- ja elinkeinoministeriö tulee päättämään valtaushakemuksen jatkotoimenpiteistä vasta saatuaan asianosaisten mielipiteet sekä eri viranomaisilta pyydetyt lausunnot. Valtauksia koskevassa päätöksessä voidaan tapauskohtaisesti rajoittaa sallittuja tutkimustoimenpiteitä sekä asettaa muita ehtoja ja rajoituksia. Ministeriö varaa kunnalle tilaisuuden antaa hakemuksen johdosta lausuntonsa, jossa voidaan tuoda esille asian selvittämiseksi liittyviä seikkoja, esimerkiksi onko valtausalueella rakenteilla olevia rakennuksia yms. Lausunnossa pyydetään kuntaa antamaan selvitys siitä, onko haetulla valtausalueella kaivoslain 6 :n mukaisia valtauksen esteitä. Erityisesti pyydetään ottamaan kantaa kaivoslain 6 :n 1 momentin 8 kohtaan: sijoittuuko kunnan alueelle haettu valtausalue asemakaavan vai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueelle? Lausuntopyynnön kohteena olevat alueet eivät sijoitu asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueelle. Kunnan aikaisemmin antama lausunto otetaan huomioon asian käsittelyssä. Liite 2 Yhteenveto hakemuksista

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Valmistelija: kunnanrakennusmestari, puh Kunnanhallitus edellyttää, että valtausalueilla suoritettujen toimenpiteet mitoitetaan siten, että valtausalueilla ja niiden reunamilla ole valle lo ma- ja py syvälle asutukselle (mm. Ristijärven kunnan UVA:n kylä) ei ai heu du koh tuu tonta haittaa. Kun ta ei ota vas tuu ta alu eelle val taus ha ke muk seta ai heu tu neista vahin gois ta. Muilta osin kunnanhallitus ei vastusta valtaushakemusta Uva SE1-3 ja Uva SW1-4 alueilla. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen seuraavasti täydennettynä: Tutkimukset kohdistetaan niihin mineraaleihin, jotka on mainittu tutkimusluvassa. Lisäksi edellytetään, että tutkimuksista ei aiheudu haittaa maa- ja metsätaloudelle.

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus SELVITYS AVI:LLE RIITTA-LIISA OIKARISEN KANTELUN JOHDOSTA 196/10/2010 KHALL 197 Riitta-Liisa Oikarinen on tehnyt puhelimitse kantelun Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Ristijärven kunnan toiminnasta ja esittänyt seuraavaa: - Häntä ei ollut kutsuttu kunnanhallituksen kokoukseen kesällä 2009 yhden kerran eikä helmikuussa 2010 kunnanhallituksen ylimääräiseen kokoukseen. Hän ei ollut saanut esityslistaa kunnanhallituksen kokoukseen Oikarinen on kunnanhallituksen varajäsen. Liite 3 Kantelu Kunnanhallituksen selitys: Kunnanhallituksen esityslistat postitetaan varsinaisten jäsenten lisäksi varajäsenille samassa aikataulussa. Riitta-Liisa Oikarinen on siten saanut esityslistat samassa aikataulussa kuin varsinaisetkin jäsenet. Kunnanhallituksen varsinaiset jäsenet ilmoittavat poissaolostaan pääsääntöisesti suoraan varajäsenelleen. Tästä on viimeksi laitettu ohje kunnanhallituksen jäsenille Edellä mainitusta menettelystä johtuen esim. hallituksen pöytäkirjanpitäjä tai esittelijä saa tiedon poissaolosta vasta kokouksessa, ellei sitä ole erikseen ilmoitettu myös viranhaltijoille. Viranhaltijoille poissaoloilmoitus tehdään harvoin ennen esityslistojen postittamista, useimmiten kokouspäivänä. Varajäsenille ilmoitetaan aina varsinaisen jäsenen poissaolosta, mikäli varsinainen jäsen pyytää puolestaan kunnan viranhaltijoita niin te kemään. Aina varajäseneen ei saada ajoissa yhteyttä yri tyksestä huolimatta. Oikarinen on ollut varajäsenenä paikalla ja kokouksissa, jol loin häneen on saatu yhteys tai varsinaisen jäsenen poissaolo on ol lut tie dossa jo listan postitusvaiheessa. Ainoastaan ja kokouksessa varsinaisella jäsenellä Unto Hyy ry läi sellä ei ole ollut vara jäsentä kokouksessa. Varajäsenen puuttu mi nen ko kouksesta ei voi johtua kunnan taholta muusta syystä kuin sii tä, että varajäseneen ei ole saatu yhteyttä. Kunnanhallituksen kokoukseen esityslistat toimitettiin postiin kes ki viik kona ennen virka-ajan päättymistä. Postin kulusta johtuvista syistä kunnanhallituksen jäsenet varajä senet mukaan lukien eivät saaneet esityslistaa ennen maanantaita Asia tuli ilmi maanantaiaamuna Tuolloin kunnanhallituksen jäsenille ilmoitettiin kokouksesta aamupäivällä puhelimitse, ja sen jälkeen esityslista lähetettiin sähköpostitse niille, joilla on kunnalle ilmoitettu sähköpostiosoite. Jokaisella kun nan hal li tuk sen jä se nel lä on tie dos sa ko kous ten päi vämää rät en nak koon, jo ten he oli vat tien neet va rautua ko kouk seen.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Vara jäsen Riit ta-liisa Oika ris ta ei ta voi tettu ajoissa en nen ko kouksen al kua varsi naisen jä sen ol les sa pois sa. Kunnanhalli tus on päättänyt ko koontu misajois taan seu raa vaa: "ko kouskutsu ja esitys lista postite taan vii meis tään nel jä päi vää en nen kokousta. Kii reellis ten kokous ten osal ta voi daan poi keta kut sumis ajasta ja -tavas ta. Kokouskutsu pos ti tetaan myös vara jäse nille ilman liitteitä ja jul kaistaan viivy tyk settä kun nan www-si vuilla". Kokouskutsu on ollut jäsenten luettavissa kunnan www-sivuilla vaikka sitä posti ei ole ajoissa kuljettanutkaan. Postin kulkuun kunta ei ole voinut vaikuttaa. Normaalisti keskiviikkona lähetetty 1. luokan posti on kunnan alueella saapunut perille viimeistään perjantaiksi. Kunnanhallituksen koollekutsumisessa käytettiin kunnanhallituksen päättämää mahdollisuutta poiketa kutsumisajasta ja -tavasta. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää antaa edellä selostusosassa esitetyn mukaisen selvityksen. Selitysosaan lisättiin kantelussa mainittu helmikuun 2010 kokous. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KHALL 198 Ristijärven kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö on ollut voimassa lukien. Hallintopalveluissa on valmisteltu uusi palkkiosääntö, jossa on huomiotu kunta-alan ansiotason nousu ja jonka määräysten tulkintaa selkeytetty. Tehdyt muutokset on esitetty alaviitteinä ehdotuksessa uudeksi palkkiosäännöksi. Hyväksytystä palkkiosäännöstä alaviitteet poistetaan. Palkkioiden määrän lisäksi on muutettu mm. yli kolmen tuntia kestävän kokouksen palkkion määräytymistä, ansionmenetysten korvaamista ja vaalitoimikunnan palkkioiden euromäärät on lisätty näkyviin omana tietona. Pääosin palkkiosääntö noudattaa voimassa olevan säännön ja yleisesti kunnissa käytettävän säännön rakennetta. Liite 4 Ehdotus palkkiosäännöksi Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus keskustelee palkkiosäännöstä ja tekee valtuustolle keskustelun pohjalta ehdotuksen hyväksyttäväksi esitet tävästä palkkiosäännöstä. Keskustelun aikana esitettiin seuraavat muutokset tehtäväksi luonnokseen: mom. Puheenjohtajien palkkiot - kunnanvaltuuston pj k-valtuuston I varapj k-valtuuston II varapj kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallituksen varapj Sääntö tulee voimaan lukien. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy palkkiosäännön kokouksessa tehdyillä muutoksilla täydennettynä.

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN UNTO HYYRYLÄISELLE RISTIJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUS- TOIMISTA KHALL 107 Unto Hyyryläinen pyytää eroa päivätyllä ja kunnanhallituksel le osoitetulla eroilmoituksella kaikista Ristijärven kunnan luottamus toi mis ta lukien. Perusteena on vaalikelpoisuuden menettäminen paikkakunnalta pois muuton vuoksi. Kuntalain 37 :n mukaan vaalikelpoisuuden menettämisen toteaa se toimielin, jonka on henkilön tehtävään valinnut, kunnanvaltuutetun osalta kuitenkin kunnanvaltuusto. Jos vaalikelpoisuuden menettänyt osallistuu kokouksiin, päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, jollei vaalikelpoisuuden menetystä ole päätöksellä erikseen todettu (Harjula, Prättälä, Kuntalaki, 2007 s. 337). Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Kuntalain 39.1 :n mukaan Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luotta mustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Jos toimielimen jäsenellä on varajäsen, ei varsi naisen jäsenen paikan tullessa avoimeksi henkilökohtainen varajä sen siirry suoraan varsinaiseksi jäseneksi, vaan toimielimeen vali taan uusi varsinainen jäsen. Jos henkilökoh tainen varajäsen vali taan varsinai seksi jäseneksi, täytettäväksi tulee varajäsenen paikka. (Harjula, Prättälä, Kuntalaki, 2007 s. 342) Jäseniä toimielimeen valittaessa tulee huomioida tasa-arvosäännökset. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia ja varajäseniä. Unto Hyyryläinen on seuraavissa luottamustoimissa: - valtuuston jäsen - kunnanhallituksen jäsen - palvelulautakunnan jäsen - rakentamislautakunnan jäsen - kunnanvaltuuston suhteellinen vaalilautakunta - keskusvaalilautakunnan jäsen. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ toteaa Unto Hyyryläisen menettäneen vaalikelpoisuuden Ristijär ven kunnan luottamustehtäviin lu kien ja myöntää eron valtuuston, kun nan halli tuk sen, pal ve lu lau ta kun nan, rakenta mis lautakunnan, kun nanval tuuston suh teelli sen vaa li lauta kunnan ja keskusvaalilauta kun nan jäsenyydestä ja päättää valita 1. kunnanhallituksen jäsenen toimikauden jäl jellä ole vak si ajaksi, 2. palvelulautakunnan jäsenen toimikauden jäl jellä olevaksi ajaksi, 3. rakentamislautakunnan jäsenen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi, 4. kunnanvaltuuston suh teelli sen vaalilautakunnan jäse nen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi ja 5. kes kus vaali lau ta kun nan jä se nen toi mi kau den jäl jellä ole vaksi ajak si. Lisäksi valtuusto toteaa, että Perussuomalaisilla ei ole Unto Hyyryläisen ti lalle valtuustoon nousevaa varavaltuutettua. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkitään pöytäkirjaan, että Unto Hyyryläinen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi. KV 25 Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen ja valitsi 1. Kuknnanhallituksen jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi Marketta Vuotin. 2. Palvelulautakunnan jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi Hannu Ritolan. 3.Rakentamislautakunnan jäsenen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi Tapio Pikkaraisen. 4. Kunnanvaltuuston suhteellisen vaalilautakunnan jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi Eero Härkösen Hiisijärveltä. KHALL 199 Kunnanvaltuuston kokouksen tarkastetussa pöytäkirjassa on tä män py kä län (25) kohdalla kirjoitusvirhe: valtuuston päätök sen mu kaan kun nan val tuuston suhteelliseen vaalilautakuntaan toi mikauden jäljellä olevaksi ajaksi valittiin Hel ka To lonen ja keskus vaali lau ta kun taan toi mi kau den jäl jellä ole vaksi ajaksi Ee ro Här kö nen Hiisijärveltä. Pöytäkirjasta on keskusvaalilau takun-

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ nan jä se nen valin ta jäänyt pois ja Eero Härkönen on kirjoitettu valituksi kun nanval tuuston suhteelliseen vaalilautakuntaan. Hallintolain 51.1 :n mukaan viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva il meinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verratta va selvä vir he. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se korjaa kokouksen kirjoitusvirheen seuraavasti: 4. Kunnanvaltuuston suhteelliseen vaalilautakuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi Helka Tolonen 5. Keskusvaalilautakuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi Eero Härkönen Hiisijärveltä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

20 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VAALI TOIMIKAUDEN JÄLJELLÄ OLE- VAKSI AJAKSI KHALL 200 Oikeusministeriö on vahvistanut kunnan lautamiesten lukumääräksi Kajaanin käräjäoikeuteen lukien kaksi. Valtuuston valitsemista lautamiehistä toinen on kuollut, jo ten hä nen ti lal leen tu lee valita uusi lautamies jäljellä olevaksi toimi kau dek si. Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25 -vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. Oikeusministeriö on lisäksi kiinnittänyt huomiota kunnanhallituksille osoittamassaan kirjeessä mm. seuraaviin asioihin: "Ottaen huomioon lautamiehen tehtävän ja aseman tuomioistuimessa jäsenenä, puolueiden ei pidä vaatia lautamieheksi valittavalta sitoumuksia ns. puolueveron maksamisesta istuntopalkkioistaan. Esteellisyyskysymyksen osalta oikeusministeriön näkemys on, että merkittävässä asemassa olevien kunnallisten luottamushenkilöiden tai kansanedustajien valitsemiseen lautamieheksi tulisi suhtautua pidättyvästi." Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee lautamiehen Kajaanin käräjäoikeuteen Erkki Heikkisen tilalle toimikauden jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

21 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus KONSERNIIN KUULUVIEN YHTIÖIDEN OSAVUOSIRAPORTTI KHALL 201 Ristijärven kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden ja yhteisöjen tulee toimittaa Ristijärven kunnan konsernijohdolle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja toiminnan tuloksen laskemiseksi mm. tulos- ja rahoituslaskelman toteutumavertailut. Ajalta raportti tulee antaa mennessä. Konserniin kuuluvista yhtiöistä Seniorpolis Oy:lla ja Ktö Ristijärven Sydämellä ei ole ollut toimintaa, joten niiden osalta raporttia ei ole tarpeen antaa. Kunnanjohtaja selostaa raportteja kokouksessa. Lisätiedot: kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen annetun selostuksen. Kunnanhallitus merktisi kuulluksi kunnanjohtajan selostuksen ja tiedoksi kokouksessa jaetun raportin (erillisliite). Edellä selostusosassa mainitulla toiminnalla tarkoitetaan liiketaloudellista toimintaa.

22 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus VUODEN 2011 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET KHALL 202 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä val tuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on ta loussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Ristijärvellä taseen arvioidaan jäävän ylijäämäiseksi ja kattamatonta alijäämää ei ole. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Hallintopalvelu on laatinut talousarvion laadintaohjeet vuoden 2011 talousarvion tekemiseksi. Ohjeet sisältävät aikataulun. Ohjeisiin liitettävä raami jaetaan kokouksessa. Liite 5 Talousarvion laadintaohje vuodelle 2011 Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2011 talousarvion laadintaa ohjaavat oh jeet. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

23 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus RISTIJÄRVEN 4H-YHDISTYKSEN LAINA-ANOMUS 197/10/2010 KHALL 203 Ristijärven 4h-yhdistys on saanut avustusta Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:ltä 5 896,68 euroa työttömän nuoren palkkaukseen välillä Varoilla palkattu nuori tulee toimimaan myös nuorisotilojen valvojana ja suunnittelutehtävissä. Avustus maksetaan yhdistykselle vasta työsuhteen päätyttyä, joten yhdistys hakee Ristijärven kunnalta väliaikaista lainaa palkkauskustannuksiin. Laina maksetaan takaisin välittömästi sen jälkeen, kun tuki on maksettu yhdistykselle vuoden 2011 puolella. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättä myöntää 4h-yhdistykselle kassalainaa euroa. Laina tulee maksaa takaisin heti, kun Allianssi ry:n avustus on saatu. Lainasta ei peritä korkoa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimieliseti kunnanjohtajan ehdotuksen.

24 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus VERKKOTIEN KUNNOSTAMINEN KTÖ OY SAUKKOHAKAN KOHDALLA KHALL 204 Verkkotie Ktö Oy Saukkohakan kohdalla on huonokuntoinen. Tien ajettavuus, ulkonäkö ja vesin virtaus tulee saattaa kuntoon. Kunnostustyöt kohdistuvat välille Saukontie - Pyryntalon liittymä sekä ojat Urheilutien liittymään rumpuineen. Kunnostustyöt on suunniteltu tehtäväksi tämän syksyn aikana. Kunnostus- ja päällystyskustannusten kustannusarvioksi on arvioitu euroa. Kuluvan vuoden investoinneissa ei ole varauduttu kaava-alueen teiden päällystämiseen rahaa, mutta toisaalta Verkkotien kunnostus ei lisää vuoden 2010 kokonaisinvestointeja, koska osa aiotuista muista investoinneista siirtyy seuraavaan vuoteen. Investointimäärärahat ovat hankekohtaisia. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2010 talousarvion investointiohjelmaan varataan euron määräraha Verk ko tien kun nos ta mi seen Ktö Oy Saukko ha kan kohdalla. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

25 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 205 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1) Metsäliitto. -Mittaustodistus Välitalo Rno tilalta myydyt tuulenkaadot. -erittely puukaupan vastaanotosta ja maksuista. Välitalo 2) ELY, Pohjois-Pohjanma. Siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutos. Sopimus nro (Heimo Huovinen) puretaan alkaen. 3) Sampo Pankki. Arvopaperitiliote ajalta ) Kiinteistöluovutusilmoitukset - Kärkkäinen Raimo ja Mervi / Savikko Paula / Kulmala Rno 67:31. - Jäppinen Esa ja Riitta / Mikkonen Kalle ja Riikka / Erälä Rno 60:22. - Tolonen Matti /Tolonen Erkki Raja-aho Rno 55:4 - Korhonen Pasi ja Korhonen Sami/Kemppainen Sami ja Kemppai nen Janne / Mäkiaho Rno 61:34 - Kivioja Rno266:3 1/2, Pieni-Kivioja Rno 266:8 Karppinen/Suutari 5)Liikenneviraston suositus /Liikenneasioita koskevat lausunnot kaavojen käsittelyssä. 6) Kuntaliitto. Yleiskirje 15/80/2010. Ennakkoilmoitus vuoden 2013 kuntapäivien ajankohdasta (Oulu ). 7) Taiteen ja kulttuurin senioriakatemia. Pöytäkirja ohjausryhmän kokouksesta ) Oulun hallinto-oikeuden päätös Riitta-Liisa Oikarisen kunnallisvalitukseen koskien kunnanhallituksen kokouksen laillisuutta. Oulun hallinto-oikeus on jättänyt valituksen tutkimatta. Peruste: Valittaja ei ole esittänyt valituksen kohteena olevaa päätöstä. Kuultiin valtuuston puheenjohtaja Yrjö Kurkisen selostus Kuntaliiton edustajien ja kuntaministeri Töllin tapaamisesta liittyen Kainuun hallintokokeilun jatkoon vuoden 2012 jälkeen. Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

26 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS LIITE 6 (liitetään pöytäkirjaan) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 189, 190, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 191, 192, 195, 203 HvalL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet 205 (ei sisällä päätöstä / ilmoitusasiat) OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Kunnanhallitus Aholantie Ristijärvi Pykälät: x, x, x, x Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä ai kana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Oulun hallinto-oikeus PL OULU valitusaika 30 pv Pykälät: x PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo Yhteispalvelupisteessä.

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1 Kunnanhallitus 13.12.2010 AIKA 18:30-19:30 PAIKKA Kunnanhallituksen työhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 273 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 274 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 14.01.2015 AIKA 19:00-19:12 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/2016 1 Kunnanhallitus 16.11.2016 AKA 20:00-20:10 PAKKA Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 20:00-20:10

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Palvelulautakunta 29.01.2014 AIKA 17:00-18:45 PAIKKA Kv kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Kunnanhallitus 23.06.2014 AIKA 17:30-18:30 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 138 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 139 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 1 Kunnanhallitus 26.04.2010 AIKA 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 103 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 104 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 19.2.2014 Nro 2/2014

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 19.2.2014 Nro 2/2014 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 19.2.2014 Nro 2/2014 AIKA Ke 19.2.2014 klo 16.30 18.55 PAIKKA lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ LISÄKSI POISSA Juhani Oksman puheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot