RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus AIKA 18:30-21:17 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA SUUNNITEL- 5 MA LUKUVUODELLE OPPILAITOSHALLINTAOHJELMAN JA SÄHKÖISEN 7 REISSUVIHKON HANKKIMINEN KESKUSKOULULLE 193 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 10 TÄYTÄNTÖÖNPANO 195 TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN KESKUSKOULUN 11 RUOKAILUTILAN SUUNNITTELUUN 196 LAUSUNTO VALTAUSHAKEMUKSISTA UVA SE 1-3 JA 12 UVA SW SELVITYS AVI:LLE RIITTA-LIISA OIKARISEN KANTE- 14 LUN JOHDOSTA 198 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ ERON MYÖNTÄMINEN UNTO HYYRYLÄISELLE RISTI- 17 JÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA 200 KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VAALI TOIMIKAU- 20 DEN JÄLJELLÄ OLEVAKSI AJAKSI 201 KONSERNIIN KUULUVIEN YHTIÖIDEN OSAVUOSIRA- 21 PORTTI 202 VUODEN 2011 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET RISTIJÄRVEN 4H-YHDISTYKSEN LAINA-ANOMUS VERKKOTIEN KUNNOSTAMINEN KTÖ OY SAUKKO- 24 HAKAN KOHDALLA 205 ILMOITUSASIAT 25

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Oikarinen Olavi 18:30-21:17 puheenjohtaja Heikkinen Hilkka 18:30-21:17 jäsen Härkönen Jorma 18:30-21:17 jäsen Kangasharju Marjo 18:30-21:17 jäsen Tolonen Tarja 18:30-21:17 jäsen Vuoti Marketta 18:30-21:17 jäsen POISSA Heikkinen Mauno varapuh.johtaja MUU Kurkinen Yrjö 18:30-21:17 kvalt pj Oikarinen Paavo 18:30-21:17 valt. 1 vpj Tähkäpää Liisa 18:30-21:17 valt.2.varapj. Potila Raija 18:30-21:17 esittelijä Härkönen Terttu 18:30-21:17 pöytäkirjanpitäjä Portano Tiinaliisa 18:35-19:05 Rehtori :t 191 ja 192 ALLEKIRJOITUKSET Olavi Oikarinen Puheenjohtaja Terttu Härkönen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Torstaina Kaarlo Kurkinen Marketta Vuoti PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Perjantaina klo yhteispalvelupisteessä. Lea Lukkari arkistonhoitaja Liite 6 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 189 Hallintosäännön 37 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräi siä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 190 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tarkastetaan niin, että se voidaan pitää nähtävillä saman viikon perjantaina tai 4 päivää kokouksesta, ellei kunnanhallitus toi sin pää tä. Tar kas tettu pöytäkirja pi de tään näh tävil lä Yh teispal ve lu pis teessä klo Kunnanhallitus valitsee kaski jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan torstaina Pöytäkirja pidetään ylei sesti nähtävillä yhteispalvelupisteessä Valittiin Marketta Vuoti ja Kaarlo Kurkinen.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA SUUNNITELMA LUKUVUODELLE KHALL 191 Opetuksen järjestäjän tulee laatia vuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muusta tarpeellisesta opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Hallintosäännön mu kaan kun nan hal li tus hy väk syy ope tus suun ni telmaan pe rustu van suunni tel man. Kunnanhallituksen hyväksymän tuntikehyksen mu kaan viikkotuntimäärä voi olla enintään 297 tuntia sisältäen eri tyis tehtävät ja tukiopetuksen. Erityisopetuksen tuntikehys on 32, mistä määrää käytetään tarpeen mukaan. Suunnitelma sisältää luokkaretket viikolla luokan luokkaretki voi suuntautua myös ulkomaille. Kou lu tuk sen jär jes tä jän osuus luok ka ret kien ja mui den ret kien kus tan nuk siin hy väksy tään vuoden 2011 ta lousar vios sa. Kun nan mah dolli nen tuki koh distuu 1-6 -luokkien ret kiin. Myös ui ma opetuk sen to teu tuksen laa juus riip puu hyväksyt tä västä vuo den 2010 talousarviosta. Rehtori hyväksyy tarkemmat suunnitelmat koulun ulkopuolisista retkistä kirjallisen hakemuksen ja retkiohjelman esittelyn perusteella. Työsuunnitelmassa TET -jaksoilla (työelämään tutustumisjaksot) 8. ja 9. luokka on jaettu kahteen erään. Suunnitelmassa esitetty kokonaistuntimäärä on 287,5 tuntia (liite 3). Lukuvuonna koulun opetuksen ja kasvatuksen painotusalueina ovat Ihmisenä kasvamisen aihekokonaisuus sekä kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys. Liite 1 Suunnitelma Liitteenä olevasta suunnitelmasta on jätetty pois oppilaiden nimiluettelot ja koulun sisäistä töidenjärjestämistä koskevat opettajakohtaiset suunnitelmat. Valmistelija: hallintosihteeri Terttu Härkönen, puh Asiantuntijaksi kokoukseen kutsutaan rehtori. Kunnanhallitus hyväksyy suunnitelman.

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Rehtori Tiinaliisa Portano selosti hankkeita, joissa koulu on mukana. Lukuvuonna koulun on mukana seuraavissa hankkeissa: Kainuussa kaikaa kielet (usean kunnan yhteinen hanke), Osaava -hanke, opettajien täydennyskoulutushanke (hallinnoija Kajaanin kaupunki), Kerhotoiminnan kehittäminen, Okariino -hanke (kirjaston kanssa yhteinen), Comenius -hanke ja Kelpo-erityisopetuksen kehittämishanke. Täydennetään liitteenä jaettua suunnitelmaa hankeyhteenvedolla. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus OPPILAITOSHALLINTAOHJELMAN JA SÄHKÖISEN REISSUVIHKON HANKKIMINEN KESKUSKOULULLE KHALL 192 Ristijärven keskuskoululla ei ole tällä hetkellä minkäänlaista oppilaitoshallintaohjelmaa. Ristijärvi jäi edellisellä Kainuun hankintakierroksella yhteishankinnan ulkopuolelle. Nyt olisi tilaisuus hankkia Primus-oppilaitoshallintaohjelma ja Wilma-reissuvihko yhdessä Puolangan ja Paltamon kuntien kanssa. Yhteishankinta on reilu euroa edullisempi yksittäishankintaan verrattuna. Päätös hankinnasta on tehtävä mennessä. Paltamo ja Puolanka ovat jo tehneet myönteisen päätökset. Primus on opiskelijahallinnon tietokantaohjelma. Primuksella hallinnoidaan opis kelijoiden henkilö- ja opiskelutietoja, opettajien ja henkilökunnan tie toja sekä opetustarjontaa. Primuksella suunnitellaan opetusta, kirja taan valintoja, arvioidaan suorituksia ja tulostetaan todistuksia. Tä män lisäksi ohjelma sisältää myös muita tärkeitä ominaisuuksia, ku ten henkilöstöhallinnan, laskutuksen, tilat, kirjaston, kaluston sekä asuntolat. Primus-oppilaitosohjelmalla pystytään tekemään siis kaikki oppilaskortit, todistukset, erotodistukset ja koonnit esim. tilas tokeskuksen ja opetushallinnon tilastoja varten. Primus-ohjelmistoon opettajat voivat itse syöttää arvioinnit ja todistukset voidaan tulostaa suoraan ohjelmasta. Primus-oppilaitosohjelma vaaditaan sähköinen reissuvihko toiminnan pohjaksi. Wilma-reissuvihkon kautta syötetään poissaolomerkintöjä ja kurssiarvosanoja sekä lähetetään viestejä kodin ja koulun välillä. Wilman avulla voidaan antaa erilaista tilastotietoa oppilaista ja tehdä erilaisia kyselyjä oppilaille, heidän huoltajilleen ja henkilökunnalle. Opettajien on mahdollista tiedottaa Wilman kautta koko luokan yhteisistä asioista kerralla kaikille vanhemmille tai rehtori voi tarvittaessa laatia viestin koko koulun väelle. Opettaja voi kertoa koulun kuulumisia Wilman kautta ja vanhemmat voivat nähdä lapsensa poissaolotiedot ja arvioinnit saman päivän aikana. Myös vanhemmat voivat laittaa tiedotteita kouluun Wilman kautta. Wilmaa voi käyttää henkilökohtaisen salsana avulla kaikista nettiliittymistä. Liittymä maksaa Ristijärven keskuskoululle: Kertahankinta - Primus-oppilaitoshallinto-ohjelma Wilma-reissuvihko-ohjelma yhteensä euroa Vuosittain maksettava (hinta maksetaan oppilasmäärän mukaan) - vuotuiset tukipalvelumaksut, Priimus 149,50 /v (1,12 /opp) - vuotuiset tukipalvelumaksut, Wilma 201,40 /v (1,53 /opp) Yhteensä 4 750,60 euroa / vuosi, alv 0 %. Ohjelman toimitusaika on 1-2 viikkoa tilauksesta. Tukipalvelu si sältää ohjelman päivitykset kaksi kertaa vuodessa ja puhelintuen, jo ka

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ vastaa aina heti sekä tukiyhteyspalvelun. Liittymien käyttöönotto koulutus maksaa 760 euroa (+matkustuskulut) ja se voidaan kustan taa koulun käyttömenoista. Myös vuosittaiset tukipalvelumaksut pystytään maksamaan koulun käyttömenoista. Maksut on mahdollis ta jakaa myös kahdelle vuodelle tai siirtää vuodelle 2011 ilman lisä kuluja. Valmistelija ja lisätiedot: rehtori Tiinaliisa Portano, puh Kunnanhallitus päättää antaa luvan hankkia selostusoassa esiteyt oppilai tosohjelmat. Maksu suoritetaan vuoden 2011 puolella ja määräraha han kintaan varataan vuoden 2011 talousarvioon. Rehtori Tiinaliisa Portano selosti hankintaa. Primus-oppilaitosohjelman hinta on tarkentunut euroon. Tukipalvelumaksut ovat selitysosassa mainitut. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen hankinnasta. Määräraha reissuvihkoa varten varataan vuoden 2011 ta lous ar vi oon ja oppilaitoshallintaoh jelma hankitaan tänä vuonna. Tiinaliisa Portano poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä klo

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 193 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: 1) Kunnanrakennusmestarin päätökset: Ristijärven kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan Jokela Rno ni misen kiinteistön kaupassa Ristijärven kunta ei käytä etuosto-oikeutta Mäkiaho rno 61:34 -tilan määräalan kaupassa Ristijärven kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan Mattila Rno 21:100 -nimisen tilan määräalan kaupassa. 2) Rakennusmestarin päätös Asumisen perusteella maksettavat tieavustukset v ) Kunnanjohtajan päätös Määräaikaisen ruokapalvelutyöntekijän valinta. Tehtävään valittu Marja Palo. Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeutta tiedoksi tuotuihin päätöksiin, vaan merkitsee pää tök set tie doksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 194 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös muuten on lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on saatettava viipymättä valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Päätökset Ristijärven kunnan takaaman lainan pääoman muutos 38 Putkosjärven kaava 39 Vuokrataloyhtiöiden fuusio Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston kokouksessaan tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, mene valtuuston toimivallan yli tai muutenkaan ole lainvastaisia ja hyväksyy niiden täytäntöönpanon. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN KESKUSKOULUN RUOKAILUTILAN SUUNNITTELUUN KHALL 195 Ristijärven kunnan vuoden 2010 talousarvion investointiosaan sisältyy vuosille koulun ruokasalin rakentaminen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa ja valtionosuutta on arvioitu saa tavan euroa. Kuluvalle vuodelle sijoittuu lähinnä hankkeen suunnittelu. Suunnittelua varten tulee nimittää toimikunta, johon kuuluu ainakin rakentamisen, keittiötoimen, opetustoimen ja hallinnon edustus. Yksi jäsenistä nimetään puheenjohtajaksi. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää nimetä suunnittelua varten toimikunnan, johon kuuluvat rakennustarkastaja Harri Helenius, keittäjä Anttipekka Korpela, rehtori Tiinaliisa Portano ja kunnanhallituksen asettamat muut jäsenet. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Lisäksi työryhmään nimettiin hallinnon edustajaksi hallintosihteeri Terttu Härkönen ja luottamushenkilöedustajaksi palvelulautakunnan pj Anu Kemppainen.

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus LAUSUNTO VALTAUSHAKEMUKSISTA UVA SE 1-3 JA UVA SW /10/2010 KHALL 196 Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kunnalta lausuntoa otsikossa mainituista valtaushakemuksista. Liitteellä olevasta yhteenvedosta käy ilmi hakijan suunnittelemat tutkimukset ja niiden aikataulu. Kaivoslain 12 :n 1 momentin mukaan valtaajalla on oikeus lain 3 luvussa säädetyillä ehdoilla toimittaa valtausalueella tutkimustyötä esiintymän laadun ja laajuuden selvittämiseksi sekä tarpeen mukaan käyttää alueen ulkopuolellakin maata teitä sekä voima-, vesi- ja muita johtoja varten. Kaivoslain 12 :n 2 momentin mukaan tutkimustyö ja aluei den käyttö on rajoitettava niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tutkimustyön tarkoituksen saavuttamiseksi, niin kuin kuivattamiseen, kaivamiseen, koelouhintaan, syväkairaukseen, koerikastamiseen ja muuhun sellaiseen. Toimenpiteet on suoritettava siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa tai haittaa. Osana hakemuksen käsittelyä työ- ja elinkeinoministeriö selvittää, kohdistuuko valtausalueisiin kaivoslain 6 :n mukaisia valtauksen esteitä tai muita seikkoja, jotka tulisi huomioida asiasta päätettäessä. Työ- ja elinkeinoministeriö tulee päättämään valtaushakemuksen jatkotoimenpiteistä vasta saatuaan asianosaisten mielipiteet sekä eri viranomaisilta pyydetyt lausunnot. Valtauksia koskevassa päätöksessä voidaan tapauskohtaisesti rajoittaa sallittuja tutkimustoimenpiteitä sekä asettaa muita ehtoja ja rajoituksia. Ministeriö varaa kunnalle tilaisuuden antaa hakemuksen johdosta lausuntonsa, jossa voidaan tuoda esille asian selvittämiseksi liittyviä seikkoja, esimerkiksi onko valtausalueella rakenteilla olevia rakennuksia yms. Lausunnossa pyydetään kuntaa antamaan selvitys siitä, onko haetulla valtausalueella kaivoslain 6 :n mukaisia valtauksen esteitä. Erityisesti pyydetään ottamaan kantaa kaivoslain 6 :n 1 momentin 8 kohtaan: sijoittuuko kunnan alueelle haettu valtausalue asemakaavan vai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueelle? Lausuntopyynnön kohteena olevat alueet eivät sijoitu asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueelle. Kunnan aikaisemmin antama lausunto otetaan huomioon asian käsittelyssä. Liite 2 Yhteenveto hakemuksista

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Valmistelija: kunnanrakennusmestari, puh Kunnanhallitus edellyttää, että valtausalueilla suoritettujen toimenpiteet mitoitetaan siten, että valtausalueilla ja niiden reunamilla ole valle lo ma- ja py syvälle asutukselle (mm. Ristijärven kunnan UVA:n kylä) ei ai heu du koh tuu tonta haittaa. Kun ta ei ota vas tuu ta alu eelle val taus ha ke muk seta ai heu tu neista vahin gois ta. Muilta osin kunnanhallitus ei vastusta valtaushakemusta Uva SE1-3 ja Uva SW1-4 alueilla. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen seuraavasti täydennettynä: Tutkimukset kohdistetaan niihin mineraaleihin, jotka on mainittu tutkimusluvassa. Lisäksi edellytetään, että tutkimuksista ei aiheudu haittaa maa- ja metsätaloudelle.

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus SELVITYS AVI:LLE RIITTA-LIISA OIKARISEN KANTELUN JOHDOSTA 196/10/2010 KHALL 197 Riitta-Liisa Oikarinen on tehnyt puhelimitse kantelun Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Ristijärven kunnan toiminnasta ja esittänyt seuraavaa: - Häntä ei ollut kutsuttu kunnanhallituksen kokoukseen kesällä 2009 yhden kerran eikä helmikuussa 2010 kunnanhallituksen ylimääräiseen kokoukseen. Hän ei ollut saanut esityslistaa kunnanhallituksen kokoukseen Oikarinen on kunnanhallituksen varajäsen. Liite 3 Kantelu Kunnanhallituksen selitys: Kunnanhallituksen esityslistat postitetaan varsinaisten jäsenten lisäksi varajäsenille samassa aikataulussa. Riitta-Liisa Oikarinen on siten saanut esityslistat samassa aikataulussa kuin varsinaisetkin jäsenet. Kunnanhallituksen varsinaiset jäsenet ilmoittavat poissaolostaan pääsääntöisesti suoraan varajäsenelleen. Tästä on viimeksi laitettu ohje kunnanhallituksen jäsenille Edellä mainitusta menettelystä johtuen esim. hallituksen pöytäkirjanpitäjä tai esittelijä saa tiedon poissaolosta vasta kokouksessa, ellei sitä ole erikseen ilmoitettu myös viranhaltijoille. Viranhaltijoille poissaoloilmoitus tehdään harvoin ennen esityslistojen postittamista, useimmiten kokouspäivänä. Varajäsenille ilmoitetaan aina varsinaisen jäsenen poissaolosta, mikäli varsinainen jäsen pyytää puolestaan kunnan viranhaltijoita niin te kemään. Aina varajäseneen ei saada ajoissa yhteyttä yri tyksestä huolimatta. Oikarinen on ollut varajäsenenä paikalla ja kokouksissa, jol loin häneen on saatu yhteys tai varsinaisen jäsenen poissaolo on ol lut tie dossa jo listan postitusvaiheessa. Ainoastaan ja kokouksessa varsinaisella jäsenellä Unto Hyy ry läi sellä ei ole ollut vara jäsentä kokouksessa. Varajäsenen puuttu mi nen ko kouksesta ei voi johtua kunnan taholta muusta syystä kuin sii tä, että varajäseneen ei ole saatu yhteyttä. Kunnanhallituksen kokoukseen esityslistat toimitettiin postiin kes ki viik kona ennen virka-ajan päättymistä. Postin kulusta johtuvista syistä kunnanhallituksen jäsenet varajä senet mukaan lukien eivät saaneet esityslistaa ennen maanantaita Asia tuli ilmi maanantaiaamuna Tuolloin kunnanhallituksen jäsenille ilmoitettiin kokouksesta aamupäivällä puhelimitse, ja sen jälkeen esityslista lähetettiin sähköpostitse niille, joilla on kunnalle ilmoitettu sähköpostiosoite. Jokaisella kun nan hal li tuk sen jä se nel lä on tie dos sa ko kous ten päi vämää rät en nak koon, jo ten he oli vat tien neet va rautua ko kouk seen.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Vara jäsen Riit ta-liisa Oika ris ta ei ta voi tettu ajoissa en nen ko kouksen al kua varsi naisen jä sen ol les sa pois sa. Kunnanhalli tus on päättänyt ko koontu misajois taan seu raa vaa: "ko kouskutsu ja esitys lista postite taan vii meis tään nel jä päi vää en nen kokousta. Kii reellis ten kokous ten osal ta voi daan poi keta kut sumis ajasta ja -tavas ta. Kokouskutsu pos ti tetaan myös vara jäse nille ilman liitteitä ja jul kaistaan viivy tyk settä kun nan www-si vuilla". Kokouskutsu on ollut jäsenten luettavissa kunnan www-sivuilla vaikka sitä posti ei ole ajoissa kuljettanutkaan. Postin kulkuun kunta ei ole voinut vaikuttaa. Normaalisti keskiviikkona lähetetty 1. luokan posti on kunnan alueella saapunut perille viimeistään perjantaiksi. Kunnanhallituksen koollekutsumisessa käytettiin kunnanhallituksen päättämää mahdollisuutta poiketa kutsumisajasta ja -tavasta. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää antaa edellä selostusosassa esitetyn mukaisen selvityksen. Selitysosaan lisättiin kantelussa mainittu helmikuun 2010 kokous. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KHALL 198 Ristijärven kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö on ollut voimassa lukien. Hallintopalveluissa on valmisteltu uusi palkkiosääntö, jossa on huomiotu kunta-alan ansiotason nousu ja jonka määräysten tulkintaa selkeytetty. Tehdyt muutokset on esitetty alaviitteinä ehdotuksessa uudeksi palkkiosäännöksi. Hyväksytystä palkkiosäännöstä alaviitteet poistetaan. Palkkioiden määrän lisäksi on muutettu mm. yli kolmen tuntia kestävän kokouksen palkkion määräytymistä, ansionmenetysten korvaamista ja vaalitoimikunnan palkkioiden euromäärät on lisätty näkyviin omana tietona. Pääosin palkkiosääntö noudattaa voimassa olevan säännön ja yleisesti kunnissa käytettävän säännön rakennetta. Liite 4 Ehdotus palkkiosäännöksi Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus keskustelee palkkiosäännöstä ja tekee valtuustolle keskustelun pohjalta ehdotuksen hyväksyttäväksi esitet tävästä palkkiosäännöstä. Keskustelun aikana esitettiin seuraavat muutokset tehtäväksi luonnokseen: mom. Puheenjohtajien palkkiot - kunnanvaltuuston pj k-valtuuston I varapj k-valtuuston II varapj kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallituksen varapj Sääntö tulee voimaan lukien. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy palkkiosäännön kokouksessa tehdyillä muutoksilla täydennettynä.

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN UNTO HYYRYLÄISELLE RISTIJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUS- TOIMISTA KHALL 107 Unto Hyyryläinen pyytää eroa päivätyllä ja kunnanhallituksel le osoitetulla eroilmoituksella kaikista Ristijärven kunnan luottamus toi mis ta lukien. Perusteena on vaalikelpoisuuden menettäminen paikkakunnalta pois muuton vuoksi. Kuntalain 37 :n mukaan vaalikelpoisuuden menettämisen toteaa se toimielin, jonka on henkilön tehtävään valinnut, kunnanvaltuutetun osalta kuitenkin kunnanvaltuusto. Jos vaalikelpoisuuden menettänyt osallistuu kokouksiin, päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, jollei vaalikelpoisuuden menetystä ole päätöksellä erikseen todettu (Harjula, Prättälä, Kuntalaki, 2007 s. 337). Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Kuntalain 39.1 :n mukaan Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luotta mustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Jos toimielimen jäsenellä on varajäsen, ei varsi naisen jäsenen paikan tullessa avoimeksi henkilökohtainen varajä sen siirry suoraan varsinaiseksi jäseneksi, vaan toimielimeen vali taan uusi varsinainen jäsen. Jos henkilökoh tainen varajäsen vali taan varsinai seksi jäseneksi, täytettäväksi tulee varajäsenen paikka. (Harjula, Prättälä, Kuntalaki, 2007 s. 342) Jäseniä toimielimeen valittaessa tulee huomioida tasa-arvosäännökset. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia ja varajäseniä. Unto Hyyryläinen on seuraavissa luottamustoimissa: - valtuuston jäsen - kunnanhallituksen jäsen - palvelulautakunnan jäsen - rakentamislautakunnan jäsen - kunnanvaltuuston suhteellinen vaalilautakunta - keskusvaalilautakunnan jäsen. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ toteaa Unto Hyyryläisen menettäneen vaalikelpoisuuden Ristijär ven kunnan luottamustehtäviin lu kien ja myöntää eron valtuuston, kun nan halli tuk sen, pal ve lu lau ta kun nan, rakenta mis lautakunnan, kun nanval tuuston suh teelli sen vaa li lauta kunnan ja keskusvaalilauta kun nan jäsenyydestä ja päättää valita 1. kunnanhallituksen jäsenen toimikauden jäl jellä ole vak si ajaksi, 2. palvelulautakunnan jäsenen toimikauden jäl jellä olevaksi ajaksi, 3. rakentamislautakunnan jäsenen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi, 4. kunnanvaltuuston suh teelli sen vaalilautakunnan jäse nen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi ja 5. kes kus vaali lau ta kun nan jä se nen toi mi kau den jäl jellä ole vaksi ajak si. Lisäksi valtuusto toteaa, että Perussuomalaisilla ei ole Unto Hyyryläisen ti lalle valtuustoon nousevaa varavaltuutettua. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkitään pöytäkirjaan, että Unto Hyyryläinen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi. KV 25 Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen ja valitsi 1. Kuknnanhallituksen jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi Marketta Vuotin. 2. Palvelulautakunnan jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi Hannu Ritolan. 3.Rakentamislautakunnan jäsenen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi Tapio Pikkaraisen. 4. Kunnanvaltuuston suhteellisen vaalilautakunnan jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi Eero Härkösen Hiisijärveltä. KHALL 199 Kunnanvaltuuston kokouksen tarkastetussa pöytäkirjassa on tä män py kä län (25) kohdalla kirjoitusvirhe: valtuuston päätök sen mu kaan kun nan val tuuston suhteelliseen vaalilautakuntaan toi mikauden jäljellä olevaksi ajaksi valittiin Hel ka To lonen ja keskus vaali lau ta kun taan toi mi kau den jäl jellä ole vaksi ajaksi Ee ro Här kö nen Hiisijärveltä. Pöytäkirjasta on keskusvaalilau takun-

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ nan jä se nen valin ta jäänyt pois ja Eero Härkönen on kirjoitettu valituksi kun nanval tuuston suhteelliseen vaalilautakuntaan. Hallintolain 51.1 :n mukaan viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva il meinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verratta va selvä vir he. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se korjaa kokouksen kirjoitusvirheen seuraavasti: 4. Kunnanvaltuuston suhteelliseen vaalilautakuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi Helka Tolonen 5. Keskusvaalilautakuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi Eero Härkönen Hiisijärveltä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

20 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VAALI TOIMIKAUDEN JÄLJELLÄ OLE- VAKSI AJAKSI KHALL 200 Oikeusministeriö on vahvistanut kunnan lautamiesten lukumääräksi Kajaanin käräjäoikeuteen lukien kaksi. Valtuuston valitsemista lautamiehistä toinen on kuollut, jo ten hä nen ti lal leen tu lee valita uusi lautamies jäljellä olevaksi toimi kau dek si. Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25 -vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. Oikeusministeriö on lisäksi kiinnittänyt huomiota kunnanhallituksille osoittamassaan kirjeessä mm. seuraaviin asioihin: "Ottaen huomioon lautamiehen tehtävän ja aseman tuomioistuimessa jäsenenä, puolueiden ei pidä vaatia lautamieheksi valittavalta sitoumuksia ns. puolueveron maksamisesta istuntopalkkioistaan. Esteellisyyskysymyksen osalta oikeusministeriön näkemys on, että merkittävässä asemassa olevien kunnallisten luottamushenkilöiden tai kansanedustajien valitsemiseen lautamieheksi tulisi suhtautua pidättyvästi." Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee lautamiehen Kajaanin käräjäoikeuteen Erkki Heikkisen tilalle toimikauden jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

21 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus KONSERNIIN KUULUVIEN YHTIÖIDEN OSAVUOSIRAPORTTI KHALL 201 Ristijärven kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden ja yhteisöjen tulee toimittaa Ristijärven kunnan konsernijohdolle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja toiminnan tuloksen laskemiseksi mm. tulos- ja rahoituslaskelman toteutumavertailut. Ajalta raportti tulee antaa mennessä. Konserniin kuuluvista yhtiöistä Seniorpolis Oy:lla ja Ktö Ristijärven Sydämellä ei ole ollut toimintaa, joten niiden osalta raporttia ei ole tarpeen antaa. Kunnanjohtaja selostaa raportteja kokouksessa. Lisätiedot: kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen annetun selostuksen. Kunnanhallitus merktisi kuulluksi kunnanjohtajan selostuksen ja tiedoksi kokouksessa jaetun raportin (erillisliite). Edellä selostusosassa mainitulla toiminnalla tarkoitetaan liiketaloudellista toimintaa.

22 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus VUODEN 2011 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET KHALL 202 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä val tuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on ta loussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Ristijärvellä taseen arvioidaan jäävän ylijäämäiseksi ja kattamatonta alijäämää ei ole. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Hallintopalvelu on laatinut talousarvion laadintaohjeet vuoden 2011 talousarvion tekemiseksi. Ohjeet sisältävät aikataulun. Ohjeisiin liitettävä raami jaetaan kokouksessa. Liite 5 Talousarvion laadintaohje vuodelle 2011 Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2011 talousarvion laadintaa ohjaavat oh jeet. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

23 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus RISTIJÄRVEN 4H-YHDISTYKSEN LAINA-ANOMUS 197/10/2010 KHALL 203 Ristijärven 4h-yhdistys on saanut avustusta Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:ltä 5 896,68 euroa työttömän nuoren palkkaukseen välillä Varoilla palkattu nuori tulee toimimaan myös nuorisotilojen valvojana ja suunnittelutehtävissä. Avustus maksetaan yhdistykselle vasta työsuhteen päätyttyä, joten yhdistys hakee Ristijärven kunnalta väliaikaista lainaa palkkauskustannuksiin. Laina maksetaan takaisin välittömästi sen jälkeen, kun tuki on maksettu yhdistykselle vuoden 2011 puolella. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättä myöntää 4h-yhdistykselle kassalainaa euroa. Laina tulee maksaa takaisin heti, kun Allianssi ry:n avustus on saatu. Lainasta ei peritä korkoa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimieliseti kunnanjohtajan ehdotuksen.

24 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus VERKKOTIEN KUNNOSTAMINEN KTÖ OY SAUKKOHAKAN KOHDALLA KHALL 204 Verkkotie Ktö Oy Saukkohakan kohdalla on huonokuntoinen. Tien ajettavuus, ulkonäkö ja vesin virtaus tulee saattaa kuntoon. Kunnostustyöt kohdistuvat välille Saukontie - Pyryntalon liittymä sekä ojat Urheilutien liittymään rumpuineen. Kunnostustyöt on suunniteltu tehtäväksi tämän syksyn aikana. Kunnostus- ja päällystyskustannusten kustannusarvioksi on arvioitu euroa. Kuluvan vuoden investoinneissa ei ole varauduttu kaava-alueen teiden päällystämiseen rahaa, mutta toisaalta Verkkotien kunnostus ei lisää vuoden 2010 kokonaisinvestointeja, koska osa aiotuista muista investoinneista siirtyy seuraavaan vuoteen. Investointimäärärahat ovat hankekohtaisia. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2010 talousarvion investointiohjelmaan varataan euron määräraha Verk ko tien kun nos ta mi seen Ktö Oy Saukko ha kan kohdalla. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

25 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 205 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1) Metsäliitto. -Mittaustodistus Välitalo Rno tilalta myydyt tuulenkaadot. -erittely puukaupan vastaanotosta ja maksuista. Välitalo 2) ELY, Pohjois-Pohjanma. Siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutos. Sopimus nro (Heimo Huovinen) puretaan alkaen. 3) Sampo Pankki. Arvopaperitiliote ajalta ) Kiinteistöluovutusilmoitukset - Kärkkäinen Raimo ja Mervi / Savikko Paula / Kulmala Rno 67:31. - Jäppinen Esa ja Riitta / Mikkonen Kalle ja Riikka / Erälä Rno 60:22. - Tolonen Matti /Tolonen Erkki Raja-aho Rno 55:4 - Korhonen Pasi ja Korhonen Sami/Kemppainen Sami ja Kemppai nen Janne / Mäkiaho Rno 61:34 - Kivioja Rno266:3 1/2, Pieni-Kivioja Rno 266:8 Karppinen/Suutari 5)Liikenneviraston suositus /Liikenneasioita koskevat lausunnot kaavojen käsittelyssä. 6) Kuntaliitto. Yleiskirje 15/80/2010. Ennakkoilmoitus vuoden 2013 kuntapäivien ajankohdasta (Oulu ). 7) Taiteen ja kulttuurin senioriakatemia. Pöytäkirja ohjausryhmän kokouksesta ) Oulun hallinto-oikeuden päätös Riitta-Liisa Oikarisen kunnallisvalitukseen koskien kunnanhallituksen kokouksen laillisuutta. Oulun hallinto-oikeus on jättänyt valituksen tutkimatta. Peruste: Valittaja ei ole esittänyt valituksen kohteena olevaa päätöstä. Kuultiin valtuuston puheenjohtaja Yrjö Kurkisen selostus Kuntaliiton edustajien ja kuntaministeri Töllin tapaamisesta liittyen Kainuun hallintokokeilun jatkoon vuoden 2012 jälkeen. Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

26 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS LIITE 6 (liitetään pöytäkirjaan) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 189, 190, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 191, 192, 195, 203 HvalL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet 205 (ei sisällä päätöstä / ilmoitusasiat) OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Kunnanhallitus Aholantie Ristijärvi Pykälät: x, x, x, x Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä ai kana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Oulun hallinto-oikeus PL OULU valitusaika 30 pv Pykälät: x PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo Yhteispalvelupisteessä.

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 Kunnanhallitus 17.05.2010 AIKA 18:30-20:55 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 114 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 115 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Kunnanhallitus 03.06.2013 AIKA 17:30-19:51 PAIKKA Saukkovaara (ravintolarakennus) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 147 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 148

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 Kunnanhallitus 05.01.2009 AIKA 13:00-15:37 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Kunnanhallitus 09.03.2009 AIKA 18:30-20:05 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 82 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 Kunnanhallitus 09.08.2010 AIKA 18:30-20:55 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 168 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 169 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235 Kunnanhallitus 23.06.2009 AIKA 23.06.2009 klo 14:15-16:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 Kunnanhallitus 30.09.2013 AIKA 17:30-18:24 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 231 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 232 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:00-17:57 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 Kunnanhallitus 23.11.2009 AIKA 18:30-21:45 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 268 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 269 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567 Kunnanhallitus AIKA 10.08.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 276 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2009 1 Kunnanhallitus 31.08.2009 AIKA 18:30-20:50 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 211 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 212 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 17:30-18:38 PAIKKA Kunnanhallituksen huone, Aholantie 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 127 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot