FORSSAN KAUPUNGIN VIREILLE SAATTAMA MARTTILAN TILAN MRL:N MUKAINEN LUNASTUSTOIMITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FORSSAN KAUPUNGIN VIREILLE SAATTAMA MARTTILAN TILAN MRL:N MUKAINEN LUNASTUSTOIMITUS"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus FORSSAN KAUPUNGIN VIREILLE SAATTAMA MARTTILAN TILAN MRL:N MUKAINEN LUNASTUSTOIMITUS 277/ /2013 KHALL Forssan kaupunki on laittanut vireille Ete lä-suo men maanmittaustoimistoon maankäyttö- ja ra ken nus lain mu kai sen lunastustoimituksen, toimitusnumero , koskien Tammelan kunnassa Tammelan ky läs sä ole vaa Forssan kaupungin omistamaa Marttilan tilaa, Rn:o Tammelan kunnanvirastolla pidettiin maanmittaustoimiston kut su mana asiassa aloituskokous. LIITE; pöytäkirja kokouksesta Merkitään, että Tammelan kunnan on annettava vas ti neen sa Forssan kaupungin esittämiin korvausvaatimuksiin mennessä. Kunnanjohtaja esittelee asiaa kokouksessa käytettävissä ole van aineiston pohjalta sekä selvittelee lu nas tus toi mi tuk sen perusteluita ja kunnassa toteutuneita vir kis tys alue kaup po ja viime vuosilta. 1) käydä keskustelua ja tutustua lunastusasiaan ko kouk ses sa saatavan selvityksen perusteella ja 2) jatkotoimista asian osalta. Käsittely kokouksessa: Kunnanjohtaja kertoi Marttilan tilan omistukseen liittyvän historian sekä esitteli lunastusasiaa. Kunnanhallitus merkitsi asian tässä vaiheessa tiedokseen ja päätti, että valmistelussa ja arvioinnissa voidaan tarvittaessa käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. KHALL Kunnan virkamiesvalmistelussa on jatkettu Forssan kau pun gin lunastustoimituksen aloituskokouksessa esit tä män arviokirjan vastineen valmistelua.

2 Virkistyskäytön ja sen arvon määrittelyn osalta on myös han kit tu asiantuntijakannanottoja. Seudullisen virkistys- ja ul koi lu käy tön merkityksestä Marttilan osalta laadittuja yleis kaa vo ja ja asemakaavoja on tarkasteltu niiden laa din ta pro ses sien yhteydessä saatujen lausuntojen sisällön ja maan omis ta jan esittämien näkemysten pohjalta. Samoin on tar kas tel tu niitä maankäytön näkemyksiä, joita on tuotu esille seu tu kaa voi tuk sen ja mm. viranomaisneuvotteluiden yh tey des sä tai pyydetyissä lausunnoissa eri viranomaisilta. LIITTEET; kaavoituksien yhteydessä saadut lausunnot, maan omis tajan kannanotot sekä eri viranomaisten nä ke myk set kaavaprosessien yhteydessä. Kunnanjohtaja esittelee asiaa tarkemmin kokouksessa ja esit tää luonnoksen, joka tullaan antamaan vastineena kau pun gin toimittamaan arviokirjaan. 1) käydä keskustelun saamansa selvityksen poh jal ta ja 2) antaa valtuudet mennessä Ete lä-suo men maan mittaus toi mis tol le jätettävän vastineen si säl töön. Käsittely kokouksessa: Kaavoittaja Miika Tuki ja tekninen johtaja Hannu Jalava esit te li vät asiaa kokouksessa. Kunnanjohtaja Matti Setälä esit te li lunastusprosessia oikeudellisesta näkökulmasta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti asiassa saamansa sel vi tyk sen ja antoi kunnanjohtajalle valtuudet laatia lo pul li sen vastineen enintään euron suuruisen kohteen ar von ja muutoin kokouksessa esitellyn luonnoksen sisällön mu kai se na. KHALL Toimitusinsinööri, Di Liisa Teppo ja uskotut miehet Bengt Lind qvist ja Kirsi Tuomola ovat päättäneet te ke mäl lään päätöksellä toimitusnumerolla mer ki tyn maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen lunastuksen koh teel la Marttila / Kunta Tammela - sijaintialue: 441 Tammela. Kiinteistöstä Marttila lunastetaan Tammelan kun nal le omistusoikeudella Kaukjärven rannassa noin 36 heh taa rin alue, joka on merkitty voimassa olevassa ase ma kaa vas sa lähivirkistysalueeksi ( VL) ja noin 0.8 hehtaarin suu rui nen alue, joka on merkitty Urheilu- ja vir kis tys pal velui den alueeksi ( VU) sekä Pyhäjärven rannassa oleva palsta, jo ka kaavassa on VL-aluetta, tarkemmin toimituskartan osoit ta mal la tavalla. Lunastuskorvaukseksi päätettiin euroa. Lunastajan eli Tammelan kunnan on suo ri tet ta va lunastuskorvaus viimeistään Forssan kau pun gil le ja kunta maksaa lisäksi

3 toimituskustannukset. Päätöstä seuraa valitusosoitus, jonka mukaan toimitukseen tai siinä annettuun ratkasuun saa hakea muutosta kir jal li sel la valituksella maaoikeudelta, joka tässä asiassa toimii Kan ta-hä meen käräjäoikeudessa. Määräaika valituksen te ke mi sel le on 30 päivää siitä päiväsytä,jona toimitus lopetettiin tai pää tös annettiin eli muutoksenhakuasiakirjat on toimitettava pu he val lan menettämisen uhalla maaoikeuteen viimeistään tors tai na LIITE; pöytäkirja toimitusnumeron osalta Merkitään, että toimituskartat ja kohteen arvonmäärittelyä kos ke va aineisto toimitetaan myöhemmin kunnalle. Kunnnajohtaja esittelee asiaa tarvittaessa kokouksessa tar kem min. Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66, ): Kysymys: Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen? Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten mää rän kehittymiseen? Vaikuttaako päätös positiivisesti työ paik kojen muodostumiseen? Onko palvelu mahdollista ulkoistaa? Kyllä Ehkä Ei 1) merkitä tehdyn maankäyttö- ja ra ken nus lain mu kai sen lunastuspäätöksen tietoonsa saaduksi ja 2) olla hakematta muutosta päätöspöytäkirjasta il me ne vään toimituspäätökseen. Käsittely kokouksessa: Kunnan kaavoittaja Miika Tuki esitteli asiaa kokouksessa. Merkittiin, että kunnanjohtaja ilmoitti kokouksessa, että lu nas tus päätök sen päivämäärä oli pöytäkirjaan merkitty vir heel li ses ti , vaikka kokous pidettiin Va li tus ai ka toimituksesta päättyy näin ollen Toi mi tus in si nöö ri Liisa Teppo oli toimittanut kunnalle kokouksen ai kaa koskevan pöytäkirjaan tehdyn korjauksen. Samalla pöy tä kir jan asianosaisten vaatimukset ja vastineet -kohtaan oli pöy tä kir jaan korjattu kohtaan 9, että Forssan kaupunki oli esit tänyt vaatimuksenaan Marttilan tilan kokonaisarvoksi euroa ja lunastettavien alueiden arvoksi euroa. Merkittiin vielä, että kunnanjohtaja selvitteli kokouksessa lu nas tus-

4 hin nan määräämiseen liittyvää toimitusinsinööri Te pon kokoamaa kauppahinta-aineistoa ja ar vioin ti me ne tel mää. Toimitusinsinööri ja uskotut miehet olivat päätyneet mää rit te le mään lunastettavan alueen arvon kahdella ta val la: 1) perustuen raakamaan arvoon ja vertailukelpoisiin raa ka maa kaup poi hin ja 2) perustuen käyttämättömän ran ta ra ken nus oi keu den arvoon ja metsätalousalueen arvoon. Pää tök sen mukaan toimituskustannukset maksaa Tammelan kun ta. Keskustelun kuluessa jäsen Nissilä esitti, että esittelijän poh ja eh dotuk ses ta poiketen Marttilan tilan maankäyttö- ja ra ken nus lain mukaiseen lunastuspäätökseen haetaan muu tos ta valittamalla maaoikeuteen. Puheenjohtaja Kaunisto kan nat ti jäsen Nissilän tekemää ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän poh ja eh do tuk sesta poikkeava ja kannatettu ehdotus, asiasta äänestetään kädennostoäänestyksellä. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän pohjaehdotus sai yh den (1) äänen (Ojansuu) ja jäsen Nissilän tekemä ja pu heen joh ta ja Kauniston kannattama ehdotus sai kuu si (6) ääntä (Alasentie, Siikonen, Pura, Nissilä, Suonpää ja Kau nis to). Kunnanhallitus 1) merkitsi tietoonsa saaduksi tehdyn maan käyt tö- ja rakennuslain mukaisen lunastuspäätöksen ja KHALL 8 2) hyväksyi äänestyksen jälkeen äänin 1-6 kun nan joh ta jan päätösehdotuksesta poikkeavan kunnanhallituksen jä sen Nissilän esittämän ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Kau nis ton kannattaman ehdotuksen, jonka mukaan kunta te kee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta Marttilan ti lan toimitusta koskevasta lu nas tus pää tök ses tä valituksen maaoikeuteen. Kunnanhallitus on antanut vastauksen maa-oi keu delle Forssan kaupungin valituksesta koskien lu nas tus toi mi tuk sen päätöstä. Vastauksessa vastustettiin Fors san kaupungin vaatimuksia ja uudistettiin kunnan muu tok sen ha ku kir jel mäs sä esitetyt vaatimukset. Kunnanhallitus on merkinnyt tiedoksi maa oi keu del le osoitetun hakemuskirjelmän jatkoajan saamiseksi lu nas tus kor vauksen maksamiseen sekä maaoikeuden asias ta antaman päätöksen. Maaoikeuden istunto pidettiin kello alkaen. Is tunnos sa kuntaa edustivat kunnanhallituksen pu heen joh ta ja Harri Kaunisto ja tekninen johtaja Hannu Jalava. Maa oi keus suoritti

5 suullisen käsittelyn lisäksi maastokatselmuksen Mart ti lan tilan alueella. Maaoikeus antoi asiasta tuomionsa. Tuo mio lau sel man mukaan Forssan kaupungin ja Tammelan kunnan vaa ti muk set ja valitukset hylättiin kaikilta osin. Maaoikeuden määräämä korvauksen maksun täy tän töön pa no kiel to päättyi. Lunastuskorvaus on maksettava 30 päivän ku lues sa tuomion antamisesta lukien. Korvaussummalle on mak set ta va kuuden prosentin vuotuinen korko lu nas tus toi mi kun nan päätöksen mukaisesti saakka. Sen jäl keen maksamatta olevalle määrälle on suoritettava kor ko lain 4 :n 1 momentin mukainen viivästyskorko. Määräaika valitusluvan hakemiseen ja valituksen jät tä mi seen päättyy Maaoikeuden päätös on heti täy tän töön pa no kel poi nen valitusluvan hakemisesta huolimatta. Tuomion mukaan lunastuskorvaukseksi määrätylle :n summalle tulee maksettavaksi 6 % korko al kaen lunastuskorvauksen maksupäivään saak ka jälkeen korko on korkolain mukainen 7,5 %. Ko ron maksuvelvollisuuden alkamisajankohta on tarkistettu maaoikeusinsinööri Jukka Lahtiselta. Korvauksen maksua varten täytyy tässä vaiheessa ottaa ly hyt ai kaista lainaa. Myöhemmin keväällä summa katetaan pit kä ai kai sel la lainanotolla. Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66, ): Kysymys: Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen? Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten mää rän kehittymiseen? Vaikuttaako päätös positiivisesti työ paik kojen muodostumiseen? Onko palvelu mahdollista ulkoistaa? Kyllä Ehkä Ei Valmistelija: Tekninen johtaja Hannu Jalava, puh , että Tammelan kunta ei hae va li tus lu paa vaan tyytyy maaoikeuden antamaan tuo mi oon. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 Kunnanhallitus 80 16.03.2015 Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 43/10.00.02/2012 Khall 80 Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.3.2012

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Hanhikiven Sähkönmyynti Oy:n perustaminen, yhtiön osakkuus Voimaosakeyhtiö SF:ssä ja rahoitussitoumuksen antaminen Voi ma osake yh tiö SF:lle

Hanhikiven Sähkönmyynti Oy:n perustaminen, yhtiön osakkuus Voimaosakeyhtiö SF:ssä ja rahoitussitoumuksen antaminen Voi ma osake yh tiö SF:lle Kunnanhallitus 250 18.08.2014 Kunnanhallitus 38 26.01.2015 Pyhäjoen kunnan osakkuus Fennovoima Oy:ssä / Hanhikivi I -ydinvoimahankkeeseen sijoittaminen 29/02.05.05/2014 Khall 18.08.2014 250 Pyhäjoen kunta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 30.12.2013 klo 15:00-18:25 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 693 Kokouksen

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 294-305 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius ym.

Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius ym. Kaupunginhallitus 580 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 194 10.12.2012 Kaupunginhallitus 302 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 94 15.09.2014 Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Kunnanvaltuusto AIKA 18.02.2015 klo 19:02-19:55 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen

Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 16.03.2015 klo 15:00-21:05 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot