Hienopuusepän erikoistumisopinnot 30 op. Opetussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hienopuusepän erikoistumisopinnot 30 op. Opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Hienopuusepän erikoistumisopinnot 30 op Opetussuunnitelma Tommi Silvan

2 2 1. Taustaa koulutustarpeelle Metsäsektori on maailmanlaajuisessa murroksessa, jonka johdosta teollisuuden toimintaedellytykset ovat muuttuneet pysyvästi. Metsäteollisuuden perustuotteiden, sellun ja sahatavaran, osalta tuotanto kasvaa voimakkaasti edullisen raaka-aineen ja tuotantokustannusten alueilla. Suomi on ollut metsäteollisuuden teknologiajohtaja mutta nykyinen muuttunut toimintaympäristö ei takaa suomalaiselle puulle tai valmistusteknologialle erityisasemaa tai erityisetuja. Metsäsektorin kilpailukyvyn ylläpitäminen vaatii osaamistason jatkuvaa nostamista. Kansainvälistymisen, uusien innovaatioiden synnyttämisen, tutkimustulosten nopean soveltamisen, uusien yhteistyömahdollisuuksien selvittämisen ja kaikkien toimijoiden yhteisten tutkimusohjelmien avulla voidaan päästä tuloksiin, kun etsittään uusia keinoja selviytyä globaaleilla markkinoilla. Metsäteollisuuden sekä puutuoteteollisuuden strategioissa korostetaankin voimakkaasti uusien innovatiivisten tuotteiden sekä liiketoimintojen ja toimintatapojen kehittämistä. Tähän strategioiden muutokseen myös hienopuuseppäkoulutus omalta osaltaan vastaa. Pohjois-Karjalassa Keski-Karjalan seutukunnalla puutuotealalla on pitkät ansiokkaat perinteet. Keski-Karjalassa on valtakunnallisesti katsottuna kolmanneksi suurin puutuotealan keskittymä. Keski-Karjalan seutukunnalla työskentelee puutuoteteollisuudessa vuoden 2007 tilastojen mukaan yli 500 henkilöä. Puutuoteala on nostettu Keski-Karjalan elinkeinostrategiassa ja Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETIn toimintastrategiassa keskeiseksi kehittämisalueeksi. KETI ja alan yritysten edustajat ovat esittäneet ammattikorkeakoulutasoisen hienopuusepän koulutuksen kehittämistä Pohjois-Karjalaan. Koulutuksen pilottina toimivat Hienopuusepän erikoistumisopinnot suunnitellaan toteutettavaksi Keski-Karjalassa, koska puusepänteollisuudella ja erityisesti huonekalujen valmistuksella on seudulla pitkät ansiokkaat perinteet. Koulutus sopii jo olemassa olevaan koulutus- ja yritystilainfrastruktuuriin. Koulutus voidaan toteuttaa Kiteellä Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulun erikoistumisopintoina keväällä 2011 Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun pilottina. Uuden valtakunnalliseen koulutustarpeeseen vastaavaan koulutuksen aloittamisesta erikoistumisopintoina tukevat yhteyskeskusalan koulutuksesta saadut kokemukset. Suomessa korkeatasoisten huonekalujen valmistamisen ja puusisustamisen kasvuedellytykset ovat korkeatasoisen puusepänalan Pohjois-Karjalan yritysten synnyttämisessä ja kehittämisessä sekä alan erikoisosaajien yhteistyön kehittämisessä. Näihin elinkeinoelämän tarpeisiin soveltuvien ammatillisten asiantuntijoiden koulutusta ei ole Suomessa lainkaan. Muotoilukoulutuksessa keskitytään muotoilijoiden ja suunnittelijoiden koulutukseen ja insinööriopinnoissa pääpaino on prosessien ja tekniikan hallintaan tähtäävissä opinnoissa. Suomesta puuttuu kansainvälisesti korkeatasoinen puutuotealan koulutus, jollaisella on Ruotsissa ja Keski-Euroopassa pitkät perinteet. Samalla puuttuu korkeakoulutasoinen koulutus, jonka jälkeen voisi hakeutua puuseppäkoulutuksen am-

3 3 matilliseksi opettajaksi. Toteutettavan pilottikoulutuksen rinnalla suunnitellaankin ammattikorkeakoulutasoisia hienopuusepän opintoja. Hienopuusepän erikoistumisopintojen kohderyhmänä ovat riittävän alan perusosaamisen omaavat henkilöt (esim. muotoilija (AMK), artenomi (AMK) ja insinööri (AMK) sekä henkilöt, joilla on alan pitkä ja monipuolinen alan työkokemus). Tässä pilottikoulutuksessa on oleellista myös Taideteollisen korkeakoulun ja kansainvälisen osaamisen tuominen tukemaan Pohjois-Karjalan puutuotealan osaamista ja kehittämistä. 2. Koulutuksen yleiskuvaus ja tavoitteet Hienopuusepän erikoistumisopinnot tähtäävät puuseppien yhteistyön kehittymiseen arkkitehtien ja muotoilijoiden kanssa. Tämä luo perustan paremmalle yhteistyölle työelämässä. Huonekalusuunnittelijoiden/arkkitehtien ja puuseppien yhteistyö on olennaista tulosten saavuttamisen kannalta. Koulutuksessa pyritään pureutumaan juuri tähän ongelmaan. 3. Opintojen toteutustapa ja opettajat Kaikki opintojaksot toteutetaan ns. intensiiviopintojaksoina. Tämä tarkoittaa, että vain yhtä opintojaksoa toteutetaan kerrallaan. Seuraava opintojakso alkaa vasta edellisen opintojakson päätyttyä ja töiden esittelyn jälkeen. Erikoistumisopinnot järjestetään lähiopetuksena Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Ammattiopisto Kiteen tiloissa päiväopintoina tammi-toukokuussa Ohjaavina opettajina toimivat alan kotimaiset ja kansainväliset huippuosaajat. 4. Opintojen pedagogiset ratkaisut Erikoistumisopintoihin osallistuva opiskelija on itseohjautuva yksilö, joka pystyy ottamaan vastuun opiskelustaan, on toimiva, aktiivinen, suunnitelmallinen, avoin ja joustava. Hän kykenee arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja hakee tarvittaessa tukea oppimisensa arviointiin myös ulkopuolelta. 5. Oppimisen arviointi Kunkin opintojakson hyväksyttävästi suorittaminen edellyttää tiettyjen, opiskelijoille ennalta ilmoitettujen ja sovittujen kriteerien täyttymistä. jen hyväksymiskriteerit perustuvat opintojaksojen luonteesta, tavoitteista sekä toteuttamistavoista riippuen opiskelijoiden aktiivisuuteen, sitoutumiseen, itseohjautuvuuteen ja vastuunottamiseen sekä laadullisiin ja määrällisiin kriteereihin.

4 4 6. Koulutustilat ja niiden varustus Konesali, jonka varustukseen tulee kuulua seuraavat laitteet ja välineet: oikohöylä tasohöylä tarkistuspyörösaha vannesaha leveänauhahiomakone reunanauhahiomakone alajyrsin + syöttölaite porataltta monikarapora pylväspora viilutuspuristin sorvi kisko- ja käsipuristimia käsityökoneita (liitosjyrsin, pistosaha, epäkeskohiomakone, käsijyrsin ym.) opintojaksosta Tuotannon välineet eteenpäin CNC-työstökeskus tai vastaava Pintakäsittelytila / maalaamo Erillinen penkkisali / työtila konesalista erillään (oma luokka) 7. Opiskelijan varustus Jokaisella opiskelijalla tulee olla koko ajan käytössä seuraavat välineet: höyläpenkki / työpöytä peruskäsityövälineet opiskelijat hankkivat lisäksi omia työkaluja opintojen aikana mielellään kannettava tietokone

5 5 8. t Opinnot sisältävät seuraavat opintojaksot: Perusopinnot, puu, 8 opintopistettä Visuaalinen kommunikointi ja suunnittelun työvälineet, 3 opintopistettä Tuotannon välineet, 2 opintopistettä Ergonomia, 1 opintopistettä Yrittäjyys, 2 opintopistettä Johdatus puun käyttöön arkkitehtuurissa, 1 opintopistettä Johdatus puukalustevalmistukseen ja sen suunnitteluun, 3 opintopistettä Työpaja, kansainvälinen yhteistyöprojekti arkkitehtien / huonekalusuunnittelijoiden kanssa, 10 opintopistettä Yksi opintopiste vastaa opiskelijan 27 tunnin työpanosta Perusopinnot, puu, 8 opintopistettä Opinnot alkavat puun perusopinnoilla, jotka toteutetaan pääosin pajatyöskentelynä opettajan ohjauksessa. lla syvennytään puun ominaisuuksiin juuri hienopuusepän ammatin kannalta alkaen oikean puun valinnasta, tutustutaan perustyöstömenetelmiin sekä eri puumateriaaleihin. Samoin tutuiksi tulevat erilaiset liitokset, liimat sekä pintakäsittelymenetelmät. Oppiminen tapahtuu annettujen harjoitustöiden avulla, jotka opiskelijoiden tulee suorittaa hyväksytysti. lla käydään myös läpi koneelliset työstömenetelmät, kuten CNC ja robottityöstö. on voi kuulua myös tarvittaessa kirjallisia tehtäviä, luentoja sekä kirjallisuutta. Perusopinnot, puu, 8 opintopistettä Konesali, luokkahuone Käytettävän materiaalin opiskelija kustantaa itse Osaamistavoitteena on puun käytön oppiminen hienopuusepän ammatin näkökulmasta sekä eri tuotantomenetelmiin syventyminen. lla syvennytään puun materiaalioppiin hienopuusepän ammatilliselta näkökannalta (puun ominaisuudet, puun valinta, puun työstö). Samoin syvennytään puuntyöstömenetelmiin, niin käsin työstömenetelmiin kuin koneelliseen työstöön.

6 6 Edeltävät opinnot puun yleiset ominaisuudet puulajien ominaisuudet levymateriaalit koneelliset perustyöstötekniikat liitokset liimat ja liimaus Pintakäsittely Käsityökalujen teroitus Käsityökalujen käyttö CNC-työstö Robottityöstö, vesileikkaus, laser pääosin harjoitustyön avulla Ei edellytetä 216 tuntia, josta kontaktiopetusta 65 tuntia, ohjattua työskentelyä 108 tuntia ja itsenäistä opiskelua 43 tuntia Tehtävät, luennot, työpajatoiminta, kirjallisuus: Matti Kärkkäinen: Puun rakenne ja ominaisuudet, soveltuvin osin suomi Vierailevat opettajat: Matti Kärkkäinen (?), CNC-opettaja 8.2. Visuaalinen kommunikointi ja suunnittelun työvälineet, 3 opintopistettä Hienopuuseppä joutuu ammatissaan jatkuvasti tulkitsemaan kuvia ja piirustuksia sekä toimimaan annetun materiaalin perusteella. Tästä syystä tämän materiaalin ymmärtäminen ja niiden avulla kommunikointi asiakkaan kanssa on ammatissa erittäin tärkeä tekijä. n aikana tuotetaan itse työkuvia, piirustuksia ja mallinnuksia opettajan valitsemista kalusteista sekä tulkitaan annettua ja itse tehtyä kuvamateriaalia. Jakson aikana valmistetaan kuvia käsin piirtämällä sekä tietokoneavusteisesti CAD- ja Rhinoceros -ohjelmilla.

7 7 Suunnittelun työvälineet ja visuaalinen kommunikointi 3 opintopistettä Edeltävät opinnot Perusopinnot Luokkahuone, tietokoneluokka 3D mallinnusohjelma Rhinoceros, CAD-ohjelma, tietokoneet Tavoitteena visuaalisen kommunikoinnin ymmärtäminen/oppiminen ja sen työvälineiden harjoittelu käytännön työssä. Tutustutaan yleisimpiin suunnittelun työvälineisiin, tietokoneavusteiseen suunnitteluun sekä tehdään harjoitustyö (toteutetaan jo olemassa olevat piirustukset mahdollisimman tarkasti), jonka avulla opitaan piirustusten merkitys työssä. Perehdytään kuvien, piirustusten tulkintaan ammatilliselta kannalta. lla tutkitaan mittakuvia, niiden merkitystä suunnitteluun ja toteutukseen. Piirtäminen (mallista, vapaalla kädellä), opitaan luonnostelemaan ajatuksia CAD 3D-ohjelmat (Rhinoceros) Suunnittelupiirustukset Työpiirustukset Tehtävät, luennot 81 tuntia, josta kontaktiopetusta 20 tuntia, ohjattua työskentelyä 20 tuntia ja itsenäistä opiskelua 41 tuntia Suomi Opettaja (teknisesti orientoitunut suunnittelija)

8 8.3. Tuotannon välineet, 2 opintopistettä HIENOPUUSEPÄN ERIKOISTUMISOPINNOT 8 Oikean työstömenetelmän käytöllä oikeaan aikaan saavutetaan paras laatu ja samalla paras rahallinen hyöty tuotteessa. lla syvennytään tuotteen arvonmuodostuksen ketjuun ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Käydään läpi käsityöstö- sekä tietokoneohjatun koneellisen työstön menetelmiä. Työskentely tapahtuu pääosin pajalla, mutta jaksoon voi kuulua tarvittaessa vierailuja alan yrityksissä. Edeltävät opinnot Tuotannon välineet 2 opintopistettä Luokkahuone Käytettävän materiaalin opiskelija kustantaa itse Tavoitteena on oppia soveltamaan eri puuntyöstömenetelmiä tuotteen arvonmuodostuksen kannalta. Tutustutaan tuotantotekniikan arvonmuodostukseen (vierailu alan yrityksissä, jos tarpeen) hienopuusepän ammatin kannalta. Tehdään harjoituksia pajalla eri välineillä. Tutkitaan tuotteen arvonmuodostusta eri tuotantomenetelmillä Tehtävät, vierailut, työpajatoiminta 54 tuntia, josta kontaktiopetusta 17 tuntia, ohjattua työskentelyä 27 tuntia ja itsenäistä opiskelua 10 tuntia suomi

9 Ergonomia, 1 opintopiste Kalusteen mitoitus perustuu aina ergonomisiin mittoihin. Ergonomian opintojaksolla opitaan ihmisen ergonomian perusteet sekä eri kohderyhmien ergonomiset eroavaisuudet. Esimerkiksi vanhuksilla on erilaiset tarpeet kuin nuorilla tai lapsilla. Opetus muodostuu luennoista, tehtävänannoista sekä alan kirjallisuudesta. on kuuluu myös tentti. Edeltävät opinnot Ergonomia 1 opintopiste Luokkahuone Käytettävän materiaalin opiskelija kustantaa itse Tavoitteena oppia ergonomian perusteet kalustesuunnittelussa ja (sisustus)arkkitehtuurissa. Kalusteiden mitoitus Eri käyttäjäryhmien mitoitus Ihmisen ergonomia, mitoitus Tehtävät, luennot, työpajatoiminta 27 tuntia, josta kontaktiopetusta 19 tuntia ja itsenäistä opiskelua 8 tuntia suomi

10 Yrittäjyys, 2 opintopistettä Yrittäjän tulee selvittää jo ennen liiketoiminnan aloittamista suunnitellun toiminnan kannattavuus. Tämä vaatii liiketoimintasuunnitelman, hinta-arvioinnin ja kustannuslaskennat. Samoin yrityksellä tulee olla markkinointiosaamista, joka vaatii myös asiakkaan tuntemista. Näihin ongelmiin pureudutaan Yrittäjyys opintojaksolla luentojen, tehtävien, kirjallisuuden ja vierailevan luennoitsijan myötä. Luennoitsija kertoo omalla käytännön kokemuksella yrittäjyyden sudenkuopista ja mahdollisuuksista. Edeltävät opinnot Yrittäjyys 2 opintopistettä Luokkahuone Käytettävän materiaalin opiskelija kustantaa itse Tavoitteena perehtyä yritystoiminnan kannalta tärkeisiin perustekijöihin. lla opitaan yritystoiminnan tärkeimmät perusteet. Vierailevana opettajana alan yrittäjä, joka omalla kokemuksellaan voi tuoda esiin todelliset ongelmakohdat yritystoiminnassa. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Kustannuslaskennan perusteet Hinnoittelu Hinnan perustelu Designtuotteiden markkinointi Asiakassegmentointi Informaatiokanavat Työpajatöiden näyttelyn rakentaminen Tehtävät, luennot 54 tuntia, josta kontaktiopetusta 27 tuntia, ohjattua työskentelyä 137 tuntia ja itsenäistä opiskelua 14 tuntia suomi

11 Johdatus puun käyttöön arkkitehtuurissa, 1 opintopiste Hienopuusepän opinnoissa on mahdollisuus keskittyä joko arkkitehtuurin tai kalustesuunnittelun alalle. Tällä opintojaksolla tutustutaan arkkitehtuurin ja hienopuusepän yhteistyöhön esimerkein. Vieraileva luennoitsija kertoo toteutuneita esimerkkejä onnistuneesta yhteistyöstä, tutustutaan muualla maailmalla toteutettuihin kohteisiin kirjallisuuden ja netin avulla sekä saadaan tietoa tärkeistä viranomaisohjeista ja määräyksistä puurakentamisessa. Vierailu esimerkkikohteessa, jossa puusepän ammattitaito ja puuarkkitehtuuri on onnistuneesti toteutettu. Edeltävät opinnot Johdatus puun käyttöön arkkitehtuurissa 1 opintopiste Luokkahuone Käytettävän materiaalin opiskelija kustantaa itse lla tavoitteena on arkkitehdin ja hienopuusepän yhteistyön ymmärtäminen ja yhteistyön etujen hyödyntäminen. Esimerkkiprojektien esittelyt, joissa on toteutunut yhteistyö. Vierailija (luento tai opintojakson vetäjä) arkkitehti tai esim. rakennusinsinööri. Tutustumiskäynti esimerkkikohteeseen Katsaus eurooppalaiseen puuarkkitehtuuriin Eri puulajien käyttö rakentamisessa Viranomaisohjeet ja määräykset Tehtävät, luennot 27 tuntia, josta kontaktiopetusta 19 tuntia ja itsenäistä opiskelua 8 tuntia Kirjallisuus Unto Siikanen, Puurakentaminen suomi

12 Johdatus puukalustevalmistukseen ja sen suunnitteluun, 3 opintopistettä Tämä kurssi on johdatusta tulevaan Työpaja opintojaksoon. Jakson aikana käydään läpi kaikki kalustevalmistuksen suunnittelun ja itse valmistuksen vaiheet ja niihin vaikuttavat tekijät. Jakson lopussa yhteistyöyritykseltä saadaan tehtävänanto Työpaja opintojaksolla suoritettavaan työhön. Tässä vaiheessa tulee käytännössä testiin aikaisemmilla opintojaksoilla opitut tiedot ja taidot. Yhteistyö yrityksen ja toteuttajan välillä alkaa realisoitua jolloin testataan myös kommunikointitaidot. toteutetaan suomen ja englannin kielellä. Edeltävät opinnot Johdatus puukalustevalmistukseen ja sen suunnitteluun 3 opintopistettä Luokkahuone Käytettävän materiaalin opiskelija kustantaa itse Tavoitteena on kalustevalmistuksen ja valmistuksen suunnittelun eri vaiheiden ymmärtäminen. Johdanto (puu)kalustevalmistukseen, suunnitteluprosessiin, suunnittelun työvälineisiin, suunnittelijan ja hienopuusepän yhteistyön merkitykseen. Vieraileva kansainvälinen tai kotimainen yhteistyöyritys, jonka tuote valmistetaan Työpaja- opintojaksolla. toimii johdantona Työpajaan. Rakenteiden mitoitus Liitosratkaisut Helat Oheismateriaalit (metallit, muovit, lasi ym) Tehtävät, luennot, työpajatoiminta 81 tuntia, josta kontaktiopetusta 24 tuntia, ohjattua työskentelyä 140 tuntia ja itsenäistä opiskelua 17 tuntia suomi / englanti

13 Työpaja, kansainvälinen yhteistyöprojekti arkkitehtien / huonekalusuunnittelijoiden kanssa, 10 opintopistettä Jo edellisellä opintojaksolla aloitettu yhteistyö toteutuu tällä kurssilla. Yrityksen antama työtehtävä toteutetaan tinkimättä suunnittelijan ideoista. Tämä tarkoittaa vaikeiden yksityiskohtien ratkaisua sekä kommunikointitaitoa yrityksen ja tekijän välillä. Jakson keskellä yrityksen kanssa tarkistetaan työn eteneminen ja tehdään tarvittavia korjauksia toteutukseen. Lopuksi työt esitellään ja arvioidaan. tulee antamaan haasteita opiskelijalle sekä tuntumaa kansainväliseen kalustesuunnitteluun huippusuunnittelijoiden kanssa. Töistä järjestetään näyttely ja ne tullaan esittelemään mediassa yhdessä suunnittelijoiden ja toteuttajien kanssa. Edeltävät opinnot Työpaja, kansainvälinen yhteistyöprojekti arkkitehtien/ huonekalusuunnittelijoiden kanssa 10 opintopistettä Konesali, luokkahuone Käytettävän materiaalin kustantavat yhteistyöyritykset Tavoitteena on asiakastyön tavoitteiden ymmärtäminen ja tavoitteen saavuttamiseen edellyttävien tekijöiden oppiminen. Työpaja muodostaa opinnoissa ehdottomasti suurimman ja tärkeimmän osan. Sen aikana viedään käytäntöön edeltävissä opinnoissa saadut opit. Opiskelijan tulee ymmärtää suunnittelijan idea ja toteuttaa se mahdollisimman tarkasti menettämättä tuotteen alkuperäistä ideaa. Sen toteuttaakseen hänen tulee ratkaista teknisiä ongelmia niin materiaalien kuin tuotantoteknologian suhteen. Työpaja toteutetaan käytännön yhteistyöprojektina, jossa osallisina ovat opiskelija, puuseppämestari ja kansainvälinen tai kotimainen kalustesuunnittelija/arkkitehti Projektin tuloksena syntyy valmis tuote, joka on suunnattu kansainvälisille markkinoille Alan kansainvälisen ammattilaisen ohjaus Tehtävät, työpajatoiminta 270 tuntia, josta kontaktiopetusta 27 tuntia, ohjattua työskentelyä 189 tuntia ja itsenäistä opiskelua 54 tuntia

14 14 suomi, englanti

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Opit työssä Projektin kesto 1.1.2015-31.5.2017 Rahoittaja Hämeen ELY-keskus Toteuttajat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (hallinnoija) Kouvolan

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa (Jokiväylä 11 Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Esimerkkejä Kaks` Kättä työpajan puuosastolla tehtävistä asiakas- ja tilaustöistä

Esimerkkejä Kaks` Kättä työpajan puuosastolla tehtävistä asiakas- ja tilaustöistä Kaks` Kättä työpaja ry puuosasto Puualan perustutkinto, puuseppä Esimerkkejä Kaks` Kättä työpajan puuosastolla tehtävistä asiakas- ja tilaustöistä levykaappeja (toimistokaapit, vaatekaapit) kirjahyllyt

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä koneistamalla piirustusten mukaisia koneenosia eri työstötavoilla (sorvaus, jyrsintä, poraus). Työtä tehdään

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteet Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä.

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Maa- ja kiviainesalan ammatilliset erikoistumisopinnot (30 op) Tammikuu 2015 Joulukuu 2015

Maa- ja kiviainesalan ammatilliset erikoistumisopinnot (30 op) Tammikuu 2015 Joulukuu 2015 Maa- ja kiviainesalan ammatilliset erikoistumisopinnot (30 op) Tammikuu 2015 Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi Maa- ja kiviainesalan ammatilliset

Lisätiedot

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Historiaa Lahdessa Lahdessa toteutettu aiemmin työvoimakoulutuksena kaksi maahanmuuttajien amk-opintoihin

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä valmistamalla jonkin koneistettavan osan tai osakokonaisuuden CNC-ohjattua työstökonetta

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi 1 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO 351701 PUUALAN PERUSTUTKINTO Teollisuuspuusepän koulutusohjelma, puuseppä koulutusohjelmakoodi 1536 tutkintonimikekoodi 10034 Ammatilliset tutkinnon osat 90 opintoviikkoa

Lisätiedot

Puualan perustutkinto

Puualan perustutkinto Puualan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp... 4 2.1.1 Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp... 4 2.1.2 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 15 osp... 6 2.2 Valinnaiset tutkinnon

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

TaitajaPLUS - artesaani

TaitajaPLUS - artesaani TaitajaPLUS - artesaani Kuva: Skills Finland / Jaakko Manninen Finalistit Elina Rinta-Harri Invalidiliiton Järvenpään Koulutuskeskus 1 / 6 Timo Siponen Invalidiliiton Järvenpään Koulutuskeskus Maria Tormonen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Aikuisten perusopetus 2018 Lisää ohjausta luku- ja kirjoitustaidon koulutus, aikuisten perusopetukseen valmistava koulutus, nykyinen aikuisten perusopetus yhdistyvät oppivelvollisuusiän

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 - Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT Tervetuloa

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista. Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja

Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista. Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja Koulutusta ohjaavat ajatukset ja tavoitteet Ministeriö Työnantaja Määrälliset tavoitteet Valmiudet Opiskelija Yliopisto Asiantuntija

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ 9 MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355 142 `0,3 50 80 M 40 x2 A 20 Ø35 5 n50-0,1 40-0,3 Ø 26-0,05 +0 Ø B + 0,3 55-0 36 Ra1.6 6 2x45 B +0 28-0,2 1x45 0,5x0,5 2x45 b 0,1 A Keskiöporaus sallitaan B-B Ra3.2 Ra1.6 ( ) 3 Designed by Checked by Approved

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2006-2007 Lukuvuonna 2006-2007 Musiikin laitoksella

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

Huippuosaamisen kasvupolku -malli

Huippuosaamisen kasvupolku -malli Huippuosaamisen kasvupolku -malli Mikä on Huippis? Kallioniemi&Hakio, LAMK Hyva kaytant6 MIKSI? - Nopeuttaa opintoja > tyoelamaan - Tukee alueellista strategiaa - Lisaa alan vetovoimaa - Tekee nakyvaksi

Lisätiedot

SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat. Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT

SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat. Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT AMKPEDA verstas Turku 4.11.2015 Lähtökohdat: Työelämän osaamisvaatimukset SeAMKin omat

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

opiskelijakunnat ympäri Suomen, yhteensä meitä on mukana 30.

opiskelijakunnat ympäri Suomen, yhteensä meitä on mukana 30. Onneksi olkoon opiskelupaikan saamisesta ammattikorkeakoulussamme. Koulun muodostamme me, opiskelijat, yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. Olemme yhteisö, jossa kaikkien on toimittava yhteisen hyvän eteen

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op 17.1. 12.12.2008 Palveluohjaaminen on sosiaali- ja terveysalalla käytetty asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 43 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Amk-opinnot Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA. (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi

KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA. (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi KIELENOPPIMISEN OSA-ALUEITA: 1.KUULLUN YMMÄRTÄMINEN 2.PUHUMINEN ENGLANTI 1-2 KURSSIEN ARVIOINNIN KOHTEET: 1. Tiedonhankinta

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä 1 Tämänhetkisiä ongelmia työn ja opintojen integroinnissa Opiskelijoiden opintojen aikaista työssäkäyntiä ja siinä syntyvää osaamista ei riittävässä

Lisätiedot

Puualasta Kaakkois Suomen kannatteleva voima. Seppo Auvinen 8.3.2012

Puualasta Kaakkois Suomen kannatteleva voima. Seppo Auvinen 8.3.2012 Puusta pitkälle Puualasta Kaakkois Suomen kannatteleva voima Seppo Auvinen 8.3.2012 Seppo Auvinen Koulutus: Kuopion koti ja taideteollisuusoppilaitos 2 v. puuala Jurvan käsi ja taideteollisuusoppilaitos

Lisätiedot

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Palkkahallinnossa olisi töitä.. Paljonko jäisi opiskeltavaa, kun olen Yritys kasvaa ja pitäisi johtaa Nuoret esimiehet ovat lujilla ja heille

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Kone- ja tuotantekniikan perustutkinto

Kone- ja tuotantekniikan perustutkinto Kone- ja tuotantekniikan perustutkinto Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 26.06.2017 115 Näyttötoimikunta 18.5.2017 Voimassa 1.8.2017 alkaen Sisällys Valmistustyöt... 3 Asennus- ja automaatiotyöt...

Lisätiedot

Ammattialakohtaisen opintokokonaisuuden toteutussuunnitelma

Ammattialakohtaisen opintokokonaisuuden toteutussuunnitelma Ammattialakohtaisen opintokokonaisuuden toteutussuunnitelma VE08 / Opetuksen suunnittelu ja arviointi / Opsa / 6op / 160h Opintojakson tavoitteena on suunnitella erilaisille opiskelijoille sopiviin oppimisympäristöihin

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus 2.10. 2007 Ohjelma 13.15-13.25 Tervetuloa ja tavoite 13.25 YPE opintojen esittely 13.40 TVT 8 op opintojen esittely 13.55 Koulutusten kytkennät ja suorittamismallit

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka. Laboratorioalan Ammatillisiin Opintoihin Tutustuminen

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka. Laboratorioalan Ammatillisiin Opintoihin Tutustuminen Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Laboratorioalan Ammatillisiin Opintoihin Tutustuminen Tekijä: lehtori Anna-Maija Talonen, Koulutuskeskus Tavastia Muokkaus Tarja Koskinen Tutustumisjakson tarkoitus

Lisätiedot

BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan

BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan Petteri Aro petteri.aro@oamk.fi Raija Westerlund raija.westerlund@oamk.fi 4.10.2012 Tampere Insinöörikoulutuksen foorumi BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan Koko yksikön tasolla Hankkeen tavoite

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisten perustutkintojen uudistuminen Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Infotilaisuus 7.12.2009 Perustutkinnon muodostuminen Ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti: 1. Ammatilliset

Lisätiedot

Työelämän taitojen harjoittelu teknologian käytettävyyden arvioinnin opetuksessa

Työelämän taitojen harjoittelu teknologian käytettävyyden arvioinnin opetuksessa Työelämän taitojen harjoittelu teknologian käytettävyyden arvioinnin opetuksessa Jenni Anttonen Tampere Unit for Computer-Human Interaction (TAUCHI) & Tampereen yliopiston käytettävyylaboratorio Tietojenkäsittelytieteiden

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa OSAAMISEN TUNNISTAMINEN (muk. Jäntti 2007) OPPIMISTEOT JA OSAAMISTAVOITTEET: OPPIMISTULOKSINA ARVIOINTI opiskelija opettaja arvioija

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op

OPETUSSUUNNITELMA. Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op sivu 1 (9) Amk:n hallitus 10.4.2013 Liite 3 OPETUSSUUNNITELMA Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op Kehitä ammattitaitoasi ja alaasi ennakoi tulevaisuutta

Lisätiedot