Hienopuusepän erikoistumisopinnot 30 op. Opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hienopuusepän erikoistumisopinnot 30 op. Opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Hienopuusepän erikoistumisopinnot 30 op Opetussuunnitelma Tommi Silvan

2 2 1. Taustaa koulutustarpeelle Metsäsektori on maailmanlaajuisessa murroksessa, jonka johdosta teollisuuden toimintaedellytykset ovat muuttuneet pysyvästi. Metsäteollisuuden perustuotteiden, sellun ja sahatavaran, osalta tuotanto kasvaa voimakkaasti edullisen raaka-aineen ja tuotantokustannusten alueilla. Suomi on ollut metsäteollisuuden teknologiajohtaja mutta nykyinen muuttunut toimintaympäristö ei takaa suomalaiselle puulle tai valmistusteknologialle erityisasemaa tai erityisetuja. Metsäsektorin kilpailukyvyn ylläpitäminen vaatii osaamistason jatkuvaa nostamista. Kansainvälistymisen, uusien innovaatioiden synnyttämisen, tutkimustulosten nopean soveltamisen, uusien yhteistyömahdollisuuksien selvittämisen ja kaikkien toimijoiden yhteisten tutkimusohjelmien avulla voidaan päästä tuloksiin, kun etsittään uusia keinoja selviytyä globaaleilla markkinoilla. Metsäteollisuuden sekä puutuoteteollisuuden strategioissa korostetaankin voimakkaasti uusien innovatiivisten tuotteiden sekä liiketoimintojen ja toimintatapojen kehittämistä. Tähän strategioiden muutokseen myös hienopuuseppäkoulutus omalta osaltaan vastaa. Pohjois-Karjalassa Keski-Karjalan seutukunnalla puutuotealalla on pitkät ansiokkaat perinteet. Keski-Karjalassa on valtakunnallisesti katsottuna kolmanneksi suurin puutuotealan keskittymä. Keski-Karjalan seutukunnalla työskentelee puutuoteteollisuudessa vuoden 2007 tilastojen mukaan yli 500 henkilöä. Puutuoteala on nostettu Keski-Karjalan elinkeinostrategiassa ja Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETIn toimintastrategiassa keskeiseksi kehittämisalueeksi. KETI ja alan yritysten edustajat ovat esittäneet ammattikorkeakoulutasoisen hienopuusepän koulutuksen kehittämistä Pohjois-Karjalaan. Koulutuksen pilottina toimivat Hienopuusepän erikoistumisopinnot suunnitellaan toteutettavaksi Keski-Karjalassa, koska puusepänteollisuudella ja erityisesti huonekalujen valmistuksella on seudulla pitkät ansiokkaat perinteet. Koulutus sopii jo olemassa olevaan koulutus- ja yritystilainfrastruktuuriin. Koulutus voidaan toteuttaa Kiteellä Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulun erikoistumisopintoina keväällä 2011 Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun pilottina. Uuden valtakunnalliseen koulutustarpeeseen vastaavaan koulutuksen aloittamisesta erikoistumisopintoina tukevat yhteyskeskusalan koulutuksesta saadut kokemukset. Suomessa korkeatasoisten huonekalujen valmistamisen ja puusisustamisen kasvuedellytykset ovat korkeatasoisen puusepänalan Pohjois-Karjalan yritysten synnyttämisessä ja kehittämisessä sekä alan erikoisosaajien yhteistyön kehittämisessä. Näihin elinkeinoelämän tarpeisiin soveltuvien ammatillisten asiantuntijoiden koulutusta ei ole Suomessa lainkaan. Muotoilukoulutuksessa keskitytään muotoilijoiden ja suunnittelijoiden koulutukseen ja insinööriopinnoissa pääpaino on prosessien ja tekniikan hallintaan tähtäävissä opinnoissa. Suomesta puuttuu kansainvälisesti korkeatasoinen puutuotealan koulutus, jollaisella on Ruotsissa ja Keski-Euroopassa pitkät perinteet. Samalla puuttuu korkeakoulutasoinen koulutus, jonka jälkeen voisi hakeutua puuseppäkoulutuksen am-

3 3 matilliseksi opettajaksi. Toteutettavan pilottikoulutuksen rinnalla suunnitellaankin ammattikorkeakoulutasoisia hienopuusepän opintoja. Hienopuusepän erikoistumisopintojen kohderyhmänä ovat riittävän alan perusosaamisen omaavat henkilöt (esim. muotoilija (AMK), artenomi (AMK) ja insinööri (AMK) sekä henkilöt, joilla on alan pitkä ja monipuolinen alan työkokemus). Tässä pilottikoulutuksessa on oleellista myös Taideteollisen korkeakoulun ja kansainvälisen osaamisen tuominen tukemaan Pohjois-Karjalan puutuotealan osaamista ja kehittämistä. 2. Koulutuksen yleiskuvaus ja tavoitteet Hienopuusepän erikoistumisopinnot tähtäävät puuseppien yhteistyön kehittymiseen arkkitehtien ja muotoilijoiden kanssa. Tämä luo perustan paremmalle yhteistyölle työelämässä. Huonekalusuunnittelijoiden/arkkitehtien ja puuseppien yhteistyö on olennaista tulosten saavuttamisen kannalta. Koulutuksessa pyritään pureutumaan juuri tähän ongelmaan. 3. Opintojen toteutustapa ja opettajat Kaikki opintojaksot toteutetaan ns. intensiiviopintojaksoina. Tämä tarkoittaa, että vain yhtä opintojaksoa toteutetaan kerrallaan. Seuraava opintojakso alkaa vasta edellisen opintojakson päätyttyä ja töiden esittelyn jälkeen. Erikoistumisopinnot järjestetään lähiopetuksena Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Ammattiopisto Kiteen tiloissa päiväopintoina tammi-toukokuussa Ohjaavina opettajina toimivat alan kotimaiset ja kansainväliset huippuosaajat. 4. Opintojen pedagogiset ratkaisut Erikoistumisopintoihin osallistuva opiskelija on itseohjautuva yksilö, joka pystyy ottamaan vastuun opiskelustaan, on toimiva, aktiivinen, suunnitelmallinen, avoin ja joustava. Hän kykenee arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja hakee tarvittaessa tukea oppimisensa arviointiin myös ulkopuolelta. 5. Oppimisen arviointi Kunkin opintojakson hyväksyttävästi suorittaminen edellyttää tiettyjen, opiskelijoille ennalta ilmoitettujen ja sovittujen kriteerien täyttymistä. jen hyväksymiskriteerit perustuvat opintojaksojen luonteesta, tavoitteista sekä toteuttamistavoista riippuen opiskelijoiden aktiivisuuteen, sitoutumiseen, itseohjautuvuuteen ja vastuunottamiseen sekä laadullisiin ja määrällisiin kriteereihin.

4 4 6. Koulutustilat ja niiden varustus Konesali, jonka varustukseen tulee kuulua seuraavat laitteet ja välineet: oikohöylä tasohöylä tarkistuspyörösaha vannesaha leveänauhahiomakone reunanauhahiomakone alajyrsin + syöttölaite porataltta monikarapora pylväspora viilutuspuristin sorvi kisko- ja käsipuristimia käsityökoneita (liitosjyrsin, pistosaha, epäkeskohiomakone, käsijyrsin ym.) opintojaksosta Tuotannon välineet eteenpäin CNC-työstökeskus tai vastaava Pintakäsittelytila / maalaamo Erillinen penkkisali / työtila konesalista erillään (oma luokka) 7. Opiskelijan varustus Jokaisella opiskelijalla tulee olla koko ajan käytössä seuraavat välineet: höyläpenkki / työpöytä peruskäsityövälineet opiskelijat hankkivat lisäksi omia työkaluja opintojen aikana mielellään kannettava tietokone

5 5 8. t Opinnot sisältävät seuraavat opintojaksot: Perusopinnot, puu, 8 opintopistettä Visuaalinen kommunikointi ja suunnittelun työvälineet, 3 opintopistettä Tuotannon välineet, 2 opintopistettä Ergonomia, 1 opintopistettä Yrittäjyys, 2 opintopistettä Johdatus puun käyttöön arkkitehtuurissa, 1 opintopistettä Johdatus puukalustevalmistukseen ja sen suunnitteluun, 3 opintopistettä Työpaja, kansainvälinen yhteistyöprojekti arkkitehtien / huonekalusuunnittelijoiden kanssa, 10 opintopistettä Yksi opintopiste vastaa opiskelijan 27 tunnin työpanosta Perusopinnot, puu, 8 opintopistettä Opinnot alkavat puun perusopinnoilla, jotka toteutetaan pääosin pajatyöskentelynä opettajan ohjauksessa. lla syvennytään puun ominaisuuksiin juuri hienopuusepän ammatin kannalta alkaen oikean puun valinnasta, tutustutaan perustyöstömenetelmiin sekä eri puumateriaaleihin. Samoin tutuiksi tulevat erilaiset liitokset, liimat sekä pintakäsittelymenetelmät. Oppiminen tapahtuu annettujen harjoitustöiden avulla, jotka opiskelijoiden tulee suorittaa hyväksytysti. lla käydään myös läpi koneelliset työstömenetelmät, kuten CNC ja robottityöstö. on voi kuulua myös tarvittaessa kirjallisia tehtäviä, luentoja sekä kirjallisuutta. Perusopinnot, puu, 8 opintopistettä Konesali, luokkahuone Käytettävän materiaalin opiskelija kustantaa itse Osaamistavoitteena on puun käytön oppiminen hienopuusepän ammatin näkökulmasta sekä eri tuotantomenetelmiin syventyminen. lla syvennytään puun materiaalioppiin hienopuusepän ammatilliselta näkökannalta (puun ominaisuudet, puun valinta, puun työstö). Samoin syvennytään puuntyöstömenetelmiin, niin käsin työstömenetelmiin kuin koneelliseen työstöön.

6 6 Edeltävät opinnot puun yleiset ominaisuudet puulajien ominaisuudet levymateriaalit koneelliset perustyöstötekniikat liitokset liimat ja liimaus Pintakäsittely Käsityökalujen teroitus Käsityökalujen käyttö CNC-työstö Robottityöstö, vesileikkaus, laser pääosin harjoitustyön avulla Ei edellytetä 216 tuntia, josta kontaktiopetusta 65 tuntia, ohjattua työskentelyä 108 tuntia ja itsenäistä opiskelua 43 tuntia Tehtävät, luennot, työpajatoiminta, kirjallisuus: Matti Kärkkäinen: Puun rakenne ja ominaisuudet, soveltuvin osin suomi Vierailevat opettajat: Matti Kärkkäinen (?), CNC-opettaja 8.2. Visuaalinen kommunikointi ja suunnittelun työvälineet, 3 opintopistettä Hienopuuseppä joutuu ammatissaan jatkuvasti tulkitsemaan kuvia ja piirustuksia sekä toimimaan annetun materiaalin perusteella. Tästä syystä tämän materiaalin ymmärtäminen ja niiden avulla kommunikointi asiakkaan kanssa on ammatissa erittäin tärkeä tekijä. n aikana tuotetaan itse työkuvia, piirustuksia ja mallinnuksia opettajan valitsemista kalusteista sekä tulkitaan annettua ja itse tehtyä kuvamateriaalia. Jakson aikana valmistetaan kuvia käsin piirtämällä sekä tietokoneavusteisesti CAD- ja Rhinoceros -ohjelmilla.

7 7 Suunnittelun työvälineet ja visuaalinen kommunikointi 3 opintopistettä Edeltävät opinnot Perusopinnot Luokkahuone, tietokoneluokka 3D mallinnusohjelma Rhinoceros, CAD-ohjelma, tietokoneet Tavoitteena visuaalisen kommunikoinnin ymmärtäminen/oppiminen ja sen työvälineiden harjoittelu käytännön työssä. Tutustutaan yleisimpiin suunnittelun työvälineisiin, tietokoneavusteiseen suunnitteluun sekä tehdään harjoitustyö (toteutetaan jo olemassa olevat piirustukset mahdollisimman tarkasti), jonka avulla opitaan piirustusten merkitys työssä. Perehdytään kuvien, piirustusten tulkintaan ammatilliselta kannalta. lla tutkitaan mittakuvia, niiden merkitystä suunnitteluun ja toteutukseen. Piirtäminen (mallista, vapaalla kädellä), opitaan luonnostelemaan ajatuksia CAD 3D-ohjelmat (Rhinoceros) Suunnittelupiirustukset Työpiirustukset Tehtävät, luennot 81 tuntia, josta kontaktiopetusta 20 tuntia, ohjattua työskentelyä 20 tuntia ja itsenäistä opiskelua 41 tuntia Suomi Opettaja (teknisesti orientoitunut suunnittelija)

8 8.3. Tuotannon välineet, 2 opintopistettä HIENOPUUSEPÄN ERIKOISTUMISOPINNOT 8 Oikean työstömenetelmän käytöllä oikeaan aikaan saavutetaan paras laatu ja samalla paras rahallinen hyöty tuotteessa. lla syvennytään tuotteen arvonmuodostuksen ketjuun ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Käydään läpi käsityöstö- sekä tietokoneohjatun koneellisen työstön menetelmiä. Työskentely tapahtuu pääosin pajalla, mutta jaksoon voi kuulua tarvittaessa vierailuja alan yrityksissä. Edeltävät opinnot Tuotannon välineet 2 opintopistettä Luokkahuone Käytettävän materiaalin opiskelija kustantaa itse Tavoitteena on oppia soveltamaan eri puuntyöstömenetelmiä tuotteen arvonmuodostuksen kannalta. Tutustutaan tuotantotekniikan arvonmuodostukseen (vierailu alan yrityksissä, jos tarpeen) hienopuusepän ammatin kannalta. Tehdään harjoituksia pajalla eri välineillä. Tutkitaan tuotteen arvonmuodostusta eri tuotantomenetelmillä Tehtävät, vierailut, työpajatoiminta 54 tuntia, josta kontaktiopetusta 17 tuntia, ohjattua työskentelyä 27 tuntia ja itsenäistä opiskelua 10 tuntia suomi

9 Ergonomia, 1 opintopiste Kalusteen mitoitus perustuu aina ergonomisiin mittoihin. Ergonomian opintojaksolla opitaan ihmisen ergonomian perusteet sekä eri kohderyhmien ergonomiset eroavaisuudet. Esimerkiksi vanhuksilla on erilaiset tarpeet kuin nuorilla tai lapsilla. Opetus muodostuu luennoista, tehtävänannoista sekä alan kirjallisuudesta. on kuuluu myös tentti. Edeltävät opinnot Ergonomia 1 opintopiste Luokkahuone Käytettävän materiaalin opiskelija kustantaa itse Tavoitteena oppia ergonomian perusteet kalustesuunnittelussa ja (sisustus)arkkitehtuurissa. Kalusteiden mitoitus Eri käyttäjäryhmien mitoitus Ihmisen ergonomia, mitoitus Tehtävät, luennot, työpajatoiminta 27 tuntia, josta kontaktiopetusta 19 tuntia ja itsenäistä opiskelua 8 tuntia suomi

10 Yrittäjyys, 2 opintopistettä Yrittäjän tulee selvittää jo ennen liiketoiminnan aloittamista suunnitellun toiminnan kannattavuus. Tämä vaatii liiketoimintasuunnitelman, hinta-arvioinnin ja kustannuslaskennat. Samoin yrityksellä tulee olla markkinointiosaamista, joka vaatii myös asiakkaan tuntemista. Näihin ongelmiin pureudutaan Yrittäjyys opintojaksolla luentojen, tehtävien, kirjallisuuden ja vierailevan luennoitsijan myötä. Luennoitsija kertoo omalla käytännön kokemuksella yrittäjyyden sudenkuopista ja mahdollisuuksista. Edeltävät opinnot Yrittäjyys 2 opintopistettä Luokkahuone Käytettävän materiaalin opiskelija kustantaa itse Tavoitteena perehtyä yritystoiminnan kannalta tärkeisiin perustekijöihin. lla opitaan yritystoiminnan tärkeimmät perusteet. Vierailevana opettajana alan yrittäjä, joka omalla kokemuksellaan voi tuoda esiin todelliset ongelmakohdat yritystoiminnassa. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Kustannuslaskennan perusteet Hinnoittelu Hinnan perustelu Designtuotteiden markkinointi Asiakassegmentointi Informaatiokanavat Työpajatöiden näyttelyn rakentaminen Tehtävät, luennot 54 tuntia, josta kontaktiopetusta 27 tuntia, ohjattua työskentelyä 137 tuntia ja itsenäistä opiskelua 14 tuntia suomi

11 Johdatus puun käyttöön arkkitehtuurissa, 1 opintopiste Hienopuusepän opinnoissa on mahdollisuus keskittyä joko arkkitehtuurin tai kalustesuunnittelun alalle. Tällä opintojaksolla tutustutaan arkkitehtuurin ja hienopuusepän yhteistyöhön esimerkein. Vieraileva luennoitsija kertoo toteutuneita esimerkkejä onnistuneesta yhteistyöstä, tutustutaan muualla maailmalla toteutettuihin kohteisiin kirjallisuuden ja netin avulla sekä saadaan tietoa tärkeistä viranomaisohjeista ja määräyksistä puurakentamisessa. Vierailu esimerkkikohteessa, jossa puusepän ammattitaito ja puuarkkitehtuuri on onnistuneesti toteutettu. Edeltävät opinnot Johdatus puun käyttöön arkkitehtuurissa 1 opintopiste Luokkahuone Käytettävän materiaalin opiskelija kustantaa itse lla tavoitteena on arkkitehdin ja hienopuusepän yhteistyön ymmärtäminen ja yhteistyön etujen hyödyntäminen. Esimerkkiprojektien esittelyt, joissa on toteutunut yhteistyö. Vierailija (luento tai opintojakson vetäjä) arkkitehti tai esim. rakennusinsinööri. Tutustumiskäynti esimerkkikohteeseen Katsaus eurooppalaiseen puuarkkitehtuuriin Eri puulajien käyttö rakentamisessa Viranomaisohjeet ja määräykset Tehtävät, luennot 27 tuntia, josta kontaktiopetusta 19 tuntia ja itsenäistä opiskelua 8 tuntia Kirjallisuus Unto Siikanen, Puurakentaminen suomi

12 Johdatus puukalustevalmistukseen ja sen suunnitteluun, 3 opintopistettä Tämä kurssi on johdatusta tulevaan Työpaja opintojaksoon. Jakson aikana käydään läpi kaikki kalustevalmistuksen suunnittelun ja itse valmistuksen vaiheet ja niihin vaikuttavat tekijät. Jakson lopussa yhteistyöyritykseltä saadaan tehtävänanto Työpaja opintojaksolla suoritettavaan työhön. Tässä vaiheessa tulee käytännössä testiin aikaisemmilla opintojaksoilla opitut tiedot ja taidot. Yhteistyö yrityksen ja toteuttajan välillä alkaa realisoitua jolloin testataan myös kommunikointitaidot. toteutetaan suomen ja englannin kielellä. Edeltävät opinnot Johdatus puukalustevalmistukseen ja sen suunnitteluun 3 opintopistettä Luokkahuone Käytettävän materiaalin opiskelija kustantaa itse Tavoitteena on kalustevalmistuksen ja valmistuksen suunnittelun eri vaiheiden ymmärtäminen. Johdanto (puu)kalustevalmistukseen, suunnitteluprosessiin, suunnittelun työvälineisiin, suunnittelijan ja hienopuusepän yhteistyön merkitykseen. Vieraileva kansainvälinen tai kotimainen yhteistyöyritys, jonka tuote valmistetaan Työpaja- opintojaksolla. toimii johdantona Työpajaan. Rakenteiden mitoitus Liitosratkaisut Helat Oheismateriaalit (metallit, muovit, lasi ym) Tehtävät, luennot, työpajatoiminta 81 tuntia, josta kontaktiopetusta 24 tuntia, ohjattua työskentelyä 140 tuntia ja itsenäistä opiskelua 17 tuntia suomi / englanti

13 Työpaja, kansainvälinen yhteistyöprojekti arkkitehtien / huonekalusuunnittelijoiden kanssa, 10 opintopistettä Jo edellisellä opintojaksolla aloitettu yhteistyö toteutuu tällä kurssilla. Yrityksen antama työtehtävä toteutetaan tinkimättä suunnittelijan ideoista. Tämä tarkoittaa vaikeiden yksityiskohtien ratkaisua sekä kommunikointitaitoa yrityksen ja tekijän välillä. Jakson keskellä yrityksen kanssa tarkistetaan työn eteneminen ja tehdään tarvittavia korjauksia toteutukseen. Lopuksi työt esitellään ja arvioidaan. tulee antamaan haasteita opiskelijalle sekä tuntumaa kansainväliseen kalustesuunnitteluun huippusuunnittelijoiden kanssa. Töistä järjestetään näyttely ja ne tullaan esittelemään mediassa yhdessä suunnittelijoiden ja toteuttajien kanssa. Edeltävät opinnot Työpaja, kansainvälinen yhteistyöprojekti arkkitehtien/ huonekalusuunnittelijoiden kanssa 10 opintopistettä Konesali, luokkahuone Käytettävän materiaalin kustantavat yhteistyöyritykset Tavoitteena on asiakastyön tavoitteiden ymmärtäminen ja tavoitteen saavuttamiseen edellyttävien tekijöiden oppiminen. Työpaja muodostaa opinnoissa ehdottomasti suurimman ja tärkeimmän osan. Sen aikana viedään käytäntöön edeltävissä opinnoissa saadut opit. Opiskelijan tulee ymmärtää suunnittelijan idea ja toteuttaa se mahdollisimman tarkasti menettämättä tuotteen alkuperäistä ideaa. Sen toteuttaakseen hänen tulee ratkaista teknisiä ongelmia niin materiaalien kuin tuotantoteknologian suhteen. Työpaja toteutetaan käytännön yhteistyöprojektina, jossa osallisina ovat opiskelija, puuseppämestari ja kansainvälinen tai kotimainen kalustesuunnittelija/arkkitehti Projektin tuloksena syntyy valmis tuote, joka on suunnattu kansainvälisille markkinoille Alan kansainvälisen ammattilaisen ohjaus Tehtävät, työpajatoiminta 270 tuntia, josta kontaktiopetusta 27 tuntia, ohjattua työskentelyä 189 tuntia ja itsenäistä opiskelua 54 tuntia

14 14 suomi, englanti

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Opetussuunnitelma 2014-2015 28.10.2014 1 Sisällysluettelo YDINOSAAMINEN 210 OP... 16 PERUSOPINNOT 60 OP (1.vuosi)... 16 Muotoilun perusteet

Lisätiedot

Muotoilun koulutusohjelma

Muotoilun koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Kulttuurialan Muotoilija (AMK) ammattikorkeakoulututkinto GRAAFINEN SUUNNITTELU Tavoitteet Tavoitteena on oppia laaja ja monipuolinen perusta graafisesta

Lisätiedot

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet...

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet... 1. Prosessi- ja materiaalitekniikka................................................................................. 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti OPINTO-OPAS 2012 201 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Muotoilun koulutusohjelma 240 op Muotoiluteollisuuden suuntautumisvaihtoehto Ajoneuvomuotoilu MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2004. Syksyllä 2004 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat

OPINTO-OPAS 2004. Syksyllä 2004 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat OPINTO-OPAS 2004 Syksyllä 2004 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Joensuu 2004 Julkaisija: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Toimittajat: Koulutusohjelmajohtajat

Lisätiedot

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KUOPION MUOTOILUAKATEMIA Opinto-opas 2008 aloittaneet MUOTOILUN TUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS PL 98, Piispankatu 8, 70101 Kuopio Puh. (017) 308 111, Fax (017) 308 222 Email:

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot... 2 2. Pedagoginen ajattelu... 3 3. Koulutuksen strategia... 4 4. Kuvaus jalkinealasta...

Sisällysluettelo. 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot... 2 2. Pedagoginen ajattelu... 3 3. Koulutuksen strategia... 4 4. Kuvaus jalkinealasta... Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto Jalkinealan koulutusohjelma SUUTARI opetussuunnitelma 19.8.2013 6.10.2014 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot... 2 2. Pedagoginen ajattelu... 3

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puualan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puualan perustutkinto 2 3 1. TUTKINTOKOHTAINEN OSA... 4 2. KUVAUS KOULUTUSALASTA... 4 3. TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 4 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMISPERIAATTEET... 4 LUKUSUUNNITELMA... 6 TUTKINNON OSAT... 9 Pakolliset

Lisätiedot

Puualan perustutkinto, puuseppä

Puualan perustutkinto, puuseppä Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Puualan perustutkinto, puuseppä 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Puualan perustutkinnon, puuseppä, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena

Lisätiedot

Kulttuuriala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI

Kulttuuriala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI Johtokunnan hyväksymä 28.9.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 2.5.2011

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO Sisustuksen koulutusohjelma SISUSTAJA

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO Sisustuksen koulutusohjelma SISUSTAJA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO Sisustuksen koulutusohjelma SISUSTAJA Salpauksen ammattiosaamisentoimikunta 18.2.2010 Johtokunnan hyväksymä

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala OPINTO-OPAS 2012 201 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 240 op Muovitekniikan suuntautumisvaihtoehto Puutekniikan suuntautumisvaihtoehto Tekstiili- ja vaatetustekniikan

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala Artesaani, työtoiminnanohjausala Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto

Lisätiedot

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA INSINÖÖRI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA INSINÖÖRI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA INSINÖÖRI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 240 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2015 Hyväksytty 31.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

Harjoittelun käsikirja

Harjoittelun käsikirja Harjoittelun käsikirja Ohjeita opiskelijalle, harjoittelun ohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle Humakin amk-perustutkinot Hyväksytty joulukuussa 2013 Opintoprosessiryhmä Sisällys 1 Humak lyhyesti... 3

Lisätiedot

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU SALON SEUDUN Yrittäjyyskasvatuksen polku...3 Arvot yrittäjyyskasvatuksen polulla...5 Toimijat ja tehtävävastuut...6 Perusasteen yrittäjyyskasvatus...8 Toisenasteen yrittäjyykasvatus...15 Korkea-asteen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani

OPETUSSUUNNITELMA. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP)

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) A m m a t i l l i n e n o p e t t a j a k o r k e a k o u l u AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 SISÄLLYS Lukijalle... 3 Opettajan osaaminen opintojen tavoitteena...

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO. Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET

SUORITETTAVA TUTKINTO. Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Muotoilun koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Aikuiskoulutussovellukset - Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Insinööri (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Insinööri (AMK) OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA 2010-2014 0/13 MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Insinööri (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 240 op Opintojen kestoaika 2010-2014 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa

Lisätiedot

INNOVAATIOKOMPETENSSEJA MITTAAMASSA

INNOVAATIOKOMPETENSSEJA MITTAAMASSA Meiju Räsänen (toim.) INNOVAATIOKOMPETENSSEJA MITTAAMASSA Opas innovaatiovalmiuksien arviointiin 441 729 Innovaatiokompetenssien mittaaminen -hankkeen on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto. Julkaisun

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, WKONS09

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, WKONS09 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, WKONS09 SUORITETTAVA TUTKINTO Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri(AMK), 240 op TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Kone- ja tuotantotekniikan insinöörikoulutuksessa

Lisätiedot

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen Klikkaa www.nettiluotsi.fi 1 Opas on tuotettu Keski-Pohjanmaan toisen asteen virtuaalikouluhankkeessa. Hankkeessa ovat olleet mukana: Kannuksen lukio Kiviniityn

Lisätiedot

KÄSITYÖNTEKIJÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

KÄSITYÖNTEKIJÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto KÄSITYÖNTEKIJÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. KÄSITYÖNTEKIJÄN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1. NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2.

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Puualan perustutkinto

Lisätiedot