Hienopuusepän erikoistumisopinnot 30 op. Opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hienopuusepän erikoistumisopinnot 30 op. Opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Hienopuusepän erikoistumisopinnot 30 op Opetussuunnitelma Tommi Silvan

2 2 1. Taustaa koulutustarpeelle Metsäsektori on maailmanlaajuisessa murroksessa, jonka johdosta teollisuuden toimintaedellytykset ovat muuttuneet pysyvästi. Metsäteollisuuden perustuotteiden, sellun ja sahatavaran, osalta tuotanto kasvaa voimakkaasti edullisen raaka-aineen ja tuotantokustannusten alueilla. Suomi on ollut metsäteollisuuden teknologiajohtaja mutta nykyinen muuttunut toimintaympäristö ei takaa suomalaiselle puulle tai valmistusteknologialle erityisasemaa tai erityisetuja. Metsäsektorin kilpailukyvyn ylläpitäminen vaatii osaamistason jatkuvaa nostamista. Kansainvälistymisen, uusien innovaatioiden synnyttämisen, tutkimustulosten nopean soveltamisen, uusien yhteistyömahdollisuuksien selvittämisen ja kaikkien toimijoiden yhteisten tutkimusohjelmien avulla voidaan päästä tuloksiin, kun etsittään uusia keinoja selviytyä globaaleilla markkinoilla. Metsäteollisuuden sekä puutuoteteollisuuden strategioissa korostetaankin voimakkaasti uusien innovatiivisten tuotteiden sekä liiketoimintojen ja toimintatapojen kehittämistä. Tähän strategioiden muutokseen myös hienopuuseppäkoulutus omalta osaltaan vastaa. Pohjois-Karjalassa Keski-Karjalan seutukunnalla puutuotealalla on pitkät ansiokkaat perinteet. Keski-Karjalassa on valtakunnallisesti katsottuna kolmanneksi suurin puutuotealan keskittymä. Keski-Karjalan seutukunnalla työskentelee puutuoteteollisuudessa vuoden 2007 tilastojen mukaan yli 500 henkilöä. Puutuoteala on nostettu Keski-Karjalan elinkeinostrategiassa ja Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETIn toimintastrategiassa keskeiseksi kehittämisalueeksi. KETI ja alan yritysten edustajat ovat esittäneet ammattikorkeakoulutasoisen hienopuusepän koulutuksen kehittämistä Pohjois-Karjalaan. Koulutuksen pilottina toimivat Hienopuusepän erikoistumisopinnot suunnitellaan toteutettavaksi Keski-Karjalassa, koska puusepänteollisuudella ja erityisesti huonekalujen valmistuksella on seudulla pitkät ansiokkaat perinteet. Koulutus sopii jo olemassa olevaan koulutus- ja yritystilainfrastruktuuriin. Koulutus voidaan toteuttaa Kiteellä Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulun erikoistumisopintoina keväällä 2011 Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun pilottina. Uuden valtakunnalliseen koulutustarpeeseen vastaavaan koulutuksen aloittamisesta erikoistumisopintoina tukevat yhteyskeskusalan koulutuksesta saadut kokemukset. Suomessa korkeatasoisten huonekalujen valmistamisen ja puusisustamisen kasvuedellytykset ovat korkeatasoisen puusepänalan Pohjois-Karjalan yritysten synnyttämisessä ja kehittämisessä sekä alan erikoisosaajien yhteistyön kehittämisessä. Näihin elinkeinoelämän tarpeisiin soveltuvien ammatillisten asiantuntijoiden koulutusta ei ole Suomessa lainkaan. Muotoilukoulutuksessa keskitytään muotoilijoiden ja suunnittelijoiden koulutukseen ja insinööriopinnoissa pääpaino on prosessien ja tekniikan hallintaan tähtäävissä opinnoissa. Suomesta puuttuu kansainvälisesti korkeatasoinen puutuotealan koulutus, jollaisella on Ruotsissa ja Keski-Euroopassa pitkät perinteet. Samalla puuttuu korkeakoulutasoinen koulutus, jonka jälkeen voisi hakeutua puuseppäkoulutuksen am-

3 3 matilliseksi opettajaksi. Toteutettavan pilottikoulutuksen rinnalla suunnitellaankin ammattikorkeakoulutasoisia hienopuusepän opintoja. Hienopuusepän erikoistumisopintojen kohderyhmänä ovat riittävän alan perusosaamisen omaavat henkilöt (esim. muotoilija (AMK), artenomi (AMK) ja insinööri (AMK) sekä henkilöt, joilla on alan pitkä ja monipuolinen alan työkokemus). Tässä pilottikoulutuksessa on oleellista myös Taideteollisen korkeakoulun ja kansainvälisen osaamisen tuominen tukemaan Pohjois-Karjalan puutuotealan osaamista ja kehittämistä. 2. Koulutuksen yleiskuvaus ja tavoitteet Hienopuusepän erikoistumisopinnot tähtäävät puuseppien yhteistyön kehittymiseen arkkitehtien ja muotoilijoiden kanssa. Tämä luo perustan paremmalle yhteistyölle työelämässä. Huonekalusuunnittelijoiden/arkkitehtien ja puuseppien yhteistyö on olennaista tulosten saavuttamisen kannalta. Koulutuksessa pyritään pureutumaan juuri tähän ongelmaan. 3. Opintojen toteutustapa ja opettajat Kaikki opintojaksot toteutetaan ns. intensiiviopintojaksoina. Tämä tarkoittaa, että vain yhtä opintojaksoa toteutetaan kerrallaan. Seuraava opintojakso alkaa vasta edellisen opintojakson päätyttyä ja töiden esittelyn jälkeen. Erikoistumisopinnot järjestetään lähiopetuksena Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Ammattiopisto Kiteen tiloissa päiväopintoina tammi-toukokuussa Ohjaavina opettajina toimivat alan kotimaiset ja kansainväliset huippuosaajat. 4. Opintojen pedagogiset ratkaisut Erikoistumisopintoihin osallistuva opiskelija on itseohjautuva yksilö, joka pystyy ottamaan vastuun opiskelustaan, on toimiva, aktiivinen, suunnitelmallinen, avoin ja joustava. Hän kykenee arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja hakee tarvittaessa tukea oppimisensa arviointiin myös ulkopuolelta. 5. Oppimisen arviointi Kunkin opintojakson hyväksyttävästi suorittaminen edellyttää tiettyjen, opiskelijoille ennalta ilmoitettujen ja sovittujen kriteerien täyttymistä. jen hyväksymiskriteerit perustuvat opintojaksojen luonteesta, tavoitteista sekä toteuttamistavoista riippuen opiskelijoiden aktiivisuuteen, sitoutumiseen, itseohjautuvuuteen ja vastuunottamiseen sekä laadullisiin ja määrällisiin kriteereihin.

4 4 6. Koulutustilat ja niiden varustus Konesali, jonka varustukseen tulee kuulua seuraavat laitteet ja välineet: oikohöylä tasohöylä tarkistuspyörösaha vannesaha leveänauhahiomakone reunanauhahiomakone alajyrsin + syöttölaite porataltta monikarapora pylväspora viilutuspuristin sorvi kisko- ja käsipuristimia käsityökoneita (liitosjyrsin, pistosaha, epäkeskohiomakone, käsijyrsin ym.) opintojaksosta Tuotannon välineet eteenpäin CNC-työstökeskus tai vastaava Pintakäsittelytila / maalaamo Erillinen penkkisali / työtila konesalista erillään (oma luokka) 7. Opiskelijan varustus Jokaisella opiskelijalla tulee olla koko ajan käytössä seuraavat välineet: höyläpenkki / työpöytä peruskäsityövälineet opiskelijat hankkivat lisäksi omia työkaluja opintojen aikana mielellään kannettava tietokone

5 5 8. t Opinnot sisältävät seuraavat opintojaksot: Perusopinnot, puu, 8 opintopistettä Visuaalinen kommunikointi ja suunnittelun työvälineet, 3 opintopistettä Tuotannon välineet, 2 opintopistettä Ergonomia, 1 opintopistettä Yrittäjyys, 2 opintopistettä Johdatus puun käyttöön arkkitehtuurissa, 1 opintopistettä Johdatus puukalustevalmistukseen ja sen suunnitteluun, 3 opintopistettä Työpaja, kansainvälinen yhteistyöprojekti arkkitehtien / huonekalusuunnittelijoiden kanssa, 10 opintopistettä Yksi opintopiste vastaa opiskelijan 27 tunnin työpanosta Perusopinnot, puu, 8 opintopistettä Opinnot alkavat puun perusopinnoilla, jotka toteutetaan pääosin pajatyöskentelynä opettajan ohjauksessa. lla syvennytään puun ominaisuuksiin juuri hienopuusepän ammatin kannalta alkaen oikean puun valinnasta, tutustutaan perustyöstömenetelmiin sekä eri puumateriaaleihin. Samoin tutuiksi tulevat erilaiset liitokset, liimat sekä pintakäsittelymenetelmät. Oppiminen tapahtuu annettujen harjoitustöiden avulla, jotka opiskelijoiden tulee suorittaa hyväksytysti. lla käydään myös läpi koneelliset työstömenetelmät, kuten CNC ja robottityöstö. on voi kuulua myös tarvittaessa kirjallisia tehtäviä, luentoja sekä kirjallisuutta. Perusopinnot, puu, 8 opintopistettä Konesali, luokkahuone Käytettävän materiaalin opiskelija kustantaa itse Osaamistavoitteena on puun käytön oppiminen hienopuusepän ammatin näkökulmasta sekä eri tuotantomenetelmiin syventyminen. lla syvennytään puun materiaalioppiin hienopuusepän ammatilliselta näkökannalta (puun ominaisuudet, puun valinta, puun työstö). Samoin syvennytään puuntyöstömenetelmiin, niin käsin työstömenetelmiin kuin koneelliseen työstöön.

6 6 Edeltävät opinnot puun yleiset ominaisuudet puulajien ominaisuudet levymateriaalit koneelliset perustyöstötekniikat liitokset liimat ja liimaus Pintakäsittely Käsityökalujen teroitus Käsityökalujen käyttö CNC-työstö Robottityöstö, vesileikkaus, laser pääosin harjoitustyön avulla Ei edellytetä 216 tuntia, josta kontaktiopetusta 65 tuntia, ohjattua työskentelyä 108 tuntia ja itsenäistä opiskelua 43 tuntia Tehtävät, luennot, työpajatoiminta, kirjallisuus: Matti Kärkkäinen: Puun rakenne ja ominaisuudet, soveltuvin osin suomi Vierailevat opettajat: Matti Kärkkäinen (?), CNC-opettaja 8.2. Visuaalinen kommunikointi ja suunnittelun työvälineet, 3 opintopistettä Hienopuuseppä joutuu ammatissaan jatkuvasti tulkitsemaan kuvia ja piirustuksia sekä toimimaan annetun materiaalin perusteella. Tästä syystä tämän materiaalin ymmärtäminen ja niiden avulla kommunikointi asiakkaan kanssa on ammatissa erittäin tärkeä tekijä. n aikana tuotetaan itse työkuvia, piirustuksia ja mallinnuksia opettajan valitsemista kalusteista sekä tulkitaan annettua ja itse tehtyä kuvamateriaalia. Jakson aikana valmistetaan kuvia käsin piirtämällä sekä tietokoneavusteisesti CAD- ja Rhinoceros -ohjelmilla.

7 7 Suunnittelun työvälineet ja visuaalinen kommunikointi 3 opintopistettä Edeltävät opinnot Perusopinnot Luokkahuone, tietokoneluokka 3D mallinnusohjelma Rhinoceros, CAD-ohjelma, tietokoneet Tavoitteena visuaalisen kommunikoinnin ymmärtäminen/oppiminen ja sen työvälineiden harjoittelu käytännön työssä. Tutustutaan yleisimpiin suunnittelun työvälineisiin, tietokoneavusteiseen suunnitteluun sekä tehdään harjoitustyö (toteutetaan jo olemassa olevat piirustukset mahdollisimman tarkasti), jonka avulla opitaan piirustusten merkitys työssä. Perehdytään kuvien, piirustusten tulkintaan ammatilliselta kannalta. lla tutkitaan mittakuvia, niiden merkitystä suunnitteluun ja toteutukseen. Piirtäminen (mallista, vapaalla kädellä), opitaan luonnostelemaan ajatuksia CAD 3D-ohjelmat (Rhinoceros) Suunnittelupiirustukset Työpiirustukset Tehtävät, luennot 81 tuntia, josta kontaktiopetusta 20 tuntia, ohjattua työskentelyä 20 tuntia ja itsenäistä opiskelua 41 tuntia Suomi Opettaja (teknisesti orientoitunut suunnittelija)

8 8.3. Tuotannon välineet, 2 opintopistettä HIENOPUUSEPÄN ERIKOISTUMISOPINNOT 8 Oikean työstömenetelmän käytöllä oikeaan aikaan saavutetaan paras laatu ja samalla paras rahallinen hyöty tuotteessa. lla syvennytään tuotteen arvonmuodostuksen ketjuun ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Käydään läpi käsityöstö- sekä tietokoneohjatun koneellisen työstön menetelmiä. Työskentely tapahtuu pääosin pajalla, mutta jaksoon voi kuulua tarvittaessa vierailuja alan yrityksissä. Edeltävät opinnot Tuotannon välineet 2 opintopistettä Luokkahuone Käytettävän materiaalin opiskelija kustantaa itse Tavoitteena on oppia soveltamaan eri puuntyöstömenetelmiä tuotteen arvonmuodostuksen kannalta. Tutustutaan tuotantotekniikan arvonmuodostukseen (vierailu alan yrityksissä, jos tarpeen) hienopuusepän ammatin kannalta. Tehdään harjoituksia pajalla eri välineillä. Tutkitaan tuotteen arvonmuodostusta eri tuotantomenetelmillä Tehtävät, vierailut, työpajatoiminta 54 tuntia, josta kontaktiopetusta 17 tuntia, ohjattua työskentelyä 27 tuntia ja itsenäistä opiskelua 10 tuntia suomi

9 Ergonomia, 1 opintopiste Kalusteen mitoitus perustuu aina ergonomisiin mittoihin. Ergonomian opintojaksolla opitaan ihmisen ergonomian perusteet sekä eri kohderyhmien ergonomiset eroavaisuudet. Esimerkiksi vanhuksilla on erilaiset tarpeet kuin nuorilla tai lapsilla. Opetus muodostuu luennoista, tehtävänannoista sekä alan kirjallisuudesta. on kuuluu myös tentti. Edeltävät opinnot Ergonomia 1 opintopiste Luokkahuone Käytettävän materiaalin opiskelija kustantaa itse Tavoitteena oppia ergonomian perusteet kalustesuunnittelussa ja (sisustus)arkkitehtuurissa. Kalusteiden mitoitus Eri käyttäjäryhmien mitoitus Ihmisen ergonomia, mitoitus Tehtävät, luennot, työpajatoiminta 27 tuntia, josta kontaktiopetusta 19 tuntia ja itsenäistä opiskelua 8 tuntia suomi

10 Yrittäjyys, 2 opintopistettä Yrittäjän tulee selvittää jo ennen liiketoiminnan aloittamista suunnitellun toiminnan kannattavuus. Tämä vaatii liiketoimintasuunnitelman, hinta-arvioinnin ja kustannuslaskennat. Samoin yrityksellä tulee olla markkinointiosaamista, joka vaatii myös asiakkaan tuntemista. Näihin ongelmiin pureudutaan Yrittäjyys opintojaksolla luentojen, tehtävien, kirjallisuuden ja vierailevan luennoitsijan myötä. Luennoitsija kertoo omalla käytännön kokemuksella yrittäjyyden sudenkuopista ja mahdollisuuksista. Edeltävät opinnot Yrittäjyys 2 opintopistettä Luokkahuone Käytettävän materiaalin opiskelija kustantaa itse Tavoitteena perehtyä yritystoiminnan kannalta tärkeisiin perustekijöihin. lla opitaan yritystoiminnan tärkeimmät perusteet. Vierailevana opettajana alan yrittäjä, joka omalla kokemuksellaan voi tuoda esiin todelliset ongelmakohdat yritystoiminnassa. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Kustannuslaskennan perusteet Hinnoittelu Hinnan perustelu Designtuotteiden markkinointi Asiakassegmentointi Informaatiokanavat Työpajatöiden näyttelyn rakentaminen Tehtävät, luennot 54 tuntia, josta kontaktiopetusta 27 tuntia, ohjattua työskentelyä 137 tuntia ja itsenäistä opiskelua 14 tuntia suomi

11 Johdatus puun käyttöön arkkitehtuurissa, 1 opintopiste Hienopuusepän opinnoissa on mahdollisuus keskittyä joko arkkitehtuurin tai kalustesuunnittelun alalle. Tällä opintojaksolla tutustutaan arkkitehtuurin ja hienopuusepän yhteistyöhön esimerkein. Vieraileva luennoitsija kertoo toteutuneita esimerkkejä onnistuneesta yhteistyöstä, tutustutaan muualla maailmalla toteutettuihin kohteisiin kirjallisuuden ja netin avulla sekä saadaan tietoa tärkeistä viranomaisohjeista ja määräyksistä puurakentamisessa. Vierailu esimerkkikohteessa, jossa puusepän ammattitaito ja puuarkkitehtuuri on onnistuneesti toteutettu. Edeltävät opinnot Johdatus puun käyttöön arkkitehtuurissa 1 opintopiste Luokkahuone Käytettävän materiaalin opiskelija kustantaa itse lla tavoitteena on arkkitehdin ja hienopuusepän yhteistyön ymmärtäminen ja yhteistyön etujen hyödyntäminen. Esimerkkiprojektien esittelyt, joissa on toteutunut yhteistyö. Vierailija (luento tai opintojakson vetäjä) arkkitehti tai esim. rakennusinsinööri. Tutustumiskäynti esimerkkikohteeseen Katsaus eurooppalaiseen puuarkkitehtuuriin Eri puulajien käyttö rakentamisessa Viranomaisohjeet ja määräykset Tehtävät, luennot 27 tuntia, josta kontaktiopetusta 19 tuntia ja itsenäistä opiskelua 8 tuntia Kirjallisuus Unto Siikanen, Puurakentaminen suomi

12 Johdatus puukalustevalmistukseen ja sen suunnitteluun, 3 opintopistettä Tämä kurssi on johdatusta tulevaan Työpaja opintojaksoon. Jakson aikana käydään läpi kaikki kalustevalmistuksen suunnittelun ja itse valmistuksen vaiheet ja niihin vaikuttavat tekijät. Jakson lopussa yhteistyöyritykseltä saadaan tehtävänanto Työpaja opintojaksolla suoritettavaan työhön. Tässä vaiheessa tulee käytännössä testiin aikaisemmilla opintojaksoilla opitut tiedot ja taidot. Yhteistyö yrityksen ja toteuttajan välillä alkaa realisoitua jolloin testataan myös kommunikointitaidot. toteutetaan suomen ja englannin kielellä. Edeltävät opinnot Johdatus puukalustevalmistukseen ja sen suunnitteluun 3 opintopistettä Luokkahuone Käytettävän materiaalin opiskelija kustantaa itse Tavoitteena on kalustevalmistuksen ja valmistuksen suunnittelun eri vaiheiden ymmärtäminen. Johdanto (puu)kalustevalmistukseen, suunnitteluprosessiin, suunnittelun työvälineisiin, suunnittelijan ja hienopuusepän yhteistyön merkitykseen. Vieraileva kansainvälinen tai kotimainen yhteistyöyritys, jonka tuote valmistetaan Työpaja- opintojaksolla. toimii johdantona Työpajaan. Rakenteiden mitoitus Liitosratkaisut Helat Oheismateriaalit (metallit, muovit, lasi ym) Tehtävät, luennot, työpajatoiminta 81 tuntia, josta kontaktiopetusta 24 tuntia, ohjattua työskentelyä 140 tuntia ja itsenäistä opiskelua 17 tuntia suomi / englanti

13 Työpaja, kansainvälinen yhteistyöprojekti arkkitehtien / huonekalusuunnittelijoiden kanssa, 10 opintopistettä Jo edellisellä opintojaksolla aloitettu yhteistyö toteutuu tällä kurssilla. Yrityksen antama työtehtävä toteutetaan tinkimättä suunnittelijan ideoista. Tämä tarkoittaa vaikeiden yksityiskohtien ratkaisua sekä kommunikointitaitoa yrityksen ja tekijän välillä. Jakson keskellä yrityksen kanssa tarkistetaan työn eteneminen ja tehdään tarvittavia korjauksia toteutukseen. Lopuksi työt esitellään ja arvioidaan. tulee antamaan haasteita opiskelijalle sekä tuntumaa kansainväliseen kalustesuunnitteluun huippusuunnittelijoiden kanssa. Töistä järjestetään näyttely ja ne tullaan esittelemään mediassa yhdessä suunnittelijoiden ja toteuttajien kanssa. Edeltävät opinnot Työpaja, kansainvälinen yhteistyöprojekti arkkitehtien/ huonekalusuunnittelijoiden kanssa 10 opintopistettä Konesali, luokkahuone Käytettävän materiaalin kustantavat yhteistyöyritykset Tavoitteena on asiakastyön tavoitteiden ymmärtäminen ja tavoitteen saavuttamiseen edellyttävien tekijöiden oppiminen. Työpaja muodostaa opinnoissa ehdottomasti suurimman ja tärkeimmän osan. Sen aikana viedään käytäntöön edeltävissä opinnoissa saadut opit. Opiskelijan tulee ymmärtää suunnittelijan idea ja toteuttaa se mahdollisimman tarkasti menettämättä tuotteen alkuperäistä ideaa. Sen toteuttaakseen hänen tulee ratkaista teknisiä ongelmia niin materiaalien kuin tuotantoteknologian suhteen. Työpaja toteutetaan käytännön yhteistyöprojektina, jossa osallisina ovat opiskelija, puuseppämestari ja kansainvälinen tai kotimainen kalustesuunnittelija/arkkitehti Projektin tuloksena syntyy valmis tuote, joka on suunnattu kansainvälisille markkinoille Alan kansainvälisen ammattilaisen ohjaus Tehtävät, työpajatoiminta 270 tuntia, josta kontaktiopetusta 27 tuntia, ohjattua työskentelyä 189 tuntia ja itsenäistä opiskelua 54 tuntia

14 14 suomi, englanti

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa (Jokiväylä 11 Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Maa- ja kiviainesalan ammatilliset erikoistumisopinnot (30 op) Tammikuu 2015 Joulukuu 2015

Maa- ja kiviainesalan ammatilliset erikoistumisopinnot (30 op) Tammikuu 2015 Joulukuu 2015 Maa- ja kiviainesalan ammatilliset erikoistumisopinnot (30 op) Tammikuu 2015 Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi Maa- ja kiviainesalan ammatilliset

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteet Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi 1 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO 351701 PUUALAN PERUSTUTKINTO Teollisuuspuusepän koulutusohjelma, puuseppä koulutusohjelmakoodi 1536 tutkintonimikekoodi 10034 Ammatilliset tutkinnon osat 90 opintoviikkoa

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Puualan perustutkinto

Puualan perustutkinto Puualan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp... 4 2.1.1 Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp... 4 2.1.2 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 15 osp... 6 2.2 Valinnaiset tutkinnon

Lisätiedot

TaitajaPLUS - artesaani

TaitajaPLUS - artesaani TaitajaPLUS - artesaani Kuva: Skills Finland / Jaakko Manninen Finalistit Elina Rinta-Harri Invalidiliiton Järvenpään Koulutuskeskus 1 / 6 Timo Siponen Invalidiliiton Järvenpään Koulutuskeskus Maria Tormonen

Lisätiedot

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Historiaa Lahdessa Lahdessa toteutettu aiemmin työvoimakoulutuksena kaksi maahanmuuttajien amk-opintoihin

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op 17.1. 12.12.2008 Palveluohjaaminen on sosiaali- ja terveysalalla käytetty asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat. Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT

SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat. Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT AMKPEDA verstas Turku 4.11.2015 Lähtökohdat: Työelämän osaamisvaatimukset SeAMKin omat

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA. (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi

KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA. (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi KIELENOPPIMISEN OSA-ALUEITA: 1.KUULLUN YMMÄRTÄMINEN 2.PUHUMINEN ENGLANTI 1-2 KURSSIEN ARVIOINNIN KOHTEET: 1. Tiedonhankinta

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Palkkahallinnossa olisi töitä.. Paljonko jäisi opiskeltavaa, kun olen Yritys kasvaa ja pitäisi johtaa Nuoret esimiehet ovat lujilla ja heille

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 43 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan

BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan Petteri Aro petteri.aro@oamk.fi Raija Westerlund raija.westerlund@oamk.fi 4.10.2012 Tampere Insinöörikoulutuksen foorumi BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan Koko yksikön tasolla Hankkeen tavoite

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Amk-opinnot Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op)

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) RAKENNE Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS 25 op 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut,

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Puualasta Kaakkois Suomen kannatteleva voima. Seppo Auvinen 8.3.2012

Puualasta Kaakkois Suomen kannatteleva voima. Seppo Auvinen 8.3.2012 Puusta pitkälle Puualasta Kaakkois Suomen kannatteleva voima Seppo Auvinen 8.3.2012 Seppo Auvinen Koulutus: Kuopion koti ja taideteollisuusoppilaitos 2 v. puuala Jurvan käsi ja taideteollisuusoppilaitos

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä 1 Tämänhetkisiä ongelmia työn ja opintojen integroinnissa Opiskelijoiden opintojen aikaista työssäkäyntiä ja siinä syntyvää osaamista ei riittävässä

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia Kansallinen Bologna-seurantaseminaari, Dipoli 25.5.2009 Opetussuunnitelmatyön haasteet ja mahdollisuudet yliopistolakiuudistuksen ja korkeakoulutuksen rakenteellisen kehittämisen yhteydessä Taideteollisen

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

opiskelijakunnat ympäri Suomen, yhteensä meitä on mukana 30.

opiskelijakunnat ympäri Suomen, yhteensä meitä on mukana 30. Onneksi olkoon opiskelupaikan saamisesta ammattikorkeakoulussamme. Koulun muodostamme me, opiskelijat, yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. Olemme yhteisö, jossa kaikkien on toimittava yhteisen hyvän eteen

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmalli Jipot & jekut 22.4.2009

Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmalli Jipot & jekut 22.4.2009 Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmalli Jipot & jekut 22.4.2009 Maahanmuuttajanuorten VaSkooli Salon seudun koulutuskuntayhtymä Tomi Vuorela Mervi Leino 1 Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmallin

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Insinöörien ja arkkitehtien koulutus uudistuu Aaltoyliopistossa

Insinöörien ja arkkitehtien koulutus uudistuu Aaltoyliopistossa Insinöörien ja arkkitehtien koulutus uudistuu Aaltoyliopistossa RET_RIL 22.5.2012 Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos Juha Paavola Rakentamisen haasteet Aaltoyliopistossa Insinöörien

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA

Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA Usein kuultu väite on, ettei ammattitaitoisia koneistajia ole riittävästi Osaamista on mahdollista parantaa asiantuntevalla koulutuksella. Koulutamme koneistajista

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op

OPETUSSUUNNITELMA. Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op sivu 1 (9) Amk:n hallitus 10.4.2013 Liite 3 OPETUSSUUNNITELMA Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op Kehitä ammattitaitoasi ja alaasi ennakoi tulevaisuutta

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA VALMIIKSI TUOTTEEKSI 15.4.2014 RIIHIMÄKI

SUUNNITELMASTA VALMIIKSI TUOTTEEKSI 15.4.2014 RIIHIMÄKI SUUNNITELMASTA VALMIIKSI TUOTTEEKSI Jarkko Lohilahti Jarkko.lohilahti@maker3d.fi +358400565641 Konetekniikan insinööri Yrittäjä: 3D-tulostuspalvelu Maker3D Oy Tutkimusta ja toimintaa 3D-tulostuksen parissa

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

Kurssiesite. Rakentamisen tekniikat RAK-C3004

Kurssiesite. Rakentamisen tekniikat RAK-C3004 RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat Kurssiesite Syksy 2015, periodi I Hannu Hirsi (vastaava opettaja) & Lauri Salokangas & Jouko Pakanen & Johannes Hämeri & Toomla Sander & Markku Ylinen & vierailevat tähtiluennoitsijat

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

Kun ruotsi on hauskaa - laadunhallintamallin rakentaminen monimuotokurssille

Kun ruotsi on hauskaa - laadunhallintamallin rakentaminen monimuotokurssille VOPLA-pilotti Kun ruotsi on hauskaa - laadunhallintamallin rakentaminen monimuotokurssille Kerstin Salminen Kaie Veiler Laatuaskeleita - kokemuksia verkko-opetuksen laatutyöstä Seminaari 15.2.2007 Swedish

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikuiskoulutuksena suoritettava

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2015 Vastausprosentti: 49,9 % Vertailuryhmä: Kaikki koulutusalat kaikki oppilaitokset Lukuvuoden

Lisätiedot

Verkosta virtaa bisnekseen!

Verkosta virtaa bisnekseen! Verkosta virtaa bisnekseen! 1(5) Sähköiseen liiketoimintaan ja verkkomarkkinointiin painottuva yrittäjän ammattitutkintokoulutus Tietopuolinen opetus sisältää - Lähiopetusta: luentoja, ryhmätöitä sekä

Lisätiedot

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90 AOTT-mestari täydennyskoulutus Sisältö 1. Johdanto......................... 3 2. Koulutuksen tavoitteet ja tehtävä................ 3 3. Koulutuksen kohderyhmä................... 4 4. Valmistava koulutus.....................

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

PUISTO-projekti koululaiset suunnittelun osallisina Lapset kaupungissa -seminaari , Eini Vasu arkkitehti SAFA

PUISTO-projekti koululaiset suunnittelun osallisina Lapset kaupungissa -seminaari , Eini Vasu arkkitehti SAFA PUISTO-projekti koululaiset suunnittelun osallisina Lapset kaupungissa -seminaari 23.9.2016, Eini Vasu arkkitehti SAFA Tausta Lasten ja nuorten osallistumista ympäristön suunnitteluun ja heitä koskevaan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä. Pätevyyden osoittaminen. Marita Mäkinen

Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä. Pätevyyden osoittaminen. Marita Mäkinen Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä Pätevyyden osoittaminen Marita Mäkinen MIKÄ ON AHOT? AHOT = aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimista tapahtuu monissa ympäristöissä

Lisätiedot

Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu:

Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu: Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu: AMK-yhteistyö; rakennusmestarikoulutus; miten tästä eteenpäin Johtaja Mervi Karikorpi, 18.2.2011 Tarve Teknologiateollisuuden yritykset arvioivat työnjohdon

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot