Energiaverotusohje 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiaverotusohje 2014"

Transkriptio

1 Energiaverotusohje korvaa annetun Energiaverotusohjeen Energiaverotusohje 2014 Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettu laki (1472/1994) tuli voimaan vuoden 1995 alusta ja sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettu laki (1260/1996) tuli voimaan vuoden 1997 alusta. Molempia lakeja muutettiin alkaen. Muutokset koostuvat verotasojen korotuksista, sähköveron oikaisujen tarkennuksista, sähkön 2 veroluokan laajennuksesta konesaleihin, kevyen polttoöljyn palautusten selkeyttämisestä sekä muutamista lainsäädäntöä selkeyttävistä teknisistä tarkennuksista ja parannuksista. Tässä ohjeessa käsitellään miten energiaverolainsäädäntöä tulisi Tullin Ulkomaankauppa- ja verotusosaston mielestä tulkita. Tämä ohje korvaa julkaistun Energiaverotusohjeen. Ohjeessa muutetaan seuraavia aikaisemmissa ohjeissa tehtyjä Tullin tulkintoja sekä lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia. Ohjeessa muutetaan kevyen polttoöljyn verottoman käytön palautuksen hakemisessa tarvittavien selvitysten tekemistä ja selvitetään palautuksessa käytettävän palautustason perusteet. Ohjeessa on päivitetty sähköverojen vähennysmenettelyn käytön laajentaminen koskemaan veroluokan 1 kulutuksen oikaisua veroluokan 2 verotasoon. Ohjeeseen on lisätty voimaantullut konesalien sähkövero veroluokkaan 2. Ohjeessa tarkennetaan sähkön pientuottajien verovelvollisuuden tulkintaa. Ohjeessa tarkennetaan eräitä nestemäisiä polttoaineita koskevia tulkintoja. Valtiontukisäännösten vaikutus sähkön II veroluokkaan, energiaintensiivisten yritysten veronpalautukseen ja yhdistetyn tuotannon hiilidioksidiveron alennukseen.

2 2 (32) SISÄLLYSLUETTELO 1 Nestemäisten polttoaineiden verotus Veronalaiset polttoaineet Korvaavuusperiaate Hiilivety Veron ja maksun määrääminen Biopolttoaineiden kestävyyskriteerit Verottomuudet Nestekaasu Ensikäyttö 8 2 Sähkön verotus Sähköverovelvollisuus Pientuottajien sähköverovelvollisuus Sähköverovelvolliseksi rekisteröityminen Veroluokan II sähkö Konesalien sähkövero Sähköveroluokkien I ja II kulutuksen erotus Sähköveroluokan selvittäminen Sähkön verottomuus Sähkön siirto Omakäyttösähkön verottomuus Sähköveron palauttaminen vähennysmenettelyllä 13 3 Eräiden polttoaineiden verotus Korvaavuusperiaate Kivihiilen verotus Maakaasun verotus Biokaasun verotus Mäntyöljyn verotus Polttoturpeen verotus 16 4 Yhdistetyn tuotannon verotus Yhdistetty tuotanto Voimalaitoksen määritelmä Yhdistetyn tuotannon verot Hiilidioksidiveron alennus 19 5 Energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautus Muiden veronpalautuksien vaikutukset Maksuajankohdan vaikutus Sähkön veroluokan merkitys Huoltovarmuusmaksu palautuksessa Hakijan määrittäminen Vahvistettu tilinpäätös Negatiivinen jalostusarvo Jalostusarvon laskenta Ostolämpöön sisältyneet valmisteverot Maatalouden palautukset Palautuksen saajat, teollisuuden määritelmä Kevyen polttoöljyn ja biopolttoöljyn huomioiminen 22

3 3 (32) 6 Polttoaineiden verottomuusmenettelyt Verottomuuden toteuttaminen Lainsäädäntö Veroilmoitusmenettely Verottoman varaston lupa Veroilmoitusmenettelyn käyttö Palautusmenettely Palautuksen hakeminen Nestemäisten polttoaineiden veronpalautus Palautussäännökset Oikaisu Kirjanpitovelvollisuus 28 Liitteet Ostolämmön verojen laskenta esimerkki 29 Esimerkkilaskut yhdistetyn tuotannon verotuksesta 30

4 4 (32) 1 NESTEMÄISTEN POLTTOAINEIDEN VEROTUS Nestemäisten polttoaineiden valmisteveroa kannetaan alkaen moottoribensiinistä, pienmoottoribensiinistä, bioetanolista, MTBE:stä, TAME:sta, ETBE:stä, TAEE:stä, biobensiinistä, dieselöljystä, parafiinisesta dieselöljystä, biodieselöljystä, kevyestä polttoöljystä, biopolttoöljystä, raskaasta polttoöljystä, lentobensiinistä, lentopetrolista sekä metanolista. Veronalaisia ovat lisäksi kaikki sellaiset tuotteet, joita käytetään moottoripolttoaineina (esim. moottoripetroli ja kaasutinsprii). Tämän lisäksi verollisia ovat kaikki hiilivedyt, joita käytetään lämmityksessä. 1.1 Veronalaiset polttoaineet Moottoribensiini Pienmoottoribensiini Bioetanoli Eetterit Nestemäiset polttoaineet on määritelty nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 :ssä. Moottoribensiinillä tarkoitetaan tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvaa moottoribensiiniä. Pienmoottoribensiinillä tarkoitetaan tullitariffin nimikkeeseen kuuluvaa tuotetta, joka vastaa nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa 2 :n 10 kohdassa annettuja raja-arvoja. Hallituksen esityksen 147/2010 mukaan pienmoottoribensiini eroaa tavallisesta bensiinistä erityisesti hiilivetykoostumukseltaan. Sillä tarkoitetaan tyydyttyneistä, voimakkaasti haarautuneista alkaaleista koostuvaa bensiiniä, joka ei sisällä käytännöllisesti katsoen lainkaan aromaatteja eikä olefiineja. Siinä ei ole haitallisimpana pidettyjä hiilivetyjä, kuten bentseeniä. Bioetanolilla tarkoitetaan tullitariffin nimikkeeseen 2207 kuuluvaa biomassasta valmistettua tuotetta, jos se on tarkoitettu käytettäväksi lämmitys- tai moottori-polttoaineena. Jos bioetanoliin on sekoitettu esimerkiksi bensiiniä, kyseistä sekoitusta ei maahantuotaessa tariffoida etanolin nimikkeellä 2207, vaan nimikkeeseen Tämä ei kuitenkaan muuta bioetanolin verotusta, jos polttoaineesta verovelvollinen pystyy erittelemään etanolin osuuden sekoituksessa. Eettereillä tarkoitetaan tullitariffin nimikkeeseen 2909 kuuluvia bensiinikomponentteja: MTBE (joka on metanolipohjainen metyyli-tert-butyylieetteri), TAME (joka on metanolipohjainen metyyli-tert-amyylieetteri), ETBE (joka on etanolipohjainen etyyli-tert-butyylieetteri)ja TAEE (joka on etanolipohjainen etyyli-tert-amyylieetteri). Eettereiden osalta on huomattava, että koska niiden valmistusprosessissa kyseinen eetteri on yleensä vain prosenttisesti kyseistä eetteriä ja se 5-10 prosenttia on valmistuksessa jääneitä epäpuhtauksia, muita hiilivetyjä eli esimerkiksi fossiilista bensiiniä tai bioetanolia, on näiden määrä verotustilanteessa eriteltävä ja kustakin suoritettava sen kyseisen komponentin mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu. Tämä jaottelu on tehtävä vaikka tuote sinällään myytäisiin ETBE:nä, TAME:na tms. sisältäen nämä muut komponentit.

5 5 (32) Biobensiini Biobensiinillä tarkoitetaan tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvaa biomassasta valmistettua bensiinin hiilivetykomponenttia, joka ei sisällä happea. Etanolidiesel Etanolidieselillä tarkoitetaan dieselpolttoainetta, jonka etanolipitoisuus on tilavuusprosenttia ja syttyvyyttä parantavan lisäaineen pitoisuus 5 10 tilavuusprosenttia. Dieselöljy Parafiininen dieselöljy Dieselöljyllä tarkoitetaan tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvaa dieselöljyä. Parafiinisellä dieselöljyllä (dieselöljy para) tarkoitetaan tuotetta, jonka setaaniluku on vähintään 70, tiheys grammaa litralta 15 celsiusasteessa, polyaromaattisten hiilivetyjen (PAH) pitoisuus enintään 0,1 painoprosenttia, rikkipitoisuus enintään viisi milligrammaa kilolta ja josta tislautuu vähintään 95 tilavuusprosenttia 360 celsiusasteessa. Jos parafiinistä dieselöljyä sekoitetaan dieselöljyyn, on dieselöljyn ennen sekoitusta täytettävä dieselöljylle säädetyt laatuvaatimukset. GTL-dieselin verotus ja lämpöarvo Biodieselöljy Lentobensiini Lentopetroli Kevyt polttoöljy GTL-dieselillä tarkoitetaan maakaasusta valmistettua dieseliä ja siten kyse on täysin fossiilisesta polttoaineesta. GTL:n lämpöarvoksi on mitattu 34,4 MJ/l ja se vastaa kemiallisesti synteettistä parafiinista biodieseliä. GTL täyttää nestemäisten polttoaineiden valmisteverolain asettamat vaatimukset parafiiniselle dieselöljylle (2 kohta 13) ja kuuluu siten verolaissa parafiinisen dieselöljyn tuoteryhmään 51, joten sen lämpöarvona tulee myös jakeluvelvoiteilmoituksissa käyttää parafiinisen biodieselin lämpöarvoa 34 MJ/l. Biodieselöljyllä tarkoitetaan dieselöljyä vastaavaa tuotetta, joka on valmistettu biomassasta. Lentobensiinillä tarkoitetaan tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvaa lentokoneiden polttomoottoreissa käytettäväksi soveltuvaa polttoainetta. Lentopetrolilla tarkoitetaan tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvaa lentokoneiden turbiinitai dieselmoottoreissa käytettäväksi soveltuvaa polttoainetta. Kevyellä polttoöljyllä tarkoitetaan tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvaa lämmityksessä sekä työkoneissa ja kiinteästi asennetuissa moottoreissa käytettäväksi tarkoitettua dieselöljyä ja kaasuöljyä. Kevyellä polttoöljyllä tarkoitetaan tuotetta, josta EN ISO tai ASTM D 86- menetelmän mukaan vähintään 85 tilavuusprosenttia, häviöt mukaan luettuina, tislautuu 350 celsiusasteessa. Lisäksi kevyt polttoöljy on tehtävä tunnistettavaksi, kuten nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa asetuksessa säädetään.

6 Rikitön kevyt polttoöljy Biopolttoöljy Raskas polttoöljy Verotaulukon lyhenteet Biomassa 6 (32) Kevyen polttoöljyn käytöstä ajoneuvojen ja vesikulkuneuvojen polttoaineena säädetään polttoainemaksusta annetussa laissa (1280/2003) sekä yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetussa laissa (1307/2007) Rikittömällä kevyellä polttoöljyllä tarkoitetaan kevyttä polttoöljyä, jonka rikkipitoisuus on enintään 10 milligrammaa kilogrammaa kohden. Biopolttoöljyllä tarkoitetaan lämmityksessä sekä kiinteästi asennetuissa dieselmoottoreissa ja dieselmoottorilla varustetuissa työkoneissa käytettäväksi soveltuvaa polttoainetta, joka on valmistettu biomassasta. Raskaalla polttoöljyllä tarkoitetaan, dieselöljyä ja kevyttä polttoöljyä lukuun ottamatta tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvaa lämmitykseen tarkoitettua öljyä ja öljyvalmistetta. Raskaan polttoöljyllä tarkoitetaan tuotetta, josta EN ISO tai ASTM D 86- menetelmän mukaan vähintään 65 tilavuusprosenttia, häviöt mukaan luettuina, tislautuu 250 celsiusasteessa tai joista näillä menetelmillä ei 250 celsiusasteen lämpötilassa voida määrittää tilavuusprosenttia. Nestemäisten polttoaineiden verotaulukkoon polttoaineiden yhteyteen on lisätty lyhenteitä erottelemaan biopolttoaineet niiden ympäristöominaisuuksien perusteella. Lain 2 :n 27 kohdassa nämä lyhenteet on määritelty tarkoittavan seuraavaa: a) R tarkoittaa, että biopolttoaine täyttää biopolttoaineista ja bionesteistä annetussa laissa (393/2013) säädetyt kestävyyskriteerit. b) T tarkoittaa, että sen lisäksi mitä edellä a-kohdassa on säädetty, biopolttoaine on tuotettu jätteistä tai tähteistä taikka syötäväksi kelpaamattomasta selluloosa-aineksesta tai lignoselluloosasta. c) P tarkoittaa edellä mainittua parafiinistä dieselöljyä. Biomassalla tarkoitetaan maataloudesta tai metsätaloudesta, niihin liittyviltä tuotannonaloilta taikka kalastuksesta tai vesiviljelystä peräisin olevien biologista alkuperää olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden sekä teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa. 1.2 Korvaavuusperiaate Nestemäisten polttoaineiden valmisteverolain 2a :n mukaan niitä nestemäisiä polttoaineita, joilla ei ole verotaulukossa verotasoa, on verotettava käyttötarkoituksensa perusteella verotaulukossa säädetyn vastaavan moottori- tai lämmityspolttoaineen verotason mukaisesti. Tämän lisäksi kaikkia muitakin tuotteita, joita käytetään tai on tarkoitus käyttää taikka joita myydään moottoripolttoaineina tai moottoripolttoaineen apuaineena, lisäaineena tai moottoripolttoaineiden tilavuutta lisäävinä aineina, on verotettava vastaavan moottoripolttoaineen verotason mukaisesti.

7 7 (32) Nestemäisten polttoaineiden lisäksi kaikkia hiilivetyjä, joita käytetään tai on tarkoitettu käytettäväksi tai myydään käytettäväksi lämmityksessä, on verotettava vastaavan lämmityspolttoaineen verontason mukaisesti Hiilivety Hiilivedyillä tarkoitetaan tässä orgaanisia yhdisteitä, jotka koostuvat hiilestä ja vedystä tai tuotteita, jotka koostuvat pääasiassa hiilivety-yhdisteistä. Tämä koskee myös teollisuuden sivu- tai jätetuotteina syntyviä hiilivetyjä tai hiilivetyjä pääasiassa sisältäviä tuotteita. 1.3 Veron määrääminen ja verovelvollisuus Nestemäisten polttoaineiden valmistevero ja huoltovarmuusmaksu määrätään 15 celsiusasteen lämpötilassa olevalle tuotteelle. Valtuutettu varastonpitäjä on velvollinen maksamaan veron verokauden aikana kulutukseen luovuttamastaan ja itse käyttämästään määrästä. Rekisteröity ja väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja suorittavat valmisteveron vastaanottamistaan polttoaineista. Verovelvollisia ovat mm. valtuutetut varastonpitäjät ja rekisteröidyt vastaanottajat. Näiden lisäksi verovelvollisia ovat ne joille polttoainetta on luovutettu valtion varmuusvarastosta, polttoainekauppaa harjoittava liike polttoaineeseen lisäämistään apuaineista sekä se joka luovuttaa tai käyttää 2a :ssä tarkoitettua korvaavaa polttoainetta siinä säädettyihin tarkoituksiin. Verovelvollisuus koskee myös niitä jotka ovat hankkineet näitä tuotteita verottomaan tarkoitukseen aiheettomasti. Valmisteverovelvollisuudesta on säädetty myös valmisteverolain 12 ja 13 :ssä. Polttoaineiden verotus toteutetaan alkaen verotaulukossa määriteltyjen polttoainekomponenttien verotuksena. Verotaulukon mukaisia veroja sovelletaan nestemäiseen polttoaineeseen, jota käytetään sellaisenaan tai jota käytetään seoksessa muun nestemäisen polttoaineen tai muun vastaavan moottori- ja lämmityspolttoaineen kanssa. Valtuutettujen varastonpitäjien tulee pitää kirjanpitoa verottomassa varastossa olevien polttoaineiden eri komponenttien määrästä. Kirjanpidon oikeellisuutta tulee tarkistaa polttoaine analyysein vähintään 2-3 kertaa vuodessa, jonka jälkeen näytteestä saatuja bio-osuuksia tulee käyttää varastosäiliön arvoina, kunnes sinne seuraavan kerran lisätään jotakin komponenttia. Näytteen perusteella saadun bio-osuuden poiketessa oleellisesti laskennallisesta arvosta, tulee jakelijan selvittää mistä poikkeama johtuu ja vaikuttaako se säiliöstä aiemmin kulutukseen luovutettujen polttoaineiden bio-osuuksiin. Tämän lisäksi siirrettäessä polttoaineita valtuutetulta varastonpitäjältä toiselle tulee kunkin polttoainekomponentin määrä ilmoittaa siirron yhteydessä. Mahdollisuuksien mukaan myös luovutettaessa polttoainetta kulutukseen olisi hyvä ilmoittaa kyseisen polttoainekomponenttien koostumus Biopolttoaineiden kestävyyskriteerit Kestävyyskriteerien mukaisuus todetaan jälkeen kulutettujen biopolttoaineiden osalta biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain (393/2013) mukaan. Tämän perusteella toimija esittää kriteerien valvontaan tarvittavat tiedot lakia valvovalle viranomaiselle, Energiavirastolle, ja heiltä saamansa hyväksynnän tai EU:n komission hyväksymän vapaaehtoisen järjestelmän kautta osoittaa Tullille biopolttoaineiden kriteerien mukaisuuden.

8 1.4 Verottomuudet 8 (32) Nestekaasu Ensikäyttö Verottomia ja huoltovarmuusmaksuttomia ovat polttoaineet: jotka menevät valtion varmuusvarastoon, jotka käytetään energialähteenä öljynjalostusprosessissa, jotka käytetään teollisessa tuotannossa raaka-, tai apuaineena taikka välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa, jotka käytetään alusliikenteen polttoaineena muuten kuin yksityisellä huvialuksella, jotka käytetään sähköntuotannossa, jotka käytetään lentoliikenteen polttoaineena muuten kuin yksityisessä huviilmailussa. Nestekaasu Nestekaasulla tarkoitetaan nimikkeisiin ja kuuluvia propaania, butaania tai niiden seoksista muodostuvia, nestemäisessä olomuodossa olevia kaasuja. Nestekaasu on laissa määritelty energiatuotteeksi ja se kuuluu valmisteverotuksen valvonta- ja siirtojärjestelmän piiriin. Nestekaasu on kuitenkin vapautettu valmisteverosta lain 9 :ssä, joten siitä ei kanneta valmisteveroa missään tilanteessa. Siirrettäessä nestekaasua Suomeen tai Suomesta pois on käytettävä sähköistä hallinnollista asiakirjaa eli e-ad-lomaketta. Suomen sisäisissä siirroissa e-ad voidaan korvata vastaavat tiedot sisältävällä rahtikirjalla. Polttoaineet ovat verottomia nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 :n 3 kohdan mukaan silloin, kun ne käytetään välittömässä ensikäytössä tavaran valmistuksessa. Oikeuskäytännössä vakiintuneen tulkinnan mukaan välittömällä ensikäytöllä tarkoitetaan sitä, että polttoainetta poltettaessa syntyvät liekki tai savukaasut koskettavat valmistettavaa tuotetta. Mikäli polttoainetta käytetään väliaineen kuumentamiseen tai muutoin välillisesti, tätä ei hyväksytä ensikäytöksi. Selluloosan valmistusprosessissa soodakattilassa, kattilan alasajossa ja tukipoltossa käytetyt polttoaineet katsotaan käytetyksi ensikäytössä. Kattilan ylösajon polttoaineet eivät ole ensikäyttöä ennen kuin valmistettavaa viherlipeää tulee kattilasta. Myös selluloosan valmistukseen kuuluvien hajukaasukattiloiden ja meesauunien polttoaineet ovat ensikäyttöä, mutta vain silloin kun ne tuottavat tuotetta ja ovat osa laitoksen kemikaalien kierrätysprosessia. Jos hajukaasukattiloita tai meesauuneja käytetään vain polttoon tai lämmön tuotantoon eikä kemikaaleja oteta talteen, kyse ei ole ensikäytöstä.

9 2 SÄHKÖN VEROTUS 9 (32) 2.1 Sähköverovelvollisuus Sähkön valmisteveroa ja huoltovarmuusmaksua on velvollinen suorittamaan 1) verkonhaltija, 2) sähköntuottaja, 3) se, joka on hankkinut sähköä veroluokan II verolla mutta käyttänyt sähkön veroluokan I edellyttämään tarkoitukseen ja 4) muu kuin verkonhaltija joka vastaanottaa sähköä muualta kuin Suomesta, jos sähkö ei kulje sähköverkon kautta Suomessa. Sähköverovelvollisuutta ei kuitenkaan ole jos; 1) sähköä tuotetaan enintään 50 kva:n tehoisella generaattorilla tai useiden sähköntuotantolaitteistojen muodostamalla kokonaisuudella, 2) sähköä tuotetaan yli 50 kva, mutta alle 2000 kva tehoisella generaattorilla tai useiden yli 50 kva sähköntuotantolaitteistojen muodostamalla mutta enintään 2000 kva nimellistehoisella kokonaisuudella ja sähköä ei siirretä verkkoon sekä 3) sähköä tuotetaan aluksessa, junassa, autossa tai muussa kulkuvälineessä sen omaan tarpeeseen Pientuottajien sähköverovelvollisuus Milloin sähköä tuotetaan edellä kuvatulla kva:n tehoisella laitteistolla on verovelvollisuudesta vapautumisen ehdottomana edellytyksenä se, että sähköä ei pysty siirtymään verkkoon yhtään. Jos sähkön verkkoon siirtymistä ei pystytä estämään tai sitä tapahtuu ajoittain, on tällaisen pientuottajan rekisteröidyttävä sähköntuottajana sähköverovelvolliseksi. Kun pientuottaja ( kva) on rekisteröitynyt sähköverovelvolliseksi, on kuitenkin huomattava, että niinä verokausina, joina verkkoon ei ole siirtynyt yhtään sähköä, kyseinen pientuottaja ei ole sähköverovelvollinen, vaan antaa vain ns. 0-veroilmoituksen. Vastaavasti, niinä verokausina, joina verkkoon on siirtynyt sähköä, on pientuottajan itse käyttämästään tai muualle kuin verkkoon luovuttamasta sähköstä suoritettava käyttötarkoituksen mukainen sähkövero. Lain 5 :n 1 momentissa tarkoitettu sähköntuottaja on oikeutettu hankkimaan sähkön verottomana verkosta, tai toiselta sähköntuottajalta. Tullin tulkinnan mukaan, kun pienvoimalaitos on velvollinen rekisteröitymään sähköverovelvolliseksi, on tämä sama pienvoimalaitos halutessaan oikeutettu hankkimaan sähköä verkosta tai toiselta sähkön tuottajalta verottomasti. Mutta on myös huomattava, että kyseinen pienvoimalaitos on sitten myös verovelvollinen siitä verottomasti hankkimastaan sähköstä ja siitä on suoritettava valmisteverot, vaikka tuottajan omasta tuotannosta ei sinä verokautena 5 :n 2 momentin perusteella sähköveroa kannettaisikaan Sähköverovelvolliseksi rekisteröityminen Sähköverovelvollisuudesta säädetään sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverolain 9 :ssä. Sen mukaan verkonhaltijan ja sähköntuottajan on tehtävä Tullille kirjallinen ilmoitus verovelvolliseksi rekisteröitymistä varten. Tullin tulkinnan mukaan tämä tarkoittaa sitä, että muut toimijat eivät pysty rekisteröitymään sähköverovelvollisiksi, vaikka heillä olisikin lain 5 :n 1 momentin perusteella velvollisuus tietyissä tilanteissa sähköveroa suorittaa. Käytännössä tämä tulkitaan siten, että muut kuin verkonhaltijat ja sähköntuottajat, eivät pysty olemaan säännöllisiä verovelvollisia, vaan näiden toimijoiden verovelvollisuus on vain poikkeustilanteessa tapahtuvaa tilapäistä toimintaa.

10 2.2 Veroluokan II sähkö 10 (32) Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 4 :n mukaan veroluokan II veroa suoritetaan sähköstä, joka on käytetty teollisuudessa tai konesalissa ja voidaan sinne toimitettaessa erikseen mitata. Lain 2 :n 8 kohdan mukaan teollisuudella tarkoitetaan mineraalien kaivuuta sekä tavaran valmistusta ja jalostusta teollisesti. Teollisuuteen rinnastetaan vähäinen teollisuuteen kuulumattoman tukitoiminnan harjoittaminen, joka tapahtuu teollisuutta harjoittavan yrityksen tuotantopaikalla ja joka liittyy pääasiallisesti yrityksen omaan teolliseen tuotantoon. Teollisuuteen rinnastetaan myös ammattimainen kasvihuoneviljely. Hallituksen esityksen 225/96 mukaisesti teollisuudeksi katsotaan laitos tai yritys, jonka pääasiallinen toimiala kuuluu Tilastokeskuksen vuoden 1995 toimialaluokituksen pääluokkiin C ja D. Tullin käsityksen mukaan Tilastokeskuksen tarkentama toimialaluokitus vuodelta 2002 voidaan hyväksyä teollisuuden määritelmän perusteeksi. Teollisuudessa käytettäväksi katsotaan Tullin käsityksen mukaan mm. varsinaisessa tuotantotoiminnassa käytettävä sähkö, jota on mm. - tuotteiden valmistuksessa, - tuotteiden varastoinnissa tehdasalueella tai sen välittömässä läheisyydessä, - ulkopuolistenkin yritysten varsinaisessa tuotantotoiminnassa kuluttama sähkö sekä - tehtaan omaan toimintaan liittyvä jäteveden puhdistaminen tehdasalueella tai sen välittömässä läheisyydessä. tehdasalueen ja rakennusten valaistuksessa ja lämmityksessä käytettävä sähkö - koskee myös tehtaan yhteydessä olevassa lämpökeskuksessa lämmön tuotannon yhteydessä kulutettua sähköä. Edellytyksenä on, että lämpökeskuksen tuottamaa lämpöä ei siirretä muualle kuin kyseisellä tehdasalueella teollisuusprosesseissa tai lämmityksessä käytettäväksi. laitteiden korjaamiseen, ylläpitoon tai huoltoon käytetty sähkö, lukuun ottamatta moottoriajoneuvojen, tietokoneiden, konttorikoneiden tai henkilökohtaisten esineiden korjausta tai huoltoa. Tukitoiminnan teollisuuteen rinnastamisen edellytyksenä hallituksen esityksen 130/2002 mukaan on, että: toimintaa harjoitetaan teollisuusyrityksen tuotantopaikalla. Sillä ei ole merkitystä, harjoittaako toimintaa kyseinen teollisuusyritys itse vai joku ulkopuolinen yrittäjä. Mikäli kuitenkin esimerkiksi yrityksen pääkonttori, tuotekehitysyksikkö tai muu tukitoiminta tapahtuu muualla kuin yrityksen tuotantopaikalla, siellä kulutettavasta sähköstä on tällöin suoritettava veroluokan I mukainen vero. tukitoiminnalla tarkoitetaan varsinaiseen teolliseen toimintaan kuulumatonta toimintoa. Tällaiseksi voidaan hyväksyä esimerkiksi henkilöstöruokalat, tehtaanmyymälät, terveydenhoitopalvelut, itsenäiset tuotekehitysyksiköt, huolto-, korjaamo- ja siivouspalvelut, talonmiehen asunto sekä autojen lämmitystolpat. Tullin käsityksen mukaan edellä luetellut ja hallituksen esityksessä (130/2002) mainitut tukitoiminnot ovat vain esimerkkejä, joten tukitoiminnoiksi voidaan hyväksyä myös muitakin vastaavia teollisuutta sen tuotantopaikalla palvelevia tukitoimintoja. Teollisuutta palvelevaksi tukitoiminnaksi voidaan hyväksyä esimerkiksi myös sellainen toiminta, joka palvelee

11 11 (32) useampaa kuin yhtä teollisuusyritystä. Edellytyksenä kuitenkin aina on, että kyseinen toiminta palvelee pääsääntöisesti teollisuutta ja tapahtuu teollisuusyrityksen tai -yrityksien tuotantopaikalla. Lisäksi vähäiseksi tukitoiminnaksi voidaan hyväksyä sellainen tukitoiminta, jonka sähkön kulutus on samaa suuruusluokkaa hallituksen esityksessä mainituissa esimerkeissä lueteltujen toimintojen kulutuksen kanssa. Käytännössä vähäisyys on kuitenkin ratkaistava tapauskohtaisesti. Pääsääntönä sähköverotuksessa kuitenkin säilyy vaatimus siitä, että eri veroluokkien sähkön kulutus on edelleen mitattava erikseen. Jos kuitenkin havaitaan, että jonkin I- veroluokan kulutuskohteen mittaus puuttuu, mittausta on edellytettävä. Jo käytetty I- veroluokan sähkö voidaan Tullin käsityksen mukaan jälkiverotustilanteissa määrittää arvioimalla kohteen normaali sähkön kulutus tai mittaamalla kohteen keskimääräinen sähkön kulutus. Veroluokan II sähköveron estävä poikkeustilanne Konesalien sähkövero Lain 26a :ssä on säädetty yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen vaikutuksesta sähkön 2 veroluokkaan oikeutettuun toimintaan. Sähköveron alempi veroluokka II on komission asetukseen (EY) N:o 800/2008 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) perustuvia valtiontukia. Näitä verotukia ei voida soveltaa yritykseen, joka on yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan 6 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla taloudellisissa vaikeuksissa tai jota koskee 1 artiklan 6 kohdan a alakohdassa tarkoitettu Euroopan komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjen vastaiseksi ja yhteismarkkinoille soveltumattomaksi. Veroluokan 2 sähköveroa suoritetaan sähköstä joka käytetään konesaleissa. Konesalilla tarkoitetaan kokonaisteholtaan yli 5 MW laitetilaa, jossa yritys harjoittaa tietopalvelutoimintaa, tietojenkäsittelyä, palvelintilan vuokrausta ja siihen liittyviä palveluja pääasiallisena elinkeinotoimintanaan. Konesalien alempaa veroluokkaa ei sovelleta konesalitoimintaan, joka on yrityksen pääasialliseen liiketoimintaan nähden vain tukitoiminto (esim. kaupanala, rahoituspalvelut yms.), vaikka kyseisen yrityksen konesalin kokonaisteho ylittäisikin 5 MW. Veroluokan 2 veroon ovat oikeutettuja vain konesalit, joiden teho ylittää 5 MW. Tehoon lasketaan mukaan kaikki konesalissa olevien palvelinten sähkön tarve, niihin välittömästi liittyvien samassa tilassa olevien laitteiden sähkön tarve, konesalissa olevien jäähdytyslaitteiden ja niiden pumppujen sähkön tarve sekä kaikkien valo- ja turvalaitteiden sähkön tarve. Konesalin sähkötehoon ei lasketa konesalin ulkopuolella tapahtuvaa jäähdytyksen tuottamiseen kulunutta sähköä (esim kaukokylmä). Konesalin teholla ei myöskään tarkoiteta konesalin suunniteltua maksimi tehoa, vaan käytössä olevaa tehoa Sähköveroluokkien I ja II kulutuksen erotus Milloin sähkön kulutuskohteella on sekä veroluokan I että veroluokan II sähkön kulutusta, on molempien kulutuksien määrät mitattava ja pystyttävä ilmoittamaan verokausittain. Jos veroluokan I kulutuksen mittaus on loppukäyttäjän vastuulla, on loppukäyttäjän toimitettava mittaustiedot veroilmoituksen antamista varten. Mittaus tietojen ilmoittaminen tapahtuu pääsääntöisesti kuukausittain, mutta mikäli kuukausittain mittarin/mittareiden lukeminen ja ilmoittaminen on mahdotonta, voidaan mittareiden lukeminen ja tietojen ilmoittaminen tehdä kerran vuodessa. Mikäli tiedot annetaan vain kerran vuodessa, voidaan vuoden aikana kulutukseen luovutettava sähkö luovuttaa arvioituna 1. ja 2. verolla, kunhan näiden oikeellisuus täsmäytetään vuosittain.

12 12 (32) Jos mittaustietoja ei ole ollut käytettävissä, voidaan veroluokkien I-II erosta vastaava oikaisu tehdä sen jälkeen kun mittaustiedot ovat käytettävissä. Tällöin kuitenkin käytetään myöhemmin tässä luvussa 2.4 esitettyä vähennysmenettelyä Sähköveroluokan selvittäminen 1. Ensisijaisesti sähköveroluokka selvitetään verkkoyhtiön sähkön loppukäyttäjän kesken. 2. Mikäli verkkoyhtiö ja loppukäyttäjä eivät pääse yhteisymmärrykseen sähköveroluokasta voidaan asiaa tiedustella Tullin valmisteveroneuvonnasta sähköpostitse 3. Tullin asiantuntija pyytää tarvittaessa lisätietoja ja ilmoittaa kantansa sähköveroluokkaan kyselyn ja saamiensa lisäselvitysten perusteella. 4. Mikäli loppukäyttäjä on edelleen eri mieltä tulkinnasta ja haluaa riitauttaa tulkinnan, niin loppukäyttäjän on verovelvollisen (verkonhaltijan) valtakirjalla haettava ennakkoratkaisua sähköveroluokastaan, ja jos tästäkin tulee kielteinen päätös, niin tämä päätös on valituskelpoinen. 2.3 Sähkön verottomuus Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 7 :n mukaan sähkö on valmisteverotonta ja huoltovarmuusmaksutonta: 1) kun sitä siirretään sähköverkkojen välillä. 2) kun sähkön tuottaja tai maahantuoja luovuttaa sen sähköverkkoon. 3) kun se luovutetaan muualle kuin Suomessa kulutettavaksi. 4) kun se toimitetaan sähköisen raideliikenteen välittömään käyttöön. 5) kun se kulutetaan voimalaitoksen omakäyttölaitteissa. 6) kun verkonhaltija tai toinen sähköntuottaja luovuttaa sen sähköntuottajalle. Sähköntuottajalle luovutettaessa kaikki sähkö luovutetaan valmisteverottomasti, mutta kyseinen sähköntuottaja on verovelvollinen vastaanottamastaan sähköstä. Tuottajan on tällöin otettava veroilmoituksessaan huomioon myös vastaanottamansa sähkö Sähkön siirto Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 7 :n 1 kohdan mukaan sähköstä ei suoriteta veroa vielä siinä vaiheessa kun sitä siirretään verkonhaltijan sähköverkosta toisen verkonhaltijan sähköverkkoon. Lain 7 :n 6 kohdan mukaan verotonta on myös sähkönsiirto sähköntuottajalle. Sähkövero suoritetaan, kun verkonhaltija tai sähköntuottaja luovuttaa sähkön kulutukseen eli sähköverkkoluvattomaan verkkoon. Lain 2 :n 6 kohdan mukaan sähköverkolla tässä tarkoitetaan sähkömarkkinalain (386/1995) 3 :n 1 kohdassa tarkoitettua sähköverkkoa, jolla on sähkömarkkinaviranomaisen lupa. Tullin käsityksen mukaan tilanteissa, joissa esim. sähkön hankintayhtiö omistaa verkon osan, johon sillä ei ole verkkolupaa (myös tilanne, jossa ei voida saada verkkolupaa) ja sähkö toimitetaan tämän ns. "luvattoman" verkon kautta edelleen luvalliseen sähköverkkoon, toimitusta voidaan pitää hankintayhtiölle verottomana. Sen sijaan sähkön toimitukset esim. verkkoluvattomille teollisuuslaitoksille ovat verollisia. Tällöin verottoman siirron mahdollistaa vain teollisuuslaitoksen hakeutuminen verkonhaltijaksi, vaikka laitos olisikin saanut energiamarkkinavirastolta vapautuksen verkkoluvasta.

13 13 (32) Tällaisissa järjestelmissä voi syntyä tilanteita, joissa sähkövero tulee kannetuksi samasta sähköstä kahteen kertaan. Esimerkiksi verkonhaltijan luovuttaessa sähkön teollisuuslaitokselle kulutukseen sen on kannettava kyseisestä sähköstä säädetyt verot. Jos sitten teollisuuslaitos luovuttaa kyseistä sähköä edelleen toiselle verkonhaltijalle, tämä siirto on veroton, mutta toisen verkonhaltijan luovuttaessa sähkön kulutukseen sen on kannettava samasta sähköstä säädetty vero uudelleen. Oikeuskäytännön mukaan tilanteessa molemmat verot on suoritettava, mutta asia voidaan sittemmin korjata oikaisemalla hakemuksesta sähkön ensimmäisenä luovuttaneen verkonhaltijan verotusta Omakäyttösähkön verottomuus Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 7 :n 5 kohdan mukaan voimalaitoksen sähkön tai yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon omakäyttölaitteissa kulutettu omakäyttösähkö on valmisteverotonta ja huoltovarmuusmaksutonta. Omakäyttölaitteilla tarkoitetaan niitä laitteita ja koneistoja, jotka laitoksessa tarvitaan sähkön tai sähkön ja lämmön tuottamiseen ja tuotantovalmiuden ylläpitämiseen ja jotka tarvitaan laitoksen aiheuttamien ympäristöhaittojen poistamiseen tai pienentämiseen; Kauppa- ja teollisuusministeriön antamassa asetuksessa 309/2003 säädetään tarkemmin niistä laitteistoista ja koneistoista, jotka luetaan voimalaitoksen omakäyttölaitteiksi. Verottoman omakäyttösähkön voi tuottaa voimalaitos itse tai se voidaan hankkia verottomasti sähköverkosta. Muusta kuin omakäyttösähköstä on voimalaitoksilla edelleen suoritettava veroluokan I mukainen sähkövero. Voimalaitokset ovat siis oikeutettuja verottomaan omakäyttösähköön, vaikka juuri sillä verokaudella sähkön tuotantoa ei olisikaan. Yhtenä edellytyksenä on, että voimalaitos on rekisteröitynyt sähköverovelvolliseksi. Lauhdevoimalaitoksella tai vain sähköä tuottavalla varavoimalaitoksella tuotantovalmiuden ylläpitämisellä tai huoltoseisokin kestolla ei ole merkitystä siihen, ovatko nämä oikeutettuja verottomaan omakäyttösähköön, vaan ratkaisevaa on se, että niiden on oltava kykeneviä tuottamaan sähköä. Yhdistetyllä voimalaitoksella sähkön tuotannon keskeytyminen voi kuitenkin rajoittaa yhdistetyn laitoksen oikeutta verottomaan omakäyttösähköön: mikäli yhdistettyä voimalaitosta käytetään vuodesta toiseen lämpökeskuksena eikä sähkön tuotanto ole edes mahdollista, voimalaitos ei ole tällöin oikeutettu verottomaan omakäyttösähköön; sen sijaan normaalit huolto-, korjaus- tai kesäseisokit eivät vie yhdistetyltäkään voimalaitokselta oikeutta verottomaan omakäyttösähköön. 2.4 Sähköveron palauttaminen vähennysmenettelyllä Milloin sähköveroa ja huoltovarmuusmaksua on maksettu liikaa, esimerkiksi kuluttajalle on luovutettu sähköä veroluokan I verolla kun kuluttaja on ollut oikeutettu hankkimaan sähkön veroluokan II verolla, liikaa maksettu sähkövero palautetaan verovelvollisen veroilmoituksessa tehtävällä vähennysmenettelyllä. Vähennysmenettelyä on käytettävä kaikissa sähköverotuksen virhetilanteissa. Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 6 :n 2 momentin mukaan sähköverkonhaltijalla ja sähköntuottajalla on oikeus vähentää veroilmoituksessaan aiheettomasti ilmoitettu ja maksettu sähkövero ja huoltovarmuusmaksu verokaudelta suoritettavasta sähköverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Vähennys on tehtävä 3 vuoden kuluessa sitä verokautta seuraavan vuoden alusta, jolloin veroa ilmoitettiin aiheettomasti. Vähennys voi olla enintään verokaudelta suoritettavan veron ja huoltovarmuusmaksun suuruinen.

14 3 ERÄIDEN POLTTOAINEIDEN VEROTUS 14 (32) Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain mukaan valmisteveroa kannetaan kivihiilestä, maakaasusta ja lämmöntuotantoon käytetystä polttoturpeesta ja mäntyöljystä. 3.1 Korvaavuusperiaate Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverolaissa määriteltyjen energiatuotteiden lisäksi, kaikkia kaasumaisia ja kiinteitä hiilivetyjä verotetaan vastaavan lämmityspolttoaineen verotason mukaisesti. Myös teollisuuden prosesseissakin sivutuotteina syntyvät hiilivedyt tulevat verotettavaksi, mikäli niitä käytetään lämmön tai yhdistetyn lämmön ja sähkön tuotannossa. 3.2 Kivihiilen verotus Kivihiilen valmistevero ja huoltovarmuusmaksu määrätään valtuutetulle varastonpitäjälle niiden määrien perusteella, jotka varastonpitäjän kirjanpidon mukaan on verokauden aikana luovutettu verolliseen kulutukseen sekä varastonpitäjän omaan kulutukseen otettujen määrien perusteella. Rekisteröidylle ja väliaikaisesti rekisteröidylle vastaanottajalle valmistevero ja huoltovarmuusmaksu määrätään vastaanotetuista määristä. Valmisteverotonta ja huoltovarmuusmaksutonta on kivihiili: 1) joka käytetään teollisessa tuotannossa raaka-aineena tai apuaineena taikka välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa, 2) jonka valtuutettu varastonpitäjä toimittaa muualla kuin Suomessa kulutettavaksi, 3) joka käytetään sähköntuotannossa ja erillisen sähköntuotannon ylösajossa, alasajossa tai tuotantovalmiuden ylläpitämisessä, 4) joka käytetään alusliikenteen polttoaineena, muutoin kuin yksityisessä huvialuksessa. 3.3 Maakaasun verotus Maakaasusta suoritetaan valmisteveroa, kun sitä luovutetaan kulutukseen Suomessa. Maakaasun verovelvollisia ovat maakaasuverkonhaltija, valtuutettu varastonpitäjä, valmisteverolaissa säädetyt verovelvolliset sekä rekisteröity käyttäjä joka on hankkinut maakaasua verottomasti, mutta käyttänyt sitä verolliseen tarkoitukseen. Maakaasun valmistevero koskee sekä kaasumaista että nesteytettyä maakaasua (LNG). Maakaasuverkonhaltijalla tarkoitetaan maakaasumarkkinalain 3 :n 6 kohdassa tarkoitettua maakaasuverkkotoimintaa harjoittavaa toiminnanharjoittajaa. Maakaasuverkonhaltijan on rekisteröidyttävä verovelvolliseksi tulliviranomaiselle kirjallisesti. Mikäli maakaasua varastoidaan nesteytettynä tai muutoin, voi varastonpitäjä hankkia valtuutetun varastonpitäjän luvan.

15 15 (32) Maakaasun käyttäjä, jolla on verotonta käyttöä ja joka hankkii maakaasun suoraan maakaasunsiirtoverkosta tai verottomasta varastosta, voi hakeutua maakaasun rekisteröidyksi käyttäjäksi. Rekisteröidyn käyttäjän on tehtävä rekisteröityminen kunkin toimipaikkansa osalta erikseen, maakaasun verotonta käyttöä on oltava kaikilla rekisteröitävillä toimipaikoilla. Rekisteröidyn käyttäjän on peruutettava rekisteröityminen jos sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 21 1 momentissa tarkoitettu veroton käyttö loppuu. Maakaasun rekisteröity käyttäjä ei saa luovuttaa maakaasua edelleen verottomasti. Maakaasun voi myydä rekisteröidylle käyttäjälle muu kuin maakaasuverkonhaltija tai valtuutettu varastonpitäjä kunhan maakaasu siirretään kyseiselle rekisteröidylle käyttäjälle suoraan maakaasunsiirtoverkosta tai verottomasta varastosta. Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverolain 21 :n 1 momentin mukaan valmisteverotonta ja huoltovarmuusmaksutonta on maakaasu: 1) joka käytetään teollisessa tuotannossa raaka-aineena tai apuaineena taikka välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa, 2) joka käytetään energianlähteenä öljynjalostusprosessissa, 3) joka käytetään sähköntuotannossa ja erillisen sähköntuotannon ylösajossa, alasajossa tai tuotantovalmiuden ylläpitämisessä, 4) joka käytetään alusliikenteen polttoaineena, muutoin kuin yksityisessä huvialuksessa. Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverolain 21 :n 2 momentin mukaan maakaasuverkonhaltija ja valtuutettu varastonpitäjä saavat luovuttaa kaiken maakaasun valmisteverottomasti maakaasun rekisteröidylle käyttäjälle. Mikäli muilla maakaasun käyttäjillä, kuin valtuutetuilla varastonpitäjillä tai rekisteröidyillä käyttäjillä on verotonta maakaasun käyttöä, toteutetaan verottomuus palauttamalla vero hakemuksesta suoraan maakaasun käyttäjälle. Palautusta voi hakea kerralla koko kalenterivuodelta tai kahdessa osassa tammi-kesäkuu ja heinä-joulukuu jaksoissa. Palautusta on haettava viimeistään 3 vuoden kuluessa hakujakson päättymisestä. 3.4 Biokaasun verotus Biokaasusertifikaatti Biokaasu ei kuulu sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain soveltamisalaan. Tällöin myöskään laissa olevia korvaavuussäännöksiä ei sovelleta biokaasuun. Biokaasua voidaan luovuttaa kulutukseen maakaasun siirtoverkoston kautta, mutta maakaasuverkonhaltijan on pidettävä kirjanpitoa biokaasun määrän erittelemiseksi maakaasusta. Biokaasun kulutukseen luovutuksista ei kumminkaan tarvitse tehdä erillisiä veroilmoituksia, eikä luovutettua biokaasua sisällytetä maakaasun veroilmoituksiin. Mikäli biokaasua luovutetaan maakaasun ohella loppukäyttäjälle, jolla on verotonta ja verollista maakaasun käyttöä, on huomattava että biokaasua ei saa kohdistaa vain tiettyyn käyttökohteeseen vaan se on jaettava käyttöjen suhteessa. Todisteena siitä, että maakaasuverkosta hankittu kaasu on sinne syötettyä biokaasua, voidaan käyttää biokaasusertifikaattia. Mitätöityjen biokaasusertifikaattien määrä osoittaa mikä osa loppukäyttäjän hankkimasta kaasusta on ollut verotonta biokaasua ja mikä osa verollista maakaasua.

16 16 (32) On kuitenkin huomattava, että mikäli kaasun loppukäyttäjällä on maakaasun verollista ja verotonta kulutusta, niin maakaasun mukana hankittu biokaasu on katsottava käytetyksi molempiin käyttötarkoituksiin, sekä verolliseen että verottomaan kulutukseen niiden todellisessa käyttösuhteessa. Biokaasua ei siten saa kohdistaa esimerkiksi vain verolliseen käyttökohteeseen. Biokaasusertifikaattien lisäksi kaasuverkonhaltijan ja sertifikaattijärjestelmän ylläpitäjien on pystyttävä pyydettäessä todentamaan määräkirjanpidon avulla verkkoon luovutetun ja sieltä hankitun biokaasun määrät. 3.5 Mäntyöljyn verotus Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverolain 15 :n mukaisesti mäntyöljystä valmisteveroa on velvollinen suorittamaan teollisen tuotantotoiminnan harjoittaja lämmitystarkoituksiin käyttämästään mäntyöljystä. Lämmitystarkoituksella tarkoitetaan tässä mäntyöljyn käyttöä kaikkeen polttotarkoitukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mäntyöljystä on suoritettava valmistevero vaikka sitä käytettäisiin muutoin verottoman polttoaineen käyttöön oikeuttavissa tarkoituksissa, kuten meesauuneissa tai hajukaasukattiloissa. Sähköntuotannossa käytettyä mäntyöljyä ei katsota käytetyksi polttotarkoituksessa ja se on tältä osin verotonta. Mäntyöljyn käyttäjän on rekisteröidyttävä verovelvolliseksi Tullille. Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 2 :n 5 kohdan mukaan mäntyöljyllä tarkoitetaan tullitariffin nimikkeeseen kuuluvaa raakamäntyöljyä. Mäntyöljyn nimikkeeseen tariffoidaan puumassan (selluloosan) valmistuksen yhteydessä erotetusta raakasuovasta palstoittamalla valmistettu öljy riippumatta siitä, mistä puulajista kyseinen puumassa on valmistettu. Mikäli koivu- ja mäntylinjojen suovat yhdistyvät niin näin syntyneen suovan sekä erillisen koivulinjan suovan palstoituksessa muodostuu myös tullitariffin nimikkeeseen kuuluvaa raakamäntyöljyä. On kuitenkin huomattava, että palstoittamaton raakasuopa (3804) ja mäntyöljyn tislausfraktio mäntyöljypiki (3807) eivät kumpikaan ole tullitariffin nimikkeeseen kuuluvaa raakamäntyöljyä. 3.6 Polttoturpeen verotus Käytettäessä polttoturvetta lämmöntuottamiseen enemmän kuin MWh vuodessa, on polttoturpeen käyttäjä velvollinen suorittamaan kaikesta lämmöntuottamiseen käytetystä turpeesta valmisteveroa verotaulukon mukaan. Mikäli polttoturvetta käytetään lämmöntuotantoon vähemmän kuin MWh vuodessa ei käyttäjä ole verovelvollinen, eikä käytetystä polttoturpeesta suoriteta valmisteveroa. Polttoturpeen käyttäjän on rekisteröidyttävä verovelvolliseksi tulliviranomaiselle jokaisesta voimalaitoksesta ja lämpökeskuksesta erikseen. Mikäli polttoturpeen käyttäjä ei ole varma, että lämmöntuotantoon käytetään MWh polttoturvetta vuodessa, ei rekisteröitymistä tarvitse suorittaa heti. Mutta jos MWh täyttyy, on rekisteröityminen tehtävä heti ja verot kaikesta sen kalenterivuoden aikana lämmöntuotantoon kulutetusta polttoturpeesta on suoritettava ensimmäisen veroilmoituksen yhteydessä. Polttoturpeen vero määrätään kultakin verokaudelta sinä päivänä voimassa olevien säännöksien mukaan, jona polttoturve on käytetty lämmöntuottamiseen. Polttoturpeen käyttäjän on annettava veroilmoitus erikseen jokaisesta laitoksesta tulliviranomaiselle. Verokautena pidetään kalenterikuukautta. Verollista polttoturvetta on jyrsin- ja palaturpeen lisäksi kaikki lämmöntuotantoon käytetty turve, myös turvepelletit ja turvebriketit.

17 4 YHDISTETYN TUOTANNON VEROTUS 17 (32) 4.1 Yhdistetty tuotanto Yhdistetyn tuotannon polttoaineista veroja kannetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverolain ja sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverolain verotaulukoissa määritellyistä tuotteista sekä niitä korvaavista tuotteista. Yleisimmin yhdistetyn tuotannon veroja kannetaan maakaasusta, kivihiilestä, kevyestä ja raskaasta polttoöljystä, polttoturpeesta ja mäntyöljystä. Silloin kun sähköä tuotetaan yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa, lämmön tuotannon polttoaineista suoritetaan vero sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 :ssä säädetyin tavoin verotaulukon mukaisesti polttoainemäärästä, joka saadaan kertomalla kulutukseen luovutettu lämpö kertoimella 0,9. Vastaava säännös on myös nestemäisten polttoaineiden valmisteverolain 10b :ssä. Lämmön tuotannon polttoaineet määritellään kulutukseen luovutetun lämmön perusteella käyttäen tehollisia lämpöarvoja. Kulutukseen luovutetulla lämmöllä tarkoitetaan voimalaitokselta kaukolämpö- ja prosessihöyryverkkoihin sekä vastaavaan hyötykäyttöön luovutettua lämpömäärää. Kutakin polttoainetta katsotaan käytetyn samassa suhteessa sekä lämmön että sähkön tuotantoon. Yhdistetty tuotanto määritellään lain 2 :ssä seuraavasti: Yhdistetyllä sähkön ja lämmön tuotannolla tarkoitetaan voimalaitoksen verokaudella tapahtuvaa sähkön ja lämmön tuotantoa hyötykäyttöön joko samalla kertaa tai kumpaakin erikseen. Hallituksen esityksessä (HE 130/2002) yhdistetyn tuotannon todetaan tarkoittavan, että mikäli voimalaitos tuottaa verokauden aikana sähköä, se on tällöin katsottava yhdistetyksi tuotannoksi ja polttoaineet on jaettava sähkölle ja lämmölle. Mikäli verokauden aikana tuotetaan vain lämpöä, voimalaitos katsotaan tällöin lämpökeskukseksi ja kaikki polttoaineet verollisiksi. Mikäli verokauden aikana tuotetaan vain sähköä, voimalaitos katsotaan tällöin lauhdevoimalaitokseksi ja kaikki polttoaineet kuluneeksi sähkön tuotannossa ja täten verottomiksi. Tullin käsityksen mukaan verotuksellisesti ratkaisevaa on se, mitä voimalaitos verokauden aikana tuottaa, ei se minkä tyyppisenä voimalaitosta teknisessä mielessä pidetään. Voikin tulla tilanteita, että samaa voimalaitosta saatetaan yhden kalenterivuoden aikana eri verokausilla verottaa niin yhdistettynä voimalaitoksena, lauhdevoimalaitoksena kuin myös lämpökeskuksena. 4.2 Voimalaitoksen määritelmä Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverolain 2 :ssä voimalaitoksella tarkoitetaan tietyllä alueella toimivaa toiminnallista kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on tuottaa sähköä tai sähköä ja lämpöä. HE:n 130/2002 mukaan kuitenkin käytännössä yhteen voimalaitokseen kuuluvien toiminnallisten yksiköiden rajaaminen joudutaan ratkaisemaan tapauskohtaisen kokonaisharkinnan perusteella, jossa lähtökohtana on pidettävä sitä, että samalla alueella sijaitsevat yksiköt muodostavat yhden voimalaitoksen. Jos kuitenkin samalla alueella sijaitsevat yksiköt ovat toiminnallisesti itsenäisiä ja toisistaan riippumattomia, yksiköitä on pidettävä erillisinä voimalaitoksina. Kaasu- ja höyryturbiiniprosessien muodostama kombivoimalaitos katsotaan aina yhdeksi voimalaitokseksi. Tullin käsityksen mukaan voimalaitokseen kuuluvaksi katsotaan siis voimalaitoksen toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluvat apu- ja varakattilat sekä vesikattilat. Voimalaitokseen eivät kuulu erilliset lämpökeskukset, vaikka ne sijaitsisivatkin aivan voimalaitoksen yhteydessä, mikäli ne eivät ole osa voimalaitoskokonaisuutta.

18 18 (32) Arvioitaessa sitä, milloin samalla alueella sijaitsevat voimalaitosyksiköt ovat itsenäisiä toiminnallisia kokonaisuuksia, voidaan ottaa huomioon erilaisia tekijöitä. Tällaisia ovat mm. seuraavat HE:ssä 130/2002 esitetyt: käytetäänkö yksiköitä toisistaan riippumatta eli ovatko ne toiminnallisesti itsenäisiä; sijaitsevatko höyrykattilat eri rakennuksissa eli ovatko ne fyysisesti erillisiä; onko kunkin yksikön höyryturbiini kytketty toimimaan oman höyrykattilan yhteydessä; onko kullakin yksiköllä omat apujärjestelmänsä eli muodostavatko nämä toiminnallisen kokonaisuuden. Tullin käsityksen mukaan kahden voimalaitoksen välinen ristiinajon mahdollisuus tai osin yhteiset apujärjestelmät (esimerkiksi polttoaineen vastaanotto tms.) ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että voimalaitosyksiköt olisi katsottava yhdeksi voimalaitokseksi. 4.3 Yhdistetyn tuotannon verot HE:n 130/2002 mukaan yhdistetyn tuotannon polttoaineiden jako suoritetaan koko voimalaitoksen polttoainekulutuksen ja hyötykäyttöön siirretyn lämmön perusteella. Koko voimalaitoksella tarkoitetaan voimalaitoksen määritelmän mukaisesti toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluvia kattiloita ja niihin liittyviä laitteistoja. Verotuksen yhteydessä voimalaitosta käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Ainoastaan selkeästi voimalaitoksesta erillään olevien kattiloiden ja lämpökeskusten eli toiminnalliseen kokonaisuuteen kuulumattomien kattiloiden ei katsota kuuluvan yhdistettyyn tuotantoon. Voimalaitoksen tuottama hyötylämpö eli "verollinen" lämpö on HE:n 130/2002 mukaan määritettävä viimeistään kaukolämpöverkostoon luovutettaessa ja prosessihöyryn välittömässä läheisyydessä olevilla kulutuskohteilla. Mikäli kulutuskohde ei ole voimalaitoksen välittömässä läheisyydessä, lämpö mitataan sen lähtiessä voimalaitokselta. Hyötylämpöä eli "verollista" lämpöä on siis vain ns. hyötykäyttöön luovutettu lämpö. Kohdistettaessa yhdistetyn tuotannon polttoaineita sähkölle ja lämmölle kerrotaan saatu hyötylämpömäärä kertoimella 0,9. Polttoaineiden määrää määritettäessä on aina käytettävä tehollisia eli alempia lämpöarvoja. Verollista lämpöä eli hyötylämpöä ei siis HE:n 130/2002 mukaan ole: voimalaitoksen omakäyttölämpö, jota on mm. * voimalaitosrakennuksen ja voimalaitoksen toimintaan liittyvien rakennuksien lämmitys; * voimalaitoksella tapahtuvat häviöt ja esilämmitykset; * voimalaitosta varten tapahtuva polttoaineen käsittely, kuivaus ja lämmitys; * soodakattilaan kuuluvien haihduttamojen lämmönkulutus. apujäähdyttimelle tai lauhduttimelle menevä lämpö. Tullin käsityksen mukaan hyötylämmössä ei myöskään oteta huomioon tuotantoprosesseissa syntynyttä lämpöä, kuten hiertämöiltä höyryverkkoon siirrettävää lämpöä. Tullin käsityksen mukaan hyötylämpö on pääsääntöisesti määritettävä mittaamalla. Käytännössä kuitenkin laskennallinenkin määritys on hyväksyttävissä, jos mittaaminen ei ole mahdollista tai on selkeästi virheellinen. Mitattavissa olevia suureita on silti hyödynnettävä, jos niitä on käytettävissä.

19 4.4 Yhdistetyn tuotannon hiilidioksidiveron alennus 19 (32) Nestemäisten polttoaineiden valmisteverolain 4 :n 2 momentin sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverolain 4 :n 3 momentin mukaan jos kevyttä polttoöljyä, biopolttoöljyä, raskasta polttoöljyä, kivihiiltä tai maakaasua käytetään yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotantolaitoksessa hiilidioksidivero on puolet verotaulukossa säädetystä. Hiilidioksidiveron alennus toteutetaan siten, että valtuutettu varastonpitäjä ja maakaasun rekisteröity käyttäjä ilmoittavat veroilmoituksessaan itse käyttämänsä kyseiseen alennukseen oikeuttavan polttoaineen hiilidioksidiveron alennettuna. Veroilmoituslomakkeissa on oma sarakkeensa alennetulle hiilidioksidiverolle yhdistetyille tuotantolaitoksille jotka ilmoittavat oman verollisen käyttönsä. Mikäli hiilidioksidiveron alennukseen oikeutettu yhdistetty tuotantolaitos hankkii polttoaineensa verollisena eli on muu kuin valtuutettu varastonpitäjä tai maakaasun rekisteröity käyttäjä, hakee yritys tulliviranomaiselta palautusta joko tammi-kesäkuu ja heinä-joulukuu jaksoissa tai koko kalenterivuodelta yhdellä kertaa. Hiilidioksidiveron alennuksen estävä poikkeustilanne Lain 26a :ssä on säädetty yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen vaikutuksesta yhdistetyn tuotannon hiilidioksidiveron alennukseen. Yhdistetyn tuotannon hiilidioksidiveron alennus on komission asetukseen (EY) N:o 800/2008 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) perustuvia valtiontukia. Näitä verotukia ei voida soveltaa yritykseen, joka on yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan 6 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla taloudellisissa vaikeuksissa tai jota koskee 1 artiklan 6 kohdan a alakohdassa tarkoitettu Euroopan komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjen vastaiseksi ja yhteismarkkinoille soveltumattomaksi.

20 5. ENERGIAINTENSIIVISEN TEOLLISUUDEN VERONPALAUTUS 20 (32) Teollisuudessa toimivat yritykset voivat tilikauden päätyttyä saada hakemuksesta veronpalautusta maksamistaan energiaveroista. Veronpalautuksen edellytyksenä on, että yrityksen tilikautena itse maksamat sekä hankittujen tuotteiden hintaan sisältyneet valmisteverot ovat enemmän kuin 0,5 % yrityksen jalostusarvosta. Jalostusarvolla tarkoitetaan yrityksen tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen mukaista liikevoiton (-tappion), poistojen ja arvonalentumisten sekä henkilöstökulujen yhteismäärää. Tässä tarkoitettua veronpalautusta ei oteta huomioon jalostusarvoa määritettäessä. Yrityksen tilikaudella tarkoitetaan kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 4 :ssä tarkoitettua tilikautta. Kun yrityksen tilikauden aikana sähköstä, kivihiilestä, polttoturpeesta, maakaasusta ja mäntyöljystä sekä kevyestä ja raskaasta polttoöljystä maksamat sekä tilikauden aikana hankkimien näiden tuotteiden hankintahintaan sisältyneet valmisteverot ovat enemmän kuin 0,5 % yrityksen jalostusarvosta, yrityksellä on oikeus ylimenevältä osalta hakea takaisin 85 % tuotteista maksettujen tai niiden hankintahintaan sisältyneiden valmisteverojen määrästä. Näin lasketusta veronpalautuksesta maksetaan vain euroa ylittävä osuus. Laskettaessa maksettujen valmisteverojen määrää yritys voi ottaa huomioon hankkimaansa kaukolämpöön ja prosessihöyryyn sisältyneet valmisteverot. Maksettujen valmisteverojen määrää laskettaessa siitä vähennetään sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverolain 8 :ssä tarkoitetut tuet, joihin yritys on tilikauden aikana oikeutettu sekä nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 a ja 10 a :ssä ja sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 14 ja 22 :ssä tarkoitetut veronpalautukset, edellyttäen, että niitä ei ole otettu huomioon yrityksen valmisteverotuksessa. Jos yritys on luovuttanut tilikauden aikana edelleen tässä tarkoitettuja tuotteita, yrityksen niistä suorittamia veroja ei oteta huomioon maksettujen valmisteverojen määrää laskettaessa. Jos yritys on luovuttanut tilikauden aikana toiselle tuotteita, tuotteista maksettuja veroja ei oteta huomioon palautusta laskettaessa. Palautushakemuksessa on eriteltävä muut mahdolliset tuet, joita yritys on hakenut tai aikoo hakea. Yrityksen on samalla ilmoitettava näiden tukihakemusten sekä muiden veronpalautus- tai oikaisuhakemusten käsittelypaikka. Veronpalautusta koskeva hakemus on tehtävä Tullille kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautuksen estävä poikkeustilanne Lain 26a :ssä on säädetty yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen vaikutuksesta energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautukseen. Energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautus on komission asetukseen (EY) N:o 800/2008 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) perustuvia valtiontukia. Näitä verotukia ei voida soveltaa yritykseen, joka on yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan 6 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla taloudellisissa vaikeuksissa tai jota koskee 1 artiklan 6 kohdan a alakohdassa tarkoitettu Euroopan komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjen vastaiseksi ja yhteismarkkinoille soveltumattomaksi. 5.1 Muiden veronpalautusten vaikutukset energiaintensiivisten veronpalautukseen Energiaintensiivisten yritysten palautushakemuksessa on eriteltävä muut mahdolliset palautukset, joita yritys on hakenut tai aikoo hakea. Yrityksen on samalla ilmoitettava näiden veronpalautus- tai oikaisuhakemusten käsittelypaikka.

MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA. Ylitarkastaja Antti Saastamoinen

MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA. Ylitarkastaja Antti Saastamoinen MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA Ylitarkastaja Antti Saastamoinen MAAKAASUN VEROTUS Maakaasusta suoritetaan valmisteveroa, kun sitä luovutetaan kulutukseen Suomessa. Maakaasun verovelvollisia

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 162/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 162/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 162/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä energiaverotusta koskevan lainsäädännön

Lisätiedot

MAAKAASUN VEROTUS. Ajankohtaista 17.11.2010. Energiainsinööri Antti Saastamoinen

MAAKAASUN VEROTUS. Ajankohtaista 17.11.2010. Energiainsinööri Antti Saastamoinen VEROTUS Ajankohtaista 17.11.2010 Energiainsinööri Antti Saastamoinen VEROTUKSEN NYKYTILA Maakaasun valmistevero kannetaan kaikesta maakaasusta maahantuonnin yhteydessä. Kaikille käyttäjille maakaasu siirretään

Lisätiedot

Suomessa kannetaan energiaveroja sähköstä, kivihiilestä, maakaasusta, polttoturpeesta, mäntyöljystä ja nestemäisistä polttoaineista.

Suomessa kannetaan energiaveroja sähköstä, kivihiilestä, maakaasusta, polttoturpeesta, mäntyöljystä ja nestemäisistä polttoaineista. Valmisteverotuksen ohje 21 Energiaverotus www.tulli.fi toukokuu 2015 Korvaa tammikuussa 2014 julkaistun ohjeen Energiaverotus Energiaverotus Suomessa Nestemäisten polttoaineiden valmisteverolaki Sähkön

Lisätiedot

POLTTOAINE- JA ENERGIAVEROTUKSEN AJANKOHTAISIA KYSYMYKSIÄ. Teollisuuden polttonesteet seminaari Tampere 10.9.2015

POLTTOAINE- JA ENERGIAVEROTUKSEN AJANKOHTAISIA KYSYMYKSIÄ. Teollisuuden polttonesteet seminaari Tampere 10.9.2015 POLTTOAINE- JA ENERGIAVEROTUKSEN AJANKOHTAISIA KYSYMYKSIÄ Teollisuuden polttonesteet seminaari Tampere 10.9.2015 AJANKOHTAISTA Hallituksen esitys energiaverojen korotuksista annetaan syyskuun aikana. Nestekaasu

Lisätiedot

NPA. Asiakkaan viite. Verohallinto / valmisteverotus, PL 20, VERO

NPA. Asiakkaan viite. Verohallinto / valmisteverotus, PL 20, VERO NPA VEROILMOITUS Valtuutettu varastonpitäjä Nestemäisten polttoaineiden valmistevero 1/12 Verovelvollisen nimi Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite Verokausi Y-tunnus / henkilötunnus Valmisteverotustunnus

Lisätiedot

Energiaverotus. Valmisteverotuksen ohje 21. Energiaverotus. Energiaverotus EU:ssa. Energiaverotus Suomessa. Energiaveroja kannetaan

Energiaverotus. Valmisteverotuksen ohje 21. Energiaverotus.  Energiaverotus EU:ssa. Energiaverotus Suomessa. Energiaveroja kannetaan Valmisteverotuksen ohje 21 Energiaverotus www.tulli.fi toukokuu 2016 Korvaa toukokuussa 2015 julkaistun ohjeen Energiaverotus Energiaverotus Suomessa Nestemäisten polttoaineiden valmisteverolaki Sähkön

Lisätiedot

Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus

Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus www.tulli.fi Valmisteverotuksen asiakasohje 4 Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus Elokuu 2015 Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus Teollisuudessa toimivat yritykset voivat tilikauden

Lisätiedot

NSB. Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite Verokausi Tuotteiden vastaanottopäivämäärä. Asiakkaan viite

NSB. Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite Verokausi Tuotteiden vastaanottopäivämäärä. Asiakkaan viite NSB VEROILMOITUS Eräiden polttoaineiden valmisteveroja /5 Valtuutettu varastonpitäjä Rekisteröity vastaanottaja Rekisteröimätön verovelvollinen Maakaasun rekisteröity käyttäjä Maakaasuverkonhaltija Polttoturpeen

Lisätiedot

NPA. Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja. Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite Verokausi Tuotteiden vastaanottopvm.

NPA. Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja. Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite Verokausi Tuotteiden vastaanottopvm. NPA VEROILMOITUS Nestemäisten polttoaineiden valmistevero ja huoltovarmuusmaksu 1/11 Rekisteröity vastaanottaja Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja Rekisteröimätön verovelvollinen Veroedustaja Verovelvollisen

Lisätiedot

Energiaverotuksen muutokset HE 34/2015. Talousvaliokunta 16.10.2015

Energiaverotuksen muutokset HE 34/2015. Talousvaliokunta 16.10.2015 Energiaverotuksen muutokset HE 34/2015 Talousvaliokunta Energiaverotus Yhdenmukaistettu energiaverodirektiivillä (EVD) Biopolttonesteet veronalaisia EVD:ssä Turpeen verotukseen ei sovelleta EVD:tä Sähköllä

Lisätiedot

Alusten polttoaineiden verottomuus

Alusten polttoaineiden verottomuus Valmisteverotuksen ohje 12 Alusten polttoaineiden verottomuus www.tulli.fi Tammikuu 2014 Alusten polttoaineiden verottomuus Yleistä Yleistä Kauppa-alukset Kalastusalukset Veronpalautusmenettely Polttoaineen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 :n muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 19.8.2015 Luonnos kommentoitavaksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

HE 91/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi nestemäisten

HE 91/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi nestemäisten Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta sekä laiksi yksityisestä huvialuksesta

Lisätiedot

Savukkeet 694 766 846 Muut tupakkatuotteet 91 97 107 Yhteensä 785 863 953

Savukkeet 694 766 846 Muut tupakkatuotteet 91 97 107 Yhteensä 785 863 953 Talousarvio 08. Valmisteverot 01. Tupakkavero Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan

Lisätiedot

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä Talousarvio 08. Valmisteverot 01. Tupakkavero Momentille arvioidaan kertyvän 990 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan

Lisätiedot

HE 34/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

HE 34/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua

Lisätiedot

Yrityksen kaupparekisteriin merkitty nimi ja yrityksen toimipaikan osoite tai henkilön nimi ja osoite

Yrityksen kaupparekisteriin merkitty nimi ja yrityksen toimipaikan osoite tai henkilön nimi ja osoite 1 (5) Sivu 1 Ilmoittajan nimi- ja osoitetiedot Ilmoituskausi Yrityksen kaupparekisteriin merkitty nimi ja yrityksen toimipaikan osoite tai henkilön nimi ja osoite Edellinen kalenterivuosi. Y-tunnus Yrityksen

Lisätiedot

Kestävyyttä koskevan lain valmistelu biopolttoaineille ja bionesteille

Kestävyyttä koskevan lain valmistelu biopolttoaineille ja bionesteille Kestävyyttä koskevan lain valmistelu biopolttoaineille ja bionesteille KESKI-SUOMEN ENERGIAPÄIVÄ 2012 Hallitusneuvos Anja Liukko Biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyys RES-direktiivi Direktiivi 2009/28/EY

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden

Lisätiedot

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia Verotuksellisia näkökohtia Leo Parkkonen Eduskunnan valtiovarainvaliokunta

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia Verotuksellisia näkökohtia Leo Parkkonen Eduskunnan valtiovarainvaliokunta Kansallinen energia- ja ilmastostrategia Verotuksellisia näkökohtia 10.02.2017 Leo Parkkonen Eduskunnan valtiovarainvaliokunta Esityksen rakenne Nykyisen energia- ja liikenneverotuksen rakenne, tasot ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja 19 :n väliaikaisesta muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja 19 :n väliaikaisesta muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1256 1261 SISÄLLYS N:o Sivu 1256 Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja 19 :n väliaikaisesta muuttamisesta.

Lisätiedot

Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti

Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti Valmisteverotuksen ohje 6 Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti www.tulli.fi Huhtikuu 2014 Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja

Lisätiedot

Laki. makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Laki. makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain (1127/2010)

Lisätiedot

Energiaverotuksen muutokset. Kuntatalous ja vähähiilinen yhteiskunta: mahdollisuuksia ja pitkän aikavälin vaikutuksia

Energiaverotuksen muutokset. Kuntatalous ja vähähiilinen yhteiskunta: mahdollisuuksia ja pitkän aikavälin vaikutuksia Energiaverotuksen muutokset Kuntatalous ja vähähiilinen yhteiskunta: mahdollisuuksia ja pitkän aikavälin vaikutuksia Energiaverotuksen taustaa Yhdenmukaistettu energiaverodirektiivillä (EVD) Biopolttonesteet

Lisätiedot

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä Asiakirjayhdistelmä 08. Valmisteverot 01. Tupakkavero Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille arvioidaan kertyvän 929 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994).

Lisätiedot

Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu

Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu Valmisteverotuksen asiakasohje 27 Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu www.tulli.fi Helmikuu 2013 Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu

Lisätiedot

Kun veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, veroilmoitus toimitetaan osoitteeseen

Kun veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, veroilmoitus toimitetaan osoitteeseen Täyttöohje 1 (5) Makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomaveroilmoitus Valtuutettu varastonpitäjä Tullilomake 162As_31.3.2014 Valtuutetun varastonpitäjän on annettava veroilmoitus kultakin verokaudelta viimeistään

Lisätiedot

HE 53/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten

HE 53/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten HE 53/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia. Lain

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(1997) 30 2,

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(1997) 30 2, P5_TA(2003)0404 Energiatuotteiden ja sähkön verotus * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma luonnoksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen

Lisätiedot

Biopolttoainelainsäädäntö ja tukipolitiikka Jukka Saarinen TEM/Energiaosasto

Biopolttoainelainsäädäntö ja tukipolitiikka Jukka Saarinen TEM/Energiaosasto Biopolttoainelainsäädäntö ja tukipolitiikka Jukka Saarinen TEM/Energiaosasto TransEco-seminaari 4.12.2012 Nykyinen biopolttoaineita koskeva lainsäädäntö EU-säädökset RES-direktiivi (2009/28/EY) Vaatimus

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

HE 110/2013 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 110/2013 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua

Lisätiedot

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 4/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeis- ja vilvoitusjuomaverosta annetun lain 5 :n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Bryssel, 29.VIII.2008 K(2008)4683

Bryssel, 29.VIII.2008 K(2008)4683 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.VIII.2008 K(2008)4683 Asia: N59/2008 Suomi Lämmityksessä ja kiinteästi asennetuissa moottoreissa käytettäville biopolttoaineille myönnettävä verovapaus Arvoisa Herra ulkoministeri,

Lisätiedot

Liikenneverotus. Maa- ja metsätalousvaliokunta, EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toiminta suunnitelma

Liikenneverotus. Maa- ja metsätalousvaliokunta, EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toiminta suunnitelma Liikenneverotus Maa- ja metsätalousvaliokunta, EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toiminta suunnitelma 7.12.2017 Leo Parkkonen Liikenteen verotus Kokonaisuutena verotuksen painopistettä on

Lisätiedot

Alkoholijuoma- ja juomapakkausvero

Alkoholijuoma- ja juomapakkausvero Valmisteverotuksen asiakasohje 23 Alkoholijuoma- ja juomapakkausvero Tammikuu 2014 www.tulli.fi Alkoholijuoma- ja juomapakkausvero Euroopan unionin jäsenmaissa ja siten myös Suomessa alkoholi ja alkoholijuomat

Lisätiedot

HE 26/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten. alkupäässä syntyvä keskimääräinen hiilidioksidiekvivalenttipäästö.

HE 26/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten. alkupäässä syntyvä keskimääräinen hiilidioksidiekvivalenttipäästö. HE 26/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 1 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta

Lisätiedot

Laki. biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta

Laki. biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain (446/2007)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 1316/2011 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ LUONNOS 1.7.2010 Vero-osasto. Hallituksen esitys Eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

VALTIOVARAINMINISTERIÖ LUONNOS 1.7.2010 Vero-osasto. Hallituksen esitys Eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta VALTIOVARAINMINISTERIÖ LUONNOS 1.7.2010 Vero-osasto Hallituksen esitys Eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutetavaksi

Lisätiedot

1992 vp - HE 140. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 140. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan liikevaihtoverolakia muutettavaksi siten, että vuonna 1992

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus Ahvenanmaan veroraja Valmisteverotus www.tulli.fi Syyskuu 2012 Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus 1 Ahvenanmaan erityisasema Tämä ohje korvaa Ahvenanmaan valmisteverotusta koskevasta verorajaverotuksesta

Lisätiedot

Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä

Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä Henrik Westerholm Neste Oil Ouj Tutkimus ja Teknologia Mutku päivät 30.-31.3.2011 Sisältö Uusiotuvat energialähteet Lainsäädäntö Biopolttoaineet

Lisätiedot

HE 121/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maataloudessa. taannehtivasti vuodesta 2008 lukien. Kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä sähkön

HE 121/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maataloudessa. taannehtivasti vuodesta 2008 lukien. Kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä sähkön HE 121/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja nestemäisten

Lisätiedot

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010 Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010: Päästökuvioita Kasvihuonekaasupäästöt Tamperelaisesta energiankulutuksesta, jätteiden ja jätevesien käsittelystä, maatalouden tuotannosta ja teollisuuden

Lisätiedot

Energian hinnat. Verotus nosti lämmitysenergian hintoja. 2013, 1. neljännes

Energian hinnat. Verotus nosti lämmitysenergian hintoja. 2013, 1. neljännes Energia 2013 Energian hinnat 2013, 1. neljännes Verotus nosti lämmitysenergian hintoja Energiantuotannossa käytettävien polttoaineiden verotus kiristyi vuoden alusta, mikä nosti erityisesti turpeen verotusta.

Lisätiedot

NVA. VEROILMOITUS 1 (5) Valtuutettu varastonpitäjä MAKEIS-, JÄÄTELÖ- JA VIRVOITUSJUOMAVERO. Verovelvollisen nimi tullipiirille.

NVA. VEROILMOITUS 1 (5) Valtuutettu varastonpitäjä MAKEIS-, JÄÄTELÖ- JA VIRVOITUSJUOMAVERO. Verovelvollisen nimi tullipiirille. NVA VEROILMOITUS 1 (5) Valtuutettu varastonpitäjä MAKEIS-, JÄÄTELÖ- JA VIRVOITUSJUOMAVERO Verovelvollisen nimi tullipiirille Osoite Verokausi Asiakkaan viite Y-tunnus Valmisteverotustunnus tai yhteisilmoitustunnus

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinnat laskivat toisella vuosineljänneksellä

Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinnat laskivat toisella vuosineljänneksellä Energia 2014 Energian hinnat 2014, 2. neljännes Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinnat laskivat toisella vuosineljänneksellä Kivihiilen ja maakaasun hinnat lämmöntuotannossa laskivat toisella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 189/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 189/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 189/2010 vp Hallituksen esitys laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta sekä eräiden valmisteverotusta koskevien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT

Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT LUONNOS 6.9.2017 Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT Uudet energiantuotantoyksiköt noudattavat tämän liitteen 1A päästöraja-arvoja 20.12.2018 alkaen, olemassa olevat polttoaineteholtaan yli 5 megawatin energiantuotantoyksiköt

Lisätiedot

SÄHKÖN VALMISTEVEROTUKSEN UUDISTAMINEN EU:N SÄÄNTELYN NÄKÖKULMASTA

SÄHKÖN VALMISTEVEROTUKSEN UUDISTAMINEN EU:N SÄÄNTELYN NÄKÖKULMASTA Finland MUISTIO 1.3.2017 SÄHKÖN VALMISTEVEROTUKSEN UUDISTAMINEN EU:N SÄÄNTELYN NÄKÖKULMASTA 1. Fingrid Oyj on pyytänyt Borenius Asianajotoimisto Oy:ltä ( Borenius ) työ- ja elinkeinoministeriön asettaman

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 756. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 756. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2007 N:o 756 762 SISÄLLYS N:o Sivu 756 Laki valmisteverotuslain muuttamisesta... 3603 757 Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

Viite RES-direktiivi (EUVL L 140, , s. 16); ILUC-direktiivi (EUVL L 239, , s.1)

Viite RES-direktiivi (EUVL L 140, , s. 16); ILUC-direktiivi (EUVL L 239, , s.1) 1/6 Viite RES-direktiivi (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16); ILUC-direktiivi (EUVL L 239, 15.9.2015, s.1) TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ENERGIAOSASTON OHJE: UUSIUTUVISTA LÄHTEISTÄ PERÄISIN OLEVAA ENERGIAA KOSKEVIEN

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Biopolttoaineet kestävästi tuotantoon

Biopolttoaineet kestävästi tuotantoon Biopolttoaineet kestävästi tuotantoon Uusiutuvan Energian ajankohtaispäivät Harri Haavisto Tekninen asiantuntija Helsinki Congress Paasitorni 3.12.2013 Sisältö Biopolttoaineet ja bionesteet sekä toiminnanharjoittaja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

Maksatusohje. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön tuotantotuen maksatuksen hakeminen ohje sähkön tuottajalle

Maksatusohje. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön tuotantotuen maksatuksen hakeminen ohje sähkön tuottajalle Maksatusohje Uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön tuotantotuen maksatuksen hakeminen ohje sähkön tuottajalle 947/702/2013 1.1.2014 Versiohistoria Version Pvm numero 1 1.1.2014 Keskeisimmät

Lisätiedot

Kestävyysjärjestelmän vaatimukset

Kestävyysjärjestelmän vaatimukset Kestävyysjärjestelmän vaatimukset Harri Haavisto 25.9.2017 Kutsuvierastilaisuus biokaasualan toiminnanharjoittajille ja viranomaisille Keski-Suomen liitto, Cygnaeustalo Sisältö Tausta ja lainsäädäntö Määritelmät

Lisätiedot

Uutta EMV:n ohjeistuksessa

Uutta EMV:n ohjeistuksessa Uutta EMV:n ohjeistuksessa Uusiutuvan Energian ajankohtaispäivät Nora Kankaanrinta Hankevastaava Helsinki Congress Paasitorni 3.12.2013 Esityksen sisältö EMV:n ohjeistus Uusia asioita Mitä tuleman pitää

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta 1991 vp - HE 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että liikevaihtovero korotettaisiin väliaikaisesti

Lisätiedot

Lämmin alkuvuosi laski kivihiilen ja maakaasun hintoja

Lämmin alkuvuosi laski kivihiilen ja maakaasun hintoja Energia 2014 Energian hinnat 2014, 1. neljännes Lämmin alkuvuosi laski kivihiilen ja maakaasun hintoja Kivihiilen ja maakaasun kulutus pieneni lämpimän alkuvuoden seurauksena ja myös niiden hinnat lämmöntuotannossa

Lisätiedot

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Fossiiliset polttoaineet ja turve Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TWh) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Sähkön nettotuonti Muut Turve

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan turpeesta kannettavan veron sekä turpeelle sähköntuotannossa myönnettävän

Lisätiedot

1(5) Luonnos Hallituksen esitys eduskunnalle nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 :n muuttamisesta

1(5) Luonnos Hallituksen esitys eduskunnalle nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 :n muuttamisesta 1(5) Luonnos 23.11.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Energian hinnat laskivat toisella neljänneksellä

Energian hinnat laskivat toisella neljänneksellä Energia 2015 Energian hinnat 2015, 2. neljännes Energian hinnat laskivat toisella neljänneksellä Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hinnat jatkoivat laskuaan myös toisella neljänneksellä.

Lisätiedot

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Teollisuuden polttonesteet seminaari, 10.9.2015 Sisältö Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähköntuotannon

Lisätiedot

Lämmön tuottaminen tuontipolttoaineilla oli aiempaa halvempaa

Lämmön tuottaminen tuontipolttoaineilla oli aiempaa halvempaa Energia 2014 Energian hinnat 2013, 4. neljännes Lämmön tuottaminen tuontipolttoaineilla oli aiempaa halvempaa Kotimaisten polttoaineiden hinnat jatkoivat kallistumista, mikä osaltaan vaikutti kaukolämmön

Lisätiedot

HE 128/2014 vp. määrää.

HE 128/2014 vp. määrää. HE 128/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta

Lisätiedot

Fossiilisten polttoaineiden hinnat laskivat kolmannella vuosineljänneksellä

Fossiilisten polttoaineiden hinnat laskivat kolmannella vuosineljänneksellä Energia 2013 Energian hinnat 2013, 3. neljännes Fossiilisten polttoaineiden hinnat laskivat kolmannella vuosineljänneksellä Kivihiilen satamahinta laski kolmannella vuosineljänneksellä yli kuusi prosenttia.

Lisätiedot

HE laeiksi jakeluvelvoitelain, kestävyyslain ja Energiavirastosta annetun lain muuttamisesta (HE 17/2017 vp)

HE laeiksi jakeluvelvoitelain, kestävyyslain ja Energiavirastosta annetun lain muuttamisesta (HE 17/2017 vp) HE laeiksi jakeluvelvoitelain, kestävyyslain ja Energiavirastosta annetun lain muuttamisesta (HE 17/2017 vp) Talousvaliokunnan kuuleminen 29.3.2017 Hallitusneuvos Anja Liukko Uusiutuvista lähteistä peräisin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkön ja eräiden

Lisätiedot

Ilmailussa käytettyjen polttoaineiden valmisteverottomuus

Ilmailussa käytettyjen polttoaineiden valmisteverottomuus Ilmailussa käytettyjen polttoaineiden valmisteverottomuus Yleistä Ilma-alus Yksityinen huvi-ilmailu Kaupallinen ja viranomaistoimintaan liittyvä ilmailu Veronpalautusmenettely Polttoaineen hankkiminen

Lisätiedot

HE 138/2017 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 138/2017 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö Ympäristöä säästävä julkinen hankinta vapaaehtoinen väline. Tässä asiakirjassa esitetään EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit

Lisätiedot

Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne

Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne Energiamarkkinaviraston infotilaisuus tuotantotuesta 9.11.2010 Hallitusneuvos Anja Liukko Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY)

Lisätiedot

Energian hinnat. Sähkön hinta kääntyi laskuun. 2012, 2. neljännes

Energian hinnat. Sähkön hinta kääntyi laskuun. 2012, 2. neljännes Energia 2012 Energian hinnat 2012, 2. neljännes Sähkön hinta kääntyi laskuun Sähkön kokonaishinta laski kaikissa kuluttajaryhmissä vuoden toisella neljänneksellä. Sähkön kuluttajahinnat kääntyivät laskuun

Lisätiedot

Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinnat edelleen laskussa

Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinnat edelleen laskussa Energia 2014 Energian hinnat 2014, 3. neljännes Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinnat edelleen laskussa Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinnat jatkoivat laskuaan vuoden kolmannella neljänneksellä.

Lisätiedot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Valmisteverotuksen asiakasohje I6 Valmisteverotus www.tulli.fi 1.7.2015 Korvaa marraskuussa 2014 julkaistun ohjeen Valmisteverotus Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Veronalaisuus ja väliaikaisen

Lisätiedot

Öljytuotteiden hinnat laskivat viimeisellä neljänneksellä

Öljytuotteiden hinnat laskivat viimeisellä neljänneksellä Energia 2015 Energian hinnat 2014, 4. neljännes Öljytuotteiden hinnat laskivat viimeisellä neljänneksellä Öljyn tuontihintojen selkeä lasku vaikutti polttonesteiden kuluttajahintojen laskuun vuoden viimeisellä

Lisätiedot

Uusiutuvan energian direktiivi RED II, tilannekatsaus

Uusiutuvan energian direktiivi RED II, tilannekatsaus Uusiutuvan energian direktiivi RED II, tilannekatsaus Jyväskylä 25.9.2017 Kutsuvierastilaisuus biokaasualan toiminnanharjoittajille ja viranomaisille Järjestäjät: Keski-Suomen liitto ja Suomen Biokaasuyhdistys

Lisätiedot

Energian hinnat. Energian hinnat nousivat. 2011, 1. neljännes

Energian hinnat. Energian hinnat nousivat. 2011, 1. neljännes Energia 2011 Energian hinnat 2011, 1. neljännes Energian hinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan kotimaisten lämmöntuotannon polttoaineiden hintojen nousu on ollut pienempää verrattuna tuontipolttoaineisiin.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 130/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia.

HE 130/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden

Lisätiedot

Bioenergia - yksi Itä-Suomen mahdollisuuksista

Bioenergia - yksi Itä-Suomen mahdollisuuksista Bioenergia - yksi Itä-Suomen mahdollisuuksista pe 30.10.2009 Technopolis Kuopio Euroopan unionin energiapoliittiset tavoitteet bioenergian tuotannolle Apulaispäällikkö Paavo Mäkinen, Euroopan komission

Lisätiedot

Energian hinnat. Energian hinnat nousivat. 2011, 2. neljännes

Energian hinnat. Energian hinnat nousivat. 2011, 2. neljännes Energia 2011 Energian hinnat 2011, 2. neljännes Energian hinnat nousivat Liikenteessä ja lämmityksessä käytettävät energian hinnat nousivat tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä Tilastokeskuksen mukaan.

Lisätiedot

Metsäbioenergia energiantuotannossa

Metsäbioenergia energiantuotannossa Metsäbioenergia energiantuotannossa Metsätieteen päivä 17.11.2 Pekka Ripatti & Olli Mäki Sisältö Biomassa EU:n ja Suomen energiantuotannossa Metsähakkeen käytön edistäminen CHP-laitoksen polttoaineiden

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Tausta Tämän selvityksen laskelmilla oli tavoitteena arvioida viimeisimpiä energian kulutustietoja

Lisätiedot

Makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomavero

Makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomavero Valmisteverotuksen asiakasohje 3 Makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomavero www.tulli.fi 25.6.2014 Korvaa tammikuussa 2014 julkaistun ohjeen Makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomavero Makeisista, makeisten kaltaisista

Lisätiedot

Sähköverkkoluvat Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto

Sähköverkkoluvat Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Sähköverkkoluvat 18.11.2013 Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuus Sähkömarkkinalain (588/2013) 4 :n mukaan sähköverkkotoimintaa saa harjoittaa vain Energiamarkkinaviraston

Lisätiedot

Öljyn ja sähkön hinnat laskivat ensimmäisellä neljänneksellä

Öljyn ja sähkön hinnat laskivat ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2015 Energian hinnat 2015, 1. neljännes Öljyn ja sähkön hinnat laskivat ensimmäisellä neljänneksellä Tilastokeskuksen tietojen mukaan polttonesteiden kuluttajahinnat laskivat selvästi vuoden ensimmäisellä

Lisätiedot

Kivihiilen ja maakaasun hinnat laskivat toisella vuosineljänneksellä

Kivihiilen ja maakaasun hinnat laskivat toisella vuosineljänneksellä Energia 2013 Energian hinnat 2013, 2. neljännes Kivihiilen ja maakaasun hinnat laskivat toisella vuosineljänneksellä Sähkön ja lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen ja maakaasuun hinnat kääntyivät laskuun

Lisätiedot

Sähkön hinnat laskivat edelleen kolmannella neljänneksellä

Sähkön hinnat laskivat edelleen kolmannella neljänneksellä Energia 2012 Energian hinnat 2012, 3. neljännes Sähkön hinnat laskivat edelleen kolmannella neljänneksellä Korjaus 21.12.2012: Jyrsin ja palaturpeen verolliset hinnat lämmöntuotannossa korjattu. Myös kotitaloussähkön

Lisätiedot