(Suomen Urheiluliitto),

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(Suomen Urheiluliitto),"

Transkriptio

1 Leidenius, Kaj, johtaja, varalla Härkönen, Veikko, osastopäällikko (Suomen Kanoottiliitto ), Sovijärvi, Sampo, maisteri, varalla Ellilä, Aarne, fil.tri (Suomen Kaunoluisteluiitto), Dillemuth, Ville, toimitusjohtaja, varalla Eskelinen, Raimo, insinööri (Suomen Koripalloliitto), Hietanen, Lauri, vuorineuvos varalla Leskinen Martti lehtori (Suomen KunrtourheIuliiJt~), " Orko, Risto, kauppaneuvos, varalla Mattsson, Lars-Erik, PTOkuristi (Suomen Käsilpallol!i.JiJtto), Hieta, Seppo, varatuomari, varalla Nylander, Rune, dipl.ins. (Suomen Lentopallollitto), Pajunen, Aarno, dipl.kauppias, varalla Ikonen, Erkki, johtaja (Suomen Lu:isteluliitto), Kerttula, Erkki, komentajakapt. evp., varalla Appelroth, T., maj uri (Suomen MieklkailuliJitto), Berner, Arne, johtaja, varalla Schröder, Nils, johtaja (Suomen Moottoriliitto), Hjorth, Torsten, toim:ijjusjoh:jaja, varalla Ruuskanen, Matti, 0., varatuomari (Suomen Moottori ven.ellitto), Orko, Liisa, voimistelunopettaja, varalla Numminen, Aino voimoisteunope'jtaj a ( Suomen Naisten Liilkuntakasvatusliitto), Poppius, Uruevi, ken.raaliluutnantjti, varalla Larkas, Olavi, eversti (Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun liitto), Resko, Valle, johtaja, varalla Sampila, Kaleva, varas:topääilikkö (Suomen Nyrkkeilyliitto), Kossi la, Esko, toi:rn.ijtusjohtjaja varalla Heiska Martti maanviljelijä (Suomen Parinihittd), " Anttila, Pentti, lehtori, varalla Mäkinen, Eino, insinööri (Suomen PainonnOSltoli:iJtJto), Kivelä, Erkki, toimitusjohtaja, varalla Haapakoski, Risto, opettaj a (Suomen PesäpailloliiiJto), Söderhjelm, J. 0., lakit.tri, varalla Havulinna, Aulis, ins.eversti (Suomen Purj ehtij,aliitto ), Kotkas, Kallio, varatuomari, varalla Maunumäki, Arvo, kauppias ( Suomen Pyöräilyliitto), Akerberg, Curt, hanjcintapäälliild<:ö, varalla Pöyry, Toivo, ylityönjohtaja (Suomen PöyrtJätennisliitto), Backström, Börje, eversti, varalla Jansson, Viktor, ratsumest. evp. (Suomen Ratstastaj ainjidrtto ), Noramaa, Erkki, toimitusjohjaja, varalla Tigerstedt, Gr., toimitusd oh taj a (Suomen Soutul.i:tto), Jaakkola, Onni, R., toiminnanjohtaja, varalla Granholm, Curt, prokuristi (Suomen Sulkapalloliitto ), 98 Sora kuru, Erkki, toiminnanjohtaja, varalla Turtiainen, Urho, toiminnanj ohjaj a (Suomen Suunnistusliitto ), Hyvärinen, Sulo, vakuutusjohjaja, varalla Broms, Bengt, lilit. tri (Suomen Tennisliitto), Soiro, Jorma, kauppaneuvos, varalla Simula, Ilmari, insinööri (Suomen Uimaliitto), Uunila, Jukka, toimitusjohtaja, varalla Lehtinen, Jukka, toimitusjohtaja (Suomen Urheiluliitto), Barck, P. J., toimijtusjohtaja, varalla Olamo, Sakari, ekolilomi (Suomen V esi.hiri.htoliitto), Palolampi, Erkki, sosiaalijohtaja, varalla Teräsvirta, Paavo, johtaja (Suomen VoimisrteluliittD), Könni, Ukko, sosiaalipäällikkö, varalla Siiriäinen, P., majuri (SVUL:n Nuoret). piirien nimeäminä Toiviainen, Lauri, pankinjohtaja, varalla Ikävalko, Reino, varatuomari (Etelä-Karjalan piiri), Kurikka, H. 0., toimitusjohtaja, varalla Lähdesmäki, Matti, johtaja (Etelä-Pohjanmaan piiri), Salonen, L. H., lainsäädäntöneuvos, varalla Hartikka, Lempi, varatuomari (Helsillgin piiri), Lehtiö, Orvo, toiffii,tusdohtaja, varalla Anttila, Orvo, opettaja (Hämeen piiri), Haarma, Ailo, paikallisjohtaja, varalla Lanamäki, Toivo, johtaja (Kailnuun piiri), Kalajo, Risto, pankinjohtaja, varalla Airakorpi, Arnold, ev. luutn. (Keski-Pohjammaan piiri), Vuolle-Apiala, Aatos, toimitusjohtaja, varalla Läykki, Antti, opettaja (Keski-Suomen piiri), Saariaho, Urho, sosiaalineuvos, varalla Saressalo, Olli, majuri (Kymenlaakson piiri), Vikström, Martti, toimitusjohtaja, varalla Tuominen, Eero, varatuomari (Lahden piiri), Aho, Antti, varatuomari, varalla Ylitalo, Arvo, opettaja (Lapin piiri), Bergman, Bore, tullilnhoiltaja, varalla Salmela, Reino, johtaja (Länsi-Poh}an piiri), Mäkelä, Onni, toimitusjohtaja, varalla Soila, Juhani, rehtod (Pohjois-Karjaan piiri), Lehtosaari, Mauri, johtaja, varalla Palatsi, Reino, ev.luutn. (Pohj Ohs-Pohj anmaan piiri), Ahonen, Seppo, toi:mitusjohtaja, varalla Kirsi, Sulo, pankinjohtaja (Pohjois-Savon piiri),

2 Salonen, Tauno, dipl.ins., varalla Kaseva, Aulis, rakennusmestari (Satakunnan piiri), Arjanko, Bruno, poj.isimestari, varalla Viljakainen, Osmo, johtaj a (Suur-Savon puri), Oinaala, Paavo, järjestjelymesrtari, varalla Koivisto, Urho, kauppias (Uudenmaan piiri), Salmela, Yrjö, kauppaneuvos, varalla Honkinen, Eero, kunnanjohtaja (Varsinais-Suomen piiri). Lisäjäseninä Ristolainen, Helka, lehtori, Hyvinkää, Kopponen, Elna, lehtori, Helsinki, Ilves, Suoma, opettaja, Lahti, Lönnberg, Birger, johitaja, Helslinki, Pakkanen, AtJe, agronomi, Helsinki. Toukokuun 9 päivänä 967 pidetystä varsinaises,ta liittokokouksesta lähtien ovat liittohallitukseen kuuluneet: Puuheenjohtaja: Kaskela, Akseli Varapuheenjohtajat: Palo lampi, Erkki Kivelä, Erkki Uunila, Jukka liittojen nimeäminä: Leinonen, K. 0., ~enraaliluultna.ntti, varalla Koivisto, Mauri, kiinteistöneuvos (Suomen Ampujainliiltto), Tiivola, Mika, pankinjohtaja, varalla Virtanen, Heikki, everstiluutnantti (Suomen Ampumahitihtoliitto), Tuukkanen, Värinö, arkkitehti, varalla Pohjanpalo, Taavi, konsuli (Suomen Golfliitto), Koskivuori, Hannu, toimitusjohtaja, varalla Hohenthal, Rolf, toimitusjohtaja (Suomen Hiihtoliitto), Muren, Torosten, hallitusneuvos, varalla Safiulla, CiJngiz, merkonomi (Suomen JudoliitJto), Lindblad, HaLrry, toimitusjohtaja, varalla Nuutinen, Emo, os,astonhoitaj a (Suomen Jääkiekkoliitto), Leidenius, Kaj, johtaja, varalla Härkönen, Ve&ko, ostopäällikkö (Suomen Kanoottiliitto), Laihanen, Veikko, toimitusjohtaja, varalla Soininen, Inkeri, rouva (Suomen Kaunoluisteluliitto), 00 Dillemuth, Ville, toimitusjohtaja, varalla Eskelinen, Raimo, insinööri (Suomen Koripalloliitto ), Hietanen, Lauri, vuorineuvos" varalla Leskinen, Martti, lehtori (Suomen Kuntourheiluliitto), Orko, Risto, kauppaneuvos, varalla Mattsson, Lars-Eric, prokuristi (Suomen Käsipalloliitto), Pöllänen, Jalmari, kamreeri, varalla Karuvaara, Oiva, palomestari (Suomen KävelyurheilubLtto), H ieta, Seppo, varatuomari, varalla Nylander, Rune, diploomiinsinööri (Suomen Lentopalloliitto ), Pajunen, Aarno, diplomikauppias, varalla Ikonen, Erkki, insinööri (Suomen Luistelullitto), Kerttula, Erkki, komentajakapteeni evp., varalla Appelroth, Torvald, majuri evp. (Sucmen Miekkailuliitto), Berner, Arne, johtaja, varalla Schröder, Nils, johtaja (Suomen Moottoriilitto), Hjorth, Torsten, toimitusjohtaja, varalla Ruuskanen, Matti 0., varatuomari (Suomen Moottoriveneliitto ), Orko, Liisa, vcximisltelunopettaja, varalla Jokinen, Impi, prokuristi (Suomen Naisten Li.ikuntakasvatusliitto), Poppius, Uolevi, kenraaliluutnantti, varalla Larkas, Olavi, eversti (Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun liitto), Resko, Valle, johtada, varalla Sampila, Kaleva, varastopäällikkö (Suomen Nyrk:keilyliitto), Kossila, Esko, toilniitusjohtaja, varalla Penttilä, Kauko, johtaja Suomen PaLniltitto), Kare Pekka vara.tuomari varalla Mäkinen Eino, insinööri (S~omen Painonnostoli.iltto),, Haapakoski, Risto, opettaja, varalla Pohjonen, Topias, rautatievirkiamies (Suomen Pesäpalloliitto), Söderhjelm, J. 0., lakitieteen tohtori, varalla Havulinna, Aulis, i:nsinöörieversti (Suomen Purj ehtij aliitto), Kotkas Kallio varatuomari varalla Maunumäki, Arvo, kauppias '(Suom~ Pyöräilyliitto), Sorjonen, Sakari, diplomi-insinööri, varalla Pöyry, Toivo, ylityönjohtaja (Suomen Pöytätennisliitto), Backström Börje eversti varalla Noschis, Vilhelm, toimitusjohtaja (Suome~ Raltsastaja.inliitto), Ahjopalo, Toivo, kansalaiskouluin opettaja, varalla Vuolio, Jukka lehtori (Suomen SalamapalloUitto), Nordmaa, Erkki, toimitusjohtaja, varalla Tigerstedt, Gr., toimitusjohtaja (Suomen Soutul.iJitto), Jaakkola, Onni R, toiminnanjohtaja, varalla Granholm, Curt, prokuristji (Suomen Sulkapalloliitto ), 0

3 Sorakuru, Erkki, toiminnanjohtaja, varalla Turtiainen, Urho, toirn.innanj ohtaj a (Suomen Suunnistusliitto ), Hyvärinen, Sulo, vakuutusjohtaja, varalla Broms, Bengt, lakitieteen tohtori (Suomen Tennisliiltto),. Soiro, Jorma, kauppaneuvos, varalla Simula, Ilmari, insinööri (Suomen Uimallitto), Lehtinen, Jukka, toimitusjohtaja, varalla Laakso, Arvi, rautatievirka.ilij a (Suomen U rheilullitto), Barck, P. J., toimitusjohtaja, varalla Olamo, Sakari, ekonomi (Suomen Vesi.h.id.htoliitto), Seeste, Esa, lehtori, varalla Linnanlahti, Olavi, johtaja (Suomen Voimis:telullitto), Könni, Ukko, sosiaalijohtaja, varalla Siiriäinen, P., majuri evp. (SVUL:n Nuoret). piirien nimeäminä: Toiviainen, Lauri, pan.k:injohtaja, varalla Ikävalko, Reino, varatuomari (Etelä-Karjalan piiri), Kurikka, Olavi, toimijtusjohtaja, varalla Lähdesmäki, Ma,ttl, opistonjohtaja (Etelä-Pohjanmaan piiri), Salonen, L. H., la:ijnsäädäntöneuvos, varala Hartikka, Lempi, vara,tuomari (}ielsingin piiri), Lehtiö, Orvo A., toimiltusjohtaja, varalla Leimu, Kalle, kultaseppä (Hämeen piiri), Haarma, Ailo, paikjalli&johtaja, varalla Lanamäki, Toivo, koulunjohtaja (KaJnuun pijici), Kalajo, Risto, pa.nkijnjohtaja, varalla Airakorpi, Arnold, eversthluutjnantlti (Keski-Pohjanmaan pidri), Vuolle-Apiala, Aatos, toim.ijtusjohtaja, varalla Läykki, Antti 0., opettaja (Keski-Suomen piiri), Saariaho, Urho, sosiaalineuvos, varalla Jaakkola, Martti, agronomi (Kymenlaakson piiri), Linko, Erkki, pankinjohtaja, varalla Ranta, Esko, varatuomari (Lahden piiri), Aho, Antti, varatuomari, varalla Ylitalo, Arvo, opettaja (Lapin piiri), Bergman, Bore, tullinhoijtaja, varalla Salmela, Reino, johtaja (Länsi-Pohjan piiri), Soila, Juhani, rehtori, varalla Selander, Kai M., metsänhoitaja (Pohjois-Karjalan piiri), Palatsi, Reino, everstiluutnantti evp., varalla Laatio, Gunnar, diplomi-insijnööri (Pohjois-Pohjanmaan piiri), Ahonen, Seppo, varatuomari, varalla Kallio, Teuvo, varatuomari (Pohjois-Savon piiri), 0 Salonen, Tauno, diplomi-insinööri, varalla Kaseva, Aulis, rakennuslilesttari (Satakunnan piiri), Arjanko, Bruno, poliisimestari, varalla Viljakainen, Osmo, johtaja (Suur-Savon piiri), Oinaala, Paavo, järjestelymestari, varalla Sarvikas, Esko, ostopäällikkö (Uudenmaan piiri), Salmela, Yrjö, kauppaneuvos, varalla Honkinen, Eero, kunnanjohtaja (Varsinais-Suomen piiri). Lisäjäseninä : Ristolainen, Helka, lehtori Kopponen, EIna, kouluneuvos Ilves, Suoma, opettaja Lönnberg, Birger, johtaja Pakkanen, Atte, agronomi Hostila, Sulo, kansanedustaja Soininen, Väinö, konttoripäällikkö Piironen, Jukka, agronomi Valiokunnat Liittohall~tuksen apuna ovajt vuoden 967 aikana toimineet seuraavat valio- ja toimikulllllat: a) Liittohallituksen työvaliokunta: Kaskela Akseli puheenjohtajana, Palolampi Erkki, Kivelä Erkki, Uunila Jukka, varapuheenjohtajijna, Orko Liisa, Salonen, Tauno, Vuolle-Apiala Aatos, Koskimaa Ali asti, Anttila Pentti asti, Koskivuori HalIm.u alkaen, Berner Arne alkaen, Soininen Väinö alkaen ja Pilironen Jukka alkaen. Valiokurman sihteerinä on ollut Aaro Laine. b) Järjestövaliokunta: Salonen Tauno puheenjohtajana, Laine Aaro varapuheenjohtaj.ana, Oinaala Paavo, Ristolainen Helka, Manninen Aino, Sirenius Onni, Haapakoski Risto, Kantee Lauri alkaen. Valiokunnan esittelijänä on toiminut Helenius Erkki ja sihteerinä Saarinen Erkki. c) Koulutus- ja kasvatusvaliokunta: Laine Aaro puheenjohtajana, Anttila Pentti varapuheenjohjajama, Juurtola Tauno, Jokinen Impi, Koskimaa Ali, Poutiainen Eeva, Saarinen Veli, Luomi Tauno, Ojanen Eino. Valiokunnan esittelijänä on toiminut koulutuspäällikkö Nimin.en Heikki ja s,ihteerinä järjestösihteeri Saarinen Erkki. d) Kunniatuomioistuin: Rangell J. W. puheenjohtajana, Kaskea Akseli varapuheenjohtajana, Palolampi Erkki, Kivelä 03

4 Erkki, Uunila Jukka, Salonen L. H., Koskivuori Hannu alkaen, Berner Arne alkaen, Laine Aaro sihteerinä. e) Televisio- ja radiotoimikunta: Laine Aaro puheenjohtajana, Piironen Jukka varapuheenjohtajana alkaen, Uunila Jukk!a, Dillemuth Ville, Swanljung Pauli. Toimikunnan sihteerinä on toiminut toimistosihteeri Salminen Erkki. f) TieteelLinen valiokunta: Hartiala Kaarlo puheenjohtajana, Karvinen Esko, Tuominen Kalevi, Niininen Heilkci, Laine Aaro, Kirjonen Juhani, Teräsvirta Paavo asti, Asp Kari alkaen, Lehtonen Juhani sihteermä. g) Uimahallikiinteistön johtokunta asti: Tynell Aaro puheenjohtajana, Pajunen Aarno varapuheenjohtajana, Merinen Erkki, Lehtinen Jukka, Väänänen Pentti, Palonen Unto, Kotkas Kallio, Nurmi Vilho sihteerinä. h) UrheiluhaLlien hoitokunta. 4. alkaen: Tynell Aaro puheenjohtajana, Pajunen Alarno varapuheenjohtaåana, Väänänen Pentti, Kotkas Kallio, Merinen Erkki astti., Lehtinen Jukka asti, Palonen Unrto asti, Soininen Väinö alkaen, Nurmi Vilho sihteerinä. i) Suomen Urheilulehden johtokunta: Merinen Erkki puheenjohtajana, Palolampi Erkki varapuheenjohtadana asti, Pajunen Aarno, Kotkas Kallio, Kinnunen Lennart, Orko Lidsa, Rintakoski Kauno, Koskin'naa Ali asti, Vuolle-Apiala Aatos alkaen, Kolkka Sulo alkaen, Laitinen Aapo sihteerinä. j) Naisten keskusvaliokunta: Ristolainen Helka puheenjohtajana, Sarjonen Martta I varapuheenjohtajana, Lanning Ulla II varapuheenjohtajana, Tara Ann-Maj, Tulonen Irene, Ikonen Kati, Louhenranta Sirkka, Repo Eila, Kopponen Elna, Nenonen Hilkka, Harthin Mirja, Löfroos Helinä, Mattsson Taimi, Manninen Aino, Söderholm Pirkko, Virtanen Vieno, Vihko Pirkko, Merikoski Margit, Ilves Suoma, Mikkonen Aili, Sundqvist Maj Lis, Mikkola Maila, Melkko Une, Fredriksson Solveig sihteernä. VI. SVUL:n Keskustoimisto ja toimiston hoito. Keskustoimisto ' SVUL:n pääsihteerinä ja keskustoirmston päälliikkönä on kertomusvuonna ollut Aaro La i n e. Keskustoimisto jakaantui 04 kansliaosastoon, järjes.töosastoon, koulutus- ja kasvatusosastoon, tliedotusosastoon ja kiinteistöosastoon. a) Kansliaosasto Kanshaosastoa on vuoden aikana johtanut pääsihteeri Aaro Laine. Osas:ton tehtäviin ovat kuuluneet henkilökunta-asioiden Lisäksi SVUL : n ja sen j äsenliirjtoj a palvelevan kirj anpidon, kassan, j akelun, puheli.nkleskuksen, ulk~aa~ e~nv~hdo,:, konekirjoirtustoåmiston, postituksen, vahtimes~ri- ~a lah~~palvelun LaskUJtuksen ja monisjuspalvelun holtammen. Paakirjanpillijänä on toiminut kamreeri Toini Ra u t a m o. b) Järjestöosasto Osaston päällikkönä on ollut järjestöpäällikkö Erkki HeI e n i u s. Hänen tehtäviinsä ovat kuuluneet myös SVUL : n Nuorten toiminnajohtajan tehtävät. Osaston muina ~ka~join~ ovat olleet järjestösihteeri Erkki Saa r i n e n, toimi~to~hteeri Erkki SaI m i n e n ja SVUL :n Nuorten koulutusoh]aa]a Solveig F red r i k s s 0 n. Osasto on valmistellut järj~tö~~n~ taan liittyvät suunnitelmat järjestövaliokunnalle esttettavikst ja toimeenpannut järjestövaliokunnan tekem~t päätö~et: Tehtäviin ovat kuuluneet liiton kjokousten, juhlien ym. tilaisuuk SIin järjestelyt sekä järjestötoiminrtaan lii<t~~ien.julistei?en, lomakkeiden kortlistojen sääntökirjasten, ohjeiden ]a oppruden painajtam.irn~n sekä rain~jen ja filmien va~ista~ii~en.~a niiden välitystoiminta koko järjestöorganisaatiolle. J ar]esto~sasto on myös neuvonut ja auttanut pilirejä seurojen perustamisessa ja yhdistysrekisteriin merkitsemiseen liijtty~~~ ~sioiss~. Tehtävin ovat kuuluneet myös seuraluettelon p~täffiliilen ajan tasaha, ansiomerkkiasioiden hoitaminen, järjestötoimmtaan lii~tyvien tilastojen ja tietojen kerääminen vuosikerto~~lu~,.. VIranomaisia ym. varten. Osasto on myös pijtänyt ja kimmttailyt iä~jestöv.aliokunnan huomiota havaittuihin to~enpite.i~. va~tiviilil seikkoihin. Osaston toimesta on myös SUOrItettu ]ar]estötoimintjaan liiittyvät asiat, jotka liiton työvaliokunta sen hoidettavaksi on jättänyt. c) Koulutus ja kasvatusosasto Osaston päällikkönä on asti ollut järjestöpäällikkö Erk.k.i. Helenius sekä uudelleen järjestelyn jälkeen koko loppuvuoden koulutuspäällikkö Heikki N iin i ne n. Koulutusohjaajina ovat olleet. 6. lähtien vuoden loppuun Aate Juo a ja koko kertomusvuoden Solveig F red r i k s s 0 n, jonka teh- 05

5 täviin ovat kuuluneet lähinnä naisten ja tyttöjen koulutustoimintaan liittyvät asiat. Osasto on hoitanut yhteistyössä erikoisliittojen ja piirien kanssa johtaja-, ohjaaja-, neuvoja-, valmentaja- ja to'imitsijakoulutukseen sekä kasvatustoimintaan li:ijtltyväjt tehtävä.t sekä SVUL : n koulutus- ja kasvatus.valiokunnan ja tieteellisen to~mikunnan muut sen hoidettavaksi jättämä.t asiat. d) Tiedotusosasto Tiedotusosaston päällikkönä on koko vuoden ollut tiedotuspäällikkö Aapo La i t i n e n, joka samalla on toiminut Suomen Urheilulehden talouspäällikkönä. Osasto on toiminut yhtcistyössä Suomen Urheilulehden kanssa sekä pitänyt myös kiinteätä yhteyttä maan lehdistöön, radioon ja televisioon. Se on hoitanut myös muut SVUL:n työvaliokunnan sille antamat tehtävät. e) Urheiluhallit SVUL:n Urheiluhallien päällikkönä on koko kertomusvuoden toiminut Töölön Urheilutalon isännöitsijä Vilho N u r m i. Hänen tehtäviinsä ovat sen lisäksi kuuluneet SVUL:n Tuen sihteerin tehtävät. Osaston muina virkailijoina owt olleet sekä saakka toimineen Yrjönkiadun UimahaJlin että. 4. almen toiminciden SVUL:n Urheiluhallien virkaiili.jat ja toimihenkilöt. TehtäviJin ovat kuuluneet emo 'kiinteistöjen hoito sekä varsinkin Töölön Urheilutalon rakentamiseen liittyvät monitahoiset tehtävät. Järjestösihteeri SAARINEN Erkki Johannes -06 Koulutusohjaaja FREDRIKSSON Solveig Marianne -4 JUOLA Aate Leander -0 Toimistosihteerit SALMINEN Kaarle Erik HALA V A Brita J osefina Kirjanpito Kamreeri 'RAUTAMO Toini MartJJa Susanna -05 Kirjanpitäjät AIMO Hellä Kylli!kki LEPISTö Siiri Johanna Kirjaaja pöyry Aune Lemmitty Palkkakirjanpitäjä VILJAMAA Paula Tuulikki Kassa Kassanhoitaja NIO Helena Marj atta ja virkavapaa ja ja KESKUSLIITON HENKILöKUNTA Keskustoimisto Pääsihteeri LAINE Ataro Anshelm ja 963- Järjestöpäällikkö HELENIUS Erkki Einar Koulutuspäällikkö NIININEN Heikki Kalervo Tiedotuspäällikkö LAITINEN Aapo ja 96- Kassa-apulainen LIUKKONEN Rtva Tuulikki LUOTO Aune Maria Jakelu J ake lunhoitaja LANTOW Alma Maria Filmipalvelunhoitaja HOLMBERG Matti Henry Ulkomaankirjeenvaihtajat FORSBERG Astrid NYBERG Mari ta Ranghild asti 960- virkavapaa

6 Konekirjoittajat SAREN Kyllikki Cecilia österlund Raili Gunilla Laskuttaja KOLIS Lilli Ingrid Maria Keskuksenhoitaja LINDSTRöM Meeri Elviira Postittaja SöDERHOLM Anna-Liisa Toimistoapulainen SCHuLLER Anneli Christina Monistaja MIETTINEN Reij 0 Kalevi ja Vahtimestari NIEMI Toivo Lähetit lähetjt:iä kerrallaan Honkanen, Siro Esteri sivooja Kinnunen, Lea lippuj enmyyj äapul Lötjönen, Maire Alina lippujenmyyjä Mäkinen, Hellin Orvokki emäntä Niemelä, Väinö Johannes vahtimestari Nurmi, Kari-Matti autohallivalvoja Nuutinen, Raine Tauno hallimestari Purtltonen, Pauli Petteri kylpymestari Päkki, Arvo Emil laijtosmies Savolamen, Katri Kyllikki siivooja Schilller, Brita Irene kylpymesjari Siltanen, Reino Armas vahtimestari Simola, Aili Helena snvooja Törrönen, Irja Annikki toimistonhoitaj a Vakkilainen, Olga Maria sitivooja Vilenius, Terttu Annikki siivooja TööLöN URHEILUTALOSAATIö Nurmi, Vilho Kullervo isännöi tsij ä Vauhkonen, Juho Jaakko konemestari SUOMEN URHEILULEHTI Vastaava toimittaja LAINE Aaro Anshelm ErikOistoimittaja SIRMEIKKö Paul Einar Lennart Toimitussihteeri TAIMI Risto Tapani ja Konttorinhoitaja HYTTINEN Anni Elisabeth Nurmi, Vilho Kullervo Alatalo, Alma Ester Aslamo, Meri Aino Heino, Impi Orvokki Helenius, Margit Eina ja SVUL : n URHEIL UHALLIT isännöitsijä lippujenmyyjä siivooja siivooja autojen pesijä vn SVUL:n urheiluhallit Töölön Urheilutalosäätiön hallitus on luovuttanut urheiluhallien hoidon SVUL:lle, joka puolestaan on lmikkien liikuntatijlojen, autohallien Ja kokoushuoneiden hoidosta antanut vastuun valitsemalleen SVUL:n Urheiluhallien johtokunnalle. Yrjönkadun uimahalista ja tennishalista sa'adut kokemukset ovat olleet arvokkaita uusien tilojen käyttöönotossa. Jo ensimmäinen lreväjt!kausi näytti liikuntatiloille olevan niin paljon kysyntää, että on täysi syy olettaa vastaisuudessakin kaikkien käyttötuntien tulevan merkityksi. Urheilutilojen rakentaminen on siis osoittautunut tarpeen vaajtimaksi. Monipuolisuudessaan ja tasossaan urheilutalornme tjarjoaa käyttäjilleen varsiin paljon. Erikoistahan on se, että riippumatta sijitä, käyttääkö urheiij a pallohallia tali. kuntokoulua, hänelle tarj outuu mahdol Lisuus saunomiseen ja uintiijn. Alkuun tätä menetelmää jopa arvosteltiin, mutta pian todettiin tämän valintamahdollisuu - den miellyttävän k:aikk.ija ja ndjinpä hallien käyttötunnilt merkittiinkin kevältkaudeua täyteen ja myös uimahallin käyttö samajil.aikjaisesti ylitti odotukset. Talon kokoustilat ovat osoittautuneet tarpeellisliksi ja käyt- 4 SVUL 09

7 Vuoden 967 aikana oli lijikuntatilojen käyttöpäiviä yhteensä 00. Eri hallitiloissa kävi tänä aikana seuraavat määrät yleisöä tai aktiiviurheilijoita : Uimahallissssa henkilöä kuntokoulussa " pallohallissa " Yhteensä henkilöä Lisäksi suoritti Työterveyslailtos liikuntatiloissaan hoitokertaa, joten liikuntatiloja käytti ensmimäisen vajaan toimi>ntavuoden a~kana runsaat henkilöä. SVUL:n ~~"io - PALLO- HALLIT Apulaiskaupunginjohtaja A. K. Loimaranta on tukenut ja seurannut SVUL:n toimitalon rakentamista ja sen eri osastojen kä'ynnistymistä aina suunnitteluvaiheesta alkaen. Omakohtaisesti hän on samoin tutustunut kunto koulun laitteisiin ja kuvassamme hän antaa kuntonäytteen SVUL:n pääsihteeri Aaro Laineelle. töön sopiviksi sekä kooltaan että sijoirtukseltaan. Näihin tiloihin lijilttyvän ravintolan pidon samoin kuin uimahallin virvoketarjoiluin järjestämisen on hoitanut ammattitja,itoisen ravilntolanpitäjän kajlssoa Urhehluhallien johtoktmta. SVUL :n Urheiluhallien johtokunnan kokoonpano' on seuraava: Sosiaalineuvos Aaro Tynell puheenjohtajana, dipl. lmuppias Aarno Fajunen varapuheenjohtajan'a, kauppatieteen maisrteri PenUi Väänänen, varatuomari Kallio Kotkas ja konttoripäällikkö Väinö Soininen jäseninä. Kiinteistön isännöitsijänä ja Urheiluhallien johtajana on Vilho Nurmi PALVEL UM UOTOJAM ME: ---- Yhteisuinti - kunto koulu - aamu-uinnit - tennis-, koripallo-, lentopallo-, sulkapallo- ja käsipallotunteja - suomalaiset saunat - yksityisuimaopetusta - ravintolatarjoilu - ryhmäkuntouttamista - parturi - kampaamo - lepohytit. TÖÖLÖN URHEILUTALO Topeliuksenkatu 4 a. Puhelin vaihde

8 Lähettäessäni tervehdykseni SVUL-viikon tilaisuuksiilin, jotka samala on omistettu its.enäisyytemme juhlavuodene palautuu mieleenrl. urh~ilumme kunniakas osuus kansamme ~ri vaiheissa Urheiluponrustuksissa karaistunen voimin olemme selvinneet monista vaikeuksista ja olemme kansana voineet tuntea iloa ja ylpeyttä urheilumme suurista saavutuksista. Kaunemta ja arvoklkaiillta urheilussamme On sen a,atteellisuus, yhteiskunnan ja nuorison hyväksi uhrautuva toiminta ja korkeiden päämäärien tavoittaminen. Toivon, että yhtä päärttäväijsesti ja yhä kiiinteämmin ja kesk.itetyiln voimin urheilutyömme jatkuu koko kansamme hyväksi. Helsingissä marraskuun. pnä 967. ~. ~ S~L-vlikko UR.HEILU - ISÄNMAA oli tunnus, joka johdatti JarJestömme -9.. vietetyn perinteellisen SVUL-viikon aiheeseen. Tunnukseen sisältyi urheilun osuus kansallisen tietoisuuden herättäjänä, itsenäisyyden aatteen virittäjänä, sen osuus itsenäisyyden toteuttamisessa ja 50 itsenäisyysvuoden kansallisena voillnapanoksena. SVUL-viikon suojeljan, Tasavallan Presidentin tunnustuksen sanoja urheilulle sisältänyt tervehdys sai. tänäkin vuonna sijansa kaikissa järjestömme julkaisuissa ja juhlatilaisuuksissa. Viikon valtjakunnallrista pääjuhlaa vietettiin.. Helsingin upouudessa kapunginteatterissa. Arvokasohjelmaisen juhlan järjesl:.elyistä vastas:lvat SVUL:n keskustoimisto ja HelsingiJn PUrI. Salintäyteisen yleisön joukoosa oli kutsuviera.ina ruru>aasti valitiovailjalil., kaupungin ja järjestöjen edusoojia, SVUL: n kunniajäseniä, eri puolilta maata. saapuneita liå.titojen ja piirien edustajia sekä urheiluseurojen jäseniä. Pääjuhlan ohjelman huipentumana oli 45 olympiavoå.ttajan osallistuminen juhlaan. Eri olympiakliooista jättiläiskank.aalle hei(jastetuin kuvin elävöitetty veteraanien ja nuorien voilttajien esittely oli sellainen näkymä, jollaista tuskin koskaan enää saadaan kokea. SVUL:n historian kirjowttaja professori Aimo Halila totesi juhlapuheessaan, että urhailukulttuurimme on kansallinen aarre. Taidoklmat lliktmtaes.itykset ja soittoyhtyeen torvet johdattivat juhlan kymmenien lippujen tervehdykseen Isänmaalle Ma'amme-laulun kadkuess.a. Juhlasta on kirjamme alkuosassa kuvin kerrottu lisää. Vhlkon päätösjuhla pidettiin Kemissä 9.. Länsi-Pohjan pnrm järjestämänä. OpetusminilSteriön toimistopäällikkö Heikk,i Klemolan juhlapuheessa palautettiin mieliiin urheilumme itsenäisyysaj an eri vaiheet osana kansamme rakennustöstä. SVUL-VIIKON TILAISUUDET V. 967 Luku Osanottajia ja yleisöä Juhlia Kokouksia KilpaiJuja J ohdettuj a harj oiwksia Muita tilaisuuksia Yhteensä

9 IX Suomen Urheilulehti VuoIllIla 967 Suomen Urheilulehti ilmestyi keskimäärin 4- sivuisena kerran viikossa, painosmäärän ollessa kappa.etta. Lehden joulunumero "Urheilijan Joulu 967" ilmestyi 00-srivuisena syväpainojulkaisuna. Suomen Urheilulehden johtokuntaan kuuluivat vuonna 967 pj. Erkki Merinen, vpj. Aarno Pajunen, Kallio Katkas, Lennart Kinnunen, Sulo Kol.kka, Aatos Vuolle-Apiala, Liisa Orko, KaUJllo Rintakoski ja sihteerijnä Aapo Laitinen. J ohtokunnan työjaostoon kuuluivat puheenjohtajan lisäksi Aarno Pajunen, Kallio Kotkas, Erkki Kivelä ja Aaro Laine. Lehden toimitusk untaan ovat kuuluneet vastaavana toimittajana Aaro Laine, toimitussihteerinä Risto Tadmi ja erikoi:&toimittajana Paul Sirmeikkö. Konttorinhoitajana on toirrunut Anni Hyttinen ja ilmoituspäälliikkönä Mauno Eerik.kJilä. AREA hoitaa URHEILUJOUKKUEIDEN RYHMÄMATKAT kotimaassa ja ulkomailla pitää urheilumiehen parhaiten ajan tasalla Suomen Urheilulehdestä tiedot kilpailutoiminnasta - eri lajien harjoitusohjeet - järjestölliset uutiset Suomen Urheilulehti on välttämätön apuväline jokaiselle seuratoimitsijalie Suomen Urheilulehti on tilattavissa asiamiehiltä, postista tai suoraan konttorista (os. Helsinki 5, postilokero 50) Tilauslento- ja ryhmämatkaosastomme päällikkö Göran Ekholm vastaa mielellään tiedusteluihinne. Tervetuloa käymään Pohj. Esplanadik. (Ruots. Teatterin talo). kerros, tai so ittakaa puh / Ekholm. Lisäksi käytettävissänne on koko Arean laaja toimistoverkosto kautta maan: Helsinki - Tapiola - Heinola - Hyvinkää - Hämeenlinna - Imatra - Jyväskylä - Kajaani - Kemi - Kotka - Kuopio - Lahti - Mikkeli - Oulu _ Outokumpu - Rauma - Riihimäki - Rovaniemi - Tampere - Turku - Valkeakoski. MATKATOIMISTO OY U.lRIElll 4 5

10 X. SVUL:n edustus ulkopuolisissa järjestöissä, säätiöissä, yhtiöissä, yms. EDUSTUKSEN SÄÄNTÖJEN MUKAINEN MÄÄRÄ YTYMINEN yhteisöissä v. 967 NYKYINEN EDUSTUS Järjestö, säätiö, yhtiö tms. yhteisö Elin, johon edustajat nimetään Edustajien asema / tehtävä Toimiajan pituus Milloin ja missä elimessä edustajien nimeäminen vahvistetaan SVUL:n elin, joka nimeää edustajat Nykyinen lukumäärä Edustajan tehtävä elimessä SVUL:n nykyiset edustajat Suomen Olympia- Valtuuskunta et 4 vuotta yhdistys (Olympiakomitea) Valtuuskunnan hallitus Hallituksen työvaliokun ta et 4 vuotta et 969 ennen toukokuun loppua yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa 939 valtuuskunnan toimikauden. kokouksessa Valtuuskunnan hallitus Lii ttohalli to IS Liittohallitus Liittohallitus 3 Puheenj oh taj a Puheenjohtaja Puheenjohtaja Kas k e a, Akseli K i vei ä, Erkki La i n e, Aaro Kas k e a, Akseli Kas k e a, Akseli L ai n e, Aaro Valtion Urheilu- Neuvosto et 3 vuotta neuvosto 970 Opetusministeri Liittohallitus K i vei ä, Erkki Uunila, Jukka Oy Veikkaus- Hallintoneuvosto et vuosi toimisto Ab Johtokunta Tilintarkastaja Maaliskuun yhtiökokous et kalenteri- Marraskuun yhtiökokous vuosi kaenteri- Marraskuun yhtiökokous vuosi Liittohallitus Liittohallitus Liittohallitus 3 Varapuheenjohtaja Tilintarkastaja K i vei ä, Erkki P aio a m p i, Erkki Salon e n, Tauno Kas k e a, Akseli La i n e, Aaro Stadionsäätiö Säätiön edustajisto.et vuosi Edustajiston vuosikokous Säätiön hallitus et vuosi Edustajiston vuosikokous Liittohallitus Liittohallitus 5 U uni a, Jukka H 0 h e n t h a, Rolf T erä s v i r t a, Einari K 0 s s i a, Esko K a r u n k a, Rauli Le h t i n e n, Jukka P a j u n e n, Aarno (yleisurheilu) (hiihto) (voimistelu) (paini) (pyöräily) Jääkenttäsäätiö Alfred Kordelinin Hoitokunta rahasto urheilun ja terveydenhoidon edistämiseksi Suomessa Säätiön edustajisto et 3 vuotta et 3 vuotta Edustajiston. kokous 969 Hoitokunnan. kokouksessa Liittohallitus Liittohallilus (varajäsen) D i em u t h, Ville P aio a m p i, Erkki (Laine, Aaro) K 0 t kas, Kallio (Helenius, Erkki) ~--

11 X. SVUL:n edustus ulkopuolisissa järjestöissä, säätiöissä, yhtiöissä, yms. EDUSTUKSEN SÄÄNTÖJEN MUKAINEN MÄÄRÄ YTYMINEN yhteisöissä v. 967 NYKYINEN EDUSTUS Suomen Urheilumuseosäätiö Hallintoneuvosto Hallitus 3 kalenterivuotta 3 kalenterivuotta 97 Hallintoneuvoston. toimintavuoden vuosikokous 97 Hallintoneuvoston syys kokous Lii ttohalli tus Lii ttohalli tus Puheenjohtaja Puheenjohtaja Kas k ei a, Akseli K 0 t kas, Kallio N u r m i, Vilho Otaniemen Urheilusäätiö Valtuuskunta Hallitus et et 3 vuotta vuosi 970 valtuuskunnan vuosikokouksessa Valtuuskunnan vuosikokouksessa Lii ttohalli tus Liittohalli tus 5 (varajäsen) (varajäsen) T y neil, Aaro (Saarinen, Teemu) L a i n e, Aaro (Merinen, Erkki) K 0 t kas, Kallio (Nurmi, Vilho) Le h t i n en, Jukka (Valste, Armas) H a g m a n, Nils (Löfberg, Kalervo) N u r m i, Vilho (Dillemuth, Ville) H a g m a n, Nils (Löfberg, Kalervo) Valtuuskunta Hallitus et Suomen Urheilusäätiö Puheenjohtaja +jäsenet vuosi I vuosi SVUL:n varsinainen liittokokous Valtuuskunnan vuosikokous Varsinainen liittokokous Liittohallitus 67 7 Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja SVUL:n liittohallituksen jäsenet Kas k e a, Akseli P aio a m p i, Erkki Kivelä, Erkki U uni a, Jukka o r k 0, Liisa V u 0 e - A pia a, Aatos Salon e n, Tauno Greta ja Viktor Smedsin Rahastosää tiö Hallitus et vuosi Säätiön hallituksen kokous Liittohallituksen työvaliokunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja (varajäsen) K i vei ä, Erkki Uunila, Jukka (Hohenthal, Rolf) (Laine, Aaro) Valtakunnallinen P elastuspalvelun Keskustoimikunta Keskustoimikunta J äsen Keskustoimikunnan kokous Liittohallitus HeI e n i u s, Erkki Pohjois-Suomen Johtokunta et vuosi Urheilun Kalottikeskus Yhdistyksen vuosikokous Liittohallitus (varajäsen) L a i n e, Aaro (Nurmi, Vilho) HeI e n i u s, Erkki (Juola, Aate)

12 X. SVUL:n edustus ulkopuolisissa järjestöissä, säätiöissä, yhtiöissä, yms. EDUSTUKSEN SÄÄNTÖJEN MUKAINEN MÄÄRÄ YTYMINEN Töölön Urheilutalosäätiö VaI tuuskun ta Hallitus et vuosi Puheen- vuosi johtaja +jäsenet Sihteeri vuosi Suomen Urheilu- Kannatusosake- et 3 vuotta opisto yhtiön hallintoneuvosto Kannatusosakeyhtiön hallitus Opiston johtokunta Puheen- I vuosi johtaja ja vuosi jäsenet et vuosi SVUL:n varsinainen liittokokous Valtuuskunnan vaalikokous Säätiön hallitus Vuosittain erovuoroista Kannatusosakeyhtiön yhtiökokouksessa Vuosittain, hallintoneuvosto Vuosittain, hallintoneuvosto (hallitus + opiston johtaja itseoikeutettuina) Lisäksi ovat SVUL ja sen edustajat olleet yhteistoiminnassa seuraavien järjestöjen, laitosten ja yhteisöjen kanssa: Finlands Svenska Centralidrottsförbund jäsenliittoineen, Suomen Palloliitto, Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto, Puolustuslaitos, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Nuorison Liitto, Suomen Latu, Suomen Punainen Risti, Suomen Retkeilymajajärjestö, Suomen Matkailuliitto, Suomen Voimistelun- 0 yhteisöissä v. 967 NYKYINEN EDUSTUS Varsinainen liittokokous Lii ttohalli tus Liittohallitus Liittohallitus Liittohallitus Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja jäsenet Puheenjohtaja Varajäsenet Hallituksen sihteeri Puheenjohtaja Puheenj oh taj a Varapuheenjohtaja Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja SVUL:n liittohallituksen jäsenet Kas k e a, Akseli P aio a m p i, Erkki K i vei ä, Erkki Uunila, Jukka B e r n e r, Arne o rko, Liisa Salon e n, Tauno V u 0 e - A pia a, Aatos D i em u t h, Ville o rko, Risto KaI ajo, Risto Lain e, Aaro Kas k e a, Akseli (Erovuorossa) K i vei ä, Erkki Le h t i n e n, Jukka K 0 s k i v u 0 r i, Hannu Kön ni, Ukko P i h kai a, Lauri P aio n e n, Unto (Erovuorossa) P aio a m p i, Erkki K 0 t kas, Kallio L ai n e, Aaro VaI s t e, Armas P aio a m p i, Erkki K 0 t kas, Kallio La i n e, Aaro VaI s t e, Armas J u u r toi a, Tauno tt ain Liitto Suomen Liikunnanneuvojat, Urheilutoimittajien Liitto, Suomen Opope aj, r. t V stelulaitos pikoulujen Urheiluliitto, Suomen NMKY:n Urheiluliitto, Y lopis on olml.. ' Kansakoulunuorison Liikuntakasvatusliitto, Kouluhallitus, Suomen Ammattlkoul~Jen Urheiluliitto, Pohjola-Norden yhdistys, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpel~s.~usllltto, Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan Keskusliitto, Suomen Kansan Ryhhlllke.

13 XI. liittojen ja piirien johto ja toiminta a) Toiminta-alat SVU~.:n jäsenliittojen toiminta-alaan kuuluivat 967 seuraavat l:ukuntakasvatuksen eri muodot: ampuninen, ampuma hiihto, ~to, mäenlasku, hiiihdon alppilajit J~~, jääkiekkoilu, kaunoluistelu ja jäätanssi korpalloij.u, ' kuntourheilu käsipalloilu ' kävelyurhellu lentopauoilu, ' melonta., miekkailu, moottorturheilu, moottori ven.eurheilu nais~ eri ~untakasvajtusmuodot, nuonsourhelllun eri muodot nykyaik:a.inen 5-ottelu ' nyrkkeny, ' paini, painonoosjto, peruskuntoharj oittelu pesäpalloilu, ' piikalu.isltelu, purjehdus, pyöräily, pöytätermis, ratsastus, salamapalloilu, sulkapauoilu,. sullljlis,tus, hiihtosuunnistus ja retkeily soutu, ' tennis, uintiurhehlu, uinti. h - Ja engenpe.lastusopeil;us, vesipa,uoilu vesihiihto, voimistelu, yletsurheilu. b) liittojen johto elimet SVUL:n jäsenhittojen johtokuntien kokoonpanot olivat v. 967 seuraavat (* = työvaliokunnan jäsen) : SUOMEN AMPUJAINLIITTO Olavi L e i n 0 n e n puheenjohtaja Pekka Artto varapuheenjohtaja Lauri Koivisto varapuheenjohtaj a Osmo Lehtonen J aaikko Rintanen Tauno Sutela Aarne Kanka~nen William Lepanto Esko Juntunen Tatu Kivinen* Jaakko Kangas Jouko Mäkelä Mikko Halvari Matti Räätäri Rainer Rosenqvist Jalmari Vehkalahti Toivo Nieminen Pertti Laikio Teuvo Musto Maunu Wirlanen* Simo Merimaa Ahti Partanen* S. O. Lindgren Gunnar Lehti Aimo Raassina SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITTO Mika T i i voi a puheenjohtaja Heikki Virtanen*. varapuheenjohtaja Pekka Kuvaja*. varapuheenjohtaja Kauko Montonen Matti Jaskari SUOMEN GOLFLIITTO Reino Veikkolainen Esko Marttinen Kustaa Häppölä Kaarlo Leppänen Sulo Hänninen Juhani Herranen Unto Paasio Reino Saarinen Väinö T u ukk a n e n*erkki Lehto puheenjohtaja ( ) Taavi Pohjanpalo Jarl Hirn varapuheenjohtaja ( ) Kauko Supinen Erkki Aalto-Setälä (8.4. saakka) ( ) Ery Broman Martti Tulonen * (8. 4. saakka) Aimo Laaksonen P-O. Löfgren Ilkka Kiianlinna * P. H. Näätänen* Edvard Urja K. O. Tanner* Veikko Järvelä * (vam työv.) Ben Schnitt* (vain työv.) Kalevi W esslin * (vain työv.) Nils W. Salmelin* (vain työv.) Sointu Kujansuu Eino Närvä Toivo PakIarinen Gunnar Lehti Hugo Hallman Jorma Kortelainen * Paavo Repo* Erkki. Hautamäki* (vain työv.) Sulo Lonka Veikko Puhakka * Ville Holmela ( ) Kurt Sucksdorff T. H. Kotilainen Rolf Nyman 3

14 SUOMEN HIIHTOLIITTO Hannu K 0 s k i v u 0- r i* puheenj ohtaj a Rolf Hohenthal *. varapuhe njohtaja Matti T'alsi *. varapuheenjohtaja Tauno Juurlola Pekka Kuvaja SUOMEN JUDOLIITTO Jussi I k 0 n e n puhe njohtaja Torsten Muren Cingiz Safiulla varapuheenjohtaja Eero Naapuri Lydia Lehtonen (eronnut 3. 4.) Reino Palats Arvo Pulkkinen (3. 4. alk.) Tor Sjöstedt (kuollut.. 968) Åke Svensk Max Jensen Aulis Heikura Raikko Helenius Helge Majalainen Ves'a Reilimo SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO Harry L i n d b a d puhe njohtaja Teuvo Myyryläinen Håkan Stormbom Aarne Honkavaara Paavo Pitkänen Pekka Myllylä Harry Lindblad puheenjohtaja Pekka Ailtero*. varapuheenjohtaja Teuvo Myyryläinen. varapuhe njohtaja SUOMEN KANOOTTILIITTO Kaj L e i den i u s* puheenjohtaija Veikko Härkönen* varapuheenjohtaja Kauko Linko Asko Ingnatius* varapuheenj ohtaj a Pekka Aitero* Eino Nuutinen* (vain työv.) Göran Stubb* Aarne Honkavaara Paavo Pitkänen Kauko I...iJ!ko Pentti Peho* Seppo Li!i.tsola * VäiJnö Länsisalmi Sven Andsten * Esko Aaltonen Yrjö Hämäläinen Olavi Turma Pauli Vainio Lauri Valonen Veli Saarinen * (vain työv.) Kauko Nikkanen * (vain työv.) Martti Hei.sk.anen Jorma Vesterinen Olavi Suomalainen (vain työv.) Pentti Kilpeläinen* (vain työv.) Heikki Nupponen* (vain työv.) Eino Nuutinen * (vain työv.) Göran Stubb* (vain työv.) Penrbti KiJpeläinen * (vain työv.) Tap0 Ikonen Juhani Kostiainen Varajäsenet : Torsten Liljeberg Voitto Liukkonen Pentti Turunen* Juhani Miettinen Juhani Mäkinen Erkki Woivalin SUOMEN KAUNOLUISTELULIITTO Veikko L a i h a n e n* Erkki Harmola* puhe njohtaja Veikko Jäntti. Inkeri Soininen* Aune Lähte nmäki* varapuheenj ohtaj a Veikko La i h a n e n * Aatos Erkko* puh,eenjohtaja Erkki Harmola* Inkeri Soininen Aune Lähteenmäki * varapuheenj ohtaj a SUOMEN KORIPALLOLIITTO Ville Dillemuth* puheenj ohtaj a Raimo Eskelinen * varapuhe njohtaj a Tony Bärlund* Ville Dillemuth* puheenjohtaja Raimo Eskelinen * varapuhe nj ohtaj a Kari Harj ula Martti Laippala * Raimo Lindholm * Reijo Raulas Jorma Riihimäki Tony Bärlund* Kari Harjula Raimo Lindholm * Into Merilehtll SUOMEN KUNTOURHEILULIITTO Lauri Hietanen* puheenj ohtaj a Martti Leskinen *. varapuheenjohtaja Ena Kopponen *. varapuheenjohtaja Une Melkko* Risto Haapakoski * J orma Järv~ * Kaino V. Kankare Onni Kari-Koskinen Maltti Lähdesmäki Pentti Woivalin* Antero V. Virtanen Rainer öfverström * Bertel Nikkanen* Kauko Salmikivi Bertel Nikkanen* Kauko Salmiktvi Erkki Vesalainen Yrjö Rantanen* (vain työv.) Reijo Raulas* Juhani Salmenkylä Erkki Vesalainen Yrjö Rantanen* (vain työv.) Matti Lehto Väinö Tuomi Santeri Hyttinen Erkki Isoruemi 4 5 SVUL

15 SUOMEN KASIPALLOLIITTO Risto 0 rk 0* puheenj ohtaj a Aulis Ruusuvaara* varapuheenjohtaja Lars-Erik Ahlgren* Lars-Erik Mattsson* Aulis R u u s u- v a a r a* puheenjohtaja Martti Alaj a * varapuheenjohtaj a Lars-Erik Ahlgren* saakka Bror Stormbom Erik Eriksson Martti Alaja* Fj alar Asten * Georg Krutelew* Hilkka Nenonen * lähtien Lars-Erik Mattsson* Bror Stormbom Erik Eriksson Fj alar Asten * Georg Krutelew* Hilkka Nenonen * SUOMEN KAVELYURHEILULIITTO Jalmari P ö ä n e n * Eero Aarnio" puheenjohtaja Tauno Wahlroos Oiva Karuvaara* Aimo Kyynäräinen varapuheenjohtaja SUOMEN LENTO PALLOLIITTO Seppo H i eta * puheenjohtaja Rune Nylander* varapuheenj ohtaj a Raimo Peltonen * SUOMEN LUISTELULIITTO Aarno P a j u n e n * puheenj ohtaj a Erkki Ikonen *. ~arapuheenj ohtaj a Martti Torppa. varapuheenjohtaj.a. 0. alko 6 Pauli Ertolahti * Pentti Heinijoki Jorma Korhonen Seppo Kuusela Kalevi Lamminen Erkki AIho. 0. alko Pentti Eronen Veli Hahl Antti J okirni s Yrjö Kaukonen* Jukka L3mpin.iva Carl Sandberg* varajäsen Martti Pohjola* varajäsen Carl Sandberg* Martti Pohjola* varajäsen Göran Wallen* varajäsen Pentti Mähönen Kalevi Hartonen Timo Lintonen * Martti Pynninen Tarmo Ripatti Harry Sundell Viljo VäiJnölä Leo Liusvaara *. 0. alk. Mauno Löfroos* Olavi Poikela Uolevi Karppinen. 0. alko SUOMEN MIEKKAlLULIITTO Erkki K e r t t ula * puheenj ohtaj a Torvald Appelroth * varapuheenj ohtaj a SUOMEN MOOTTORILIITTO Arne B e r n e r* puheenj ohtaj a Nils Schröder*. varapuheenjohtaja Hugo Halme*. varapuheenjohtaja Osmo Anttålailinen Taimi Mattsson Arto N orovirta * Erkki Nurmi TiJmo Poranen * Olavi Hankikorpi* Johan Myllykangas Jouko Nokelainen Tuulo Olin* Sakari Parviainen Pauli Ristolainen Tauno-Olavi Salomaa SUOMEN MOOTTORIVENELIITTO Torsten H j 0 r t h * puheenj ohtaj a Leon Basilier* Eino E. Elo T. B. Fagerström* M. Mäkelä Esko Nuuttila Eugen Pylvänäinen Bror Svensson Tauno Varho. Holger Idman * Tor Weckström K. A. Pinomaa * Lasse K. Kivekäs* Aarno Pinomaa Niilo Orama* Ilkka Seppänen Torsten Sundman Matti TepOlloja Sten Storm Carl-Gustav Wendelin* Helmer Viiala * Tapio Vikman SUOMEN NAISTEN LIIKUNTAKASVATUSLIITTO Lhlsa 0 r k 0* puheenjohtaja Laina Reinikainen * varapuheenjohtaja Impi Jokinen Irj a Kleemola * Inkeri Ainola Pirkko Castren* Toini Raarni Aino Manllinen * SUOMEN NYKYAIKAlSEN 5-0TTELUN LIITTO Uolevi P 0 p p i u s puheenjohtaja Olavi Larkas* varapuheenj ohtaj a Pertti Lasikari Paavo Louekari* Olavi Mannonen* Tauno Pulkki SUOMEN NYRKKEILYLIITTO Valle Resko puheenjohtaja Kaleva Sampila * varapuheenj ohtaj a Tor Fält Harri Laveri Rolf Ginman * Jorma Hämäläinen Matti O. Ruuskanen * Matti Vahvaselkä Klaus Takkula Liisa Mattila-Oukari Irma Strunck Mirjam ViJippola Pirkko Vilppunen Kalevi Römpötti Mikko Anttila * Arto N orovirta Kalevi Alanne Väinö Hämäläinen 7

16 Jukka Laaksonen Martti Lehtevä * alkaen SUOMEN P AINILIITTO Esko K 0 s s i a * puheenjohtaja Martti Heiska varapuheenj ohtaj a Esko Kossila* puheenj ohtaå a Kauko Penttilä * varapuheenjohtaja Sulo Nykänen* Veikko Sillantaka * Lauri Westerberg* Reino Ikävalko Hugo Ja05 Kaino Mäkelä Rauno Mäkinen Veikko Rantanen Eero Sa,lo Martti Heiska * Reino Ikävalko* SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO Pekka Kare* puheenjohtaja Eino Mäkinen* V'arapuheenj ohtaj a Veikko Kinha * SUOMEN PESÄPALLOLIITTO Erkki K i vei ä puheenjohtaja Ri,sto Haapakoski *. varapuheenjohtaja Topias Pohjonen. varapuheenjohtaja Väinö Kaipiainen * Martti N okkala * Sulo Pietilä Tapani Lund Niilo Töyrylä Matti Jalonen Leif Andersen Erkki Heikkilä Oiva Kiuru Pentti Paavola* Toivo J. Riikonen SUOMEN PURJEHTIJALIITTO Johan Otto S ö d e r- h j ei m* puheenj ohtaj a Aulis Havulinna *. varapuheenjohta,ja Armas O. J okjnen *. varapuheenjohtaja Hans Groop* 8 Antti Erkkilä* Olav Jensen Ernsrt; Kindberg Olle PalmbeTg Bjarne Hulden Esko Lehesmaa Stig Näsman Aarne Ekerodde Erkki Savolainen" asti Veikko Rantanen Kalervo Rauhala Eero Salo Kaino Mäkelä Olavi Niemi Arvo' Vilj anen Eero Halmevuo Mertsi Virtanen Reino Järvenranta Pekka Tamminen Antero Viherkenttä* Kalevi Äij älä * Aarre Viskari* (vain työv.) Tauno Koristo Aarne Castren * Fredrik Ehrström Christer Granfelt Sven-Olof Hultin Lasse Syren Hans österlund SUOMEN PYöRAILYLIITTO KalHo K 'otkas* puheenj ohtaj a Arvo MaU!Iumäki* varapuheenjohtaja Reijo Achren* 6.. asti Kauko Hukkanen* 6.. alk. Onni Hyytiäinen * Simo Klimscheffskij * Erkki Kukkonen* 6.. alk. Taisto Oikkonen SUOMEN PöYTATENNISLIITTO Sakari S 0 r j 0 n e n * puheenj ohtaj a Toivo Pöyry* Jouko SiJitJonen* Erik Löfberg* Matti Kolppanen Timo Aalto Torkel Grefberg SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO Börje B a c s t r ö m puheenj ohtaj a Vilhelm Noschis* Viktor Jansson Veikko Maunula Lasse Syväri Ilmari Melander* Reino Järvinen SUOMEN SALAMAPALLOLIITTO Toivo A h j 0 p a 0* puheenjohtada Tarmo Mäki-Kuutti varapuheenj ohtaj a SUOMEN SOUTULIITTO Erkki No r a m a a* puheenjohtaj a Stig Winter. varapuheenjohtaja Mac-Gregory Tigerstedt *. varapuheenjohtaja Tvk:n puheenjohtaja Kaj Karlsson * Helka Rstolainen * Jukka Wuolio* Aarne Kallislahti Jaakko Linna Eero Koivumäki * Harry Marcell * Seppo Alkunen * Riisto Nummila * Taisto Tuominen Ossian Helenius Reido Järvinen 9.. asti Veli Autio SUOMEN SULKAPALLOLIITTO Onni R. Jaa k koi a Nils Holmberg puheenjohtaja varapuheenjohtaja Eino Pajunen 6.. alko Paul Nyman* 6.. asti Usko Suominen Yrjö Tikkunen 6.. asti Nilla Keva Pauli Makkonen Pentt i Tuominen* Aarre Viskari* RiISto Seppälä E. Perkka Henri Reis* (vain työv.) Lauri Pihkala * Keijo Ta,lvisto* Rune Nylander Kalle Siren Lauri Toikka 9.. lukien Nils Bäckman* Stig Henriksson Martti MkkoLainen Jaakko Savolainen Johan Segercrantz Pentt i Karttunen ~~---

17 Erik Ahlfors Stig Hassels!tröm Paavo Nii:nisalo Curt Granholm Mart:rt;i Vilkman Eimar Lindroos asti Kaj Lindholm asti Stig Kämpe SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO Erkki S 0 r aku r u * Aaro Huovila puheenjohtaja Suoma Ilves* Urho Turtiainen Reino Kassinen varapuheenjohtaja Osmo Niemelä * Erkki Aro* Esko Tuomola Lasse Heideman * Carl-Henrik Fager* SUOMEN TENNISLIITTO Sulo H y v ä r i n e n * Osmo Hyrynkangas puheenj ohtaj a Pertti Männistö Bengt Broms* Erkki-Mikael Salmi*. varapuheenjhotaja B. Ragnar Limnell* Kurt Lindroos* Veli Sunila *. varapuheenjohtaja Veikko Kinnunen Sulo Hyvärinen* puheenj ohitaj a Bengt Broms*. varapuheenjohtaja Per-Erik Förars*. varapuheenjohtaja SUOMEN UIMALIITTO Jorma Soi r 0* puheenjohtaja Ilmari Simula * varapuheeil!j ohrt:aj a Seppo Aarnio* SUOMEN URHEILULIITTO Jukka Uunila* puheenjohtaja B. Ragnar Limnell * Veli Sunila* Reino Ahj opalo Ragnar Fogelholm Jussi. Hietala Osmo Hyrynkangas Risto }Iarj u Karl-Erik. Ivars Taisto Kasvio* Birger Kivelä* Penlti Koskinen* Jukka Lehtinen* varapuheenjohtaja alkaen S.-O. Wästerholm alkaen (vain työv.) Martti Ikävalko* (vaijn työv.) HeikJki W ollsten * (vaijn työv.) Raimo Ellonen * Per-Erik Förars* Jussi Hietala Toivo Sorjonen* Olav~ A. Vihko Paavo Väyrynen Matti Kinnunen * Tapani KcmttiJnen * Pertti Männistö* MafltJi Pajuri Olavi A. Vihko Paavo Väyrynen* Risto Laakasuo* Pekka Lairola Erkki. Rutanen Malti Siiskonen Martti Väinämö Arvi Laakso* OTvo Anttila* Nils-Erik Nyman Mauno Mäkinen Esa Riihimäki VESIHIIHTOLIITTO Pentti B a r c k * puheenj ohtaj a Sakari Olamo* Oiva Halmetoja Tuomo Metsäranta * Rrairno Lunila Erkki Korpimäki * Erkki Nikamaa Timo Gröhn SUOMEN VOIMISTELULIITTO Erkki P a loi a m p i* Esa Seeste* puheenjohtaja. 6. alk. Paavo TeräsYirta * varapuheenj ohtjaj a asti Raili Hämäläinen* varapuheenjohtaja Juhani Kokko* (kuollut) Jussi Luukko* SVUL:n NUORET Ukko Könni puheenj ohtaj a Pekka Siiriäinen * (kuollut) varapuheenjohtaja OTvo Anttila c) Piirien johto elimet Suoma Ilves Mauri JuOJte* Liisa Lundström Alntti Läykki Esk.o Melamies Maila Mikkola * Kalle Saloranta Jorma Perolahti Kalevi La.itinen Vesa Lehmuskallio Olavi Linnanlahti Lahj a Sal vimder Simo Sappinen Tuomo Jalantie* alk. Aulis PotiJnkara * Helka RiSItola.inen * Lahja Salviande.r Otso Vilhunen Juhani Kokko* (vain työv.) SVUL:n piirien johtokuntien kokoonpanot olivat v. 967 seuraavat ( * =työvaliokunnan jäsen): ETELA-KARPALAN PIIRI Lauri Toi via i n e n* Aulis Korhola puheenjohtaja Yrjö Korkka Reino Ikävalko* Pauli Kostamo. varapuheenjohtaja Tuomo Kotonen Risto Aalto* Kari Kurki. varapuheenjohtaja Risto Laaikasuo Martti Kesto* Hugo Lahikainen Tapio Kinnunen Toivo Launiainen* Osmo Lehtonen Sulo Lipsanen Raimo Lunila Risto Miikki * Raimo Ellonen Lasse Hairnala Anja Haverinen Esko Hietala* 3

18 Aaro Huovila AnJt:ti Nikula Lauri Toikka Olli Alajääskö* Jouni Saarela EiLa Laine Kustaa H äppölä * Jorma Paatola Seppo Vilkamaa Elvi! L:i:ljeberg* Reijo Saarhelo Kauko Harju Erkki Kumpunen.. alle Tapio Helaslerä* Matti Korhonen * Ernesti Tammimies Pauli Pirttijärvi Greta Laurio* Iivari Pennanen Erkki Hänninen* HaIlnu Vainio* AaJITe Tähtinen Hugo Siltala Vilho Lehtonen. 6. alle Veikko Ilvesmäki* Mauno Ylinampa* Kari Rantanen Raimo Laatikainen Tarmo Mäenpää Voitto Permikangas Erkki KaIltola Ensio Salomaa Kalevi Routala Martti Rosenius Arvi E. Mäkelä Maire Riihimäki Marbti Nykänen Arto Lahtela Jorma Lankinen otso Forsman Mauno Mäki!nen Erkki Rutanen Paul Soininen Timo Mäkinen Armas Savolainen LÄNSI-POHJAN PIIRI Matti Niemi Erkki Teirilä * Bore B e r g m a n * Aune Kairento Nils Finne puheenjohtaja Kalevi Vottonen Pentti Hautaniemi KYMENLAAKSON PIIRI Reino Salmela * Esko Melamies * Rikhard Karppinen Urho Saa r i a h 0* Olavi Eronen Arvo Vilhunen. varapuheenjohtaja Veik:ko Törrönen Väinö Juntura* puheenj ohtaj a Kalervo Suokko Virpi Kari* Esko Lankila * Urpo Ottonen Urpo LahtiJnen Marbti Jaakkola* Birger Helen Olavi Yrjölä*. varapuheenjohtaja Antero Kinnunen Antti Iivari varapuheenj oh taj a Sakari Kossila Oiva Rautjärvi Matti Räätäri Aimo HietJalahti Erkki Tiesmaa Eino Rantalainen* Jouko Autio Unto Suomela Eero Rautiola* Reino Pursiainen MatJtri. Leukumaa Erkki Timonen Lasse Johansson Annikki Laisaari Alpo Arpa.inen Oiva Kaartinen Pauli Hautamäki Santeri Hyttinen * Sakiari Ranta Niilo Töyrylä Esa Heikkilä Inkeri Kuusisto* Eero Vainio* Väinö Hämäläinen Ahti Ahtola * Eva Wrede Olli Lukkarila Ilmari Karila MatJtri. Kivekäs Kauko Hukkanen Pentti Niskanen Urho Pelkonen Reino Mikkelä Kaarlo Leppänen Veikko Viantie POHJOIS-KARJALAN PIIRI Jenny J ousela * Kai Dromberg Matti Taisi Juhani Soi l a* Onni Mäkelä Viljo Vaalikivi Erkki Huttunen * NiJilo Alatalo puheenjohtaja Raija Särkkä«' Sakari Saarikoski * Esko Kossila* Toivo Niemelä* Kai. M. Selander* Onni Valtonen EiLa Paukku. varapuheenjohtaja Vilj 0 Aarnio Mauri Kärnä * LAHDEN PIIRI Väinö Tuomi* Matti Eskelinen Paavo Niemi. varapuheenjohtaja Toivo J. Riikonen Jouko Peltola Erkki Li n k 0* Viljo O. Väinölä MaJli. Virtanen Rainer Rosenqvist* Lauri Mitikka Hermes Kyyrönen puheenjohtaja Yrjö Koskinen Onni HYYtiäinen Arvi Viami* OLavi Hirvonen Vei.kko Hassinen Esko Ranta* MartJtiPyymäki Katri Tirronen * Paavo Piekänen Johannes Lipitsäinen Aimo Metsälä *. varapuheenjohtaja Eero Tuominen * Tauno Lautamatti Seija Vallius Jouko Tirronen Heikki Viding Matti Tossava.i.nen * Pentti Salovaara!<Jari Sulkanen Paavo Roslund Kaspo Kinnunen. varapuheenjohtaja Seppo OikIarinen Eero Tuomela Kauko Issakainen Aimo Hoikkala Jouko Mäkelä Yrjö Hämäläinen Valto Olenius* Pekka Kuvaja* Kaarlo Peltola* Marj a Saarinen POHJOIS-POHJANMAAN PIIRI Heikki N upponen Peklka Enqvist Erich Aunapuu Eero Castren Oiva Silvo Mirjam Viippola Matti Lehto Eero Halmevuo Martti Ikävalko LAPIN PIIRI Reino Palatsi* Paavo Kallinen Sylvi Illikainen* puheenjohtaja Jorma N ykä.nen Eino Juntunen Gunnar Laatio* Marj a Melamies Runo Anttila. varapuheenjohtaja Raimo Jämsä Tapani Lund * Paavo PQutiainen* Leo Laakso Jukka Tuomikooki * AntJt;i A h 0* Eetu Kauppinen* Lauri Puotiniemi *. varapuheenjohtaja Paavo Liikanen Heikki Siiri puheenjohtaja varapuheenj ohtaj a Olavi Poikela* Jalmari Vehkalahti Jorma Jokinen Arvo Rounaja 34 35

19 Kosti Marj amaa Tuomo Metsäranta* Vesa Lehmuskallio POHJOIS-SAVON PIIRI Alpo Nisula Pauli Moisala Antti Matinolli Seppo Aho ne n * Emo Javanainen puheenjohtaja Teuvo Kallio* Sulo Kirsi* Uolevi Karppinen varapuheenjohtaja Vilho V. Kiuru Leif Andersen Tauno Liltja Juhani Antikam.en Annikki Liukkonen Emil Eskelinen* Uuno Lyytikäinen' Anna-LiJisa Hiltunen* Toivo Nieminen Viljo Hyvärinen* Olavi Nissinen Erkki Hämäläinen Paavo K. Nyyssönen Keijo Jalo Osmo OIkkonen SATAKUNNAN PIIRI TaUiIlo Salon e n * puheenj ohtaj a Aulis Kaseva *. varapuheenjohtaja Henry Granfors*. varapuheenjohtaja Pertti Laikio Oiva Vanha-Honko Olavi Ture Hei!k:k.i Räsänen Martti Laippala SUUR-SAVON PIIRI BrllIIlo A r jan k 0* puheenjohtaja Osmo Viljakainen*. vcm-apuheenjohtaja Kalevi Keinonen *. varapuheenjohtaja Raimo RiJihimäki * Teuvo Tarvainen* Aapo Perko* Pentti Piipari* Oss,i Lehtonen * Reino Immonen * 36 Niilo Kukkonen Lauri Kangaskokko Sakari Partanen* Aarne Penttinen Lauri Reiruika.inen Aarne Saarelainen Tor Sjöstedt* Leo Soininen Irma Strunck Oili Tapaninen YrjÖ Tikkunen Heikki Vuorela Viljo Palmu Martti Knuutila Kalevi Lamminen Timo Tähtinen Ukki Vuolas* Matti Siiskonen Erlclci Nieminen Reino Saloniemi Liisa Mattila-Oukari* Aimo Koskimäki* Juhani Koskinen Olavi IlolIa* Kalevi Holma Saara Johansson Matti Manninen Toivo T. Pohjala Kauko Koivunen Matti Malin* Erkki Kukkonen K. V. Tamminen Jorma Inkinen Kyllikki Kuokkanen Martti Lumikuru Tapio Laitinen Tapio Ikonen Leena Vainio Mikko Kosonen Pentti Onikki Martti Torppa Erkki Jordan Eliino Vahvaselkä Olavi Pekkanen Pertti Parkkonen Jussi Risku Jorma Hokkanen Pauli Lenho Erkki Tak'kinen J ussli Aulameri Aili Neuvonen Aarne Hakkarainen Stig HoJmsttröm OLavi Närvänen Oiva Halmetoja Meri Partti Ilmari Keno.Ja Yrjö Valkonen UUDENMAAN PIIRI Paavo 0 i n a ala * puheenjohtada Yrjö Tuornala*. varapuheenjohtaja Esko Sarvikas*. varapuheenjohtaja Kaarina Heinaro Raikko Helenius Pellervo Hyyti,äinen Reino Järvinen Uolevi Kemppainen* Juha!Ili Knihtilä Urho Koivisto VARSINAIS-SUOMEN PIIRI Yrjö Salmela* puheenjohtaja Pentti Pihlakoski *. varapuheenjohtaja Lasse Virtanen*. varapuheenjohtaja Eero Honkinen * 3. varapuheenjohtaja Rune Nylander Severi Sario Penlti Inkinen Antti Andresen Sten Storm Valto Laakso Sakari Laine * Kurt Lantz Esko Lignell Veikko Makkinen Pirkko Manter Bertel Nikkanen Olavi Oj apalo * Jouko Paikkala Keijo Pehu Martti Pohjola Martti! Pynninen Helka Ristolainen Pauli Saarnio Veikko Repo Kaino Mäkelä * Sulo Pietilä Heikki Säilä Aimo Paijula Veikko Maunula Eila Lackman Helmer Intonen Konrad LehtiJnen Vesa Reilimo Kauko Linko Kauko Sa!mikivi Tapio Penttilä * Onni Kari-Koskinen d) Toiminnanjohtajat ja sihteerit Leo Salonen Markku Seppälä * Pirkko Takala Lahj a Tikka * Jussi Vainio Tapio Vikman Hemmi Vilja Maunu Wirtanen Pentti Vuori Martti Väliaho Lasse österdahl Bror Stormbom Uuno Arvola Tauno Suoj ärvi Eero Railo Raimo Heinonen Voitto Ylij oki * Aulis Potinkara * Lahja SalvLander Vieno Kurki* Arvi Niemelä Kaarlo Karvonen Into Lentovaara Kaija Saarilahti Yrjö Mäkirinne SVUL:n jäsenliittojen toiminnanjohtajat tai sihteerit olivat kertomusvuonna : Suomen AmpujainliriJ;to Rene Nordquist Suomen Ampumahiihtoliitto Pauli Ruhanen Suomen Golfllitto Erkki Aalto-Setälä Suomen HiihtoliJitto Veli Saarinen Suomen Judollitto Martti Heiskanen Suomen JääkIiek.koliitto Reijo Mannerla Suomen Kanoottiliitto Sirkka Louhenranta 37

20 Suomen Kaunoluisrt:.elu.llitJto Pentti Pekkiala asti, Pauli Ruhanen. (). alkiaen Suomen KoripallohiJto Kyösti Rousti Suomen Kuntourheiluliitto Mauri Oksanen Suomen Käsipallo!liitto Orjo Pättiniemi Suomen Kävelyurheilu.iJitto puheenjohtaja Jalmari Pöllänen on hoitanut toim.imlandohtla}an tehtävät Suomen Lentopalloliitto Torsrbi Seppälä Suomen Luisteluliitto Pentti Peltoperä Suomen MeiklmåluliiJtto Timo Poranen Suomen MoottoriliåJtto Adolf Lemmetti Suomen Moottorlveneliitto Kauko Leväaho Suomen N arisiten LilkuntakasvaJtusliitto Anna Kinnunen Suomen Nykyamaisen 5-ottelun liitto Olavi Mannonen Suomen Nyrkkeilyliitto Atle Salokangas Suomen PaJinWliitto Onni Sirenius Suomen Pamonnosrloliitto Mauri Rauvanto Suomen Pesäpalloliitto 6.. alkaen Matti SiJiskonen Suomen Purjehtijaliitto 5.. alkaen Karl Källström Suomen Pyöräilyliitto Kalervo Lahtinen Suomen Pöytätennisliitto Jouko Siitonen Suomen RaJsastajaänliitto Henri Reis Suomen Salamap alloliiitto Seppo Kairaneva Suomen Soutui.i<Jto Kaj Krurlsson Suomen Sullmpalloliitto J ohan Segercrantz Suomen Suunnlistuslillitto Allan Kari Suomen Tennåsliiitto Lars Gottberg Suomen Uima liitto Pertti Mustonen asti, Kurt Sundqvist. 0. alkaen Suomen UrheiluliiJtJto Armas Valste Suomen Vesihiihtoliitto Vappu Brack Suomen VoirnisteluliJitto Tuomo Jalantie SVUL:n Nuoret ErkkJi Helernus SVUL :n piårin to.irrninnajljjohtlajail; vuonna 967: EtJelä-KarjMa Erkki Komulainen Etelä-Pohjanmaa Ralimo Asiala Helsinki Leif Markio Häme Kaarlo Lehtonen asti,. 7. alkaen Pekka Syrjänen Kainuu Viljo Nieminen Keski-Pohjanmaa Tauno Tienhaara Keski-Suomi Unto Koski Kymenlaakso Paavo R. O. Tarnanen Lahti Risto Kemppi 38 LapPi Aimo Kaakinen Länsi-Pohja Paavo Sivola asti, Reino Kassinen. 7.,alkaen Pohjois-Karjala Viljo Hurri Pohjois-Pohjanmaa Kaarlo Kovero Pohjois-Savo Jorma Turunen, asti, Jorma Varis. 8. alkaen Satakunta Reijo Kari Suur-Savo Kauko Juntunen Uusimaa Risto Sylvelin Varsinaäs-Suomi Unto Suvanto e) seurojen ja henkilöjäsenten lukumäärä SVUL:n seurojen ja henkrilöjäsenten lukumäärä on laskettu maaliskuun päävään 968 sapuneista ilmoituksista. Piireihin ja liiltoihm kuului.33 yhdistysrekislteriin merkittyä seuraa. Näillä seuroilla oli itsenäisesti toimivia alaseuroja ja kyläosastoja.6, joista useat ovat myös yhdisrlysrekisteriin merkittyjä yh?istyks~ä. Yhteensä oli siis toimintayksikköjä SVUL:n yhteinen henkilöjäsenmäärä oli: Miehiä Naäsia Poikia Tyttöjä f) Järjestö-, koulutus- ja kasvatustoiminta Yhteensä Vuosi 967 on ollut SVUL :n järjestö-, koulutus- ja kasvatustoiminnasoo. huomattavien uudistusten vuosl Heinäkuun alussa perustettiin nimittäin erillinen koulutusosasto. Mainitusta ajankohdasta lähtien organisatoorinen jako On sellainen, että järjestöosasto hoitaa järjestötoiminnallisen ja koulutusosasto valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen. Urheilujohtajakoulutuksen hojitavat main~ut osastot yhteistoiminnassa. Kuluneena vuonna on erityinen paino asetettu suunnitteluja kehj,ttelytyölle. Syyskauden. ajan valmisteli erityinen työryhmä koulutussuunnitelmaa, jossa johtavma periaatteina oli tehostaa keskusliiton ja jäsenliittojen välistä koulutustoimintaa samalla korostaen laatua. KeskUSiliitto on myös huomattavasti tukenut pnrejä antamalla näille sekä taloudellista tukea että kouluttaja-apua piirien järjestämiin kurssi-, lem- ja koulutustila'isuuksiin. 39

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

v. Liittohallitus ja valiokunnat

v. Liittohallitus ja valiokunnat IV. Liittokokoukset Varsinaisen liittokokouksen lisäksi pidettiin toimintavuonna 1966 yksi ylimääräinen liittokokous. ':. arsin~.inen liittokokous pidettiin Suomen Suurkisojen viimeis~na, kesakuun 8 päivänä

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011)

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) VALTION URHEILULAUTAKUNTA (1920 1924) 1920 1923 lvarwilskman (pj.) (siht. 12.4.1922 asti) V.J. Kostiainen (30.4.1923 asti, siht. 12.4.1922 alkaen) Elli

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

JäsenIöttojen nimeäminä. Jäsenpiirien nimeäminä

JäsenIöttojen nimeäminä. Jäsenpiirien nimeäminä 00 JäsenIöttojen nimeäminä RaVil.a~ A.~ kenraalimajuri, Helsinki, varalla Oil.a, Ensio, agronomi, Helsmki (Suomen Ampujainliitto), Tuukkanen, Väinö, arkkitehti, Helsinki, varalla POhjanpalo, Taavi, ko~uli,

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri.

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri. Huvitoiminta Isonkyrön Piirin Nimismiehelle. Allekirjoittanut rekisteröity yhdistys anoi ja sai luvan toimeenpanna 12 päivänä elokuuta 1972 klo 20.00 01.00 Vähänkyrön Huvikeskuksessa tanssit kestoltaan

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2010-09-24. Ylivieska toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2010-09-24. Ylivieska toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) K1 Ainassaari Mika Juhani K2 Alahäivälä Jussi Petteri Alahäivälä Ville Johannes K3 Elo Pauli Armas Elo Helena

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 KULTTUURITYÖN KESKUS hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 puheenjohtaja Toivo Kujala sihteeri Risto Hölttä varapuheenjohtajayrjö Sivonen varasihteeri Johan W.Slup taloudenhoitaja Aug.Niemistö muut jäsenet

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto),

Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto), 9 Orko, Risto, kauppaneuvos, Helsinki, varalla Ruusuvaara, Aulis, pankinprokuristi, Helsinki (Suomen Käsipalloliitlto), Pajunen, Aarno, diplomikauppias, Helsinki, varalla Pikkarainen, Eino, myymälänesimies,

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Yleinen 70 Talja, alkukilpailu m m Yht. 10 X 1. Rantanen Pauli TapErä 274 270 544 2. Leivonen Keijo Ascella 271 272 543 3. Koivunen Osmo Ku-Ry

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-12-20. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-12-20. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) K1 Ahonen Anna Liisa Ahonen Veikko Juhani Ahonen Aarno Allan Ahonen Paavo Olavi Ahonen Pertti Kalevi Ahonen Pauli

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi 1 ( 7 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) K1 Ala-antti Maria-liisa Ala-antti Seppo Juhani K2 Tarkkonen Aune Matilda Karttunen Mauno Olavi Karttunen Pentti Samuli Käki Elli Heleena Hankonen

Lisätiedot

HALLITUKSEN JÄSENET 1970-2010

HALLITUKSEN JÄSENET 1970-2010 Perustamista valmisteleva toimikunta (9.9.-4.11.1970): Esko Mauno (pj), Raimo Fieandt (siht.), Lars Ramstedt, Visa Ryynänen, Taisto Arminen ja Paavali Sokura 1970 Erkki Turunen (pj), Raimo Fieandt (siht.),

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu.

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. 07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. Harry Ulvi* - Seppo Järvisalo Stig Svens - Vesa Ala-Kulju* Erkki Saarinen - Lasse Wallin Teuvo Lahti - Kalevi Lehtinen Jussi

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

Kouvolan Keilailuliitto ry. 2005-2006 Johtokunta

Kouvolan Keilailuliitto ry. 2005-2006 Johtokunta Kouvolan Keilailuliitto ry. 2005-2006 Varapuheenjohtaja / jäsen Seppo Kämäräinen varajäsen Kari Vanhala Rahastonhoitaja / jäsen varajäsen Marja-Liisa Isakow / jäsen varajäsen Päivi Pilli-Sihvola varajäsen

Lisätiedot

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Artur Erik LINDELL s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Antero, Äiti, Aulikki Oliver, Antero, Helena Aulikki, Lefa Anna-Maija, Jorma Arja, Jorma Ilkka, Kaisa,

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2012-03-01. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2012-03-01. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Alatalo Pertti Antero K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Jousiammunnan Taulu-SM2012

Jousiammunnan Taulu-SM2012 Jousiammunnan Taulu-SM Oulun Jousimiehet ry (OJM-5) Hietasaaren jousiammuntakenttä,.. -- @ 5: TEKONIEMI Antti T# 9 3 KULLA Mika -- @ 5: LINDROOS Tero T# 3 SISTONEN Antero -- @ 5: 9 EKHOLM Pyry T# 3 SÄVEL

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3.

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3. SNL:N MESTARUUSKILPAILUT 2. 3.3.1941 HELSINGISSÄ 1. Olli Lehtinen HV 1. Olavi Kaartinen HV 2. Sven Nyström EIF 2. Åke Granö HNS 3. Väinö Hämäläinen KotkV 3. Kalle Karlsson HNS 1. Veikko Huuskonen HV 1.

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS

Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKERTOMUS 1959 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS 1959 Kauno Kleemola SVUL!n 60-vuotispäivänä 17.6.1960: Sosiaalineuvos Akseli Kaskela kiinnittää SVUL:n kunniajäsenmerkin SVUL:n

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

selitteet_karki_vilho_01.txt Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi

selitteet_karki_vilho_01.txt Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi 4 Martti Petäjäjärvi 5 Neiti Eini Lauronen Lähde: Maila Lauronen 6 Neiti Eini Lauronen Lähde: Maila

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ TULOKSET - KIVÄÄRI 50m Kivääri 20 ls, makuu sarja 12T: 1) Sebastian Långström KSF 189, 2) Jens Rudnäs RS 189, 3) Niklas Nyman KSF 186, 4) Karolina Ekholm

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5 kg

Autonrengas Naiset 5 kg Autonrengas Naiset 5 kg pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 15,61 8.10.2011 Heinävesi 2 Riikka Ruuth KivKiv 13,78 22.4.2011 Kuopio 3 Ulvi Jurikivi KU-58 12,62 24.9.2011 Leppävirta 4 Lotta Kirvesmies MikKV 12,40

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Kajaani, 25.03.2016 Yksilökilpailut M 1. Nousiainen Jarno 8 Pohjois-Karjala 290 (35:59) 284 (-5m/+3m) 552 (92) 1126 2. Repo Tuomas 11 Vieremän Eränkävijät 258 (41:15) 280

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

535-402-6-170 (K108-1) KURU

535-402-6-170 (K108-1) KURU Toimitusnro 2008-262892 1 (87) 535-402-6-170 (K108-1) KURU Haapala Anneli Marjatta Uusioja Maarit Hannele Valtaojitus T2013-10009 752,91 Salaojitus T2013-10012 5551,47 Yhteensä 6304,38 Nimi Tunnus Valtaojitus

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset TUL:n mestaruuskilpailut Kemissä 2007 Henkilökohtainen MAB Seura 1. Björkman Arto Kemi Into M 1332 2. Rantanen Jari Turku Tuwe A 1265 3. Impivaara Kari Turku Tuwe B 1259 4. Kauramaa Tommi Eurajoki EuKi

Lisätiedot

SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12

SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12 SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12 1. Salla Hovatov Ruokolahden Urheilukalastajat 40g/2 837g/1 3 2. Roni Kuusela Kuusankosken Kalastusseura 213g/1 381g/2 3 Nuoret 15 1. Asa Palhomaa Vapa Varkaus 1 1040g/2

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot