(Suomen Urheiluliitto),

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(Suomen Urheiluliitto),"

Transkriptio

1 Leidenius, Kaj, johtaja, varalla Härkönen, Veikko, osastopäällikko (Suomen Kanoottiliitto ), Sovijärvi, Sampo, maisteri, varalla Ellilä, Aarne, fil.tri (Suomen Kaunoluisteluiitto), Dillemuth, Ville, toimitusjohtaja, varalla Eskelinen, Raimo, insinööri (Suomen Koripalloliitto), Hietanen, Lauri, vuorineuvos varalla Leskinen Martti lehtori (Suomen KunrtourheIuliiJt~), " Orko, Risto, kauppaneuvos, varalla Mattsson, Lars-Erik, PTOkuristi (Suomen Käsilpallol!i.JiJtto), Hieta, Seppo, varatuomari, varalla Nylander, Rune, dipl.ins. (Suomen Lentopallollitto), Pajunen, Aarno, dipl.kauppias, varalla Ikonen, Erkki, johtaja (Suomen Lu:isteluliitto), Kerttula, Erkki, komentajakapt. evp., varalla Appelroth, T., maj uri (Suomen MieklkailuliJitto), Berner, Arne, johtaja, varalla Schröder, Nils, johtaja (Suomen Moottoriliitto), Hjorth, Torsten, toim:ijjusjoh:jaja, varalla Ruuskanen, Matti, 0., varatuomari (Suomen Moottori ven.ellitto), Orko, Liisa, voimistelunopettaja, varalla Numminen, Aino voimoisteunope'jtaj a ( Suomen Naisten Liilkuntakasvatusliitto), Poppius, Uruevi, ken.raaliluutnantjti, varalla Larkas, Olavi, eversti (Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun liitto), Resko, Valle, johtaja, varalla Sampila, Kaleva, varas:topääilikkö (Suomen Nyrkkeilyliitto), Kossi la, Esko, toi:rn.ijtusjohtjaja varalla Heiska Martti maanviljelijä (Suomen Parinihittd), " Anttila, Pentti, lehtori, varalla Mäkinen, Eino, insinööri (Suomen PainonnOSltoli:iJtJto), Kivelä, Erkki, toimitusjohtaja, varalla Haapakoski, Risto, opettaj a (Suomen PesäpailloliiiJto), Söderhjelm, J. 0., lakit.tri, varalla Havulinna, Aulis, ins.eversti (Suomen Purj ehtij,aliitto ), Kotkas, Kallio, varatuomari, varalla Maunumäki, Arvo, kauppias ( Suomen Pyöräilyliitto), Akerberg, Curt, hanjcintapäälliild<:ö, varalla Pöyry, Toivo, ylityönjohtaja (Suomen PöyrtJätennisliitto), Backström, Börje, eversti, varalla Jansson, Viktor, ratsumest. evp. (Suomen Ratstastaj ainjidrtto ), Noramaa, Erkki, toimitusjohjaja, varalla Tigerstedt, Gr., toimitusd oh taj a (Suomen Soutul.i:tto), Jaakkola, Onni, R., toiminnanjohtaja, varalla Granholm, Curt, prokuristi (Suomen Sulkapalloliitto ), 98 Sora kuru, Erkki, toiminnanjohtaja, varalla Turtiainen, Urho, toiminnanj ohjaj a (Suomen Suunnistusliitto ), Hyvärinen, Sulo, vakuutusjohjaja, varalla Broms, Bengt, lilit. tri (Suomen Tennisliitto), Soiro, Jorma, kauppaneuvos, varalla Simula, Ilmari, insinööri (Suomen Uimaliitto), Uunila, Jukka, toimitusjohtaja, varalla Lehtinen, Jukka, toimitusjohtaja (Suomen Urheiluliitto), Barck, P. J., toimijtusjohtaja, varalla Olamo, Sakari, ekolilomi (Suomen V esi.hiri.htoliitto), Palolampi, Erkki, sosiaalijohtaja, varalla Teräsvirta, Paavo, johtaja (Suomen VoimisrteluliittD), Könni, Ukko, sosiaalipäällikkö, varalla Siiriäinen, P., majuri (SVUL:n Nuoret). piirien nimeäminä Toiviainen, Lauri, pankinjohtaja, varalla Ikävalko, Reino, varatuomari (Etelä-Karjalan piiri), Kurikka, H. 0., toimitusjohtaja, varalla Lähdesmäki, Matti, johtaja (Etelä-Pohjanmaan piiri), Salonen, L. H., lainsäädäntöneuvos, varalla Hartikka, Lempi, varatuomari (Helsillgin piiri), Lehtiö, Orvo, toiffii,tusdohtaja, varalla Anttila, Orvo, opettaja (Hämeen piiri), Haarma, Ailo, paikallisjohtaja, varalla Lanamäki, Toivo, johtaja (Kailnuun piiri), Kalajo, Risto, pankinjohtaja, varalla Airakorpi, Arnold, ev. luutn. (Keski-Pohjammaan piiri), Vuolle-Apiala, Aatos, toimitusjohtaja, varalla Läykki, Antti, opettaja (Keski-Suomen piiri), Saariaho, Urho, sosiaalineuvos, varalla Saressalo, Olli, majuri (Kymenlaakson piiri), Vikström, Martti, toimitusjohtaja, varalla Tuominen, Eero, varatuomari (Lahden piiri), Aho, Antti, varatuomari, varalla Ylitalo, Arvo, opettaja (Lapin piiri), Bergman, Bore, tullilnhoiltaja, varalla Salmela, Reino, johtaja (Länsi-Poh}an piiri), Mäkelä, Onni, toimitusjohtaja, varalla Soila, Juhani, rehtod (Pohjois-Karjaan piiri), Lehtosaari, Mauri, johtaja, varalla Palatsi, Reino, ev.luutn. (Pohj Ohs-Pohj anmaan piiri), Ahonen, Seppo, toi:mitusjohtaja, varalla Kirsi, Sulo, pankinjohtaja (Pohjois-Savon piiri),

2 Salonen, Tauno, dipl.ins., varalla Kaseva, Aulis, rakennusmestari (Satakunnan piiri), Arjanko, Bruno, poj.isimestari, varalla Viljakainen, Osmo, johtaj a (Suur-Savon puri), Oinaala, Paavo, järjestjelymesrtari, varalla Koivisto, Urho, kauppias (Uudenmaan piiri), Salmela, Yrjö, kauppaneuvos, varalla Honkinen, Eero, kunnanjohtaja (Varsinais-Suomen piiri). Lisäjäseninä Ristolainen, Helka, lehtori, Hyvinkää, Kopponen, Elna, lehtori, Helsinki, Ilves, Suoma, opettaja, Lahti, Lönnberg, Birger, johitaja, Helslinki, Pakkanen, AtJe, agronomi, Helsinki. Toukokuun 9 päivänä 967 pidetystä varsinaises,ta liittokokouksesta lähtien ovat liittohallitukseen kuuluneet: Puuheenjohtaja: Kaskela, Akseli Varapuheenjohtajat: Palo lampi, Erkki Kivelä, Erkki Uunila, Jukka liittojen nimeäminä: Leinonen, K. 0., ~enraaliluultna.ntti, varalla Koivisto, Mauri, kiinteistöneuvos (Suomen Ampujainliiltto), Tiivola, Mika, pankinjohtaja, varalla Virtanen, Heikki, everstiluutnantti (Suomen Ampumahitihtoliitto), Tuukkanen, Värinö, arkkitehti, varalla Pohjanpalo, Taavi, konsuli (Suomen Golfliitto), Koskivuori, Hannu, toimitusjohtaja, varalla Hohenthal, Rolf, toimitusjohtaja (Suomen Hiihtoliitto), Muren, Torosten, hallitusneuvos, varalla Safiulla, CiJngiz, merkonomi (Suomen JudoliitJto), Lindblad, HaLrry, toimitusjohtaja, varalla Nuutinen, Emo, os,astonhoitaj a (Suomen Jääkiekkoliitto), Leidenius, Kaj, johtaja, varalla Härkönen, Ve&ko, ostopäällikkö (Suomen Kanoottiliitto), Laihanen, Veikko, toimitusjohtaja, varalla Soininen, Inkeri, rouva (Suomen Kaunoluisteluliitto), 00 Dillemuth, Ville, toimitusjohtaja, varalla Eskelinen, Raimo, insinööri (Suomen Koripalloliitto ), Hietanen, Lauri, vuorineuvos" varalla Leskinen, Martti, lehtori (Suomen Kuntourheiluliitto), Orko, Risto, kauppaneuvos, varalla Mattsson, Lars-Eric, prokuristi (Suomen Käsipalloliitto), Pöllänen, Jalmari, kamreeri, varalla Karuvaara, Oiva, palomestari (Suomen KävelyurheilubLtto), H ieta, Seppo, varatuomari, varalla Nylander, Rune, diploomiinsinööri (Suomen Lentopalloliitto ), Pajunen, Aarno, diplomikauppias, varalla Ikonen, Erkki, insinööri (Suomen Luistelullitto), Kerttula, Erkki, komentajakapteeni evp., varalla Appelroth, Torvald, majuri evp. (Sucmen Miekkailuliitto), Berner, Arne, johtaja, varalla Schröder, Nils, johtaja (Suomen Moottoriilitto), Hjorth, Torsten, toimitusjohtaja, varalla Ruuskanen, Matti 0., varatuomari (Suomen Moottoriveneliitto ), Orko, Liisa, vcximisltelunopettaja, varalla Jokinen, Impi, prokuristi (Suomen Naisten Li.ikuntakasvatusliitto), Poppius, Uolevi, kenraaliluutnantti, varalla Larkas, Olavi, eversti (Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun liitto), Resko, Valle, johtada, varalla Sampila, Kaleva, varastopäällikkö (Suomen Nyrk:keilyliitto), Kossila, Esko, toilniitusjohtaja, varalla Penttilä, Kauko, johtaja Suomen PaLniltitto), Kare Pekka vara.tuomari varalla Mäkinen Eino, insinööri (S~omen Painonnostoli.iltto),, Haapakoski, Risto, opettaja, varalla Pohjonen, Topias, rautatievirkiamies (Suomen Pesäpalloliitto), Söderhjelm, J. 0., lakitieteen tohtori, varalla Havulinna, Aulis, i:nsinöörieversti (Suomen Purj ehtij aliitto), Kotkas Kallio varatuomari varalla Maunumäki, Arvo, kauppias '(Suom~ Pyöräilyliitto), Sorjonen, Sakari, diplomi-insinööri, varalla Pöyry, Toivo, ylityönjohtaja (Suomen Pöytätennisliitto), Backström Börje eversti varalla Noschis, Vilhelm, toimitusjohtaja (Suome~ Raltsastaja.inliitto), Ahjopalo, Toivo, kansalaiskouluin opettaja, varalla Vuolio, Jukka lehtori (Suomen SalamapalloUitto), Nordmaa, Erkki, toimitusjohtaja, varalla Tigerstedt, Gr., toimitusjohtaja (Suomen Soutul.iJitto), Jaakkola, Onni R, toiminnanjohtaja, varalla Granholm, Curt, prokuristji (Suomen Sulkapalloliitto ), 0

3 Sorakuru, Erkki, toiminnanjohtaja, varalla Turtiainen, Urho, toirn.innanj ohtaj a (Suomen Suunnistusliitto ), Hyvärinen, Sulo, vakuutusjohtaja, varalla Broms, Bengt, lakitieteen tohtori (Suomen Tennisliiltto),. Soiro, Jorma, kauppaneuvos, varalla Simula, Ilmari, insinööri (Suomen Uimallitto), Lehtinen, Jukka, toimitusjohtaja, varalla Laakso, Arvi, rautatievirka.ilij a (Suomen U rheilullitto), Barck, P. J., toimitusjohtaja, varalla Olamo, Sakari, ekonomi (Suomen Vesi.h.id.htoliitto), Seeste, Esa, lehtori, varalla Linnanlahti, Olavi, johtaja (Suomen Voimis:telullitto), Könni, Ukko, sosiaalijohtaja, varalla Siiriäinen, P., majuri evp. (SVUL:n Nuoret). piirien nimeäminä: Toiviainen, Lauri, pan.k:injohtaja, varalla Ikävalko, Reino, varatuomari (Etelä-Karjalan piiri), Kurikka, Olavi, toimijtusjohtaja, varalla Lähdesmäki, Ma,ttl, opistonjohtaja (Etelä-Pohjanmaan piiri), Salonen, L. H., la:ijnsäädäntöneuvos, varala Hartikka, Lempi, vara,tuomari (}ielsingin piiri), Lehtiö, Orvo A., toimiltusjohtaja, varalla Leimu, Kalle, kultaseppä (Hämeen piiri), Haarma, Ailo, paikjalli&johtaja, varalla Lanamäki, Toivo, koulunjohtaja (KaJnuun pijici), Kalajo, Risto, pa.nkijnjohtaja, varalla Airakorpi, Arnold, eversthluutjnantlti (Keski-Pohjanmaan pidri), Vuolle-Apiala, Aatos, toim.ijtusjohtaja, varalla Läykki, Antti 0., opettaja (Keski-Suomen piiri), Saariaho, Urho, sosiaalineuvos, varalla Jaakkola, Martti, agronomi (Kymenlaakson piiri), Linko, Erkki, pankinjohtaja, varalla Ranta, Esko, varatuomari (Lahden piiri), Aho, Antti, varatuomari, varalla Ylitalo, Arvo, opettaja (Lapin piiri), Bergman, Bore, tullinhoijtaja, varalla Salmela, Reino, johtaja (Länsi-Pohjan piiri), Soila, Juhani, rehtori, varalla Selander, Kai M., metsänhoitaja (Pohjois-Karjalan piiri), Palatsi, Reino, everstiluutnantti evp., varalla Laatio, Gunnar, diplomi-insijnööri (Pohjois-Pohjanmaan piiri), Ahonen, Seppo, varatuomari, varalla Kallio, Teuvo, varatuomari (Pohjois-Savon piiri), 0 Salonen, Tauno, diplomi-insinööri, varalla Kaseva, Aulis, rakennuslilesttari (Satakunnan piiri), Arjanko, Bruno, poliisimestari, varalla Viljakainen, Osmo, johtaja (Suur-Savon piiri), Oinaala, Paavo, järjestelymestari, varalla Sarvikas, Esko, ostopäällikkö (Uudenmaan piiri), Salmela, Yrjö, kauppaneuvos, varalla Honkinen, Eero, kunnanjohtaja (Varsinais-Suomen piiri). Lisäjäseninä : Ristolainen, Helka, lehtori Kopponen, EIna, kouluneuvos Ilves, Suoma, opettaja Lönnberg, Birger, johtaja Pakkanen, Atte, agronomi Hostila, Sulo, kansanedustaja Soininen, Väinö, konttoripäällikkö Piironen, Jukka, agronomi Valiokunnat Liittohall~tuksen apuna ovajt vuoden 967 aikana toimineet seuraavat valio- ja toimikulllllat: a) Liittohallituksen työvaliokunta: Kaskela Akseli puheenjohtajana, Palolampi Erkki, Kivelä Erkki, Uunila Jukka, varapuheenjohtajijna, Orko Liisa, Salonen, Tauno, Vuolle-Apiala Aatos, Koskimaa Ali asti, Anttila Pentti asti, Koskivuori HalIm.u alkaen, Berner Arne alkaen, Soininen Väinö alkaen ja Pilironen Jukka alkaen. Valiokurman sihteerinä on ollut Aaro Laine. b) Järjestövaliokunta: Salonen Tauno puheenjohtajana, Laine Aaro varapuheenjohtaj.ana, Oinaala Paavo, Ristolainen Helka, Manninen Aino, Sirenius Onni, Haapakoski Risto, Kantee Lauri alkaen. Valiokunnan esittelijänä on toiminut Helenius Erkki ja sihteerinä Saarinen Erkki. c) Koulutus- ja kasvatusvaliokunta: Laine Aaro puheenjohtajana, Anttila Pentti varapuheenjohjajama, Juurtola Tauno, Jokinen Impi, Koskimaa Ali, Poutiainen Eeva, Saarinen Veli, Luomi Tauno, Ojanen Eino. Valiokunnan esittelijänä on toiminut koulutuspäällikkö Nimin.en Heikki ja s,ihteerinä järjestösihteeri Saarinen Erkki. d) Kunniatuomioistuin: Rangell J. W. puheenjohtajana, Kaskea Akseli varapuheenjohtajana, Palolampi Erkki, Kivelä 03

4 Erkki, Uunila Jukka, Salonen L. H., Koskivuori Hannu alkaen, Berner Arne alkaen, Laine Aaro sihteerinä. e) Televisio- ja radiotoimikunta: Laine Aaro puheenjohtajana, Piironen Jukka varapuheenjohtajana alkaen, Uunila Jukk!a, Dillemuth Ville, Swanljung Pauli. Toimikunnan sihteerinä on toiminut toimistosihteeri Salminen Erkki. f) TieteelLinen valiokunta: Hartiala Kaarlo puheenjohtajana, Karvinen Esko, Tuominen Kalevi, Niininen Heilkci, Laine Aaro, Kirjonen Juhani, Teräsvirta Paavo asti, Asp Kari alkaen, Lehtonen Juhani sihteermä. g) Uimahallikiinteistön johtokunta asti: Tynell Aaro puheenjohtajana, Pajunen Aarno varapuheenjohtajana, Merinen Erkki, Lehtinen Jukka, Väänänen Pentti, Palonen Unto, Kotkas Kallio, Nurmi Vilho sihteerinä. h) UrheiluhaLlien hoitokunta. 4. alkaen: Tynell Aaro puheenjohtajana, Pajunen Alarno varapuheenjohtaåana, Väänänen Pentti, Kotkas Kallio, Merinen Erkki astti., Lehtinen Jukka asti, Palonen Unrto asti, Soininen Väinö alkaen, Nurmi Vilho sihteerinä. i) Suomen Urheilulehden johtokunta: Merinen Erkki puheenjohtajana, Palolampi Erkki varapuheenjohtadana asti, Pajunen Aarno, Kotkas Kallio, Kinnunen Lennart, Orko Lidsa, Rintakoski Kauno, Koskin'naa Ali asti, Vuolle-Apiala Aatos alkaen, Kolkka Sulo alkaen, Laitinen Aapo sihteerinä. j) Naisten keskusvaliokunta: Ristolainen Helka puheenjohtajana, Sarjonen Martta I varapuheenjohtajana, Lanning Ulla II varapuheenjohtajana, Tara Ann-Maj, Tulonen Irene, Ikonen Kati, Louhenranta Sirkka, Repo Eila, Kopponen Elna, Nenonen Hilkka, Harthin Mirja, Löfroos Helinä, Mattsson Taimi, Manninen Aino, Söderholm Pirkko, Virtanen Vieno, Vihko Pirkko, Merikoski Margit, Ilves Suoma, Mikkonen Aili, Sundqvist Maj Lis, Mikkola Maila, Melkko Une, Fredriksson Solveig sihteernä. VI. SVUL:n Keskustoimisto ja toimiston hoito. Keskustoimisto ' SVUL:n pääsihteerinä ja keskustoirmston päälliikkönä on kertomusvuonna ollut Aaro La i n e. Keskustoimisto jakaantui 04 kansliaosastoon, järjes.töosastoon, koulutus- ja kasvatusosastoon, tliedotusosastoon ja kiinteistöosastoon. a) Kansliaosasto Kanshaosastoa on vuoden aikana johtanut pääsihteeri Aaro Laine. Osas:ton tehtäviin ovat kuuluneet henkilökunta-asioiden Lisäksi SVUL : n ja sen j äsenliirjtoj a palvelevan kirj anpidon, kassan, j akelun, puheli.nkleskuksen, ulk~aa~ e~nv~hdo,:, konekirjoirtustoåmiston, postituksen, vahtimes~ri- ~a lah~~palvelun LaskUJtuksen ja monisjuspalvelun holtammen. Paakirjanpillijänä on toiminut kamreeri Toini Ra u t a m o. b) Järjestöosasto Osaston päällikkönä on ollut järjestöpäällikkö Erkki HeI e n i u s. Hänen tehtäviinsä ovat kuuluneet myös SVUL : n Nuorten toiminnajohtajan tehtävät. Osaston muina ~ka~join~ ovat olleet järjestösihteeri Erkki Saa r i n e n, toimi~to~hteeri Erkki SaI m i n e n ja SVUL :n Nuorten koulutusoh]aa]a Solveig F red r i k s s 0 n. Osasto on valmistellut järj~tö~~n~ taan liittyvät suunnitelmat järjestövaliokunnalle esttettavikst ja toimeenpannut järjestövaliokunnan tekem~t päätö~et: Tehtäviin ovat kuuluneet liiton kjokousten, juhlien ym. tilaisuuk SIin järjestelyt sekä järjestötoiminrtaan lii<t~~ien.julistei?en, lomakkeiden kortlistojen sääntökirjasten, ohjeiden ]a oppruden painajtam.irn~n sekä rain~jen ja filmien va~ista~ii~en.~a niiden välitystoiminta koko järjestöorganisaatiolle. J ar]esto~sasto on myös neuvonut ja auttanut pilirejä seurojen perustamisessa ja yhdistysrekisteriin merkitsemiseen liijtty~~~ ~sioiss~. Tehtävin ovat kuuluneet myös seuraluettelon p~täffiliilen ajan tasaha, ansiomerkkiasioiden hoitaminen, järjestötoimmtaan lii~tyvien tilastojen ja tietojen kerääminen vuosikerto~~lu~,.. VIranomaisia ym. varten. Osasto on myös pijtänyt ja kimmttailyt iä~jestöv.aliokunnan huomiota havaittuihin to~enpite.i~. va~tiviilil seikkoihin. Osaston toimesta on myös SUOrItettu ]ar]estötoimintjaan liiittyvät asiat, jotka liiton työvaliokunta sen hoidettavaksi on jättänyt. c) Koulutus ja kasvatusosasto Osaston päällikkönä on asti ollut järjestöpäällikkö Erk.k.i. Helenius sekä uudelleen järjestelyn jälkeen koko loppuvuoden koulutuspäällikkö Heikki N iin i ne n. Koulutusohjaajina ovat olleet. 6. lähtien vuoden loppuun Aate Juo a ja koko kertomusvuoden Solveig F red r i k s s 0 n, jonka teh- 05

5 täviin ovat kuuluneet lähinnä naisten ja tyttöjen koulutustoimintaan liittyvät asiat. Osasto on hoitanut yhteistyössä erikoisliittojen ja piirien kanssa johtaja-, ohjaaja-, neuvoja-, valmentaja- ja to'imitsijakoulutukseen sekä kasvatustoimintaan li:ijtltyväjt tehtävä.t sekä SVUL : n koulutus- ja kasvatus.valiokunnan ja tieteellisen to~mikunnan muut sen hoidettavaksi jättämä.t asiat. d) Tiedotusosasto Tiedotusosaston päällikkönä on koko vuoden ollut tiedotuspäällikkö Aapo La i t i n e n, joka samalla on toiminut Suomen Urheilulehden talouspäällikkönä. Osasto on toiminut yhtcistyössä Suomen Urheilulehden kanssa sekä pitänyt myös kiinteätä yhteyttä maan lehdistöön, radioon ja televisioon. Se on hoitanut myös muut SVUL:n työvaliokunnan sille antamat tehtävät. e) Urheiluhallit SVUL:n Urheiluhallien päällikkönä on koko kertomusvuoden toiminut Töölön Urheilutalon isännöitsijä Vilho N u r m i. Hänen tehtäviinsä ovat sen lisäksi kuuluneet SVUL:n Tuen sihteerin tehtävät. Osaston muina virkailijoina owt olleet sekä saakka toimineen Yrjönkiadun UimahaJlin että. 4. almen toiminciden SVUL:n Urheiluhallien virkaiili.jat ja toimihenkilöt. TehtäviJin ovat kuuluneet emo 'kiinteistöjen hoito sekä varsinkin Töölön Urheilutalon rakentamiseen liittyvät monitahoiset tehtävät. Järjestösihteeri SAARINEN Erkki Johannes -06 Koulutusohjaaja FREDRIKSSON Solveig Marianne -4 JUOLA Aate Leander -0 Toimistosihteerit SALMINEN Kaarle Erik HALA V A Brita J osefina Kirjanpito Kamreeri 'RAUTAMO Toini MartJJa Susanna -05 Kirjanpitäjät AIMO Hellä Kylli!kki LEPISTö Siiri Johanna Kirjaaja pöyry Aune Lemmitty Palkkakirjanpitäjä VILJAMAA Paula Tuulikki Kassa Kassanhoitaja NIO Helena Marj atta ja virkavapaa ja ja KESKUSLIITON HENKILöKUNTA Keskustoimisto Pääsihteeri LAINE Ataro Anshelm ja 963- Järjestöpäällikkö HELENIUS Erkki Einar Koulutuspäällikkö NIININEN Heikki Kalervo Tiedotuspäällikkö LAITINEN Aapo ja 96- Kassa-apulainen LIUKKONEN Rtva Tuulikki LUOTO Aune Maria Jakelu J ake lunhoitaja LANTOW Alma Maria Filmipalvelunhoitaja HOLMBERG Matti Henry Ulkomaankirjeenvaihtajat FORSBERG Astrid NYBERG Mari ta Ranghild asti 960- virkavapaa

6 Konekirjoittajat SAREN Kyllikki Cecilia österlund Raili Gunilla Laskuttaja KOLIS Lilli Ingrid Maria Keskuksenhoitaja LINDSTRöM Meeri Elviira Postittaja SöDERHOLM Anna-Liisa Toimistoapulainen SCHuLLER Anneli Christina Monistaja MIETTINEN Reij 0 Kalevi ja Vahtimestari NIEMI Toivo Lähetit lähetjt:iä kerrallaan Honkanen, Siro Esteri sivooja Kinnunen, Lea lippuj enmyyj äapul Lötjönen, Maire Alina lippujenmyyjä Mäkinen, Hellin Orvokki emäntä Niemelä, Väinö Johannes vahtimestari Nurmi, Kari-Matti autohallivalvoja Nuutinen, Raine Tauno hallimestari Purtltonen, Pauli Petteri kylpymestari Päkki, Arvo Emil laijtosmies Savolamen, Katri Kyllikki siivooja Schilller, Brita Irene kylpymesjari Siltanen, Reino Armas vahtimestari Simola, Aili Helena snvooja Törrönen, Irja Annikki toimistonhoitaj a Vakkilainen, Olga Maria sitivooja Vilenius, Terttu Annikki siivooja TööLöN URHEILUTALOSAATIö Nurmi, Vilho Kullervo isännöi tsij ä Vauhkonen, Juho Jaakko konemestari SUOMEN URHEILULEHTI Vastaava toimittaja LAINE Aaro Anshelm ErikOistoimittaja SIRMEIKKö Paul Einar Lennart Toimitussihteeri TAIMI Risto Tapani ja Konttorinhoitaja HYTTINEN Anni Elisabeth Nurmi, Vilho Kullervo Alatalo, Alma Ester Aslamo, Meri Aino Heino, Impi Orvokki Helenius, Margit Eina ja SVUL : n URHEIL UHALLIT isännöitsijä lippujenmyyjä siivooja siivooja autojen pesijä vn SVUL:n urheiluhallit Töölön Urheilutalosäätiön hallitus on luovuttanut urheiluhallien hoidon SVUL:lle, joka puolestaan on lmikkien liikuntatijlojen, autohallien Ja kokoushuoneiden hoidosta antanut vastuun valitsemalleen SVUL:n Urheiluhallien johtokunnalle. Yrjönkadun uimahalista ja tennishalista sa'adut kokemukset ovat olleet arvokkaita uusien tilojen käyttöönotossa. Jo ensimmäinen lreväjt!kausi näytti liikuntatiloille olevan niin paljon kysyntää, että on täysi syy olettaa vastaisuudessakin kaikkien käyttötuntien tulevan merkityksi. Urheilutilojen rakentaminen on siis osoittautunut tarpeen vaajtimaksi. Monipuolisuudessaan ja tasossaan urheilutalornme tjarjoaa käyttäjilleen varsiin paljon. Erikoistahan on se, että riippumatta sijitä, käyttääkö urheiij a pallohallia tali. kuntokoulua, hänelle tarj outuu mahdol Lisuus saunomiseen ja uintiijn. Alkuun tätä menetelmää jopa arvosteltiin, mutta pian todettiin tämän valintamahdollisuu - den miellyttävän k:aikk.ija ja ndjinpä hallien käyttötunnilt merkittiinkin kevältkaudeua täyteen ja myös uimahallin käyttö samajil.aikjaisesti ylitti odotukset. Talon kokoustilat ovat osoittautuneet tarpeellisliksi ja käyt- 4 SVUL 09

7 Vuoden 967 aikana oli lijikuntatilojen käyttöpäiviä yhteensä 00. Eri hallitiloissa kävi tänä aikana seuraavat määrät yleisöä tai aktiiviurheilijoita : Uimahallissssa henkilöä kuntokoulussa " pallohallissa " Yhteensä henkilöä Lisäksi suoritti Työterveyslailtos liikuntatiloissaan hoitokertaa, joten liikuntatiloja käytti ensmimäisen vajaan toimi>ntavuoden a~kana runsaat henkilöä. SVUL:n ~~"io - PALLO- HALLIT Apulaiskaupunginjohtaja A. K. Loimaranta on tukenut ja seurannut SVUL:n toimitalon rakentamista ja sen eri osastojen kä'ynnistymistä aina suunnitteluvaiheesta alkaen. Omakohtaisesti hän on samoin tutustunut kunto koulun laitteisiin ja kuvassamme hän antaa kuntonäytteen SVUL:n pääsihteeri Aaro Laineelle. töön sopiviksi sekä kooltaan että sijoirtukseltaan. Näihin tiloihin lijilttyvän ravintolan pidon samoin kuin uimahallin virvoketarjoiluin järjestämisen on hoitanut ammattitja,itoisen ravilntolanpitäjän kajlssoa Urhehluhallien johtoktmta. SVUL :n Urheiluhallien johtokunnan kokoonpano' on seuraava: Sosiaalineuvos Aaro Tynell puheenjohtajana, dipl. lmuppias Aarno Fajunen varapuheenjohtajan'a, kauppatieteen maisrteri PenUi Väänänen, varatuomari Kallio Kotkas ja konttoripäällikkö Väinö Soininen jäseninä. Kiinteistön isännöitsijänä ja Urheiluhallien johtajana on Vilho Nurmi PALVEL UM UOTOJAM ME: ---- Yhteisuinti - kunto koulu - aamu-uinnit - tennis-, koripallo-, lentopallo-, sulkapallo- ja käsipallotunteja - suomalaiset saunat - yksityisuimaopetusta - ravintolatarjoilu - ryhmäkuntouttamista - parturi - kampaamo - lepohytit. TÖÖLÖN URHEILUTALO Topeliuksenkatu 4 a. Puhelin vaihde

8 Lähettäessäni tervehdykseni SVUL-viikon tilaisuuksiilin, jotka samala on omistettu its.enäisyytemme juhlavuodene palautuu mieleenrl. urh~ilumme kunniakas osuus kansamme ~ri vaiheissa Urheiluponrustuksissa karaistunen voimin olemme selvinneet monista vaikeuksista ja olemme kansana voineet tuntea iloa ja ylpeyttä urheilumme suurista saavutuksista. Kaunemta ja arvoklkaiillta urheilussamme On sen a,atteellisuus, yhteiskunnan ja nuorison hyväksi uhrautuva toiminta ja korkeiden päämäärien tavoittaminen. Toivon, että yhtä päärttäväijsesti ja yhä kiiinteämmin ja kesk.itetyiln voimin urheilutyömme jatkuu koko kansamme hyväksi. Helsingissä marraskuun. pnä 967. ~. ~ S~L-vlikko UR.HEILU - ISÄNMAA oli tunnus, joka johdatti JarJestömme -9.. vietetyn perinteellisen SVUL-viikon aiheeseen. Tunnukseen sisältyi urheilun osuus kansallisen tietoisuuden herättäjänä, itsenäisyyden aatteen virittäjänä, sen osuus itsenäisyyden toteuttamisessa ja 50 itsenäisyysvuoden kansallisena voillnapanoksena. SVUL-viikon suojeljan, Tasavallan Presidentin tunnustuksen sanoja urheilulle sisältänyt tervehdys sai. tänäkin vuonna sijansa kaikissa järjestömme julkaisuissa ja juhlatilaisuuksissa. Viikon valtjakunnallrista pääjuhlaa vietettiin.. Helsingin upouudessa kapunginteatterissa. Arvokasohjelmaisen juhlan järjesl:.elyistä vastas:lvat SVUL:n keskustoimisto ja HelsingiJn PUrI. Salintäyteisen yleisön joukoosa oli kutsuviera.ina ruru>aasti valitiovailjalil., kaupungin ja järjestöjen edusoojia, SVUL: n kunniajäseniä, eri puolilta maata. saapuneita liå.titojen ja piirien edustajia sekä urheiluseurojen jäseniä. Pääjuhlan ohjelman huipentumana oli 45 olympiavoå.ttajan osallistuminen juhlaan. Eri olympiakliooista jättiläiskank.aalle hei(jastetuin kuvin elävöitetty veteraanien ja nuorien voilttajien esittely oli sellainen näkymä, jollaista tuskin koskaan enää saadaan kokea. SVUL:n historian kirjowttaja professori Aimo Halila totesi juhlapuheessaan, että urhailukulttuurimme on kansallinen aarre. Taidoklmat lliktmtaes.itykset ja soittoyhtyeen torvet johdattivat juhlan kymmenien lippujen tervehdykseen Isänmaalle Ma'amme-laulun kadkuess.a. Juhlasta on kirjamme alkuosassa kuvin kerrottu lisää. Vhlkon päätösjuhla pidettiin Kemissä 9.. Länsi-Pohjan pnrm järjestämänä. OpetusminilSteriön toimistopäällikkö Heikk,i Klemolan juhlapuheessa palautettiin mieliiin urheilumme itsenäisyysaj an eri vaiheet osana kansamme rakennustöstä. SVUL-VIIKON TILAISUUDET V. 967 Luku Osanottajia ja yleisöä Juhlia Kokouksia KilpaiJuja J ohdettuj a harj oiwksia Muita tilaisuuksia Yhteensä

9 IX Suomen Urheilulehti VuoIllIla 967 Suomen Urheilulehti ilmestyi keskimäärin 4- sivuisena kerran viikossa, painosmäärän ollessa kappa.etta. Lehden joulunumero "Urheilijan Joulu 967" ilmestyi 00-srivuisena syväpainojulkaisuna. Suomen Urheilulehden johtokuntaan kuuluivat vuonna 967 pj. Erkki Merinen, vpj. Aarno Pajunen, Kallio Katkas, Lennart Kinnunen, Sulo Kol.kka, Aatos Vuolle-Apiala, Liisa Orko, KaUJllo Rintakoski ja sihteerijnä Aapo Laitinen. J ohtokunnan työjaostoon kuuluivat puheenjohtajan lisäksi Aarno Pajunen, Kallio Kotkas, Erkki Kivelä ja Aaro Laine. Lehden toimitusk untaan ovat kuuluneet vastaavana toimittajana Aaro Laine, toimitussihteerinä Risto Tadmi ja erikoi:&toimittajana Paul Sirmeikkö. Konttorinhoitajana on toirrunut Anni Hyttinen ja ilmoituspäälliikkönä Mauno Eerik.kJilä. AREA hoitaa URHEILUJOUKKUEIDEN RYHMÄMATKAT kotimaassa ja ulkomailla pitää urheilumiehen parhaiten ajan tasalla Suomen Urheilulehdestä tiedot kilpailutoiminnasta - eri lajien harjoitusohjeet - järjestölliset uutiset Suomen Urheilulehti on välttämätön apuväline jokaiselle seuratoimitsijalie Suomen Urheilulehti on tilattavissa asiamiehiltä, postista tai suoraan konttorista (os. Helsinki 5, postilokero 50) Tilauslento- ja ryhmämatkaosastomme päällikkö Göran Ekholm vastaa mielellään tiedusteluihinne. Tervetuloa käymään Pohj. Esplanadik. (Ruots. Teatterin talo). kerros, tai so ittakaa puh / Ekholm. Lisäksi käytettävissänne on koko Arean laaja toimistoverkosto kautta maan: Helsinki - Tapiola - Heinola - Hyvinkää - Hämeenlinna - Imatra - Jyväskylä - Kajaani - Kemi - Kotka - Kuopio - Lahti - Mikkeli - Oulu _ Outokumpu - Rauma - Riihimäki - Rovaniemi - Tampere - Turku - Valkeakoski. MATKATOIMISTO OY U.lRIElll 4 5

10 X. SVUL:n edustus ulkopuolisissa järjestöissä, säätiöissä, yhtiöissä, yms. EDUSTUKSEN SÄÄNTÖJEN MUKAINEN MÄÄRÄ YTYMINEN yhteisöissä v. 967 NYKYINEN EDUSTUS Järjestö, säätiö, yhtiö tms. yhteisö Elin, johon edustajat nimetään Edustajien asema / tehtävä Toimiajan pituus Milloin ja missä elimessä edustajien nimeäminen vahvistetaan SVUL:n elin, joka nimeää edustajat Nykyinen lukumäärä Edustajan tehtävä elimessä SVUL:n nykyiset edustajat Suomen Olympia- Valtuuskunta et 4 vuotta yhdistys (Olympiakomitea) Valtuuskunnan hallitus Hallituksen työvaliokun ta et 4 vuotta et 969 ennen toukokuun loppua yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa 939 valtuuskunnan toimikauden. kokouksessa Valtuuskunnan hallitus Lii ttohalli to IS Liittohallitus Liittohallitus 3 Puheenj oh taj a Puheenjohtaja Puheenjohtaja Kas k e a, Akseli K i vei ä, Erkki La i n e, Aaro Kas k e a, Akseli Kas k e a, Akseli L ai n e, Aaro Valtion Urheilu- Neuvosto et 3 vuotta neuvosto 970 Opetusministeri Liittohallitus K i vei ä, Erkki Uunila, Jukka Oy Veikkaus- Hallintoneuvosto et vuosi toimisto Ab Johtokunta Tilintarkastaja Maaliskuun yhtiökokous et kalenteri- Marraskuun yhtiökokous vuosi kaenteri- Marraskuun yhtiökokous vuosi Liittohallitus Liittohallitus Liittohallitus 3 Varapuheenjohtaja Tilintarkastaja K i vei ä, Erkki P aio a m p i, Erkki Salon e n, Tauno Kas k e a, Akseli La i n e, Aaro Stadionsäätiö Säätiön edustajisto.et vuosi Edustajiston vuosikokous Säätiön hallitus et vuosi Edustajiston vuosikokous Liittohallitus Liittohallitus 5 U uni a, Jukka H 0 h e n t h a, Rolf T erä s v i r t a, Einari K 0 s s i a, Esko K a r u n k a, Rauli Le h t i n e n, Jukka P a j u n e n, Aarno (yleisurheilu) (hiihto) (voimistelu) (paini) (pyöräily) Jääkenttäsäätiö Alfred Kordelinin Hoitokunta rahasto urheilun ja terveydenhoidon edistämiseksi Suomessa Säätiön edustajisto et 3 vuotta et 3 vuotta Edustajiston. kokous 969 Hoitokunnan. kokouksessa Liittohallitus Liittohallilus (varajäsen) D i em u t h, Ville P aio a m p i, Erkki (Laine, Aaro) K 0 t kas, Kallio (Helenius, Erkki) ~--

11 X. SVUL:n edustus ulkopuolisissa järjestöissä, säätiöissä, yhtiöissä, yms. EDUSTUKSEN SÄÄNTÖJEN MUKAINEN MÄÄRÄ YTYMINEN yhteisöissä v. 967 NYKYINEN EDUSTUS Suomen Urheilumuseosäätiö Hallintoneuvosto Hallitus 3 kalenterivuotta 3 kalenterivuotta 97 Hallintoneuvoston. toimintavuoden vuosikokous 97 Hallintoneuvoston syys kokous Lii ttohalli tus Lii ttohalli tus Puheenjohtaja Puheenjohtaja Kas k ei a, Akseli K 0 t kas, Kallio N u r m i, Vilho Otaniemen Urheilusäätiö Valtuuskunta Hallitus et et 3 vuotta vuosi 970 valtuuskunnan vuosikokouksessa Valtuuskunnan vuosikokouksessa Lii ttohalli tus Liittohalli tus 5 (varajäsen) (varajäsen) T y neil, Aaro (Saarinen, Teemu) L a i n e, Aaro (Merinen, Erkki) K 0 t kas, Kallio (Nurmi, Vilho) Le h t i n en, Jukka (Valste, Armas) H a g m a n, Nils (Löfberg, Kalervo) N u r m i, Vilho (Dillemuth, Ville) H a g m a n, Nils (Löfberg, Kalervo) Valtuuskunta Hallitus et Suomen Urheilusäätiö Puheenjohtaja +jäsenet vuosi I vuosi SVUL:n varsinainen liittokokous Valtuuskunnan vuosikokous Varsinainen liittokokous Liittohallitus 67 7 Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja SVUL:n liittohallituksen jäsenet Kas k e a, Akseli P aio a m p i, Erkki Kivelä, Erkki U uni a, Jukka o r k 0, Liisa V u 0 e - A pia a, Aatos Salon e n, Tauno Greta ja Viktor Smedsin Rahastosää tiö Hallitus et vuosi Säätiön hallituksen kokous Liittohallituksen työvaliokunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja (varajäsen) K i vei ä, Erkki Uunila, Jukka (Hohenthal, Rolf) (Laine, Aaro) Valtakunnallinen P elastuspalvelun Keskustoimikunta Keskustoimikunta J äsen Keskustoimikunnan kokous Liittohallitus HeI e n i u s, Erkki Pohjois-Suomen Johtokunta et vuosi Urheilun Kalottikeskus Yhdistyksen vuosikokous Liittohallitus (varajäsen) L a i n e, Aaro (Nurmi, Vilho) HeI e n i u s, Erkki (Juola, Aate)

12 X. SVUL:n edustus ulkopuolisissa järjestöissä, säätiöissä, yhtiöissä, yms. EDUSTUKSEN SÄÄNTÖJEN MUKAINEN MÄÄRÄ YTYMINEN Töölön Urheilutalosäätiö VaI tuuskun ta Hallitus et vuosi Puheen- vuosi johtaja +jäsenet Sihteeri vuosi Suomen Urheilu- Kannatusosake- et 3 vuotta opisto yhtiön hallintoneuvosto Kannatusosakeyhtiön hallitus Opiston johtokunta Puheen- I vuosi johtaja ja vuosi jäsenet et vuosi SVUL:n varsinainen liittokokous Valtuuskunnan vaalikokous Säätiön hallitus Vuosittain erovuoroista Kannatusosakeyhtiön yhtiökokouksessa Vuosittain, hallintoneuvosto Vuosittain, hallintoneuvosto (hallitus + opiston johtaja itseoikeutettuina) Lisäksi ovat SVUL ja sen edustajat olleet yhteistoiminnassa seuraavien järjestöjen, laitosten ja yhteisöjen kanssa: Finlands Svenska Centralidrottsförbund jäsenliittoineen, Suomen Palloliitto, Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto, Puolustuslaitos, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Nuorison Liitto, Suomen Latu, Suomen Punainen Risti, Suomen Retkeilymajajärjestö, Suomen Matkailuliitto, Suomen Voimistelun- 0 yhteisöissä v. 967 NYKYINEN EDUSTUS Varsinainen liittokokous Lii ttohalli tus Liittohallitus Liittohallitus Liittohallitus Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja jäsenet Puheenjohtaja Varajäsenet Hallituksen sihteeri Puheenjohtaja Puheenj oh taj a Varapuheenjohtaja Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja SVUL:n liittohallituksen jäsenet Kas k e a, Akseli P aio a m p i, Erkki K i vei ä, Erkki Uunila, Jukka B e r n e r, Arne o rko, Liisa Salon e n, Tauno V u 0 e - A pia a, Aatos D i em u t h, Ville o rko, Risto KaI ajo, Risto Lain e, Aaro Kas k e a, Akseli (Erovuorossa) K i vei ä, Erkki Le h t i n e n, Jukka K 0 s k i v u 0 r i, Hannu Kön ni, Ukko P i h kai a, Lauri P aio n e n, Unto (Erovuorossa) P aio a m p i, Erkki K 0 t kas, Kallio L ai n e, Aaro VaI s t e, Armas P aio a m p i, Erkki K 0 t kas, Kallio La i n e, Aaro VaI s t e, Armas J u u r toi a, Tauno tt ain Liitto Suomen Liikunnanneuvojat, Urheilutoimittajien Liitto, Suomen Opope aj, r. t V stelulaitos pikoulujen Urheiluliitto, Suomen NMKY:n Urheiluliitto, Y lopis on olml.. ' Kansakoulunuorison Liikuntakasvatusliitto, Kouluhallitus, Suomen Ammattlkoul~Jen Urheiluliitto, Pohjola-Norden yhdistys, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpel~s.~usllltto, Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan Keskusliitto, Suomen Kansan Ryhhlllke.

13 XI. liittojen ja piirien johto ja toiminta a) Toiminta-alat SVU~.:n jäsenliittojen toiminta-alaan kuuluivat 967 seuraavat l:ukuntakasvatuksen eri muodot: ampuninen, ampuma hiihto, ~to, mäenlasku, hiiihdon alppilajit J~~, jääkiekkoilu, kaunoluistelu ja jäätanssi korpalloij.u, ' kuntourheilu käsipalloilu ' kävelyurhellu lentopauoilu, ' melonta., miekkailu, moottorturheilu, moottori ven.eurheilu nais~ eri ~untakasvajtusmuodot, nuonsourhelllun eri muodot nykyaik:a.inen 5-ottelu ' nyrkkeny, ' paini, painonoosjto, peruskuntoharj oittelu pesäpalloilu, ' piikalu.isltelu, purjehdus, pyöräily, pöytätermis, ratsastus, salamapalloilu, sulkapauoilu,. sullljlis,tus, hiihtosuunnistus ja retkeily soutu, ' tennis, uintiurhehlu, uinti. h - Ja engenpe.lastusopeil;us, vesipa,uoilu vesihiihto, voimistelu, yletsurheilu. b) liittojen johto elimet SVUL:n jäsenhittojen johtokuntien kokoonpanot olivat v. 967 seuraavat (* = työvaliokunnan jäsen) : SUOMEN AMPUJAINLIITTO Olavi L e i n 0 n e n puheenjohtaja Pekka Artto varapuheenjohtaja Lauri Koivisto varapuheenjohtaj a Osmo Lehtonen J aaikko Rintanen Tauno Sutela Aarne Kanka~nen William Lepanto Esko Juntunen Tatu Kivinen* Jaakko Kangas Jouko Mäkelä Mikko Halvari Matti Räätäri Rainer Rosenqvist Jalmari Vehkalahti Toivo Nieminen Pertti Laikio Teuvo Musto Maunu Wirlanen* Simo Merimaa Ahti Partanen* S. O. Lindgren Gunnar Lehti Aimo Raassina SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITTO Mika T i i voi a puheenjohtaja Heikki Virtanen*. varapuheenjohtaja Pekka Kuvaja*. varapuheenjohtaja Kauko Montonen Matti Jaskari SUOMEN GOLFLIITTO Reino Veikkolainen Esko Marttinen Kustaa Häppölä Kaarlo Leppänen Sulo Hänninen Juhani Herranen Unto Paasio Reino Saarinen Väinö T u ukk a n e n*erkki Lehto puheenjohtaja ( ) Taavi Pohjanpalo Jarl Hirn varapuheenjohtaja ( ) Kauko Supinen Erkki Aalto-Setälä (8.4. saakka) ( ) Ery Broman Martti Tulonen * (8. 4. saakka) Aimo Laaksonen P-O. Löfgren Ilkka Kiianlinna * P. H. Näätänen* Edvard Urja K. O. Tanner* Veikko Järvelä * (vam työv.) Ben Schnitt* (vain työv.) Kalevi W esslin * (vain työv.) Nils W. Salmelin* (vain työv.) Sointu Kujansuu Eino Närvä Toivo PakIarinen Gunnar Lehti Hugo Hallman Jorma Kortelainen * Paavo Repo* Erkki. Hautamäki* (vain työv.) Sulo Lonka Veikko Puhakka * Ville Holmela ( ) Kurt Sucksdorff T. H. Kotilainen Rolf Nyman 3

14 SUOMEN HIIHTOLIITTO Hannu K 0 s k i v u 0- r i* puheenj ohtaj a Rolf Hohenthal *. varapuhe njohtaja Matti T'alsi *. varapuheenjohtaja Tauno Juurlola Pekka Kuvaja SUOMEN JUDOLIITTO Jussi I k 0 n e n puhe njohtaja Torsten Muren Cingiz Safiulla varapuheenjohtaja Eero Naapuri Lydia Lehtonen (eronnut 3. 4.) Reino Palats Arvo Pulkkinen (3. 4. alk.) Tor Sjöstedt (kuollut.. 968) Åke Svensk Max Jensen Aulis Heikura Raikko Helenius Helge Majalainen Ves'a Reilimo SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO Harry L i n d b a d puhe njohtaja Teuvo Myyryläinen Håkan Stormbom Aarne Honkavaara Paavo Pitkänen Pekka Myllylä Harry Lindblad puheenjohtaja Pekka Ailtero*. varapuheenjohtaja Teuvo Myyryläinen. varapuhe njohtaja SUOMEN KANOOTTILIITTO Kaj L e i den i u s* puheenjohtaija Veikko Härkönen* varapuheenjohtaja Kauko Linko Asko Ingnatius* varapuheenj ohtaj a Pekka Aitero* Eino Nuutinen* (vain työv.) Göran Stubb* Aarne Honkavaara Paavo Pitkänen Kauko I...iJ!ko Pentti Peho* Seppo Li!i.tsola * VäiJnö Länsisalmi Sven Andsten * Esko Aaltonen Yrjö Hämäläinen Olavi Turma Pauli Vainio Lauri Valonen Veli Saarinen * (vain työv.) Kauko Nikkanen * (vain työv.) Martti Hei.sk.anen Jorma Vesterinen Olavi Suomalainen (vain työv.) Pentti Kilpeläinen* (vain työv.) Heikki Nupponen* (vain työv.) Eino Nuutinen * (vain työv.) Göran Stubb* (vain työv.) Penrbti KiJpeläinen * (vain työv.) Tap0 Ikonen Juhani Kostiainen Varajäsenet : Torsten Liljeberg Voitto Liukkonen Pentti Turunen* Juhani Miettinen Juhani Mäkinen Erkki Woivalin SUOMEN KAUNOLUISTELULIITTO Veikko L a i h a n e n* Erkki Harmola* puhe njohtaja Veikko Jäntti. Inkeri Soininen* Aune Lähte nmäki* varapuheenj ohtaj a Veikko La i h a n e n * Aatos Erkko* puh,eenjohtaja Erkki Harmola* Inkeri Soininen Aune Lähteenmäki * varapuheenj ohtaj a SUOMEN KORIPALLOLIITTO Ville Dillemuth* puheenj ohtaj a Raimo Eskelinen * varapuhe njohtaj a Tony Bärlund* Ville Dillemuth* puheenjohtaja Raimo Eskelinen * varapuhe nj ohtaj a Kari Harj ula Martti Laippala * Raimo Lindholm * Reijo Raulas Jorma Riihimäki Tony Bärlund* Kari Harjula Raimo Lindholm * Into Merilehtll SUOMEN KUNTOURHEILULIITTO Lauri Hietanen* puheenj ohtaj a Martti Leskinen *. varapuheenjohtaja Ena Kopponen *. varapuheenjohtaja Une Melkko* Risto Haapakoski * J orma Järv~ * Kaino V. Kankare Onni Kari-Koskinen Maltti Lähdesmäki Pentti Woivalin* Antero V. Virtanen Rainer öfverström * Bertel Nikkanen* Kauko Salmikivi Bertel Nikkanen* Kauko Salmiktvi Erkki Vesalainen Yrjö Rantanen* (vain työv.) Reijo Raulas* Juhani Salmenkylä Erkki Vesalainen Yrjö Rantanen* (vain työv.) Matti Lehto Väinö Tuomi Santeri Hyttinen Erkki Isoruemi 4 5 SVUL

15 SUOMEN KASIPALLOLIITTO Risto 0 rk 0* puheenj ohtaj a Aulis Ruusuvaara* varapuheenjohtaja Lars-Erik Ahlgren* Lars-Erik Mattsson* Aulis R u u s u- v a a r a* puheenjohtaja Martti Alaj a * varapuheenjohtaj a Lars-Erik Ahlgren* saakka Bror Stormbom Erik Eriksson Martti Alaja* Fj alar Asten * Georg Krutelew* Hilkka Nenonen * lähtien Lars-Erik Mattsson* Bror Stormbom Erik Eriksson Fj alar Asten * Georg Krutelew* Hilkka Nenonen * SUOMEN KAVELYURHEILULIITTO Jalmari P ö ä n e n * Eero Aarnio" puheenjohtaja Tauno Wahlroos Oiva Karuvaara* Aimo Kyynäräinen varapuheenjohtaja SUOMEN LENTO PALLOLIITTO Seppo H i eta * puheenjohtaja Rune Nylander* varapuheenj ohtaj a Raimo Peltonen * SUOMEN LUISTELULIITTO Aarno P a j u n e n * puheenj ohtaj a Erkki Ikonen *. ~arapuheenj ohtaj a Martti Torppa. varapuheenjohtaj.a. 0. alko 6 Pauli Ertolahti * Pentti Heinijoki Jorma Korhonen Seppo Kuusela Kalevi Lamminen Erkki AIho. 0. alko Pentti Eronen Veli Hahl Antti J okirni s Yrjö Kaukonen* Jukka L3mpin.iva Carl Sandberg* varajäsen Martti Pohjola* varajäsen Carl Sandberg* Martti Pohjola* varajäsen Göran Wallen* varajäsen Pentti Mähönen Kalevi Hartonen Timo Lintonen * Martti Pynninen Tarmo Ripatti Harry Sundell Viljo VäiJnölä Leo Liusvaara *. 0. alk. Mauno Löfroos* Olavi Poikela Uolevi Karppinen. 0. alko SUOMEN MIEKKAlLULIITTO Erkki K e r t t ula * puheenj ohtaj a Torvald Appelroth * varapuheenj ohtaj a SUOMEN MOOTTORILIITTO Arne B e r n e r* puheenj ohtaj a Nils Schröder*. varapuheenjohtaja Hugo Halme*. varapuheenjohtaja Osmo Anttålailinen Taimi Mattsson Arto N orovirta * Erkki Nurmi TiJmo Poranen * Olavi Hankikorpi* Johan Myllykangas Jouko Nokelainen Tuulo Olin* Sakari Parviainen Pauli Ristolainen Tauno-Olavi Salomaa SUOMEN MOOTTORIVENELIITTO Torsten H j 0 r t h * puheenj ohtaj a Leon Basilier* Eino E. Elo T. B. Fagerström* M. Mäkelä Esko Nuuttila Eugen Pylvänäinen Bror Svensson Tauno Varho. Holger Idman * Tor Weckström K. A. Pinomaa * Lasse K. Kivekäs* Aarno Pinomaa Niilo Orama* Ilkka Seppänen Torsten Sundman Matti TepOlloja Sten Storm Carl-Gustav Wendelin* Helmer Viiala * Tapio Vikman SUOMEN NAISTEN LIIKUNTAKASVATUSLIITTO Lhlsa 0 r k 0* puheenjohtaja Laina Reinikainen * varapuheenjohtaja Impi Jokinen Irj a Kleemola * Inkeri Ainola Pirkko Castren* Toini Raarni Aino Manllinen * SUOMEN NYKYAIKAlSEN 5-0TTELUN LIITTO Uolevi P 0 p p i u s puheenjohtaja Olavi Larkas* varapuheenj ohtaj a Pertti Lasikari Paavo Louekari* Olavi Mannonen* Tauno Pulkki SUOMEN NYRKKEILYLIITTO Valle Resko puheenjohtaja Kaleva Sampila * varapuheenj ohtaj a Tor Fält Harri Laveri Rolf Ginman * Jorma Hämäläinen Matti O. Ruuskanen * Matti Vahvaselkä Klaus Takkula Liisa Mattila-Oukari Irma Strunck Mirjam ViJippola Pirkko Vilppunen Kalevi Römpötti Mikko Anttila * Arto N orovirta Kalevi Alanne Väinö Hämäläinen 7

16 Jukka Laaksonen Martti Lehtevä * alkaen SUOMEN P AINILIITTO Esko K 0 s s i a * puheenjohtaja Martti Heiska varapuheenj ohtaj a Esko Kossila* puheenj ohtaå a Kauko Penttilä * varapuheenjohtaja Sulo Nykänen* Veikko Sillantaka * Lauri Westerberg* Reino Ikävalko Hugo Ja05 Kaino Mäkelä Rauno Mäkinen Veikko Rantanen Eero Sa,lo Martti Heiska * Reino Ikävalko* SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO Pekka Kare* puheenjohtaja Eino Mäkinen* V'arapuheenj ohtaj a Veikko Kinha * SUOMEN PESÄPALLOLIITTO Erkki K i vei ä puheenjohtaja Ri,sto Haapakoski *. varapuheenjohtaja Topias Pohjonen. varapuheenjohtaja Väinö Kaipiainen * Martti N okkala * Sulo Pietilä Tapani Lund Niilo Töyrylä Matti Jalonen Leif Andersen Erkki Heikkilä Oiva Kiuru Pentti Paavola* Toivo J. Riikonen SUOMEN PURJEHTIJALIITTO Johan Otto S ö d e r- h j ei m* puheenj ohtaj a Aulis Havulinna *. varapuheenjohta,ja Armas O. J okjnen *. varapuheenjohtaja Hans Groop* 8 Antti Erkkilä* Olav Jensen Ernsrt; Kindberg Olle PalmbeTg Bjarne Hulden Esko Lehesmaa Stig Näsman Aarne Ekerodde Erkki Savolainen" asti Veikko Rantanen Kalervo Rauhala Eero Salo Kaino Mäkelä Olavi Niemi Arvo' Vilj anen Eero Halmevuo Mertsi Virtanen Reino Järvenranta Pekka Tamminen Antero Viherkenttä* Kalevi Äij älä * Aarre Viskari* (vain työv.) Tauno Koristo Aarne Castren * Fredrik Ehrström Christer Granfelt Sven-Olof Hultin Lasse Syren Hans österlund SUOMEN PYöRAILYLIITTO KalHo K 'otkas* puheenj ohtaj a Arvo MaU!Iumäki* varapuheenjohtaja Reijo Achren* 6.. asti Kauko Hukkanen* 6.. alk. Onni Hyytiäinen * Simo Klimscheffskij * Erkki Kukkonen* 6.. alk. Taisto Oikkonen SUOMEN PöYTATENNISLIITTO Sakari S 0 r j 0 n e n * puheenj ohtaj a Toivo Pöyry* Jouko SiJitJonen* Erik Löfberg* Matti Kolppanen Timo Aalto Torkel Grefberg SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO Börje B a c s t r ö m puheenj ohtaj a Vilhelm Noschis* Viktor Jansson Veikko Maunula Lasse Syväri Ilmari Melander* Reino Järvinen SUOMEN SALAMAPALLOLIITTO Toivo A h j 0 p a 0* puheenjohtada Tarmo Mäki-Kuutti varapuheenj ohtaj a SUOMEN SOUTULIITTO Erkki No r a m a a* puheenjohtaj a Stig Winter. varapuheenjohtaja Mac-Gregory Tigerstedt *. varapuheenjohtaja Tvk:n puheenjohtaja Kaj Karlsson * Helka Rstolainen * Jukka Wuolio* Aarne Kallislahti Jaakko Linna Eero Koivumäki * Harry Marcell * Seppo Alkunen * Riisto Nummila * Taisto Tuominen Ossian Helenius Reido Järvinen 9.. asti Veli Autio SUOMEN SULKAPALLOLIITTO Onni R. Jaa k koi a Nils Holmberg puheenjohtaja varapuheenjohtaja Eino Pajunen 6.. alko Paul Nyman* 6.. asti Usko Suominen Yrjö Tikkunen 6.. asti Nilla Keva Pauli Makkonen Pentt i Tuominen* Aarre Viskari* RiISto Seppälä E. Perkka Henri Reis* (vain työv.) Lauri Pihkala * Keijo Ta,lvisto* Rune Nylander Kalle Siren Lauri Toikka 9.. lukien Nils Bäckman* Stig Henriksson Martti MkkoLainen Jaakko Savolainen Johan Segercrantz Pentt i Karttunen ~~---

17 Erik Ahlfors Stig Hassels!tröm Paavo Nii:nisalo Curt Granholm Mart:rt;i Vilkman Eimar Lindroos asti Kaj Lindholm asti Stig Kämpe SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO Erkki S 0 r aku r u * Aaro Huovila puheenjohtaja Suoma Ilves* Urho Turtiainen Reino Kassinen varapuheenjohtaja Osmo Niemelä * Erkki Aro* Esko Tuomola Lasse Heideman * Carl-Henrik Fager* SUOMEN TENNISLIITTO Sulo H y v ä r i n e n * Osmo Hyrynkangas puheenj ohtaj a Pertti Männistö Bengt Broms* Erkki-Mikael Salmi*. varapuheenjhotaja B. Ragnar Limnell* Kurt Lindroos* Veli Sunila *. varapuheenjohtaja Veikko Kinnunen Sulo Hyvärinen* puheenj ohitaj a Bengt Broms*. varapuheenjohtaja Per-Erik Förars*. varapuheenjohtaja SUOMEN UIMALIITTO Jorma Soi r 0* puheenjohtaja Ilmari Simula * varapuheeil!j ohrt:aj a Seppo Aarnio* SUOMEN URHEILULIITTO Jukka Uunila* puheenjohtaja B. Ragnar Limnell * Veli Sunila* Reino Ahj opalo Ragnar Fogelholm Jussi. Hietala Osmo Hyrynkangas Risto }Iarj u Karl-Erik. Ivars Taisto Kasvio* Birger Kivelä* Penlti Koskinen* Jukka Lehtinen* varapuheenjohtaja alkaen S.-O. Wästerholm alkaen (vain työv.) Martti Ikävalko* (vaijn työv.) HeikJki W ollsten * (vaijn työv.) Raimo Ellonen * Per-Erik Förars* Jussi Hietala Toivo Sorjonen* Olav~ A. Vihko Paavo Väyrynen Matti Kinnunen * Tapani KcmttiJnen * Pertti Männistö* MafltJi Pajuri Olavi A. Vihko Paavo Väyrynen* Risto Laakasuo* Pekka Lairola Erkki. Rutanen Malti Siiskonen Martti Väinämö Arvi Laakso* OTvo Anttila* Nils-Erik Nyman Mauno Mäkinen Esa Riihimäki VESIHIIHTOLIITTO Pentti B a r c k * puheenj ohtaj a Sakari Olamo* Oiva Halmetoja Tuomo Metsäranta * Rrairno Lunila Erkki Korpimäki * Erkki Nikamaa Timo Gröhn SUOMEN VOIMISTELULIITTO Erkki P a loi a m p i* Esa Seeste* puheenjohtaja. 6. alk. Paavo TeräsYirta * varapuheenj ohtjaj a asti Raili Hämäläinen* varapuheenjohtaja Juhani Kokko* (kuollut) Jussi Luukko* SVUL:n NUORET Ukko Könni puheenj ohtaj a Pekka Siiriäinen * (kuollut) varapuheenjohtaja OTvo Anttila c) Piirien johto elimet Suoma Ilves Mauri JuOJte* Liisa Lundström Alntti Läykki Esk.o Melamies Maila Mikkola * Kalle Saloranta Jorma Perolahti Kalevi La.itinen Vesa Lehmuskallio Olavi Linnanlahti Lahj a Sal vimder Simo Sappinen Tuomo Jalantie* alk. Aulis PotiJnkara * Helka RiSItola.inen * Lahja Salviande.r Otso Vilhunen Juhani Kokko* (vain työv.) SVUL:n piirien johtokuntien kokoonpanot olivat v. 967 seuraavat ( * =työvaliokunnan jäsen): ETELA-KARPALAN PIIRI Lauri Toi via i n e n* Aulis Korhola puheenjohtaja Yrjö Korkka Reino Ikävalko* Pauli Kostamo. varapuheenjohtaja Tuomo Kotonen Risto Aalto* Kari Kurki. varapuheenjohtaja Risto Laaikasuo Martti Kesto* Hugo Lahikainen Tapio Kinnunen Toivo Launiainen* Osmo Lehtonen Sulo Lipsanen Raimo Lunila Risto Miikki * Raimo Ellonen Lasse Hairnala Anja Haverinen Esko Hietala* 3

18 Aaro Huovila AnJt:ti Nikula Lauri Toikka Olli Alajääskö* Jouni Saarela EiLa Laine Kustaa H äppölä * Jorma Paatola Seppo Vilkamaa Elvi! L:i:ljeberg* Reijo Saarhelo Kauko Harju Erkki Kumpunen.. alle Tapio Helaslerä* Matti Korhonen * Ernesti Tammimies Pauli Pirttijärvi Greta Laurio* Iivari Pennanen Erkki Hänninen* HaIlnu Vainio* AaJITe Tähtinen Hugo Siltala Vilho Lehtonen. 6. alle Veikko Ilvesmäki* Mauno Ylinampa* Kari Rantanen Raimo Laatikainen Tarmo Mäenpää Voitto Permikangas Erkki KaIltola Ensio Salomaa Kalevi Routala Martti Rosenius Arvi E. Mäkelä Maire Riihimäki Marbti Nykänen Arto Lahtela Jorma Lankinen otso Forsman Mauno Mäki!nen Erkki Rutanen Paul Soininen Timo Mäkinen Armas Savolainen LÄNSI-POHJAN PIIRI Matti Niemi Erkki Teirilä * Bore B e r g m a n * Aune Kairento Nils Finne puheenjohtaja Kalevi Vottonen Pentti Hautaniemi KYMENLAAKSON PIIRI Reino Salmela * Esko Melamies * Rikhard Karppinen Urho Saa r i a h 0* Olavi Eronen Arvo Vilhunen. varapuheenjohtaja Veik:ko Törrönen Väinö Juntura* puheenj ohtaj a Kalervo Suokko Virpi Kari* Esko Lankila * Urpo Ottonen Urpo LahtiJnen Marbti Jaakkola* Birger Helen Olavi Yrjölä*. varapuheenjohtaja Antero Kinnunen Antti Iivari varapuheenj oh taj a Sakari Kossila Oiva Rautjärvi Matti Räätäri Aimo HietJalahti Erkki Tiesmaa Eino Rantalainen* Jouko Autio Unto Suomela Eero Rautiola* Reino Pursiainen MatJtri. Leukumaa Erkki Timonen Lasse Johansson Annikki Laisaari Alpo Arpa.inen Oiva Kaartinen Pauli Hautamäki Santeri Hyttinen * Sakiari Ranta Niilo Töyrylä Esa Heikkilä Inkeri Kuusisto* Eero Vainio* Väinö Hämäläinen Ahti Ahtola * Eva Wrede Olli Lukkarila Ilmari Karila MatJtri. Kivekäs Kauko Hukkanen Pentti Niskanen Urho Pelkonen Reino Mikkelä Kaarlo Leppänen Veikko Viantie POHJOIS-KARJALAN PIIRI Jenny J ousela * Kai Dromberg Matti Taisi Juhani Soi l a* Onni Mäkelä Viljo Vaalikivi Erkki Huttunen * NiJilo Alatalo puheenjohtaja Raija Särkkä«' Sakari Saarikoski * Esko Kossila* Toivo Niemelä* Kai. M. Selander* Onni Valtonen EiLa Paukku. varapuheenjohtaja Vilj 0 Aarnio Mauri Kärnä * LAHDEN PIIRI Väinö Tuomi* Matti Eskelinen Paavo Niemi. varapuheenjohtaja Toivo J. Riikonen Jouko Peltola Erkki Li n k 0* Viljo O. Väinölä MaJli. Virtanen Rainer Rosenqvist* Lauri Mitikka Hermes Kyyrönen puheenjohtaja Yrjö Koskinen Onni HYYtiäinen Arvi Viami* OLavi Hirvonen Vei.kko Hassinen Esko Ranta* MartJtiPyymäki Katri Tirronen * Paavo Piekänen Johannes Lipitsäinen Aimo Metsälä *. varapuheenjohtaja Eero Tuominen * Tauno Lautamatti Seija Vallius Jouko Tirronen Heikki Viding Matti Tossava.i.nen * Pentti Salovaara!<Jari Sulkanen Paavo Roslund Kaspo Kinnunen. varapuheenjohtaja Seppo OikIarinen Eero Tuomela Kauko Issakainen Aimo Hoikkala Jouko Mäkelä Yrjö Hämäläinen Valto Olenius* Pekka Kuvaja* Kaarlo Peltola* Marj a Saarinen POHJOIS-POHJANMAAN PIIRI Heikki N upponen Peklka Enqvist Erich Aunapuu Eero Castren Oiva Silvo Mirjam Viippola Matti Lehto Eero Halmevuo Martti Ikävalko LAPIN PIIRI Reino Palatsi* Paavo Kallinen Sylvi Illikainen* puheenjohtaja Jorma N ykä.nen Eino Juntunen Gunnar Laatio* Marj a Melamies Runo Anttila. varapuheenjohtaja Raimo Jämsä Tapani Lund * Paavo PQutiainen* Leo Laakso Jukka Tuomikooki * AntJt;i A h 0* Eetu Kauppinen* Lauri Puotiniemi *. varapuheenjohtaja Paavo Liikanen Heikki Siiri puheenjohtaja varapuheenj ohtaj a Olavi Poikela* Jalmari Vehkalahti Jorma Jokinen Arvo Rounaja 34 35

19 Kosti Marj amaa Tuomo Metsäranta* Vesa Lehmuskallio POHJOIS-SAVON PIIRI Alpo Nisula Pauli Moisala Antti Matinolli Seppo Aho ne n * Emo Javanainen puheenjohtaja Teuvo Kallio* Sulo Kirsi* Uolevi Karppinen varapuheenjohtaja Vilho V. Kiuru Leif Andersen Tauno Liltja Juhani Antikam.en Annikki Liukkonen Emil Eskelinen* Uuno Lyytikäinen' Anna-LiJisa Hiltunen* Toivo Nieminen Viljo Hyvärinen* Olavi Nissinen Erkki Hämäläinen Paavo K. Nyyssönen Keijo Jalo Osmo OIkkonen SATAKUNNAN PIIRI TaUiIlo Salon e n * puheenj ohtaj a Aulis Kaseva *. varapuheenjohtaja Henry Granfors*. varapuheenjohtaja Pertti Laikio Oiva Vanha-Honko Olavi Ture Hei!k:k.i Räsänen Martti Laippala SUUR-SAVON PIIRI BrllIIlo A r jan k 0* puheenjohtaja Osmo Viljakainen*. vcm-apuheenjohtaja Kalevi Keinonen *. varapuheenjohtaja Raimo RiJihimäki * Teuvo Tarvainen* Aapo Perko* Pentti Piipari* Oss,i Lehtonen * Reino Immonen * 36 Niilo Kukkonen Lauri Kangaskokko Sakari Partanen* Aarne Penttinen Lauri Reiruika.inen Aarne Saarelainen Tor Sjöstedt* Leo Soininen Irma Strunck Oili Tapaninen YrjÖ Tikkunen Heikki Vuorela Viljo Palmu Martti Knuutila Kalevi Lamminen Timo Tähtinen Ukki Vuolas* Matti Siiskonen Erlclci Nieminen Reino Saloniemi Liisa Mattila-Oukari* Aimo Koskimäki* Juhani Koskinen Olavi IlolIa* Kalevi Holma Saara Johansson Matti Manninen Toivo T. Pohjala Kauko Koivunen Matti Malin* Erkki Kukkonen K. V. Tamminen Jorma Inkinen Kyllikki Kuokkanen Martti Lumikuru Tapio Laitinen Tapio Ikonen Leena Vainio Mikko Kosonen Pentti Onikki Martti Torppa Erkki Jordan Eliino Vahvaselkä Olavi Pekkanen Pertti Parkkonen Jussi Risku Jorma Hokkanen Pauli Lenho Erkki Tak'kinen J ussli Aulameri Aili Neuvonen Aarne Hakkarainen Stig HoJmsttröm OLavi Närvänen Oiva Halmetoja Meri Partti Ilmari Keno.Ja Yrjö Valkonen UUDENMAAN PIIRI Paavo 0 i n a ala * puheenjohtada Yrjö Tuornala*. varapuheenjohtaja Esko Sarvikas*. varapuheenjohtaja Kaarina Heinaro Raikko Helenius Pellervo Hyyti,äinen Reino Järvinen Uolevi Kemppainen* Juha!Ili Knihtilä Urho Koivisto VARSINAIS-SUOMEN PIIRI Yrjö Salmela* puheenjohtaja Pentti Pihlakoski *. varapuheenjohtaja Lasse Virtanen*. varapuheenjohtaja Eero Honkinen * 3. varapuheenjohtaja Rune Nylander Severi Sario Penlti Inkinen Antti Andresen Sten Storm Valto Laakso Sakari Laine * Kurt Lantz Esko Lignell Veikko Makkinen Pirkko Manter Bertel Nikkanen Olavi Oj apalo * Jouko Paikkala Keijo Pehu Martti Pohjola Martti! Pynninen Helka Ristolainen Pauli Saarnio Veikko Repo Kaino Mäkelä * Sulo Pietilä Heikki Säilä Aimo Paijula Veikko Maunula Eila Lackman Helmer Intonen Konrad LehtiJnen Vesa Reilimo Kauko Linko Kauko Sa!mikivi Tapio Penttilä * Onni Kari-Koskinen d) Toiminnanjohtajat ja sihteerit Leo Salonen Markku Seppälä * Pirkko Takala Lahj a Tikka * Jussi Vainio Tapio Vikman Hemmi Vilja Maunu Wirtanen Pentti Vuori Martti Väliaho Lasse österdahl Bror Stormbom Uuno Arvola Tauno Suoj ärvi Eero Railo Raimo Heinonen Voitto Ylij oki * Aulis Potinkara * Lahja SalvLander Vieno Kurki* Arvi Niemelä Kaarlo Karvonen Into Lentovaara Kaija Saarilahti Yrjö Mäkirinne SVUL:n jäsenliittojen toiminnanjohtajat tai sihteerit olivat kertomusvuonna : Suomen AmpujainliriJ;to Rene Nordquist Suomen Ampumahiihtoliitto Pauli Ruhanen Suomen Golfllitto Erkki Aalto-Setälä Suomen HiihtoliJitto Veli Saarinen Suomen Judollitto Martti Heiskanen Suomen JääkIiek.koliitto Reijo Mannerla Suomen Kanoottiliitto Sirkka Louhenranta 37

20 Suomen Kaunoluisrt:.elu.llitJto Pentti Pekkiala asti, Pauli Ruhanen. (). alkiaen Suomen KoripallohiJto Kyösti Rousti Suomen Kuntourheiluliitto Mauri Oksanen Suomen Käsipallo!liitto Orjo Pättiniemi Suomen Kävelyurheilu.iJitto puheenjohtaja Jalmari Pöllänen on hoitanut toim.imlandohtla}an tehtävät Suomen Lentopalloliitto Torsrbi Seppälä Suomen Luisteluliitto Pentti Peltoperä Suomen MeiklmåluliiJtto Timo Poranen Suomen MoottoriliåJtto Adolf Lemmetti Suomen Moottorlveneliitto Kauko Leväaho Suomen N arisiten LilkuntakasvaJtusliitto Anna Kinnunen Suomen Nykyamaisen 5-ottelun liitto Olavi Mannonen Suomen Nyrkkeilyliitto Atle Salokangas Suomen PaJinWliitto Onni Sirenius Suomen Pamonnosrloliitto Mauri Rauvanto Suomen Pesäpalloliitto 6.. alkaen Matti SiJiskonen Suomen Purjehtijaliitto 5.. alkaen Karl Källström Suomen Pyöräilyliitto Kalervo Lahtinen Suomen Pöytätennisliitto Jouko Siitonen Suomen RaJsastajaänliitto Henri Reis Suomen Salamap alloliiitto Seppo Kairaneva Suomen Soutui.i<Jto Kaj Krurlsson Suomen Sullmpalloliitto J ohan Segercrantz Suomen Suunnlistuslillitto Allan Kari Suomen Tennåsliiitto Lars Gottberg Suomen Uima liitto Pertti Mustonen asti, Kurt Sundqvist. 0. alkaen Suomen UrheiluliiJtJto Armas Valste Suomen Vesihiihtoliitto Vappu Brack Suomen VoirnisteluliJitto Tuomo Jalantie SVUL:n Nuoret ErkkJi Helernus SVUL :n piårin to.irrninnajljjohtlajail; vuonna 967: EtJelä-KarjMa Erkki Komulainen Etelä-Pohjanmaa Ralimo Asiala Helsinki Leif Markio Häme Kaarlo Lehtonen asti,. 7. alkaen Pekka Syrjänen Kainuu Viljo Nieminen Keski-Pohjanmaa Tauno Tienhaara Keski-Suomi Unto Koski Kymenlaakso Paavo R. O. Tarnanen Lahti Risto Kemppi 38 LapPi Aimo Kaakinen Länsi-Pohja Paavo Sivola asti, Reino Kassinen. 7.,alkaen Pohjois-Karjala Viljo Hurri Pohjois-Pohjanmaa Kaarlo Kovero Pohjois-Savo Jorma Turunen, asti, Jorma Varis. 8. alkaen Satakunta Reijo Kari Suur-Savo Kauko Juntunen Uusimaa Risto Sylvelin Varsinaäs-Suomi Unto Suvanto e) seurojen ja henkilöjäsenten lukumäärä SVUL:n seurojen ja henkrilöjäsenten lukumäärä on laskettu maaliskuun päävään 968 sapuneista ilmoituksista. Piireihin ja liiltoihm kuului.33 yhdistysrekislteriin merkittyä seuraa. Näillä seuroilla oli itsenäisesti toimivia alaseuroja ja kyläosastoja.6, joista useat ovat myös yhdisrlysrekisteriin merkittyjä yh?istyks~ä. Yhteensä oli siis toimintayksikköjä SVUL:n yhteinen henkilöjäsenmäärä oli: Miehiä Naäsia Poikia Tyttöjä f) Järjestö-, koulutus- ja kasvatustoiminta Yhteensä Vuosi 967 on ollut SVUL :n järjestö-, koulutus- ja kasvatustoiminnasoo. huomattavien uudistusten vuosl Heinäkuun alussa perustettiin nimittäin erillinen koulutusosasto. Mainitusta ajankohdasta lähtien organisatoorinen jako On sellainen, että järjestöosasto hoitaa järjestötoiminnallisen ja koulutusosasto valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen. Urheilujohtajakoulutuksen hojitavat main~ut osastot yhteistoiminnassa. Kuluneena vuonna on erityinen paino asetettu suunnitteluja kehj,ttelytyölle. Syyskauden. ajan valmisteli erityinen työryhmä koulutussuunnitelmaa, jossa johtavma periaatteina oli tehostaa keskusliiton ja jäsenliittojen välistä koulutustoimintaa samalla korostaen laatua. KeskUSiliitto on myös huomattavasti tukenut pnrejä antamalla näille sekä taloudellista tukea että kouluttaja-apua piirien järjestämiin kurssi-, lem- ja koulutustila'isuuksiin. 39

JäsenIöttojen nimeäminä. Jäsenpiirien nimeäminä

JäsenIöttojen nimeäminä. Jäsenpiirien nimeäminä 00 JäsenIöttojen nimeäminä RaVil.a~ A.~ kenraalimajuri, Helsinki, varalla Oil.a, Ensio, agronomi, Helsmki (Suomen Ampujainliitto), Tuukkanen, Väinö, arkkitehti, Helsinki, varalla POhjanpalo, Taavi, ko~uli,

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto),

Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto), 9 Orko, Risto, kauppaneuvos, Helsinki, varalla Ruusuvaara, Aulis, pankinprokuristi, Helsinki (Suomen Käsipalloliitlto), Pajunen, Aarno, diplomikauppias, Helsinki, varalla Pikkarainen, Eino, myymälänesimies,

Lisätiedot

6.9 0.000 2.560.000 2.45.000 2.15.000 720.000 5.17.000 2.560.000 4.05.000 1. 3 3.000 3.890.000 3.380.000 2.560.000

6.9 0.000 2.560.000 2.45.000 2.15.000 720.000 5.17.000 2.560.000 4.05.000 1. 3 3.000 3.890.000 3.380.000 2.560.000 24 agronomi Reino Piirto (puheenjohtaja) pääsihteeri Kallio Kotkas (varapuheenjohtaja) kauppaneuvos Lennart Kinnunen maisteri Kauno Rintakoski sosiaalipäällikkö Erkki Palolampi osastopäällikkö Urho Saariaho

Lisätiedot

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS ",

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS , 64 Eino Nykänen, puiheenjohtajja, U. Lyytikäinen, A. Kiira, A. Weisell, Same Nissinen, H. Taskinen, E. Hakarainen. Toiminnanjohtaja Jorma Turunen. Satakunnan piiri: Piirin johtokunta: Arvo Leh tonen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN V. 1978 esiintyi vastakohtaisuuksia liiton luottamusja toimihenkilötasoilla, jotka julkisuudessa saivat enemmän huomiota kuin varsinainen voimistelutoiminta. Erimielisyydet saatiin kuitenkin poistumaan

Lisätiedot

veikaten voitat ~ SVUL:n Tuki

veikaten voitat ~ SVUL:n Tuki SVUL:n Tuki veikaten voitat ~ Vuosi 1968 oli SVUL:n Tuen kahdeskymmenes toimintavuosi. Kertomusvuoden toiminta oli edellisvuosien kaltaista lahjoitusten hankintaa, kannatusilmoitusten valmistelua Suomen

Lisätiedot

KII NALAIS ET JALKAPALLOT

KII NALAIS ET JALKAPALLOT ---- ----- - --- -- 284 maamme urheiluelämän sekä julkisen sanan edustajia. Tilaisuus sai tv:n, radion ja sanomalehdistön taholta huomattavan ja erittäin suopean vastaanoton. Nyt tarkkuutta harioittamaan!

Lisätiedot

SE =10 miqardia. SäästöP.ankki Suomen Suurin. talletusten Suomen Ennätyksen: Säästöpankki teki. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1976

SE =10 miqardia. SäästöP.ankki Suomen Suurin. talletusten Suomen Ennätyksen: Säästöpankki teki. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1976 vuosikertomus 1975 'U r URHEILUKIR..J STO Säästöpankki teki talletusten Suomen Ennätyksen: SE =10 miqardia Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1976 Muita yli!yksiä: OP 8 miljardia KOP 6 miljardia

Lisätiedot

OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S?

OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S? OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S? KESKITÄ' KAlIqq PERHEESI VAKUUTUKSET POHjOLA-YHTIÖIHIN, NIIN PAASET NAUTTIMAAN MONITURVA-EDUISTA! Toimintakertomus1983 Puheenjohtajan katsaus...........................

Lisätiedot

------------------------------------------------------------------------------------. --- - --. - - - - - - ---- ~~--:-.~-~=-~-..-~-- - -----~.

------------------------------------------------------------------------------------. --- - --. - - - - - - ---- ~~--:-.~-~=-~-..-~-- - -----~. ------------------------------------------------------------------------------------. --- - --. - - - - - - ---- ~~--:-.~-~=-~-..-~-- - -----~. N \0 00 Ammunnan Suomen ennätykset Ase Vapaakivääri 3 x 40

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki " SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967 Lähestyvien kisojen vuoksi on toiminta kertomusvuonna tähdännyt valmennuksen tehostamiseen. Valmennettavien lukumäärää

Lisätiedot

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966,

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, SUOMEN OLYMPIAYHIDISTYS ry. Hels' i H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, YhdistYKsen "vai tuuskunnan vuosikokouksen 10.5. 1966 -hyväksy. män hallituksen esityksen mukaisesti on valmennustoimintaa

Lisätiedot

KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA 1970 I.. Suomen Olympiayhdistys r.y. v' ~, ~ J j Wb~ lu; "'+-a; IvclM.t; ~ V",. K E R TOM U S ~ 0 1 MlN T A V U 0 DEL T A 197 0 Suomen Olympiayhdistys r.y~ S 1 S Ä L T Ö 1 TIEISKATSAUS

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 1968

TOIMINTAVUODELTA 1968 KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1968 1 kulta 2 hopeaa 2 pronssia 1 ku Ita 2 hopeaa 1 pronssi Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö.. Yhdistyksen jäsenistössä ei toimintavuoden aikana tapahtunut muutoksia.

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

KERTOMUS. TOI MlN T A V U 0 DEL T A. Suomen Olympiayhdistys r.y.

KERTOMUS. TOI MlN T A V U 0 DEL T A. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOI MlN T A V U 0 DEL T A 1 9 7 5 Suomen Olympiayhdistys r.y. S 1 S Ä L L Y S LUE T TEL 0 1 II 111 IV V VI YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö Kunniajäsenet Valtuuskunta

Lisätiedot

Bryssel Berliini (DDR) Varsova

Bryssel Berliini (DDR) Varsova " Bryssel Berliini (DDR) Varsova Kolme mielenkiintoista kaupunkia. Kaikki erityyppisiä ja omalla tavallaan viehättäviä. Nyt voitte lentää myös näihin kaupunkeihin kotoisesti Finnairin koneilla. Brysseliin

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y.

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTO US TOIMINTAVUODELTA 969 Suomen Olympiayhdistys r.y. S isä 1 1 Y s 1 u e t tel 0 1 YLEISKATSAUS sivu 1 II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistn VaI tuusk 1.l.nta Puheenjohtajisto Hallitus,

Lisätiedot

Koko kansan pohje olassa liikutaan vieläkin

Koko kansan pohje olassa liikutaan vieläkin SUOMEN VALTAKUNNAN URHELUUTO. TOMNTAKERTOMUS 1982 SSÄLLYS Koko kansan pohje olassa liikutaan vieläkin liian vähän. Ja usein väärään tahtiin Väittävät että liikunta parantaa työtehoa ja kohottaa kuntoa

Lisätiedot

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1964 ~ Z \.0 Z CJ) (.0 Ii R LJ C ~... KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö. Yhdistyksen jäsenmäärä

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA ISBN 951-9375-17-1. PT-paino Oy - Oulu 1980

TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA ISBN 951-9375-17-1. PT-paino Oy - Oulu 1980 TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1979 ISBN 951-9375-17-1 PT-paino Oy - Oulu 1980 SISÄLTÖ Sivu Puheenjohtajan tervehdys.........................................

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

1980 LAKE PLACID- MOSKOVA

1980 LAKE PLACID- MOSKOVA +- 1980 LAKE PLAID- MOSKOVA SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1977 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 II 111 IV V VI VII LIITTEET YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö Kunniajäsenet Valtuuskunta

Lisätiedot

alkuerät Uimahallissa naisten 100 m selkäuinnin ja naisten 100 m rintauinnin alkuerät

alkuerät Uimahallissa naisten 100 m selkäuinnin ja naisten 100 m rintauinnin alkuerät ?> UINTI 7. 8. klo 0.00 UimahaIIissa vesipaiion kolme alkulohko-ottelua klo 3.00 UimahaIlissa naisten ponnahduslauta, kolme hyppyä klo 6.00 Uimahallissa vesipallon neljä alkulohko-ottelua klo 0.00 Uimahallissa

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TYOVÄEN U R HEI LU LIITTO

TOIMINTAKERTOMUS TYOVÄEN U R HEI LU LIITTO TOIMINTAKERTOMUS TYOVÄEN U R HEI LU LIITTO TYöVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1967 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. Merkityksellinen toimintavuosi Toimintavuonna saavutettiin urheilupoliittinen

Lisätiedot

v U 0 S 1 K E R TOM U S

v U 0 S 1 K E R TOM U S SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. v U 0 S 1 K E R TOM U S (vuodelta 1960) Seitsemästoista olympiaadi on päättynyt ja samalla olympiakisavuosi 1960. Tälle jaksolie ovat olleet leimaa-antavia kansainvälisen olympiatoiminnan

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

MATKATOIMISTOSI. Turvaa matkasi. Ota EURO-matkavakuutus. PO~OIA F YHTIÖT TOIMINTAKERTOMUS 1984

MATKATOIMISTOSI. Turvaa matkasi. Ota EURO-matkavakuutus. PO~OIA F YHTIÖT TOIMINTAKERTOMUS 1984 MATKATOIMISTOSI M'ks'? 1 1. Matkailijoiden kokemukset EUROvakuutuksesta ovat hyvät. Korvaukset maksetaan nopeasti. Ja ulkomaan palvelu pelaa, sillä EUROvakuutus on tunnettu ja hyväksytty kautta maailman.

Lisätiedot