2.1.4 Rakennettu ympäristö ja kulttuurihistorialliset kohteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.1.4 Rakennettu ympäristö ja kulttuurihistorialliset kohteet"

Transkriptio

1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 11 (32) Kuva 10: Kankaanmäen korpi Rakennettu ympäristö ja kulttuurihistorialliset kohteet Tilakeskuksen eteläiset pelto-osuudet on muutettu golfin harjoitusalueeksi. Peruveden ranta-alueille sijoittuu kymmenen loma- ja saunarakennusten rakennuspaikkaa. Konnesaaren länsi- ja etelärannalle sijoittuu kuusi lomarakennuspaikkaa kaava-alueen lomaan. Yhdyskuntarakenne Yleiskaava-alue on haja-asutusaluetta ja pääosin loma-asutuskäytössä. Pysyvän asutuksen osuus ja tarve loma-asutuksen käyttötarkoituksen muutokseen pysyvään asutukseen on ollut kokonaisuuden kannalta vähäistä. Pyhäkoski-Motelli vesihuoltolinjan vaikutusalueella käyttötarkoituksen muutokset on ollut mahdollisia. Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntakeskusten sekä Kuortin taajamat tarjoavat kaavaalueen lähettyvillä hyvät peruspalvelut. Suunnittelualueeseen rajautuu Mäntymotellin matkailutoimintojen alue ja Pertunmaan puolella Pöylinniemen lomakeskus. Peruveden ranta-alueille sijoittuu loma-asuntoja ja mökkimajoitusta. Ranta-alueet ovat melko täyteen rakennettuja. Kaava-alueelle Suitsinlahden rantaan sijoittuu valtatien eritasoliittymän yhteyteen Teboil Suittilahti liikenneasema kahvila-ravintolapalveluineen. Mäntyharjulta kulkee ulkoilureitti Vihantasalmen, Mäntymotellin ja Karankamäen kautta Pertunmaan kirkonkylään ja edelleen Kuortin taajamaan. Vene- ja melontareitit kulkevat pohjoiseen, etelään ja itään Mäntyharjun suuntaan. Rakennettu kulttuuriympäristö Kaava-alueelle sijoittuu Saarenpään tilakeskus 12:219. Tilan päärakennus on purettu 1973 ja korvattu samana vuonna yksikerroksisella tiilirakennuksella. Tilan pihapiiriin kuuluu 1940-luvulta navetta ja siihen liittyvä varastorakennus. Pihatien varressa on 1930-luvulta riihi ja aitta. Tilalta johtavan Saarenpääntien päässä Peruveden rannassa on vanha hirsinen savusauna, joka on peräisin 1700-luvulta ja siirretty rantaan Savusauna on edelleen käytössä. Tilalla on myös uudempi 1972 rakennettu lautarakenteinen rantasauna. Kuva 11: Saarenpään tilakeskuksen savusauna

2 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 12 (32) Kuva 12: Saarenpään tilakeskus (ilmakuva lokakuu 2010) Peruveden rannan loma-asunnot tiloilla 12:186; 12:191; 12:192; 12:193; ovat rakennusjärjestyksen ohjauksen mukaisia pieniä puurakenteisia loma-asuntoja, joissa saunarakennus on kokonaisalaltaan enintään 35 m2 ja mökki m2. Rakennukset on pääasiassa toteutettu luvuilla. Kuva 13: Loma-asunto tilalla 12:192

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 13 (32) Suittilahden huoltamo on 1960-luvulla rakennettu puurakenteinen myymälä- ja kahvilarakennus, johon liittyy polttoainejakelukatos ja hirsirakenteinen kahvilan tarjoilukatos Maanomistus Kuva 14: Suittilahden huoltamo Kaava-alueelle ei sijoitu suojeltuja kulttuuriympäristöjä tai rakennuskohteita eikä tunnettuja muinaismuistokohteita. Alueet ovat yksityisessä omistuksessa Väestö, työpaikat ja palvelut Saarenpään tilakeskus on suunnittelualueella ainut ympärivuotinen asuinpaikka. Rannoille sijoittuvilla rakennuspaikoilla on pääsääntöisesti vain kesäkäytössä olevia loma-asumuksia. Suunnittelualueella on 3,5 ha suuruinen golfin harjoituskenttä, joka on avoin kaikille alasta kiinnostuneille. Teboil-Suittilahti liikenneasema palvelee joka päivä klo välisenä aikana. Asemalla on myymälä, kahvila- ja ravintolapalvelut, polttoainejakelu ja rantalaituri. Mäntymotelli tarjoaa majoitus- ja tapahtumapalveluita. Motellissa on 150 vuodepaikkaa, kahvila-ravintola sekä sauna- ja uima-allasosasto. Mäntyharjun keskustaajamassa sijaitsee mm. pankkeja, ravintoloita, Alko, terveyskeskus ja monipuoliset kaupan palvelut. Mäntyharjun asukasluku on 2012 noin asukasta, josta keskustan alueella asuu noin Loma-asuntoja on rannoilla noin Pertunmaan palvelut ja väestö ovat keskittyneet kunnan kahteen päätaajamaan Kuorttiin ja Pertunmaan kirkonkylään. Kuorttiin on sijoittunut alueen asukkaita, matkailijoita ja valtatien 5 ohikulkuliikennettä palvelevia kaupan palveluita. Kirkonkylä puolestaan toimii Pertunmaan hallinnollisena keskuksena. Pertunmaan väkiluku on 2012 noin asukasta. Loma-asuntoja rannoilla on noin Pertunmaan Pöylinniemen lomakeskus sijaitsee noin 5 km etäisyydellä. Lomakeskuksen päärakennuksessa toimii vastaanotto ja 70 -paikkainen ravintola. Majoitusmuotoina alueella on tällä hetkellä 22 rantamökkiä, 16 metsämökkiä ja 7 asunnon rivitalo. Seminaarisaunan yhteydessä on myös kokoustila 50 hengelle. Pöylinniemen alueelle

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 14 (32) Kunnallistekniikka laaditun uuden ranta-asemakaavan perusteella alueelle voidaan rakentaa lisää 42 lomaasuntoa. Mäntymotelli ja Vihantasalmi kuuluvat Mäntyharjun kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen (Pyhäkoski-Koirakivi linja). Teboil Suittilahti -liikenneasema on liitetty vesihuoltoverkostoon. Mäntymotellilta vesihuoltoverkko jatkuu Peruvettä pitkin Pöylinniemen matkailualueelle. Linja on yksityinen ja siihen on liittynyt Pöyliniemen matkailualueen lisäksi muutamia yksittäisiä loma-asuntoja. Muulla kaava-alueella ei ole tällä hetkellä teknisenhuollon verkostoa. Kaava-alue on liitettävissä teknisen huollon piiriin Pyhäkoski-Koirakivi linjan kautta. Kaava-alueen vesihuolto perustuu kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin. Näillä alueilla vesi- ja jätehuollon osalta noudatetaan kuntien rakennusjärjestyksen määräyksiä sekä hajaasutusalueiden jätevesien käsittelyä ja jätteiden käsittelyä koskevia ohjeita. Alueella ei kulje rakentamista rajoittavia suurjännitelinjoja tai kaasuputkia Liikenne Kuva15: Pyhäkoski-Koirakivi vesihuoltolinja Mäntymotellille, Mäntyharjun kunta Kaava-alue rajautuu viitostiehen (valtatie 5) Heinolasta Mikkeliin. Valtatieltä 5 Kuortin liittymästä Pertunmaan kirkonkylään johtaa Kuortintie (seututie 426) ja Vihantasalmen liittymästä Mäntyharjulle Pyhäkoskentie/Vihantasalmentie (seututie 419). Alueen sisäisiä kulkuyhteyksiä on Koirakivenliittymästä Pertunmaan suuntaan johtava Honkaniementie. Peruvesi-Vihantasalmen alueella Viitostien keskimääräinen ajoneuvoliikenne on noin ajon./vrk. Alueen sisäisillä kulkuyhteyksillä liikennemäärät ovat melko pienet ja ne ilmenevät oheisesta kuvasta.

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 15 (32) Pohjavesialueet 2.2 Suunnittelutilanne Kuva 16: Maanteiden vuoden keskimääräinen ajoneuvoliikenne, ajon./vrk (Pohjois-Savon ELY-keskus 2010) Valtatie 5:den liikennemelun vaikutukset on selvitetty Koirakivi-Hurus tiesuunnitelman yhteydessä Kaava-alueelle ei sijoitu ympäristöhallinnon määrittämiä pohjavesialueita Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on annettu Tavoitteet ovat tulleet voimaan Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa linjataan maamme alueidenkäyttöä pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteilla vastataan niihin haasteisiin, joita mm. muuttoliikkeen vaikutukset aluerakenteeseen, yhdyskuntarakenteen eheyttämisen tarve, elinympäristön laatuvaatimukset, luonnon- ja rakennusperinnönsäilyminen ja yhteysverkostojen toimivuus alueidenkäytölle asettavat. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista tulee edistää valtion viranomaisten toiminnassa, maakunnan suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat: Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä lomaasumisen viihtyisyys. Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisen laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäytön suunnittelussa matkailualueita tulee eheyttää ja osoittaa matkailun kehittämiselle riittävät alueet. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaaajantoimintoja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 16 (32) Maakuntakaava infrastruktuuria. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Yleiskaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. Alueidenkäytössä on otettava huomioon alueen maaja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön. Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti. Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy. Etelä-Savossa on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Etelä- Savon maakuntakaava. Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan muilta osin paitsi neljän vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnän osalta. KHO on päätöksellään pitänyt ympäristöministeriön päätöksen voimassa. Vihantasalmella valtatien 5 ja Pyhäkoskentien liittymäalueelle on osoitettu matkailupalveluiden alue merkintä (rm). Merkinnällä on osoitettu matkailun kehittämisen kannalta potentiaalisia painopistealueita, joihin kohdistuu maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä kehittämistarpeita. Alueen ytimen muodostaa Pyhäkosken, Vihantasalmen ja Mäntymotellin välinen alue. Maakuntakaavassa on osoitettu Viitostien uudet eritasoliittymät Mäntymotellin ja Koirakiven alueille. Mäntyharjulle johtava Miekankoskentie on osoitettu matkailutieksi (Vihreän kullan kulttuuritie). Valtatien 5 eteläpuolella kulkeva Suuri Savontie on osoitettu kulttuuriympäristön kannalta valtakunnallisesti merkittäväksi alueeksi. Myös Mäntyharjulta Pertunmaan kirkonkylään johtava ulkoilureitti on merkitty maakuntakaavaan. Maakuntakaavassa ei ole käsitelty lainkaan Lahti Mikkeli oikoratavarausta. Maakuntakaavan selostuksessa todetaan, että nykyisessä suunnittelutilanteessa ei ole perusteita riittävän kokonaisvaltaisesti arvioida Helsinki-Pietari akselin ja koko maan rautatieliikenteen kehittämistarpeita ja niihin liittyviä valintoja, ei myöskään Lahti-Mikkeli -oikoratavarauksen osalta. Eri vaihtoehdot on syytä pitää avoimena kunnes selvitykset, suunnittelutilanne ja poliittinen päätöksenteko etenevät. Vanha seutukaava jää näin ollen voimaan Lahti Mikkeli -oikoratavarauksen osalta ja oikoratavarausta käsitellään aikanaan erillisellä vaihemaakuntakaavalla. Maakuntakaavassa ei ole aluevarausmerkintää suunnittelualueelle. Kuva 17. Ote maakuntakaavasta; punaisella rajattu suunnittelualueen sijainti

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 17 (32) Yleiskaava Suunnittelualueella on voimassa Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava joka on hyväksytty Mäntyharjun kunnanvaltuustossa Rantaosayleiskaavassa on osoitettu yhteensä 8 matkailupalvelujen aluetta (RM) lähinnä Vihantasalmen-Mäntymotellin seudulle. Noin puolet varauksista on maatilamatkailukohteita. Matkailupalveluiden alueet sijoittuvat Peruveden eteläpäähän, Mäntymotellin ympäristöön sekä Vihantasalmelle Pyhäkoskentien liittymän yhteyteen ja Pyhäniemen alueelle. Peruvesi-Vihantasalmen ydinalue on osoitettu pääosin maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Valtatien molemmin puolin on osoitettu laajat maa- ja metsätalousvaltaiset alueet, joilla on ympäristöarvoja ja/tai ulkoilun ohjaamistarpeita (MU). Kaavamääräyksen mukaan MU-alueelle ei saa sijoittaa rakentamista, lukuun ottamatta kaavassa osoitettua rakennusoikeutta sekä maa- ja metsätalouden sekä kalatalouden rakennuksia. Alueelle ei saa muodostaa rakennuspaikkoja. Loma-asuntoalueita (RA) sijaitsee runsaasti vesistöjen ja etenkin Peruveden ja Lahnaveden rannoilla. Kuva 18: Ote Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (Mäntyharjun kunta 2011).

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 18 (32) Kuva 19: Ote Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaavan merkinnöistä (Mäntyharjun kunta 2011) Loma-asuntoalueet (RA) sijoittuvat rantavyöhykkeelle. Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet (MU) sijoittuvat loma-asuntoalueiden yhteyteen. 5-tien varret ovat maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M-1). Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueella on yleiskaavan mitoitusperusteiden ja kunnan rakennusjärjestyksen mukainen rakennusoikeus, mutta sitä ei ole osoitettu yleiskaavassa. Rasterilla (DK) merkitylle alueelle on laadittu oikeusvaikutukseton rantakaavaluonnos. Rantayleiskaavan selostusosassa todetaan, että Vihantasalmen-Mäntymotellin alue on kytketty kunnalliseen vesihuoltoverkostoon ja tämä mahdollistaa alueella myös tehokkaamman rakentamisen. Se edellyttää kuitenkin pääsääntöisesti yleiskaavoituksen lisäksi myös asemakaavoitusta Asemakaava Muut suunnitelmat Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Peruveden Saarenpään alueelle on laadittu rantakaava yleiskaavassa rasterilla merkitylle alueelle, mutta kaavaa ei ole vahvistettu. Matkailun Master Plan Selvitys Päijänne-Leader ry, Veej jakaja ry sekä yrittäjät ovat rahoittaneet Matkailun Master Plan selvityksen, joka on osa Peruvesi-Vihantasalmen alueen kehittämishanketta vuosille Peruvesi-Vihantasalmi matkailun Master Planin tavoitteena on kartoittaa alueen matkailupalveluiden ja maankäytön nykytila ja sekä visioida alueen tulevaisuutta ja kehittämismahdollisuuksia.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 19 (32) Suunnitelmassa on alueelle esitetty matkailupalveluiden ydinaluetta golf-palveluineen. Kuva 20: Ote Peruvesi-Vihantasalmi matkailun Master Plan suunnitelmasta Meluselvitys VT5, kts Ympäristöhäiriöt Peruvesi Vihantasalmi matkailualue; Golfmatkailun toteutettavuusselvitys, Golfmatkailun kehittämisedellytyksiä on tarkasteltu Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy:n tilaamassa toteutettavuusselvityksessä. Selvityksen runkona on Peruvesi Vihantasalmi -matkailualueen strategiatyön perusselvitysvaiheessa kerätty matkailua koskeva aineisto. Selvityksen on laatinut golfarkkitehti Jari Rasinkangas (GolfArk Oy). Selvityksessä on laadittu myös alustavia golfkentän layout -suunnitelmia, joiden avulla voidaan kartoittaa kehittämistoimenpiteiden mahdollisuudet maankäytön osalta sekä arvioida tilatarpeita ja infrastruktuurin rakentamista.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 20 (32) Kuva 21: Vola Golfin alueen 9-reikäinen kenttävaihtoehto, Golfmatkailun toteutettavuusselvitys (esiselvitysvaihe). 3 OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET JA TAVOITTEET 3.1 Suunnittelun tausta ja tarve Yleiskaavan muutoksen tarpeellisuus todettiin ELY-keskuksessa kunnan ja maanomistajien kanssa käydyssä kaavoitusneuvottelussa. Maanomistajat jättivät Mäntyharjun tekniselle lautakunnalle kaavoitushakemuksen, jossa he omalla kustannuksellaan laadituttavat omistamilleen maa-alueille Peruveden ranta-asemakaavan ja Toivola- Mynttilä Peruvesi rantaosayleiskaavan muutoksen. Tekninen lautakunta teki päätöksen Toivola- Mynttilä Peruvesi rantaosayleiskaavan muutoksen laatimisesta Tarkoituksena on mahdollistaa alueelle matkailua palvelevaa elinkeinotoimintaa ja vapaa-ajan asumista eri muodoissaan sekä Teboil-Suittilahti liikenneaseman kehittäminen. 3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavan tilaaja on Orasmaa Oy. Tilaajataho on hankkinut suostumukset kaavan laadintaan muilta kaavassa mukana olevilta maanomistajilta. Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi. 3.3 Osallistuminen ja yhteistyö, suunnitteluvaiheet Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Maanomistajat ja asukkaat - asukkaat - yritykset - maanomistajat - loma-asukkaat Viranomaiset Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Savon elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus (liikenne ja infra) Liikennevirasto (tiet ja vesiväylät) Etelä-Savon maakuntaliitto Savonlinnan maakuntamuseo Hallintoelimet Mikkelin seudun ympäristöpalvelut Mäntyharjun tekninen lautakunta Mäntyharjun rakennuslautakunta Mäntyharjun kunnanhallitus ja -valtuusto Naapurikunnat Pertunmaa

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 21 (32) Yhteisöt ja järjestöt Osallistuminen ja yhteistyöosalliset Vireilletulo - Mahdolliset kylätoimikunnat ja yhdistykset - Osakaskunnat - Suur-Savon sähkö - Fingrid Tekninen lautakunta päätti yleiskaavan laatimisesta Kaavan laatimisesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnan kotisivuilla (http://www.mantyharju.fi) sekä Pitäjänuutiset -lehdessä. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallisilla on mahdollista ottaa kantaa kaavaluonnokseen ja ehdotukseen niiden ollessa nähtävillä. Tarpeen mukaan järjestetään neuvotteluja ja esittelytilaisuuksia. Kaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle kunnan päätöksellä. Kaavaluonnos oli nähtävillä välisen ajan. Kaavaluonnoksesta tuli yhteensä xxx lausuntoa ja mielipidettä. Lausunnot ja mielipiteet ovat liitteenä. Kaavaehdotus on nähtävillä xx xxx.2012 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta tuli xxx lausuntoa ja muistutusta. Lausunnot ja muistutukset ovat liitteenä. Viranomaisyhteistyö Alustava viranomaisneuvottelu kaavahankkeesta ja yleiskaavamuutoksen tarpeellisuudesta pidettiin Etelä-Savon ympäristökeskuksessa Aloitus viranomaisneuvottelu pidettiin Etelä-Savon ympäristökeskuksessa Tarkastellut yleiskaavalliset vaihtoehdot Kaavan aloitusvaiheessa laadittiin yleiskaavallinen tarkastelu laajemmalle kokonaisuudelle ulottuen lännessä Pertunmaalle johtavaan Honkaniementiehen ja kunta-rajaan, kuva 22. Kaavan tarkastelualue rajattiin kuitenkin suppeammaksi maanomistajien kuulemisvaiheen jälkeen, kun osa maanomistajista tahtoi irtaantua kaavahankkeesta.

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy PERUVESI-VIHANTASALMI MATKAILUN MASTER PLAN FCG Finnish Consulting Group Oy Peruvesi-Vihantasalmi matkailun Master Plan I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

3.5 Osayleiskaavan muutoksen tavoitteet

3.5 Osayleiskaavan muutoksen tavoitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 22 (32) Kuva 22: Aloitusvaiheen kaava-aluerajaus Kuva 23: Aloitusvaiheen kaava-alueen havainnekuva 3.5 Osayleiskaavan muutoksen tavoitteet Kaavan tavoitteena

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI

SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI SAVONLINNAN KAUPUNKI SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI Rantayleiskaavan muutos koskee Savonlinnan kaupungin Rönkönvaaran kylässä sijaitsevaa Saunaniemen tilaa RN:o 3:32. SELOSTUS Tekninen

Lisätiedot

Rantasalmen kunta. Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012. Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa

Rantasalmen kunta. Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012. Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa Rantasalmen kunta Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE HELMIKUUN 10. PÄIVÄNÄ PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA RANTASALMI;

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk.

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk. S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA Uutelan asemakaava Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.2.2014 P188-P18868 Kaavaselostus, ehdotus

Lisätiedot

strateginen yleiskaava

strateginen yleiskaava strateginen yleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.5.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki. Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kauhavan kaupunki. Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(14) Kauhavan kaupunki Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 62 Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista,

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V as taanottaja Keuruun kaupunki A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P äivämäärä 1.10.2012, tark. 19.12.2013 KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 1 T arkastus 17.6.2014 P äivämäärä 1.10.2012,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Hailuodon kunta OJAKYLÄN PELTOKUUSIKON ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA ASIKKALA PULKKILA Vähä-Ranta RN:o 4:129 VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.11.2014 1 Tämä kaavaselostus koskee 18.11.2014 päivättyä Vähä-Rannan ranta-asemakaavan kaavakarttaa. Tunnistetiedot

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA

POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RANTASALMEN KUNTA POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P192-P19248 Kaavaselostus Savolainen Lilian

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos

Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos Virolahden kunta YLEISKAAVASELOSTUS Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos EHDOTUS 29.10.2014 1 VIROLAHDEN KUNTA VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOHDANTO Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue

Lisätiedot

UTSJOEN KUNTA UTSJOEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUALUE. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.03.2012 UTSJOEN KUNTA U T S J O K I

UTSJOEN KUNTA UTSJOEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUALUE. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.03.2012 UTSJOEN KUNTA U T S J O K I TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY UTSJOEN KUNTA OHCEJOGA GIELDA UTSJOEN KUNTA UTSJOEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA 20.03.2012 Tark.06.07.2012, 22.11.2013, 9.12.2013 SUUNNITTELUALUE Yleiskaava-alueeseen sisältyy

Lisätiedot

KERIMAAN RANTA-ASEMAKAAVA

KERIMAAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITE 2 1 KERIGOLF OY, PUIKKARI OY, OSMO VEPSÄLÄINEN KERIMAAN RANTA-ASEMAKAAVA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pöyry Environment Oy Valtakatu 25 FI-53100 Lappeenranta

Lisätiedot

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita.

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi PORVOON KAUPUNKI KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. 16.11.2010 Laatija

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

Herrankukkaron asemakaava

Herrankukkaron asemakaava NAANTALIN KAUPUNKI Herrankukkaron asemakaava P23098P001 1 (16) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelun lähtökohdat... 2 3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet...

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot

VANOSEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LISÄSELVITYSALUE

VANOSEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LISÄSELVITYSALUE VANOSEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LISÄSELVITYSALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavaan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2013

KAAVOITUSKATSAUS 2013 Mäntyharjun kunta Tekniset palvelut KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tekninen lautakunta 10.12.2013 68 Kunnanhallitus 13.01.2014 1 2 Kaavoituskatsaus 2013 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. KAAVOITUKSEEN VAIKUTTAMINEN...

Lisätiedot

JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ

JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ KAAVASELOSTUS 22.7.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ Asemakaavan

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä mm. seuraavasti:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.3.2014 KONTIOLAHDEN KUNTA LEHMO ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KAAVASELOSTUS Luonnos 1.3.2014 Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA

Lisätiedot