Alahärmä-Kauhava-Kortesjärvi-Ylihärmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alahärmä-Kauhava-Kortesjärvi-Ylihärmä"

Transkriptio

1 HALLINNON JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Yhdistymissopimukseen liitettävä hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelma siitä, miten kuntien palvelurakenteita sovitetaan yhteen taloudellisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi Alahärmä-Kauhava-Kortesjärvi-Ylihärmä

2 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUHAVAN KAUPUNGIN VISIO TAVOITTEET HALLINNOLLE JA JOHTAMISEN KEHITTÄMISELLE TAVOITTEET UUDEN KUNNAN TALOUDELLE UUDEN KUNNAN TAVOITEORGANISAATIO PALVELUJA OHJAAVAT PERIAATTEET PALVELUJEN KEHITTÄMISEN JA NIIDEN JOHTAMISEN TAVOITTEET TOIMIALOITTAISET KUVAUKSET KEHITTÄMISTOIMI KONSERNIJOHDON PALVELUT Haasteet Uusi toimintamalli Muutokset nykyiseen OPETUSPALVELUT Haasteet Uusi toimintamalli Muutokset nykyiseen VAPAA-AIKAPALVELUT Haasteet ja kehitys Uusi toimintamalli Muutokset nykyiseen SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Haasteet ja kehitys Uusi toimintamalli Muutokset nykyiseen TEKNINEN TOIMI Haasteet ja kehitys Uusi toimintamalli Muutokset nykyiseen YHTEENVETO TOIMINNALLISISTA JA TALOUDELLISISTA VAIKUTUKSISTA... 18

3 3 (18) 1 Kauhavan kaupungin visio Strategisen kuntayhdistymisen avulla perustetaan lukien uusi kunta, Kauhavan kaupunki. Uusi Kauhava on elinvoimainen, väestöltään ja taloudellisilta voimavaroiltaan vahva, viihtyisä ja vetovoimainen kunta, joka järjestää asukkaidensa palvelut kilpailukykyisesti. 2 Tavoitteet hallinnolle ja johtamisen kehittämiselle Uuden kunnan hallinnon ja johtamisen kehittämistavoitteina ovat: Johtamisen, hallinnon ja palvelujen tehokas järjestäminen Virtaviivainen, tehokas ja palveluhenkinen organisaatio, jossa päätöksenteko on mahdollisimman lähellä asiakasta Kuntatyönantajan vetovoiman vahvistaminen henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisellä 3 Tavoitteet uuden kunnan taloudelle Uuden kunnan talouden tavoitteet ovat: Kuntatalous pysyy tasapainossa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, eikä uutta toiminnallista alijäämää synny. Vuosikate ilman yhdistymisavustuksia riittää kattamaan vähintään nettoinvestoinnit vuodesta 2009 alkaen Palvelut järjestetään kohtuullisella veroprosentilla tavoitteena Etelä- Pohjanmaan keskiarvo Nettokäyttötalousmenot asukasta kohti laskettuna alittavat Etelä-Pohjanmaan keskiarvon viimeistään vuonna 2010 Palveluja ulkoistetaan, jos se on kokonaistaloudellisesti edullista

4 4 (18) 4 Uuden kunnan tavoiteorganisaatio Seuraava esitys perustuu viranhaltijoiden yhteistyössä laatimiin esityksiin organisaatioiden nykytilasta, kehittämishaasteista sekä uuden kunnan organisaatiosta alkaen. Tausta-aineistona suunnittelussa on käytetty seuraavia: - kustannusvertailut kunnista Tilastokeskuksen talous- ja toimintatilaston mukaan - palvelurakenteen muutostarpeet väestöennusteiden pohjalta - kuntien nykytilakuvaukset - laaditut strategiat ja selvitykset Organisaatiokaavio Kehityskeskus Maankäytön ja kaavoituksen ohjaus Asuntotoimen kehittäminen Konsernijohdon palvelut Hallintotoimi -Henkilöstöpalvelut - Taloushallinto -Tietohallinto -Yleiset hallintoja toimistopalvelut -Yleinen hankintaosaaminen Konsernijohto Elinkeinoasiat, maaseutu- ja lomatoimi Opetuspalvelut (esi- ja perusopetus, lukio, kirjasto, kansalais- ja musiikkiopistot) Vapaa-aikapalvelut (kulttuuri, nuoriso, liikunta ja museot) Yhdyskuntatekniset palvelut Rakennustarkastus ja ympäristönsuojelu Maankäyttö, kaavoitus ja mittaus Perusturvapalvelut Tekniikan- ja tuotannolliset tukipalvelut Tilapalvelut Kuljetukset Ruokapalvelut Sosiaali-, hoiva- ja vanhus-, terveyspalvelut ja ympäristöterveydenhuolto Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

5 5 (18) 5 Palveluja ohjaavat periaatteet 5.1 Palvelujen kehittämisen ja niiden johtamisen tavoitteet Asukkaiden tarpeita vastaavien laadukkaiden palveluiden tarkoituksenmukainen, taloudellinen ja tehokas järjestäminen Palvelujen järjestäminen asiakaslähtöisinä prosesseina ja toiminnallisina kokonaisuuksina Lähipalvelujen turvaaminen kunnan eri osissa Lakkautettaviin kuntiin perustettavien palvelutoimistojen kehittämisen lähtökohtana ovat kunnalliset monipalvelut ja valtionhallinnon yhteispalvelut Palveluiden kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen Perusturvan toiminnan taloudellisuus, tehokkuus ja vaihtoehtoiset toimintaja hallintomallit selvitetään vuoden 2010 loppuun mennessä Tietojärjestelmien yhteensovittaminen ja teknologian hyödyntäminen sisäisten ja ulkoisten palvelujen järjestämisessä Uusi peruskunta myy taloushallinto- ja muut tukipalvelut kuntayhtymälle ja konserniyhtiöille Elinkeinotoiminnan edellytysten kehittäminen Härmänmaan Yrittäjyyden osaamis- ja palvelukeskuksen avulla Palveluiden suunnittelun yleisiä taustalla olevia periaatteita: Joustavuus Alueen tuntemuksen hyödyntäminen Pienten yhteisöjen säilyminen ja yhteistyön tiivistäminen Avoimuus Tasapuolisuus Läheisyysperiaate asiakaspalvelussa Hyvä tiedottaminen

6 6 (18) 6 Toimialoittaiset kuvaukset 6.1 Kehittämistoimi Kehityskeskus on elinkeino-, maaseutu- ja lomitustoimet sekä kunnan yleisen kehittämisen samaan toiminnalliseen kokonaisuuteen yhdistävä, uuden kunnan tulevaisuuden kehittämiselle strategisesti tärkeä asiantuntija-organisaatio Sillä on tiivis yhteys osaamiskeskittymiin, yrittäjäkenttään, maankäytön ja asumisen suunnitteluun, kuntamarkkinointiin ja tiedotukseen. Päätöksenteossa huomioidaan tehostetusti elinkeinoasioiden merkittävyys. yrityspalveluneuvoja yrityspalvelusihteeri Kehitysjohtaja maaseutupäällikkö maaseutuasiamies toimistosihteeri lomituspalvelupäällikkö 3 johtavaa lomittajaa lomittajat 6.2 Konsernijohdon palvelut Konserninjohdon palveluiden toiminnan ydin on palvella muuta kuntaorganisaatiota tuottamalla sille hallinnon palveluja. Tämän ohella konserninjohdon palvelut tuottavat kuntapäätöksentekijöille johtamisessa tarvittavaa informaatiota. Konserninjohdon palveluiden toiminnallisena tavoitteena on keskittää palveluiden tuottamista yhteen paikkaan mahdollistaen erikoistumisen ja työnjaon avulla tehostumisen ja säästön. Henkilöstöä sopeutetaan luonnollisen poistuman kautta mahdollisimman laajasti, mikä tarkoittaa jatkossa nykyistä pienempää henkilöstömäärää hallinnon palveluissa.

7 7 (18) Taloudellisena tavoitteena on toteuttaa hallinnon palvelut noin euroa matalammalla kustannustasolla nykytilanteeseen verrattuna Haasteet Yleisenä haasteena uudessa kunnassa on toiminnan sopeuttaminen olemassa oleviin taloudellisiin resursseihin. Kunnassa tulee siis noudattaa kaikissa toimialoissa ja palvelualueissa talouden näkökulmasta sopeuttavaa strategiaa. Konserninjohdon palvelujen haasteena on tehokkaan työnjaon aikaansaaminen. Tämä tehtäväalue on tyypillisesti sellainen, jossa kussakin kunnassa on tehty samaa tehtävää ja nykytilanne pitää sisällään päällekkäisyyttä. Tehokkaassa organisointimallissa tehtäväalueisiin liittyvä päällekkäisyys puretaan ja tehtävien hoitoon suunnitellaan tehokas ja toimiva työnjako. Samalla on syytä pohtia työn mitoitusta ja itse tekemisen ja mahdollisen palveluoston suhdetta. Mitoitukseen liittyy myös kysymys siitä miten sosiaali- ja terveyspalvelut jatkossa ratkaistaan. Mikäli uusi kunta tuottaa terveydenhuollon- ja sosiaalitoimen palvelut kuntaa laajemmalla yhteistoiminta-alueella, perusturvahenkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen. Tämä arviolta puolittaa kunnan henkilöstömäärän, ja tällä on vaikutusta myös sisäisten palvelujen mitoitukseen. Keskeiset kehittämisalueet konsernijohdon palvelujen kehittämisessä ovat: Työnjako ja tehostaminen Haasteina ovat päällekkäisyyksien purkaminen, ja työnjaon selkiinnyttäminen sekä erikoistuminen eri tehtäväalueille. Näin saavutetaan haavoittuvuuden poistaminen ja tämän hyödyntäminen tuottavalla tavalla. Työn mitoitus suhteessa yhteistoiminta-alueratkaisuun Henkilöstömäärä mitoitetaan perusturvan yhteistoiminta-alueen organisaatioratkaisun mukaisesti. Henkilöstömäärän puolittuminen vaikuttaa sisäisen palvelun tarpeeseen. Sisäisten palveluiden hankinta jatkossa alueellisilta yhteistyökumppaneilta Sisäiset palvelut tuotetaan omassa organisaatiossa, ellei ulkoistaminen ole kokonaistaloudellisesti edullista.

8 8 (18) Uusi toimintamalli Uudessa toimintamallissa konsernijohdon palvelut ovat pääasiassa sisäisiä palveluja ja ne suuntautuvat toimialojen palvelemiseen ja kuntakonsernin johdon palveluihin. Kuntajohdon palvelut muodostuvat päätöksenteon tuesta, erilaisista raporteista ja tiedon koostamisesta toiminnan ohjauksen tarpeisiin. Osana johdon sisäisiä palveluja on myös osto-osaamisen ja hankinnan kehittäminen. Maankäyttö ja kaavoitus ovat palveluja, joita konserninjohto hankkii joko omalta organisaatiolta tai ulkopuolisilta yhteistyötahoilta. Sisäiset toimialojen toimintaa tukevat palvelut jakautuvat seuraaviin osa-alueisiin: Konsernijohdon palvelut Yleishallinto Henkilöstöhallinto Taloushallinto Tietohallinto Kehittämishaasteena edellä listatun osalta on henkilöstömitoituksen pohdinta kussakin tehtäväkokonaisuudessa. Konsernijohdon palveluja tulee jatkossakin suunnitella ja johtaa siten, että luontaisen poistuman mahdollistama henkilöstön vähentäminen hyödynnetään, minkä lisäksi henkilöstöä uudelleensijoitetaan tarpeen mukaan Muutokset nykyiseen Toiminnan laatu Työn uudelleen organisointi ja suurempi työntekijämäärä mahdollistavat sijaisten ja tilapäisten työntekijöiden saatavuuden. Lisäksi tilanne mahdollistaa erikoistumisen ja parantaa tehtävien hoidon laatua.

9 9 (18) Johtamisen kannalta tärkeiden asiantuntijaresurssien keskittäminen. Palvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti ja pääsääntöisesti yhden luukun periaatteella Tietotekniikan hyödyntäminen täysimääräisesti. Palvelun hakijan aseman selkiytyminen toimintatapojen ja palvelun laadun yhtenäistyessä Kustannukset Kustannustehokkuuden avaimia ovat ydintehtävien keskitetty hoito ja tehtävien kriittinen tarkastelu sekä perusturvan yhteistoiminta-alueen taloushallinto- ja muiden tukipalvelujen toimivuus. Henkilöstökustannusten vähenemä tavoitetilassa noin euroa 6.3 Opetuspalvelut Haasteet Oppilasennuste Oppilasennusteen mukaan oppilasmäärät laskevat tarkastelujakson aikana noin 12 %. Kouluverkko sopeutetaan väheneviin oppilasmääriin. Opetustoimen kustannukset on sopeutettava valtionosuusrahoitukseen Uusi toimintamalli Opetustoimen tavoitteena on sopeuttaa toimintansa pienenevistä oppilasmääristä aiheutuvaan kysynnän vähenemiseen. Sopeutus tehdään ensisijaisesti kouluverkkoa supistamalla ja hyödyntämällä opetushenkilöstön eläköityminen. Uuteen kuntaan rakennetaan toiminnallinen ja taloudellinen kouluverkko, joka perustuu lähi- ja yhtenäiskouluperiaatteeseen. Opetusta tarjotaan kaikilla neljällä uuden kunnan osa-alueella. Molemmat lukiot säilyvät omina yksikköinään opetustoimen valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen asti. Sen jälkeen muodostetaan yksi lukio, jolla on kaksi toimipistettä.

10 10 (18) Jatkossa opetustoimen toteutuksessa tähdätään merkittävästi alempaan kustannustasoon vuoteen 2010 mennessä. Arvio säästöstä on noin 1,5 milj.. Hallinto ja tukipalvelut: Opetuspalvelujen hallintoyksikkö Hallintopalveluista hankitaan toimisto-, palkka-, talous-, tietohallinnon sekä hankinta- ja laskentayksikön palvelut Toimitilat ja tuotannolliset (siivous- ja kiinteistöjen huoltopalvelut) tukipalvelut hankitaan teknisiltä palveluilta. Ruokapalvelut ostetaan ravintohuollon toimintayksiköltä Toimipisteiden määrä tutkitaan huomioiden taloudellisuus ja nykyiset toiminnot Kirjasto Kirjastolaitos yhdistyy yhdeksi kokonaisuudeksi. Organisaatio on yhden johtajan alaisuudessa toimiva laitos, jolla on palvelupisteitä kunnan osa-alueilla. Kirjastotoimen tavoitteena on tuottaa riittävän kattavat kirjastopalvelut kustannustehokkaasti. Toiminnan sopeuttaminen tehdään työnjakoa tehostamalla ja karsimalla päällekkäisyyttä. Kirjastolaitos yhdistyneessä kunnassa Pääkirjasto SeAmk:n Yrittäjyyden yksikön kirjasto Kirjastoauto Ylihärmän lähikirjasto Alahärmän lähikirjasto Kortesjärven lähikirjasto

11 11 (18) Muutokset nykyiseen Toiminta ja laatu Tehokas sivistyspalvelujen organisaatio Oleellisesti pienempi, joustava henkilöstöresurssi Syntyvä yksi lukio Uudet yhtenäiset perusopetuskoulut Tavoitteena on toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset oppilasryhmät Uusi organisaatio mahdollistaa työn tekemisen tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla. Toinen laadullinen muutos on sijaisuuksien ja lomituksen tehostuminen, joten ammatillista osaamista saadaan myös sijaisuuksien hoitoon. Kustannukset Mahdollisuus opetustoimen kustannusten alentamiseen syntyy seuraavista tekijöistä: Luonnollinen poistuma, erityisesti eläköityminen lähivuosina Kouluverkon kehittäminen Hallinnon ratkaisut Säästötavoite 1,5 milj. euroa Opetustoimen kustannuksiin voidaan vaikuttaa pääasiassa kahdella tekijällä: opetustuntien määrä (tuntikehys) ja opetusryhmien määrä ja koko (kouluverkko). Muutosten tulee olla hallittuja ja strategiseen suunnitteluun perustuvia. Esimerkiksi kouluverkkoa tulee suunnitella ottaen huomioon väestömuutokset, muuton alueellinen vaikutus uuden kunnan sisällä, koulurakennuksiin kohdistuva investointitarve ja uuden kunnan strategiset palvelutavoitteet. Uusi alueeltaan ja asiakaspohjaltaan laajempi kunta antaa uusia mahdollisuuksia kouluverkkoa suunniteltaessa. Toiminnan taloudellisuus syntyy tehostuneesta työnjaosta ja viranhaltijatyöpanoksen joustavasta käytöstä suhteessa tarpeeseen.

12 12 (18) 6.4 Vapaa-aikapalvelut Haasteet ja kehitys Vapaa-aikatoimintaan käytettävien resurssien kehitystyö on läheisesti kytköksissä alueen kirjastojen, kansalaisopistojen ja musiikkiopistojen toimialueilla tehtäviin ratkaisuihin. Kunnalliset vapaa-aikapalvelut toteutetaan ensisijaisesti lähipalveluina. Tämä edellyttää sekä henkilö- ja tilaresurssien, että toimintavarojen tarkkaa kohdentamista. Vapaa-aikasektorilla tulee olemaan kasvava ja usein ratkaiseva merkitys kunnan kilpailukyvylle Uusi toimintamalli Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi sekä museot muodostavat jatkossa yhden palvelutuotantokokonaisuuden, joka vastaa vapaa-aikaan liittyvistä palveluista. Palvelukokonaisuudessa toiminta toteutetaan tiimimallilla. Henkilöresurssien yhdistäminen ja keskitetty johtaminen avaavat uusia toimintamuotoja, joiden avulla vapaa-aikapalvelut saadaan ohjattua kustannustehokkaasti keskeisimmille kohderyhmille. Palvelutarjonta suhteutetaan käytettävissä oleviin resursseihin. Vapaa-ajan kokonaispalveluprosessi Liikunta Kulttuuripalvelut Nuorisopalvelut Museot

13 13 (18) Muutokset nykyiseen Toiminta ja laatu Vapaa-aikatoimen laatu ja toiminnallinen tehokkuus paranee henkilöstömäärää lisäämättä. 6.5 Sosiaali- ja terveystoimi Haasteet ja kehitys Väestön väheneminen 1375 henkilöllä vuoteen 2025 (vuoden 2006 väestömäärästä) Väestön ikääntyminen (yli 75-v.), lisäys 609 henkilöllä vuoteen 2025 vuoden 2005 tilanteeseen nähden (1865 hlöä) Talouden vaatimukset Perusturvan visio toiminnan kehittämiseksi vuoteen 2020: Edistää kuntalaisten hyvinvointia tuottamalla laadukkaita ja ihmisläheisiä perusturvan palveluja. Tavoitteena on terve, toimintakykyinen ja hyvinvoiva kuntalainen. Haasteen perusturvan palvelurakenteelle asettaa palvelujen tarkoituksenmukainen saavutettavuus ja tehokkuus. Lähipalvelupisteiden toiminta edellyttää työntekijöiltä laaja-alaista osaamista. Tavoitteena on myös palveluprosessien luominen mm. elämänkaarimallia hyödyntäen, mikä toteutuu selkeimmin ikääntyvien palveluissa. Palvelujen järjestämisessä on huomioitu näiden lähtökohtien asettamat haasteet ja mahdollisuudet. Palvelujen järjestämisvastuu on perusturvayhteistyön alkaessa kuntayhtymällä, mutta vaihtoehtoiset organisointimallit selvitetään vuoteen 2010 mennessä. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti palveluprosesseja kehittämällä. Arvioidut kustannussäästöt vuoteen 2010 mennessä ovat noin 2 milj. euroa.

14 14 (18) Uusi toimintamalli Lähipalvelua on palvelu, jota väestö tai ainakin osa asukkaista käyttää toistuvasti, jopa päivittäin. Lähipalvelut tarjotaan kuntalaisille lähiympäristössä, niiden piiriin on helppo hakeutua, tai ne tuodaan ihmisille kotiin. Lähipalveluna järjestetään jatkossa kunkin nykyisen kunnan alueella seuraavat palvelut: Varhaiskasvatus Päivähoitopalvelujen käyttöön/ hakemiseen liittyvä ohjaus Perhepäivähoito, päiväkotihoito, ryhmäperhepäivähoito Erityispäivähoito Sosiaalityö Perussosiaalityö Varhainen puuttuminen, lastensuojelutarpeen arviointi, perustason tukitoimet ja perhetyö Toimeentuloturva Toimeentulotukihakemusten vastaanotto ja mahdollinen käsittely Vanhustenhuolto Kotihoito Palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen Laitoshoito Perusterveydenhuolto Neuvolatoiminta Näytteenotto Poliklinikkatoiminta Hammashuolto Työterveyshuolto Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

15 15 (18) Perusturvan ydinprosessit Perusturvan yhtymähallitus Väestön tarveryhmät Ydinprosessit Ikääntyneiden palvelut Vanhustyön johtaja Sosiaalipalvelut Sosiaalijohtaja Terveyspalvelut Ylilääkäri Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonnan johtaja LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT Tavoite: Lasten ja nuorten kasvun tukeminen ja nuorten aikuisuuden vahvistaminen AIKUISVÄESTÖN PALVELUT Tavoite: Aikuisväestön toimintakyvyn vahvistaminen IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT Tavoite: Ikäihmisten hyvän elämänlaadun turvaaminen ja ikäihmisten itsenäisen asumisen tukeminen Tukipalvelut Kuntayhtymän johtaja Kehittämistavoite: Terve, toimintakykyinen ja hyvinvoiva kuntalainen Muutokset nykyiseen Toiminnan laatu Vanhuspalveluissa toimintamallin muutos sinänsä ei vaikuta palvelujen käytön määrään, mutta palvelutarve kasvaa vanhusten määrän lisääntyessä. Oikealla hoidon porrastuksella voidaan vaikuttaa oleellisesti kustannuksiin. Vanhustenhuollon palvelut ovat pääsääntöisesti lähipalveluja. Alueella yhteisesti käytössä olevat laitospaikat tuovat eniten muutosta aikaisempaan käytäntöön. Etäisyys joihinkin palveluihin voi kasvaa, mutta osaamisen keskittämisellä pystytään palvelun laatua parantamaan. Keskitetyn johdon alaisuudessa toimivan erityishenkilöstön liikkuvuudella on mahdollista olennaisesti vähentää asiakkaasta etääntyvien palvelupisteiden määrää. Päivähoidon käyttöön vaikuttaa lasten määrän lisäksi subjektiivinen oikeus päivähoitopalveluihin.

16 16 (18) 6.6 Tekninen toimi Kustannukset Ennalta ehkäisevällä työllä voidaan hillitä menojen kasvua. Toimintojen keskittämisellä saadaan rationalisointihyötyjä. Elatustuki siirtyy Kelalle vuoden 2009 alusta kustannuksineen. Tämän nettovaikutusta ei vielä pystytä arvioimaan. Vuodesta 2005 vuoteen 2030 mennessä 0 6-vuotiaiden lasten määrä vähenee noin sadalla lapsella. Lasten määrän vähentyminen painottuu vuoden 2020 jälkeiseen aikaan. Tästä aiheutuvasta lasten päivähoitotarpeen vähentymisestä arvioidaan seuraavan esim. 23 perhepäivähoitajan tai viiden päivähoitoryhmän / n. 15 työntekijän vähennys. Tämä on laskettu vuoden 2004 väestöennusteen mukaan, uuden, juuri ilmestyneen ennusteen mukaan 0-6-vuotiaiden lasten määrä vähenee vuoteen 2025 mennessä 11 lapsella. Vanhuspalveluissa väestön ikärakenteen muutos johtaa väistämättä lisäresurssien tarpeeseen ja kustannusten kasvuun. Palvelurakennetta uudistamalla ja ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpitoon panostamalla, pyritään hillitsemään kustannusten nousua. Kustannuksia pyritään hillitsemään mm. panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin, omaishoitoon, kotihoitoon, kuntouttavaan intervallihoitoon ja kotiuttamisprosessiin. Joustava laitospaikkojen käyttö tuo taloudellisuutta. Myös toimiva varahenkilöjärjestelmä, keskitetty rekrytointi ja henkilöstön joustava käyttö lisää työajan käytön tehokkuutta. Kustannussäästöt yhteensä vuoteen 2010 mennessä noin 2 milj. euroa (erillinen liite) Haasteet ja kehitys Teknisen toimen organisaation tulevaisuuden haasteena on kustannustehokkuuden vaatimuksiin vastaaminen Uusi toimintamalli Palvelut toteutetaan sekä ostopalveluina, että omana työnä. Ostopalveluita käytetään aina, kun se on kokonaistaloudellisesti edullista. Tällöin oma organisaatio pienenee.

17 17 (18) Henkilöstömitoitus tai ostettavan työn määrä määräytyy osin palvelutason mukaan, joten palvelutason asettaminen ja johtaminen ovat sopeutuksen avaimia. Teknisen toimen luonnollisen poistuman kautta vapautuvista toimista/viroista vähintään ½ jätetään täyttämättä. Kustannussäästötavoite euroa. Teknisen toimialan palvelukokonaisuudet 14 Toimitilat Kiinteistönhoito, siivous, rakentaminen ja rakennuttaminen Nykyinen resurssointi toimitilapalveluissa on 81,71 henkilön työpanos. Yhdyskuntatekniikka Vesi-ja viemärilaitos, tiet, yleiset alueet, metsät, jätehuolto Nykyinen resurssointi yhteensä yhdyskuntateknisissä palveluissa on 25,7 henkilön työpanos. Prosessit Ympäristönsuojelu ja rakennustarkastus Nykyinen resurssointi ympäristönsuojelussa ja rakennustarkastuksessa on 5,6 henkilön työpanos. Tukipalvelut Hallinto, kaavoitus ja mittaustoimi Nykyinen resurssointi tukipalveluissa on 11 henkilön työpanos. Luonnollisen poistuman kautta eläköityy vuoteen 2013 mennessä yhteensä 15,9 henkilöä. Luonnollisen poistuman Luonnollisen poistuman kautta eläköityy vuoteen kautta eläköityy vuoteen 2013 mennessä yhteensä 2013 mennessä yhteensä 7,9 henkilöä. 0,7 henkilöä. Luonnollisen poistuman kautta eläköityy vuoteen 2013 mennessä yhteensä 3,7 henkilöä. PricewaterhouseCoopers toukokuu 2007 Slide Muutokset nykyiseen Toiminnan laatu Tekniikka keskittyy yhteen toimipisteeseen Vuokratalot fuusioidaan yhdeksi yhtiöksi Vesi- ja jätevesihuolto yhtiöitetään Aluelämpöyhtiöt fuusioidaan Palvelutasomääritykset tehdään (kiinteistöt, toimitilat, kadut, jne.)

18 18 (18) Kustannukset Kulut tulevat tekniikassa palkatusta henkilöstöstä ja ostopalveluista. Eläköitymisestä saavutetaan noin euron kustannushyödyt Ostopalveluita, palvelutasomäärityksiä ja muita toimintoja kehittämällä saavutetaan lisäksi noin euron säästöt. Maksut ja taksat tarkistetaan kustannuksia vastaavaksi Tarpeettomasta kiinteistömassasta luovutaan Korjausvelkaa ei kerrytetä 7 Yhteenveto toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista Toiminnan laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat mm. Työn uudelleen organisointi ja suurempi työntekijämäärä tuottavat niin sanotun särkymävaran eli sijaisia ja korvaavia tekijöitä löytyy helpommin. Iso koko, monet saman alan osaajat erikoistuminen ja sijaistaminen mahdollistuu Mahdollisuus rakentaa puhtaalta pöydältä uusi kokonaisuus Asiakkaan kannalta asema selkiytyy, toimintatapojen ja palvelun laatu yhtenäistyy Yhdistymisen kustannusvaikutukset (=taloudelliset säästöt): Konsernijohdon palvelut Sivistystoimi Perusturva Tekninen toimi Yhteensä

Uusi Jyväskylä. Toimialaryhmien vastaukset työvaliokunnan esittämiin kysymyksiin

Uusi Jyväskylä. Toimialaryhmien vastaukset työvaliokunnan esittämiin kysymyksiin Uusi Jyväskylä Toimialaryhmien vastaukset työvaliokunnan esittämiin kysymyksiin Työvaliokunta 26.11.2007 Talous, hallinto ja henkilöstö 2 Toimialaryhmien yhteiset sekä taloutta ja henkilöstöä koskevat

Lisätiedot

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Konsultin taustaraportti 15.11.2007 Markus Pauni, FCG Efeko Oy 2 Sisällys: 1 JOHDANTO... 3 2 UUDEN KAUPUNGIN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Pekka Ala-Mäenpää Terttu Liesmäki Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Elokuu 2010 Kuntaliitosesiselvitys Alavus ja Töysä 1. JOHDANTO... 3 2. KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 2.1. Laki kunta-

Lisätiedot

Jokilaakson kaupunki

Jokilaakson kaupunki Jokilaakson kaupunki Harjavallan, Nakkilan, Kokemäen ja Ulvilan kuntaliitosselvitys Loppuraportti 28.11.2008 Selvitysmies Jarkko Majava, FCG Efeko Oy Sisältö Yhteenveto... 3 1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat...

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI 28.2.2014 YRITYSTAITO OY KURIKKA - JALASJÄRVI YHDISTYMISSELVITYS 2014 Sisältö Yhteenveto ja loppupäätelmät..4 1. Johdanto..6 1.1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat.7 1.2. Kuntarakennemuutosta ohjaava lainsäädäntö...8

Lisätiedot

TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012. Hannu Räsänen

TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012. Hannu Räsänen TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012 Hannu Räsänen Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat 3 2.1. Kuntarakenteiden uudistus 4 2.2. Kuntarakennemuutosta ohjaavat

Lisätiedot

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Sis. arvion Teuvan menestysmahdollisuuksista itsenäisenä kuntana TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Hannu Räsänen Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Sivistystyöryhmä

Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Sivistystyöryhmä Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Sivistystyöryhmä Sisältö 1. Johdanto 3 2. Nykytilan kuvaus 3 3. Palvelutavoitteet uudessa kunnassa 4 3.1. Visio 4 3.2. Perustehtävä 4 3.3. Toimintaa

Lisätiedot

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

SEINÄJOKI-JALASJÄRVI-KURIKKA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TYÖRYHMÄN TYÖRYHMÄRAPORTTI

SEINÄJOKI-JALASJÄRVI-KURIKKA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TYÖRYHMÄN TYÖRYHMÄRAPORTTI 1 SEINÄJOKI-JALASJÄRVI-KURIKKA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TYÖRYHMÄN TYÖRYHMÄRAPORTTI Seinäjoki 13.6.2013 Tehtäväksi annon mukaisesti työryhmä on tarkastellut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuutta

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA. Talousarvio 2014

PUNKALAITUMEN KUNTA. Talousarvio 2014 PUNKALAITUMEN KUNTA Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 1 Sisällys 1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 2 Yleisperustelut... 4 3 Organisaatiorakenne... 9 4 Talousarvion laadinta ja sitovuus... 12 5 Kunnan

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 2 2 Yleinen taloudellinen tilanne... 3 2.1 Talouden suhdannenäkymät 2015 2017... 3. 2.2 Valtionosuuksien leikkaukset...

Sisältö. 1 Johdanto... 2 2 Yleinen taloudellinen tilanne... 3 2.1 Talouden suhdannenäkymät 2015 2017... 3. 2.2 Valtionosuuksien leikkaukset... Talouden tervehdyttämisen ja tuottavuuden parantamisen linjaukset 4.6.2015 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Yleinen taloudellinen tilanne... 3 2.1 Talouden suhdannenäkymät 2015 2017... 3 2.2 Valtionosuuksien

Lisätiedot

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3 P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 1 3 Etelä-Savon menestyksen avaimet E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 6 9 : 2 6 PALVELEVA ETELÄ-SAVO 213 "Etelä-Savon menestyksen

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli Alue- ja kuntapalvelut Kehittämisselvityksiä 23/2006 Ritva Teräväinen Maijaliisa Junnila Markku Pekurinen Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011

Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011 Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011 Johdanto Kaupunginvaltuusto on määritellyt Mikkelin kaupungin visioksi Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Visio kuvaa Mikkelin

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi -

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi - SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS - uuden kunnan perustamiseksi - Seinäjoen kaupungin valtuuston hyväksymä 21.5.2007 Nurmon kunnan valtuuston hyväksymä 21.5.2007

Lisätiedot

Ehdotus kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain mukaiseksi suunnitelmaksi Vaasanseudulla 5.10.2006

Ehdotus kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain mukaiseksi suunnitelmaksi Vaasanseudulla 5.10.2006 1 Ehdotus kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain mukaiseksi suunnitelmaksi Vaasanseudulla 5.10.2006 2 1 Johdanto...3 2 Puitelaki...3 2.1 Puitelain tarkoitus ja lähtökohdat... 3 2.2 Puitelain

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti 2 (67) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ 4 2

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot