8 esitys maksusuunnitelmaksi kunnan myöntämälle Leader-hankkeen väliaikaisrahoituslainalle 130 Liperin hevosystäväinseura ry:n anomus kunnan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8 esitys maksusuunnitelmaksi kunnan myöntämälle Leader-hankkeen väliaikaisrahoituslainalle 130 Liperin hevosystäväinseura ry:n anomus kunnan"

Transkriptio

1 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Aika klo 17:00-19:45 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t Kokousasian otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä Valtuuston päätösten täytäntöönpano Vaivion vesiosuuskunnan lainantakaushakemus Liperin harrastajateatteriyhdistys ry Ristin kesäteatterin 8 esitys maksusuunnitelmaksi kunnan myöntämälle Leader-hankkeen väliaikaisrahoituslainalle 130 Liperin hevosystäväinseura ry:n anomus kunnan 9 väliaikaisrahoituksen myöntämisestä hevoskeskuksen LEADER-hankkeelle 131 Itä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö potilaan 11 valinnanvapaudesta tiedottaminen julkisissa terveyspalveluissa 132 Valtuustoaloite jouluruokailun järjestämisestä vähävaraisille 12 ja yksinäisille 133 Ajankohtaiset ja ilmoitusasiat 13

2 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Nimi Tehtävä Lisätiedot Saapuvilla olleet jäsenet Hakulinen Pauli jäsen Kivivuori Marja-Leena jäsen Koppinen Kirsi jäsen Kosonen Juha jäsen Kuittinen Tero jäsen Kummunmäki Juhani jäsen Kärki Piritta varajäsen Pitkänen Jorma puheenjohtaja Sormunen Piia jäsen Muut saapuvilla olleet Parkkinen Sanna valtuuston 2. vpj Raninen Hannu kunnankamreeri Sarkkinen Terttu hallintopäällikkö Tikka Tiina valtuuston 1. vpj Poissa Gröhn Marja-Leena varapuheenjohtaja Mikkanen Hannele kunnanjohtaja Reijonen Eero valtuuston pj. Allekirjoitukset Jorma Pitkänen puheenjohtaja Terttu Sarkkinen pöytäkirjanpitäjä Kirsi Koppinen, 128,129 puheenjohtaja Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tarkastusaika Juhani Kummunmäki pöytäkirjantarkastaja Piia Sormunen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Tarkastettu pöytäkirjan on nähtävillä kokousta seuraavana ar ki päivä nä kunnanvirastolla klo

3 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 124 Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajat KH 125 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Seuraavana pöytäkirjan tar kastusvuorossa ovat Juhani Kummunmäki ja Piia Sormunen. Valittiin Juhani Kummunmäki ja Piia Sormunen.

5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä KH 126 Liperin kunnan hallintosäännön 24 :n asian ottamisesta kunnanhal lituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallituksen, kunnanhallituksen puheen johtajan ja kun nan joh ta jan lisäksi hen kilöstö- ja talousasioissa kunnankamreeri. Asian ottamisesta lautakunnan käsi teltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen pu heenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Sään nön 25 :n mukaan kunnan vi ranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastami sesta ilmoi tettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä pää töksis tä, jot ka voidaan ottaa kunnanhallituksen ja lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöy täkirjaa ei tar kas te ta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Seuraavat pöytäkirjat ja muistiot ilmoitetaan kunnanhallitukselle: Viinijärven Taipaleen Jokirannan kun nal lis tek niikan rakentaminen, 2-vuoden takuutarkastus Vuoden 2015 kaavatievalaistuksen ra ken ta minen. Jyri VIII -alueen (osan) Tykkimiehentie ja osa Tykistöntietä sekä Ylämyllyn Ahokaspolku - Jau ho pol ku tievalaistukset, vastaanottotarkastus Jyri 7 alueen jvp, automaatiojärjestelmään liit tämi nen, 2 vuoden takuutarkastus pöytäkirja pöytäkirja pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunta, JP, JK pöytäkirja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, maakuntahallitus pöytäkirja Ylämyllyn Lahdensuon alueen (ositt.) kun nal listek nii kan rakentaminen (Vehnäpolun lisätyö 2013), 2-vuoden takuutarkastus pöytäkirja Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedokseen ja päättää, ettei niitä ote ta kuntalain 51 :n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Hyväksyttiin päätösehdotus.

6 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Valtuuston päätösten täytäntöönpano KH 127 Kunnanhallitus suorittaessaan kuntalain 56 :n mukaista päätösten laillisuusvalvontaa toteaa, että Liperin valtuusto on kokouksessaan tehnyt päätökset lain mukaisesti ja oikeassa järjestyksessä toimivaltansa rajoissa. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen kevyenliikenteen väylän rakentamisesta Liperin meijerin risteyksestä Sii ka salmen toimintakeskukseen. Asia lähetetään teknisen toimen valmisteltavaksi. Valtuuston päätöksistä ilmoitetaan asianomaisille pöytäkirjanotteella. Muuten päätökset merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi. Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: tekninen osasto Tiedoksi: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Liitteet 1 Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi Li perin meijerin risteyksestä Siikasalmen toimintakeskukseen

7 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Vaivion vesiosuuskunnan lainantakaushakemus 403/ /2012 KH 128 Liperin kunnan valtuusto on kokouksessaan myöntänyt Vaivion ve si osuus kun nal le omavelkaisen takauksen ilman vastavakuutta Liperin Osuuspan kin Vaivion Vesiosuuskunnalle myöntämälle rakennusaikaiselle lainalle 1 milj. euroa, valtuuston tekemän periaatepäätöksen mu kai sesti. Lainatakaus on myönnetty saakka. Kuntalain 13 mukaan valtuusto päättää takaussitoumuksen tai muu vakuuden an ta mi ses ta toisen velasta. Uuden kuntalain 129 mukaan kunta voi myöntää ta kauk sen tai muun vakuuden jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tu kioh jel maan tai yksittäiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annettuun palve lu vel voit tee seen. Vaivion vesiosuuskunta on lähettänyt kuntaan uuden lai nan ta kaus hake muk sen aiemmin myönnetyn lainantakauksen jatkoksi Liperin Osuuspankin myön tä mäl le sadanviidenkymmenentuhannen ( ,00) euron määräiselle lai nal le. Laina-aika saakka, korko Op-prime + 1,0 %, ja luottolimiitti se kä takaus voimassa saakka. Luottolimiitissä on Liperin kunnan takaus. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen ilman vas ta va kuut ta Liperin Osuuspankin Vaivion vesiosuuskunnalle myöntämälle sadan vii den kym me nen tu han nen ( ,00) euron määräiselle lainalle. Lai na-aika on saakka, korko Op-prime + 1,0 %, ja luottolimiitti sekä takaus ovat voimassa saakka. Luottolimiitissä on Liperin kunnan takaus. Jorma Pitkänen ja Tero Kuittinen poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ja päätök sen teon ajaksi (syy: intressijäävi). Kirsi Koppinen valittiin puheenjohtajaksi tämän ja seuraavan pykälän ajaksi. Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: valtuusto / vesiosuuskunta Tiedoksi: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Liitteet 2 Liperin Osuuspankin lainalupaus Vaivion vesiosuuskunnan lainasta 3 Vaivion vesiosuuskunnan lainantakauksen jatkohakemus

8 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Liperin harrastajateatteriyhdistys ry Ristin kesäteatterin esitys maksusuunnitelmaksi kun nan myöntämälle Leader-hankkeen väliaikaisrahoituslainalle 321/ /2012 KH 129 Liperin harrastajateatteriryhdistys ry esittää 3 vuoden maksusuunnitelmaa Li perin kunnan myöntämälle Leader-hankkeen väliaikaisrahoituslainalle. Harrastajateatteriyhdistys ry:lle on myönnetty 2012 Leader-hankkeen han ke aikais ta väliaikaisrahoitusta ,50 euroa. Koko lainan takaisinmaksuaika oli Harrastajateatteriyhdistys ry esittää, että he maksavat lainan takaisin kol mes sa erässä euroa (on maksettu), euroa ja loput 9.341,50 euroa. Kunnanhallitus hyväksyy Liperin harrastajateatteriyhdistys ry:n esityksen lainan ta kai sin mak sus ta: seuraava erä euroa ja 9.341,50 euroa Maksusuunnitelman toteutuessa lainasta ei peritä korkoa. Jorma Pitkänen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (syy: intressijäävi). Kirsi Koppinen toimi puheenjohtajana tämän pykälän aikana. Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: Liperin harrastajateatteriyhdistys ry, kirjanpito Tiedoksi: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Liitteet 4 Liperin harrastajateatteriyhdistys ry, Ristin kesäteatterin mak su suun nitel ma Liperin kunnan myöntämälle lainalle

9 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Liperin hevosystäväinseura ry:n anomus kunnan väliaikaisrahoituksen myöntämisestä he vos kes kuk sen LEADER-hankkeelle 318/ /2015 KH 130 Liperin hevosystäväinseura ry on suunnittelemassa ja toteuttamassa omis taman sa raviradan muuttamista monipuoliseksi hevoskeskukseksi. Ravirata ja sen ym pä ril lä oleva alue rakennettaisiin nykyaikaiseksi palvelukokonaisuudeksi. Hankkeen kokonaissumma on euroa ja anottu Leader - avustus on ja loppuosa omarahoitusta eli euroa sekä 1000 talkootyötuntia. Hankehakemus on jätetty , Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta on lausun to rakennushankkeen osalta. Joensuun seudun LEA DER-yh distyk sen hallitus on kokouksessaan 7/ esittänyt ELY-keskukselle han keen hyväksymistä hakemuksesta poiketen sekä rakentamisen että ka lus tohan kin to jen osalta 50 % tuella eli enintään eurolla kustannusarvion ol lessa yh teen sä euroa. ELY-keskuksen päätöstä hankeesta ei ole. Hevosystäväinseura ry on anonut ensin Liperin kunnanhallitukselta vä li ai kais rahoi tus ta euroa ja lähettänyt kuntaan uuden hakemuksen 7.9. jossa lainaa ano taan euroa, lainan takaisinmaksu Liperin kunnan valtuusto on päättänyt / 52, että kunta voi myöntää Lea der-hank kei den toteuttajille hankeaikaista lainaa enintään 50 % hankkeen Lea der-pää tök ses sä hyväksytystä kustannusarviosta ilman korkoa ja vakuutta, jo kai nen lainahakemus käsitellään kunnanhallituksessa erikseen. Kunnanhallitus myöntää Liperin hevosystäväinseura ry:lle Leader hankkeen hanke ai kais ta lainaa il man korkoa ja vakuutta euroa, lainan ta kai sin mak su aika Lainasta al le kir joi te taan erillinen velkakirja. Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: Liperin hevosystäväinseura ry Tiedoksi: kirjanpito Täytäntöönpano: Lisätietoja: Liitteet 5 Liperin Hevosystäväinseura ry:n anomukseen liittyvä P-K:n ELY-keskuk sen rakennusasiantuntijan lausunto rakennushankkeesta 6 Liperin Hevosystäväinseura ry:n anomus Liperin kunnanhallitukselle väli ai kais ra hoi tuk ses ta 7 Liperin Hevosystäväinseura ry:n hankekokouksen pöytäkirja 8 Liperin Hevosystäväinseura ry:n liite hankehakemukseen; investoinnit ja muut suoritettavat toimenpiteet ja laskennalliset kustannusarviot

10 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan ote Joensuun seudun LEADER-yhdistyksen hallituksen kokouk ses ta

11 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Itä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö potilaan valinnanvapaudesta tie dot tami nen julkisissa terveyspalveluissa 305/ /2015 KH 131 Aluehallintovirastot tekevät Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimeksiannosta alueillaan selvityksen potilaan valinnanvapauden tiedottamisesta julkisissa ter veys palve luis sa. Terveydenhuoltolain (1326/2010) nojalla potilas on vuoden 2014 alusta alkaen voi nut valita terveysaseman ja erikoissairaanhoidon yksikön kaikista Suomen julki sis ta terveysasemista ja sairaaloista. Myös vuodesta 2009 voimassa ollut laki so si aa li- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) lisää potilaan va lin nanmah dol li suuk sia. Selvityksen tarkoituksena on analysoida potilaan valinnanvapautta koskevaa sään te lyä sekä valinnanvapauden todellisia edellytyksiä julkisissa ter veys pal veluis sa. Kunnanhallitus antaa lausuntonaan Itä-Suomen aluehallintoviraston sel vi tyspyyn töön potilaan valinnanvapaudesta tiedottaminen julkisissa ter veys pal ve luissa liitteessä olevat vastaukset. Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: Itä-Suomen aluehallintovirasto Tiedoksi: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Liitteet 10 Itä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö potilaan va lin nan va paudes ta tiedottaminen julkisissa terveyspalveluissa 11 Valmisteltu vastaus Itä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön

12 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Valtuustoaloite jouluruokailun järjestämisestä vähävaraisille ja yksinäisille 235/ /2015 KH 132 Liperin perussuomalaiset ry:n valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen jouluruokailun jär jes tä mi ses tä vähävaraisille ja yksinäisille. Ruokailun järjestämistä on selvitetty Liperin kunnan ruokapalvelupäällikön ja perus suo ma lais ten edustajien kanssa. Aloitteen tekijöiden ajatuksena on, että ruokai lu järjestettäisiin eri vuosina eri taajamissa ja ensimmäisen kerran se jär jes tettäi siin Liperin kirkonkylässä koulukeskuksessa. Myös kolmas sektori haluttaisiin mu kaan ruokailun järjestämiseen, esim. lahjoitusten muodossa. Vähävaraisten ja yksinäisten jouluateria tarjottaisiin torstaina klo aikana. Varaudutaan1000 henkilön kävijämäärään ja ruokaa jaettaisiin niin kau an kuin sitä riittää. Ruokailun järjestämisen kokonaiskustannus olisi 8 /hlö eli raaka-aineet, käyttötarvikkeet ja työntekijäkulut huomioiden koko tilaisuuden kus tan nus ar vio on n euroa. Kunnanhallitus päättää jouluruokailun järjestämisestä. Kunnanhallitus päättää, että jouluruokailu järjestetään kunnan 140-vuotis juh lavuo den kunniaksi. Ote: Liperin perussuomalaiset ry, ruokapalvelupäällikkö Tiedoksi: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Liitteet 12 Valtuustoaloite jouluruokailun järjestämisestä vähävaraisille ja yksinäisille

13 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Ajankohtaiset ja ilmoitusasiat KH SiunSote 2. Kunnanviraston tila-asia 3. Lipertekin toimitusjohtajan tehväjärjestelyt 4. Joensuun seudun joukkoliikenne Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedoksi. Hyväksyttiin päätösehdotus.

14 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät , 131, 133 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain (365/1995) 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät , 132 Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 :n 2 momentin / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät , 132 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköposti: LIPERIN KUNNANHALLITUS Postiosoite: PL 20, LIPERI Käyntiosoite: Keskustie 10, LIPERI Telefaksi: Sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöy tä kir ja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muu ta näytetä, 7 päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asian osai sen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Liperin kunnanhallitukselle, on ilmoitettava - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan oikaisua - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuskirjelmän laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

15 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan oikaisua, alkuperäisenä tai viran puolesta oi keak si todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimusaika on luettava sekä asia kir jat, joihin oikaisuvaatimuksen hakija vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintokäyttölain (586/1996) 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus on toimitettu telefaksina tai sähköpostiviestinä, alkuperäinen oikaisuvaatimus on toimitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mi kä li päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Postiosoite: PL 1744, KUOPIO Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs, KUOPIO puh Telekopio: Sähköposti: Asiakaspalvelu: arkisin Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene. Kunnallisvalitus Pykälä Hallintovalitus Pykälä Muu valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: Pykälä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei ote ta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleises ti näh täväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimi tettu saan ti to dis tus ta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saan ti to dis tuk sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta

16 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä val ta kir ja sen mukaan kuin hallintokäyttölain (586/1996) 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päät ty mis tä. Jos valitus on toimitettu telefaksina tai sähköpostiviestinä, alkuperäinen valitus on toimitettava vii py mät tä valitusviranomaiselle. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät LISÄTIETOJA Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa siten kuin tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993) tai sen nojalla on säädetty. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 26.02.2014 Aika 26.02.2014 klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t 28-42 Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 15:00-16:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327 Kunnanhallitus Aika 03.08.2015 klo 13:30-16:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaus 329 197 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2011 630 Kunnanhallitus 14.11.2011 AIKA 14.11.2011 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 Kunnanhallitus Aika 24.11.2014 klo 17:00-19:20 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 231 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/2015 53. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/2015 53. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/2015 53 Sivistyslautakunta Aika 09.06.2015 klo 15:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) Sivistyslautakunta AIKA klo 18:00-19:35 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 15.09.2015 klo 17:00-19:00 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4 Käsitellyt asiat Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 Tekninen lautakunta 31.03.2015 AIKA 31.03.2015 klo 13:00-15:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 TEKNISEN TOIMEN PÄÄLLIKÖN ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 Kunnanhallitus 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 143 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 21.05.2014 klo 18:10-19:25 Paikka Kylmäojan koulu (Pohjatuulentie 6) Käsitellyt asiat :t 51-70 Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun hakemus REILA -

Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun hakemus REILA - KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 27.04.2015 klo 15:00-16:23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot