TtM, lehtori Pirjo Vuoskoski, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Terveysalan kampus, Savonlinna. kokemuksia ongelmaperustaisen oppimisen verkkosovelluksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TtM, lehtori Pirjo Vuoskoski, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Terveysalan kampus, Savonlinna. kokemuksia ongelmaperustaisen oppimisen verkkosovelluksesta"

Transkriptio

1 1 TtM, lehtori Pirjo Vuoskoski, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Terveysalan kampus, Savonlinna ARVIOINTI VERKKO OPINTOJAKSOLLA kokemuksia ongelmaperustaisen oppimisen verkkosovelluksesta Artikkelin tarkoituksena on kuvata opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia arvioinnista ongelmaperustaiseen oppimiseen perustuvalla verkko opintojaksolla. Tutkimuksen taustalla on kuuden Itä Suomen ammattikorkeakoulun yhteinen verkko opetuksen kehittämishanke, jossa tuotettiin muun muassa kuvaukset ongelmaperustaisen oppimisen (Problem Based Learning, PBL) ja projektioppimisen verkkosovelluksista yhdellä opintojaksolla. Hankkeessa syntyviä sovelluksia pilotoitiin kahdessa vaiheessa vuoden 2005 aikana. Pilotoinnin yhteydessä kerättiin tietoa sovellusten jatkokehittämistä varten. Johtamisen opintojakson PBL verkkosovelluksesta tietoa kerättiin opiskelijoiden sähköisistä portfolioista, haastattelemalla pilottiopintojakson toteutuksesta vastanneita opettajia ja pyytämällä opiskelijoita tuottamaan opintojakson lopussa kirjallinen kuvaus arviointiin liittyvistä kokemuksistaan. Aineiston analyysi toteutettiin kahdessa osassa soveltaen Perttulan kuvaamaa fenomenologis hermeneuttista analyysimenetelmää. Tulosten perusteella PBL verkkosovelluksen toteuttaminen ja jatkokehittäminen edellyttävät huomion kiinnittämistä oppimista tukevaa arviointia edistäviin ja rajoittaviin tekijöihin jo suunnitteluvaiheessa, mutta myös koko opintojakson toteutuksen ajan. JOHDANTO Arviointia on kuvattu eri yhteyksissä eri tavoin, esimerkiksi koulutuksen laadun näkökulmasta (Raivola 2000) ja koululaitoksen kokonaistuloksiin, opetussuunnitelmallisiin ratkaisuihin tai opettajien ja oppilaiden työhön liittyvien osatoimintojen yläkäsitteenä (Saari 2002). Oppimisen arviointi on perinteisesti jaoteltu arvioinnin käyttötarkoituksia kuvaavaan diagnostiseen (oppijoiden lähtötason selvittämiseen liittyvä), formatiiviseen (oppimisprosessin aikainen, oppijan ja opettajan toimintaa suuntaava) ja summatiiviseen (opetusjakson lopussa toteutettava, oppimistuloksiin kohdistuva) arviointiin (Saari 2002, 70 73).

2 2 Ongelmaperustainen oppiminen ja arviointi Ongelmaperustaisen oppimisen (Problem Based Learning, PBL) yhteydessä perinteistä lähestymistapaa arviointiin kuvataan riittämättömäksi (Cowdroy 1994, Hager & Butler 1994, Poikela, S. 1998; 2003, Poikela, E. 2002, Savin Baden 2003a,b). Cowdroyn (1994) mukaan ongelmaperustaisessa oppimisessa hylätään ajatus pysyvästä ja varmasta tiedosta, joka on luonnehtinut modernia ajattelua ja koulutusta. Hagerin ja Butlerin (1994) mukaan ongelmaperustainen strategia muuttaa arviointia tieteellisestä mittaamisesta (scientific measurement) harkitsevaan arviointiin (judgement), jossa oleellista on tuloksia tuottava prosessi sekä prosessiin vaikuttavien subjektiivisten tekijöiden huomioiminen. Eri tutkijat ovat korostaneet osaamisvaatimusten, ongelmaperustaisen pedagogiikan ja arviointitehtävien yhteensovittamisen tärkeyttä (Dochy & McDowell 1997, Chen 2000, Savin Baden 2003a,b, Bondemark, Knutsson & Broen 2004, Gijbels, Van de Watering & Dochy 2005). Chenin (2000) mukaan PBL:ssä arvioinnin tulee tukea oppijan itseohjautuvuutta ja yhdistyä sekä oppimisprosessiin että oppijan voimaantumisprosessiin. Ongelmaperustaisessa pedagogiikassa oppijaa ei nähdä vain arvioinnin kohteena vaan yhteistoimijana, jonka on oltava mukana arviointiprosessin alusta lähtien (Poikela, E. 2002, Poikela, S. 2003, Savin Baden 2003 a,b, Giles ym. 2004). Savin Badenin (2003a) mukaan PBL:ssä tavoiteltavaa osaamista edistävät parhaiten opiskelijoiden vertaisarviointi, opiskelijoiden ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen perustuva yhteisarviointi (kollaboratiivinen arviointi) sekä opiskelijan oman oppimisensa ja kehittymisensä tarkasteluun perustuva itsearviointi. Ongelmaperustaista oppimista ja arviointikäytänteissä havaittavaa muutosta on tarkasteltu myös käytössä olevien arviointimenetelmien näkökulmasta. On todettu, että suhteellisen pieni muutos

3 3 arviointikäytänteissä voi saada aikaan myönteisiä muutoksia opiskelijoiden toiminnassa ja oppimistuloksissa (Gijbels, van de Watering ja Dochy 2005). Muutosta on kuvattu muun muassa reflektiivisen kirjoittamisen opiskelijan oppimaan oppimista ja itsearviointia edistävänä vaikutuksena (Jensen & Denton 1991, Williams & Wilkinson 1999, Gijbels ym. 2005) sekä portfolioarvioinnin opiskelijan voimaantumista, opittujen asioiden syvällisempää ymmärtämistä, opitun soveltamista ja opiskelumotivaatiota edistävänä vaikutuksena (Bryant ja Timms 2000, Tiwari ja Tang 2003). Arviointi ongelmaperustaisella verkko opintojaksolla Ongelmaperustaisen verkko opiskelun yhteydessä arviointia on tutkittu vähän. Aiemmissa julkaisuissa arviointia on sivuttu esimerkiksi kuvattaessa ongelmaperustaiseen oppimiseen perustuvien verkko opiskelun lähtökohtia ja toteutusta eri koulutusaloilla (esim. Barg ym. 2000, Van der Veen ym. 2000, Donnelly 2004; 2005, Portimojärvi 2002; 2006) ja osana ohjattua työharjoittelua (esim. Strømsø, Grøttum & Hofgaard Lycke 2004). Portimojärven (2002) mukaan ongelmaperustaiseen verkko opiskeluympäristöön liittyvät painotukset ovat erilaisia verrattuna oppimateriaalikeskeisiin opiskeluympäristöihin, joka asettaa vaatimuksia myös arvioinnille. Donnelly (2004) kuvaa ongelmaperustaisen verkko opiskelun keskeisenä haasteena intensiivisen verkkovuorovaikutuksen muodostumista ja ylläpitämistä, joka arvioinnin näkökulmasta tarkoittaa jatkuvaa arviointia ja arviointikeskustelua ryhmässä, ryhmän jäsenten välillä, ryhmän ja tutorin välillä sekä yksittäisten opiskelijoiden ja tutorin välillä. EPeda hankkeessa verkko PBL sovelluksesta vastanneessa työryhmässä pilottiopintojaksoon liittyvän arvioinnin lähtökohdaksi asetettiin oppimisprosessin jatkuva arviointi. Tavoitteena oli, että opiskelijat saavat opintojakson aikana ja sen päättyessä mahdollisimman monipuolista tietoa omasta oppimisestaan ja kehittymisestään erilaisia arviointimenetelmiä hyödyntäen, ja että opiskelijat ovat

4 4 aktiivisia toimijoita oman oppimisensa arvioinnissa. Opintojakson loppuarviointi tapahtui hyväksytty/hylätty periaatteella, jonka lähtökohtana oli opiskelijan itsearviointi, vertaisarviointi ja tutorin (opettajan) antama arviointi. Arvioinnissa hyödynnettiin PBL tutoriaaleihin (pienryhmäistuntoihin) sisältyvää yhteistä arviointikeskustelua sekä portfolioarviointia, jonka osia olivat opiskelijan tutoriaalityöskentelyyn, tiedonhankintaan ja oppimiseen liittyvä kirjallinen itsearviointi, vertaisarviointi ja tutorin arviointi. Käytännössä portfolio koottiin sähköisessä muodossa oppimisalustalle (Moodle), jossa se oli kaikkien opintojaksolle osallistuvien nähtävissä. Tästä lähtökohdasta käsin tutkimuksen tavoitteena on kuvata arviointiin liittyviä kokemuksia ongelmaperustaiseen oppimiseen perustuvalla verkko opintojaksolla. Tutkimuksen kohteena ovat verkko opintojakson aikana arvioinnissa osallisina olleet opiskelijat ja opettajat sekä heidän merkityksinä ilmenevät kokemuksensa. Vaikka analyysin lähtökohtana on kokemusten yksilökohtaisuus, artikkelin ensisijainen tavoite on selvittää arviointiin liittyvien yksilökohtaisten kokemusten yhteisiä sisältöjä. METODOLOGINEN TAUSTA Käytän tässä tutkimuksessa fenomenologista lähestymistapaa, koska tutkimuskohde on tajunnallinen ja tulee esille kielellisinä merkitysrakenteina. Keskeistä fenomenologiassa on pyrkimys deskriptiivisyyteen, toisen ihmisen kokemuksen tavoittamiseen ja kuvaamiseen sellaisena, kuin se välittömästi ilmenee (ks. Giorgi 1988, Varto 1992, Perttula 1995). Tässä tutkimuksessa ymmärrän fenomenologian lähestymistapana, joka ohjaa kaikkia tutkimusvaiheita, oman ymmärtämisen arviointia, tiedonkeruuta ja analyysia.

5 5 Fenomenologisia tutkimusaineistoja on kerätty pääsääntöisesti haastattelemalla tai pyytämällä tutkittavia kuvailemaan kokemuksiaan kirjallisesti (Perttula 1995, 66). Käytettäessä kirjallisia avoimia kysymyksiä tutkijalla on vähemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kerättävään aineistoon, mutta samalla vähemmän kielteisiä mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, mitä kokemuksia tutkittava tuo esille. Haastattelumenetelmässä tutkijan kysymykset ja kieli saattavat pahimmillaan ohjata tutkittavien ajattelua ja ilmaisuja niin, että tutkittavien omien kokemusten esille saaminen estyy. (Kvale 1996, ) Tässä lähtökohtanani oli ohjata tutkittavia kertomaan omakohtaisista kokemuksistaan tutkimuskysymyksen rajaamista sisältöalueista varoen samalla vaikuttamasta liikaa esille tuotavien ilmausten sisältöön. Tutkimuksessa käyttämääni tutkimusotteeseen sisältyy piirteitä sekä fenomenologisesta että hermeneuttisesta lähestymistavasta. Fenomenologisen ja hermeneuttisen tutkimusotteiden eroavaisuus kumpuaa niiden taustafilosofioiden, puhtaan fenomenologian ja eksistenssin filosofian analyysitason erilaisuudesta (ks. Perttula 1995). Kun fenomenologiseen tutkimusotteeseen kuuluu pyrkimys toisen ihmisen kokemuksen deskriptioon, ilmiön tavoittamiseen ja kuvaamiseen sellaisena kuin hän sen itse kokee, hermeneuttisen tutkimusotteen tavoitteena on kokemusten tulkitseminen. Tässä lähden siitä, että käyttämääni tutkimusotteeseen sisältyy välttämättä myös tulkintaa, mikä pyritään kuitenkin minimoimaan tutkimuksellisten menettelytapojen avulla. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimukseen osallistui neljä opiskelijaa ja kaksi opettajaa, jotka olivat pilotoimassa johtamisen opintojakson (3 op) verkko PBL sovellusta. Tutkimuksen toteuttanut tutkija ja tutkimukseen osallistuneet opettajat toimivat epeda hankkeen ongelmaperustaisen oppimisen verkkosovelluksesta vastanneessa työryhmässä. Kummallakin opintojakson pilotoinnista vastanneella opettajalla oli

6 6 myös aiempaa kokemusta johtamiseen liittyvästä opetuksesta. Tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden valinta perustui vapaaehtoisuuteen. Virtuaaliammattikorkeakoulun kautta opintojaksolle ilmoittautuneiden opiskelijoiden yhteystiedot saatiin pilotoinnista vastanneen ammattikorkeakoulun opintorekisteristä. Opiskelijat olivat iältään vuotiaita ja edustivat kolmea eri koulutusalaa (terveys, liiketalous ja tekniikka) kahdesta eri oppilaitoksesta. Kaikilla oli aiempaa kokemusta verkko opiskelusta, mutta ei PBL opiskelusta. Aineisto kerättiin kesän 2005 aikana. Aineiston keruu toteutettiin hyödyntämällä opiskelijoiden sähköisiä portfolioita, haastattelemalla opintojakson toteutuksesta vastanneita opettajia ja pyytämällä opiskelijoita kuvaamaan kirjallisesti kokemuksiaan arvioinnista. Opettajien haastattelu toteutettiin avoimen haastattelun periaatteita noudattaen parihaastatteluna. Opintojakson jälkeen kokemustensa kirjallisen kuvauksen palauttaneet opiskelijat muodostivat lopullisen tutkimusryhmän yhdessä pilotoinnista vastanneiden opettajien kanssa. Analyysimetodi Aineiston analyysimenetelmänä sovellettiin Perttulan (1995) kuvaamaa hermeneuttisen fenomenologian metodia, missä alun perin Giorgin (1988) kuvaamaa fenomenologista metodia on muokattu ja täydennetty sekä menettelytavoiltaan, että käsitteistöltään hermeneuttiseen suuntaan. Perttulan kuvaama analyysimenetelmä jakautuu kahteen osaan, yksilökohtaiseen ja yleiseen, joissa kummassakin on seitsemän vaihetta. Metodin yksilökohtaisen osan tarkoituksena on saavuttaa tutkittavan ilmiön yksilökohtaiset merkitysverkostot. Yleisen osan tarkoituksena on saavuttaa tutkittavan ilmiön yleinen merkitysverkosto. (Perttula 1995, 94.) Tutkimusmetodin ensimmäisen osan toteutin Perttulan esittämällä tavalla. Metodin toisen osan muokkasin tutkimusaineistoon ja tutkittavien määrään sopivaksi (ks. Suikki & Perttula 2000).

7 7 Kokemuksen yksilökohtainen ja yleinen analyysi Analyysi jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa sisältää seitsemän vaihetta (1 7), joissa tavoitetaan kunkin tutkittavan yksilökohtainen merkitysverkosto. Toisen osan kolmen eri vaiheen (1 3) kautta tavoitetaan tutkittavan ilmiön yleinen merkitysverkosto. Seuraavassa luvussa esitetään aineiston vaiheittainen analyysi yhtä tutkittavaa koskevan tutkimusaineiston avulla. Yksilökohtainen analyysi (osa I) (1) Tutustuin tutkimusaineistoon avoimesti ja huolellisesti. Lukiessani pyrin eläytymään tutkittavien kokemukseen ja vapautumaan omista ennakkokäsityksistäni. (2) Muodostin tutkimusaineistoa sisältä päin jäsentävät sisältöalueet, joiden tehtävänä on helpottaa aineiston jäsentämistä ja jatkokäsittelyä. Sisältöalueet voidaan määritellä jokaiselle tutkittavalle erikseen tai kaikille yhteiseksi (ks. Perttula 1995). Tässä tutkimuksessa muodostin ne erikseen jokaiselle tutkittavalle. (3) Jatkoin tutkimusaineiston jäsentämistä jakamalla sen kokonaisuudessaan merkitysyksiköihin. Merkitysyksiköt ilmaisevat itsessään jonkin tutkittavan ilmiön kannalta olennaisen merkityksen, ja niissä on myös hahmotettavissa merkityssuhteiden toisiinsa kietoutumia (ks. Perttula 1995). Erotin merkitysyksiköt konkreettisesti toisistaan jakamalla kukin merkityksen sisältämän yksikön omaksi kappaleekseen.

8 8 (4) Muunsin kunkin merkityksen sisältämän yksikön olennaisimman sisällön yleiskieliseen muotoon tavoitteenani kunkin tutkittavan kokemuksen mahdollisimman välitön havaitseminen ja kuvaaminen. Konkreettisesti kirjoitin kunkin muunnoksen isoin kirjaimin sitä vastaavan merkityssuhteen jälkeen. Tämä mahdollisti myöhemmin palaamisen analyysin aiempiin osiin. Seuraavassa on kaksi esimerkkiä muunnetusta merkityksen sisältävästä yksiköstä yhden tutkittavan osalta:..mä luulen että he kokee, et he on oppinu paljon.. mut he ei osaa.. he ei saa niinku sitä kaikkea ulos siellä porfoliossa, et mitä.. mitä se on.. heillä on vaan kokemus siitä et he on oppinu.. / HÄN USKOO, ETTÄ OPISKELIJAT KOKEVAT OPPINEENSA PALJON, MUTTA HEILLÄ ON VAIKEUKSIA KUVATA OPPIMISEEN LIITTYVIÄ KOKEMUKSIAAN PORTFOLIOSSA...chatissa se on vaikeempi.. et siellä se.. semmonen niinku pitkä asioiden keskustelu, mitä voidaan puheen kautta tehdä.. niin se ei onnistu.. se ei yksinkertasesti onnistu.. et se on ton chatin heikkous.. että jos miettii tota eroa niinku arvioinnissa.. jos aatellaan, että siellä tutoriaalin aikana arvioidaan.. et mie annan arviointia.. ja nää antaa arviointeja.. toisillensa ja näin.. siinä voi olla, että ne.. et siinä on tietynlainen.. ero siinä että kun sä kirjotat sen jutun.. niin sehän jää siihen näkyviin.. ja sitte taas.. ku on teamspeak.. se on tavallaan niinku kerrasta ohi.. että, en tiedä.. kokiko ne sitä vaikeempana niinku kirjottaa sitä palautetta.. / HÄN KOKEE, ETTÄ (VERKKO)TUTORIAALIN AIKANA ON HELPOMPAA KESKUSTELLA JA ANTAA PALAUTETTA PUHUMALLA (TEAMSPEAK) KUIN KIRJOITTAMALLA (CHAT). HÄN USKOO, ETTÄ PALAUTTEEN ANTAMINEN CHATISSA ON HAASTEELLISEMPAA SEKÄ OPISKELIJOILLE ETTÄ OPETTAJALLE SIKSI, ETTÄ KIRJOITETTU PALAUTE JÄÄ KAIKKIEN NÄKYVIIN. (5) Sijoitin kunkin merkityksen sisältämän yksikön ja siitä tekemäni muunnoksen johonkin tutkimusaineistoa jäsentävään sisältöalueeseen. Tämän tein jokaisen tutkittavan osalta erikseen tekstinkäsittelyohjelman leikkaa ja liitä menetelmää käyttäen. Jotkut merkityksen sisältävät yksiköt kietoutuivat mielestäni useampaan kuin yhteen sisältöalueeseen.

9 9 (6) Muodostin jokaisen tutkittavan sisältöalueittain etenevän yksilökohtaisen merkitysverkoston, jossa kunkin sisältöalueen olennaisimmat merkitykset ovat tiivistettynä. Käytännössä yksi sisältöalue muodostaa yhden kappaleen. Seuraavassa on esitetty yhden tutkittavan osalta hänen opiskelijan itsearvioinnin kokemista kuvaava sisältöalue. (Opiskelijan itsearviointi) Hän mieltää pilottiin osallistuneiden opiskelijoiden itsearviointitaidot puutteellisina. Hän kokee, että opiskelijat olivat tyytyväisiä opintojakson toteutukseen ja omaan oppimiseensa, mutta eivät kyenneet kuvaamaan oppimaansa sanallisesti. Puutteelliset itsearviointitaidot ilmenevät hänen kokemuksessaan omaan toimintaan ja oppimiseen liittyvien kokemusten kuvaamisen niukkuutena opiskelijoiden portfolioissa. Hän uskoo, että opiskelijat eivät olleet tottuneet arvioimaan itseään. (7) Metodin ensimmäisen osan viimeisessä vaiheessa muodostin kunkin tutkittavan sisältöalueista riippumattoman yksilökohtaisen merkitysverkoston, joissa sisältöalueille yhteiset ja suhteessa kaikkiin sisältöalueisiin keskeiset merkitystihentymät ovat tiivistettynä. Seuraavassa on kuvattu edellisissä esimerkeissä käytetyn tutkittavan yksilökohtainen merkitysverkosto. Yksilökohtainen merkitysverkosto kuvaa tutkittavan kokemuksessa näyttäytyviä keskeisiä merkitystihentymiä ilman sisältöalueiden antamaa jäsennystä. H1: Hän kokee verkko opintojaksoon liittyvän arvioinnin vaativana ja monivaiheisena toimintana. Hän mieltää opiskelijoiden itsearviointitaidot puutteellisina, joka ilmennyt omaan toimintaan ja oppimiseen liittyvien kokemusten kuvaamisen niukkuutena opiskelijoiden portfolioissa. Hän uskoo myönteisen ja kannustavan vertaisarvioinnin edistäneen parhaiten opiskelijoiden motivaatiota opiskeluun opintojakson aikana. Tietäessään oppimisalustalle (moodle) kirjoitettavan arvioinnin olevan kaikkien nähtävissä, hän on kokenut kielteisen palautteen antamisen yksittäiselle opiskelijalle vaikeaksi. Hän uskoo, että opiskelijan on helpompi ottaa vastaan kriittistä palautetta toisilta opiskelijoilta. Hän on kokenut opintojaksolle asetettujen yleisten oppimistavoitteiden ja opiskelijoiden yksilöllisten oppimistulosten yhteensovittamisen vaikeaksi. Hänen on vaikea erottaa yksittäisen opiskelijan ja ryhmän oppimista toisistaan. Hän kokee, että tutori

10 10 aalissa pelkästään kirjalliseen vuorovaikutukseen (chat) perustuva arviointikeskustelu rajoittaa yhteisarviointia. Yleinen analyysi (osa II) (1) Metodin toisen osan ensimmäisessä vaiheessa muodostin yksilökohtaisista merkitysverkostoista aineistoa kokonaisuutena jäsentävät, kaikille yhteiset sisältöalueet. Tähän pyrin reflektoimalla yksityiskohtaisia merkitysverkostoja ja etsimällä niistä yhteisiä piirteitä. Sisältöalueiksi hahmottuivat tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden ja opettajien opiskelijan itse ja vertaisarviointiin, tutorin arviointiin, yhteisarviointiin ja arviointikriteereihin liittämät merkitykset, jotka jäsentävät arviointiin liittyvää kokemusta verkko opintojaksolla. (2) Seuraavaksi pyrin hahmottamaan sisältöalueisiin liittyviä merkityksiä kunkin tutkimukseen osallistuneen kokemuksessa. Käytännössä jäsensin merkitysverkostot sisältöalueiden avulla. Koska tavoitteena on löytää arviointiin liittyvien merkitysten yhteisiä sisältöjä, kutsutaan tämän vaiheen kuvauksia mahdollisuuksiksi (ks. Suikki & Perttula 2000). Mahdollisuus on tässä yhteydessä metodinen termi, joka auttaa siirtymistä yksilökohtaisesta yleiseen tietoon. Mahdollisuudet 1 6 kuvaavat kunkin tutkimushenkilön yhteisten sisältöalueiden mukaisesti jäsentyviä kokemuksia, joista siirrytään kohti muotoutuvassa olevaa yleistä tietoa. Yleinen tarkoittaa tässä yhteydessä tietoa, joka koskee kaikkia tutkimukseen osallistuvia. Metodisesti ajateltuna jokainen kuvattava mahdollisuus on tässä vaiheessa ehdotus tiedoksi, jonka subjektina on kuutta tutkimukseen osallistunutta kuvaava, PBL verkko opintojaksolla arviointiin osallistunut toimija. Mahdollisuus 1 Itsearviointi: Kokemus opiskelijoiden itsearviointitaitojen puutteellisuudesta, joka ilmenee tyytymättömyytenä omaan toimintaan ja oppimiseen liittyvien kokemusten kuvaamisen niukkuudesta opiskelijoiden portfoliossa. Vertaisarviointi: Kokemus myönteisen ja kannustavan vertaisarvioinnin tärkeydestä opiskelijoiden opiskelumotivaatiolle. Kriittisen palautteen vastaan ottamisen helppous toiselta opiskelijalta verrattuna opettajaan. Tutorin arviointi: Kokemus verkko opintojaksoon liittyvän arvioinnin vaativuudesta, joka näyttäytyy vaikeutena antaa julkista kielteistä palautetta yksittäiselle opiskelijalle sekä erottaa toisistaan yksittäisen opiskelijan ja ryhmän oppimista. Yhteisarviointi: Tyytymättömyys pelkästään kirjalliseen viestintään perustuvaan arviointikeskusteluun, joka ilmenee kokemuksena teknisten ratkaisujen yhteisarvioinnille asettamista rajoituksista. Arviointikriteerit: Kokemus opintojaksolle asetettujen yleisten ja opiskelijoiden yksilöllisten oppimistavoitteiden yhteensovittamisen vaikeudesta.

11 11 Mahdollisuus 2 Itsearviointi: Kokemus opiskelijoiden itsearviointitaitojen puutteellisuudesta, joka ilmenee tyytymättömyytenä tiedonhankintaan ja omaan oppimiseen liittyvien kokemusten kuvaamisen niukkuudesta opiskelijoiden portfolioissa. Vertaisarviointi: Kokemus kannustavan vertaispalautteen tärkeydestä opiskelijan opiskelumotivaatiota edistävänä tekijänä. Tyytymättömyys tiedonhankintaraportteja koskevan vertaispalautteen niukkuudesta. Tutorin arviointi: Tyytymättömyys opiskelijoiden tiedonhankintaraportteja koskevan keskustelun julkisuuteen, joka ilmenee kokemuksena sen kielteisen palautteen antamista rajoittavasta vaikutuksesta. Yhteisarviointi: Kokemus tutoriaalissa käytävän yhteisen arviointikeskustelun tärkeydestä, joka ilmenee luottamuksena sen opiskelijoiden oppimista ja itsearviointia edistävään vaikutukseen. Arviointikriteerit: Kokemus arviointia koskevien toimintaohjeiden ja yhteisten arviointikriteerien puutteellisuudesta. Tyytymättömyys opintojaksolle asetettujen oppimistavoitteiden ja saavutettujen oppimistulosten välisen vertailun niukkuudesta opiskelijoiden portfolioissa. Mahdollisuus 3 Itsearviointi: Kokemus arviointikäytänteiden monimutkaisuudesta, joka näyttäytyy turhautumisena arviointia ja portfolion kokoamista koskeviin ohjeisiin. Vertaisarviointi: Tyytymättömyys vertaisarviointiin, joka ilmenee kokemuksena tiedonhankintaraportteja koskevan kriittisen vertaispalautteen puuttumisesta. Tutorin arviointi: Tyytyväisyys tutorin arvioinnin kohdallisuudesta, joka näyttäytyy välittömän ja asiantuntemukseen perustuvan palautteen antamisena. Yhteisarviointi: Toivomus arviointiin liittyvien käytänteiden selkiyttämisestä. Arviointikriteerit: Toivomus opettajan numeeriseen arviointiin perustuvasta loppuarvioinnista, jonka mieltää oikeudenmukaisimpana arviointitapana. Mahdollisuus 4 Itsearviointi: Kokemuksen ristiriitaisuus, joka ilmenee yhtäältä motivoituneisuutena itsearviointiin, ja toisaalta tyytymättömyytenä omiin itsearviointitaitoihin sekä riippuvuutena vertaisarvioinnista ja tutorin arvioinnista. Vertaisarviointi: Kokemus myönteisen vertaisarvioinnin omaa opiskelumotivaatiota edistävästä vaikutuksesta. Tyytymättömyys kriittisen vertaispalautteen niukkuudesta. Kokemus myönteisen palautteen antamisen helppoudesta toisille opiskelijoille verrattuna kielteiseen. Tutorin arviointi: Tyytymättömyys tutorilta saamansa arvioinnin niukkuuteen ja viivästymiseen. Yhteisarviointi: Kokemus pelkästään kirjalliseen vuorovaikutukseen perustuvan arviointikeskustelun vaikeudesta, joka ilmenee kriittisen arviointikeskustelun puuttumisena. Arviointikriteerit: Kokemus yhteisten arviointikriteerien epäselvyydestä. Toivomus vertaisarvioinnin antamisen selkeämmästä yhteydestä opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen. Mahdollisuus 5 Itsearviointi: Tyytyväisyys opiskelijan osallisuudesta oman toimintansa ja oppimisensa arvioinnissa, joka ilmenee motivoituneisuutena itsearviointiin ja itsearvioinnissa kehittymiseen. Vertaisarviointi: Tyytymättömyys tiedonhankintaraportteja koskevan vertaisarvioinnin niukkuudesta. Tutorin arviointi: Kokemus tutorilta saamansa asiantuntija arvioinnin omaa ja ryhmän oppimista edistävästä vaikutuksesta. Yhteisarviointi: Kokemus ryhmässä käydyn arviointikeskustelun omaa oppimista ja opiskelumotivaatiota edistävästä vaikutuksesta. Tyytymättömyys teknisten ongelmien yhteistä keskustelua rajoittavasta vaikutuksesta. Arviointikriteerit: Toivomus opettajan numeeriseen arviointiin perustuvasta loppuarvioinnista, jonka mieltää opiskelijan henkilökohtaisen panostuksen parhaiten huomioivana arviointitapana.

12 12 Mahdollisuus 6 Itsearviointi: Tyytyväisyys opiskelijan itsearvioinnin korostumisesta opintojaksolla, joka ilmenee motivoituneisuutena oman oppimisen kriittiseen itsearviointiin. Vertaisarviointi: Tyytyväisyys vertaisarviointiin, joka ilmenee kokemuksena sekä myönteisen että kriittisen vertaispalautteen omaa opiskelumotivaatiota edistävästä vaikutuksesta. Tutorin arviointi: Kokemus tutorin antaman arvioinnin asiantuntevuudesta ja kannustavuudesta. Yhteisarviointi: Tyytyväisyys tutoriaalissa käytyyn yhteiseen arviointikeskusteluun, joka ilmenee kokemuksena tutorilta ja vertaisilta saadun palautteen omaa oppimista edistävästä vaikutuksesta. Kokemus teknisten vaikeuksien yhteistä keskustelua rajoittavasta vaikutuksesta. Arviointikriteerit: Tyytyväisyys tiedonhankintaraporttien palauttamisen edellyttämisestä opintojakson hyväksytylle suorittamiselle. (3) Metodin toisen osan viimeisessä vaiheessa analysoin, sisältävätkö kuvatut mahdollisuudet yksilöllisen kokemuksen ylittäviä, sisältöalueiden yleisiä merkityksiä. Vaiheen tuloksena muodostin viiden sisältöalueen yleiset merkitysverkostot, jotka koostuvat tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden ja opettajien arviointiin liittyvien kokemusten ydinmerkityksistä. ARVIOINNIN MERKITYS PBL VERKKO OPINTOJAKSOLLA Sisältöalueiden yleiset merkitysverkostot kuvaavat arvioinnin ilmenemistä tutkimukseen osallistuneille opiskelijoille ja opettajille seuraavina koettuja ydinmerkityksinä: 1) Opiskelijan itsearvioinnin yleinen merkitysverkosto Opiskelijan kyky oman oppimisen itsearviointiin on oppimista tukevan itsearvioinnin ehto ja puutteelliset itsearviointitaidot sen uhka. Omaan toimintaan ja oppimiseen liittyvien kokemusten kirjallinen kuvaaminen ja niistä palautteen saaminen sekä yhteinen arviointikeskustelu pienryhmässä luovat edellytyksiä opiskelijan itsearvioinnissa kehittymiselle. Kyvyttömyys oman oppimisen itsearviointiin korostaa riippuvuutta vertaisarvioinnista ja tutorin arvioinnista. Selkeät toimintaohjeet edistävät itsearviointia. 2) Opiskelijoiden vertaisarvioinnin yleinen merkitysverkosto Tutoriaalityöskentelyyn ja tiedonhankintaan liittyvän vertaispalautteen antaminen ja saaminen luo edellytyksiä opiskelijan oppimista tukevalle vertaisarvioinnille. Kannustavan ja kriittisen vertaisarvioinnin saaminen edistää ja niiden puuttuminen heikentää opiskelijan motivaatiota opiskeluun. Tarkkailijan hyödyntäminen edistää vertaispalautteen antamista ja saamista tutoriaalissa. Arvioinnin julkisuus ja arviointitoimintojen perustuminen pelkästään

13 13 kirjalliseen viestintään vähentää vertaisarvioinnin kriittisyyttä. Vertaisarvioinnin antamisen selkeä yhteys opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen motivoi vertaisarviointiin. 3) Tutorin arvioinnin yleinen merkitysverkosto Opiskelijan tiedonhankintaan ja tutoriaalityöskentelyyn liittyvän arvioinnin kohdallisuus luo edellytyksiä yksilöllistä ja ryhmän oppimista tukevalle tutorin arvioinnille. Tutorin kannustava palaute edistää ja sen puuttuminen heikentää opiskelijan motivaatiota opiskeluun. Tutorin sisällöllinen asiantuntemus ja valmiudet jatkuvaan arviointikeskusteluun edistävät kriittisen ja oppimista edistävän palautteen antamista ja yhteistä arviointikeskustelua, kun taas arvioinnin julkisuus, palautteen antamisen viivästyminen ja arvioinnin perustuminen pelkästään kirjalliseen viestintään ovat niiden uhkia. 4) Yhteisarvioinnin yleinen merkitysverkosto Arviointikäytänteiden selkeys, arvioinnissa hyödynnettävien teknisten ratkaisujen toimivuus ja kaikkien osallisten motivoituneisuus yhteiseen arviointikeskusteluun osallistumiseen ovat edellytyksiä opiskelijan oppimista tukevalle yhteisarvioinnille, mutta arvioinnin viivästyminen ja yhteisen keskustelun perustuminen pelkästään kirjalliseen viestintään ovat sen uhkia. Arviointikäytänteiden epäselvyys ja tekniset ongelmat puolestaan heikentävät motivaatiota yhteiseen arviointikeskusteluun osallistumiseen. 5) Arviointikriteerien yleinen merkitysverkosto Opintojaksolle asetettujen yleisten tavoitteiden ja opiskelijoiden yksilöllisten oppimistavoitteiden yhteensovittaminen sekä yhteisten arviointikriteerien selkeys luo edellytyksiä opiskelijan oppimista tukevalle arvioinnille, mutta arviointikriteereihin ja arviointia koskeviin toimintaohjeisiin liittyvät epäselvyydet ovat sen uhkia. Oppimistavoitteiden selkeä yhteys arviointikriteereihin motivoi aktiiviseen osallisuuteen arvioinnissa. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata neljän opiskelijan ja kahden opettajan arviointiin liittyviä kokemuksia ongelmaperustaiseen oppimiseen perustuvalla verkko opintojaksolla. Tutkimuksen tuloksena muodostetut yksilökohtaiset merkitysverkostot olivat keskenään erilaisia, mutta tutkimuksen toisen osan analyysi osoitti niissä myös samankaltaisuuksia. Jokaisen tutkittavan yksilökohtaisesti vaihtelevat ydinmerkitykset jäsentyivät opiskelijan itse ja vertaisarvioinnin, tutorin arvioinnin, yhteisarvioinnin ja arviointikriteerien kautta. Koska tutkimusjoukko on pieni, tuloksiin ja johtopäätöksiin tulee suhtautua varovasti, eikä tuloksia voida yleistää. Tulokset ovat kuitenkin samansuuntaisia kuin muissakin tutkimuksissa (esim. Segers & Dochy 2001, Bondemark ym. 2004, Giles ym. 2004,

14 14 Strømsø ym. 2004, Gijbels ym. 2005), joka lisää jossain määrin tulosten vertailtavuutta ja yleistettävyyttä, ja antaa viitteitä ongelmaperustaiseen oppimiseen perustuvan verkkosovelluksen jatkokehittämiseen. YHTEENVETO Tässä tutkimuksessa arviointiin liittyvät kokemukset ongelmaperustaiseen oppimiseen perustuvalla verkko opintojaksolla näyttäytyivät yhtäältä tyytyväisyytenä opiskelijan osallisuuden ja itsearvioinnin korostumiseen, ja toisaalta tyytymättömyytenä opiskelijoiden puutteellisiin itsearviointitaitoihin. Muissa tutkimuksissa on saatu samansuuntaisia tuloksia. Gilesin ym. (2004) tutkimuksessa opiskelijat ja opettajat olivat tyytyväisiä opiskelijoiden aktiiviseen rooliin oman oppimisensa arvioinnissa ja verkkoteknologiaa hyödyntävien arviointitehtävien suunnittelussa, ja kokivat sen edistävän opiskelijoiden autonomisuutta ja ammatillista kasvua. Segersin ja Dochyn (2001) tutkimuksessa opiskelijoiden itsearviointiin liittyvät vaikeudet ilmenivät taipumuksena oman osaamisen yli tai aliarviointiin. Tässä tutkimuksessa opiskelijoiden itsearviointiin liittyvät vaikeudet korostivat riippuvuutta vertaisarvioinnista ja tutorin arvioinnista. Lisäksi opiskelijat ja opettajat mielsivät vertaisarvioinnin keskeisenä opiskelijan oppimista ja opiskelumotivaatiota edistävänä tekijänä. Segersin ja Dochyn (2001) tutkimuksessa opiskelijoiden vertaisarviointi näyttäytyi luotettavana arviointitapana ja vertaisopiskelijoiden antamat arvosanat korreloivat hyvin opettajien antamien arvosanojen kanssa. Tässä tutkimuksessa pelkästään kirjalliseen viestintään perustuvan verkkotyöskentelyn koettiin vähentävän arvioinnin kriittisyyttä ja rajoittavan yhteistä arviointikeskustelua tutoriaalissa. Myös Strømsøn ym. (2004) tutkimuksessa kirjalliseen viestintään perustuva verkkotutoriaali rajoitti opis

15 15 kelijoiden ja opettajien aktiivisuutta yhteisessä keskustelussa ja ongelmankäsittelyssä. Lisäksi opiskelijat esittivät kasvokkain tapahtuviin tutoriaaleihin verrattuna vähemmän kysymyksiä toisilleen ja turvautuivat tiedonhankinnassa aiempaa enemmän asiantuntijoihin. Myös tässä tutkimuksessa tutorin asiantuntemus koettiin keskeisenä opiskeltaviin sisältöihin liittyvän kodallisen palautteen saamisessa. Tässä sekä aiemmissa tutkimuksissa (esim. Bondemark ym. 2004, Donnelly 2004, Norton 2004, Gijbels ym. 2005) saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että ongelmaperustaiseen oppimiseen perustuvan verkkosovelluksen toteuttaminen ja jatkokehittäminen edellyttää huomion kiinnittämistä ongelmaperustaisen pedagogiikan ja arviointitehtävien yhteensovittamiseen, arviointikriteerien ja arviointiin liittyvien toimintaohjeiden selkeyteen, opintojaksolla hyödynnettävien teknisten ratkaisujen tarkoituksenmukaisuuteen ja toimivuuteen, sekä kaikkien osallisten motivoitumiseen arvioinnin suunnitteluun ja jatkuvaan yhteiseen arviointikeskusteluun. Tämä tarkoittaa oppimista tukevaa arviointia edistävien ja rajoittavien tekijöiden huomioimista jo suunnitteluvaiheessa, mutta myös koko opintojakson toteutuksen ajan. Lähteet Barg, M., Fekete, A., Greening, T., Hollands, O., Kay, J. & Kingston, J. (2000). Problem Based Learning for Foundation Computer Science Courses. Computer Science Education, 10 (2): Bondemark, L., Knutsson, K. & Brown, G. (2004). A Self directed summative examination in problem based learning in dentistry: a new approach. Medical Teacher, 26 (1): Bryant, S.L. & Timmins, A.A. (2000). Using portfolio assessment as an innovation to assess problem based learning in Hong Kong schools. Teoksessa Seng, T.O., Little, P., Yin, H.S. & Conway, J. Problem Based Learning: Educational Innovations Across Disciplines. Proceedings in Conjunction with the 2 nd Asia Pacific Conference on Problem Based Learning, 5 7 December Singapore. Temasek Centre for Problem Based Learning, Chen, E. (2000). Problem based learning educational tool or philosophy? Teoksessa Seng, T.O., Little, P., Yin, H.S. & Conway, J. Problem Based Learning: Educational Innovations Across Disci

16 16 plines. Proceedings in Conjunction with the 2 nd Asia Pacific Conference on Problem Based Learning, 5 7 December Singapore. Temasek Centre for Problem Based Learning. Cowdroy, R.M. (1994). Concepts, constructs and insights: the essence of problem based learning. In S.E. Chen, R.M. Cowdroy, A.J. Kingsland. & M.J. Ostwald (eds). Reflections on Problem Based Learning. Sydney: Australian PBL Network Dochy, F. & McDowell, L. (1997). Assessment as a tool for learning, Studies in Educational Evaluation, 23 (4): Donnelly, R. (2004). The Effectiveness of Teaching Online Learning in a Problem Based Learning Classroom Environment. Teoksessa Savin Baden, M. & Wilkie, K. (eds.) Challenging Research into Problem Based Learning. Buckingham: SRHE/Open University Press. Donnelly, R. (2005). Using Technology to Support Project and Problem Based Learning. Teoksessa Barrett, T., Mac Labhrainn, I., Fallon, H. (eds.) Handbook of Enquiry & Problem Based Learning. Galway: CELT. Gijbels, D., Van de Watering, G. & Dochy, F. (2005). Integrating assessment tasks in a problembased learning environment. Assessment & Evaluation in Higher Education, 30 (1): Giles, A., Martin, S., Bryce, D. & Hendry, G. (2004). Students as partners in evaluation: student and teacher perspectives. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29 (6): Giorgi, A. (1988). Sketch of a psychological phenomenological method. Teoksessa Giorgi, A. Phenomenology and psychological research. Pittsburgh. Duquesne University Press, Hager, P. & Butler, J. (1994). Problem based Learning and paradigms of assessment. Teoksessa Chen, I.E., Cowdroy, R.M., Kingsland, A.J. & Ostwald, M.J. (eds.) Reflections on Problem Based Learning. Sydney: Australian Network. Jensen, G. & Denton, B. (1991). Teaching physical therapy students to reflect: a suggestion for clinical education. Journal of Physical Therapy Education, 5 (1): Norton, L. (2004). Using assessment criteria as learning criteria: a case study in psychology. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29 (6): Perttula, J. (1995). Kokemus psykologisena tutkimuskohteena: Johdatus fenomenologiseen psykologiaan. Tampere. Suomen fenomenologinen instituutti. Poikela, E. (2002). Osaamisen arviointi. Teoksessa Honkonen, R. (toim.) Koulutuksen lumo Retoriikka, politiikka ja arviointi. Tampere University Press. Poikela, S. (1998). Ongelmaperustainen oppiminen. Uusi tapa oppia ja opettaa. Ammattikasvatussarja 19. Hämeenlinna. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos. Poikela, S. (2003). Ongelmaperustainen pedagogiikka ja tutorin osaaminen. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden laitos. Tampere University Press.

17 17 Portimojärvi, T. (2006). Hyppy tuntemattomaan. Opiskelijana ongelmaperustaisessa oppimisympäristössä. Teoksessa Nummenmaa, A.R. & Välijärvi, J. (toim.) Opettajan työ ja oppiminen. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. Painossa. Raivola, R. (2000). Tehoa vai laatua koulutukseen. WSOY. Helsinki. Saari, S. (2002). Opettajankoulutuksen arviointi ja kehittämisdiskurssi koulutuspoliittisessa kontekstissa. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden laitos. Oy Juvenes Print. Savin Baden, M. (2003a). Assessment, the last great problem in higher education? PBL Insight, vol. 6. no. 1. [www dokumentti]. Savin Baden, M. (2003b). Facilitating Problem Based Learning. Illuminating Perspectives the Society for Research into Higher Education. Open University Press. Segers, M. & Dochy, F. (2001). New Assessment Forms in Problem based Learning: the value.added of the students perspective. Studies in Higher Education, 26 (3): Strømsø, H., Grøttum, P. & Hofgaard Lycke, K. (2004). Changes in student approaches to learning with the introduction of computer supported problem based learning. Medical Education, 38: Suikki, S. & Perttula, J. (2000). Iäkkäiden naisten koettu hyvinvointi: fenomenologishermeneuttinen näkökulma. Gerontologia, 14 (4): Tiwari A. & Tang, C. (2003). From process to outcome: the effect of portfolio assessment on student learning. Nurse Education Today, 23 (4), Van der Veen, J., Van Riemsdijk, M., Jones, V. & Collis, B. (2000). Theory Respositories via the Web for Problem Based Learning. Interactive Learning Environments, 8 (3): Varto, J. (1992). Laadullisen tutkimuksen metodologia. Kirjayhtymä OY. Tampere. Tammerpaino OY. Williams, R. & Wilkins, S. (1999). The use of reflective summary writing as a method of obtaining student feedback about entering physical therapy practice. Journal of Physical Therapy Education, 13 (1):

1. Ongelmaperustainen oppiminen verkossa

1. Ongelmaperustainen oppiminen verkossa TUTORIN OPAS SISÄLLYS: 1. Ongelmaperustainen oppiminen verkossa 2. Toiminta verkko-opintojaksolla 3. Toiminta verkkotutorina 4. Ongelmien suunnittelu 5. Ongelmaperustainen oppiminen ja arviointi 6. Lähteitä

Lisätiedot

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Lahden Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, julkaisu, sarja sarja C, Artikkelikokoelmat, C, raportit raportit

Lisätiedot

SITKEÄSTI REILUT 10 VUOTTA ONGELMAPERUSTAISTA OPPIMISTA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMASSA

SITKEÄSTI REILUT 10 VUOTTA ONGELMAPERUSTAISTA OPPIMISTA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMASSA SITKEÄSTI REILUT 10 VUOTTA ONGELMAPERUSTAISTA OPPIMISTA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMASSA Jouni Tuomi (toim.) Sitkeästi reilut 10 vuotta ongelmaperustaista oppimista hoitotyön koulutusohjelmassa Jouni Tuomi

Lisätiedot

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo.

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Riina Hänninen & Petra Kurki Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Openmetsä-portaalin käytettävyyden testaaminen kouluympäristössä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen

Lisätiedot

Ammattikasvatuksen aikakauskirja 11 (3), 67 76/ISBN 1456-7989/ OKKA-säätiö 2009/www.okka-saatio.com. edistäminen

Ammattikasvatuksen aikakauskirja 11 (3), 67 76/ISBN 1456-7989/ OKKA-säätiö 2009/www.okka-saatio.com. edistäminen Tutkivan oppimisen malli ja yhteistoiminnallisen oppimisen edistäminen Kaarina Ranne Yliopettaja, työnohjaaja, KT Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu kaarina.ranne@tamk.fi Pekka Kalli Yliopettaja,

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim. turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014 Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia kansanopisto-opetuksessa

Tieto- ja viestintäteknologia kansanopisto-opetuksessa Tieto- ja viestintäteknologia kansanopisto-opetuksessa - Kansanopistopedagogiikka, määrittelyjä ja toteutusta Vapaan sivistystyön päivät 2015, Joensuu Heidi Luukkainen, jatko-opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Verkko-opetuksen suunnittelun tehostaminen

Verkko-opetuksen suunnittelun tehostaminen Tietojenkäsittelytiede 34 (Huhtikuu 2012) sivut 3753 c kirjoittaja(t) Toimittaja: Ari Korhonen Verkko-opetuksen suunnittelun tehostaminen Leena Hiltunen Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos leena.r.k.hiltunen@jyu.

Lisätiedot

Verkko-opintojen mitoituksen arviointi

Verkko-opintojen mitoituksen arviointi Kirsi Levänen Sari Tervonen Maija Suhonen Lauri Stigell Verkko-opintojen mitoituksen arviointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 952-206-040-2 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen

Lisätiedot

Tieto ja viestintäteknologia kansanopistojen opetuksen kehittämisessä

Tieto ja viestintäteknologia kansanopistojen opetuksen kehittämisessä Tieto ja viestintäteknologia kansanopistojen opetuksen kehittämisessä Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Asenteet tutkimuksen kohteena... 2 3 Technological, Pedagogical and Content Knowledge (TPACK)... 3 3.1 Pedagoginen

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Äidin valinta lapsi ilman isää

Äidin valinta lapsi ilman isää Äidin valinta lapsi ilman isää Mira Takkinen Pro gradu tutkielma Kevät 2012 Sosiaalityö Lapin yliopisto Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Äidin valinta lapsi ilman isää Tekijä:

Lisätiedot

Virtuaalinen tiedonrakennuksen tila ongelmaperustaisen oppimisen tukena

Virtuaalinen tiedonrakennuksen tila ongelmaperustaisen oppimisen tukena Maija Kärnä Virtuaalinen tiedonrakennuksen tila ongelmaperustaisen oppimisen tukena Akateeminen väitöskirja, joka esitetään Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti

Lisätiedot

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ BM- KLUBI PÄIJÄT HÄME 25.5.2015 BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ Työelämätaidot Oppimaanoppiminen Sisällysluettelo 1 Lukijalle... 4 2 Benchmarkingklubi Päijät Häme... 5 3 Työn taustaa... 6 4 Työn tavoitteet

Lisätiedot

KÄSITYÖN MONET MERKITYKSET

KÄSITYÖN MONET MERKITYKSET TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA SER. C, OSA TOM.317 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA KÄSITYÖN MONET MERKITYKSET Opettajankoulutuksen opiskelijoiden käsityölle antamat merkitykset

Lisätiedot

PEDAGOGISEN AJATTELUN KEHITTYMINEN AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN AIKANA

PEDAGOGISEN AJATTELUN KEHITTYMINEN AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN AIKANA PEDAGOGISEN AJATTELUN KEHITTYMINEN AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN AIKANA Heidi Jelonen Kehittämishankeraportti Toukokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Tekijä(t)

Lisätiedot

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA?

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 94 TUTKIMUKSIA Marko Kortetmäki LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? Opetuskokeilu Turun ammattikorkeakoulussa TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 94 Turun

Lisätiedot

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN Liisa Ilomäki (toim.) LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa Oppaat ja käsikirjat 2012:5 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:5 (1. painos 2004) ISBN 978-952-13-5162-4

Lisätiedot

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS Raimo Mustonen, lehtori, KM, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Luonnontieteet, Kajaani. Pekka Tervonen, lehtori, KTM, Kajaanin ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Markus Maunula VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniiikan linja 22.12.2011 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Kokkolan yliopistokeskus

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 46 Laura Salmi & Kyllikki Kupari (toim.) LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 46 Learning by

Lisätiedot

Oppimisen arviointi ja erityistä tukea tarvitsevat oppilaat

Oppimisen arviointi ja erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ARVIOINTI INKLUSIIVISISSA OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ FI Oppimisen arviointi ja erityistä tukea tarvitsevat oppilaat Tämän artikkelin tavoitteena on esittää yhteenveto kehittämiskeskuksen Arviointi inklusiivisissa

Lisätiedot

Elina Arasola / Lahden ammattikorkeakoulu, Fellmanni-insituutti

Elina Arasola / Lahden ammattikorkeakoulu, Fellmanni-insituutti AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN KÄSITYKSIÄ HYVÄSTÄ OHJAUKSESTA - lyhennelmä samannimisestä Helsingin yliopiston pro gradusta Elina Arasola / Lahden ammattikorkeakoulu, Fellmanni-insituutti SISÄLLYS 1. Johdanto

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä työharjoittelusta Kasvatustieteiden yksikkö Ammattikasvatus

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot

LIIKUNNANOPETTAJAKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN HAASTEET Lajiosaamisesta liikunnalliseen elämäntapaan ja kasvatusajatteluun

LIIKUNNANOPETTAJAKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN HAASTEET Lajiosaamisesta liikunnalliseen elämäntapaan ja kasvatusajatteluun LIIKUNNANOPETTAJAKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN HAASTEET Lajiosaamisesta liikunnalliseen elämäntapaan ja kasvatusajatteluun Suvi-Marja Harmanen Kasvatustiede Liikuntapedagogiikka Pro gradu tutkielma Kevät 2014

Lisätiedot