HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 36"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus AIKA klo 14:00-16:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Lausunto Juhani Heinosen valituksen johdosta Hallan Saunan kiinteistökaupan esisopimuksen raukeaminen 29 Vuoden 2014 Europarlamenttivaalit: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 30 Vuoden 2014 Europarlamenttivaalit, yleiset ennakkoäänestyspaikat Hyrynsalmen kunnassa 31 Vuoden 2014 Europarlamenttivaalit, vaalipäivän äänestyspaikat 32 Vuoden 2014 Europarlamenttivaalien ulkomainonta Vuoden 2014 valtionosuuspäätökset Osallistuminen Oulujoen vesistöalueen kuntien ja Fortumin yhteistyöhankkeeseen 35 Osallistuminen Kuikka -hankkeeseen Osallistuminen Kullervo-työllisyyshankkeeseen Kainuun jätevesihankkeen jatkaminen vuodelle Hyrynsalmen kunnan edustajan nimeäminen Lumivaaran tuulipuistohankkeen YVA-menettelyn seurantaryhmään 39 Yhteyshenkilön nimeäminen Hyvinvoinnin palvelutarjotin -hankkeeseen 40 Vuokrasopimuksen irtisanominen / Hyrynsalmen 4 H-yhdistys 41 Maatilatalouden kehittämisrahan käyttösuunnitelma Talousarviomuutokset v

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Hyrynsalmen kunnan talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet Kunnanjohtajan virkavaali Kiinteistön kauppakirjan korjaus ja täydennys, kirkonkylän asemakaava-alueen tontin myynti, Kemppainen Laina, Pertti ja Riitta sekä Pöyhiä Jatta 74

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ AIKA klo 14:00-16:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kemppainen Matti 14:00-16:40 puheenjohtaja Toivanen Osmo 14:00-16:40 varapuheenjohtaja Heikkinen Aira 14:00-16:40 jäsen Heinonen Juhani 14:00-16:40 jäsen Keränen Liisa 14:00-16:40 jäsen Keränen Taisto 14:00-16:40 jäsen Nykänen Kati 14:00-16:40 jäsen Tolonen Helka 14:00-16:40 jäsen Tolonen Jussi 14:00-16:40 jäsen Romppainen Mika 14:00-16:40 varajäsen Kemppainen Tapani 14:00-16:40 kv:n pj Bäckman Markku 14:00-16:40 kv:n I vpj. Romppainen Mirja 14:00-16:40 kv:n II vpj. Mäkeläinen Veli-Pekka 14:00-16:40 vs. kunnanjohtaja, esittelijä Heikkinen Tuula 14:00-16:40 pöytäkirjanpitäjä POISSA Heikkinen Pertti jäsen ALLEKIRJOITUKSET Matti Kemppainen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 27 Tuula Heikkinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi Taisto Keränen tarkastanut etänä Kati Nykänen tarkastanut etänä Helka Tolonen 28 ja 40 tarkastanut etänä

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on nähtävänä kunnanviraston hallinto-osastolla viraston aukioloajan. Tuula Heikkinen, hallintosihteeri

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 23 Kokouskutsu ja esityslista on postitettu kunnanhallituksen jäsenille Kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi jä sen tä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saa pu vil la. VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kunnanhallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH 24 Kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan etänä siten, että pöytäkirja lähetetään sähköpostin liitteenä niille henkilöille, joilla on sähköpostiosoite. Pöytäkirjan tarkastajat ilmoittavat sähköisesti joko hyväksyvänsä pöytäkirjan sellaisenaan tai esittävät korjauksensa pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajien etähyväksymiset liitetään pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajilta, joilla ei ole sähköpostia, otetaan tarkastusmerkintä paperiseen pöytäkirjaan. VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitut toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Taisto Ke rä nen ja Kati Nykänen ja varalla Helka Tolonen ja Jussi Tolonen. Päätös: Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Taisto Keräsen ja Kati Nykäsen ja varalle Helka Tolosen ja Jussi Tolosen.

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KH 25 Kunnanhallituksen saapunut posti ajalla liitteen 1 mukaan. VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tie toonsa saatetuksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset KH 26 Hallintosäännön 7 :n mukaan viranomaisen tekemät päätökset on tie do tet ta va otto-oikeutta käyttävälle viranomaiselle neljän päivän ku lues sa pöytäkirjan tarkastamisesta tai päätöksen tekemisestä. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään 14 päi vän kuluessa tiedoksisaannista. Tämä ei koske niitä henkilöstöasioi ta, joissa toimen- tai viranhaltijalla on ehdoton oikeus tai lain perus teella eivät ole julkisia tietoja. Kokouspöytäkirjat: - Ympäristölautakunta Sivistyslautakunta Viranhaltijapäätökset : Kunnanjohtaja Henkilöstöpäätökset: - palkkaus- ja poissaolopäätökset :t , , , , , vuosilomapäätökset :t , , Asiakirjat ovat nähtävänä hallinto-osastolla ja kunnanhallituksen kokouksessa. VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoi hin mer kit ty jä päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväk si. Päätös: Keskustelun kuluessa Jussi Tolonen esitti, että kun nan hal litus käyttäisi otto-oikeuttaan ympäristölautakunnan te kemään päätökseen koskien vesilaskutuspalvelujen myyntiä Ve si-mega Oy:lle. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Jussi Tolosen esi tyk sen rauenneen kannattamattomana. Kunnanhallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan päätösesityksen.

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Lausunto Juhani Heinosen valituksen johdosta 41/00.001/2014 KH 27 Valmistelija: kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Kemppainen Hyrynsalmen kunnanhallituksen johtosäännön 9 :n 18 kohdan mukaan kunnanhallitus voi antaa lausunnon kunnanvaltuuston pää tökses tä tehtyihin valituksiin, jos se katsoo voivansa yhtyä valtuuston te ke miin päätöksiin. Tässä tapauksessa niin on. Hyrynsalmen kunnanvaltuusto nimesi kunnanhallituksen joh to säännön 3 luvun 10 :n nojalla kokouksessaan :n kohdal la kunnanhallituksen johtosäännössä tarkoitetuiksi kun nan joh tajan varahenkilöiksi kunnanhallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi kun nan joh ta jan 1. varahenkilöksi sivistyspalveluiden päällikkö Veli-Pek ka Mäkeläisen ja kunnanjohtajan 2. varahenkilöksi ke hi tys päällik kö Pekka Oikarisen. Hyrynsalmen kunnanvaltuutettu ja hallituksen jä sen, koneteknikko Juhani Heinonen on valittanut em. kun nan valtuus ton päätöksestä Oulun hallinto-oikeuteen ja vaatinut va li tuk sessaan kunnanvaltuuston päätöksen kumoamista valituksessa mai nituil la perusteilla. Jäljennös valituksesta jaetaan esityslistan oheis mate ri aa li na. Oulun hallinto-oikeus on pyytänyt kunnanhallitusta johtosääntönsä no jal la, jos se on mahdollista antamaan lausunnon valituksen johdos ta. Niin ikään hallinto-oikeus on pyytänyt liittämään mukaan va lituk sen alai sen päätöksen perusteina olevat asiakirjat. Lisäksi hal linto-oi keus on pyytänyt sisällyttämään lausuntoon luettelon lausunnon liit tee nä olevista asiakirjoista, jotta muutoksenhakija saa myö hemmin vastaselityspyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa ole van oikeudenkäyntiaineiston. Lausunto on palautettava vii meistään VALITUKSEN PERUSTEITA Valittaja kertoo, että ensimmäiseksi varahenkilöksi on valittu si vis tyspal ve lui den päällikkö Veli-Pekka Mäkeläinen, joka on myös kunnan yh te näis kou lun rehtori ja hallintosihteeri Tuula Heikkisen veli. Tuula Heik ki nen toimii lisäksi myös palkka-asiamiehenä. He molemmat ovat viranhaltijoita ja toimivat virkasuhteessa kuntaan ja tekevät viran hal ti ja pää tök siä ja käyttävät näin julkista valtaa. Molemmat kuu luvat kunnan johtoryhmään joka valmistelee mm. kunnanhallitukselle tu le vat asiat. Valittajan mielestä julkisen vallankäytön tasapuolisuus tu lee kärsimään suhteessa muihin viranhaltijoihin ja on valittajan mie les tä jo ilmeisesti kärsinyt. Valituksesta ei ilmene, miten ta sa puoli suus on kärsinyt? Valittajan mielestä johtoryhmätyöskentelyssä, joka on oleellinen osa pää tök sen valmistelua, tulee eri yhteyksissä vääjäämättömästi esiin es teel li syys kun valmistellaan sivistyspalveluihin ja hallinto-osastoon

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus liit ty viä asioita. Valittajan mielestä he ovat selkeästi osallisuusjäävejä se kä edustusjäävejä suhteessa valmisteltaviin asioihin. Niin ikään näi den virkamiesten puolueettomuus käsiteltäviin asioihin tulee oleel li ses ti vaarantumaan. Valittajan mielestä on lisäksi huomioitava, et tä kunnanhallituksen jäsen Jussi Tolonen on edellä mainitun Veli-Pek ka Mäkeläisen sisaren poika, mikä tekee esteellisyysasiat vielä kin vaikeammin hallittaviksi. Valittajan mielestä työskentely kunnanhallituksessa on arveluttavaa niin kauan kun valittajan tarkoittama esteellisyys rehottaa Hy ryn salmen kunnan päätöksenteossa. Viranhaltijoiden itsensä tulisi nähdä toi min tan sa aiheuttama ristiriita lakien ja asetusten suhteen. PUHEENJOHTAJAN SELOSTUS: Valituksessa on esitetty useita epäilyjä viranhaltijoiden toimintaa koh taan, joten Hyrynsalmen kunnan hallintosäännön 13 :n nojalla kun nan hal li tus päättää erityisestä syystä nyt kysymyksessä olevasta lau sun to asias ta kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen perus teel la ilman viranhaltijaesittelyä. Vastineena Juhani Heinosen valitukseen kunnanhallitus toteaa, että es teel li syy del lä turvataan kansalaisten luottamus hallintoon. Es teel lisyy del lä eli jääviydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yk sit täi sen asian käsittelyssä. Viranhaltijan ja muiden kuin val tuuston jäsenten esteellisyydestä on säädetty hallintolain 28 :ssä. Hallin to lain 27 :ssä todetaan, että virkamies ei saa osallistua asian käsit te lyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä jos hän on esteellinen. Jos tuo ta lainkohtaa noudatetaan, ei valittajan esittämiä ongelmia tule. Ky sei sen lain 29 :ssä todetaan, että virkamies ratkaisee itse ky symyk sen esteellisyydestään. Kunnanhallitus toteaa, että käsittelyssä on nyt kunnanvaltuuston :n kohdalla tekemä päätös. Kyseisen päätöksen teke mi seen ja valmisteluun ei ole osallistunut esteellisiä henkilöitä. Pää tös on tehty kunnanvaltuuston hyväksymän jo ajat sitten lain voiman saaneen kunnanhallituksen johtosäännön nojalla. Sen mukaan kun nan joh ta jan sijaisiksi valittujen henkilöiden tulee olla johtavia viran hal ti joi ta. Valituksenalaisella päätöksellä valitut henkilöt ovat johta via viranhaltijoita. Muilta osin kelpoisuuden käsittely ei liene tarpeen. Toisin kuin valittaja yleisellä tasolla antaa ymmärtää, Hyrynsalmen kun nas sa on esteellisyyskysymyksiin kiinnitetty suurta huomiota. Ilmei ses ti siitä syystä ei esteellisyyden perusteella ole tehty valituksia. Mah dol lis ten tulevien esteellisyyskysymysten osalta on tässä vaihees sa turha ottaa enemmälti kantaa. Kunnanhallitus kiistää jyrkästi va lit ta jan väitteet Hyrynsalmen kunnan päätöksenteossa re hot ta vasta esteellisyydestä. Mikäli valittaja pitää edelleen kiinni väitteestään Hy ryn sal men kunnan päätöksenteossa rehottavasta es teel li syy des-

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus tä, tulee hänen yksittäistapausten perusteella näyttää väitteensä toteen. KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevan kunnanhallituksen pu heenjoh ta jan selostuksen. Kunnanhallitus toteaa, päätös on syntynyt laillisessa järjestyksessä ja kuuluu kunnan toimivaltaan. Hallintolain 6 :ään sisältyviä hal linnon oikeusperiaatteita on noudatettu. Asian virkamiesvalmisteluun ei ole osallistunut esteellisiä henkilöitä. Myöskään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa ei ole ollut esteellisiä henkilöitä päättämästä asias ta. Kun näin on, kunnanhallitus esittää, että valitus hylätään kai kil ta osin aiheettomana ja lakiin perustumattomana. Kunnanhallitus pyytää saada antaa vastineensa mahdolliseen Ju hani Heinosen vastineeseen. Lausunnon liitteet: Juhani Heinosen valitus, valituksenalainen kunnan val tuus ton päätös, ote kunnanhallituksen johtosäännöstä ja ote hal lin to sään nös tä. Päätös: Kunnanhallitus päätti, että pöytäkirjanpitäjänä tässä asiassa toi mii kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kunnanhallitus hyväksyi kun nan hal li tuk sen puheenjohtajan pää tösesi tyk sen. Veli-Pekka Mäkeläinen, Tuula Heikkinen, Jussi Tolonen ja Juhani Hei no nen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajak si.

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hallan Saunan kiinteistökaupan esisopimuksen raukeaminen KH 258 Hyrynsalmen kunta ja Hallan Sauna Oy allekirjoittivat kiin teis tö kau pan esisopimuksen, joka koski noin neliömetrin suu ruis ta määräalaa Hallan Sauna-nimisestä tilasta Rn:o 56:1 (kiinteis tö tun nus: ) sekä määräalalla sijaitsevia ra ken nuksia. Hyrynsalmen kunta ja Hallan Sauna Oy päättivät purkaa kiin teis tökau pan esisopimuksen (KV , 22) yh teis ym mär ryk sessä. Kiinteistökaupan esisopimuksen purkukirja ei saanut lainvoimaa kun nal lis va li tuk sen johdosta. Hallan Saunaa koskeva kiinteistökaupan esisopimus raukesi v Hyrynsalmen kunnan ja Hallan Sauna Oy:n välille on neuvoteltu esitys lis tan oheisliitteenä oleva sopimus. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja p tai ke hi tyspääl lik kö p KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se 1. hyväksyy Hyrynsalmen kunnan ja Hallan Sauna Oy:n välille neu vo tel lun sopimuksen ja 2. varaa vuoden 2014 talousarvioon ,00 euron suuruisen mää rä ra han investointeihin. Päätös: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti pää tös esi tystään: Kunnanhallitus jättää asian pöydälle. Taisto Keränen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian kä sitte lyn ajaksi. KH 28 Hallan Sauna Oy:n ja Hyrynsalmen kunnan välillä käytiin neuvottelu eri vaihtoehtojen löytämiseksi käsirahan palauttamiselle. Neuvottelun asialistassa vaihtoehtoina olivat: a) edetään kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston tahtotilan mu kaises ti b) Hallan Sauna-nimisen kiinteistön yhtiöittäminen c) tehdään kiinteistön kauppa, lunastussopimus tai kiinteistökaupan esi so pi mus uusin ehdoin

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus d) edetään Hallan Sauna Oy:n vaatimuksen mukaisesti Neuvottelussa yrityksen ja kunnan välillä päädyttiin kiin teis tö kauppaan uusin ehdoin. Neuvotteluratkaisussa verrattuna käsirahan palaut ta mi sel le (pöydälle jäänyt sopimus) oli sekä hyviä että huonoja puo lia. Kokonaisuudessaan neuvotteluratkaisu on kunnan kannalta huo nom pi kuin pöydälle jäänyt sopimus. Esityslistan oheis ma te ri aa lina jaetaan kutsu / asialista, neuvottelumuistio ja vertailu. Pöydälle jäänyttä sopimusta on tarkistettu ja yritys on omalta osaltaan hyväksynyt sopimuksen. Sopimus jaetaan esityslistan oheis mate ri aa li na. Lisätietoja asiasta antaa kehityspäällikkö p ja ra kennus tar kas ta ja p VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Hyrynsalmen kun nan ja Hallan Sauna Oy:n vä lil le laaditun sopimuksen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se varaa vuoden 2014 talous ar vi oon investointeihin ,00 euron lisämäärärahan, joka ka te taan lainan otolla. Päätös: Keskustelun kuluessa Juhani Heinonen esitti Osmo Toi vasen kannattamana, että Hyrynsalmen kunnan ja Hallan Sauna Oy:n vä lil le laadittua sopimusta ei hyväksytä perusteettomana ja ai heet toma na. Keskustelun päätyttyä kunnanhallituksen puheenjohtaja to tesi, että koska on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kan na tet tu esi tys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että ää nes tys ta pa na käy te tään ni men huu to äänes tys tä. Ne, jotka kan nat ta vat kunnanjohtajan esitystä, äänestävät JAA, ja ne jotka kan nat ta vat Juhani Heinosen esitystä äänestävä EI. Kun nan hal li tus hyväksyi. Suoritetussa äänestyksessä annettiin JAA-ääniä 6 (Kemppainen Mat ti, Heikkinen Aira, Keränen Liisa, Nykänen Ka ti, Romppainen Mika ja Tolonen Jussi. EI-ääniä annettiin 3 (Heinonen Juhani, Toi vanen Osmo ja Tolonen Helka). Kunnanhallituksen puheenjohtaja to tesi vs. kun nan joh ta jan esityksen tulleen kunnanhallituksen pää töksek si. Taisto Keränen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian kä sitte lyn ajaksi.

14 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 Europarlamenttivaalit: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen KH 29 Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina En nakko ää nes tys toimitetaan kotimaassa ja ulkomailla Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998, muutos 271/2013 ja 496/2013). Kunnan keskusvaalilautakuntana toimii vuosiksi asetettu kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta (vaali lain 15 ). Laki vaalilain muuttamisesta (496/2013) kotiäänestyksen vaa li toi mit si jat määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vä hin tään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kui ten kin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kol mi jä se ni si nä. Kunnallisvaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokkuus ei ole este olla vaa li lau ta kun nan jäsenenä tai varajäsenenä. Ei ole myöskään sinänsä estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan. Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään (33 ja 36 ). Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten, että kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita aset ta neet äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat edustetuiksi kussakin vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. Jäsenyyttä ei siis ole sidottu puoluerekisteriin merkittyihin puolueisiin, vaan kunnallisvaaleissa esiintyneisiin äänestäjäryhmiin, puolueiden li säk si esimerkiksi yhteislistoihin. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edus ta vuut ta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Esityslistan oheismateriaalina lähetetään kunnanhallituksen päätös Vuoden 2012 Kunnallisvaalit: vaa li lau ta kun tien ja vaa li toi mi kun tien aset ta mi ses ta.

15 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p ja keskusvaalilautakunnan sihteeri, p VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus 1. valitsee Kirkonkylän, Luvankylän, Moisiovaaran ja Väisälän äänestysalueiden vaalilautakuntiin puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellisen määrän varajäseniä, joi ta on kuitenkin oltava vähintään kolme. 2. valitsee laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten vaa litoi mi kun nan, johon kunnanhallitus valitsee pu heenjohtajan, va ra puheen joh ta jan ja yhden muun jäsenen sekä tar peellisen määrän vara jä se niä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Päätös: Kunnanhallitus valitsi vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan seuraavat henkilöt: VAALILAUTAKUNNAT 1. Kirkonkylän äänestysalue Kirkonkylä, Haapola, Hoikka, Lietekylä, Nuottikylä, Oravivaara, Hakokylä Varsinaiset jäsenet: Pj Mirja Romppainen Helmiranta 1 Vpj. Sakari Hankkila Vanhatie 12 Kirsi Kemppainen Koivulehdontie 17 Keijo Kinnunen Lotnikanjotos 13 Juha Hankkila Kiviöntie 14 as. 1 Varajäsenet: Pirjo Luostarinen Oraksentie 5 A Leo Oikarinen Lietekyläntie 76 Marjut Kemppainen Ämmänsaarentie 64 Jorma Seppänen Haapotie 5 as 4 Rauni Keränen Vanhatie Luvankylän äänestysalue Luvankylä, Ilvesjärvi, Tapanikylä Varsinaiset jäsenet: Pj. Matti Heikkinen Kuhmontie 357 Vpj. Raine Helenius Kuhmontie 182, Anssila Marjatta Heikkinen Roukajärventie 60 Tauno Heikkinen Raatevaarantie 39, Rasila Tyyne Kemppainen Raatevaarantie 53, Perttula

16 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Varajäsenet: Lahja Helenius Kuhmontie 182, Anssila Sinikka Partanen Petrontie 22, Karhuvaara Arja Heikkinen Raatevaarantie 15, Ollila Jorma Heikkinen Koivistontie 1 Pertti Heikkinen Kuhmontie Moisiovaaran äänestysalue Moisiovaara, Pekankylä Pj. Jorma Heikkinen Mäntylammentie 19, Pehkola Vpj. Eero Heikkinen Romppaalantie 5, Harju Sirkka Heikkinen Mikitäntie 51 Tarmo Heikkinen Moisiovaarantie 63 Marja-Leena Heikkinen Kaartilanvaarantie 2, Kataja Varajäsenet: Eila Takila Kokkolantie 6 Kai Takila Kokkolantie 6 Markku Niskanen Mikitäntie 34 Kaarina Heikkinen Mikitäntie 57 Olli Saikkonen Moision palstatie 1 4. Väisälän äänestysalue Kyrö, Väisälä Varsinaiset jäsenet: Pj. Taisto Keränen Hallanmaantie 46 Vpj. Esa Heikkinen Puolangantie 103, Katajaselkä Pia-Kristiina Heikkinen Puolangantie 151 Paavo Kinnunen Pienenmäentie 26 Virpi Väisänen Päivärinteentie 2 Varajäsenet: Maija Kinnunen Pienenmäentie 26 Lauri Kinnunen Pienenmäentie 24 Kari Heikkinen Hallanmaantie 36, Tuomela Raimo Keränen Hallanmaantie 8, Rasi Aila Väisänen Päivärinteentie 4 VAALITOIMIKUNTA Varsinaiset jäsenet: Pj. Lassi Keränen Hallanmaantie 48 Vpj. Liisa Hankkila Kiviöntie 14 Kati Nykänen Harjutie 18

17 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Varajäsenet: Pertti Heikkinen Kuhmontie 234 Lauri Romppainen Ämmänsaarentie 117 Pirkko Ohtonen Jäkälätie 3 C 16

18 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 Europarlamenttivaalit, yleiset ennakkoäänestyspaikat Hyrynsalmen kunnassa KH 30 Europarlamenttivaalit toimite taan sun nun tai na , en nak koää nes tys ko ti maassa ja ul ko mailla Vaalilain (714/1998) 9 :n mukaan yleisistä ennakkoää nes tys paikoista kunnassa määrää kunnanhallitus. Kukin kunta päät tää it senäisesti ja oman harkintansa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja si jainnista kunnassa. Vaalijärjestelyjen kunnassa tulee osaltaan tähdätä äänioikeuden käy tön lisäämiseen ja helpottamiseen. Kunta voi järjestää ennakkoäänestyksen omissa virastoissaan (esim. kunnantalossa, kirjastossa, oppilaitoksessa, yhteispalvelupisteessä jne.) tai muissa itse järjestämissään tiloissa taikka hankkimalla palvelun joltain muulta luotettavalta taholta, kuten Suomen Posti Oyj:n postikonttoreilta. Yleisen ennakkoäänestyspaikan määräämisessä tulisi huomioida seu raa via seikkoja: 1. Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja ja myös vaalipäivän äänestyspaikkoja tulee kunnassa olla riittävästi suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään, jotta äänestäminen olisi äänestäjille mahdollisimman vaivatonta ja vähän aikaa vievää. 2. Ennakkoäänestyspaikan on syytä olla sellaisessa tilassa, johon ää nes tä jät löytävät helposti ja johon he tulevat mielellään. Myös taajamien ulkopuolella asuville on järjestettävä asianmukaiset ennakkoäänestysmahdollisuudet. 3. Ennakkoäänestyspaikan on sekä tiloiltaan että sijainniltaan sovittava tarkoitukseensa myös järjestyksenpidon kannalta. Järjestyksenpitoon kuuluu ns. vaalimainontakielto. Vähimmäisvaatimus on, että vaa li kam pan join ti ja vaalimainonta eivät saa näkyä tai kuulua ennakkoäänestyspaikkaan eikä sen ulko-ovelle. 4. Ennakkoäänestyspaikan tulee olla riittävän tilava, jotta äänestys voi daan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti. 5. Ennakkoäänestystilan tulee olla aatteellisten ja taloudellisten kytkentöjen kannalta mahdollisimman puolueeton. 6. Liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten äänestämismahdollisuuksiin on kiinnitettävä huomiota. 7. Ennakkoäänestystilan kalustukseen kuuluvat ainakin äänestysko-

19 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus pit ja vaalitoimitsijoiden pöydät ja/tai palvelutiskit sekä tarvittaessa myös vaaliuurnat. 8. Ennakkoäänestys voidaan myös järjestää esimerkiksi kirjastoautossa tai vastaavassa, joka liikkuu ennakkoäänestysaikana kunnan osas ta toiseen. Tältä osin on kuitenkin huomattava, että auton pysähdyspaikat ovat yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja, joista on ilmoitettava osoite, aukiolopäivät ja päivittäiset kellonajat väestörekisterikeskukselle äänestyspaikkarekisteriin kuten muistakin ennakkoäänestyspaikoista. 9. Vaalilain 47 :n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä, joll ei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Jo kai ses sa kunnassa tulisi kuitenkin olla vähintään yksi sellainen en nak ko ää nes tys paik ka, joka on avoinna jokaisena ajanjakson ( ) päivänä. Vaalilain 48 :n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat. Ennakkoäänestyspaikka saa ol la avoinna arkipäivisin klo välisenä aikana ja lauantaina ja sunnuntaina klo välisenä aikana (vaalilain muutos 496/2013). Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus päättää, että Hyrynsalmen kunnassa kiinteä ennakkoäänestyspaikka vuoden 2014 Europarlamenttivaaleissa on kunnan talo liitteenä 2 olevan aika tau lun mu kai sesti. Liik ku vana ää nestys paik ka na käytetään äänes tysau toa liitteenä 2 ole van pysäh dyspaik ka- ja ai ka taulusuunnitelman mu kai sesti. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

20 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 Europarlamenttivaalit, vaalipäivän äänestyspaikat KH 31 Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina Kun nanhal li tus määrää vaalipäivän äänestyspaikat. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus määrää vuoden 2014 europarlamenttivaalien vaalipäivän äänestyspaikoiksi: Äänestysalue Äänestyspaikka Kirkonkylä (1) Kunnanvirasto, Laskutie 1 Luvankylä (2) Ilveksen lakkautettu koulu, Kuhmontie 239 Moisiovaara (3) Moisiovaaran koulu, Moisiovaarantie 89 Väisälä (4) Väisälän lakkautettu koulu, Hallanmaantie 5 Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

21 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 Europarlamenttivaalien ulkomainonta KH 32 Europarlamenttivaalit toimitetaan vuoden 2014 toukokuussa. Var sinai nen vaalipäivä on sunnuntai Vaaleissa noudatetaan vaa li lain (714/1998, muutokset 271/2013 ja 496/2013) säännöksiä. Suomen kuntaliitto on suositellut yleiskirjeessään 2a/80/2014, , että vaalien ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen vaalien en nak ko ää nes tyk sen alkua eli Kunnan järjestämä vaali-ilmoitustaulu on ollut kunnan keskustassa to ril la. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus päättää, että vaali-ilmoitustaulu sijoitetaan torille ja vaa lien ulkomainonta aloitetaan Samalla kunnanhallitus päät tää, että vaali-ilmoitustauluihin saavat laittaa ilmoituksia vain puo lu eet ja valitsijayhdistykset kullekin osoitettuun paikkaan. Vaalien ul ko mai non nan yhteyshenkilöksi nimetään kunnanrakennusmestari Rai mo Heikkinen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

22 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 valtionosuuspäätökset KH 33 Valtiovarainministeriö on saapuneessa päätöksessään VM/2970/ /2013 antanut tiedon kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauk sen vahvistamisesta vuodelle Päätöksen mukaan Hyrynsalmen kunnan peruspalvelujen val tionosuu den määräytymisperusteet vuodelle 2014 ovat yht. euroa -sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kus tannuk set esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset kirjastojen laskennalliset kustannukset yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet taiteen perusopetuksen määräytymisperusteet 0 Valtionosuuden laskennalliset perusteet Kunnan omarahoitusosuus Yleinen osa Erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan ja saa me laisten kotiseutualueen kunnan lisäosat Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset -mistä elatustuen takaisinperinnän palautus vuodelta Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus vuodelta Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 4 215,53 euroa/asukas : Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään Dnro 80/221/2013 lähettänyt tiedon Hyrynsalmen kunnalle opetus- ja kulttuu ri toin ta varten käyttökustannuksiin myönnettävästä val tion osuudes ta vuodelle 2014 seuraavasti: yht. euroa - perusopetus: muut vammaiset aamu- ja iltapäivätoiminta kansalaisopisto liikuntatoiminta nuorisotyö Vähennetään kunnan rahoitusosuus 348,64 /asukas Valtionosuus yhteensä Valtiovarainministeriö on päätöksellään VM/2970/ /2013 antanut tiedon kotikuntakorvausten perus osis ta vuodelle Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta an ne tun lain 38 :n 1 ja 2 momentin mukaan kotikuntakorvaus määräy tyy oppilaan kotikunnan esi- ja perusopetuksen laskennallisten kus tan nus ten perusteella. Kotikuntakorvaus on porrasteinen op pilaan iän perusteella. Hyrynsalmen kotikuntakorvausten määrät, jotka kir ja taan käyttötalouteen ovat: -kotikuntakorvaustulot

23 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus kotikuntakorvausmenot Edellä selostetuissa päätöksissä on kunnalla oikeus kolmen kuu kauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oi kai suvaa ti mus. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p VS.KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus hyväksyy edellä luetellut valtionosuuspäätökset eikä hae päätöksiin muutosta. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

24 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Osallistuminen Oulujoen vesistöalueen kuntien ja Fortumin yhteistyöhankkeeseen KH 34 Oulujoen alueella on päättymässä Oulujoen moninaiskäyttöhanke (Ou Mo) vuoden 2013 lopussa. Hankkeessa on tehty yhteistyössä kun tien, Kainuun ELY-keskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuk sen sekä Fortumin kanssa erilaisia vesistöön liittyviä hankkeita. To teu te tuil la hankkeilla on pyritty vähentämään vesistöjen sään nöste lys tä ja voimalaitosten rakentamisesta sekä käytöstä aiheutuvia hait to ja ja ne oat parantaneet rakennettujen vesistöjen tilaa ja vir kistys käyt tö mah dol li suuk sia. Sopimuskauden päättyessä esiin on noussut hankkeen laa jen ta minen myös Oulujärven, Emäjoen reitin ja Sotkamon reitin alueille, jolloin mukana olisi Oulujoen varren kuntien lisäksi myös Paltamo, Kajaa ni, Ristijärvi, Hyrynsalmi, Suomussalmi, Sotkamo ja Kuhmo. So pimus on tarkoitus laatia vuosille Hankkeina olisi sään nöste lys tä ja voimalaitosten rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvien haitto jen vähentäminen. Tällaisia hankkeita voisivat olla esimerkiksi luhta-alue kun nos tuk set linnuston ja kalaston elinolosuhteiden pa ran tami sek si, virtavesien kalataloudellinen kunnostus, vir kis tys käyt tö kunnos tuk set ym. Ajatuksena on, että kunnat toimisivat hankkeiden toteuttajina ja osara hoit ta ji na sekä ELY-keskukset ja Fortum osarahoittajina. Ohjelman hank keet valittaisiin osapuolten nimeämässä oh jaus-/seu ran ta ryhmäs sä kuntien tekeminen hakemusten pohjalta. Vuosittaisia kun takoh tai sia hanke- tai rahakiintiötä ei olisi, vaan hankkeet kilpailisivat ai dos ti keskenään. Vuosittainen OuMo-hankkeen rahiotus olisi , josta Fo ru min osuus (45 %), Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskus ten osuus (25 %) ja kuntien osuus (30 %). Koko sopimuskaudella rahoitus olisi Kunta ra hoit taa kokonaisuutta vain siinä tilanteessa, että kunnan alueella to teu tetaan hanke eli kuntarahoitus kohdistuu aina rahoittavan kunnan alueel le. Kainuun ELY-keskus kysyy Kainuun kuntien mahdollisuutta ja halua ol la mukana yhteistyöhankkeessa. Tekniset palvelut esittää, että Hyrynsalmen kunta osallistuu Ou lujoen moninaiskäyttöhankkeeseen. Hyrynsalmen kunta rahoittaa koko nai suut ta osaltaan ainoastaan siinä tilanteessa, että hanke koskee Hyrynsalmen kunnan aluetta. Hankerahoituksesta ja sen to teutta mi ses ta kunnanhallitus päättää aina erikseen. Puitesopimusluonnos on liitteenä 3. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Raimo Kuvaja, p

25 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus hyväksyy teknisten palvelujen esityksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

26 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Osallistuminen Kuikka -hankkeeseen KH 35 KUIKKA -hankkeessa (Kulttuuriperinnön ikkunoita Kainuuseen ) kunnostetaan ja hoidetaan Metsähallituksen hoi dos sa olevia valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriperintökohteita Kai nuus sa. Kohteet ja toimenpiteet ovat: 1. Värikallio Hossa (Suomussalmi) Värikalliolle johtaja polku uusitaan osin uusilla materiaaleilla 2. Kalmosärkkä Ruhtinansalmelle (Suomussalmi) Alueen arvokkaat muinaisjäännökset suojataan 3. Tiaisen torppa (Puolanka) Torpan sisustus suunnitellaan asiantuntijatyönä. Arvokas tuo himal ka kat to korjataan käsityönä 4. Hallan Jääkäripirtti (Hyrynsalmi/Suomussalmi) Jääkäripirtin saunalle tehdään säilyttävä korjaus 5. Levä- ja Latvavaaran pirtit, Elimyssalo (Kuhmo) Rakennuksille tehdään säilyttäviä ylläpitokorjauksia 6. Kaikista kohteista valmistellaan aineistoja ja esittelymateriaalia koh tei den paremmaksi esilletuomiseksi. Alueen kunnilta pyydetään osallistumista ja 500 euron ra hoi tusosuut ta/kun ta. Kaikki kohteet ovat suojeltuja tai muuten arvotettuja kohteita. Vä rikal lio, Hallan jääkäripirtti ja Tiaisen torppa kuuluvat valtion stra te giseen kulttuuriomaisuuteen. Muilla kohteilla on kaavasuojelu. Rakennusperintökohteille tehdään rakennusperinnön arvoja kunnioit ta via ja säilyttäviä korjaustoimenpiteitä. Muinaismuistokohteille laa di taan kävijöiden kulunohjaus, jotta kohteilla käynti ei vaurioita koh det ta. Hankkeella testataan myös uutta toimintatapaa kult tuu ri pe rin tö kohtei den hoidossa, nimeltään "Adoptoi monumentti" (alunperin skot lanti lai nen malli nimellä Adopt a Monument). Kyseessä on yh teis vastuu ta ja paikallista osallistumista lisäävä toimintatapa, jossa kohteen hoi ta ja sopii sen hoidosta paikallisyhteisön kanssa. Malli pilotoidaan Suo mes sa mm. Pirkanmaalla. Toimintamalliin liittyy oleellisesti vapaa eh tois työ, jonka kysyntä kasvaa kansainvälisesti, ja jonka ke hittä mis tä tämä hanke voi edistää. Hankkeen tuloksena on säilyttäviä hoitotoimenpiteitä val ta kun nal lises ti arvokkaille kulttuuriperintökohteille, joita lisäksi tuodaan entistä pa rem min esille laadittavien materiaalien avulla. Hanke tuottaa mielenkiintoisia sisältöjä Kainuun matkailuun. Lisätietoja asiasta antaa vs. kunnanjohtaja, puh ja teknisten palvelujen päällikkö, puh

27 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus päättää osallistua Metsähallituksen hallinnoimaan Kuik ka hankkeeseen 500 euron kuntaosuudella. Kuntaosuus makse taan talousarvion aluekehitysrahan pieniin hankkeisiin varatusta mää rä ra has ta. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

28 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Osallistuminen Kullervo-työllisyyshankkeeseen KH 36 Kainuun ELY-keskus on myöntänyt Puolangan kunnalle ra hoi tuk sen (ESR-rahoitus) Kullervo-hankkeeseen. Kullervo -hanke on Puolangan kun nan hallinnoima Hyrynsalmen kunnan kanssa yhteis työs sä to teu tet ta va työllisyyshanke. Tavoitteena on katkaista koh de ryh män työt tö myys ja löytää vaihtoehtoisia koulutus- ja työl listy mis pol ku ja. Hank kees sa vertaillaan erilaisia työllisyydenhoidon toimin ta mal le ja ja suunnitellaan vertailun perusteella jatko työllisyyden hoi dol le kun nis sa. Lisäksi tavoitteena on kehittää työosuuskunnan to teu tus mal li, jot ta osuuskunta voisi käynnistyä hankkeen päätyttyä. Kohderyhmänä hankkeessa ovat mm. pitkäaikaistyöttömät, nuoret ja maa han muut ta jat. Hyrynsalmen kunnan maksuosuus hankkeesta vuo del le 2014 on ,50 euroa ja vuodelle ,50 euroa. Vuoden 2014 talousarviossa on varattu alue ke hi tys tu los yk sikössä Kullervo -hankkeeseen määräraha. Puolangan kunta pyytää Hyrynsalmen kuntaa nimeämään edustajan Kul ler vo -hankkeen ohjausryhmään. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Kullervo -hankkeen ra hoi tus päätök sen ja nimeää Hyrynsalmen kunnan edustajan ja varaedustajan hank keen ohjausryhmään. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ja nimesi Kullervo-hankkeen ohjaus ryh mään Hyrynsalmen kunnan edustajiksi hallintosihteerin ja vara edus ta jak si kunnanjohtajan.

29 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kainuun jätevesihankkeen jatkaminen vuodelle KH 37 Valtioneuvosto hyväksyi jätevesiasetuksen, jossa mää ritel lään uudet vähimmäisvaatimukset haja-asutusalueen ta lous jä teve sien puhdistustasolle. Asetuksen siirtymäaika päättyy , jol loin uudet järjestelmät on saatettava nykyvaatimusten tasolle. Uusi asetus (209/2011) tuli voimaan ja kumosi aikaisemman val tio neu vos ton asetuksen (542/2003). Kainuun jätevesihanke on Kainuun Nuotta ry:n hallinnoima neu vonta han ke, joka on käynnistynyt keväällä Hankkeen tavoitteena on mm. neuvonnan kautta edistää jätevesienkäsittelyn tason to teutta mis ta asetusten siirtymäaikana. Käytännössä hankkeessa tehdään puo lu ee ton ta kiinteistökohtaista sekä yleisneuvontaa. Hankkeen ny kyi nen rahoitus/toimikausi päättyy Hyrynsalmen kunta on alusta alkaen ollut mukana hankkeessa. Nykyi sen toimintakauden osuus on ollut Tuleva toimintakausi olisi ja rahoitusta haetaan si ten, että kaikkien Kainuun kuntien yhteinen osuus on ja val tion avus tus ta haetaan Mikäli valtiolta ei saada täy simää räis tä avustusta, toiminta sopeutetaan niin, että kuntien mak suosuu det eivät kasva. Hyrynsalmen kunnan maksuosuus on nyt 800. Kunnilta pyydettävät osuudet: Hyrynsalmi 800,00 Kajaani 2100,00 Kuhmo 2100,00 Paltamo 800,00 Puolanka 800,00 Ristijärvi 800,00 Sotkamo 2100,00 Suomussalmi 2100,00 Vaala 800,00 Yhteensä: 12400,00 Lisätietoja asiasta antaa kunnanrakennusmestari, p ja teknisten palvelujen päällikkö, p VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus päättää osallistua jätevesihankkeen rahoitukseen toimi kau del le Hyrynsalmen kunnan osuus on 800 /toi mi kau si. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

30 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Hyrynsalmen kunnan edustajan nimeäminen Lumivaaran tuulipuistohankkeen YVA-menettelyn seurantaryhmään 39/00.001/2014 KH 38 Prokon Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Hyryn sal men kuntaan, Lumivaaran itäpuolelle. Hankealueelle suun nitel laan yhteensä enintään 10 tuulivoimalan rakentamista. Suun ni teltu jen tuulivoimaloiden kokonaisteho olisi enintään noin 40 MW. Lumi vaa ran tuulivoimapuisto kattaa noin 340 hehtaarin laajuisen alan 10 kilometriä Hyrynsalmen kuntakeskuksesta länteen. Tuu li voi mapuis to sijoittuu yksityisten maanomistajien maille. Tuulivoimapuisto koos tuu tuulivoimalaitoksista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaa pe leis ta, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavista säh kö asemis ta, kytkinkentistä ja ilmajohdoista sekä tuulivoimalaitoksia yh distä vis tä teistä. Kainuun ELY-keskus on ilmoittanut päivätyssä lau sunnos saan, että Lumivaaran tuulivoimapuistoon tulee soveltaa ym päris tö vai ku tus ten arviointimenettelyä. Tarkoituksena on arvioida suunni tel lun tuulivoimapuiston ympäristövaikutukset YVA-lain ja sen muu tok sen sekä YVA -asetuksen mukaisessa menettelyssä. Tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten lisäksi arvioidaan hank keiden edellyttämän tiestön ja siirtojohtojen aiheuttamat vaikutukset ym pä ris töön. Tuulivoimapuistojen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maa kaa pe leil la ja siirto valtakunnanverkkoon vaihtoehdosta riippuen jo ko maakaapeleilla tai rakennettavalla 110 kv ilmajohdolla. YVA-me net te lyn on suunniteltu etenevän niin, että YVA -ohjelma val mis tuu yhteisviranomaiselle jätettäväksi maaliskuussa 2014 ja YVA -selostus valmistuu kesäkuussa Hankkeen YVA-menettelyä varten kootaan seurantaryhmä, joka kokoon tuu kaksi kertaa YVA -prosessin aikana; ensimmäisen kerran YVA -ohjelman luonnosvaiheessa (helmi-maaliskuu 2014) ja toisen ker ran YVA -selostuksen luonnosvaiheessa. Seurantaryhmään on kutsuttu seuraavat tahot: Hyrynsalmen kunta, Puo lan gan kunta, Ristijärven kunta, Kainuun Liitto, Fingrid Oyj, Trafi lii ken teen turvallisuusvirasto, Loiste Sähköverkot Oy, Hallan pa liskun ta, Museovirasto, Kainuun museo, Hyrynsalmen-Ristijärven riistan hoi to yh dis tys ry., Kainuun luonnonsuojelupiiri ry., Kainuun lin tutie teel li nen yhdistys ry., Lietekylän Metsästysseura ry., Mat kai lu yhdis tys Ukkohalla ry., Matkailuyhdistys Puolanka-Paljakka ry., Mus tarin da-seu ra ry., Natura Point Paljakka, Ylä-Kainuun luonto ry., Ylä-Kai nuun metsänhoitoyhdistys. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy pyytää Hyrynsalmen kuntaa ni meämään edustajansa (1 henkilö) YVA-menettelyn seurantaryhmään.

31 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus nimeää Prokon Lumivaaran tuulipuistohankkeen YVA-me net te lyn seurantaryhmään Hyrynsalmen kunnan edustajaksi Rai mo Kuvajan. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

32 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Yhteyshenkilön nimeäminen Hyvinvoinnin palvelutarjotin -hankkeeseen 545/00.001/2013 KH 39 Kainuun sote -kuntayhtymän kehittämisjohtaja pyytää nimeämään yh teys hen ki lön Hyvinvoinnin palvelutarjotin -hankkeeseen, jossa raken ne taan Kainuuseen keskitetty hyvinvointipalvelujen välittämisen paik ka. Se toimii asiakkaille sähköisen tiedonhaun välineenä, Kainuun soten asiakasohjaajille neuvonnan työkaluna ja yritys- ja jär jestö muo toi sil le palveluntuottajille keskitettynä markkinapaikkana. Tavoite on, että asiakas löytää hyvinvoinnin palvelutarjottimelta käte väs ti Kainuun soten, kuntien, yritysten ja järjestöjen kotona asumis ta tukevat palvelut vertailukelpoisesti tuotettuina. Lisäksi sivusto mah dol lis taa kuntakohtaisia linkityksiä tarpeellisiksi katsottuihin palve lui hin. Kunnan nimeämälle yhteyshenkilölle lähetetään ajankohtaista tietoa pal ve lu tar jot ti men rakentamisesta. Yhteyshenkilöiden toivotaan myös osallistuvan palvelutarjottimen sisällön suunnitteluun. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus nimeää Kainuun sote -kuntayhtymän Hyvinvoinnin pal ve lu tar jo tin hankkeeseen Hyrynsalmen kunnan yhteyshenkilöksi va paa-ai ka sih tee rin. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

33 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Vuokrasopimuksen irtisanominen / Hyrynsalmen 4 H-yhdistys 50/04.043/2014 KH 40 Hyrynsalmen kunnan ja Hyrynsalmen 4 H-yhdistyksen välillä on voimas sa oleva vuokrasopimus, joka on allekirjoitettu Ir tisa no mis ai ka on yksi kuukausi sekä yrityksellä että kunnalla. Hyrynsalmen 4 H-yhdistys on irtisanonut vuokrasopimuksen Lisätietoja asiasta antaa kehityspäällikkö VS.KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus hyväksyy vuokrasopimuksen irtisanomisen alkaen, irtisanomisaikaa ei noudateta. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. Kati Nykänen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian kä sit telyn ajaksi.

34 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Maatilatalouden kehittämisrahan käyttösuunnitelma KH 41 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksymän talous ar vion mukaan myöntänyt maaseudun aktivointirahaa vuo del le Maaseutusihteeri esittää kunnanhallitukselle määrärahan käytöstä seu raa vaa: Jakoperuste Kustannukset 1. Maksullinen lomitus Enintään 120 h/yrittäjä Arvio: 2000 h 2. Viljelysuunnitelma Kustannukset: 380 /tila Arvio: 28 tilaa 3. Jalostussuunnitelma Kustannukset: 200 /tila Arvio: 13 tilaa 4. Maitotilaneuvonta Arvio: 14 tilaa ja 280 lehmää 40 % kustannuksista % kustannuksista % kustannuksista /lehmä 840 Yhteensä: Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus päättää hyväksyä maatalouden ke hit tä mis mää rä rahan käyttösuunnitelman vuodelle Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

35 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Talousarviomuutokset v KH 42 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on nouda tet ta va talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuus to. Talousarvion toteutumisraporttien perusteella on laa dit tu esityslistan oheismateriaalina oleva yhteenveto vuoden 2013 talousarvion toimintakulujen ja toimintatulojen muu tok sis ta. Lisätietoja asiasta antavat hallintosihteeri, puh , si vistys pal ve lu jen päällikkö, puh ja teknisten palvelujen pääl lik kö, puh VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2013 talousarviomuutokset. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

36 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Hyrynsalmen kunnan talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet KH 43 Kunnanhallitus antaa hallintokunnille liitteen 4 mukaiset vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Lisätietoja asiasta antaa vs. kunnanjohtaja, p VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2014 talousarvion täy tän töön pano-oh jeet liitteen 4 mukaisesti. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

37 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanjohtajan virkavaali KH 21 Kunnanjohtajan virka on julistettu haettavaksi kuulutuksella, joka on jul kais tu kunnan ilmoitustaululla, Kainuun Sanomat, Kaleva ja Helsin gin Sanomat -lehdissä sekä Kuntalehden -internet -sivuilla sekä te-hal lin non mol.fi avoimissa työpaikoissa. Viran hakuaika päättyi klo Määräaikaan mennessä kunnanjohtajan virkaa hakivat seuraavat hen ki löt: Nimi Tehtävä, koulutus Paikkakunta Arja Rantanen hallintojohtaja, Pyhäjärvi Jalo Aminoff Jussi Tuovinen hallintotieteiden maisteri tuottaja, sijoittaja rakennuttaja, maatalous- ja met sä tie tei den tohtori yritysneuvoja, maatalous- ja met sä tie tei den maisteri Karjalohja Kuopio Riitta Liisa Oikarinen Tarja Hartman Maarit Rantakurtakko Eetu Heiska Vesa Similä diplomi-insinööri Haukipudas Raimo Laaksonen kauppatieteen kandidaatti Turku Juha-Pekka Rusanen opiskelija, yh teis kun ta tie tei- Lapinlahti den kandidaatti yleislääketieteen eri kois lääkä ri toiminnanjohtaja, merkonomi kuntoutuksen johtaja, kasvatustieteiden maisteri opiskelija, yh teis kun ta tie teiden kandidaatti Ristijärvi Tuusula Pieksämäki Kajaani Yhdistelmä hakijoista on esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, puh KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus päättää jatkaa kunnanjohtajan viran hakuaikaa klo saakka. Virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan vi ran täytössä huomioon. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. KH 44 Kunnanjohtajan virkaa haki hakuaikana klo men nes sä seuraavat henkilöt: Nimi Tehtävä, koulutus Paikkakunta Hoikkaniemi Marko aluepäällikkö, tradenomi ylem pi AMK Haukipudas Mäkelä Matti - Varkaus Mukkala Janne Savukoski projektipäällikkö, filosofian mais te ri Nurkkala Ari diplomi-insinööri Oulunsalo Mikkonen Aaro insinööri Puolanka Rouge-Oikarinen Regis Kemijärvi projektipäällikkö, filosofian toh to ri

38 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Pirttiaho Jenni Lätti Juha-Pekka myyntitiimin toiminnan vastaa va, kauppatieteiden maiste ri opiskelija, hallintotieteen kan di daat ti, Oulu Tampere Maaninka Rauno oikeustieteen maisteri Taivalkoski Haalisto Ilpo Nousiainen myyntijohtaja, kas va tus tieteen maisteri, filosofian kandi daat ti Yhdistelmä hakijoista on esityslistan oheismateriaalina. Hakemusasiakirjoihin voi tutustua hallintopalveluissa ja kun nan hal lituk sen kokouksessa. Lisätietoja asiasta antaa vs. kunnanjohtaja, puh VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus päättää jatkotoimenpiteinä: - valita haastatteluun kutsuttavat hakijat, - haastattelujen aikataulusta, - ketkä osallistuvat kunnan edustajina haastatteluihin - mahdollisen ulkopuolisen asiantuntijan käytöstä. Arja Rantanen on ilmoituksellaan perunut hakemuksensa kunnanjohtajan virkaan. Päätös: Kunnanhallitus päätti kutsua järjestettävään haastattelutilaisuuteen Jukka-Pek ka Lätin, Raimo Maaningan, Ari Nurkkalan ja Maarit Rantakurtakon. Kunnan edustajina haas tatte lui hin osallistuvat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanhallituksen pu heen joh ta jat, kunnanvaltuuston puheenjohtajat, vs. kunnanjohtaja ja hallintosihteeri. Kunnanhallitus päätti, että ulkopuolista asian tun tijaa käytetään tarvittaessa.

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67 Kunnanhallitus 24.02.2009 AIKA 24.02.2009 klo 10:00-12:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44 Kunnanhallitus 01.03.2011 AIKA 01.03.2011 klo 14:00-16:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 152 TUOTANTOTILOJEN VAIHTAMINEN 294 153 VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS-

Otsikko Sivu 152 TUOTANTOTILOJEN VAIHTAMINEN 294 153 VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2012 292 Kunnanhallitus 27.06.2012 AIKA 27.06.2012 klo 17:00-20:20 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 TUOTANTOTILOJEN VAIHTAMINEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 380 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Kunnanhallitus Aika 03.02.2014 klo 15:00-17:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hallitus 25.03.2015 AIKA 25.03.2015 Klo 10:00-15:35 Tauko: klo 12:10-13:06 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 kello 17:00-18:33 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684 Kaupunginhallitus 15.12.2014 Aika 15.12.2014 klo 13:00-14:33 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235 Kunnanhallitus 23.06.2009 AIKA 23.06.2009 klo 14:15-16:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot