HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 36"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus AIKA klo 14:00-16:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Lausunto Juhani Heinosen valituksen johdosta Hallan Saunan kiinteistökaupan esisopimuksen raukeaminen 29 Vuoden 2014 Europarlamenttivaalit: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 30 Vuoden 2014 Europarlamenttivaalit, yleiset ennakkoäänestyspaikat Hyrynsalmen kunnassa 31 Vuoden 2014 Europarlamenttivaalit, vaalipäivän äänestyspaikat 32 Vuoden 2014 Europarlamenttivaalien ulkomainonta Vuoden 2014 valtionosuuspäätökset Osallistuminen Oulujoen vesistöalueen kuntien ja Fortumin yhteistyöhankkeeseen 35 Osallistuminen Kuikka -hankkeeseen Osallistuminen Kullervo-työllisyyshankkeeseen Kainuun jätevesihankkeen jatkaminen vuodelle Hyrynsalmen kunnan edustajan nimeäminen Lumivaaran tuulipuistohankkeen YVA-menettelyn seurantaryhmään 39 Yhteyshenkilön nimeäminen Hyvinvoinnin palvelutarjotin -hankkeeseen 40 Vuokrasopimuksen irtisanominen / Hyrynsalmen 4 H-yhdistys 41 Maatilatalouden kehittämisrahan käyttösuunnitelma Talousarviomuutokset v

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Hyrynsalmen kunnan talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet Kunnanjohtajan virkavaali Kiinteistön kauppakirjan korjaus ja täydennys, kirkonkylän asemakaava-alueen tontin myynti, Kemppainen Laina, Pertti ja Riitta sekä Pöyhiä Jatta 74

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ AIKA klo 14:00-16:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kemppainen Matti 14:00-16:40 puheenjohtaja Toivanen Osmo 14:00-16:40 varapuheenjohtaja Heikkinen Aira 14:00-16:40 jäsen Heinonen Juhani 14:00-16:40 jäsen Keränen Liisa 14:00-16:40 jäsen Keränen Taisto 14:00-16:40 jäsen Nykänen Kati 14:00-16:40 jäsen Tolonen Helka 14:00-16:40 jäsen Tolonen Jussi 14:00-16:40 jäsen Romppainen Mika 14:00-16:40 varajäsen Kemppainen Tapani 14:00-16:40 kv:n pj Bäckman Markku 14:00-16:40 kv:n I vpj. Romppainen Mirja 14:00-16:40 kv:n II vpj. Mäkeläinen Veli-Pekka 14:00-16:40 vs. kunnanjohtaja, esittelijä Heikkinen Tuula 14:00-16:40 pöytäkirjanpitäjä POISSA Heikkinen Pertti jäsen ALLEKIRJOITUKSET Matti Kemppainen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 27 Tuula Heikkinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi Taisto Keränen tarkastanut etänä Kati Nykänen tarkastanut etänä Helka Tolonen 28 ja 40 tarkastanut etänä

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on nähtävänä kunnanviraston hallinto-osastolla viraston aukioloajan. Tuula Heikkinen, hallintosihteeri

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 23 Kokouskutsu ja esityslista on postitettu kunnanhallituksen jäsenille Kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi jä sen tä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saa pu vil la. VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kunnanhallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH 24 Kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan etänä siten, että pöytäkirja lähetetään sähköpostin liitteenä niille henkilöille, joilla on sähköpostiosoite. Pöytäkirjan tarkastajat ilmoittavat sähköisesti joko hyväksyvänsä pöytäkirjan sellaisenaan tai esittävät korjauksensa pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajien etähyväksymiset liitetään pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajilta, joilla ei ole sähköpostia, otetaan tarkastusmerkintä paperiseen pöytäkirjaan. VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitut toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Taisto Ke rä nen ja Kati Nykänen ja varalla Helka Tolonen ja Jussi Tolonen. Päätös: Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Taisto Keräsen ja Kati Nykäsen ja varalle Helka Tolosen ja Jussi Tolosen.

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KH 25 Kunnanhallituksen saapunut posti ajalla liitteen 1 mukaan. VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tie toonsa saatetuksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset KH 26 Hallintosäännön 7 :n mukaan viranomaisen tekemät päätökset on tie do tet ta va otto-oikeutta käyttävälle viranomaiselle neljän päivän ku lues sa pöytäkirjan tarkastamisesta tai päätöksen tekemisestä. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään 14 päi vän kuluessa tiedoksisaannista. Tämä ei koske niitä henkilöstöasioi ta, joissa toimen- tai viranhaltijalla on ehdoton oikeus tai lain perus teella eivät ole julkisia tietoja. Kokouspöytäkirjat: - Ympäristölautakunta Sivistyslautakunta Viranhaltijapäätökset : Kunnanjohtaja Henkilöstöpäätökset: - palkkaus- ja poissaolopäätökset :t , , , , , vuosilomapäätökset :t , , Asiakirjat ovat nähtävänä hallinto-osastolla ja kunnanhallituksen kokouksessa. VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoi hin mer kit ty jä päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväk si. Päätös: Keskustelun kuluessa Jussi Tolonen esitti, että kun nan hal litus käyttäisi otto-oikeuttaan ympäristölautakunnan te kemään päätökseen koskien vesilaskutuspalvelujen myyntiä Ve si-mega Oy:lle. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Jussi Tolosen esi tyk sen rauenneen kannattamattomana. Kunnanhallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan päätösesityksen.

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Lausunto Juhani Heinosen valituksen johdosta 41/00.001/2014 KH 27 Valmistelija: kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Kemppainen Hyrynsalmen kunnanhallituksen johtosäännön 9 :n 18 kohdan mukaan kunnanhallitus voi antaa lausunnon kunnanvaltuuston pää tökses tä tehtyihin valituksiin, jos se katsoo voivansa yhtyä valtuuston te ke miin päätöksiin. Tässä tapauksessa niin on. Hyrynsalmen kunnanvaltuusto nimesi kunnanhallituksen joh to säännön 3 luvun 10 :n nojalla kokouksessaan :n kohdal la kunnanhallituksen johtosäännössä tarkoitetuiksi kun nan joh tajan varahenkilöiksi kunnanhallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi kun nan joh ta jan 1. varahenkilöksi sivistyspalveluiden päällikkö Veli-Pek ka Mäkeläisen ja kunnanjohtajan 2. varahenkilöksi ke hi tys päällik kö Pekka Oikarisen. Hyrynsalmen kunnanvaltuutettu ja hallituksen jä sen, koneteknikko Juhani Heinonen on valittanut em. kun nan valtuus ton päätöksestä Oulun hallinto-oikeuteen ja vaatinut va li tuk sessaan kunnanvaltuuston päätöksen kumoamista valituksessa mai nituil la perusteilla. Jäljennös valituksesta jaetaan esityslistan oheis mate ri aa li na. Oulun hallinto-oikeus on pyytänyt kunnanhallitusta johtosääntönsä no jal la, jos se on mahdollista antamaan lausunnon valituksen johdos ta. Niin ikään hallinto-oikeus on pyytänyt liittämään mukaan va lituk sen alai sen päätöksen perusteina olevat asiakirjat. Lisäksi hal linto-oi keus on pyytänyt sisällyttämään lausuntoon luettelon lausunnon liit tee nä olevista asiakirjoista, jotta muutoksenhakija saa myö hemmin vastaselityspyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa ole van oikeudenkäyntiaineiston. Lausunto on palautettava vii meistään VALITUKSEN PERUSTEITA Valittaja kertoo, että ensimmäiseksi varahenkilöksi on valittu si vis tyspal ve lui den päällikkö Veli-Pekka Mäkeläinen, joka on myös kunnan yh te näis kou lun rehtori ja hallintosihteeri Tuula Heikkisen veli. Tuula Heik ki nen toimii lisäksi myös palkka-asiamiehenä. He molemmat ovat viranhaltijoita ja toimivat virkasuhteessa kuntaan ja tekevät viran hal ti ja pää tök siä ja käyttävät näin julkista valtaa. Molemmat kuu luvat kunnan johtoryhmään joka valmistelee mm. kunnanhallitukselle tu le vat asiat. Valittajan mielestä julkisen vallankäytön tasapuolisuus tu lee kärsimään suhteessa muihin viranhaltijoihin ja on valittajan mie les tä jo ilmeisesti kärsinyt. Valituksesta ei ilmene, miten ta sa puoli suus on kärsinyt? Valittajan mielestä johtoryhmätyöskentelyssä, joka on oleellinen osa pää tök sen valmistelua, tulee eri yhteyksissä vääjäämättömästi esiin es teel li syys kun valmistellaan sivistyspalveluihin ja hallinto-osastoon

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus liit ty viä asioita. Valittajan mielestä he ovat selkeästi osallisuusjäävejä se kä edustusjäävejä suhteessa valmisteltaviin asioihin. Niin ikään näi den virkamiesten puolueettomuus käsiteltäviin asioihin tulee oleel li ses ti vaarantumaan. Valittajan mielestä on lisäksi huomioitava, et tä kunnanhallituksen jäsen Jussi Tolonen on edellä mainitun Veli-Pek ka Mäkeläisen sisaren poika, mikä tekee esteellisyysasiat vielä kin vaikeammin hallittaviksi. Valittajan mielestä työskentely kunnanhallituksessa on arveluttavaa niin kauan kun valittajan tarkoittama esteellisyys rehottaa Hy ryn salmen kunnan päätöksenteossa. Viranhaltijoiden itsensä tulisi nähdä toi min tan sa aiheuttama ristiriita lakien ja asetusten suhteen. PUHEENJOHTAJAN SELOSTUS: Valituksessa on esitetty useita epäilyjä viranhaltijoiden toimintaa koh taan, joten Hyrynsalmen kunnan hallintosäännön 13 :n nojalla kun nan hal li tus päättää erityisestä syystä nyt kysymyksessä olevasta lau sun to asias ta kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen perus teel la ilman viranhaltijaesittelyä. Vastineena Juhani Heinosen valitukseen kunnanhallitus toteaa, että es teel li syy del lä turvataan kansalaisten luottamus hallintoon. Es teel lisyy del lä eli jääviydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yk sit täi sen asian käsittelyssä. Viranhaltijan ja muiden kuin val tuuston jäsenten esteellisyydestä on säädetty hallintolain 28 :ssä. Hallin to lain 27 :ssä todetaan, että virkamies ei saa osallistua asian käsit te lyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä jos hän on esteellinen. Jos tuo ta lainkohtaa noudatetaan, ei valittajan esittämiä ongelmia tule. Ky sei sen lain 29 :ssä todetaan, että virkamies ratkaisee itse ky symyk sen esteellisyydestään. Kunnanhallitus toteaa, että käsittelyssä on nyt kunnanvaltuuston :n kohdalla tekemä päätös. Kyseisen päätöksen teke mi seen ja valmisteluun ei ole osallistunut esteellisiä henkilöitä. Pää tös on tehty kunnanvaltuuston hyväksymän jo ajat sitten lain voiman saaneen kunnanhallituksen johtosäännön nojalla. Sen mukaan kun nan joh ta jan sijaisiksi valittujen henkilöiden tulee olla johtavia viran hal ti joi ta. Valituksenalaisella päätöksellä valitut henkilöt ovat johta via viranhaltijoita. Muilta osin kelpoisuuden käsittely ei liene tarpeen. Toisin kuin valittaja yleisellä tasolla antaa ymmärtää, Hyrynsalmen kun nas sa on esteellisyyskysymyksiin kiinnitetty suurta huomiota. Ilmei ses ti siitä syystä ei esteellisyyden perusteella ole tehty valituksia. Mah dol lis ten tulevien esteellisyyskysymysten osalta on tässä vaihees sa turha ottaa enemmälti kantaa. Kunnanhallitus kiistää jyrkästi va lit ta jan väitteet Hyrynsalmen kunnan päätöksenteossa re hot ta vasta esteellisyydestä. Mikäli valittaja pitää edelleen kiinni väitteestään Hy ryn sal men kunnan päätöksenteossa rehottavasta es teel li syy des-

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus tä, tulee hänen yksittäistapausten perusteella näyttää väitteensä toteen. KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevan kunnanhallituksen pu heenjoh ta jan selostuksen. Kunnanhallitus toteaa, päätös on syntynyt laillisessa järjestyksessä ja kuuluu kunnan toimivaltaan. Hallintolain 6 :ään sisältyviä hal linnon oikeusperiaatteita on noudatettu. Asian virkamiesvalmisteluun ei ole osallistunut esteellisiä henkilöitä. Myöskään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa ei ole ollut esteellisiä henkilöitä päättämästä asias ta. Kun näin on, kunnanhallitus esittää, että valitus hylätään kai kil ta osin aiheettomana ja lakiin perustumattomana. Kunnanhallitus pyytää saada antaa vastineensa mahdolliseen Ju hani Heinosen vastineeseen. Lausunnon liitteet: Juhani Heinosen valitus, valituksenalainen kunnan val tuus ton päätös, ote kunnanhallituksen johtosäännöstä ja ote hal lin to sään nös tä. Päätös: Kunnanhallitus päätti, että pöytäkirjanpitäjänä tässä asiassa toi mii kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kunnanhallitus hyväksyi kun nan hal li tuk sen puheenjohtajan pää tösesi tyk sen. Veli-Pekka Mäkeläinen, Tuula Heikkinen, Jussi Tolonen ja Juhani Hei no nen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajak si.

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hallan Saunan kiinteistökaupan esisopimuksen raukeaminen KH 258 Hyrynsalmen kunta ja Hallan Sauna Oy allekirjoittivat kiin teis tö kau pan esisopimuksen, joka koski noin neliömetrin suu ruis ta määräalaa Hallan Sauna-nimisestä tilasta Rn:o 56:1 (kiinteis tö tun nus: ) sekä määräalalla sijaitsevia ra ken nuksia. Hyrynsalmen kunta ja Hallan Sauna Oy päättivät purkaa kiin teis tökau pan esisopimuksen (KV , 22) yh teis ym mär ryk sessä. Kiinteistökaupan esisopimuksen purkukirja ei saanut lainvoimaa kun nal lis va li tuk sen johdosta. Hallan Saunaa koskeva kiinteistökaupan esisopimus raukesi v Hyrynsalmen kunnan ja Hallan Sauna Oy:n välille on neuvoteltu esitys lis tan oheisliitteenä oleva sopimus. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja p tai ke hi tyspääl lik kö p KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se 1. hyväksyy Hyrynsalmen kunnan ja Hallan Sauna Oy:n välille neu vo tel lun sopimuksen ja 2. varaa vuoden 2014 talousarvioon ,00 euron suuruisen mää rä ra han investointeihin. Päätös: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti pää tös esi tystään: Kunnanhallitus jättää asian pöydälle. Taisto Keränen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian kä sitte lyn ajaksi. KH 28 Hallan Sauna Oy:n ja Hyrynsalmen kunnan välillä käytiin neuvottelu eri vaihtoehtojen löytämiseksi käsirahan palauttamiselle. Neuvottelun asialistassa vaihtoehtoina olivat: a) edetään kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston tahtotilan mu kaises ti b) Hallan Sauna-nimisen kiinteistön yhtiöittäminen c) tehdään kiinteistön kauppa, lunastussopimus tai kiinteistökaupan esi so pi mus uusin ehdoin

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus d) edetään Hallan Sauna Oy:n vaatimuksen mukaisesti Neuvottelussa yrityksen ja kunnan välillä päädyttiin kiin teis tö kauppaan uusin ehdoin. Neuvotteluratkaisussa verrattuna käsirahan palaut ta mi sel le (pöydälle jäänyt sopimus) oli sekä hyviä että huonoja puo lia. Kokonaisuudessaan neuvotteluratkaisu on kunnan kannalta huo nom pi kuin pöydälle jäänyt sopimus. Esityslistan oheis ma te ri aa lina jaetaan kutsu / asialista, neuvottelumuistio ja vertailu. Pöydälle jäänyttä sopimusta on tarkistettu ja yritys on omalta osaltaan hyväksynyt sopimuksen. Sopimus jaetaan esityslistan oheis mate ri aa li na. Lisätietoja asiasta antaa kehityspäällikkö p ja ra kennus tar kas ta ja p VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Hyrynsalmen kun nan ja Hallan Sauna Oy:n vä lil le laaditun sopimuksen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se varaa vuoden 2014 talous ar vi oon investointeihin ,00 euron lisämäärärahan, joka ka te taan lainan otolla. Päätös: Keskustelun kuluessa Juhani Heinonen esitti Osmo Toi vasen kannattamana, että Hyrynsalmen kunnan ja Hallan Sauna Oy:n vä lil le laadittua sopimusta ei hyväksytä perusteettomana ja ai heet toma na. Keskustelun päätyttyä kunnanhallituksen puheenjohtaja to tesi, että koska on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kan na tet tu esi tys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että ää nes tys ta pa na käy te tään ni men huu to äänes tys tä. Ne, jotka kan nat ta vat kunnanjohtajan esitystä, äänestävät JAA, ja ne jotka kan nat ta vat Juhani Heinosen esitystä äänestävä EI. Kun nan hal li tus hyväksyi. Suoritetussa äänestyksessä annettiin JAA-ääniä 6 (Kemppainen Mat ti, Heikkinen Aira, Keränen Liisa, Nykänen Ka ti, Romppainen Mika ja Tolonen Jussi. EI-ääniä annettiin 3 (Heinonen Juhani, Toi vanen Osmo ja Tolonen Helka). Kunnanhallituksen puheenjohtaja to tesi vs. kun nan joh ta jan esityksen tulleen kunnanhallituksen pää töksek si. Taisto Keränen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian kä sitte lyn ajaksi.

14 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 Europarlamenttivaalit: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen KH 29 Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina En nakko ää nes tys toimitetaan kotimaassa ja ulkomailla Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998, muutos 271/2013 ja 496/2013). Kunnan keskusvaalilautakuntana toimii vuosiksi asetettu kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta (vaali lain 15 ). Laki vaalilain muuttamisesta (496/2013) kotiäänestyksen vaa li toi mit si jat määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vä hin tään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kui ten kin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kol mi jä se ni si nä. Kunnallisvaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokkuus ei ole este olla vaa li lau ta kun nan jäsenenä tai varajäsenenä. Ei ole myöskään sinänsä estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan. Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään (33 ja 36 ). Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten, että kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita aset ta neet äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat edustetuiksi kussakin vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. Jäsenyyttä ei siis ole sidottu puoluerekisteriin merkittyihin puolueisiin, vaan kunnallisvaaleissa esiintyneisiin äänestäjäryhmiin, puolueiden li säk si esimerkiksi yhteislistoihin. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edus ta vuut ta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Esityslistan oheismateriaalina lähetetään kunnanhallituksen päätös Vuoden 2012 Kunnallisvaalit: vaa li lau ta kun tien ja vaa li toi mi kun tien aset ta mi ses ta.

15 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p ja keskusvaalilautakunnan sihteeri, p VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus 1. valitsee Kirkonkylän, Luvankylän, Moisiovaaran ja Väisälän äänestysalueiden vaalilautakuntiin puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellisen määrän varajäseniä, joi ta on kuitenkin oltava vähintään kolme. 2. valitsee laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten vaa litoi mi kun nan, johon kunnanhallitus valitsee pu heenjohtajan, va ra puheen joh ta jan ja yhden muun jäsenen sekä tar peellisen määrän vara jä se niä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Päätös: Kunnanhallitus valitsi vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan seuraavat henkilöt: VAALILAUTAKUNNAT 1. Kirkonkylän äänestysalue Kirkonkylä, Haapola, Hoikka, Lietekylä, Nuottikylä, Oravivaara, Hakokylä Varsinaiset jäsenet: Pj Mirja Romppainen Helmiranta 1 Vpj. Sakari Hankkila Vanhatie 12 Kirsi Kemppainen Koivulehdontie 17 Keijo Kinnunen Lotnikanjotos 13 Juha Hankkila Kiviöntie 14 as. 1 Varajäsenet: Pirjo Luostarinen Oraksentie 5 A Leo Oikarinen Lietekyläntie 76 Marjut Kemppainen Ämmänsaarentie 64 Jorma Seppänen Haapotie 5 as 4 Rauni Keränen Vanhatie Luvankylän äänestysalue Luvankylä, Ilvesjärvi, Tapanikylä Varsinaiset jäsenet: Pj. Matti Heikkinen Kuhmontie 357 Vpj. Raine Helenius Kuhmontie 182, Anssila Marjatta Heikkinen Roukajärventie 60 Tauno Heikkinen Raatevaarantie 39, Rasila Tyyne Kemppainen Raatevaarantie 53, Perttula

16 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Varajäsenet: Lahja Helenius Kuhmontie 182, Anssila Sinikka Partanen Petrontie 22, Karhuvaara Arja Heikkinen Raatevaarantie 15, Ollila Jorma Heikkinen Koivistontie 1 Pertti Heikkinen Kuhmontie Moisiovaaran äänestysalue Moisiovaara, Pekankylä Pj. Jorma Heikkinen Mäntylammentie 19, Pehkola Vpj. Eero Heikkinen Romppaalantie 5, Harju Sirkka Heikkinen Mikitäntie 51 Tarmo Heikkinen Moisiovaarantie 63 Marja-Leena Heikkinen Kaartilanvaarantie 2, Kataja Varajäsenet: Eila Takila Kokkolantie 6 Kai Takila Kokkolantie 6 Markku Niskanen Mikitäntie 34 Kaarina Heikkinen Mikitäntie 57 Olli Saikkonen Moision palstatie 1 4. Väisälän äänestysalue Kyrö, Väisälä Varsinaiset jäsenet: Pj. Taisto Keränen Hallanmaantie 46 Vpj. Esa Heikkinen Puolangantie 103, Katajaselkä Pia-Kristiina Heikkinen Puolangantie 151 Paavo Kinnunen Pienenmäentie 26 Virpi Väisänen Päivärinteentie 2 Varajäsenet: Maija Kinnunen Pienenmäentie 26 Lauri Kinnunen Pienenmäentie 24 Kari Heikkinen Hallanmaantie 36, Tuomela Raimo Keränen Hallanmaantie 8, Rasi Aila Väisänen Päivärinteentie 4 VAALITOIMIKUNTA Varsinaiset jäsenet: Pj. Lassi Keränen Hallanmaantie 48 Vpj. Liisa Hankkila Kiviöntie 14 Kati Nykänen Harjutie 18

17 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Varajäsenet: Pertti Heikkinen Kuhmontie 234 Lauri Romppainen Ämmänsaarentie 117 Pirkko Ohtonen Jäkälätie 3 C 16

18 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 Europarlamenttivaalit, yleiset ennakkoäänestyspaikat Hyrynsalmen kunnassa KH 30 Europarlamenttivaalit toimite taan sun nun tai na , en nak koää nes tys ko ti maassa ja ul ko mailla Vaalilain (714/1998) 9 :n mukaan yleisistä ennakkoää nes tys paikoista kunnassa määrää kunnanhallitus. Kukin kunta päät tää it senäisesti ja oman harkintansa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja si jainnista kunnassa. Vaalijärjestelyjen kunnassa tulee osaltaan tähdätä äänioikeuden käy tön lisäämiseen ja helpottamiseen. Kunta voi järjestää ennakkoäänestyksen omissa virastoissaan (esim. kunnantalossa, kirjastossa, oppilaitoksessa, yhteispalvelupisteessä jne.) tai muissa itse järjestämissään tiloissa taikka hankkimalla palvelun joltain muulta luotettavalta taholta, kuten Suomen Posti Oyj:n postikonttoreilta. Yleisen ennakkoäänestyspaikan määräämisessä tulisi huomioida seu raa via seikkoja: 1. Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja ja myös vaalipäivän äänestyspaikkoja tulee kunnassa olla riittävästi suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään, jotta äänestäminen olisi äänestäjille mahdollisimman vaivatonta ja vähän aikaa vievää. 2. Ennakkoäänestyspaikan on syytä olla sellaisessa tilassa, johon ää nes tä jät löytävät helposti ja johon he tulevat mielellään. Myös taajamien ulkopuolella asuville on järjestettävä asianmukaiset ennakkoäänestysmahdollisuudet. 3. Ennakkoäänestyspaikan on sekä tiloiltaan että sijainniltaan sovittava tarkoitukseensa myös järjestyksenpidon kannalta. Järjestyksenpitoon kuuluu ns. vaalimainontakielto. Vähimmäisvaatimus on, että vaa li kam pan join ti ja vaalimainonta eivät saa näkyä tai kuulua ennakkoäänestyspaikkaan eikä sen ulko-ovelle. 4. Ennakkoäänestyspaikan tulee olla riittävän tilava, jotta äänestys voi daan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti. 5. Ennakkoäänestystilan tulee olla aatteellisten ja taloudellisten kytkentöjen kannalta mahdollisimman puolueeton. 6. Liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten äänestämismahdollisuuksiin on kiinnitettävä huomiota. 7. Ennakkoäänestystilan kalustukseen kuuluvat ainakin äänestysko-

19 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus pit ja vaalitoimitsijoiden pöydät ja/tai palvelutiskit sekä tarvittaessa myös vaaliuurnat. 8. Ennakkoäänestys voidaan myös järjestää esimerkiksi kirjastoautossa tai vastaavassa, joka liikkuu ennakkoäänestysaikana kunnan osas ta toiseen. Tältä osin on kuitenkin huomattava, että auton pysähdyspaikat ovat yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja, joista on ilmoitettava osoite, aukiolopäivät ja päivittäiset kellonajat väestörekisterikeskukselle äänestyspaikkarekisteriin kuten muistakin ennakkoäänestyspaikoista. 9. Vaalilain 47 :n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä, joll ei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Jo kai ses sa kunnassa tulisi kuitenkin olla vähintään yksi sellainen en nak ko ää nes tys paik ka, joka on avoinna jokaisena ajanjakson ( ) päivänä. Vaalilain 48 :n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat. Ennakkoäänestyspaikka saa ol la avoinna arkipäivisin klo välisenä aikana ja lauantaina ja sunnuntaina klo välisenä aikana (vaalilain muutos 496/2013). Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus päättää, että Hyrynsalmen kunnassa kiinteä ennakkoäänestyspaikka vuoden 2014 Europarlamenttivaaleissa on kunnan talo liitteenä 2 olevan aika tau lun mu kai sesti. Liik ku vana ää nestys paik ka na käytetään äänes tysau toa liitteenä 2 ole van pysäh dyspaik ka- ja ai ka taulusuunnitelman mu kai sesti. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

20 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 Europarlamenttivaalit, vaalipäivän äänestyspaikat KH 31 Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina Kun nanhal li tus määrää vaalipäivän äänestyspaikat. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus määrää vuoden 2014 europarlamenttivaalien vaalipäivän äänestyspaikoiksi: Äänestysalue Äänestyspaikka Kirkonkylä (1) Kunnanvirasto, Laskutie 1 Luvankylä (2) Ilveksen lakkautettu koulu, Kuhmontie 239 Moisiovaara (3) Moisiovaaran koulu, Moisiovaarantie 89 Väisälä (4) Väisälän lakkautettu koulu, Hallanmaantie 5 Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

21 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 Europarlamenttivaalien ulkomainonta KH 32 Europarlamenttivaalit toimitetaan vuoden 2014 toukokuussa. Var sinai nen vaalipäivä on sunnuntai Vaaleissa noudatetaan vaa li lain (714/1998, muutokset 271/2013 ja 496/2013) säännöksiä. Suomen kuntaliitto on suositellut yleiskirjeessään 2a/80/2014, , että vaalien ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen vaalien en nak ko ää nes tyk sen alkua eli Kunnan järjestämä vaali-ilmoitustaulu on ollut kunnan keskustassa to ril la. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus päättää, että vaali-ilmoitustaulu sijoitetaan torille ja vaa lien ulkomainonta aloitetaan Samalla kunnanhallitus päät tää, että vaali-ilmoitustauluihin saavat laittaa ilmoituksia vain puo lu eet ja valitsijayhdistykset kullekin osoitettuun paikkaan. Vaalien ul ko mai non nan yhteyshenkilöksi nimetään kunnanrakennusmestari Rai mo Heikkinen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

22 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 valtionosuuspäätökset KH 33 Valtiovarainministeriö on saapuneessa päätöksessään VM/2970/ /2013 antanut tiedon kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauk sen vahvistamisesta vuodelle Päätöksen mukaan Hyrynsalmen kunnan peruspalvelujen val tionosuu den määräytymisperusteet vuodelle 2014 ovat yht. euroa -sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kus tannuk set esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset kirjastojen laskennalliset kustannukset yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet taiteen perusopetuksen määräytymisperusteet 0 Valtionosuuden laskennalliset perusteet Kunnan omarahoitusosuus Yleinen osa Erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan ja saa me laisten kotiseutualueen kunnan lisäosat Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset -mistä elatustuen takaisinperinnän palautus vuodelta Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus vuodelta Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 4 215,53 euroa/asukas : Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään Dnro 80/221/2013 lähettänyt tiedon Hyrynsalmen kunnalle opetus- ja kulttuu ri toin ta varten käyttökustannuksiin myönnettävästä val tion osuudes ta vuodelle 2014 seuraavasti: yht. euroa - perusopetus: muut vammaiset aamu- ja iltapäivätoiminta kansalaisopisto liikuntatoiminta nuorisotyö Vähennetään kunnan rahoitusosuus 348,64 /asukas Valtionosuus yhteensä Valtiovarainministeriö on päätöksellään VM/2970/ /2013 antanut tiedon kotikuntakorvausten perus osis ta vuodelle Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta an ne tun lain 38 :n 1 ja 2 momentin mukaan kotikuntakorvaus määräy tyy oppilaan kotikunnan esi- ja perusopetuksen laskennallisten kus tan nus ten perusteella. Kotikuntakorvaus on porrasteinen op pilaan iän perusteella. Hyrynsalmen kotikuntakorvausten määrät, jotka kir ja taan käyttötalouteen ovat: -kotikuntakorvaustulot

23 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus kotikuntakorvausmenot Edellä selostetuissa päätöksissä on kunnalla oikeus kolmen kuu kauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oi kai suvaa ti mus. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p VS.KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus hyväksyy edellä luetellut valtionosuuspäätökset eikä hae päätöksiin muutosta. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

24 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Osallistuminen Oulujoen vesistöalueen kuntien ja Fortumin yhteistyöhankkeeseen KH 34 Oulujoen alueella on päättymässä Oulujoen moninaiskäyttöhanke (Ou Mo) vuoden 2013 lopussa. Hankkeessa on tehty yhteistyössä kun tien, Kainuun ELY-keskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuk sen sekä Fortumin kanssa erilaisia vesistöön liittyviä hankkeita. To teu te tuil la hankkeilla on pyritty vähentämään vesistöjen sään nöste lys tä ja voimalaitosten rakentamisesta sekä käytöstä aiheutuvia hait to ja ja ne oat parantaneet rakennettujen vesistöjen tilaa ja vir kistys käyt tö mah dol li suuk sia. Sopimuskauden päättyessä esiin on noussut hankkeen laa jen ta minen myös Oulujärven, Emäjoen reitin ja Sotkamon reitin alueille, jolloin mukana olisi Oulujoen varren kuntien lisäksi myös Paltamo, Kajaa ni, Ristijärvi, Hyrynsalmi, Suomussalmi, Sotkamo ja Kuhmo. So pimus on tarkoitus laatia vuosille Hankkeina olisi sään nöste lys tä ja voimalaitosten rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvien haitto jen vähentäminen. Tällaisia hankkeita voisivat olla esimerkiksi luhta-alue kun nos tuk set linnuston ja kalaston elinolosuhteiden pa ran tami sek si, virtavesien kalataloudellinen kunnostus, vir kis tys käyt tö kunnos tuk set ym. Ajatuksena on, että kunnat toimisivat hankkeiden toteuttajina ja osara hoit ta ji na sekä ELY-keskukset ja Fortum osarahoittajina. Ohjelman hank keet valittaisiin osapuolten nimeämässä oh jaus-/seu ran ta ryhmäs sä kuntien tekeminen hakemusten pohjalta. Vuosittaisia kun takoh tai sia hanke- tai rahakiintiötä ei olisi, vaan hankkeet kilpailisivat ai dos ti keskenään. Vuosittainen OuMo-hankkeen rahiotus olisi , josta Fo ru min osuus (45 %), Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskus ten osuus (25 %) ja kuntien osuus (30 %). Koko sopimuskaudella rahoitus olisi Kunta ra hoit taa kokonaisuutta vain siinä tilanteessa, että kunnan alueella to teu tetaan hanke eli kuntarahoitus kohdistuu aina rahoittavan kunnan alueel le. Kainuun ELY-keskus kysyy Kainuun kuntien mahdollisuutta ja halua ol la mukana yhteistyöhankkeessa. Tekniset palvelut esittää, että Hyrynsalmen kunta osallistuu Ou lujoen moninaiskäyttöhankkeeseen. Hyrynsalmen kunta rahoittaa koko nai suut ta osaltaan ainoastaan siinä tilanteessa, että hanke koskee Hyrynsalmen kunnan aluetta. Hankerahoituksesta ja sen to teutta mi ses ta kunnanhallitus päättää aina erikseen. Puitesopimusluonnos on liitteenä 3. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Raimo Kuvaja, p

25 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus hyväksyy teknisten palvelujen esityksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

26 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Osallistuminen Kuikka -hankkeeseen KH 35 KUIKKA -hankkeessa (Kulttuuriperinnön ikkunoita Kainuuseen ) kunnostetaan ja hoidetaan Metsähallituksen hoi dos sa olevia valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriperintökohteita Kai nuus sa. Kohteet ja toimenpiteet ovat: 1. Värikallio Hossa (Suomussalmi) Värikalliolle johtaja polku uusitaan osin uusilla materiaaleilla 2. Kalmosärkkä Ruhtinansalmelle (Suomussalmi) Alueen arvokkaat muinaisjäännökset suojataan 3. Tiaisen torppa (Puolanka) Torpan sisustus suunnitellaan asiantuntijatyönä. Arvokas tuo himal ka kat to korjataan käsityönä 4. Hallan Jääkäripirtti (Hyrynsalmi/Suomussalmi) Jääkäripirtin saunalle tehdään säilyttävä korjaus 5. Levä- ja Latvavaaran pirtit, Elimyssalo (Kuhmo) Rakennuksille tehdään säilyttäviä ylläpitokorjauksia 6. Kaikista kohteista valmistellaan aineistoja ja esittelymateriaalia koh tei den paremmaksi esilletuomiseksi. Alueen kunnilta pyydetään osallistumista ja 500 euron ra hoi tusosuut ta/kun ta. Kaikki kohteet ovat suojeltuja tai muuten arvotettuja kohteita. Vä rikal lio, Hallan jääkäripirtti ja Tiaisen torppa kuuluvat valtion stra te giseen kulttuuriomaisuuteen. Muilla kohteilla on kaavasuojelu. Rakennusperintökohteille tehdään rakennusperinnön arvoja kunnioit ta via ja säilyttäviä korjaustoimenpiteitä. Muinaismuistokohteille laa di taan kävijöiden kulunohjaus, jotta kohteilla käynti ei vaurioita koh det ta. Hankkeella testataan myös uutta toimintatapaa kult tuu ri pe rin tö kohtei den hoidossa, nimeltään "Adoptoi monumentti" (alunperin skot lanti lai nen malli nimellä Adopt a Monument). Kyseessä on yh teis vastuu ta ja paikallista osallistumista lisäävä toimintatapa, jossa kohteen hoi ta ja sopii sen hoidosta paikallisyhteisön kanssa. Malli pilotoidaan Suo mes sa mm. Pirkanmaalla. Toimintamalliin liittyy oleellisesti vapaa eh tois työ, jonka kysyntä kasvaa kansainvälisesti, ja jonka ke hittä mis tä tämä hanke voi edistää. Hankkeen tuloksena on säilyttäviä hoitotoimenpiteitä val ta kun nal lises ti arvokkaille kulttuuriperintökohteille, joita lisäksi tuodaan entistä pa rem min esille laadittavien materiaalien avulla. Hanke tuottaa mielenkiintoisia sisältöjä Kainuun matkailuun. Lisätietoja asiasta antaa vs. kunnanjohtaja, puh ja teknisten palvelujen päällikkö, puh

27 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus päättää osallistua Metsähallituksen hallinnoimaan Kuik ka hankkeeseen 500 euron kuntaosuudella. Kuntaosuus makse taan talousarvion aluekehitysrahan pieniin hankkeisiin varatusta mää rä ra has ta. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

28 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Osallistuminen Kullervo-työllisyyshankkeeseen KH 36 Kainuun ELY-keskus on myöntänyt Puolangan kunnalle ra hoi tuk sen (ESR-rahoitus) Kullervo-hankkeeseen. Kullervo -hanke on Puolangan kun nan hallinnoima Hyrynsalmen kunnan kanssa yhteis työs sä to teu tet ta va työllisyyshanke. Tavoitteena on katkaista koh de ryh män työt tö myys ja löytää vaihtoehtoisia koulutus- ja työl listy mis pol ku ja. Hank kees sa vertaillaan erilaisia työllisyydenhoidon toimin ta mal le ja ja suunnitellaan vertailun perusteella jatko työllisyyden hoi dol le kun nis sa. Lisäksi tavoitteena on kehittää työosuuskunnan to teu tus mal li, jot ta osuuskunta voisi käynnistyä hankkeen päätyttyä. Kohderyhmänä hankkeessa ovat mm. pitkäaikaistyöttömät, nuoret ja maa han muut ta jat. Hyrynsalmen kunnan maksuosuus hankkeesta vuo del le 2014 on ,50 euroa ja vuodelle ,50 euroa. Vuoden 2014 talousarviossa on varattu alue ke hi tys tu los yk sikössä Kullervo -hankkeeseen määräraha. Puolangan kunta pyytää Hyrynsalmen kuntaa nimeämään edustajan Kul ler vo -hankkeen ohjausryhmään. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Kullervo -hankkeen ra hoi tus päätök sen ja nimeää Hyrynsalmen kunnan edustajan ja varaedustajan hank keen ohjausryhmään. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ja nimesi Kullervo-hankkeen ohjaus ryh mään Hyrynsalmen kunnan edustajiksi hallintosihteerin ja vara edus ta jak si kunnanjohtajan.

29 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kainuun jätevesihankkeen jatkaminen vuodelle KH 37 Valtioneuvosto hyväksyi jätevesiasetuksen, jossa mää ritel lään uudet vähimmäisvaatimukset haja-asutusalueen ta lous jä teve sien puhdistustasolle. Asetuksen siirtymäaika päättyy , jol loin uudet järjestelmät on saatettava nykyvaatimusten tasolle. Uusi asetus (209/2011) tuli voimaan ja kumosi aikaisemman val tio neu vos ton asetuksen (542/2003). Kainuun jätevesihanke on Kainuun Nuotta ry:n hallinnoima neu vonta han ke, joka on käynnistynyt keväällä Hankkeen tavoitteena on mm. neuvonnan kautta edistää jätevesienkäsittelyn tason to teutta mis ta asetusten siirtymäaikana. Käytännössä hankkeessa tehdään puo lu ee ton ta kiinteistökohtaista sekä yleisneuvontaa. Hankkeen ny kyi nen rahoitus/toimikausi päättyy Hyrynsalmen kunta on alusta alkaen ollut mukana hankkeessa. Nykyi sen toimintakauden osuus on ollut Tuleva toimintakausi olisi ja rahoitusta haetaan si ten, että kaikkien Kainuun kuntien yhteinen osuus on ja val tion avus tus ta haetaan Mikäli valtiolta ei saada täy simää räis tä avustusta, toiminta sopeutetaan niin, että kuntien mak suosuu det eivät kasva. Hyrynsalmen kunnan maksuosuus on nyt 800. Kunnilta pyydettävät osuudet: Hyrynsalmi 800,00 Kajaani 2100,00 Kuhmo 2100,00 Paltamo 800,00 Puolanka 800,00 Ristijärvi 800,00 Sotkamo 2100,00 Suomussalmi 2100,00 Vaala 800,00 Yhteensä: 12400,00 Lisätietoja asiasta antaa kunnanrakennusmestari, p ja teknisten palvelujen päällikkö, p VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus päättää osallistua jätevesihankkeen rahoitukseen toimi kau del le Hyrynsalmen kunnan osuus on 800 /toi mi kau si. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

30 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Hyrynsalmen kunnan edustajan nimeäminen Lumivaaran tuulipuistohankkeen YVA-menettelyn seurantaryhmään 39/00.001/2014 KH 38 Prokon Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Hyryn sal men kuntaan, Lumivaaran itäpuolelle. Hankealueelle suun nitel laan yhteensä enintään 10 tuulivoimalan rakentamista. Suun ni teltu jen tuulivoimaloiden kokonaisteho olisi enintään noin 40 MW. Lumi vaa ran tuulivoimapuisto kattaa noin 340 hehtaarin laajuisen alan 10 kilometriä Hyrynsalmen kuntakeskuksesta länteen. Tuu li voi mapuis to sijoittuu yksityisten maanomistajien maille. Tuulivoimapuisto koos tuu tuulivoimalaitoksista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaa pe leis ta, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavista säh kö asemis ta, kytkinkentistä ja ilmajohdoista sekä tuulivoimalaitoksia yh distä vis tä teistä. Kainuun ELY-keskus on ilmoittanut päivätyssä lau sunnos saan, että Lumivaaran tuulivoimapuistoon tulee soveltaa ym päris tö vai ku tus ten arviointimenettelyä. Tarkoituksena on arvioida suunni tel lun tuulivoimapuiston ympäristövaikutukset YVA-lain ja sen muu tok sen sekä YVA -asetuksen mukaisessa menettelyssä. Tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten lisäksi arvioidaan hank keiden edellyttämän tiestön ja siirtojohtojen aiheuttamat vaikutukset ym pä ris töön. Tuulivoimapuistojen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maa kaa pe leil la ja siirto valtakunnanverkkoon vaihtoehdosta riippuen jo ko maakaapeleilla tai rakennettavalla 110 kv ilmajohdolla. YVA-me net te lyn on suunniteltu etenevän niin, että YVA -ohjelma val mis tuu yhteisviranomaiselle jätettäväksi maaliskuussa 2014 ja YVA -selostus valmistuu kesäkuussa Hankkeen YVA-menettelyä varten kootaan seurantaryhmä, joka kokoon tuu kaksi kertaa YVA -prosessin aikana; ensimmäisen kerran YVA -ohjelman luonnosvaiheessa (helmi-maaliskuu 2014) ja toisen ker ran YVA -selostuksen luonnosvaiheessa. Seurantaryhmään on kutsuttu seuraavat tahot: Hyrynsalmen kunta, Puo lan gan kunta, Ristijärven kunta, Kainuun Liitto, Fingrid Oyj, Trafi lii ken teen turvallisuusvirasto, Loiste Sähköverkot Oy, Hallan pa liskun ta, Museovirasto, Kainuun museo, Hyrynsalmen-Ristijärven riistan hoi to yh dis tys ry., Kainuun luonnonsuojelupiiri ry., Kainuun lin tutie teel li nen yhdistys ry., Lietekylän Metsästysseura ry., Mat kai lu yhdis tys Ukkohalla ry., Matkailuyhdistys Puolanka-Paljakka ry., Mus tarin da-seu ra ry., Natura Point Paljakka, Ylä-Kainuun luonto ry., Ylä-Kai nuun metsänhoitoyhdistys. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy pyytää Hyrynsalmen kuntaa ni meämään edustajansa (1 henkilö) YVA-menettelyn seurantaryhmään.

31 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus nimeää Prokon Lumivaaran tuulipuistohankkeen YVA-me net te lyn seurantaryhmään Hyrynsalmen kunnan edustajaksi Rai mo Kuvajan. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

32 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Yhteyshenkilön nimeäminen Hyvinvoinnin palvelutarjotin -hankkeeseen 545/00.001/2013 KH 39 Kainuun sote -kuntayhtymän kehittämisjohtaja pyytää nimeämään yh teys hen ki lön Hyvinvoinnin palvelutarjotin -hankkeeseen, jossa raken ne taan Kainuuseen keskitetty hyvinvointipalvelujen välittämisen paik ka. Se toimii asiakkaille sähköisen tiedonhaun välineenä, Kainuun soten asiakasohjaajille neuvonnan työkaluna ja yritys- ja jär jestö muo toi sil le palveluntuottajille keskitettynä markkinapaikkana. Tavoite on, että asiakas löytää hyvinvoinnin palvelutarjottimelta käte väs ti Kainuun soten, kuntien, yritysten ja järjestöjen kotona asumis ta tukevat palvelut vertailukelpoisesti tuotettuina. Lisäksi sivusto mah dol lis taa kuntakohtaisia linkityksiä tarpeellisiksi katsottuihin palve lui hin. Kunnan nimeämälle yhteyshenkilölle lähetetään ajankohtaista tietoa pal ve lu tar jot ti men rakentamisesta. Yhteyshenkilöiden toivotaan myös osallistuvan palvelutarjottimen sisällön suunnitteluun. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus nimeää Kainuun sote -kuntayhtymän Hyvinvoinnin pal ve lu tar jo tin hankkeeseen Hyrynsalmen kunnan yhteyshenkilöksi va paa-ai ka sih tee rin. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

33 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Vuokrasopimuksen irtisanominen / Hyrynsalmen 4 H-yhdistys 50/04.043/2014 KH 40 Hyrynsalmen kunnan ja Hyrynsalmen 4 H-yhdistyksen välillä on voimas sa oleva vuokrasopimus, joka on allekirjoitettu Ir tisa no mis ai ka on yksi kuukausi sekä yrityksellä että kunnalla. Hyrynsalmen 4 H-yhdistys on irtisanonut vuokrasopimuksen Lisätietoja asiasta antaa kehityspäällikkö VS.KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus hyväksyy vuokrasopimuksen irtisanomisen alkaen, irtisanomisaikaa ei noudateta. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. Kati Nykänen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian kä sit telyn ajaksi.

34 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Maatilatalouden kehittämisrahan käyttösuunnitelma KH 41 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksymän talous ar vion mukaan myöntänyt maaseudun aktivointirahaa vuo del le Maaseutusihteeri esittää kunnanhallitukselle määrärahan käytöstä seu raa vaa: Jakoperuste Kustannukset 1. Maksullinen lomitus Enintään 120 h/yrittäjä Arvio: 2000 h 2. Viljelysuunnitelma Kustannukset: 380 /tila Arvio: 28 tilaa 3. Jalostussuunnitelma Kustannukset: 200 /tila Arvio: 13 tilaa 4. Maitotilaneuvonta Arvio: 14 tilaa ja 280 lehmää 40 % kustannuksista % kustannuksista % kustannuksista /lehmä 840 Yhteensä: Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus päättää hyväksyä maatalouden ke hit tä mis mää rä rahan käyttösuunnitelman vuodelle Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

35 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Talousarviomuutokset v KH 42 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on nouda tet ta va talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuus to. Talousarvion toteutumisraporttien perusteella on laa dit tu esityslistan oheismateriaalina oleva yhteenveto vuoden 2013 talousarvion toimintakulujen ja toimintatulojen muu tok sis ta. Lisätietoja asiasta antavat hallintosihteeri, puh , si vistys pal ve lu jen päällikkö, puh ja teknisten palvelujen pääl lik kö, puh VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2013 talousarviomuutokset. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

36 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Hyrynsalmen kunnan talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet KH 43 Kunnanhallitus antaa hallintokunnille liitteen 4 mukaiset vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Lisätietoja asiasta antaa vs. kunnanjohtaja, p VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2014 talousarvion täy tän töön pano-oh jeet liitteen 4 mukaisesti. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

37 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanjohtajan virkavaali KH 21 Kunnanjohtajan virka on julistettu haettavaksi kuulutuksella, joka on jul kais tu kunnan ilmoitustaululla, Kainuun Sanomat, Kaleva ja Helsin gin Sanomat -lehdissä sekä Kuntalehden -internet -sivuilla sekä te-hal lin non mol.fi avoimissa työpaikoissa. Viran hakuaika päättyi klo Määräaikaan mennessä kunnanjohtajan virkaa hakivat seuraavat hen ki löt: Nimi Tehtävä, koulutus Paikkakunta Arja Rantanen hallintojohtaja, Pyhäjärvi Jalo Aminoff Jussi Tuovinen hallintotieteiden maisteri tuottaja, sijoittaja rakennuttaja, maatalous- ja met sä tie tei den tohtori yritysneuvoja, maatalous- ja met sä tie tei den maisteri Karjalohja Kuopio Riitta Liisa Oikarinen Tarja Hartman Maarit Rantakurtakko Eetu Heiska Vesa Similä diplomi-insinööri Haukipudas Raimo Laaksonen kauppatieteen kandidaatti Turku Juha-Pekka Rusanen opiskelija, yh teis kun ta tie tei- Lapinlahti den kandidaatti yleislääketieteen eri kois lääkä ri toiminnanjohtaja, merkonomi kuntoutuksen johtaja, kasvatustieteiden maisteri opiskelija, yh teis kun ta tie teiden kandidaatti Ristijärvi Tuusula Pieksämäki Kajaani Yhdistelmä hakijoista on esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, puh KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus päättää jatkaa kunnanjohtajan viran hakuaikaa klo saakka. Virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan vi ran täytössä huomioon. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. KH 44 Kunnanjohtajan virkaa haki hakuaikana klo men nes sä seuraavat henkilöt: Nimi Tehtävä, koulutus Paikkakunta Hoikkaniemi Marko aluepäällikkö, tradenomi ylem pi AMK Haukipudas Mäkelä Matti - Varkaus Mukkala Janne Savukoski projektipäällikkö, filosofian mais te ri Nurkkala Ari diplomi-insinööri Oulunsalo Mikkonen Aaro insinööri Puolanka Rouge-Oikarinen Regis Kemijärvi projektipäällikkö, filosofian toh to ri

38 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Pirttiaho Jenni Lätti Juha-Pekka myyntitiimin toiminnan vastaa va, kauppatieteiden maiste ri opiskelija, hallintotieteen kan di daat ti, Oulu Tampere Maaninka Rauno oikeustieteen maisteri Taivalkoski Haalisto Ilpo Nousiainen myyntijohtaja, kas va tus tieteen maisteri, filosofian kandi daat ti Yhdistelmä hakijoista on esityslistan oheismateriaalina. Hakemusasiakirjoihin voi tutustua hallintopalveluissa ja kun nan hal lituk sen kokouksessa. Lisätietoja asiasta antaa vs. kunnanjohtaja, puh VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus päättää jatkotoimenpiteinä: - valita haastatteluun kutsuttavat hakijat, - haastattelujen aikataulusta, - ketkä osallistuvat kunnan edustajina haastatteluihin - mahdollisen ulkopuolisen asiantuntijan käytöstä. Arja Rantanen on ilmoituksellaan perunut hakemuksensa kunnanjohtajan virkaan. Päätös: Kunnanhallitus päätti kutsua järjestettävään haastattelutilaisuuteen Jukka-Pek ka Lätin, Raimo Maaningan, Ari Nurkkalan ja Maarit Rantakurtakon. Kunnan edustajina haas tatte lui hin osallistuvat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanhallituksen pu heen joh ta jat, kunnanvaltuuston puheenjohtajat, vs. kunnanjohtaja ja hallintosihteeri. Kunnanhallitus päätti, että ulkopuolista asian tun tijaa käytetään tarvittaessa.

Vuoden 2015 eduskuntavaalit: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen

Vuoden 2015 eduskuntavaalit: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen Kunnanhallitus 36 24.02.2015 Kunnanhallitus 50 10.03.2015 Vuoden 2015 eduskuntavaalit: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen KH 36 Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015. En nak

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 101

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 101 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 101 Kunnanhallitus 04.03.2014 AIKA 04.03.2014 klo 10:00-11:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018 Kunnanhallitus 208 26.09.2017 Kunnanhallitus 220 10.10.2017 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018 211/00.00.00/2017 Kh 26.09.2017 208 Valmistelija: Satu Tuomela, keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Hannu Hiljasen eroanomus vaalitoimikunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 70/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN

VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN Kunnanhallitus 33 01.02.2017 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanhallitus 60 28.02.2017 VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN KHALL 33 Valmistelija: hallintojohtaja

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleja varten /Uusi jäsen

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleja varten /Uusi jäsen Kunnanhallitus 4 09.01.2017 Kunnanhallitus 17 30.01.2017 Kunnanhallitus 35 20.02.2017 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleja varten /Uusi

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

Äänestysalueiden vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaalia varten

Äänestysalueiden vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaalia varten Kaupunginhallitus 198 02.10.2017 Kaupunginhallitus 209 16.10.2017 Äänestysalueiden vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaalia varten Kaupunginhallitus 198 225/00.00.00/2017

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Rintala Aino-Kaisa Tuomainen Janne. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Rintala Aino-Kaisa Tuomainen Janne. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Iitin kunta Kokouskutsu 8/2017 1 Aika 16.10.2017 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Kunnantalo, 1. kerroksen kokoushuone Huom! Lautakunta on päätösvaltainen vain täysilukuisena. Esteestä pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Myös vaaleista aiheutuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa äänestys aluei den lukumäärää vähentämällä.

Myös vaaleista aiheutuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa äänestys aluei den lukumäärää vähentämällä. Keskusvaalilautakunta 10 20.10.2015 Kunnanhallitus 285 23.11.2015 Keskusvaalilautakunta 1 20.01.2016 Kunnanhallitus 42 15.02.2016 Kunnan äänestysaluejaon muuttaminen 101/00.00.00/2016 KESKV 10 Vaalilain

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VETELIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

VETELIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 VETELIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.12.2017 klo 18:05-19:20 Paikka Kunnanvirasto kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Sivu 18 Koulutuksen järjestäminen vaaliviranomaisille

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKARAPORTTI Hyrynsalmen aineisto 09.01. - 05.02.2014 05.02.2014. Yksikkö/Käsittelijä. Yksikkö/Käsittelijä. Yksikkö/Käsittelijä

MÄÄRÄAIKARAPORTTI Hyrynsalmen aineisto 09.01. - 05.02.2014 05.02.2014. Yksikkö/Käsittelijä. Yksikkö/Käsittelijä. Yksikkö/Käsittelijä 09.04.2014 10.04.2014 13.04.2014 13.04.2014 13.04.2014 14.04.2014 Hallintopalvelut/Pirkko Ohtonen 09.01.2014 14/04.042/2014 Karttatiimi Oy Tarinakartaston karttapalvelu Hallintopalvelut/Pirkko Ohtonen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali Kunnanhallitus 281 20.06.2016 Kunnanhallitus 335 05.09.2016 Kunnanhallitus 433 14.11.2016 Kunnanhallitus 479 12.12.2016 Kunnanhallitus 20 16.01.2017 Valtuusto 3 25.01.2017 Tekninen lautakunta 4 16.02.2017

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 186 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 41 20.06.2016 Kunnanhallitus 238 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 55 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 06.03.2017 klo 16:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pykäläinen

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asiantuntijana kokouksessa kehittämispäällikkö Oiva Jansson. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen.

Asiantuntijana kokouksessa kehittämispäällikkö Oiva Jansson. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen. Kunnanhallitus 54 24.02.2014 Kunnanhallitus 75 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 10 16.04.2014 Kunnanhallitus 98 28.04.2014 Kunnanvaltuusto 17 07.05.2014 LUNASTUSVUOKRASOPIMUS KHALL 54 Ristijärven kunta on neuvotellut

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 Kaupunginhallitus 167 12.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.02.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 2 Tilapäisen henkilökunnan palkkaaminen

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187

VALTIMON KUNTA VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187 Keskusvaalilautakunta, kokous nro 1/2017 17, ilmoitusasian kohta 6 /pöytäkirjan liite nro 7 Kunnanhallitus 187 16.12.2016 Kunnanhallitus 1 12.01.2017 VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187 Seuraavat yleiset vaalit

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Säännön sisältö vaatii myös poliittista linjausta, joten val tuus to se minaa ris sa todettiin, että valmistelua varten nimetään ohjaus

Säännön sisältö vaatii myös poliittista linjausta, joten val tuus to se minaa ris sa todettiin, että valmistelua varten nimetään ohjaus Joutsan kunnanhallitus 211 28.11.2016 Joutsan kunnanhallitus 99 08.05.2017 Kunnanvaltuusto 29 15.05.2017 Perusturvalautakunta 66 30.05.2017 HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN Joutsan kunnanhallitus 28.11.2016

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti:

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus 113 22.05.2017 Kunnanvaltuusto 38 05.06.2017 Kunnanhallitus 214 09.10.2017 Keskusvaalilautakunnan vaali 96/00.00.01/2017 Kh 22.05.2017 113 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p. 0400

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Eduskuntavaalin vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen

Eduskuntavaalin vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen Kaupunginhallitus 14 19.01.2015 Kaupunginhallitus 38 16.02.2015 Eduskuntavaalin vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 265/00.00.00/2014 Kaupunginhallitus 19.01.2015 14 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot