ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo"

Transkriptio

1 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus AIKA klo 15:00-18:44 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT TYÖLLISYYSPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN MÄÄRÄALAN OSTAMINEN TILASTA LEIKKIMÖKKI KUOLINPESÄN OMAISUUS / JORMA KALEVI RONKO LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / ORIVEDEN JÄÄHALLI OY 265 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN ORIVEDEN KOTIKOIVU OY:N LAINALLE 266 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN ORIVESI-TALO OY:N LAINALLE 267 MAKSUMÄÄRÄYSOIKEUDET JA TILINKÄYTTÖVALTUUDET SEKÄ NIIDEN MYÖNTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE / HALLINTOJOHTAJA TUIJA PEURALA 268 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE VUODEN 2014 INVESTOINTISUUNNITELMAN TARKISTAMINEN 271 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUKESKUKSEN JOHTAJAN NIMEÄMINEN MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT ILMOITUSASIAT 695

2 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Viljanen Jussi 15:00-18:44 kaupunginhallituksen puheenjohtaja Järvinen Jussi 15:00-18:44 kaupunginhallituksen varapj. Jokinen Kaarina 15:00-18:44 jäsen Kahelin Anne 15:00-18:44 jäsen Ketola Jussi 15:00-18:44 jäsen Koppanen Matti 15:00-18:44 jäsen Lahtinen Nina 15:00-18:44 jäsen Mäkinen-Aakula Marjo 15:00-18:44 jäsen Nevala Hannu 15:00-18:44 jäsen Jakara Riitta 15:00-18:44 kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Nieminen Antti 15:00-18:44 kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Uotila Kalle 15:00-18:44 kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja MUU Kuusisto Juha 15:00-18:44 esittelijä Lappi Helena 15:00-18:44 pöytäkirjanpitäjä Ellä Pirjo 15:05-15:53 yritysneuvoja Onnela Kirsi 15:05-15:53 työllisyyspalvelujen päällikkö Valkama Päivi 16:01-16:16 maankäyttöinsinööri Naumanen Veli-Pekka 16:29-17:08 asumispalvelupäällikkö Lilja Marjatta 15:05-17:08 17:32-18:30 talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELLYT ASIAT Jussi Viljanen Jussi Järvinen Helena Lappi Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä ( 264) PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Orivedellä kello Hannu Nevala Marjo Mäkinen-Aakula PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Oriveden kaupungintalo, hallintosihteerin työhuone viraston avoinnaoloajan Hallintosihteeri Helena Lappi

3 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kaupunginhallitus 258 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kaupunginhallitus 259 Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Hannu Nevala ja Marjo Mä ki nen-aaku la. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Nevala ja Marjo Mä kinen-aa ku la.

5 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kaupunginhallitus 260 Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat lautakuntien ja muiden toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: 1. Talousjohtaja: - päätöspöytäkirja, yleinen päätös 22/ Henkilöstöjaosto: - pöytäkirja Tekninen lautakunta: - pöytäkirja Ympäristölautakunta: - pöytäkirja Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta eikä ota käsiteltäväkseen yllä mainituissa pöytäkirjoissa ja päätöspöytäkirjoissa päätettyjä asioita. Päätökset ovat täytäntöön pantavissa.

6 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus TYÖLLISYYSPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kaupunginhallitus 261 Hallituksen tuoreessa esityksessä ehdotetaan muutoksia työllisyyslakeihin. Jat kos sa kunnat maksaisivat työmarkkinatuesta puolet niiden henkilöiden osal ta, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella tukea vähintään 300 päivää. Kun työtön on saanut työmarkkinatukea päivää, kuntien osuus nou si si 70 prosenttiin. Lisäksi hallitus esittää pitkäaikaistyöttömien työl listy mis tä edistävän monialaisen yhteispalvelun perustamista Monialainen yhteispalvelu tarkoittaa, että vaikeasti työllistettävien palvelut tuo tai siin yhteen palveluun. TE-toimisto, kunnan sosiaalitoimi ja Kela arvioi si vat yhdessä millaisia palveluja työtön tarvitsee ja vastaisivat työl lis tymi sen etenemisestä ja seurannasta. Esityksessä kerrotaan, että yhteispalvelu te hos taa eri toimijoiden yhteistyötä ja parantaa työttömille tarjottavia pal velui ta. Esityksen keskeisenä tavoitteena on vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä. Sillä py ri tään myös parantamaan palvelujärjestelmää, selkiyttämään valtion ja kun tien työnjakoa ja kehittämään yhteistyötä. Oriveden kaupunki ei ole ollut mukana Tampereen kaupunkiseudun Työvoiman Palvelukeskuksessa. Työ voi man Palvelukeskukset ovat toimineet esikuvana nyt perustettavalle toi min nal le. Vuonna 2013 Orivesi maksoi euroa työmarkkinatuen kuntaosuutta, ns. sakkomaksuja, takaisin val tiol le. Tänä vuonna tammi-syyskuun aikana on maksettu euroa eli kes ki mää rin euroa kuukaudessa. Työl li syys ti lan ne on edelleen heik ko ja pitkäaikaistyöttömien määrä kas vavaa koko ajan. Orivedellä la ki muu tos tuo kunnan maksuosuuteen vähintään 30 % lisää asiakkaita. Nyt arvio on henkilöä lisää. Yli päivää työt tö mä nä olleita on ollut kes ki mää rin 71 henkilöä eli lähes 66 % ny kyi sellä listalla olevista. Ko ko nais li säys kustannuksiin on noin eu roa jos mitään ei tehdä. Vuo del le 2015 budjettiin on varattu yhteensä euroa työ mark ki na tuen kuntaosuuksiin. Työllisyystilanne, TE-hallinnon vähentyneet palvelut sekä tulevat la ki muutok set asettavat kunnille tässä taloustilanteessa suuria haasteita. Sa man aikai ses ti, kun toteutetaan talouden tasapainottamista, pitäisi työl li syy den hoidon palveluita kehittää entisestään. Laskelmat osoittavat, että jos mitään ei li sä tä niin ensi vuonna passiivimaksut lisääntyvät huimasti. Passiivituen mak sa mi sen sijaan on työllisyyspalveluissa valmisteltu ke hit tä mis suun ni telmaa, jossa toimintoja lisäämällä ja kehittämällä on haettu ratkaisuja pas siivi tu kien maksuun. Kehittämissuunnitelmassa on kahdeksan rinnakkaista asiaa, joilla pys tyt täisiin lisäämään volyymejä, kehittämään palveluita sekä ohjaamaan asiak kaita muiden kuten sosiaali- ja terveystoimen palveluiden piiriin. Suun ni telmas sa on esityksenä osa-aikaisen työntekijän toimen muuttaminen ko ko aikai sek si, kierrätystavaratalo-toiminnan aloittaminen, järjestöjentalon toi-

7 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus min ta edel ly tys ten selvittäminen, kuntouttavan työtoiminnan korvauksien mak sa mi sen selvittäminen yhdistyksille, palkkatukityöllistämisen li sää minen, asiakkaiden tehostettu palvelutarvearvio, eläkeselvittelyjen ja työ kyvyn ar vioi den käyttö sekä yritysyhteistyön tiivistäminen. Koko työllisyyspalveluiden kehittämissuunnitelma on liitteenä kokoukseen osal lis tu vil le. (Valmistelu: työllisyyspalvelujen päällikkö KO) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: - hyväksyä työllisyyspalveluiden kehittämissuunnitelman, - että kehittämissuunnitelma toimeenpannaan talousarvion tavoitteiden ja mää rä ra ho jen puitteissa, - todeta, mahdolliset yt-neuvottelua vaativat asiat käsitellään erikseen yt-me net te lys sä. Merkittiin, että työllisyyspalvelujen päällikkö Kirsi Onnela, talousjohtaja Mar jat ta Lilja ja yritysneuvoja Pirjo Ellä olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

8 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus MÄÄRÄALAN OSTAMINEN TILASTA LEIKKIMÖKKI Kaupunginhallitus 262 Kaupungin ostettavaksi on tarjottu noin 1090 m²:n määräalaa tilasta Leik kimök ki kiinteistötunnus Määräala sijaitsee Kääjäntien var rella Kirkonseudun asemakaavan erillispientalojen (AO) korttelissa 75 ja se muo dos taa tilan osuuden tontista 6. Tilan kiin teis tö re kis te riot teen mukainen pinta-ala on 0,2241 ha ja siitä muodostuu pääosin korttelin 75 tontit 5 ja 6. Tonttien ja Kääjäntien väliin jää lisäksi kapea kaista tilaa Hu vi la Kaupunkirakeneen tiivistäminen rakentamattomien rakennuspaikkojen käyt töön saan tia edistämällä on kaupungin tavoitteiden mukaista. Mää räalan han kin nas ta on keskusteltu AME-toimikunnassa, joka piti määräalan si jain tia hyvänä. Kauppahinnaksi ehdotetaan käytyjen neuvottelujen pohjalta euroa. Liitteinä kokoukseen osallistuville ovat kartat määräalan sijainnista ase makaa va poh jal la sekä kaavan pohjakartalla. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ostaa tilasta Leik ki mök ki noin 1090 m²:n suuruisen määräalan euron kauppahinnalla ja antaa kauppakirjan laatimisen ja hyväksymisen maan käyt tö in si nöö rin tehtäväksi. Merkittiin, että maankäyttöinsinööri Päivi Valkama oli asiantuntijana paikal la asian käsittelyn aikana.

9 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus KUOLINPESÄN OMAISUUS / JORMA KALEVI RONKO Kaupunginhallitus 263 Valtiokonttori on lähettänyt Oriveden kaupungille ilmoituksen, jon ka mukaan Jorma Kalevi Ronko on kuollut perillisittä Pe rin tökaa ren 5 luvun mukaan perintö menee tällöin valtiolle. Valtion etua valvoo Val tio kont to ri. Perintökaaren 5 luvun 2 :n 1 momentin mukaan perintönä tul lut omaisuus voidaan kokonaan tai osaksi luovuttaa hakemuksesta mm. kun nal le. Kuolinpesään kuuluva kiinteä omaisuus luovutetaan kiinteistön si jain ti kun nal le. Omaisuutta haetaan vapaamuotoisella, kunnan puolesta allekirjoitetulla hake muk sel la. Mikäli allekirjoittaja ei ole kunnan- tai kaupunginjohtaja, oheen tulee liittää kopio allekirjoittajan valtuutuksesta. Kunnan tulee ilmoit taa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus omai suu delle. Hakemusta ei tarvitse muuten perustella. Hakemus, on tehtävä val tiokont to ril le vuoden kuluessa perittävän kuolemasta eli mennessä. Mi kä li kunta ei hae perintöä, se menee valtiolle. Valtionkonttorin päätös asias sa voidaan tehdä, kun vuosi on kulunut perinnönjättäjän kuolemasta. Valtionkonttorin valtuuttaman pesänhoitajalta on selvitetty perunkirjaa, jonka mukaan Jorma Kalevi Ronkon kotipaikka oli Orivesi. Ohessa on selvitys pe sän hoi ta jal ta tiedoksi saadusta perinnönjättäjän omaisuudesta. Perunkirja on verotustietojen julkisuudesta salassapidosta annetun lain (1346/1999) 4 :n mukainen salassa pidettävä tieto. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hakea Jorma Kale vi Ronkon omaisuutta valtiokonttorilta käytettäväksi erityisryhmien so siaa li sen osallisuuden edistämiseen.

10 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / ORIVEDEN JÄÄHALLI OY Kaupunginhallitus 264 Oriveden Jäähalli Oy:n hallitus on kokouksessaan päättänyt esit tää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että sen kaupungilta ottaman lai nan ehtoja tarkistettaisiin siten, että lainan lyhennys alkaisi vuoden 2018 maa lis kuun jälkeen. Lainan korot Oriveden Jäähalli Oy maksaisi tähän asti voi mas sa olevan muutetun velkakirjan ehtojen mukaisesti. Esitystä perustellaan sillä, että halliyhtiön Kuntarahoitus Oyj:ltä ottaman lai nan takaisinmaksu päättyy maaliskuussa 2018, jonka jälkeen yhtiö pystyy pa rem min hoitamaan kaupungin lainan takaisinmaksua sekä sillä olevien in ves toin tien rahoittamista. Yhtiön investointisuunnitelma vuosille sisältää mm. lauduttimen uusimisen, takapihan asfaltoimisen, kui va tus- ja varastotilojen rakentamisen, valaistuksen uusimisen, jää hoi toko neen ostamisen tai leasing-hankinnan sekä kylmälaitteiston uusimisen. Oriveden Jäähalli Oy on ottanut vuonna 1998 Oriveden kaupungilta lainaa markkaa ( ,28 euroa) käytettäväksi jäähallin ra ken ta miseen. Velkakirja on tehty 25 vuoden ajalle, viisi ensimmäistä vuotta ly hennys va paa ta, ensimmäinen lyhennys piti maksaa ja viimeinen Velkakirjan mukainen lainan korko oli peruskoron mukainen vuo tui nen korko (1998: 4 % p.a.). Kaupunginvaltuusto on muuttanut velkakirjan ehtoja siten, et tä vuosina ei peritä lyhennyksiä, jolloin laina-aika jatkuu asti. Edelleen valtuusto on päättänyt muuttaa vel ka kir jan ehtoja siten, että vuosina lainasta peritään korkoa 1 % p.a. ja lainan muut ehdot säilyvät ennallaan. Oriveden Jäähalli Oy on vuosien aikana pyrkinyt parantamaan taloudellista ti laan sa, mutta kahden lainan ja merkittävien investointien toteuttaminen yh tä aikaa yhtiön tulorahoituksella ei ole mahdollista. Liitteenä kokoukseen osallistuville on Oriveden Jäähalli Oy:n tilinpäätös ja toi min ta ker to mus vuodelta Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. esittää valtuustolle, että muuttaa Oriveden Jäähalli Oy:n al lekir joi te tun velkakirjan lainaehtoja siten, että vuosina ei pe ritä lainan lyhennyksiä ja laina-aika jatkuu asti. 2. todeta, että Oriveden Jäähalli Oy maksaa Oriveden kaupungin lainasta kor ko na 1 % p.a. vuosina

11 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Viljanen poistui es teel li se nä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajak si. Puheenjohtajana tämän pykälän aikana toimi kaupunginhallituksen va ra pu heen joh ta ja Jussi Järvinen. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja oli asiantuntijana paikalla asian kä sit te lyn aikana.

12 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN ORIVEDEN KOTIKOIVU OY:N LAINALLE Kaupunginhallitus 265 Oriveden Kotikoivu Oy:n omistamalle Särkäntie 20:n tontille on suunniteltu van hus ten palvelutaloa (tehostettu palveluasumisen yksikkö muistisairaille ja vanhuksille). Kohteen hankesuunnitelmat ovat valmistuneet ja nyt valmis tel laan KVR-urakkakilpailuun liittyviä asiakirjoja. Rakentamisen on suun ni tel tu alkavan toukokuussa Rakentaminen kestää noin vuoden. Vii mei set asukkaat nykyisestä rakennuksesta ovat muuttaneet pois lo kakuun lopussa ja kiinteistön ylläpito on lopetettu. Ennen rakentamisen aloitusta tontilla sijaitseva nykyinen vuok ra-asun tokoh de on purettava ja purkamiseen on haettava luvat ja avustukset ARA:lta ja Valtiokonttorilta osana muita tervehdyttämistoimia. Oriveden Kotikoivu Oy:n täytyy varautua rahoittamaan Kangastie 26:n, Särkän tie 20:n ja Sairaalatie 13:n purkaminen ja niiden lainojen takaisinmaksu ko ko naan lainalla, koska purkamisavustusten saaminen on epävarmaa. Tarkoi tuk seen tarvitaan noin euron laina, joista osa kuluista saattaa tul la myö hem min avustuksina takaisin. Kiireellisin rahoitustarve Kan gastiel le ja Sär kän tiel le on kuitenkin euroa ja Sairaalatiehen voidaan pa la ta myö hem min lisäselvitysten jälkeen. Lisäksi Oriveden Kotikoivu Oy tarvitsee rahoitusta ener gian sääs tö hank keisiin, joista kii reel li sim mät liittyvät rakennusautomaation ja LVI-jär jes telmien päivittämiseen ja sää tä mi seen. Niissä investointien lykkääminen myöhem mäk si tarkoittaa sääs tö jen menettämistä odotusajalta. Investointien takai sin mak su ai ka on lämmitysmuotomuutokset mukaan lu kien vain 4,5 vuot ta ja säästöpotentiaali kohteissa on muutenkin tavallista suu rem pi. Isom piin investointeihin kuten lämmitysmuotojen vaihtoon (öl jys tä maaläm pöön tai kaukolämpöön 4 kohteessa) palataan, kun niistä on suun ni telmat. Rahoitusta tarvitaan Scneiderin arvion mukaan n eu roa. Korjausvelan hoitoon liittyviin hankkeisiin tarvitaan myös rahoitusta, suunnit te lu- ja selvityskustannuksiin arvioidaan tarvittavan noin euroa. Kokonaisrahoitustarve olisi siis euroa. Oriveden Kotikoivu Oy ra hoit taa nämä kulut lainalla, joihin haetaan Oriveden kaupungilta oma velkais ta ta kaus ta. Lainapääomaa voidaan käyttää myös muihin myöhemmin pää tet tä viin korjaus hank kei siin, jos pääomaa vapautuu mainituista hankkeista kus tan nussääs tö jen tai avustusten vuoksi. Purkamishankkeiden lopullinen ra hoi tus on tar koi tus hoitaa vasta vuonna 2016 kolmoissijaislainalla. Lainan ly hen nys aloi te taan vasta vuonna 2016, jolloin yhtiön vanhojen lainojen ra hoi tus ku lut hie man pienenevät. Lainakilpailutuksen voittaja selviää kaupunginhallituksen kokoukseen men-

13 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus nes sä, joten ehdotus tehdään vasta kokouksessa. (Valmistelu: asumispalvelupäällikkö V-PN) Kaupunginjohtajan ehdotus: Tehdään kokouksessa. Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus: Kau pun gin halli tus esit tää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää omavelkaisen takauksen kor koi neen ja kuluineen Ori ve den Kotikoivu Oy:n ottamalle ja Kun ta ra hoitus Oyj:n myöntämälle enin tään euron lainalle. Laina-aika on 20 vuot ta. Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsenet Kaarina Jokinen, Jussi Ketola ja Matti Koppanen poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävejä) kokouksesta asian kä sit te lyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja ja asumispalvelupäällikkö Veli-Pek ka Naumanen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

14 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN ORIVESI-TALO OY:N LAINALLE Kaupunginhallitus 266 Orivesi-talo Oy:n hallitus on päättänyt esittää Oriveden kau pungil le, että se myöntäisi omavelkaisen takauksen yhtiön peruskorjausten rahoit ta mi seen otettavan enintään euron lainan vakuudeksi. Orivesi-talo Oy:n hallituksen mukaan kiinteistössä on toteutettava mm. seuraa via korjaustoimenpiteitä: - katon korjaaminen poistamalla jalkarännit kokonaan, - erkkerien korjaukset, - ilmanvaihdon säätäminen uudelleen vuokralaisten vaihdosten ja käyttö tar koi tus ten muutosten vuoksi sekä ilmastointikonehuoneeseen tehok kaam pien puhaltimien hankinta järjestelmän perusparannuksineen, - ilmanvaihtoon vaikuttavana rakenteiden tiivistys, ikkunoiden vaihto ja pat te ri ver kos ton tasapainotus, - lukitusjärjestelmän uusiminen, opastejärjestelmän uusiminen sekä julki si vun metalliosien maalaukset. (kokouksessa tehty korjaus). Korjaukset on tarkoitus rahoittaa osittain omilla varoilla ja osittain Ori vesi-ta lo Oy:n ottamalla euron lainalla. Rahoituskulut peritään vuoden 2016 alusta lähtien pe rit tä vä nä pääomamenovuokrana. Laina-aika on n. 20 vuotta. Lainakilpailutuksen voittaja selviää kaupunginhallituksen kokoukseen mennes sä, joten ehdotus tehdään vasta kokouksessa. (Valmistelu: asumispalvelupäällikkö V-PN) Kaupunginjohtajan ehdotus: Tehdään kokouksessa. t Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää jättää asian pöydälle lisäselvitysten takia. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja ja asumispalvelupäällikkö Veli-Pek ka Naumanen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

15 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus MAKSUMÄÄRÄYSOIKEUDET JA TILINKÄYTTÖVALTUUDET SEKÄ NIIDEN MYÖNTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE / HALLINTOJOHTAJA TUIJA PEURALA Kaupunginhallitus 267 Oriveden kaupungin hallintosäännön 14 :n mukaan talousjohtajan toi mival taan sisältyy maksumääräyksen antaminen kaupungin varoista suo ri tet tavaan menoon joko koontilistalle tai yksittäiseen laskuun. Kaupunginjohtajalla on virkansa nojalla vastaavat maksumääräys- ja ti linkäyt tö val tuu det kaupungin kaikkiin pankkitileihin. Lisäksi kau pun gin hal litus on päättänyt myöntää vastaavat valtuudet lu kien myös hal lin tosih tee ril le. Suunnittelupäällikkö Tuija Peurala on valtuuston päätöksellä pää tet ty siirtää hallintojohtajan virkaan alkaen. Hallintojohtaja toi mii talousjohtajan sijaisena, joten hänelle tulee myöntää laa jat mak sumää räys- ja tilinkäyttövaltuudet muuttuvan virkasuhteen alusta lu kien. (Valmistelu: talousjohtaja ML) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää hal lin tojoh ta ja Tuija Peuralalle kaupungin kaikkien palvelukeskusten laskujen hyväk sy mis oi keu den sekä maksumääräys- ja tilinkäyttövaltuudet pank ki ti leil le alkaen.

16 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Kaupunginhallitus Kiinteistöverolaissa (654/92) säädetään kiinteistön sijaintikunnalle menevästä kiinteistöverosta. Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön verotusarvosta. Verovelvollinen on se, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alussa. Kiinteistövero suoritetaan kiinteistön sijaintikunnalle kiinteistön verotusarvon perusteella. Kaikki kiinteistöt eivät ole veronalaisia, vaan lain 3 ja 4 :is sä on lueteltu osittain tai kokonaan kiinteistöverosta vapaat kiinteistöt, joi ta ovat mm. metsät ja maatalousmaat, yleiset vedet, torit, kadut ja yleiset tiet. Myös kunnan omalla alueellaan omistama kiinteistö on vapaa kiinteistöverosta. Kunnan omistamat yhtiöt ovat verovelvollisia omistamistaan kiin teis töis tä. Kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistöverolaissa tonttia, tilaa ja muuta Suomessa olevaa itsenäistä maanomistuksen yksikköä, joka on merkitty tai olisi mer kit tä vä kiinteistönä maarekisteriin, tonttikirjaan tai kiinteistörekisteriin. Lain säännöksiä sovelletaan myös vuokramaalla olevaan rakennukseen ja erot ta mat to maan määräalaan. Verovelvollinen on omistaja ja omistajan veroinen haltija. Kiinteistönomistaja on verovelvollinen vuokramaasta ja vuok ra lai nen on verovelvollinen vuokramaalla omistamastaan rakennuksesta. Kiinteistöverolain 11 :n mukaan valtuusto päättää kunnassa sovellettavat kiin teis tö ve ro pro sen tit säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen. Kiinteistövero on kiinteistön arvoon perusteella suoritettava vero, jonka kiinteistön kotikunta saa kokonaisuudessaan. Valtuusto voi määrätä erikseen rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin. Vero määrätään korkeamman veroprosentin mukaan, jos kaikki jäljempänä kohdissa 1-6 mainitut edellytykset täyttyvät. 1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua. 2) Asemakaavan mukaan rakennuspaikan rakennusoikeudesta yli puolet on kaa voi tet tu asuntotarkoitukseen. 3) Rakennuspaikalla ei ole käytössä olevaa asuinrakennusta eikä sille ole ryh dyt ty rakentamaan sellaista ennen kalenterivuoden alkua. 4) Rakennuspaikalla on tietty kunnallisteknillinen valmius Rakennuspaikalle täytyy olla käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sellaisen järjestämiseen. Lisäksi edellytetään, että rakennuspaikka on liitettävissä yleiseen vesijohtoon ja viemäriin.

17 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus ) Rakennuspaikka ei ole rakennuskiellossa. 6) Omistuksen yhtenäisyys. Erillisen veroprosentin soveltamisen edellytyksenä on, että rakennuspaikka on saman omistajan omistuksessa. Rakennuspaikan katsotaan olevan saman omis ta jan omistuksessa silloin, kun puolisot yhdessä omistavat rakennuspaikan tai rakennuspaikka on muutoin määräosaisessa yhteisomistuksessa. Eril li sen rakentamattoman rakennuspaikan veron tarkoituksena on tehostaa taa ja ma-alu eel la olevien tonttien asumiskäyttöä. Orivedellä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero määrättiin ensimmäisen kerran verovuodelle Verohallinnon ennakkotietojen mukaan rakentamattomista rakennuspaikoista maksuunpantu kiinteistövero on noin euroa. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöverolla py ritään siihen, että ase maakaavoitettujen yksityisten omistuksessa olevien tonttien rakentumista vauhditetaan, sillä viime vuosina rakentuminen on ollut hi das ta. Yksityisten omistamien tonttien saaminen rakentamisen piiriin vähentää pai net ta maanhankintaan ja kunnallistekniikan rakentamiseen. Tämä on tärkeää, sillä kaupungin investointitaso on jo muutoinkin talouden kestokyvyn kan nal ta korkealla tasolla. Taloudellista kannalta asia on merkittävä, sillä kun nal lis tek nii kan (katu, vesi- ja viemäri) rakentamiskustannukset tonttia koh den viime vuosien toteuman perusteella ovat n euroa/tontti. Kiinteistöverolain 13a :n mukaan kunnanvaltuusto voi määrätä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin, koskee sekä rakennusta että maapohjaa, poikkeavaksi kunnan yleisestä kiinteistöverosta. Veroprosenttia sovelletaan, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleis hyö dyl li ses sä käytössä. Käyttötarkoituksen määrittelee verottaja. Veroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00 %. Verovuodelle 2008 määrättiin en sim mäi sen kerran yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentiksi 0,00. Sellaisten yhteisöjen, jotka ovat saaneet kiinteistöveroavustusta, mutta jotka jat kos sa eivät täytä lain yleishyödyllisen yhteisön määritelmää ja jäävät verohuojennuksen ulkopuolelle, osalta asia käsitellään jatkossa erikseen harkinnanvaraisena avustusasiana. Kiinteistöverolain mukaiset vaihteluvälit ovat: - yleinen kiinteistövero 0,80-1,55 % (aiemmin 0,60-1,35 % ) - vakituinen asunto 0,37-0,80 % (aiemmin 0,32-0,75 %) - muu asuinrakennus 0,60- enintään va kit.as.rak.+0,6 %, max 1,35 % - rakentamaton rakennuspaikka 1,00-3,00 %.

18 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Valtioneuvoston budjettiriihessä tekemän päätöksen mukaan kiin teis tö ve rojen muutoksen tuotto leikataan pois kunnilta valtionosuusjärjestelmän kautta silloin, kun - kiinteistöveroprosentit ovat alle uuden alarajan, tullaan perimään valtiolle van han veroprosentin ja uuden alarajan välinen tuotto sekä - kiinteistöveroprosentit ovat ylärajoilla, ohjataan valtiolle vanhan ylärajan ja uuden ylärajan välinen tuotto. Koko maan painotetut keskimääräiset kiinteistöveroprosentit vuosina ovat: yleinen kiinteistövero 0,92 0,94 - vakituinen asunto 0,41 0,43 - muu asuinrakennus 1,03 1,05 Oriveden kiinteistöveron tuotto on vajaa 2,2 milj. euroa vuoden 2013 ve rotus ar voil la ja vuoden 2015 veroperusteilla. Ehdotuksen mukaisilla ve ro perus teil la laskettuna vuonna 2015 kiinteistöveron tuotto nousee noin 2,6 milj. eu roon. Ehdotus kiinteistöveroprosenttien korottamisesta perustuu kaupungin ta louden tasapainottamisohjelmaan, jossa oli linjattu tulopohjan vah vis ta mis keinoi na myös kiinteistöverojen korottaminen. (Valmistelu: talousjohtaja ML) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupungin valtuusto määrää Oriveden kaupungin kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015 seuraavasti (vuosi 2014): - yleinen kiinteistövero 1,00 % (0,90 %) - vakituinen asunto 0,55 % (0,45 %) - muu asuinrakennus 1,15 % (1,05 %) - rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % (2,60 %) Korotuksen perusteluna todetaan kaupungin talouden heikot näkymät, jotka ai heu tu vat valtionosuus leikkauksista ja -muutoksesta sekä väes tö ra ken teesta johtuvasta palvelutarpeen kasvusta erityi sesti vanhuspalveluissa ja erikois sai raan hoi dos sa sekä mittava talouden tasapainottamisen tarve, mistä joh tuen tu lo poh jan vah vis tamiseen on tarvetta. Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että edellä tarkoitettua korotettua veroprosenttia ei kuitenkaan sovelleta sellaiseen rakentamattomaan ra ken nus paik kaan, joka rajoittuu saman omistajan omistamaan rakennuspaikkaan, jolla sijaitsee omistajan omassa vakituisessa asuinkäytössä oleva

19 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus asuin ra ken nus. Jos omistajalla on useita tällaisia rakentamattomia rakennuspaikkoja, korotettu vero jätetään soveltamatta niistä pinta-alaltaan pienimpään. Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto määrää Oriveden kaupungin kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015 seuraavasti (vuosi 2014): - yleinen kiinteistövero 1,10 % (0,90 %) - vakituinen asunto 0,65 % (0,45 %) - muu asuinrakennus 1,25 % (1,05 %) - rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % (2,60 %) Korotuksen perusteluna todetaan kaupungin talouden heikot näkymät, jotka ai heu tu vat valtionosuusleikkauksista ja -muutoksesta sekä väes tö ra ken teesta johtuvasta palvelutarpeen kasvusta erityisesti vanhuspalveluissa ja erikois sai raan hoi dos sa sekä mittava talouden tasapainottamisen tarve, mistä joh tuen tulopohjan vahvistamiseen on tarvetta. Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että edellä tarkoitettua korotettua veroprosenttia ei kuitenkaan sovelleta sellaiseen rakentamattomaan ra ken nus paik kaan, joka rajoittuu saman omistajan omistamaan rakennuspaikkaan, jolla sijaitsee omistajan omassa vakituisessa asuinkäytössä oleva asuin ra ken nus. Jos omistajalla on useita tällaisia rakentamattomia rakennuspaikkoja, korotettu vero jätetään soveltamatta niistä pinta-alaltaan pienimpään. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana. Kaupunginvaltuusto Merkittiin, että keskustelun kuluessa valtuutettu Heikki Lähteenmäki teki kau pun gin hal li tuk sen päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen, että va kitui sen asunnon kiinteistöveroprosentiksi vuodelle 2015 määrätään 0,55 %. Eh do tus ta ei kukaan kannattanut. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja oli asiantuntijana paikalla asian kä sit te lyn aikana

20 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 268 Kiinteistöveroja koskevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä puuttuu eril lise nä kirjauksena yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentin määrää mi nen. Asiaa käsiteltiin valtuustossa talouden tasapainottamisohjelman hy väk sy mi sen yhteydessä ja siinä päätettiin, että yleis hyö dyl lis ten yh tei söjen kiinteistöveroprosentti säilytetään vuonna 2015 edelleen 0,00 pro sen tissa. Verohallinnolle kiinteistöveroista tehtävää ilmoitusta varten kau pun gin halli tuk sen on syytä todeta vielä erikseen käsittelyssä tapahtunut tekninen virhe ja päättää, että talouden tasapainottamisohjelman käsittelyn ja valtuuston tah to ti lan mukaisesti yleis hyö dyl lis ten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi vuo del le 2015 il moi te taan 0,00 prosenttia. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. todeta, että valtuuston päätökseen tehdään tekninen täydennys yleis hyödyl lis ten yhteisöjen kiinteistöveroprosentin osalta, 2. että talouden tasapainottamisohjelman mukaan yleishyödyllisten yh tei söjen kiinteistöveroprosentiksi ilmoitetaan 0,00 prosenttia. Merkittiin, että kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi kello

21 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kaupunginhallitus Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio sekä kolmea tai useam paa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoi ta mi seen turvataan. Talousarvio koostuu yleisperusteluista, käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- sekä rahoitusosista. Kaupunginhallituksen antaman talousarvioraamin mukaan Oriveden kaupungin talouden tasapainon säilymiseksi on huomioitava, että - palvelutasoa ei tule lisätä ilman lain velvoitetta, - uusia vakansseja ei perusteta, mahdolliset esitykset käsitellään tapauskohtaisesti, - toimintatapoja tulee arvioida tehokkuuden näkökulmasta ja tuottavuutta on parannettava hallinnossa, tukipalveluissa ja palvelutuotannossa. Talousarvioraamiin on henkilöstökulujen nousuksi laskettu 1,0 % vuoden 2014 kesäkuun tasosta ja mui den me no jen osalta noudatetaan pää sään töises ti 0-linjaa. Talousarviossa on huomioitu lisäksi ta lou den ta sa pai not tamis oh jel mis sa hyväksytyt toimenpiteet, mu kaan lukien veroprosenttien korot ta mi nen. Talousarvioraamin antamisen jälkeen verotulojen, valtionosuuksien ja rahoituskulujen tasoa on tarkistettu. Lautakunnat ovat käsitellet vuoden 2015 talousarvioitaan ja niiden esitysten mu kaan toimintakatteet annettuun talousarvioraamiin nähden ovat seuraavat: Ta-raami 2015 Ltk esitys 2015 Erotus raamiin Kaupunginhallitus Lasten ja nuorten lautak Elämänlaatulautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Toimintakatteet yhteensä Kaupunginhallituksen menoihin on sote-jaoston esityksen jälkeen lisätty 0,6 milj. euron lisävaraus perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon mahdol lis ta talousarvion suurempaa käyttöä varten. Vuoden 2015 talousarvion toimintakatteet lautakuntien esitysten mukaan ovat yhteensä -55,1 milj. euroa. Lisäystä vuoden 2014 talousarvioon ver rattu na on 1,2 % ja ennakoituun tilinpäätöstasoon verrattuna -1,6 %.

22 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Verotuloja ennakoi daan vuonna 2015 kertyväksi yhteensä 32,9 milj. euroa, val tion osuuk sia 23,0 milj. euroa, rahoi tuskulut nettona 0,55 milj. euroa ja pois tot 2,85 milj.euroa. Lautakuntien esitysten mukaan vuoden 2015 vuosikatetta muodostuu 0,22 milj. euroa, kun ta lousarvioraamissa vuosikate oli negatiivinen 2,45 milj. eu roa. Tilikauden ali jäämää on noin 2,64 milj. eu roa. Ta lous suun ni tel makau den tulokset vastaavilla lauta kuntien esi tyk sil lä ovat -2,85 milj. euroa vuon na 2016 ja -3,35 milj. euroa vuonna Lautakuntien esitysten jälkeen karsintaa ei ole enää tehty karsintaa, koska lau ta kun nat ovat jo huomioineet talouden tasapainottamisohjelmissa hy väksy tyt toimenpiteet. Kaupunginhallitus käsitteli ja karsi talousarvioraamin yhteydessä vuosien investointisuunnitelmaa, mutta sitä on vielä edelleen vi ran hal tija työ nä käy läpi ja priorisoitu. Vuo den 2015 investoinnit ovat yhteensä 1,92 milj. euroa ja nettona 1,49 milj. eu roa. Suurimmat investointihankkeet ovat Ro vas tin kan kaan lähiliikuntapaikan rakentaminen se kä kunnallistekniset työt. Vuoden 2016 investointien määrä on nettona 3,5 milj. euroa ja 2,7 milj. euroa vuonna Edellä olevien käyttötalous- ja investointiosien perusteella lasketun ra hoitus las kel man mukaan vuonna 2015 investointien ja lainanlyhennysten rahoit ta mi sek si tulee ottaa lisää lainaa 6,0 milj. euroa, lainoja lyhennetään 3,9 milj. eurolla ja maksuvalmius lisääntyy 0,4 milj. euroa. Vuosina 2016 ja 2017 lainaa tulee ottaa 8,0 milj. eu roa vuosittain. Kaupungin lainakanta lisään tyy vuonna 2015 nettona 2,1 milj. euroa, 3,5 milj. euroa vuonna 2016 ja 3,0 milj. euroa vuonna Liitteenä kokoukseen osallistuville on käyttötalouden tuloslaskelma, ra hoitus las kel ma ja investointiohjelma. (Valmistelu: talousjohtaja ML) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi lautakuntien talousarviokäsittelyn mukaisen vuoden 2015 talousarviotilanteen ja kaupunginhallituksen antaman talous ar vio raamin alituksen yh teen sä 0,266 milj. eurolla, 2. aloittaa talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman käsittelyn. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja, maankäyttöinsinööri Päivi Valka ma, vs. suunnittelupäällikkö Leila Rutanen, tekninen johtaja Antti Jor tik-

23 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ka, vs. kasvatus- ja opetusjohtaja Pirkko Hynninen, liikuntapäällikkö Terhi Kal lio ja varhaiskasvatuksen johtaja Jussi Lintunen olivat asiantuntijoina pai kal la asian käsittelyn aikana. Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Marjo Mäkinen-Aakula poistui ko kouk ses ta tämän asian käsittelyn aikana kello ja liikuntapäällikkö Ter hi Kallio kello Kaupunginhallitus 269 Henkilöstöjärjestöiltä on pyydetty lausunnot talousarvio 2015 ja ta lous suunni tel ma ehdotuksesta. Lausunnot on pyydetty kau pun gin hal li tuksen kokoukseen mennessä ja ne esitellään kokouksessa. Vuoden 2015 talousarviovaikutuksiin liittyy osaltaan myös talouden ta sapai not ta mis oh jel man mukaisesti säästöt kaupungin henkilöstömenoissa. Yh teis toi min ta neu vot te lut toteutettavista keinoista on talousarvion hy väk symis ai ka na vielä kesken, mutta kaikkien mahdollisesti käytettävissä olevien toi men pi tei den varmistamiseksi, kaupunginhallituksen on tar koi tuk sen mukais ta tehdä päätös perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen haet tavas ta avustuksesta. Mikäli avustusta myönnetään lukuvuodelle , ra joit taa se henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden toteuttamisen. Oriveden kaupungin perusopetuksen ryhmäkoko lokakuun 2014 op pi lasmää rän perusteella on keskimäärin 17,8 oppilasta. Alakoulujen ope tus ryhmien koko on keskimäärin 17,9 oppilasta ja yläkoulun 17,4 oppilasta. Opetus- ja kulttuuriministeriön lukuvuodelta 2013 julkaiseman tilaston mukaan ala kou lu jen keskimääräinen ryhmäkoko oli 18,84 oppilasta ja yläkoulujen 16,46 oppilasta. Pirkanmaalla ryhmäkoot olivat huomattavasti suuremmat, ala kou luis sa 21,51 oppilasta ja yläkouluissa 16,53 oppilasta. Oriveden opetus ryh mät eivät siis valtakunnallisestikaan ole merkittävän suuret. Esittelijän kokouksessa tekemä lisäys: Henkilöstöjärjestöt ovat toimittaneet kannanottonsa vuoden 2015 ta lous ar vios ta. Kannanotto on liitteenä kokoukseen osallistuville. Henkilöstöjärjestöjen kannanottoon todetaan seuraavaa: Vuoden 2015 talousarviossa on henkilöstömenojen osalta huomioitu ainoas taan talousarvion laadintahetkellä tiedossa olevat ja to teut ta mis kel poiset vakanssimuutokset, lähinnä luonnollisen poistuman kautta. Yt-menettelyn piirissä olevia muita henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä (sääs tö va paat, lomautukset, mahdolliset irtisanomiset, tehtävien uu del leen-

24 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus jär jes te lyt) ei ole vielä talousarviossa huomioitu neuvottelujen ollessa kesken. Nämä asiat tarkentuvat yt-menettelyssä ja sen jälkeen tehtävissä päätök sis sä. Sote-menoissa on vuoden 2015 talousarvioon ennakolta tehty 0,6 milj. euron lisämäärärahavaraus Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen ja Pir kanmaan sairaanhoitopiriin kanssa neuvoteltujen palvelutilausten yli tys tar peeseen. Sote-palveluista tehtyjä palvelutilauksia ei ole karsittu talousarvion laa din ta vai hees sa tiedossa olevaan palvelutarpeeseen verrattuna. Hallinto- ja talouspalvelukeskuksen hallintopalvelujen tulosalueella on edel leen varaus yhteen koko henkilöstön virkistystapahtumaan (tyky), vaikka talouden tasapainottamisohjelmassa tähän toimintaan kohdennettavia mää rä ra ho ja jouduttiin karsimaan. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma on jaettu kokoukseen osal lis tu vil le edellisen kokouksen liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus 1. hyväksyy ja esittää valtuuston hyväksyttäväksi - talousarvion vuodelle 2015, - taloussuunnitelman vuosille sekä investointisuunnitelman edellisen kokouksen liitteenä olevan Talousarvio 2015 ja ta loussuun ni tel ma esityksen mukaisesti. 2. päättää, että Oriveden kaupunki ei hae perusopetuksen ryhmäkokojen pie nen tä mi seen tarkoitettua avustusta lukuvuodelle Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä muutos päätösehdotuksen kohtaan 2: 2. päättää, että Oriveden kaupunki hakee perusopetuksen ryhmäkokojen pie nen tä mi seen tarkoitettua avustusta, mikäli sen saaminen ei rajoita hen kilös töön kohdistuvien säästötoimenpiteiden toteuttamista lukuvuoden aikana. Muussa tapauksessa avustusta ei oteta vastaan. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

25 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus VUODEN 2014 INVESTOINTISUUNNITELMAN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 270 Oriveden kaupungin vuoden 2014 talousarvion investointiosassa on eu ron määrärahavaraus Tampere-Pirkkalan lentoaseman osakepääoman mak sa mis ta varten. Määrärahavaraus on investointiosan hankeryhmällä muut osakkeet ja osuudet. Asian valmistelussa on kuitenkin päädytty siihen, että kunnat eivät hanki osak kei ta Finavia Oy:n Tampere-Pirkkalan lentoaseman terminaalista 2, vaan maksavat rahoitusosuuden terminaalin kehittämiseen. Tämä rahoitustavan muuttuminen aiheuttaa kirjanpidollisesti sen, että Orive den kaupungin vuoden 2014 talousarvion määrärahavaraus terminaalin ke hit tä mi seen on valtuuston sitovuuteen nähden väärällä investointien hanke ryh mäl lä ja se tulee korjata. Kun kyse on pitkäaikaisesta ra hoi tus osuu desta, talousarvion määrärahavaraus tulee siirtää muihin pitkävaikutteisiin menoi hin. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää val tuus tolle, että se tarkistaa vuoden 2014 talousarvion investointiosaa siten, että se siir tää euroa muista osakkeista ja osuuksista muihin pit kä vai kut teisiin menoihin.

26 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus HALLINTO- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUKESKUKSEN JOHTAJAN NIMEÄMINEN Kaupunginhallitus 271 Kaupunginvaltuuston hyväksymän ja voimaan tu levan hallintosäännön :n 11 mu kaan hallinto- ja talouspalvelukeskusta johtaa luot ta mus hen ki lö toi mi eli me nä kaupunginhallitus, jota johtaa kau pungin hal li tuk sen nimeämä pal ve lu kes kuk sen johtaja. Hallinto- ja talouspalvelukeskus vastaa kaupungin keskitetyistä yleisjohtoja talouspalvelutehtävistä, henkilöstöhallintoon liittyvistä tehtävistä, joukko liiken ne asi ois ta, työllisyystoimenpiteistä, maaseutupalveluista, tie to hallin nosta, talous- ja velkaneuvonnasta, asumispalveluista, elin kei no pal veluis ta sekä yhteistoiminta-alueiden palveluista. Edelleen hallintosäännön 49 :n mukaan kaupunginhallitus nimeää pal ve lukes kus ten johtajat ja heidän sijaiset toimikaudekseen, ellei heitä ole jo hallin to sään nös sä määrätty. Hallinto- ja talouspalvelukeskuksen johtajaa ei ole erik seen hallintosäännössä määrätty. Hallinto- ja talouspalvelukeskuksen johtajana on toiminut hallintojohtaja Ti mo Toivonen, jonka virkasuhde päättyy Hallintojohtajan sijai se na on toiminut hallintosäännön määräysten mukaisesti talousjohtaja. Hallintosäännössä palvelukeskuksen johtajalle määrätyn toimivallan käyt tämis tä varten tulee palvelukeskuksen johtajaa koskeva päätös tehdä uu delleen alkaen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä hallintoja talouspalvelukeskuksen johtajaksi alkaen talousjohtaja Mar jatta Liljan ja hänen sijaisekseen hallintosäännön mukaisesti hallintojohtaja Tui ja Peuralan.

27 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Kaupunginhallitus 272 Itsenäisyyspäivä Kaupunginedustajien valinta seppeleenlaskua varten sankarihaudoille: - Orivesi: Jussi Viljanen ja Kalle Uotila. - Längelmäki: Riitta Jakara ja Heikki Salomaa. - Eräjärvi: Marjo Mäkinen-Aakula ja Anne Kahelin.

28 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus ILMOITUSASIAT Kaupunginhallitus 273 Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat: 1. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä: - Esityslista Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy: - Yhteishankintojen hankintapaikat, marraskuu Nuorisotakuun seuranta tammi-syyskuu 2013 ja 2014 / Orivesi. 4. Suomen Kuntaliitto: - Yleiskirje 13/80/2014: Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien il moit ta mi nen. - Yleiskirje 14/80/2014: Vuoden 2015 eduskuntavaalit. - Asettamispäätös : Kuntaliiton Kuntajohtajaverkoston eli Ryh mä 44:n asettaminen (kokouksessa tehty lisäys). 5. Kunnallinen työmarkkinalaitos: - Yleiskirje 8/2014: Lääkärisopimuksen (LS) päivystysmääräyksiä koske va uudistus sekä päivystysasetuksen voimaantuloon liit tyviä täsmennyksiä. - Yleiskirje 9/2014: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES ) - palkantarkistus lukien. - Yleiskirje 10/2014: Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) lukien muuttuvat jaksotyömääräykset. - Yleiskirje 11/2014: Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työ ehto so pi muk sen (TS-14) palkantarkistukset Tampereen kaupunkiseutu: - Seutukatsaus Kuntajohtajakokouksen asialista liitteineen. 7. Tampereen kaupunki: - Vastaus Aluehallintoviraston tarkastuskertomuksessa 2014/20302 an ta maan kehotukseen selvittää sisäilman aiheuttama terveysvaara Ori ve den terveyskeskussairaalan vuodeosastolla - Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan pöy täkir ja liitteineen. - Lasten ja nuorten lautakunnan pöytäkirja liitteineen. - Osaamis- ja elinkeinolautakunnan pöytäkirja liitteineen (ko kouk ses sa tehty lisäys) - Ikäihmisten palvelujen lautakunnan esityslista liitteineen (ko kouk ses sa tehty lisäys) - Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan esityslista ja joukkoliikennepäällikön päätöspöytäkirjat :t (ko kouk ses sa tehty lisäys).

29 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus PPSHP/ Terveempi Pohjois-Suomi2 hankkeen koordinaatio - Kuntien hyvinvointijohtaminen Suomessa, Tuloksia val ta kun nal lises ta kyselystä maaliskuulta Ylöjärven kaupunki: - Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta : Esitys Suo men Kuntaliitolle kaupunkiseutujen kehyskuntien yhteisen foo rumin perustamiseksi. 10. Pirkanmaan liitto: - Pirkanmaan työpaikka-alueselvitys. 11. Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys: - Hakemus lintutornin paikan ja sinne johtavan polun/pitkospuiden vas tik keet to mas ta käyttöoikeudesta. 12. Asumis- maankäyttö- ja elinkeinotoimikunta: - Pöytäkirja Pöytäkirja Tekninen lautakunta: (kokouksessa tehty lisäys) - Ote pöytäkirjasta : Ruovedentien kunnallistekniset suun ni tel mat. - Ote pöytäkirjasta : Kadunpitopäätös eräistä kaduista. 14. Ympäristölautakunta: (kokouksessa tehty lisäys) - Paltanmäen alueen maisematyölupahakemukset Ympäristölautakunnalle on jätetty kaksi Paltanmäen alueelle si joit tuvaa maisematyölupahakemusta. Hakemuksien mukaan lupia haetaan met sä ta lou del li siin toimiin ja suoritettavilla hakkuilla väljennetään puus toa, jotta metsikön alle muodostuisi uutta taimistoa. Ympäristölautakunta varaa Oriveden kaupunginhallitukselle sekä kau pun gin hal li tuk sen alaisille muille toimielimille mahdollisuuden an taa hakemuksista kannanottonsa. Kaupunginhallitus merkitsi asian omalta osaltaan tiedoksi ja päätti toi mit taa kannanottopyynnön edelleen lasten ja nuorten lautakunnalle se kä elämänlaatulautakunnalle mahdollista lausunnon antamista varten. (Valmistelu: hallintosihteeri HL) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tie toon sa saatetuiksi.

30 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuviranomainen Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Kaupunginhallituksen päätöksiin, pykälät: 262, 267, 271 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välit tömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ), pykälät: , , , virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KvesL 26 ), pykä lät: Oikaisua haetaan Oriveden kaupunginhallitukselta, osoite: Oriveden kaupunki, Kirjaa mo, Keskustie 23, PL 7, Orivesi, sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekir joitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oi kaisuvaatimusajan päättymistä. Tiedoksisaantiin sovelletaan, mitä vali tusosoituksen kohdalla sanotaan. Kaupunginhallituksen päätöksiin, pykälät saa muutosta hakea se, johon päätös on koh dis tettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välit tömästi vaikut taa (asian osai nen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen joh dosta annettuun päätökseen, kun se ei ole muuttunut kaupunginhallituksessa, saa muutosta kui tenkin hakea vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä jär jes tyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muu toin lainvastainen. Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat - yksiomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ), pykälät virka- tai työsopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 ), pykälät Kaupunginhallituksen päätöksistä, pykälien, osalta saa ostaja ja etuosto lain 6 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa myös myyjä hakea muutosta valittamalla (EtuostoL 22 ). Kaupunginhallituksen päätöksistä, pykälien, osalta saa muutosta hakea jo kainen sillä perusteella, että päätös loukkaa hänen oikeuttaan. Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta, osoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna.

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.11.2014 klo 13:00-18:07 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 257 27.10.2014 Kaupunginhallitus 269 10.11.2014 VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 27.10.2014 257 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 257 27.10.2014 Kaupunginhallitus 269 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 77 24.11.2014 VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 27.10.2014 257 Kuntalain

Lisätiedot

1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua.

1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua. Kaupunginhallitus 236 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 67 20.10.2014 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Kaupunginhallitus 06.10.2014 236 Kiinteistöverolaissa (654/92) säädetään kiinteistön

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416 Kaupunginhallitus AIKA 09.06.2014 klo 15:00-16:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266 Kaupunginhallitus AIKA 30.03.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 19.01.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 332 07.10.2013 Kaupunginhallitus 341 21.10.2013 Kaupunginhallitus 349 04.11.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 07.10.2013 332 Kuntalain

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148 Kaupunginvaltuusto AIKA 07.09.2015 klo 18:00-18:57 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:00-17:57 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 294-305 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot