Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus. Aika klo 16:30-18:29. Kunnantalo, valtuustosali.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 11/2014 176. Kunnanhallitus. Aika 02.06.2014 klo 16:30-18:29. Kunnantalo, valtuustosali."

Transkriptio

1 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Aika klo 16:30-18:29 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Omavelkaisen takauksen myöntäminen / Punkalaitumen Vanhustenkotiyhdistys r.y. 90 Lausunto / Pirkanmaan Ely-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma Kunnanjohtaja Lauri Innan vuosiloma Kauppakirjan hyväksyminen / Antti Peltomäki Kivirannan käteiskassan hyväksyminen Ilmoitusasiat Ajankohtaiset suunnitteluasiat 184

2 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 11/ Aika klo 16:30-18:29 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Osallistujat Päätöksentekijät Madekivi Sirkka Karunen Timo Kouvo Juha Myllyniemi Sari Salioja Sanna Seppä Ville Wakkala Marja puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Korhosen varajäsen Muut osallistujat Uusi-Kouvo Outi valtuuston pj Lumme Harri valtuuston 2. varapj Inna Lauri kunnanjohtaja Mölsä Oili hallinto- ja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Poissa Korhonen Petri jäsen Mölsä Martti valtuuston 1.varapj Allekirjoitukset Sirkka Madekivi puheenjohtaja Oili Mölsä pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Myllyniemi ja Sanna Salioja. Aika ja paikka Punkalaidun Allekirjoitukset Sari Myllyniemi Sanna Salioja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnanhallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä ma klo 9-15.

3 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Omavelkaisen takauksen myöntäminen / Punkalaitumen Vanhustenkotiyhdistys r.y. 101/ /2014 Khall 89 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Punkalaitumen Vanhustenkotiyhdistys r.y. anoo Punkalaitumen kun nalta takausta euron lainalle. Lainalla on tarkoitus kattaa osa ta lojen B ja C lämmitys- ja käyttövesiputkien uusimisurakan kus tan nuk sis ta ( euroa). Yhdistyksellä on Punkalaitumen Osuuspankissa euron mää räai kai nen talletus, joka erääntyy toukokuussa Takausta hae taan Punkalaitumen Osuuspankista nostettavalle euron lai nal le, jonka korko on 12 kk:n euribor + 1,50 %. Laina on 6 vuotta ja en simmäi nen lyhennys on euroa toukokuussa Lop pu osa maksetaan puolivuosittain viiden vuoden aikana. Tällä hetkellä kunnalla on voimassa v Punkalaitumen Van husten ko ti yh dis tys ry:lle myönnetty takaus. Takauksen alkuperäinen pääoma on ollut euroa, lainan pääoma on tällä hetkellä euroa. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Oili Mölsä, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Pun ka lai tumen Osuuspankille omavelkaisen takauksen Punkalaitumen Van husten ko ti yh dis tys ry:lle myönnettävälle euron lainalle. Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän esityksen. Outi Uusi-Kouvo ja Timo Karunen poistuivat esteellisinä (yhteisöjääviys) tämän asian käsittelyn ajaksi.

4 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Lausunto / Pirkanmaan Ely-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma /08.00/2014 Khall 90 Valmistelija: kunnanjohtaja Pirkanmaan Ely-keskus on lähettänyt tiedoksi tienpidon ja liikenteen suun ni tel man päivityksen vuosille Suunnitelman lin jauk set noudattavat edellisvuoden suunnitelmaa. Suunnitelmaan on päi vi tet ty lähinnä rahoituksen kohdentaminen, vuoden 2014 kes kei set toimenpiteet ja tieverkon kehittämistarpeet. Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma on jul kaistu Pirkanmaan Ely-keskuksen internet-sivuilla suunnitelma. Lausunnot suunnitelmasta on pyydetty mennessä. Lisätietoja: kunnanjohtaja Lauri Inna, puh Punkalaitumen kunnanhallitus esittää lausuntonaan seuraavaa: Punkalaitumen kunnanhallituksen antama lausunto koskien Pirkanmaan Ely-keskuksen tienpidon ja liikenteen suun ni telmaa on edelleen linjassa kunnan tieinfrastruktuurin yl lä pidon ja kehittämisen painopisteiden osalta. Merkittävänä erityishuomiona todettakoon, että Punkalaitumen kun nassa sijaitseva Myllytie tulee nostaa kiireellisesti kunnostettavien tai perus pa ran net ta vien tieosuuksien joukkoon. Myllytien kun nos ta mi nen oli esillä kunnan ja Elyn tiejohdon tapaamisessa jo , ja ny kyi sin tilanne ko. tiellä on hälyttävä ja liikennevaaroja aiheuttava. Myl ly tie on tieosuutena koko Punkalaitumen näyteikkuna, jota käyt tää kesällä minimissään noin Särkän tanssilavalle ja Veh ka jär ven loma-asuntoalueelle suuntaavaa matkailijaa. Tien nykytilanne on liikenneturvallisuuden, matkailuelinkeinon ja kuntaimagon kan nal ta kestämätön ja vaatii välittömiä sekä perusteellisia toimenpiteitä. Valtatie 2:n Kanteenmaan risteysalueen kehittäminen osana val ta tien parannushanketta on tärkeä kehittämisekohde perusteena pit kä jän teinen elinkeinoelämän kehittäminen. Asiassa on syytä ottaa huo mi oon risteysalueesta jo aiemmin tiehallinnon teettämät suun ni tel mat, jotka palvelevat alueen kehittämistä. Risteysalue on myös maa kun tien rajat ylittävän joukkoliikenteen luonnollinen ja käytössä oleva liityntäpysäköinnin solmukohta. Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän esityksen.

5 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Lauri Innan vuosiloma 49/ /2014 Khall 91 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Kunnanjohtaja Lauri Inna on anonut vuosilomaa ajalle ja , yhteensä 22 lomapäivää. Hänelle on kertynyt vuoden 2014 lomaa 28 päivää, joista on käytetty 1 päivä. Hallintosäännön 38 :n mukaan kunnanhallituksen esittelijänä toimii kun nan joh ta ja tai, jos hän on estynyt tai esteellinen, hallinto- ja ta lousjoh ta ja. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Oili Mölsä, puh Kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtaja Lauri Innalle vuo si lomaa ajalle ja , yhteensä 22 lomapäivää. Vuoden 2014 vuosilomaa jää käyttämättä 5 lo ma päi vää. Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän esityksen. Lauri Inna poistui esteellisenä (asianosaisjäävi) tämän asian käsittelyn ajaksi.

6 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Kauppakirjan hyväksyminen / Antti Peltomäki 103/ /2014 Khall 92 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Tekninen toimi aloittaa Mäenpään 2. vaiheen kunnallistekniikan ra kenta mi sen aiemmin hyväksyttyjen suunnitelmien ja teknisen lau ta kun nan hyväksymän työohjelman mukaisesti vielä tänä vuonna. Ra ken ta mi sen toteuttaminen edellyttää mm. asemakaavan mukaisen Kap pa lai sen kuja -nimisen katualueen maankäyttö- ja rakennuslain mu kais ta haltuunottamista. Kappalaisenkujan alue on Antti Pel to mäen omistuksessa. Antti Peltomäen kanssa on neuvoteltu tarvittavan tie- ja puistoalueen os ta mi ses ta kunnalle. Kaupan kohteena on n m 2 :n suuruinen mää rä ala Tammilehto-nimisestä tilasta RN:o Esityslistan liitteenä on kauppakirjaluonnos, johon on merkitty kau pan kohteena oleva määräala. Alueen puuston arviointi suoritetaan Pun kalai tu men metsänhoitoyhdistys ry:n toimesta Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Oili Mölsä, puh Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Tam mi leh to RN:o nimisestä tilasta n m 2 suuruisen mää rä alan ostamisen Antti Peltomäeltä liitteenä olevan kauppakirjan eh to jen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän esityksen. Liitteet 1 Kauppakirjaluonnos / Peltomäki Antti

7 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Kivirannan käteiskassan hyväksyminen 102/ /2014 Khall 93 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Kesällä 2014 Kivirannan uimarannan vahtimestarin tehtävät hoi de taan työpaja-uimahallin työntekijöiden toimesta. Koska kios ki myyn ti tu lot ja saunamaksut tuloutetaan kunnalle, maksujen keräämistä var ten on oltava käteiskassa. Hallintosäännön 39 :n mukaan alitilittäjien oikeuksien myöntäminen ja kassojen suuruuden päättäminen kuuluu kunnanhallituksen rat kai suval taan. Kioskitoiminta jatkuu saakka. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Oili Mölsä, puh Kunnanhallitus päättää perustaa Kivirannan maksujen perimistä var ten käteiskassan sekä päättää, että 1. pohjakassa on 100 euroa 2. käteiskassa on pelkästään tulojen perintää varten 3. käteiskassan enimmäismäärä on 300 euroa 4. vastuuhenkilö on Katja Lappalainen 5. tilitys on tehtävä vähintään kerran kuukaudessa 6. käteiskassaa voidaan pitää saakka. Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän esityksen.

8 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall 94 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Pirkanmaan työllisyyskatsaus Pirkanmaan TE-toimiston tilannekatsaus Punkalaidun 9,6 %, Pirkanmaa 13,5 %, koko maa 11,7 % Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Päätös vesihuoltoavustuksen myöntämisestä Huittisten kaupunki, valtuusto, pöytäkirjan ote Omavelkaisen takauksen myöntäminen Huittisten Puhdistamo Oy:n lainoille Valtiovarainministeriö Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuon na 2014 Sastamalan kaupungin kirje koskien talous- ja vel ka neu vonta pal ve lui ta Opetushallitus Vieraskielisten oppilaiden/opiskelijoiden ope tuk seen myön nettä vä täydentävä valtionavustus vuonna 2013 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Arviointiraportti: Peruspalvelut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella 2013 Sastamalan koulutuskuntayhtymä, hallitus pöytäkirja Sastamalan kaupunki, ympäristöjaosto pöytäkirja Talouden toteuma 4/2014 oheismateriaalina. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Oili Mölsä, puh Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

9 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Ajankohtaiset suunnitteluasiat Khall 95 Valmistelija: kunnanjohtaja Kunnanhallituksen on tarkoituksenmukaista käydä keskustelua ja lin jata ajankohtaisia ja valmistelun alla olevia suunnitteluasioita. Ajankohtaisina käsitellään asiat: - ajankohtaiset Soteasiat - energiahankkeiden ajankohtaiskatsaus Lisätietoja: kunnanjohtaja Lauri Inna, puh Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa ajankohtaiset suunnitteluasiat ja käydyn keskustelun. Merkittiin tiedoksi.

10 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 11/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukielto ja sen peruste Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 89, 90, 92, 94, 95 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 91, 93 HVaIL 3 :n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaati mus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Punkalaitumen kunta kunnanhallitus Vesilahdentie Punkalaidun Pykälät: Valitusviranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuk sen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, jo ka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttu nut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kun nan jäsen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Puhelin /vaihde Telefaksi Sähköposti

11 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 11/ Valitusaika Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusviranomainen, pykälät: Valitusaika: Valitusaika: Valitusaika: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatija omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oi keaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetta va. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Valituksen voi toimittaa myö sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo mennessä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti lukien oikeudenkäyntimaksu on 97 euroa.

Otsikko Sivu 13 Omavelkaisen takauksen myöntäminen / Huittisten Puhdistamo Oy

Otsikko Sivu 13 Omavelkaisen takauksen myöntäminen / Huittisten Puhdistamo Oy Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 28 Kunnanvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:03 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Omavelkaisen takauksen myöntäminen / Huittisten

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/2013 1. Kunnanhallitus. Aika 02.09.2013 klo 16:30-17:57. Punkalaitumen kunnantalo, valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/2013 1. Kunnanhallitus. Aika 02.09.2013 klo 16:30-17:57. Punkalaitumen kunnantalo, valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/2013 1 Kunnanhallitus Aika 02.09.2013 klo 16:30-17:57 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 162 Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelun

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 3 199

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2015 127. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2015 127. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2015 127 Kunnanhallitus Kokousaika 28.04.2015 klo 13:00-15:12 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 70

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185 Kunnanhallitus Aika 30.03.2015 klo 16:30-16:52 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 90 Vuoden 2014 tilinpäätös 187

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Korpitien koulun auditorio

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Korpitien koulun auditorio PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 5/2009 1 Kunnanvaltuusto 15.10.2009 AKA 18:00-18:15 PAKKA Korpitien koulun auditorio OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Arffman Paavo 18:00-18:15 Jäsen Jääviys 45 Heikkinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 AIKA 05.05.2011 klo 19:00-20:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 18/2014 430 Kunnanhallitus Aika 24.11.2014 klo 15:00-18:40 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 194 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327 Kunnanhallitus Aika 03.08.2015 klo 13:30-16:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaus 329 197 Kokouksen

Lisätiedot