K e r t o m u s p a n k k i v a l t u u s t o l l e :

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K e r t o m u s p a n k k i v a l t u u s t o l l e :"

Transkriptio

1 K e r t m u s p a n k k i v a l t u u s t l l e : R a h i t u s t a r k a s t u k s e n t i m i n n a n t a v i t t e e t j a n i i d e n t t e u t u m i n e n v u n n a

2 SISÄLLYS ARVIO RAHOITUSMARKKINOIDEN TILASTA 1/2009 JOHTOPÄÄTÖKSET VUODEN 2008 TOIMINNASTA PANKKIVALTUUSTON KERTOMUS 2007 JA SEN JOHDOSTA TEHDYT TOIMENPITEET TOIMINNALLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA BPANKKIVALTUUSTON ROOLI RAHOITUSTARKASTUKSEN VALVONNASSA Pankkivaltuust valv Rahitustarkastuksen timinnan yleistä tarkituksenmukaisuutta ja tehkkuutta. Tarkituksenmukaisuuden valvnnassa pankkivaltuust arvii, miten timinnalle laissa säädetty tavite n tteutunut. Timinnan yleisen tehkkuuden valvnnassa pankkivaltuust seuraa erityisesti henkilöstömäärän ja talusarvin yleistä kehitystä suhteessa tehtäviin sekä lainsäädännön tai markkiniden kehityksestä jhtuviin muutksiin.

3 1BARVIO RAHOITUSMARKKINOIDEN TILASTA 1/2009 Tistaiseksi rahitusmarkkinakriisi n realisitunut sumalaisten pankkien tulksiin lähinnä rahituskustannusten nusun ja sijitustiminnan tulksen laskun kautta. Kannattavuus sektrilla n edelleen ainakin tyydyttävä, mutta sen vidaan ennakida alenevan selvästi. Luttriskin merkitys n vuden viimeisellä neljänneksellä kasvanut ja lutttappiiden merkittävää kasvua vidaan ennakida npeasti heikentyvässä talustilanteessa. Vakavaraisuus Sumen pankkisektrilla n edelleen suhteellisen hyvällä taslla, vaikkakin vakavaraisuusluvut vat laskeneet. Riittävät päämapuskurit vat nykyisessä markkinatilanteessa tärkeitä mm. reittausten säilymisen vuksi. Rahitus- ja vakuutusryhmittymissä (finanssiknglmeraatit) n lähinnä ryhmien vakuutusyhtiöiden sijitusten arvjen laskusta jhtuvat merkittävästi negatiiviset käyvän arvn rahastt. Muissa pankkiryhmissä käyvän arvn rahastt vat suhteellisesti paljn pienempiä tai sijitusten arvjen laskut n kirjattu suraan tulksiin. Finanssiknglmeraateilla n kuitenkin edelleen merkittävä tappipuskuri vakavaraisuudessaan. Pankkien vuden vaihteen likviditeettitilanteessa ei llut ngelmia ja maksuvalmiustilanne n edelleen hyvä. Lyhyttä (alle 12kk) rahitusta n saatavilla ja pankkien sijitustdistuksille n kysyntää. Lisäksi pankkitalletusten kasvu n jatkunut vimakkaana kk syksyn ajan ja talletusten suus varainhankinnasta n kääntynyt nusuun. Pitkän (yli 12kk) rahituksen saaminen markkinilta vaikeutui Lehmanin knkurssin jälkeen. Pankit livat varautuneet likviditeettitilanteen vaikeutumiseen kasvattamalla reservejään ja muilla valmiustimenpiteillä, jilla n pyritty varmistamaan keskuspankkirahituksen vakuuksien riittävyys (esim. luttjen arvpaperistaminen). Rahitustarkastus edellytti pankeilta parannuksia likviditeettiriskien hallintaan, erityisesti riittävien paikallisesti pidettävien likviditeettipuskureiden määrittelyä, likviditeettiriskin stressitestausta sekä tteuttamiskelpista jatkuvuussuunnittelua. Yritysten pankkiluttjen kysyntä jatkui lppuvunna suurten yritysten markkinaehtisen rahituksen saatavuuden vaikeutuessa. Pankeissa yritysten lutnannn kriteereitä n tiukennettu ja hankkeita rahitetaan valikidusti. Yritysten heikentyneet näkymät ja pankkien man pitkäaikaisen varainhankinnan vaikeutuminen ja kallistuminen vat jhtaneet yritysten pankkirahituksen maturiteetin lyhentymiseen. Sijituspalveluyritysten ja rahastyhtiöiden kannattavuus n heikentynyt vaikeassa markkinaympäristössä merkittävästi. Kannattavuus ja vakavaraisuus vaihtelevat selvästi eri yritysten kesken, ja heikn vakavaraisuuden maavien yhtiöiden tilannetta tulee jatkssakin valva tiiviisti. Glbaali rahitusmarkkinakriisi paljasti humattavia heikkuksia rahitusmarkkiniden sääntelyssä, valvntarakenteissa sekä markkinasapulten timinnassa. Puutteita li mm. markkinilla timivien instituutiiden riskienhallinnassa ja sisäisessä valvnnassa sekä niiden tarjamien tutteiden läpinäkyvyydessä. Tisaalta kriisi sitti selkeästi, että erityisesti kansainvälisesti timivien valvttavien (ja erityisesti niiden sivuliikkeiden) sääntely ja valvnta ei llut kyllin kattavaa. 1

4 2BJOHTOPÄÄTÖKSET VUODEN 2008 TOIMINNASTA 1 3BMerkittävimmät tulkset ja kehityskhteet Tarkastustimintaa lisättiin ja syvennettiin Rahitustarkastus n nnistunut pidemmän aikavälin tavitteessaan lisätä tarkastuksia valvttavissa. Tarkastustimintaan käytettyjen työtuntien määrä kasvi tuntiin (2007; h). Tarkastuksia khdistettiin riskienhallintaan ja vakavaraisuuslaskentaan, pankkien tietjärjestelmiin, lutnannn kriteereihin sekä menettelytapihin arvpaperimarkkinilla. Rahitustarkastuksessa n pyritty systemaattisesti syvällisiin, käytännön timintavarmuutta tdentaviin tarkastuksiin. Tarkastusten perusteella n annettu runsaasti palautetta valvttaville. Tarkastustiminnan rganisintia n parannettu erikseen nimetyillä tarkastuskrdinaattreilla. Sumen Pankin sisäisen tarkastuksen mukaan tarkastusprsessi timiikin tehkkaasti, mutta tarkastusten jälkeistä seurantaa tulee kehittää. Riskiperusteista valvntaa kehitettiin ja systematisitiin edelleen Pankkien, rahitusryhmittymien, sijituspalveluyritysten ja rahastyhtiöiden säännönmukaista riskien ja päämien riittävyyden arviintia kehitettiin merkittävästi ttamalla käyttöön uudistetut Valvjan arvi -kehikt sekä kehittämällä pienten valvttavien tietjen käsittelyä. Yksittäisistä riskialueista panstettiin erityisesti likviditeetti- ja sijitusriskien valvntaan. Tilinpäätösvalvnnassa tettiin käyttöön riskiperusteisen valvnnan kehikk ja listayhtiöiden tiednantvelvllisuuden salta käynnistettiin riskiperusteiset valvntakäynnit. Finanssivalvnnassa tulee kehittää samjen riskialueiden valvnnan yhtenäisyyttä rahitus- ja vakuutussektreilla sekä kehittää finanssiknglmeraattien valvntaa kknaisuutena. Kansainvälisessä valvntayhteistyössä edistyttiin; tietjen vaihta tulee lisätä Phjismainen valvntayhteistyö kehittyi 2008 pääsin myönteisesti. Sumen kannalta keskityttiin Dansken, SHB:n ja pörssin käytännön valvntayhteistyön tiivistämiseen sekä hyvän Nrdeayhteistyön ylläpitämiseen. Rahitustarkastuksen aktiivinen panstus edesautti sitä, että vakavaraisuusdirektiivin uudistuksessa sekä Eurpan pankkivalvjien kmitean (CEBS) syventävässä hjeistuksessa n edistetty merkittävästi nk. valvjien kllegiiden työtä rajat ylittävien pankkien valvnnassa. Isäntävaltin valvjan sallistuminen valvntayhteistyöhön n määritelty Sumen tavitteiden mukaisesti myös sivuknttreiden tapauksessa, vaikkakin sivuknttrimalliin liittyy edelleen avimia kysymyksiä. Näitä vat ennen kaikkea isäntävaltin etujen riittävä humiinti valvntatiminnassa ja tiednsaanti ennaklta, jiden salta njaudutaan edelleen ktivaltin viranmaisten tahtn ja timintakulttuuriin. Arvpaperimarkkiniden infrastruktuurin kansainvälinen knslidituminen edellytti phjismaisen ja muun kansainvälisen valvjayhteistyön tiivistämistä. Erityisesti phjismaisella taslla käytännön yhteistyötä saatiin syvennettyä. Valvntayhteistyö sittautui timivaksi valvnnan suunnittelussa ja nrmaalivalvnnan hankkeissa. Sen sijaan avimeen ja spntaaniin tietjen vaihtn siten, että kaikilla valvjilla lisi käytössään sama ja reaaliaikainen tiet ngelmista, n jatkssa kiinnitettävä enemmän humita. Tärkeimpänä kehityskhteena sisäiset prsessit Timilupa- ja sanktipäätösten valmistelu edellyttää jatkssa aiempaa selkeämpää valmistelun pririsintia, valmisteluun käytettävän ajan tehstamista sekä läpimenajan lyhentämistä. Lisäksi 2

5 timilupaa hakevien jämäkämpi hjaaminen prsessin alkuvaiheessa vähentää tarvetta hakemuksen eri sien täydentämiseen prsessin aikana ja siten tehstaa hakemuksen käsittelyä. Fivan sanktivalmistelussa sisäistä tehkkuutta ja ikeusvarmuutta vidaan lisätä eriyttämällä tapahtuneen ten alustava tutkinta sen ikeudellisen arviinnin valmisteluvastuusta. Ulkinen viestintä ennakivammaksi Valvjan tiedttamislinjaa tulee kehittää entistä ennakivammaksi tukemaan hyvin valvnnan tavitteita. Osaamisen syventämisessä haastetta Fivan pitää varmistua siitä, että sillä n syvällistä saamista kriittisillä timinta-alueilla kuten taludellisessa analyysissä, riskien valvnnassa sekä finanssimarkkinatutteissa. 2 Finanssikriisin vaikutukset Rahitustarkastuksen timintaan Jatkuvaa valvntaa tiivistettiin merkittävästi Finanssikriisin aikana n ylläpidetty tiivistä keskusteluyhteyttä pankkien riskien hallintaan ja ylimpään jhtn kriisin vaikutusten arviimiseksi. Tehstettu valvnta khdistui erityisesti likviditeettiriskeihin ja sijitustiminnan riskeihin (ml. arvstuskysymykset) sekä vakavaraisuusasemaan sillin, kun valvttavalla li merkittäviä sijitusriskejä. Seurannassa vat krstuneet luttriskit taluskehityksen npean heikkenemisen myötä. Pankeilta vaadittiin Rahitustarkastukselle aiempaa tiheämmin jatkuvaa raprtintia rahitusriskien ja maksuvalmiuden suhteen; tilanteen vaatiessa enimmillään neljästi päivässä. Lisäksi tiivistettiin valvttavien timintaympäristön seurantaa sekä muutsten vaikutusten analyysiä (mm. ylimääräisillä stressitestilaskelmilla). Syksyllä 2008 tistettiin laaja ktitalusluttkysely mm. ktitaluksien velkataakan kehityksestä ja pankkien lutnmyöntökriteereistä. Rahitustarkastus jatki tiedttamistaan pitkällä aikavälillä trendinmaisesti kasvaneista yksittäisten ktitaluksien riskeistä kasvavan velkarasituksen vuksi. Vuden 2009 alussa edellytettiin useiden riski-, kannattavuus- ja vakavaraisuusraprttien aikaisempaa tiiviimpää raprtintia käyttäen nrmaalia säännöllisen raprtinnin järjestelmää. Kriisi heijastui vimakkaasti myös rahitusinstrumenttien arvstamiseen siten, että käypien arvjen määrittäminen vaikeutui merkittävästi epälikvideillä markkinilla. Epälikviyden takia rahitusinstrumenttien lunne kaupankäynnin välineenä saatti myös lakata. Internatinal Accunting Standards Bard (IASB) antikin syksyllä rahitusinstrumenttien uudelleenlukittelua kskevan helptuksen. Muutetun sääntelyn mukaisesti kaupankäyntisalkusta vidaan siirtää mm. sellaiset instrumentit, jilla ei enää le kaupankäyntilunnetta, muihin rahitusvarjen lukkiin. Kriisien seurauksena Rahitustarkastus suuntasi tilinpäätösvalvntaansa rahitusinstrumenttien ja muiden maisuuserien arvstuskysymyksiin. Myös sijitusrahastjen sijituksien arvstaminen kävi kriisin aikana entistä haasteellisemmaksi, mutta tisaalta myös entistä tärkeämmäksi, sillä epävarmissa lissa lunastuksia n nrmaalia enemmän. Rahitustarkastus tarkasti yrityslainjen arvstamista sijitusrahastissa. Sijitusrahastjen säännöissä ja rahastyhtiöiden sisäisessä hjeistuksessa havaittiin täsmennettävää ja parannettavaa. Myös arvstamiseen liittyvässä päätöksenten valtuutuksessa ja arvstamisen dkumentinnin kattavuudessa tdettiin puutteita. 3

6 Islantilaisten pankkien kriisin hallinnassa Sumessa nnistuttiin Islantilaisten pankkien kriisi heijastui vakavasti myös niiden Sumessa timiviin yksiköihin. Rahitustarkastus sujasi sumalaisten tallettajien ja muiden velkjien etuja määräämällä ikeaaikaisesti maisuudensiirtkiellt pankkien Sumen yksiköille ja keskeytti Kaupthing Bankin Sumen sivuliikkeen timinnan. Erityisesti Kaupthing Bankin sivuliikkeen ngelmien ratkaiseminen vaati merkittäviä pnnistuksia Sumen viranmaisilta: klmen suuren sumalaispankin ja Islannin valvjan kanssa saatiin neuvtelluksi lainajärjestely, jnka turvin sivuliikkeen talletukset vitiin maksaa takaisin npeasti ja täysimääräisinä ja siten ylläpitää luttamusta Sumen pankkimarkkinihin. Rahitustarkastuksen asiamiehet valvivat sittemmin sivuliikkeen alasaja sekä pankkien järjestämän lainan takaisinmaksua. Sivuliike lpetti timintansa Sumessa vuden 2009 tammikuun lpussa hallitusti ilman, että sille jäi yhtään velkjaa Sumessa. Kriisi paljasti kehitettävää valvjan valtuuksissa ja timinnassa Kaiken kaikkiaan finanssikriisi ja Sumen khdalla Kaupthing Bankin Sumen sivuliikkeen ngelmien hitaminen sitti, että nykyinen kti- ja isäntävaltin välinen vastuunjak ei timi kunnlla sellaisen ryhmittymän ngelmien ratkaisemisessa, jssa ulkmainen luttlaits timii sivuknttrimudssa eri EU-maissa. Kriisi vahvisti käsitystä, että ktivaltin valvjan ensisijainen intressi n turvata massa maassaan timivien pankkien ngelmat, vaikka EU-järjestelmän mukaan sen vastuulle kuuluisivat myös pankkien ulkmailla timivat sivuknttrit. Tämä jhti siihen että eri maiden valvjat pyrkivät heti kriisinhidn alkuvaiheessa estämään (ringfencing) missa maissaan timivien sivuliikkeiden/tytärpankkien varjen siirrt knsernin ulkmaisiin yksiköihin ja muutinkin rajittamaan isäntävaltin alueella timivien yksiköiden timintaa. Myös tietyt tytäryhtiön kriisinhitvaltuuksia kskevat säännökset kaipaavat täsmentämistä. Rahitustarkastus nkin ehdttanut valtivarainministeriölle tytärpankin ja sivuliikkeen maisuuden siirtkielta kskevan valtuussäännöksen selkeyttämistä sekä sivuliikkeen timinnan keskeyttämissäännöksen täsmentämistä. Sumessa mm. valtin vakuusrahasta kskevaan lakiin llaan myös valmistelemassa muutksia, jtka lisäävät viranmaisten timintamahdllisuuksia kriisiin ajautuneen pankin timinnan tervehdyttämisessä. Finanssikriisin vaatima jatkuva valvnta ja seuranta sittivat tarpeen tehstaa valvjan timintaa: lisätä reagintiherkkyyttä ja tiednkeruutimintaa sekä valmiutta päivittää analyysit npeasti tilanteen muuttuessa.. Finanssivalvnnan ma, kriiseihin varautumisen hjeistus tulee jatkssa laatia nykyistä humattavasti knkreettisemmalle ja yksityiskhtaisemmalle taslle, erityisesti juridiikan näkökulmasta. Kriisin hallitsemiseksi tulee valvjalla lla käytössään paitsi selkeät timivaltuudet myös ajantasainen kknaiskuva valvttavien riskeistä. 4

7 PANKKIVALTUUSTON KERTOMUS VUODESTA 2007 JA SEN JOHDOSTA TEHDYT TOIMENPITEET Kertmuksessaan vudesta 2007 pankkivaltuust kiinnitti humita seuraaviin seikkihin: Pankkivaltuust katsi, että Rahitustarkastus n hitanut tehtävänsä hyvin ja että Rahitustarkastuksen resurssit vat tehtävien edellyttämällä taslla. Lisäksi pankkivaltuust tivi, että Pikaluttjen sääntelyhankkeessa edetään Rahitustarkastus n tukenut pikaluttjen sääntelyn sekä valvnnan tarpeen selvittämistä sallistuessaan vuden 2008 aikana ikeusministeriön alaisen pikalutttyöryhmän työhön. Työryhmän laatima pikaluttihin liittyvän lainsäädännön uudistamista kskeva mietintö valmistui marraskuussa Rahitustarkastuksella/Finanssivalvnnalla n myös edustaja syksyllä 2008 työnsä alittaneessa ikeusministeriön alaisessa kulutusluttryhmässä, jka selvittää muun muassa kysymystä siitä, lisik ja missä laajuudessa kulutusluttjen tarjaminen perusteltua säätää rekisteröintiä edellyttäväksi elinkeinksi. Rahitustarkastus arvii verkkpankkien tietturvaa Sumalaisten verkkpankkien tietturva n llut perinteisesti hyvä mm. pankkien krkean turvallisuustietisuuden ja verkkpankkien kertakäyttösalasanjen ansista. Rahitustarkastus tarkasti pankeissa yrityksille tarjttavia verkkpankkipalveluja lppuvudesta Tarkastusten khteena livat erityisesti maksamiseen liittyvät verkkpankkipalvelut. Näiden tarkastusten yhtenä keskeisenä sa-alueena li verkkpankkitiminnan turvallisuus. Tarkastuksilla käytiin läpi järjestelmiin ja palveluihin liittyvää riskienhallintaa, kntrlleja, tapahtumien mnitrintia ja jäljitettävyyttä, käyttövaltuuksien hallinnintia ja jatkuvuussuunnittelua. Lisäksi käytiin läpi teknisiä ratkaisuja ja järjestelmiin liittyvää turvallisuutta. Tarkastuksilla ei havaittu puutteita verkkpankkitiminnan turvallisuudessa. Verkkpankki- ja maksujärjestelmätarkastuksia jatketaan Rahitustarkastus seuraa pankkien palvelumaksujen kehitystä Rahitustarkastus selvitti peruspankkipalveluiden saatavuutta ja hinnittelua talletuspankeille tehtävällä kyselyllä. Rahitustarkastuksen käsityksen mukaan peruspankkipalveluiden saatavuudessa ei le ilmennyt ngelmia ja palveluita n edelleen saatavissa khtuulliseen hintaan. Vaikka yksittäistä maksua vidaan pitää jissain tapauksissa suurena, n vaihtehtisia edullisempia timintatapja lemassa. Laskunmaksun salta n edelleen tarjlla maksuttmana palveluna suravelitus, jka spii tistuviin maksuihin. Yksittäisiin maksuihin sveltuu maksupalvelu. Pankkipalvelujen saatavuuteen n tullut lennaisia muutksia. S-Pankki Oy alitti timintansa lkakuussa 2007 ja tällä hetkellä pankilla n 129 asiakaspalvelupistettä sekä 815 asiintipistettä. Markkinille n myös tullut yksi uusi käteisautmaattiyritys Eurcash Finland Oy, jnka autmaatteja n tässä vaiheessa sijitettu R-kiskeihin. Käteisautmaattitiminta ei le timiluvanvaraista, jten nämä yritykset eivät le Finanssivalvnnan valvttavia. Rahitustarkastus kiinnittää riittävästi humita pankkien riskienhallintaan Rahitustarkastus syvensi riskienhallinnan yksityiskhtaisten käytäntöjen arviintia valvttavissa tarkastustiminnan avulla. Valvntaa khdistettiin valvttavien kannalta riskialttiimmiksi arviiduille alueille, kuten luttriskin hallintaan, vakavaraisuuslaskennan vähimmäisvaatimuksiin, markkinariskin hallintaan, jhdannaiskaupankäynnin valvntaan sekä lutettavan hallinnn valvntaan. Lisäksi tarkastettiin tiettekniikkaan, tietturvallisuuteen, maksujärjestelmiin ja jatkuvuussuunnitteluun liittyviä riskejä. 5

8 Tarkastuksilla vitiin tdeta, etteivät riskit ylitä riskinkantkykyä ja riskienhallinta n timintaan nähden riittävää. Valvntahavaintjen käsittely yhdessä valvttavien kanssa sekä mnet esitetyt krjaustimenpiteet parantavat riskienhallinnan laatua ja lisäävät saltaan rahitussektrin vakautta. Finanssiknglmeraattien tapauksessa humita pitäisi kiinnittää myös mahdllisiin pörssikurssien laskusta aiheutuviin rahituslaitsten riskinkantkyvyn ngelmiin Rahitus- ja vakuutusryhmittymissä (finanssiknglmeraatit) n lähinnä ryhmien vakuutusyhtiöiden sijitusten arvjen laskusta jhtuvat merkittävästi negatiiviset käyvän arvn rahastt. Muissa pankkiryhmissä käyvän arvn rahastt vat suhteellisesti paljn pienempiä tai sijitusten arvjen laskut n kirjattu suraan tulksiin. Finanssiknglmeraateilla n kuitenkin edelleen merkittävä tappipuskuri vakavaraisuudessaan. Finanssivalvnta seuraa kehitystä tiiviisti. 6

9 4BTOIMINNALLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2008 Tavite I: Rakennamme merkittävien rajat ylittävien rahitusryhmittymien valvntaa päämääränämme tehkas kknaisuuden valvnta ja isäntävaltin valvjan vahva ja selkeä rli. Ktimaisten knglmeraattien valvntaa kehitettiin ja tteutettiin yhteistyössä Vakuutusvalvntavirastn kanssa Valvntayhteistyötä edistettiin, mutta tietjen vaihdssa kehitettävää Islantilaisten pankkien kriisit hallittiin ilman merkittäviä heijastusvaikutuksia Sumeen Kaupankäynnin ja infrastruktuurin valvntaa valmisteltiin viranmaisyhteistyössä Ktimaisten knglmeraattien valvntaa tteutettiin yhteistyössä Vakuutusvalvntavirastn kanssa Ktimaisten knglmeraattien valvntaa tteutettiin ja kehitettiin yhteistyössä Vakuutusvalvntavirastn kanssa. Valvjan arvit tehtiin yhdessä OP-Phjla-ryhmästä. Myös Aktia - ja Tapila valvntayhteistyö käynnistettiin. Ryhmittymätasn valvnnan sisältöä ja arviintia tulee edelleen kuitenkin merkittävästi kehittää Finanssivalvnnassa, jtta knglmeraattien riskejä vidaan paremmin yhdistellä ja arviida kknaisuutena. Valvntayhteistyötä kehitettiin edelleen, mutta tietjen vaiht ei vielä riittävällä taslla Phjismaisen vakavaraisuusvalvntayhteistyön tavitteissa edistyttiin merkittävästi. Danske Bank / Samp Pankin valvnnan yhteistyöpöytäkirja (MU) allekirjitettiin Tanskan valvjan (FT) kanssa. Käytännön valvntayhteistyö li tiivistä: FT ja Rahitustarkastus tekivät yhteistyötä mm. Samp Pankin luttriskitarkastuksessa, Danske Bankin IRBA-hakemuksen arviinnissa sekä kk Danske Bank knsernin Valvjan arvissa. Nrdean valvntayhteistyö jatkui tiiviinä ja sen kattavuutta lisättiin. Rahitustarkastus lisäsi myös yhteistyötä Rutsin valvjan (FI) kanssa Svenska Handelsbankin valvnnassa (mm. yhteinen riskienhallinnan ja luttriskien tarkastus). Yleiseurppalaisella taslla Rahitustarkastuksen tavitteet tteutuivat hyvin EU:n pankkivalvntakmitean CEBS:n linjauksissa, kun nk. valvjien kllegiissa tapahtuvaa valvntayhteistyötä kehitettiin merkittävästi ja se saatiin ulttumaan myös sivuknttrivalvntaan. Sumen aktiivinen pans edisti myös samjen periaatteiden säilyttämistä vakavaraisuusdirektiivin muutksiin, jtka hyväksyttäneen lpullisesti keväällä Valvntayhteistyö n sittautunut timivaksi valvnnan suunnittelussa ja nrmaalivalvnnan hankkeissa. Sen sijaan avin ja spntaani tietjen vaiht siten, että kaikilla valvjilla lisi käytössään sama ja reaaliaikainen tiet ngelmista, n jäänyt saavuttamatta. Islannin valvjalta saadut tiedt eivät lleet riittäviä ennen islantilaisten pankkien kriisin puhkeamista; Rahitustarkastuksen timintavalmiutta sen sijaan edisti merkittävästi yhteistyö Sumen Pankin kanssa. Islantilaisten pankkien kriisinhallinnassa Sumessa nnistuttiin Islantilaisten pankkien kaatuminen syksyllä 2008 vaati kriisinhallintatimenpiteitä myös Sumessa. Rahitustarkastuksen timet yhdessä ktimaisten ja Islannin viranmaisten kanssa livat ikea-aikaisia ja ne sujasivat sumalaisten tallettajien varat sekä ylläpitivät herkässä tilanteessa luttamusta Sumen rahitusmarkkinihin. Rahitustarkastus mm. esti ajissa varallisuuden siirrt Sumen yksiköistä, lakkautti Kaupthing Bankin Sumen sivuknttrin timinnan sekä sallistui järjestelyyn, jlla Kaupthing Bankin Sumen tallettajat saivat varsin npeasti (n. 4 viikn kuluessa) talletusvaransa takaisin. Kriisinhallintatimet sittivat selkeyttämistarpeita Sumen lainsäädännössä kskien täällä timivia ulkmaisten luttlaitsten sivuknttreita. 7

10 Kaupankäynnin ja infrastruktuurin valvntaa valmisteltiin viranmaisyhteistyössä Kaupankäynnin kansainvälistyminen, sen pirstalituminen eri markkinapaikille, uudentyyppiset instrumentit sekä muutkset kaupankäynnin tteuttamistavissa edellyttävät valvjalta uusien valvntamenetelmien ja työkalujen kehittämistä. Valvntaviranmaisten välisen yhteistyön merkitys krstuu myös aikaisempaa enemmän. Infrastruktuurissa tapahtuneet mistusjärjestelyt, pörssin siirtyminen Nasdaqin mistukseen ja Sumen Arvpaperikeskuksen siirtyminen Eurclearknserniin vat edellyttäneet valvnnan uudelleen järjestämistä ja valvntayhteistyön tiivistämisen hella myös kknaan uuden valvntayhteistyön lumista muiden valvntaviranmaisten kanssa. Phjismaisten NasdaqOMX -pörssien ilmitus aikeestaan alittaa keskusvastapuliselvitys (CCP) hllantilaisessa EMCF:ssä käynnisti ktimaisten viranmaisten (Sumen Pankki, valtivarainministeriö, Rahitustarkastus) välisen yhteistyön uuden selvitysmallin arviimiseksi ja edellytti myös saltaan tiivistä valvjayhteistyötä. Työ jatkuu vuden 2009 pulella. Tavite II: Paintamme valvnnassamme hyvää hallinta ja tehkasta riskienhallintaa. Humiimme timinnassamme valvttavan kn ja riskiaseman. Tuemme uusien timijiden ja tutteiden markkinille tula. Tarkastuksia suunnattiin riskienhallinnan käytäntöihin Valvttavien kk ja riskiasema pyrittiin humiimaan yksittäisillä tarkastuskäynneillä ja timilupakäsittelyssä, mutta kehitettävää tässä suhteessa n vielä Kriisin aikana valvntaa ja yhteydenpita valvttaviin tiivistettiin merkittävästi Uusia timijita markkinille Tarkastuksia suunnattiin riskienhallinnan käytäntöihin Rahitustarkastuksen tarkastustimintaa syvennettiin riskien hallinnan hyvien käytäntöjen varmentamiseksi valvttavissa. Rahitusmarkkinakriisi krstaa syvällisen riskienhallinnan tarkastamisen merkitystä ja tarkastustimintaa n pyrittävä lisäämään edelleen. On hulehdittava myös pienempien valvttavien riittävästä tarkastamisesta. Tarkastukset khdistettiin luttriskin hallintaan, markkinariskin hallintaan ja vakavaraisuuslaskentaan (VaR-mallit) sekä jhdannaiskaupankäyntiin, lutettavaan hallintn, tiettekniikkaan, tietturvallisuuteen, maksujärjestelmiin sekä jatkuvuussuunnitteluun liittyviin riskeihin. Tarkastuksilla ei havaittu valvttavien timintakykyä uhkaavia puutteita, mutta havaintjen käsittely valvttavien kanssa sekä mnet krjaustimenpiteet parantavat riskienhallinnan laatua. Markkinavalvnnassa tarkastukset khdennettiin mm. indeksilainjen markkinintiin ja indeksihyvitysten arvnlaskentaan, kaupankäynnin menettelytapihin, sisäpiiritiedn hallintaan, keskeisten MiFID velvitteiden nudattamiseen sekä rahastyhtiöiden tiednantvelvllisuuteen ja rahastjen arvstusperiaatteisiin. Tarkastushavainnista ja puutteista n infrmitu tarkastusten khdeyhtiöitä sekä sin viestitetty myös Rata tiedttaa - ja Markkinat julkaisuissa. Kriisin aikana valvntaa ja yhteydenpita tiivistettiin Rahitusmarkkinakriisin syvennyttyä syksyllä 2008 tiivistettiin valvntaa sekä yhteydenpita valvttaviin merkittävästi. Lehmanin knkurssin jälkeen rahitusmarkkiniden likviditeettitilanne li glbaalisti sensitiivinen, millä li heijastusvaikutuksia myös Sumeen. Tämän vuksi valvntaa tehstettiin erityisesti pankkien rahitusriskien ja maksuvalmiuden suhteen mm. tiivistetyllä raprtinnilla ja valvntakäynneillä. Tehstettu valvnta khdistui myös sijitustiminnan riskeihin (ml. arvstuskysymykset) sekä vakavaraisuusasemaan sillin, kun valvttavalla li merkittäviä sijitusriskejä. Lisäksi tiivistettiin valvttavien timintaympäristön seurantaa sekä muutsten vaikutusten analyysiä (mm. ylimääräisillä stressitestilaskelmilla). Vuden 2009 alussa tettiin käyttöön useiden riski-, kannattavuus- ja vakavaraisuusraprttien salta tiiviimpi säännönmukainen raprtintiaikataulu. Finanssikriisin vaatima jatkuva seuranta ja npea timinta n myös sittanut tiettyä hidasliikkeisyyttä nrmaaliaikjen valvntakulttuurissa. 8

11 Uusia timijita markkinille Uusien timijiden tul pankki- ja sijituspalvelutimintaan (yhteensä 24 kpl) n jnkin verran lisännyt kilpailua rahitussektrilla. Rahitustarkastus tti humin timijiden kn ja riskiprfiilin sveltaessaan timilupaprsessissaan. Tavite III: Edistämme sijittajille ja asiakkaille annettavan infrmaatin lutettavuutta ja laatua. Lisäämme valistustyömme näkyvyyttä ja syvyyttä. Listayhtiöiden tilinpäätösinfrmaatin laatu parantunut - rahitusinstrumenttien ja maisuuserien arvnlaskenta haasteellista muuttuneessa markkinatilanteessa Listayhtiöiden tulstiedttamista arviitiin Indeksilainjen markkininnissa puutteita Rahastjen esitteissä ja markkinintimateriaaleissa liian suppeat tiedt Lyhyen krn rahastjen riskejä ei llut krstettu tarpeeksi Asiakasvalistuksessa varitettiin edelleen asuntvelallisten riskien kasvusta, valistusta khdennettiin myös nuremmille ikäryhmille Listayhtiöiden tilinpäätösinfrmaatin laadussa parannusta Listayhtiöt vat Rahitustarkastuksen valvntahavaintjen mukaan parantaneet tilinpäätösraprtintiaan, jskin kehittämistarvetta n edelleen. Rahitustarkastus kiinnitti valvnnassaan humita erityisesti rahitusinstrumenttien käsittelyyn ja maisuuserien arvnalentumisiin tilinpäätösinfrmaatissa. Rahitustarkastus pyysi yhtiöitä selkeyttämään tulevassa tilinpäätöksessään tietjaan rahitusinstrumenteista ja rahavirtjensa tassta. Listayhtiöiden tulstiedttamista arviitiin Rahitustarkastus seurasi myös useiden listayhtiöiden tulstiedttamista systemaattisesti kk vuden ajan laajentaen valvntaansa finanssikriisistä jhtuen erityisesti yhtiöiden tulevaisuuden näkymien antamiseen ja niiden muuttamiseen. Havaintjen perusteella tiedttaminen n llut pääsääntöisesti ikea-aikaista ja jhdnmukaista. Listayhtiöihin tehtyjen valvntakäyntien perusteella yhtiöiden valmiudet ja käytännöt tiednantvelvllisuuden hitamiseen vat myös pääsin hyvällä taslla. Indeksilainjen markkininnissa puutteita Rahitustarkastus havaitsi indeksilainjen markkininnissa puutteita sekä erillisen teematarkastuksen että Lehmanin knkurssin yhteydessä. Puutteet liittyivät erityisesti riskien kuvaamiseen. Rahitusmarkkinakriisin jhdsta Rahitustarkastus tiivisti yhteistyötään Sumen Strukturidut Sijitustutteet ry:n kanssa. Rahastjen esitteissä ja markkinintimateriaaleissa liian suppeat tiedt Rahitustarkastuksen tekemän tarkastuksen perusteella havaittiin, että rahastyhtiöiden esitteissä ja markkinintimateriaaleissa li rahastjen riskeistä ja erityisesti tuttsidnnaisesta hallinnintipalkkista kerrttu liian suppeasti. Lisäksi suuri sa rahastyhtiöistä nudatti tunnuslukuja kskevia susituksia vain sittain. Rahitustarkastus vaati rahastyhtiöitä nudattamaan tiednantvelvllisuutta kskevaa sääntelyä tarkemmin sekä parantamaan julkistetun tiedn selkeyttä. Lyhyen krn rahastjen riskejä ei llut krstettu tarpeeksi Krkjen nusun ja yrityslainjen riskilisien kasvun vuksi vähäriskisinä pidettyjen lyhyen krn rahastjen tutt vat lleet sijittajien dtuksia pienemmät ja jpa negatiiviset. Vaikea markkinatilanne n yllättänyt sijittajat ja sittain rahastja hallinnivat rahastyhtiötkin. Vaikka lyhyen krn rahastihin liittyviä riskejä nkin kuvattu näiden rahastjen esitemateriaalissa, ne ei- 9

12 vät kuitenkaan le nusseet riittävästi esiin. Esimerkiksi lutt- ja likviditeettiriskejä ei le krstettu tarpeeksi. Riskien kuvaamisen selkeyttä tulee valvntatyössä jatkssa painttaa. Asiakasvalistuksessa varitettiin edelleen asuntvelallisten riskien kasvusta Ktitaluksien velkaantuneisuuden kasvaessa vimakkaasti Rahitustarkastus n tistuvasti varittanut julkisuudessa ktitaluksia suurien ja pitkien asuntluttjen riskeistä ja tuttanut julkisuuteen ktitalusluttmarkkinita kskevaa tieta. Rahitustarkastus myös selvitti syksyllä 2008 erillisellä pankeille sitetulla ktitalusluttkyselyllä tarkemmin luttjen määrää, laatua ja luttehtja ja julkisti analyysin tilanteesta timittajatapaamisessa. Suuren yleisön n llut vaikeata erttaa tisistaan ulkmaisten pankkien asiakkaiden talletussuja sillin, kun kyseessä n tytärpankki (jllin suja n kknaan Sumen järjestelmästä) ja sillin, kun kyseessä n sivuknttri (jllin pääsa sujasta pankin ktivaltista). Tämä tilanne aiheutti epäselvyyksiä islantilaisten pankkien kriisissä syksyllä Rahitustarkastus n kuitenkin tunut talletussujaa kskevat faktat selvästi esille nettisivuillaan j pitkään. Rahitustarkastus n krstanut myös pankkien rlia niiden massa asiakastiedtuksessaan. Rahitustarkastus ei täysin nnistunut valistustehtävässään velkakirjjen krkmarginaalin muuttamisen yhteydessä. Rahitustarkastus hyväksyi Finanssialan Keskusliitn malliehdn, jka krvasi velkakirjjen irtisanmisklausuulin. Yksityishenkilöiden asuntlutn irtisanmisen sijaan uusien malliehtjen mukaan pankki vi krttaa marginaalia, js pankin maksuvalmiuden tai vakavaraisuuden säilyttäminen riittävällä taslla sitä edellyttävät. Jälkeenpäin arviituna Rahitustarkastuksen lisi pitänyt yhteistyössä Finanssialan Keskusliitn kanssa infrmida yleisöä välittömästi sen jälkeen kun se li ehdn hyväksynyt. Asiakasvalistusta khdennettiin nuremmillekin ikäryhmille, finanssikriisi tihensi tiedttamista Rahitustarkastus tiedtti mm. sijitusrahastn timinnasta, sijitusneuvnnan luvanvaraisuudesta, sijitushuijauksista ja päämaturvatuista indeksilainista. Rahitustarkastus tutti myös verkk-pintpakettiin säästämiseen, lainihin ja pikavippeihin liittyviä tehtäviä peruskulun yhdeksäslukkalaisille. Nurille aikuisille suunnattua Finanssihai-nettivisaa pelattiin kymmeniä tuhansia kertja. Syys lkakuussa Rahitustarkastus julkaisi useita lehdistötiedtteita, jtka käsittelivät islantilaispankkien tilannetta Sumessa sekä sumalaispankkien tilaa. Syys ja julukuussa pidettyjen lehdistötilaisuuksien aiheista (finanssikriisin vaikutukset sumalaispankkeihin, ktitaluksien krkea velkarasitus) kirjitettiin lehdistössä laajasti. Rahitustarkastuksen henkilöstö luenni sidsryhmille vuden aikana yhteensä 95 kertaa. Näissä tilaisuuksissa tavitettiin yhteensä n kuulijaa. Sidsryhmille esiteltiin mm. Rahitustarkastuksen tilinpäätösvalvnnan valvntahavaintja ja niitä kskevia jhtpäätöksiä sekä Rahitustarkastuksen standardien päivityksiä. Tavite IV: Pyrimme eurppalaisten valvjien kanssa yhdenmukaiseen EU-säännösten sveltamiseen ja yhtenäisiin valvntakäytäntöihin. Edistämme periaatephjaisen ja paremman sääntelyn periaatteen tteutumista. Rahitustarkastus edisti valvntakmiteissa yhdenmukaista sääntelyn sveltamista ja yhdenmukaisia valvntakäytäntöjä. Kriisi vauhditti myös valvntarakenteiden uudistamisen phdintaa. Vakavaraisuusdirektiiviä uudistettiin mm. kti- ja isäntävaltivalvntaa kskevien säännösten salta vastaamaan paremmin kansainvälisen pankkitiminnan nykyisiä rakenteita ja valvntatarpeita Periaatephjaisen ja paremmin sääntelyn käytäntöjä alettu sveltaa standardivalmistelussa 10

13 Rahitustarkastus edistänyt yhdenmukaista sääntelyn sveltamista ja yhdenmukaisia valvntakäytäntöjä Rahitustarkastus n valvntakmiteiden työskentelyssä (CEBS ja CESR) edistänyt yhdenmukaista sääntelyn sveltamista ja yhdenmukaisia valvntakäytäntöjä ( Cmply r explain -periaatteen nudattaminen). Rahitustarkastuksen aktiivinen työ n lisäksi näkynyt sivuknttrivalvnnan periaatteiden hyväksymisessä Rahitustarkastuksen tavitteiden mukaisiksi ja delegintia kskevan työn käynnistymisessä ja sisällössä. Vakavaraisuusdirektiivin uudistaminen Rahitustarkastuksen näkemykset vat heijastuneet myös meneillään levassa vakavaraisuusdirektiivin (CRD) uudistuksessa. Tätä n edistänyt valtivarainministeriön vahva panstus samjen tavitteiden saavuttamiseksi. Direktiivilunnksessa määritellään systeemisten sivuknttreiden valvjien sallistuminen valvntayhteistyöhön ja kriisienhallintaan sekä tietjen saanti. Direktiivimuutsten tarkituksena ei le muuttaa kti- ja isäntävaltiiden valvntaviranmaisten valvnnan vastuusuhteita. Sivuliikkeiden pääasiallinen valvntavastuu n jatkssakin ktivaltin viranmaisella, mutta direktiiviin n tulssa mm. systeemisesti merkittävän sivuliikkeen käsite sekä artiklat kti- ja isäntävaltiiden viranmaisten valvntayhteistyöstä ja isäntävaltiiden viranmaisten tiednsaantiikeudesta. Direktiivimuutkset edistävät selvästi isäntävaltin (kuten Sumen) ikeuksia tietjen saantiin ja sallistumiseen mnikansallisten pankkien valvntaan. Periaatephjaisen ja paremmin sääntelyn käytäntöjä alettu sveltaa standardivalmistelussa EU-sääntelystä jhtuen sääntelykehikk mudstuu pakstakin suhteellisen yksityiskhtaiseksi. Periaatephjaisen sääntelyn lähtökhtia n tettu humin mm. siten, että standardeissa levaa sitvaa sääntelyä (päälinjat) n täsmennetty sveltamishjein ja sveltamisesimerkein. Lisäksi standardivalmistelussa n markkinilla timijita kuultu entistä aikaisemmassa vaiheessa. Laajempi periaatephjaisen ja paremman sääntelyn käytänteitä kskeva selvitys n työn alla. Rahitusmarkkinakriisin vaikutuksia Rahitusmarkkinakriisi jhti mittaviin valtintukitimiin niin kansainvälisesti kuin EU:n alueella sekä käynnisti laajemminkin viranmaisten kriisivaltuuksien ja timintamahdllisuuksien arviinteja. Sumessa valtin vakuusrahasta kskevaan lakiin llaan tekemässä muutksia, jtka lisäävät viranmaisten timintamahdllisuuksia kriisiin ajautuneen pankin timinnan tervehdyttämisessä. Rahitustarkastus havaitsi lisäksi muuts- ja täsmennystarpeita sivuliikkeitä kskevissa valvjan kriisivaltuuksissa. Tavite V: Selkeytämme timintatapjamme helpttaaksemme valvttavien asiintia kanssamme. Lisäämme säännöllistä vurpuhelua valvttavien ja markkinasapulten kanssa. Ennakitavuutta parannettu julkisen tulkintarekisterin avulla Rahitustarkastukseen tuli ennätysmäärä timilupahakemuksia Vurpuhelua timialan kanssa lisättiin Ennakitavuutta parannettu julkisen tulkintarekisterin avulla Julkinen tulkintarekisteri tettiin käyttöön Rahitustarkastuksen internet-sivulla, mikä saltaan helpttaa Rahitustarkastuksen linjausten ennakintia. Myös listautuville yhtiöille laadittiin hjeistus listautumiseen liittyvistä seurauksista ja velvitteista. 11

14 Rahitustarkastukseen tulleiden timilupahakemusten lukumäärä lähes klminkertaistui Rahitustarkastuksessa käsiteltiin vuden 2008 aikana yhteensä 54 timilupahakemusta (2007; 20 kpl). Timilupia myönnettiin uusille luttlaitksille (6), sijituspalveluyrityksille (16), rahastyhtiöille (2) sekä panttilainauslaitkselle (1). Tämän lisäksi neljän valvttavan timilupaa n muutettu sekä 25 sijituspalveluyrityksen timilupa n vahvistettu uuden lain mukaiseksi. Vuden aikana päättyneiden timilupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika li 5,7 kk (2007; 4,5kk). Samanaikaisesti käsittelyssä leva timilupahakemusten suuri määrä pidensi käsittelyaikja. Tisaalta, myös missa timintatavissa n vielä kehitettävää. Vurpuhelua timialan kanssa lisättiin Tiivistä yhteydenpita valvttavien ja markkinasapulten kanssa n jatkettu erityisesti säädösvalmistelussa. Tämä n selkeyttänyt keskinäistä ymmärrystä ja mahdllistanut valvttavien kmmenttien humin ttamisen. Tavite VI: Timimme nykyisellä resurssimäärällä ja alennamme timintakuluja. Rahitustarkastuksen henkilöstövahvuus n pysynyt asetetun tavitteen sisällä, timintakulut ennallaan Rahitustarkastuksen henkilöstövahvuus n pysynyt asetetun tavitteen sisällä, timintakulut ennallaan Julukuun lpussa Rahitustarkastuksen henkilömäärä li 137,5, mikä alittaa 4,5 henkilöllä hyväksytyn timintavahvuuden. Työmäärän lisääntyminen, mm. samanaikainen rahitusmarkkiniden kriisi ja Fivaan valmistautuminen, jhti siihen, että työkurma jakautui Rahitustarkastuksessa epätasaisesti erityisesti vuden lppupulisklla. Rahitustarkastuksen vuden 2008 varsinaisten timintakulujen suuruus v li 16,2 milj. eura (2007; 16,2 milj. eura). Timintakulujen alentamistavite ei siten tteutunut. Tteutuneet kknaiskustannukset, jllin Sumen Pankin eläkerahastn kannatusmaksu n luvuissa mukana, livat v. 17,6 milj. eura (2007; 19,6 milj. eura). Sumen Pankin eläkerahastn kannatusmaksun suus li 1,4 milj. eura (2007; 3,3 milj. eura). Valvnta- ja timenpidemaksuja kertyi yhteensä 18,9 milj. eura (2007; 19 milj. eura). Tavite VII: Valmistelemme yhdessä Vakuutusvalvntavirastn kanssa valvntjen peratiivista yhdistämistä ja hulehdimme keskeisten valvntatehtävien jatkuvuudesta valmisteluprsessin aikana. Lisäämme tarkastustiminnan sekä riskiperusteisen valvntatyön suutta timinnassamme. Tarkastustimintaan käytetty työtuntien määrä kasvi resursseja sitneesta rahitusmarkkinakriisistä hulimatta Valvntjen yhdistymisvalmistelut sujuivat hyvin Tarkastustimintaan käytetty työtuntien määrä kasvi Tarkastustimintaan käytettyjen työtuntien määrä kasvi tuntiin (2007; h). Erityisesti vakavaraisuusvalvnnassa pystyttiin lisäämään tarkastusten määrää tavitteen mukaisesti. Tarkastusprsessi timii Sumen Pankin sisäisen tarkastuksen arvin mukaan tehkkaasti, mutta 12

15 tarkastusten valvttaville aiheuttamien seuraamusten seurantaa sekä tarkastusten vetäjien ja vastuuvalvjien vastuiden määrittelyä tulee terävöittää. Tavitteen mukaiset ja kriisin myötä tulleet lisävalvntatehtävät pystyttiin hitamaan svitun mukaisesti. Valvntjen yhdistymisen valmistelu sujui hyvin Valvntjen yhdistymisen valmistelu tteutui suunnitellulla tavalla. Yhdistymistä varten laadittiin timintjen ja liittymäpintjen kuvaukset sekä selvitykset eri timintjen synergiista ja kehityskhteista. IT-prjektit etenivät suunnitelman mukaan siten, että Fivan timinnan alkamiselle sekä Miknkadun työpisteiden käynnistymiselle kriittiset IT-järjestelyt saatiin tteutettua mennessä. Uuden valvjan nettisivuprjekti sekä valvntamaksujärjestelmää kskeva prjekti vat viivästyneet suunnitellusta rahitusmarkkinakriisin aiheuttamien tehtävien vuksi. Prjektien tteutusta jatketaan 2009 sekä alitetaan syvällisempi valvnnan järjestelmien integrintityö. Tavite VIII: Jatkamme esimiestyön kehittämistä sekä hulehdimme mtivinnista ja myönteisestä työilmapiiristä. Pidämme hulen siitä, että meillä n riittävä määrä huippu- ja mnisaajia keskeisillä tehtäväalueilla. Rahitustarkastuksen asiantuntijiden saaminen sai tunnustusta erityisesti kansainvälisissä työryhmissä Basel II saamista n laajennettu ja syvennetty Ratalaiset suhtautuivat myönteisesti valvntjen yhdistämiseen Esimiehille ja henkilöstölle kulutusta muutksen hallintaan Rahitustarkastuksen asiantuntijiden saaminen n saanut tunnustusta valvntakmiteiden ja phjismaisen tasn työssä. Basel II -saamista syvennettiin ja laajennettiin e-learning- itsepiskelulisenssien avulla. Rahitustarkastuksen henkilöstö n surittanut Basel II:n eri sa-alueiden kursseja yhteensä 641 kpl. Kulutuksen kknaishinnaksi tuli 8320 eura. Timintatapa li erittäin kustannustehkas, sillä k. hinnalla ei vastaavaa kulutusta lisi vitu järjestää näin mnelle asiantuntijalle. Henkilöstön Basel II -riskialueiden erityissaaminen kasvi merkittävästi hjelman surittamisen myötä. Henkilöstölle tehtiin keväällä kysely, jssa selvitettiin heidän suhtautumistaan tulevaan yhdistymiseen Vakuutusvalvntavirastn kanssa. Pääasiassa muutkseen suhtauduttiin psitiivisesti (keskiarv 3,7 / 5), vaikka yhdistymisprsessi kettiinkin haastavaksi. Lisäksi vastauksista kävi ilmi mnen huli työpaikan säilymisestä. Esimiehille ja henkilöstölle järjestettiin kulutusta muutksen hallintaan. 13

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYS 1. Timintakertmus 3 1.1. Jhdn katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 6 1.2.1 Timinnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus... 6 1.2.2 Siirt- ja sijitusmenjen vaikuttavuus...

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi Metsäntutkimuslaitksen palveluiden kartituksen knsultinti Versi 1.0 Metsäntutkimuslaits sivu 1/34 Sisällysluettel 1 Tiivistelmä... 3 2 Jhdant... 7 3 Kknaisarkkitehtuuri kehittämisen viitekehyksenä... 7

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Sumen rakennerahast-hjelma Etelä-ja Länsi-Sumen alueellinen suunnitelma 25.5. 2014 Sisällys 1 Jhdant... 3 2 Etelä- ja Länsi-Sumi Eurppa 2020 strategian tteuttajana...

Lisätiedot

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 TIEHALLINTO Helsinki 2003

Lisätiedot

Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring.

Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring. Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön sitteesta www.liveherring.rg Sisällys 1. Jhdant... 1 2. Tapahtuman idea... 2 3. Tapahtuman sisältö...

Lisätiedot

Projekteissa työskentely

Projekteissa työskentely Prjekteissa työskentely Oili Niittynen Turun aikuiskulutuskeskus 2013 P R O J E K T I E I O L E K A I K K I A L L A V E L L O V A A M E E B A Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 2(25) Sisällysluettel

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

Kaija Rensujeff. "Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!"* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa

Kaija Rensujeff. Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Kaija Rensujeff "Uusia mahdllisuuksia ja pieniä läpimurtja!"* - taitelijat vuden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Työpapereita - Wrking Papers 42 Taiteen keskustimikunta - Arts Cuncil f Finland

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA 2009.2012 Hyvdksytty kv 1 5.12.2008 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte

Lisätiedot

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen Asiakkuudenhallintajärjestelmän tteutus ja arviinti - case Asianajtimist Mäkital Rantanen & C Oy Hnkaniemi, Pii 2012 Leppävaara Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Leppävaara Asiakkuudenhallintajärjestelmän

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Maantieselvitys. HAMK Maantieselvitys. Loppuraportti

Maantieselvitys. HAMK Maantieselvitys. Loppuraportti Maantieselvitys HAMK Maantieselvitys Lppuraprtti 1 COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki ikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai saa siitä ei saa kpiida tai jäljentää missään mudssa ilman Pöyry Finland Oy:n

Lisätiedot