Matala korko kannattelee asuntomarkkinoita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matala korko kannattelee asuntomarkkinoita"

Transkriptio

1 Markkinakatsaus 12. marraskuuta 2012 Matala korko kannattelee asuntomarkkinoita Asuntojen hinnat ovat yhä nousseet viime vuosina, mutta hieman inflaatiovauhtia hitaammin. Kotitalouksien velkaantuminen on kuitenkin jatkanut nopeaa kasvuaan ja velka keskittyy, mikä kasvattaa pidemmän aikavälin riskejä, vaikka velkaantuminen onkin vielä maltillista moniin länsimaihin verrattuna. EKP pitää korkotason matalana vuoteen 2015, mikä tukee asuntojen hintojen vaimeaa nousua. Kasvukeskuksissa hintoja nostaa lisäksi riittämätön vuokra- ja omistusasuntojen tarjonta. Luottamuksen vaihtelut saattavat kuitenkin aiheuttaa kuoppia hintojen vaimeaan nousutrendiin. Asuntojen hintojen nousu on hidastunut Kerros- ja rivitaloasuntojen keskimääräiset hinnat nousivat Suomessa notkahduksen jälkeen nopeasti uusiin ennätyksiinsä. Vuoden 2011 alkuun mennessä keskimääräiset hinnat olivat nousseet yli 15 prosenttia vuoden 2009 alun hintakuopasta. Jo kahden vuoden ajan hintojen nousu on kuitenkin ollut selvästi kuluttajahintainflaatiota ja ansioiden nousua hitaampaa, ja viimeksi kuluneen vuoden aikana asuntojen keskimääräiset nimellishinnat ovat nousseet enää alle 2 prosentin vuosivauhtia. Matalat korot ja lainojen hyvä saatavuus ovat kannatelleet asuntojen hintoja finanssikriisin puhkeamisen jälkeisen ajan, mutta eurokriisin liittyvä luottamuksen heikkeneminen on hidastanut aktiviteettia ja pidentänyt myyntiaikoja asuntomarkkinoilla, mikä on jarruttanut hintojen nousua. Alueelliset erot asuntomarkkinoilla ovat jatkaneet kasvuaan viime vuosina eikä kehitykselle näy loppua. Kysyntä pääkaupunkiseudulla on jatkunut melko vahvana, kun taas monilla muilla paikkakunnilla kysyntäpaineet ovat huomattavasti vaimeammat. Vastaavasti tarjonnan pullonkaulat korostuvat erityisesti pääkaupunkiseudun asuntojen tarjonnassa ja siksi pääkaupunkiseudun ja muun maan väliset jo ennestäänkin huomattavat hintaerot jatkavat kasvuaan. Handelsbankenin korko- ja valuuttaennusteet Keskuspankkikorot 10 v bondikorot Valuutat kk +6 kk +12 kk kk +6 kk +12 kk kk +6 kk +12 kk USA EURUSD EMU USDJPY Japani EURGBP Ruotsi EURSEK Norja EURNOK Suomi Lähde: Handelsbanken Capital Markets For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Verrattuna vuokrien nousuvauhtiin asuntojen hinnannousu on ollut vaimeaa viime vuosina, mikä kuitenkin varsinkin kasvukeskuksissa on seurausta ennemminkin riittämättömästä vuokra-asuntojen tarjonnasta kuin varsinaisesta asuntomarkkinoiden tasapainottumisesta. Velkaantumisvauhdissa asuntomarkkinoiden aktiviteetin ja hintojen nousun hidastuminen ei kuitenkaan näy, vaan kotitalouksien velat ovat yhä kasvaneet nopeammin kuin käytettävissä olevat tulot. Velkojen kasvuvauhti on Tilastokeskuksen mukaan jopa kiihtynyt vuoden 2011 alusta lähtien suhteessa kotitalouksien tulojen kasvuun. Velkaantuminen on puhuttanut laajasti viime aikoina ja viranomaiset ovat huolestuneet aiheesta siinä määrin, että keinoja velkaantumisen suitsimiseksi sitovilla säädöksillä pohditaan. Siksi tarkastelemmekin tässä asuntomarkkinakatsauksessa velkaantumisen vaikutuksia reaalitalouteen ja asuntomarkkinoihin laajemmin. Velkaantuminen kasvattaa riskejä Yhdysvaltain asuntolainakriisistä vuonna 2007 alkunsa saanut finanssikriisi on toiminut varoittavana esimerkkinä velkaantumisen riskeistä. Subprime-kriisiä seurannut taantuma oli länsimaissa pahin sitten luvun. USA:n asuntojen hintojen lasku vuosina tuli yllätyksenä, vaikka jälkeenpäin on toki helppo löytää ennemerkkejä. Kriisiä edeltäneinä vuosina yhdysvaltalaispankit höllensivät suhtautumistaan lainaasiakkaiden velanhoitokykyyn, sillä keskuspankki piti korkotasoa matalana ja ylijäämäisistä Aasian talouksista virtasi sijoitusrahaa USA:n asuntomarkkinoille. Pankit laskivat, että kotitalouksien maksukyvyn heiketessä ne voisivat aina myydä asuntonsa pois voitolla ja selvitä näin veloistaan, joten lainoja myönnettiin myös maksukyvyltään erittäin heikoille kotitalouksille. Löyhä luottopolitiikka toi siis omistusasunnot myös sellaisten kotitalouksien ulottuville, joilla aiemmin ei ollut mahdollisuuksia asunnon hankintaan. Väljät luottokriteerit kasvattivat kuplaa asuntomarkkinoille ja lisäpuhtia kupla sai pankkien laina-asiakkailleen tarjoamasta mahdollisuudesta nostaa lisää lainaa asunnon noussutta vakuusarvoa vastaan. Tämä lisävelka käytettiin muun muassa kulutukseen. Niin kauan kuin hinnat olivat nousussa ja näkymät vakaat velkaantuminen kannatti myös sijoitusnäkökulmasta, sillä velkavivun käyttäminen kasvatti mahdollisuuksia ansaita kiinteistöjen arvonnousulla. 12. marraskuuta

3 Kun asuntomarkkina- ja velkakupla alkoi tyhjentyä, katastrofin ainekset olivat valmiina. Pian asuntojen pakkomyynneistä saadut tulot eivät enää riittäneet lainojen takaisinmaksuun. USA:ssa asuntolainojen ainoana vakuutena on kyseinen talo, joten lainan määrän ylittäessä kodin arvon, velallinen voi irtautua velastaan jättämällä talon pankin haltuun. Tämän ilmiö yleistyi ja sen seurauksena kotitalouksien kulutus supistui ja työttömyys kasvoi, mikä lisäsi kotien pakkomyyntejä entisestään. Pankit tekivät tappioita asuntolainoillaan, ja Lehman Brothersin konkurssi ajoi koko globaalin finanssijärjestelmän romahduksen partaalle. USA:n esimerkki osoittaa, että velkaantuminen asettaa talouden aiempaa alttiimmaksi häiriöille. Kun kotitaloudet ovat maksukykyynsä nähden ylivelkaantuneita, on pankkijärjestelmä ja koko kansantalous herkempi asuntojen hintojen laskun sekä toisaalta nousevien korkojen negatiivisille vaikutuksille. Kun velkaantunut kansantalous ajautuu taantumaan (esimerkiksi ulkoisen kysynnän romahtamisen vuoksi) ja työttömyys kasvaa, luottotappiot kasvavat ja kulutus supistuu sitä enemmän, mitä velkaantuneempi yksityinen sektori on. Tämä negatiivinen kierre on parhaillaan käynnissä Espanjassa, jossa työttömyysaste on yli 25 prosenttia, asuntojen hinnat ovat pudonneet noin 30 prosenttia huipustaan ja noin kymmenesosa pankkien luottokannasta on ongelmaluottoja. Näyttää epätodennäköiseltä, että Espanja pystyisi katkaisemaan tämän kierteen yksin ja siksi se tarvitsee apua muilta euromailta, Euroopan keskuspankilta ja Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) pankkiensa pelastamiseksi ja julkisen talouden kuntoon saattamiseksi. Asuntomarkkinakriiseillä monta tekijää Matalat korot, lyhennyksettömät lainat, korkea luototusaste ja asuntojen hintojen nopea nousu ovat olleet yhteisinä nimittäjinä useissa länsimaiden asuntomarkkinakriiseissä. Tekijöistä jälkimmäisin eli hintojen nousu on seurausta kolmesta ensimmäisestä, sillä hintojen nousu tarvitsee tuekseen voimakkaan luottojen kasvun. Asuntojen hinnat eivät kuitenkaan voi nousta loputtomasti, vaan ennen pitkää hintataso nousee yleisen käsityksen mukaan liian korkeaksi tai perusteettomaksi muun muassa tuloihin ja maksukykyyn nähden. Usein tällaiseen suhdannetilanteeseen liittyy myös korkojen nousu, kun rahapolitiikkaa kiristämällä pyritään hillitsemään talouden ylikuumenemista. Tällöin osa kotitalouksista pyrkii myymään asuntonsa nopeasti ennen hintojen laskua ja kun tällainen käytös yleistyy, hintojen laskukierre on valmis tarjonnan ylittäessä kysynnän. Asuntojen hintojen alaspäin kääntymiseen liittyy usein myös asumisen verotuksen tai asuntolainakorkojen verovähennysoikeuksien muutoksia sekä nopeasti lisääntyvää työttömyyttä. Edellä mainittujen asuntomarkkinakriisien tunnusmerkkien täyttyminenkään ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita asuntojen hintojen romahdusta. Onkin hyvä muistaa, että asunto- ja asuntolainamarkkinoiden rakenteissa on merkittäviä maakohtaisia eroja. Länsimaiden lähihistoriasta löytyykin hyvin monenkaltaisia esimerkkejä asuntojen hintojen kehityksestä, vaikka globaali suhdannekehitys ja korkojen suunta on ollut sama kaikille. Viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana asuntomarkkinakuplan puhkeaminen on nähty mm. USA:ssa, Tanskassa, Espanjassa ja Irlannissa. Toisaalta mm. Norjassa, Ranskassa, Ruotsissa ja Suomessa asuntojen hinnat ovat jatkaneet nousuaan, kun taas Saksassa asuntojen hinnat ovat polkeneet lähes paikallaan yli vuosikymmenen. Edellä mainituista maista Espanja, Irlanti, Ranska, Suomi ja Saksa kuuluvat euroalueeseen, jolla on yhteinen rahapolitiikka ja ohjauskorko, joten pelkkä matala korkotaso ei riitä selittämään hintojen kehitystä, vaan luottokannan kasvulla ja luottokriteereillä on suuri merkitys. Saksan asuntojen hintojen nousua on pitkään hillinnyt rajoittuneempi luotonanto, lyhennyspakko ja vaatimus korkeasta omarahoitusosuudesta asuntohankinnoissa. Tosin aivan viime vuosina asuntojen hinnat ovat Saksassakin nousseet, sillä Saksan asema euroalueen turvasatamana on kasvattanut myös asuntojen ja kiinteistöjen kysyntää. Seuraavassa tarkastelemme vielä edellä mainittujen asuntomarkkinoiden kannalta keskeisten tekijöiden tilaa Suomessa. Velan keskittyminen ongelmana Suomessa Suomalaiskotitaloudet eivät keskimäärin ole kovin velkaantuneita. Kun verrataan kotitalouksien kokonaisvelkaa suhteessa tuloihin, Suomi on tällä suhdeluvulla mitattuna kaukana mm. Tanskan, Irlannin, Norjan ja Ruotsin tasoista. Suomessa velkaantuneisuuden 12. marraskuuta

4 kasvu ei myöskään ole 2000-luvulla ollut yhtä nopeaa, kuin näissä maissa. Tämän voi tulkita olevan seurausta varovaisuudesta lainatiskin molemmin puolin: kotitaloudet eivät ole halunneet kasvattaa velkataakkaansa yhtä paljon kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa ja toisaalta Suomessa toimivat pankit eivät ole kasvattaneet luotonantoa yhtä voimakkaasti kuin monessa muussa maassa. Toisin kuin muissa Pohjoismaissa Suomessa lainojen lyhentäminen on itsestäänselvyys, mikä hillitsee lainakannan kasvua. Keskimääräisen velkaantumisen tarkastelu kätkee kuitenkin taakseen sen, että velka on melko epätasaisesti jakautunut suomalaisten kesken. Finanssialan keskusliiton (FK) keväällä 2012 julkaiseman Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat kyselytutkimuksen mukaan lainaa on noin 53 prosentilla suomalaisista ja asuntolainaa vain noin 32 prosentilla suomalaisista. Tutkimuksen mukaan velkaa on eniten vuotiailla, lapsiperheillä, hyvätuloisilla ja pääkaupunkiseudulla asuvilla. Konkreettisemmin velan keskittyminen näkyy siinä, että FK:n mukaan niillä suomalaisilla, joilla on asuntolainaa, on sitä keskimäärin noin euroa, mutta pääkaupunkiseudulla tämä keskiarvo on noin euroa. Velkamäärät ovat edelleen kasvaneet: Tutkimusta edeltävien kahden vuoden aikana otetuista uusista asuntolainoista 31 prosenttia oli yli euron suuruisia, kun tämä osuus vielä viisi vuotta aiemmin oli noin 12 prosenttia. Tutkimusta edeltävien kahden vuoden aikana otetuissa asuntolainoissa keskimääräinen takaisinmaksuaika on kuitenkin kääntynyt laskuun vuoden 2009 jälkeen, todennäköisesti korkomenojen supistumisen seurauksena, ja on nyt 17,4 vuotta Merkittävää on myös, että vaikka lainat ovat pääkaupunkiseudulla keskimäärin suurempia, ei lainaajoissa tutkimuksen mukaan kuitenkaan ole eroa pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä. Osin tämä selittyy pääkaupunkiseudun keskiarvoa suuremmilla tuloilla, jotka mahdollistavat suuremmat lyhennykset, mutta myös pääkaupunkiseudun huomattavasti muuta maata korkeammalla hintatasolla, joka pakottaa kotitaloudet käyttämään suuremman osan tuloistaan lainan hoitoon. Tutkimuksen mukaan lainan osuus rahoituksesta ei kyselyä edeltävän kahden vuoden aikana lainaa ottaneilla ole merkittävästi muuttunut viidessä vuodessa: kun vuonna 2007 lainalla rahoitettiin 71 prosenttia asunnosta, vuonna 2012 tämä osuus oli 73 prosenttia. Ensiasuntojen velkaosuus on tutkimuksen mukaan kuitenkin kasvanut melko nopeasti: keväällä 2012 se oli 83 prosenttia, kun se vain vuotta aiemmin oli kolme prosenttiyksikköä pienempi. Velka on siis keskittynyt nuorille perheille erityisesti pääkaupunkiseudulla. Vaikka velkaantuminen ei koko kansantalouden tasolla olekaan huolestuttavalla tasolla, on velkaisten kotitalouksien riski joutua maksuvaikeuksiin kasvanut velan keskittymisen myötä. Mitä suurempi lainasumma ja velkarahoituksen osuus ja mitä pidempi laina-aika, sitä herkemmin mahdollinen korkojen nousu, asuntojen hintojen lasku tai työttömyyden lisääntyminen heikentävät kotitalouden kykyä suoriutua veloistaan. Jotta yksittäisien kotitalouksien riskit pienenisivät ja velkaantuminen ei kasvaisi koko kansantalouden kannalta merkittäväksi ongelmaksi, pitäisi velkaantumisvauhdin merkittävästi hidastua. Jos kotitalouksien velkojen osuus käytettävissä olevista vuosituloista jatkaa kasvamistaan samaa vauhtia kuin vuosina , on tämä suhdeluku 10 vuoden päästä 165 prosenttia lähellä tasoa jolla ruotsalaiskotitaloudet nyt ovat, kun maan hallitus ja keskuspankki ovat osoittaneet kasvavaa huolestuneisuutta velkaantumisesta ja asuntomarkkinoista. Verotuksen kiristymisen, väestön vanhenemisen ja työllisyyden kasvun hidastumisen vuoksi suomalaiskotitalouksien käyttävissä olevien tulojen kasvu todennäköisemmin hidastuu kuin nopeutuu lähivuosina, joten velkasuhteen vakauttamiseksi tarvittaisiin merkittävä lainakannan kasvun jarrutus. Säätelyn avulla jarruttaminen on toki mahdollista, mutta nopeat ja suuret muutokset sääntelyssä aiheuttaisivat todennäköisesti myös häiriöitä asuntomarkkinoiden toimintaan. Siksi velkasuhteen kasvun pysäyttäminen nykyiselle 118 prosentin tasolle ei vaikuta realistiselta tavoitteelta, mutta velkaantumisvauhdin hidastuminen on tärkeää niin yksittäisten kotitalouksien kuin koko kansantaloudenkin kannalta. Suunnitellun luotonannon tiukemman sääntelyn ja osin jo toteutetunkin asuntolainakorkojen verovähennysoikeuden leikkaamisen lisäksi keinoina tähän tulisi olla kasvukeskusten asuntojen, niin vuokra- kuin omistusasuntojenkin, 12. marraskuuta

5 tarjonnasta huolehtiminen mm. kaavoitusta nopeuttamalla. Jos riittämättömästä asuntojen tarjonnasta aiheutuvia hinta- ja vuokrankorotuspaineita saadaan helpotettua, vähenee todennäköisesti myös kotitalouksien tarve ottaa lisää velkaa. Tarjonnan pullonkaulat uhkaavat kasvaa Sekä omistusasuntotuotanto että vuokra-asuntojen tarjonta kasvavat tällä hetkellä vaimeasti. Syyksi tähän asuntorakennuttajat ja rakennusliikkeet ilmoittavat muun muassa tonttien huonon saatavuuden kasvukeskuksissa, uusien rakentamismääräysten aiheuttamat lisäkustannukset ja muutoinkin kohonneet rakennuskustannukset sekä epävarmuuden kysynnän riittävyydestä yleisen taloudellisen epävarmuuden jatkuessa. Lisäksi vastaavia valtion tukitoimia, joilla rakentamista tuettiin vuonna , ei tällä hetkellä ole näkyvissä, vaikka rakentamisen kasvu onkin aneemista ja alan työllisyys supistuu. Eurokriisi pitää korot matalina pitkään Euroalueen ongelmiin ei ole odotettavissa nopeaa ratkaisua, vaikka Euroopan keskuspankki (EKP) onkin tarjonnut lääkkeitä oireiden lieventämiseksi. Koska eteläisen euroalueen ongelmat kumpuavat syvältä talouden rakenteista, ei niiden korjaaminen ole nopeaa, vaikka tahtoa löytyisikin mikä sekään ei ole varmaa. Pidämme joidenkin Etelä-Euroopan kriisimaiden irtaantumista eurosta edelleen mahdollisena, mikä aiheuttaisi rahaliiton historiassa ennennäkemättömän stressitilan finanssijärjestelmään ja edellyttäisi EKP:lta vielä mittavampia poikkeustoimia kuin nyt on nähty. Tähän mennessä nähdyistä EKP:n mittavista toimista ja pyrkimyksistä huolimatta sekä luottojen kysyntä että tarjonta jatkuvat aneemisena Etelä-Euroopassa, jossa kotitaloudet ja yritykset kärsivät taantumasta ja pankit paikkailevat keskuspankkirahalla taseitaan sen sijaan että lisäisivät luotonantoaan. Näkemyksemme on, että velkaiset valtiot ja niiden pankit ovat ahdingossa vielä pitkään ja niiden tilaa helpottaakseen EKP jatkaa likviditeettioperaatioitaan ja pitää korkotason erittäin matalana vielä vuosien ajan. Tonttien heikon saatavuuden syynä on lähinnä kaavoitusprosessien hitaus ja kankeus, mikä vaikeuttaa merkittävästi asuntojen tarjonnan lisäämistä vastaamaan kysyntää kasvukeskuksissa. Tällä hetkellä asuntojen kysyntä ei ole erityisen vilkasta, mutta jotta ennen pitkään elpyvään kysyntää pystyttäisiin vastaamaan, tulisi kaavoitusprosesseja nopeuttaa. Tonttimaan tarjonnasta huolehtiminen niin vuokra- kuin omistusasuntotuotantoonkin vähentäisi paineita asuntojen hintojen nousuun ja sitä kautta myös velkaantumisen kasvuun pitkällä aikavälillä. Jos tarjontaa ei pystytä kestävästi kasvattamaan kasvukeskuksissa, kasvaa asuntomarkkinoille pullonkauloja, jotka kysynnän vilkastuessa johtavat hintojen toivottua nopeampaan nousuun. Suhteellisesti paremmin pärjäävissä pohjoisissa eurotalouksissa EKP pelastusoperaatiot näkyvät muun muassa historiallisen matalina ja reaalisesti negatiivisina asuntolainakorkoina. Ennustamme EKP laskevan ohjauskorkoaan nykyisestä 0,75 prosentin tasosta ensi vuoden aikana ja pitävän korkonsa erittäin matalana (0,5-1 prosentissa) vuoteen 2015 asti. Korkotaso kannattelee yhä hintoja Jos huomioidaan muut asuntojen hintoihin vaikuttavat tekijät paitsi korkotaso, perusteita asuntojen hintojen nousulle ei tällä hetkellä juuri ole, sillä työllisyyden ja tulojen kasvu hidastuu, kotitalouksien luottamus talouteen on heikkoa ja asuntomarkkinoiden aktiviteetti 12. marraskuuta

6 melko vaimeaa. Aktiviteettia tosin saattaa loppuvuonna tilapäisesti lisätä ensi vuoden alussa voimaan tuleva varainsiirtoveron nosto, joka kasvattaa asuntokaupan kustannuksia erityisesti uusien asuntojen osalta. Erittäin matala korkotaso kannustaa työllisyysnäkymiään vakaina pitäviä kotitalouksia lainanottoon ja oman asunnon hankintaan etenkin kasvukeskuksissa, joissa kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista on pulaa. Näin ollen korkotaso ja luottojen saatavuus kannattelevat asuntojen hintoja vaimeammankin suhdanteen oloissa. Kannattelu jatkuu niin kauan kuin erittäin matala korkotaso pitää asumiskulujen osuuden tuloista kohtuullisina. Tällä hetkellä asuntolainojen korkomenojen osuus kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista on alle 2 prosenttia, kun osuus vuonna 2008 kävi yli 4 prosentissa. Nykyisillä korkotasoilla korkorasitus ei siis ole suuri, mutta mitä suuremmaksi velkakanta kasvaa, sitä suuremman osan tuloista korkomenot vievät korkojen ennen pitkää noustessa. Lähiaikoina velkaantuminen kuitenkin todennäköisesti jatkuu matalien korkojen siivittämänä. suhdanteen piristyessä. Asuntojen hintoihin nousupaineita aiheuttaa tällöin myös vaimea vuokra- ja omistusasuntojen tarjonta, jonka kasvattaminen on hidasta kysynnän elpyessä. Eurokriisillä on yhä potentiaalia nakertaa luottamusta ja aiheuttaa epävarmuutta, mutta vaikutukset Suomen asuntomarkkinoihin ja hintoihin jäänevät tilapäisiksi. Ennustamme asuntojen hintojen koko maassa keskimäärin nousevan melko hitaasti, 0-3 prosenttia vuodessa Pääkaupunkiseudulla, jossa tarjonnan pullonkaulat kasvavat ja jonne velkataakka keskittyy, odotamme hintojen nousun olevan hieman nopeampaa, 2-4 prosenttia vuodessa. Hintojen noustessa ja velkaantumisen jatkuessa riskit kuitenkin kasaantuvat, ja koska asuntomarkkinat ovat herkät kotitalouksien luottamuksen muutoksille, asuntojen hintojen trendi voi olla paikoin kuoppainen. Tuulia Asplund, , Pidemmällä, 1-3 vuoden aikavälillä uskomme työllisyyden kääntyvän uudelleen kasvuun globaalin 12. marraskuuta

7 Kalenteri: Mon, Nov 12 Tue, Nov 13 Wed, Nov 14 Thu, Nov 15 Fri, Nov 16 CET Country Indicator Cons. fc Our fc Previous US Veteran's Day - Federal holiday (exch open) 00:50 Japan GDP preliminary, Q3-0.9/ /0.7 15:00 France France to Sell Bills (BTF) 15:30 EMU ECB Announces Bond Purchases 01:01 UK RICS House Price Balance, Oct :30 Japan Industrial Production final, Sep -4.1/ :30 Sweden CPI, Oct 0.0/ / /0.4 CPIF, Oct 0.1/ / /0.9 10:30 UK CPI, Oct 0.1/ /2.2 PPI core, Oct 0.1/ /1.2 11:00 Germany ZEW Current situation, Nov ZEW Economic sentiment, Nov EMU ZEW Economic sentiment, Nov -1.4 Italy Italy to Sell Bills 13:30 US NFIB Small Business Optimism, Oct :00 Monthly Budget Statement, Oct bn 08:00 Sweden Unemployment rate (PES), Oct :30 UK Unemployment rate (ILO), Sep :00 Italy Italy to Sell Bonds/Floating/Zero Coupon EMU Industrial Production, Sep -1.9/ / :03 Sweden SNDO T-bill auction: 1054: 3.5bn 11:30 UK BoE Inflation Report 13:00 US MBA Mortgage Applications :30 PPI, Oct 0.2/ /2.1 PPI ex food & energy, Oct 0.1/ /2.3 Advance Retail Sales, Oct -0.2/ 1.1/ Retail Sales less autos, Oct 0.3/ 1.1/ Retail Sales less auto & gas, Oct 0.3/ 0.9/ 16:00 Business Inventories, Sep 0.4/ 0.6/ 20:00 Minutes of FOMC meeting 07:30 France GDP preliminary, Q3 0.0/ /0.3 08:00 Germany GDP preliminary, Q3 0.1/ /1.0 Sweden Riksbank Dep Gov Svensson will hold the speech "Monetary policy, financial stability and unemployment" 09:00 Spain GDP final, Q3-0.3/ / :30 Sweden Unemployment rate, SA/UNSA, Oct 7.9/ / /7.4 10:00 Norway Trade Balance (Krone), Oct 23.6bn Italy GDP preliminary, Q3-0.5/ /-2.6 EMU ECB publishes monthly report, Nov 10:30 UK Retail sales, Oct -0.1/ /2.5 11:00 EMU CPI, oct 0.2/ / France CPI Core, Oct /1.5 /1.5 GDP advance, Q3-0.1/ /-0.5 France to Sell Bonds/Notes (OAT/BTAN) 14:30 US CPI, Oct 0.1/ /2.0 CPI ex food & energy, Oct 0.1/ /2.0 Initial Jobless Claims 370k 355k 16:00 Philadelphia Fed business activity, Nov Mortgage delinquencies and foreclosures, Q3 09:30 Sweden Industry Capacity, Q :00 EMU Current Account, SA, Sep 8.8bn 11:00 EMU Trade Balance, SA, Sep 9.5bn 9.9bn 15:15 US Industrial Production, Oct 0.2/ 0.4/ Figures are reported in percent month on month/year on year if not otherwise stated Capacity Utilization, oct Lähde: Handelsbanken Capital Markets 12. marraskuuta

8 Research Disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ) is responsible for the preparation of research reports. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information which SHB considers to be reliable. SHB has not independently verified such information and does not represent that such information is true, accurate or complete. Accordingly, to the extent permitted by law, neither SHB, nor any of its directors, officers or employees, nor any other person, accepts any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of such research reports or its contents or otherwise arising in connection therewith. This report has not been given to the subject company, or any other external party, prior to publication to approval the accuracy of the facts presented. The subject company has not been notified of the recommendation, target price or estimate changes, as stated in this report, prior to publication. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. Any opinions expressed are the opinions of employees of SHB and its affiliates and reflect their judgment at this date and are subject to change, and there can be no assurance that future events will be consistent with any such opinions. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or personalized investment advice. Reliance should not be placed on such reports or opinions expressed therein when making investment or strategic decisions. SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees own or have positions in securities mentioned in research reports. SHB and/or its affiliates provide investment banking and noninvestment banking financial services, including corporate banking services; and, securities advice to issuers of securities mentioned in research reports. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Distribution of our research in any such other jurisdictions may constitute a violation of UK or US securities laws, or the law of any such other jurisdiction. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), and authorised and subject to limited regulation by the UK Financial Services Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the UK Financial Services Authority are available from us on request. From time to time, we may offer investment banking and other services to any of the companies mentioned in our research. We may act as adviser and/or broker to any of the companies mentioned in our research. We buy and sell the securities mentioned in our research from customers on a principal basis. Accordingly, we may at any time have a long or short position in any such securities. We may make a market in the securities of all the companies mentioned in this report. [Further information and relevant disclosures are contained within our research reports.] This document may be distributed in the United Kingdom only to persons who are authorised or exempted persons within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) (or any order made thereunder) or (i) to persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order ), (ii) to high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iii) to persons who are professional clients under Chapter 3 of the FSA Conduct of Business Sourcebook (all such persons together being referred to as Relevant Persons ). The research reports are directed only at Relevant Persons, other persons should not act or rely on such reports or any of their contents. UK customers should note that SHB does not participate in the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. The views contained in SHB research reports accurately reflect the personal views of the respective analysts, and no part of analysts compensation is directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. For specific analyst certification, please contact Robert Gärtner on tel In the United Kingdom SHB is regulated by the Financial Services Authority but recipients should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme nor the rules of the FSA made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 for the protection of private customers apply to this research report. When Distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: Research reports are prepared by SHB for information purposes only. SHB and its employees are not subject to FINRA s research analyst rules which are intended to prevent conflicts of interest by, among other things, prohibiting certain compensation practices, restricting trading by analysts and restricting communications with the companies that are the subject of the research report. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person. Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Each analyst identified in this research report certifies that the opinions expressed herein and attributed to such analyst accurately reflect his or her individual views about the companies or securities discussed in the research report, and that no part of such analyst s compensation has been or will be related, directly or indirectly, to specific recommendations or views expressed in this research report. Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number For company-specific disclosure texts, please consult the Handelsbanken Capital Markets website: Those wishing to see the disclosure text who do not have the access to the website, please contact Robert Gärtner on tel Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, In Finland by the Financial Supervision of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. SHB has recently had, currently has, or will be seeking corporate finance assignments with the subject company. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted guidelines to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify, eliminate, avoid, deal with, or make public actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( Chinese walls ) in communication between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The guidelines also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines and guidelines on conflicts of interests relating to analysts, please see the Bank s website the bank/investor relations/corporate social responsibility/ethical guidelines or Guidelines for research. Handelsbanken has a ZERO tolerance of bribery and corruption. This is established in the Bank s Group Policy on Bribery and Corruption. The prohibition against bribery also includes the soliciting, arranging or accepting bribes intended for the employee s family, friends, associates or acquaintances.

9 Contact information Capital Markets Michael Green Head Per Elcar Head of Securities, Fixed Income, FX and Commodities Jan Häggström Head of Economic Research and Chief Economist, SHB Peter Karlsson Head of Equity & Credit Research Björn Linden Head of Equities UK and US Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Kjell Arvidsson Head of Loans Per Jäderberg Head of Structured Finance Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Fixed Income Equity Sales, Foreign Exchange & Commodities Carl Cederschiöld Head of Sales Peter Bolz Head of Equity Sales Thomas Grandin Head of Fixed Income Sales Lars Henriksson Head of FX Sales Magnus Strömer Head of Commodities Sales Peter Carlberg Head of Derivative Sales Per Sjögemark Head of Structured Saving Products Martin Nossman Head of Cross Asset Execution Trading Strategy Claes Måhlén Head Martin Enlund Senior Strategist FI/FX Johan Sahlström Senior Credit Strategist Therese Ruth Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Economic Research Jan Häggström Head of Economic Research Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anders Brunstedt Sweden Eva Dorenius Web Editor Denmark Jes Asmussen Head, Economic Research Rasmus Gudum-Sessingø Danish economy Thomas Haugaard Latin America, Emerging Markets Finland Tiina Helenius Head, Economic Research Tuulia Asplund Finnish economy Norway Knut Anton Mork Head, Economic Research Ida Wolden Bache Norwegian economy Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Kari Due-Andresen Norwegian economy Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Karl-Johan Svensson Gävle Andreas Edvardson Helsinki Mika Rämänen Linköping Fredrik Lundgren London Ray Spiers Luleå/Umeå Ove Larsson Luxembourg Erik Bertram Malmö Jonas Darte Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Toll-free numbers From Sweden to N.Y. & Singapore From Norway to N.Y. & Singapore From Denmark to N.Y. & Singapore From Finland to N.Y. & Singapore Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen Allé 11, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Talouden näkymät 2014: USA:n rahapolitiikka kiristyy

Talouden näkymät 2014: USA:n rahapolitiikka kiristyy Talouden näkymät 2014: USA:n rahapolitiikka kiristyy Marraskuu 2013 Handelsbanken Capital Markets, Finland Tiina Helenius, pääekonomisti, Suomi Globaali teollisuussuhdanne kääntymässä, mutta vaimeammin

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousnäkymät: eurokriisi & maailmantalous ratkaisuna on kilpailukyky!

Vuoden 2013 talousnäkymät: eurokriisi & maailmantalous ratkaisuna on kilpailukyky! Macro Research 21 November 2012 Vuoden 2013 talousnäkymät: eurokriisi & maailmantalous ratkaisuna on kilpailukyky! Marraskuu 2012 Tiina Helenius Pääekonomisti, Suomi Handelsbanken Capital Markets Synkkyyden

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousnäkymät: maailmantalouden epäsymmetriset haasteet

Vuoden 2015 talousnäkymät: maailmantalouden epäsymmetriset haasteet Vuoden 2015 talousnäkymät: maailmantalouden epäsymmetriset haasteet Lokakuu 2014 Handelsbanken Capital Markets Tiina Helenius, pääekonomisti, Suomi Suhdanne: kehittyvä maailma vs. kehittynyt maailma USA

Lisätiedot

Talous & sijoitusmarkkinat syksyllä Brexitin jälkeen

Talous & sijoitusmarkkinat syksyllä Brexitin jälkeen Talous & sijoitusmarkkinat syksyllä Brexitin jälkeen Janne Ronkanen, ekonomisti, Handelsbanken Suomi Syyskuu 2016 Riskinotto elpyi nopeasti ja sijoitusvirrat palanneet EMmarkkinoille globaaliin makron

Lisätiedot

Strukturoituja tuotteita Sijoita pääomasuojatusti. Ilkka Pihlaja 010 444 2231 ilkka.pihlaja@handelsbanken.fi

Strukturoituja tuotteita Sijoita pääomasuojatusti. Ilkka Pihlaja 010 444 2231 ilkka.pihlaja@handelsbanken.fi Strukturoituja tuotteita Sijoita pääomasuojatusti Ilkka Pihlaja 010 444 2231 ilkka.pihlaja@handelsbanken.fi Miksi pääomasuojattuja sijoituksia? Tuottava salkku rajatulla tappioriskillä Alhaisempi riski

Lisätiedot

Valtionlainojen korot vaimeassa nousussa

Valtionlainojen korot vaimeassa nousussa Markkinakatsaus 10. kesäkuuta 2013 Valtionlainojen korot vaimeassa nousussa Pitkien valtion obligaatioiden korot Yhdysvalloissa, Ruotsissa, Saksassa ja Suomessa nousevat seuraavan 12 kuukauden aikana maltillisesti.

Lisätiedot

Talousnäkymät osakesijoittajalle 2012: kestääkö kasvu, onko eurokriisi ohi?

Talousnäkymät osakesijoittajalle 2012: kestääkö kasvu, onko eurokriisi ohi? Macro Research 15 March 2012 Talousnäkymät osakesijoittajalle 2012: kestääkö kasvu, onko eurokriisi ohi? Pörssi-ilta Tampereella 8.3.2012 Tiina Helenius Pääekonomisti, Suomi Handelsbanken Capital Markets

Lisätiedot

Euro palannee heikentymisuralle

Euro palannee heikentymisuralle Macro Research Euro palannee heikentymisuralle Odotamme euroalueen elpymisen jatkuvan, mutta EKP:n toimintaympäristö on silti lähivuodet hyvin erilainen kuin Fedin, jonka odotamme aloittavan koronnostot

Lisätiedot

Ukrainan kriisi heikentää ruplaa

Ukrainan kriisi heikentää ruplaa Macro Research Ukrainan kriisi heikentää ruplaa Venäjän rupla oli jo heikentymistrendissä ennen Ukrainan kriisiä ja kriisin eskaloitumisen jälkeen heikentyminen kiihtyi. Odotamme ruplan heikentyvän lisää

Lisätiedot

Työmarkkinoilla luvassa viileä talvi

Työmarkkinoilla luvassa viileä talvi Markkinakatsaus 8. lokakuuta 2012 Työmarkkinoilla luvassa viileä talvi Työllisyyden kasvu pysähtyminen elokuussa ja irtisanomisuutisten virran on kiihtyminen syksyn aikana viittaavat Suomen työmarkkinoiden

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousnäkymät. Lokakuu 2017 Tiina Helenius, pääekonomisti Handelsbanken Capital Markets, Suomi

Vuoden 2018 talousnäkymät. Lokakuu 2017 Tiina Helenius, pääekonomisti Handelsbanken Capital Markets, Suomi Vuoden 2018 talousnäkymät Lokakuu 2017 Tiina Helenius, pääekonomisti Handelsbanken Capital Markets, Suomi Kolmas kerta toden sanoo? Reflaatioperiodit: #1 - G20 koordinoitu elvytys #2 EKP:n & BoJ:n rajoittamaton

Lisätiedot

Markkinakatsaus, 17. helmikuuta 2014. Analyytikko Jan Häggström, +46 8 701 1097, jaha05@handelsbanken.se

Markkinakatsaus, 17. helmikuuta 2014. Analyytikko Jan Häggström, +46 8 701 1097, jaha05@handelsbanken.se Macro Research Pula työpaikoista ja rahasta pitää euroalueen inflaation loitolla Rahan määrän supistuminen ja korkea työttömyys ovat ainesosat jatkuvalle tavoitteita hitaammalle inflaatiolle monissa euroalueen

Lisätiedot

Fedin elvytyskierrosten teho vaimenee

Fedin elvytyskierrosten teho vaimenee Markkinakatsaus 15. lokakuuta 2012 Fedin elvytyskierrosten teho vaimenee USA:n keskuspankin kolmas kvantitatiivisen elvytyksen kierros alkoi syyskuussa, ja se kasvatti sijoittajien riskinottohalua sekä

Lisätiedot

EKP leikkaa vielä, eikä nosta ennen 2018

EKP leikkaa vielä, eikä nosta ennen 2018 Markkinakatsaus 13. toukokuuta 2013 EKP leikkaa vielä, eikä nosta ennen 2018 Euroalueen työttömyys on ohjannut vahvasti EKP:n korkopäätöksiä euron alkuajoista lähtien. Uskomme, että työttömyysaste nousee

Lisätiedot

Kiinan luotonanto ja kasvu hidastuvat

Kiinan luotonanto ja kasvu hidastuvat Macro Research Kiinan luotonanto ja kasvu hidastuvat Kiinan vuoden 2013 talouskasvu yllätti odotukset positiivisesti ollen 7,8 prosenttia. Maan teollisuuden aktiviteetti vakautui vuoden loppua kohti, mutta

Lisätiedot

Tähänkö meidän on tyytyminen?

Tähänkö meidän on tyytyminen? Macro Research Tähänkö meidän on tyytyminen? Euroalueen talous on vieläkin kovemmassa vastatuulessa kuin mitä ennen kesää ennustimme. Siksi näkymät vuoden 2015 toiselle puoliskolle ovat odotettua heikommat.

Lisätiedot

Inflaatio ja työttömyys synnyttävät paineita

Inflaatio ja työttömyys synnyttävät paineita Macro Research Inflaatio ja työttömyys synnyttävät paineita EKP:lle Euroalueen inflaatio kääntyi syyskuussa jälleen negatiiviseksi oltuaan plussan puolella vain 4 kuukautta. Jatkossa inflaatio saa nostetta

Lisätiedot

Itä-Eurooppa kahdessa leirissä

Itä-Eurooppa kahdessa leirissä Source Markkinakatsaus 17. lokakuuta 2011 Itä-Eurooppa kahdessa leirissä Itä-Euroopan taloudet voi karkeasti jakaa kahteen leiriin: Venäjä-vetoiseen raaka-ainetalouksien ryhmään ja uusien EU-maiden sekä

Lisätiedot

Suomen talous odottaa kasvusysäystä ulkomailta

Suomen talous odottaa kasvusysäystä ulkomailta Macro Research Suomen talous odottaa kasvusysäystä ulkomailta Suomalaisten kotitalouksien ja yritysten luottamus talouteen on vielä heikkoa ja kotimaiset kasvun lähteet vähissä. Siksi talouden kaipaaman

Lisätiedot

EKP voi välttää deflaation kulkemalla Japanin tietä

EKP voi välttää deflaation kulkemalla Japanin tietä Macro Research EKP voi välttää deflaation kulkemalla Japanin tietä Euroalueen yritykset tekevät heikkoa tulosta, koska niillä ei ole hinnoitteluvoimaa. Siksi ne eivät myöskään ole halukkaita investoimaan

Lisätiedot

Öljyn hinnan lasku tukee maailmantaloutta

Öljyn hinnan lasku tukee maailmantaloutta Macro Research Öljyn hinnan lasku tukee maailmantaloutta Globaali talous kehittyy suurin piirtein odotustemme mukaan, mutta viimeaikainen öljyn hinnan dramaattinen laskun on suurin yllätys. Hinnan lasku

Lisätiedot

Maailmantalous 2015-2017 - kuka voittaa ja kuka häviää muutoksissa? Kesäkuu 2015 Tiina Helenius, pääekonomisti, Handelsbanken Suomi

Maailmantalous 2015-2017 - kuka voittaa ja kuka häviää muutoksissa? Kesäkuu 2015 Tiina Helenius, pääekonomisti, Handelsbanken Suomi Maailmantalous 2015-2017 - kuka voittaa ja kuka häviää muutoksissa? Kesäkuu 2015 Tiina Helenius, pääekonomisti, Handelsbanken Suomi Sisällysluettelo Globaalit teemat Matala öljyn hinta Vahva USA:n dollari

Lisätiedot

Kumpaan euroleiriin Suomi kuuluu?

Kumpaan euroleiriin Suomi kuuluu? Markkinakatsaus 31. toukokuuta 2013 Kumpaan euroleiriin Suomi kuuluu? Julkisen talouden ja työmarkkinoiden indikaattoreilla mitattuna Suomen talous on Saksan ja Ranskan puolivälissä, mutta vientisektorin

Lisätiedot

Ylikuumentuminen näkyy jo työvoimakustannuksissa

Ylikuumentuminen näkyy jo työvoimakustannuksissa Macro Research Ylikuumentuminen näkyy jo työvoimakustannuksissa Puoli vuotta sitten ihmeteltiin, miten palkkainflaatio voi olla niin hidasta Iso-Britanniassa, vaikka työmarkkinoiden tilanne oli alkanut

Lisätiedot

Suomen talouden talvi jatkuu

Suomen talouden talvi jatkuu Macro Research Suomen talouden talvi jatkuu Suomalaiskotitalouksien näkymät ovat yhä heikohkot tänä vuonna, sillä työttömyysaste nousee vielä hieman, kireä finanssipolitiikka jatkuu ja taloudellinen epävarmuus

Lisätiedot

Intian talousnäkymät heikkenevät

Intian talousnäkymät heikkenevät Markkinakatsaus, 9. syyskuuta 2013 Macro Research Intian talousnäkymät heikkenevät Intian talouden näkymät heikkenevät nopeasti. Tulevaisuuden talouskasvu jää aiempia odotuksiamme hitaammaksi, ja Intian

Lisätiedot

Suomen talous matelee yhä

Suomen talous matelee yhä Macro Research Suomen talous matelee yhä BKT supistui tammi-maaliskuussa 2015 ja vientikysyntä jatkui heikkona. Yksityisen kulutuksen näkymät ovat kuitenkin hieman kohentuneet luottamuksen parantumisen

Lisätiedot

Euroalue kaipaa heikompaa valuuttaa

Euroalue kaipaa heikompaa valuuttaa Markkinakatsaus 12. syyskuuta 2011 Euroalue kaipaa heikompaa valuuttaa Euroalueen kriisi on syventynyt ja kasvuennusteita on laskettu. Odotamme EKP:n kääntävän kurssinsa kohti elvytystä ja tekevän kaikkensa

Lisätiedot

Kiinassa tasapainoillaan

Kiinassa tasapainoillaan Markkinakatsaus 5. syyskuuta 2011 Kiinassa tasapainoillaan Läntisissä talouksissa seurataan kadehtien Kiinan talouskasvun vauhtia. Kiinakaan ei kuitenkaan ole menestystarina vailla ongelmia. Ulkoiseen

Lisätiedot

Putin palaa muuttuuko politiikka?

Putin palaa muuttuuko politiikka? Markkinakatsaus 19. maaliskuuta 2012 Putin palaa muuttuuko politiikka? Putin palaa Venäjän presidentiksi kierrettyään perustuslakia käymällä välillä pääministerin postilla. Uudella Putinin kaudella poliittisen

Lisätiedot

Öljyn hinta korreloi läheisesti valuuttakurssien

Öljyn hinta korreloi läheisesti valuuttakurssien Macro Research Öljyn hinta korreloi läheisesti valuuttakurssien kanssa Öljyn dollarimääräisen hinnan ja dollarin valuuttakurssin välillä on havaittavissa vahva korrelaatio, mutta tätä ei pidä tulkita seuraussuhteeksi

Lisätiedot

Pitkät korot maltilliseen nousuun

Pitkät korot maltilliseen nousuun Markkinakatsaus 18. maaliskuuta 2013 Pitkät korot maltilliseen nousuun USA:n, Saksan ja Ruotsin pitkien valtionlainojen korot todennäköisesti nousevat maltillisesti vuosina 2013 14. Euroalueen ongelmat

Lisätiedot

EKP:n määräelvytys ei ole ihmelääke, mutta sitä on otettava

EKP:n määräelvytys ei ole ihmelääke, mutta sitä on otettava Macro Research EKP:n määräelvytys ei ole ihmelääke, mutta sitä on otettava Alkavalla viikolla Euroopan keskuspankki ryhtyy ostamaan jälkimarkkinoilta euroalueen valtioiden lainoja tarkoituksenaan painaa

Lisätiedot

Entä jos euro ei kestä?

Entä jos euro ei kestä? Markkinakatsaus 5. joulukuuta 2011 Entä jos euro ei kestä? Emme pääskenaariossamme ennusta euroalueen täydellistä hajoamista. Uskomme Suomen pysyttelevän samalla puolella euroalueen rajaa kuin Saksa, niin

Lisätiedot

Iso-Britannia elpyy, mutta tuottavuus sakkaa

Iso-Britannia elpyy, mutta tuottavuus sakkaa Macro Research Iso-Britannia elpyy, mutta tuottavuus sakkaa Ison-Britannian talouskasvu on kiihtynyt ja maasta on tullut yksi Euroopan nopeimmin kasvavista talouksista. Haasteita on vielä, mutta talouden

Lisätiedot

Keskuspankkioperaatiot tarkastelussa

Keskuspankkioperaatiot tarkastelussa Markkinakatsaus 16. tammikuuta 2012 Keskuspankkioperaatiot tarkastelussa Uutisoinnissa keskuspankkien taseista ja elvytystoimista vilisee erilaisia rahapolitiikan termejä, kuten määrällinen elvytys, setelirahoitus,

Lisätiedot

Japanin keskuspankki yksisuuntaisella tiellä

Japanin keskuspankki yksisuuntaisella tiellä Macro Research Japanin keskuspankki yksisuuntaisella tiellä Japanin keskuspankki on kahden viime vuoden aikana kasvattanut dramaattisesti tasettaan ja se on vaikuttanut suotuisasti inflaatiovauhtiin, yritysten

Lisätiedot

Reaaliset valuuttakurssit sopeutumispaineessa

Reaaliset valuuttakurssit sopeutumispaineessa Markkinakatsaus 17. joulukuuta 2012 Reaaliset valuuttakurssit sopeutumispaineessa Lyhyellä aikavälillä valuuttakursseihin vaikuttavat monet tekijät, mutta pidemmällä aikavälillä reaaliset valuuttakurssit

Lisätiedot

Raaka-ainenoteeraukset

Raaka-ainenoteeraukset 31 maj 2011 Raaka-ainenoteeraukset LME Metalli 3m USD % 3mSEK C-3M, USD Kupari 9217,25 0,11 57,16 C -10 Lyijy 2520 0,55 15,63 B 15 Sinkki 2270-0,53 14,08 C -19 Alumiini 2650 0,95 16,43 C -7 Nikkeli 23200

Lisätiedot

EKP ei pysty ihmeisiin

EKP ei pysty ihmeisiin Markkinakatsaus 13. syyskuuta 2012 EKP ei pysty ihmeisiin Euroopan keskuspankki ilmoitti viime viikolla ryhtyvänsä ostamaan apua pyytävien euromaiden lyhyitä velkakirjoja jälkimarkkinoilta estääkseen euron

Lisätiedot

Talouden näkymät syksyllä 2016:

Talouden näkymät syksyllä 2016: Talouden näkymät syksyllä 2016: Taistelu tuulimyllyjä vastaan Marraskuu 2016 Tiina Helenius, pääekonomisti, Handelsbanken Capital Markets Suomi Suhdannekuva maailmasta toinen vuosipuolisko 2016 vahvempi

Lisätiedot

Irlanti hakee pankkien pääomituksella markkinoiden uskottavuutta

Irlanti hakee pankkien pääomituksella markkinoiden uskottavuutta Markkinakatsaus 4. huhtikuuta 2011 Irlanti hakee pankkien pääomituksella markkinoiden uskottavuutta Luottotappioiden kanssa kamppaileva Irlannin pankkisektori tarvitsee markkinoiden ennakko-odotusten mukaisesti

Lisätiedot

Suomen suhdannekäänne kulman takana

Suomen suhdannekäänne kulman takana Markkinakatsaus 11. helmikuuta 2013 Suomen suhdannekäänne kulman takana Talouden tilastoihin perustuvat merkit teollisuuden suhdannekäänteestä antavat Suomessa vielä odottaa itseään. Samalla kotimainen

Lisätiedot

Voidaanko Kreikka pelastaa ilman eroa eurosta?

Voidaanko Kreikka pelastaa ilman eroa eurosta? Macro Research Voidaanko Kreikka pelastaa ilman eroa eurosta? Kreikan ja sen velkojien välinen tilanne on umpisolmussa, jota on vaikea avata ja lopputulosta vaikea ennustaa. Aika on käymässä pian vähiin

Lisätiedot

USA:n työttömyysasteen huippu alkuvuonna 2010

USA:n työttömyysasteen huippu alkuvuonna 2010 Markkinakatsaus 7. joulukuuta 2009 USA:n työttömyysasteen huippu alkuvuonna 2010 Työttömyysasteen kehitykselle vähintään yhtä tärkeä kuin talouskasvu on yrityksissä piilevä ylikapasiteetti, josta viitteitä

Lisätiedot

Ruotsissa talouden kiivain kasvuvauhti hieman hiipumassa

Ruotsissa talouden kiivain kasvuvauhti hieman hiipumassa Macro Research Ruotsissa talouden kiivain kasvuvauhti hieman hiipumassa Ruotsin BKT:n kiivain kasvuvauhti on tänä vuonna hieman hellittänyt. Kasvun vahvimpana tukijalkana viime vuosina ollut kulutuskysyntä

Lisätiedot

Brasiliassa korko nousee ja kasvu kituu

Brasiliassa korko nousee ja kasvu kituu Macro Research Brasiliassa korko nousee ja kasvu kituu Brasilian keskuspankki jatkoi viime viikolla koronnostojaan ja nosti ohjauskorkonsa 11 prosenttiin hillitäkseen nopeaa inflaatiota. Rahoituksen kallistuminen

Lisätiedot

Euroalue japanilaistuu

Euroalue japanilaistuu Macro Research Euroalue japanilaistuu Euroalueen inflaatio hidastui vuoden 2012 alussa tuntuvasti ja on pysynyt siitä asti hyvin kaukana keskuspankin kahden prosentin inflaatiotavoitteesta. Tämä on kirvoittanut

Lisätiedot

USA:ssa asuntojen hinnoissa vain vähäisiä laskupaineita

USA:ssa asuntojen hinnoissa vain vähäisiä laskupaineita Markkinakatsaus 4. lokakuuta 2010 USA:ssa asuntojen hinnoissa vain vähäisiä laskupaineita On vielä liian aikaista arvioida, miten Yhdysvaltojen asuntomarkkinat ottavat vastaan asuntokaupan verohelpotusohjelman

Lisätiedot

EKP ja rahapolitiikan vaikutuskanavat

EKP ja rahapolitiikan vaikutuskanavat Macro Research EKP ja rahapolitiikan vaikutuskanavat Rahapolitiikka välittyy reaalitalouteen useiden eri vaikutuskanavien kautta. Monet vaikutuksista tapahtuvat viipeellä, ja keskuspankit huomioivat sen

Lisätiedot

Fedillä ovi auki elvytyksen vähentämiselle

Fedillä ovi auki elvytyksen vähentämiselle Macro Research Fedillä ovi auki elvytyksen vähentämiselle Fedin kvantitatiiviseen elvytykseen liittyvät riskit kasautuvat. Tämän hetkinen rahapolitiikka kannustaa tuottojen etsimiseen ja liialliseen riskinottoon.

Lisätiedot

Euro vs. USD matkalla pariteettiin

Euro vs. USD matkalla pariteettiin Macro Research Euro vs. USD matkalla pariteettiin Ennusteemme euron heikentymisestä on toteutunut vauhdilla viime kuukausina. Odotamme euron yhä heikentyvän USA:n dollaria vastaan EKP:n ja Fedin toimien

Lisätiedot

EKP ja Fed ottavat kiristämisen ensiaskelia

EKP ja Fed ottavat kiristämisen ensiaskelia Markkinakatsaus 8. maaliskuuta 2010 EKP ja Fed ottavat kiristämisen ensiaskelia Vaikka EKP ilmoitti viime viikolla toimistaan epätavallisten rahapoliittisten elvytyskeinojensa poisvetämiseksi, ei keskuspankki

Lisätiedot

EKP:n operaatiot suurennuslasin alla

EKP:n operaatiot suurennuslasin alla Markkinakatsaus 27. helmikuuta 2012 EKP:n operaatiot suurennuslasin alla EKP suorittaa toisen kolmen vuoden jälleenrahoitusoperaation (LTRO) keskiviikkona. Näkemyksemme mukaan ne pankit, jotka turvautuivat

Lisätiedot

EKP halunnee vakuutella jo päätettyjen elvytystoimien toimivuutta

EKP halunnee vakuutella jo päätettyjen elvytystoimien toimivuutta Macro Research EKP halunnee vakuutella jo päätettyjen elvytystoimien toimivuutta Euroopan keskuspankin (EKP) johtokunta kokoontuu jälleen torstaina 21. huhtikuuta päättämään rahapolitiikasta. Maaliskuun

Lisätiedot

EKP hieman optimistisempi riskeistä huolimatta

EKP hieman optimistisempi riskeistä huolimatta Macro Research EKP hieman optimistisempi riskeistä huolimatta Odotusten mukaisesti Euroopan keskuspankki (EKP) ei viime torstain korkokokouksessa päättänyt uusista elvytystoimista. Mielenkiinto kohdistuikin

Lisätiedot

Globaalit markkinanäkymät vaihtelevat

Globaalit markkinanäkymät vaihtelevat Markkinakatsaus 6. kesäkuuta 2011 Globaalit markkinanäkymät vaihtelevat Yhdysvalloista tulevat talousluvut ovat tuottaneet pettymyksiä, eikä Euroopassakaan ole aihetta juhlaan, vaikka odotukset velkakriisin

Lisätiedot

Onko rupla jo heikentynyt tarpeeksi?

Onko rupla jo heikentynyt tarpeeksi? Markkinakatsaus 9. helmikuuta 2009 Onko rupla jo heikentynyt tarpeeksi? Vaikka finanssikriisi iski Venäjälle verraten myöhään, heikentyi rupla vauhtiin päästyään huomattavasti. Öljyn hinnan laskun myötä

Lisätiedot

Suomi etsii kadonnutta kilpailukykyään

Suomi etsii kadonnutta kilpailukykyään Macro Research Suomi etsii kadonnutta kilpailukykyään Suomen tulisi hyötyä Euroopan paremmista kasvunäkymistä, mutta Venäjän viennin romahdus pitää yllä ulkoisen kysynnän epävarmuutta. Kustannuskilpailukykyongelmien

Lisätiedot

Maailma toipuu mutta Etelä-Eurooppa laahaa perässä

Maailma toipuu mutta Etelä-Eurooppa laahaa perässä Markkinakatsaus 6. toukokuuta 2013 Maailma toipuu mutta Etelä-Eurooppa laahaa perässä Uusia merkkejä maailmantalouden toipumisesta on ilmassa, mutta uskomme edelleen, että elpyminen jää hitaammaksi kuin

Lisätiedot

Huolet haihtuvat, mutta ongelmat eivät

Huolet haihtuvat, mutta ongelmat eivät Markkinakatsaus 13. helmikuuta 2012 Huolet haihtuvat, mutta ongelmat eivät Finanssimarkkinat ovat saaneet uutta voimaa keskuspankkien toimista ja positiivisesti yllättäneistä taloustilastoista. Markkinanäkökulmasta

Lisätiedot

Eurolle heikentymispaineita monelta taholta

Eurolle heikentymispaineita monelta taholta Markkinakatsaus 30. huhtikuuta 2012 Eurolle heikentymispaineita monelta taholta Ennustimme vuosi sitten Yhdysvaltain dollarin vahvistua euroa vastaa tasolle 1,15. Vuoden loppuun mennessä EURUSD-kurssi

Lisätiedot

Raaka-ainenoteeraukset

Raaka-ainenoteeraukset 31 januari 2011 Raaka-ainenoteeraukset LME Metalli 3m USD % 3mSEK C-3M, USD Kupari 9659.75 1.11 63.40 B 13 Lyijy 2455 0.33 16.11 B 60 Sinkki 2350 0.86 15.42 C -17.5 Alumiini 2480 0.40 16.28 C -10 Nikkeli

Lisätiedot

Fed nostaneekin korkoa maaliskuussa

Fed nostaneekin korkoa maaliskuussa Macro Research Fed nostaneekin korkoa maaliskuussa Luottamus USA:n talouteen on pysynyt vahvana, vaikka globaali talouskasvu on osoittautumassa odotuksia heikommaksi. Yhdysvaltain keskuspankki lopetti

Lisätiedot

Draghi ei täyttänyt markkinaodotuksia

Draghi ei täyttänyt markkinaodotuksia Macro Research Draghi ei täyttänyt markkinaodotuksia EKP:n johtokunta päätti uusista rahapoliittisista toimista viime torstain korkokokouksessaan. Markkinoilla erittäin suurta mielenkiintoa aiheuttaneet

Lisätiedot

EKP:n korkokokous lisännee optimismia

EKP:n korkokokous lisännee optimismia Macro Research EKP:n korkokokous lisännee optimismia Euroopan keskuspankki kokoontuu päättämään rahapolitiikasta jälleen tämän viikon keskiviikkona. Emme odota korkokokouksen tuovan rahapolitiikan sisällön

Lisätiedot

EKP harkitsee seuraavaa askelta

EKP harkitsee seuraavaa askelta Macro Research EKP harkitsee seuraavaa askelta Euroopan keskuspankki ei viime viikolla tehnyt uusia rahapoliittisia päätöksiä, vaan haluaa odottaa ainakin seuraavaan tammikuun 22. päivän kokoukseen ennen

Lisätiedot

Kiinalaisyritysten velkamäärä huolestuttavassa

Kiinalaisyritysten velkamäärä huolestuttavassa Macro Research Kiinalaisyritysten velkamäärä huolestuttavassa kasvussa Kiinan talouden aktiviteetista kertovat indikaattorit jäivät huhtikuussa hieman odotuksista. Se saattaa kannustaa Kiinaa yhä jatkamaan

Lisätiedot

Kiinan kasvu hidastuu, mutta ei romahda

Kiinan kasvu hidastuu, mutta ei romahda Markkinakatsaus 24. lokakuuta 2011 Kiinan kasvu hidastuu, mutta ei romahda Euroalueen kangerrellessa velkakriisin kourissa ja USA:n talouden kasvaessa selvästi potentiaaliaan hitaammin, katseet on käännetty

Lisätiedot

Raaka-ainenoteeraukset

Raaka-ainenoteeraukset 12 november 2010 Raaka-ainenoteeraukset LME Metalli 3m USD % 3mSEK C-3M, USD Kupari 8657.5-2.10 59.40 C 5 Lyijy 2547-2.13 17.48 C -26 Sinkki 2450-3.31 16.81 C -25 Alumiini 2449.5-0.63 16.81 C -27 Nikkeli

Lisätiedot

Syksyn markkinaturbulenssin makroperusteet. Lokakuu 2015 Tiina Helenius, pääekonomisti, Handelsbanken Suomi

Syksyn markkinaturbulenssin makroperusteet. Lokakuu 2015 Tiina Helenius, pääekonomisti, Handelsbanken Suomi Syksyn markkinaturbulenssin makroperusteet Lokakuu 2015 Tiina Helenius, pääekonomisti, Handelsbanken Suomi Agenda Pysyvät ja rakenteelliset muutokset maailmantaloudessa Kiinan talouden kasvurakenteen muutos

Lisätiedot

Raaka-ainenoteeraukset

Raaka-ainenoteeraukset 7 mars 2011 Raaka-ainenoteeraukset LME Metalli 3m USD % 3mSEK C-3M, USD Kupari 9879,75 0,35 62,94 C -11 Lyijy 2620 0,10 16,69 B 6 Sinkki 2454-1,36 15,63 C -27 Alumiini 2606 0,50 16,60 C -33 Nikkeli 28900

Lisätiedot

EKP:n täytyy elvyttää vielä pitkään

EKP:n täytyy elvyttää vielä pitkään Macro Research EKP:n täytyy elvyttää vielä pitkään Euroalueen talous toipuu asteittain, mutta USA:sta poiketen ratkaisemattomia ongelmia on vielä. Työttömyys pysyy korkeana eikä nopeaa laskua ole luvassa.

Lisätiedot

Kreikka kiikun kaakun

Kreikka kiikun kaakun Markkinakatsaus 20. kesäkuuta 2011 Kreikka kiikun kaakun Markkinoiden luottamus velkasuohon vajoavaan Kreikkaan on nyt käytännössä kadonnut, ja velkakriisin viimeinen näytös on vääjäämättä taas lähempänä.

Lisätiedot

Aloittiko EKP koronnostojen sarjan?

Aloittiko EKP koronnostojen sarjan? Markkinakatsaus 11. huhtikuuta 2011 Aloittiko EKP koronnostojen sarjan? Euroopan keskuspankki EKP ilmoitti markkinoiden odotusten mukaisesti ohjauskoron nostosta huhtikuun korkokokouksessa. Koko euroalueen

Lisätiedot

Raaka-ainenoteeraukset

Raaka-ainenoteeraukset 8 mars 2011 Raaka-ainenoteeraukset LME Metalli 3m USD % 3mSEK C-3M, USD Kupari 9445-0,86 60,24 C -11 Lyijy 2550-1,18 16,26 B 6 Sinkki 2359-2,52 15,05 C -27 Alumiini 2565 0,08 16,36 C -34,8 Nikkeli 26826-2,27

Lisätiedot

Euroalue kompuroi, muut elpyvät

Euroalue kompuroi, muut elpyvät Markkinakatsaus 18. kesäkuuta 2012 Euroalue kompuroi, muut elpyvät Globaalin talouden ennusteemme on ennallaan: euroalueen ongelmat ovat vielä kaukana ratkaisustaan, mutta raha- ja finanssipoliittinen

Lisätiedot

Yritysten velkaantuminen vahvistaisi kasvua USA:ssa

Yritysten velkaantuminen vahvistaisi kasvua USA:ssa Markkinakatsaus 7. helmikuuta 2011 Yritysten velkaantuminen vahvistaisi kasvua USA:ssa Tähän mennessä elvyttävä rahapolitiikka on tukenut Yhdysvalloissa kasvua ja työllisyyttä ilman inflaation kiihtymisen

Lisätiedot

OPEC muuttaa strategiaa

OPEC muuttaa strategiaa Markkinakatsaus, 10. lokakuuta 2016 Macro Research OPEC muuttaa strategiaa OPEC ei ole sopinut öljytuotannon rajoittamisesta vuonna 2008 puhjenneen finanssikriisin jälkeen. Syyskuun lopun OPEC-kokous Algeriassa

Lisätiedot

Velanpurkurahasto ratkaisuksi eurokriisiin?

Velanpurkurahasto ratkaisuksi eurokriisiin? Markkinakatsaus 4. kesäkuuta 2012 Velanpurkurahasto ratkaisuksi eurokriisiin? Keskustelu euroalueen yhteisistä velkakirjoista, eurobondeista, ja Euroopan vakausmekanismin joustavoittamisesta on taas herännyt.

Lisätiedot

Dollariralli syntyy rahapolitiikan muutoksista

Dollariralli syntyy rahapolitiikan muutoksista Macro Research Dollariralli syntyy rahapolitiikan muutoksista USA:n ja euroalueen rahapolitiikka ei näkemyksemme mukaan heijastele todellista taloustilannetta näillä alueilla. Pidemmällä aikavälillä rahapolitiikan

Lisätiedot

Euro heikentyy ja kruunu vahvistuu

Euro heikentyy ja kruunu vahvistuu Macro Research Euro heikentyy ja kruunu vahvistuu EKP:n tasetta kasvattavat toimet ja USA:n Fedin rahapolitiikan kiristys kasvattavat Yhdysvaltain ja Saksan välisiä korkoeroja vieden euron dollarikurssin

Lisätiedot

Suhdannenäkymät 2011-2012 - tyyntä myrskyn edessä?

Suhdannenäkymät 2011-2012 - tyyntä myrskyn edessä? Macro Research 18 March, 2011 Suhdannenäkymät 2011-2012 - tyyntä myrskyn edessä? Maaliskuu 2011 Tiina Helenius Pääekonomisti, Suomi Handelsbanken Capital Markets Talouskasvu ja talouspolitiikka dominoivat

Lisätiedot

Janet heitti Mariolle kuuman perunan

Janet heitti Mariolle kuuman perunan Macro Research Janet heitti Mariolle kuuman perunan On yksi asia, jota kaikki keskuspankkiirit haluavat tällä hetkellä välttää ja se on vahvistuva valuutta. Jättäessään korot ennalleen edellisviikon korkokokouksessaan

Lisätiedot

Suomi luovii läpi eurokriisistä

Suomi luovii läpi eurokriisistä Markkinakatsaus 7. toukokuuta 2012 Suomi luovii läpi eurokriisistä Suomen talous pärjää hyvin muuhun euroalueeseen nähden vuosina 2012 2014. Odotamme ulkoisen kysynnän elpyvän maltillisesti viennin suotuisan

Lisätiedot

EKP harkitsee lisäelvytystä maaliskuussa

EKP harkitsee lisäelvytystä maaliskuussa Macro Research EKP harkitsee lisäelvytystä maaliskuussa Euroopan keskuspankki (EKP) asemoi itsensä jälleen tilanteeseen, jossa markkinat odottavat elvytystoimien tehostamista keskuspankin maaliskuun korkokokouksessa.

Lisätiedot

Pohjoismaissa epäyhtenäistä kehitystä

Pohjoismaissa epäyhtenäistä kehitystä Macro Research Pohjoismaissa epäyhtenäistä kehitystä Pohjoismaissa talouden kehitys on ollut viime vuosina varsin suotuisaa Ruotsin ollessa kirkkain tähti. Nyt suhdannekehitys on hieman eriytynyt. Ruotsi

Lisätiedot

Suomen taloudessa lupaavaa kasvua

Suomen taloudessa lupaavaa kasvua Markkinakatsaus, 28. marraskuuta 2016 Macro Research Suomen taloudessa lupaavaa kasvua Ennakkotietojen mukaan Suomen talouskasvu kiihtyi vuoden kolmannella neljänneksellä. Suurin positiivinen kasvuvaikutus

Lisätiedot

Ukrainan kriisi iskee EU:n talouteen

Ukrainan kriisi iskee EU:n talouteen Macro Research Ukrainan kriisi iskee EU:n talouteen Ukrainan ja Venäjän välisten jännitteiden eskaloituminen ja sekä Ukrainan että Venäjän talouksien tasapainottaminen todennäköisesti vaikuttaa Euroopan

Lisätiedot

USA:n dollari ja Ruotsin kruunu vahvistuvat

USA:n dollari ja Ruotsin kruunu vahvistuvat Markkinakatsaus 29. huhtikuuta 2013 USA:n dollari ja Ruotsin kruunu vahvistuvat Valuuttakurssien trendejä ohjaavat suurelta osin erot rahapolitiikassa. Japanin siirtymä poikkeuksellisen elvyttävään rahapolitiikkaan

Lisätiedot

Presentation. Bull & Bear sertifikaatit

Presentation. Bull & Bear sertifikaatit Presentation Bull & Bear sertifikaatit Maailman nopeimmin kasvava arvopaperimarkkina ETF + ETN = ETP Pörssinoteeratut arvopaperit ja rahastot Globaali ETP markkina kasvoi vuonna 2009 yli 55 prosentilla

Lisätiedot

EKP ylitti odotukset, mutta riittääkö se?

EKP ylitti odotukset, mutta riittääkö se? Macro Research EKP ylitti odotukset, mutta riittääkö se? EKP aloittaa maaliskuussa määrällisen elvytyksen ohjelman, jonka puitteissa keskuspankki aikoo ostaa euroalueen valtionlainoja, omaisuusvakuudellisia

Lisätiedot

Valuutan heikentyminen on suosittu lääke

Valuutan heikentyminen on suosittu lääke Macro Research Valuutan heikentyminen on suosittu lääke EKP:n ja Japanin keskuspankin rahapolitiikan elvytystoimet ja Yhdysvaltain keskuspankin odotetut kiristystoimet vahvistavat USA:n dollaria lisää

Lisätiedot

Raaka-ainenoteeraukset

Raaka-ainenoteeraukset 1 november 2010 Raaka-ainenoteeraukset LME Metalli 3m USD % 3mSEK C-3M, USD Kupari 8305 1,40 55,22 C -14,3 Lyijy 2484,75 1,63 16,52 C -28,5 Sinkki 2470 1,88 16,42 C -30 Alumiini 2394 1,70 15,92 C -29 Nikkeli

Lisätiedot

Baltian devalvaatioblues

Baltian devalvaatioblues Markkinakatsaus 8. kesäkuuta 2009 Baltian devalvaatioblues Hermostuneisuus Baltian tilanteen ympärillä on taas lisääntynyt, spekulointi Latvian latin devalvoimisesta on voimistunut ja Ruotsi kasvattaa

Lisätiedot

Fedin koronnosto odotuksia aiemmin

Fedin koronnosto odotuksia aiemmin Macro Research Fedin koronnosto odotuksia aiemmin USA:n talouden tila on yhä suotuisa. Odotamme talouden elpyvän tahtiin, joka mahdollistaa työttömyysasteen laskun jatkumisen. Tämä nostaa esiin tarpeen

Lisätiedot

Kiinassa merkkejä taloudellisen aktiviteetin piristymisestä velkavetoinen kasvu ei kuitenkaan kestävää

Kiinassa merkkejä taloudellisen aktiviteetin piristymisestä velkavetoinen kasvu ei kuitenkaan kestävää Macro Research Kiinassa merkkejä taloudellisen aktiviteetin piristymisestä velkavetoinen kasvu ei kuitenkaan kestävää Kiinan rooli maailmantaloudessa on jatkuvasti kasvanut ja se on ostovoimakorjatusti

Lisätiedot

Miten Kiinan kasvun hidastuminen vaikuttaisi USA:han?

Miten Kiinan kasvun hidastuminen vaikuttaisi USA:han? Markkinakatsaus 1. helmikuuta 2010 Miten Kiinan kasvun hidastuminen vaikuttaisi USA:han? Kiinan talouspolitiikan kiristäminen jarruttaa hieman Kiinan talouskasvua, mikä vaimentaa USA:n vientiä Kiinaan.

Lisätiedot

Raaka-ainenoteeraukset

Raaka-ainenoteeraukset 23 mars 2011 Raaka-ainenoteeraukset LME Metalli 3m USD % 3mSEK C-3M, USD Kupari 9557.5 0.82 60.55 C -7 Lyijy 2695 0.67 17.07 B 15 Sinkki 2369 2.11 15.01 C -21 Alumiini 2607.5 0.67 16.52 C -27.5 Nikkeli

Lisätiedot

Kiinan kasvunäkymät odotettua vaisummat

Kiinan kasvunäkymät odotettua vaisummat Markkinakatsaus 17. syyskuuta 2012 Kiinan kasvunäkymät odotettua vaisummat Reaalitalouden tilastot elokuulta kertoivat Kiinan suhdannetilanteen olleen jopa aneemisempi kuin mitä ostojohtajien suhdannetiedustelut

Lisätiedot