Matala korko kannattelee asuntomarkkinoita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matala korko kannattelee asuntomarkkinoita"

Transkriptio

1 Markkinakatsaus 12. marraskuuta 2012 Matala korko kannattelee asuntomarkkinoita Asuntojen hinnat ovat yhä nousseet viime vuosina, mutta hieman inflaatiovauhtia hitaammin. Kotitalouksien velkaantuminen on kuitenkin jatkanut nopeaa kasvuaan ja velka keskittyy, mikä kasvattaa pidemmän aikavälin riskejä, vaikka velkaantuminen onkin vielä maltillista moniin länsimaihin verrattuna. EKP pitää korkotason matalana vuoteen 2015, mikä tukee asuntojen hintojen vaimeaa nousua. Kasvukeskuksissa hintoja nostaa lisäksi riittämätön vuokra- ja omistusasuntojen tarjonta. Luottamuksen vaihtelut saattavat kuitenkin aiheuttaa kuoppia hintojen vaimeaan nousutrendiin. Asuntojen hintojen nousu on hidastunut Kerros- ja rivitaloasuntojen keskimääräiset hinnat nousivat Suomessa notkahduksen jälkeen nopeasti uusiin ennätyksiinsä. Vuoden 2011 alkuun mennessä keskimääräiset hinnat olivat nousseet yli 15 prosenttia vuoden 2009 alun hintakuopasta. Jo kahden vuoden ajan hintojen nousu on kuitenkin ollut selvästi kuluttajahintainflaatiota ja ansioiden nousua hitaampaa, ja viimeksi kuluneen vuoden aikana asuntojen keskimääräiset nimellishinnat ovat nousseet enää alle 2 prosentin vuosivauhtia. Matalat korot ja lainojen hyvä saatavuus ovat kannatelleet asuntojen hintoja finanssikriisin puhkeamisen jälkeisen ajan, mutta eurokriisin liittyvä luottamuksen heikkeneminen on hidastanut aktiviteettia ja pidentänyt myyntiaikoja asuntomarkkinoilla, mikä on jarruttanut hintojen nousua. Alueelliset erot asuntomarkkinoilla ovat jatkaneet kasvuaan viime vuosina eikä kehitykselle näy loppua. Kysyntä pääkaupunkiseudulla on jatkunut melko vahvana, kun taas monilla muilla paikkakunnilla kysyntäpaineet ovat huomattavasti vaimeammat. Vastaavasti tarjonnan pullonkaulat korostuvat erityisesti pääkaupunkiseudun asuntojen tarjonnassa ja siksi pääkaupunkiseudun ja muun maan väliset jo ennestäänkin huomattavat hintaerot jatkavat kasvuaan. Handelsbankenin korko- ja valuuttaennusteet Keskuspankkikorot 10 v bondikorot Valuutat kk +6 kk +12 kk kk +6 kk +12 kk kk +6 kk +12 kk USA EURUSD EMU USDJPY Japani EURGBP Ruotsi EURSEK Norja EURNOK Suomi Lähde: Handelsbanken Capital Markets For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Verrattuna vuokrien nousuvauhtiin asuntojen hinnannousu on ollut vaimeaa viime vuosina, mikä kuitenkin varsinkin kasvukeskuksissa on seurausta ennemminkin riittämättömästä vuokra-asuntojen tarjonnasta kuin varsinaisesta asuntomarkkinoiden tasapainottumisesta. Velkaantumisvauhdissa asuntomarkkinoiden aktiviteetin ja hintojen nousun hidastuminen ei kuitenkaan näy, vaan kotitalouksien velat ovat yhä kasvaneet nopeammin kuin käytettävissä olevat tulot. Velkojen kasvuvauhti on Tilastokeskuksen mukaan jopa kiihtynyt vuoden 2011 alusta lähtien suhteessa kotitalouksien tulojen kasvuun. Velkaantuminen on puhuttanut laajasti viime aikoina ja viranomaiset ovat huolestuneet aiheesta siinä määrin, että keinoja velkaantumisen suitsimiseksi sitovilla säädöksillä pohditaan. Siksi tarkastelemmekin tässä asuntomarkkinakatsauksessa velkaantumisen vaikutuksia reaalitalouteen ja asuntomarkkinoihin laajemmin. Velkaantuminen kasvattaa riskejä Yhdysvaltain asuntolainakriisistä vuonna 2007 alkunsa saanut finanssikriisi on toiminut varoittavana esimerkkinä velkaantumisen riskeistä. Subprime-kriisiä seurannut taantuma oli länsimaissa pahin sitten luvun. USA:n asuntojen hintojen lasku vuosina tuli yllätyksenä, vaikka jälkeenpäin on toki helppo löytää ennemerkkejä. Kriisiä edeltäneinä vuosina yhdysvaltalaispankit höllensivät suhtautumistaan lainaasiakkaiden velanhoitokykyyn, sillä keskuspankki piti korkotasoa matalana ja ylijäämäisistä Aasian talouksista virtasi sijoitusrahaa USA:n asuntomarkkinoille. Pankit laskivat, että kotitalouksien maksukyvyn heiketessä ne voisivat aina myydä asuntonsa pois voitolla ja selvitä näin veloistaan, joten lainoja myönnettiin myös maksukyvyltään erittäin heikoille kotitalouksille. Löyhä luottopolitiikka toi siis omistusasunnot myös sellaisten kotitalouksien ulottuville, joilla aiemmin ei ollut mahdollisuuksia asunnon hankintaan. Väljät luottokriteerit kasvattivat kuplaa asuntomarkkinoille ja lisäpuhtia kupla sai pankkien laina-asiakkailleen tarjoamasta mahdollisuudesta nostaa lisää lainaa asunnon noussutta vakuusarvoa vastaan. Tämä lisävelka käytettiin muun muassa kulutukseen. Niin kauan kuin hinnat olivat nousussa ja näkymät vakaat velkaantuminen kannatti myös sijoitusnäkökulmasta, sillä velkavivun käyttäminen kasvatti mahdollisuuksia ansaita kiinteistöjen arvonnousulla. 12. marraskuuta

3 Kun asuntomarkkina- ja velkakupla alkoi tyhjentyä, katastrofin ainekset olivat valmiina. Pian asuntojen pakkomyynneistä saadut tulot eivät enää riittäneet lainojen takaisinmaksuun. USA:ssa asuntolainojen ainoana vakuutena on kyseinen talo, joten lainan määrän ylittäessä kodin arvon, velallinen voi irtautua velastaan jättämällä talon pankin haltuun. Tämän ilmiö yleistyi ja sen seurauksena kotitalouksien kulutus supistui ja työttömyys kasvoi, mikä lisäsi kotien pakkomyyntejä entisestään. Pankit tekivät tappioita asuntolainoillaan, ja Lehman Brothersin konkurssi ajoi koko globaalin finanssijärjestelmän romahduksen partaalle. USA:n esimerkki osoittaa, että velkaantuminen asettaa talouden aiempaa alttiimmaksi häiriöille. Kun kotitaloudet ovat maksukykyynsä nähden ylivelkaantuneita, on pankkijärjestelmä ja koko kansantalous herkempi asuntojen hintojen laskun sekä toisaalta nousevien korkojen negatiivisille vaikutuksille. Kun velkaantunut kansantalous ajautuu taantumaan (esimerkiksi ulkoisen kysynnän romahtamisen vuoksi) ja työttömyys kasvaa, luottotappiot kasvavat ja kulutus supistuu sitä enemmän, mitä velkaantuneempi yksityinen sektori on. Tämä negatiivinen kierre on parhaillaan käynnissä Espanjassa, jossa työttömyysaste on yli 25 prosenttia, asuntojen hinnat ovat pudonneet noin 30 prosenttia huipustaan ja noin kymmenesosa pankkien luottokannasta on ongelmaluottoja. Näyttää epätodennäköiseltä, että Espanja pystyisi katkaisemaan tämän kierteen yksin ja siksi se tarvitsee apua muilta euromailta, Euroopan keskuspankilta ja Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) pankkiensa pelastamiseksi ja julkisen talouden kuntoon saattamiseksi. Asuntomarkkinakriiseillä monta tekijää Matalat korot, lyhennyksettömät lainat, korkea luototusaste ja asuntojen hintojen nopea nousu ovat olleet yhteisinä nimittäjinä useissa länsimaiden asuntomarkkinakriiseissä. Tekijöistä jälkimmäisin eli hintojen nousu on seurausta kolmesta ensimmäisestä, sillä hintojen nousu tarvitsee tuekseen voimakkaan luottojen kasvun. Asuntojen hinnat eivät kuitenkaan voi nousta loputtomasti, vaan ennen pitkää hintataso nousee yleisen käsityksen mukaan liian korkeaksi tai perusteettomaksi muun muassa tuloihin ja maksukykyyn nähden. Usein tällaiseen suhdannetilanteeseen liittyy myös korkojen nousu, kun rahapolitiikkaa kiristämällä pyritään hillitsemään talouden ylikuumenemista. Tällöin osa kotitalouksista pyrkii myymään asuntonsa nopeasti ennen hintojen laskua ja kun tällainen käytös yleistyy, hintojen laskukierre on valmis tarjonnan ylittäessä kysynnän. Asuntojen hintojen alaspäin kääntymiseen liittyy usein myös asumisen verotuksen tai asuntolainakorkojen verovähennysoikeuksien muutoksia sekä nopeasti lisääntyvää työttömyyttä. Edellä mainittujen asuntomarkkinakriisien tunnusmerkkien täyttyminenkään ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita asuntojen hintojen romahdusta. Onkin hyvä muistaa, että asunto- ja asuntolainamarkkinoiden rakenteissa on merkittäviä maakohtaisia eroja. Länsimaiden lähihistoriasta löytyykin hyvin monenkaltaisia esimerkkejä asuntojen hintojen kehityksestä, vaikka globaali suhdannekehitys ja korkojen suunta on ollut sama kaikille. Viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana asuntomarkkinakuplan puhkeaminen on nähty mm. USA:ssa, Tanskassa, Espanjassa ja Irlannissa. Toisaalta mm. Norjassa, Ranskassa, Ruotsissa ja Suomessa asuntojen hinnat ovat jatkaneet nousuaan, kun taas Saksassa asuntojen hinnat ovat polkeneet lähes paikallaan yli vuosikymmenen. Edellä mainituista maista Espanja, Irlanti, Ranska, Suomi ja Saksa kuuluvat euroalueeseen, jolla on yhteinen rahapolitiikka ja ohjauskorko, joten pelkkä matala korkotaso ei riitä selittämään hintojen kehitystä, vaan luottokannan kasvulla ja luottokriteereillä on suuri merkitys. Saksan asuntojen hintojen nousua on pitkään hillinnyt rajoittuneempi luotonanto, lyhennyspakko ja vaatimus korkeasta omarahoitusosuudesta asuntohankinnoissa. Tosin aivan viime vuosina asuntojen hinnat ovat Saksassakin nousseet, sillä Saksan asema euroalueen turvasatamana on kasvattanut myös asuntojen ja kiinteistöjen kysyntää. Seuraavassa tarkastelemme vielä edellä mainittujen asuntomarkkinoiden kannalta keskeisten tekijöiden tilaa Suomessa. Velan keskittyminen ongelmana Suomessa Suomalaiskotitaloudet eivät keskimäärin ole kovin velkaantuneita. Kun verrataan kotitalouksien kokonaisvelkaa suhteessa tuloihin, Suomi on tällä suhdeluvulla mitattuna kaukana mm. Tanskan, Irlannin, Norjan ja Ruotsin tasoista. Suomessa velkaantuneisuuden 12. marraskuuta

4 kasvu ei myöskään ole 2000-luvulla ollut yhtä nopeaa, kuin näissä maissa. Tämän voi tulkita olevan seurausta varovaisuudesta lainatiskin molemmin puolin: kotitaloudet eivät ole halunneet kasvattaa velkataakkaansa yhtä paljon kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa ja toisaalta Suomessa toimivat pankit eivät ole kasvattaneet luotonantoa yhtä voimakkaasti kuin monessa muussa maassa. Toisin kuin muissa Pohjoismaissa Suomessa lainojen lyhentäminen on itsestäänselvyys, mikä hillitsee lainakannan kasvua. Keskimääräisen velkaantumisen tarkastelu kätkee kuitenkin taakseen sen, että velka on melko epätasaisesti jakautunut suomalaisten kesken. Finanssialan keskusliiton (FK) keväällä 2012 julkaiseman Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat kyselytutkimuksen mukaan lainaa on noin 53 prosentilla suomalaisista ja asuntolainaa vain noin 32 prosentilla suomalaisista. Tutkimuksen mukaan velkaa on eniten vuotiailla, lapsiperheillä, hyvätuloisilla ja pääkaupunkiseudulla asuvilla. Konkreettisemmin velan keskittyminen näkyy siinä, että FK:n mukaan niillä suomalaisilla, joilla on asuntolainaa, on sitä keskimäärin noin euroa, mutta pääkaupunkiseudulla tämä keskiarvo on noin euroa. Velkamäärät ovat edelleen kasvaneet: Tutkimusta edeltävien kahden vuoden aikana otetuista uusista asuntolainoista 31 prosenttia oli yli euron suuruisia, kun tämä osuus vielä viisi vuotta aiemmin oli noin 12 prosenttia. Tutkimusta edeltävien kahden vuoden aikana otetuissa asuntolainoissa keskimääräinen takaisinmaksuaika on kuitenkin kääntynyt laskuun vuoden 2009 jälkeen, todennäköisesti korkomenojen supistumisen seurauksena, ja on nyt 17,4 vuotta Merkittävää on myös, että vaikka lainat ovat pääkaupunkiseudulla keskimäärin suurempia, ei lainaajoissa tutkimuksen mukaan kuitenkaan ole eroa pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä. Osin tämä selittyy pääkaupunkiseudun keskiarvoa suuremmilla tuloilla, jotka mahdollistavat suuremmat lyhennykset, mutta myös pääkaupunkiseudun huomattavasti muuta maata korkeammalla hintatasolla, joka pakottaa kotitaloudet käyttämään suuremman osan tuloistaan lainan hoitoon. Tutkimuksen mukaan lainan osuus rahoituksesta ei kyselyä edeltävän kahden vuoden aikana lainaa ottaneilla ole merkittävästi muuttunut viidessä vuodessa: kun vuonna 2007 lainalla rahoitettiin 71 prosenttia asunnosta, vuonna 2012 tämä osuus oli 73 prosenttia. Ensiasuntojen velkaosuus on tutkimuksen mukaan kuitenkin kasvanut melko nopeasti: keväällä 2012 se oli 83 prosenttia, kun se vain vuotta aiemmin oli kolme prosenttiyksikköä pienempi. Velka on siis keskittynyt nuorille perheille erityisesti pääkaupunkiseudulla. Vaikka velkaantuminen ei koko kansantalouden tasolla olekaan huolestuttavalla tasolla, on velkaisten kotitalouksien riski joutua maksuvaikeuksiin kasvanut velan keskittymisen myötä. Mitä suurempi lainasumma ja velkarahoituksen osuus ja mitä pidempi laina-aika, sitä herkemmin mahdollinen korkojen nousu, asuntojen hintojen lasku tai työttömyyden lisääntyminen heikentävät kotitalouden kykyä suoriutua veloistaan. Jotta yksittäisien kotitalouksien riskit pienenisivät ja velkaantuminen ei kasvaisi koko kansantalouden kannalta merkittäväksi ongelmaksi, pitäisi velkaantumisvauhdin merkittävästi hidastua. Jos kotitalouksien velkojen osuus käytettävissä olevista vuosituloista jatkaa kasvamistaan samaa vauhtia kuin vuosina , on tämä suhdeluku 10 vuoden päästä 165 prosenttia lähellä tasoa jolla ruotsalaiskotitaloudet nyt ovat, kun maan hallitus ja keskuspankki ovat osoittaneet kasvavaa huolestuneisuutta velkaantumisesta ja asuntomarkkinoista. Verotuksen kiristymisen, väestön vanhenemisen ja työllisyyden kasvun hidastumisen vuoksi suomalaiskotitalouksien käyttävissä olevien tulojen kasvu todennäköisemmin hidastuu kuin nopeutuu lähivuosina, joten velkasuhteen vakauttamiseksi tarvittaisiin merkittävä lainakannan kasvun jarrutus. Säätelyn avulla jarruttaminen on toki mahdollista, mutta nopeat ja suuret muutokset sääntelyssä aiheuttaisivat todennäköisesti myös häiriöitä asuntomarkkinoiden toimintaan. Siksi velkasuhteen kasvun pysäyttäminen nykyiselle 118 prosentin tasolle ei vaikuta realistiselta tavoitteelta, mutta velkaantumisvauhdin hidastuminen on tärkeää niin yksittäisten kotitalouksien kuin koko kansantaloudenkin kannalta. Suunnitellun luotonannon tiukemman sääntelyn ja osin jo toteutetunkin asuntolainakorkojen verovähennysoikeuden leikkaamisen lisäksi keinoina tähän tulisi olla kasvukeskusten asuntojen, niin vuokra- kuin omistusasuntojenkin, 12. marraskuuta

5 tarjonnasta huolehtiminen mm. kaavoitusta nopeuttamalla. Jos riittämättömästä asuntojen tarjonnasta aiheutuvia hinta- ja vuokrankorotuspaineita saadaan helpotettua, vähenee todennäköisesti myös kotitalouksien tarve ottaa lisää velkaa. Tarjonnan pullonkaulat uhkaavat kasvaa Sekä omistusasuntotuotanto että vuokra-asuntojen tarjonta kasvavat tällä hetkellä vaimeasti. Syyksi tähän asuntorakennuttajat ja rakennusliikkeet ilmoittavat muun muassa tonttien huonon saatavuuden kasvukeskuksissa, uusien rakentamismääräysten aiheuttamat lisäkustannukset ja muutoinkin kohonneet rakennuskustannukset sekä epävarmuuden kysynnän riittävyydestä yleisen taloudellisen epävarmuuden jatkuessa. Lisäksi vastaavia valtion tukitoimia, joilla rakentamista tuettiin vuonna , ei tällä hetkellä ole näkyvissä, vaikka rakentamisen kasvu onkin aneemista ja alan työllisyys supistuu. Eurokriisi pitää korot matalina pitkään Euroalueen ongelmiin ei ole odotettavissa nopeaa ratkaisua, vaikka Euroopan keskuspankki (EKP) onkin tarjonnut lääkkeitä oireiden lieventämiseksi. Koska eteläisen euroalueen ongelmat kumpuavat syvältä talouden rakenteista, ei niiden korjaaminen ole nopeaa, vaikka tahtoa löytyisikin mikä sekään ei ole varmaa. Pidämme joidenkin Etelä-Euroopan kriisimaiden irtaantumista eurosta edelleen mahdollisena, mikä aiheuttaisi rahaliiton historiassa ennennäkemättömän stressitilan finanssijärjestelmään ja edellyttäisi EKP:lta vielä mittavampia poikkeustoimia kuin nyt on nähty. Tähän mennessä nähdyistä EKP:n mittavista toimista ja pyrkimyksistä huolimatta sekä luottojen kysyntä että tarjonta jatkuvat aneemisena Etelä-Euroopassa, jossa kotitaloudet ja yritykset kärsivät taantumasta ja pankit paikkailevat keskuspankkirahalla taseitaan sen sijaan että lisäisivät luotonantoaan. Näkemyksemme on, että velkaiset valtiot ja niiden pankit ovat ahdingossa vielä pitkään ja niiden tilaa helpottaakseen EKP jatkaa likviditeettioperaatioitaan ja pitää korkotason erittäin matalana vielä vuosien ajan. Tonttien heikon saatavuuden syynä on lähinnä kaavoitusprosessien hitaus ja kankeus, mikä vaikeuttaa merkittävästi asuntojen tarjonnan lisäämistä vastaamaan kysyntää kasvukeskuksissa. Tällä hetkellä asuntojen kysyntä ei ole erityisen vilkasta, mutta jotta ennen pitkään elpyvään kysyntää pystyttäisiin vastaamaan, tulisi kaavoitusprosesseja nopeuttaa. Tonttimaan tarjonnasta huolehtiminen niin vuokra- kuin omistusasuntotuotantoonkin vähentäisi paineita asuntojen hintojen nousuun ja sitä kautta myös velkaantumisen kasvuun pitkällä aikavälillä. Jos tarjontaa ei pystytä kestävästi kasvattamaan kasvukeskuksissa, kasvaa asuntomarkkinoille pullonkauloja, jotka kysynnän vilkastuessa johtavat hintojen toivottua nopeampaan nousuun. Suhteellisesti paremmin pärjäävissä pohjoisissa eurotalouksissa EKP pelastusoperaatiot näkyvät muun muassa historiallisen matalina ja reaalisesti negatiivisina asuntolainakorkoina. Ennustamme EKP laskevan ohjauskorkoaan nykyisestä 0,75 prosentin tasosta ensi vuoden aikana ja pitävän korkonsa erittäin matalana (0,5-1 prosentissa) vuoteen 2015 asti. Korkotaso kannattelee yhä hintoja Jos huomioidaan muut asuntojen hintoihin vaikuttavat tekijät paitsi korkotaso, perusteita asuntojen hintojen nousulle ei tällä hetkellä juuri ole, sillä työllisyyden ja tulojen kasvu hidastuu, kotitalouksien luottamus talouteen on heikkoa ja asuntomarkkinoiden aktiviteetti 12. marraskuuta

6 melko vaimeaa. Aktiviteettia tosin saattaa loppuvuonna tilapäisesti lisätä ensi vuoden alussa voimaan tuleva varainsiirtoveron nosto, joka kasvattaa asuntokaupan kustannuksia erityisesti uusien asuntojen osalta. Erittäin matala korkotaso kannustaa työllisyysnäkymiään vakaina pitäviä kotitalouksia lainanottoon ja oman asunnon hankintaan etenkin kasvukeskuksissa, joissa kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista on pulaa. Näin ollen korkotaso ja luottojen saatavuus kannattelevat asuntojen hintoja vaimeammankin suhdanteen oloissa. Kannattelu jatkuu niin kauan kuin erittäin matala korkotaso pitää asumiskulujen osuuden tuloista kohtuullisina. Tällä hetkellä asuntolainojen korkomenojen osuus kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista on alle 2 prosenttia, kun osuus vuonna 2008 kävi yli 4 prosentissa. Nykyisillä korkotasoilla korkorasitus ei siis ole suuri, mutta mitä suuremmaksi velkakanta kasvaa, sitä suuremman osan tuloista korkomenot vievät korkojen ennen pitkää noustessa. Lähiaikoina velkaantuminen kuitenkin todennäköisesti jatkuu matalien korkojen siivittämänä. suhdanteen piristyessä. Asuntojen hintoihin nousupaineita aiheuttaa tällöin myös vaimea vuokra- ja omistusasuntojen tarjonta, jonka kasvattaminen on hidasta kysynnän elpyessä. Eurokriisillä on yhä potentiaalia nakertaa luottamusta ja aiheuttaa epävarmuutta, mutta vaikutukset Suomen asuntomarkkinoihin ja hintoihin jäänevät tilapäisiksi. Ennustamme asuntojen hintojen koko maassa keskimäärin nousevan melko hitaasti, 0-3 prosenttia vuodessa Pääkaupunkiseudulla, jossa tarjonnan pullonkaulat kasvavat ja jonne velkataakka keskittyy, odotamme hintojen nousun olevan hieman nopeampaa, 2-4 prosenttia vuodessa. Hintojen noustessa ja velkaantumisen jatkuessa riskit kuitenkin kasaantuvat, ja koska asuntomarkkinat ovat herkät kotitalouksien luottamuksen muutoksille, asuntojen hintojen trendi voi olla paikoin kuoppainen. Tuulia Asplund, , Pidemmällä, 1-3 vuoden aikavälillä uskomme työllisyyden kääntyvän uudelleen kasvuun globaalin 12. marraskuuta

7 Kalenteri: Mon, Nov 12 Tue, Nov 13 Wed, Nov 14 Thu, Nov 15 Fri, Nov 16 CET Country Indicator Cons. fc Our fc Previous US Veteran's Day - Federal holiday (exch open) 00:50 Japan GDP preliminary, Q3-0.9/ /0.7 15:00 France France to Sell Bills (BTF) 15:30 EMU ECB Announces Bond Purchases 01:01 UK RICS House Price Balance, Oct :30 Japan Industrial Production final, Sep -4.1/ :30 Sweden CPI, Oct 0.0/ / /0.4 CPIF, Oct 0.1/ / /0.9 10:30 UK CPI, Oct 0.1/ /2.2 PPI core, Oct 0.1/ /1.2 11:00 Germany ZEW Current situation, Nov ZEW Economic sentiment, Nov EMU ZEW Economic sentiment, Nov -1.4 Italy Italy to Sell Bills 13:30 US NFIB Small Business Optimism, Oct :00 Monthly Budget Statement, Oct bn 08:00 Sweden Unemployment rate (PES), Oct :30 UK Unemployment rate (ILO), Sep :00 Italy Italy to Sell Bonds/Floating/Zero Coupon EMU Industrial Production, Sep -1.9/ / :03 Sweden SNDO T-bill auction: 1054: 3.5bn 11:30 UK BoE Inflation Report 13:00 US MBA Mortgage Applications :30 PPI, Oct 0.2/ /2.1 PPI ex food & energy, Oct 0.1/ /2.3 Advance Retail Sales, Oct -0.2/ 1.1/ Retail Sales less autos, Oct 0.3/ 1.1/ Retail Sales less auto & gas, Oct 0.3/ 0.9/ 16:00 Business Inventories, Sep 0.4/ 0.6/ 20:00 Minutes of FOMC meeting 07:30 France GDP preliminary, Q3 0.0/ /0.3 08:00 Germany GDP preliminary, Q3 0.1/ /1.0 Sweden Riksbank Dep Gov Svensson will hold the speech "Monetary policy, financial stability and unemployment" 09:00 Spain GDP final, Q3-0.3/ / :30 Sweden Unemployment rate, SA/UNSA, Oct 7.9/ / /7.4 10:00 Norway Trade Balance (Krone), Oct 23.6bn Italy GDP preliminary, Q3-0.5/ /-2.6 EMU ECB publishes monthly report, Nov 10:30 UK Retail sales, Oct -0.1/ /2.5 11:00 EMU CPI, oct 0.2/ / France CPI Core, Oct /1.5 /1.5 GDP advance, Q3-0.1/ /-0.5 France to Sell Bonds/Notes (OAT/BTAN) 14:30 US CPI, Oct 0.1/ /2.0 CPI ex food & energy, Oct 0.1/ /2.0 Initial Jobless Claims 370k 355k 16:00 Philadelphia Fed business activity, Nov Mortgage delinquencies and foreclosures, Q3 09:30 Sweden Industry Capacity, Q :00 EMU Current Account, SA, Sep 8.8bn 11:00 EMU Trade Balance, SA, Sep 9.5bn 9.9bn 15:15 US Industrial Production, Oct 0.2/ 0.4/ Figures are reported in percent month on month/year on year if not otherwise stated Capacity Utilization, oct Lähde: Handelsbanken Capital Markets 12. marraskuuta

8 Research Disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ) is responsible for the preparation of research reports. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information which SHB considers to be reliable. SHB has not independently verified such information and does not represent that such information is true, accurate or complete. Accordingly, to the extent permitted by law, neither SHB, nor any of its directors, officers or employees, nor any other person, accepts any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of such research reports or its contents or otherwise arising in connection therewith. This report has not been given to the subject company, or any other external party, prior to publication to approval the accuracy of the facts presented. The subject company has not been notified of the recommendation, target price or estimate changes, as stated in this report, prior to publication. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. Any opinions expressed are the opinions of employees of SHB and its affiliates and reflect their judgment at this date and are subject to change, and there can be no assurance that future events will be consistent with any such opinions. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or personalized investment advice. Reliance should not be placed on such reports or opinions expressed therein when making investment or strategic decisions. SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees own or have positions in securities mentioned in research reports. SHB and/or its affiliates provide investment banking and noninvestment banking financial services, including corporate banking services; and, securities advice to issuers of securities mentioned in research reports. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Distribution of our research in any such other jurisdictions may constitute a violation of UK or US securities laws, or the law of any such other jurisdiction. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), and authorised and subject to limited regulation by the UK Financial Services Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the UK Financial Services Authority are available from us on request. From time to time, we may offer investment banking and other services to any of the companies mentioned in our research. We may act as adviser and/or broker to any of the companies mentioned in our research. We buy and sell the securities mentioned in our research from customers on a principal basis. Accordingly, we may at any time have a long or short position in any such securities. We may make a market in the securities of all the companies mentioned in this report. [Further information and relevant disclosures are contained within our research reports.] This document may be distributed in the United Kingdom only to persons who are authorised or exempted persons within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) (or any order made thereunder) or (i) to persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order ), (ii) to high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iii) to persons who are professional clients under Chapter 3 of the FSA Conduct of Business Sourcebook (all such persons together being referred to as Relevant Persons ). The research reports are directed only at Relevant Persons, other persons should not act or rely on such reports or any of their contents. UK customers should note that SHB does not participate in the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. The views contained in SHB research reports accurately reflect the personal views of the respective analysts, and no part of analysts compensation is directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. For specific analyst certification, please contact Robert Gärtner on tel In the United Kingdom SHB is regulated by the Financial Services Authority but recipients should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme nor the rules of the FSA made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 for the protection of private customers apply to this research report. When Distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: Research reports are prepared by SHB for information purposes only. SHB and its employees are not subject to FINRA s research analyst rules which are intended to prevent conflicts of interest by, among other things, prohibiting certain compensation practices, restricting trading by analysts and restricting communications with the companies that are the subject of the research report. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person. Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Each analyst identified in this research report certifies that the opinions expressed herein and attributed to such analyst accurately reflect his or her individual views about the companies or securities discussed in the research report, and that no part of such analyst s compensation has been or will be related, directly or indirectly, to specific recommendations or views expressed in this research report. Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number For company-specific disclosure texts, please consult the Handelsbanken Capital Markets website: Those wishing to see the disclosure text who do not have the access to the website, please contact Robert Gärtner on tel Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, In Finland by the Financial Supervision of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. SHB has recently had, currently has, or will be seeking corporate finance assignments with the subject company. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted guidelines to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify, eliminate, avoid, deal with, or make public actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( Chinese walls ) in communication between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The guidelines also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines and guidelines on conflicts of interests relating to analysts, please see the Bank s website the bank/investor relations/corporate social responsibility/ethical guidelines or Guidelines for research. Handelsbanken has a ZERO tolerance of bribery and corruption. This is established in the Bank s Group Policy on Bribery and Corruption. The prohibition against bribery also includes the soliciting, arranging or accepting bribes intended for the employee s family, friends, associates or acquaintances.

9 Contact information Capital Markets Michael Green Head Per Elcar Head of Securities, Fixed Income, FX and Commodities Jan Häggström Head of Economic Research and Chief Economist, SHB Peter Karlsson Head of Equity & Credit Research Björn Linden Head of Equities UK and US Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Kjell Arvidsson Head of Loans Per Jäderberg Head of Structured Finance Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Fixed Income Equity Sales, Foreign Exchange & Commodities Carl Cederschiöld Head of Sales Peter Bolz Head of Equity Sales Thomas Grandin Head of Fixed Income Sales Lars Henriksson Head of FX Sales Magnus Strömer Head of Commodities Sales Peter Carlberg Head of Derivative Sales Per Sjögemark Head of Structured Saving Products Martin Nossman Head of Cross Asset Execution Trading Strategy Claes Måhlén Head Martin Enlund Senior Strategist FI/FX Johan Sahlström Senior Credit Strategist Therese Ruth Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Economic Research Jan Häggström Head of Economic Research Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anders Brunstedt Sweden Eva Dorenius Web Editor Denmark Jes Asmussen Head, Economic Research Rasmus Gudum-Sessingø Danish economy Thomas Haugaard Latin America, Emerging Markets Finland Tiina Helenius Head, Economic Research Tuulia Asplund Finnish economy Norway Knut Anton Mork Head, Economic Research Ida Wolden Bache Norwegian economy Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Kari Due-Andresen Norwegian economy Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Karl-Johan Svensson Gävle Andreas Edvardson Helsinki Mika Rämänen Linköping Fredrik Lundgren London Ray Spiers Luleå/Umeå Ove Larsson Luxembourg Erik Bertram Malmö Jonas Darte Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Toll-free numbers From Sweden to N.Y. & Singapore From Norway to N.Y. & Singapore From Denmark to N.Y. & Singapore From Finland to N.Y. & Singapore Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen Allé 11, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Pitkät korot maltilliseen nousuun

Pitkät korot maltilliseen nousuun Markkinakatsaus 18. maaliskuuta 2013 Pitkät korot maltilliseen nousuun USA:n, Saksan ja Ruotsin pitkien valtionlainojen korot todennäköisesti nousevat maltillisesti vuosina 2013 14. Euroalueen ongelmat

Lisätiedot

Suomen talous odottaa kasvusysäystä ulkomailta

Suomen talous odottaa kasvusysäystä ulkomailta Macro Research Suomen talous odottaa kasvusysäystä ulkomailta Suomalaisten kotitalouksien ja yritysten luottamus talouteen on vielä heikkoa ja kotimaiset kasvun lähteet vähissä. Siksi talouden kaipaaman

Lisätiedot

Hiljaiseloon helpotusta ehkä vuonna 2016

Hiljaiseloon helpotusta ehkä vuonna 2016 29. LOKAKUUTA 2014 Hiljaiseloon helpotusta ehkä vuonna 2016 Suomen talouden pitkittynyt taantuma näkyy asuntomarkkinoilla kauppojen määrän laskuna ja hintojen nousun pysähtymisenä. Lähivuosina merkittävin

Lisätiedot

Keskuspankit varovaisia USD vahvistuu hieman

Keskuspankit varovaisia USD vahvistuu hieman Markkinakatsaus 14. joulukuuta 2009 Keskuspankit varovaisia USD vahvistuu hieman Epäilyt euroalueen talouskasvun kestävyydestä saavat EKP:n etenemään varovaisesti rahapoliittisen elvytyksen pois vetämisessä.

Lisätiedot

Julkisen sektorin velka muodostuu rahaliiton hajoamisen tapauksessa entistä ongelmallisemmaksi

Julkisen sektorin velka muodostuu rahaliiton hajoamisen tapauksessa entistä ongelmallisemmaksi Markkinakatsaus 22. helmikuuta 2010 Baltian kohtalo väijyy euroalueen heikkoja maita Kreikan julkinen talous on nousemassa tämän vuoden makroteemaksi. Pahimmassa tapauksessa Kreikan kriisin vaikutukset

Lisätiedot

Pelot Kiinan kiristystoimista liioiteltuja

Pelot Kiinan kiristystoimista liioiteltuja Markkinakatsaus 15. maaliskuuta 2010 Pelot Kiinan kiristystoimista liioiteltuja Viimeisimmät uutiset luovat pelkoja Kiinan talouspolitiikan rajusta kiristämisestä. Uskomme näiden pelkojen olevan kuitenkin

Lisätiedot

Kreikalla on vain huonoja vaihtoehtoja

Kreikalla on vain huonoja vaihtoehtoja Markkinakatsaus 30. toukokuuta 2011 Kreikalla on vain huonoja vaihtoehtoja Euroalueen velkaongelmat pysyvät sijoitusmarkkinoiden keskipisteessä niin kauan, kun sijoittajat uskovat, etteivät vaaditut julkisen

Lisätiedot

Suomi elpyy muiden mukana

Suomi elpyy muiden mukana Markkinakatsaus 7. syyskuuta 2009 Suomi elpyy muiden mukana Toiveet Suomen BKT:n kasvun käynnistymisestä ovat heräämässä maailmantalouden optimistisempien näkymien myötä. Odotamme Suomen talouden palaavan

Lisätiedot

USA:n finanssipaketilla onnistumisen mahdollisuus

USA:n finanssipaketilla onnistumisen mahdollisuus Markkinakatsaus 30. maaliskuuta 2009 USA:n finanssipaketilla onnistumisen mahdollisuus Finanssijärjestelmän pelastussuunnitelma on asteittain konkretisoitumassa ja kokonaiskuva hahmottuu pikkuhiljaa. Ensimmäinen

Lisätiedot

Baltian kovat haasteet

Baltian kovat haasteet Markkinakatsaus 23. maaliskuuta 2009 Baltian kovat haasteet Baltian taloudet ovat kärsineet kovia meneillään olevassa maailmantalouden taantumassa. Kokonaistuotannon odotetaan supistuvan tänä vuonna tuntuvasti,

Lisätiedot

Raaka-ainekatsaus. Väkivahva suhdanne lännessä 04.03.2011. Eurooppa elpyy USA. Markkinanäkemys. Saksan ostopäällikköindeksi kaikkien aikojen korkein

Raaka-ainekatsaus. Väkivahva suhdanne lännessä 04.03.2011. Eurooppa elpyy USA. Markkinanäkemys. Saksan ostopäällikköindeksi kaikkien aikojen korkein 04.03.2011 Raaka-ainekatsaus Väkivahva suhdanne lännessä Eurooppa elpyy Euroopassa elpyminen noudattaa viitoitettua tietä suhteellisen hyvin. Valmistussektori laajeni helmikuussa nopeimmin 10 vuoteen.

Lisätiedot

Raaka-ainekatsaus. Normaalia matalampi. 9. marraskuuta 2010. QE2 on tullut. IMF:n uusi BKT-ennuste. Neutral. BKT alhaisella normaalilla tasolla

Raaka-ainekatsaus. Normaalia matalampi. 9. marraskuuta 2010. QE2 on tullut. IMF:n uusi BKT-ennuste. Neutral. BKT alhaisella normaalilla tasolla 9. marraskuuta 21 Raaka-ainekatsaus Normaalia matalampi QE2 on tullut Kuten yleisesti odotettiin, Fed päätti ostaa valtion obligaatioita 6 miljardilla dollarilla. Fed onnistui jälleen pitämään markkinat

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi hitaassa liikkeessä 6. SYYSKUUTA 2012. Maailmantalous: Kilpailukyvystä ratkaisu kriisiin. Euroalue: EKP ei ole ihmeidentekijä

Talousennuste. Suomi hitaassa liikkeessä 6. SYYSKUUTA 2012. Maailmantalous: Kilpailukyvystä ratkaisu kriisiin. Euroalue: EKP ei ole ihmeidentekijä 6. SYYSKUUTA 2012 Talousennuste Suomi hitaassa liikkeessä Maailmantalous: Kilpailukyvystä ratkaisu kriisiin Euroalue: EKP ei ole ihmeidentekijä Suomi: Talous hitaassa liikkeessä Rahapolitiikka ja euro:

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. 2010 on päättynyt ja 2011 alkaa 5.1.2011. Raaka-ainekatsaus. Yllätysindeksi plussalla. Öljyn kaupankäynti noudatti taloustuloksia

Vuosikatsaus 2010. 2010 on päättynyt ja 2011 alkaa 5.1.2011. Raaka-ainekatsaus. Yllätysindeksi plussalla. Öljyn kaupankäynti noudatti taloustuloksia 5.1.2011 Vuosikatsaus 2010 2010 on päättynyt ja 2011 alkaa Raaka-ainekatsaus Joulutauon jälkeen teemme yhteenvedon vuodesta 2010 ja pohdimme samalla vuoden 2011 suuria teemoja. Aloitamme makrosta ja kartoitamme

Lisätiedot

Raaka-ainenoteeraukset

Raaka-ainenoteeraukset 12 november 2010 Raaka-ainenoteeraukset LME Metalli 3m USD % 3mSEK C-3M, USD Kupari 8657.5-2.10 59.40 C 5 Lyijy 2547-2.13 17.48 C -26 Sinkki 2450-3.31 16.81 C -25 Alumiini 2449.5-0.63 16.81 C -27 Nikkeli

Lisätiedot

Talouden näkymät 2014: USA:n rahapolitiikka kiristyy

Talouden näkymät 2014: USA:n rahapolitiikka kiristyy Talouden näkymät 2014: USA:n rahapolitiikka kiristyy Marraskuu 2013 Handelsbanken Capital Markets, Finland Tiina Helenius, pääekonomisti, Suomi Globaali teollisuussuhdanne kääntymässä, mutta vaimeammin

Lisätiedot

Talousennuste. Kadonnutta kilpailukykyä etsimässä. Macro Research

Talousennuste. Kadonnutta kilpailukykyä etsimässä. Macro Research Macro Research 4. toukokuuta 2015 Talousennuste Kadonnutta kilpailukykyä etsimässä Maailmantalous: Keskuspankkien lääke vaikuttaa mutta ei tee ihmeitä Euroalue: Deflaatiouhka varjostaa elpyvää taloutta

Lisätiedot

Talousennuste. Kaksi vaikeaa vuotta edessä. Maailmantalous: yhtäaikainen laskusuhdanne. Suomi: ei vältä taantumaa

Talousennuste. Kaksi vaikeaa vuotta edessä. Maailmantalous: yhtäaikainen laskusuhdanne. Suomi: ei vältä taantumaa www.handelsbanken.com/research 17. joulukuuta 2008 Talousennuste Kaksi vaikeaa vuotta edessä Maailmantalous: yhtäaikainen laskusuhdanne Suomi: ei vältä taantumaa Korot ja valuutat: keskuspankeilta kaikki

Lisätiedot

Sijoittajan ratkaisut loppuvuodelle. Handelsbanken Varainhoito

Sijoittajan ratkaisut loppuvuodelle. Handelsbanken Varainhoito Sijoittajan ratkaisut loppuvuodelle 2010 Alexander Lagus Handelsbanken Varainhoito Suhdanteet ja varojen allokointi Suhdannehuippu KORKOJEN NOSTOT Vaihe 1 Obligatiot Vaihe 2 Osakkeet Vaihe 3 Raaka-aineetaineet

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti www.handelsbanken.com/research 3. syyskuuta 2009 Talousennuste Suomi elpyy muiden mukana Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti Korot ja valuutat: rahapolitiikan

Lisätiedot

Raaka-aineet sijoitussalkussa

Raaka-aineet sijoitussalkussa MARKKINOINTIMATERIAALIA Raaka-aineet sijoitussalkussa Jyrki Iisalo, puh. 010 444 2557 2.9.2014 Handelsbanken pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1871 Kilpailijoita parempi kannattavuus jo 42 peräkkäisenä

Lisätiedot

Talousennuste. Suomen viheliäinen kierre. Macro Research

Talousennuste. Suomen viheliäinen kierre. Macro Research Macro Research 3. syyskuuta 2015 Talousennuste Suomen viheliäinen kierre Maailmantalous: Matalat korot ovat tulleet jäädäkseen Euroalue: Tähänkö meidän on tyytyminen? Potentiaalinen kasvu ja rahapolitiikka:

Lisätiedot

Mini-futuurit ja warrantit. Maj van Dijk Derivatives Trading Helsinki Danske Bank Markets Equities

Mini-futuurit ja warrantit. Maj van Dijk Derivatives Trading Helsinki Danske Bank Markets Equities Mini-futuurit ja warrantit Maj van Dijk Derivatives Trading Helsinki Danske Bank Markets Equities Mitä Mini-futuurit ovat? Mini-futuurit ovat osakkeen kaltaisia sijotustuotteita, jossa sijoittaja saa allaolevan

Lisätiedot

SIJOITUS INVEST MESSUT 13.-14. MARRASKUUTA 2013 PANKIT JA RAHOITUS ANALYYTIKKO KIMMO RÄMÄ, EVLI

SIJOITUS INVEST MESSUT 13.-14. MARRASKUUTA 2013 PANKIT JA RAHOITUS ANALYYTIKKO KIMMO RÄMÄ, EVLI 30 August 2013 SIJOITUS INVEST MESSUT 13.-14. MARRASKUUTA 2013 PANKIT JA RAHOITUS ANALYYTIKKO KIMMO RÄMÄ, EVLI Evli Sijoitustutkimus Kimmo Rämä Tel: +358 (0)9 4766 9314 E-mail: kimmo.rama@evli.com All

Lisätiedot

Danske Bankin Warrantit Vipua salkkuun!

Danske Bankin Warrantit Vipua salkkuun! Danske Bankin Warrantit Vipua salkkuun! Maj van Dijk Head of Derivatives Finland Danske Bank Markets Equities 2.9.2014 Warrantit Osto- ja myyntiwarrantit Warrantti on option kaltainen arvopaperisoitu sijoitustuote,

Lisätiedot

Series No. DDBO 1823 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 1823 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 10 June 2014 Series No. DDBO 1823 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2 186 000 DDBO 1823 Eurooppa Tuplatuotto 6 Any person making or

Lisätiedot

BoF Online. Asuntomarkkinat ja kotitalouksien. pohjoismainen vertailu. Heidi Schauman. Suomen Pankki Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto 28.2.

BoF Online. Asuntomarkkinat ja kotitalouksien. pohjoismainen vertailu. Heidi Schauman. Suomen Pankki Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto 28.2. BoF Online 5 2012 Asuntomarkkinat ja kotitalouksien velka pohjoismainen vertailu Heidi Schauman Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa.

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti www.handelsbanken.com/research 17. joulukuuta 2009 Talousennuste Suomi yltää vaimeaan kasvuun Maailmantalous: elpyy epätasaisesti Suomi: nousee pohjalta maltillisesti Korot ja valuutat: keskuspankit varovaisia

Lisätiedot

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 11 May 2015 Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2,624,000 DDBO 3014 ÖLJY-YHTIÖT AUTOCALL 3 Any person making or

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot