FINGRID OYJ TILINPÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINGRID OYJ TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 FINGRID OYJ (26) LY FINGRID OYJ TILINPÄÄTÖS

2 FINGRID OYJ 2 (26) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Sisällysluettelo 2 Hallituksen toimintakertomus 3-5 Konsernituloslaskelma 6 Konsernitase 7-8 Konsernin rahoituslaskelma 9 Konsernin tunnusluvut 10 Emoyhtiön tuloslaskelma 11 Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahoituslaskelma 14 Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen voitonjakoehdotus 25 Päiväys ja allekirjoitus 25 Tilinpäätösmerkintä 25 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 26

3 3 (26) Hallituksen toimintakertomus 2000 Vuosi 2000 oli Fingridin neljäs toimintavuosi. Yhtiön toiminta on vakiintunut. Suuria muutoksia alueellisten tehtävien kehittämistä lukuunottamatta ei ole tapahtunut. Varsinaisen kantaverkkotoiminnan taloudellinen tulos kehittyi vakaasti. Fingrid sähkömarkkinoilla Pohjoismaisia sähkömarkkinoita leimasi vuonna 2000 poikkeuksellinen vesitilanne läntisissä naapurimaissa. Runsas vesivoimatuotanto näkyi myös Fingridin siirtämän sähkön määrässä. Siirrot kasvoivat noin 10 % verrattuna vuoteen 1999, kun sähkön kulutuksen kasvu maassamme oli vajaa 2 %. Markkinoiden toimivuutta haittasi siirtokapasiteetin ajoittainen niukkuus Pohjoismaissa. Norjan ja Ruotsin väliset siirtokapasiteettiongelmat heijastuivat myös Suomen sähkön hintaan, erityisesti kesäaikana. Fingrid päätti hyvittää asiakkailleen lähes 8 miljoonaa euroa markkinasähkön Suomen ja Ruotsin välisistä aluehintaeroista kertyneitä tuloja, jotka pohjoismainen sähköpörssi Nord Pool tulouttaa jäsenmaiden kantaverkkoorganisaatioille. Neuvotteluja Fingridin osakkuudesta perustettavaan Nord Pool Spotiin jatkettiin. Yhtiön käynnistäminen on siirtynyt lähinnä Norjan verolainsäädäntöön liittyvistä syistä. Fingrid pitää tärkeänä, että kaikilla Pohjoismailla on tasapuoliset vaikutusmahdollisuudet pörssitoiminnassa. Investoinnit Keväällä 2001 valmistuva Suomen kantaverkon pohjois-etelä -suuntaista siirtokykyä lisäävä, yli 10 miljoonan euron investointi vähentää siirtorajoituksia merkittävästi. Investointipäätöksen taustalla on ratkaisu, jonka mukaan maan sisäisiä siirtorajoituksia ei vuoden 2001 alusta alkaen enää siirretä Suomen ja Ruotsin rajalle. Vuoden 2001 alusta vapautunut Venäjän rajajohtojen siirtokapasiteetti on kokonaan varattu. Venäjän kantaverkko- ja rajasiirroista vastaava RAO EES Rossii ja Fingrid tekivät joulukuussa sopimuksen kolmannen 400 kilovoltin rajajohtoyhteyden rakentamisesta. Uuden yhteyden on suunniteltu olevan kaupallisessa käytössä vuoden 2002 lopulla. Kaakkois-Suomen siirtokykyä lisäävä 400 kv johtohanke Kymenlaaksosta pääkaupunkiseudulle valmistui ja otettiin käyttöön. Taloudellinen tulos Konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa (235 milj. euroa vuonna 1999). Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 36 miljoonaa euroa (41 milj.euroa). Tilikauden voitoksi muodostui 25 miljoonaa euroa (29 milj. euroa). Tulos oli hyvä, vaikka yhtiön taloutta heikensi siirtohintojen alennus, pullonkaulatulojen hyvittäminen asiakkaille ja häviösähkön hankintamäärän kasvu. Taseen loppusumma oli 1337 miljoonaa euroa (1358 milj.euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,1 % ja oman pääoman tuotto 16,9 %. Omavaraisuusaste oli 14,9 % ilman pääomalainoja ja 27,5 % pääomalainat huomioonotettuina.

4 4 (26) Konsernin vuoden 2000 investoinnit olivat 39 miljoonaa euroa, josta 31 miljoonaa euroa muodostui voimajohto- ja muuntoasemahankkeista. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin Fingrid-yhtiöissä 0,9 miljoonaa euroa eli 0,4 % liikevaihdosta. Konsernin emoyhtiön Fingrid Oyj:n liikevaihto oli 216 miljoonaa euroa (216) ja voitto ennen satunnaisia eriä 36 miljoonaa euroa (37). Rahoitus Euro alkoi vahvistua vuoden 2000 lopussa ja yli puolitoista vuotta jatkunut korkotason nousu kääntyi laskuun sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Yhtiö toimi jo vakiintuneen suojausstrategiansa mukaan ja korkoriskiltä suojauduttiin suhteuttamalla koko taseesta laskettu duraatio vallitsevaan tariffijaksoon ja valuuttariskit eliminoitiin. Toukokuussa uudistettiin sekä kansainvälinen yritystodistusohjelma että kansainvälinen joukkovelkakirjalainaohjelma. Lyhytaikaisen rahoitustarpeen kattamiseksi yhtiöllä on 150 miljoonan euron kotimainen yritystodistusohjelma ja 600 miljoonan dollarin kansainvälinen yritystodistusohjelma. Pitkäaikainen rahoitus on hoidettu pääosin 750 miljoonan dollarin kansainvälisen joukkovelkakirjalainaohjelman avulla. Lisäksi yhtiöllä on pitkäaikaiset lainat Euroopan Investointipankista ja Pohjoismaiden Investointipankista sekä kansainvälisen pankkiryhmän järjestämä valmiusluotto. Kansainvälisen yritystodistusohjelman osuus lyhytaikaisesta rahoituksesta pidettiin vakaana. Vuodenvaihteessa liikkeellä olevasta 266 miljoonan euron kannasta 85 % oli dollarimääräistä ja 15 % euromääräistä. Emoyhtiö laski katsastuskauden aikana liikkeeseen yksittäisille sijoittajille suunnattuja joukkovelkakirjalainoja yhteisarvoltaan noin 80 miljoonaa euroa kansainvälisen joukkovelkakirjalainaohjelman kautta. Tasapainottaakseen erääntyvien joukkovelkakirjalainojen maturiteettijakaumaa ja korkoriskiasemaa yhtiö osti takaisin 38 miljoonaa euroa erääntyvää kotimaista joukkovelkakirjalainaa. Määrä kuoletettiin Moodys s Investors Service ja Standard & Poor s vahvistivat huhtikuun aikana Fingridin lyhyt- ja pitkäaikaisen luottokelpoisuusluokituksen P-1/Aa3 (Moody s) ja A-1+/AA- (Standard & Poor s). Molemmat luokituslaitokset arvioivat Fingridin tulevaisuuden näkymät vakaiksi. Yhtiön rahoitustilanne oli koko tarkastelukauden hyvä. Nettorahoituskulut olivat 52 miljoonaa euroa (55 milj. euroa). Konsernin operatiivinen kassavirta pysyi tasaisena ja aikaisempia vuosia alhaisempi investointitaso mahdollisti korollisten nettovelkojen vähentämisen 46 miljoonalla eurolla. Korolliset velat olivat vuoden lopussa 863 miljoonaa euroa (918 milj. euroa), josta pitkäaikaisia 528 ja lyhytaikaisia 336 miljoonaa euroa. Vapaita pitkäaikaisia luottolupauksia oli käytettävissä 368 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset olivat vuoden lopussa 52 miljoonaa euroa. Koron- ja valuutanvaihtosopimuksia sekä lyhytaikaisia termiinejä oli vastaavasti 1120 miljoonaa euroa. Niissä oli vastapuoliin liittyvää riskiä 11 miljoonaa euroa. Henkilöstö Fingrid-yhtiöiden palveluksessa oli vuoden lopussa 261 henkilöä. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 273. Vuoden 2000 lopussa tehdyt päätökset, joilla ulkoistetaan paikalliskäytön ja telekunnossapidon toimintoja, laskevat konsernin henkilöstön määrän noin kahteensataan.

5 5 (26) Fingrid Verkko Oy:n toimitusjohtaja Seppo Ruohonen erosi yhtiön palveluksesta Fingrid Oyj:n varatoimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi nimitettiin alkaen Juha Kekkonen. Hallitus Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15. maaliskuuta Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Tapio Kuula, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ylijohtaja Taisto Turunen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Timo Rajala. Hallituksen jäseniksi valittiin vuorineuvos Juhani Ahava, johtaja Timo Karttinen, hallitusneuvos Timo Pekkarinen ja diplomi-insinööri Juhani Pohjolainen. Riskienhallinta Tammikuussa hallitus hyväksyi yhtiön riskienhallintapolitiikan. Sen tavoitteena on hallita riskeihin liittyvät vahingot kustannustehokkaiden toimenpiteiden avulla. Politiikan mukaisesti konsernissa tehdään vuosittain riskikartoitus, jonka pohjalta käynnistetään tarvittavat toimenpiteet. Vuoden 2000 riskienhallintaohjelman hankkeita ovat olleet vahingonkorvaukset laatupoikkeamista, häviösähkön hankinnan riskit, korkoriskien hallinta, atk-laiteriskien hallinta, konsernin lainsäädäntökartoitus sekä verkon ikääntyminen. Ympäristöasiat Toimintavuoden lopulla hallitus hyväksyi Fingrid-yhtiöiden ympäristöpolitiikan. Sen päämääriä ovat kattava tietoisuus toimintamme ympäristövaikutuksista, ympäristölainsäädännön vastuullinen noudattaminen, ympäristöhoidon tason jatkuva seuranta, arviointi ja kehittäminen sekä avoin tiedottaminen. Vuoden 2001 aikana yhtiölle valmistuu ympäristöjärjestelmä, jonka avulla vastuu ympäristöasioiden huomioon ottamisesta laajennetaan koskemaan koko henkilöstöä. Tulevaisuuden näkymät Alkaneen vuoden liikevaihdon odotetaan kehittyvän vakaasti. Vuoden aikana solmitaan asiakkaiden kanssa uutta, vuoden 2002 alusta alkavaa sopimuskautta koskevat kantaverkkosopimukset. Kantaverkkotariffin hintatasoon ei ole näköpiirissä oleellista muutostarvetta. Yhtiö pyrkii edelleen aktiivisesti vaikuttamaan pohjoismaisten ja eurooppalaisten sähkömarkkinoiden edelleenkehittämiseen.

6 FINGRID-YHTIÖT 6 (26) KONSERNITULOSLASKELMA Liitetieto LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät - - VOITTO ENNEN VEROJA Tuloverot Laskennallisen verovelan muutos TILIKAUDEN VOITTO

7 FINGRID-YHTIÖT 7 (26) KONSERNITASE VASTAAVAA Liitetieto PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 11 Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet 12 Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Voimajohdot Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset 13 Osuudet osakkuusyrityksissä Muut sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Materiaalivarastot Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt Pitkäaikaiset saamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset 16, Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

8 FINGRID-YHTIÖT 8 (26) KONSERNITASE VASTATTAVAA Liitetieto OMA PÄÄOMA 18 Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Pääomalaina PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma 22, 23 Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikaiset lainat Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat Siirtovelat

9 FINGRID-YHTIÖT 9 (26) KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta 0 0 Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) 0 0 Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut 84 0 Saadut osingot investoinneista 1 1 Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa LISÄTIETOJA: Rahoituslaskelmassa esiintyvät rahavarat muodostuvat seuraavista tase-eristä: Rahat ja pankkisaamiset Pankin velkakirjat Sijoitustodistukset Yritystodistukset Valtion obligaatiot

10 FINGRID-YHTIÖT 10 (26) KONSERNIN TUNNUSLUVUT ) Toiminnan laajuus Liikevaihto milj. 75,3 226,3 234,6 235,5 Investoinnit, brutto milj ,6 83,2 105,1 39,3 - liikevaihdosta % 1 548,4 36,7 44,8 16,7 Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot milj. 0,4 0,7 0,5 0,9 - liikevaihdosta % 0,5 0,3 0,2 0,4 Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö tilikauden lopussa Kannattavuus Liikevoitto milj. 37,1 98,3 96,6 88,0 - liikevaihdosta % 49,3 43,4 41,2 37,4 Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja milj. 22,7 48,1 41,4 35,5 - liikevaihdosta % 30,2 21,2 17,6 15,1 Sijoitetun pääoman tuotto % 3,2 1) 8,2 7,7 7,1 Oman pääoman tuotto % 15,0 1) 31,9 22,4 16,9 Rahoitus ja taloudellinen asema Omavaraisuusaste (ilman pääomalainoja) % 9,4 12,6 13,4 14,9 Omavaraisuusaste (sis. pääomalainat) % 22,0 23,4 25,8 27,5 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake ) Oma pääoma/osake Osakkeiden lukumäärä A-sarjan osakkeet kpl B-sarjan osakkeet kpl Yhteensä kpl ) Yhtiön taloudellista kehitystä ja taloudellista asemaa kuvaavissa vuoden 1997 tunnusluvuissa on otettava huomioon seuraavaa: Yhtiöllä on ollut operatiivista toimintaa vasta alkaen. Tunnuslukujen laskennassa on käytetty taseen loppusummana ja osakkeiden lukumääränä tilinpäätöksen lukuja. TUNNUSLUKUJEN YLEISET LASKENTAPERUSTEET tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja + korko- ja muut rahoituskulut Sijoitetun pääoman tuotto % = x 100 taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. vuoden aikana) tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja - tilikauden verot Oman pääoman tuotto % = x 100 oma pääoma (ilman pääomalainoja keskim. vuoden aikana) oma pääoma (ilm. pääomalainoja / sis. pääomalainat) Omavaraisuusaste % = x 100 taseen loppusumma - saadut ennakot tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja - tilikauden verot Tulos/osake = osakkeiden keskimääräinen lukumäärä oma pääoma (ilman pääomalainoja) Oma pääoma/osake = osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

11 FINGRID-YHTIÖT 11 (26) EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA Liitetieto LIIKEVAIHTO , ,91 Liiketoiminnan muut tuotot , ,57 Materiaalit ja palvelut , ,15 Henkilöstökulut , ,55 Poistot ja arvonalentumiset , ,16 Liiketoiminnan muut kulut , ,19 LIIKEVOITTO , ,43 Rahoitustuotot ja -kulut , ,13 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,30 Satunnaiset erät , ,28 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,58 Tilinpäätössiirrot , ,33 Tuloverot , ,39 TILIKAUDEN VOITTO , ,86

12 FINGRID-YHTIÖT 12 (26) EMOYHTIÖN TASE VASTAAVAA Liitetieto PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 11 Liikearvo , ,25 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,80 Aineelliset hyödykkeet 12 Maa- ja vesialueet , ,62 Rakennukset ja rakennelmat , ,66 Koneet ja kalusto , ,35 Voimajohdot , ,26 Muut aineelliset hyödykkeet , ,76 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,70 Sijoitukset 13 Osuudet saman konsernin yrityksistä , ,84 Osuudet omistusyhteysyrityksistä , ,28 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,34 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,84 Vaihto-omaisuus Materiaalivarastot , ,38 Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt , , , ,38 Pitkäaikaiset saamiset Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä , ,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , , , ,74 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,92 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,65 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,74 Muut saamiset 4 901, ,49 Siirtosaamiset 16, , , , ,88 Rahoitusarvopaperit , ,05 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , ,21

13 FINGRID-YHTIÖT 13 (26) EMOYHTIÖN TASE VASTATTAVAA Liitetieto OMA PÄÄOMA 18 Osakepääoma , ,55 Ylikurssirahasto , ,55 Edellisten tilikausien voitto , ,82 Tilikauden voitto , ,86 Pääomalaina , , , ,46 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,23 PAKOLLISET VARAUKSET ,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 21, 22 Joukkovelkakirjalainat , ,25 Lainat rahoituslaitoksilta , ,38 Siirtovelat , , , ,63 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikaiset lainat , ,84 Ostovelat , ,30 Velat saman konsernin yrityksille , ,75 Muut velat , ,08 Siirtovelat , , , , , , , ,21

14 FINGRID-YHTIÖT 14 (26) EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut , ,41 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut , ,63 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,82 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,21 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,44 Saadut korot liiketoiminnasta , ,21 Maksetut välittömät verot , ,94 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,03 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) ,28 0,00 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,03 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,76 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot , ,73 Myönnetyt lainat 0, ,74 Lainasaamisten takaisinmaksut ,96 0,00 Saadut korot investoinneista 0,00 0,00 Saadut osingot investoinneista 1 093, ,43 Investointien rahavirta (B) , ,34 Rahoituksen rahavirta: Lyhytaikaisten lainojen nostot ,98 0,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0, ,40 Pitkäaikaisten lainojen nostot , ,86 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,12 Maksetut osingot ja muu voitonjako , ,62 Rahoituksen rahavirta (C) , ,73 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) , ,42 Rahavarat tilikauden alussa , ,30 Rahavarat tilikauden lopussa , ,72 LISÄTIETOJA: Rahoituslaskelmassa esiintyvät rahavarat muodostuvat seuraavista tase-eristä: Rahat ja pankkisaamiset , ,32 Konsernitilisaamiset , ,35 Pankin velkakirjat , ,00 Sijoitustodistukset , ,85 Yritystodistukset 0, ,20 Valtion obligaatiot ,00 0, , ,72

15 FINGRID OYJ TILlNPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (26) 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätös käsittää emoyhtiö Fingrid Oyj:n lisäksi yhtiön 100 %:sesti omistamat tytäryhtiöt Fingrid Verkko Oy:n, Fingrid System Oy:n ja Fingrid Varavoima Oy:n. Osakkuusyrityksinä on yhdistelty EL-EX Sähköpörssi Oy (omistus 50 %), Porvoon Alueverkko Oy (omistus 33,3 %) sekä Asunto-Osakeyhtiö Lappeentie 22 (omistus 29,8 %). Konsolidointiperiaatteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, vaihto- ja käyttöomaisuushyödykkeiden sisäiset katteet, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan. Konserniyhtiöiden keskinäisen osakeomistuksen eliminoinnissa käytetään hankintamenomenetelmää. Osakkuusyritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistuksen mukainen osuus osakkuusyritysten tilikauden tuloksista esitetään tuloslaskelmassa omana eränään rahoitustuotoissa ja -kuluissa. Korolliset velat Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat muodostuvat rahoituslaitoslainoista sekä kansainvälisen (Debt Issuance Programme) että kotimaisen joukkovelkakirjalainaohjelmien alla liikkeeseen lasketuista velkakirjoista. Lyhytaikaiset korolliset velat koostuvat kansainvälisen yritystodistusohjelman (Euro Commercial Paper Programme) alla liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista sekä pitkäaikaisten lainojen ja joukkovelkakirjalainojen lyhytaikaisesta osuudesta. Velkaohjelmien puitteissa liikkeeseen lasketut velkakirjat ovat sekä euro että ulkomaan valuutan määräisiä. Konsernilla on sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoista velkaa ja velkakirjoja, joissa on korkorakennelmia. Korko jaksotetaan velan juoksuajalle. Velkakirjan mahdollinen yli- tai alihinta jaksotetaan kyseisen velkakirjan juoksuajalle. Korko- ja valuuttajohdannaiset Koron- ja valuutanvaihtosopimuksia sekä valuuttatermiinejä on käytetty rahoituspolitiikan mukaisesti konsernin tase-erien korkoja valuuttariskin sekä kaupallisen valuuttavirran suojaamiseen. Johdannaissopimukset kirjataan samoja kirjanpidon kirjausperiaatteita noudattaen kuin allaolevat tase-erät, joita johdannaiset suojaavat. Koron- ja valuutanvaihtosopimusten korkovirrat jaksotetaan niiden juoksuajalle ja ne kirjataan tuloslaskelmaan korkotuottoihin ja -kuluihin. Tasetta suojaavien termiinien korkoosuus jaksotetaan niiden voimassaoloajalle ja kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Sähköjohdannaiset Konserni suojaa häviösähköhankintansa joko kahdenvälisillä sopimuksilla tai pörssijohdannaisilla. Johdannaissopimuksista aiheutuva hintaero kirjataan sopimuksen eräpäivänä oikaisemaan häviösähköhankinnan ostoja tuloslaskelmassa. Ulkomaan valuutan määräiset erät Ulkomaan valuutan määräiset kaupalliset tapahtumat ja rahoituserät kirjataan tapahtumapäivänä vallitsevan Euroopan Keskuspankin keskikurssiin. Tase-erät ja niiden suojaukset arvostetaan tilinpäätöksessä Euroopan Keskuspankin julkaisemaan tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Eräpäivänä tase-eristä ja niitä vastaavista suojauksista aiheutuvat kurssierot kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Kaupallisen valuuttavirran suojaamiseen käytetyistä johdannaisista syntyvät kurssierot kirjataan vasta sopimuksen eräpäivänä oikaisemaan vastaavaa erää tuloslaskelmassa. Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus aktivoidaan välittömään hankintamenoon. Suunnitelmapoistot lasketaan tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella. Tilivuoden aikana käyttöönotetun käyttöomaisuuden poistot lasketaan hankekohtaisesti käyttöönottokuukausien mukaan. Poistoajat ovat seuraavat: Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot: Johtoalueiden käyttöoikeudet Muut käyttöoikeudet taloudellisen käyttöajan mukaan, enintään Atk-järjestelmät, käytönvalvonta Atk-järjestelmät, muut Rakennukset ja rakennelmat Sähköasemien rakennukset ja erilliset rakennukset Sähköasemien rakennelmat ja koneet Kaasuturpiinivoimalaitosten rakennukset ja rakennelmat Erilliset rakennelmat Koneet ja kalusto Kaasuturpiinivoimalaitokset Koneet ja kalusto Voimajohdot Voimajohdot 400 kv Tasasähköjohdot Voimajohdot kv Voimajohtojen (400 kv) alumiinipylväät 20 vuotta vuotta 10 vuotta 15 vuotta 5 vuotta 40 vuotta 30 vuotta 20 vuotta 15 vuotta 20 vuotta 5-10 vuotta 40 vuotta 40 vuotta 30 vuotta 20 vuotta Liikearvon poistoaika on 20 vuotta, koska kantaverkkoliiketoiminta on luonteeltaan pitkäaikaista liiketoimintaa, jonka tuotot kertyvät usean vuosikymmenen ajan.

16 FINGRID OYJ 16 (26) Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon, sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Rahat, pankkisaamiset ja arvopaperit rahoitusomaisuudessa Rahat, pankkisaamiset ja arvopaperit sisältävät käteiset varat, pankkitilit ja likvidit rahoitusinstrumentit. Markkinanoteeratut arvopaperit ja niihin rinnastettavat varat arvostetaan alkuperäiseen hankintahintaan tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Laskennalliset verovelat ja -saamiset Konsernitilinpäätöksessä laskennalliset verovelat ja -saamiset lasketaan vain jaksotuseroista ja esitetään netotettuna taseessa. Erillisyhtiöissä laskennallisia verovelkoja ja -saamisia ei kirjata tulosvaikutteisesti. Pakolliset varaukset Pakollisina varauksina esitetään taseessa menoja, joihin on sitouduttu tai joiden toteutumista on pidettävä varmana tai todennäköisenä. Pakollisten varausten muutokset esitetään tuloslaskelmassa asianomaisten kulujen ryhmässä. Tutkimus- ja kehitysmenot Tutkimus- ja kehitysmenot käsitellään vuosikuluina. 2. Liikevaihto toimialoittain ja markkina-alueittain Fingrid-konsernin lähes koko liikevaihto on syntynyt kantaverkkoliiketoiminnasta. Konsernin markkina-alue on pääasiallisesti Suomi. Konserni Emoyhtiö 3. Materiaalit ja palvelut, Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos, lisäys (-) tai vähennys (+) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Yhteensä Henkilöstökulut, Suoriteperusteiset: Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut tuloslaskelmassa Johdon palkat ja palkkiot: Toimitusjohtajat Hallituksen jäsenet Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Henkilöstö vuoden lopussa Suunnitelman mukaiset poistot, Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Voimajohdot Yhteensä Liiketoiminnan muut kulut, Vuokrat Vieraat urakat, työsuoritukset ym Muut Yhteensä

17 FINGRID OYJ 17 (26) 7. Rahoitustuotot ja -kulut, Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä 762 Osinkotuotot omistusyhteysyrityksiltä Osinkotuotot muilta Korko- ja muut rahoitustuotot saman konsernin yrityksiltä Korko- ja muut rahoitustuotot muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut saman konsernin yrityksille Korkokulut ja muut rahoituskulut, muille Yhteensä Satunnaiset erät, Satunnaiset tuotot / konserniavustus tytäryhtiöiltä Satunnaiset kulut / konserniavustus tytäryhtiölle Yhteensä Tilinpäätössiirrot, Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus Verot, Tuloverot tilikaudelta Laskennallisen verosaamisen muutos 212 Laskennallisen verovelan muutos Yhteensä Satunnaisten erien verovaikutus Konserni Emoyhtiö 11. Aineettomat hyödykkeet, Liikearvo Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot Kirjanpitoarvo Kertynyt poistoero Poistoeron lisäys Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Siirrot erien välillä 32 Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot Vähennysten suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot Kirjanpitoarvo Kertynyt poistoero Poistoeron vähennys Poistoeron lisäys Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus

18 FINGRID OYJ 18 (26) Konserni Emoyhtiö 12. Aineelliset hyödykkeet, Maa-alueet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno Siirrot erien välillä -1 Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot Vähennysten suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot Kirjanpitoarvo Kertynyt poistoero Poistoeron lisäys Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus Koneet ja kalusto Hankintameno Siirrot erien välillä -31 Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot Siirrot erien välillä Vähennysten suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot Kirjanpitoarvo Kertynyt poistoero Siirrot erien välillä 0 - Poistoeron lisäys Poistoeron vähennys Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus Voimajohdot Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot Vähennysten suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot Kirjanpitoarvo Kertynyt poistoero Poistoeron lisäys Poistoeron vähennys Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kirjanpitoarvosta tuotannollisten koneiden ja laitteiden osuus,

19 FINGRID OYJ 19 (26) Konserni Emoyhtiö 13. Sijoitukset, Osuudet saman konsernin yrityksistä Hankintameno Vähennykset Hankintameno Osuudet omistusyhteysyrityksistä Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Osakkuusyritysten poistamaton liikearvo Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno Lisäykset Hankintameno Yhteensä Omistusosuus-% Kirjanpitoarvo Oma Tilikauden Osakkeet ja osuudet ,1000 Konserni Emoyhtiö Konserni Emoyhtiö pääoma tulos Tytäryhtiöosakkeet: Fingrid System Oy, Helsinki 100,0 100, Fingrid Varavoima Oy, Helsinki 100,0 100, Fingrid Verkko Oy, Helsinki 100,0 100, Omistusyhteysyritykset: EL-EX Sähköpörssi Oy, Helsinki 50,0 50, Porvoon Alueverkko Oy, Porvoo 33,3 33, Asunto-Osakeyhtiö Lappeentie 22, Imatra 29,8 29, Muut osakkeet Yhteensä Konserni Emoyhtiö 14. Saamiset saman konsernin yrityksiltä, Pitkäaikaiset: Lainasaamiset Lyhytaikaiset: Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä, Pitkäaikaiset: Lainasaamiset Lyhytaikaiset: Myyntisaamiset Siirtosaamiset Yhteensä Siirtosaamiset, Korot ja muut rahoituserät Verot Arvonlisävero Myynnin ja ostojen jaksotukset Muut Yhteensä

20 FINGRID OYJ 20 (26) Konserni Emoyhtiö 17. Siirtosaamisiin sisältyvät kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset lainojen liikkeeseenlaskemisesta, Järjestelypalkkiot Pääoma-alennukset Yhteensä Oma pääoma, Osakepääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto Voitto edellisiltä tilikausilta Osingonjako Voitto edellisiltä vuosilta Tilikauden voitto Pääomalainat Pääomalainat Oma pääoma Omasta pääomasta jakokelpoisia varoja Osake- Osakkeista Äänistä määrä Emoyhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti: kpl % % Osakesarja A ,49 83,32 Osakesarja B ,51 16,68 Yhteensä ,00 100,00 A-sarjan osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kolmella äänellä ja B- sarjan osake yhdellä äänellä. B-sarjan osakkeilla on etuoikeus osinkoon yhtiöjärjestyksessä säädetyllä tavalla. Vuosina tämä osinko on 6,49 % osakkeen merkintähinnasta. Osake- Osakkeista Äänistä määrä Emoyhtiön osakkeenomistajat ryhmittäin: kpl % % Julkiset yritykset ,08 33,44 Yksityiset yritykset ,08 33,44 Julkisyhteisöt ,33 16,44 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset ,51 16,68 Yhteensä ,00 100,00 Osake- Osakkeista Äänistä määrä Emoyhtiön osakkeenomistajat: kpl % % Fortum Power and Heat Oy ,08 33,44 Pohjolan Voima Oy ,08 33,44 Suomen valtio ,33 16,44 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma Sampo ,48 5,55 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,53 4,68 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 150 4,51 2,01 Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjola 75 2,26 1,00 Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola 75 2,26 1,00 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo 54 1,62 0,72 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 50 1,50 0,67 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola 35 1,05 0,47 Teollisuusvakuutus Oy 25 0,75 0,33 Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola 12 0,36 0,16 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 6 0,18 0, ,00 100,00

21 FINGRID OYJ 21 (26) Konserni Emoyhtiö Emoyhtiön pääomalainat, Pääomalainaehtoinen debentuurilaina Pääomalainaehtoinen debentuurilaina Osakeyhtiölain 5 luvun 1 :n mukainen pääomalaina, jonka pääoma, korko ja muu hyvitys saadaan maksaa yhtiön purkautuessa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella. Pääomalainaehtoinen debentuurilaina 1997 Laina erääntyy , mutta on mahdollista maksaa yhtiön näin päättäessä takaisin ja kurssiin 100%. Kuponkikorko on 6,8 % p.a saakka, minkä jälkeen korko on kuuden kuukauden Euribor + 1,9 % saakka. Tämän jälkeen kuponkikorko on kuuden kuukauden Euribor + 2,9 %. Pääomalainaehtoinen debentuurilaina 1999 Laina erääntyy , mutta on mahdollista maksaa yhtiön näin päättäessä takaisin ja kurssiin 100%. Kuponkikorko on 6,388 % p.a saakka, minkä jälkeen korko on kuuden kuukauden Euribor + 2,28 % saakka. Tämän jälkeen kuponkikorko on kuuden kuukauden Euribor + 3,28%. Pääomalainat ovat julkisesti noteerattuja ja rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy:n arvo-osuusjärjestelmään. Konserni Emoyhtiö 19. Tilinpäätössiirtojen kertymä, Kertynyt poistoero suunnitelman mukaisista ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotuksesta Pakolliset varaukset, Pakolliset varaukset Pakollisten varausten lisäys Pakolliset varaukset Konserni Emoyhtiö 21. Laskennalliset verovelat ja -saamiset, Laskennalliset verosaamiset Jaksotuseroista 212 Laskennalliset verovelat Tilinpäätössiirroista Yhteensä Konserni Emoyhtiö 22. Joukkovelkakirjalainat, Kotimaiset: eräpäivä JVK I/ ,50 % JVK II/ ,00 % Kansainväliset: FIM ,75 % FIM ,20 % EUR kuponkikorkoinen USD vaihtuvakorkoinen EUR ,50 % EUR ,25 % JPY ,84 % CHF ,00% JPY ,00% USD ,21% EUR korkorakennelma JPY ,01% Joukkovelkakirjalainat, pitkäaikaiset yhteensä Joukkovelkakirjalainat, lyhytaikaiset yhteensä Yhteensä

22 FINGRID OYJ 22 (26) Konserni Emoyhtiö 23. Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua, 1000 Rahalaitoslainat Joukkovelkakirjalainat Yhteensä Lyhytaikaiset lainat, Joukkovelkakirjalainat Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen lyhennykset Yritystodistukset (kansainväliset ja kotimaiset) Yhteensä Velat saman konsernin yrityksille, Lyhytaikaiset: Ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä Velat omistusyhteysyrityksille, Lyhytaikaiset: Ostovelat Yhteensä Siirtovelat, Pitkäaikaiset: Myyntitulojen jaksotus Lyhytaikaiset: Korot ja muut rahoituserät Palkat ja henkilösivukulut Myynnin ja ostojen jaksotukset Muut Yhteensä Pantit, kiinnitykset ja vastuusitoumukset, Leasingvastuut (autot) Tulevan vuoden leasingmaksut Myöhemmin Muut vastuusitoumukset Annettu takaus konserniyrityksen puolesta Annettu takaus omistusyhteysyrityksen puolesta Muut takaukset Yhteensä Konserni Emoyhtiö Muut taloudelliset vastuut Sähkön ostositoumukset, TWh 1,1 1,1 - - Pääosa sitoumuksista kohdistuu vuosille Pisimmillään sitoumukset ulottuvat vuoteen 2004.

23 FINGRID OYJ 23 (26) 29. Johdannaissopimukset, 1000 Konserni Emoyhtiö Johdannaissopimukset on arvostettu markkinahintaan tilinpäätös- Markkina- Nimellis- Markkina- Nimellishetkellä ja niistä syntyvä nettokassavirta on laskettu nykyarvoksi. arvo arvo arvo arvo Korko- ja valuuttajohdannaiset Valuutanvaihtosopimukset Valuuttatermiinit Koronvaihtosopimukset Yhteensä Sähköjohdannaiset Konserni Emoyhtiö Markkina- Nimellis- Markkina- Nimellisarvo arvo arvo arvo Sähkötermiinit, Nord Pool Sähkötermiinit, muut Yhteensä Riskienhallinta Rahoitusriskien hallinta Fingrid Oyj:n hallitus hyväksyy vuosittain rahoituspolitiikan, joka määrittelee toimintalinjat emoyhtiön ulkoiselle rahoitukselle, sijoitustoiminnalle ja riskienhallinnalle huomioiden konsernin liiketoimintaympäristö mahdollisimman hyvin. Fingridin tavoitteena on suojautua rahoitusmarkkinoiden heilahteluilta mahdollisimman kattavasti. Yhtiöllä on pitkän aikavälin hajautettu velkasalkku, jossa valuuttariskit on pyritty eliminoimaan ja korkoriskit on suhteutettu yhtiön tariffiperiodiin. Likviditeettihallinta Kassavarat pyritään pitämään liiketoimintaan nähden riittävällä tasolla. Lisäksi lyhytaikaisen velan eli alle 12 kuukauden aikana erääntyvien velkojen katteena on aina kassavaroja ja nostamattomia sitovia luottolupauksia rahoituslaitoksilta riittävä määrä eli yli 100 %.Sijoitukset tehdään hajautetusti hyvän luottokelpoisuusluokituksen omaaviin arvopapereihin ja yksittäisille vastapuolille on olemassa rajoituksia. Valuuttariski Yhtiön periaatteena on suojautua kaikilta valuuttariskeiltä ja se ei pidä avoimia positioita. Velkasalkun ja liiketoiminnasta aiheutuvien valuuttariskien suojaamiseksi yhtiö voi käyttää eri johdannaisinstrumentteja kuten valuuttafutuureja, valuuttatermiinejä, valuuttaoptioita ja valuutanvaihtosopimuksia. Kyseiset sopimukset on edellä olevassa liitetietojen kohdassa arvostettu markkina-arvoon tilinpäätöshetkellä siten että niistä syntyvä nettokassavirta on laskettu nykyarvoksi. Korkoriski Yhtiön periaatteena on suhteuttaa liiketoiminnasta syhtyvä tariffitulojen kassavirta korkokulujen kassavirtaan. Tämä tehdään siten että yhtiön hallitus hyväksyy kunakin vuonna oman ja vieraan pääoman yhteenlasketulle duraatiolle vaihteluvälin jota operatiivinen rahoitustoiminto noudattaa ja raportoi säännöllisesti yhtiön hallitukselle. Yhtiö suojautuu korkojen heilahteluilta tekemällä korkofutuureja, korkotermiinejä, korko-optioita ja koronvaihtosopimuksia. Kyseiset sopimukset on edellä olevassa liitetietojen kohdassa arvostettu markkina-arvoon tilinpäätöshetkellä siten että niistä syntyvä nettokassavirta on laskettu nykyarvoksi. Vastapuoliriski Yhtiöllä on vastapuoliriskiä johdannaissopimusten lisäksi sijoituksista. Yhtiö tekee johdannaisia vain hyvän luottokelpoisuusluokituksen omaavien vastapuolten kanssa ja jokaiselle yksittäiselle vastapuolelle on olemassa rajoituksia. Lisäksi yhtiö vaatii jokaiselta vastapuoleltaan International Swap Dealers Associationin (ISDA) raamisopimusta ennen johdannaiskauppojen aloittamista. Vastapuoliriskejä arvioidaan säännöllisesti ja niistä raportoidaan yhtiön hallitukselle. Häviösähköhankintariski Yhtiön periaatteena on suhteuttaa häviösähköhankinta yhtiön tariffiperiodiin. Yhtiö suojaa häviösähköhankintaansa pörssituotteilla ja kahdenkeskisillä sopimuksilla. Kahdenkeskiset hankintasopimukset kilpailutetaan. Kyseiset sopimukset on edellä olevassa liitetietojen kohdassa arvostettu markkina-arvoon tilinpäätöshetkellä vallitsevaan markkinahintaan. 30. Vireillä olevat valitukset Energiamarkkinavirastossa on vireillä valitus rajajohtokapasiteettia koskevasta varaussopimuksesta.

24 FINGRID OYJ 24 (26) 31. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen Tasevastuun hoito Energiamarkkinaviraston päätöksen mukaan Fingrid Oyj:n tulee eriyttää valtakunnallisen tasevastuun hoitoon liittyvä toiminta muista liiketoiminnoista sähkömarkkinalain 7 luvun mukaisesti. Konserniin kuuluvan Fingrid System Oy:n valtakunnallisen tasevastuun hoitoon liittyvän toiminnan tuloslaskelma on johdettu Fingrid System Oy:n kirjanpidosta. Tuotot ja kulut on jaettu eriytettävälle toiminnalle aiheuttamisperiaatteella. Käyttöomaisuuden poistot on laskettu konsernissa noudatettavien periaatteiden mukaisesti. Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin vuoden aikana oli 10. Sijoitetun pääoman tuotto oli -0,5 prosenttia. ERIYTETTY TASEVASTUUN HOITO TULOSLASKELMA, LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO Verkkotoiminta Emoyhtiön, Fingrid Oyj:n, tuloslaskelma ja tase vastaavat olennaisilta osiltaan verkkotoimintaa. Verkkoliiketoimintaan on katsottu kuuluvan järjestelmävastuun hoito. Sähkön tuotanto Konsernissa sähkön tuotanto on eriytetty omaksi yhtiöksi Fingrid Varavoima Oy:öön, jonka tilinpäätös on saatavissa.

25 FINGRID OYJ 25 (26) HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS Konsernin omasta pääomasta on konsernitaseen mukaan jakokelpoisia varoja euroa ja Fingrid Oyj:n omasta pääomasta taseen mukaan ,60 euroa. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että - osinkoa maksetaan yhtiöjärjestyksen 5 :n mukaisesti 2 183,08 euroa osakkeelta, yhteensä ,00 euroa - voittovarojen tilille jätetään ,60 euroa. Helsingissä 15. päivänä helmikuuta 2001 Tapio Kuula Taisto Turunen Timo Rajala puheenjohtaja 1.varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja Juhani Ahava Timo Karttinen Timo Pekkarinen Juhani Pohjolainen Timo Toivonen toimitusjohtaja TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Tilinpäätös tilikaudelta 2000 on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä. päivänä helmikuuta 2001 SVH Pricewaterhouse Coopers Oy KHT-Yhteisö Henrik Sormunen, KHT

26 FINGRID OYJ 26 (26) KIRJANPITOKIRJAT Tekniikka Säilytystapa Tasekirja Tase-erittelyt Sidottuna Varsinainen kirjanpito Unic/laskenta Tuloslaskelma ja tase Atk-tulosteena Päivä- ja pääkirja - " - Apukirjat Kassakladi Analyste/kassajärjestelmä Atk-tulosteena Saatavareskontra Unic/laskenta - " - Ostoreskontra Unic/laskenta - " - Lainakirjanpito WM-Data Atk-tulosteena Palkkakirjanpito Unic/palkanlaskenta - " - Varastokirjanpito Excel-taulukkolaskenta Atk-tulosteena Käyttöomaisuus Unic/käyttöomaisuuslaskenta - " - Vastuut Manuaalikortisto Ennakkokortisto Manuaalikortisto TOSITELAJIT 10 Kassatositteet 11 Pankkitositteet 15 Palkat 20 Ostolaskut 22 Ostoreskontran suoritukset 30 Myyntilaskut 33 Myyntireskontran suoritukset 34 Myyntireskontran suoritukset, viitepankkisiirrot 40 Muistiotositteet 41 Kustannussiirrot 50 Rahoitustapahtumat 90 Laskennalliset sosiaalikulut 96 Avustavat kuukauden tilinpäätösviennit / rahoitus 97 Avustavat kuukauden tilinpäätösviennit / muut 99 Tilinpäätösviennit

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

FINGRID Y-tunnus Finextra

FINGRID Y-tunnus Finextra 10.2.2017 1 (12) FINGRID Y-tunnus 1506926-2 Finextra FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS 01.01.2016-31.12.2016 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1 (28) FINGRID OYJ 11.2.2002. Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ

1 (28) FINGRID OYJ 11.2.2002. Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ FINGRID OYJ 11.2.2002 1 (28) Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ TILINPÄÄTÖS 1.1.2001-31.12.2001 FINGRID OYJ 2 (28) Sivu Sisällysluettelo 2 Hallituksen toimintakertomus 3-6 Konsernituloslaskelma 7 Konsernitase

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/2003 7-9/2002 1-9/2003 1-9/2002 2002 Liikevaihto 683,0 611,1 2 054,4 1 974,9 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1,2 0,1-1,1

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot