Asemakaavan selostus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asemakaavan selostus"
  • Leo Aho
  • 2 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 HOLLOLA Asemakaavan selostus Salpakankaan (01) kunnanosa Kortteleita 205, 206, 208, 209, 210, 211, 215 ja korttelin 216 tonttia 1 sekä katu- ja torialueita koskeva asemakaavan muutos. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 205, 206, 208, 211, korttelin 216 tontti 1 sekä katu- ja torialuetta. Vireilletulo: Tekninen lautakunta: Kunnanhallitus: Hollolan valtuusto:

2 2 1.2 Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee kuntakeskuksen liikerakentamisen keskeisellä alueella. Suunnittelualue sijoittuu pääosin Terveystien, Kansankadun ja Keskuskadun rajaamalle alueelle. Keskuskadun eteläpuolelta kaavamuutosalueeseen kuuluu Hämeenlinnantien ja Kansankadun kulmassa oleva tontti. 1.3 Kaavan tarkoitus Kaavoitustehtävänä on laatia keskustan täydennysrakentamisen mahdollistava asemakaava. Asemakaavassa pyritään ratkaisemaan keskustan kaupallisen- ja asuntorakentamisen kokonaisuus sekä pysäköinti, huolto- ja kevyenliikenteen ratkaisut. Kaavoituksen tavoitteena on Hollolan kuntakeskuksen kehittäminen luomalla nykyaikainen liikepaikkatarjonta alueella jo oleville sekä uusille kaupanalan toimijoille ja näin parantaa keskustan palvelutarjontaa. Keskustan korjaus- ja täydennysrakentamisen keinoin on mahdollista luoda riittävän suuri ja yhtenäinen kokonaisuus, joka on houkutteleva niin nykyisille kuin uusillekin yrityksille ja asukkaille. Kaava on laadittu Hollolan kunnan maankäyttöpalveluissa Hollolassa Maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela

3 3 1.4 Selostuksen sisällysluettelo HOLLOLA Asemakaavan selostus Kaava-alueen sijainti Kaavan tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan keskeinen sisältö Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Alueen suunnitteluhistoria Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet Suunnittelun tarve yleisesti Kunnan asettamat tavoitteet Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Asemakaavaratkaisun perusteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne ja aluevaraukset Mitoitus Asemakaavaratkaisun vaikutukset Nimistö Asemakaavan toteutus Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Asemakaavamuutoksen seurantalomake 2. Ote maakuntakaavasta Ote osayleiskaavasta Ote ajantasa-asemakaavasta 5. Kuvia alueelta, kesä Julkiset palvelut 7. Kunnan maanomistuskartta 8. Johtokartta 9. Joukkoliikenne 10. Kaistajärjestelyt, Kansankatu Keskuskatu 11. Kevyen liikenteen väylät 12. Melukartat 13. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14. Asemakaavan muutoskartta 15. Havainnekuvat 16. Kunnallistekniset rakennuskohteet

4 4 2 TIIVISTELMÄ 2.2 Kaavaprosessin vaiheet - Asemakaavan muutosalueelle ovat hakeneet kaavamuutosta Hämeenmaan kiinteistöt Oy, YIT Rakennus Oy valtakirjalla, MK Finland1 Oy sekä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä MRL 62:n ja MRA 30 :n mukaisesti Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville Kunnanhallitus esittää asemakaavan muutoksen valtuuston hyväksyttäväksi keväällä Hollolan valtuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen ( 30). 2.3 Asemakaavan keskeinen sisältö Alueella on olemassa liike- ja toimistotilojen rakennusoikeutta voimassaolevissa asemakaavoissa k-m2, josta käyttämätöntä rakennusoikeutta on noin 6,4 %. Kokonaisrakennusoikeutta alueella on yhteensä k-m 2, josta käyttämätöntä rakennusoikeutta on noin 15,4 %. Kaavamuutosalueelle on suunniteltu uutta kauppakeskusta, jonne tulee hypermarketeille sekä muille liike- ja toimistotiloille tiloja yhteensä noin k-m2. Liiketilojen päälle tulee kolme kerrostaloa, joiden yhteenlaskettu kerrosala on noin 5600 k-m2. Nykyinen autojen paikoitusalue (LPA) tulee osaksi liikekeskusta. Nykyisen kauppakeskus Kompassin tilajakauma tulee muuttumaan ja Kompassi tulee olemaan osa uutta kauppakeskusta. Kauppakeskuksen alle tulee yhtenäinen pysäköintilaitos noin autolle. Keskuskadun ja Kunnanviraston väliin jäävään kortteliin tulee liiketilaa ensimmäiseen kerrokseen ja kaksi kerrostaloa liiketilojen päälle. Keskuskadun eteläpuolelta kaavamuutosalueeseen kuuluu Hämeenlinnantien ja Kansankadun kulmassa oleva tontti, jolle tulee liiketilaa ensimmäiseen kerrokseen ja kaksi kerrostaloa liiketilojen päälle. Kauppakeskuksen nykyisistä rakennuksista puretaan ns. Apteekintalo, Keskuskadun pohjoispuolinen rakennus Keskuskadun ja Kansankadun kulmasta sekä ABC liikenneasema. Kompassia ja ns. Helmipankintaloa (ent. Kunnari) uudistetaan ja ne yhdistetään osaksi kauppakeskusta. 2.4 Asemakaavan toteuttaminen Kunta toteuttaa alueen kunnallistekniikan ja katu-, tori- ja kevyen liikenteen alueet. Kunta tekee kaavoitus- ja maankäyttösopimukset jokaisen kaavamuutoksen hakijan kanssa. Kiinteistönomistajat vastaavat syntyvistä kustannuksista yhteisesti kaavamuutoksesta saamansa arvonnousun mukaisesti. Maankäyttösopimukset toteutusaikatauluineen tulee olla kaikkien osapuolten hyväksymät ennen kuin asemakaavamuutos on hyväksymiskäsittelyssä. Maankäyttösopimuksessa kunta ja maanomistaja sopivat asemakaavaehdotuksen mukaisesta sopimuksen kohteen toteuttamisesta ja maanomistajan osuudesta kaavamuutosaluetta palvelevan yhdyskuntarakentamisen kunnalle aiheuttamiin ja aiheutuviin kustannuksiin edellyttäen, että asemakaavamuutos saa lainvoiman. Asemakaavamuutosalueen kiinteistöt sopivat kaavamuutosalueen toteutuksen yhteisjärjestelystä. Yhteisjärjestely toteutetaan MRL:n 164 :n edellyttämällä tavalla yhteisjärjestelysopimuksella, ellei toisin erikseen sovita. Yhteisjärjestelysopimuksessa sovitaan pysäköintilaitoksen ja yleisten alueiden mm.

5 5 kauppakeskuksen sisällä olevien jalankulkualueiden käytöstä, rakentamisesta, ylläpidosta sekä järjestelystä aiheutuvien kustannusten jakoperusteista ja suorittamisesta. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaavamuutosalue sijaitsee Salpausselän lakitasanteella, joka on alun perin ollut männikköistä kangasta ja rinteet kuusikkoisia metsäalueita. Suurin osa keskustan alueesta on rakennettua, ja alkuperäisestä metsäkasvillisuudesta on jäljellä vain muutama puu torilla. Keskusta-alueen kasvillisuus koostuu valtaosin puu- ja pensasistutuksista. Kaava-alueeseen kuuluu Kompassin liikerakennus sekä Torikujan, Kauppakujan ja Kansankadun väliin jäävä paikoitusalue, jonka ympärillä ovat ns. Apteekintalo ja Keskuskadun pohjoispuolinen liikerakennus Keskuskadun ja Kansankadun kulmasta ja ns. Helmipankintalo (ent. Kunnari). Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu tori ja sen molemmin puolin olevat julkisen hallinnon ja palvelujen rakennukset, kunnanvirasto ja kirjasto. Pääosa kuntakeskuksesta on rakennettu luvuilla. Kuntakeskus toimii kunnan hallinnon ja palvelujen keskuksena Luonnonympäristö Maisemarakenne ja luonnonolot Alue kuuluu Lahden selänneseudun maisema-alueeseen, jossa Salpausselät ovat maiseman hallitsevia piirteitä. Kaavamuutosalue kuuluu Hämeen viljely- ja järvimaan maisemamaakuntaan sekä maisematyypiltään I Salpausselkään. Kaavamuutosalue sijaitsee Salpakankaan lakialueella. Salpakankaan kohdalla Salpausselkä muodostaa leveän ja lakiosaltaan melko tasaisen muodostuman. Maanpinnan taso kaavaalueella vaihtelee ja korkeus tasojen välillä. Muodostuma laajenee pohjoiseen Tiilikankaan alueella sekä Kintterönsuon länsipuolella Salpakankaan teollisuusalueella. Salpausselälle tyypillisesti maalajit vaihettuvat hiekka- ja soramaalajeista eteläreunalla savija silttimaalajeihin ja pohjoisreunalla moreeniin. Kaavamuutosalue on maaperältään soraa ja hiekkaa sekä kallioperältään granodioriittia. Vesistöt ja vesitalous Salpausselkä on tärkeä vedenjakaja, jonka pohjoisosa kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen ja eteläosa pienempiin vesistöalueisiin. Kuntakeskuksen pohjoispuolella sijaitsee neljä kirkasvetistä ja karua järveä ja kaksi lähes luonnontilaista keidassuota. Neljästä järvestä vain Työtjärvi laskee harjukannaksen läpi etelään ja kuuluu Porvoonjoen vesistöalueeseen. Vähä-, Keski- ja Iso-Tiilijärvet laskevat pohjoiseen ja kuuluvat Kymijoen valuma-alueeseen. Kaava-alueella maaperä on glasifluviaalista eli jäätiköiden sulamisvesien kasaamaa hiekkaa ja soraa. Alueen maaperä on hyvin vettä läpäisevää. Pohjavesi kaavamuutosalueella on korkeustasossa eli noin 20 metrin syvyydellä maanpinnasta. Supassa kaavamuutosalueen vieressä on Salpa-Mattilan vedenottamo, joka ei ole käytössä. Tiedot Salpakankaan pohjavesialueesta (lähde: Seudullinen pohjaveden suojelusuunnitelma, vuosille , luonnos): Salpakangas on I luokan pohjavesialuetta (409852). Pinta-ala 11,5 km2 (muodostumisalueen pinta-ala 8,37) sekä antoisuus 6500 m3/d.

6 6 Maaperä ja kallioperä: Salpakankaan alue keskittyy Tiilijärven ympäristöön. Ison Tiilijärven ja Räläksuon kautta kulkevaan ruhjelaaksoon on kerrostunut karkeampaa ainesta sisältävä harju (ns. syöttöharju), jossa vedenläpäisevyys on hyvä. Ison Tiilijärven länsipuolella esiintyy pinnan alla moreenimaista ainesta, joka syvemmällä kuitenkin vaihtuu lajittuneeksi soraksi ja hiekaksi. Kintterönsuon länsipuolella on laaja moreenipeitteinen alue. Moreenia on myös Kartanonmäen lounaispuolella. Kerrospaksuus vaihtelee 5-30 metriä. Pohjaveden virtaussuunnat ja purkautuminen: Pohjaveden virtaus suuntautuu pohjavesialueen vedenottamolle ja eteläosassa hedelmätarhan alueelle. Tiilijärven vedenottamolta pumpataan ajoittain vettä Iso-Tiilijärveen järven kunnostustoimenpiteenä. Veden määrällinen ja laadullinen tila: Osassa aluetta todettu kohonneita kloridipitoisuuksia sekä määritysrajan ylittäviä MTBE-pitoisuuksia. Riskipohjavesialue. Vedenottamon mahdolliset muut tiedot: Salpa-Mattilan vedenottamo. Vedenotto v m3/d. Tiilijärven vedenottamo on suljettu Salpa-Mattilan vedenottamo ei myöskään ole tällä hetkellä käytössä. Luonnonsuojelu Kaava-alueella ei ole luonnonsuojelukohteita. Kunnanviraston pohjoispuolella, kaavamuutosalueen vieressä on virkistyskäytössä oleva suppa-alue eli Ystävyyden puisto. Suppa ja sitä ympäröivä virkistysalueeksi kaavoitettu alue on noin kahden hehtaarin laajuinen. Supan syvyys on noin 20 m. Supan pohjan korkeustaso on Puusto supan pohjalla on kuusikkoa ja kenttäkerros on mustikkatyypin kasvillisuutta. Supan yläreuna on osin kenttäkerroksestaan kulunutta männikköä Rakennettu ympäristö Väestö ja asuminen Kunnan asukasmäärä on jo pitkään ollut kasvussa. Suurin osa väestöstä asuu Salpakankaan alueella, jossa on noin asukasta. Kaavamuutosalueella ei ole asuinrakennuksia, mutta kaava-alue rajoittuu kahteen kerrostalotonttiin. Lisäksi alueen länsi- ja itäpuolella on keskustan kerrostaloalueet. Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva Kaavamuutosalueen sisäpuolelle jäävät torialue ja autojen paikoitusalue ovat kuntakeskuksen keskeinen osa, jonka ympärille valtaosa palveluista sijoittuu. Kuntakeskuksen huomattavimpia rakennuksia ovat kunnanvirasto, kirjasto ja kauppakeskus Kompassi, jotka kaikki sijaitsevat torin ympärillä. Virastotalo on vuodelta 1978 ja kirjasto on valmistunut vuonna Kauneimmat istutukset ovat kunnanviraston ympäristössä ja Kansankadun varrella. Viraston edessä olevan keskusaukion on suunnitellut Liisa Alanko Oy 1999 ja Hollolan Keskustorin Maa ja Vesi Oy Suunnittelualue koostuu pääosin 1980-luvulla rakennetuista I-II kerroksisista liike- ja toimistorakennuksista. Rakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali on tumma tai punainen tiili. Lähiympäristössä on liike- ja toimistorakennusten lisäksi useita asuinkerrostaloja ja kunnallisia palveluja, kuten koulu ja terveysasema. Keskusta-alueen ympärille on syntynyt myös pientalorakentamista. Liitteenä ovat kuvat keskustan nykyisistä rakennuksista ja aukioista sekä viistokuvat alueesta lähialueineen kesältä 2011 (liite 5). Palvelut Kaupalliset palvelut Alueen kaupallisia palveluja käyttävät lähialueen asukkaiden lisäksi muiden kunnan osien asukkaat ja edullisen liikenteellisen sijainnin vuoksi myös kunnan ulkopuolelta tulevat asiakkaat. Kaavamuutosalueelle sijoittuu suuri osa kuntakeskuksen yksityisistä palveluista. Alueelta löytyvät mm. apteekki, posti, huoltoasema, kaksi pankkia ja kaksi päivittäistavarakauppaa, useita erikoisliikkeitä, kahviloita ja ravintoloita.

7 7 Hollolan ostovoimaa valui kunnan ulkopuolelle päivittäistavarakaupassa vuonna 2010 noin 42 % ja erikoiskaupassa vuonna 2009 noin 54 %. Mikäli tavoitteeksi asetettaisiin kysynnän ja tarjonnan tasapaino, tarvittaisiin Hollolaan jo nykytilanteessa lisää liiketilaa päivittäistavarakauppaan noin k-m2 ja erikoiskauppaan noin k-m2. Julkiset palvelut Kaavamuutosalueella on kirjasto ja kunnanvirasto. Kaavamuutosalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat terveysasema, liikuntahalli, jäähalli, Heinsuon urheilukeskus, kirkko ja seurakuntakeskus, yläaste, lukio sekä Salpakankaan koulu, jossa on ala-aste ja päiväkoti. Hollolan seurakunnan uusi kirkko, Sovituksenkirkko ja seurakuntakeskus valmistui vuonna 2010 Keskuskadun, Tiilijärventien ja Valtatie 12:n rajaamalle tontille. Hollolan kuntakeskustan julkiset palvelut on esitetty liitekartalla (liite 6). Virkistys Kuntakeskuksen ympäristössä on hyvät virkistysmahdollisuudet. Alueelta on Tiirismaalle ja Lahden urheilukeskukseen asti ulottuva laaja ulkoilu- ja latuverkosto. Kuntakeskuksen virkistysalueet ja Tiirismaan virkistysalueen, Läntinen Salpausselän virkistysalue, yhteenlaskettu joiden pinta-ala on noin 600 ha. Alueelle on rakennettu laaja ulkoilu- ja latuverkosto, joka on yhteydessä Tiirismaan ja Lahden ulkoilureitteihin. Em. virkistysalueet sijoittuvat keskusta-alueen pohjoispuolelle noin 200 metrin päähän kaavamuutosalueesta. Kaava-alueelta on hyvät yhteydet Kuntoilijankujaa pitkin virkistysalueelle. Terveystien alitse on alikuku niin että kaava-alueelta pääsee kevyen liikenteen reittiä pitkin virkistysalueelle sekä Heinsuon urheilukeskukseen, jonka alueella on monipuolinen urheilutarjonta sekä jäähallille, uimahallille ja liikuntahallille. Vähä-Tiilijärven rannalla on kunnan uimaranta. Kaava-alueelta uimarantaan on matkaa noin 800 metriä. Läheinen suppa ei ole kuntalaisten virkistyskäytössä koska se ei maaston muotojen vuoksi sovellu virkistyskäyttöön. Suppa on hyvin jyrkkärinteinen. Suppa nykyisessä muodossaan on myös alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä vähentävä tekijä. Liikenne Hollolan keskustan liikenneverkko rakentuu kokoojakatuina toimivien Kansankadun, Terveystien, Tiilijärventien ja Keskuskadun muodostaman kehän ympärille. Hollolan kuntakeskus sijoittuu valtatie 12 pohjoispuolelle Kansankadun ja Keskuskadun liittymään. Alueen liittymät ovat valo-ohjaamattomia lukuun ottamatta Hämeenlinnantien liittymiä ja Keskuskadun ja Kansankadun liittymää. Alueen katuverkko on suurimmaksi osaksi 1+1 kaistainen. Kansankatu on kuitenkin pohjoisesta etelään päin kaksikaistainen ja etelästä pohjoiseen mentäessä Kansankatu muuttuu kaksikaistaiseksi Kansankujan liittymän jälkeen. Hollolan kunnassa suurin osa matkoista tehdään henkilöautolla (61 %). Keskimäärin neljäsosa matkoista tehdään käyttämällä kevyttä liikennettä ja joukkoliikenteen osuus on 5 % kaikista matkoista. Muiden kulkumuotojen osuus on 8 %. (Lahden seudun liikennetutkimus 2010) Joukkoliikenne Hollolan ja Lahden välillä liikkuu arkisin 166, lauantaisin 130 ja sunnuntaisin 68 vuoroa. Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelman mukaan Hollolan kuntakeskuksessa pyritään tarjoamaan korkeamman tavoitetason mukainen palvelutaso. Tämä tarkoittaa sitä, että joukkoliikenteen tavoitteena on tarjota todellinen vaihtoehto henkilöautolle ja sen kulkumuotoosuutta pyritään kasvattamaan. Tavoitteena on, että lähes kaikki matkat voitaisiin tehdä joukkoliikenteellä eikä ajankäyttöä tarvitsisi päiväaikaan sovittaa joukkoliikenteen aikatauluihin. Lisäksi joukkoliikennepysäkille tulisi olla korkeintaan 400 metrin matka linnuntienä.

8 8 Alueen eteläreunassa Hämeenlinnantien, valtatie 12, varressa on vakio- ja pikavuoropysäkki, jonka kautta kulkee kaikki Tampereen ja Hämeenlinnan suuntaan ja Riihimäen suuntaan kulkevat valio- ja pikavuorolinjat. Pika-vuoroyhteyksiä on tätä kautta useisiin kaupunkeihin, Lahden lisäksi Hämeenlinnaan, Turkuun ja Tampereelle sekä Hollolan länsipuolella oleviin seudullisiin keskuksiin; Hämeenkoski, Kärkölä ja Lammi. Valtatien pysäkki sijaitsee Hollolan kuntakeskuksen kohdalla valtatien varressa muutaman sadan metrin päässä kaava-alueesta. Liitteessä 9 on esitetty Päijät-Hämeen alueen nykytilanteen palvelutaso. Liitteessä on erillinen kuva Lahden ja Hollolan kuntakeskuksen ja ns. ympyrälinjan, Hollolan keskusta-kirkonkylä- Messilä-Lahti linjasta. Liitteen toisessa kuvassa on joukkoliikenne yhteydet Hollolan kunnan alueelta keskustaan sekä lähimpiin kuntakeskuksiin Hämeenkoskelle ja Kärkölään. Kevytliikenne Hollolan kevyen liikenteen verkon keskeisimmät yhteydet ovat pohjois-eteläsuuntainen Kuntoilijankuja ja itä-länsisuuntainen Hollolanraitti. Lisäksi kaikilla keskustan kaduilla on molemmin puolin kevyen liikenteen väylät. Pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen yhteys on akseli Hämeenlinnantien eteläpuolisista kouluilta keskustaan ja Terveystien pohjoispuolisiin ulkoilu- ja liikuntapalveluihin sekä yläkoululle. Yhteys palvelee myös kuntakeskuksen eteläpuolisilta asuntoalueilta. Hollolanraitti on pääsääntöisesti yhteys länsija itäpuolisista asuntoalueilta liikekeskukseen. Lisäksi niin idästä kuin lännestä keskustaa voi lähestyä Terveystien ja Kansankadun varressa olevia kevyen liikenteen väyliä. Nykyiset kevyen liikenteen reitit risteävät ajoneuvoliikenteen kanssa Kansankadulla Hollolanraitin kohdalla. Lisäksi kevyt liikenne risteää tasossa Terveystien ja Keskuskadun liittymässä. Terveystien ali on myös alikulku Terveystien pohjoispuolelle. (liite11) Huoltoliikenne Nykytilanteessa Kompassin kauppakeskuksen huolto hoidetaan suurelta osin Kirjakujan kautta. Torin huoltoliikenne tapahtuu Torikujan kautta. Pysäköinti Alueen pysäköintipaikoista osa on maanpäällisiä pysäköintipaikkoja. LPA korttelissa 215 on 160, torin eteläreunassa 6, Kompassin takan 12 ja kunnanviraston pihalla 8 autopaikka. Maanalaisia pysäköintipaikkoja on 319 kpl liikerakennuksen alla korttelissa 210. Tekninen huolto Kuntakeskuksen alue on liitetty Lahti Energian ylläpitämään kaukolämpöverkkoon. Alueella on toimiva kunnallistekniikka ja vesihuolto (liite 8). Hulevedet Alueen runkohulevesiviemärit kulkevat Kuntoilijankujan ja Kansankadun alla viettäen etelään valtatien 12 eteläpuolelle (liite 10). Kuntoilijankujan alla kulkeva hulevesiviemäri purkaa hulevedet maastoon Vanhatalontien eteläpuolella Vanhatalossa. Kansankadun hulevesiviemäri kulkee Keskuskatua valtatien 12 eteläpuolelle ja purkaa hulevedet maastoon Hedelmätarhassa (liite 8). Vesihuolto Alueen vesihuollon runkolinja sijaitsee Kuntoilijankujalla pohjois- eteläsuunnassa. Kirjaston ja Kompassin välillä Nuottikujalla sijaitsee myös vesihuoltolinja, johon mm. Kompassin jätevesiviemäri on liitetty. Torin alueella sekä Torikujalla sijaitsee rakennettu vesihuoltolinja. Nykyiseltä pysäköintialueelta Kauppakujalta on vesihuoltolinja Kuntoilijankujalle. Kansankadulla on Terveystieltä Kompassiin rakennettu sprinklerivesijohto (liite 8). Kaukolämpö Kaukolämmön runkolinja sijaitsee Torikujalla itä- länsisuunnassa. Kuntoilijankujalla sijaitsee pohjois- eteläsuuntainen runkolinja (liite 8). Kaapelit Alueella sijaitsee eri operaattoreiden kaapeleita mm. Lahti Energia, DNA, Sonera ja Elisa. Kaapelit sijaitsevat mm. Torikujalla, Kauppakujalla ja Hollolanraitilla (liite 8).

9 9 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Kaavamuutosalueen eteläosassa sijaitsee huoltoasema. Huoltoaseman tontilta on puhdistettu maaperää. Valtatie 12 sijaitsee kaavamuutosalueen eteläpuolella ja kaavamuutosalueen eteläisin osa rajautuu valtatiehen. Valtatien 12 liikennemäärät Lahden seudulla ovat noin autoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen määrä noin autoa vuorokaudessa. Kuntakeskuksen kohdalla liikennemäärä on noin autoa vuorokaudessa. Valtatie 12 aiheuttaa melua kaavamuutosalueelle. Kaavamuutosalueen eteläosissa liikennemelu on noin db(a) ja aivan valtatien vieressä melu voi kohota 65 db(a) ylitsekin. Kaavamuutosalueen keskiosassa liikenteen aiheuttama melu on noin db(a) ja pohjoisosassa melu jää alle 45 db(a). [Tiedot vt 12:n liikennemääristä ja melutasoista: Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie (osuus Soramäki-Okeroinen), Yleissuunnitelma. Tiehallinto/Hämeen tiepiiri Tampere.] Hollolan kunnan kuntakeskuksen liikekorttelien asemakaavan muutoksen liittyvä meluselvityksessä on arvioitua nykytila ja ennuste tilanne Työn tarkoituksena on ollut selvittää tie- ja katuliikenteen aiheuttamat melutasot suunnittelualueella, kartoittaa kohteen mahdolliset meluntorjuntatarpeet ja antaa ohjeita jatkosuunnittelua varten. Kaavahanketta varten teetetyssä konsulttityössä tehtiin typpidioksidin ja pienhiukkasten leviämisselvitys Hollolan kuntakeskuksen liikekortteleiden asemakaavamuutoksen valmisteluun liittyen. Päästölähteinä otettiin huomioon tieliikenteen aiheuttamat pakokaasupäästöt merkittävimmillä liikenneväylillä sekä taustapitoisuus. Mallinnukset tehtiin ennustetilanteessa vuoden 2030 liikennemäärillä. Työssä tehtyjen mallinnuksien perusteella typpidioksidin keskimääräinen vuosipitoisuus on tarkastelualueella raja-arvon alapuolella. Vuosiraja-arvo ylittyy Hämeenlinnantien välittömässä läheisyydessä ja Keskuskadun ja Kansankadun risteyksessä, mutta muutoin tarkastellun tontin kohdalla pitoisuus on raja-arvon alapuolella. Typpidioksidin tuntiraja-arvon ylittyminen on epätodennäköistä tarkastelulla alueella. Mallinnuksien perusteella typpidioksidin vuorokausiohjearvo voi ylittyä Keskuskadun ja Kansankadun risteyksessä, mutta muualla pitoisuus on ohjearvon alapuolella. Tuntiohjearvoon verrannollinen pitoisuus on koko tarkastelualueella ohjearvon alapuolella. Pienhiukkaspitoisuus on selvästi vuosiraja-arvon alapuolella. Erityisesti kevään katupölyepisodin aikana alueen hiukkaspitoisuudet voivat olla mallinnettua korkeampia, mutta pitoisuuksiin on mahdollista vaikuttaa mm. kunnossapidollisin keinoin huolehtimalla katujen kastelusta ja pesusta katupölykauden aikana Maanomistus Kaavamuutosalue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Kunnan omistuksessa ovat torialue, autopaikkojen korttelialue sekä katu- ja kevyenliikenteen väylien alueet. Kunnan maanomaisuus kaavamuutosalueella on kuvattu liitteessä (liite 7). 3.2 Suunnittelutilanne Alueen suunnitteluhistoria Hollolan kuntakeskukseen laadittiin 1970-luvun alussa runkokaava. Suunnittelualue oli kooltaan 1000 ha, muodostuen Tiirismaan ja uuden, runkokaavassakin näkyneen, valtatien 12 välisestä alueesta. Salpakankaan kaavarunkotyön välittömänä tarkoituksena oli saada aikaan Salpakankaan keskusta-alueen yleispiirteinen maankäyttösuunnitelma. Tämä oli tarpeen valtatien 12 risteysjärjestelyjen selvittämiseksi, keskustan asuntoalueiden rakennuskaavojen laatimiseksi ja itse keskustasuunnittelun aloittamiseksi./1/ Kuntakeskuksen kaavarunko hyväksyttiin Kaavarungossa määriteltiin mm. valtatien 12 sijainti ja taso, pääkokoojatiet, liikekeskus, Tiilijärvien rantojen yhtenäiset rakentamattomat viheralueet, yhteydet Tiirismaan ulkoilualueille eri asuntoalueilta sekä Terveystien varteen rakennettavat julkiset rakennukset. Kaavarungon valmistuttua oli mahdollista aloittaa tarkempi suunnittelu. Ensimmäinen rakennuskaava alueelle (nyk. asemakaava) vahvistui

10 Kunnanviraston rakentamispäätös vauhditti alueen liikerakentamista. Ensimmäinen liikerakennus valmistui kunnanviraston naapuriin sen eteläpuolelle samana vuonna kuin kunnanvirasto /2/ Hollolan kuntakeskuksen runkokaavasuunnitelma on 1970-luvulle tyypillinen ruutukaava. Keskusta-alue toimii paitsi Salpakankaan ja koko Hollolan keskuksena myös Lahden läntisenä ala-keskuksena. Keskustan maankäyttö perustuu kahteen toisiaan vastaan kohtisuorassa olevaan jalankulkuakseliin, jotka yhdistävät ympäröivän asutuksen keskukseen. Pohjois-eteläsuuntaisen jalankulkutien, Kuntoilijankuja, varteen on sijoituttu pääosa keskustatoimintojen kortteleista siten, että niitä rajaavat toiselta puolen huolto- ja pysäköintialueet. Tämä keskuksen pääjalankulkuväylä yhdistää myös eteläisen koulukeskuksen pohjoiseen koulukeskukseen ja Heinsuolle tulevaan virkistyskeskukseen. Itälänsisuuntaisen jalankulkutien, Hollolanraitin, varteen sijoittuvat keskuksen pääasuntokorttelit huoltotiloineen ja pienehköjä liiketiloja sekä seurakuntakeskus, joka nykyisin on siirtynyt alueelta etelämmäs Keskuskadun ja Tiilijärventien risteykseen. /3/ Ote vuoden 1973 runkokaavasta.

11 11 Tässä ensimmäisessäkään keskustan suunnitelmassa Hollolanraitti ei jatku enää niin suoraviivaisesti keskustan läpi niin kuin Kuntoilijankuja. Kumpikin kevyen liikenteen yhteys muodostaa edelleen osan keskustan kevyen liikenteen reitistöstä. Kaavamuutosalueella sijaitsevissa rakennuksissa on toimisto- ja liiketiloja. Lisäksi alueella on pysäköintialue ja huoltoasema. Uusin rakennus on luvulla rakennettu kirjasto. Viimeksi rakennettu liikerakennus on Kompassin kauppakeskus. Kunnanviraston edessä oleva tori on uudistettu 2001 ja Hollolan tori Salpakankaan keskustasuunnittelu, Kaavarunko, Arkkitehtitoimisto KSS ja Liikennetekniikka OY, Pekka Koivuaho, Salpakangas - Männikkökankaasta Hollolan kuntakeskukseksi, Hollolan kotiseutukirja, Salpakankaan keskustasuunnittelu, Keskustan rakennuskaava, Arkkitehtitoimisto KSS ja Liikennetekniikka OY, Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset - Päijät-Hämeen maakuntakaava on vahvistettu (liite 2). - Rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa ja se on tullut voimaan Kuntakeskuksen osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa (liite 3). Osayleiskaava ei ole lainvoimainen. - Alueella on useita voimassaolevia asemakaavoja. Asemakaavat ovat vuosilta 1973, 1981, 1983, 1985, 1986, 1989, 1991, 2003 ja (ajantasa-asemakaava liite 4) - Kuntakeskuksen osayleiskaavaa varten tehdyt selvitykset: - Kuntakeskuksen luonto- ja maisemaselvitys, Enviro Oy Kuntakeskuksen osayleiskaava-alueen rakennusinventointiraportti, FM Teija Ahola Salpakankaan osayleiskaava-alueen liito-oravaselvitys, ins.tsto Paavo Ristola, Lahden ja Hollolan pohjaveden virtausmalli, Vähittäiskaupan palvelujen ja markkinoiden kehitysselvitys, Lahti-Asikkala-Heinola- Hollola-Nastola- Orimattila, , Santasalo Hankkeen aikana tehdyt selvitykset ja suunnitelmat - Hollolan kuntakeskuksen liikennesuunnittelu ja toimivuustarkastelut,2012, Ramboll Oy - Kaavahankkeiden kaupalliset vaikutukset, 2012, FCG Finnish Consulting Group - Hollolan kuntakeskuksen liikekortteleiden asemakaava-alueenmuutos, meluselvitys ja ilmanpäästöjen leviämismallinnus, 2012, Ramboll Oy - Kuntakeskushankkeen johtosiirrot, 2012, Ramboll Oy - Kuntakeskushankkeen hulevesiselvitys, 2012, Ramboll Oy - Rakennetun ympäristön kuvaus ja viistokuvaukset kaava-alueesta, kesä Alueelle tehtävien suunnitelmia havainnollistavat kuvat, Inter Arch Architecture Oy - Seudullinen pohjaveden suojelusuunnitelma vuosille , luonnos Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma, WSP 2011

12 12 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet Suunnittelun tarve yleisesti Keskustan kehittämisasia on ollut kunnassa aktiivisesti selvittelynalaisena vuodesta 2006 lähtien. Syksyllä pidettiin keskustan kehittämisestä valtuustoseminaari, minkä yhteydessä läpikäytiin Hollolan kuntakeskustan tulevaisuuden vaihtoehtoja ja valintoja. Seminaarissa tuotiin esille keskustan kehittämisen välttämättömyys, mikäli palvelujen laatua ja laajuutta halutaan nostaa nykykuluttajien edellyttämälle tasolle ja aikaansaada oleellista ostovoiman lisäystä ja kuntalaisten käyttämän rahoituksen huomattavasti parempaa kohdentumista oman kunnan palveluihin. Ilman laajempaa kehittämistoimenpidettä keskustan palveluja uhkaa hidas näivettyminen ja palveluiden siirtyminen Lahteen. Hollolasta siirtyy ostovoimaa Lahden puolelle keskustaan ja suurempiin kaupan yksiköhin eli lähinnä hypermarketteihin. Ostovoiman siirtymät ovat suurimmat koko kaupunkiseudulla. Keskeisimmät kysymykset suunnittelussa ovat liittyneet kunnanviraston ja nykyisen torialueen ongelmalliseen sijoittumiseen, keskelle rakentuvaa aluetta, nykyisen torialueen huoltoliikenteen toteutukseen, parkkipaikkojen riittävyyteen sekä keskustarakennetta jäsentävien, tulevien asuintalojen massoitteluun sekä alueen pääjalankulkuyhteyksien sovittamiseen uuteen rakenteeseen. Hankkeen osalta on syventynyt ja vahvistunut tietous muutoksen kokonaisvaltaisesta vaikutuksesta koko keskusta-alueen ilmeeseen ja keskustakuvaan. Toiminnallisuuden ja saavutettavuuden osalta syntyy merkittävää hyötyä toimijoiden kiinteän läheisen sijoittumisen osalta, mutta vastaavasti riskejä sisältyy ympäristön viihtyvyyden osalta tiiviisti rakennettujen massojen osalta. Koko keskusta-alueen samanaikainen kaavallinen tarkastelu olisi antanut enemmän mahdollisuuksia ja taannut yhtenäisemmän kokonaiskuvan, mutta toisaalta se olisi poissulkenut keskustan vääjäämättä syklisesti etenevän tarvemuutoksen; n. 10 vuoden päähän sijoittuvan tarvearvioinnin luotettavuus on heikko eikä se takaa kaavan toteutumista Kunnan asettamat tavoitteet Kunnanhallitus on kokouksessa ottanut kantaa niihin keskeisiin tekijöihin, joiden pohjalta kaavamuutosta tulee viedä eteenpäin. Nämä periaatteet on soveltuvin osin kirjattavissa seuraavasti: 1. Keskustakokonaisuus muodostaa: - julkikuvallisesti yhtenäisen, arvokkaan ja viihtyisän, - liikenteellisesti (autot / kevytliikenne / jalankulku) turvallisen ja sujuvan, - toiminnallisesti yhtenäisen ja vetovoimaisen kokonaisuuden. - riittävä tilatarjonta eri toimijoille, myös pienyritysten käyttöön 2. Hankkeen toteuttajat vastaavat: - liikenne- ja paikoitusratkaisujen suunnittelusta ja toteutuksesta liikekeskusalueella siten, että ratkaisut yhteen sovitetaan keskusta-alueella muiden vireillä olevien hankkeiden ja kokonaisuuden osalta, - asemakaavan muutoksen peruskustannuksista, - kunnallisteknisistä korvauksista 3. Liikenne- ja paikoitusratkaisut - Liikenteen ja paikoitusratkaisujen yhteyteen, turvallisuuteen, toimivuuteen ja sujuvuuteen kiinnitetään eritystä huomiota. - Joukkoliikenteen ja taksiliikenteen tarpeet ja sijoittuminen muodostuvassa uudessa keskustassa tulee tarkastella samanaikaisesti osana kokonaisuutta. - Kunta ja eri toimijat toteuttavat liikennesuunnittelua kokonaisvaltaisesti yhteisellä toimeksiannolla liikennesuunnittelijalle, kunta laajemman kokonaisuuden tarkasteluun

13 13 liittyvistä kustannuksista, ao. toimija omaan alueeseensa ja sen kytkennästä yleisiin teihin ja alueisiin liittyvistä kustannuksista. - Parkkialueratkaisut toteutetaan vähintään mitoituksella 1 autopaikka/50 kem2. - Parkkialueratkaisussa otetaan huomioon laajentamismahdollisuudet. - Hankkeessa tulee turvata nykyisten autopaikan hallitsijoiden oikeus saada autopaikka myös tulevasta paikoitustilasta. 4. Kokonaisvaltainen suunnittelu - Asemakaavan muutos on kytkettävä kokonaissuunnitteluun siten, että keskustarakentamisesta muodostuu julkikuvallisesti, liikenteellisesti ja toiminnallisesti yhtenäinen kokonaisuus. 5. Maankäyttösopimus Kunnanhallitus on lähtökohtaisesti valmis luovuttamaan asemakaavan muutoshakemuksen kohteena olevan korttelin LPA 215. Kunnanhallitus päättää erikseen kenelle tontit ollaan valmiita luovuttamaan sekä käsittelee ja hyväksyy erillisen maankäyttösopimuksen, kun asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä, mutta ennen asemakaavan hyväksymiskäsittelyä kunnanvaltuustossa. Siinä käydään läpi mm. kunnan tonttihinnoittelu ja hankkeesta muodostuvat kustannukset. 6. Yhteistyö Hankkeessa tulee kiinnittää erityistä huomiota tulevan kauppakeskuksen vetovoiman perustan kolmeen keskeiseen tekijään: keskuksen sisältöön (kaupalliset palvelut), saavutettavuuteen (hyvät auto- ja kevyenliikenteen yhteydet sekä pysäköinti) sekä puitteisiin ja asiointimukavuustekijöihin (fyysinen ja visuaalinen ympäristö), jotta luodaan pitkän tähtäimen edellytykset vetovoimaiselle ja kannattavalle liiketoiminnalle ja kuntalaisten palveluille. Mikäli alueelle muodostuu kaksi kauppakeskusta, tulee yrittäjien välisen tiiviin yhteistyön toteuttamiseen kiinnittää huomiota jo käynnistysvaiheessa markkinointi-, tapahtuma- ja teknisen huollon toimivan kokonaiskonseptin muodostamiseksi ja pitkäjänteisen, kokonaisuutta palvelevan ja lisäarvoa tuovan yhteistyömallin toteuttamiseksi. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavamuutosta asemakaavan muutosalueelle ovat hakeneet Hämeenmaan Kiinteistöt Oy, YIT Rakennus Oy, MK Finland 1 Oy ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Kunnanhallitus nimesi liikekeskustan muutoksen ohjaustoimikunnan vuosiksi Ohjaustoimikunnan viranhaltijajäseniksi nimettiin tekninen johtaja Heikki Salonsaari, maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela ja kunnanjohtaja Päivi Rahkonen ja luottamushenkilöjäseniksi Eero Virran, Tuula Kilpisen ja Matti Siirolan. Toimikunnan tehtävänä on ottaa kantaa jätettyihin kaavahakemuksiin siten, että kunnanhallituksen esittämät periaatteet tulevat mahdollisimman hyvin ja monipuolisesti täytettyä ja uuden kuntakeskustan toteuttaminen mahdollistuu. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaava-alueen sekä kaavan lähialueen maanomistajat, asukkaat ja yritykset ne, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa Kuntakeskuksen lähipalveluneuvosto Kunnan hallintokunnat: - Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä / Ympäristöterveyskeskus - Peruspalvelukeskus Oiva - rakennusvalvonta - kuntatekniikka

14 14 - vesihuoltolaitos - sivistystoimiala - sosiaali- ja terveyspalvelut - tilakeskus - kiinteistöpalvelut Viranomaiset: - Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue (Hämeen ELY-keskus) - Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri vastuualue (Uudenmaan ELY-keskus) - Päijät-Hämeen liitto - Päijät-Hämeen maakuntamuseo Muut osalliset: - Lahden seudun ympäristöpalvelut - Lakes (Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy) - Lahden seudun ympäristöpalvelut - Hollolan yrittäjät ry - Lahti Aqua Oy - Päijät-Hämeen pelastuslaitos - DNA Oy/Etelä-Suomi - Lahti Energia Oy - LE-Sähköverkko Oy Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Vireille tulo Tekninen lautakunta päätti asettaa MRL 63 :n mukaisesti osallistumis-. ja arviointisuunnitelman nähtäville sekä ilmoittaa kaavoituksen vireilletulosta niin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoa kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä välisenä aikana Hollolan kunnan yhteispalvelupiste Piipahluksessa sekä Hollolan kunnan internet-kotisivuilla. Valmisteluvaihe; asemakaavan muutosluonnos Tekninen lautakunta asetti MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti asemakaavan muutosluonnoksen ja valmisteluaineiston nähtäville varaten osallisille ja muille kunnan jäsenille mahdollisuuden osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia sekä lausua mielipiteensä asiasta nähtävänäoloaikana. Kaavaluonnoksen nähtävilläolosta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla sekä kotisivuilla. Asemakaavan muutosluonnoksen nähtävilletulosta lähetettiin kirjeet kaava-alueen sekä kaavan lähialueen maanomistajille ja asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöiden isännöitsijöille, sekä pyydettiin viranomaislausunnot. Asemakaavan muutosluonnos ja kaavan valmisteluaineisto pidettiin MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä Hollolan kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla: Kunnanviraston ollessa suljettuna oli nähtävilläoleva materiaali katsottavissa pääkirjastolla. Kaavaluonnosta koskeva yleisötilaisuus järjestettiin keskiviikkona alkaen klo Hollola-salissa. Tilaisuudessa esiteltiin kaavamuutoksen ja kauppakeskushankkeen sisältöä, vastattiin yleisön esittämiin kysymyksiin ja keskusteltuun yleisön kanssa hankkeesta. Kuntakeskuksen liikekortteleita koskevasta kaavahankkeesta järjestettiin toinen yleisötilaisuus keskiviikkona klo alkaen Hollolan yläkoulun auditoriossa.

15 15 Tässä yleisötilaisuudessa esiteltiin ensin kaavahanketta ja annettiin sitten yleisölle mahdollisuus osallistua ideapajoihin, joissa pohdittiin eri aihealueiden kautta hanketta ja tuotiin esille ajatuksia ja ideoita. Ehdotusvaihe; asemakaavan muutosehdotus Tekninen lautakunta asetti Salpakankaan (01) kunnanosan asemakaavan muutosehdotuksen MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville Kaavan muutosehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa, ilmoitustaululla ja internetissä Hollolan kunnan kotisivuilla. Kaavan muutosehdotuksesta pyydettiin viranomaislausunnot ja lähetettiin kirjeet kaava-alueen sekä kaavan lähialueen maanomistajille ja asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöiden isännöitsijöille. Muistutusten ja lausuntojen pohjalta tehdään kaavamuutosehdotukseen tarvittavat tarkistukset. Hyväksymisvaihe Tekninen lautakunta esittää asemakaavan muutoksen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi, joka esittää sen kunnanvaltuustolle. Hollolan kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan ( 30) Viranomaisyhteistyö Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Työneuvottelu asemakaavasta pidettiin Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin, työpaikka tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Päijät-Hämeen maakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa alue on merkitty keskustoimintojen alueeksi (C). (liite 2) Kuntakeskuksen osayleiskaava on hyväksytty Hollolan valtuustossa Osayleiskaavassa suunnittelualue on merkitty keskustoimintojen alueeksi (C). (liite 3) Kaupan suuryksiköiden ja liikerakentamisen lisääminen keskusta-alueella on osayleiskaavan ja maakuntakaavan mukaista. Alueella on voimassa yhteensä 10 eri asemakaavaa. Korttelit 205, 208, 209 ja 210 on merkitty kaavamerkinnöillä K, K-1 ja K-5 liike- ja toimistorakennusten korttelialueiksi. Kortteli 215 on merkitty kaavamerkinnällä LPA, autopaikkojen korttelialue. Kortteli 206 on merkitty kaavamerkinnällä YH-1 hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi. Kortteli 211 on merkitty kaavamerkinnällä YY, eli kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu torialueita, kevyen liikenteen väyliä ja Keskuskadun katualuetta. Korttelin 216 tontti 1 on merkitty kaavamerkinnällä LH, huoltoasemarakennusten korttelialue. (liite 4) Alueen lukuisten eri asemakaavamuutosten johdosta alueella on hyvin erilaisia ja eri lähtökohdista syntyneitä asemakaavoja. Alueen paremman ja yhtenäisemmän rakennutun

16 16 miljöön saavuttamiseksi on tarkoituksen mukaista uusia asemakaava keskeiseltä alueelta aikaisempaa laajempana kokonaisuutena, kuitenkin niin että alueen toteutettavuus on hallinnassa Asemakaavaratkaisun perusteet Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Kaavamuutoksen hakijoiden toimesta on kaava-alueen yrittäjille lähetetty kysely sekä heille pidettiin yleisötilaisuus 25.5., jossa oli läsnä 39henkilöä. Tilaisuudessa oli keskustelua mm. yrittäjien erilaisista tilantarpeista, tilojen vuokratasosta, parkkipaikkojen riittävyydestä ja liikekeskuksen markkinoinnin tärkeydestä. Valtuusto info koskien mm. liikekeskuksen hankkeita pidettiin kunnanvaltuutetuille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä pidetään MRL 63 :n ja MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä Kaavahankkeesta saatiin kommentit Päijät- Hämeen liitolta, Lahden kaupungin museolta, Lahti Aqualta, terveydensuojeluviranomaiselta, Kiinteistö Oy Hollolan Keskuskatu 8 hallitukselta ja kahdelta lähialueen asukkaalta. Asemakaavan muutosluonnos ja kaavan valmisteluaineisto pidettiin MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä Hollolan kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla: Kunnanviraston ollessa suljettuna nähtävilläoleva materiaali oli katsottavissa pääkirjastolla. Asemakaavan muutosluonnos ja kaavan valmisteluaineistosta on saatu lausunnot Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen alueidenkäyttöyksiköltä (ELY-keskus), Päijät-Hämeen liitolta, Päijät-Hämeen maakuntamuseolta, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymästä terveydensuojelujohtajalta, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy:ltä, Lahti Energi Oy:stä lämpöjohtajalta, Lahti Aqua Oy:stä suunnitteluinsinööriltä, DNA Oy:sltä. Lisäksi mielipiteitä tuli kirjeellä tai sähköpostina viisi kappaletta. Asemakaavan muutosehdotus pidettiin MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä Hollolan kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla: Asemakaavan muutosehdotuksesta on saatu lausunnot seuraavilta tahoilta: Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (lausunnon valmisteluun on osallistunut liikenteen osalta Uudenmaan ELY-keskus), Päijät-Hämeen liitto, Lahden seudun ympäristöpalvelut, Päijät-Hämeen maakuntamuseo (rakennuskulttuuriyksikkö), Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (terveydensuojelujohtaja), Lahti Aqua Oy (suunnitteluinsinööri), Hollolan Yrittäjät, kunnan hallintokunnilta on saatu lausunto rakennusvalvonnalta sekä sivistystoimelta. Muistutuksia tuli yhteensä viisi ja niistä kaksi on yhdistyksiltä, Hollolan ympäristöyhdistys ry:ltä ja Hollolan yläasteen vanhempainyhdistys Yty ry:ltä. Lausuntojen ja muistutusten johdosta asemakaavaa on täydennetty ja muutettu. Asemakaavan selostukseen on tehty vastaavia muutoksia. Asemakaavaehdotuksen jälkeen on saatu valmiit ja täydennetyt raportit kaupan vaikutusten arvioinnista sekä liikennesuunnitteluraportista. Selostusta on täydennetty kauppaa ja liikennettä koskevien vaikutusten arviointien osalta. Asemakaavaan on ehdotusvaiheen jälkeen tehty tarkennuksia koskien kortteleiden kerrosalaan laskettavien tilojen määrittelyä, pienliikkeeksi määriteltävän liikkeen kokoa ja kauppakäytäväksi muodostettavan alueen vähimmäiskokoa. Lisäksi maaperän pilaantuneisuus on tutkittava ennen korttelin 216 tontille 1 rakentamista. Kortteleiden 205, 208 ja 216 tontin 1 sisällä olevien rakennusalojen ja osa-alueiden merkinnät on muutettu ohjeellisiksi. Keskuskadulle sallitaan rakennettavaksi KM-kortteliin 208 kuuluva

17 17 uloke katualueen päälle. Ulokkeen kaavamerkintä noudattaa nykyistä kiinteistörajaa. Kortteliin 208 lisättiin toinen ohjeellinen itä-länsisuuntainen jalankulkuyhteys. Asemakaavaehdotuksessa korttelin 216 tontille 1 merkitty katualue on muutettu korttelin sisäiseksi ajoyhteydeksi. Asemakaavan AL-korttelin 205 rakennusoikeutta tarkistettiin. Korttelin 205 ja kunnanviraston välinen kevyen liikenteen katu nimettiin Kauppakujaksi. Yleisiä kaavamääräyksiä on myös täsmennetty. Julkisivujen laadullisten tavoitteiden toteutumiseksi on lisätty seuraava määräys; Rakennusten julkisivumateriaalien tulee olla pääasiassa lasia, punaista tai valkoista kivimateriaalia tai rappausta. Kaavan meluvaikutuksiin liittyen on lisätty seuraava määräys; KM- ja AL-kortteleiden vaikutus asuintalojen melutasoihin tulee huomioida rakennussuunnittelussa. Autopaikkojen sijoittumista koskevia määräyksiä on myös täsmennetty. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne ja aluevaraukset Asemakaava mahdollistaa kerrosaltaan k-m2 kauppakeskuksen toteuttamisen. Kauppakeskukseen on mahdollista kaupan suuryksiköiden rakentamisen lisäksi toteuttaa muita liike- ja toimistorakentamisen tiloja, sekä asuintiloja. Kauppakeskuksen rakennusoikeudesta on käytettävä asuntoihin vähintään k-m2 ja enintään k-m2. Lisäksi kortteliin 205 ja korttelin 216 tontille 1 on mahdollista rakentaa asuinrakennuksia, joiden alakerrassa on liike- ja toimistotiloja. Korttelin 205 ja korttelin 216 tontin 1 rakennusoikeus on yhteensä k-m2. Kaavaratkaisulla Hollolan keskustan rakennusoikeus lisääntyy n k-m2. Kaavan mukainen kokonaisrakennusoikeus alueelle on k-m2. Alueella on nykyisellään rakennusoikeutta yhteensä k-m2, josta on liike- ja toimistorakennusten rakennusoikeutta k-m2. Asumista tulee alueelle n k-m2. Kauppakeskuksen käytävätila ovat julkisia jalankulkuyhteyksiä. Kauppakeskuksen jalankulkuyhteyksien risteyskohdassa on torialue, joka toimii kohtauspaikkana ja erilaisten tapahtumien järjestämispaikkana. Rakennukset Rakennusten massoittelu noudattelee rakennetun ympäristön ruutukaavaperiaatetta. Kaupallisen rakenteen päälle sijoittuvat asuinrakennukset osoittavat uudistetun kuntakeskuksen sijainnin ja kokonaisuus tiivistää kaupunkirakenteen keskustassa. Massoittelulla ja julkisivujen rytmityksellä varmistetaan viihtyisän, mielenkiintoisen ja urbaanin katumiljöön toteutuminen. Tiiviisti rakentuva keskusta mahdollistaa monimuotoisen asukaspohjan, palveluiden ja kaupan integroitumisen uudistuneessa kuntakeskuksessa. Keskuskadun ja Kansankadun julkisivut on suunniteltu jaettaviksi riittävän pieniin sommittelukenttiin jonka tarkoituksena on aikaan saada inhimillinen mittakaava ja mielenkiintoinen katumiljöö istutuksineen ja viherseinineen. Kauppakeskuksen pääasialliset julkisivumateriaalit ovat teräs, lasi, metalli / puusäleiköt sekä vaalea ja punainen kivimateriaali. Asuinrakennusten pääasialliset julkisivumateriaalit ovat rapattu kivipinta poltetun tiilen eri värisävyinä, jotka ottavat kantaa olemassa olevan rakennuskannan väritykseen modernilla tavalla. Kaavamääräyksissä on esitetty, että rakennusten julkisivut tulee jäsennellä sisäänvedoin, ulokkein ja julkisivumateriaalein osiin siten, että rakennukset muodostavat hyvää keskustakuvaa. Melusuojaukset on huomioitava asuinrakennusten seinä- ja ikkunarakenteissa, parvekelasituksissa ja oleskelupihojen melusuojauksissa. Kaavamääräyksissä on esitetty, että

18 18 asuintalojen terassipihat tulee suojata meluaidoin. Parvekkeiden melusuojaus tulee varmistaa rakennuslupavaiheessa. Kauppakeskuskorttelissa KM liiketoiminnan aiheuttamat meluhaitat tulee huomioida rakennuksen suunnittelussa. Torit ja aukiot Kaavamuutoksen yhtenä päätarkoituksena on lisätä keskustan viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Kaavamuutos mahdollistaa uusien aukioiden ja julkisten tilojen syntymisen kuntakeskukseen. Suunnitellut ulko- ja sisätilojen jalankulkureitit yhdistävät uudet ja nykyiset torit ja aukiot luontevasti. Uudet kaupunkitilat mahdollistavat kaikkien väestöryhmien huomioon ottamisen sijoittamalla lasten, nuorten ja aikuisten aktiviteetteja kaavamuutosalueelle osoitetuille paikoille. Alueen torialueet kunnanviraston ja kirjaston edessä säilyvät pääosin ennallaan. Liikenne Hollolan keskustan liikenneverkko rakentuu edelleen kaavasuunnitelmassa kokoojakatuina toimivien Kansankadun, Terveystien, Tiilijärventien ja Keskuskadun muodostaman kehän ympärille. Paikoitusaluetta kiertävät Torikuja ja Kauppakuja jäävät pois katuverkosta. Hollolan kuntakeskus sijoittuu valtatie 12 pohjoispuolelle Kansankadun ja Keskuskadun liittymään. Keskuskadun katualuetta levennetään nykyisestä eteläreunastaan niin, että lisäkaistojen rakentaminen liitteen 10 mukaisesti on mahdollista. Kevytliikenne Hollolan kevyen liikenteen verkon keskeisimmät yhteydet ovat pohjois-eteläsuuntainen Kuntoilijankuja ja itä-länsisuuntainen Hollolanraitti säilyvät. Hollolanraittin yhteys muuttuu siten, että se kiertää kauppakeskuksen tontin pohjoispuolelta. Yhteyteen tulee 80 metrin siirtymä pohjoiseen päin. Lisäksi kauppakeskuksen läpi menee katettu jalankulku väylästö. Kauppakäytäville pääsee ulkoa kolmesta kohtaa sisään kauppakeskukseen. Pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen yhteys on akseli Hämeenlinnantien eteläpuolisista kouluilta keskustaan ja Terveystien pohjoispuolisiin ulkoilu- ja liikuntapalveluihin sekä yläkoululle. Yhteys palvelee myös kuntakeskuksen eteläpuolisilta asuntoalueilta. Hollolanraitti on pääsääntöisesti yhteys länsi- ja itäpuolisista asuntoalueilta liikekeskukseen. Lisäksi niin idästä kuin lännestä keskustaa voi lähestyä Terveystien ja Kansankadun varressa olevia kevyen liikenteen väyliä. Kaikilla keskustan kaduilla säilyy nykyiset kevyen liikenteen väylät ennallaan. Nykyiset kevyen liikenteen reitit risteävät ajoneuvoliikenteen kanssa Kansankadulla Hollolanraitin kohdalla. Lisäksi kevyt liikenne risteää tasossa Terveystien ja Keskuskadun liittymässä. Terveystien ali on myös alikulku Terveystien pohjoispuolelle. Nämä yhteydet säilyvät ennallaan. Lisäksi korttelin 205 itäpuoleinen kevyen liikenteen yhteys parantaa kulkuyhteyttä torille. Kaavamuutosta vastaava kevyen liikenteen väylästö on esitetty liitteessä 11. Huoltoliikenne Nykytilanteessa Kompassin kauppakeskuksen huolto hoidetaan suurelta osin Kirjakujan kautta. Torin huoltoliikenne järjestetään kaavaratkaisussa Runokujan ja Kuntoilijankujan kautta. Kuntoilijan kujaa on mahdollista leventää niin että jalankulku ja huoltoliikenne voidaan myös tarvittaessa erottaa toisistaan. Kauppakeskukselle on kaksi huoltoliittymää. Kauppakeskuksen pohjoisosassa on olemassa oleva huoltoyhteys ja toinen kauppakeskuksen huoltoliittymä tulee Keskuskadulle. Pysäköinti Kaava-alueen pysäköinti lähtökohtana on yhtenäisen pysäköintilaitoksen toteuttaminen nykyiseen maanalaisen pysäköinnin jatkeena kauppakeskuksen alle. Pysäköintilaitoksella on kaksi liittymää katuverkkoon. Toinen on nykyinen liittymä Kansankadulle ja toinen liittymä tulee Keskuskadulle.

19 19 Liikerakennusten korttelialueen eli KM-korttelin 208 pohjoispuolelle Kirjakujalle jää nykyisistä maanpäällisistä 37 autopaikasta noin 35 maanpäällistä autopaikkaa. Asuin- ja liikerakennusten korttelialueen eli AL-korttelin 205 pysäköintipaikat ovat alueen länsipuoleisella paikoitusalueella 203 ja korttelissa 205. Asuin- ja liikerakennusten korttelialueen eli AL-korttelin 216 tontin 1 paikoitusalueet voidaan sijoittaa osin maanalle ja osin maanpäälle. Lisäksi on mahdollista rakentaa kerrostalojen alimpiin kerroksiin joitakin autotalleja. Joukkoliikenne Kuntakeskushanke ei aiheuta muutoksia alueen joukkoliikenteen järjestämiseen. Kansankadun ja Keskuskadun liittymään tehtävät kaistajärjestelyt eivät vaikuta linjaautopysäkkien sijaintiin. On kuitenkin mahdollista, että pysäkkejä siirretään jatkosuunnittelun myötä lähemmäksi Kuntakeskuksen sisäänkäyntejä. Hulevedet Alueen maankäytön kehittäminen kaavaluonnoksen mukaisesti lisää kattopinta-alaa alueella. Uusi kattopinta korvaa lähinnä asfalttipintaa, joten alueen keskimääräinen valumakerroin ei käytännössä juurikaan kasva. Siksi syntyvien hulevesien määrät eivät juurikaan kasva. Nykyinen hulevesiviemäriverkko puretaan uuden rakennuksen alta. Uusi kauppakeskus todennäköisesti muuttaa runkoviemäreiden valuma-alueita siten, että hulevesimäärät lisääntyvät hieman Kansankadun ja Keskuskadun viemäreissä ja vastaavasti vähenevät Kuntoilijankujan viemärissä. Muutoksen suuruus riippuu rakennuksen kattovesien johtamissuunnasta. Katolle kertyvä vesi päätyy runkoviemäreihin todennäköisesti aiempaa nopeammin, mikä kasvattaa hieman runkoviemäreiden huippuvirtaamaa. Syntyvien hulevesien määrään ja laatuun voidaan tehokkaimmin vaikuttaa niiden syntypaikalla. Hulevesien virtaamaa runkoviemäreihin voidaan pienentää viivyttämällä niitä esimerkiksi kasettipesissä tai viherkattojen avulla. Puhtaita hulevesiä voisi myös mahdollisesti imeyttää maaperään. Alueen maaperä on hulevesien imeyttämisen kannalta erittäin suotuisaa. Pohjavesialueella on mahdollista imeyttää ainoastaan puhtaita hulevesiä eli käytännössä kattovesiä. Rakennuksessa on 1-2 maanalaista pysäköintikerrosta, joten hulevesien imeyttäminen rakennuksen läheisyydessä ei ole suotavaa. Kansankadun ja Keskuskadun liittymän kaakkoispuolella on mahdollinen imeytysalue ja kirjaston kohdalla toisella puolella Kuntoilijankujaa toinen mahdollinen imeytysalue puhtaille hulevesille. Puhtaiden hulevesien johtaminen noille imeytysalueille edellyttäisi omia putkilinjoja. Kansankadun suuntaan virtaavien hulevesien määrät kasvavat jonkin verran ellei niitä viivytetä. Kauppakeskuksen vierustalle joudutaan mahdollisesti rakentamaan uusi hulevesiviemäri, joka liittyy nykyiseen viemäriin Kansankadun ja Keskuskadun liittymässä. Uuden hulevesiviemärin rakentamisella turvataan Kansankadun nykyisen viemärin kapasiteetti. Rakentamisen aikana syntyvistä haitta-aineista tärkeimmäksi on todettu kiintoaines, joka sameuttaa vettä ja aiheuttaa kuivatus- ja hulevesijärjestelmien liettymistä. Rakentamisen aikana kiintoainesta ei saa päästää viemäreihin. Rakentamisen aikana on huolehdittava siitä, että koneista tai laitteista ei pääse öljyjä tai muita haitta-aineita maaperään ja pohjavesiin. Tärkeimmät liikennealueilta käytön aikana hulevesien mukana vesistöihin kulkeutuvat haittaaineet ovat öljyt, rasvat ja metallit. Hankkeessa pysäköintialueet sijoitetaan maan alle ja nykyiset maanpäälliset päällystetyt pysäköintialueet korvautuvat kattopinnalla. Silloin myös syntyvät hulevedet ovat aikaisempaa puhtaampia. Katolle sijoitettavista taloteknisistä laitteista tai säiliöistä ei saa päästä haitta-aineita. Kaavamääräyksien yleismääräyksissä on määräys, että kiinteistöllä syntyvät puhtaat hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttää tontilla. Pysäköimis- ja katualueiden hulevedet tulee johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää hulevesien hallintasuunnitelma.

20 20 Pohjavesiensuojelu Yleismääräys koskien pohjavesiä; Alue on yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeää pohjavesialuetta. Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojelemiseen. Rakentaminen ja muu maankäyttö on tehtävä siten, ettei aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen tai määrään. Ennen kaava-alueella tehtävien kaivutöiden aloittamista tulee selvittää pohjavesiolosuhteet ja pohjaveden taso sekä ryhtyä toimenpiteisiin pohjaveden suojelemiseksi. Kaava-alueella on liityttävä kaukolämpöön. Radon Yleismääräys koskien radonia; Uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa tulee varautua radonin torjuntaan. 5.2 Mitoitus Koko kaava-alueen pinta-ala on noin 5,4 hehtaaria. Kauppakeskuksen korttelin KM pinta-ala on m2. Asuinliikerakennuksen korttelin 205 pinta-ala on m2 ja asuinliikerakennuksen korttelin 216 tontin 1 pinta-ala on m2. Kaava-alueella olevat julkisten rakennusten korttelit pienenevät kaavamuutoksessa. Kunnanviraston tontti pienenee 241 m2, koska korttelin eteläpuoleinen jalankululle ja pyöräilylle varattu alue laajenee. Kirjaston korttelista pohjoisosa muuttuu torialueeksi, jolla on huoltoajo sallittu. Kirjaston tontti pienenee 784 m2. Kirjaston korttelin (YY-kortteli) uusi pinta-ala on m2 ja kunnanviraston korttelin (YH-1 - kortteli) uusi pinta-ala on m2. Hollolan torin kaavamuutoksen mukainen pinta-ala on m2 ja Kirjastoaukion m2. Katujen ja kevyen liikenteen väylien pinta-ala on yhteensä m Asemakaavaratkaisun vaikutukset Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin Alueella ei ole alkuperäisestä luonnonympäristöstä jäljellä kuin muutama mänty torialueella. Kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin nykytilaan verrattuna. Kaavoitettava alue rajoittuu supan viheralueeseen. Kaavaratkaisulla ei ole merkittävää vaikutusta supan luontoon, koska alueet supan ympäristössä eivät muutu kaavaratkaisun johdosta. Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon Alueelta kaivetaan soraa maalaistentilojen laajentumisen vuoksi. Alueella oleva soramäärä vähenee. Alue on jo ennen asemakaavan muutosta pääosin rakennettu sekä katu- ja torialueet päällystetty joten alueelta pohjavesiin johtuvan hulevesien määrä ei muutu kuin sitä osin kuin puhtaita hulevesiä voidaan kerätä katoilta ja imeyttää maaperää. Kaavaratkaisun lisää alueella suuntautuvaa asiointiliikennettä, jonka johdosta ilmaan tulee jonkin verran enemmän pölyä.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HOLLOLAN KUNTA KUNTAKESKUKSEN LIIKEKORTTELIT, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hollola, Salpakankaan kunnanosa (01) kortteleita 205, 206, 208, 209, 210, 211, 215 sekä korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TARMONTIE 7, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hollola, Tiirismaan (11) kunnanosa, korttelin 113 tontteja 4 ja 5 koskeva asemakaavan muutos. Suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vanhatalon (07) ja Vesalan (08) kunnanosat, osia tiloista 409-6-17 ja 895-2-6. Kaava-alueen rajaus on merkitty kartalle. Suunnittelualue Kaavoitettava

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELI 0102, HÄMEENMAAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELI 0102, HÄMEENMAAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.1.2013 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELI 0102, HÄMEENMAAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2013 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Salpakankaan (01) kunnanosan korttelin 221 tontin 2 osaa koskeva asemakaavan muutos (Seniorikorttelin asemakaavamuutos). Kaava-alueen rajaus on merkitty

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3. Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.2015 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue...

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) SAVITAIPALEEN KUNTA SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Aloite ja suunnittelualue Osallistumis-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 63 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 2. hyväksytty 16.3.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Maankäyttö ja kaavoitus www.orimattila.fi MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Salpakankaan (01) kunnanosa, korttelin 221 tonttia 1, tontin 2 osaa sekä lähivirkistysaluetta ja katualuetta koskeva asemakaavan muutos (Hyvinvointiaseman

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 LIITE 2. päivitetty 6.3.2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI TORNIPUISTO ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSA (KERTTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI TORNIPUISTO ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSA (KERTTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI TORNIPUISTO ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSA (KERTTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 20.6.2017 TORNIPUISTO OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

MÄKILÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1103

MÄKILÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1103 Kaavanro MÄKILÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1103 ASEMAKAAVASELOSTUS 15.3.2017 päivättyyn kaavamuutokseen PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus 2 S i v u PAIMION KAUPUNKI MÄKILÄNTIEN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelualue

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 14.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (16) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2011 PROJ.NRO 211 Asemakaavan muutos korttelit 304 ja 306, sekä niihin liittyvät puistoliikenne-,

Lisätiedot