RISTÖN KEHITTÄMINEN suurten investointien esittelykortit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTÖN KEHITTÄMINEN suurten investointien esittelykortit"

Transkriptio

1 suurten investointien esittelykortit INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 1

2 KAAVAHANKKEET INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 2

3 SANTALAHTI Santalahden kaupunginosaan toteutetaan ympäröivään kaupunkirakenteeseen kytkeytyvä n asukkaan asuntoalue. Suunnittelun pohjana on 2008 vahvistunut Santalahden osayleiskaava. Liikenneväylien välissä oleva alue on erillään muusta kaupunkirakenteesta ja jäänyt sen vuoksi osittain rakentamattomaksi ja keskeneräiseksi. Osayleiskaavaratkaisun mukainen alueen kehittäminen eheyttää kaupunkirakennetta ja hyödyntää hyvin jo olemassa olevaa ympäristöä. Asuntoalueen toteuttaminen Santalahdessa edellyttää ympäristön laadun parantamista asumisen käyttöön soveltuvaksi. Yleisten alueiden kokonaisinvestoinnit n. 4M. Alueen asemakaavoitus valmistuu Suunnittelu Rakentaminen Kustannusarvio: 4,0 M Maanomistajille aiheutuu lisäkustannuksia alueen kunnostamisesta rakentamiskelpoiseksi ja mm. 110 kv:n sähkölinjan kaapeloinnista. Asukkaita: n INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 3

4 KOLMEN KULMAN ALUE Myllypuro Myllypuron alueen kehittäminen pohjautuu Myllypuron osayleiskaavaan, joka huomioi valtatien 3 sekä ympäröivien alueiden maankäytön. Osayleiskaava on hyväksytty 2008 ja se on vahvistunut Kolmen kulman alueesta on tarkoitus kehittää yhdessä Nokian ja Ylöjärven kaupunkien kanssa Tampereen seudun laajin, n työpaikan, yritysalue. Yleisten alueiden kokonaisinvestoinnit n.10m. Alueen asemakaavoitus toteutetaan vaiheittain. 1. osan asemakaavoitus valmistuu suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 10,0 M Työpaikkoja: n INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 4

5 ETELÄ HERVANTA Hervannan eteläosaa kehitetään yhteensä n asukkaan uusien asuntoalueiden rakentamisella sekä Ruskontien jatkamisella osana seudun II kehää. Kantakaupungin yleiskaavassa alueelle on osoitettu asumista ja Hervantajärven luoteisrannalle selvitysalue. Hiidenmäen alue sekä Ruskontien jatkaminen pohjautuvat kantakaupungin yleiskaavan varauksiin ja niiden asemakaavat valmistuvat Muilta osin rakentamisalueiden rajaukset on selvitetty Hervantajärven osayleiskaavatyössä kantakaupungin yleiskaavaa tarkemmin. Yleisten alueiden kokonaisinvestoinnit n. 13 M. Tampereen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Hervantajärven osayleiskaavan Kaupunginvaltuuston päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto oikeuteen. Hervantajärven alueen asemakaavoitus käynnistyy osayleiskaavan tultua hyväksytyksi. Suunnittelu Rakentaminen Kustannusarvio: 13 M Hervantajärvi 8 M Hiidenmäki 3 M Ruskontien jatke 2 M Asukkaita: n INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 5

6 NURMI SORILA Nurmi Sorila sijaitsee Tampereen kaupunkirakenteen merkittävimmässä kasvusuunnassa. Alue on pinta alaltaan n. 17 km 2 Nurmin ja Sorilan kyläkeskusten ympäristöissä. Nurmi Sorilan osayleiskaavassa on suunniteltu uuden kokoluokaltaan merkittävän kaupunginosan sijoittaminen Näsijärven rannalle huomioimalla alueen nykyinen asutus, erityiset maisema ja kulttuuriarvot sekä luontokohteet. Yleisten alueiden kokonaisinvestoinnit suunnitellulle kaupunkirakenteen laajentumiselle vuoden 2009 arvioina on n. 100 M. Koko alueen toteuttaminen vaatii merkittävää liikenneyhteyden kehittämistä Tampereen keskustan ja Nurmi Sorilan välillä (esim. Vt9 parantaminen välillä Alasjärvi Kaitavedentie, tieosuuden parantaminen ei ole valtion liikennehankkeiden toteutusohjelmassa). Nurmi Sorilan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatiminen on käynnistetty KH SUJAn päätöksellä Osayleiskaava laaditaan asemakaavoituksen pohjaksi. Tarkistettu osayleiskaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville ja hyväksyttäväksi vuoden 2013 aikana. Alueen asemakaavoitus käynnistyy vaiheittain osayleiskaavan tultua hyväksytyksi. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 100 M vt9:n parantaminen välillä Alasjärvi Ruutana, kustannusarvio n. 40 M. Asukkaita: n Työpaikkoja n INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 6

7 NIEMENRANTA ja Lentävänniemen nniemen keskusta Länsi Tampereelle rakennetaan runsaan 4000 asukkaan uusi Niemenrannan kaupunginosa sekä täydennetään Lentävänniemen keskustaa n asukkaalla. Niemenrannan suunnittelun pohjana on vuonna 2009 vahvistunut osayleiskaava. Niemenranta kytkeytyy luontevasti luoteisella suuralueella sijaitsevaan Lielahden aluekeskukseen sekä sen ympärillä oleviin asuntoalueisiin ja palveluihin. Niemenrannan alueen rakentaminen yhdessä Lentävänniemen keskustan täydennysrakentamisella edistää koko luoteisen alueen kehittämistä vahvasti joukkoliikennepalveluihin tukeutuviksi. Yleisten alueiden kokonaisinvestoinnit ovat Niemenrannassa n. 12 M ja Lentävänniemen keskustassa n. 3 M Niemenrannan asemakaavoitus toteutetaan vaiheittain. 2. osan asemakaavoitus valmistuu suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 15 M Asukasmäärä: n INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 7

8 OJALA Alue sijaitsee kantakaupungin koillisosassa Tampereen ja Kangasalan rajalla, alueen pinta ala on noin 7 km 2. Ojalan ja Kangasalan puolella sijaitsevan Lamminrahkan maankäyttöä suunnitellaan yhteistyössä, jolloin alueiden palvelut, joukkoliikenne, kunnallistekniikka ja virkistystoiminnot sovitetaan yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. Valmisteilla on koko itäisen kaupunkirakenteen tarkastelu, jossa tutkitaan alakeskusten sijainnit, palvelutasot sekä näiden väliset liikenne ja joukkoliikenneverkostot. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa alueelle on tavoiteltu Ojalaan 4000 ja Rissoon 2000 uutta asukasta vuoteen 2019 mennessä. Nähtävillä olleissa osayleiskaavan luonnosvaihtoehdoissa asukkaita oli ja työpaikkoja Arvio yleisten alueiden kokonaisinvestoinneista on n. 20 M. Lisäksi vesihuollon runkolinjan kustannusarvio on n. 4 M. Ojalan osayleiskaavaehdotus pyritään saamaan valmiiksi alkuvuodesta Alueen asemakaavoitus käynnistyy vaiheittain osayleiskaavan tultua hyväksytyksi. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 20 M Asukasmäärä: n Työpaikkoja: n INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 8

9 LINNAINMAA HANKKIO Linnainmaa Hankkio aluekokonaisuus sijaitsee n. 6 km päässä Tampereen keskustasta itään. Aluetta kehitetään tehostamalla alueen nykyistä vajaakäyttöistä maankäyttöä sekä tavoitellaan käyttötarkoituksen muutosta asuntoalueeksi teollisuudelta väistyvillä alueilla. Alueen maankäytön tehostaminen edistää Tampereen kaupunkistrategian tavoitetta eheyttää yhdyskuntarakennetta samanaikaisesti kaupungin kasvun ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen tarpeita vastaaviksi. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa alueelle on tavoiteltu uutta asukasta vuoteen 2030 mennessä. Yleisten alueiden kokonaisinvestoinnit n. 26 M. Linnainmaa Hankkio kokonaisuuden kehittäminen kytkeytyy raideliikenteeseen pohjautuvan joukkoliikenteen hyödyntämiseen. Alueen yleiskaavoitus käynnistetään vuoden 2013 aikana. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 26 M Asukasmäärä: n INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 9

10 KALEVANRINNE ja Kalevakeskus Kalevan kaupunginosaa uudistetaan Tampereen kävelykeskustan laajentumisalueena. Toiminnot pyritään kytkemään vahvasti joukkoliikenteeseen sekä asumisen että aluekokonaisuuteen kytkeytyvien eri palvelujen osalta. Sammonkadun eteläpuolella väljästi rakentuneet teollisuus ja liikerakennusten tontit muutetaan asuinkerrostalo käyttöön. Muutos mahdollistaa asuntorakentamista n uudelle asukkaalle. Lisäksi Kalevan Prisma keskus laajentuu monipuoliseksi merkittävän kokoluokan kauppakeskukseksi. Maankäytön muutokset aiheuttavat mittavia tarkistuksia pääväylien liikenneverkolle sekä kevyen ja joukkoliikenteen järjestelyihin. Kustannuksiltaan suurimpia liikenneverkon kehittämistoimenpiteitä ovat Sammonkadun linjauksen muutos sekä Sammon valtatien ja Hervannan valtaväylän eritasoliittymään varautuminen. Arvio yleisten alueiden kokonaisinvestoinneista on n. 23 M. Kalevanrinteen osayleiskaava on vahvistunut 2011 aikana. Alueen asemakaavoitus etenee vaiheittain asuntorakentamisen, kauppakeskuksen ja liikennealueiden osalta. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 23 M Asukasmäärä: n INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 10

11 KÄMMENNIEMI Kämmenniemi on pohjoisen suuralueen merkittävin palvelukeskus. Asemakaavoitetulla alueella asuu tällä hetkellä noin 800 asukasta. Osayleiskaavatyön tavoitteena tulee olemaan monipuolinen palvelukeskuksen vahvistaminen ja asumisen laajentamisalueiden tutkiminen asemakaavoituksen pohjaksi (erityisesti erillispientaloalueet). Kokonaisinvestointien määrää ei vielä voida arvioida. Merkittävän osuuden kustannuksista tulee muodostamaan Kämmenniemen ja kantakaupungin vesihuoltoverkostojen yhdistäminen. Kämmenniemen osayleiskaavoitus käynnistyy 2012 ja luonnos pyritään saamaan valmiiksi alkuvuodesta Alueen asemakaavoitus käynnistyy vaiheittain osayleiskaavan tultua hyväksytyksi. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: Asukasmäärä: n INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 11

12 STRATEGISET MAANKÄYTT YTTÖHANKKEET INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 12

13 VUORES TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIKEHITYSRYHMÄ Vuores hanke perustettiin vuonna 2002 uuden kaupunginosan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi Kuuluu konsernihallinnon kaupunkikehitysryhmään ja toimii itsenäisesti kaupunginhallituksen suunnittelujaoston ohjauksessa Projektisuunnitelma on päivitetty suunnittelujaostossa Hankkeen toimialue on Vuoreksen osayleiskaava alue Alueen kokonaisrakennusoikeus on kerros m2 Vuosina alueelle rakennetaan asuntoa Asuntomessut Tampereella 2012 on Vuores hankkeen alaprojekti Peruskaupungin osuus ilman liikelaitoksia n. 85 milj. euroa suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 210 Milj. Käytetty ( 2011) 48 Milj. Rahoitus: Kiinteistöjen vuokratulot 159 Milj. /50v. Tonttien myyntitulot Valtion rahoitus, ARA 5 Milj. Verotulot ja kunnallisten palvelujen maksut 2021 INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 13

14 KESKUSTA TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIKEHITYSRYHMÄ Keskustahanke käynnistyi vuoden 2011 alussa Kuuluu konsernihallinnon kaupunkikehitysryhmään ja toimii itsenäisesti kaupunginhallituksen suunnittelujaoston ohjauksessa Toteuttaa kaupunkistrategian tavoitteita koskien ehyttä ja tiivistä kaupunkirakennetta sekä elävää keskustaa Keskustan kehittämisohjelma on hankkeen työohjelma Kehittää Ratinan, Ranta Tampellan, Mustalahden ja Eteläpuiston alueita, keskustakortteleita sekä Tammerkosken ranta alueita. Koordinoi keskustan muutoshankkeita kuten ratapiha alueen kehittämistä sekä Tammelan ja Amurin täydennysrakentamista. Kaupungin lisäksi mukana keskustan yrittäjät ja kiinteistön omistajat (kolmikanta) sekä tapahtumajärjestäjät. Kustannusarvio: ~ 2 3 Milj. vuosi Tulorahoitus: +myytävä tonttimaa ja rakennusoikeus 2020 INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 14

15 RANTA TAMPELLA TAMPELLA TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIKEHITYSRYHMÄ Keskustahankkeen projekti käsittää alueen maanpäälliset osat (ei VT12 Rantaväylän tunnelia) Asemakaava valmistui Valitusprosessissa. Rantaväylän tunneli on suunnitelman mukaisen toteutuksen edellytys suunnittelu alkanut 2009 rakentaminen alkaa 2015 Kustannusarvio: 48,0 Milj. Rahoitus: +myytävä tonttimaa ja rakennusoikeus Asukasmäärä: INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 15

16 INFRAHANKKEET INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 16

17 Ratapihankatu Hanke koostuu uudesta ratapihan itäpuolella kulkevasta Ratapihankadusta välillä Itsenäisyydenkatu Naistenlahden eritasoliittymä sekä Rongankadun jatkeeksi tulevasta kevyenliikenteen ratapihan alikäytävästä. Kevyenliikenteen alikäytävän toteuttaminen on aloitettu syksyllä 2010 ja se valmistuu Alueen asemakaavatyö on käynnissä ja asemakaava mahdollistanee merkittävää uutta rakentamista ratapihan itäpuolelle. Tampereen henkilöratapihan yleissuunnitelma, jossa on määritelty ratapihan vaatima tila, valmistui vuonna 2010 Hankekokonaisuuden toteutuminen edellyttää sopimista säilytettävistä rakennuksista ja alueen maanomistajien tahtotilan selventämistä. katusuunnittelu rakentaminen kevyenliikenteen alikäytävä , katu Kustannusarvio: 12 M INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 17

18 Paasikiventien joukkoliikennekaista Hanke koostuu Paasikiventielle välillä Lielahdenkatu Sepänkatu rakennettavista joukkoliikennekaistoista ja Sepänkadulle rakennettavista joukkoliikenne kaistoista. Hanke on Tiehallinnon ja Tampereen kaupungin yhteistyö hanke, jonka kustannukset on kaavailtu jaettaviksi 50/50 periaatteella. Tie ja katusuunnitelmat valmistuivat Hanketta ei ole vielä hyväksytty Tiehallinnon hankelistalle. Rantaväylän tunnelin suunnitelmissa on esitetty Vaitinaron ja Santalahden välille kolmansia kaistoja runsaan kilometrin matkalla. Lisäksi Paasikivenkadun osuudella Santalahti Sepänkatu ei tarvita erillistä joukkoliikennekaistaa (n. 0,8 km) suunnittelu valmis (2009) rakentaminen Kustannusarvio: 12 M INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 18

19 TAYS:n alue ja Teiskontien liittymä Sairaala alue ja siihen liittyvien opetus, tutkimus ja tuotantotilojen laajentamisen mahdollistavaa asemakaavakokonaisuutta ollaan laatimassa. Alueen katuverkon laajentamisen kustannusarvio on 3,5 M ja Teiskontien liittymän kehittämisen osalta 6,2 M. Teiskontien liittymän parantamisen osalta hanke on Tiehallinnon ja Tampereen kaupungin yhteistyö hanke, jonka kustannukset on kaavailtu jaettaviksi 50/50 periaatteella. Teiskontien liittymän osalta tie ja katusuunnitelmat valmistuivat vuonna Hanketta ei ole vielä hyväksytty Tiehallinnon hankelistalle. Teiskontien liittymän kehittämiseen sisältyy Teiskontien suuntaisten joukkoliikennekaistojen toteuttaminen välillä Kalevan eritasoliittymä Lääkärinkatu suunnittelu valmis (2009) rakentaminen Kustannusarvio: 9,7 M INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 19

20 Rantaväyl ylän n tunneli Rantaväylän tunneli on merkittävin moottoriajoneuvoliikenteen kehittämishanke kaupungin keskustassa. Tunnelin toteuttaminen mahdollistaa Ranta Tampellan alueen uuden maankäytön toteuttamisen. Lisäksi tunnelin avulla on mahdollista parantaa keskustan liikenteen sujuvuutta. Hankkeen YVA selvitys ja yleissuunnitelma valmistuivat vuonna 2010 Hankkeen tie ja katusuunnittelutyö sekä tunnelin mahdollistavan asemakaavan laadinta on käynnissä. Suunnittelun osalta hankkeen kustannukset jaetaan 50/50 periaatteella Tampereen kaupungin ja Tiehallinnon kesken. Rakentamisen osalta hanke mainitaan valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa nykyisellä hallituskaudella käynnistettävänä hankkeena. Rakennussuunnittelu ja rakentamisen valmistelu (Allianssimallin valmistelu) käynnistyy vuonna 2012 ja rakentaminen on todennäköisesti mahdollista aloittaa vuonna Liikenneviraston ja Tampereen kaupungin välillä käydyissä neuvotteluissa valtio on sitoutunut maksamaan hankkeen 185 miljoonan euron kustannusarviosta 33 %. suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 185 M INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 20

21 Keskustan kallioparkkeihin liittyvät t kadut ja torit Tampereen kaupungin omistama Finnpark Oy on toteuttamassa Hämeenkadun alle lähes 1000 autopaikan pysäköintiluolaa Hämpin parkkia. Pysäköintiluolan toteuttaminen edellyttää Pakkahuoneenaukion rakentamista sillä toinen luolan ajoaukoista toteutetaan aukiolta. Myös Pellavatehtaankadun pohjoispäähän tuleva toinen Hämpin parkin ajoaukko edellyttää Pellavatehtaankadun muutostöitä Kyttälänkadun ja Rongankadun välillä Hämpin parkin toteuttaminen antaa mahdollisuuden kehittää sen lähiympäristön katuverkkoa sekä pysäköintiluolan porrasnousujen lähiympäristöä. Tammerkosken länsipuolella sijaitsevan Kunkun parkin yleissuunnittelu alkaa vuoden 2012 alussa. Kunkun parkin toteuttaminen tulee vaatimaan katumuutoksia, jotka täsmentyvät suunnittelun edetessä. suunnittelu (Hämpin parkki), 2012 (Kunkun parkki) rakentaminen (Hämpin parkkiin liittyvät työt) Kustannusarvio: 8 M INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 21

22 Keskustan katu ja kevyenliikenteen verkon kehittäminen Tarve keskustan katuverkon ja kevyenliikenteen verkon parantamisesta tuodaan esiin mm. keskustan liikenneosayleiskaavassa ja keskustan kevyenliikenteen kehittämissuunnitelmassa. Vuonna 2010 valmistui Kyttälän katujen yleissuunnitelma Vuonna 2011 käynnistyneeseen Keskustaprojektiin liittyen tullaan suunnittelemaan myös keskustan liikenneverkon kehittämistä kokonaisuutena sekä laaditaan vuosien aikana keskustan liikenneverkon kokonaisvaltainen kehittämisvisio ja liikenneverkkosuunnitelma, jossa tarkennetaan liikenneosayleiskaavan ratkaisuja Keskustan liikenneverkon muutokset edellyttävät laajaa ja vuorovaikutteista suunnitteluprosessia. Kokonaisuus tulee jakaa pieniin osakokonaisuuksiin joita toteutetaan vuosittain ja näin pidemmän ajan kuluessa pystytään luomaan laatutasoltaan yhtenäistä ja korkealuokkaista keskustan liikenneverkkoa. Investointiohjelmassa vuosittaisen panostuksen suuruudeksi on arvioitu 2 M, mutta investointi tarve saattaa vaihdella vuosittain huomattavastikin. Hämeenkadun saneerauksen alustaviksi kustannuksiksi on arvioitu 10 M suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 40 M INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 22

23 Tampereen seudun joukkoliikennehankkeet Seudun rakenne ja liikennejärjestelmäsuunnitelmissa (TASE2025) on linjattu Tampereen seudun joukkoliikenteen kehittämishankkeet ja niiden ajoitus. Modernin kaupunkiraitiotien 1. vaiheen alustavan yleissuunnitelma valmistui vuonna 2011 ja suunnittelu jatkuu yleissuunnitelman laadinnalla Hankepäätös on mahdollista tehdä vuonna Modernin kaupunkiraitiotien alustavassa yleissuunnitelmassa on esitetty raitiotieverkon laajentamismahdollisuuksina Hervanta Vuores Hatanpää Keskusta, Pirkkalan suunta, Epilä Tesoma sekä Teiskontie Koilliskeskus ja Sammonvaltatie Lammirahka. Lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma valmistuu Lähijunaliikenteen kehittäminen esitetään toteutettavaksi vaiheittain lähtien liikkeelle seutulipusta ja nykyisen tarjonnan vähäisestä lisäämisestä. Junaliikenteen tarjonnan lisääminen tunnin välein tapahtuvaksi edellyttää henkilöratapihan kehittämistä. Uusia seisakkeita on suunniteltu Tampereelle 5 kpl. Linja autoliikenteen runkoreitit rakennetaan laatukäytäviksi. Laatukäytävätoimenpiteiden kustannukset 20 milj.eur ( ei sisällä Teiskontien ja Paasikiventien joukkoliikennekaistoja). Modernin kaupunkiraitiotien 1. vaihe suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 180 M Modernin kaupunkiraitiotien laajentaminen suunnittelu rakentaminen 2019 Kustannusarvio: 160 M Lähijunaliikenteen asemainfra Kustannusarvio 10 M Linja autoliikenteen laatukäytävät Kustannusarvio 20 M (ei sisällä Teiskontien ja Paasikiventien bussikaistoja) (kustannusarvioissa on arvioitu vain Tampereen kaupungille kohdistuvien toimenpiteiden osuus) INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 23

24 KANSI JA KESKUSAREENA Kaupungin ydinkeskustaan luodaan ratapiha alueen kattamisella uusi kaupunginosa. Kyseessä on merkittävä kaupunkikehityshanke, joka yhdistää rajan jakamat neljä kaupunginosaa, luo alueelle loistavat joukkoliikenne ja kevyen liikenteen yhteydet ja lisää keskustan vetovoimaa. Alueelle on suunniteltu yhteensä yli krsm 2 toimisto ja liiketilaa, asuntoja sekä yksityinen uusi yli katsojapaikan monitoimiareena. Kyseessä on pääosin yksityinen hanke, jossa kaupungin rooli on toimia mahdollistajana. Alueen kehittäjänä toimii NCC yhtiöt. Koko hankkeen investointiarvo on arvioitu olevan n milj. euroa, josta kaupungin osuus on n. 5%. Hankkeesta teetetyn taloudellisten vaikutusten arvion mukaan hankkeella on merkittävä positiivinen vaikutus Tampereen ja Pirkanmaan talouden kehitykseen. Kaupunki osallistuu hankkeeseen omistukseensa tulevan areenan tontin kannen rakentamiseen 22.7 milj. eurolla. Lisäksi kaupunki toteuttaa alueeseen liittyvät katuverkoston ja yleisten alueiden muutokset, joiden arvioitu kustannus on n. 11 milj. euroa Alueen suunnitelman on tehnyt maailmankuulu arkkitehti Daniel Libeskind. Rata alueen omistaa valtio ja sitä hallinnoi Liikennevirasto. Hankkeen edellyttämistä rata alueista tehtiin valtion kanssa kiinteistökaupan esisopimus 4/2011. Valtuusto on tehnyt periaatepäätöksen hankkeeseen osallistumisesta. Kaupunki hankkii uudesta areenasta vastaavat palvelut kuin tällä hetkellä Hakametsän 1. hallista, joka muutetaan sisäurheilukeskukseksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kiintesitökaupan esisopimuksen sekä asemakaavan Molemmista päätöksistä on valitettu. Hallintooikeuden päätöksiä valituksiin odotetaan keväällä Tavoitteena on, että asemakaava on lainvoimainen 2012 huhtikuussa. Keskusareene ja ensimmäiset toimisto ja asuinrakennukset voisivat olla valmiina jos rakentamaan päästään suunnittelu rakentaminen Kustannusarvio: 400 M kaupungin osuus 22,7 M infrainvestoinnit 11 M Työpaikkoja: n Asuntoja: n. 180 Studio Daniel Libeskind for NCC 2018 INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 24

Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011

Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011 Alustava luonnos 8.11.2010 1 2 Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011 Toteuttamisohjelman toimitus: A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Merja Tyynismaa ja Minna Seppänen Valokuvat: Minna Seppänen

Lisätiedot

Valtatie 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti Naistenlahti Yleissuunnitelma

Valtatie 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti Naistenlahti Yleissuunnitelma Valtatie 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti Naistenlahti Yleissuunnitelma Tampere Tampereen kaupunki Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2010 Valtatie 12 (Tampereen Rantaväylä)

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuurin teemavuosi 2010 SIVUT 3 JA 11. Tässä lehdessä vuoden 2010 kaavatyöt SIVUT 5 8 TAMPERE

Lasten ja nuorten kulttuurin teemavuosi 2010 SIVUT 3 JA 11. Tässä lehdessä vuoden 2010 kaavatyöt SIVUT 5 8 TAMPERE Julkinen tiedote, jaetaan TAMPERE jokaiseen tamperelaistalouteen TAMPERE Tampereen kaupungin tiedotuslehti 1 2010 Tässä lehdessä vuoden 2010 kaavatyöt SIVUT 5 8 Lasten ja nuorten kulttuurin teemavuosi

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 2 3 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen Vuoden 2014 seuranta Seutuhallitus 27.5.2015 1 Tiivistelmä Kasvuun varautuminen: Kaupunkiseudun väestö kasvoi noin 4

Lisätiedot

1. LÄHTÖKOHTA 2. OSAPUOLET 3. AIESOPIMUKSEN YLEISET TAVOITTEET

1. LÄHTÖKOHTA 2. OSAPUOLET 3. AIESOPIMUKSEN YLEISET TAVOITTEET Allekirjoitusversio 1. LÄHTÖKOHTA Aiesopimuksella edistetään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sekä kansallisten ilmasto- ja energiatavoitteiden toteutumista. Samalla edistetään hallitusohjelman,

Lisätiedot

TAMPERE. Julkinen tiedote, jaetaan TAMPERE jokaiseen tamperelaistalouteen SIVU 3

TAMPERE. Julkinen tiedote, jaetaan TAMPERE jokaiseen tamperelaistalouteen SIVU 3 Julkinen tiedote, jaetaan TAMPERE jokaiseen tamperelaistalouteen 1 TAMPERE Tampereen kaupungin tiedotuslehti 1 2012 Tässä lehdessä esitellään vuoden 2012 kaavoituksen työkohteet sivut 7 10 Kirjasto etsii

Lisätiedot

Tampereen Rantaväylä (valtatie 12) välillä Santalahti Naistenlahti. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Tampereen Rantaväylä (valtatie 12) välillä Santalahti Naistenlahti. Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tampereen Rantaväylä (valtatie 12) välillä Santalahti Naistenlahti Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tampereen kaupunki Pirkanmaan ELY-keskus 2010 Tampereen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 Kuntajohtajakokous 12.2.2010 Seutuhallitus 24.3.2010 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudun kuntien - Tampere,

Lisätiedot

ESPOO-KAUNIAINEN-KIRKKONUMMI-VIHTI YHDISTYMISSELVITYS

ESPOO-KAUNIAINEN-KIRKKONUMMI-VIHTI YHDISTYMISSELVITYS ESPOO-KAUNIAINEN-KIRKKONUMMI-VIHTI YHDISTYMISSELVITYS Helmikuu 2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI TYÖRYHMÄN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 4 1. TYÖRYHMÄN TYÖN ORGANISOINTI JA ETENEMINEN 5 1.1 Toimeksianto

Lisätiedot

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 TOIMENPIDEOHJELMA 2011-2020 1(16) Tyt / projektit / T.Hokkanen 27.2.2011 ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 ESPOON KAUPUNKI ESPOON KESKUKSEN KEHITTÄMISPROJEKTI PL 49 02070

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030. Lähtökohta- ja tavoiteraportti B

Keskustan osayleiskaava 2030. Lähtökohta- ja tavoiteraportti B B Keskustan osayleiskaava 2030 Lähtökohta- ja tavoiteraportti B Järvenpään kaupunki Kaupunkikehitys Yleissuunnittelu PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ 23.9.2013 Keskustan osayleiskaava LÄHTÖKOHTA- JA TAVOITERAPORTTI

Lisätiedot

TAMPEREEN ASEMAKESKUKSEN suunnittelukilpailu

TAMPEREEN ASEMAKESKUKSEN suunnittelukilpailu TAMPEREEN ASEMAKESKUKSEN suunnittelukilpailu 17.3. - 27.6.2014 KILPAILUSÄÄNNÖT JA Sisältö 1 Tampereen asemakeskuksen suunnittelukilpailu 1.1 KILPAILUN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT 7 1.2 KILPAILUKOHDE JA 9 TAVOITTEET

Lisätiedot

15 Kaupunkiseudut ja liikenne

15 Kaupunkiseudut ja liikenne 15 Kaupunkiseudut ja liikenne Kokemuksia eurooppalaisista katuraitiotiehankkeista Kai Rintala, KPMG Oy Ab Ei kirjallista esitystä. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelumenetelmänä Mika Ristimäki,

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto. 2 Väestön kasvuun varautuminen 2.1 Maankäyttöyhteistyön sitovuus 2.2 Raakamaa- ja kaavavarannot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto. 2 Väestön kasvuun varautuminen 2.1 Maankäyttöyhteistyön sitovuus 2.2 Raakamaa- ja kaavavarannot Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2013 2015 Seurantaraportti Seutuhallitus, 23.4.2014 Valtion ja kuntien seurantakokous, 6.5.2014 1 Tiivistelmä Tampereen

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin tapaaminen Tampereella 17. 18.2.2011

Kuuden suurimman kaupungin tapaaminen Tampereella 17. 18.2.2011 Kuuden suurimman kaupungin tapaaminen Tampereella 17. 18.2.2011 Työväenmuseo Werstas 17.2.2011 Johtaja Juha Yli Rajala Tampereen kärkihankkeet Johtaja Juha Yli Rajala 17.2.2011 2 Tampere konsernin investoinnit

Lisätiedot

Kangasalan kunta Rakennesuunnitelman toteuttamisohjelma 2011-2020

Kangasalan kunta Rakennesuunnitelman toteuttamisohjelma 2011-2020 1 Kangasalan kunta Rakennesuunnitelman toteuttamisohjelma 2011-2020 21.2.2011 2 Sisältö 1. Ohjelman tarkoitus 3 2. Lähtökohdat ja tavoitteet 3 3. Maankäytön toteuttamisohjelma 3 Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen

Lisätiedot

TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a

TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a TAMPEREEN RAITIOTIE, yleissuunnitelma Huhtikuu 2014 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE 4 2. TIIVISTELMÄ 5 3. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 7 3.1. Raitiotien

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2015

Kaavoituskatsaus 2015 Kangasalan kunta Tekninen keskus 1 Kaavoituskatsaus 2015 Kaavoitus tontteja takomassa 2 Vuosi 2014 oli merkittävä kaupunkisuunnittelun vuosi. Viime vuonna laadittiin vuoteen 2040 tähtäävät Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

TIIVISTELMÄ. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan. ASEMAKAAVAN ASETTAMINEN NÄHTÄVILLE. LAKALAIVA, 6030 4, 8, 9, 6032 5, 6034 3, 5, 9, 6055 5 JA MESSUKYLÄN KYLÄ 19, SEKÄ KATU, VIRKISTYS, SUOJAVIHER, LIIKENNE JA ERITYISALUETTA, LAHDESJÄRVI, KATU JA SUOJAVIHERALUETTA,

Lisätiedot

Esiselvitys lähiliikenteen uusista seisakkeista Kerava Riihimäki- ja Kerava Lahti-väleillä

Esiselvitys lähiliikenteen uusista seisakkeista Kerava Riihimäki- ja Kerava Lahti-väleillä 2015 Esiselvitys lähiliikenteen uusista seisakkeista Kerava Riihimäki- ja Kerava Lahti-väleillä Esiselvitys lähiliikenteen uusista seisakkeista Kerava Riihimäki- ja Kerava Lahti-väleillä Liikennevirasto

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE. ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa

LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE. ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa LAPUAN KAUPUNKI Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh. 08-8830 30

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma 8.5.2014 Asemakaavan muutos Diaarinumero TEKNINEN 2067/2011 Kaavatunnus 010096 Kansikuva Vireilletulosta ilmoittaminen 7.3.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012 KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAAN MUUTOS JA LAAJENNUS 00 LUONNOS.5.0 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 7 A 9000 OULU Puhelin 00 600 Telefax 00 60 Y-tunnus 05680-5 ireilletulokuulutus.8.0 Hyväksytty kunnanhallituksessa..0

Lisätiedot

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Vaihe 1: Käynnistäminen 2010 2012 PROJEKTISUUNNITELMA Projektisuunnitelma 20.1.2010 Sivu 2/19 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ohjelman tausta...

Lisätiedot

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Raportti 2013 Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys 2 (44) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 Lähtökohdat... 3 1.2 Tavoitteet ja työn rajaus... 4 1.3 Nykyinen

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot