ERITYISASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE Pidetään yhdessä huolta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERITYISASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Pidetään yhdessä huolta"

Transkriptio

1 ERITYISASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE Pidetään yhdessä huolta

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO MÄÄRITELMÄT PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN HANKINTA SOTESISSA ASIAKKAAN ASEMA PALVELUN TUOTTAJAN VELVOITTEET SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN VELVOITTEET VEROTUS VALVONTA- JA SÄÄNTÖKIRJAN MUUTTAMINEN PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT PALVELUSETELIN ARVO JA MYÖNTÄMINEN Asiakkaan palvelun tarpeen uudelleen määrittely PALVELUN LASKUTUS SOTESILTA JA ASIAKKAALTA Kunta Asiakas PALVELUNTUOTTAJAN HENKILÖKUNNAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET PALVELUN SISÄLTÖVAATIMUKSET PALVELUN LAATUVAATIMUKSET Yleisvaatimukset Tilat ja toimintaympäristö Ateriat LAADUN VALVONTA Valvontakäynnin sisältö Asiakkaiden palvelusuunnitelmiin osallistuminen osana valvontaa Ennalta ilmoittamaton valvontakäynti Reaktiivinen valvonta Asiakaskyselyt Vuosineuvottelu Omavalvonta Valvonta ulkopaikkakunnalla Muu valvonta Sotesin aikuissosiaalityön asumispalveluiden yksityisten yksiköiden valvonnan painopistealueet vuosina LAATUPOIKKEAMAT VASTUUT, VAKUUTUKSET JA VAHINGON KORVAUKSET PALVELUSETELIN MYÖNTÄJÄN RIIPPUMATTOMUUS... 31

3 19 SOTESIN ANTAMAT TIEDOT PALVELUNTUOTTAJALLE PALVELUSETELIN ARVO JA PALVELUSETELIPALVELUN HINNOITTELU Tukipalveluiden hintakatot Hoitopäivän hinta REKISTERIN PITO LIITTEET

4 4 Sä ä ntö kirjä äikuissösiäälityö n äsumispälveluiden pälveluseteliin yleinen ösä Sääntökirjan mallipohjana on toiminut Sitran palvelusetelin sääntökirja-malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Sitra. 1 JOHDANTO Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut (=Sotesi) tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Sastamalan kaupungille ja Punkalaitumen kunnalle. Sotesi on jaettu eri prosesseihin, joista asumispalveluiden yhtenä tehtävänä on järjestää sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua. Aikuissosiaalityön asumispalvelut (jatkossa erityisasumispalvelut) järjestetään pääasiassa päihde- ja mielenterveyskuntoutujille ja pitkäaikaisesti sairastuneille palvelusetelillä tai ostopalveluna. Palveluita järjestetään niille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille tai pitkäaikaisesti sairastuneille, joilla on sairautensa vuoksi pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista. Mielenterveyskuntoutujalla tarkoitetaan täysi-ikäistä henkilöä, joka tarvitsee mielenterveyden häiriön vuoksi kuntouttavia palveluita. Asumispalvelujen esimiehenä toimii asumispalvelujohtaja. Yksityisiltä palveluntuottajilta voidaan palvelusetelillä hankkia palveluasumista, tehostettua palveluasumista ja vaativaa tehostettua palveluasumista. Sekä mielenterveys- että päihdekuntoutujien ja pitkäaikaisesti sairastuneiden asumispalvelut järjestetään pääsääntöisesti sosiaalihuoltolain nojalla (mielenterveyslaki 1116/1990 5, päihdehuoltolaki 41/ ja 9, sosiaalihuoltolaki 710/ , sosiaalihuoltoasetus 607/ ). Asiakkaan asema ja oikeudet määräytyvät sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukaan. La-

5 5 kien ja asetusten ohella keskeisiä palvelu toimintaa ohjaavia asiakirjoja ovat Sosiaalija terveysministeriön päihdepalvelujen laatusuositukset (STM oppaita 2002/3) ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja koskeva kehittämissuositus (Asumista ja kuntoutusta STM oppaita 2007:13). Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta kuuluu asianomaiselle aluehallintoviranomaiselle sekä sille kunnalle, jossa palveluja annetaan (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/ ). Kunnassa valvontaviranomaisena toimii lain mukaan kunnan sosiaalihuollosta vastaava toimielin tai sen määräämä viranhaltija. Sastamalan kaupungin hallintosäännön mukaan Sosiaali- ja terveyslautakunta toimii Punkalaitumen kunnan ja Sastamalan kaupungin välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntalain 77 :ssä tarkoitettuna toimielimenä. Asumispalvelujohtaja vastaa viranomaisvalvonnasta ja toimii yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaisena paikallisena valvontaviranomaisena asumispalveluissa. Palveluiden toteuttamista ja kehittämistä linjaavia tavoitteita on kirjattu noudatettavien lakien lisäksi muun muassa hallitusohjelmaan, kansallisiin sosiaali- ja terveysalan strategia- ja muihin ohjelmiin sekä sosiaali- ja terveysministeriön, Stakesin ja Suomen Kuntaliiton antamiin suosituksiin ja oppaisiin. Palveluntuottajan edellytetään toimivan kulloinkin voimassa olevien lakien ja asetusten mukaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskevissa laatusuosituksissa korostetaan asiakkaan oikeutta hyvään kohteluun ja itsemääräämisoikeuteen sekä asianmukaiseen saattohoitoon. Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnassa ollaan valtakunnallisesti siirtymässä jälkikäteisvalvonnasta ja ongelmien sekä reklamaatioiden selvittelystä ennakkovalvontaan. Ennakkovalvonta edellyttää aktiivista yhteistyötä palvelun tuottajien ja valvontaviranomaisten välillä. Valvontavastuussa olevat viranhaltijat huolehtivat omalla tehtäväalueellaan laissa yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) säädetyistä tehtävistä: yhteistyöstä palvelun tuottajien ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisten kanssa, lausuntojen antamisesta aluehallintoviranomaisille toiminnan aloittamisesta tai muuttamista koskevassa lupa- ja ilmoitusasioissa ja tarkastusten suorittamisesta. Valvonnan lähtökohtana on asukkaiden perusoikeuksien tasa-arvoinen toteutuminen.

6 6 Lain yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) tarkoituksena on varmistaa, että yksityisiä sosiaalipalveluja käyttävän asiakkaan oikeus laadultaan hyviin sosiaalipalveluihin toteutuu. Palvelusetelin tarkoituksena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia ja edistää yhteistyötä kaupungin ja yksityisten palveluntuottajien välillä. Palveluseteli myönnetään ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon asumispalvelujen hankkimiseksi. Tämä asiakirja on laadittu Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden aikuissosiaalityön asumispalveluiden palvelusetelin sääntökirjaksi ja valvontasuunnitelmaksi vuosille Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että palveluyksikön asiakas saa riittävät, suunnitelmalliset ja tarkoituksenmukaiset palvelut ja että palveluyksikössä noudatetaan aluehallintoviraston antamia ohjeita ja suosituksia. 2 MÄÄRITELMÄT Tässä sääntökirjassa 1. asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 :n 1 kohdassa tarkoitettua asiakasta. 2. palvelusetelillä tarkoitetaan Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelun saajalle myöntämää sitoumusta, jonka mukaan se korvaa palveluntuottajan antaman palvelun (hoivan ja huolenpidon palvelusuunnitelman mukaisesti). Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Tämän vuoksi asiakkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä palvelun tuottaja. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyttöä. Palvelusetelilakia sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen kuntien järjestämissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi. Tämän vuoksi lakia ei voi soveltaa julkisyhteisöjen tuottamien palvelujen hankkimiseen. Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa,

7 7 sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palvelun tuottajan välinen sopimus; 3. tulosidonnaisella palvelusetelillä tarkoitetaan palveluseteliä, jonka arvo määräytyy kunnan määrittelemien asiakkaan jatkuvien ja säännöllisten tulojen mukaan tai jonka arvo perustuu tulojen huomioon ottamiseen sosiaalihuoltolain 3 a luvussa tai sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a - 10c :ssä säädetyllä tavalla. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistaa tulosidonnaisen palvelusetelin arvon määräytymisperusteet. 4. omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palveluntuottajan tuottaman palvelun hinnasta, jota kunnan myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi; 5. palveluntuottajalla ja palveluyksiköllä tarkoitettaan yksityistä palveluntuottajaa, joka täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset. Sotesi hyväksyy asumispalveluiden palvelusetelituottajat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 4.n mukaisesti 6. sääntökirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, jolla kunta asettaa palvelusetelilain 5 :ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille. Kunta velvoittaa palveluntuottajat jatkuvasti noudattamaan sääntökirjan määräyksiä. Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien sosiaali- tai terveyspalvelujen tuottajaksi. Itse palvelua tuotettaessa sitä koskevan sopimuksen osapuolina ovat palveluntuottaja ja asiakas. Sopimuksen sitoumukset ja vastuut eivät kohdistu kuntaan. Se, mitä säädetään kunnasta, soveltuu myös kuntayhtymään. 3 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN HA NKINTA SOTESISSA Yksityisten palveluntuottajien tarjoama asumispalvelu (palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen) hankitaan Sotesin alueella asiakkaille pääasiassa jatkossa palvelusetelin avulla. Palvelusetelillä asiakkaalle voidaan hankkia kolmen tasoisia asumispalvelupaikkoja; palveluasumista, tehostettua palveluasumista tai vaativaa tehostet-

8 8 tua palveluasumista. Vaativaa tehostettua palveluasumista hankitaan asiakkaille, jotka tarvitsevat käyttäytymisen ja/tai fyysisen aktiivisuuden kannalta erityistä hoivaa ja valvontaa. Vaativa tehostettu palveluasuminen hankitaan sellaisilta yksityisiltä palveluntuottajilta, jotka pystyvät palvelun tarjoamaan ja se neuvotellaan aina erikseen palveluntuottajan kanssa. Asiakas saa palvelusetelistä viranhaltijapäätöksen. Palvelusetelipäätöstä muutetaan hintojen tarkistusten tai olosuhteiden muutosten yhteydessä. Harkintansa mukaan asumispalvelujohtaja vie asiakkaan jatkohoitopaikkaa koskevan asian käsittelyyn SAS-ryhmälle. 4 ASIAKKAAN ASEMA Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin. Palvelusetelin saanut asiakas tekee palvelujen tuottajan kanssa sopimuksen palvelun hankkimisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden saattamisesta kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa. Asiakas, jolle palveluseteli on myönnetty, valitsee kaupungin rekisteristä yksikön, johon hän haluaa muuttaa. Muutto edellyttää, että valitussa yksikössä on vapaana vuokrattava asunto. Asiakas ja palveluntuottaja laativat vuokrasopimuksen ja palvelusopimuksen. Palvelusopimuksessa sovitaan laskutusehdoista, maksuista, irtisanomisajan pituudesta ja asiakkaan valitsemista palveluista. Sopimuksessa tulee sopia asiakkaalle kuuluvista maksuvelvoitteista, jos asiakas joutuu hoidettavaksi sairaalaan tai palveluun tulee muita pidempikestoisia katkoksia. Tarvittaessa sopimuksien teossa tulee olla mukana asiakkaan asioidenhoitaja tai edunvalvoja. Sopimukset allekirjoittaa asiakas tai laillinen edunvalvoja.

9 9 Kunnan on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo, palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Asiakkaan tai hänen asioiden hoitajansa on annettava palvelusetelin myöntämistä varten tarvittavat tulotiedot. Asiakkaalle on annettava myös tieto siitä, mistä muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hänen suostumuksestaan riippumatta hankkia. Asiakkaalle on varattava tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja antaa asiassa tarpeellinen selvitys. Asiakkaan valittua palvelusetelin, hänen tulee itse hakeutua hyväksytylle yksityiselle palveluntuottajalle. Asiakas poistetaan Sotesin asumispalveluiden jatkohoitopaikan hakijoista, hänen otettua vastaan palvelusetelin. Palvelujen tuottamiseen palvelusetelillä sovelletaan kuluttajansuojalakia. Lain mukaan elinkeinonharjoittaja ei muun muassa saa kulutushyödykettä tarjotessaan käyttää sopimusehtoa, jota hyödykkeen hinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on pidettävä kuluttajien kannalta kohtuuttomana. Reklamaatiotilanteessa kuluttajan tulee ilmoittaa tyytymättömyydestään sopimuskumppanilleen eli palveluntuottajalle. Asiakkaan asemaan sovelletaan palvelusetelilakia, sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia Asiakkaalla on oikeus käyttää kuluttajaoikeuden mukaisia oikeusturvakeinoja reklamaatiotilanteessa. Seuraamuksiin kuuluvat kuluttajan oikeus pidättyä maksusta, virheen oikaisu, hinnanalennus, kaupan purku ja vahingonkorvaus. Palveluseteliä käyttävä asiakas voi saattaa sopimussuhdettaan koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Sosiaalihuoltolain mukaan asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Asiakkaalla on myös mahdollisuus kantelun tekemiseen.

10 10 5 PALVELUNTUOTTAJAN VELVOITTEET Palveluntuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tai laissa yksityisistä sosiaalipalveluista tarkoitettu palveluntuottaja. Palveluntuottaja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain (569/2009) 5 :n mukaiset yleiset ehdot. Kunnalla on oikeus vaatia palveluntuottajaa toimittamaan kirjalliset todistukset tai muun riittävän näytön siitä, että tässä kohdassa mainitut yleiset edellytykset täyttyvät. Asumispalveluyksikön tulee tukea asiakkaan itsenäistä suoriutumista ja päätöksen tekoa, kuntoutumista, elämänhallintaa sekä osallisuutta yhteiskuntaan. Palveluissa tulee huomioida asiakkaan omat voimavarat, vahvistaa asiakkaan elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta sekä kunnioittaa yksityisyyttä. Asiakasta tuetaan psyykkisen sairauden ja/tai päihderiippuvuuden hallintaan. 1. Rekisteröinti ennakkoperintärekisteriin Palveluntuottaja sitoutuu olemaan rekisteröitynä verohallinnon ennakkoperintärekisterissä. 2. Palveluntuottajaa koskevan erityislainsäädännön edellytykset Palvelujentuottajan tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat, sitä koskevat erityislainsäädännön edellytykset. Tässä tapauksessa erityislainsäädännöllä tarkoitetaan erityisesti yksityisestä terveydenhuollosta annettua lakia (152/1990) tai yksityisistä sosiaalipalveluista annettua lakia (922/2011). Palvelua tuottavan yksikön kohdalla edellytysten täyttyminen on tarkastettu yksikön perustamisvaiheessa. Perustamisluvan myöntää toimivaltainen aluehallintovirasto (AVI) tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Luvan saanut palveluntuottaja rekisteröidään yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen antajien Valveri-rekisteriin, jota Valvira ja aluehallintovirastot ylläpitävät. Sellaiset palveluntuottajat, jotka eivät harjoita ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa tekevät toimiluvan hakemisen sijaan ilmoituksen toiminnan aloittamisesta sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluntuottaja antaa ko. palveluja. 3. Vähimmäispalvelutaso Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan laadullisesti hyvää asumispalvelua sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaisesti. Asiakkaalle annetut

11 11 palvelut ovat suunnitelmallisia ja tavoitteellisia. Samoin palvelun tuottajan on toteuttava asiakkaansa oikeuden laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä sosiaalipalveluihin. Käytännössä kunta hyväksyy palvelun tason siinä vaiheessa, kun se valitsee tietyn palveluntuottajan mukaan palvelusetelijärjestelmään ja ottaa tältä asiaa koskevan sitoumuksen. Palveluntuottaja sitoutuu kuvaamaan kunnalle, miten sen henkilöstö ylläpitää ammattitaitoaan. 4. Vakuutusturva Palveluntuottaja sitoutuu ottamaan ja pitämään voimassa toimintansa edellyttämät lakisääteiset vakuutukset vastuun varalta, kuten potilasvahinkolain sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaiset vakuutukset. Mahdolliset vahingot korvataan ensisijaisesti palvelun tuottajan vakuutuksesta ja viime kädessä palvelun tuottaja vastaa niistä vahingonkorvauslain mukaisesti. Kunta ei vastaa palveluntuottajan palvelujen saajalle aiheuttamista vahingoista. Jos palvelu joudutaan uusimaan tai asiakas tarvitsee muuta palvelua palveluntuottajan virheestä johtuvasta syystä tai toimenpiteen suorittamisen virheellisyyden vuoksi, vastaa aiheutuvista kustannuksista palveluntuottaja. 5. Toimitilat Palveluntuottajan toimitilojen on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin että yksikössä huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Samoin toimitilojen on täytettävä lain edellyttämät palveluntuottajalle asetetut hyväksymisedellytykset. Liikuntarajoitteisella, esimerkiksi pyörätuolia käyttävällä asiakkaalla tulee olla esteetön pääsy palveluntuottajan toimitiloihin. 6. Hintatiedot Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ylläpitää palvelusetelituottajarekisteriä palvelusetelituottajiksi hyväksytyistä palveluntarjoajista. Palveluntuottajalla on oltava internet-sivut, joilta käy ilmi toimitilojen osoitetiedot sekä tarjottavien palvelujen hintatiedot. Tarjottavien palvelujen hintatiedot tulee toimittaa asiakkaalle hänen pyynnöstään myös kirjallisessa muodossa. Palveluntuottajan tulee olla tavoitettavissa puhelimitse virka-aikana. 7. Henkilökunta Asiakkaalla on oikeus saada palvelua valintansa mukaan joko suomen tai ruotsin kielellä. Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että sen henkilökuntaan kuuluu riittävä määrä tämän kohdan edellytykset täyttäviä henkilöitä. Palveluntuottaja sitou-

12 12 tuu huolehtimaan siitä, että palveluntuottaja taikka sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ei ole syyllistynyt rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla laissa julkisista hankinnoista 53 :ssä mainittuun rikokseen tai tekoon tai sanotun lain 54 :n mukaiseen laiminlyöntiin. Hyväksytyllä palveluntuottajalla on oikeus osoittaa palvelusta vastaava henkilö. Palveluntuottaja vastaa myös alihankkijoidensa toiminnasta samassa laajuudessa ja kuten omasta toiminnastaan. 8. Asiakastyytyväisyys ja -palaute Palveluntuottaja sitoutuu toimimaan siten, että asiakastyytyväisyys on hyvä. Määräajaksi sovituissa asiakas sijoituksissa tuottaja sitoutuu toimittamaan asiakkaan hoitopalautteen kunnalle kahden viikon kuluessa hoidon päättymisestä. Hoitopalautteen tulee olla kunnan käytettävissä ennen kuin lasku maksetaan. 9. Tiedonanto kunnalle Palveluntuottajan tulee informoida kuntaa säännöllisesti tarjoamiensa palvelujen laadun valvonnasta sekä hoitopalvelujen osalta potilasturvallisuudesta. Kuntaa tulee erityisesti informoida asiakkaiden ja potilaiden tekemistä reklamaatioista ja korvausvaatimuksista, reklamaatioihin johtaneista syistä ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä. Palvelun tuottajan tulee raportoida kunnalle palvelusetelillä tuotettua hoitoa koskevista julkisoikeudellisista valituksista, kanteluista ja hoitovahinkoilmoituksista samoin kuin kaikkia edellä mainittuja koskevista ratkaisuista. 10. Asiakirjat Palveluntuottaja laatii palvelusetelijärjestelmässä asiakasasiakirjat palvelutapahtuman yhteydessä. Palveluntuottajan tulee noudattaa huolellisuutta tietojen käsittelyssä ja esimerkiksi huolehtia siitä, että salassa pidettäviä tietoja käsitellään oikein. Palveluntuottajan tulee käsitellä asiakirjoja siten kuin henkilötietolaissa (523/1999) ja laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (159/2007) sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä säädetään. Kunta on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien potilas- ja asiakasasiakirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Palveluntuottajan tulee asiakirjoja käsitellessään noudattaa, mitä kunnan asiakirjojen käsittelystä säädetään (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Palvelujentuottajan tulee laatia asiakas- ja potilastietoja sisältävät asiakirjat henkilötietolain, potilaslain ja sosiaalihuollon asiakaslain edellyttämällä tavalla. Jos palveluntuottaja laatii toiminnassaan asiakirjoja manuaalisesti,

13 13 kunnan tulee huolehtia, että palveluseteliä käytettäessä kyseiset asiakirjat viedään sähköiseen järjestelmään vastaavasti kuin kunnan itsensä tuottamissa palveluissa. Terveydenhuollon lainsäädännöstä tulee vaatimus ylläpitää rekisteriä. Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on lakiin perustuva velvollisuus säilyttää potilasasiakirjoja. Tästä syystä terveydenhuollon ammattihenkilön tulee pitää rekisteriä ja säilyttää kopio jokaisesta kunnalle toimittamastaan asiakirjasta voidakseen esittää asiakirjat terveydenhuollon viranomaisille mahdollisten potilasvahinko- tai muiden valvontaasioiden yhteydessä. Palveluntuottaja on velvollinen säilyttämään kunnalle toimitettujen asiakirjojen kopioita saman säilytysajan kuin mikä kunnalle on lainsäädännössä määritelty koskien asiakirjojen säilyttämistä. Sama koskee käyttölokitiedostoja. Asiakas voi esittää tarkastuspyynnön tai virheen oikaisupyynnön rekisterinpitäjälle eli kunnalle tai, jos palvelun tuottajan ja kunnan välillä on erikseen sovittu, suoraan palvelun tuottajalle. Kunta on kuitenkin viime kädessä se, joka ratkaisee tarkastus- ja oikaisupyynnön. Koska kyse on viranomaisasiakirjoista, tiedon luovutuksesta päättää aina kunta rekisterinpitäjänä. Asiakirjojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia julkisuuslain säädöksiä sovelletaan asiakirjoihin silloinkin, kun ne ovat palvelun tuottajan hallussa. Asiakirjojen käsittelyä säätelee myös laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007). 11. Markkinointi Palveluntuottajan markkinoinnin on oltava asiallista, luotettavaa ja hyvän tavan mukaista. Ylisanoja tai vertailumuotoja ei saa käyttää. Markkinoinnilla ei tule luoda tarpeetonta sosiaali- tai terveydenhuoltopalvelujen kysyntää. Hinnoista ilmoittamisen tulee tapahtua vertailukelpoisella tavalla siten, että palveluseteliä käyttävä asiakas voi vaivatta päätellä palvelun kokonaishinnan ja sen osuuden, joka jää hänen maksettavakseen. 12. Lainsäädäntö Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia palvelun tuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa työsopimuslainsäädäntöä ja alan työehtosopimuksia. Palveluun sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. 13. Sotesin asettamat muut vaatimukset

14 14 Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan kunnan yksittäistapauksessa mahdollisesti asettamia muita vaatimuksia. Sotesi voi yksittäistapauksessa asettaa palvelua tuottavalle yksikölle edellä mainittujen edellytysten lisäksi myös muita vaatimuksia. 14. Hyväksymisen peruuttaminen Sotesilla on oikeus peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen ja poistaa palvelun tuottajan nimi hyväksyttyjen palveluntuottajien listasta välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli: a) hyviä hoito- ja palvelukäytäntöjä ei noudateta; b) palveluntuottaja ei noudata kunnan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta sääntökirjan ehtoja; c) palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan eräpäivään mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai on välittömässä vaarassa tulla asetetuksi selvitystilaan; tai d) palveluntuottaja tai joku sen johtoon kuuluva henkilö on tuomittu syyllisenä elinkeinotoimintaan liittyvässä rikoksessa. Sotesin tulee peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen, jos palveluntuottaja pyytää hyväksymisensä peruuttamista. Peruuttaminen voidaan tehdä pääsääntöisesti kolmen (3) kuukauden kuluttua peruuttamispyynnöstä 6 SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN VELVOITTEET Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden (=Sotesin) on pidettävä luetteloa hyväksymistään palveluntuottajista. Tiedot palvelujentuottajista, näiden tuottamista palveluista ja niiden hinnoista tulee olla julkisesti saatavilla internetissä ja muulla soveltuvalla tavalla. Sotesin on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo, palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Sotesin täytyy informoida asiakasta siitä, mistä ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan

15 15 hänen suostumuksettaan hankkia. Sotesin on varattava asiakkaalle tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja tarvittaessa antaa asiaa koskevaa selvitystä. Sotesilla on velvollisuus valvoa hyväksymiensä palveluntuottajien palvelujen laatua hyväksymismenettelyn lisäksi myös palvelujen tuottamisen yhteydessä. Sotesin tulee täten varmistaa, että palveluntuottajat täyttävät toiminnalle asetetut vähimmäisedellytykset. Sotesi valitsee palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat palveluntuottajat palvelusetelilain edellyttämällä tavalla. Sotesin tulee ottaa palveluntuottajan valintaa koskeva asia käsittelyyn yhden (1) kuukauden kuluessa palveluntuottajan ilmoittautumisesta ja tehtävä päätös palveluntuottajan hyväksymisestä tai hylkäämisestä kolmen (3) kuukauden kuluessa ilmoittautumisesta. Asiakas- ja potilasasiakirjat, jotka syntyvät setelillä palvelua järjestettäessä ja toteutettaessa, ovat viranomaisen asiakirjoja. Vaikka palvelujentuottaja laatii asiakirjat palvelutapahtuman yhteydessä, vastaa kunta rekisterinpitäjänä viime kädessä niiden käsittelystä. Palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta olennaiset tiedot on tallennettava viimeistään palvelutapahtuman päättyessä aina Sotesin omaan asiakas- tai potilasrekisteriin. Palveluntuottajan ja kunnan tulee myös varmistaa, että palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot siirtyvät osapuolelta toiselle palvelutapahtuman eri vaiheissa. Tämä mahdollistaa sen, että jokaisen asiakkaan asiakirjat muodostavat hänen hoitonsa tai huoltonsa kannalta välttämättömän jatkuvan kokonaisuuden, johon tulee hoitoa ja huoltoa koskevat ratkaisut perustaa. 7 VEROTUS Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. Verottomuus edellyttää, että palveluseteli myönnetään selkeästi määriteltyihin palveluihin on henkilökohtainen eikä siirrettävissä toiselle henkilölle ei ole suoraan asiakkaalle maksettavaa rahaa, jonka käytön hän itse määrittelee Palveluseteliä käytettäessä asiakkaan omavastuu ei oikeuta kotitalousvähennykseen tuloverotuksessa. Arvonlisäverolain 34 :n mukaan veroa ei suoriteta terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myynnistä. Terveyden ja sairaanhoitopalvelulla tarkoitetaan

16 16 ihmisen terveydentilan sekä toiminta- ja työkyvyn määrittämiseksi taikka terveyden sekä toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä, jos kysymyksessä on: valtion tai kunnan ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayksikössä annettava hoito taikka yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettu hoito; tai sellaisen terveydenhuollon ammattihenkilön antama hoito, joka harjoittaa toimintaansa lakiin perustuvan oikeuden nojalla tai joka on lain nojalla rekisteröity. Arvonlisäverolain 37 :n mukaan veroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja tavaroiden myynnistä. Sosiaalihuollolla tarkoitetaan valtion tai kunnan harjoittamaa sekä sosiaaliviranomaisten valvomaa muun sosiaalihuollon palvelujentuottajan harjoittamaa toimintaa, jonka tarkoituksena on huolehtia lasten ja nuorten huollosta, lasten päivähoidosta, vanhustenhuollosta, kehitysvammaisten huollosta, muista vammaisten palveluista ja tukitoimista, päihdehuollosta sekä muusta tällaisesta toiminnasta. 8 VALVONTA- JA SÄÄNTÖKIRJAN MUUTTAMINEN Sotesi on palvelusetelilain nojalla velvollinen valvomaan hyväksymiensä yksityisten palveluntuottajien tuottamien palvelujen tasoa ja poistamaan palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta, mikäli sääntökirjan määräyksiä ei noudateta. Asiakkaan käyttäessä palveluseteliä Sotesi ei ole sopimussuhteessa sosiaali- tai terveyspalvelua tuottavaan yksityiseen palveluntuottajaan. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan sääntökirjan ehtoja. Mikäli palveluntuottaja ei täytä sääntökirjassa määrättyjä ehtoja, kunta voi poistaa palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta. Sotesi ja palveluntuottaja asettavat nimeltä tai asemaltaan henkilön tai henkilöt, jotka toimivat yhteyshenkilöinä ja vastuuhenkilöinä sääntökirjan toteuttamisessa ja ilmoitusten vastaanottajina. Sotesissa yhteyshenkilönä toimii aikuissosiaalityön päällikkö. Sotesilla on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden sisältämiin määräyksiin. Sotesi ilmoittaa muutoksista palveluntuottajalle kirjallisesti välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen. Mikäli palveluntuottaja ei halua tulla sidotuksi muuttuneisiin sääntöihin, tulee sen ilmoittaa siitä kirjallisesti kunnalle

17 17 kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Mikäli Sotesille ei toimiteta edellä mainittua ilmoitusta, sitoutuu palveluntuottaja noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta päivästä lukien, kuitenkin aikaisintaan kuusikymmentä (60) päivää muutosilmoituksen toimittamisesta. Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi. Pälveluköhtäinen ösiö sä ä ntö kirjän erityinen ösä 9 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT Sotesi antaa palvelusetelin vain niille asiakkaille, jotka täyttävät Sotesin palveluasumiseen, tehostettuun palveluasumiseen tai vaativaan tehostettuun palveluasumiseen pääsyn kriteerit ja ovat Sotesissa hyväksytyn hakuprosessin mukaisesti jatkohoitopaikan hakijoina. 10 PALVELUSETELIN ARVO JA MYÖNTÄMINEN Sotesin tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvo määritellään Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvo on tulosidonnainen ja sen arvosta annetaan päätös asiakkaalle. Sotesin tulee saada asiakkaalta tai hänen asioiden hoitajalta tarvittavat tulotiedot palvelusetelin arvon määräämistä varten. Palvelusetelin arvoa on korotettava palvelusetelilain 7 :n 1 momentissa säädettyä korkeammaksi, jos asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan lakisääteinen elatusvelvollisuus muutoin vaarantuu, taikka se on tarpeen muut huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Arvon korottamista tulee hakea kirjallisesti siihen tar-

18 18 koitetulla lomakkeella, joka on saatavissa Sotesin www-sivuilta ja aikuissosiaalityön palveluista. Palvelusetelin arvon korottamista koskeva päätös annetaan asiakkaalle Asiakkaan palvelun tarpeen uudelleen määrittely Asiakkaan palvelun tarpeen muuttuessa, palvelusetelin arvo määritetään uudelleen yhteistyössä palveluntuottajan ja Sotesin kanssa. Palvelusetelin arvoa määritettäessä, hyväksytään maksuluokiksi ne hintatiedot, jotka palvelutuottaja on ilmoittanut palvelusetelituottajahakemuksessa tai hinnan korotusten yhteydessä. 11 PALVELUN LASKUTUS SOTESILTA JA ASIAKKAALTA 11.1 Kunta Sotesi maksaa palvelutuottajalle palvelusetelin arvon ja toteutuneen palvelun mukaisen summan laskua vastaan. Laskutusjakso on yksi kuukausi. Palvelutuottaja laskuttaa asiakkaalle annetun palvelusetelin mukaisen arvon kunnalta jälkikäteen. Laskun yhteydessä tulee olla mainittu asiakkaan poissaolojen alkamis- ja päättymispäivät tilastointia (läsnäoloa) varten. Laskuihin ei lisätä laskutus- ym. lisiä. Ensisijaisesti käytetään verkkolaskua. Sotesi on velvollinen suorittamaan korkolain 4 1 momentin mukaisen viivästyskoron, mikäli maksusuoritus viivästyy. Jos hoito keskeytyy tilapäisesti kalenterikuukauden aikana yhteensä korkeintaan viiden vuorokauden ajaksi, Sotesi maksaa palveluntuottajalle näiltä päiviltä 100% asiakkaan palvelusetelin arvosta. Sotesi ei maksa, jos asiakkaan poissaolopäiviä on yhteensä yli viisi vuorokautta kalenterikuukauden aikana. Tilapäinen poissaolo tarkoittaa, että asiakas on hoidettavana esimerkiksi sairaalassa tai muussa hoitopaikassa ja poissaolon kesto on kokonaisia vuorokausia. Kuolemantapauksessa Sotesi maksaa palvelutuottajalle palvelusetelin arvon vielä kuolemaa seuranneelta päivältä.

19 19 Sotesi ei peri asiakkaalta asiakasmaksuja palveluista, jotka sisältyvät palveluseteliin Asiakas Palveluntuottajan ja asiakkaan välisessä sopimuksessa on merkittynä asiakkaan omavastuun määrä. Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta palvelusetelin arvon ylittävältä osalta (omavastuu). Laskuihin ei lisätä laskutus- ym. lisiä. Asiakas maksaa itse ateriat, vuokran ja valitsemansa tukipalvelut. Lisäksi asiakas maksaa oma-aloitteisesti ostamansa palvelut (esimerkiksi fysioterapia-, kampaamo- ja jalkahoitopalvelut) kokonaisuudessaan palveluntuottajalle heidän keskinäisen sopimuksen mukaisesti. Kunta ei vastaa peruuntuneista palvelutapahtumista aiheutuneista kustannuksista. Mikäli asiakas ei pysty suoriutumaan omavastuuosuudestaan, palveluntuottajan tulee ilmoittaa tilanteesta päätöksen tehneelle viranhaltijalle vähintään kolme kuukautta ennen sopimuksen irtisanomista. Mahdollisista hinnan korotuksista tulee ilmoittaa asiakkaalle vähintään kolme kuukautta etukäteen. Mikäli asiakas on (esimerkiksi sairaalahoidon takia) toistuvasti tai pitkäaikaisesti estynyt käyttämään niitä palveluita, jotka liittyvät sovittuun palvelukokonaisuuteen, palveluntuottajan tulee tämä ottaa kohtuullisessa määrin huomioon asiakaslaskutuksessa kyseisen poissaolokauden palvelumaksuja alentavana tekijänä. Sopimuksen sopimusehdoissa tulee olla tästä menettelystä maininta. Palveluntuottajan tulee huolehtia, että asiakkaalla on käytössään toimitilojen osoitetiedot sekä palveluseteliin liittyvät hintatiedot ja muiden tarjottavien palvelujen hintatiedot. Hintatiedot on toimitettava asiakkaalle kirjallisesti, hänen niitä pyytäessä.

20 20 Uuden asiakkaan palveluseteli on voimassa muuttopäivästä alkaen. Yksikössä jo asuvan asiakkaan palvelusetelin voimaantulopäivä on määritelty palvelusetelipäätöksessä. 12 PALVELUN TUOTTAJAN HENKILÖKUNNAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset Kelpoisuuslaki (272/2005) määrittelee ympärivuorokautisissa asumispalveluissa toimivan johtajan ja ammatillisen hoitohenkilökunnan kelpoisuusvaatimukset. Lakia sovelletaan sekä yksityiseen, että kunnalliseen toimintaan. Henkilöstön täydennyskoulutus Täydennyskoulutusvelvoite koskee ensisijaisesti kuntia ja kuntayhtymiä. Kuntien ostaessa palveluita, ne voivat asettaa hankittaville palveluille laatuvaatimuksia, joihin sisältyy henkilöstön osaamistasoa ja koulutustasoa koskevia vaatimuksia. Sotesin palvelusetelituottajilta edellytetään, että ne huolehtivat henkilöstön ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä. Henkilöstöllä tulee olla myös riittävä suomen kielen taito ja kohderyhmän tarvitsema kielitaito. Henkilöstömitoitus- ja rakenne Toimintayksiköissä tulee olla ammatillisen koulutuksen omaava henkilö kaikissa työvuoroissa. Riittävyyttä voidaan seurata tarkistamalla työvuorolistat ja henkilöstösuunnitelma. Lisäksi voidaan pyytää antamaan selvitys yövalvonnasta. Asiakkaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi tulee käytössä olla moniammatillista osaamista. Yksikön on huolehdittava siitä, että henkilöstö on mitoitettu niin, että jokaisessa työvuorossa on riittävästi henkilökuntaa asiakkaiden tarpeiden mukaisen palvelun järjestämiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksissa (STM suositus 2007:13 ja STM suositus 2002:3) on annettu suositukset ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön määrästä. Näitä suosituksia noudatetaan tarkasteltaessa yksityisten palvelutuottajien henkilöstömitoitusta.

21 21 Henkilöstön hyvinvointi Henkilöstöstrategiassa tehdään linjaukset muun muassa henkilöstön saatavuuteen ja osaamistarpeiden määrittämiseen. Sotesin valvonnan painopisteenä tulee olemaan myös henkilöstöstrategioiden seuranta. 13 PALVELUN SISÄLTÖVAATIMUKSET Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat toimintakykynsä alenemisen seurauksena ympärivuorokautista hoivaa, ohjausta, tukea ja valvontaa. Tehostetussa palveluasumisessa tuetaan omatoimisuutta ja luodaan turvallinen, sekä esteetön asumisympäristö. Tehostettu palveluasuminen korostaa elämänlaadun merkitystä, vahvistaa elämän merkityksellisyyttä ja tukee hyvinvointia elämän kaikilla osa-alueilla. Asumispalveluyksikön tulee tukea asiakkaan itsenäistä suoriutumista ja päätöksen tekoa, kuntoutumista, elämänhallintaa ja osallisuutta yhteiskuntaan. Palveluissa tulee huomioida asiakkaan omat voimavarat ja vahvistaa asiakkaan elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta sekä kunnioittaa yksityisyyttä. Asiakasta tuetaan psyykkisen sairauden ja/tai päihderiippuvuuden hallintaan. Palvelusuunnitelmassa tulee huomioida palvelujen ja kuntoutumisen tavoitteena on asiakkaan itsenäinen tai mahdollisimman itsenäinen asuminen. Tehostettu palveluasuminen sisältää kodinomaisen ympäristön, asiakkaan ympärivuorokautisen palvelun ja huolenpidot sekä sitä tukevat palvelut, kuten henkilökohtaisen avustamisen asunnossa ja sen ulkopuolella sekä turvapalvelut. Asiakkaan päivittäisestä hygieniasta huolehditaan ja asiakasta avustetaan tarvittaessa. Hygieniassa huomioidaan hiukset, kynnet, hampaat ja ihonhoito. Asiakasta avustetaan wckäynneissä tarpeen mukaan ja hänen yksityisyytensä tulee turvata. Peruspalveluun sisältyvät sairaanhoitajan suorittamat hoitotoimenpiteet ja asiakkaan terveydentilan

22 22 seuranta ja arviointi sekä sen vaatimat toimenpiteet. Palveluntuottaja vastaa perusterveydenhuoltotasoisten näytteiden ottamisesta ja niiden kuljettamisesta analysoitaviksi. Palveluntuottaja vastaa asiakkaan lääkityksestä. Lääkkeet säilytetään turvallisesti, niiden jakelu on huolehdittu ja niiden vaikutuksia seurataan. Asiakas maksaa lääkkeet itse. Palveluntuottaja voi järjestää yksityiset lääkäripalvelut palveluyksikössä ja periä niistä asiakkaalta maksun. Maksukäytännöstä tulee tiedottaa asiakasta etukäteen. Halutessaan asiakkaalla on oikeus käyttää perusterveydenhuollon palveluita. Yksiköiden varustukseen tulee kuulua sähkösäätöinen hoivasänky, jos asiakkaan palvelutarve sitä edellyttää. Sotesi järjestää asiakkaalle tarvittavat apuvälineet lääkinnällisen kuntoutuksen toteaman yksilöllisen tarpeen perusteella. Asiakas saa Sotesin hoitotarvikejakelusta maksutta sovitun määrän vaippoja samoin perustein kuin kotona asuvat henkilöt. Asiakkaalle annettavien palveluiden tulee olla suunnitelmallisia ja tavoitteellisia. Palveluntuottaja sitoutuu antamaan laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa Asiakaslain (812/2000) mukaisesti. Asiakkailla tulee olla hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään palvelut sekä muut asiakkaan selviytymistä sekä omia voimavaroja tukevat palvelut ja hoidon tavoitteet. Asiakkaalle tulee olla nimettynä vastuutyöntekijä. Annettava palvelu suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa. Asiakkaalla tulee olla mahdollisuus osallistua palveluyksikön tarjoamaan viriketoimintaan. Palveluyksikkö järjestää asiakkaalle kuljetuksen sekä tarvittaessa saattajan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin asiakkaan kanssa yhdessä sopien. Asiakas maksaa kuljetukset ja mahdolliset palvelumaksut. Niistä tulee tiedottaa etukäteen. Asiakas kustantaa omat henkilökohtaiset vaatteensa ja sopii palveluyksikön kanssa niiden huollosta. Asiakasta avustetaan henkilökohtaisten hankintojen tekemisessä, jos omaisilla ei ole siihen mahdollisuutta. Palveluntuottaja vastaa, että asiakkaan etuudet (esimerkiksi Kelan hoitotuki ja asumistuki) ovat ajan tasalla. Palveluntuottaja hakee asiakkaalle etuudet tai huolehtii

23 23 riittävän ohjauksen etuuksien hakemiseen asiakkaalle ja/tai hänen asioidenhoitajalleen. Asiakas itse, hänen valtuuttamansa henkilö tai edunvalvoja vastaa asiakkaiden rahaasioiden hoidosta. Palveluntuottaja avustaa tarvittaessa asiakasta raha-asioiden hoidossa ja tarvittaessa asiakkaalle haetaan edunvalvoja tai hänelle tehdään edunvalvontavaltuutus maistraattiin. 14 PALVELUN LAATUVAATIMUKSET 14.1 Yleisvaatimukset Palveluyksikön toiminnan tulee perustua annettuun mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja koskeva kehittämissuositukseen sekä lakeihin. Palvelun tulee muutenkin noudattaa yleisesti hyväksyttyjä sekä voimassa olevia hoitoa ja palveluja koskevia suosituksia Tilat ja toimintaympäristö Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) määrittelee, että toimintayksikössä tulee olla riittävät ja asianmukaiset toimitilat ja varusteet. Yhteistilojen tulee täyttää asukkaiden palvelutarpeet ja toimintayksikön kannalta keskeiset laatuvaatimukset. Yhteisten tilojen mitoituksessa on huomioitava, että niissä voi järjestää päivätoimintaa, tapahtumia ja mahdollistaa omaisten vierailuja. Asiakkaan on pystyttävä liikkumaan apuvälinein esteettömästi ja vaivattomasti. Sotesin palvelusetelituottajaksi hyväksymisen edellytyksenä on, että asukkailla on esteetön pääsy ulkoilemaan ja asiakkaalla on mahdollisuus halutessaan ulkoilla turvallisesti päivittäin. Tilaratkaisuissa on huomioitava se, että asiakas on täysivaltainen ihminen, jolla on oikeus itsemääräämiseen, yksityisyyteen ja osallisuuteen.

24 24 Toimitilojen on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin, että yksikössä huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Sotesin palvelusetelituottajilta edellytetään, että tilojen laitteiden ja koneiden ylläpidosta ja huollosta on kunnossapito- hygieniasuunnitelmat ja vastuuhenkilöt ovat nimettyinä. Palveluyksiköllä tulee olla pelastusviranomaisten hyväksymä pelastussuunnitelma (Pelastuslaki /379) Rajoitteet ja eristäminen Rajoitteita käytetään vain tahdosta riippumattomassa hoidossa rajatusti poikkeustilanteissa. Päihde- ja mielenterveysyksikössä voi olla käytäntöjä (säännöt ja sopimukset), jotka rajoittavat asukkaiden toimintavapautta, mutta eivät ole varsinaisia pakkoja perusoikeuksien rajoittamisen mielessä. Säännöillä ja sopimuksilla edistetään kuntoutumista ja ne ovat osa hoitoa. Niillä voidaan muun muassa kieltää päihteiden käyttöä ja estää aggressiivista käytöstä. Sääntöjen on oltava asiallisia ja tarkoituksenmukaisia ja soveltamisen pitää perustua yksilölliseen tilanteen harkintaan. Kameravalvonta Kameravalvonnan periaatteista on säädetty Suomen perustuslain 8 :ssä ja Rikoslain 24 luvun 6-7 :ssä. Kameravalvonnan edellytyksenä on, että sen tulee olla rekisterinpitäjän toiminnan kannalta asiallisesti perusteltu. Kameravalvonnan piiriin tulevien ja etenkin sen piirissä pidempään tai toistuvasti olevien tulee tietää kameravalvonnasta. Kameravalvonta on sallittu vain, jos se täyttää lain säädännön vaatimukset Ateriat Palveluntuottajan tulee turvata asiakkaan riittävä nesteiden ja ravinnonsaanti. Asiakkaille järjestetään päivittäinen ruokailu, johon kuuluvat aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi ja välipala, päivällinen sekä iltapala. Asiakkailla on mahdollisuus päivittäiseen ruokailuun yhteisissä tiloissa ja asiakasta avustetaan ruokailussa tarvittaessa. Erityisruokavaliot järjestetään niitä tarvitseville. Asiakkaiden yöpaasto ei saa olla yli 11 tuntia. Välipalaa tulee olla aina tarvittaessa, myös yöaikaan, tarjolla. Asiakkaiden

25 25 ravitsemusta ja painoa seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin puututaan. Hoitoyksikön käytössä on ruokahuollon omavalvontasuunnitelma, joka sisältää hygieniapassit. Palveluntuottaja voi sopia erikseen asiakkaan aterioihin mahdollisesti liittyvistä erityistoiveista (muut kuin edellä mainitut) ja tehdä näistä keskinäisen sopimuksen ja laskuttaa sen mukaisesti. Ravitsemussuosituksia tulee käyttää asiakkaan ravitsemuksen arvioinnissa, ohjauksessa, sekä käytännön hoitotyössä. 15 LAADUN VALVONTA Sastamalan kaupungin valvontamenettelyn tavoitteena on taata asiakkaille palvelukokonaisuus, joka takaa asiakkaille hyvän hoidon riittävän laadun. Palvelusetelissä hyvä laatu on keskeinen kilpailukykytekijä palveluntuottajan arjen toiminnassa ja se parantaa toiminnan tuottavuutta itse. Palveluntuottajan tulee jatkuvasti täyttää laissa ja suosituksissa säädetyt toimintaedellytykset ja tästä johtuen jatkuvasti arvioida toimintaansa. Toimintayksiköissä tulee olla järjestelmä hoidon ja hoivan laadun seuraamiseksi, arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelmallisen omavalvonnan toteuttaminen on olennainen osa toimintayksikön arkea. Laadukas palvelutoiminta on asiakaslähtöistä ja mahdollistaa asiakkaan ja hänen omaistensa osallistumisen palvelua koskevaan suunnitteluun, päätöksentekoon ja arviointiin. Sotesi, aluehallintovirasto sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto toimivat yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaviranomaisina. Sotesi valvoo palvelusetelituottajarekisteriin hyväksymiensä palvelujen laatua ja varmistaa, että palvelujen laatu täyttää palvelusetelilain ja sääntökirjan mukaiset kriteerit. Palveluntuottaja hyväksyy Sotesin palveluyksikköön tekemät valvonta- ja auditointikäynnit, yhteistyö- ja kehityskokoukset, Sotesin edustajan osallistumisen palvelusuunnitelmiin sekä asiakaskyselyt. Palveluntuottajalla tulee olla dokumentoidut laatuvaatimukset, keskeiset laatutavoitteet ja omavalvontasuunnitelma, joka tulee olla palvelujen laadun-

26 26 hallinnan ja palvelutoiminnan kehittämisen väline. Palveluntuottajalla on kirjallinen lääkehoitosuunnitelma (STM opas 2005:32) ja nimetty, lääkehuollosta vastaava työntekijä. Lääkehoitosuunnitelma tulee päivittää tarvittaessa ja vähintään vuosittain. Palveluyksikössä noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä hoitosuosituksia. Toimintayksikön arvot ja toimintaperiaatteet on määritelty. Vastuuhenkilöt on nimetty ja näiden henkilöiden vastuut ja valtuudet tulee olla kirjallisesti määritelty (tehtävänkuvat). Palveluntuottaja toimittaa Sotesille henkilöstöluettelon vakansseineen tai nimikkeineen, koulutustietoineen ja tehtävänkuvineen palvelusetelituottajahakemuksen yhteydessä ja pyydettäessä. Toimintayksikössä arvioidaan säännöllisesti asiakkaan hoivan tarvetta ja tavoitteita. Palvelu- ja hoitosuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti, mutta kuitenkin vähintään puolivuosittain ja aina tarvittaessa. Sotesin edustaja osallistuu uusien palveluseteliasiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelman laadintaan sekä jo palveluyksikössä asuvien osalta suunnitelmien päivitykseen vähintään kerran asiakkuuden aikana ja tarvittaessa. Toimintayksikkö osallistuu pyydettäessä kuntien asiakkaiden toimintakykyä mittaaviin selvityksiin. Palveluntuottajan tulee kerätä asiakaspalautetta ja se dokumentoidaan. Kehittämistyössä hyödynnetään palautetta. Palveluntuottaja vastaa asiakasreklamaatioon viivytyksettä ja pääsääntöisesti kirjallisesti. Reklamaatiot ja niihin annetut vastaukset sekä tiedot tehdyistä toimenpiteistä tulee toimittaa kuntaan kahdesti vuodessa; kesäkuussa ja joulukuussa. Sotesilla on oikeus tarkistaa palveluntuottajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Palveluntuottaja laatii vuosittain toimintakertomuksen. Toimintakertomuksen tulee sisältää arvio keskeisten laatutavoitteiden toteutumisesta, tilinpäätöstiedot ja kuvauksen henkilökunnasta, sen koulutuksesta ja määrästä sekä kuvauksen henkilökunnan ammattitaidon ylläpidosta. Toimintakertomus tulee toimittaa kuntaan maaliskuun loppuun mennessä. Sotesi voi pyytää toimittamaan omavalvontasuunnitelman, lääkehoitosuunnitelman, veroviranomaisen todistuksen verojen maksamisesta tai verovel-

27 27 katodistuksen (ja selvityksen siitä että verovelkoja koskeva maksusuunnitelma on tehty), vakuutusyhtiön todistuksen vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja todistuksen eläkevakuutusten voimassaolosta Valvontakäynnin sisältö Asumispalvelujohtaja tekee asumispalveluiden palveluohjaajan kanssa yhteistyössä valvontakäyntejä ennalta laaditun aikataulun mukaisesti Sastamalassa sijaitseviin yksityisiin hoivakoteihin kerran vuodessa. Valvontaa helpottavat etukäteen ilmoitetut vuosittaiset, tarkastelun kohteena olevat painopistealueet (liite 2 painopistealueiden suunnitelma vuosille ). Valvontakäynnillä asiat kirjataan suoraan sähköiseen valvontalomakkeeseen. Valvontakäynti on aina vuorovaikutteista yhteistyötä palveluntuottajan kanssa. Käynnillä saadaan ja jaetaan informaatiota, ohjataan ja opastetaan Asiakkaiden palvelusuunnitelmiin osallistuminen osana valvontaa Laki sosiaali- ja terveyden huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta (733/1992) velvoittaa, että asiakkaan sijoittajakunnalla on vastuu hankkimiensa palveluiden tasosta. Kunnan tehtävänä on valvoa, että asiakas saa hoito- ja palvelusuunnitelmansa mukaiset palvelut. Sotesista asumispalveluiden palveluohjaaja osallistuu asiakkaiden palvelusuunnitelmien tarkastuksiin sekä lisäksi tarvittaessa osallistuu yksittäisten asiakkaiden palvelusuunnitelmien laadintaan tai tarkastukseen yksityisissä hoitokodeissa. Tavoitteena on tavata ja kuunnella hoivakodissa olevia asukkaita heidän omassa toimintaympäristössään. Palvelusuunnitelmien yhteydessä erityistä huomioita kiinnitetään toiminnan asiakaslähtöisyyteen, asiakaspalautteeseen, asiakkaan hyvinvoinnin seurantaan ja eläkkeen saajan etuuksien (hoitotuki ja asumistuki) ohjaukseen.

28 Ennalta ilmoittamaton valvontakäynti Ennalta ilmoittamattomia valvontakäyntejä voidaan tehdä palvelun laadun varmistamiseksi. Palvelun täyttyminen tarkastetaan haastattelemalla, havainnoimalla ja asiakirjoihin tutustumalla. Ennalta ilmoittamattomasta valvontakäynnistä tehdään muistio Reaktiivinen valvonta Lääninhallitus voi pyytää kunnan sosiaalihuollosta vastaavaa tai vastaavia toimielimiä tarkastamaan toimintayksikön. Valvontalain mukaisesti kunnan on heti ilmoitettava tietoonsa tulleista puutteellisuuksista tai epäkohdista asianomaiselle lääninhallitukselle. Sotesin asumispalvelut reagoivat välittömästi kirjallisiin tai suullisiin asiakas- ja omaispalautteisiin, muistutuksiin ja kanteluihin. Asumispalveluyksikköön tulevat suulliset palautteet kirjataan, käsitellään ja pyritään ratkaisemaan palautteen antajan toivomuksen mukaisesti yhdessä hoivakodin tai asumispalveluyksikön henkilökunnan kanssa. Kirjallisiin palautteisiin tehdään vastine viimeistään kahden viikon kuluessa palautteen saapumisesta yhteistyössä hoivakodin kanssa tai asumispalvelujohtaja tekee sen itse ja on aina yhteydessä myös puhelimitse palautteen antajaan. Tarvittaessa pidetään hoitoneuvottelu, jonka järjestämisestä voi tulla aloite asiakkaalta, omaiselta, hoivakodin henkilökunnalta tai Sotesilta. Kun asukas itse ottaa yhteyttä asumispalveluyksikköön, pyritään häntä tapaamaan mahdollisimman pian hänen omassa asumisympäristössään, ellei asia hoidu muuten. Jos Sotesiin tulee tietoa hoivakotien asukkaiden hoitoon ja kohteluun liittyvästä muusta palautteesta yhteistyötahoilta, esimerkiksi eri perusterveydenhuollon yksiköistä tai erikoissairaanhoidosta, selvittää asumispalvelujohtaja näitä asioita yhdessä palveluntuottajan kanssa.

Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa. 1. Määritelmät. Muonion kunta Sosiaalilautakunta. Tässä sääntökirjassa

Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa. 1. Määritelmät. Muonion kunta Sosiaalilautakunta. Tässä sääntökirjassa 1. Määritelmät Tässä sääntökirjassa 1. asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 :n 1 kohdassa tarkoitettua asiakasta ja potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä: Nastolan kunta Varhaiskasvatus Palveluseteli lasten päivähoidossa PALVELUNTUOTTAJIEN HYVÄKSYMISEN EDELLYTYKSET Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Pidetään yhdessä huolta

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Pidetään yhdessä huolta IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Pidetään yhdessä huolta 9.9.2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 6 3 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE Pidetään yhdessä huolta

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE Pidetään yhdessä huolta IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2019 Pidetään yhdessä huolta 1.1.2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 2 MÄÄRITELMÄT... 6 3 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN

Lisätiedot

Asumispalvelujen palvelusetelin sääntökirja ja valvontasuunnitelma 1.1.2014

Asumispalvelujen palvelusetelin sääntökirja ja valvontasuunnitelma 1.1.2014 Asumispalvelujen palvelusetelin sääntökirja ja valvontasuunnitelma 1.1.2014 Harjavalta Kokemäki Huittinen Nakkila 1 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Määritelmät... 3 3 Asiakkaan asema... 4 4 Palveluntuottajan

Lisätiedot

Rintaproteesihankintojen sääntökirja

Rintaproteesihankintojen sääntökirja VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Rintaproteesihankintojen sääntökirja lokakuu 2012 päivitetty 2.6.2014 Sisällys Johdanto... 2 Sääntökirja palvelusetelipalvelujen

Lisätiedot

Asumispalvelujen palveluseteli opas

Asumispalvelujen palveluseteli opas Asumispalvelujen palveluseteli opas Harjavalta Kokemäki Huittinen Nakkila MIKÄ ON PALVELUSETELI Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sekä laki sosiaali- ja

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE Pidetään yhdessä huolta

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE Pidetään yhdessä huolta IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Pidetään yhdessä huolta Päivitetty 1/2016 (Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.1.2016) SISÄLLYS 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE

OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE Sisällys 1 Palveluseteli kotona asumisen tukena... 3 2 Palveluseteliprosessi palveluntuottajan näkökulmasta... 4 3 Palveluseteliprosessi asiakkaan näkökulmasta... 5 4 Laskutus...

Lisätiedot

Tilapäisen kotihoidon sääntökirja

Tilapäisen kotihoidon sääntökirja Tilapäisen kotihoidon sääntökirja Sisällys Tilapäinen kotihoito... 3 Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa... 3 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Asiakkaan asema... 4

Lisätiedot

Peruukkihankintojen sääntökirja

Peruukkihankintojen sääntökirja Peruukit 1(12) Peruukkihankintojen sääntökirja kesäkuu Peruukit 2(12) Sisällys Johdanto... 3 Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa... 4 1 Määritelmät... 4 2 Asiakkaan asema... 4

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

Oheismateriaali / sivltk 29.9.2015 80. Sääntökirja varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Yleinen osa Ylöjärven kaupunki

Oheismateriaali / sivltk 29.9.2015 80. Sääntökirja varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Yleinen osa Ylöjärven kaupunki 1 Oheismateriaali / sivltk 29.9.2015 80 Sääntökirja varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Yleinen osa Ylöjärven kaupunki 1 2 Sisältö SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 Palveluseteli...

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

Tuusulan kunta Sosiaali- ja terveystoimiala. SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPAL- VELUJEN TUOTTAMISESTA Yleinen osa

Tuusulan kunta Sosiaali- ja terveystoimiala. SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPAL- VELUJEN TUOTTAMISESTA Yleinen osa Tuusulan kunta Sosiaali- ja terveystoimiala SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPAL- VELUJEN TUOTTAMISESTA Yleinen osa Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.6.2015 44, voimaan 11.6.2015 1 Sisältö 1. Määritelmät... 3

Lisätiedot

1. Palveluntuottajaa koskevat yleiset sopimusehdot

1. Palveluntuottajaa koskevat yleiset sopimusehdot HAKEMUS JA KRIITEERIT PALVELUSETELITUOTTAJAKSI 1) IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTA 2) OMAISHOIDON TUEN VAPAAN PALVELUSETELI PÄIVÄTOIMINNASSA Kaikki alla mainitut ehdot täyttävä palveluntuottaja voidaan hyväksyä

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja ratsastusterapia

Palvelusetelin sääntökirja ratsastusterapia Ratsastusterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja ratsastusterapia Ratsastusterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan

Lisätiedot

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012 Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan Infotilaisuus 23.2.2012 Maritta Koskinen 1 Taustaa palvelusetelille Aiemmat säädökset palvelusetelistä vuonna 2004 Laajentui vuonna 2008 Palvelusetelilaki (569/2009)

Lisätiedot

Kaupunki ei sitoudu osoittamaan asiakkaita palveluntuottajille.

Kaupunki ei sitoudu osoittamaan asiakkaita palveluntuottajille. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen OHJE TUOTTAJALLE Palveluasumisen palveluseteli Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden.

Lisätiedot

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Palvelusetelikokeiluja Omaishoidon vapaan palvelusetelikokeilu Palvelurahakokeilu - > yksityisen hoidon

Lisätiedot

Asumispalvelujen palvelusetelin sääntökirja ja valvontasuunnitelma Säkylä

Asumispalvelujen palvelusetelin sääntökirja ja valvontasuunnitelma Säkylä Asumispalvelujen palvelusetelin sääntökirja ja valvontasuunnitelma 1.1.2017 Harjavalta Kokemäki Huittinen Nakkila Säkylä 1 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Määritelmät... 3 3 Asiakkaan asema... 4 4 Palveluntuottajan

Lisätiedot

Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö

Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö Maritta Koskinen 1 Tehostettu palveluasuminen ja palveluseteli Vanhusten asumispalvelut Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut Valmistelutyö

Lisätiedot

Vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja

Vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja 1 (10) Vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja Sosiaalilautakunta 29.4.2014 Kaupunginhallitus 19.5.2014 Kaupunginvaltuusto 26.5.2014 2 (10) Sisällys 1 Palvelusetelistä yleisesti...

Lisätiedot

Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta. Yleinen osa

Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta. Yleinen osa 1 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Yleinen osa Huittisten kaupunki Varhaiskasvatus Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.10.2015 147 2 Sisältö Sääntökirjan yleinen osa... 3 1 Palveluseteli...

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi. Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi. Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi palvelusetelilaki - taustaa Aiemmat palvelusetelisäännökset voimaan 2004 Sääntely keskittyi kotipalvelun

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUIDEN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON ASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA

VAMMAISPALVELUIDEN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON ASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VAMMAISPALVELUIDEN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON ASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA 0 1 SISÄLLYS I Sääntökirja palvelusetelipalvelun tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1.

Lisätiedot

Glaukoomahoidon sääntökirja

Glaukoomahoidon sääntökirja Glaukoomahoidon sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-797-0 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 3 3 Palvelun tuottajan velvoitteet

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja toimintaterapia

Palvelusetelin sääntökirja toimintaterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja toimintaterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan velvoitteet

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Mikä palveluseteli on Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA 28.2.2013 1 (12) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA 28.2.2013 2 (12) Johdanto Tämä sääntökirja on asiakirja, jossa esitetään Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

OMAISHOIDON VAPAAN ja HARKINNANVARAISEN VAPAAN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

OMAISHOIDON VAPAAN ja HARKINNANVARAISEN VAPAAN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA OMAISHOIDON VAPAAN ja HARKINNANVARAISEN VAPAAN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa... 3 1. Sääntökirja... 3 1.1. Sääntökirja ja sen

Lisätiedot

SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Sisällys 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Kotihoidon arvot ja toiminnan keskeiset periaatteet... 5 4 Säännöllisen kotihoidon saamisen kriteerit...

Lisätiedot

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU 1 Hakemus saapunut: HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Hakeminen palveluntuottajaksi on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki omaishoidon palvelusetelin toimintaohjeen

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Palveluseteli hankintamuotona

Palveluseteli hankintamuotona Palveluseteli hankintamuotona Työllisyysseminaari 23.2.2017 Virpi Noronen Yleistä palvelusetelistä 1/2 Tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaalija terveydenhuoltopalveluita Palveluja tuottavat kunnan

Lisätiedot

Palveluseteliohje hoiva-asuminen. 28.3.2012 / yhteystiedot päivitetty 27.2.2014

Palveluseteliohje hoiva-asuminen. 28.3.2012 / yhteystiedot päivitetty 27.2.2014 Palveluseteliohje hoiva-asuminen / yhteystiedot päivitetty 27.2.2014 PALVELUSETELIOHJE 1 Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 2 2. Hoiva-asumisen palvelukuvaus... 2 3. Ohjeet hoiva-asumisen palvelusetelin

Lisätiedot

NuVa-kuntayhtymän Nurmeksen sosiaalipalvelujen palveluseteli

NuVa-kuntayhtymän Nurmeksen sosiaalipalvelujen palveluseteli NuVa-kuntayhtymän Nurmeksen sosiaalipalvelujen palveluseteli Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan tällä hakulomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki sääntökirjan edellytyksiin sitoutuneet

Lisätiedot

Vaasan kaupunki Varhaiskasvatus. Palvelusetelin sääntökirjan yleinen osa

Vaasan kaupunki Varhaiskasvatus. Palvelusetelin sääntökirjan yleinen osa Vaasan kaupunki Varhaiskasvatus Palvelusetelin sääntökirjan yleinen osa Alustava luonnos hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 6.9.2017 1. Palveluseteli 2. Sääntökirja Palvelusetelillä

Lisätiedot

Peruukkipalvelun sääntökirja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Peruukkipalvelun sääntökirja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Numero 2 (15) Sisällys 1. Sääntökirjan yleinen osa... 5 1.1 Määritelmät... 5 1.2 Asiakkaan asema... 5 1.3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

Hyytelörakkopotilaan leikkauksen sääntökirja

Hyytelörakkopotilaan leikkauksen sääntökirja Hyytelörakkopotilaan leikkauksen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-795-6 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 3 3 Palvelun tuottajan

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot

OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI. Mikä on palveluseteli?

OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI. Mikä on palveluseteli? Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala 1/6 Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva-asumisen palvelut OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on yksi

Lisätiedot

PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI 1(6) PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Mikä palveluseteli on Palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu yli 65-vuotiaiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. llä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palvelukodin

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 13.12.2010 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

Lymfaterapiapalveluiden sääntökirja

Lymfaterapiapalveluiden sääntökirja Lymfaterapiapalveluiden sääntökirja Joulukuu 2011 ISBN 978-951-563-828-1 (nid.) ISBN 978-951-563-829-8 (pdf) Sisällys Palvelusetelipalvelujen tuottamisen sääntökirja yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Ikäihmisten palvelut Hakemus vanhusten palveluasumisen palvelusetelituottajaksi

Tampereen kaupunki Ikäihmisten palvelut Hakemus vanhusten palveluasumisen palvelusetelituottajaksi 1(9) Palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja vanhuksille palveluntuottajan ylläpitämissä palvelukodssa. Palveluasuminen sisältää asukkaan

Lisätiedot

Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta.

Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta. ma la klo ma su klo Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta. Asiakkaalle on nimetty vastuuhoitaja

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015

Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015 Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin hinnan määräytyminen 38/05.02.04/2015 KYHALL 47 Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017 Perusturvalautakunta 15.12.2016 150, liite 6 PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu 2 Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli Säädösperusta Laki sosiaali-

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI 10.10.2017 HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVA- JA HOITOPALVELU: TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, PALVELUSETELI VIITE: Kemijärven kaupungin hyvinvointilautakunnan

Lisätiedot

Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta. Sääntökirjan yleinen osa

Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta. Sääntökirjan yleinen osa Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan yleinen osa 2 Sisältö SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 Palveluseteli... 3 2 Sääntökirja... 3 3 Määritelmät... 4 4 Päivähoitopalvelujen

Lisätiedot

Palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena

Palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena 1(5) omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon sisältyy omaishoitajan antama hoito ja tarvittavat sosiaali-

Lisätiedot

Siivouspalvelusetelin sääntökirja Palvelukohtainen osio

Siivouspalvelusetelin sääntökirja Palvelukohtainen osio Kunta Muonion kunta toimii siivoussetelipalvelun järjestäjänä yksityishenkilölle tai kotitalouksille, kotona asumisen turvaamiseksi ja kotitoimien helpottamiseksi. Kunta tekee päätöksen palveluntuottajaksi

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET Merja Karinen lakimies 02112017 OIKEUS SOSIAALITURVAAN JA TERVEYSPALVELUIHIN Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus

Lisätiedot

Suonikohjutaudin ja laskimoiden vajaatoiminnan polikliinisen ensiarvion ja tutkimuksen sääntökirja

Suonikohjutaudin ja laskimoiden vajaatoiminnan polikliinisen ensiarvion ja tutkimuksen sääntökirja Suonikohjutaudin ja laskimoiden vajaatoiminnan polikliinisen ensiarvion ja tutkimuksen sääntökirja Syyskuu 2013 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

Päivähoidon palveluseteli. Rovaniemen kaupunki

Päivähoidon palveluseteli. Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palveluseteli Rovaniemen kaupunki Miksi palveluseteli? Vastaus kuntien kasvavaan palvelun tarpeeseen, palvelutarjonnan ja palvelujen sisällön monipuolistamiseen ja yrittäjyyden edistäminen

Lisätiedot

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Yksityisen hoidon tuki Lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman tai muun huoltajan osoittamalle hoidon tuottajalle suoritettavaa tukea. Tuottaja

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona Miksi palveluseteli? Lisää asiakkaan/hänen läheistensä valinnan mahdollisuuksia ja vahvistaa itsemääräämisoikeutta

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja Vaasan sairaanhoitopiirin peruukkihankinnat

Palvelusetelin sääntökirja Vaasan sairaanhoitopiirin peruukkihankinnat 1 (14) Palvelusetelin sääntökirja Vaasan sairaanhoitopiirin peruukkihankinnat 2 (14) Sisällys Johdanto... 3 Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa... 4 1 Määritelmät... 4 2 Asiakkaan

Lisätiedot

HAKEMUS JA PÄÄTÖS VAMMAISPALVELUIDEN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUSETELITUOTTAJAKSI.

HAKEMUS JA PÄÄTÖS VAMMAISPALVELUIDEN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUSETELITUOTTAJAKSI. HAKEMUS JA PÄÄTÖS VAMMAISPALVELUIDEN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUSETELITUOTTAJAKSI. Vammaispalveluiden ja kehitysvammahuollon asumispalveluiden sääntökirja ja valvontasuunnitelma on hyväksytty Sastamalan

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUSETELIYRITTÄJÄN PALVELUTOIMINNAN EHDOISTA

SOPIMUS PALVELUSETELIYRITTÄJÄN PALVELUTOIMINNAN EHDOISTA Tornion kaupunki Kotihoitoyksikkö Sairaalakatu 1 95400 TORNIO SOPIMUS PALVELUSETELIYRITTÄJÄN PALVELUTOIMINNAN EHDOISTA 1. OSAPUOLET Tornion kaupunki Tuottaja: 2. SOPIMUKSEN KOHDE Sopimuksen kohteena on

Lisätiedot

Palveluseteliohje. Yleinen osio

Palveluseteliohje. Yleinen osio Palveluseteliohje Yleinen osio päiv. 3.3.2016 1 Sisällys YLEINEN OSA OHJE PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA... 2 1. Palveluseteliohje ja sen soveltamisala... 2 2. Määritelmät... 2 3. Asiakas... 3 3.1

Lisätiedot

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille:

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille: 1 (6) Päivätoiminta on vanhuksille tarkoitettu määräaikainen tukipalvelu, jolla tuetaan vanhuksen omatoimisuutta ja estetään toimintakyvyn vajeesta johtuvaa syrjäytymistä. Päivätoiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELI

KOTIHOIDON PALVELUSETELI 8.4.2013, (1/5) LIITE 4: KOTIHOIDON PALVELUSETELI 1. Lait ja viranomaismääräykset Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusetelin

Kotihoidon palvelusetelin Kotihoidon palvelusetelin Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta 2 1 Määritelmät 2 2 Asiakkaan asema 3 3 Palvelun tuottajan velvoitteet 4 4 Kaupungin velvoitteet 7 5 Verotus

Lisätiedot

Suonikohjutaudin ja pinnallisten laskimoiden vajaatoiminnan lämpökatetrihoidon sääntökirja

Suonikohjutaudin ja pinnallisten laskimoiden vajaatoiminnan lämpökatetrihoidon sääntökirja Suonikohjutaudin ja pinnallisten laskimoiden vajaatoiminnan lämpökatetrihoidon sääntökirja Syyskuu 2013 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

Kotiin annettavaa lomitusta myönnetään 18 tuntia kuukaudessa 3 x 6 tunnin jaksoissa.

Kotiin annettavaa lomitusta myönnetään 18 tuntia kuukaudessa 3 x 6 tunnin jaksoissa. 1(8) Omaishoidon tuella tarkoitetaan omaishoidon tuesta annetun lain 2 :n mukaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota

Lisätiedot

HUS. Riippuvatsaleikkauksen (abdominoplastia) sääntökirja. Hyväksytty HUS toimitusjohtajan päätöksellä 4.11.2014 112

HUS. Riippuvatsaleikkauksen (abdominoplastia) sääntökirja. Hyväksytty HUS toimitusjohtajan päätöksellä 4.11.2014 112 HUS Riippuvatsaleikkauksen (abdominoplastia) sääntökirja Hyväksytty HUS toimitusjohtajan päätöksellä 4.11.2014 112 Sisällys 1 Määritelmät... 1 2 Asiakkaan asema... 2 3 Palvelun tuottajan velvoitteet...

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 2 1 Määritelmät... 2 2 Asiakkaan asema... 3 3 Palvelun tuottajan velvoitteet... 4 4 Kaupungin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (6) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (6) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys HELSINGIN KAUPUNKI 1 (6) LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HYVÄKSYMISEN KRITEERIT A) Lakisääteiset hyväksymiskriteerit A.1. Palveluntuottajaa tai sen johtoon kuuluvaa henkilöä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa Markku Mattila 28.5.2013 Ennakoiva valvonta Reaktiivinen valvonta Sopimusvalvonta/ -seuranta Hyvinvointilautakunnan delegointisäännön mukaan tilaaja-

Lisätiedot

Palvelusetelin käyttöönoton käsikirja

Palvelusetelin käyttöönoton käsikirja Palvelusetelin käyttöönoton käsikirja Sitran palvelusetelihanke 8.2.2011 2 Sisällysluettelo Esipuhe...6 1. Johdanto...7 2. Mikä on palveluseteli?...8 3. Palvelusetelin käyttöönotto kunnassa...12 4. Sääntökirjojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

HUS. Molempien siemenjohtimien katkaisu tai poisto sterilisaatiotarkoituksessa (KFD46 vasectomia) sääntökirja

HUS. Molempien siemenjohtimien katkaisu tai poisto sterilisaatiotarkoituksessa (KFD46 vasectomia) sääntökirja HUS Molempien siemenjohtimien katkaisu tai poisto sterilisaatiotarkoituksessa (KFD46 vasectomia) sääntökirja Hyväksytty HUS toimitusjohtajan päätöksellä 4.11.2014 112 Sisällys 1 Määritelmät... 1 2 Asiakkaan

Lisätiedot

1 (6) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

1 (6) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 (6) Kotihoidon tavoitteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa kaupungin kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle. Hoitoa toteutettaessa tuetaan asiakkaan omaa toimintakykyä ja mahdollisimman

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 26.3.2015 Sivu 1 / 6 YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Mikä palveluseteli on Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu yli

Lisätiedot

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt seuraavista perusterveydenhuollon palveluseteleistä ja niiden arvosta vuodelle

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Palveluntuottajaksi hyväksyminen: PoSa hyväksyy ne palvelujen tuottajat, joiden palvelujen ostamiseen PoSan myöntämää palveluseteliä voidaan käyttää. Palvelujen tuottajaksi hyväksytään kaikki hyväksymiskriteerit

Lisätiedot

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero Suun terveydenhuolto Hakemus 1 (4) HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Suun terveydenhuollon palveluseteli Tällä hakemuksella yritys tai itsenäinen ammatinharjoittaja voi hakeutua Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Palvelusetelisääntökirja

Palvelusetelisääntökirja Palvelusetelisääntökirja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Yleinen osio Yhtymähallitus 22.11.2016 Voimassa 1.1.2017 alkaen 1 SISÄLLYS YLEINEN OSIO 1. Sääntökirja ja sen soveltamisala...

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA:

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttavia asumispalveluja koskeva kyselytutkimus toteutettiin kolmen maakunnan alueella 2007 2008, Länsi-Suomen lääninhallituksen ja Pohjanmaa-hankeen yhteistyönä

Lisätiedot