Työterveyslaitoksen strategia Ratkaisuja työterveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työterveyslaitoksen strategia 2006 2010 Ratkaisuja työterveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa"

Transkriptio

1 Työterveyslaitoksen strategia Ratkaisuja työterveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa

2 1 Toiminta ajatus Edistämme työn terveellisyyttä ja turvallisuutta osana hyvää elämää. Terveellinen ja turvallinen työ sekä työn ja muun elämän tasapaino luovat perustaa ihmisten hyvinvoinnille ja innostavat osallistumaan työelämään. Siksi Työterveyslaitoksen tavoitteena on työelämä, jossa työolot ja työ eivät heikennä vaan ylläpitävät ja edistävät terveyttä ja toimintakykyä työyhteisöt ovat hyvin johdettuja, ja niissä vallitsee myönteinen, työntekijöiden tarpeita ja yhteistyötä arvostava kulttuuri työ on järjestetty niin, että siinä voi oppia ja kehittyä aikaa ja voimia jää perheelle sekä muulle elämälle. Tutkimus ja asiantuntijalaitoksena tuotamme tietoa ja kehitämme ratkaisuja. Niitä soveltamalla asiakkaamme voivat oppia uutta, toimia paremmin ja siten tehdä tavoitteistamme todellisuutta. Autamme työpaikkoja tekemään terveellisistä työoloista ja ihmisen huomioon ottavista toimintatavoista yhden menestystekijöistään. Tarjoamme kansalaisille ja työntekijöille käytännönläheistä tietoa siitä, miten terveyttä voi edistää työssä ja sen ulkopuolella. Kumppaneinamme ja asiakkainamme on myös suuri joukko välittäjäorganisaatioita, jotka palvelevat, tukevat tai edustavat työpaikkoja ja työntekijöitä. Keskeisiä näistä ovat työterveyshuollot ja muut terveyspalvelujen tuottajat, työsuojeluviranomaiset ja organisaatiot, työmarkkinajärjestöt, vakuutuslaitokset, terveydenedistämisjärjestöt sekä organisaatiot, jotka kouluttavat työntekijöitä tai muuten kehittävät työpaikkoja. Toimimme sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalla. Asiantuntemuksemme palvelee työterveyden ja työelämän julkista ohjaamista ja kehittämistä Suomessa ja Euroopan unionissa. Toimintamme onnistuminen edellyttää kiinteää yhteistyötä tiedeyhteisön, muiden työelämän kehittämiseen keskittyvien organisaatioiden sekä tutkimus ja kehittämistoiminnan rahoittajien kanssa. Visio 2010 Visiomme on, että työterveyden ja työturvallisuuden näkökulma on aina mukana, kun suomalaisessa yhteiskunnassa tai yksittäisillä työpaikoilla edistetään hyvinvointia ja tuottavuutta. Kehittämiemme toimintamallien ansiosta suomalaiset ovat mukana työelämässä pidempään kuin nykyään. Suomessa ja maailmalla meidät tunnetaan työterveyden ja työturvallisuuden asiantuntijana, jota kysytään mukaan kehittämiskumppaniksi. Uudistumme itse jatkuvasti toimintaympäristömme muutoksia ennakoiden. Työterveyslaitos on esimerkillinen, haluttu työpaikka. Tunnemme asiakkaidemme tarpeet ja toimintaympäristöt, joten osaamme kehittää toimivia ja tehokkaita ratkaisumalleja yhdessä heidän kanssaan. Koska ennakoimme työelämän muutoksia, pystymme vastaamaan nopeasti uusiin työterveyden ja työturvallisuuden haasteisiin. Keskitymme työelämän kannalta tärkeimpiin kysymyksiin. Työskentelemme pitkäjänteisesti ja muokkaamme tieteelliset tutkimustulokset käytännön työelämää palveleviksi ratkaisuiksi. Toimintamme perustuu huippuosaamiseen ja monitieteisyyteen. Saamme muut mukaan yhteistyöhön ja olemme itse kysytty kumppani, mikä laajentaa osaamistamme. Työterveyslaitos on uudistumiskykyinen työyhteisö. Tartumme haasteisiimme yhteistyössä, innostuneesti ja luovasti. Työterveyslaitos on monien mahdollisuuksien työnantaja: meille tullaan kehittymään. Vaalimme esimerkillisesti henkilöstömme työterveyttä sekä työn ja muun elämän tasapainoa.

3 Arvot 2 Arvojamme ovat vaikuttavuus, luotettavuus ja kumppanuus. Niihin liittyvät osaaminen, arvostus ja luottamus, joita pidämme hyvinä toimintatapoina, kun teemme yhteistyötä toistemme kanssa. Vaikuttavuus tarkoittaa sitä, että pyrimme löytämään asiakkaan kannalta parhaat keinot työterveyden ja työturvallisuuden edistämiseksi. Meihin voi luottaa, sillä perustamme ratkaisumme parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon ja asiantuntemuksemme on riippumatonta. Kumppanuus merkitsee meille tasavertaista, yhteistä pyrkimystä määritellä ongelmat ja löytää ratkaisut niihin. Näin opimme yhdessä kumppaniemme kanssa. Tehokkuutemme perustuu osaavaan henkilöstöön. Toimimme avoimesti, mikä rakentaa luottamusta ja keskinäistä arvostusta välillämme. Arvostamme erilaisuutta. Osaamme hyödyntää sitä ja iloita siitä. Kun arvioimme toimintaamme, arvioimme myös arvojemme toteutumista. VAIKUTTAVUUS OSAAMINEN ARVOSTUS LUOTTAMUS LUOTETTAVUUS KUMPPANUUS Toimintaympäristö Suomen lähivuosien keskeinen haaste on, miten kehittää sekä hyvinvointia että kilpailukykyä globalisaation oloissa, kun ikääntyneiden osuus työvoimasta kasvaa. Suomen strategiana on menestyä osaamisen ja innovatiivisuuden turvin. Emme voi perustaa menestymistämme pieniin työvoimakustannuksiin; osa työstä siirtyy halvemman työvoiman maihin. Suomessa työtehtävät monimutkaistuvat ja osaamisvaatimukset kasvavat. Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, joten työpaikkojenkin on kyettävä uudistumaan: tuotteiden ja palvelujen on oltava entistä parempia, ja niitä on osattava tuottaa entistä tehokkaammin. Uuden teknologian hyödyntäminen, työprosessien kehittäminen, toimintojen ulkoistaminen ja verkostomainen tuotanto ovat esimerkkejä siitä, miten työpaikat ovat vastanneet muutoshaasteisiin. Muutokset ja joustot tuovat mukanaan sekä mahdollisuuksia että epävarmuutta. Kun uudistaminen sujuu hallitusti, työyhteisö ja sen yksittäiset jäsenet oppivat uutta ja vahvistuvat kohtaamaan uusia haasteita. Usein kuitenkin käy niin, että muutosjohtaminen erityisesti siihen liittyvä rakenteiden ja työprosessien uudelleen suunnittelu jää keskeneräiseksi. Silloin muutos tuntuu lisääntyneenä työkuormana, joustamisvaatimuksina tai toistuvina organisaatiomuutoksina. Yli neljännes työvoimasta on yli 50 vuotiaita, ja ikääntyneiden osuus kasvaa edelleen. Kun suuret ikäluokat alkavat nyt siirtyä eläkkeelle, työelämästä poistuu vuosittain noin henkilöä enemmän kuin nuorista ikäluokista tulee tilalle. Tämän vajeen täyttämiseksi Suomi saattaa tarvita työvoimaa ulkomailta. Hallituksen tavoitteena on, että tulevaisuudessa työura kestää 2 3 vuotta kauemmin kuin nykyään. Uusi eläkejärjestelmä antaa mahdollisuuden työskennellä 68 vuotiaaksi asti, mutta käytännössä eläkkeelle jäädään

4 3 nykyisin keskimäärin alle 60 vuotiaana. Työkyvyttömyyden yleisimpiä syitä ovat mielenterveyden häiriöt sekä tuki ja liikuntaelinsairaudet. Ihmisten työuran pituuteen ja työhön osallistumiseen vaikuttavat kaikki elämän vaiheet: miten yksilön ammatilliset ja elämän hallinnan valmiudet kehittyvät ja miten hän onnistuu kohtaamaan työelämän mahdollisuudet ja muutokset eri elämänvaiheissaan. Monet hyvinvoinnin mittarit osoittavat, että väestöryhmien ja alueiden väliset erot ovat viime vuosina kasvaneet. Vaikuttavuustavoitteet Työpaikan terveysvaarojen hallinta osaksi johtamista ja yrityksen riskinhallintaa Lainsäädännön mukaan työ on järjestettävä siten, että se ei aiheuta terveyden menettämisen tai sairauden pahenemisen vaaraa eikä ylikuormittumista. Työpaikan terveysvaarat ovat myös riski yrityksen menestymiselle, sen imagolle, henkilöstön saannille ja henkilöstön pysyvyydelle. Suomessa sattuu vuosittain noin työpaikkatapaturmaa. Ammattitauteja ilmoitetaan vuosittain , mutta näiden lisäksi työ liittyy monien tautien syntyyn, oireiluun ja taudeista johtuvaan työkyvyttömyyteen. Kehitämme menetelmiä ja palveluja, joiden avulla työpaikan terveysvaaroja voidaan arvioida ja torjua. Kehitämme myös toimintatapoja, joissa terveysvaarojen hallinta on osa yrityksen turvallisuusjohtamista. Kannustamme työpaikkoja asettamaan tavoitteekseen nolla tapaturmaa. Edistämme työterveyshuollon ja muun terveyspalvelujärjestelmän kykyä tunnistaa ammattitaudit. Luomme palautejärjestelmiä, jotka johtavat korjaaviin toimiin, kun tapaturmat, ammattitaudit tai sairauspoissaolot lisääntyvät. Kehitämme työterveyshuoltojen, yrittäjäjärjestöjen, työvoima ja elinkeinokeskusten sekä muiden tukiverkostojen toimintaa, jotta pienyritykset ja yksin toimivat yrittäjät voisivat paremmin hallita työn terveysvaaroja. Tuemme työterveyshuoltojen ja muiden työterveysalan organisaatioiden kehittymistä kattavaksi verkostoksi, joka tarjoaa työpaikoille terveysvaarojen hallinnan asiantuntijapalveluja. Toimimme osana palveluverkostoa ja edistämme parhaiden menetelmien käyttöä. Työpaikalle innovatiivinen, uudistumiskykyinen ja hyvinvoiva työyhteisö Mielekäs työ, työn ja työyhteisöjen hyvä organisointi sekä osaamisen kehittäminen ovat perusta henkilöstön uudistumis ja yhteistyökyvylle sekä innovatiivisuudelle. Tällöin työntekijät viihtyvät ja jaksavat hyvin. Tällaiset organisaatiot myös menestyvät jatkuvasti muuttuvassa, kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Työssä tarvitaan entistä enemmän tiedon ja vuorovaikutuksen hallintaa. Tieto ja viestintätekniikka puolestaan mahdollistavat uudenlaisen, ajasta ja paikasta riippumattoman työn. Kehitämme työpaikkojen, työterveyshuoltojen ja muiden työelämää kehittävien organisaatioiden käyttöön muutoksen hallintakeinoja ja työn organisointimalleja, jotka edistävät hyvinvointia, jatkuvaa oppimista ja toiminnan tehokkuutta. Kehitämme myös tapoja luoda sellaista työpaikkakulttuuria, joka tekee ihmisten erilaisuudesta voimavaran, johtuipa erilaisuus iästä, sukupuolesta, ammatista, kulttuuritaustasta tai persoonallisuudesta. Näin esimerkiksi ikääntyneen henkilöstön "hiljainen tietovaranto" saadaan siirrettyä seuraavalle sukupolvelle. Välitämme tietoa siitä, miten uudet organisaatiomuodot sekä tieto ja viestintätekniikat vaikuttavat työyhteisöihin ja toiminnan tehokkuuteen (esimerkiksi paikasta riippumaton työ). Arvioimme erilaisten johtamis ja palkitsemismenettelyjen vaikutuksia hyvinvointiin ja tuottavuuteen. Kansalaiselle valmiudet huolehtia omasta työterveydestään ja hyvinvoinnistaan Jokaisen henkilökohtaiset valinnat vaikuttavat sekä hänen omaan hyvinvointiinsa että hänen työtoveriensa ja läheistensä hyvinvointiin. Valinnoissa auttaa tieto siitä, mitkä tekijät työssä ja elämäntavoissa edistävät ter

5 4 veyttä, mitkä taas vaarantavat sitä. Jokainen kansalainen voi aktiivisesti kehittää työpaikkansa terveellisyyttä ja turvallisuutta. Jokainen voi vähintäänkin edellyttää, että työpaikoilla noudatetaan lakia. Jokaisen on myös syytä tuntea velvollisuutensa kansalaisena, työntekijänä tai työnantajana, jotta hän voi toimia asianmukaisesti toisia ihmisiä kohtaan. Jos työ haittaa kansalaisen terveyttä, hänellä on oikeus ja mahdollisuus työterveyshuoltoon sekä muihin terveyspalveluihin ja sosiaaliturvaan. Ne auttavat häntä toipumaan, kuntouttavat takaisin työelämään tai viime kädessä korvaavat terveyshaitasta aiheutuvaa työkyvyn menetystä. Tuotamme kansalaisille käytännönläheisiä oppaita, jotka sisältävät ajankohtaista tietoa työelämästä sekä työn, terveyden ja elintapojen yhteyksistä. Kehitämme Internet sivujamme kansalaisen tietokanavaksi. Osallistumme aktiivisesti työterveyttä ja työelämän kehitystä koskevaan julkiseen keskusteluun esittämällä asiantuntijan perustellun, riippumattoman kannan. Yhteistyössä oppilaitosten kanssa annamme opiskelijoille perustietoa työterveydestä ja turvallisuudesta. Teemme yhteistyötä työterveyden parissa toimivien järjestöjen kanssa ja koulutamme niiden henkilöstöä. Pidämme kansalaisten edustajat politiikassa ajan tasalla työterveyteen liittyvissä kysymyksissä. Julkiselle vallalle tietoa työterveyden ja työturvallisuuden edistämiseksi Työvoiman suojelu sekä sosiaali ja terveyspalvelujen turvaaminen kuuluvat julkisen vallan perustehtäviin. Säädös ja rakenneohjauksen perustaksi tarvitaan luotettavaa, ajantasaista tietoa työn ja työelämän rakenteiden vaikutuksista terveyteen. Lisäksi tarvitaan tietoa terveysvaikutusten vakavuudesta ja yleisyydestä. Keskeinen osa säädöksistä luodaan Euroopan unionissa. Työelämään osallistumisen lisääminen on keskeinen kansallinen tavoite. Sosiaaliturvaan ja työelämän kehittämiseen liittyvät ratkaisut vaikuttavat siihen, miten ihmiset työhön osallistuvat. Julkisia voimavaroja on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti myös työterveysasioissa ja työelämän kehittämisessä. Tämän vuoksi tarvitaan seuranta ja arviointitietoa. Osallistumme asiantuntijoina työterveyteen ja työelämään liittyvien säädösten ja strategisten kehittämisohjelmien valmisteluun. Osallistumme työterveyden kansainväliseen systeemitasoiseen kehittämiseen, jota EU ja kansainväliset järjestöt koordinoivat. Tätä varten pidämme asiantuntemuksemme työperäisten terveysvaarojen vaikutuksista, vakavuudesta ja vaikutusmekanismeista ajan tasalla oman tutkimustoiminnan sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön avulla. Kokoamme ja välitämme tietoa työhön liittyvien riskien ja niiden terveysvaikutusten esiintyvyydestä. Parannamme esiintyvyyden seurantaa kehittämällä mittareita sekä lisäämällä seurantatiedon toimialakohtaisuutta ja alueellisuutta. Hyödynnämme entistä tehokkaammin tutkimus, rekisteri ja tilastoaineistoja yhteistyössä muiden tutkimus ja kehittämislaitosten, tilastoviranomaisten ja asiakkaiden kanssa. Lisäksi tuotamme seurantatietoa työterveyshuollon palvelujärjestelmän toiminnasta. Kehitämme ja arvioimme ammattitautien tunnistamisen ja todentamisen menetelmiä ja levitämme niitä käytäntöön. Tuotamme tutkimustietoa työelämän rakenteellisista muutoksista ja niiden yhteydestä työterveyteen ja työhön osallistumiseen. Arvioimme lainsäädännön, terveyspalvelujen, sosiaaliturvan rakenteiden sekä kansallisten ohjelmien vaikutuksia työterveyteen ja työhön osallistumiseen. Arvioimme myös työterveyshuoltotoiminnan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Käynnistämme foorumin, jolla julkisen vallan edustajat ja muut työelämän vaikuttajat voivat yhdessä tutkijoiden kanssa keskustella työelämän ja työterveyden kehityksestä.

6 Työprosessit sujuviksi, työmenetelmät ja työvälineet turvallisiksi ja helppokäyttöisiksi 5 Työmenetelmien ja välineiden käytettävyys vaikuttaa merkittävästi työn turvallisuuteen, tuottavuuteen ja kuormittavuuteen. Hyvä käytettävyys vähentää virheitä, tuotannonhäiriöitä, tapaturmia ja muita terveyshaittoja. Se myös lisää toiminnan kustannustehokkuutta. Käytettävyys vaikuttaa olennaisesti siihen, miten työnteko onnistuu erilaisilta ihmisiltä, esimerkiksi eri ikäisiltä, eri kulttuureista tulevilta ja vajaatyökykyisiltä. Käytettävyys ratkaistaan työprosessien ja työvälineiden suunnitteluvaiheessa. Silloin päätetään, miten valmistusmateriaaleihin ja työvälineisiin liittyvät ergonomiset kysymykset ja käyttäjien kokemukset otetaan huomioon. Samalla myös mahdolliset vaarat tulevat valituiksi: millaisia fysikaalisia (esim. melu, tärinä, lämpöolot), kemiallisia (esim. materiaalien kemikaalipäästöt), biologisia (esim. homeet, bakteerit), fyysisiä (esim. liikkuminen) ja psykososiaalisia (esim. epäselvät vastuut) vaaratekijöitä työntekijöihin kohdistuu. Tavoitteenamme on, että työprosessien, menetelmien ja välineiden suunnittelijat ja valitsijat osaavat entistä paremmin ottaa huomioon työterveyden ja työturvallisuuden. Tavoitteen saavuttamiseksi kehitämme suunnittelumenetelmiä sekä laadimme suunnittelu ja valintaohjeistoja, joilla käytettävyyttä ja turvallisuutta voidaan parantaa. Annamme myös asiantuntijapalveluita käytettävyyden ja turvallisuuden kehittämiseksi. Toiminnassamme sovellamme yhteiskehittämisen menetelmiä ja simuloimme todellisia tilanteita. Asiantuntijapalveluina arvioimme ja testaamme henkilösuojainten toimivuutta sekä laitteista, materiaaleista ja tuotantoprosesseista aiheutuvia terveysvaaroja. Osallistumme myös tämän alueen työterveys ja työturvallisuuskriteerien valmisteluun. Ratkaisumalleja työelämään osallistumisen lisäämiseksi Hallitus on asettanut tavoitteeksi suomalaisten työuran pidentämisen keskimäärin 2 3 vuodella. Monien rakenteellisten tekijöiden vuoksi tavoitteen saavuttaminen muutamassa vuodessa on haastavaa. Työvoiman vanhimmat ikäluokat ovat suuria, ja siksi krooniset sairaudet ovat yleisiä. Heidän vähäinen koulutuksensa heikentää työllistymismahdollisuuksia, sillä osaamisvaatimukset töissä kasvavat jatkuvasti. Työntekijät ja työnantajat suhtautuvat usein varauksellisesti iäkkäänä työssä jatkamiseen. Määrä ja osa aikaiset työsuhteet ovat yleisiä ja vähentävät mahdollisuuksia suunnitella elämää. Työuran jatkuvuuden kannalta kriittisiä ovat siirtymät työn ja muun elämän välillä eri elämänvaiheissa: koulusta työhön, ammatista toiseen, työttömyydestä takaisin työhön, sairauslomalta työhön ja niin edelleen. Työjärjestelyjen nykyistä suuremmat yksilölliset joustot elämäntilanteen tai terveydentilan niin vaatiessa ovat todennäköisesti tarpeellisia, jotta työhön osallistuminen lisääntyisi. Kehitämme yhdessä kumppaneidemme kanssa uusia ratkaisumalleja työelämään osallistumisen lisäämiseksi. Pyrimme vähentämään kielteisten asenteiden syntymistä työelämää kohtaan. Tutkimme lähestymistapoja, joiden avulla ongelmiin voidaan puuttua varhain, työaikoja voidaan tehdä joustavammiksi sekä sopeuttaa työ muutoin paremmin tekijänsä voimavaroihin. Tutkimme myös, miten työn elämänhallintaa ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia voitaisiin vahvistaa. Otamme tässä huomioon eri ikäisten tarpeet. Kehitämme lisäksi ratkaisuja, joilla voidaan vähentää kroonisista sairauksista ja vajaakuntoisuudesta johtuvia sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä. Painopisteemme on erityisesti mielenterveyden häiriöissä sekä tuki ja liikuntaelinsairauksissa. Kehitämme toimintamalleja, joiden avulla voidaan sovittaa yhteen työelämän ja muun elämän tarpeita esimerkiksi silloin, kun lapset ja vanhukset tarvitsevat hoitoa tai työntekijä haluaa kouluttaa itseään työn ohessa. Uudet työelämän riskit hallintaan, uudet mahdollisuudet käyttöön Työelämässä otetaan käyttöön teknisiä ja sosiaalisia uudistuksia, jotka muuttavat työntekoa ja työn organisointia. Tieteen edistyminen syventää ymmärrystämme siitä, miten työhön liittyvät tekijät vaikuttavat tervey

7 6 teen. Uudet havainnot voivat kyseenalaistaa aiemman ymmärryksemme. Työelämän kehitys ja tieteen edistys voivat auttaa poistamaan työn terveyshaittoja ja lisätä ihmisten hyvinvointia. Työelämän kehitys voi sisältää myös uudentyyppisiä riskejä. Analysoimme systemaattisesti työelämää, jotta voimme paremmin ymmärtää ja ennakoida, mihin työelämän kehitys kulloinkin on menossa. Luomme yhteistyöverkostoja ja tiedonhankintakanavia, joiden avulla voimme seurata uuden tekniikan ja sosiaalisten innovaatioiden leviämistä ja niiden vaikutuksia. Ennakoimme työelämän ja työterveyden kehityssuuntia. Seuraamme uusimman tutkimustiedon ja tekniikkojen kehitystä ja arvioimme niiden hyödyntämismahdollisuuksia alallamme. Ajankohtaisia oman tutkimustyömme aiheita ovat työperäisen allergian syntymekanismit, stressin biologiset välitysmekanismit, sähkömagneettisen säteilyn ja nanopartikkelien terveysvaikutukset sekä perinnöllisten alttiustekijöiden merkitys työperäisessä sairastavuudessa. Tutkimme myös globalisaation, organisaatiorakenteiden muutosten ja viestintätekniikan kehityksen vaikutuksia työelämään ja työterveyteen. Rakenteet ja toimintaprosessit Osaamiskeskukset muodostavat Työterveyslaitoksen perusrakenteen. Niiden tehtävänä on varmistaa, että kykenemme toteuttamaan strategiset tavoitteemme. Osaamiskeskukset ja niiden perustehtävät vuoden 2006 alusta ovat: Työyhteisöt ja organisaatiot kehittää toimintamalleja ja muutoksen hallintakeinoja innovatiivisuuden, hyvinvoinnin ja toiminnan tehokkuuden edistämiseksi tukee työuran hallintaa ja edistää terveen työyhteisön periaatteiden käyttöönottoa tuottaa tietoa työn psykososiaalisesta kuormittavuudesta ja arvioi erilaisten työnorganisointi ja johtamiskäytäntöjen hyvinvointi ja tuottavuusvaikutuksia. Inhimillinen työ tuottaa menetelmiä työprosessin, työn ergonomisuuden, työn turvallisuuden sekä työn osaamisen arviointiin ja kehittämiseen tuottaa menetelmiä työn kuormittavuuden arviointiin ja työn optimaaliseen mitoittamiseen terveyden, hyvinvoinnin ja tuottavuuden kannalta tuottaa tietoa työn, työmenetelmien ja välineiden käytettävyydestä ja kehittää menetelmiä käytettävyyden parantamiseen. Työympäristön kehittäminen kehittää työpaikkojen turvallisuusjohtamisen käytäntöjä ja niiden arviointia tavoitteena työhyvinvointi, työn vetovoimaisuus ja tuottavuus kehittää työpaikkojen kokonaisvaltaista altistumisen ja riskien arviointia sekä riskinhallintaa tuottaa menetelmiä ja tavoitetasoja työympäristön terveellisyyden arviointiin ja terveellisen työpaikan suunnitteluun. Terveys ja työkyky kehittää valtakunnallista ammattitautien tunnistamisjärjestelmää ja tekee Työterveyslaitoksen vastuun mukaista ammattitautidiagnostiikkaa tuottaa tietoa työn ja terveyden vuorovaikutuksesta sekä työperäisten ja työhön liittyvien sairauksien ehkäisy ja hallintakeinoista tuottaa tietoa työ ja toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä sekä keinoista edistää työkykyä ja terveyttä työpaikoilla. Hyvät käytännöt ja osaaminen kokoaa työterveyden ja työturvallisuuden osaamista hyviksi käytännöiksi, koulutukseksi, julkaisuiksi ja tietoverkkoaineistoiksi

8 7 kouluttaa työterveyshuollon ja muiden työterveyttä ja turvallisuutta edistävien organisaatioiden asiantuntijoita kehittämään toimintakäytäntöjään sekä arvioi ja seuraa toimintakäytäntöjen leviämistä ja vaikuttavuutta tarjoaa kansalaisille ajankohtaista tietoa työelämästä sekä työn, terveyden ja elintapojen yhteyksistä tuottaa tietoa työelämän rakenteista sekä työolojen ja terveyden kehityksestä Sisäiset palvelut kehittää ydintoimintaa palvelevia yhteisiä toiminta, johtamis ja hallintokäytäntöjä sekä infrastruktuuria sekä tuottaa näihin liittyvät tukipalvelut. Osaamiskeskuksissa on teema alueita, tiimejä ja kärkitutkimusyksikköjä. Teema alueet tarttuvat työelämän tärkeimpiin ajankohtaisiin ongelmiin ja kehittämismahdollisuuksiin. Teema alueen tavoitteena on tuottaa sosiaalisia innovaatioita suomalaisen työelämän tarpeisiin. Keskeisiä teema alueen tehtäviä ovat innovaatioiden tieteellisen perustan luominen, niiden työelämään viemisen suunnittelu ja yhteistyökumppaneiden tukeminen innovaatioiden levittämisessä. Teema alue toimii 5 10 vuotta. Kokoamme teema alueen tarvitseman asiantuntemuksen osaamiskeskuksistamme ja kumppanuusverkostoistamme. Tavoitteena on, että vuoteen 2010 mennessä teema alueet kattavat toiminnastamme noin puolet. Tiimirakenteen avulla Työterveyslaitos keskittyy nykyistä paremmin olennaiseen ja siten lisää toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Tiimiemme perustehtävänä on hyvin määritellyn työelämän ongelman ratkominen tai työterveyden ja turvallisuuden kehittämisen kannalta keskeisen asiakasryhmän palveleminen. Lisäksi alueellisissa toimipisteissä toimivat moniammatilliset tiimit vastaavat siitä, että asiakkaat kautta Suomen voivat saada työterveyden ja turvallisuuden kehittämispalveluja. Tiimi voi kasvaa teema alueeksi. Teema alueiden muodostaminen tiimeistä ja purkaminen tiimeiksi antaa sekä organisaatiollemme että henkilöstöllemme mahdollisuuden kehittyä ja uudistua. Kärkitutkimusyksiköt tekevät hyvin kohdennetuilla alueilla huipputason kansainvälistä tutkimusta, jonka tavoitteena on tuottaa tieteellisiä innovaatioita. Samalla kärkitutkimusyksiköt luovat kansainvälisessä tiedemaailmassa kumppanuuksia, kanavia ja mielikuvia, jotka tukevat koko Työterveyslaitoksen toimintaa. Strategiakaudelle on perustettu Immunotoksikologian kärkitutkimusyksikkö ja Psykososiaalisten tekijöiden kärkitutkimusyksikkö. Työterveyslaitos vahvistaa toimintaansa sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Toimipisteemme ovat Helsingissä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Tiimi ja teemaorganisaatiota rakentaessamme otamme huomioon alueiden vahvat osaamiskeskittymät ja kunkin alueen työpaikkojen palvelutarpeet. Parhaiden ratkaisujen löytämiseksi kokoamme eri toimipisteiden voimavarat ja teemme yhteistyötä alueellisten kumppaneidemme kanssa. Työterveyslaitoksen ydinprosesseja ovat tutkimus ja kehittäminen, asiantuntijapalvelut, koulutus sekä tiedonvälitys ja markkinointi. Niistä teema alueet ja tiimit rakentavat toimintamallin, jossa asiakkaiden tarpeista lähtien hankimme tietoa ja jalostamme sitä ratkaisuiksi. Toimintamallissa luomme ratkaisuja, opimme ja kehitymme yhdessä kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa. Samalla kartoitamme työelämän tarpeita ja kokoamme palautetta suuntaamaan toimintaamme.

9 8 KUMPPANIT Ratkaise ja opi yhdessä Tutki ja kehitä Ymmärrä, mistä on kysymys Kokoa, syvennä ja arvioi tutkimustietoa; kehitä menetelmiä Arvioi ja valitse menetelmiä kehittämispalaute Anna asiantuntijapalveluita alkuperäisartikkeleita katsauksia kriteeridokumentteja menetelmiä oppaita kehittämispalaute käsikirjoja Kouluta parhaita käytäntöjä Välitä tietoa ja markkinoi TARVE ASIAKKAAT RATKAISU Tutkimus ja kehittäminen Tutkimus ja kehitystoimintamme lähtee työelämän tarpeista ja tähtää käytännön ratkaisuihin. Tutkimus ja kehittämistyötä tehdessämme kehitämme ja uudistamme myös omaa osaamistamme ja kykyämme ratkoa tulevia ongelmia. Keskittymällä nykyistä enemmän luomme vahvempia osaamisalueita. Täydennämme osaamistamme kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneidemme avulla. Tutkimus ja kehittämistyössämme on erilaisia painotuksia. Jos jonkin ongelman ratkaisemiseksi ei ole tarpeeksi tietoa, tutkimme sitä ymmärtääksemme ongelman luonteen, syyt ja seuraukset. Kun ongelman ratkaisemiseksi on jo olemassa tutkimustietoa, kokoamme ja arvioimme sitä, laadimme katsauksia, valmistelemme kriteeristöjä ja kehitämme menetelmiä. Kun ongelman ratkaisemiseksi on käytettävissä menetelmiä, arvioimme menetelmien tehokkuutta ja vaikuttavuutta, jotta löytäisimme niistä parhaat. Kokeilemme ratkaisuja käytännössä tekemällä laajoja interventiotutkimuksia. Niiden avulla varmistamme, että ratkaisumme toimivat. Asiantuntijapalvelut Maksullisten asiantuntijapalvelujemme lähtökohtana on auttaa asiakastamme kehittämään tuotteitaan, työolojaan ja toimintaansa. Keskitymme erityisesti palveluihin, jotka ehkäisevät terveysvaaroja ja edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteenamme on vahvistaa palvelumallia, jossa luomme toimivan ratkaisun yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelutoiminnassa opimme asiakkailtamme työelämän tarpeista ja saamme haasteita tutkimus ja kehittämistoiminnallemme. Palvelujemme kysyntä perustuu työpaikkojen tarpeiden tuntemiseen, palvelujemme hyvään laatuun sekä niiden maineeseen edelläkävijöinä muiden palvelujen joukossa. Parannamme tuotteistamista eli työmme tulosten saattamista markkinoitaviksi tuotteiksi, asiakkuuksien hallintaa ja palvelujen markkinointia. Palvelutoimintamme perustuu osittain pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin uranuurtajien kanssa. Näin pyrimme edistämään uusien palveluinnovaatioiden syntymistä. Kun palveluinnovaatio lähtee leviämään ja kysyntä ylittää omat mahdollisuutemme, haemme aktiivisesti kumppaneita levittämään innovaatiota edelleen. Tarjoamme alueellisesti työpaikan terveysvaarojen hallintaan kokonaisvaltaisia palveluja, joissa selvitetään työpaikan tilanne ja kehitetään sitä paremmaksi. Tuotamme ne tehokkaasti erikoistumalla sisäisesti ja tekemällä yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa.

10 9 Tuotamme maksulliset asiantuntijapalvelumme siten, että palvelusta saatavat tulot kattavat sen tuottamisesta aiheutuneet välittömät kulut palvelun elinkaaren aikana. Viranomaisille antamamme asiantuntijapalvelut auttavat kehittämään työterveyden, työterveyshuollon ja työturvallisuuden ohjausta. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategian mukaisesti vastaamme yhteistyössä viranomaisten kanssa kemiallisen valvonnan suunnittelusta, ohjauksesta ja asiantuntijatehtävistä maassamme. Koulutus Koulutuksella tuemme asiakkaidemme kykyä kehittää omaa toimintaansa ja ratkaista siinä esiin tulevia ongelmia. Työterveyden ja työturvallisuuden alalla tavoitteenamme on olla kysytyin työelämän asiantuntijoiden ja kouluttajien kouluttaja. Koulutuksemme on laadukasta sekä kansallisesti että kansainvälisesti arvioituna. Kehitämme ja toteutamme työterveyshuoltolain mukaista pätevöitymiseen ja tutkintoihin johtavaa koulutusta yhteistyössä sosiaali ja terveysministeriön, opetushallinnon, yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden opetusalan sekä työelämän koulutusorganisaatioiden kanssa. Vahvimmilla osaamisalueillamme tarjoamme koulutusta myös kansainväliseen kysyntään. Tiedonvälitys ja markkinointi Kehitämme viestinnän ja markkinoinnin osaamista ja prosesseja kiinteäksi osaksi teema alueidemme ja tiimiemme toimintaa. Viestinnän ja markkinoinnin avulla lisäämme Työterveyslaitoksen tunnettuutta ratkaisujen tarjoajana. Parannamme yhteydenpitoa sidosryhmiimme ja kehitämme asiakkuuksiemme hallintaa. Muokkaamme ja välitämme Työterveyslaitoksen tutkimus ja kehitystoiminnan tuottamat tiedot, innovaatiot ja hyvät käytännöt työpaikkoja ja viranomaisia palveleviksi tiedonvälitystuotteiksi. Otamme erityisesti huomioon lainsäätäjien, työterveyshuollon ja työsuojelutehtävissä toimivien tiedontarpeet. Tehostamme avointa ja aktiivista tiedonvälitystämme tekemällä yhteistyötä muiden alan toimijoiden, esimerkiksi ministeriöiden, yliopistojen, kansalaisjärjestöjen ja tutkimuksiemme rahoittajien kanssa. Toimitamme ja markkinoimme tutkimusjulkaisuja, käytännönläheisiä kirjoja ja lehtiä. Lisäksi välitämme Internetissä kaikkien saataville tietoa työn ja terveyden vuorovaikutuksesta. Suurelle yleisölle laitoksen tuottama tieto välittyy myös tiedotusvälineiden kautta. Kirjasto ja tietopalvelumme tarjoavat työterveys ja työsuojelualan erikoiskirjastopalveluja ja tietovarantoja niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Sisäiset palvelut Kehitämme yhteisiä käytäntöjä ja tukipalveluja toimintaprosesseihimme, johtamiseen ja hallinnointiin siten, että toimintamme tuloksellisuus paranee. Prosesseja ja tietojärjestelmiä kehittämällä siirrämme voimavaroja tukitoiminnasta ydintoimintaan. Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Ammattitaitoinen, jatkuvasti itseään kehittävä ja motivoitunut henkilöstö on toimintamme perusedellytys. Työyhteisömme perusta on aikuinen vuorovaikutus, jossa avoimuus sekä toisen erilaisuuden ja yksilöllisyyden arvostus synnyttävät luottamuksen ilmapiirin. Näin työ sujuu ja luovuudelle on tilaa. Tältä pohjalta kehitämme myös johtamiskäytäntöjämme. Tavoitteemme on, että esimiesten ja alaisten vuorovaikutus on toimivaa ja että esimiehet johtavat teema alueita ja tiimejä strategian tavoitteiden mukaisesti. Kehitämme myös projektien johtamista. Hyvään asiantuntija ja henkilöstöjohtamiseemme kuuluu lisäksi kyky uudistaa ja uudistua.

11 10 Kehitämme strategista henkilöstösuunnitteluamme siten, että meillä on tuleviin tehtäviin pätevä ja ikä ja sukupuolirakenteeltaan tasapainoinen henkilöstö. Kehitämme tasa arvoa työyhteisössämme valtavirtaistamisen periaatteiden mukaisesti. Työterveyden ja työturvallisuuden kenttä edellyttää monitieteistä osaamista, joka perustuu kykyyn yhdistää luonnontieteellinen, lääketieteellinen, tekninen sekä käyttäytymis ja yhteiskuntatieteellinen lähestymistapa tehokkaalla tavalla. Laadimme strategiakauden alussa osaamisen kehittämissuunnitelman. Kehitämme erityisesti yhteiskuntatieteellisen työelämän tutkimuksen, terveystaloustieteen sekä arviointitutkimuksen osaamistamme. Tutkimus ja kehittämistyömme edellyttää myös määräaikaisia työsuhteita. Tarjoamme niiden avulla myös mahdollisuuden tieteelliseen ja ammatilliseen pätevöitymiseen. Kehitämme sekä tutkijakoulutusta että kansainvälistä ja kansallista asiantuntijavaihtoa. Tutkijauran lisäksi rakennamme urapolkuja myös muille ammattiryhmille. Yksilöllisen kehittymisen ohella keskitymme myös organisaation oppimiseen. Tämän edistämiseksi siirrämme hiljaista tietoa työssä oppimisen menetelmillä ja kehitämme innovatiivisuutta tukevia työtapoja. Kehitämme henkilöstön työterveyshuollon toimintaa. Luomme yhteiset toimintatavat ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen ja helpotamme pitkältä sairauslomalta palaamista. Käytämme ikäjohtamisen toimintamalleja. Pyrimme varmistamaan, että henkilökunnan palkkataso on kilpailukykyinen. Kehitämme palkkaus ja palkitsemisjärjestelmiemme kannustavuutta. Otamme palkitsemisessa nykyistä paremmin huomioon sen, että hyviä tuloksia saavutetaan toimivalla yhteistyöllä. Voimavarat ja rahoitus Tavoitteenamme on, että voimavarojemme kokonaismäärä pysyy nykyisellään, noin kuudessasadassa valtionosuuteen oikeutetussa henkilötyövuodessa ja noin kahdessasadassa kokonaan omilla tuotoilla rahoitetussa henkilötyövuodessa. Henkilöstömme määrää säätelee kuitenkin se, millaisen rahoituksen pystymme hankkimaan tinkimättä vaikuttavuustavoitteistamme ja osaamisemme laadusta. Määrään voi vaikuttaa myös hallituksen kehyspäätös ( ), jonka mukaan valtionhallinnossa täytetään vuoden 2011 mennessä keskimäärin vain puolet eläkkeelle siirtymisen johdosta vapautuvista työpaikoista. Strategiakaudella voimavarojen kehittämisen suunta on vaikuttavuustavoitteittain seuraava (=lisääntyy, = vähenee, = ennallaan): Työpaikan terveysvaarojen hallinta osaksi johtamista ja yrityksen riskinhallintaa Työpaikalle innovatiivinen, uudistumiskykyinen ja hyvinvoiva työyhteisö Kansalaiselle valmiudet huolehtia omasta työterveydestään ja hyvinvoinnistaan Julkiselle vallalle tieto työterveyden ja työturvallisuuden edistämiseksi Työprosessit, työmenetelmät ja työvälineet turvallisemmiksi ja käytettävämmiksi Ratkaisumalleja työelämään osallistumisen lisäämiseksi Uudet työelämän riskit hallintaan, uudet mahdollisuudet käyttöön Osaamiskeskusten voimavaroja kehitämme vastaavasti seuraavasti: Työyhteisöt ja organisaatiot Inhimillinen työ Työympäristön kehittäminen Terveys ja työkyky Hyvät käytännöt ja ammatillinen osaaminen Sisäiset palvelut Keskimäärin käytämme voimavaroistamme tutkimus ja kehittämistoimintaan noin 45 %, asiantuntijapalveluihin 30 %, koulutukseen 15 % sekä tiedonvälitykseen ja markkinointiin 10 %.

12 11 Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annettu laki säätää laitoksen talouden perusrakenteen. Valtionosuus on 80 % eduskunnan hyväksymän, valtionosuuteen oikeuttavan toiminnan kustannuksista. Työterveyslaitoksen oma tuottovelvoite on 20 % valtionosuuteen oikeuttavan toiminnan kuluista. Lisäksi tavoitteena on hankkia omia tuottoja siten, että voimme rahoittaa kokonaan omilla tuotoilla noin 200 henkilötyövuotta. Rahoitusmalli merkitsee sitä, että omien tuottojen osuus on noin 40 % kaikista kuluista. Kilpailemme suomalaisesta ja kansainvälisestä, etenkin Euroopan unionin hankerahoituksesta. Kilpailtu hankerahoitus tuo meille lisää voimavaroja ja yhteistyömahdollisuuksia, joiden avulla voimme toteuttaa suomalaista työelämää palvelevia hankkeita. Kilpailu pitää yllä myös hankkeiden laatua. Palvelu ja koulutustoiminnassa pyrimme siihen, että tuotot vastaavat kustannuksia. Toiminnan maksullisuus varmistaa osaltaan sen, että laitoksen palvelut ja tuotteet vastaavat asiakkaiden tarpeita. Maksullisen toiminnan hinnoittelun perusteena on markkinahinta, tai jos se ei ole määriteltävissä, omakustannushinta. Kehitämme infrastruktuuriamme innovaatioympäristönä. Ydintoimintamme alueilla pyrimme käyttämään kehittyneintä tekniikkaa. Peruspalveluiden järjestämisessä tavoittelemme kustannustehokkuutta. Molemmissa hyödynnämme kumppanuuksia aina kun se tuottaa parhaimman tuloksen. Laitehankintojen osuuden pyrimme säilyttämään 6 7 %:ssa kokonaismenoista, jotta työvälineet pysyvät asianmukaisessa kunnossa.

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Tiedosta TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA THL:n strategia 2015 OMAKUVA THL SUOJELEE JA EDISTÄÄ VÄESTÖN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Päämääränämme on turvata suomalaisten hyvä elämä oikeudenmukaisessa, kestävässä

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Liisa Hakala Mielekäs työ sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla - Miksi työn mielekkyys

Lisätiedot

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Pirjo Sirola-Karvinen, projektipäällikkö p. 0500 444575 Merja Turpeinen, tutkija p. 030 4742669 Maria Rautio, kehittämispäällikkö Päivi Husman, hankkeen vastuullinen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen ParTy Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen Parempi työyhteisö ilmapiirikysely Työyhteisön tilaa voi arvioida ja kehittää rakentavasti

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Johtokunnan hyväksymä 18.9.2014

Hyvinvointia työstä. Johtokunnan hyväksymä 18.9.2014 Hyvinvointia työstä 2020 Työterveyslaitoksen 2015 2020 strategia Johtokunnan hyväksymä 18.9.2014 TYÖTERVEYSLAITOS Työterveyslaitos on riippumaton työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija. TOIMINTA-AJATUKSEMME

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämästä Euroopan paras Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Vahvuudet Eniten kehitettävää

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut TTK kouluttaa www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut Päivi Rauramo 2010 Ristiriidoista ratkaisuihin Koulutuksessa perehdytään ristiriitojen syntyyn ja ihmisten erilaisuuteen, ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

TAKUULLA RAKENTEISIIN!

TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAVOITE 1. VOIMALA-yhteistyömalli, toiminta rakenteisiin 2. Vanhusten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen kehittämällä luovuutta ja kulttuurisia

Lisätiedot

Lähivuosien keskeinen haaste

Lähivuosien keskeinen haaste Dialoogiteema: Paraneeko vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työhön pääsy? Miten työelämä 2020 hankkeessa mahdollistetaan nyt työelämän ulkopuolella olevien työhön pääsy? VATES-PÄIVÄT 9.4.2014 Margita Klemetti

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 sekä toimenpiteet vuoteen 2013 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19.-21.3.2012 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Silja Serenade Hallitusneuvos Merja

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Pori 2.9.2015 Anne Jortikka Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Ikäjohtamisen seminaari Tampereen yliopisto, 20.3.2012 Lars-Mikael Bjurström 21.3.2012 Taustaa linjausten valmistelulle Työsuojelustrategia 1998

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Henry ry, Tampere 9.2.2010 Esityksen sisältö Mihin työterveyshuoltoa tarvitaan? Työterveysyhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin TTK tuottaa ja välittää Työyhteisöjen kehittämiseen tarvittavaa tietoa ja osaamista kouluttamalla tiedottamalla kehitys- ja tietopalveluilla

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Työhyvinvoin) ja kuntoutus

Työhyvinvoin) ja kuntoutus Työhyvinvoin) ja kuntoutus Ratuke syysseminaari 11.11.2010 Tiina Nurmi- Kokko Rakennusliitto Työhyvinvoin) Työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä ja työuraa tukevassa työ- ympäristössä

Lisätiedot

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla KKI Päivät 2016 Oulu 16.-17.3.2016 Oili Ojala, työhyvinvointipäällikkö Tuottaa Pohjois-Suomen asukkaille korkeatasoiset erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Tuottavuutta ja hyvinvointia finanssialalle

Tuottavuutta ja hyvinvointia finanssialalle Kuinka me yhdessä toimimme? Miten minä voin vaikuttaa? Työn tulevaisuus Finanssiala on suuressa murroksessa ja ala kohtaakin laajalti vaikuttavia muutostekijöitä tulevaisuudessa. Asiakaskäyttäytymisen

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Yhteistyötoimikunta 5.11.2007 37 Kunnanhallitus 12.11.2007 344 Kunnanvaltuusto 4.12.2007 116 SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Sulkavan kunnan henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Satu Karppanen TAVOITTEET Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot