Työterveyslaitoksen strategia Ratkaisuja työterveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työterveyslaitoksen strategia 2006 2010 Ratkaisuja työterveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa"

Transkriptio

1 Työterveyslaitoksen strategia Ratkaisuja työterveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa

2 1 Toiminta ajatus Edistämme työn terveellisyyttä ja turvallisuutta osana hyvää elämää. Terveellinen ja turvallinen työ sekä työn ja muun elämän tasapaino luovat perustaa ihmisten hyvinvoinnille ja innostavat osallistumaan työelämään. Siksi Työterveyslaitoksen tavoitteena on työelämä, jossa työolot ja työ eivät heikennä vaan ylläpitävät ja edistävät terveyttä ja toimintakykyä työyhteisöt ovat hyvin johdettuja, ja niissä vallitsee myönteinen, työntekijöiden tarpeita ja yhteistyötä arvostava kulttuuri työ on järjestetty niin, että siinä voi oppia ja kehittyä aikaa ja voimia jää perheelle sekä muulle elämälle. Tutkimus ja asiantuntijalaitoksena tuotamme tietoa ja kehitämme ratkaisuja. Niitä soveltamalla asiakkaamme voivat oppia uutta, toimia paremmin ja siten tehdä tavoitteistamme todellisuutta. Autamme työpaikkoja tekemään terveellisistä työoloista ja ihmisen huomioon ottavista toimintatavoista yhden menestystekijöistään. Tarjoamme kansalaisille ja työntekijöille käytännönläheistä tietoa siitä, miten terveyttä voi edistää työssä ja sen ulkopuolella. Kumppaneinamme ja asiakkainamme on myös suuri joukko välittäjäorganisaatioita, jotka palvelevat, tukevat tai edustavat työpaikkoja ja työntekijöitä. Keskeisiä näistä ovat työterveyshuollot ja muut terveyspalvelujen tuottajat, työsuojeluviranomaiset ja organisaatiot, työmarkkinajärjestöt, vakuutuslaitokset, terveydenedistämisjärjestöt sekä organisaatiot, jotka kouluttavat työntekijöitä tai muuten kehittävät työpaikkoja. Toimimme sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalla. Asiantuntemuksemme palvelee työterveyden ja työelämän julkista ohjaamista ja kehittämistä Suomessa ja Euroopan unionissa. Toimintamme onnistuminen edellyttää kiinteää yhteistyötä tiedeyhteisön, muiden työelämän kehittämiseen keskittyvien organisaatioiden sekä tutkimus ja kehittämistoiminnan rahoittajien kanssa. Visio 2010 Visiomme on, että työterveyden ja työturvallisuuden näkökulma on aina mukana, kun suomalaisessa yhteiskunnassa tai yksittäisillä työpaikoilla edistetään hyvinvointia ja tuottavuutta. Kehittämiemme toimintamallien ansiosta suomalaiset ovat mukana työelämässä pidempään kuin nykyään. Suomessa ja maailmalla meidät tunnetaan työterveyden ja työturvallisuuden asiantuntijana, jota kysytään mukaan kehittämiskumppaniksi. Uudistumme itse jatkuvasti toimintaympäristömme muutoksia ennakoiden. Työterveyslaitos on esimerkillinen, haluttu työpaikka. Tunnemme asiakkaidemme tarpeet ja toimintaympäristöt, joten osaamme kehittää toimivia ja tehokkaita ratkaisumalleja yhdessä heidän kanssaan. Koska ennakoimme työelämän muutoksia, pystymme vastaamaan nopeasti uusiin työterveyden ja työturvallisuuden haasteisiin. Keskitymme työelämän kannalta tärkeimpiin kysymyksiin. Työskentelemme pitkäjänteisesti ja muokkaamme tieteelliset tutkimustulokset käytännön työelämää palveleviksi ratkaisuiksi. Toimintamme perustuu huippuosaamiseen ja monitieteisyyteen. Saamme muut mukaan yhteistyöhön ja olemme itse kysytty kumppani, mikä laajentaa osaamistamme. Työterveyslaitos on uudistumiskykyinen työyhteisö. Tartumme haasteisiimme yhteistyössä, innostuneesti ja luovasti. Työterveyslaitos on monien mahdollisuuksien työnantaja: meille tullaan kehittymään. Vaalimme esimerkillisesti henkilöstömme työterveyttä sekä työn ja muun elämän tasapainoa.

3 Arvot 2 Arvojamme ovat vaikuttavuus, luotettavuus ja kumppanuus. Niihin liittyvät osaaminen, arvostus ja luottamus, joita pidämme hyvinä toimintatapoina, kun teemme yhteistyötä toistemme kanssa. Vaikuttavuus tarkoittaa sitä, että pyrimme löytämään asiakkaan kannalta parhaat keinot työterveyden ja työturvallisuuden edistämiseksi. Meihin voi luottaa, sillä perustamme ratkaisumme parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon ja asiantuntemuksemme on riippumatonta. Kumppanuus merkitsee meille tasavertaista, yhteistä pyrkimystä määritellä ongelmat ja löytää ratkaisut niihin. Näin opimme yhdessä kumppaniemme kanssa. Tehokkuutemme perustuu osaavaan henkilöstöön. Toimimme avoimesti, mikä rakentaa luottamusta ja keskinäistä arvostusta välillämme. Arvostamme erilaisuutta. Osaamme hyödyntää sitä ja iloita siitä. Kun arvioimme toimintaamme, arvioimme myös arvojemme toteutumista. VAIKUTTAVUUS OSAAMINEN ARVOSTUS LUOTTAMUS LUOTETTAVUUS KUMPPANUUS Toimintaympäristö Suomen lähivuosien keskeinen haaste on, miten kehittää sekä hyvinvointia että kilpailukykyä globalisaation oloissa, kun ikääntyneiden osuus työvoimasta kasvaa. Suomen strategiana on menestyä osaamisen ja innovatiivisuuden turvin. Emme voi perustaa menestymistämme pieniin työvoimakustannuksiin; osa työstä siirtyy halvemman työvoiman maihin. Suomessa työtehtävät monimutkaistuvat ja osaamisvaatimukset kasvavat. Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, joten työpaikkojenkin on kyettävä uudistumaan: tuotteiden ja palvelujen on oltava entistä parempia, ja niitä on osattava tuottaa entistä tehokkaammin. Uuden teknologian hyödyntäminen, työprosessien kehittäminen, toimintojen ulkoistaminen ja verkostomainen tuotanto ovat esimerkkejä siitä, miten työpaikat ovat vastanneet muutoshaasteisiin. Muutokset ja joustot tuovat mukanaan sekä mahdollisuuksia että epävarmuutta. Kun uudistaminen sujuu hallitusti, työyhteisö ja sen yksittäiset jäsenet oppivat uutta ja vahvistuvat kohtaamaan uusia haasteita. Usein kuitenkin käy niin, että muutosjohtaminen erityisesti siihen liittyvä rakenteiden ja työprosessien uudelleen suunnittelu jää keskeneräiseksi. Silloin muutos tuntuu lisääntyneenä työkuormana, joustamisvaatimuksina tai toistuvina organisaatiomuutoksina. Yli neljännes työvoimasta on yli 50 vuotiaita, ja ikääntyneiden osuus kasvaa edelleen. Kun suuret ikäluokat alkavat nyt siirtyä eläkkeelle, työelämästä poistuu vuosittain noin henkilöä enemmän kuin nuorista ikäluokista tulee tilalle. Tämän vajeen täyttämiseksi Suomi saattaa tarvita työvoimaa ulkomailta. Hallituksen tavoitteena on, että tulevaisuudessa työura kestää 2 3 vuotta kauemmin kuin nykyään. Uusi eläkejärjestelmä antaa mahdollisuuden työskennellä 68 vuotiaaksi asti, mutta käytännössä eläkkeelle jäädään

4 3 nykyisin keskimäärin alle 60 vuotiaana. Työkyvyttömyyden yleisimpiä syitä ovat mielenterveyden häiriöt sekä tuki ja liikuntaelinsairaudet. Ihmisten työuran pituuteen ja työhön osallistumiseen vaikuttavat kaikki elämän vaiheet: miten yksilön ammatilliset ja elämän hallinnan valmiudet kehittyvät ja miten hän onnistuu kohtaamaan työelämän mahdollisuudet ja muutokset eri elämänvaiheissaan. Monet hyvinvoinnin mittarit osoittavat, että väestöryhmien ja alueiden väliset erot ovat viime vuosina kasvaneet. Vaikuttavuustavoitteet Työpaikan terveysvaarojen hallinta osaksi johtamista ja yrityksen riskinhallintaa Lainsäädännön mukaan työ on järjestettävä siten, että se ei aiheuta terveyden menettämisen tai sairauden pahenemisen vaaraa eikä ylikuormittumista. Työpaikan terveysvaarat ovat myös riski yrityksen menestymiselle, sen imagolle, henkilöstön saannille ja henkilöstön pysyvyydelle. Suomessa sattuu vuosittain noin työpaikkatapaturmaa. Ammattitauteja ilmoitetaan vuosittain , mutta näiden lisäksi työ liittyy monien tautien syntyyn, oireiluun ja taudeista johtuvaan työkyvyttömyyteen. Kehitämme menetelmiä ja palveluja, joiden avulla työpaikan terveysvaaroja voidaan arvioida ja torjua. Kehitämme myös toimintatapoja, joissa terveysvaarojen hallinta on osa yrityksen turvallisuusjohtamista. Kannustamme työpaikkoja asettamaan tavoitteekseen nolla tapaturmaa. Edistämme työterveyshuollon ja muun terveyspalvelujärjestelmän kykyä tunnistaa ammattitaudit. Luomme palautejärjestelmiä, jotka johtavat korjaaviin toimiin, kun tapaturmat, ammattitaudit tai sairauspoissaolot lisääntyvät. Kehitämme työterveyshuoltojen, yrittäjäjärjestöjen, työvoima ja elinkeinokeskusten sekä muiden tukiverkostojen toimintaa, jotta pienyritykset ja yksin toimivat yrittäjät voisivat paremmin hallita työn terveysvaaroja. Tuemme työterveyshuoltojen ja muiden työterveysalan organisaatioiden kehittymistä kattavaksi verkostoksi, joka tarjoaa työpaikoille terveysvaarojen hallinnan asiantuntijapalveluja. Toimimme osana palveluverkostoa ja edistämme parhaiden menetelmien käyttöä. Työpaikalle innovatiivinen, uudistumiskykyinen ja hyvinvoiva työyhteisö Mielekäs työ, työn ja työyhteisöjen hyvä organisointi sekä osaamisen kehittäminen ovat perusta henkilöstön uudistumis ja yhteistyökyvylle sekä innovatiivisuudelle. Tällöin työntekijät viihtyvät ja jaksavat hyvin. Tällaiset organisaatiot myös menestyvät jatkuvasti muuttuvassa, kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Työssä tarvitaan entistä enemmän tiedon ja vuorovaikutuksen hallintaa. Tieto ja viestintätekniikka puolestaan mahdollistavat uudenlaisen, ajasta ja paikasta riippumattoman työn. Kehitämme työpaikkojen, työterveyshuoltojen ja muiden työelämää kehittävien organisaatioiden käyttöön muutoksen hallintakeinoja ja työn organisointimalleja, jotka edistävät hyvinvointia, jatkuvaa oppimista ja toiminnan tehokkuutta. Kehitämme myös tapoja luoda sellaista työpaikkakulttuuria, joka tekee ihmisten erilaisuudesta voimavaran, johtuipa erilaisuus iästä, sukupuolesta, ammatista, kulttuuritaustasta tai persoonallisuudesta. Näin esimerkiksi ikääntyneen henkilöstön "hiljainen tietovaranto" saadaan siirrettyä seuraavalle sukupolvelle. Välitämme tietoa siitä, miten uudet organisaatiomuodot sekä tieto ja viestintätekniikat vaikuttavat työyhteisöihin ja toiminnan tehokkuuteen (esimerkiksi paikasta riippumaton työ). Arvioimme erilaisten johtamis ja palkitsemismenettelyjen vaikutuksia hyvinvointiin ja tuottavuuteen. Kansalaiselle valmiudet huolehtia omasta työterveydestään ja hyvinvoinnistaan Jokaisen henkilökohtaiset valinnat vaikuttavat sekä hänen omaan hyvinvointiinsa että hänen työtoveriensa ja läheistensä hyvinvointiin. Valinnoissa auttaa tieto siitä, mitkä tekijät työssä ja elämäntavoissa edistävät ter

5 4 veyttä, mitkä taas vaarantavat sitä. Jokainen kansalainen voi aktiivisesti kehittää työpaikkansa terveellisyyttä ja turvallisuutta. Jokainen voi vähintäänkin edellyttää, että työpaikoilla noudatetaan lakia. Jokaisen on myös syytä tuntea velvollisuutensa kansalaisena, työntekijänä tai työnantajana, jotta hän voi toimia asianmukaisesti toisia ihmisiä kohtaan. Jos työ haittaa kansalaisen terveyttä, hänellä on oikeus ja mahdollisuus työterveyshuoltoon sekä muihin terveyspalveluihin ja sosiaaliturvaan. Ne auttavat häntä toipumaan, kuntouttavat takaisin työelämään tai viime kädessä korvaavat terveyshaitasta aiheutuvaa työkyvyn menetystä. Tuotamme kansalaisille käytännönläheisiä oppaita, jotka sisältävät ajankohtaista tietoa työelämästä sekä työn, terveyden ja elintapojen yhteyksistä. Kehitämme Internet sivujamme kansalaisen tietokanavaksi. Osallistumme aktiivisesti työterveyttä ja työelämän kehitystä koskevaan julkiseen keskusteluun esittämällä asiantuntijan perustellun, riippumattoman kannan. Yhteistyössä oppilaitosten kanssa annamme opiskelijoille perustietoa työterveydestä ja turvallisuudesta. Teemme yhteistyötä työterveyden parissa toimivien järjestöjen kanssa ja koulutamme niiden henkilöstöä. Pidämme kansalaisten edustajat politiikassa ajan tasalla työterveyteen liittyvissä kysymyksissä. Julkiselle vallalle tietoa työterveyden ja työturvallisuuden edistämiseksi Työvoiman suojelu sekä sosiaali ja terveyspalvelujen turvaaminen kuuluvat julkisen vallan perustehtäviin. Säädös ja rakenneohjauksen perustaksi tarvitaan luotettavaa, ajantasaista tietoa työn ja työelämän rakenteiden vaikutuksista terveyteen. Lisäksi tarvitaan tietoa terveysvaikutusten vakavuudesta ja yleisyydestä. Keskeinen osa säädöksistä luodaan Euroopan unionissa. Työelämään osallistumisen lisääminen on keskeinen kansallinen tavoite. Sosiaaliturvaan ja työelämän kehittämiseen liittyvät ratkaisut vaikuttavat siihen, miten ihmiset työhön osallistuvat. Julkisia voimavaroja on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti myös työterveysasioissa ja työelämän kehittämisessä. Tämän vuoksi tarvitaan seuranta ja arviointitietoa. Osallistumme asiantuntijoina työterveyteen ja työelämään liittyvien säädösten ja strategisten kehittämisohjelmien valmisteluun. Osallistumme työterveyden kansainväliseen systeemitasoiseen kehittämiseen, jota EU ja kansainväliset järjestöt koordinoivat. Tätä varten pidämme asiantuntemuksemme työperäisten terveysvaarojen vaikutuksista, vakavuudesta ja vaikutusmekanismeista ajan tasalla oman tutkimustoiminnan sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön avulla. Kokoamme ja välitämme tietoa työhön liittyvien riskien ja niiden terveysvaikutusten esiintyvyydestä. Parannamme esiintyvyyden seurantaa kehittämällä mittareita sekä lisäämällä seurantatiedon toimialakohtaisuutta ja alueellisuutta. Hyödynnämme entistä tehokkaammin tutkimus, rekisteri ja tilastoaineistoja yhteistyössä muiden tutkimus ja kehittämislaitosten, tilastoviranomaisten ja asiakkaiden kanssa. Lisäksi tuotamme seurantatietoa työterveyshuollon palvelujärjestelmän toiminnasta. Kehitämme ja arvioimme ammattitautien tunnistamisen ja todentamisen menetelmiä ja levitämme niitä käytäntöön. Tuotamme tutkimustietoa työelämän rakenteellisista muutoksista ja niiden yhteydestä työterveyteen ja työhön osallistumiseen. Arvioimme lainsäädännön, terveyspalvelujen, sosiaaliturvan rakenteiden sekä kansallisten ohjelmien vaikutuksia työterveyteen ja työhön osallistumiseen. Arvioimme myös työterveyshuoltotoiminnan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Käynnistämme foorumin, jolla julkisen vallan edustajat ja muut työelämän vaikuttajat voivat yhdessä tutkijoiden kanssa keskustella työelämän ja työterveyden kehityksestä.

6 Työprosessit sujuviksi, työmenetelmät ja työvälineet turvallisiksi ja helppokäyttöisiksi 5 Työmenetelmien ja välineiden käytettävyys vaikuttaa merkittävästi työn turvallisuuteen, tuottavuuteen ja kuormittavuuteen. Hyvä käytettävyys vähentää virheitä, tuotannonhäiriöitä, tapaturmia ja muita terveyshaittoja. Se myös lisää toiminnan kustannustehokkuutta. Käytettävyys vaikuttaa olennaisesti siihen, miten työnteko onnistuu erilaisilta ihmisiltä, esimerkiksi eri ikäisiltä, eri kulttuureista tulevilta ja vajaatyökykyisiltä. Käytettävyys ratkaistaan työprosessien ja työvälineiden suunnitteluvaiheessa. Silloin päätetään, miten valmistusmateriaaleihin ja työvälineisiin liittyvät ergonomiset kysymykset ja käyttäjien kokemukset otetaan huomioon. Samalla myös mahdolliset vaarat tulevat valituiksi: millaisia fysikaalisia (esim. melu, tärinä, lämpöolot), kemiallisia (esim. materiaalien kemikaalipäästöt), biologisia (esim. homeet, bakteerit), fyysisiä (esim. liikkuminen) ja psykososiaalisia (esim. epäselvät vastuut) vaaratekijöitä työntekijöihin kohdistuu. Tavoitteenamme on, että työprosessien, menetelmien ja välineiden suunnittelijat ja valitsijat osaavat entistä paremmin ottaa huomioon työterveyden ja työturvallisuuden. Tavoitteen saavuttamiseksi kehitämme suunnittelumenetelmiä sekä laadimme suunnittelu ja valintaohjeistoja, joilla käytettävyyttä ja turvallisuutta voidaan parantaa. Annamme myös asiantuntijapalveluita käytettävyyden ja turvallisuuden kehittämiseksi. Toiminnassamme sovellamme yhteiskehittämisen menetelmiä ja simuloimme todellisia tilanteita. Asiantuntijapalveluina arvioimme ja testaamme henkilösuojainten toimivuutta sekä laitteista, materiaaleista ja tuotantoprosesseista aiheutuvia terveysvaaroja. Osallistumme myös tämän alueen työterveys ja työturvallisuuskriteerien valmisteluun. Ratkaisumalleja työelämään osallistumisen lisäämiseksi Hallitus on asettanut tavoitteeksi suomalaisten työuran pidentämisen keskimäärin 2 3 vuodella. Monien rakenteellisten tekijöiden vuoksi tavoitteen saavuttaminen muutamassa vuodessa on haastavaa. Työvoiman vanhimmat ikäluokat ovat suuria, ja siksi krooniset sairaudet ovat yleisiä. Heidän vähäinen koulutuksensa heikentää työllistymismahdollisuuksia, sillä osaamisvaatimukset töissä kasvavat jatkuvasti. Työntekijät ja työnantajat suhtautuvat usein varauksellisesti iäkkäänä työssä jatkamiseen. Määrä ja osa aikaiset työsuhteet ovat yleisiä ja vähentävät mahdollisuuksia suunnitella elämää. Työuran jatkuvuuden kannalta kriittisiä ovat siirtymät työn ja muun elämän välillä eri elämänvaiheissa: koulusta työhön, ammatista toiseen, työttömyydestä takaisin työhön, sairauslomalta työhön ja niin edelleen. Työjärjestelyjen nykyistä suuremmat yksilölliset joustot elämäntilanteen tai terveydentilan niin vaatiessa ovat todennäköisesti tarpeellisia, jotta työhön osallistuminen lisääntyisi. Kehitämme yhdessä kumppaneidemme kanssa uusia ratkaisumalleja työelämään osallistumisen lisäämiseksi. Pyrimme vähentämään kielteisten asenteiden syntymistä työelämää kohtaan. Tutkimme lähestymistapoja, joiden avulla ongelmiin voidaan puuttua varhain, työaikoja voidaan tehdä joustavammiksi sekä sopeuttaa työ muutoin paremmin tekijänsä voimavaroihin. Tutkimme myös, miten työn elämänhallintaa ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia voitaisiin vahvistaa. Otamme tässä huomioon eri ikäisten tarpeet. Kehitämme lisäksi ratkaisuja, joilla voidaan vähentää kroonisista sairauksista ja vajaakuntoisuudesta johtuvia sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä. Painopisteemme on erityisesti mielenterveyden häiriöissä sekä tuki ja liikuntaelinsairauksissa. Kehitämme toimintamalleja, joiden avulla voidaan sovittaa yhteen työelämän ja muun elämän tarpeita esimerkiksi silloin, kun lapset ja vanhukset tarvitsevat hoitoa tai työntekijä haluaa kouluttaa itseään työn ohessa. Uudet työelämän riskit hallintaan, uudet mahdollisuudet käyttöön Työelämässä otetaan käyttöön teknisiä ja sosiaalisia uudistuksia, jotka muuttavat työntekoa ja työn organisointia. Tieteen edistyminen syventää ymmärrystämme siitä, miten työhön liittyvät tekijät vaikuttavat tervey

7 6 teen. Uudet havainnot voivat kyseenalaistaa aiemman ymmärryksemme. Työelämän kehitys ja tieteen edistys voivat auttaa poistamaan työn terveyshaittoja ja lisätä ihmisten hyvinvointia. Työelämän kehitys voi sisältää myös uudentyyppisiä riskejä. Analysoimme systemaattisesti työelämää, jotta voimme paremmin ymmärtää ja ennakoida, mihin työelämän kehitys kulloinkin on menossa. Luomme yhteistyöverkostoja ja tiedonhankintakanavia, joiden avulla voimme seurata uuden tekniikan ja sosiaalisten innovaatioiden leviämistä ja niiden vaikutuksia. Ennakoimme työelämän ja työterveyden kehityssuuntia. Seuraamme uusimman tutkimustiedon ja tekniikkojen kehitystä ja arvioimme niiden hyödyntämismahdollisuuksia alallamme. Ajankohtaisia oman tutkimustyömme aiheita ovat työperäisen allergian syntymekanismit, stressin biologiset välitysmekanismit, sähkömagneettisen säteilyn ja nanopartikkelien terveysvaikutukset sekä perinnöllisten alttiustekijöiden merkitys työperäisessä sairastavuudessa. Tutkimme myös globalisaation, organisaatiorakenteiden muutosten ja viestintätekniikan kehityksen vaikutuksia työelämään ja työterveyteen. Rakenteet ja toimintaprosessit Osaamiskeskukset muodostavat Työterveyslaitoksen perusrakenteen. Niiden tehtävänä on varmistaa, että kykenemme toteuttamaan strategiset tavoitteemme. Osaamiskeskukset ja niiden perustehtävät vuoden 2006 alusta ovat: Työyhteisöt ja organisaatiot kehittää toimintamalleja ja muutoksen hallintakeinoja innovatiivisuuden, hyvinvoinnin ja toiminnan tehokkuuden edistämiseksi tukee työuran hallintaa ja edistää terveen työyhteisön periaatteiden käyttöönottoa tuottaa tietoa työn psykososiaalisesta kuormittavuudesta ja arvioi erilaisten työnorganisointi ja johtamiskäytäntöjen hyvinvointi ja tuottavuusvaikutuksia. Inhimillinen työ tuottaa menetelmiä työprosessin, työn ergonomisuuden, työn turvallisuuden sekä työn osaamisen arviointiin ja kehittämiseen tuottaa menetelmiä työn kuormittavuuden arviointiin ja työn optimaaliseen mitoittamiseen terveyden, hyvinvoinnin ja tuottavuuden kannalta tuottaa tietoa työn, työmenetelmien ja välineiden käytettävyydestä ja kehittää menetelmiä käytettävyyden parantamiseen. Työympäristön kehittäminen kehittää työpaikkojen turvallisuusjohtamisen käytäntöjä ja niiden arviointia tavoitteena työhyvinvointi, työn vetovoimaisuus ja tuottavuus kehittää työpaikkojen kokonaisvaltaista altistumisen ja riskien arviointia sekä riskinhallintaa tuottaa menetelmiä ja tavoitetasoja työympäristön terveellisyyden arviointiin ja terveellisen työpaikan suunnitteluun. Terveys ja työkyky kehittää valtakunnallista ammattitautien tunnistamisjärjestelmää ja tekee Työterveyslaitoksen vastuun mukaista ammattitautidiagnostiikkaa tuottaa tietoa työn ja terveyden vuorovaikutuksesta sekä työperäisten ja työhön liittyvien sairauksien ehkäisy ja hallintakeinoista tuottaa tietoa työ ja toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä sekä keinoista edistää työkykyä ja terveyttä työpaikoilla. Hyvät käytännöt ja osaaminen kokoaa työterveyden ja työturvallisuuden osaamista hyviksi käytännöiksi, koulutukseksi, julkaisuiksi ja tietoverkkoaineistoiksi

8 7 kouluttaa työterveyshuollon ja muiden työterveyttä ja turvallisuutta edistävien organisaatioiden asiantuntijoita kehittämään toimintakäytäntöjään sekä arvioi ja seuraa toimintakäytäntöjen leviämistä ja vaikuttavuutta tarjoaa kansalaisille ajankohtaista tietoa työelämästä sekä työn, terveyden ja elintapojen yhteyksistä tuottaa tietoa työelämän rakenteista sekä työolojen ja terveyden kehityksestä Sisäiset palvelut kehittää ydintoimintaa palvelevia yhteisiä toiminta, johtamis ja hallintokäytäntöjä sekä infrastruktuuria sekä tuottaa näihin liittyvät tukipalvelut. Osaamiskeskuksissa on teema alueita, tiimejä ja kärkitutkimusyksikköjä. Teema alueet tarttuvat työelämän tärkeimpiin ajankohtaisiin ongelmiin ja kehittämismahdollisuuksiin. Teema alueen tavoitteena on tuottaa sosiaalisia innovaatioita suomalaisen työelämän tarpeisiin. Keskeisiä teema alueen tehtäviä ovat innovaatioiden tieteellisen perustan luominen, niiden työelämään viemisen suunnittelu ja yhteistyökumppaneiden tukeminen innovaatioiden levittämisessä. Teema alue toimii 5 10 vuotta. Kokoamme teema alueen tarvitseman asiantuntemuksen osaamiskeskuksistamme ja kumppanuusverkostoistamme. Tavoitteena on, että vuoteen 2010 mennessä teema alueet kattavat toiminnastamme noin puolet. Tiimirakenteen avulla Työterveyslaitos keskittyy nykyistä paremmin olennaiseen ja siten lisää toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Tiimiemme perustehtävänä on hyvin määritellyn työelämän ongelman ratkominen tai työterveyden ja turvallisuuden kehittämisen kannalta keskeisen asiakasryhmän palveleminen. Lisäksi alueellisissa toimipisteissä toimivat moniammatilliset tiimit vastaavat siitä, että asiakkaat kautta Suomen voivat saada työterveyden ja turvallisuuden kehittämispalveluja. Tiimi voi kasvaa teema alueeksi. Teema alueiden muodostaminen tiimeistä ja purkaminen tiimeiksi antaa sekä organisaatiollemme että henkilöstöllemme mahdollisuuden kehittyä ja uudistua. Kärkitutkimusyksiköt tekevät hyvin kohdennetuilla alueilla huipputason kansainvälistä tutkimusta, jonka tavoitteena on tuottaa tieteellisiä innovaatioita. Samalla kärkitutkimusyksiköt luovat kansainvälisessä tiedemaailmassa kumppanuuksia, kanavia ja mielikuvia, jotka tukevat koko Työterveyslaitoksen toimintaa. Strategiakaudelle on perustettu Immunotoksikologian kärkitutkimusyksikkö ja Psykososiaalisten tekijöiden kärkitutkimusyksikkö. Työterveyslaitos vahvistaa toimintaansa sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Toimipisteemme ovat Helsingissä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Tiimi ja teemaorganisaatiota rakentaessamme otamme huomioon alueiden vahvat osaamiskeskittymät ja kunkin alueen työpaikkojen palvelutarpeet. Parhaiden ratkaisujen löytämiseksi kokoamme eri toimipisteiden voimavarat ja teemme yhteistyötä alueellisten kumppaneidemme kanssa. Työterveyslaitoksen ydinprosesseja ovat tutkimus ja kehittäminen, asiantuntijapalvelut, koulutus sekä tiedonvälitys ja markkinointi. Niistä teema alueet ja tiimit rakentavat toimintamallin, jossa asiakkaiden tarpeista lähtien hankimme tietoa ja jalostamme sitä ratkaisuiksi. Toimintamallissa luomme ratkaisuja, opimme ja kehitymme yhdessä kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa. Samalla kartoitamme työelämän tarpeita ja kokoamme palautetta suuntaamaan toimintaamme.

9 8 KUMPPANIT Ratkaise ja opi yhdessä Tutki ja kehitä Ymmärrä, mistä on kysymys Kokoa, syvennä ja arvioi tutkimustietoa; kehitä menetelmiä Arvioi ja valitse menetelmiä kehittämispalaute Anna asiantuntijapalveluita alkuperäisartikkeleita katsauksia kriteeridokumentteja menetelmiä oppaita kehittämispalaute käsikirjoja Kouluta parhaita käytäntöjä Välitä tietoa ja markkinoi TARVE ASIAKKAAT RATKAISU Tutkimus ja kehittäminen Tutkimus ja kehitystoimintamme lähtee työelämän tarpeista ja tähtää käytännön ratkaisuihin. Tutkimus ja kehittämistyötä tehdessämme kehitämme ja uudistamme myös omaa osaamistamme ja kykyämme ratkoa tulevia ongelmia. Keskittymällä nykyistä enemmän luomme vahvempia osaamisalueita. Täydennämme osaamistamme kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneidemme avulla. Tutkimus ja kehittämistyössämme on erilaisia painotuksia. Jos jonkin ongelman ratkaisemiseksi ei ole tarpeeksi tietoa, tutkimme sitä ymmärtääksemme ongelman luonteen, syyt ja seuraukset. Kun ongelman ratkaisemiseksi on jo olemassa tutkimustietoa, kokoamme ja arvioimme sitä, laadimme katsauksia, valmistelemme kriteeristöjä ja kehitämme menetelmiä. Kun ongelman ratkaisemiseksi on käytettävissä menetelmiä, arvioimme menetelmien tehokkuutta ja vaikuttavuutta, jotta löytäisimme niistä parhaat. Kokeilemme ratkaisuja käytännössä tekemällä laajoja interventiotutkimuksia. Niiden avulla varmistamme, että ratkaisumme toimivat. Asiantuntijapalvelut Maksullisten asiantuntijapalvelujemme lähtökohtana on auttaa asiakastamme kehittämään tuotteitaan, työolojaan ja toimintaansa. Keskitymme erityisesti palveluihin, jotka ehkäisevät terveysvaaroja ja edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteenamme on vahvistaa palvelumallia, jossa luomme toimivan ratkaisun yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelutoiminnassa opimme asiakkailtamme työelämän tarpeista ja saamme haasteita tutkimus ja kehittämistoiminnallemme. Palvelujemme kysyntä perustuu työpaikkojen tarpeiden tuntemiseen, palvelujemme hyvään laatuun sekä niiden maineeseen edelläkävijöinä muiden palvelujen joukossa. Parannamme tuotteistamista eli työmme tulosten saattamista markkinoitaviksi tuotteiksi, asiakkuuksien hallintaa ja palvelujen markkinointia. Palvelutoimintamme perustuu osittain pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin uranuurtajien kanssa. Näin pyrimme edistämään uusien palveluinnovaatioiden syntymistä. Kun palveluinnovaatio lähtee leviämään ja kysyntä ylittää omat mahdollisuutemme, haemme aktiivisesti kumppaneita levittämään innovaatiota edelleen. Tarjoamme alueellisesti työpaikan terveysvaarojen hallintaan kokonaisvaltaisia palveluja, joissa selvitetään työpaikan tilanne ja kehitetään sitä paremmaksi. Tuotamme ne tehokkaasti erikoistumalla sisäisesti ja tekemällä yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa.

10 9 Tuotamme maksulliset asiantuntijapalvelumme siten, että palvelusta saatavat tulot kattavat sen tuottamisesta aiheutuneet välittömät kulut palvelun elinkaaren aikana. Viranomaisille antamamme asiantuntijapalvelut auttavat kehittämään työterveyden, työterveyshuollon ja työturvallisuuden ohjausta. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategian mukaisesti vastaamme yhteistyössä viranomaisten kanssa kemiallisen valvonnan suunnittelusta, ohjauksesta ja asiantuntijatehtävistä maassamme. Koulutus Koulutuksella tuemme asiakkaidemme kykyä kehittää omaa toimintaansa ja ratkaista siinä esiin tulevia ongelmia. Työterveyden ja työturvallisuuden alalla tavoitteenamme on olla kysytyin työelämän asiantuntijoiden ja kouluttajien kouluttaja. Koulutuksemme on laadukasta sekä kansallisesti että kansainvälisesti arvioituna. Kehitämme ja toteutamme työterveyshuoltolain mukaista pätevöitymiseen ja tutkintoihin johtavaa koulutusta yhteistyössä sosiaali ja terveysministeriön, opetushallinnon, yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden opetusalan sekä työelämän koulutusorganisaatioiden kanssa. Vahvimmilla osaamisalueillamme tarjoamme koulutusta myös kansainväliseen kysyntään. Tiedonvälitys ja markkinointi Kehitämme viestinnän ja markkinoinnin osaamista ja prosesseja kiinteäksi osaksi teema alueidemme ja tiimiemme toimintaa. Viestinnän ja markkinoinnin avulla lisäämme Työterveyslaitoksen tunnettuutta ratkaisujen tarjoajana. Parannamme yhteydenpitoa sidosryhmiimme ja kehitämme asiakkuuksiemme hallintaa. Muokkaamme ja välitämme Työterveyslaitoksen tutkimus ja kehitystoiminnan tuottamat tiedot, innovaatiot ja hyvät käytännöt työpaikkoja ja viranomaisia palveleviksi tiedonvälitystuotteiksi. Otamme erityisesti huomioon lainsäätäjien, työterveyshuollon ja työsuojelutehtävissä toimivien tiedontarpeet. Tehostamme avointa ja aktiivista tiedonvälitystämme tekemällä yhteistyötä muiden alan toimijoiden, esimerkiksi ministeriöiden, yliopistojen, kansalaisjärjestöjen ja tutkimuksiemme rahoittajien kanssa. Toimitamme ja markkinoimme tutkimusjulkaisuja, käytännönläheisiä kirjoja ja lehtiä. Lisäksi välitämme Internetissä kaikkien saataville tietoa työn ja terveyden vuorovaikutuksesta. Suurelle yleisölle laitoksen tuottama tieto välittyy myös tiedotusvälineiden kautta. Kirjasto ja tietopalvelumme tarjoavat työterveys ja työsuojelualan erikoiskirjastopalveluja ja tietovarantoja niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Sisäiset palvelut Kehitämme yhteisiä käytäntöjä ja tukipalveluja toimintaprosesseihimme, johtamiseen ja hallinnointiin siten, että toimintamme tuloksellisuus paranee. Prosesseja ja tietojärjestelmiä kehittämällä siirrämme voimavaroja tukitoiminnasta ydintoimintaan. Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Ammattitaitoinen, jatkuvasti itseään kehittävä ja motivoitunut henkilöstö on toimintamme perusedellytys. Työyhteisömme perusta on aikuinen vuorovaikutus, jossa avoimuus sekä toisen erilaisuuden ja yksilöllisyyden arvostus synnyttävät luottamuksen ilmapiirin. Näin työ sujuu ja luovuudelle on tilaa. Tältä pohjalta kehitämme myös johtamiskäytäntöjämme. Tavoitteemme on, että esimiesten ja alaisten vuorovaikutus on toimivaa ja että esimiehet johtavat teema alueita ja tiimejä strategian tavoitteiden mukaisesti. Kehitämme myös projektien johtamista. Hyvään asiantuntija ja henkilöstöjohtamiseemme kuuluu lisäksi kyky uudistaa ja uudistua.

11 10 Kehitämme strategista henkilöstösuunnitteluamme siten, että meillä on tuleviin tehtäviin pätevä ja ikä ja sukupuolirakenteeltaan tasapainoinen henkilöstö. Kehitämme tasa arvoa työyhteisössämme valtavirtaistamisen periaatteiden mukaisesti. Työterveyden ja työturvallisuuden kenttä edellyttää monitieteistä osaamista, joka perustuu kykyyn yhdistää luonnontieteellinen, lääketieteellinen, tekninen sekä käyttäytymis ja yhteiskuntatieteellinen lähestymistapa tehokkaalla tavalla. Laadimme strategiakauden alussa osaamisen kehittämissuunnitelman. Kehitämme erityisesti yhteiskuntatieteellisen työelämän tutkimuksen, terveystaloustieteen sekä arviointitutkimuksen osaamistamme. Tutkimus ja kehittämistyömme edellyttää myös määräaikaisia työsuhteita. Tarjoamme niiden avulla myös mahdollisuuden tieteelliseen ja ammatilliseen pätevöitymiseen. Kehitämme sekä tutkijakoulutusta että kansainvälistä ja kansallista asiantuntijavaihtoa. Tutkijauran lisäksi rakennamme urapolkuja myös muille ammattiryhmille. Yksilöllisen kehittymisen ohella keskitymme myös organisaation oppimiseen. Tämän edistämiseksi siirrämme hiljaista tietoa työssä oppimisen menetelmillä ja kehitämme innovatiivisuutta tukevia työtapoja. Kehitämme henkilöstön työterveyshuollon toimintaa. Luomme yhteiset toimintatavat ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen ja helpotamme pitkältä sairauslomalta palaamista. Käytämme ikäjohtamisen toimintamalleja. Pyrimme varmistamaan, että henkilökunnan palkkataso on kilpailukykyinen. Kehitämme palkkaus ja palkitsemisjärjestelmiemme kannustavuutta. Otamme palkitsemisessa nykyistä paremmin huomioon sen, että hyviä tuloksia saavutetaan toimivalla yhteistyöllä. Voimavarat ja rahoitus Tavoitteenamme on, että voimavarojemme kokonaismäärä pysyy nykyisellään, noin kuudessasadassa valtionosuuteen oikeutetussa henkilötyövuodessa ja noin kahdessasadassa kokonaan omilla tuotoilla rahoitetussa henkilötyövuodessa. Henkilöstömme määrää säätelee kuitenkin se, millaisen rahoituksen pystymme hankkimaan tinkimättä vaikuttavuustavoitteistamme ja osaamisemme laadusta. Määrään voi vaikuttaa myös hallituksen kehyspäätös ( ), jonka mukaan valtionhallinnossa täytetään vuoden 2011 mennessä keskimäärin vain puolet eläkkeelle siirtymisen johdosta vapautuvista työpaikoista. Strategiakaudella voimavarojen kehittämisen suunta on vaikuttavuustavoitteittain seuraava (=lisääntyy, = vähenee, = ennallaan): Työpaikan terveysvaarojen hallinta osaksi johtamista ja yrityksen riskinhallintaa Työpaikalle innovatiivinen, uudistumiskykyinen ja hyvinvoiva työyhteisö Kansalaiselle valmiudet huolehtia omasta työterveydestään ja hyvinvoinnistaan Julkiselle vallalle tieto työterveyden ja työturvallisuuden edistämiseksi Työprosessit, työmenetelmät ja työvälineet turvallisemmiksi ja käytettävämmiksi Ratkaisumalleja työelämään osallistumisen lisäämiseksi Uudet työelämän riskit hallintaan, uudet mahdollisuudet käyttöön Osaamiskeskusten voimavaroja kehitämme vastaavasti seuraavasti: Työyhteisöt ja organisaatiot Inhimillinen työ Työympäristön kehittäminen Terveys ja työkyky Hyvät käytännöt ja ammatillinen osaaminen Sisäiset palvelut Keskimäärin käytämme voimavaroistamme tutkimus ja kehittämistoimintaan noin 45 %, asiantuntijapalveluihin 30 %, koulutukseen 15 % sekä tiedonvälitykseen ja markkinointiin 10 %.

12 11 Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annettu laki säätää laitoksen talouden perusrakenteen. Valtionosuus on 80 % eduskunnan hyväksymän, valtionosuuteen oikeuttavan toiminnan kustannuksista. Työterveyslaitoksen oma tuottovelvoite on 20 % valtionosuuteen oikeuttavan toiminnan kuluista. Lisäksi tavoitteena on hankkia omia tuottoja siten, että voimme rahoittaa kokonaan omilla tuotoilla noin 200 henkilötyövuotta. Rahoitusmalli merkitsee sitä, että omien tuottojen osuus on noin 40 % kaikista kuluista. Kilpailemme suomalaisesta ja kansainvälisestä, etenkin Euroopan unionin hankerahoituksesta. Kilpailtu hankerahoitus tuo meille lisää voimavaroja ja yhteistyömahdollisuuksia, joiden avulla voimme toteuttaa suomalaista työelämää palvelevia hankkeita. Kilpailu pitää yllä myös hankkeiden laatua. Palvelu ja koulutustoiminnassa pyrimme siihen, että tuotot vastaavat kustannuksia. Toiminnan maksullisuus varmistaa osaltaan sen, että laitoksen palvelut ja tuotteet vastaavat asiakkaiden tarpeita. Maksullisen toiminnan hinnoittelun perusteena on markkinahinta, tai jos se ei ole määriteltävissä, omakustannushinta. Kehitämme infrastruktuuriamme innovaatioympäristönä. Ydintoimintamme alueilla pyrimme käyttämään kehittyneintä tekniikkaa. Peruspalveluiden järjestämisessä tavoittelemme kustannustehokkuutta. Molemmissa hyödynnämme kumppanuuksia aina kun se tuottaa parhaimman tuloksen. Laitehankintojen osuuden pyrimme säilyttämään 6 7 %:ssa kokonaismenoista, jotta työvälineet pysyvät asianmukaisessa kunnossa.

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Sisältö TALOUSARVIO 2010...3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...4 2. TULOKSET...6 2.1 Vaikuttavuustavoitteet... 6 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Sisältö TALOUSARVIO 2009...1 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...2 2. TULOKSET...3 2.1 Vaikuttavuustavoitteet...3 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus Edistämme työn terveellisyyttä ja turvallisuutta osana hyvää elämää.

Toiminta-ajatus Edistämme työn terveellisyyttä ja turvallisuutta osana hyvää elämää. Työterveyslaitos on tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Etsimme ratkaisuja asiakkaittemme ja työelämän tarpeisiin tutkimuksen,

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma 2014 Työterveyslaitos Helsinki 7.11.2013 2 (45) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Hyvinvointia työstä... 3 1.1 Uudistuva Työterveyslaitos 2020... 4 1.2 SOTERKO

Lisätiedot

Edistämme työn terveellisyyttä ja turvallisuutta osana hyvää elämää.

Edistämme työn terveellisyyttä ja turvallisuutta osana hyvää elämää. Vuosikertomus 2007 Työterveyslaitos on tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Etsimme ratkaisuja asiakkaittemme ja työelämän

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sivu 1 Tuottavuuden pyöreä pöytä 7.3.2007 Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sisältö

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 1. Hyvinvointia työstä... 3 2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: toimintaympäristö, strategian toteuttaminen ja fokusalueet... 4 2.1 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen tulossopimus vuosille 2008-2011; tarkistusvuosi 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen tulossopimus vuosille 2008-2011; tarkistusvuosi 2009 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen tulossopimus vuosille 2008-2011; tarkistusvuosi SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2008 Sisällysluettelo 1 MINISTERIÖN YLEISLINJAUKSET JA TAVOITTEET...1

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ Inhimillinen työ osaamiskeskus Työturvallisuustiimi Työtapaturmien aiheuttamat kustannukset Työturvallisuuden merkitys työpaikkojen tuottavuuteen Julkaistu seuraavien rahoittajien tuella TYÖTERVEYS JA

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Sisällysluettelo 1 Lähtökohdat 3 2 Perustehtävämme (missio) 4 3 Tavoitetilamme (visio) 4 4 Sosiaali- ja terveysviraston

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

SAK:n työsuojelutavoitteet. Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus

SAK:n työsuojelutavoitteet. Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus 2 2014 SAK:n työsuojelutavoitteet Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus Maaliskuu 2014 Lisätiedot: Raili Perimäki raili.perimaki@sak.fi puhelin

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI YHTEISKUNNALLISEN MARKKINOINNIN TUOTTEENA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA

TYÖHYVINVOINTI YHTEISKUNNALLISEN MARKKINOINNIN TUOTTEENA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA TYÖHYVINVOINTI YHTEISKUNNALLISEN MARKKINOINNIN TUOTTEENA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA Liiketaloustiede, markkinointi pro gradu -tutkielma Laatija: Elina Ravantti Ohjaajat: KTT Arja Lemmetyinen KTT Tuula Mittilä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä

Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä Työryhmä: Lähijohtajuuden kehittämisellä parempaan työhyvinvointiin Kirjoittajat: Seppo Tuomivaara Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250, Helsinki 040 5783832, seppo.tuomivaara@ttl.fi Johanna

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 114/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle työterveyshuoltolaiksi sekä laiksi työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 ja 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Sisällys 2 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työsuojelutoimikunta on kokouksessaan 10.4.2014 tehnyt aloitteen työhyvinvointisuunnitelman laadinnasta Kyyjärven kuntaan. Vuonna2013 on kunnan

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008

Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008 Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen tulossopimuksen toteutuminen vuonna 2008 1 Sisällysluettelo 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 2 2. VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot