PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI. Masku - Mynämäki - Nousiainen STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI. Masku - Mynämäki - Nousiainen STRATEGIA 2015 2016"

Transkriptio

1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Masku - Mynämäki - Nousiainen STRATEGIA Yhtymähallitus

2 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO JA STRATEGIAKÄSITTEET STRATEGISET NÄKÖKULMAT TALOSARVIOKÄSITTELYSSÄ PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TOIMINTA-AJATUS PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN VISIO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN ARVOT PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄT: TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TULEVAISUUS STRATEGIAN SEURANTA JA MUUTOKSET... 7

3 3 1 JOHDANTO JA STRATEGIAKÄSITTEET Maskun, Nousiaisten ja Mynämäen kunnat muodostivat yhteisen peruspalveluja tuottavan yhteistoiminta alueen, joka organisoitui alkaen Perusturvakuntayhtymä Akseliksi. Yhteistoimintaalueen väkiluku oli vuoden 2013 joulukuussa yhteensä asukasta. Perusturvakuntayhtymä Akselin tehtävänä on järjestää asukkailleen jäsenkuntien määrittelemät, lain säätämät terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut; lasten päivähoitoa / varhaiskasvatusta lukuun ottamatta. Tarkoituksena on laadukkaiden peruspalvelujen turvaaminen, tuottavuuden parantaminen ja menojen kasvun hillitseminen toimintamalleja kehittäen. Perusturvakuntayhtymä Akselin toiminta perustuu valtuustokaudelle laadittuun ja hyväksyttyyn palvelutasosuunnitelmaan ja siihen kirjattuihin tavoitteisiin. Palvelutasosuunnitelmassa on asetettu strategiset tavoitteet toiminnalle Perusturvakuntayhtymä Akselin strategia määrittelee suunnan kuntayhtymän kehittämiselle. Strategian tavoitteena on, että yhteisten linjausten ja yhteisiin päämääriin sitoutumisen kautta kuntayhtymä ja jäsenkunnat voivat ennakoida toimintaympäristön tulevia muutoksia, vastata asiakkaiden tarpeisiin, kehittää toiminnan vaikuttavuutta ja laatua sekä saavuttaa asetetut tavoitteet. Strategian sisältöä ja painopistealueita tarkastellaan säännöllisesti osana kuntayhtymän talous- ja toiminnansuunnittelua. Strategiaan liittyvät tulostavoitteet hyväksytään erikseen vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Kirjatut suuntaviivat ja päämäärät kuvaavat kuntayhtymän ja jäsenkuntien yhteistä tulevaisuuden kuvaa, jonka tavoitteluun halutaan strategian myötä sitoutua. 2 STRATEGISET NÄKÖKULMAT TALOSARVIOKÄSITTELYSSÄ Asiakas Kuntayhtymän alueen asukkailla on käytettävissään tasalaatuiset ja tarkoituksenmukaiset sosiaalija terveyspalvelut, jotka edistävät ja tukevat asiakkaiden toimintakykyä ja omatoimisuutta. Toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukeminen on painopisteenä kaikessa toiminnassa, henkilökuntaa koulutetaan siihen ja pyritään lisäämään myös asiakkaiden kanssa käytävää keskustelua palveluiden sisällöstä, laadusta, saatavuudesta ja siitä, miten asiakkaat kokevat toimintakyvyn edistämisen ja omatoimisuuden kunnioittamisen toteutuneen omalla kohdallaan. Palvelut Prosessien jatkuva kehittäminen on jokapäiväistä toimintaa. Tehtävänä on etsiä parhaat käytännöt toiminnan toteuttamiseen. Uuden tekniikan ja innovaatioiden hyödyntäminen vaatii myös aktiivista toimialan teknisen kehityksen seurantaa. Uutta teknologiaa ja uusia menetelmiä tulee ottaa käyttöön hallitusti. Sähköisiä palveluja tulee kehittää. Prosessit ovat aidosti asiakaslähtöisiä ja ammattitaitoisesti toteutettuja. Toiminnassa hyödynnetään uusia toimintatapoja ja kumppanuusverkostoja. Talous Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, alueellinen yhteistyö ja kuntalaisten omatoimisuus hillitsevät kokonaiskustannusten kasvua. Kustannuslaskentaa ja palveluiden tuottamiskustannusten seurantaa kehitetään edelleen. Tukipalveluiden osalta tutkitaan mahdollisuudet lisätä yhteistyötä.

4 4 3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TOIMINTA-AJATUS Perusturvakuntayhtymä Akseli tuottaa yhteistoiminta-alueella laadukkaat, kustannustehokkaat ja asukkaiden saatavilla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut. 4 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN VISIO Perusturvakuntayhtymä Akseli on moniammatillinen työyhteisö, jolla on ammattitaitoinen henkilökunta, tyytyväiset asiakkaat ja toimintaan luottavat jäsenkunnat. 5 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN ARVOT Arvot ohjaavat asiakkaiden kohtaamista, toimintaan liittyvien tavoitteiden asettamista, toiminnan arviointia sekä arjen työtä tavoitteiden saavuttamiseksi. Asiakaslähtöisyys Asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista kaikessa toiminnassa. Se merkitsee asiakkaiden antamien tietojen sekä heiltä saadun palautteen huomioon ottamista palvelujen ja muun toiminnan kehittämisessä. Asiakkaiden yksityisyyttä ja itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ja heitä palvellaan ystävällisesti. Ammatillisuus Perusturvakuntayhtymä Akselissa on tietävä, taitava ja osaava henkilöstö. Kuntayhtymässä noudatetaan hyväksyttyjä toimintamalleja, toimitaan taloudellisesti, kehitetään ammattitaitoa ja osaamista. Avoimuus Toimintamme on avointa ja pohjautuu yhteisesti sovittuihin päämääriin ja toimintatapoihin. Päätöksenteko on yhteistoiminnallista ja läpinäkyvää. Palvelutasosuunnitelma ja talousarvio ovat tapa viestiä toiminnan läpinäkyvyydestä. Henkilökuntaa varten on intra ja asiakkaat saavat tietoa palveluista atk:n ja henkilökunnan kautta. Asiat käsitellään oikeilla foorumeilla. Yhtymähallituksessa on avoin keskusteleva ilmapiiri. Suvaitsevaisuus, inhimillisyys ja tasa-arvo Suvaitsevaisuudella ja tasa-arvolla tarkoitetaan toisten ajatusten arvostamista, eri mielipiteiden yhtäläistä kuuntelua, ihmisten tasa-arvoa ja oikeudenmukaista kohtelua, sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä sekä erilaisuuden ymmärtämistä niin yksilö- kuin ryhmätasolla. Luovuus ja innovatiivisuus Luovuudella ja innovatiivisuudella tarkoitamme uusien asioiden ja ideoiden tuottamista ja käyttöönottoa, jatkuvaa monipuolista kokeilu-, tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä nopeaa omaksumista ja oppimista. Tuloksellisuus ja vaikuttavuus Tuloksellisuudella ja vaikuttavuudella tarkoitamme toiminnan tuottavuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta. Tuloksellisella toiminnalla saavutetaan haluttuja vaikutuksia. Tuloksellisuus tarkoittaa onnistumista asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa eri tasoilla. Palvelut ja muu toiminta on tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetty. Toimitilojen oikea mitoitus.

5 5 6 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄT: 1) Lasten ja nuorten hyvinvointi kasvu- ja kehitysympäristöön vaikuttaminen yhteistyössä jäsenkuntien kanssa (koti ja perhe, päivähoito, koulu) varhainen tukeminen, ongelmiin puuttuminen ja hoito 2) Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä ennaltaehkäisevä työote osallisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen kuntalaisten omavastuun ja omahoidon tukeminen toimiva hoidon- ja palvelutarpeen arviointi kaikilla tasoilla tehokas ja oikea-aikainen akuuttihoito asiakasturvallisuuden jatkuva kehittäminen, seuranta ja arviointi tavoitteena, että asuminen tapahtuu kodissa tai kodinomaisissa olosuhteissa painopisteinä kotihoito ja kotiin kuntoutus 3) Toimivat hyvinvointipalvelut yhteistyön parantaminen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen välillä asiakaslähtöisesti palvelutapahtumien kehittäminen ja oman osaamiskapasiteetin käyttäminen paremmin hyödyksi 4) Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö ammattitaitoisen henkilöstön saaminen ja hyvän työnantajan maine henkilöstön osaamisen kehittäminen strategian mukaisesti työhyvinvoinnista huolehtiminen - vastuunkantajina sekä työnantaja että jokainen työntekijä johtamisen kehittäminen 5) Taloudellisesti kestävä toiminta kuntien maksukykyyn perustuvat palvelut taloudellisuuden ja tuottavuuden paraneminen teknologian saaminen tehokäyttöön ja asiakkaiden omahoitoa tukemaan tukipalvelujen tehokas hoitaminen alueellisena ratkaisuna

6 6 Strateginen päämäärä Lasten ja nuorten hyvinvointi Kriittiset menestystekijät Palvelujen vaikuttavuus Toimenpiteet Vertaillaan eri palvelutuotantotapoja ja konsepteja. Mittarit Asiakaskyselyiden tulokset Asiakastyytyväisyys Kehitetään palveluja asiakaslähtöisesti Yhteiset keskustelut ja palautteet Palvelutuotannon ohjaus Varmistetaan yhteistyö ja avoimuus Ulkoisten arviointiraporttien hyödyntäminen Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne Toimivat hyvinvointipalvelut Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö Palvelujen saatavuus Palvelujen laatu ja kattavuus Sitoutunut, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Hyvinvointisuunnitelma Määritellään alueelliset palvelut Varmistetaan ja seurataan koko palveluketjun saumatonta kokonaislaatua Tehokas ja ajantasainen seuranta, sisäinen valvonta Tuetaan ammatillisen osaamisen kehittämistä Hyvinvointikertomus Hoitotakuun toteutuminen Laitospaikkojen määrä suhteessa väestöön ja laatusuosituksiin Asiakaskyselyiden tulokset Palvelutasosuunnitelma on ajan tasalla Pätevät hakijat/auki olleet työpaikat Koulutuksen määrä Sairauspoissaolot Kehityskeskustelut Vaihtuvuusprosentti Taloudellisesti kestävä toiminta Kustannustehokkaat palvelut Tuetaan asiakkaita omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen Tilinpäätös Sitoutetaan johto ja henkilöstö Valtakunnalliset indeksit ja talousarvio seuranta

7 7 7 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TULEVAISUUS Julkisen talouden kestävyysvaje edellyttää rakenteellisia muutoksia ja vaatii tuottavuuden tehostamista myös julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Samanaikaisesti nopea teknologinen kehitys lisää terveydenhuollon kustannuspaineita vaikka teknologian hyödyntäminen on tulevaisuudessa yhä merkittävämmässä roolissa. Väestön ikääntyminen heijastuu toimialalle sekä palvelukysynnän kasvuna että lisääntyvänä kilpailuna osaavasta työvoimasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristössä on käynnissä voimakkaita sisäisiä ja ulkoisia muutospaineita, jotka vaikuttavat lähivuosina palvelujen kysyntään, rahoitukseen, järjestämiseen ja tuotantoon. Muutosvoimien vaikutuksia on tällä hetkellä vaikea arvioida, mutta toimintakenttä tulee muuttumaan. Sote-uudistus: Suomalaisten keskeiset hyvinvointipalvelut turvataan toteuttamalla perusteellinen sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus. Kansallisella ja sote-alueiden ohjauksella varmistetaan, että uudistuksella myös supistetaan kestävyysvajetta. Sote-uudistuksen tarkoituksena on luoda uudenlainen palvelurakenne julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle. Hallituksen esitys uudeksi sotejärjestämislaiksi annettiin eduskunnalle Eduskunta päättää laista maaliskuussa Sote-alueet aloittavat toimintansa alkuvuodesta 2016 ja uusien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien tuotantoalueiden toiminta alkaa Sosiaali- ja terveyspalvelujen menoihin kohdistuu karsintaa ja se luo haasteita toiminnalle. Asiakasja potilasryhmillä on hyvin erilaisia tarpeita. Suomalaisten terveys ja hyvinvointi ovat jatkuvasti kohentuneet. Samanaikaisesti eri sosiaaliryhmien väliset terveys- ja hyvinvointierot ovat kuitenkin pysyneet ennallaan tai jopa kasvaneet. Lisäksi syrjäytymisen ja köyhyyden ehkäiseminen edellyttää useiden eri hallinnonalojen toimia ja yhteistyötä. Hoidon ja annetun avun vaikuttavuuden hyöty saadaan parhaiten silloin kun asiakas/potilas osallistuu ja sitoutuu yhdessä kuntayhtymän työntekijän kanssa asiakkaan/potilaan asioiden tai sairauden hoitoon. 8 STRATEGIAN SEURANTA JA MUUTOKSET Perusturvakuntayhtymä Akseli tavoittelee toiminnallaan strategisia päämääriä. Ne auttavat yhtymähallitusta ja henkilöstöä eri tekijöiden välisten yhteyksien ymmärtämisessä. Seurannan tulosten avulla voidaan käynnistää korjaavia toimenpiteitä. Kuntayhtymä tarvitsee palautetietoa voidakseen havaita kannattamattoman strategia ja korjata toiminnan suuntaa. Strategian toteutumisen seurannassa pääpaino on strategian toteuttamiseen liittyvien toimenpiteiden ja tulosten seurannassa. Seuranta kohdistuu kaikkiin strategian osa-alueisiin. Kuntayhtymän on seurattava myös ympäristön muutoksia ja kehitystrendejä, koska ne ovat keskeinen osa strategian lähtökohtia ja perusolettamuksia. On tehtävä jatkuvaa arviointia jäsenkuntien, asiakkaiden, henkilökunnan ja naapurikuntien piirissä tapahtuvista muutoksista ja niiden vaikutuksista omaan toimintaan ja strategian perusteisiin. Tilinpäätöksen yhteydessä seurataan kuntayhtymän strategian toteutumista. Mikäli seurannassa havaitaan poikkeamia, kuntayhtymänjohtaja ja palvelulinjajohtajat analysoivat poikkeamat ja ryhtyvät tarvittaviin ohjaustoimiin. Strategian muutokset tehdään Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallituksessa.

Oulunkaaren kuntayhtymän strategia 2011 2016

Oulunkaaren kuntayhtymän strategia 2011 2016 Oulunkaaren kuntayhtymän strategia 2011 2016 3.12.2010 2 Sisältö Sisältö 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä 3 2 Yhteiset arvot ankkureina 5 3 Visio yhteinen määräsatama 6 4 Strategisten päämäärien saavuttaminen

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Strategia 2011-2016 3.12.2010 Sivu 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä... 3 2 Yhteiset arvot ankkureina... 5 3 Visio yhteinen määräsatama... 6 4 Strategisten päämäärien

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Sisällysluettelo 1 Lähtökohdat 3 2 Perustehtävämme (missio) 4 3 Tavoitetilamme (visio) 4 4 Sosiaali- ja terveysviraston

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla SISÄLLYSLUETTELO 1 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Espoon lähtötilannekartoitus

Espoon lähtötilannekartoitus Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja kuntien toiminnallisen tasa-arvon systemaattisen edistämisen välineenä TASE-projekti Espoon lähtötilannekartoitus Katsaus Espoon toimintaympäristöön sukupuolieriteltyjen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 1 Sisällys Yhteenveto Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11 Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma vuoteen 2012 Tiivistelmä Sipoon kunnan visio Sipoo Suomen halutuin on yhdessä hyväksytty tahtotila ja tämä vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus siitä, mitä

Lisätiedot

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely...

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely... TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 1 Sisällys OTE PÖYTÄKIRJASTA UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16 Johdanto...

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015 Yhtymähallitus 12.12.2012 210 Yhtymävaltuusto 19.12.2012 24 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 2 SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2 (PDF) Taitto:

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Yhtymähallitus 7.12.2011 Yhtymävaltuusto 14.12.2011 1 1 Sisällysluettelo 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 3 SUUNNITTELUN PERUSTA...

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 0 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 1.1.2014 ALKAEN FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Yhtymävaltuusto 4.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia 1 Uudenkaupungin henkilöstöstrategia Kaupunginhallitus 19.1.2004 Kaupungin johtoryhmä 2.2.2004 Yhteistyötoimikunta 4.2.2004 Kaupunginhallitus 15.3.2004 Kaupunginvaltuusto 22.3.2004 Henkilöstöstrategian

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (19) FSHKY Strategia 2015-2020 Sisältö Taustaa... 2 Strategiaprosessin vaiheet... 3 Strategiatyön analyysiosa ja tietojen yhteensovittaminen...

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinta 2000-luvulle Valtakunnallinen suositus STM Stakes Suomen Sosiaali- Sosiaali- ja terveys- Kuntaliitto ja terveysministeriö alan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon kuntayhtymän Strategia 2014 2018

Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon kuntayhtymän Strategia 2014 2018 Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon kuntayhtymän Strategia 2014 2018 1.10.2014 STRATEGIAN PÄIVITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 3 MEGATRENDIT 4 VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN 4 YKSILÖLLISYYDEN KASVU JA ASIAKASLÄHTÖISYYS

Lisätiedot