Forssan seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Forssan seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia"

Transkriptio

1 Forssan seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia vuoteen 2010

2 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- JA TURVALLISUUS- STRATEGIA VUOTEEN 2010 Forssan seudun aluekeskusohjelma Perusturvallisuus-valiokunta

3 KUVAILULEHTI Julkaisija Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Tekijät Perusturvallisuusvaliokunta Painopaikka Forssan Kirjapaino Oy, Forssa Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Strategiajulkaisu Toimeksiantaja Forssan seudun aluekeskusohjelma Julkaisun nimi Forssan seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia vuoteen 2010 Julkaisun osat Tiivistelmä Forssan seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategiaa on tuottanut aluekeskusohjelman alainen perusturvallisuusvaliokunta. Prosessi käynnistyi vuoden 2002 alussa seudullisella seminaarilla. Viimeistelyseminaari pidettiin Forssan seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia vuoteen 2010 tarkastelee hyvinvointia ja turvallisuutta neljällä ulottuvuudella: fyysinen ja psyykkinen terveys, osallisuus ja yhteenkuuluvuus, sosioekonominen tila sekä turvallisuus ja viihtyvyys. Itse strategiajulkaisussa asiakokonaisuudet on jaettu kolmeen kokonaisuuteen. Osa I selvittää strategian visiot, päämäärät, kriittiset menestystekijät ja mittarit kullakin hyvinvoinnin ja turvallisuuden alueella. Jokaiselle kriittiselle menestystekijälle on laadittu toimenpidesisältöjä ja samalla on määritelty päävastuutahot ja yhteistyökumppanit sekä hahmoteltu aikataulua asioiden etenemiseksi. Visio: Fyysinen ja psyykkinen terveys: Seutukunta tunnetaan aktiivisesta terveyden edistämisestä. Seudun asukkaiden kokema ja mitattu psyykkinen ja fyysinen toimintakyky on parempi kuin valtakunnassa keskimäärin. Osallisuus ja yhteenkuuluvuus: Alueen väestön yhteenkuuluvuus, vuorovaikutus, suvaitsevaisuus ja keskinäinen huolenpito sekä kokemus omista vaikutusmahdollisuuksista on lisääntynyt. Lounaishämäläinen henki - ihmiset arvostavat omaa kotiseutuaan ja vievät asioita eteenpäin seudullisesta näkökulmasta ja puhaltavat yhteen hiileen. Sosioekonominen tila: Seudun asukkaat ovat riittävästi koulutetut ja itsenäisesti toimeentulevia. Turvallisuus ja viihtyvyys: Asukkaat tuntevat ympäristönsä turvalliseksi ja viihtyisäksi. Strategia: Forssan seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategiana on asukkaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantaminen edistämällä ja mahdollistamalla fyysistä ja psyykkistä terveyttä, lisäämällä osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta, kohentamalla sosioekonomista tilaa ja huolehtimalla turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Osa II muodostuu hyvinvointi- ja turvallisuusulottuvuuksien nykytilan kuvauksesta. Tietoa on tuotettu seutukunnan kuntien osalta ja vertailutasoina on käytetty koko seutukuntaa, maakuntaa ja koko maata. Osa III kuvaa hyvinvointi- ja turvallisuussuunnittelun paikallista taustaa ja oman tahtotilan syntymistä sekä prosessia, jolla strategia on tuotettu. Osaan kolme liittyy tietoa tausta-ajattelusta, mihin on työtä tehdessä nojauduttu. Avainsanat Hyvinvointi, turvallisuus Sarjan nimi ja numero Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen julkaisusarja ISSN Jakaja Forssan Seudun Terveydenhuollon kuntayhtymä FSTK Kokonaissivumäärä 116 Kustantaja Forssan seudun aluekeskusohjelma 2

4 SISÄLLYSLUETTELO OSA I 1 Johdanto Hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia vuoteen Fyysinen ja psyykkinen terveys Osallisuus ja yhteenkuuluvuus Sosioekonominen tila Turvallisuus ja viihtyvyys Tietoja muista hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvistä suunnitelmista Hyvinvoinnin ja turvallisuuden tavoitetilan seuranta OSA II 4 Hyvinvoinnin ja turvallisuuden nykytila Fyysinen ja psyykkinen terveys Osallisuus ja yhteenkuuluvuus Sosioekonominen tilanne Turvallisuus ja viihtyvyys Panoksia hyvinvointiin ja turvallisuuteen Forssan seutu tänään yhteenveto hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilasta OSA III 5 Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnittelun paikallinen tausta oma tahtotila Seutuyhteistyöstä Aluekeskusohjelma hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian luojana Taustateorioita hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja elämänkulusta Valtakunnallisten ohjeiden ja tavoitteiden paikallisvaikutukset Lähteet Liitteet

5 Kuviot: Kuvio 1: Väestöennuste Forssan seudulla (Sotkatietokanta/Stakes) Kuvio 2: Huoltosuhde Forssan seudun kunnissa vuosina (Sotkatietokanta/Stakes) Kuvio 3: Huoltosuhde-ennuste vuosille 2010 ja 2020 vertailu vuoteen 2001 (Sotkatietokanta/Stakes) Kuvio 4: Alkoholin myynti 100 % alkoholina yli 18-vuotiasta kohden (Sotkatietokanta/Stakes) Kuvio 5: Vammojen tai myrkytysten vuoksi sairaalahoidossa olleet v potilaat tuhatta asukasta kohti vuosina (Sotkatietokanta/Stakes) Kuvio 6: Vammojen tai myrkytysten vuoksi sairaalahoidossa olleet 75-vuotiaat potilaat tuhatta asukasta kohti (Sotkatietokanta/Stakes) Kuvio 7: Vammojen tai myrkytysten vuoksi sairaalahoidossa olleet 75-vuotiaat potilaat tuhatta asukasta kohti (Sotkatietokanta/Stakes) Kuvio 8: Kasvatus- ja perheneuvoloiden vuotiaiden asiakkaiden määrä tuhatta asukasta kohti (Sotkatietokanta/Stakes) Kuvio 9: Sijoitetut vuotiaat lapset ja nuoret tuhatta asukasta kohti (Sotkatietokanta/Stakes) Kuvio 10: Vuoden aikana avohuollossa olleiden lasten ja nuorten lukumäärä (Sotkatietokanta/Stakes) Kuvio 11: Forssalaisten näkemys nuorten harrastustoiminnasta (Kuntapalvelututkimus 2003) Kuvio 12: Forssalaisten kokemuksia osallistumismahdollisuuksista ja vaikuttamisesta (Kuntapalvelututkimus 2001, 2003) Kuvio 13: Muuttaneiden henkilöiden määrät kunnittain vuosina (Sotkatietokanta/Stakes) Kuvio 14: Ulkomaiden kansalaiset Forssan seudun kunnissa vuosina (Tilastokeskus StatFin ) Kuvio 15: Yhteistyö naapurikuntien kanssa vuosina 2001 ja 2003 (Kuntatutkimus 2003) Kuvio 16: 15 vuotta täyttäneen väestön korkea-asteen tutkinnot Forssan seudun kunnissa (Sotkatietokanta/Stakes) Kuvio 17: Verotulot (mk/asukas) seutukunnalla vuosina (Sotkatietokanta/Stakes) Kuvio 18: Verotulojen vertailu Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupunkikunnista (mk/asukas) vuosina (Sotkatietokanta/Stakes) Kuvio 19: Seutukuntavertailu verotulot mk/asukas vuosina (Sotkatietokanta/Stakes) Kuvio 20: Keskimääräiset eläketulot 65 vuotta täyttäneillä sukupuolen mukaan euroina vuonna 1999 (http://www.tasa-arvotietopankki.fi/i5k.html) Kuvio 21: 65 vuotta täyttäneiden kesimääräiset eläketulot euroina Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä 1999 (http://www.tasa-arvotietopankki.fi/i5k.html) Kuvio 22: Työttömyysprosentti koko työvoimasta vuosina (Sotkatietokanta/Stakes) Kuvio 23: Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä vuosina (Sotkatietokanta/Stakes) Kuvio 24: Työttömät Forssan työvoimatoimiston alueella vuosina (Työministeriön tilastot) Kuvio 25: Nuorisotyöttömyyden suhteellinen osuus (%) vuotiaiden työvoimasta vuosina (Sotkatietokanta/Stakes) Kuvio 26: Toimeentulotukea saaneita henkilöitä % asukkaista vuosina (Sotkatietokanta/Stakes)

6 Kuvio 27: Lapsiperheiden suhteellinen osuus (%) perheistä vuosina seutukunnalla (Sotkatietokanta/Stakes) Kuvio 28: Yksinhuoltajaperheiden osuus (%) lapsiperheistä vuosina (Sotkatietokanta) Kuvio 29: Yksinhuoltajaperheiden suhteellinen osuus lapsiperheistä Kanta-Hämeen kaupungeissa vuosina (Sotkatietokanta/Stakes) Kuvio 30: Yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seudulla vuosina (Sotkatietokanta/Stakes) Kuvio 31: Yhden hengen asuntokuntien suhteellinen osuus (%) kaikista asuntokunnista vuosina (Sotkatietokanta/Stakes) Kuvio 32: Ahtaasti asuvat asuntokunnat kaikista asuntokunnista (Sotkatietokanta/Stakes) Kuvio 33: Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat kaikista lapsiasuntokunnista (Sotkatietokanta/Stakes) Kuvio 34: Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset tuhatta asukasta kohti vuosina (Sotkatietokanta/Stakes) Kuvio 35: Poliisin tietoon tulleet väkivaltarikokset tuhatta asukasta kohti vuosina (Sotkatietokanta/Stakes) Kuvio 36: Perheväkivaltatapaukset yhteensä Forssan kihlakunnan alueella (Poliisin tilastot) Kuvio 37: Perheväkivaltailmoitukset samaan osoitteeseen kunnittain Forssan kihlakunnan alueella (Poliisin tilastot) Kuvio 38: Puistojen ja viheralueiden hoito (Kuntapalvelututkimus 2001, 2003) Kuvio 39: Yleinen järjestys ja turvallisuus (Kuntapalvelututkimus 2001, 2003) Kuvio 40. Asuinalueen turvallisuus (Kuntatutkimus 2001, 2003) Kuvio 41: Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta (Kuntapalvelututkimus 2001, 2003) Kuvio 42: Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta (Kuntapalvelututkimus 2001, 2003) Kuvio 43: Ilman laatu (Kuntapalvelututkimus 2001, 2003) Kuvio 44: Veden puhtaus (Kuntapalvelututkimus 2001, 2003) Kuvio 45: Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelumenot asukasta kohti iän mukaan vuonna 2001,1000 euroa (Sairaalaviesti 4/2002) Kuvio 46: Kaikki kunnan nettokustannukset (mk/asukas) vuosina (Sotkatietokanta/Stakes) Kuvio 47: Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset mk/asukas vuosina (Sotkatietokanta/Stakes) Kuvio 48: Toimeentulotuki mk/asukas vuosina (Sotkatietokanta/Stakes)

7 Taulukot: Taulukko 1: Forssan seudun väestö (Sotkatietokanta/Stakes) Taulukko 2: Forssan seudun väkilukuennuste (Tilastokeskus ennuste ) Taulukko 3: Väestön ikäluokittainen ennuste vuoteen 2030 (Tilastokeskus ) Taulukko 4: Ikävakioitu sairastavuusindeksi vuosilta 1990,1996,1999 ja 2001 (Kelan terveyspuntari , 34 Taulukko 5: Kansantautien esiintyvyysluvut prosentteina Forssan seutukunnassa vertailuna Kanta-Häme ja koko maa (Kela terveyspuntari , 35 Taulukko 6: Keskivaikeaa tai vaikeaa dementiaa sairastavien arvioitu määrä ja ympärivuorokautista valvontaa tarvitsevien määrä Forssan seudun kunnissa vuosina 2001, 2005, 2010 ja Taulukko 7: Äänestysaktiivisuus kunnallisvaaleissa vuosina Forssan seudun kunnissa (Tilastokeskus/StatFin ) Taulukko 8: Perheväkivalta Forssan kihlakunnan eri kuntien alueella (Poliisin tilastot)

8 OSA I 1 Johdanto Hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia vuoteen Fyysinen ja psyykkinen terveys Osallisuus ja yhteenkuuluvuus Sosioekonominen tila Turvallisuus ja viihtyvyys Tietoja muista hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvistä suunnitelmista Hyvinvoinnin ja turvallisuuden tavoitetilan seuranta

9 Johdanto Forssan seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia on tarkoitettu ennen kaikkea poliittisille päättäjille ja eri viranhaltijoille avuksi heidän suunnitellessa ja päättäessä toimenpiteistä ja työkäytännöistä, joilla alueen asukkaiden hyvinvointia ja turvallisuutta edistetään. Sitä ei ole tarkoitettu ensisijaisesti kansalaiskeskustelun pohjaksi, mutta esille tulevien teemojen toivotaan herättävän laajaa keskustelua hyvinvoinnin tilasta ja tulevaisuudesta kuntalaisten keskuudessa. Kansalaiskeskustelun tarpeisiin on ensisijaisesti vastattava muilla tavoilla, esim. nostamalla tästä ohjelmasta yleiseen keskusteluun erilaisia näkökulmia hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisestä. Tässä strategiassa hyvinvointia tarkastellaan neljästä eri näkökulmasta: fyysinen ja psyykkinen terveys, osallisuus ja yhteenkuuluvuus, sosioekonominen tilanne sekä turvallisuus ja viihtyvyys. Tämä strategia toimii sateenvarjo-ohjelmana muille seudullisille hyvinvointia edistäville ohjelmille ja hankkeille esim. seudullinen vanhustenhuollon strategia, mielenterveyssuunnitelma, päihde- ja huumestrategia, terveyden edistämissuunnitelma sekä ympäristöterveysohjelma. Seudullisen hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian valmistelu perustuu Forssan seudun strategiaan ja valtioneuvoston ohjeisiin sekä päätöksiin hyvinvoinnin edistämisestä ja rikoksen torjunnasta. Tämän strategian valmistelusta on vastannut Forssan aluekeskuksen alainen perusturvallisuusvaliokunta. Tässä strategiassa hyvinvoinnin ja turvallisuuden nykytilaa tarkastellaan tilastojen, tutkimusten ja eri asiantuntijoiden analyysien pohjalta. Yhteisissä valmisteluseminaareissa on asetettu hyvinvoinnin tulevaisuudelle tavoitetila sekä pohdittu keinoja tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategia tarjoaa myös konkreettisia toimintamalleja eri viranomaisten väliselle sekä kuntien ja koko seudun alueelliselle yhteistyölle ja työnjaolle hyvinvoinnin edistämisessä. Strategia ei ole valmis julkistamalla tämä ohjelma, vaan sen seuranta, arviointi ja päivitys on jatkuva prosessi. Tarkoitus on, että hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilaa seurataan vuosittain hyvinvointitilinpidon avulla. Seudulla ja kunnissa tulisi hyväksyä keskeiset hyvinvointi- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteet kerran vaalikaudessa. Niiden toteuttamisesta päätetään normaalisti kuntasuunnittelun ja seudullisen päätöksenteon yhteydessä sekä valtionhallinnon paikallisissa tulossuunnitelmissa. Koska hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvät ongelmat eivät noudata kuntarajoja, on hyvin tärkeää, että myös seudullisessa päätöksenteossa huomioidaan hyvinvointi- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteet. Tässä ohjelmassa oletetaan, että kunnat, kuntayhtymät, valtion eri paikallishallintoviranomaiset sekä erilaiset järjestöt suuntaavat runsaasti resursseja hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen. Toiminnan suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta voidaan parantaa. Eri viranomaisten yhteistyö hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisessä on vielä puutteellista. Tämän strategian avulla pyritään kehittämään Forssan seudun alueellista yhteistyötä hyvinvoinnin edistämiseksi ja pahoinvoinnin ennaltaehkäisyksi. Rikosten torjunta Forssan seudulla ei onnistu ilman laajaa poliittisten päättäjien, alueen kuntien eri hallinnonalojen ja valtion paikallisviranomaisten yhteistoimintaa, jossa sovitaan käytettävistä resursseista, toimintatavoista ja käytännöistä sekä toiminnan ja tilanteen arvioinnista. 8

10 2 Hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia vuoteen 2010 Forssan seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia tähtää vuoteen Tässä luvussa esitetään paikallisten seminaarien ja pienryhmätyöskentelyn perusteella asetetut tulevaisuuden visiot hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian neljälle eri näkökulmalle. Jokainen näkökulma sisältää vision eli tavoitetilan sekä päämäärät, joilla kutakin tavoitetilaa tavoitellaan. Päämäärät sisältävät puolestaan kriittiset menestystekijät, joissa tulee onnistua, että päämäärä saavutetaan. Kriittisiä menestystekijöitä nimettäessä on myös kirjattu esitys siitä, mitä tulisi tehdä tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmaan on myös nimetty arvioinnissa käytettävät mittarit, vastuutahot, yhteistyökumppanit ja suositukset toiminnan järjestämisestä joko seudullisena tai kuntakohtaisena toimintana aikatauluineen. Visio: Fyysinen ja psyykkinen terveys: Seutukunta tunnetaan aktiivisesta terveyden edistämisestä. Seudun asukkaiden kokema ja mitattu psyykkinen ja fyysinen toimintakyky on parempi kuin valtakunnassa keskimäärin. Osallisuus ja yhteenkuuluvuus: Alueen väestön yhteenkuuluvuus, vuorovaikutus, suvaitsevaisuus ja keskinäinen huolenpito sekä kokemus omista vaikutusmahdollisuuksista on lisääntynyt. Lounaishämäläinen henki ihmiset arvostavat omaa kotiseutuaan ja vievät asioita eteenpäin seudullisesta näkökulmasta ja puhaltavat yhteen hiileen. Sosioekonominen tila: Seudun asukkaat ovat riittävästi koulutetut ja itsenäisesti toimeentulevia. Turvallisuus ja viihtyvyys: Asukkaat tuntevat ympäristönsä turvalliseksi ja viihtyisäksi. Strategia: Forssan seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategiana on asukkaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantaminen edistämällä ja mahdollistamalla fyysistä ja psyykkistä terveyttä, lisäämällä osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta, kohentamalla sosioekonomista tilaa ja huolehtimalla turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. 9

11 2.1 Fyysinen ja psyykkinen terveys Visio: Seutukunta tunnetaan aktiivisesta terveyden edistämisestä. Seudun asukkaiden kokema ja mitattu psyykkinen ja fyysinen toimintakyky on parempi kuin valtakunnassa keskimäärin. Päämäärät: 1. Fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy koko elämän ajan 2. Toimiva ja kilpailukykyinen palvelurakenne hyvinvointipalveluissa 3. Selkeät ja toimivat palveluketjut ja työmenetelmät eri toimijoiden kesken 4. Sairastavuuden alentaminen Kriittiset menestystekijät: Lastensuojelutyössä ja lasten ja nuorten huollossa painopisteen siirtäminen korjaavasta toiminnasta avohuoltoon (1, 3) Mielenterveyspalveluissa on lisätty avohuolto- ja asumispalveluja (1, 4) Vanhusten kotona asumisen turvaaminen lisäämällä avohoitopalveluja, hyvinvointiteknologiaa, kotisairaalatoimintaa ja omaishoidon tukea (1, 3) Mahdollistetaan omasta terveydestä huolehtiminen koko elämänkaaren ajan (päihteettömyys, terveyttä edistävä ravinto, tupakoimattomuus, terveysliikunta) (1, 4) Elinympäristöstä huolehtiminen (1, 4) Päihde- ja huumetyössä on selkeät toimintamallit käytössä (3, 4) Hoivayrittäjyyden edistäminen (2) Seudullisen hyvinvointiteknologiaosaamisen parantaminen (1, 2) Asiakasryhmäkohtaiset palveluketjut toimivat (1, 3, 4) Kaikenlaisten tapaturmien ennaltaehkäisy (1) Ehdotetut mittarit Kelan sairastavuusindeksi Lastensuojelutoimenpiteet: - Avohoidossa olevat lapset - Huostaan otetut lapset Lasten ja nuorten psykiatriset hoitopäivät ja poliklinikkakäynnit Aikuisten psykiatriset hoitopäivät ja poliklinikkakäynnit Rava -indeksi kotisairaanhoidossa, kotipalvelussa, laitoshoidossa ja palveluasumisessa käytössä Kotona asuvat yli 80- ja yli 90-vuotiaat Liikuntaa vähän harrastavat oppilaat (Kouluterveyskysely) Erityisliikuntaryhmien määrä 10

12 Kriittiset menestystekijät Numerot viittaavat päämäärään Lastensuojelutyössä ja lasten ja nuorten huollossa painopisteen siirtäminen korjaavasta toiminnasta avohuoltoon (1, 3) Perustyö kunnossa Laatukäsikirja Tehdään seudullisesti malli esim. huostaanotosta sovitaan vastuut ja tahojen roolit Luodaan psykososiaaliset palvelut seudullisesti Lastenkoti Kaarisillan seudullinen käyttö nyt seudullisesti käytössä kriisityössä Päävastuutaho Yhteistyökumppanit Yhteistoiminnan suunnittelu Päävastuutaho sosiaalijohtajat (vastaavat seudullisen mallin syntymisestä) terveydenhuollon ky:n kanssa yhdessä Yhteistyökumppanit Kela poliisi Seudulla mallintaminen seudulliset palvelut Kunnassa toteuttaminen kunnissa Aikataulu Valmistuu 2005 esittely uusille Mielenterveyspalveluissa on lisätty avohuolto- ja asumispalveluja (1, 4) Alueellinen mielenterveysohjelma (laatiminen käynnissä ja näitä asioita selvitetään ohjelmassa) esim. Aspa-selvitys ja vajaakuntoisten työ- ja päivätoimintaselvitys (Raina-säätiö) Forssassa Kuntoutuskotitoiminta alkaa FSTKY Päävastuutaho terveydenhuollon ky Yhteistyökumppanit kuntien kaikki hallintokunnat, järjestöt, seurakunnat Seudulla palvelutuotanto pääasiassa seudullista Kunnassa ennaltaehkäisevät toimenpiteet FSTKY alkaa syksyllä 2003 Vanhusten kotona asumisen turvaaminen lisäämällä avohoitopalveluja, hyvinvointiteknologiaa, kotisairaalatoimintaa ja omaishoidontukea (1, 3) Seudullinen vanhustenhuollon strategia (jossa tätä asiaa käsitellään) Hoitoketjut (sis. em.) Hyvinvointiteknologia ja hoivayrittäjyysselvitys 2003 Hyvinvointilaboratoriosta selvitys HAMK 2003 Päävastuutaho FAK kouluttaa osaavia hoivayrittäjiä kunnat, sosiaalitoimet, FSTKY, HAMK Yhteistyökumppanit yksityiset palveluntuottajat, sosiaalitoimet, FSTKY, järjestöt, yhdistykset Seudulla perusstrategia Kunnassa toteutus Seudullinen strategia valmistuu 2003 valmistelu 2003 käsittely 2004 kunnissa ja järjestöissä Hyvinvointiteknologialaboratorio syksyllä 2003 Käsittely esittely uusille valtuustoille 11

13 Kriittiset menestystekijät Numerot viittaavat päämäärään Mahdollistetaan omasta terveydestä huolehtiminen koko elämänkaaren ajan (päihteettömyys, terveyttä edistävä ravinto, tupakoimattomuus, terveysliikunta (1,4) Opetussuunnitelmiin tavoite päihteettömyydestä ym. terveyttä edistävät teemat (opetussuunnitelmiin terveystieto, jonka sisällöllinen pohdinta voitaisiin käydä seudullisesti) Luodaan jokaiselle kuntalaiselle mahdollisuus toteuttaa terveyttä edistävää ja ylläpitävää liikuntaa (terveysliikuntaa) lähiliikuntapaikkoja kehittäen Erityisryhmien liikunta Liikuntapaikkaselvitys valiokuntien yhteistyönä Kuntien viranomaisten päätöksenteossa mietittävä, edistääkö jokin päätös terveyttä Kuntien jakamien avustusten sitominen velvoitteeseen järjestöille edistää terveitä elintapoja Kauppa ja elinkeinoelämä mukaan terveyden mahdollistajana Päävastuutaho Yhteistyökumppanit Yhteistoiminnan suunnittelu Päävastuutaho koulut - terveystieto kodit liikuntatoimi vapaa-ajantoimi FSTKY:n terveyden edistämistyöryhmä perusturvallisuusvaliokunta Yhteistyökumppanit urheiluseurat muu harrastustoiminta yrittäjäjärjestöt, ammattiyhdistykset Seudulla liikuntapaikkaselvitystä tehdään isot hankkeet: erikoislajit, verkosto ylittää kuntarajat esim. melontareitit, vaellusreitit Kunnassa palvelut lähiliikuntapaikat työpaikat Aikataulu Terveystieto 2003 syksyllä FSTKY:n terveydenedistämisohjelma päivitetään vuosittain Seudullinen ohjelmaryhmä Vuosittaisessa kuntien suunnittelussa Elinympäristöstä huolehtiminen (1, 4) Ympäristöterveydenhuollon tilanteesta seudullinen perusselvitys, jonka pohjalta asetetaan kehittämisen painopisteet elintarvikkeet ilma vesi melu tuoteturvallisuus Päävastuutaho FSTKY ympäristöterveydenhuolto ja ympäristötoimistot Yhteistyötahot FSTKY ympäristöterveydenhuolto ja ympäristötoimistot Seudulla FSTKY ympäristöterveydenhuolto ja ympäristötoimistot Kunnassa ympäristötoimisto FSTKY:n tuottama ympäristöterveysohjelma valmistuu yhteistoimintamalli 12

14 Kriittiset menestystekijät Numerot viittaavat päämäärään Päävastuutaho Yhteistyökumppanit Yhteistoiminnan suunnittelu Aikataulu Päihde- ja huumetyössä on selkeät toimintamallit käytössä (3, 4) Päihde- ja huumestrategian seuraava päivitys päivitysvastuu FSTKY Päävastuutaho FSTKY, kunnat, poliisi, työvoimatoimisto, järjestöt Yhteistyötahot järjestöt laajasti mukaan Seudulla foorumi sovitaan asioista Kunnassa eri hallintokunnat Päihdestrategia päivitetään vuosittain Hoivayrittäjyyden edistäminen (2) Kuntien päätettävä halutaanko yksityisiä palveluja ostaa vai tuottaako kunta itse Seudullinen linjaus Päävastuutaho yksityiset yritykset/kunnat Yhteistyötahot HAMK - koulutusosaaminen FAK kouluttaa hoivayrittäjiä työvoimatoimisto Seudulla seudullinen linjaus, palvelustrategia Kunnassa strategiset valinnat palveluista Keskustelu vuosittaisessa kuntien suunnittelun yhteydessä Aluekeskusohjelman päivityksen yhteydessä Tehdään 2004 Seudullisen hyvinvointiteknologiaosaamisen parantaminen (1, 2) Tehty seudullinen kartoitus 2003 Päävastuutaho HAMK keskeinen toimija Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy (FSKK) Yhteistyötahot FSTKY, kuntien vanhustyö Seudulla toteutuksen toimeenpano 2003 selvitys 2004 mahdollisen toiminnan alkaminen Asiakasryhmäkohtaiset palveluketjut toimivat (1, 3, 4) Hoitoketjujen kartoitus Vanhustyö Mielenterveystyö Oppilashuolto ja kouluterveydenhuolto Päihdetyö Vajaakuntoisten päivä- ja työtoiminta Sairauskohtaiset hoito-ohjelmat Tietotekniikka: Yhteinen tietopohja hoitojärjestelmäohjelmien yhteensopivuus Päävastuutaho perusturvallisuusvaliokunta seudullisesti olisi priorisoija ja ideoija, minkä jälkeen lähdettäisiin katsomaan miten edetään ja mitä tehdään Yhteistyötahot FSTKY, kunnat Kunnassa FSTKY, eri hallintokunnat, kehittämiskeskus, kuntapalveluvaliokunta Etenee vuosittain Etenee vuosittain 13

15 Kriittiset menestystekijät Numerot viittaavat päämäärään Tapaturmien ennaltaehkäisy (1) Koti- ja vapaa-ajantapaturmat Liikenneturvallisuustyö Työturvallisuustyö Päävastuutaho Yhteistyökumppanit Yhteistoiminnan suunnittelu Päävastuutaho perusturvallisuusvaliokunta, liikenneturvallisuustyöryhmät Yhteistyötahot kunnat ja niiden eri hallintokunnat Seudulla työsuojelu, työterveyshuolto, hallintokunnat, työnantajat Aikataulu Esiselvitys

16 2.2 Osallisuus ja yhteenkuuluvuus Visio: Alueen väestön yhteenkuuluvuus, vuorovaikutus, suvaitsevaisuus ja keskinäinen huolenpito sekä kokemus omista vaikutusmahdollisuuksista on lisääntynyt. Lounaishämäläinen henki - ihmiset arvostavat omaa kotiseutuaan ja vievät asioita eteenpäin seudullisesta näkökulmasta ja puhaltavat yhteen hiileen. Päämäärät 1. Koko väestö toimii aktiivisesti asuinyhteisönsä yhteisöllisyyden edistämiseksi. 2. Kansalaistoimintaa arvostetaan ja siihen osallistutaan. 3. Erityisryhmien toimintaedellytyksiä parantamalla lisätään kansalaisten osallistumismahdollisuuksia. 4. Lasten ja perheiden kasvu aktiivisiksi yhteisön jäseniksi. 5. Koulupoissaolot alle valtakunnan keskiarvon. 6. Pakolaisten ja maahanmuuttajien ja muiden vähemmistöjen hyväksyminen osaksi yhteisöä. 7. Eri viranomaisten yhteistoiminnan suunnittelu ja toimintamalleista sopiminen. Kriittiset menestystekijät Eri ryhmille luodaan osallistumiskanavia kuten vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, mielenterveysfoorumi, asukasyhdistykset (1, 2, 3) Kolmannen sektorin toiminnan tukeminen (3) Koululaisille ja nuorille kouluajan ulkopuoliset osallistumismahdollisuudet (4) Koulutuksen negatiiviset keskeytykset hallinnassa (1, 4, 5) Perusasteella kaikille päättötodistus (1, 4, 5) Toisen asteen tutkinnon suorittaminen (1, 4, 5) Perusturvallisuutta, perhekeskeisyyttä ja vastuullisuutta korostava neuvolamalli (4) Vastuullisen vanhemmuuden vahvistaminen yhteisillä pelisäännöillä (1, 4) (koko yhteisö kasvattaa) Reagoidaan muuttoliike alueella/alueelta -analyysin tuloksiin (1) Toimiva verkostoyhteistyö kansalaisten ja viranomaisten kesken (1, 2) Suvaitsevaisuuden lisääntyminen onnistuneen asennekasvatuksen avulla (6) Eri viranomaisten yhteistoiminnan suunnittelu sujuu hyvin ja toimintamalleista sovitaan ja mallit pidetään ajan tasalla (7) Ehdotetut mittarit Äänestysprosentti Negatiiviset opintojen keskeyttämiset Koulupoissaolot luvattomat poissaolot Muuttoliike alueella/alueelta Huolen harmaan vyöhykkeen arviointi alle 7-vuotiaille Kansalaiskyselyt ja haastattelut Kouluterveyskysely 15

17 Kriittiset menestystekijät Numerot viittaavat päämäärään Päävastuutaho Yhteistyökumppanit Yhteistoiminnan suunnittelu Aikataulu Eri ryhmille luodaan osallistumiskanavia kuten vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, mielenterveysfoorumi, asukasyhdistykset (1, 2, 3) Seudullisena kaikki mikä mahdollista Tiedottaminen ja viestintä tärkeitä Päävastuutaho kunnat tukevat ryhmien muodostumista Yhteistyökumppanit lehdistö alueradio esim. internet-sivut seutuportti.fi Seudulla vammaisneuvosto 2005 foorumit pääsääntöisesti seudullisia Vuosittaisessa kuntien suunnittelussa Vammaisneuvosto 2005 seudulliseksi Kunnassa vanhusneuvosto asukasyhdistykset Kolmannen sektorin toiminnan tukeminen (3) Asioiden alkuun saattaminen (talouden, asiantuntijuuden yms. kannalta, viranomaisten tehtävänä edistää kolmannen sektorin toimintaa) Kunnan taloudellinen tuki Päävastuutaho kunta houkuttelijana Yhteistyötahot aktiiviset yhdistykset, mm. eläkeläisjärjestöt Seudulla toimijat määrittelevät toiminnan laajuuden, pyrkimys seudullisuuteen Vuosittaisessa kuntien suunnittelussa Painottunut tarkastelu Koululaisille ja nuorille koulunajan ulkopuoliset osallistumismahdollisuudet (4) Perusselvitys nuorisotyöstä seudulla Toiminnan jaottelu: Varhaisnuorten toiminta Varttuneet nuoret (yli 15-v) Nuorille kokoontumistiloja Järjestöjä tuetaan esim. antamalla toimitiloja käyttöön Iltapäivätoiminta tärkeää Erityisnuorisotyön tavoitteen asettelu Päävastuutaho perusturvallisuusvaliokunta, seutuneuvosto, FSKK nuorisosihteerit, nuoret itse Yhteistyötahot vanhempien toimikunnat kaikkiin kouluihin kartoitus yhdistykset toimivat järjestöt kunnan nuorisotyö + muut kunnan toimijat Seudulla nuorisotyön yhteinen foorumi varttuneille nuorille seudullinen näkökulma Kunnassa varhaisnuorten toimintaa nuorisotilat on ja myös toimintaa perusturvallisuusvaliokunta nuorisosihteerit Vanhempien toimikunnat kaikkiin kouluihin kartoitus Nuorisotyön perusselvitys Seudullinen selvitys ja tavoitteen asettelu

18 Kriittiset menestystekijät Numerot viittaavat päämäärään Päävastuutaho Yhteistyökumppanit Yhteistoiminnan suunnittelu Aikataulu Koulutuksen negatiiviset keskeytykset hallinnassa (1, 4, 5) Elämänkaariajatteluun panostus Nopea aktiivinen reagointi (ettei pudokkaita tule) ja huomiointi jo esikoulussa Riittävä erityisopetus ja tukitoimet Kaikilla ala-asteilla kummioppilastoimintaa saman koulun ylemmiltä luokilta Seudullinen oppilashuoltotyön malli Päävastuutaho koulutoimenjohtajat, perusturvallisuusvaliokunta, FSTKY, FAI koulu rehtori, opettaja kuraattori opinto-ohjaus oppilashuoltotyöryhmä Seudulla koulupsykologi seutukunnallisena puuttuminen negatiivisiin keskeyttämisiin Kunnassa koulu 2003 Seudullinen oppilashuoltotyön toimintamalli-hanke 2004 Perusasteella kaikille päättötodistus (1, 4, 5) Hyvillä toimintamalleilla ja riittävillä tukitoimilla mahdollistetaan, että kaikki oppilaat saavat perusopetuksen ja päättötodistuksen Päävastuutaho koulutoimenjohtajat koulu Yhteistyötahot vanhemmat: oppilashuoltotyöryhmä Seudulla yhteinen toimintaperiaate ja -malli Kunnassa koulu Toimintamalli 2004 Toisen asteen tutkinnon suorittaminen (1, 4, 5) Oppilaskohtainen opetussuunnitelma Oppisopimuskoulutus Päävastuutaho FAI, HAMK koulu + sen organisoidut ryhmät Yhteistyötahot työvoimahallinto seudun työkuntoisuuden arvioijien kanssa Seudulla jos tarvitaan vajaakuntoisten palveluapua Toimintamalli

19 Kriittiset menestystekijät Numerot viittaavat päämäärään Perusturvallisuutta, perhekeskeisyyttä ja vastuullisuutta korostava neuvolamalli (4) Hyvinvointineuvolaksi perinteisestä neuvolatoiminnasta Psykososiaalisten palveluiden uudelleen organisointi Päävastuutaho Yhteistyökumppanit Yhteistoiminnan suunnittelu Päävastuutaho FSTKY:n perusterveydenhuolto Yhteistyötahot FSTKY:n yhtymähallinto, sosiaalitoimi Seudulla perheneuvola/erikoisosaaja seudullinen toimintamalli 2004 Kunnassa hyvinvointineuvola/paikallista peruspalvelua Aikataulu Seudullinen toimintamalli Vastuullisen vanhemmuuden vahvistaminen yhteisillä pelisäännöillä (1,4) (koko yhteisö kasvattaa) Vanhempia kannustetaan otta maan vanhemmuus itselleen, tietävät mitä missäkin iässä lapsi tarvitsee ja mikä lapselle hyväksi, tuntemaan työlainsäädännön mahdollisuudet ja käyttämään oikeuksiaan vanhempana Kylien ja asuinalueiden vanhemmat Päävastuutaho neuvolat, sosiaalitoimi, koulut Yhteistyötahot yhteistyössä vanhempien kanssa, vanhempainyhdistykset Seudulla seudullisesti viranomaisten yhteisen näkemyksen luominen ja yhteisen kielen löytäminen puhuttaessa vanhemmuudesta ja vanhemman oikeuksista ja velvollisuuksista Kunnassa kukin viranomaistaho perustyössään Osana normaalia perustyötä Painottunutta tarkastelua Reagoidaan muuttoliike alueella/alueelta -analyysin tuloksiin (1) Vetovoimaisuus seudulle Työpaikkojen lisääminen Turvallinen asuinympäristö Päävastuutaho FSKK Yhteistyötahot FSKK, seutuneuvosto Vuosittaisessa kuntien suunnittelussa Selvityksen pohjalta tarvittavat toimenpiteet 2004 Hämeen liitto tuottaa selvitystä muuttoliikkeestä 18

20 Kriittiset menestystekijät Numerot viittaavat päämäärään Päävastuutaho Yhteistyökumppanit Yhteistoiminnan suunnittelu Aikataulu Toimiva verkostoyhteistyö kansalaisten ja viranomaisten kesken (1, 2) Läheisyyden ekonomia toimii (verkostoyhteistyö toimii helpommin) Järjestetään vaikuttamistilaisuuksia kuntalaisille Päävastuutaho FSKK kunnat aktiivisesti järjestävät kuntalaisille vaikuttamistilaisuuksia eri suunnitelmien vaiheissa kuullakseen kuntalaisten näkemyksiä tai kuntalaisia eri järjestöissä pyydettäessä viranomaisselvitystä osallistuvat tilaisuuksiin Yhteistyötahot kunta kuntalaisten kanssa FSKK Mediakeskus Seutuportti Kuntien intranetyhteydet Kehitetään sähköistä yhteistyötä Kela, poliisi, työvoimatoimisto Asiointi ja tiedotus Seudulla sähköinen asiointi sähköinen viestintä, jos laajasti seutukuntaan liittyvä asia, mutta myös fyysiset tilaisuudet Kunnassa paikalliset pienet tilaisuudet Erityispainotus alkaen 2007 Suvaitsevaisuuden lisääntyminen onnistuneen asennekasvatuksen avulla (6) Pitäisi sisältyä kaikkiin opetusasteisiin toteutus Kotouttamisohjelmat Maahanmuuttajia koskeva strategia Päävastuutaho päivähoito, koulu Yhteistyötahot asiakkaina kaikki viranomaiset kohtaavat lehdistö Seudulla Aluekeskusohjelman päivityksen yhteydessä Työllisyysstrategian yhteydessä Optimi-hanke Eri viranomaisten yhteistoiminnan suunnittelu sujuu hyvin ja toimintamalleista sovitaan ja mallit pidetään ajan tasalla (7) Päävastuutaho seutuneuvosto Yhteistyötahot kuntien ja valtuustojen yhteistyö

21 2.3 Sosioekonominen tila Visio: Seudun asukkaat ovat riittävästi koulutettuja ja itsenäisesti toimeentulevia. Päämäärät 1. Seutukunta on houkutteleva sijoittajille ja turvallinen asukkaille 2. Huono-osaisuuden periytyvän kierteen katkaisu 3. Työ, toimeentulo ja koulutustaso oltava keskeisten kaupunkikeskusten tasoa 4. Toimiva asuntopolitiikka (kysyntä = tarjonta) 5. Koulutustarjonta seuraa työelämän tarpeita 6. Kokonaiskustannukset säilyvät seudulla edullisina ja kilpailukykyisinä 7. Kouluttautumisedellytykset kunnossa Kriittiset menestystekijät Asumisasiat kunnossa, tarpeeseen nähden riittävät ja sopivat asumisolosuhteet (1, 4) Koulutustason nosto (1, 3) Monipuoliset kouluttautumismahdollisuudet (5) Kunnossa olevat oppimisolosuhteet (7) Paikallisen koulutuksen ja työvoimakysynnän kohtaaminen (1, 5) Työllisyysasteen nostamiseksi toimiva yhteistyöverkko kuntien ja työvoimaviranomaisten kesken aktiivisen työvoimapolitiikan ja työvoimakoulutuksen parantamiseksi (2, 5) Liikenneyhteydet kuntoon (1) Elämisen ja palvelutuotannon kustannukset ovat kilpailukykyiset verrattuna keskeisiin kaupunkiseutuihin (1, 6) Sosiaalinen yritystoiminta seudullisesti järjestetty (1) Ehdotetut mittarit Työttömyysaste/nuoret/pitkäaikaistyöttömät/työllisyysaste Toimeentulotukea saaneet taloudet kaikista kotitalouksista (%) Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuus kaikista lapsiperheistä Yksinhuoltajaperheitä lapsiperheistä (%) Koulutusaste Verotettava tulo/asukas Eläkkeiden taso 20

22 Kriittiset menestystekijät Numerot viittaavat päämäärään Asumisasiat kunnossa, tarpeeseen nähden riittävät ja sopivat asumisolosuhteet (1, 4) Tuettu asuminen: vanhukset vammaiset sosiaalinen asuminen nuoret Yömajatyyppinen majoitus Seutukunnallinen kaavoitus Erityisryhmien asumispalvelujärjestelyt säätiön toimesta Forssan vuokra-asuntotilanteen pitkäjänteinen strategiaselvitys Päävastuutaho Yhteistyökumppanit Yhteistoiminnan suunnittelu Päävastuutaho kunnat kunnan asumispalvelu Yhteistyötahot Hämeen liitto (seutukaavalla) ympäristökeskus Seudulla koko ajan Kunnassa Forssan kaupunki Aikataulu Vuosittaisessa kuntien suunnittelussa Aluekeskusohjelman palvelustrategia Tarkasteluun vuonna 2004, viimeistään Tarkastelu 2006 Koulutustason nosto (1, 3) Elinikäinen oppiminen Perusaste ei pudokkaita II aste HAMK (kehitetään koko ajan ja siellä oltava tälle alueelle sopivat koulutusohjelmat) Aikuisten ammatillisen koulutustason nosto Päävastuutaho oppilaitokset Yhteistyötahot valtion viranomaiset, työvoimatoimisto työnantajat Noste projekti FAK Etsikko projekti Seudulla jatkuvaa toimintaa Vuosittain perustyön yhteydessä Noste hanke 2003 Etsikko Monipuoliset kouluttautumismahdollisuudet (5) Koulutusyhteistyö oppilaitosten kesken Uusien kouluttautumismahdollisuuksien luominen (virtuaaliopintojen ym. käyttöönotto) Päävastuutaho: oppilaitokset kirjastot Yhteistyötahot: lääni, työnantajat, FSKK Seudulla jatkuvaa Normaalityön yhteydessä Vuosittaisessa kuntien suunnittelussa Seutuyhteistyö Oppilaitosyhteistyö 21

23 Kriittiset menestystekijät Numerot viittaavat päämäärään Kunnossa olevat oppimisolosuhteet (7) Opetuksellinen, sosiaalinen ja fyysinen oppimisympäristö on koko ajan kunnossa Päävastuutaho Yhteistyökumppanit Yhteistoiminnan suunnittelu Päävastuutaho kunnat oppilaitokset Yhteistyötahot muut toimijat Aikataulu Jatkuvaa toiminnan suunnittelua Paikallisen koulutuksen ja kysynnän kohtaaminen (1, 5) Ennakointi (läänissä tehty tutkimus yleisellä tasolla ammateittain, mikä on koulutustarve 2010 mennessä, työhallinnossa kysytään koko ajan eri aloilta, mitä työnantaja tarvitsee vuoden päästä) Päävastuutaho FSKK lääni, työhallinto, oppilaitokset Yhteistyötahot työnantajat Seudulla jatkuvaa Optimi hanke Työllisyysstrategia Optimi hanke Työllisyysasteen nostamiseksi toimiva yhteistyöverkko kuntien ja työvoimaviranomaisten kesken aktiivisen työvoimapolitiikan ja työvoimakoulutuksen parantamiseksi (2, 5) Päävastuutaho FSKK, Hämeen liitto Optimi hanke (käynnistys ; tarkoitus luoda Hämeen maakuntaan kaikkiin seutukuntiin työllisyysstrategia, valmis 2004 lopussa, liitetään sopimus/periaatepäätös siitä, miten täällä toimitaan työllisyyden hoidossa) Noste-hanke ForssaWork -hanke Yhteistyötahot Seudulla Työvoiman palvelukeskusselvitys Työvoimatoimisto Alkoi

24 Kriittiset menestystekijät Numerot viittaavat päämäärään Liikenneyhteydet kuntoon (1) 2 tien parantaminen vuoteen 2006 mennessä Joukkoliikenteen toimivuuden kehittäminen Tietoliikennevalmiuksien kehittäminen kunnallinen tietoverkko Päävastuutaho Yhteistyökumppanit Yhteistoiminnan suunnittelu Päävastuutaho valtio kunnat Yhteistyötahot seutukunnan kunnat, FSTKY, työnantajat Seudulla 2 tie 2006 Aikataulu 2006 Elämisen ja palvelutuotannon kustannukset ovat kilpailukykyiset verrattuna keskeisiin kaupunkiseutuihin (1, 6) Varmistetaan nykyinen taso Päävastuutaho kunnat, palvelujen tuottajat, 3. sektori Yhteistyötahot kaikki toimijat Seudulla jatkuvaa työtä Jatkuvaa toimintaa kuntasuunnittelu Sosiaalinen yritystoiminta seudullinen toimintapiste (1) Päävastuutaho kunnat Seutuneuvosto Sosiaalinen yritystoiminta ja vajaakuntoisten työ ja päivätoiminta kehitetään seudullinen toimija Vajaakuntoisten päivä ja työtoiminnasta Rainasäätiön selvitys 2003 Yhteistyökumppanit FSTKY 3. sektori hallintokunnat työvoimahallinto koulutustahot yritykset Seudulla selvitys Kuntien neuvotteluryhmä säätiön perustamiseksi Toiminta käynnistyy

25 2.4 Turvallisuus ja viihtyvyys Visio: Asukkaat tuntevat ympäristönsä turvalliseksi ja viihtyisäksi. Päämäärät 1. Koettu turvallisuuden tunne seudulla on keskeisten kaupunkiseutujen tason yläpuolella. 2. Rikollisuuden taso on alle keskeisten kaupunkiseutujen keskitason. 3. Yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta korostava monipuolinen ja turvallinen asuin- ja elinympäristö. Kriittiset menestystekijät Aktiivinen ja positiivinen turvallisuutta tukeva tiedotusstrategia (1) Varhaisen puuttumisen toimintamallin rakentaminen ja toteuttaminen päivähoidossa, koulussa, poliisin toiminnassa (2) Perheväkivallan toimenpideohjelman toteuttaminen seudulla (3) Poliisin, kriminaalihuollon ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden palveluketjujen rakentaminen vankilasta vapautuville (2) Asumissuunnittelussa ja kaavoituksessa huomioidaan yhteisöllisyys-, viihtyvyys- ja turvallisuustekijät, maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus sekä Forssan keskustan pikkukaupunkimaisuus (3) Liikenneturvallisuusohjelman toteuttaminen seudulla (3) Ehdotetut seudulliset mittarit Omaisuusrikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset Kotihälytykset Palvelutasotutkimukset ja haastattelut Toimintasuunnitelmien määrä / vapautuneet vangit 24

26 Kriittiset menestystekijät Numerot viittaavat päämäärään Aktiivinen ja positiivinen turvallisuutta tukeva tiedotusstrategia (1) Valtakunnallinen turvallisuustutkimus 2003 syksyllä Sovitaan yhteisistä periaatteista Seudulliseen tiedottamiseen yhteinen väline voisi olla netissä esim. Forssan Seudun Portti nopeus, totuudellisuus (tiedottamisen voittaja on se, joka on ensimmäisenä liikkeellä) valistavaa, neuvovaa Päävastuutaho Yhteistyökumppanit Yhteistoiminnan suunnittelu Päävastuutaho Kunnat, seudullisissa asioissa FSKK poliisi Yhteistyötahot perusturvallisuusvaliokunta yhteistyössä paikallislehti, paikallisradio Seudulla nopeasti Kunnassa oma aktiivinen tiedotusstrategia Aikataulu Valtakunnallinen turvallisuustutkimus 2003 syksyllä Saadaan 4 vuoden keskiarvot rikostilastoista Lisähuomio: Tiedotusstrategia tehtävä yhdessä, varsinaisen tiedottamisen oltava kuntakohtaista, jos asiat seudullisia, tiedottajan oltava seudun kehittämiskeskus. Varhaisen tuen ja auttamisen toimintamallin rakentaminen ja toteuttaminen päivähoidossa, koulussa, poliisin toiminnassa (2) Alle 18-vuotiaat kohderyhmänä Kukin vastuutaho selvittää oman huolen harmaan vyöhykkeen rajan mitkä merkit Päävastuutaho tarvitaan monia tahoja (oirehtivan lapsen taustalla monia ongelmia) (jossain näihin kehitelty esim. intranet-yhteyksiä joihin voidaan luottamuksellisesti vastata) Yhteistyötahot poliisi, sosiaalitoimi, päivähoito, koulu, nuorisotoimi, terveydenhuolto Kunnassa sosiaalitoimi, päivähoito, koulu, oppilashuolto, kouluterveydenhuolto, nuorisotoimi Toimintamalli Oppilashuolto-hanke Seuranta Perheväkivallan toimenpideohjelman toteuttaminen seudulla (3) Seudullinen perheväkivaltatyöryhmä nimetty Päävastuutaho käynnistäjä: perusturvallisuusvaliokunta FSTKY Yhteistyötahot poliisi, sosiaalitoimi, päivähoito, koulu, seurakunta Toimintamalli

27 Kriittiset menestystekijät Numerot viittaavat päämäärään Päävastuutaho Yhteistyökumppanit Yhteistoiminnan suunnittelu Aikataulu Poliisin, kriminaalihuollon ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden palveluketjujen rakentaminen vankilasta vapautuville (2) Luodaan yhteisesti sovittu toimintamalli kriminaalihuollon asiakkaiden yhteiskuntaan sijoittumisen tukemiseksi Päävastuutaho perusturvallisuusvaliokunta -esitys FSTKY ja sosiaalijohtajat -valmistelu Kriminaalihuoltolaitos Yhteistyötahot poliisi sosiaalitoimi FSTKY A-klinikka oppilaitokset työvoimaviranomaiset Kela Työryhmä perustettu 2003 Toimintamalli 2004 Seudulla poliisi, FSTKY A-klinikka, Kela, työvoimaviranomaiset, oppilaitokset Kunnassa sosiaalitoimi Asumissuunnittelussa ja kaavoituksessa huomioidaan yhteisöllisyys- ja viihtyvyystekijät, maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus sekä Forssan keskustan pikkukaupunkimaisuus (3) Päävastuutaho Maakuntaliitto kuntasuunnittelu Yhteistyötahot seutuneuvosto Vuosittain Kaikki alkaa yleiskaavoituksesta Asemakaava Katuverkkosuunnitelma Seudulla ympäristöterveysvirasto Kunnassa ympäristötoimisto Suunnittelussa kuullaan kuntalaisia, myös lapsia Liikenneturvallisuusohjelman toteuttaminen seudulla (3) Suunnitelma olemassa Forssan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Päävastuutaho seudullinen yhteistyöryhmä Yhteistyötahot tekninen virasto tielaitos poliisi maanomistajat kunnat asukkaat muut viranomaiset 2-3 vuotta päivitysväli 26

28 2.5 Tietoja muista hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvistä suunnitelmista Hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia on seudullisesti asiaa tarkasteleva kokonaisuus. Strategian sisältöjen syventämiseksi on laadittu lisäksi erilliset seudulliset strategiat/suunnitelmat päihdeja huume-, vanhus- sekä mielenterveystyöhön. Nämä toimintaohjelmat ohjaavat lähivuosien seudullista toimintaa määritellyillä sisältöalueilla yksityiskohtaisesti, mutta hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian suuntaisesti. Forssan seudun päihde- ja huumestrategia Alkoholin maahantuonnin vapautuminen 2004 on puhuttanut suomalaisia viranomaisia. Alkoholia pidetään yhtenä merkittävimpänä terveysuhkana suomalaisessa yhteiskunnassa. Forssan seudulla se on jo nyt ongelmia tuottava. Tämän vuoksi aloitettiin seudullisen päihde- ja huumestrategian rakentaminen. Siinä tarkastellaan seudun kohtaavan tason, hoitavan tason ja kuntouttavan tason toimintamalleja. Joulukuussa 2002 valmistui päihde- ja huumestrategiasta lausuntokierrokselle lähetetty versio. Saatujen palautteiden pohjalta strategia on päivitetty marraskuussa Se on julkaistu myös sähköisenä versiona. Strategiassa huomioidaan päihdepalvelujen laatusuositukset (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002). Seudullinen vanhustyön suunnitelma Seudullisen vanhustyön suunnitelman valmistelu käynnistyi syksyllä Suunnitelmaa toteutetaan kuntien ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhteistyönä. Työprosessia on ohjannut Sosiaalikehitys Oy aluekeskusohjelman rahoittamana. Suunnitelman tavoitteena on tuottaa toimenpide-esitys seudullisesta vanhustyön toimintatavoista ja yhteistyöalueista sekä luoda kehityskaarinäkymä tulevaisuuteen. Kunnalliset vanhustyön strategiat myötäilevät yhdessä sovittuja suuntaviivoja ja huomioivat paikalliset tarpeet. Suunnitelmassa huomioidaan äskettäin ilmestyneet ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevat laatusuositukset (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001). Suunnitelma valmistui vuoden 2004 alussa ja sitä arvioidaan vuoden 2005 aikana. Seudullinen mielenterveystyön suunnitelma Seudullinen mielenterveystyön suunnitelmatyö käynnistyi joulukuussa 2002 Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän vetämänä ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamana. Suunnitelma valmistui vuoden 2003 loppuun mennessä. Hankkeen tavoitteena on selvittää mielenterveystyön alueelliset puutteet, resurssit ja toimintamahdollisuudet, sekä luoda malli alueellisen mielenterveysfoorumin käynnistämiseksi. Selvityksen perusteella esitetään kehittämiskohteet ja menetelmät. Seudullisen mielenterveystyön painopistealueina ovat ennaltaehkäisevä mielenterveystyö sekä potilaiden kokonaisvaltainen ja tehokas hoito. Suunnitelmassa huomioidaan mielenterveyspalveluiden laatusuositukset (sosiaali- ja terveysministeriö 2001). Perheväkivallan torjuntaohjelma Perheväkivallan vastainen toiminta käynnistyi seutukunnalla, kun Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä käynnisti oman palvelun tehostamistyönä Älä lyö perheväkivaltaa vastaan tähtäävän työskentelyn. Syksyn 2002 aikana järjestettiin alueellinen kolmen iltapäivän koulutus, johon kutsuttiin myös yhteistyökumppanit mukaan. Vuoden 2003 keväällä käynnistyi seudullinen yhteistyö. Perusturvallisuusvaliokunta nimesi perheväkivallan vastaisen seudullisen työryhmän. Työryhmän toiminnan tavoitteena on luoda seutukunnan toimijoiden välinen yhteistyöverkko ja yhteistyösopimukset ja käytännöt. Tavoitteena on saada aikaan yhteinen toimintaohjelma valmiiksi vuoteen 2005 mennessä. Seudulliseen yhteistyöhön Etelä-Suomen lääninhallitus myönsi avustusta Pysyvän toiminta- 27

29 mallin luominen perheväkivallan ehkäisytyössä Forssan seudulla -hankkeelle Lisäksi Forssan seutu on mukana Porvoon ja Vihdin kanssa sosiaali- ja terveysministeriön Kunnalliset toimintaohjelmat väkivaltasektorille -hankkeessa Ympäristöterveysohjelma Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän paikallisen ympäristöterveysohjelman laatiminen aloitettiin terveysvalvontayksikössä Hankkeen toteuttamista tukee Etelä-Suomen lääninhallitus. Ympäristöterveysohjelman perustana on kuntalaisille kohdistettu kysely ympäristöterveydestä keväällä 2002 (Ympäristöterveyskyselyn tulokset 2002). Kyselyn avulla selvitettiin kuntayhtymän alueen asukkaiden käsitystä ympäristöterveyden nykytilasta ja kiinnostusta saada tietoa ympäristöterveyden eri osa-alueista. Tulosten pohjalta on valmistunut ympäristöohjelma vuoden 2003 loppuun mennessä. 3 Hyvinvoinnin ja turvallisuuden tavoitetilan seuranta Hyvinvoinnin ja turvallisuuden tavoitetilan saavuttamista seurataan vuosittaisella hyvinvointitilinpidolla ja kerran valtuustokaudella laadittavalla hyvinvointi- ja turvallisuusselonteolla. Vuosittainen hyvinvointitilinpäätös on suppea mittaristo, joka sisältää sekä hyvinvointiin että turvallisuuteen liittyvä mittareita kultakin neljältä hyvinvoinnin ja turvallisuuden osa-alueelta. Hyvinvointiselonteko joka neljäs vuosi Strategian seuraavat uusintavalmistelut toteutetaan siten, että tarkistettu versio päivitetään kerran valtuustokaudessa. Selonteko kehityksestä ja uusittu strategiaehdotus valmistellaan käyttöön vaalivuonna. Strategia on käytössä uudella valtuustolla heti valtuustokauden alussa. Tiedon hankintaan tarvittavaa aineistoa: Kouluterveyskysely on paras nuorten hyvinvointia ja turvallisuutta kuvaava aineisto. Tämä kysely toteutetaan seudullisena joka toinen vuosi. Strategiassa ja selonteossa käytetään lisäksi lähteenä laajaa Stakesin hyvinvointitilinpidon mittaristoa kunnittain. 28

PYSYVÄN TOIMINTAMALLIN LUOMINEN PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYTYÖHÖN FORSSAN SEUDULLE - HANKE 1.10.2003-31.12.2004

PYSYVÄN TOIMINTAMALLIN LUOMINEN PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYTYÖHÖN FORSSAN SEUDULLE - HANKE 1.10.2003-31.12.2004 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY PYSYVÄN TOIMINTAMALLIN LUOMINEN PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYTYÖHÖN FORSSAN SEUDULLE - HANKE 1.10.2003-31.12.2004 LOPPURAPORTTI Arja Heittola Työryhmä 26.5.2005 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Päihde- ja huumestrategia työryhmä 21. 11. 2003 KUVAILULEHTI Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Tekijät FST ky / Päihde- ja huumestrategiatyöryhmä

Lisätiedot

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Päihde- ja huumestrategia työryhmä 21. 11. 2003 KUVAILULEHTI Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Tekijät FST ky / Päihde- ja huumestrategiatyöryhmä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Viiru, Elli Suomalainen, Savonrannan peruskoulu LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Enonkoski, Savonlinna, Sulkava 27.4.2009 Petra Turtiainen ja Jukka

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN VANHUSTYÖN SUUNNITELMA

FORSSAN SEUDUN VANHUSTYÖN SUUNNITELMA FORSSAN SEUDUN VANHUSTYÖN SUUNNITELMA Forssan seudun vanhusstrategiatyön projektiryhmä Liisa Lähteenmäki Sosiaalikehitys Oy Helmikuu 2004 KUVAILULEHTI Julkaisija Forssan seudun aluekeskusohjelma Tekijät

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN HYVINVOINTIPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2015 VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA, KUNTAYHTYMÄ, SOSIAALIJAOS

VAKKA-SUOMEN HYVINVOINTIPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2015 VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA, KUNTAYHTYMÄ, SOSIAALIJAOS VAKKA-SUOMEN HYVINVOINTIPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2015 VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA, KUNTAYHTYMÄ, SOSIAALIJAOS Sisältö 1. JOHDANTO 2 2. HYVINVOINNIN OSATEKIJÄT 3 2.1. Hyvinvointi koostuu monesta osatekijästä

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mielestään selvä ollaan valmiina!

Mielestään selvä ollaan valmiina! Mielestään selvä ollaan valmiina! Mielestään selvä, Alavuden, Kuortaneen, Soinin, Töysän ja Ähtärin päihde- ja mielenterveysstrategia 2009 2012 on nyt valmis. Työ on ollut laaja-alainen ja haastava, sillä

Lisätiedot

LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012

LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012 LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012 2 Esipuhe Lasten ja nuorten hyvinvointi heijastuu koko yhteiskuntaan ja hyvinvoinnista huolehtiminen on yhteinen vastuumme. Valtakunnan tasolla

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN HYVINVOINTIPOLIITTINEN OHJELMA 2005-2015 VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA, KUNTAYHTYMÄ, SOSIAALIJAOSTO

VAKKA-SUOMEN HYVINVOINTIPOLIITTINEN OHJELMA 2005-2015 VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA, KUNTAYHTYMÄ, SOSIAALIJAOSTO VAKKA-SUOMEN HYVINVOINTIPOLIITTINEN OHJELMA 2005-2015 VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA, KUNTAYHTYMÄ, SOSIAALIJAOSTO Sisältö JOHDANTO 2 1. HYVINVOINNIN OSATEKIJÄT 3 1.1. Toimeentulo ja työ 4 1.2. Terveys 4 1.3.

Lisätiedot

- Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö

- Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö - Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö VAKKA-SUOMEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2009-2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 I Nykytila ja tulevan kehityksen ennakointi 6

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA 2007 2015 kaikkien yhteinen asia 1. JOHDANTO... 2 2. NYKYTILAN KUVAUS... 3 2.1. Varkauden päihdetilanne ja kehitys... 4 2.2 Palvelurakenne, toiminta ja

Lisätiedot

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014-2017 Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014 2017 1 Sisällys I JOHDANTO... 4 II PIEKSÄMÄKI LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma Keiteleen kunta Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma 2010-2013 K e i t e l e e n k u n t a Ä y r ä p ä ä n t i e 2 7 2 6 0 0 K E I T E L E SISÄLLYSLUETTELO: OSA I YLÄ-SAVON SEUDULLINEN

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Sivu ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 4

Sivu ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 4 SISÄLLYS: Sivu ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 4 I STRATEGIA 1. JOHDANTO 6 1.1. Seinäjoen kaupungin mielenterveys- ja päihdestrategian prosessi 7 1.2. Käsitteiden määrittely 8 1.3. Lausuntojen perusteella esiin

Lisätiedot

FSTKY STRATEGIA 2004-2010 PÄIVITYS VUOTEEN 2015

FSTKY STRATEGIA 2004-2010 PÄIVITYS VUOTEEN 2015 Versio 7.0 6.11.2007 FSTKY STRATEGIA 2004-2010 PÄIVITYS VUOTEEN 2015 Strateginen tausta alueellisen terveyspalvelujärjestelmän kehittämisessä Tämä uudistettu strategian päivitys vuoteen 2015 pohjautuu

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016 0 JUVAN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016 Perusturvalautakunta 12.3.2015 23 Kunnanhallitus 23.3.2015 76 Kunnanvaltuusto 30.3.2015 3 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 LASTEN JA

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi syntyy

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 0 MUONION KUNTA n kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 2014-2018 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat taustatekijät... 3 2.1 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat lait...

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN IIYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2020

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN IIYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2020 flnr~ 4444P~t,L )fl-/~2c:~/4q3!h1v 4KH 1 ~ ~.I3 s~ ~I8 ÄHTÄRIN KAUPUNGIN IIYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2020 1. TAUSTAA 2. ÄIITÄIUN KAUPUNGIN HAASTEET LÄIUTULEVAISUUDESSA SUOMEN JA KANSAINVÄLISEN TILA1SNETEKIJÖIDEN

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA. Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA. Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki 29.8.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 KUNTIEN LÄHTÖKOHDAT JA STRATEGIAT...5 1.2 LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN TOTEUTUS...6 1.3 LASTEN JA

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä

Lapsille sopiva Jyväskylä Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 SISÄLLYS Johdanto...2 Ohjelman laadinnan lähtökohdat...2 Kuvaus ohjelman laadintaprosessista...3 1. Lapsipolitiikan lähtökohdat

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 2 Juuka ikääntyvä kunta... 4 3 Ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn kehitys... 5 4 Euroopan

Lisätiedot