SAMASSA VENEESSÄ. Asikkalan seurakunnan Seurakunta strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMASSA VENEESSÄ. Asikkalan seurakunnan Seurakunta 2015 -strategia"

Transkriptio

1 SAMASSA VENEESSÄ Asikkalan seurakunnan Seurakunta strategia Tenna Salmén Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsingin yksikkö Terveyden edistämisen koulutusohjelma Perhehoitotyö Sosionomi ylempi amk-tutkinto

2 TIIVISTELMÄ Salmén, Tenna. Samassa veneessä, Asikkalan seurakunnan Seurakunta strategia. Helsinki, syksy 2008, 64 s., 5 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak etelä Helsinki. Terveyden edistämisen koulutusohjelma, Perhehoitotyö, sosionomi (ylempi AMK). Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli muodostaa Asikkalan seurakunnalle Seurakunta 2015 strategia. Strategia tehtiin yhteistyössä Asikkalan seurakunnan luottamushenkilöiden (eli valtuustoon, neuvostoon ja eri työalojen johtokuntiin kuuluvien henkilöiden) sekä työntekijöiden kanssa. Seurakunta 2015 strategiaan kirjattiin seurakunnan perustehtävä, arvot, tulevaisuuden visio sekä toimikauden painopistealueet. Asikkalan seurakunnan Seurakunta strategian tekemisessä hyödynnettiin seurakunnassa aiemmin järjestettyjen strategiatyöskentelyjen muistiinpanoja sekä tämän opinnäytetyön aikana kerättyä aineistoa. Aineisto koostui työntekijöiden haastatteluista sekä pienryhmien että työkonferenssien kokoontumisista kirjatuista muistioista. Prosessin aikana perehdyttiin myös seurakuntaan vaikuttaviin toimintaympäristön muutoksiin kuten väestöennusteisiin sekä odotettavissa oleviin kunta- ja palvelurakenteen muutoksiin. Strategian tekemistä varten järjestettiin Asikkalan seurakunnan työntekijöille sekä luottamushenkilöille yhteisiä työkonferensseja eli verstaita, joissa pyrittiin demokraattisen dialogin avulla muodostamaan yhteinen näkemys seurakunnan perustehtävästä, arvoista ja tulevaisuuden visiosta. Strategiaprosessissa käytettiin toimintatutkimuksellista lähestymistapaa. Strategiaprosessin päätteeksi koottiin Asikkalan seurakunnan Seurakunta 2015 strategia, Samassa veneessä, joka on tämän opinnäytetyön liitteenä. Asiasanat: strategia, seurakunta, toimintatutkimus

3 ABSTRACT Salmén, Tenna In the same boat, Parish Strategy of Asikkala Evangelical Lutheran parish. 64 p., 5 appendices. Language: Finnish. Helsinki, Autumn Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Health Promotion, Option in Family nursing. Degree: Master of Social Services. The aim of this study was to make a Parish 2015 strategy which is a long term action plan for Asikkala Evangelical Lutheran parish in Southern Finland. The strategy was made together with parish workers and parish officials, who were elected in the parish board and parish council. The primary task, values and vision for the future together with activity focuses by year 2015 were written down in Parish 2015 strategy. The material for Parish 2015 strategy was collected from the strategy planning memos that were written in Asikkala parish before this thesis. The data for this thesis was gathered by interviewing seven parish workers and in working conferences and working groups that were organised during the strategy process. It was also necessary to study the changes in population censuses, municipalities and service structure in the operating environment. As a result of this thesis, working conferences for the parish workers and elected officials of Asikkala parish were organized to make Parish 2015 strategy. In these conferences the idea was to create a common vision about the parish s primary task, values and future plans by using a democratic dialogue. The strategy planning process was organized by using action research methods. As a result of the strategy process, Parish 2015 strategy of Asikkala parish was assembled and it was named in the same boat. This strategy is attached in this thesis. Keywords: strategy, parish, action research

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 ABSTRACT 3 1 JOHDANTO 6 2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET 7 3 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 9 4 STRATEGIA Perustehtävä Arvot Visio 18 5 STRATEGIASSA HUOMIOIDUT TAUSTAMUUTTUJAT Väestörakenne Kunta- ja palvelurakenteen uudistukset Seudullisen ja rovastikunnallisen yhteistyön kehittyminen Seurakunnan painopistealueet Seurakunnan talous 24 6 TOIMINTATUTKIMUS Mitä on toimintatutkimus? Toimintatutkimus tässä opinnäytetyössä 29 7 SEURAKUNTA 2015 STRATEGIAN SYNTYPROSESSI Suunnitteluvaihe Toteutus ja havainnointi prosessin aikana Ensimmäinen verstas, mahdollisuudet ja uhat Pienryhmien kokoontumiset ja työntekijöiden haastattelut 36

5 7.2.3 Toinen verstas, kohti mahdollisuuksia sekä kirkkovaltuuston kokous Aineiston analysointi ja ensimmäinen strategialuonnos Kolmas verstas, Samassa veneessä, yhteinen visio? 42 8 POHDINTA 44 9 LOPUKSI LÄHTEET LIITTEET 52 Liite 1 Demokraattisen dialogin säännöt 52 Liite 2 Kutsukirje ensimmäiseen verstaaseen ja verstaan aikataulu 53 Liite 3 Pienryhmille lähetetyt kutsukirjeet 55 Liite 4 Kutsukirje toiseen verstaaseen ja verstaan aikataulu 57 Liite 5 Samassa veneessä. Asikkalan seurakunnan strategia vuoteen

6 1 JOHDANTO Monissa seurakunnissa pohditaan tällä hetkellä mahdollisten tulevien kuntaliitosten vaikutusta toimintaan ja talouteen sekä muita yhteiskunnallisia muutoksia kuten väestön ikääntymistä ja muuttoliikkeen aiheuttamia paineita. Miten voidaan turvata seurakuntien toimintamahdollisuudet tulevaisuudessa ja toisaalta mitkä toiminnot koetaan seurakuntien ydintehtäviksi? Millaisia toimintastrategioita tulisi luoda, jotta toiminta olisi kattavaa ja pureutuisi ongelmakohtiin tehokkaasti? Millaiset rakenneratkaisut parhaiten palvelevat seurakuntayhteisöä ja sen toimintaa sekä seurakuntalaisten hengellisiä tarpeita? Kirkkohallitus asetti syksyllä 2005 työryhmän pohtimaan kunta- ja palvelurakenteiden uudistuksen sekä muiden toimintaympäristön muutosten vaikutusta kirkon toimintaan. Kirkon ja seurakuntien kannalta ei ole kyse vain sopeutumisesta vääjäämättömiin muutoksiin, vaan seurakuntatyön järjestelyjä on alettu etsiä kirkon omista lähtökohdista käsin. Kirkkohallitus on suositellut, että kaikki Suomen evankelisluterilaiset seurakunnat laatisivat oman Seurakunta 2015 strategian, jossa pohdittaisiin sekä seurakunnan ulkopuolelta että sisältäpäin nousevia muutostarpeita. Hallinnollisten ja toiminnallisten rakenteiden uudistamisen lähtökohta ja tavoitteet ovat kirkon perustehtävässä ja sen tehokkaassa käytännön toteuttamisessa. Asikkalan evankelis-luterilaisessa seurakunnassa on tehty kirkkohallituksen toivomaa strategiatyötä syksystä 2005 lähtien. Siihen on liittynyt luottamushenkilöiden sekä työntekijöiden välisiä kokoontumisia että erilaisia henkilökunnan koulutus- ja keskustelutilaisuuksia. Syksyllä 2007 Seurakunta 2015 strategiaa ryhdyttiin työstämään toimintatutkimuksellisia menetelmiä hyödyntäen työkonferensseissa sekä pienryhmissä ja strategia valmistui keväällä 2008.

7 7 2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET Tämän kehittämishankeen tavoitteena oli muodostaa Asikkalan seurakunnalle Seurakunta 2015 strategia. Strategia tehtiin yhteistyössä Asikkalan seurakunnan luottamushenkilöiden (eli valtuustoon, neuvostoon ja eri työalojen johtokuntiin kuuluvien henkilöiden) sekä työntekijöiden kanssa. Seurakunta 2015 strategiaan kirjattiin seurakunnan perustehtävä, arvot, tulevaisuuden visio sekä toimikauden painopistealueet. Strategian kirjoittamisen aikana pohdittiin muun muassa seurakuntaorganisaation kehittymisen mahdollisuuksia ja suuntaviivoja suhteessa yhteiskunnallisiin ja kirkon sisäisiin muutoksiin sekä visioitiin tulevaisuutta. Kirkkohallituksen asettaman seurakuntarakennetyöryhmän mukaan seurakuntarakenteiden uudistamisen tavoitteet nousevat ennen muuta toiminnallisista, seurakunnan hengellisen työn lähtökohdista. Peruskysymyksiä ovat, miten seurakunta ymmärretään hengellisenä ja toiminnallisena yhteisönä ja miten voidaan uudistuvassa yhteiskuntarakenteessa toteuttaa laadullisesti kirkolliset palvelut ja perustoiminnat. (Läsnäolon yhteisö, Kirkkohallituksen asettaman seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti 2007, 15-16) Kirkkohallituksen tavoitteena on ollut, että seurakunnilla olisi vuoden 2007 loppuun mennessä Seurakunta 2015 strategia valmiina. Kirkkohallitus asetti lokakuussa 2005 oman työryhmän seuraamaan kuntarakenteiden muutoksia ja niiden vaikutuksia kirkkoon ja seurakuntiin sekä tekemään ehdotuksia seurakuntien yhteistoiminnan edistämiseksi. Kyseinen Kirkko 2015 strategiatyöryhmä on koonnut koko kirkon strategian, joka kantaa nimeä Meidän kirkko, osallisuuden yhteisö sekä siihen liittyvän mietinnön. Kyseisessä Suomen evankelisluterilaisen kirkon strategiassa on määritelty kirkon perustehtävä, sen arvot, visio sekä strategiset suuntaviivat vuoteen Asikkalan seurakunnan Seurakunta 2015 strategia noudattaa ulkomuodoltaan kirkon strategiaa eli siinä on sanoitettu seurakunnan perustehtävä, arvot, visio ja pohdittu tulevaisuuden strategisia suuntaviivoja. Myös sisällöllisesti on pyritty siihen, että seurakunnan strategia on samassa linjassa koko kirkon strategian kanssa.

8 8 Seurakunta 2015 strategiaprosessin tarkoituksena oli muodostaa seurakunnan työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa yhteinen käsitys siitä, millainen seurakunnan toivotaan tulevaisuudessa olevan ja mitkä kaikki asiat seurakunnan toimintaan vaikuttavat. Prosessin aikana tuotettiin tietoa sekä seurakunnan sisältä nousevista että seurakunnan ulkopuolelta tulevista muutostarpeista ja näiden pohjalta kirjoitettiin Seurakunta 2015 strategia. Tarkoituksena on, että Seurakunta 2015 strategia voisi toimia työkaluna yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi.

9 9 3 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Tarve strategian tekemiselle syntyi, kun kirkkohallitus esitti seurakunnille haasteen toteuttaa samankaltaista ja yhtäaikaista strategista selvitystyötä, kuin mitä kunnat ovat joutuneet tekemään kunta- ja palvelurakenneuudistuslain ( /169) myötä. Myös seurakunnissa on noussut esille selkeä tarve hallinnon ja toiminnan järjestelyjen uudistamiseen. Rakenteiden uudistamisen tavoitteena on ollut luoda seurakuntaelämälle sellaiset edellytykset, jotka turvaavat tulevaisuutta ja palvelevat hyvin seurakuntalaisia sekä toteuttavat kirkon perustehtävää. (Läsnäolon yhteisö, Kirkkohallituksen asettaman seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti 2007, 4.) Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lisäksi seurakuntien toimintaan vaikuttavat muuttoliike, taloudelliset resurssit sekä ihmisten elämäntapojen muutos yksilöllisempään suuntaan, jolloin luontevat sosiaaliset rakenteet eivät välttämättä nivelly seurakuntien toiminnallisiin rakenteisiin. Näiden haasteiden keskellä seurakunnissa joudutaan etsimään uusia tapoja yhteisörakenteiden lujittamiseen ja seurakunnan jäsenyyden syventämiseen. (Läsnäolon yhteisö, Kirkkohallituksen asettaman seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti 2007, 13.) Näitä strategian tekemiseen vaikuttaneita toimintaympäristön muutoksia käsittelen luvussa 5. Strategian tekemistä raamittivat monet tekijät (kuvio1). Strategian tuli olla kirkon perustehtävän mukainen, ottaa huomioon ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja suhteuttaa nämä tulevaisuuden haasteet seurakunnan resursseihin sekä noudattaa kirkkohallituksen strategiaprosessille esittämiä toiveita. Strategiaan vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia sekä seurakunnan resursseja on pohdittu tarkemmin luvussa 5 Strategiassa huomioidut taustamuuttujat.

10 10 Perustehtävä Toimintaympäristö Strategia Kirkkohallitus Resurssit Kuvio 1. Seurakunta 2015 strategiaan vaikuttaneet asiat Kun tiedustelin seurakunnasta mahdollista opinnäytetyön aihetta, kävi ilmi, että Seurakunta strategian tekeminen oli vielä kesken ja näin sain mahdollisuuden tehdä hankkeesta opinnäytetyöni. Seurakunta 2015 strategian työstäminen oli Asikkalan seurakunnassa aloitettu keväällä 2005 ja tavoitteeksi asetettiin, että strategia olisi valmis keväällä Seurakunta 2015 strategian tekemistä varten työkonferensseihin eli verstasiin kutsuttiin Asikkalan seurakunnan kirkkovaltuusto (sisälsi kirkkoneuvoston), eri työalojen johtokunnat sekä seurakunnan työntekijät. Seurakunnassa työskentelee kolme pappia, kanttori, kaksi diakoniatyöntekijää, kaksi nuorisotyöntekijää, lähetys- ja perhetyön sihteeri, lapsityönohjaaja ja kolme lastenohjaajaa, talouspäällikkö, kaksi toimistovirkailijaa, kolme seurakuntamestaria ja kaksi emäntää.

11 11 Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvoston alaisuudessa toimivat johtokunnat Tiedostusr yhmä Jumalanpalv elus- ja musiikkityön johtokunta Lapsityön johtokunt a Nuorisoty ön johtokunt a Diakoniatyö n johtokunta Kuvio2. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hallintokaavio: Lähetys- ja evankelioimi styön johtokunta Perhetyön tukiryhmä Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin, joka valitaan neljän vuoden välein seurakuntavaaleilla. Seurakuntavaalit järjestettiin ja vaalien ennakkoäänestys , joissa valittiin Asikkalan seurakunnankirkkovaltuustoon 23 jäsentä. Kirkkovaltuusto valitsee joka toinen vuosi kahdeksan jäsentä kirkkoneuvostoon, kuusi jäsentä tiedotusryhmään ja neljä jäsentä johtokuntiin. Perhetyölle ei perustettu omaa johtokuntaa, vaan tukiryhmä. Lisäksi kaikkiin johtokuntiin valittiin kolme varajäsentä. (Asikkalan seurakunta tasekirja ,6.) Valtuuston ja johtokuntien jäsenistä sekä varajäsenistä käytän yhteisesti nimitystä luottamushenkilöt. Luterilaisen tunnustuksen mukaan seurakunta määritellään yhteisöksi, jossa evankeliumia puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Kirkon tehtävä on määritelty kirkkolain 1 luvun 2 seuraavasti: Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen

12 12 sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. (Kirkkolaki 4. luku 1.) Kirkon jäsen on sen seurakunnan jäsen, jonka alueella hänellä on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka (Kirkkolaki 3. luku 2 ). Kirkko ja sen mukana seurakunnat on kokenut monia muutoksia vuosisatojen ja vuosikymmenten kuluessa. Ei vain kirkko instituutiona ja sen toiminta vaan myös kirkon paikka on muuttunut. Kirkko on Suomessa perinteisesti mielletty osaksi julkista sektoria, valtaa ja byrokratiaa. Esimerkiksi 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa vireä kansalais- ja vapaaehtoistoiminta tapahtui seurakuntien ulkopuolella. Erityisesti viimeisinä vuosikymmeninä kirkko on lähestynyt kansan ruohonjuuritasoa, muun muassa diakonian julkisuuden ja tarpeen sekä kansankielisten mainoskampanjoittensa myötä. Kirkon julkinen tila ja paikka on siirtynyt, osasta julkista sektoria on tullut yhä enemmän osa kansalasiyhteiskuntaa. (Yeung 2006, 51.) Seurakunnasta voidaan puhua kahdessa merkityksessä hengellisenä yhteisönä sekä hallinnollisena yksikkönä. Seurakunta on jäsentensä muodostama hengellinen yhteisö, jota rakentavat Jumalan sana ja sakramentit. Sanasta ja sakramenteista säteilevä rakkaus näkyy ja vaikuttaa seurakunnan toteuttamassa diakoniassa, kristillisessä kasvatuksessa sekä muussa toiminnassa. Seurakunnan toiminnan ytimessä on jumalanpalveluselämä, jonka osa myös kirkolliset toimitukset ovat. (Seurakuntarakenteet muutoksessa 2008, 11.) Toisaalta seurakunta on sosiaalinen yhteisö, jonka toiminta on maakunta ja paikkakuntakohtaisesti omaleimaista ja joka elää kasvupohjansa kulttuurin ehdoilla. Luterilaisen kasankirkon identiteetti muotoutuu seurakunnissa. Yhdessä tekeminen ja yhteinen vastuunotto ovat tämän päivän seurakuntatyön haasteita. ( Aspegrén 2003, 47,48.) Seurakunta on myös hallinnollinen yksikkö, jonka organisaatiossa toteutuu työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhdessä johtama toiminta. Seurakunnan alueelta valitut edustajat toimivat seurakunnan hallintoelinten (valtuusto, neuvosto ja johtokunnat) välityksellä seurakuntalaisten äänenä taloudesta ja toiminnasta päätettäessä

13 13 ja viranhaltijoita valittaessa. Seurakunta on myös verotustekninen alue, jonka elementteinä on seurakunnan jäsenen verovelvollisuus ja yhteisövero. Vuodesta 1960 lähtien yksityisen seurakuntalaisen kirkollisvero on kannettu kunnallisveron yhteydessä. Yhteisöveroilla tarkoitetaan kiron valtiolta saamaa osuttaa siitä verosta, jonka tämä kantaa yhteisöiltä. (Läsnäolon yhteisö, Kirkkohallituksen asettaman seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti 2007, 6.) Seurakunnassa toimivat työntekijöiden lisäksi luottamushenkilöt ja aktiiviseurakuntalaiset eli koko seurakunta. Tällaisena yhteisönä se poikkeaa useimmista työyhteisöistä, joissa on vain päätoimisia työntekijöitä. (Huhtinen 2002, 14.) Seurakunnan hallintorakenteelle on ominaista, että siinä yhdistyvät episkopaalinen ja konsistoriaalinen hallintorakenne. Episkopaalinen rakenne merkitsee piispan ja papin viran läsnäoloa aina kun seurakunnan asioista päätetään. Virkaan vihityt edustavat seurakunnan asiaa ja toteuttavat kirkon yhteisiä, ylhäältä päin annettuja tehtäviä ja ovat työstään vastuussa piispalle. Toisaalta protestanttiseen perinteeseen kuuluu myös kaikkien kristittyjen yhteisestä pappeudesta nouseva konsistoriaalinen, demokraattisia korostuksia toteuttava periaate. Edustuksellisen demokratian välityksellä seurakuntalaisten ääni saadaan kuuluviin. Seurakunta rakentuu maallikkojäsentensä kautta siten myös alhaalta päin. Nämä kaksi periaatetta, episkopaalinen ja konsistoriaalinen ovat luovassa jännitteessä toistensa kanssa. (Nieminen 2002, 48.) Tampereen hiippakunnan emerituspiispa Juha Pihkala kirjoittaa hiippakuntalehdessä (1/2008), että kirkko ei ole yleishyödyllinen yhdistys, johon liitytään tai erotaan vaan elimistö, joka on erittäin monimutkainen ja eriytynyt kokonaisuus. Sen osilla on hyvin erilaisia tehtäviä sekä näkyviä, että piiloon jääviä ja passiiviselta vaikuttavia. Kaikilla on kuitenkin tärkeä paikkansa elimistössä. Kun pohditaan kirkon tulevaisuudennäkymiä, tulisi keskustella siitä, mitä seurakunnan jäsenyys merkitsee ja millaiset rakenteet loisivat parhaiten osallistumisen mahdollisuuksia. Kirkon toimintamuodot ja järjestys, osittain oppikin muuttuvat koko ajan ympäristönsä vaikutuksesta. Kirkon on oikealla tavalla samaistuttava ympäristöönsä ja samalla säilytettävä ominaislaatunsa. (Kortekangas 2003, 101.) Strategian tekemisen aikana käytiin myös viikoittain ilmestyvän kristillisen sanomalehden Kotimaan mielipidesivuilla runsaasti keskustelua seurakuntien ja kirkon

14 14 strategiatyöskentelystä. Kirjoituksissa nousi esille samanlaisia asioita kuin mitä itsekin havaitsin hankkeeni aikana: kaivattiin hengellisen sanoman kirkastamista ja terävöittämistä, työn laadun huomioimista rakenteellisten asioiden ohella, työn johtamiseen liittyvien asioiden tarkastelua organisaatiomuutosten keskellä sekä sen pohdintaa mikä on kirkon perustehtävä ja toiminnan ydin. Millainen on tulevaisuuden seurakunta? Kotimaa-lehden Päätoimittaja Olav Melin kysyy (Kotimaa ) pääkirjoituksessaan ja kaipaa uudentyyppisiä seurakuntamalleja jopa verotusoikeuden menettämisen uhalla. Uskonto ei ole vain yksityisasia vaan mitä suurimmassa määrin yhteiskuntaan ja kulttuurin julkiseen valtaan vaikutuksensa ulottava sosiaalisten suhteiden järjestelmä. Uskonto ei liity vain siihen, mitä ihmiset ajattelevat ja tekevät omassa yksityisyydessään, vaan myös siihen mitä ajattelusta ja tekemisestä seuraa yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta. Kirkko on yhteiskunnan perustavampia hegemonisia instituutioita, jonka perinteen ehdoin myös muiden instituutioiden kuten oikeuden, talouden, elinkeinoelämän ja politiikan sisältöjä luodaan ja ohjaillaan. (Anttonen 2006, 98,99.)

15 15 4 STRATEGIA Strategiassa määritellään millaiseen tulevaisuuden visioon pyritään ja millaisia arvoja yritys tai yhteisö haluaa toiminnassaan noudattaa. Strategiatyö eli strategiaprosessi on menettely, jonka avulla organisaatio muodostaa käsityksen itsestään, tavoittelemastaan tulevaisuudesta ja tarkoituksenmukaisesta reitistä kohti tulevaisuutta. (Mankka 2006, 79, 83.) Strategia luo pitkän tähtäyksen suuntaa ja auttaa hahmottamaan miten organisaatio hyödyntää resurssejaan muuttuvassa toimintaympäristössä. (Luoma 2007, 29.) Mikään organisaatio ei voi välttää strategian käsitettä. Myös ne organisaatiot, jotka toimivat ilman virallista strategiaa, joutuvat kuitenkin jossain muodossa vastaamaan strategisiin kysymyksiin kuten, mikä organisaatio pohjimmiltaan on ja mikä on sen tulevaisuuden tavoitetila. (Luoma 2007, 29.) Strateginen ajattelu edellyttää eteenpäin näkemistä ja kokemuksen sekä hiljaisen tiedon hyödyntämistä. Strategiaa tehdessä pyritään luomaan pitkän aikavälin toimintaedellytyksiä monien epävarmuuksien sävyttämissä vaihtoehtoisissa tulevaisuuksissa. Vaihtoehtojen punnitsemisen kautta organisaatiolle hahmottuu oma suunta. (Santalainen 2005, 22,23.) Strateginen joustavuus auttaa organisaatiota selviytymään muutoksen keskellä ja vaihtamaan nopeastikin suuntaa. Strategisesti tärkeä tieto ei löydy vain hierarkian huipulta, vaan koko työyhteisöstä. Uudistumiskyky edellyttää, että organisaatioon kyetään luomaan sellaisia tietoympäristöjä, jotka tukevat sen pitkän tähtäimen strategiaa ja perustarkoitusta. Uudistumien ei tarkoita kaiken olemassa olevan hajottamista ja uudelleenrakentamista, vaan uudistumiskykyinen organisaatio kykenee strategisesti viisaaseen päätöksentekoon sen suhteen, mitä pyritään säilyttämään ja mitä muuttamaan. (Mankka 2006, 79, 83.) Haasteelliseksi strategiaprosessissa saattaa osoittautua strategian implementointi eli sen toteuttaminen käytännössä sellaisena kuin se on suunniteltu. Organisaatioissa voidaan käyttää paljonkin voimavaroja toimintasuunnitelmien luomiseen, mutta suunnitelmien ja päivittäisten toimien väliin jää silti iso kuilu. Implementointi vaatii johdolta sekä pitkäjänteisyyttä että muutosprosessin johtamisen osaamista. Ilman henkilökunnan aitoa

16 16 sitoutumista strategialla tavoiteltavat hyödyt vesittyvät. Strategian toteutukseen kannattaa panostaa, vaikka se on hyvin monitahoinen ja haastava johtamistehtävä. Strategian luominen kuuluu koko henkilöstölle ja strateginen johtaminen on jatkuva luova prosessi. (Salminen 2008, ) 4.1 Perustehtävä Keitä me olemme ja mikä on toimintamme ydintä? Vastaamalla tähän kysymykseen organisaatiossa rakennetaan sosiaalista ryhmäidentiteettiä. Ryhmän tai työyhteisön jäsenillä on luontainen tarve etsiä ja luoda yhteisiä, suhteellisen vakaita merkityksiä omasta ryhmästä. Organisaatio luo puitteet identiteetin ja erilaisten roolien löytymiselle. Se kokoaa ihmiset yhteen, jakaa tehtäviä ja luo edellytyksiä uusille sosiaalisille verkostoille. (Nieminen 2006, 349,350.) Perustehtävässä sanoitetaan seurakunnan toiminta-ajatus: mitä tarjoamme ja kenelle. Hyvään toiminta-ajatukseen kuuluu, että se on voimassa pitkään ja että työntekijä voi kokea olevansa mukana arvokkaassa tehtävässä. Se innostaa työhön ja kehittämiseen. Seurakunnat ovat olemassa perustehtävänsä takia, ja seurakunnan johdon tehtävä on varmistua siitä, että koko työyhteisöllä on yhteinen kuva tästä. (Palmu 2003, 65.) Perustehtävän määrittelemisellä on merkitystä myös työntekijöiden jaksamiselle, koska monimuotoinen seurakuntatyö pyrkii tuottamaan työntekijälle liian monta työroolia. Selkeä työrooli muodostuu silloin, kun roolin primääritehtävä pystytään hahmottamaan. Liian monien epämääräisten roolirajojen hoito on raskasta. Ympäristön lisäksi epämääräisyyttä tuottavat virkojen perinteet, koulutuksen, työkäytännön ja odotusten väliset ristikkäisyydet. Seurakunnan roolijärjestelmän monipuolistuminen ja yksityisten tehtäväroolien sisäinen eriytyminen asettavat lisääntyviä vaatimuksia johtajuudelle, jotta visio seurakunnan yhteisestä perustehtävästä pysyisi kirkkaana. (Huhtinen 2002, )

17 Arvot Arvot ovat niitä asioita tai ihanteita, joita pidetään tavoiteltavina ja hyvinä. Ne ovat hyviä itsessään eli itseisarvoja tai ne ovat välineitä johonkin muuhun tavoitteeseen pyrittäessä, jolloin puhutaan välinearvoista. Kaikissa ammateissa ovat eettiset aspektit tavalla tai toisella mukana, joten arvoista irrallista työtä ei ole olemassa. Arvojen tulisi olla toiminnan perusta. (Paarma 2001, 256, 286.) Strategiaprosesseissa perustarkoituksen ja toiminta-ajatuksen hahmottamiseen liittyy organisaation arvojen eli toimintaperiaatteiden pohtiminen (Palmu 2003, 65). Arvot kertovat paitsi yleisistä elämää ohjaavista periaatteista myös siitä, minkälaisena persoonana ja minkälaisiin ryhmiin kuuluvana ihmisenä haluamme esittäytyä itsellemme ja muille. Arvot kuvaavat sitä, mitä minkälaiset arvot katsomme haluamisen arvoisiksi elämää ohjaaviksi periaatteiksi, vaikka emme aina arkielämässä toimisikaan arvojemme mukaisesti. Arvot ja asenteet ovat toisiaan lähellä olevia ihmisen käsitysjärjestelmän osia ja ne ohjaavat osaltaan yksilön tiedon käsittelyä, havaitsemista, muistamista ja valintoja. Niiden ero on lähinnä siinä, että arvot ovat yleisiä käsityksiä ja periaatteita, kun taas asenteilla on aina jokin selkeä kohde. (Pohjanheimo 2005, 240, 254.) Ihmiset eivät suosi joitain yhteisöllisiä arvoja ja toimintaperiaatteita sattumanvaraisesti, vaan taustalla on jonkin kokonaisvaltaisen sosiaalisen järjestelmän suosiminen (Myllyniemi 2005, 272). Asikkalan seurakunnan arvoiksi kirjattiin usko, toivo, luottamus, kutsuminen ja lähettäminen ja näiden otsikoiden alle vielä lisäksi tasa-arvo, erilaisuuden kunnioittamien, vastuullisuus, avoimuus ja hallinnon läpinäkyvyys. Siihen miksi prosessissa päädyttiin juuri näihin arvoihin vaikuttaa toisaalta kristillinen perinne, mutta myös iällä sekä koulutustaustalla on havaittu olevan yhteyttä arvojen muodostumiseen (Pohjanheimo 2005, Puohiniemi 2002). Ikä liittyy yksilön elämänvaiheeseen ja sukupolvi kytkee yksilön tiettyyn yhteiskunnalliseen tai historialliseen tilanteeseen. Iän myötä arvoissa tapahtuu siirtymää avoimuus muutokselle arvoista kohti säilyttämisen arvoja. Myös korkeammin koulutetut arvostavat vähemmän koulutettuja enemmän avoimuus muutokselle arvoja ja vastaavasti vähemmän koulutusta saaneet arvostavat enemmän säilyttämisen arvoja. (Pohjanheimo 2005, )

18 18 Organisaation arvokeskustelussa tuodaan esille vaihtoehtoja ja tehdään niiden välillä valintoja. Arvot toimivat jatkuvissa valinta- ja priorisointitilanteissa. Hyvä arvokeskustelu on jatkuvaa, keskustelijoiden kokemuksiin perustuvaa, ei niinkään pyrkimyksiä tehdä hienoja määritelmiä. Arvot ovat yhteisöä ylläpitävä ja synnyttävä tekijä ja arvokeskustelut ovat jo sinänsä yhteisöllisiä tapahtumia. Niiden yhteydessä on luontevaa ottaa esille asioita, jotka haittaavat tai tukevat hyvän työyhteisön syntyä. Asioita voidaan hoitaa monella tavalla ja arvot koskevat nimenomaan tapaa, jolla organisaatiossa hoidetaan asioita.(aaltonen & Heiskanen & Innanen 2003, 16,20, 211, 214.) 4.3 Visio Visio on haluttu tahtotila, joka vastaa kysymykseen millaista tulevaisuutta halutaan. Hyvä visio selkeyttää suuntaa, kannustaa ihmisiä suuntaamaan ponnistuksensa oikeisiin asioihin ja auttaa koordinointia isoissakin muutoksissa. Vision tulisi olla hyvin rajattu, toteutettavissa oleva, joustava ja viestittävissä oleva. Ymmärtämistä helpottaa, jos visio osataan kuvata mahdollisimman moneen aistikanavaan vedoten: kuvana, symbolina, kielikuvana tai vertauksena. (Mankka 2006, 78.) Visio asetetaan tietyksi jaksoksi (Asikkalan seurakunnan strategiassa vuosiksi ) ja tuon jakson päätyttyä sen saavuttamista tulisi voida arvioida. Vaikka organisaatio ei tavoittelisikaan suurta muutosta, sillä voi silti olla haastava ja innostava näkemys tulevaisuudestaan. Tehokkaan vision tarkoitus on synnyttää innostava näkemys organisaation tulevaisuudesta. Hyvä visio voi toimia yhdistävänä tekijänä koko henkilöstölle, haasteellisena tavoitteena, jonka eteen yhteisesti ponnistellaan. Liian ympäripyöreät visiot eivät innosta parempiin suorituksiin. (Lindroos & Lohivesi 2004, ) Seurakunnassa puhutaan visiosta usein unelman synonyymina (Palmu 2003, 65).

19 19 5 STRATEGIASSA HUOMIOIDUT TAUSTAMUUTTUJAT Kirkkohallituksen asettaman seurakuntarakennetyöryhmän mukaan Seurakunta 2015 strategisessa pohdinnassa tulee ottaa huomioon seurakuntien toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset eli kunta- ja palvelurakenteen uudistukset sekä väestörakenteen kehitys. Lisäksi strategiaa tehtäessä tulee pohtia rovastikunnallisen ja seudullisen yhteistyön kehittymistä ja uudistuksia, seurakunnan talouden mahdollisuuksia ja uhkia sekä toiminnan painopistealueita ja seurakuntalaisten toiveita. Kirkkohallitus toivoi myös, että strategian ohella tehtäisiin seurakunnan kiinteistö- ja hautausmaasuunnitelma. (Läsnäolon yhteisö, Kirkkohallituksen asettaman seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti 2007, 16) Edellä lueteltuja asioita pohdittiin strategian luomisen eri vaiheissa, koska toimintaympäristön ja siinä tapahtuvien muutosten ennakoiminen on tärkeää suunniteltaessa pitkälle ulottuvia strategisia suuntaviivoja ja toiminnan painopistealueita. Seuraavaksi kuvaan lyhyesti Asikkalan seurakunnan toimintaan liittyviä toimintaympäristön muutoksia, seudullisen ja rovastikunnallisen yhteistyön kehittymistä, toiminnan painopistealueita sekä seurakunnan talouteen vaikuttavia asioita. 5.1Väestörakenne Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Asikkalan kunnan väestömäärä tulee hieman kasvamaan strategian tarkastelujaksolla nykyisestä 8597 ( ) asukkaasta 8739 (väestöennuste vuodelle 2015). Lievä väestönkasvu perustuu positiiviseen muuttoliikkeeseen, jonka oletetaan olevan vuodessa noin 20 henkilöä enemmän kuin kuolleiden tai kunnasta poismuuttavien määrä yhteensä. Mikäli muuttoliikkeen vaikutus suljetaan pois, väkiluku on laskeva, noin 30 henkilöä vuodessa. Tuolloin väestömäärä vuonna 2015 olisi Toiminnan suunnittelemisen kannalta merkittävää on se, että ennusteen mukaan lasten ja nuorten määrä tulisi tarkastelujaksolla pysymään samana, työikäisten määrä

20 20 laskemaan ja ikääntyneiden määrä kasvamaan. Vuonna 2005 yli 65-vuotiaita oli kunnassa 1780, vuonna 2015 heitä ennustetaan olevan Tämä muuttaa myös väestöllistä huoltosuhdetta eli yli 64-vuotiaiden ja alle 17-vuotiaiden määrän suhdetta vuotiaiden määrään. Vuonna 2005 huoltosuhde oli 64,5, vuoteen 2015 mennessä sen oletetaan kasvavan 81,8. Tilastokeskuksen väestöennusteita ei tule kuitenkaan tulkita vääjäämättä toteutuvana kehityksenä. Ennusteet perustuvat havaintoihin syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Niitä laadittaessa ei ole otettu huomioon taloudellisten, sosiaalisten eikä muiden yhteiskunta- tai aluepoliittisten päätösten mahdollista vaikutusta tulevaan väestönkehitykseen. Siten laskelmat kertovat lähinnä sen, mihin kehitys johtaa, jos se jatkuu nykyisen kaltaisena. Ennusteet laaditaan kaikille kunnille samoin perustein, joten kuntien yksilöllinen käsittely on ennusteissa mahdotonta. Vuoden 2006 lopussa Suomessa oli 416 kuntaa, joista valtaosa oli pieniä: 362 kunnassa asukkaita oli alle ja joka toisessa eli 209 kunnassa alle Tilastokeskuksen yliaktuaarin Markus Ravon mukaan asukasluvultaan pienten kuntien syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen ja edelleen väestökehityksen ennustaminen on erityisen hankalaa. Satunnaisvaihtelu vaikuttaa ennusteeseen sitä enemmän, mitä pienemmästä väestöpohjasta on kyse. Esimerkiksi uuden asuinalueen kaavoittamisen ansiosta pieni kunta voi yhden vuoden aikana saada saman verran muuttovoittoa kuin kymmenen edeltävän vuoden aikana yhteensä. (Väestöennuste ) Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2006 lopussa 7204 (Seurakuntien väkiluku ja toiminta , 16 ). Seurakunnan jäsenmäärän suhde kunnan asukaslukuun on ollut noin 84% (Asikkalan seurakunta tasekirja , 10), joten sen mukaan seurakunnan jäsenmäärä vuonna 2015 olisi 7340 henkeä. 5.2 Kunta- ja palvelurakenteen uudistukset Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen täytäntöönpanoa varten on annettu kolme lakia (HE 155/2006): laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (puitelaki) (169/2007), laki

21 21 kuntajakolain muuttamisesta (170/2007) ja laki varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta (171/2007). Puitelaki velvoittaa kunnat valmistelutehtäviin, joita ovat: selvitys ja toimeenpanosuunnitelma (kaikki kunnat), yhteistyösuunnitelma (kaupunkiseudut) sekä palveluiden turvaaminen (vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevat kunnat). (Kunta- ja palvelurakenneuudistus, kunnat toteuttavat uudistuksen 2007, 6.) Kaikki kunnat ovat antaneet mennessä valtioneuvostolle selvityksen kunnassa toteutettavista toimenpiteistä sekä suunnitelman uudistuksen toimeenpanosta. Selvityksestä ja toimeenpanosuunnitelmasta päätökset tekee kunnanvaltuusto. Selvityksessä on tultava ilmi muun muassa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon järjestäminen. Tavoitteena on, että perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvät sosiaalitoimen tehtävät hoitaa eräin poikkeuksin vähintään asukkaan kunta tai yhteistoiminta-alue. Jos kuntien yhdistymisessä syntyy valtionosuuksien menetyksiä, ne korvataan jatkossa viiden vuoden ajan täysimääräisesti. Niin ikään heikon taloudellisen aseman kuntien kiinnostavuutta liitoskumppaneina lisätään vuosina 2008 ja 2009 korottamalla perusosaa tällaisen kunnan osalta 100 eurolla asukasta kohden. Korotus on maksimissaan miljoona euroa. (Kunta- ja palvelurakenneuudistus, kunnat toteuttavat uudistuksen 2007, 2, 6, 7.) Asikkala, Hollola, Kärkölä, Hämeenkoski ja Padasjoki ovat perustaneet kuntien yhteisen sosiaali- ja terveyspalveluita järjestävän peruspalvelukeskus Oivan, joka huolehtii edellä mainittujen kuntien perustason sosiaali- ja terveyspalveluista lukuun ottamatta lasten päivähoidon palveluja, joista vastaavat kuntien sivistystoimet. Asikkalan kunnan hallitus on päättänyt olla osallistumatta yhden suuren kunnan perustamiseen tähtäävään suunnitteluun, mutta on jatkossakin mukana palvelurakenneyhteistyössä. (Valtuustoaloite koskien osallistumista kuntarakenneuudistuksen selvitystyöhön 2008.) Nähtäväksi jää millaiseksi tuleva kuntajako muodostuu ja miten kauan Asikkala pystyy pitäytymään liitosneuvottelujen ulkopuolella. Asikkalan kunta linjaa oman strategiansa seuraavasti: Asikkala on oman identiteettinsä säilyttävä, verkottuva ja menestyvä kunta osana kaupunkiseutua. Asikkala tunnetaan hyvistä palveluistaan, viihtyisistä asuinalueista, luonnosta ja monista tapahtumistaan.

22 22 Palvelutuotantorakenne vastaa väestörakennetta. Kuntalaiset huolehtivat itse terveydestään ja ennaltaehkäisy on toiminnan avainsana. Yksityiset palvelutarjoajat ja kolmas sektori ovat osa kunnallista palvelutarjontaa. Tärkeimmiksi asioiksi Asikkalan kunnan strategiassa mainitaan alijäämän kattaminen, kehittäminen sekä palvelutason parantaminen. (Asikkalan kunnan strategia ja toimenpideohjelma. 2007, 4.) 5.3 Seudullisen ja rovastikunnallisen yhteistyön kehittyminen Seurakuntarakenteen muutokset voidaan jakaa kahteen eri ryhmään riippuen siitä johtuvatko ne kuntaliitosten toteutumisesta vai seurakunnan sisäiseen toimivuuteen liittyvistä tekijöistä. Ensimmäisessä tapauksessa muutospaine tulee ulkopuolelta ja muutokset sanelee pakko. Jälkimmäisessä tapauksessa seurakunta on itse lähtenyt liikkeelle turvatakseen työvoiman riittävyyden, palveluiden laadun, taloudellisten syiden vuoksi tai keventääkseen hallintoa. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa etusijalla ovat hallintoon liittyvät kysymykset, seurakuntarakenteen uudistuksessa tavoitteiden tulisi nousta toiminnallisen ja hengellisen työn lähtökohdista. (Seurakuntarakenteet muutoksessa 2008, 8.) Päijät-Hämeen alueella toimii neljätoista itsenäistä seurakuntaa. Nämä seurakunnan jakaantuvat kolmen eri hiippakunnan alueelle. Tampereen hiippakuntaan kuuluvat Asikkalan, Hollolan, Kärkölän, Nastolan, Orimattilan ja Padasjoen seurakunnat sekä Lahden seurakuntayhtymä. Mikkelin hiippakuntaan kuuluvat Hartolan, Heinolan ja Sysmän seurakunnat. Artjärven seurakunta kuuluu Helsingin hiippakuntaan. Päijät- Hämeen seurakuntiin kuuluu yhteensä noin henkilöä. (Seurakuntarakenteet muutoksessa 2008, 12.) Päijät-Hämeen alueen seurakunnilla oli yhteistyötä kehittänyt projekti vuosina Projektin selvityskohteina olivat tukitoiminnot, seurakuntatoiminta ja yhteistyömallit. Pisimmälle edettiin yhteisen keskusrekisterin perustamisessa, joka aloitti toimintansa Seurakuntatoiminnan yhteistyö ei edennyt projektin osalta kovinkaan pitkälle. Tuolloin pohdinnoissa nousivat esille vapaapäivien sijaisuudet, työntekijävaihdot, rovastikunnallisen yhteistyön jatkuminen, tiedottamisen tärkeys ja työntekijöiden jaksamisen tukeminen. Tarkoituksena oli, että ryhmä olisi jatkanut

23 23 toimintaansa, mutta näin ei tapahtunut. Tukitoiminnoissa oli selvästi suurempi valmius yhteistyöhön kuin toiminnallisella puolella. (Seurakuntarakenteet muutoksessa 2008, 12) Päijät-Hämeen alueella sijaitsevien seurakuntien selkeimmät yhteistyöalueet ovat keskusrekisteritoiminta, hautaustoimi, viestintä ja tietojärjestelmäyhteistyö. Yhteisessä keskusrekisterissä ovat mukana Lahden seurakuntayhtymä ja kymmenen muuta alueen seurakuntaa. Viestinnän osalta yhteistyötä tehdään Radio Dein ja seurakuntalehti Kirkonseudun osalta. Radioyhteistyösopimuksessa ovat mukana Lahden seurakuntayhtymän lisäksi kahdeksan seurakuntaa ja lehdessä kolme seurakuntaa. Yhteisiä tietojärjestelmiä esimerkiksi talous- ja palkkahallinnon osalta tekevät Lahden seurakuntayhtymä ja yhdeksän seurakuntaa. (Seurakuntarakenteet muutoksessa 2008, 13.) 5.4 Seurakunnan painopistealueet Seurakunnan strategiaa 2015 Samassa veneessä muokattiin ja valmisteltiin useissa yhteisissä seminaareissa, joissa oli paikalla seurakunnan luottamushenkilöitä (valtuuston ja johtokuntien jäsenet) sekä työntekijöitä. Näissä kokoontumisissa nousivat esille erityisesti vapaaehtoistyöhön, viestintään ja kohtaamiseen sekä jumalanpalveluselämään liittyvät kysymykset. Vapaaehtoistyön kohdalla mietittiin vapaaehtoisille suunnattua tehtävätarjonnan kattavuutta ja mielekkyyttä sekä työn- ja vastuunjakoa. Vapaaehtoistyöntekijöille voisi tarjota erilaisia tehtävä ja kehittää myös uusia työmuotoja, esimerkiksi lastenhoitoa, saattopalvelua, erilaisten ryhmien ja piirien vetämistä sekä muita palvelutehtäviä. Seurakunnan työntekijöillä tulisi kuitenkin olla selkeästi koordinointi ja ohjausvastuu. Vapaaehtoisten tasa-arvoiseen kohteluun tulisi kiinnittää huomiota eli tarjota kaikille vapaaehtoistehtävissä toimiville mahdollisuus koulutukseen, virkistykseen, tukeen ja ohjaukseen sekä yhdenmukaistaa vapaaehtoisille aiheutuvien kulujen korvauskäytäntöjä. Kehittämisideana kokoontumisissa nousi esiin ehdotus vapaaehtoistyön ohjausryhmän perustamisesta, johon kuuluisi seurakunnan työntekijöitä, luottamushenkilöitä sekä vapaaehtoistehtävissä toimivia. Ohjausryhmän

24 24 tarkoituksena olisi sopia käytäntöjen yhdenmukaistamisesta sekä toiminnan koordinointi. Viestinnästä todettiin, että sekä ulkoista että sisäistä tiedottamista tulisi parantaa. Kaivattiin selkeämpää ja aikaisempaa tiedottamista seurakunnan valtuuston ja neuvoston päätöksistä sekä työmuotojen sisällä tapahtuvista muutoksista. Tietoa toivottiin myös valmisteluvaiheessa olevista asioista. Viestinnällä tarkoitetaan myös tasa-arvoista vuoropuhelua ja kohtaamista eri ryhmien välillä. Kaikessa kohtaamisessa tulisi välittyä aito kiinnostus toista ihmistä kohtaan, valmius sietää ristiriitoja ja erilaisia mielipiteitä. Ehdotuksena nousi tiedostusvastaavan nimeäminen sekä toisaalta pohtia avoimen kohtaamispaikan avaamista (esimerkiksi Maijan kammari voisi olla aamupäivisin auki kaikille, vapaaehtoisten pyörittämänä). Kirkon viestintästrategiassa todetaan, että kirkollisen viestinnän tulisi tukea yhteisöllisyyttä ja toteutua vuoropuhelun periaatteella. Vuoropuhelun kirkon viestintäkulttuurin tuntomerkkejä ovat: ihmisarvon kunnioittaminen, kuunteleminen ja kyseleminen, vuorovaikutuksellisuus, erilaisuuden arvostaminen, muutosvalmius, viestittämisen selkeys ja ymmärrettävyys sekä aloitteellisuus. (Vuoropuhelun kirkko 2004, 9.) Jumalanpalveluselämään liittyen ihmisillä on paljon erilaisia odotuksia ja tarpeita, joita kaikkia on vaikea ottaa huomioon yhdessä ja samassa jumalanpalveluksessa. Erillisjumalanpalvelukset puoltavat siis paikkaansa ja niitä voitaisiin kehittää lisää. Jumalanpalveluksiin kaivattiin myös enemmän välittömyyttä, elämää, iloa ja erilaisuuden hyväksymistä. Toisaalta todettiin myös, että mihinkään temppuiluun tai sirkushumuun ei ole tarvetta. Yhteisenä tarpeena nähtiin kuitenkin Pyhän kokeminen, rukoileminen ja yhteisöllisyyden vahvistuminen. Ehdotuksena nousi esille, että jumalanpalveluksiin sekä suunnitteluun että toteutukseen, voisi nykyistä enemmän osallistua seurakunnan eri työalat ja toisaalta myös alueen järjestöt. 5.5 Seurakunnan talous Asikkalan seurakunnalla on vakinaisia työntekijöitä 21, joista toiminnan puolella on 13: kolme pappia, kanttori, kaksi diakoniatyöntekijää, kaksi nuorisotyöntekijää, lähetys- ja perhetyön sihteeri, lapsityönohjaaja ja kolme lastenohjaajaa. Tukitoimissa työskentelee

25 25 kahdeksan henkilöä: talouspäällikkö, kaksi toimistovirkailijaa, kolme seurakuntamestaria ja kaksi emäntää. Kausiluonteisesti työtehtävissä on lisäksi kanttorin sijainen, kesäteologi, nuorisotyönohjaaja (kesä) sekä kaksi kausityöntekijää seurakuntamestarin ja emännän tehtävissä. Työntekijäresursseja ei tulla lähivuosina lisäämään. Henkilöstömenojen kasvu tulee myös lähivuosina olemaan verotulojen kasvua suurempaa. Kiinteistöjä seurakunnalla on useita: Asikkalan kirkko, Kalkkisten kirkko, Asikkalan siunauskappeli, Kalkkisten siunauskappeli, Kinismajan leirikeskus, Vääksyn seurakuntakeskus, Vesivehmaan rukoushuone, Kivirinteen kerhotila sekä Maijan kammari Vääksyssä. Toiminta vaatii ne tilat, joita tällä hetkellä seurakunnalla on. Kiinteistöjen vähentämisellä ei myöskään tavoitettaisi kovin tuntuvia säästöjä. Tulevia suuria investointeja strategian tekohetkellä oli Kinismajan leirikeskuksen laajentaminen sekä Asikkalan kirkon sisäkorjaus. Hautausmaata tarvitaan seuraavan kymmenen vuoden päästä lisää, neuvottelut lisämaan hankkimiseksi on aloitettu. Lisäksi on rakennettu uurna- ja muistolehto. Tunnustuksettomien hautausmaa sijaitsee Lahdessa. Vuonna 2006 seurakunnan veroprosentti oli 1,65 %, verokertymä , toimintatuotot , toimintakulut , toimintakate , ylijäämä ja taseen loppusumma (Seurakuntien talous. 2006, 47,116.) Edellisten vuosien kaikki investoinnit on hankittu omarahoitteisesti, seurakunnalla ei ole velkaa ja kassavaroja on riittävästi. Veroprosentin korottamiselle ei nähdä mahdollisuuksia, vaikka tulevaisuudessa onkin odotettavissa tuloksen muuttuvan alijäämäiseksi kohoavien toimintakulujen ja verotulojen kasvun hidastumisen vuoksi.

26 26 6 TOIMINTATUTKIMUS 6.1 Mitä on toimintatutkimus? Toimintatutkimuksella tarkoitetaan tutkimusstrategista lähestymistapaa, joka voi käyttää välineenään erilaisia tutkimusmenetelmiä. Tunnusomaista siinä on toiminnan ja tutkimuksen samanaikaisuus sekä pyrkimys saavuttaa välitöntä, käytännöllistä hyötyä tutkimuksesta. Päämääränä ei ole vain tutkiminen vaan toiminnan samanaikainen kehittäminen. (Heikkinen 2007, 196.) Toimintatutkimus etenee syklitäisesti suunnittelusta toimintaan ja toiminnan arvioinnista uuden suunnitelman tekemiseen. Tunnusomaista toimintatutkimukselle on, että se on osallistavaa eli yhteisön jäsenet osallistuvat aktiivisesti eri syklien vaiheisiin. (Coghlan, Brannick 2002, 11.) Toimintatutkimuksessa tuotetaan tietoa käytännön kehittämiseksi. Se kohdistuu erityisesti sosiaaliseen toimintaan, joka pohjautuu vuorovaikutukseen. Toimintatutkimus on yleensä ajallisesti rajattu tutkimus- ja kehittämisprojekti, jossa suunnitellaan ja kokeillaan uusia toimintatapoja. Toiminnan laajuuden mukaan toimintatutkimus voidaan jakaa viiteen analyysitasoon: yksilö, ryhmä, ryhmien väliset suhteet, organisaatio ja alueellinen verkosto. (Heikkinen 2007, ) Toimintatutkimus on tutkijan ja hänen sosiaalisen yhteisönsä välistä sosiaalista toimintaa, jossa tutkimuksellisena tavoitteena on toiminnan edellytysten kuvaamisen kautta toiminnan muuttaminen. (Kuusela 2005, 14.) Toimintatutkijalla on tutkimuskohteessaan samanaikaisesti kolmenlainen rooli, tutkijan rooli, ihmisen rooli ja muutostavoitteinen aktivoijan rooli. Tutkijan roolissa tutkija kerää tutkimusaineistoa osallistuvalla havainnoinnilla ja haastatteluilla ennen muutosta, muutosprosessin aikana ja sen jälkeen. Lisäksi tutkija on ihmisen roolissa sekä myös muuttajan roolissa. Hänen tulee olla tutkimuksen aikana muutostavoitteinen ja tutkimuskohdettaan ja sen jäseniä aktivoiva. Tutkijan rooliin kuuluvat välineet ovat tieteelliset teoriat, menetelmät ja metodit. Ihmisen rooliin kuuluva väline on tutkijan oma persoona. Tutkittavien antamat roolit ovat tutkimuskohtaisia. (Vilkka 2006, 76.)

27 27 Toimintatutkimuksen yksi suuntaus on kommunikatiivinen toimintatutkimus. Kommunikatiivinen toimintatutkimus, jota tämä työ edustaa, perustuu ajatukseen kommunikaatiosta eli vuorovaikutuksesta ja sen kehittymisestä edellytyksenä työorganisaatioiden muutokselle ja laajemmin työelämän innovaatioille. Oletuksena on, että ihmiset ovat valmiiksi ajattelevia ja viisaita, mutta hierarkkisten organisaatioiden toiminta itsessään ja niiden välinen liian vähäinen yhteistyö eivät anna riittävästi edellytyksiä käyttää työ- ja elämänkokemuksen mukanaan tuomaa järkeä. Muutoksen kohteena on organisaatioiden toiminta ja tavoitteena on toimintatutkimuksen avulla luoda uudenlaista vuorovaikutusta. (Kuula 1999, ) Strategian tekemisen aikana pyrittiin avoimeen dialogiin henkilöstön ja luottamushenkilöiden välillä ja näiden keskustelujen pohjalta luotiin vuoteen 2015 ulottuvia visioita. Tämänkaltaista työskentelytapaa on kehitetty varsinkin pohjoismaisessa toimintatutkimuksen suuntauksessa, jota kutsutaan demokraattisen dialogin menetelmäksi tai työkonferenssimenetelmäksi. (Heikkinen 2007, 18.) Työkonferenssien tavoitteena oli luoda avoin ja vuorovaikutuksellinen ilmapiiri, jotta yhteiseen visioon pääseminen oli mahdollista. Prosessin aikana tuotettiin myös tietoa yhteisön tarpeista ja organisaation kehittämiseen vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista. Seurakuntaorganisaatiossa tiedonkulku voi olla hidasta ja eri päättäjätasojen sekä työntekijöiden välinen vuorovaikutus työn tehokkaan hoitamisen kannalta puutteellista. Valtuusto ja neuvosto eivät välttämättä ole tekemisissä johtokuntien kanssa tai luottamushenkilöt työntekijöiden kanssa. Tästä syntyy väärinymmärryksiä ja turhautumista. Tässä hankkeessa pyrittiin lisäämään eri toimijatahojen yhteistyötä ja samalla lisätä yhteistä ymmärrystä siitä miksi organisaatio on olemassa, mihin asioihin se haluaa toiminnassaan keskittyä ja millaiseksi tulevaisuudessa kehittyä. Toimintatutkimus lähtee liikkeelle siitä, että tieteellisen tutkimuksen avulla voidaan tuottaa reflektiota yksilön, ryhmän tai organisaation tilanteesta, arvioida sitä ja miettiä mahdollisia vaihtoehtoja (Kuusela 2005, 69). Reflektio tarkoittaa oman tietoisuuden tarkastelua, tietoiseksi tulemista omasta tietoisuudesta. Kaikki tietoisuus ei ole kohdistettua, joten reflektio voi tuoda tietoiseksi sellaista tietoisuutta, joka aiemmin ei ollut kohdistetusti läsnä. Kuitenkin jos haluamme

28 28 tulla tietoiseksi omaa toimintaamme ohjaavista asioista ei vain oman itsen tarkastelu riitä, koska jokaisen omalla toiminnalla on ehtonsa myös työyhteisön ja koko yhteiskunnan sosiaalisessa rakenteessa. Ylläpidämme näitä rakenteita omalla jokapäiväisellä toiminnallamme, mutta niiden muuttaminen on näin ollen mahdollista nimenomaan oman toimintamme avulla. Tätä rakenteiden muuttamista helpottaa niiden tuntemus. (Moilanen 1999, ) Reflektiossa pyritään tulemaan tietoiseksi toiminnan itsestään selvistä päämääristä ja niistä tulkinta- ja toimintaskeemoista, joiden avulla toimintaa ohjataan. Toimintaan kohdistuva reflektio edellyttää toiminnan keskeyttämistä ja on oikeastaan mahdollista vasta toiminnan jälkeen. Toiminnan aikainen reflektio on intensiivistä kun taas toiminnan jälkeisessä reflektiossa etäännytään toimintatilanteesta, jolloin toimintaa ja sen situaatiota tarkastellaan ikään kuin ulkopuolisin silmin. (Moilanen 1999, 90, 103.) Jokaisella yhteisössä toimivalla on hyvä olla yli omien tehtävärajojensa menevää tietämystä siitä miten oma toiminta ja rooli nivoutuvat ja liittyvät työyhteisön kokonaisuuteen. Tuloksekas toiminta edellyttää siis vääjäämättä työsuoritusten yhteensovittamista ja työntekijöiden yhteistoimintaa ja yhteistoiminnan jouhevuus puolestaan edellyttää sitä, että työntekijöillä on oikea kuva oman toimintansa liittymisestä muiden työhön ja koko työyhteisön toimintaan. Valtaosa työyhteisön toiminnan tehottomuuksista, ongelmista ja epäonnistumisista syntyy yhteistyön ongelmista: tieto ei kulkenut, joku ei ottanut selvää, tavoiteltiin eri asioita, oli katkoksia siellä ja täällä. Yhteinen malli voi syntyä ja pysyä ajan tasalla vain ja ainoastaan keskinäisen vuorovaikutuksen kautta. (Nakari, Valtee 1995, )

29 Toimintatutkimus tässä opinnäytetyössä reflektointi suunnittelu havainnointi toteutus - 1. Verstas - Pienryhmät, - 2. Verstas - 3. Verstas Kuvio 3. Toimintatutkimuksen sykli Toimintatutkimus mielletään itsereflektiiviseksi kehäksi, jossa toiminta, sen havainnointi, reflektointi ja uudelleensuunnittelu seuraavat toisiaan. Toimintatutkimuksen sykli alkaa, kun tutkija suunnittelee ja toteuttaa uuden toimintatavan. Toimintaa havainnoidaan ja sitä reflektoidaan käytännön aikana sekä sen päätyttyä, ja saatujen kokemusten pohjalta suunnitellaan entistä parempi uusi toimintatapa. Toimintatutkimus on prosessi, jossa ymmärrys ja tulkinta lisääntyvät vähittäin. Sosiaalista toimintaa ei voi pysäyttää, vaan ilmiöt ovat jatkuvassa muutoksessa ja sosiaalisen maailman ymmärtäminen on prosessi sinänsä. (Heikkinen 2007, ) Strategiaa ja perustehtävää työstettiin syksyn 2007 ja kevään 2008 välisenä aikana työkonferensseissa, eli verstaissa. Strategian luomiseen pyrittiin toimintatutkimuksellista lähestymistapaa ja demokraattista dialogia käyttäen.

Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. tammikuu 2007

Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. tammikuu 2007 Läsnäolon yhteisö Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti tammikuu 2007 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinto Sarja C 2007:1 Miksi on puhuttava seurakuntien rakenteista

Lisätiedot

Tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä

Tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä YHDEKSÄN ON ENEMMÄN KUIN YKSI Tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä Anne Viljanen Opinnäytetyö 1.9.2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Loppuraportti ja seurakuntien lausunnot 2-94 rovastikuntien projekti SISÄLLYS

Päijät-Hämeen Loppuraportti ja seurakuntien lausunnot 2-94 rovastikuntien projekti SISÄLLYS Päijät-Hämeen Loppuraportti ja seurakuntien lausunnot 2-94 SISÄLLYS Johdanto... 4 1. Selvityksen tausta, tarve ja tavoitteet... 5 1.1. Hankkeen tausta ja tarve... 5 1.2. Yhteistyöprojektin tavoitteet...

Lisätiedot

YSTÄVYYTTÄ YLI ETNISTEN ESTEIDEN

YSTÄVYYTTÄ YLI ETNISTEN ESTEIDEN YSTÄVYYTTÄ YLI ETNISTEN ESTEIDEN Tutkimus SPR:n maahanmuuttajien ystävävälityksen ja neuvonnan kehittämisestä Irene Hursti Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin Alppikadun yksikkö

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä

YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä Päivikki Kahranaho Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää

Lisätiedot

Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö DIAKONIATYÖ ASIAKASLÄHTÖISEMPÄNÄ UUDELLE VUOSITUHANNELLE Tutkimus Jalasjärven seurakunnan 57-61-vuotiaiden odotuksista diakonia- ja yhteiskunnallisesta työstä Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

SUURTEN UNELMIEN SEURAKUNTA. Majakka-seurakuntalaisten kokemuksia yhteisönsä toimivuudesta

SUURTEN UNELMIEN SEURAKUNTA. Majakka-seurakuntalaisten kokemuksia yhteisönsä toimivuudesta 6 SUURTEN UNELMIEN SEURAKUNTA Majakka-seurakuntalaisten kokemuksia yhteisönsä toimivuudesta Saila Takku Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

MATKA. Toiminnallinen raamattupiiri Berliinin suomalaisessa seurakunnassa

MATKA. Toiminnallinen raamattupiiri Berliinin suomalaisessa seurakunnassa MATKA Toiminnallinen raamattupiiri Berliinin suomalaisessa seurakunnassa Vilja Hynninen ja Inkeri Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

MAHDOLLISIMMAN PALJON LAPSI- JA NUORISOTYÖTÄ -kyselytutkimus Kiimingin seurakuntaan muuttaneille

MAHDOLLISIMMAN PALJON LAPSI- JA NUORISOTYÖTÄ -kyselytutkimus Kiimingin seurakuntaan muuttaneille MAHDOLLISIMMAN PALJON LAPSI- JA NUORISOTYÖTÄ -kyselytutkimus Kiimingin seurakuntaan muuttaneille Riina Kallio Mirva Tuohino Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yksikkö Diakoninen

Lisätiedot

SISÄLTÖ SAATTEEKSI 1. STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

SISÄLTÖ SAATTEEKSI 1. STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT MEIDÄNSEURAKUNTA Haapajärven seurakunnan strategia vuoteen 2015 2 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 1. STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 1.1. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 1.2. Suomen evankelis-luterilaisen

Lisätiedot

Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus

Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus Kaisa Haavisto Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän rakenneselvitys 2011 Paavo Haapakoski Silvo Similä 17.10.2011 2/23 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN RAKENNESELVITYS 2011 1. Tehtäväksianto Yhteinen kirkkoneuvosto päätti

Lisätiedot

JOHTAJUUS SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSISSA

JOHTAJUUS SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSISSA Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 1/2008 JOHTAJUUS SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSISSA Johtajuus sosiaalialan osaamiskeskuksissa OPINNÄYTETYÖ PAULIINA PIETILÄINEN JOHTAJUUS

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA Paula Vartiainen DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

Lisätiedot

LAATUA SYNTYY VAIN TEKEMÄLLÄ -

LAATUA SYNTYY VAIN TEKEMÄLLÄ - LAATUA SYNTYY VAIN TEKEMÄLLÄ - Toimintakäsikirja kokoaa muutokset Peruspalvelukeskus Oivan kotihoidossa ja palveluasumisessa Anne Niemi Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia- ammattikorkeakoulu, Diak - Etelä,

Lisätiedot

Annukka Marjala TYÖVUOROSUUNNITTELUN MALLIN KEHITTÄMINEN KOLMIVUOROTYÖHÖN SALLAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLA

Annukka Marjala TYÖVUOROSUUNNITTELUN MALLIN KEHITTÄMINEN KOLMIVUOROTYÖHÖN SALLAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLA Annukka Marjala TYÖVUOROSUUNNITTELUN MALLIN KEHITTÄMINEN KOLMIVUOROTYÖHÖN SALLAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLA TYÖVUOROSUUNNITTELUN MALLIN KEHITTÄMINEN KOLMIVUOROTYÖHÖN SALLAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLA

Lisätiedot

Diakonian tutkimus. Journal for the Study of Diaconia. Abstracts 3. Pääkirjoitus. Artikkelit. Kirjoitukset. Kirjallisuus

Diakonian tutkimus. Journal for the Study of Diaconia. Abstracts 3. Pääkirjoitus. Artikkelit. Kirjoitukset. Kirjallisuus Diakonian tutkimus Journal for the Study of Diaconia 1 2012 Abstracts 3 Pääkirjoitus Artikkelit Kirjoitukset S i s ä l l y s Heikki Hiilamo & Anne Birgitta Pessi Kapulan vaihto...5 Päivi Thitz Seurakuntalaisen

Lisätiedot

PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ

PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Yhdyskuntatieteiden laitos PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ Kunnallispolitiikka Pro gradu -tutkielma Kesäkuu 2007 Ohjaaja: Arto Haveri Noora Lindfors TAMPEREEN YLIOPISTO Yhdyskuntatieteiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkohallituksen esitys X/2014 kirkolliskokoukselle Asianro 2012-00195 Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kirkon paikallistason

Lisätiedot

Kuinka tärkee määkin oon ollu monille perheille ja toisaalta kuinka tärkee toi kokemus on ollu mulle

Kuinka tärkee määkin oon ollu monille perheille ja toisaalta kuinka tärkee toi kokemus on ollu mulle Kuinka tärkee määkin oon ollu monille perheille ja toisaalta kuinka tärkee toi kokemus on ollu mulle MLL:n lastenhoitotoiminta nuoren hoitajan näkökulmasta Tarja Stankowski Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin

Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin Mari Kanniainen Oulun yliopisto Pro Gradu 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tutkimusasetelma... 4 2 ORGANISAATIOVIESTINTÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA...

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaajaksi

Tulevaisuuden osaajaksi VISIO Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa Manka & Marjut Mäenpää Tulevaisuuden osaajaksi 1 Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA

PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA Anja Heinonen & Sari Heiskanen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Pedagogiikan johtaminen koulutuksen vaikuttavuus Espoossa.

Pedagogiikan johtaminen koulutuksen vaikuttavuus Espoossa. Eerika Lehtolammi Pedagogiikan johtaminen koulutuksen vaikuttavuus Espoossa. Päivähoitoyksiköiden johtajien kokemuksia. Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi ylempi AMK Hyvinvointi ja toimintakyky Opinnäytetyö

Lisätiedot