Uuden Kouvolan strategian ja organisaation valmistelu. KOUVOLAN SIIRTYMÄVAIHEEN STRATEGIALUONNOS Yhdistymistyöryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uuden Kouvolan strategian ja organisaation valmistelu. KOUVOLAN SIIRTYMÄVAIHEEN STRATEGIALUONNOS Yhdistymistyöryhmä 9.4.2008"

Transkriptio

1 Uuden Kouvolan strategian ja organisaation valmistelu KOUVOLAN SIIRTYMÄVAIHEEN STRATEGIALUONNOS Yhdistymistyöryhmä

2 Taustaa siirtymäkauden strategian valmistelulle Yhdistymisen strategiset tavoitteet (hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa):.alueen kilpailukyvyn, vetovoiman ja huomioarvon lisääminen elinvoiman turvaamiseksi;.väestön elinehtojen ja palveluiden turvaaminen;.elinkeinorakenteen monipuolistaminen; 4.Kuntatalouden tasapainottaminen; ja 5.Hallinnon rakenteiden kehittäminen. 6.Tämän lisäksi uuden kunnan perustamisella vahvistetaan demokraattista päätöksentekoa palauttamalla kunnallista päätösvaltaa eri yhteistyöorganisaatioista kuntalaisille tilivelvolliselle valtuustolle. Strategian valmistelu: o Järjestelytoimikunnan käsittely, yhdistymistyöryhmän valmistelutyö ja toimialatyöryhmien kommentointi Sivu

3 Kouvola009 siirtymäkauden strategia Rivakka valmistelutyö, kyseessä siirtymäkauden strategia. = Pohja ja selkänoja uuden valtuuston tarkennuksille. Valmis viitekehys (Balanced Scorecard) jatkuvasti ja säännöllisesti tehtävälle strategian tarkentamiselle, päivittämiselle, viestinnälle toteuttamiselle. =Strateginen johtaminen uudessa Kouvolassa. Tällä hetkellä strategiassa ja sen seurantamittareissa eritasoisia eri aikavälin tavoitteita, koska puhutaan siirtymäkauden strategiasta. o Osa todennäköisesti kestäviä koko seuraavan valtuustokauden, osa kohdistuu kaupungin valmistelun etenemiseen Sivu

4 Strategiaperustan ja strategian lyhyet käsitemäärittelyt Toiminta-ajatus = yhteinen näkemys organisaatiosta, sen toiminnasta ja perustehtävässä. Visio = Kouvolan tahtotila. Millainen Kouvola haluaa olla v. 06? Strateginen päämäärä: Ilmaiseen muutoksen suunnan, varsinaisen maalin. Kriittinen menestystekijä : Ilmaisee asian, jossa on ehdottomasti onnistuttava päämäärien toteuttamiseksi. Mittari: mittari tai arviointikriteeri, jolla todetaan kriittisen menestystekijän Tulosmittari = Onko asetettu tavoite saavutettu? (tulokset, suoritteet) Ohjausmittari = Kuljetaanko oikeaan suuntaan, onko tehty oikeat valinnat? Käynnistysmittari: Onko kyetty reagoimaan/lähtemään liikkeelle? Arviointikriteeri voi olla ominaisuus, tunnusluku, toimenpide, strateginen hanke Sivu 4

5 Uuden Kouvolan tasapainotetun strategian näkökulmat ja strategiakokonaisuus (Balanced Scorecard) Strategiset päämäärät Henkilöstö ja johtaminen Kriittiset menestystekijät Mittarit / arviointikriteerit Asiakas, kuntalainen ja vaikuttavuus Kriittiset Strategiset menestystekijät päämäärät Mittarit / arviointikriteerit Rakenteet ja palveluprosessit Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit / arviointikriteerit Visio Toimintaajatus Strategiset päämäärät Elinvoimaisuus Kriittiset menestystekijät Mittarit / arviointikriteerit Talous Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit / arviointikriteerit Sivu 5

6 Toiminta-ajatus, slogan ja visio Toiminta-ajatus on työstetty järjestelysopimuksen strategisten tavoitteiden perustalta. Slogan on syntynyt uuden kunnan nimeämisen yhteydessä. Visio on muodostettu strategisten tavoitteiden perustalta siten, että se kuvaa uuden kunnan tavoitetilaa vuonna 06. Toiminta-ajatus: Kouvolan kaupungin perustehtävänä on luoda laadukas elinympäristö ja hyvät edellytykset asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen taloudelliselle, henkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille sekä osallisuuden vahvistumiselle. Slogan ja visio 06: Kouvola Kymijoen kaupunki Elinvoimainen osaajien ja monimuotoisen luonnon kaupunki, joka luo edellytykset turvalliseen ja terveelliseen elämään sekä luovaan yrittämiseen Sivu 6

7 Yhteenveto - uuden Kouvolan strategiset päämäärät TALOUS. TASAPAINOINEN KUNTATALOUS. VAHVISTUVA TULOPOHJA. PARANTUVA TUOTTAVUUS RAKENTEET JA PALVELUPROSESSIT 4. VAHVISTUVA KUNNALLINEN DEMOKRATIA 5. VAIKUTTAVA OMISTAJA- JA KONSERNIOHJAUS 6. TOIMIVA TILAAJAN SOPIMUSOHJAUSJÄRJESTELMÄ 7. TOIMIVA TUOTTAJAN SOPIMUSOHJAUSJÄRJESTELMÄ HENKILÖSTÖ JA JOHTAMINEN 8. INNOVATIIVINEN JA YHTENÄINEN ORGANISAATIOKULTTUURI 9. TOIMIVA JOHTAMINEN JA ESIMIESTOIMINTA 0. VETOVOIMAINEN TYÖNANTAJA JA UUDISTUMISKYKYINEN HENKILÖSTÖ ASIAKAS, KUNTALAINEN JA VAIKUTTAVUUS. TOIMIVAT, INNOVATIIVISET JA KEHITTYVÄT PALVELUT. TERVEET JA HYVINVOIVAT IHMISET. OSALLISTAVA YHTEISÖ ELINVOIMAISUUS 4. KILPAILUKYKYINEN JA VETOVOIMAINEN KAUPUNKI 5. TURVALLISET JA LAADUKKAAT ASUMISYMPÄRISTÖT 6. MONIPUOLINEN ELINKEINORAKENNE JA TYÖLLISYYSTASON NOSTAMINEN Sivu 7

8 TALOUS STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT MITTARIT JA TAVOITETASOT VASTUUT määritellään tarkemmin organisaation hahmottuessa. TASAPAINOINEN KUNTATALOUS Terve kuntatalous Vuosikate kattaa poistot ja korvausinvestoinnit 0 Lainat asukasta kohti suurten kaupunkien keskiarvon alapuolella (Lahti, Lappeenranta, Kotka, Hämeenlinna?) Omavaraisuusaste yli 60 % VAHVISTUVA TULOPOHJA Kilpailukykyinen veroprosentti ja maksupolitiikka Veropohjan vahvistumisen Veroprosentti vertailukaupunkien keskiarvoa alempi Maksupolitiikan tarkistaminen Onnistunut omistajapolitiikka ja sijoitustoiminta Omistajapolitiikan linjausten laatiminen. Kasvavien sijoitustuottojen PARANTUVA TUOTTAVUUS Palvelutuotannon tuottavuuden parantuminen Hyvien käytäntöjen toteuttaminen Henkilöstösäästöjen määrä eläköitymisen kautta Tuottavuusohjelmat laadittu 009 loppuun mennessä, 00-0, arvioinnin 0. Investointien ja tilojen käytön tuottavuuden parantuminen Tilojen uudelleenjärjestelyjen kautta investointitarpeet vähentyneet Tuottavuusohjelman mukainen tilojen myynti ja vuokraus Sivu 8

9 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT RAKENTEET JA PALVELUPROSESSIT MITTARIT JA TAVOITETASOT VASTUUT määritellään tarkemmin organisaation hahmottuessa. VAHVISTUVA KUNNALLINEN DEMOKRATIA Toimiva ja vaikuttava poliittinen johtaminen Poliittisten strategisten tavoitteiden kunnallisen päätösvallan palauttaminen yhteistyöorganisaatioista valtuustolle Luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon selkeä toimivalta- ja vastuujako valta ja vastuusuhteet määritelty johtosäännöissä pelisäännöt kirjattu valtuustosopimukseen VAIKUTTAVA OMISTAJA- JA KONSERNI- OHJAUS Osakkuusyhteisöjen tehokas ohjaus Omistajastrategia hyväksytty ja käytössä Selkeät tulostavoitteet asetettu sekä seurannan vastuutus ja aikataulutus toteutettu Vaikuttava konserniohjaus selkeä konsernin ohjeistus toteutettu ja toiminnassa TOIMIVA TILAAJAN SOPIMUS- OHJAUS- JÄRJESTELMÄ Tilaajaroolin omaksuminen ja tilaajaosaaminen Asiakastarpeiden tunnistaminen ja kokonaisprosessin hallinta Toimijoiden rooleista johtuvien ongelmien määrä ja laatu Asiakas- ja kuntalaistyytyväisyysmittaukset Toimiva sopimusjohtaminen sekä palvelutason määrittäminen ja arviointi Tilaajan tuotteistuksen toteuttaminen Sisäisten ja ulkoisten palvelusopimuksien pitävyys Laatujärjestelmän luominen tilaamista ja tuottamista varten 4 Laskentajärjestelmän toimivuus 4 TOIMIVA TUOTTAJAN SOPIMUS- OHJAUS- JÄRJESTELMÄ Tuottajaroolin omaksuminen ja toimivuus Tilaajan ja asiakkaan tarpeiden tunnistaminen Toimijoiden rooleista johtuvien ongelmien määrä ja laatu Asiakas- ja kuntalaistyytyväisyysmittaukset Jatkuva tuotekehitys ja palveluprosessien parantaminen Palvelusopimusten mukainen toiminta Palvelusopimusten lukumäärän kehitys Laskentajärjestelmän toimivuus mittaukset Onnistunut palvelujen tuotteistus ja hinnoittelu Ydin- ja tukiprosessikuvausten toteuttaminen Tuotteistettujen palvelujen osuus kaikista toimialan palveluista Sivu 9

10 HENKILÖSTÖ JA JOHTAMINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT MITTARIT JA TAVOITETASOT VASTUUT määritellään tarkemmin organisaation hahmottuessa. INNOVATIIVINEN JA YHTENÄINEN ORGANISAATIO- KULTTUURI Onnistunut organisaatiokulttuureiden yhteensovittaminen Innovatiivinen organisaatiokulttuuri Henkilöstö- ja muutosjohtamisvalmennuksen Työilmapiiritutkimukset Kysely organisaatiokulttuurin tilasta ja vertausmittaus Hyvien käytäntöjen käyttöönotto Hyvien käytäntöjen toteuttamisohjelman TOIMIVA JOHTAMINEN JA ESIMIESTOIMINTA Vaikuttava muutosjohtaminen Onnistunut esimiesvalmennus Henkilöstön työtyytyväisyysmittaus Tulostavoitteiden Esimiesvalmennukseen osallistuminen Henkilöstön työtyytyväisyysmittaus Osaava ja kannustava henkilöstöjohtaminen Kehityskeskustelujen toimivuus ja kattavuus Henkilöstön työtyytyväisyysmittaus VETOVOIMAINEN TYÖNANTAJA JA UUDISTUMIS- KYKYINEN HENKILÖSTÖ Innovatiivinen ja suunnitelmallinen henkilöstön osaamisen kehittäminen Henkilöstöresurssien tehokas käyttö ja henkilöstön riittävä saatavuus Osaamistarpeiden tunnistamisen ja oppimista tukevien käytäntöjen luomisen Osaamiskartoituksen mukaisen koulutuksen Ura- ja tehtäväkiertojärjestelmän luominen Työvoimatarpeen ennakoinnin onnistuminen ja rekrytoinnin kehittäminen Hakijamäärän kehittyminen/työpaikka Hallitun eläköitymisprosessin Työhyvinvoinnin edistäminen Työtapaturmat Työilmapiirimittaukset Sairauspoissaolojen määrä 4 Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamsen onnistuminen - työilmapiirikysely 5 Varhaisen tuen mallin 6Tyky-toiminnan toteutumisen onnistuminen Kannustavat ja kilpailukykyiset palkitsemisjärjestelmät Palkka- ja palkitsemisvertailut Kannustavien palkitsemisjärjestelmien kehittämisen onnistuminen Sivu 0

11 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ASIAKAS, KUNTALAINEN JA VAIKUTTAVUUS MITTARIT JA TAVOITETASOT VASTUUT määritellään tarkemmin organisaation hahmottuessa. KEHITTYVÄT PALVELUT Palvelujen hyvä saatavuus ja saavutettavuus Palvelukriteeristön luominen Vuosittaisessa hyvinvointikatsauksessa esitettävä kehitys Asiakaskyselyt Asiakaspalautteiden hyödyntäminen kehittämisessä Asiakaskyselyt Innovatiivisten toimintamallien ja hyvien käytäntöjen hyödyntäminen palveluntuotannossa Hyvien käytäntöjen benchmarkingin TERVEET JA HYVINVOIVAT IHMISET Ennaltaehkäisevä toiminta kaikissa palveluissa Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin arviointimittareiden kehittäminen ja käyttöönotto Hyvinvointi sisäistetty päätöksenteossa ja toiminnassa Hyvinvointipoliittisen ohjelman laatiminen ja toteuttaminen OSALLISTAVA YHTEISÖ Osallistumisen varmistaminen ja toimintamuotojen kehittäminen Asiakaspalautteiden määrä Uusien osallistumismuotojen käyttöönoton Kaupungin sähköisten palvelujen toimivuus 4 Teknologian ja internetin hyödyntäminen 4 Paikallisen identiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistuminen Kylä- ja kaupunginosayhdistysten tilaisuuksien ja osallistujien määrä Kolmannen sektorin toimijoiden määrä Sivu

12 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ELINVOIMAISUUS JA KILPAILUKYKY (/) MITTARIT JA TAVOITETASOT VASTUUT määritellään tarkemmin organisaation hahmottuessa. KILPAILUKYKYINEN JA VETOVOIMAINEN KAUPUNKI Väestönkehityksen kääntäminen kasvuun Maankäytön, asumisen ja liikenteen toimiva kokonaisuus Positiivinen väestökehitys Strategisen yleiskaavan laatiminen Vahva edunvalvonta alueen kehittämisessä valtion rahoituspanostusten kasvu valtion virastojen ja laitosten sijoittuminen Toimiva ja vaikuttava markkinointi asukkaille ja yrityksille sekä imagon vahvistaminen Viestintäsuunnitelman toteuttaminen imagotutkimuksen tulosten paraneminen Matkailun ja vapaa-ajan asutuksen edistäminen Matkailijoiden määrän seuranta Vapaa-ajan kaavoituksen kehitys Kilpailukykyiset kunnalliset ja yksityiset vetovoimapalvelut (kulttuuri, liikunta jne) Vetovoimapalvelujen määrä ja laadukkuus Asiakaspalautteet Vahvistuva osaamisperusta ja osaavan työvoiman saannin varmistaminen Valmistuvien sijoittuminen työhön alueella Korkeakouluista valmistuvien määrä Opiskelijapaikkojen määrä TURVALLISET JA LAADUKKAAT ASUMIS- YMPÄRISTÖT Yhdyskuntarakenteen tuottavuuden parantaminen Yhdyskuntatekniikan kustannukset / uusi asunto (vertailu edellisten vuosien toteumaan, laadun huomiointi ympäristöindikaattoreitten kautta) Terveelliset asumisympäristöt Terveys- ja ympäristöindikaattorien seuranta ja päivitys Asumista tukevan infran toimivuus Asukastyytyväisyysmittaus Ilmastonmuutoksen hallintaan panostaminen Energiasopimusten tekeminen Turvallinen kunta statuksen laajentaminen ulottamaan koko uuteen kaupunkiin. Ohjelman laajentuminen koskemaan koko uuden kunnan aluetta Sivu

13 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ELINVOIMAISUUS JA KILPAILUKYKY (/) MITTARIT JA TAVOITETASOT VASTUUT määritellään tarkemmin organisaation hahmottuessa. MONIPUOLINEN ELINKEINO- RAKENNE JA TYÖLLISYYSTASON NOSTAMINEN Yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja elinkeinopalvelut Monipuoliset rahoitusmahdollisuudet (ohjelmat, rakennemuutostuet, yritykset) Uusien työpaikkojen synty ja mahdollistaminen sekä innostava elinkeinoilmapiiri Työvoiman saatavuuden parantaminen Aktiivinen verkostojen kokoaminen ja hallinta Tarkoituksenmukainen yritystonttien tarjonta Rakennemuutosohjelman Elinkeinostrategian laatiminen ja toteuttaminen Palvelujen tehokkuuden ja laadun seuranta ja arviointi 4 Maapoliittisen ohjelman laatiminen ja toteuttaminen Rahoitusvaihtoehdot, laatu ja Työpaikkojen nettomuutos ja yritysten nettomuutos Työllisyys- ja työttömyysasteen kehitys Elinkeinoilmapiirimittaukset ja arviointi Työikäisen väestön määrä Verkostojen toimivuus ja tuloksellisuus Yritystonttien saatavuus Sivu

UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015

UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 Hämeenlinnan kaupunginhallituksen 2.2.2009 päätöksellä käynnistettiin kuntaliitoksen kautta maantieteellisesti laajentuneen ja organisaatioltaan uudistuneen Hämeenlinnan kaupunkitason

Lisätiedot

Sisältö. Uusi Kouvola 2009 viestintästrategia 30.10.2008

Sisältö. Uusi Kouvola 2009 viestintästrategia 30.10.2008 Uusi Kouvola 2009 viestintästrategia 30.10.2008 exclusive affiliate of Burson-Marsteller Sisältö Lähtökohdat Tavoitteet Kouvolan ydinviestit Viestinnän linjaukset Kohderyhmät ja keskeiset maineenhallinnan

Lisätiedot

Parempien palvelujen koti

Parempien palvelujen koti Parempien palvelujen koti Pirkkalan kuntastrategia 2014 2018 1 Sisältö 1. Pirkkalan strategian rakenne 3 2. Pirkkalan lähtökohdat strategiasuunnittelulle 4 3. Pirkkalan kunnan strategiaa tukevat arvot

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29

Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29 Käsittely: Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29 2 Sisältö 1. Keskeisiä käsitteitä... 3 2. Toimintaympäristö... 4 3. Strategiakartta... 5 4. Hailuoto luokseen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 KH 30.11.2009 KV 12.12.2009 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT Haukipudas osa Oulun seutua Haukiputaan kunta on Oulun seudun toiseksi suurin kunta. Seutukunnan muut

Lisätiedot

Nivalan kaupunkistrategia

Nivalan kaupunkistrategia Nivalan kaupunkistrategia Strategialuonnos 18.6 ohjausryhmä 16.09.2013 kaupunginhallitus 10.1.2014 Page 1 Visio 2020 Nivalan kaupunki on itsenäinen kasvava, yhteistyökykyinen, turvallinen ja hyvien palvelujen

Lisätiedot

LIMINKA. Ketterä kasvattajakunta Oulun seudulla

LIMINKA. Ketterä kasvattajakunta Oulun seudulla LIMINKA Ketterä kasvattajakunta Oulun seudulla 1 Toimintaympäristö Muuttuva toimintaympäristö haastaa kunnan muuttumaan ja kehittymään jatkuvasti. Toimintaympäristön muutoksien ennakointi korostuu tulevaisuudessa.

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 Valtuuston hyväksymä 23.1.2006 ( 3) LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 1 Lopen kunnan strategian päivittäminen Johtoryhmä 5.9., 29.9., 24.10. ja 21.11.2005 Valtuusto 12. - 13.10.2005 Toimialatyöskentely : Hallinto

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2006. Taloussuunnitelma 2007 2008. Kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto 2.11.2005

TALOUSARVIO 2006. Taloussuunnitelma 2007 2008. Kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto 2.11.2005 TALOUSARVIO 2006 Taloussuunnitelma 2007 2008 Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 2.11.2005 2.11.2005 1 TALOUSARVIO 2006 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Lohjan kaupunki, suunnittelu ja tutkimustoiminta

Lisätiedot

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen 1 KAUPUNGINHALLITUS ASIAKKAAT Hyvin toimivat peruspalvelut Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten analysointi ja kehittämistoimenpiteiden toteutus Kehittämistoimenpiteistä

Lisätiedot

Valtuustokauden 2013 2016 strategia

Valtuustokauden 2013 2016 strategia Valtuustokauden 2013 2016 strategia KV 17.6.2013 Sisältö Valtuustokauden 2013 2016 strategia... 3 Valtuustokauden strategian laadinta... 4 Vantaalainen strategiatyön malli... 4 Valtuustokauden strategian

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2012

Välitilinpäätös I 2012 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2012 1.1. - 31.7.2012 KH 17.9.2012 Yleiset

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Valtuusto 16.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2012-2014 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA...

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017 KANGASALAN KUNTA Sisällys Kunnanjohtajan katsaus... 1 Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen 2020... 2 Talousarvion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

1. PIRKKALAN STRATEGIAN RAKENNE... 3 2. PIRKKALAN LÄHTÖKOHDAT STRATEGIASUUNNITTELULLE... 4 3. PIRKKALAN KUNNAN STRATEGIAA TUKEVAT ARVOT...

1. PIRKKALAN STRATEGIAN RAKENNE... 3 2. PIRKKALAN LÄHTÖKOHDAT STRATEGIASUUNNITTELULLE... 4 3. PIRKKALAN KUNNAN STRATEGIAA TUKEVAT ARVOT... Pirkkalan kuntastrategia vuosille 2011-2015 PIRKKALAN KUNTASTRATEGIA VUOSILLE 2011-2015 Sisältö 1. PIRKKALAN STRATEGIAN RAKENNE... 3 2. PIRKKALAN LÄHTÖKOHDAT STRATEGIASUUNNITTELULLE... 4 3. PIRKKALAN KUNNAN

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 Kokkolan kaupunginvaltuusto 12.12.2011 112 SISÄLLYSLUETTELO Visio 2020: Kokkolassa parasta aikaa...1 Väestö ja työllisyys...2 Taloudellinen tilanne ja

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 "Eura on työtä ja toimeentuloa tarjoava, vetovoimainen Pyhäjärviseudun keskus" Kunnanhallitus 17.5.2010 Kunnanhallitus 7.6.2010 Kunnanhallitus 28.6.2010 Valtuustoseminaari

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakolain 9 :n mukainen hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen luonnos 14.12.

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakolain 9 :n mukainen hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen luonnos 14.12. 1 Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakolain 9 :n mukainen hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen luonnos 14.12.2007 2 1. Kuntien yhdistymisen toteuttaminen Tämä asiakirja on

Lisätiedot

Äänekosken kaupunkistrategia

Äänekosken kaupunkistrategia Äänekosken kaupunkistrategia 2014 2017 www.aanekoski.fi Maailman parhaat traktorit syntyvät Äänekoskella. Ja urheilussakin on ylletty aivan kärkipaikoille. Sisältö 1. Toimintaympäristön arviointia (syksy

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

Vaikuttavat hoito- ja palvelukäytännöt. (Soteltk) kanssa (Kulttuuri- ja kirjastoltk) Ennalta ehkäisevät toimintamallit terveyden

Vaikuttavat hoito- ja palvelukäytännöt. (Soteltk) kanssa (Kulttuuri- ja kirjastoltk) Ennalta ehkäisevät toimintamallit terveyden STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT HYVIN TOIMIVAT PERUSPALVELUT Terveyden ja hyvinvoinnin sekä itsenäisen suoriutumisen edistäminen Ennakoiva ja itsenäistä toimintakykyä ylläpitävä monipuolinen palvelujärjestelmä

Lisätiedot

NAKKILA 2012 STRATEGIA

NAKKILA 2012 STRATEGIA NAKKILA 2012 STRATEGIA TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT VISIO 2012 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT STRATEGISET PAINOPISTEALUEET KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT STRATEGISET KUMPPANUUDET PALVELUSTRATEGIAN

Lisätiedot