Sallan kuntastrategia 2015 Elinkelpoisten palvelualueiden kunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sallan kuntastrategia 2015 Elinkelpoisten palvelualueiden kunta"

Transkriptio

1 Sallan kuntastrategia 2015 Elinkelpoisten palvelualueiden kunta

2 Sallan kuntastrategia 2015 Sisällysluettelo: Perustiedot Sallasta...3 Johdanto Sallan kunnan strategiseen toimintaympäristöön...4 Kuntastrategian kehittämisohjelman tavoitteet Sallan kunnan strategiset haasteet...5 Kuntavisio ja keskeiset strategiset linjaukset...6 Sallan kunnan visio 2015 Toiminta-ajatus Menestystekijät Keskeiset strategiset linjaukset...7 Itsenäisen kunnan elinkelpoisuutta edistävät painopisteet...8 Matkailu...8 Kaivannaisteollisuus...10 Lähialueyhteistyö...10 Maa- ja metsätalous...11 Elinvoimaisten palvelualueiden kunta...12 Kunnallisten palveluiden järjestämisen periaate Keskitettyjen palveluiden periaate...14 Hajautettujen palveluiden periaate -palvelualuilla...14 kiertävät palvelut ja kutsupalvelut 14 Palvelualueiden toiminta-alue 14 Kunnan taloudellinen tilanne...16 Johtaminen ja johtamisjärjestelmä...16 Liitteet Venäjä 2

3 Perustiedot Sallasta Salla on viihtyisä, Barentsin väylän kansainvälinen kaupan ja kulttuurin kohtauspaikka joka sijaitsee Lapissa, EU:n itärajalla. Kunta on perustettu alunperin vuonna 1857 Kuolajärvi- nimisenä ja nimi muutettiin Sallaksi vuonna Sallan maisemat ja luonto, alkaen eteläosassa sijaitsevasta Oulangan kansallispuistosta muuttuen pohjoista kohti mentäessä vähitellen Tuntsan tunturimaastoksi, luovat erinomaiset puitteet eri virkistys- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksille. Kunnan elinkeinorakenne on vuosikymmenten saatossa muuttunut maatalousvaltaisesta palveluelinkeinoihin painottuvaksi. Palvelut työllistävät tällä hetkellä yli 75 % työssäkäyvästä väestöstä. Sallan pinta-ala on 5872 km2, josta maa-pinta-alaa 5730 km2 ja vesistöjä 142 km2. Sallan kunnassa on asukasta, jolloin asukastiheys oli 0,73 asukasta/km2. Asukkaat ovat jakaantuneet kuntakeskuksen ja sivukylien alueelle. Sallan kunnan rakennuskanta on pientalovaltaista. Salla on osa Itä- Lapin seutukuntaa ja sen naapurikuntia ovat Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Savukoski ja Kuusamo. Sallan kunnan palvelut ovat monipuoliset, tarjoten hyvinvointia ja huolenpitoa kaikille elämän vaiheille. Palveluiden keskus sijaitsee Sallan kirkonkylällä, mutta myös sivukylien asukkaat on huomioitu kunnan palveluverkostossa. Kunnan erityispiirteitä ovat huomattavan pitkät etäisyydet kunnan sisällä sekä väestön jakaantuminen hyvin tasaisesti koko kunnan alueelle. Pitkät etäisyydet asettavat palveluiden järjestämiselle monia muita kuntia haasteellisemman ympäristön. 3

4 Strategisen johtamisen ydinajatuksena on luoda tulevaisuuslähtöinen ja yhdessä hyväksytty toimintamalli, joka on sopusoinnussa toimintaympäristön oletetun kehityksen kanssa. Johdanto Sallan kunnan strategiseen toimintaympäristöön Kuntastrategian kehittämisohjelman tavoitteet: Nykyaikainen nopeasti muuttuva yhteiskunta asettaa uudenlaisia haasteita kuntaorganisaatioille. Jotta kunnan tuottamat palvelut vastaisivat kulloistakin tarvetta, tulee organisaation kyetä ennakoimaan tulevaa tilannetta, olla koko ajan tietoinen palveluiden kysynnän kehityksestä sekä kyetä kyseenalaistamaan olemassa olevien palveluiden toimivuus. Strateginen suunnittelu on keino ennakoida tulevaa palvelukysyntää. Parhaiten käsitys tarpeista ja puutteista saadaan organisaation sisäisen vuorovaikutuksen ja keskustelun kautta. Sallan kunnassa toteutettiin vuosina laaja kuntastrategian kehittämisohjelma. Kehittämisohjelman keskeisenä tehtävänä oli luoda Sallaan uusi kuntastrategia vuoden 2010 loppuun mennessä. Edellinen strategiakausi päättyi vuoden 2010 loppuun. Heti strategiaprosessin alussa toiminnalle asetettiin tavoitteet, joiden pohjalta kehittämistyö käynnistettiin. 1. Määrittää toiminnan suunta itsenäiselle Sallan kunnalle 2. Päivittää Sallan kunnan ja sen eri hallintokuntien sekä toimialojen strategiat 3. Luoda yhteinen tahtotila kunnan kehittämisestä virkamies johdon, luottamusorganisaation ja henkilöstön kesken 4. Valitun suunnan ja linjausten konkretisoiminen toimintasuunnitelmiksi Strategianprosessin ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin hallintokunnittain nykytila- sekä toimintaympäristöanalyysit, joiden avulla kartoitettiin muun muassa olemassa olevien toimintojen volyymiä, asia-kasryhmiä, asiakasryhmien tarpeita, toiminnan taloudellisuutta, toimintaympäristön rakennetta, luonnetta sekä kehitystä. Analyysien pohjalta pystyttiin hahmottamaan Sallan kunnan strategiset haasteet. Strategiatyön tasot Sallan kunnassa { Tavoiteltava toimintamalli Asiakasnäkökulma Organisoinnin ja sisäisten prosessien näkökulma Oppimisen ja kehittämisen näkökulma Taloudellinen näkökulma 4

5 Sallan kunnan strategiset haasteet Strateginen haaste Kunnan väestön ikärakenteen kehitys Vaikutus toimintaympäristössä Kunnan kokonaisväkiluku on laskenut. Nuorten sekä työikäisen väestön määrän lasku on tasaantunut, mutta ikääntyneiden osuus kasvaa edelleen. Väestörakenteen muutos siirtää palvelutarpeen painotuksia kunnan sisällä, josta seuraa tarve palveluiden uudelleen organisointiin ja kehittämiseen. Muutos johtaa kiinteistöjen käytön uudelleen suunnitteluun ja investointi-suunnitelmien tarkistamiseen. Väestöpohjan muutoksen aiheuttamia välittömiä vaikutuksia ovat mm. paikallisen ostovoiman heikkeneminen ja sen vaikutukset yksityiselle palvelusektorille sekä kunnan veropohjan kapeneminen. Toisaalta lisääntyvät matkailijamäärät tuovat tuloa alueen elinkeinoelämälle. Väestön sijoittuminen laajalle alalla kunnan sisällä Väestön sijoittuminen laajasti koko kunnan alueelle edellyttää suunnitelmallista toimintaa palveluiden järjestämissä. Pitkät etäisyydet lisäävät logististen ratkaisujen merkitystä asiakkaiden liikkumisessa sekä palveluiden saavutettavuudessa. Ikääntyneen väestön kotona-asumisen mahdollistaminen Yli puolet Sallan kunnan yli 75-vuotiaista asuu kuntakeskuksen ulkopuolel-la. Osa ikääntyneestä väestöstä ei kykene selviytymään arkiaskareistaan ilman ulkopuolista apua, joka lisää kysyntää kotipalveluiden saatavuudelle. Asumisen tukea tarvitsevien määrä tulee kasvamaan entisestään tulevaisuudessa, jolloin uusia toimintamalleja ja ratkaisuja palveluiden järjestämiseksi on löydettävä. Palveluiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös palvelutarpeen oletettu kehitys tulevaisuudessa, jotta ylimitoitetuilta investoinneilta vältytään. Elinkeinoelämän monipuolinen kehittäminen ja tukeminen Elinkeinoelämän painopistealueet: Alueen luontaiset elinkeinot: maatalous, poronhoito, metsätalous Energian tuotanto (bioenergia, turvetuotanto, tuulivoima) Matkailu Kaivosteollisuus Lähialueyhteistyö Palveluiden tuotanto yksityiselle sektorille Palveluiden ostaminen yksityiseltä sektorilta Ulkopuolisen ohjauksen vaikutusten ennakoiminen ja niihin sopeutumien Valtionosuuksien kehittyminen Terveydenhoitopiirien muodostaminen Valtion työpaikat (rajavartiolaitos, poliisi, metsäntutkimuslaitos jne.) 5

6 Kuva: Antti Kettunen Kuntavisio ja keskeiset strategiset linjaukset Sallan kunnan visio 2015 Sallan kunta on ennakkoluuloton, elinkelpoisten palvelualueiden kunta, joka edistää asukkaidensa hyvinvointia ja omaehtoista asumista sekä tukee paikallista yrittäjyyttä ja matkailijoiden viihtyvyyttä. Toiminta-ajatus Sallan kunnan olemassaolon tarkoitus on taata kuntalaisilleen edellytykset hyvään elämään. Hyvän elämän mahdollistamiseksi kuntalaisille tarjotaan laadukkaat peruspalvelut fyysisellä, henkisellä ja sosiaalisella tasolla. Tavoitteena on tarjota työtä, koulutusta ja terveyttä virikkeellisessä ja elinvoimaisessa ympäristössä. Kunta tarjoaa toimintaympäristön elinkeinoelämän tarpeisiin. Sallan kunta on myös sitoutunut tarjoamaan omalta osaltaan matkailijoille viihtyisän lomaympäristön Sallan upeissa maisemissa. Menestystekijät Sallan menestystekijät tulevaisuudessa ovat ystävälliset ja kunnassa viihtyvät ihmiset, kansainvälinen rajanylityspaikka, Lapin puhdas ja koskematon luonto, alueen muista keskuksista erottuva matkailu, kaivostoiminnan tuomat mahdollisuudet sekä ennakkoluuloton asenne palveluiden järjestämisessä. Kokonaisuutena Sallan kunnalla on hyvät mahdollisuudet kehittyä ja toimia itsenäisenä kuntana. 6

7 Keskeiset strategiset linjaukset Strateginen linjaus Sallan kunta on elinkelpoinen ja itsenäinen kunta Panostetaan omiin vahvuuksiin Toimenpiteet linjauksen toteuttamiseksi Tehdään rohkeita päätöksiä omien tavoitteiden mukaisesti Käytetään uudet mahdollisuudet tehokkaasti hyväksi Merkitys kunnalle ja kuntalaisille Päätösvalta kunnan asioista säilyy kunnalla Kuntalaisten palvelut voidaan turvata Kunnan palvelutarjontaa uudistetaan Kunta jaetaan elinkelpoisiin palvelualueisiin. Palvelualueita ovat kun-takeskus sisältäen Sallatunturin alueen, Pohjois-Sallan alue, Etelä-Sallan alue sekä Länsi-Sallan alue. Kunnan palvelutuotannossa keskitytään entistä enemmän ennaltaehkäisevään työhön Kunta luo edellytyksiä elinkeinoelämän kehittymiselle ja työllisyyden paranemiselle. Kunta tarjoaa erikoispalveluita yksityiselle sektorille ja ostaa mahdollisuuksien mukaan palveluita yksityiseltä sektorilta Kunnalliset palvelut määritellään palvelualueittain koko kunnan taloudelle kustannustehokkaalla tavalla. Kunta toimii koordinaattorina ja luo puitteet palveluiden järjestämiseksi. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden seurantaa tehostetaan. Tehokkaalla hyvinvoinnin ja terveyden seurannan avulla ehkäisevää toimintaa ja varhaista puuttumista voidaan kohdentaa oikein sinne missä tarve on suurin. Ennaltaehkäisevä työkulttuuri jalkautetaan kaikkiin työyksiköihin. Kuntaan perustetaan hyvinvointikeskus, jonka avulla kuntalaisen terveydentilaa ja hyvinvointia voidaan hoitaa kokonaisvaltaisesti. Kunta panostaa jatkossakin vahvasti matkailuun, lähialueyhteistyöhön, maaseutuelinkeinoihin ja kaivannaisteollisuuteen Kunnallisia sekä yksityisiä palveluita kehitetään yhteistyössä yritysten, yhdistysten ja muiden verkostotoimijoiden kanssa. Kunta säilyy asuttuna ja vireänä Kunnallisilla palveluilla edesautetaan kuntalaisten mahdollisuutta omaehtoiseen kotona-asumiseen Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveydentila paranee. Kunnan tuottamien palveluiden kustannukset pienenevät, samalla kun palvelun laatu paranee. Palvelutarjonnan ja kysynnän kohdentaminen ennaltaehkäisevään työhön. Kuntalaisten työllisyys paranee Kunnan veropohja säilyy vakaana Elinkeinojen kasvu mahdollistuu Palveluiden saatavuus paranee 7

8 Kuva: Antti Kettunen Itsenäisen kunnan elinkelpoisuutta edistävät painopisteet Matkailu Matkailu on yksi nopeimmin kasvavista elinkeinoista koko Lapissa. Sallatunturi ja koko Salla tarjoaa hyvät puitteet loman viettoon, erästelyyn, luontoaktiviteetteihin tai vaikka tunturiluonnosta nauttimiseen. Matkailijat ja vapaa-ajan viettäjät arvostavat erityisesti Sallan rauhallisuutta ja omaleimaisuutta. Sallan kunta on voimakkaasti mukana matkailussa ja sen kehittämisessä. Sallassa matkailuun on panostettu jo pitkään ja tulokset sekä matkailijavirroissa, että matkailutulossa on kehittynyt myönteisesti. Kunta on mm. omistajana rinneyhtiössä ja toimii vuokranantajana useissa matkailukiinteistöissä. Sallan kunta osallistuu myös matkailijoille tarjottaviin matkailunneuvontapalveluihin. Sallan imagomarkkinointi on toimivaa ja Salla Erämaassa brändi erottuu ja jää matkailijoiden mieleen. Sallan kunta pyrkii saamaan jatkossakin hallinnoitavaksi matkailun kehittämishankkeita. Matkailun kokonaisvaltaista kehittämistä tehdään yhteistyössä yritysten kanssa. 8

9 Kuva: Antti Kettunen Kuva:Matkalle Sallaan Ry Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kannattaa se vähentää menoja! Terveyden edistämisen säästöt tapahtuvat tulevaisuudessa, kun taas kustannukset joudutaan maksamaan heti. Yleisesti ymmärretään, että ongelman estäminen tulee halvemmaksi kuin tapahtuneen vaurion korjaaminen. (Kurenniemi, M. Stakes). 9

10 Kuva: Antti Kettunen Kaivannaisteollisuus Kaivannaisteollisuuden luomat mahdollisuudet ovat selkeitä tulevaisuuden menestystekijöitä Sallan kunnalle. Lapin alueella on potentiaalisia mahdollisuuksia uusiin kaivoksiin. Kaivosten taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä alueen elinvoimai-suuden turvaamisessa. Erityisesti Soklin kaivoshankkeella olisi toteutuessaan merkittäviä taloudellisilta vaikutuksia Sallan kunnalle, kuntalaisille ja alueella toimivalle elinkeinoelämälle. Kaivostoiminnan edellytysten kehittämiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä kuntien, valtion, muiden viranomaisten, rahoittajatahojen ja yrittäjien kesken. Sallan kunta pyrkii huomioimaan riittävän aikaisin Soklin avaamiseen liittyvät asiakokonaisuudet, mahdollisimman suuren taloudellisen ja toiminnallisen hyödyn saavuttamiseksi. Perusasioiden, kuten tiestön, teollisuustonttien, työvoiman saatavuuden ja koulutuksen suunnittelua jatketaan. Lähialueyhteistyö Sallan kansainvälisen rajanylityspaikan toiminta on vakiintunut ja ylittäjämäärät ovat avaamisen jälkeen kasvaneet vuosittain. Vuosittainen ylitysmäärä ylitti henkilön rajan ensimmäisen kerran vuonna Sallan kunnan elinkeinoelämän näkökulmasta rajan avautuminen ja kasvaneet ylittäjämäärät ovat tarkoittaneet lisääntynyttä venäläisten asiakkaiden määrää paikallisissa kauppa-, palvelu- ja majoitusliikkeissä. Ylittäjämäärien edelleen kasvaessa sekä Venäjän puolen ostovoiman samanaikaisesti noustessa, tulee rajan ylittävä kaupankäynti olemaan tulevaisuudessa entistä merkittävämpää. Kuolan alueen noin miljoonan asukkaan paikallisväestö muodostaa erittäin potentiaalisen markkinaalueen Sallan liike-elämälle. Sallan kunta panostaa lähialueyhteistyöhön, pyrkien vähentämään rajanylitysbyrokratiaa, tehostamaan työvoiman liikkuvuutta, luomaan uusia kontakteja suomalaisten sekä venäläisten elinkeinonharjoittajien kesken ja luomaan yhteishankkein elinvoimaan molemmin puolin rajaa. Koulutusyhteistyötä venäläisten oppilaitosten kanssa tullaan jatkamaan rajakoulu ja rajalukiotoimintana. 10

11 Elinkeinoelämän painopisteet ja niitä tukevat toiminnot Matkailu Kaivannaisteollisuus Lähialueyhteistyö Maa-ja metsätalous Elinkeinojen kehittämisen painopisteet Kehityskohteet ja toteutettavat suunnitelmat: Sallatunturin kehittämissuunnitelma 2020 Kaivostoimintaa tukevat hankekokonaisuudet Kuntakeskusken ja palvelualueiden kunnalliset sekä yksityiset palvelut Kylien elinvoiman kehittäminen Logistiset palvelut Maa- ja metsätalous Maa- ja metsätalous ovat Sallan kunnan alueella merkittävä tulonlähde. Ne toimivat myös tukijalkana monelle pienelle yritykselle tai matkailun palvelulle. Sallassa maaseutuelinkeinojen neuvonnalla ja kehittämisellä tuetaan kylien yleisiä elinoloja ja siellä tapahtuvaa elinkeinotoimintaa luomalla uusia toimeentulomahdollisuuksia yrityksille. Neuvonnan ja kehittämisen tavoitteena on tukea jo olemassa olevia toimijoita sekä uusia alalle tulijoita. Elinkeinoja tukevat toiminnot ja hankkeet Elinkeinoja tukevat peruspalvelut Maatilojen määrä on kuitenkin vähentynyt huolestuttavasti Sallassa viimevuosien aikana. Suurin syy tilojen määrän laskuun on sukupolvenvaihdosten vähäinen määrä. Sallan maaseutu on kuitenkin täynnä mahdollisuuksia toimia yrittäjänä. Kunnan tavoitteena on se, että yrittäjiksi aikovat kuntalaiset saavat mahdollisimman hyvän tuen kunnalta sekä muilta viranomaisilta ja rahoittajilta. Metsätalouden vaikutus alueen elinvoimaisuuteen on suuri. Huomattava osa alueen yritystoiminnasta on sidoksissa metsätalouteen joko suoraan tai välillisesti. Metsätalous on myös monelle kuntalaiselle tärkeä sivutulon lähde. Kokonaisuutena metsätalous toimintoineen on suurin yhteisöveron maksaja Sallan kunnassa. Alkutuotannon osalta Sallassa on valtavat potentiaalit. Raaka-aineet löytyvät pitkälti kunnan alueelta ja matkailutoiminta tukee hyvin alkutuotannon jatkojalosteiden markkinoita. 11 Kuva: Antti Kettunen

12 Kuva: Antti Kettunen Salla - Elinvoimaisten palvelualueiden kunta Kunnallisten palveluiden järjestämisen periaate Sallan kunnan väestö on jakaantunut koko kunnan alueelle, vain hieman alle puolet kuntalaisista asuu kuntakeskuksen alueella. Väestön sijoittuminen laajasti koko kunnan alueelle asettaa palvelutuotannolle aivan erityisiä haasteita. Yleinen kehitys Sallan kokoisissa kunnissa, on ollut palveluiden vahva keskittäminen kuntakeskuksen alueelle. Sallan kunnan tavoitteena on tarjota peruspalveluita myös kuntakeskuksen ulkopuolella. Näitä peruspalveluita ovat esimerkiksi erilaiset lähiterveydenhoidon ja kotihoidon palvelut, koulutukseen ja sivistykseen liittyvät palvelut, elinkeinoelämän palvelut sekä erilaiset tukipalvelut, kuten kiinteistönhoidon ja liikkumisen palvelut. Palvelut järjestetään siis osittain hajautetusti. Palveluiden hajauttamisen tavoitteena on mahdollistaa kaikenikäisen väestön asuminen koko kunnan alueella. Samalla palveluiden hajauttaminen on kunnalle kustannustehokasta. Kustannustehokkuutta syntyy kun palvelutarjonnan avulla voidaan vähentää tai siirtää esimerkiksi palveluasumisen tai laitoshoidon tarvetta ikääntyneellä väestöllä. Hajautettujen palveluiden järjestämissä otetaan huomioon kunnan kokonaistaloudellisuus siten, että kuntakeskuksen ulkopuolisille palvelualuille viedään sinne soveltuvat ja vähän kiinteää infraa tarvitsevat toiminnot. Kuntakeskuksessa tarjotaan peruspalveluiden lisäksi myös erikoistumista vaativia palveluita. 12

13 Ennaltaehkäisevät ja akuutit lähiterveys- ja sosiaali-palvelut Palvelutoimintaa tukevat hankkeet Palvelualuilla kiertävät palvelut Sivistys, koulutus, henkinen ja fyysinen uudistuminen Aktiivinen kuntalainen palveluiden keskiössä Elinvoiman kehittäminen, elinkeinoelämän ja toimeentulon palvelut, hallinnolliset palvelut Kutsupalvelut Perustukipalvelut, ruoka, kiinteistö, infra, logistiikka Keskitetyt palvelut Kuvio: Kuntalainen palveluiden keskiössä * * Uuden kuntastrategian myötä myös Sallan kunnan palvelujärjestelmää uudistetaan. Uudessa kuntastrategiassa painotetaan entistä enemmän ennaltaehkäisevien palveluiden tärkeyttä kuntalaisten kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa ja jokapäiväisessä elämässä. Sallan kunnan palvelutuotannon mallissa kuntalainen on asetettu keskiöön, ja palvelut rakennetaan kuntalaisten elämän ympärille siten, että tasapainoinen ja onnellinen elämän mahdollistuu. 13

14 Keskitettyjen palveluiden periaate Uudessa kuntastrategiassa keskitetyillä palveluilla tarkoitetaan kuntakeskuksessa järjestettäviä palveluita. Näitä palveluita ovat esimerkiksi hallinnolliset palvelut, palveluiden suunnittelu ja organisointi, hajautettujen palveluiden koordinointi, erikoistumista vaativat tai harvaan käytetyt palvelut, joita ei ole kustannustehokasta tai muutoin järkevää toteuttaa hajautetusti. Hajautettujen palveluiden periaate -palvelualueilla kiertävät palvelut ja kutsupalvelut Uuden kuntastrategian myötä Sallan kunta on jaettu neljään palvelualueeseen. Palvelualueita ovat Kuntakeskus, Pohjois-Salla, Länsi-Salla ja Etelä-Salla. Kullakin palvelualueella on tiettyjä erityispiirteitä, jotka vaikuttavat kyseisen alueen palveluiden järjestämiseen. Yleisenä periaatteena kuitenkin on, että kullakin palvelualueella on vähintään yksi kunnan ylläpitämä, fyysinen palvelupiste, joka toimii alueella tarjottavien palveluiden keskuksena. Elinkeinoelämän huomioiminen palvelutuotannossa Sallan kunta etsii aktiivisesti keinoja palveluiden järjestämiseksi siten, että se tukee paikallista yrittäjyyttä. Elinkeinoelämä huomioidaan muun muassa ostamalla kunnan järjestämisvastuulla olevia palveluita yksityiseltä sektorilta. Toisaalta kunta pyrkii tarjoamaan markkinoilta puuttuvia erikoispalveluita, mikäli niitä ei muutoin ole saatavilla. Palvelualueiden toiminta-alue Palvelutuotannon johtamisen helpottamiseksi kunta on jaettu palvelualueisiin. Palvelualueita ovat Kuntakeskus, Pohjois-Salla, Länsi-Salla ja Etelä-Salla. Palvelualuerajaukset eivät kuitenkaan estä kuntalaista käyttämästä kaikkien palvelualueiden palveluita. Fyysisen palvelupisteen lisäksi kaikilla palvelualuilla toimii kiertäviä palveluyksiköitä, kuten kotihoidon, kiinteistöhoidon, tiestön kunnossapidon ja ruokapalveluiden yksiköt. Näiden lisäksi palvelualueille tarjotaan kuntakeskuksesta käsin niin sanottu-ja kutsupalveluita, joilla tarkoitetaan esimerkiksi vaativimpia kiinteistönhoitoon tai rakentamiseen liittyviä palveluita ja kaavoitukseen tai maankäyttöön liittyviä palveluita. 14

15 Pohjois-Salla Länsi-Salla Kuntakeskus Etelä-Salla 15

16 Kunnan taloudellinen tilanne Johtaminen ja johtamisjärjestelmä Vahva kuntatalous on edellytys kunnan kehittämiselle ja sen strategisten tavoitteiden työstämiselle. Sallan kunnan taloudellinen tilanne on tällä hetkellä kohtalainen. Kuntatalouden tilaa voivat heikentää väkiluvun muutoksen sekä palveluiden kustannusten nousu. Valtionosuuksilla on suuri vaikutus Sallan kuntatalouteen. Peruspalvelujen rahoittamisen jälkeen kunnalla tulee olla riittävästi resursseja varsinaiseen kehittämistyöhön. Tämä työ on välttämätöntä uusien työpaikkojen luomiseksi ja paikkakunnan taloudellisen aktiviteetin nostamiseksi. Tämä johtaa lisääntyvien verotulojen ja valtionosuuksien kautta myös välillisesti kuntatalouden parempaan liikkumavaraan. Uusien palvelumallien kehittäminen edellyttää kunnan perinteisten hallintorajojen ylittämistä, avoimuutta ja uusien toimintatapojen ennakkoluulotonta arviointia. Uuden kuntastrategian myötä yhä useammat palvelut tullaan toteuttamaan hallintokuntarajat ylittävinä monipalveluina. Monipalveluperiaatteella pyritään palvelemaan kuntalaisia mahdollisimman hyvin. Strategian toteutumisen seuranta tapahtuu vuosittain koko kunnan tasolla kunnanvaltuuston taloussuunnittelun yhteydessä, sekä jokaisen hallintokunnan toimintasuunnitelmien laatimisen yhteydessä. Näin strategisia toimenpiteitä voidaan sopeuttaa kulloinkin vallitsevaan toimintaympäristöön 16

17 SALLAN KUNTA Postipolku Salla puh Fax

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

Mika Tenhunen Elinkeinokoordinaattori Sodankyläntie Pelkosenniemi

Mika Tenhunen Elinkeinokoordinaattori Sodankyläntie Pelkosenniemi Mika Tenhunen Elinkeinokoordinaattori Sodankyläntie 1 98500 Pelkosenniemi www.pelkosenniemi.fi ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN Kuntatason strategiat ja ohjaus www.pelkosenniemi.fi Elinkeinoelämän kehittäminen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Leader! http://leadersuomi.fi/

Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader Karhuseutu perustettu 1997 jäseniä yli 200 4 työntekijää toimisto Porissa hallitus 1+9 alueellinen edustus kolmikanta Ohjelmakausi 2007-2013 194 rahoitettua hanketta

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 Kuntastrategian tavoitteena on antaa tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja määrätietoinen pohja kaikelle kuntaorganisaatiossa tapahtuvalle päätöksenteolle, valmistelulle

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meän Ratekia 2016-2020 10 Aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia Strategian päivitys 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 24 1. Visio 2020 28

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Toholammin kuntastrategia 2016-2020

Toholammin kuntastrategia 2016-2020 Toholammin kuntastrategia 2016-2020 1. LÄHTÖKOHTA Lamppilaisen strategian tavoitteena on varmistaa itsenäisen kunnan elinkelpoisuus. Väestön ikääntyminen tulee vaikuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- Tahtotilana on, että Sonkajärvi on ihmisille ja yrityksille viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen asuin- ja toimintaympäristö.

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen. Vaikuttava organisaatio eri tasoisia prosesseja johtamalla

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen. Vaikuttava organisaatio eri tasoisia prosesseja johtamalla Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen Vaikuttava organisaatio eri tasoisia prosesseja johtamalla USO seminaari Kuntamarkkinat 14.10.2011 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen, Audiapro Oy USO-kuntien toteutunut

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys 1.2.2011 Anne Korhonen Toteutus etsittiin viitteitä Green Care -malliin soveltuvista palvelutarpeista palvelustrategiat, palvelutarve- ja väestöselvitykset,

Lisätiedot

Kirkkonummen kuntastrategia

Kirkkonummen kuntastrategia KIRDno-2017-952 Kirkkonummen kuntastrategia Tähän tarvittaessa otsikko 2018 2021 Kv 18.12.2017 91: Kirkkonummen kuntastrategia 2018 2021 Kirkkonummen arvot Rohkeus tarkoittaa meille ennakkoluulottomuutta

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 1 Toimintaympäristö 3 % koko maan väestöstä - väkiluku 180 848 (joulukuu 2015) - 75-v täyttäneitä 18209, 2030 ennuste 10 800 enemmän 30 % koko Suomen maapinta-alasta - maapinta-ala

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2 SIVISTYSTOIMEN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT vv. 2016- Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Hyvinvoivaa Pohjois-Karjalaa rakennetaan yhdessä. Maakuntajohtaja Pentti Hyttinen

Hyvinvoivaa Pohjois-Karjalaa rakennetaan yhdessä. Maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Hyvinvoivaa Pohjois-Karjalaa rakennetaan yhdessä Maakuntajohtaja Pentti Hyttinen 12.1.2012 Pohjois-Karjalan maakunta 165.865 asukasta 21.600 km 2 7,7 asukasta/km 2 14 kuntaa 300 km EU:n ulkorajaa maakuntakeskus

Lisätiedot

Ohittamaton Keminmaa elinvoimaa ja luonnetta

Ohittamaton Keminmaa elinvoimaa ja luonnetta Ohittamaton Keminmaa elinvoimaa ja luonnetta Strategian aikajänne on valtuustokausi + vuosi Keminmaan kunta 2018 Strategian osa-alueet: 1. Talouden oikaisuliike 2. Kuntarakenne ja sote uudistus 3. Kunnan

Lisätiedot

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 visiona Elinvoimainen Lapinlahti 2025 Khall 7.3.2011 Lapinlahti ja Varpaisjärvi 2010 Nykytilanteen vahvuudet Maantieteellinen sijainti. Hyvät julkiset palvelut ja niiden

Lisätiedot

Toimikuntien tehtävät

Toimikuntien tehtävät Toimikuntien tehtävät H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Yhdistymissopimuksen täsmentäminen (sopimuksen paalut + mahd. tarvittavat lisäpaalut) Yhdistymishallitus

Lisätiedot

Me teemme yhdessä Uutta Tuusulaa! Hyvinvointiseminaari Arto Lindberg

Me teemme yhdessä Uutta Tuusulaa! Hyvinvointiseminaari Arto Lindberg Me teemme yhdessä Uutta Tuusulaa! Hyvinvointiseminaari Arto Lindberg 3.10.2017 3. Tulevaisuuden kunnan kysymystä: Mistä tulemme? Missä olemme? Mihin haluamme mennä? Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017,

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

KYL TOIMII! palvelustrategia 2016KV 13.6.2011

KYL TOIMII! palvelustrategia 2016KV 13.6.2011 KYL TOIMII! 2016 palvelustrategia 2016KV 13.6.2011 Sisältö Tiivistelmä 3 1. Palvelustrategian tehtävä 4 2. Palvelustrategian arvot 5 3. Palveluvisio 2016 5 4. Palvelujen järjestäminen 6 5. Palvelujen järjestämisen

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Strategiakortit 2015

Strategiakortit 2015 Kh 13.1.2015 4 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin

Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin Urpo Laakkonen Harri Kivelä Elinkeinostrategiaseminaari 1 Johdattelevia kysymyksiä strategiaprosessiin Mitä tavoittelemme? Minkä haasteen edessä olemme? Mistä pitäisi

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Sipoon kunnan SOSTER osastostrategia 2025

Sipoon kunnan SOSTER osastostrategia 2025 Sipoon kunnan SOSTER osastostrategia 2025 8.12.2008 Sisältö 1. Toimintaympäristön ja kasvun vaatimat muutokset 2. Sipoo 2025 yhteinen tavoite 3. SOSTER strategian päämäärä 4. Strategiaperusta, arvot 5.

Lisätiedot

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 Rantasalmen elinkeino-ohjelma 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Kärkitoimialat Maa- ja metsätalous, matkailu, metalli, mekaaninen puunjalostus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Elinvoimainen Ylivieska 2021

Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021- kaupunkistrategia Ylivieskan kaupunkistrategia perustuu Ylivieskan asemaan alueensa kasvavana keskuksena. Kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTASTRATEGIA Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.x.2013

SULKAVAN KUNTASTRATEGIA Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.x.2013 SULKAVAN KUNTASTRATEGIA 2020 Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.x.2013 1 Sulkavan missio Sulkavan missio on edistää asukkaidensa hyvinvointia. 2 Sulkavan visio 2020 Sulkava, Saimaan soutupitäjä - asumiseen

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Kuntavaalit Paikallisin eväin kohti menestyvää kuntaa

Kuntavaalit Paikallisin eväin kohti menestyvää kuntaa Kuntavaalit 2017 Paikallisin eväin kohti menestyvää kuntaa Luodaan uusi kunta! #paikalliseteväät Työllisyys Sinä kaupunki- ja kuntapäättäjänä olet keskeisessä asemassa ja aivan uudenlaisessa roolissa.

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 Lappi kasvavat elinkeinot Matkailu ja palvelut o Matkailukeskuksia: Levi, Luosto, Olos, Pallas, Pyhä,

Lisätiedot

Maaseutupolitiikka Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö

Maaseutupolitiikka Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikka Suomessa Maa- ja metsätalousministeriö Lähes puolet suomalaisista asuu maaseudulla Lähes puolet väestöstä asuu maaseudulla. Suomi on myös hyvin harvaan asuttu maa. Asukastiheys on keskimäärin

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

UNELMISTA NUUKAILEMATTA.

UNELMISTA NUUKAILEMATTA. UNELMISTA NUUKAILEMATTA. Viisaan euron kunta Kun nuukuus tarkoittaa järkeviä toimintatapoja, kestävää kehitystä ja kuntalaisten eduista huolehtimista silloin Laihialla ollaan nuukia. Laihialaiset ovat

Lisätiedot

Nyt kokeilemaan! Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto

Nyt kokeilemaan! Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto Nyt kokeilemaan! Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto 1 Kuntaliiton strategia Perustehtävä TEEMME KUNTIEN KANSSA KUNTALAISILLE KESTÄVÄÄ TULEVAISUUTTA. Kuntaliitto vaikuttaa paikallisten ja

Lisätiedot

Havaintoja palvelutarpeista Lapin alueella

Havaintoja palvelutarpeista Lapin alueella Havaintoja palvelutarpeista Lapin alueella Lapin sote -mallin maakuntaseminaari 18-19.2.2014 Sari Kujala Palvelujohtaja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Motto päivän teemaan Sisältö Jos on käytettävissä oikeaa

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät

Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät 1 55000 Elinkeinorakenne on muuttunut: Uudet työpaikat

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika Kainuun kuntarakenneselvitys Paikka Aika Vahvuudet Mikä on Kainuun merkittävin vahvuus tällä hetkellä? Luonnonvarojen hyödyntäminen. Metsät, puhdas luonto ja kaivosteollisuus nähdään Kainuun merkittävimpinä

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS 21.11.2013 Lapin pääkaupunki ja Joulupukin virallinen kotikaupunki 21.11.2013 Matkailufaktoja

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

LAPPI SOPIMUS. Kertausta kertaukset perään Ylläs

LAPPI SOPIMUS. Kertausta kertaukset perään Ylläs LAPPI SOPIMUS Kertausta kertaukset perään Ylläs 8.9.2014 LAPPI-SOPIMUS TOTEUTTAA LAPIN MAAKUNTASTRATEGIAA 2040 Lappi sopimukseen on yhdistetty kaksi maakunnallista suunnitteluasiakirjaa www.lapinliitto.fi/lappisopimus

Lisätiedot

Kuntalaisten tarpeiden arviointi

Kuntalaisten tarpeiden arviointi Kuntalaisten tarpeiden arviointi Sähköinen hyvinvointikertomus tutuksi Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Se on tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan kaupungin. Strategiatyöryhmän väliraportti

Länsi-Turunmaan kaupungin. Strategiatyöryhmän väliraportti Länsi-Turunmaan kaupungin strategiatyö Strategiatyöryhmän väliraportti Strategia Kuvaus siitä, miten valtuusto haluaa kaupunkia kehitettävän Luo tulevaisuudenkuvan ja osoittaa tavan sen saavuttamiseksi

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI Toimintaympäristön analyysi muodostaa kuntastrategian lähtökohdan. Valmisteluun osallistuneet tunnistivat kuntaorganisaation sisäiset vahvuudet

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA. Toimialakohtaiset tavoitteet

KUUSAMON LUONNONVAROJEN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA. Toimialakohtaiset tavoitteet KUUSAMON LUONNONVAROJEN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Toimialakohtaiset tavoitteet Kehittämistavoitteiden muodostaminen Toimialakatsaukset historia nykytilanne kehitystrendit ja ennusteet sekä tulevaisuutta

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmä Laatija: Aleksi Saukkoriipi Prosessi Selvitys aloitettu lokakuussa Päättynyt maaliskuussa Seuraavaksi alkaa huomautusaika kuntalaisille 30 päivää (huhtikuussa)

Lisätiedot

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma RIL Liikennesuunnittelun kehittyminen Helsingissä 25.9.2014 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Liikennejärjestelmällä on ensisijassa palvelutehtävä Kyse on ennen kaikkea

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSHANKE, SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Yleisötilaisuus Tervola Jari Laitakari Kalle Reinikainen

SUHANGON KAIVOSHANKE, SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Yleisötilaisuus Tervola Jari Laitakari Kalle Reinikainen SUHANGON KAIVOSHANKE, SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Yleisötilaisuus Tervola 20.5.2013 Jari Laitakari Kalle Reinikainen YVA-MENETTELYN TARKASTELUALUE COPYRIGHT PÖYRY 14.3.2013 NYKYTILA MAISEMA-ALUEET,

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 1 9,6,2 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQDVXNDVWD 675$7(*,$ 1RSHDVXXQQLWHOPDOOLQHQNDVYXXXGLVWXPLQHQMDNHKLW\VMRWND WRWHXWHWDDQLQQRYDWLLYLVHVWLYHUNRVWRLWXPLVHQDYXOOD 7$92,77((7 ƒ

Lisätiedot