Sallan kuntastrategia 2015 Elinkelpoisten palvelualueiden kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sallan kuntastrategia 2015 Elinkelpoisten palvelualueiden kunta"

Transkriptio

1 Sallan kuntastrategia 2015 Elinkelpoisten palvelualueiden kunta

2 Sallan kuntastrategia 2015 Sisällysluettelo: Perustiedot Sallasta...3 Johdanto Sallan kunnan strategiseen toimintaympäristöön...4 Kuntastrategian kehittämisohjelman tavoitteet Sallan kunnan strategiset haasteet...5 Kuntavisio ja keskeiset strategiset linjaukset...6 Sallan kunnan visio 2015 Toiminta-ajatus Menestystekijät Keskeiset strategiset linjaukset...7 Itsenäisen kunnan elinkelpoisuutta edistävät painopisteet...8 Matkailu...8 Kaivannaisteollisuus...10 Lähialueyhteistyö...10 Maa- ja metsätalous...11 Elinvoimaisten palvelualueiden kunta...12 Kunnallisten palveluiden järjestämisen periaate Keskitettyjen palveluiden periaate...14 Hajautettujen palveluiden periaate -palvelualuilla...14 kiertävät palvelut ja kutsupalvelut 14 Palvelualueiden toiminta-alue 14 Kunnan taloudellinen tilanne...16 Johtaminen ja johtamisjärjestelmä...16 Liitteet Venäjä 2

3 Perustiedot Sallasta Salla on viihtyisä, Barentsin väylän kansainvälinen kaupan ja kulttuurin kohtauspaikka joka sijaitsee Lapissa, EU:n itärajalla. Kunta on perustettu alunperin vuonna 1857 Kuolajärvi- nimisenä ja nimi muutettiin Sallaksi vuonna Sallan maisemat ja luonto, alkaen eteläosassa sijaitsevasta Oulangan kansallispuistosta muuttuen pohjoista kohti mentäessä vähitellen Tuntsan tunturimaastoksi, luovat erinomaiset puitteet eri virkistys- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksille. Kunnan elinkeinorakenne on vuosikymmenten saatossa muuttunut maatalousvaltaisesta palveluelinkeinoihin painottuvaksi. Palvelut työllistävät tällä hetkellä yli 75 % työssäkäyvästä väestöstä. Sallan pinta-ala on 5872 km2, josta maa-pinta-alaa 5730 km2 ja vesistöjä 142 km2. Sallan kunnassa on asukasta, jolloin asukastiheys oli 0,73 asukasta/km2. Asukkaat ovat jakaantuneet kuntakeskuksen ja sivukylien alueelle. Sallan kunnan rakennuskanta on pientalovaltaista. Salla on osa Itä- Lapin seutukuntaa ja sen naapurikuntia ovat Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Savukoski ja Kuusamo. Sallan kunnan palvelut ovat monipuoliset, tarjoten hyvinvointia ja huolenpitoa kaikille elämän vaiheille. Palveluiden keskus sijaitsee Sallan kirkonkylällä, mutta myös sivukylien asukkaat on huomioitu kunnan palveluverkostossa. Kunnan erityispiirteitä ovat huomattavan pitkät etäisyydet kunnan sisällä sekä väestön jakaantuminen hyvin tasaisesti koko kunnan alueelle. Pitkät etäisyydet asettavat palveluiden järjestämiselle monia muita kuntia haasteellisemman ympäristön. 3

4 Strategisen johtamisen ydinajatuksena on luoda tulevaisuuslähtöinen ja yhdessä hyväksytty toimintamalli, joka on sopusoinnussa toimintaympäristön oletetun kehityksen kanssa. Johdanto Sallan kunnan strategiseen toimintaympäristöön Kuntastrategian kehittämisohjelman tavoitteet: Nykyaikainen nopeasti muuttuva yhteiskunta asettaa uudenlaisia haasteita kuntaorganisaatioille. Jotta kunnan tuottamat palvelut vastaisivat kulloistakin tarvetta, tulee organisaation kyetä ennakoimaan tulevaa tilannetta, olla koko ajan tietoinen palveluiden kysynnän kehityksestä sekä kyetä kyseenalaistamaan olemassa olevien palveluiden toimivuus. Strateginen suunnittelu on keino ennakoida tulevaa palvelukysyntää. Parhaiten käsitys tarpeista ja puutteista saadaan organisaation sisäisen vuorovaikutuksen ja keskustelun kautta. Sallan kunnassa toteutettiin vuosina laaja kuntastrategian kehittämisohjelma. Kehittämisohjelman keskeisenä tehtävänä oli luoda Sallaan uusi kuntastrategia vuoden 2010 loppuun mennessä. Edellinen strategiakausi päättyi vuoden 2010 loppuun. Heti strategiaprosessin alussa toiminnalle asetettiin tavoitteet, joiden pohjalta kehittämistyö käynnistettiin. 1. Määrittää toiminnan suunta itsenäiselle Sallan kunnalle 2. Päivittää Sallan kunnan ja sen eri hallintokuntien sekä toimialojen strategiat 3. Luoda yhteinen tahtotila kunnan kehittämisestä virkamies johdon, luottamusorganisaation ja henkilöstön kesken 4. Valitun suunnan ja linjausten konkretisoiminen toimintasuunnitelmiksi Strategianprosessin ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin hallintokunnittain nykytila- sekä toimintaympäristöanalyysit, joiden avulla kartoitettiin muun muassa olemassa olevien toimintojen volyymiä, asia-kasryhmiä, asiakasryhmien tarpeita, toiminnan taloudellisuutta, toimintaympäristön rakennetta, luonnetta sekä kehitystä. Analyysien pohjalta pystyttiin hahmottamaan Sallan kunnan strategiset haasteet. Strategiatyön tasot Sallan kunnassa { Tavoiteltava toimintamalli Asiakasnäkökulma Organisoinnin ja sisäisten prosessien näkökulma Oppimisen ja kehittämisen näkökulma Taloudellinen näkökulma 4

5 Sallan kunnan strategiset haasteet Strateginen haaste Kunnan väestön ikärakenteen kehitys Vaikutus toimintaympäristössä Kunnan kokonaisväkiluku on laskenut. Nuorten sekä työikäisen väestön määrän lasku on tasaantunut, mutta ikääntyneiden osuus kasvaa edelleen. Väestörakenteen muutos siirtää palvelutarpeen painotuksia kunnan sisällä, josta seuraa tarve palveluiden uudelleen organisointiin ja kehittämiseen. Muutos johtaa kiinteistöjen käytön uudelleen suunnitteluun ja investointi-suunnitelmien tarkistamiseen. Väestöpohjan muutoksen aiheuttamia välittömiä vaikutuksia ovat mm. paikallisen ostovoiman heikkeneminen ja sen vaikutukset yksityiselle palvelusektorille sekä kunnan veropohjan kapeneminen. Toisaalta lisääntyvät matkailijamäärät tuovat tuloa alueen elinkeinoelämälle. Väestön sijoittuminen laajalle alalla kunnan sisällä Väestön sijoittuminen laajasti koko kunnan alueelle edellyttää suunnitelmallista toimintaa palveluiden järjestämissä. Pitkät etäisyydet lisäävät logististen ratkaisujen merkitystä asiakkaiden liikkumisessa sekä palveluiden saavutettavuudessa. Ikääntyneen väestön kotona-asumisen mahdollistaminen Yli puolet Sallan kunnan yli 75-vuotiaista asuu kuntakeskuksen ulkopuolel-la. Osa ikääntyneestä väestöstä ei kykene selviytymään arkiaskareistaan ilman ulkopuolista apua, joka lisää kysyntää kotipalveluiden saatavuudelle. Asumisen tukea tarvitsevien määrä tulee kasvamaan entisestään tulevaisuudessa, jolloin uusia toimintamalleja ja ratkaisuja palveluiden järjestämiseksi on löydettävä. Palveluiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös palvelutarpeen oletettu kehitys tulevaisuudessa, jotta ylimitoitetuilta investoinneilta vältytään. Elinkeinoelämän monipuolinen kehittäminen ja tukeminen Elinkeinoelämän painopistealueet: Alueen luontaiset elinkeinot: maatalous, poronhoito, metsätalous Energian tuotanto (bioenergia, turvetuotanto, tuulivoima) Matkailu Kaivosteollisuus Lähialueyhteistyö Palveluiden tuotanto yksityiselle sektorille Palveluiden ostaminen yksityiseltä sektorilta Ulkopuolisen ohjauksen vaikutusten ennakoiminen ja niihin sopeutumien Valtionosuuksien kehittyminen Terveydenhoitopiirien muodostaminen Valtion työpaikat (rajavartiolaitos, poliisi, metsäntutkimuslaitos jne.) 5

6 Kuva: Antti Kettunen Kuntavisio ja keskeiset strategiset linjaukset Sallan kunnan visio 2015 Sallan kunta on ennakkoluuloton, elinkelpoisten palvelualueiden kunta, joka edistää asukkaidensa hyvinvointia ja omaehtoista asumista sekä tukee paikallista yrittäjyyttä ja matkailijoiden viihtyvyyttä. Toiminta-ajatus Sallan kunnan olemassaolon tarkoitus on taata kuntalaisilleen edellytykset hyvään elämään. Hyvän elämän mahdollistamiseksi kuntalaisille tarjotaan laadukkaat peruspalvelut fyysisellä, henkisellä ja sosiaalisella tasolla. Tavoitteena on tarjota työtä, koulutusta ja terveyttä virikkeellisessä ja elinvoimaisessa ympäristössä. Kunta tarjoaa toimintaympäristön elinkeinoelämän tarpeisiin. Sallan kunta on myös sitoutunut tarjoamaan omalta osaltaan matkailijoille viihtyisän lomaympäristön Sallan upeissa maisemissa. Menestystekijät Sallan menestystekijät tulevaisuudessa ovat ystävälliset ja kunnassa viihtyvät ihmiset, kansainvälinen rajanylityspaikka, Lapin puhdas ja koskematon luonto, alueen muista keskuksista erottuva matkailu, kaivostoiminnan tuomat mahdollisuudet sekä ennakkoluuloton asenne palveluiden järjestämisessä. Kokonaisuutena Sallan kunnalla on hyvät mahdollisuudet kehittyä ja toimia itsenäisenä kuntana. 6

7 Keskeiset strategiset linjaukset Strateginen linjaus Sallan kunta on elinkelpoinen ja itsenäinen kunta Panostetaan omiin vahvuuksiin Toimenpiteet linjauksen toteuttamiseksi Tehdään rohkeita päätöksiä omien tavoitteiden mukaisesti Käytetään uudet mahdollisuudet tehokkaasti hyväksi Merkitys kunnalle ja kuntalaisille Päätösvalta kunnan asioista säilyy kunnalla Kuntalaisten palvelut voidaan turvata Kunnan palvelutarjontaa uudistetaan Kunta jaetaan elinkelpoisiin palvelualueisiin. Palvelualueita ovat kun-takeskus sisältäen Sallatunturin alueen, Pohjois-Sallan alue, Etelä-Sallan alue sekä Länsi-Sallan alue. Kunnan palvelutuotannossa keskitytään entistä enemmän ennaltaehkäisevään työhön Kunta luo edellytyksiä elinkeinoelämän kehittymiselle ja työllisyyden paranemiselle. Kunta tarjoaa erikoispalveluita yksityiselle sektorille ja ostaa mahdollisuuksien mukaan palveluita yksityiseltä sektorilta Kunnalliset palvelut määritellään palvelualueittain koko kunnan taloudelle kustannustehokkaalla tavalla. Kunta toimii koordinaattorina ja luo puitteet palveluiden järjestämiseksi. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden seurantaa tehostetaan. Tehokkaalla hyvinvoinnin ja terveyden seurannan avulla ehkäisevää toimintaa ja varhaista puuttumista voidaan kohdentaa oikein sinne missä tarve on suurin. Ennaltaehkäisevä työkulttuuri jalkautetaan kaikkiin työyksiköihin. Kuntaan perustetaan hyvinvointikeskus, jonka avulla kuntalaisen terveydentilaa ja hyvinvointia voidaan hoitaa kokonaisvaltaisesti. Kunta panostaa jatkossakin vahvasti matkailuun, lähialueyhteistyöhön, maaseutuelinkeinoihin ja kaivannaisteollisuuteen Kunnallisia sekä yksityisiä palveluita kehitetään yhteistyössä yritysten, yhdistysten ja muiden verkostotoimijoiden kanssa. Kunta säilyy asuttuna ja vireänä Kunnallisilla palveluilla edesautetaan kuntalaisten mahdollisuutta omaehtoiseen kotona-asumiseen Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveydentila paranee. Kunnan tuottamien palveluiden kustannukset pienenevät, samalla kun palvelun laatu paranee. Palvelutarjonnan ja kysynnän kohdentaminen ennaltaehkäisevään työhön. Kuntalaisten työllisyys paranee Kunnan veropohja säilyy vakaana Elinkeinojen kasvu mahdollistuu Palveluiden saatavuus paranee 7

8 Kuva: Antti Kettunen Itsenäisen kunnan elinkelpoisuutta edistävät painopisteet Matkailu Matkailu on yksi nopeimmin kasvavista elinkeinoista koko Lapissa. Sallatunturi ja koko Salla tarjoaa hyvät puitteet loman viettoon, erästelyyn, luontoaktiviteetteihin tai vaikka tunturiluonnosta nauttimiseen. Matkailijat ja vapaa-ajan viettäjät arvostavat erityisesti Sallan rauhallisuutta ja omaleimaisuutta. Sallan kunta on voimakkaasti mukana matkailussa ja sen kehittämisessä. Sallassa matkailuun on panostettu jo pitkään ja tulokset sekä matkailijavirroissa, että matkailutulossa on kehittynyt myönteisesti. Kunta on mm. omistajana rinneyhtiössä ja toimii vuokranantajana useissa matkailukiinteistöissä. Sallan kunta osallistuu myös matkailijoille tarjottaviin matkailunneuvontapalveluihin. Sallan imagomarkkinointi on toimivaa ja Salla Erämaassa brändi erottuu ja jää matkailijoiden mieleen. Sallan kunta pyrkii saamaan jatkossakin hallinnoitavaksi matkailun kehittämishankkeita. Matkailun kokonaisvaltaista kehittämistä tehdään yhteistyössä yritysten kanssa. 8

9 Kuva: Antti Kettunen Kuva:Matkalle Sallaan Ry Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kannattaa se vähentää menoja! Terveyden edistämisen säästöt tapahtuvat tulevaisuudessa, kun taas kustannukset joudutaan maksamaan heti. Yleisesti ymmärretään, että ongelman estäminen tulee halvemmaksi kuin tapahtuneen vaurion korjaaminen. (Kurenniemi, M. Stakes). 9

10 Kuva: Antti Kettunen Kaivannaisteollisuus Kaivannaisteollisuuden luomat mahdollisuudet ovat selkeitä tulevaisuuden menestystekijöitä Sallan kunnalle. Lapin alueella on potentiaalisia mahdollisuuksia uusiin kaivoksiin. Kaivosten taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä alueen elinvoimai-suuden turvaamisessa. Erityisesti Soklin kaivoshankkeella olisi toteutuessaan merkittäviä taloudellisilta vaikutuksia Sallan kunnalle, kuntalaisille ja alueella toimivalle elinkeinoelämälle. Kaivostoiminnan edellytysten kehittämiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä kuntien, valtion, muiden viranomaisten, rahoittajatahojen ja yrittäjien kesken. Sallan kunta pyrkii huomioimaan riittävän aikaisin Soklin avaamiseen liittyvät asiakokonaisuudet, mahdollisimman suuren taloudellisen ja toiminnallisen hyödyn saavuttamiseksi. Perusasioiden, kuten tiestön, teollisuustonttien, työvoiman saatavuuden ja koulutuksen suunnittelua jatketaan. Lähialueyhteistyö Sallan kansainvälisen rajanylityspaikan toiminta on vakiintunut ja ylittäjämäärät ovat avaamisen jälkeen kasvaneet vuosittain. Vuosittainen ylitysmäärä ylitti henkilön rajan ensimmäisen kerran vuonna Sallan kunnan elinkeinoelämän näkökulmasta rajan avautuminen ja kasvaneet ylittäjämäärät ovat tarkoittaneet lisääntynyttä venäläisten asiakkaiden määrää paikallisissa kauppa-, palvelu- ja majoitusliikkeissä. Ylittäjämäärien edelleen kasvaessa sekä Venäjän puolen ostovoiman samanaikaisesti noustessa, tulee rajan ylittävä kaupankäynti olemaan tulevaisuudessa entistä merkittävämpää. Kuolan alueen noin miljoonan asukkaan paikallisväestö muodostaa erittäin potentiaalisen markkinaalueen Sallan liike-elämälle. Sallan kunta panostaa lähialueyhteistyöhön, pyrkien vähentämään rajanylitysbyrokratiaa, tehostamaan työvoiman liikkuvuutta, luomaan uusia kontakteja suomalaisten sekä venäläisten elinkeinonharjoittajien kesken ja luomaan yhteishankkein elinvoimaan molemmin puolin rajaa. Koulutusyhteistyötä venäläisten oppilaitosten kanssa tullaan jatkamaan rajakoulu ja rajalukiotoimintana. 10

11 Elinkeinoelämän painopisteet ja niitä tukevat toiminnot Matkailu Kaivannaisteollisuus Lähialueyhteistyö Maa-ja metsätalous Elinkeinojen kehittämisen painopisteet Kehityskohteet ja toteutettavat suunnitelmat: Sallatunturin kehittämissuunnitelma 2020 Kaivostoimintaa tukevat hankekokonaisuudet Kuntakeskusken ja palvelualueiden kunnalliset sekä yksityiset palvelut Kylien elinvoiman kehittäminen Logistiset palvelut Maa- ja metsätalous Maa- ja metsätalous ovat Sallan kunnan alueella merkittävä tulonlähde. Ne toimivat myös tukijalkana monelle pienelle yritykselle tai matkailun palvelulle. Sallassa maaseutuelinkeinojen neuvonnalla ja kehittämisellä tuetaan kylien yleisiä elinoloja ja siellä tapahtuvaa elinkeinotoimintaa luomalla uusia toimeentulomahdollisuuksia yrityksille. Neuvonnan ja kehittämisen tavoitteena on tukea jo olemassa olevia toimijoita sekä uusia alalle tulijoita. Elinkeinoja tukevat toiminnot ja hankkeet Elinkeinoja tukevat peruspalvelut Maatilojen määrä on kuitenkin vähentynyt huolestuttavasti Sallassa viimevuosien aikana. Suurin syy tilojen määrän laskuun on sukupolvenvaihdosten vähäinen määrä. Sallan maaseutu on kuitenkin täynnä mahdollisuuksia toimia yrittäjänä. Kunnan tavoitteena on se, että yrittäjiksi aikovat kuntalaiset saavat mahdollisimman hyvän tuen kunnalta sekä muilta viranomaisilta ja rahoittajilta. Metsätalouden vaikutus alueen elinvoimaisuuteen on suuri. Huomattava osa alueen yritystoiminnasta on sidoksissa metsätalouteen joko suoraan tai välillisesti. Metsätalous on myös monelle kuntalaiselle tärkeä sivutulon lähde. Kokonaisuutena metsätalous toimintoineen on suurin yhteisöveron maksaja Sallan kunnassa. Alkutuotannon osalta Sallassa on valtavat potentiaalit. Raaka-aineet löytyvät pitkälti kunnan alueelta ja matkailutoiminta tukee hyvin alkutuotannon jatkojalosteiden markkinoita. 11 Kuva: Antti Kettunen

12 Kuva: Antti Kettunen Salla - Elinvoimaisten palvelualueiden kunta Kunnallisten palveluiden järjestämisen periaate Sallan kunnan väestö on jakaantunut koko kunnan alueelle, vain hieman alle puolet kuntalaisista asuu kuntakeskuksen alueella. Väestön sijoittuminen laajasti koko kunnan alueelle asettaa palvelutuotannolle aivan erityisiä haasteita. Yleinen kehitys Sallan kokoisissa kunnissa, on ollut palveluiden vahva keskittäminen kuntakeskuksen alueelle. Sallan kunnan tavoitteena on tarjota peruspalveluita myös kuntakeskuksen ulkopuolella. Näitä peruspalveluita ovat esimerkiksi erilaiset lähiterveydenhoidon ja kotihoidon palvelut, koulutukseen ja sivistykseen liittyvät palvelut, elinkeinoelämän palvelut sekä erilaiset tukipalvelut, kuten kiinteistönhoidon ja liikkumisen palvelut. Palvelut järjestetään siis osittain hajautetusti. Palveluiden hajauttamisen tavoitteena on mahdollistaa kaikenikäisen väestön asuminen koko kunnan alueella. Samalla palveluiden hajauttaminen on kunnalle kustannustehokasta. Kustannustehokkuutta syntyy kun palvelutarjonnan avulla voidaan vähentää tai siirtää esimerkiksi palveluasumisen tai laitoshoidon tarvetta ikääntyneellä väestöllä. Hajautettujen palveluiden järjestämissä otetaan huomioon kunnan kokonaistaloudellisuus siten, että kuntakeskuksen ulkopuolisille palvelualuille viedään sinne soveltuvat ja vähän kiinteää infraa tarvitsevat toiminnot. Kuntakeskuksessa tarjotaan peruspalveluiden lisäksi myös erikoistumista vaativia palveluita. 12

13 Ennaltaehkäisevät ja akuutit lähiterveys- ja sosiaali-palvelut Palvelutoimintaa tukevat hankkeet Palvelualuilla kiertävät palvelut Sivistys, koulutus, henkinen ja fyysinen uudistuminen Aktiivinen kuntalainen palveluiden keskiössä Elinvoiman kehittäminen, elinkeinoelämän ja toimeentulon palvelut, hallinnolliset palvelut Kutsupalvelut Perustukipalvelut, ruoka, kiinteistö, infra, logistiikka Keskitetyt palvelut Kuvio: Kuntalainen palveluiden keskiössä * * Uuden kuntastrategian myötä myös Sallan kunnan palvelujärjestelmää uudistetaan. Uudessa kuntastrategiassa painotetaan entistä enemmän ennaltaehkäisevien palveluiden tärkeyttä kuntalaisten kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa ja jokapäiväisessä elämässä. Sallan kunnan palvelutuotannon mallissa kuntalainen on asetettu keskiöön, ja palvelut rakennetaan kuntalaisten elämän ympärille siten, että tasapainoinen ja onnellinen elämän mahdollistuu. 13

14 Keskitettyjen palveluiden periaate Uudessa kuntastrategiassa keskitetyillä palveluilla tarkoitetaan kuntakeskuksessa järjestettäviä palveluita. Näitä palveluita ovat esimerkiksi hallinnolliset palvelut, palveluiden suunnittelu ja organisointi, hajautettujen palveluiden koordinointi, erikoistumista vaativat tai harvaan käytetyt palvelut, joita ei ole kustannustehokasta tai muutoin järkevää toteuttaa hajautetusti. Hajautettujen palveluiden periaate -palvelualueilla kiertävät palvelut ja kutsupalvelut Uuden kuntastrategian myötä Sallan kunta on jaettu neljään palvelualueeseen. Palvelualueita ovat Kuntakeskus, Pohjois-Salla, Länsi-Salla ja Etelä-Salla. Kullakin palvelualueella on tiettyjä erityispiirteitä, jotka vaikuttavat kyseisen alueen palveluiden järjestämiseen. Yleisenä periaatteena kuitenkin on, että kullakin palvelualueella on vähintään yksi kunnan ylläpitämä, fyysinen palvelupiste, joka toimii alueella tarjottavien palveluiden keskuksena. Elinkeinoelämän huomioiminen palvelutuotannossa Sallan kunta etsii aktiivisesti keinoja palveluiden järjestämiseksi siten, että se tukee paikallista yrittäjyyttä. Elinkeinoelämä huomioidaan muun muassa ostamalla kunnan järjestämisvastuulla olevia palveluita yksityiseltä sektorilta. Toisaalta kunta pyrkii tarjoamaan markkinoilta puuttuvia erikoispalveluita, mikäli niitä ei muutoin ole saatavilla. Palvelualueiden toiminta-alue Palvelutuotannon johtamisen helpottamiseksi kunta on jaettu palvelualueisiin. Palvelualueita ovat Kuntakeskus, Pohjois-Salla, Länsi-Salla ja Etelä-Salla. Palvelualuerajaukset eivät kuitenkaan estä kuntalaista käyttämästä kaikkien palvelualueiden palveluita. Fyysisen palvelupisteen lisäksi kaikilla palvelualuilla toimii kiertäviä palveluyksiköitä, kuten kotihoidon, kiinteistöhoidon, tiestön kunnossapidon ja ruokapalveluiden yksiköt. Näiden lisäksi palvelualueille tarjotaan kuntakeskuksesta käsin niin sanottu-ja kutsupalveluita, joilla tarkoitetaan esimerkiksi vaativimpia kiinteistönhoitoon tai rakentamiseen liittyviä palveluita ja kaavoitukseen tai maankäyttöön liittyviä palveluita. 14

15 Pohjois-Salla Länsi-Salla Kuntakeskus Etelä-Salla 15

16 Kunnan taloudellinen tilanne Johtaminen ja johtamisjärjestelmä Vahva kuntatalous on edellytys kunnan kehittämiselle ja sen strategisten tavoitteiden työstämiselle. Sallan kunnan taloudellinen tilanne on tällä hetkellä kohtalainen. Kuntatalouden tilaa voivat heikentää väkiluvun muutoksen sekä palveluiden kustannusten nousu. Valtionosuuksilla on suuri vaikutus Sallan kuntatalouteen. Peruspalvelujen rahoittamisen jälkeen kunnalla tulee olla riittävästi resursseja varsinaiseen kehittämistyöhön. Tämä työ on välttämätöntä uusien työpaikkojen luomiseksi ja paikkakunnan taloudellisen aktiviteetin nostamiseksi. Tämä johtaa lisääntyvien verotulojen ja valtionosuuksien kautta myös välillisesti kuntatalouden parempaan liikkumavaraan. Uusien palvelumallien kehittäminen edellyttää kunnan perinteisten hallintorajojen ylittämistä, avoimuutta ja uusien toimintatapojen ennakkoluulotonta arviointia. Uuden kuntastrategian myötä yhä useammat palvelut tullaan toteuttamaan hallintokuntarajat ylittävinä monipalveluina. Monipalveluperiaatteella pyritään palvelemaan kuntalaisia mahdollisimman hyvin. Strategian toteutumisen seuranta tapahtuu vuosittain koko kunnan tasolla kunnanvaltuuston taloussuunnittelun yhteydessä, sekä jokaisen hallintokunnan toimintasuunnitelmien laatimisen yhteydessä. Näin strategisia toimenpiteitä voidaan sopeuttaa kulloinkin vallitsevaan toimintaympäristöön 16

17 SALLAN KUNTA Postipolku Salla puh Fax

Sallan kunta Hyvinvointikertomus 2009

Sallan kunta Hyvinvointikertomus 2009 Sallan kunta Hyvinvointikertomus 2009 Sallan kunnan hyvinvointikertomus 2009 Hyvinvointivalmennushanke Sallan kunta Kirjoittaja: Joonas Hänninen Kannen kuva: Bart Braafhart 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 21.4.2008 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...1 ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Maaseutu on moninaista... 4 1.2 Suomen Harvaan asutun maaseudun toimenpideohjelman

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA. Talousarvio 2014

PUNKALAITUMEN KUNTA. Talousarvio 2014 PUNKALAITUMEN KUNTA Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 1 Sisällys 1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 2 Yleisperustelut... 4 3 Organisaatiorakenne... 9 4 Talousarvion laadinta ja sitovuus... 12 5 Kunnan

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Millainen on Sallan tulevaisuus?

Millainen on Sallan tulevaisuus? Millainen on Sallan tulevaisuus? Erityisesti epävarmoina aikoina tarvitaan suunnitelmia selviytymiseksi Viime aikoihin saakka maailma Sallan kunnankin ympärillä on ollut suhteellisen yksinkertainen, ja

Lisätiedot

Lempäälä luovaa, joustavaa palvelua ja monenlaisia mahdollisuuksia tarjoava ihmisen kokoinen kunta

Lempäälä luovaa, joustavaa palvelua ja monenlaisia mahdollisuuksia tarjoava ihmisen kokoinen kunta TOIMINTA-AJATUS Lempäälä on itsenäinen, hyvän asumisen ja kilpailukykyisten palvelujen kunta, jossa maaseutu ja kaupunki kohtaavat. Kunnan vetovoiman takaa sen sijainti Suomen nopeimmin kehittyvällä alueella

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 Kuntastrategian ohjausryhmä 15.3.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 12.4.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 1.9.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 27.9.2011 Strategia-

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA

LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA LAPIN ELY-KESKUS LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020 8.4.2015 1 Lapin maakunnan kuvaus ja nykytilan arviointi... 3 1.1 Alue- ja väestörakenne... 3 1.2 Elinkeinorakenne ja talouskehitys...

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu s.33 Maakuntahallitus 26.5.2014, Erillisliite 1, asia 8 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 9.6.2014 1 Sisällys 1 Kainuu-ohjelman

Lisätiedot

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 1 IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Toimintaympäristö muuttuu 3. Strategian laatiminen, toteuttaminen ja seuranta 4. Iin arvot ja toimintaperiaatteet 5. Iin visio 6. Tavoitteet

Lisätiedot

Ari Tarkiainen & Virve Valoheimo. Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa

Ari Tarkiainen & Virve Valoheimo. Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa Ari Tarkiainen & Virve Valoheimo C Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa KARELIA-ammattikorkeakoulu Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 23 Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry

Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry KYLÄKULTTUURIA TUNTUREITTEN KEHITTÄMIS- 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Alueen kuvaus 1.1 Alueen väestö 1.2 Elinkeinorakenne ja talous 2. Alueen nykytilanteen analyysi 2.1 Yleistä

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntahallitus 26.5.2014, Erillisliite 1, asia 8 Maakuntavaltuusto 16.6.2014; asia nro: 6 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 Taittamaton

Lisätiedot

Valtuustokauden 2013 2016 strategia

Valtuustokauden 2013 2016 strategia Valtuustokauden 2013 2016 strategia KV 17.6.2013 Sisältö Valtuustokauden 2013 2016 strategia... 3 Valtuustokauden strategian laadinta... 4 Vantaalainen strategiatyön malli... 4 Valtuustokauden strategian

Lisätiedot

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia Rajupusu Leader ry Joroinen-Juva-Rantasalmi-Sulkava OHJELMAKAUSI 2014 2020

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia Rajupusu Leader ry Joroinen-Juva-Rantasalmi-Sulkava OHJELMAKAUSI 2014 2020 Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia Rajupusu Leader ry Joroinen-Juva-Rantasalmi-Sulkava OHJELMAKAUSI 2014 2020 0 PIENI JA VIKKELÄ TOIMIJA KEHITTÄÄ ALUETTA MONIPUOLISESTI Rajupusu Leader ry on toiminut

Lisätiedot

Maaseudun tyhjien rakennuskiinteistöjen harha

Maaseudun tyhjien rakennuskiinteistöjen harha 119 Maaseudun tyhjien rakennuskiinteistöjen harha Tyhjiksi merkittyjen rakennuskiinteistöjen tarkastelua Ranuan, Tervolan ja Sallan maaseutualueilla Rauno Kuha 119 Maaseudun tyhjien rakennuskiinteistöjen

Lisätiedot

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Konsultin taustaraportti 15.11.2007 Markus Pauni, FCG Efeko Oy 2 Sisällys: 1 JOHDANTO... 3 2 UUDEN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Strategia

Kuhmoisten kunta Strategia Kuhmoisten kunta Strategia 1.9.2008 SISÄLLYSLUETTELO KUVIOLUETTELO TAULUKKOLUETTELO YHTEENVETO KUVIOLUETTELO TAULUKKOLUETTELO YHTEENVETO 1 JOHDANTO 2 NYKYTILA ANALYYSI 2.1 Kuhmoisten aikaisempi strategia

Lisätiedot

Kuntaliiton maaseutustrategia

Kuntaliiton maaseutustrategia Kuntaliiton maaseutustrategia Hyväksytty Suomen Kuntaliiton hallituksessa 5.2.2009 Kuntaliiton maaseutustrategian tavoite ja visio Kuntaliiton maaseutustrategian tavoite on, että maaseudulla on mahdollisuuksia

Lisätiedot

Hjärtat i Skärgårdshavet Saaristomeren sydämessä

Hjärtat i Skärgårdshavet Saaristomeren sydämessä 1 Hjärtat i Skärgårdshavet Saaristomeren sydämessä LÄNSI-TURUNMAAN STRATEGIA 2020 2 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 Johdanto 1.1 Lukijalle 1.2 Strategian perusedellytykset 2 Visio ja arvot 3 Strategiset

Lisätiedot