Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry."

Transkriptio

1 STRATEGIA I Johdanto Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. on vuonna 1998 perustettu nuorisovaltuustojen ja muiden paikallisten nuorten vaikuttajaryhmien yhteistyö, edunvalvonta, koulutus ja tiedotusjärjestö. Liitto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö. Ylintä päätösvaltaa liitossa käyttää vuosittainen liittokokous, jossa päätösvalta on liiton jäsenillä. Liittokokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, eli esimerkiksi hyväksytään vuosittainen toimintasuunnitelma seuraavalle toimivuodelle ja valitaan liittohallitus johtamaan liiton toimintaa seuraavan vuoden ajaksi. Vuoden 2011 toimintasuunnitelmaa hyväksyessään liiton 13. liittokokous linjasi, että vuoden 2011 aikana käynnistetään strategiaprosessi, jonka myötä liitolle laaditaan sen ensimmäinen strategia. Liiton lyhyen historian aikana strategian laatimisesta on kyllä puhuttu useaan otteeseen, mutta varsinaisiin toimenpiteisiin asti pitkäjännitteisen suunnittelun kehittämiseksi ei ole ryhdytty ennen tämän strategian laatimista. Liiton toimintaperiaatteisiin on läpi sen historian kuulunut toiminnan ja toimijoiden aito nuoruus, mikä on osaltaan tarkoittanut myös toimijoiden suurta vaihtuvuutta. Suuret suunnitelmat ja tavoitteet ovatkin usein hautautuneet liittohallitusten vaihtumisten myötä. Toiminnan kehittämisen kannalta on kuitenkin olennaista pyrkiä katsomaan tulevaa toimivuotta kauemmas ja asettaa, ja siten myös saavuttaa, tavoitteita pidemmällekin aikavälille. Tällä strategiaasiakirjalla ohjataan koko liiton niin liittohallituksen, toimihenkilöiden, piirijärjestöjen kuin Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston toimintaa vuosina Sääntöjen ja yhdistyslain ohella strategia on kaikkien liiton piirissä toimivien tahojen ohjenuorana toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Strategiaasiakirjan alussa on hahmotettu liiton toiminnan yleisiä tunnuspiirteitä: sitä arvopohjaa, mihin toiminta perustuu sekä liiton tämänhetkistä toimintaympäristöä ja siinä mahdollisesti tulevalla viisivuotiskaudella tapahtuvia muutoksia. Toiminnan missiolla määritetään liiton perustehtävä ja visiolla se tulevaisuuden liitto, jollainen liitto haluaa olla vuonna Strategiset tavoitteet on jaettu toimialoittain pääkohtiin ja näiden alatavoitteisiin siten, että näiden tavoitteiden toteuttamisella on mahdollista saavuttaa liiton visio. Liiton perustehtävä ja toiminnan arvopohja pysynevät kohtuullisen vakaina myös tämän strategian kantomatkan ajan vuoteen 2017 saakka, mutta toimintaympäristöstä ja sen muutoksista saattaa aiheutua muutospaineita myös liiton strategialle. Mikäli toimintaympäristössä tapahtuu tällaisia merkittäviä muutoksia, on strategia mahdollista uudistaa yhdistyksen kokouksessa vastaamaan näihin muutoksiin. Vuonna 2011 liittokokouksen hyväksyntään huipentunut strategiaprosessi on kuitenkin kuin talon pohjapiirros. Talolla on olemassa jo vahva perusta, jota on rakennettu läpi liiton historian ja erityisesti vuoden 2011 aikana niin puheenjohtajiston, liittohallituksen, piirineuvoston, liiton kansainvälisten asioiden työryhmän kuin Suomen Nuorisovaltuuston Edustajistonkin tapaamisissa. Tällä strategialla piirretään se pohjakuva siitä, millaista taloa olemme rakentamassa ja ylpeänä saamme antaa laatimamme piirustukset tulevien toimijoiden käyttöön. 50

2 II Toimintaympäristö Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n on huomioitava seuraavat toimintaympäristöstä kumpuavat seikat läpileikkaavasti kaikessa toiminnassaan strategiakaudella Toimintaympäristön mahdolliset tulevat muutokset ja vuonna 2011 havaittavissa olevat kehitystrendit on jaettu sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön luomiin haasteisiin. SISÄINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ jäsenmäärän kasvu toimijoiden nuoruus ja vaihtuvuus toiminnan pitkäjänteisyyden ja tavoitteellisuuden puute, toiminnan arvioinnin puute yhdenvertaisuuden edistäminen liiton toiminnassa kaikilla tasoilla sisäisen viestinnän haasteet ULKOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ kuntaliitokset (hallitusohjelma) uusien nuorisovaltuustojen synty, erityinen tuen tarve nuorisovaltuustojen motivointi, jatkuvuuden ja toiminnan tason ylläpitämiseksi heikentyvät resurssit (lama, nuorisojärjestöjen myöntöperusteiden muuttuminen) lainsäädäntö ja sen mahdolliset muutokset kansainvälisyys: EU, globalisaatio osallisuuden ja aktiivisuuden muutos, individualismi, järjestösitoutuneisuuden väheneminen tietoyhteiskunnan kehittyminen ja toiminnan sähköistyminen ulkoisen viestinnän haasteet Erityisesti liiton täytyy reagoida osallisuuden ja aktiivisuuden muutokseen ja kuntaliitosten määrän lisääntymiseen. III Arvot Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. on järjestönä: nuori: liiton toimijat aidosti nuoria avoin: toiminta avointa kaikille nuorten osallisuudesta innostuneille poliittisesta tai uskonnollisesta sitoutuneisuudesta tai sosioekonomisesta taustasta riippumatta asiantunteva: liitto on nuorten osallisuuden kärkiasiantuntija Suomessa määrätietoinen: liitolla on selkeät tavoitteet, joiden saavuttamiseksi liitto työskentelee kaikilla organisaatiotasoilla yhteistyökykyinen: liitto tekee aktiivisesti yhteistyötä eri tahojen kanssa aloitteellinen ja innovatiivinen: liitto kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa vastaten jäsenistönsä ja toimintaympäristönsä asettamiin haasteisiin Näitä arvoja kunnioitetaan liiton toiminnassa. 51

3 IV Missio Missio tarkoittaa organisaation perustehtävää, sen olemassaolon syytä. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. on nuorisovaltuustojen ja muiden paikallisten nuorten vaikuttajaryhmien koulutus, tiedotus, edunvalvonta ja yhteistyöjärjestö. V Visio Visio kertoo siitä, millaiseksi haluamme tulla, mitä haluamme saavuttaa. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on vuonna 2017 uskottava, vahva ja tunnettu nuorisovaltuustotoiminnan ja nuorten osallisuuden edistäjä, kehittäjä ja edunvalvoja. Uskottava: Liitto on asiantuntevuudellaan uskottava päättäjien ja viranhaltijoiden silmissä, mutta erityisesti nuorten silmissä säilyttämällä toiminnan aidon nuoruuden. Vahva: Liiton toimintatavat ja talous ovat vakaalla pohjalla, ja liitolla monipuolinen ja vahva sidosryhmäverkosto. Tunnettu: Liitto on tunnettu erityisesti nuorten, mutta myös päättäjien, viranhaltijoiden ja median keskuudessa. Edistäjä: Liitto tähtää kaikella toiminnallaan nuorten laajan osallisuuden edistämiseen Suomessa. Kehittäjä: Liitto näkee uusia toimialueita ja toimintatapoja, testaa ja pilotoi niitä sekä arvioi ja uudistaa toimintaansa jatkuvasti. Edunvalvoja: Liitto tarjoaa materiaalia ja työkaluja paikallisen tason edunvalvontaan ja toimii itse aktiivisesti nuorten osallisuuden edunvalvojana valtakunnan tasolla. VI Strategiset tavoitteet Strategisilla tavoitteilla määritellään ne asiat, joissa meidän on onnistuttava saavuttaaksemme tavoitteellisen tulevaisuudenvisiomme. 6.1 Yleiset periaatteet Strateginen tavoite: Alla mainittuja yleisiä toimintaperiaatteita noudatetaan ja edistetään liiton toiminnassa. Liiton vuosikokous säilyy liiton ylimpänä päätöksentekoelimenä. Valmistaudutaan mahdolliseen siirtymään vapaan osallistumisen periaatteesta piirikohtaiseen kokouspaikkajakoon strategiakauden aikana. 52

4 Strategiaasiakirja ei tee tyhjäksi liiton periaate ja tavoiteohjelmien merkitystä. Periaate ja tavoiteohjelmissa päätetään liiton yleisistä periaatteista ja edunvalvonnallisista tavoitteista kolmen vuoden välein. Liitto ylläpitää yhteistyötä nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa tukemaan strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Lisäksi liitto toimii aktiivisena uusien yhteistyösuhteiden luojana. Liitossa edistetään yhdenvertaisuutta ja liitolle laaditaan yhdenvertaisuussuunnitelma vuoden 2014 väliarviointiin mennessä. 6.2 Koulutus Strateginen tavoite: Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on arvostettu, asiantunteva, houkutteleva, kehittyvä ja aikaansa seuraava nuorten osallisuuden kouluttaja Suomessa. Koulutustoimintaa laajennetaan nuorisovaltuustojen koulutuksista entistä vahvemmin osallisuuskoulutuksen tarjoamiseen myös nuorisotyöntekijöille ja muille viranhaltijoille sekä päättäjille niin kunta, alue, kuin valtakunnan tasolla. Liitto järjestää niin valtakunnallisia koulutustapahtumia kuin paikallisia koulutuksia paikallisten tarpeiden mukaan. Valtakunnallisen koulutusjärjestelmän runko rakentuu vuosittaisten Aktiivipäivät tapahtumien ja syventävän kesälukion, Vaikuttamisen Akatemia Vaakan, varaan. Paikallisista koulutuksista muodostetaan selkeitä koulutuspaketteja eri tyyppisille kohderyhmille. Koulutuspakettien tarjonnassa huomioidaan ajankohtaiset asiat ja muutokset nuorisovaltuustojen toimintaympäristöissä, esimerkiksi tietoyhteiskunnan ja sosiaalisen median merkityksen kasvu ja nuorisopolitiikkaa ohjaavan lainsäädännön muutokset. Paikallisten koulutusten markkinointia tehostetaan. Paikalliset koulutukset järjestetään yhdessä piirijärjestöjen kanssa, jotta jokaisen piirin alueella on koulutusosaamista, jota täydennetään liittohallituksen ja liiton alumnikouluttajien erityisosaamista vaativien koulutusten tarjonnalla. Koulutusten raportointi ja palautejärjestelmää kehitetään huomioiden niin koulutuksen järjestäjien, osallistujien kuin kouluttajienkin tarpeet. Palautteen keräämisessä hyödynnetään verkkolomakeohjelmiston tarjoamat mahdollisuudet. Koulutustoimintaa kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan kehitystä ja parantamaan alueellista tasaarvoa laajentamalla koulutustoimintaa verkkoon. 6.3 Tiedotus 53

5 Strateginen tavoite: Liiton tiedotus on kohderyhmälähtöistä, tarkoituksenmukaista, oikea- aikaista, taloudellista ja kohdennettua. Liiton jäsenlehti Vaikute muutetaan sähköiseksi ja sähköistä mediaa hyödynnetään liiton toiminnassa laajemmin. Liitto julkaisee vuosittaisen Nuorten vaikuttajien vuosikirjan kunkin vuoden joulukuussa. Vuosikirjassa on ajankohtaisia huomioita kyseisen vuoden aikana nuorten osallisuudessa ja vaikuttamismahdollisuuksissa tapahtuneista muutoksista. Vuosikirja toimitetaan sidosryhmille, nuorisovaltuustoille, nuorisotoimille ja päättäjille. Liiton viestintään on varattu riittävät resurssit. Erityisesti työntekijäresurssien osalta kiinnitetään huomiota siihen, että liitolle saadaan viestinnästä vastaava työntekijä, jolla on vahva kokonaisnäkemys liiton viestinnästä. Liitolle laaditaan viestintäsuunnitelma, jossa huomioidaan liiton tiedotus kokonaisvaltaisesti tapahtumatiedotuksesta edunvalvonnalliseen tiedotukseen. 6.4 Edunvalvonta & nuorisopolitiikka Strateginen tavoite: Liitto on proaktiivinen ja näkyvä nuorisovaltuustotoimijoiden edunvalvoja, joka tekee rohkeita nuorten osallistumisoikeuksia koskevia keskustelunavauksia ja reagoi jo alkaneeseen keskusteluun nopeasti. Liiton edunvalvonta ja nuorisopoliittinen toiminta on linjassa periaate ja tavoiteohjelmien kanssa, jotka uudistetaan liittokokouksessa kolmen vuoden välein tai tarvittaessa tarkistetaan useamminkin. Liitto tekee määrätietoisesti työtä sen eteen, että jokaiseen Suomen kuntaan perustetaan nuorisovaltuusto ja lasten ja nuorten osallisuusstrategian laatiminen kirjataan kuntien lakisääteiseksi tehtäväksi. Liitto toimii aktiivisena paikallistason nuorisovaltuustotoimijoiden tukena kuntaliitostilanteissa tarvittavassa edunvalvonnassa. Liitto kerää tietoa kuntaliitostilanteissa kehitetyistä toimivista nuorten kuulemisen malleista ja tiedottaa näistä edelleen erityisesti kuntaliitosta pohtiviin kuntiin. Liitto kehittää ja vaalii yhteyttään paikallisiin nuorisovaltuustoihin, jotta liittotasolla tiedostetaan alueellisen edunvalvonnan ongelmakohdat ja tiedon tarpeet ja näin voidaan puuttua ongelmiin oikeaaikaisesti. Liittohallituksen sisällä kannanottojen valmisteluvastuu on selkeästi jaettu siten, että voidaan varmistaa riittävän nopea kannanottojen julkaisu. 54

6 Liitto tekee yhteistyötä eduskunnan valiokuntien, erityisesti sivistys ja tulevaisuusvaliokunnan kanssa, kun näissä käsitellään nuorten osallistumista koskevia asioita. Liitto osallistuu aktiivisesti erilaisten valmistelevien työryhmien toimintaan nostaen näissä esiin nuorisovaltuustotoiminnan merkitystä. Liittohallitus esittää jäsentä valittavaksi valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuoraan vuonna 2015 alkavalle kaudelle sekä vuosittain jäsentä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kansalaistoiminnan ja nuorisotyön jaostoon. 6.5 Piirijärjestöt Strateginen tavoite: Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n piirijärjestöt ovat tunnettuja nuorisovaltuustotoiminnan ja nuorten osallisuuden puolestapuhujia toimialueillaan. Piirit toimivat aktiivisesti nuorisovaltuustojen yhteistyön lisäämiseksi ja kehittämiseksi tukien paikallisia nuorisovaltuustoja näiden toiminnassa. Piirineuvosto toimii piirijärjestöjen keskustelu ja tiedonvaihtokanavana mahdollistaen piiritoimijoiden vertaisoppimisen. Liitto kouluttaa vuosittain piirihallitusten jäsenet toimintaan varmistaakseen toimijoiden riittävän tietotaidon oman piirinsä toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Koulutuksen avulla vastataan toimijoiden vaihtuvuuden aiheuttamiin haasteisiin. Liitolle palkataan piiri ja aluetoiminnasta vastaava työntekijä, jonka päätehtävänä on vastata piirijärjestöjen tukemisesta ja auttamisesta sekä yhteydenpidosta alue ja paikallistasolle. Piirit toimivat alueillaan nuorisovaltuustojen yhteistyön ja vertaisoppimisen mahdollistajana järjestämällä erilaisia koulutus ja get together tapahtumia, tiedotuskampanjoita sekä muita piiritoiminnan tarkoitusta tukevia tapahtumia ja tempauksia. Piirien rooli paikallisen nuorisovaltuustotoiminnan tukijoina korostuu. Piirit edistävät toiminnallaan tavoitetta siitä, että Suomen jokaisessa kunnassa olisi toimiva nuorisovaltuusto. Piirijärjestöt tukevat paikallisia nuorisovaltuustoja näiden kohtaamissa haasteissa. Piirijärjestöjen toiminnalle taataan riittävät resurssit liiton jäsenmaksutuloista erikseen tehtävien tulossopimusten toteutumisen perusteella. Piirijärjestöjen toiminnan tunnettuutta parannetaan ja markkinointia tehostetaan. Piirijärjestöissä toimii nuorisovaltuutettujen lisäksi myös henkilöitä, joiden kausi heidän kotikuntiensa nuorisovaltuustoissa on jo päättynyt. 55

7 Piirijärjestön toiminta on alueellisesti kattavaa ja toiminnassa on mukana nuoria useista eri kunnista. Maantieteellisesti suurimpien piirien alueella toimintaa on jaettu alueellisesti esimerkiksi maakuntajaostoihin. Piirijärjestöjen ja liiton yhteistyö on toimivaa ja piirit välittävät aktiivisesti liitolle viestiä alueeltansa ja paikallistason toimijoilta. Yhteydenpito on jatkuvaa ja mutkatonta. Piirineuvoston rooli yhteistyöelimenä korostuu. 6.6 Paikallistason toiminta Strateginen tavoite: Liiton tavoitteena on strategiakauden aikana tuoda liiton toimintaa lähemmäs paikallisen tason toimintaa. Piirijärjestöjen merkitystä toiminnan näkymisessä ja vaikuttavuudessa paikallistasolla vahvistetaan piirijärjestöjen toimintaa tukemalla. Yhteydenpito paikallistason toimijoiden kanssa on vuorovaikutteista ja jatkuvaa. Yhteydenpitoon varataan riittävä määrä henkilöstöresursseja. Paikallistason toiminnan kehittämisessä huomioidaan myös kaksikielisten kuntien nuorisovaltuustojen erityisvaatimukset liiton tiedotukselle ja toiminnalle. 6.7 Jäsenistö Strateginen tavoite: Liiton jäsenmäärä pidetään vakaassa kasvussa, mikä taataan laadukkaiden jäsenpalveluiden avulla. Liiton toiminta hyödyttää aidosti jäseniään, mikä tapahtuu ensisijaisesti edunvalvonnan koulutuksen, tiedotuksen, toimivan yhteistyön ja tuen kautta. Liiton jäsen ja liittymismaksun perusteet arvioidaan uudestaan. Liiton toiminnassa huomioidaan entistä paremmin kaksikieliset jäsenet. Liitto toteuttaa säännöllisesti jäsenkyselyn, jolla kerätään liiton jäsenten ajatuksia, mielipiteitä ja kehitysehdotuksia liiton toimintaa koskien. Liiton alumnitoiminnan perusteet luodaan strategiakaudella ja liiton kannatusjäsenyydestä luodaan mielekäs vaihtoehto varsinaiselle jäsenyydelle. 56

8 6.8 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Strateginen tavoite: Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto on valtakunnallisesti tunnustettu ja arvostettu nuorten asioiden asiantuntijaelin, jonka mielipiteitä kuunnellaan nuorisopoliittisessa päätöksenteossa. Edustajisto on varteenotettava suomalaisten nuorten vaikuttamisväylä ja Edustajistossa toimii aktiivisesti jäsen Suomen jokaisesta kunnasta. Kuntien määrän vähentymisen myötä myös nuorten osallistumismahdollisuuksiin ja nuorisolain (72/2006) 8 :n toteutumiseen kiinnitetään aiempaa paremmin huomiota ja jokaisessa Suomen kunnassa on nuorisovaltuusto, josta on edustaja Edustajistossa. Edustajiston toiminnasta tiedotetaan entistä laajemmin. Toiminnasta tiedotetaan paitsi nuorisovaltuutetuille, myös muille nuorille, jotta nämä osaavat ottaa yhteyttä oman kuntansa edustajaan ja siten saada viestinsä välitetyksi valtakunnalliseen päätöksentekoon. Edustajiston rooli nuorten vaikutuskanavana nousee laajaan tietoisuuteen. Edustajiston ja nuorten välistä yhteistyötä parannetaan hyödyntämällä verkon ja sosiaalisen median käyttöä. Edustajisto tunnetaan valtakunnallisena asiantuntijaelimenä ja edustajistolta pyydetään automaattisesti lausuntoa nuorisopolitiikkaa tai tulevaisuutta koskeviin asioihin niin ministeriöiden, työryhmien kuin kansanedustuslaitoksenkin käsitellessä nuoria koskevia asioita. Edustajisto on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton toimielin. Edustajisto tekee yhteistyötä eduskunnan valiokuntien, erityisesti sivistys ja tulevaisuusvaliokunnan kanssa, kun näissä käsitellään nuoria koskevia asioita. Edustajiston toiminta on vakiintunutta. Nuorisovaltuustot valitsevat kuntansa edustajan automaattisesti vuoden ensimmäisessä kokouksessaan. Edustajiston toimintaan on varattu riittävät taloudelliset ja työpanokselliset resurssit. Edustajiston ja liiton toimivaltaroolit on selkeytetty. Edustajiston työvaliokunta toimii Edustajiston nopean toiminnan joukkoina ja on aina valmiina osallistumaan tiukallakin aikataululla nuorisopoliittiseen keskusteluun. Lisäksi Edustajiston alaisuudessa toimii eri teemoihin keskittyneitä työryhmiä. Edustajiston Internetkokoustamistyökalua kehitetään edelleen. Edustajisto näkyy entistä vahvemmin myös sosiaalisessa mediassa ja hyödyntää sen tarjoamia mahdollisuuksia työskentelyssään. Parannetaan nuorisovaltuustotoiminnan ulkopuolisten nuorten vaikutusmahdollisuuksia kehittämällä sähköinen vaikutusjärjestelmä osaksi Edustajiston toimintaa. 57

9 6.9 Kansainvälinen toiminta Strateginen tavoite: Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on aktiivinen ja merkittävä toimija nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien kehittämisessä kansainvälisillä kentillä toimien yhteistyössä erityisesti nuorisovaltuustojen kansallisten kattojärjestöjen, kuten myös nuorten muiden vaikuttamisjärjestelmien kanssa. Kansainvälisen toiminnan merkitys tunnustetaan laajasti liiton toimijoiden parissa. Liitto toimii aktiivisesti eurooppalaisen nuorisovaltuustotoimijoiden yhteistyöverkoston jäsenenä. Yhteistyöverkostotoiminnan lisäksi liitto hoitaa ja vaalii kahdenvälisiä yhteistyösuhteita eri maiden nuorisovaltuustojen kattojärjestöjen kanssa. Kansainvälisellä toiminnalla mahdollistetaan suurempi osaamisvaihto ja toisilta oppiminen niin koko liiton tasolla kuin yksittäisen liiton jäsenenkin tasolla. Liiton organisaatiossa toimii kansainvälinen työryhmä, joka vastaa liittokokouksen linjausten käytännön toteutuksesta kansainvälisen toiminnan saralla. Työryhmä järjestää esimerkiksi vaihtoja ja tapaamisia ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa sekä tarjoaa kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksia jäsenistölle ja tiedottaa ja viestii aktiivisesti kansainvälisestä toiminnasta. Kansainvälinen työryhmä toimii liittohallituksen alaisuudessa. Kansainvälisen toiminnan kehittämisessä on huomioitava toiminnan vahva henkilöityminen, joten erityistä huomiota on kiinnitettävä toiminnan jatkuvuuden takaamiseen henkilövaihdosten yhteydessä, jotta toimivat yhteistyösuhteet eri maihin säilyvät. Kansainvälinen toiminta on liiton piirissä tunnustettua, mikä näkyy toiminnan riittävässä resurssoinnissa. Stretegiakauden aikana kansainvälinen toiminta kytketään vahvemmin liiton toimihenkilöiden työnjakoon, jotta toiminnan koordinoinnille voidaan osoittaa myös henkilötyövuosia (0,25 henkilötyövuotta). Liittohallitus esittää vuosittain jotakuta liittohallituksen jäsentä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kansainvälisen politiikan jaostoon, jotta ajankohtaisista kansainvälisistä asioista saataisiin tieto liitolle mahdollisimman nopeasti ja tiedonkulku eri tahojen kansainvälisistä asioista vastaavien henkilöiden välillä paranisi Hallinto Strateginen tavoite: Liiton hallinto on läpinäkyvää ja tehokasta. Hallinnon järjestämisessä huomioidaan jatkuvuuden turvaaminen ja säännöllisen arviointijärjestelmän laatiminen. 58

10 Toimivuoden alussa liitto ja piirihallitukset perehdytetään yhdistyslainsäädäntöön sekä liiton hallinnon tavoitteisiin ja periaatteisiin. Hallinnon läpinäkyvyyttä kehitetään tuomalla liittohallituksen toimintaa lähemmäs paikallistasoa. Toiminnan läpinäkyvyys huomioidaan niin liiton viestinnässä kuin esimerkiksi hallituksen kokouspaikkakuntien valinnassa. Selvitetään mahdollisuuksia etäosallistumiseen liiton eri kokouksiin. Liiton toiminnan seurantaa varten kehitetään arviointijärjestelmä Henkilöstö Strateginen tavoite: Liiton henkilöstö on motivoitunutta, osaavaa ja ammattitaitoista. Liiton henkilöstöpolitiikalla pyritään varmistamaan toiminnan jatkuvuus ja hiljaisen tiedon siirtyminen toimivuodesta toiseen. Jatkuvuuden varmistaminen henkilöstöpolitiikalla on erityisen olennaista Nuva ry:n kaltaisessa järjestössä, jossa luottamushenkilötoimijat ovat nuoria ja sen vuoksi toimijoiden vaihtuvuus on suuri. Liiton henkilöstö on motivoitunutta toimimaan työntekijänä nuorten osallisuuden puolesta. Motivaatiota lisätään mahdollisuudella kehittyä työssään sekä kehittämällä työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi työaikojen joustavuutta ja työkykyä ylläpitävää toimintaa. Työntekijöiden työhyvinvointia lisää myös se, että liitto arvostaa työntekijöidensä työpanosta. Työtehtävien asettamat ammattitaitovaatimukset huomioidaan rekrytointiprosesseissa ja osaaminen varmistetaan riittävällä perehdytyksellä työsuhteen alussa. Henkilöstölle tarjotaan myös heidän toimenkuvaansa liittyvää koulutusta ammattitaidon ylläpitämiseksi Talous Strateginen tavoite: Liiton talous on vakaa ja tasapainoinen, mitä tuetaan oman varainhankinnan ja rahoituspohjan laajentamisella vastaamaan liiton toiminnan kehittymisen taloudelle asettamia haasteita. Liitto ylläpitää ja kehittää järjestön talousosaamista perehdyttäen piiri ja liittohallitusten toimijoita yhdistyksen taloudenpitoon. Taloushallintoosaaminen huomioidaan myös liiton työntekijävalinnoissa, erityisesti liiton pääsihteeriä valittaessa. 59

11 Oman varainhankinnan osuutta liiton taloudesta kasvatetaan. Kehitetään kannatusjäsenyyttä houkuttelevaksi niin yksityis kun juridisille henkilöille. Liitto toimii alullepanijana erilaisissa kehitys ja pilotointihankkeissa hankkien näille myös rahoitusta. Liitto hankkii yhteistyökumppaneita myös yrityksistä esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen Alumnitoiminta Strateginen tavoite: Liitto aloittaa alumnitoiminnan, joka on aktiivista, innostavaa, sitouttavaa, vuorovaikutteista ja josta hyötyvät molemmat toiminnan osapuolet. Liitto järjestää alumnitapaamisia liiton vanhoille toimijoille. Liitto hyödyntää alumniensa osaamista ja kertynyttä hiljaista tietoa laajasti kaikessa toiminnassaan. Liitto seuraa alumnitoimijoidensa myöhempiä elämänvaiheita. Liitto tarjoaa alumnitoimijoilleen vaalien yhteydessä yhteismarkkinointia sekä näkyvyyttä liiton tiedotuksessa ja tapahtumissa. VI Strategian arviointi Strategiassa määritetään ne tavoitteet, jotka toteuttamalla liitto pyrkii kohti visiotaan. Tämän etenemisen varmistamiseksi strategian toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Vuoden 2012 liittohallitus vastaa siitä, että strategiassa määritellyt tavoitteet operationalisoidaan ja näiden tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten luodaan tarvittavat mittaristot. Strategian jatkuvasta arvioinnista vastaa kulloinkin valittu liittohallitus yhdessä pääsihteerin kanssa. Jatkuvan arvioinnin osana tehdään toimintaympäristöanalyysi, jonka perusteella arvioidaan sitä, täytyykö strategiaa uudistaa liittokokouksessa. Jatkuvan, vuosittaisen arvioinnin lisäksi strategian toteutumista arvioidaan kaksi kertaa strategiakauden aikana. Ensimmäinen, puolivälin arviointi tehdään vuoden 2014 lopussa. Toinen, strategian kokonaisarviointi tehdään vuoden 2016 lopussa, jolloin tehtyä arviointia voidaan käyttää seuraavan strategian valmistelutyön pohjana. Sekä puoliväliarviointi että kokonaisarviointi käsitellään yhdistyksen kokouksessa. 60

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Strategian arviointi

Strategian arviointi 1(5) Yleistä Strategian arviointi 2012-2016 Kasvun ja oppimisen matka Liiton historian ensimmäinen strategia laadittiin ja hyväksyttiin vuonna 2011 hyvin erilaisessa toimintaympäristössä ja järjestöllisessä

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminta ja uusi kuntalaki

Nuorisovaltuustotoiminta ja uusi kuntalaki Nuorisovaltuustotoiminta ja uusi kuntalaki Aleksi Koivisto, liittohallituksen jäsen, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 14.8.2014, Ilmajoki Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Vuonna 1998

Lisätiedot

Nykytilan määrittely: SWOT

Nykytilan määrittely: SWOT Strategia 2018-2021 Johdanto Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn strategia on laadittu vuonna 2017 aiemman strategiakauden päättyessä. Strategia on laadittu vuosille 2018-2021. Lähtökohtana

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

TYÖOHJELMA 2014-2015

TYÖOHJELMA 2014-2015 1(9) Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto TYÖOHJELMA 2014-2015 2(9) 1. JOHDANTO EDUSTAJISTON TYÖOHJELMA Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto on toiminut nimensä mukaisesti alueellisesti kattavana ja

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 7.-9.11.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS SYYSKOKOUS 16.11.2017 STRATEGIA 2018-2023 1. TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS Helsingin Polkupyöräilijät on kaikkien pääkaupunkiseudulla pyörällä liikkuvien yhteisö ja edunvalvoja. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Viestintästrategian rooli Opiskelijakunta OSAKOssa viestintä ymmärretään osaksi kaikkea opiskelijakunnan toimintaa. OSAKO viestii erityisesti rekrytoidakseen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Valmistuvien opettajien infotilaisuus 3.5.2017 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. 1 Opetusalan ammattijärjestö OAJ 2 JÄSENJAKAUMA 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 Lastentarhanopettajaliitto

Lisätiedot

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio Hyvä liittokokousedustaja ja hyvät jäsenyhdistykset, Haluamme, että järjestötoiminta on hauskaa. Haluamme

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 1 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti,

Lisätiedot

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n strategia 2021

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n strategia 2021 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n strategia 2021 Strategiaesitys tiivistettynä 23.8.2011 (käsitelty mm. hallitus/henkilöstö workshopissa 9.8.) Tässä esitetty strategia on vielä valmistelussa. Lopullinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8. LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.2014 Esityksen runko 1. Valtakunnalliset nuorisokeskukset ja Suomen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA TAUSTAA Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton ensimmäinen strategiatyö käynnistyi syksyllä 2014 Suomen Ringetteliiton ja Suomen Kaukalopalloliiton

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan suunta

Ylioppilaskunnan suunta Ylioppilaskunnan suunta -työryhmä 12.5.2016 Ylioppilaskunnan suunta AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana Tavoite: AYY:n vaikuttaminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja proaktiivista Tavoite: AYY:n jäsenet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 32 Toimintasuunnitelma 2012 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 4 2 HALLINTO 4 2.1 LIITTOHALLITUS 5 2.1.1 Puheenjohtaja 5 2.1.2 Varapuheenjohtajat 5 2.1.3 Puheenjohtajisto

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) 2017-2019 Nuorisotyön ja politiikan vastuualue Lain 5 mukaan: Uusi nuorisolaki tuli voimaan 1.1.2017 Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05.

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05. Nuorisolautakunta 3 5.03.07 Kunnanhallitus 5 7.03.07 Kunnanhallitus 55 0.05.07 Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 4/.05.00/07 Nuorisolautakunta 5.03.07 3 Kuntalaki (40/05) velvoittaa kuntia huolehtimaan

Lisätiedot

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Tuomiokapitulin tehtävänmäärittelyn lähtökohtia Mitä varten tuomiokapituli / me olemme olemassa? Mikä on tuomiokapitulin / meidän perustehtävä?

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA KIELI

1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA KIELI 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA KIELI Yhdistyksen nimi on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry. ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on suomenkielinen. Yhdistyksen toiminta-alueena

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset Yhdistysohjelma Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset TOIMINTA 1. Yhdistyksen perustoimintaa ja ohjelmaa rakennetaan rohkeasti uudelleen Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä ja se näyttäytyy raikkaana

Lisätiedot

Rajojen ylittäminen

Rajojen ylittäminen SUOMEN MUSEOLIITON STRATEGIA 2017 Perinteet velvoittavat. Yhdistäminen 1923 Kouluttaminen 1920 1950 Ammattimaistaminen 1960 1980 Yhteiskunnallistaminen 1990 2000 Rajojen ylittäminen 2010 2023 1 Suomen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

OSAKOn strategia 2014-2017

OSAKOn strategia 2014-2017 OSAKOn strategia 2014-2017 Johdanto, strategiatyöryhmän terveiset lukijalle Opiskelijakunnan edustajisto perusti vuoden 2013 ensimmäisessä kokouksessaan strategiatyöryhmän, johon nimettiin seitsemän OSAKOn

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö Nuorisolain uudistaminen -työryhmämuistion esityksestä uudeksi nuorisolaiksi

Asia: Lausuntopyyntö Nuorisolain uudistaminen -työryhmämuistion esityksestä uudeksi nuorisolaiksi LAUSUNTO Helsinki 30.11.2015 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Viite: Lausuntopyyntö 2.11.2015 Dnr 53/040/2014 Asia: Lausuntopyyntö Nuorisolain uudistaminen -työryhmämuistion esityksestä uudeksi nuorisolaiksi

Lisätiedot

Uusi järjestörakenne ja päätöksentekomalli Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - pitkä versio

Uusi järjestörakenne ja päätöksentekomalli Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - pitkä versio Uusi järjestörakenne ja päätöksentekomalli Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - pitkä versio Muutoksen tavoitteet ja perustelut Kehitysvammaisten Tukiliiton toimintaympäristö muuttuu voimakkaasti

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

1. Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kielet. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY. 1 (5)

1. Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kielet. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY. 1 (5) SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY. 1 (5) 1. Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kielet Yhdistyksen nimi on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n piiri ry. Yhdistyksen kotipaikka on ja toiminta-alue

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013 Utajärvivalmistelut oimkuntautajärviva lmistelutoiminkuntautajärviikä ihmistenvalmistelutoimikuntau tajärvivalmistelutoi TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 mikuntautajärvival 20.9.2013 mistelutoimikuntautajärviikäih

Lisätiedot