Aikuiskoulutusstrategian ajankohtaiskatsaus. Aikuiskoulutusstrategian 2. työpaja Marja Kivekäs

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikuiskoulutusstrategian ajankohtaiskatsaus. Aikuiskoulutusstrategian 2. työpaja 8.2.2012 Marja Kivekäs"

Transkriptio

1 Aikuiskoulutusstrategian ajankohtaiskatsaus Aikuiskoulutusstrategian 2. työpaja Marja Kivekäs

2 Strategiatyön eteneminen 1. työpaja : Vision hahmottaminen sekä nykytila-analyysi (SWOT-analyysi) 2. työpaja : Tulevaisuustyöpaja: strategian painopisteet ja kriittiset menestystekijät 3. työpaja : Strategian toimenpide-ehdotukset 4. työpaja : Strategian hyväksyminen. Lausuntokierros toukokuussa Työjaosto on kokoontunut yhden kerran ja kokoontuu seuraavan kerran ensi viikolla. Seutukuntakäyntejä/ alueryhmäkokoontumisia on ollut Pohjois-Lapissa (25.1.), Keski-Lapin alueryhmätapaaminen (10.1.) sekä Itä-Lapin alueryhmän kanssa (1.2.). Sovittu tapaaminen Tunturi-Lappiin ja Tornionjokilaaksoon sekä Kemi- Tornion alueen kanssa yhteistyöstä. ELY-keskuksen työryhmä on kokoontunut 3 kertaa ja seuraava kokoontuminen on maaliskuussa. Haastatteluita tehty aikuisopiskelijalle sekä muille aikuiskoulutuksen asiantuntijoille.

3 Strategiaprosessin eteneminen 3.työpaja VISIO työpaja Nykytilan analyysi 1.työpaja Vision luominen Kehittämistyön tavoitteet ja kriittiset menestystekijät Toimenpiteet, resursointi ja vastuutahot

4 Aikuiskoulutuksen määritelmä Aikuiskoulutuksella tarkoitamme kaikkia aikuisille suunniteltuja ja järjestettyjä koulutuksia. Se sisältää niin yleissivistävän aikuiskoulutuksen, ammatillisen tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen kuin myös lisä/täydennyskoulutuksen ja työyhteisöjen henkilöstökoulutuksen. Aikuiskoulutus voi olla omaehtoista koulutusta, työvoimapoliittista koulutusta tai henkilöstökoulutusta. Aikuiskoulutus voi olla siis perustutkinto-opiskelua, tutkintoon johtavaa yleissivistävää koulutusta, tutkintoon kuuluvia opintoja, näyttötutkintoihin valmentavaa koulutusta, oppisopimuskoulutusta, ammattitaitoa uudistavaa ja laajentavaa lisä- ja täydennyskoulutusta, avointa korkeakouluopetusta tai kansalaisvaikuttamiseen ja työelämätaitoihin valmentavia yhteiskunnallisia opintoja ja harrastuspiirejä. Strategiassa lähestymisnäkökulmana on elinikäisen/jatkuvan oppimisen näkökulma: eri tavoin opitun tunnistaminen ja tunnustaminen.

5 Nykytilan kartoittaminen 1) SWOT- analyysi: Lapin aikuiskoulutuksen vahvuudet ja heikkoudet sekä mahdollisuudet ja uhat Vahvuutena: Lapissa on vahvat toimijat, jotka toimivat yhdessä ja tuntevat toisensa Heikkoutena: Resurssien puute sekä olosuhteet (väestön väheneminen, pitkät välimatkat jne.) Mahdollisuutena: Lapissa kasvavia elinkeinoja kuten matkailu ja kaivosala, jotka luovat uusia työpaikkoja ja koulutustarvetta Uhkana: Periferiaan häviäminen ei kyetä profiloitumaan ja käperrytään 2) Aikuiskoulutuksen toimijat Lapissa

6 Aikuiskoulutuksen viitekehys

7 Koulutus ja tutkimus vuosina kehittämissuunnitelman tavoitteet (KESU) Hallitusohjelman tavoite nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi edellyttää aikuiskoulutuksen kehittämistä: Aikuiskoulutukseen osallistumista lisätään Osallistumisen kynnystä alennetaan esim. tutkintomaksuja poistamalla ja ns. hakevalla toiminnalla Aikuiskoulutuskenttää selkeytetään: varsinaista aikuiskoulutusta vähennetään integrointi tutkintokoulutukseen, OKM:n ja TEMin työnjaon selkeyttäminen Järjestelmän kehittäminen kysyntäpainotteiseksi mm. henkilökohtaiset koulutustilit Sähköinen sivistyskeskus, missä kaikki Suomen aikuiskoulutustarjonta Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen: osaamisen tunnustaminen

8 Korkeakoulujen aikuiskoulutuksessa pääpaino lisä- Ja täydennyskoulutukseen (ei enää monenkertaisia tutkintoja), myös oppisopimustyyppinen koulutus Vapaan sivistystyön palveluiden monipuolinen, laadukas ja alueellisesti kattava oppilaitosverkosto Yleiset tavoitteet mm.: Elinikäistä oppimista ja ohjausta edistetään: Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen esim. yhden luukun periaate sekä TNO- henkilöstön osaamisen kehittäminen Maahanmuuttajien koulutukseen osallistumista edistetään Koulutuksen ja työelämän yhteyksiä vahvistetaan Osaavan työvoiman saatavuus turvataan

9 Strategiaprosessin eteneminen 3.työpaja VISIO työpaja 1.työpaja Vision luominen Nykytilan analyysi Kehittämistyön tavoitteet ja kriittiset menestystekijät Toimenpiteet, resursointi ja vastuutahot

10 Lapin aikuiskoulutuksen tulevaisuuden visio 2020 Aikuisilla on Lapissa laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen tuetut pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden työn ja hyvinvoinnin. Aikuiskoulutuksen kehittämisen painopisteet Lapissa: Yhteisöllisyys yhteiskuntavastuu, syrjäytymisen ehkäisy, matalan kynnyksen palvelut Aktiiviset verkostot maakunnan sisäiset ja kansainväliset verkostot Koulutuksen laatu pedagogiikka, arviointi, osaava opetus- ja TNO-henkilöstö Osuva koulutus ennakointi, yksilöiden ja työelämän tarpeet huomioon, TNO-palvelut Osaamisen vahvistaminen asukkaiden ja maakunnan osaamisen vahvistaminen Jatkuvan oppimisen kulttuuri oppivat organisaatiot, osaamisen tunnistaminen, tunnustaminen ja kehittäminen

11 Yhteisöllisyys Mitä vaaditaan, että yhteisöllisyys toteutuu tulevaisuuden aikuiskoulutuksessa Lapissa? tavoitteena helposti lähestyttävät aikuiskoulutus- sekä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut tavoitteena tasa-arvoisuus, syrjäytymisen ehkäiseminen, yhteiskuntaan integroituminen, inkluusio tavoitteena aito yhdessätekemisen kulttuuri Haasteena: Maahanmuuttajien koulutus Matalan koulutustason omaavien/erityistukea tarvitsevien kouluttaminen: työpajakoulutukset, tukitoimet, yksilöllinen koulutus. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen kehittäminen ja koulutuskynnyksen madaltaminen. Sähköiset palvelut.

12 Verkostoituminen Minkälaista verkostoitumista Lapin tulevaisuuden aikuiskoulutus vaatii? tavoitteena kansainvälinen ja maakunnan sisäinen aktiivinen yhteistyö tavoitteena verkostoyhteistyön osaaminen Haasteena: Yhteistyön lisääminen, päällekkäisten toimintojen poistaminen. Erikoistumista ja keskinäistä työnjakoa enemmän alueelle. Alueellinen kilpailu: liian monta koulutuksen tuottajaa. Saadaanko yhteinen brändi Lapin aikuiskoulutus? Lappi on laaja ja harvaanasuttu alue: koulutuksen saatavuus on turvattava huolimatta pienistä volyymeista. Tarpeet alueella eriytyvät. kansainvälistyminen

13 Koulutuksen laatu Millä turvaamme aikuiskoulutuksen laadun Lapissa? tavoitteena laadukas ja profiloitunut koulutus ja pedagogiikka tavoitteena koulutus, joka huomioi aikuisopiskelijoiden henkilökohtaiset koulutustarpeet tavoitteena koulutus, joka on kilpailukykyinen ja mahdollinen vientituote Haasteena: Opetushenkilöstön ja TNO- henkilöstön osaaminen Aikuiskoulutuksen vastaavuus työelämän kanssa: ajanmukaiset laitteet ja materiaalit, alueellinen työvoimantarve, mahdollisuus tutkinnon osasuorituksiin, jotka on mahdollista suorittaa sujuvasti. Koulutuksenjärjestäjäkentällä tapahtuvat muutokset: löytääkö asiakkaat palvelut ja jaksaako henkilöstö kehittää laadukkaita aikuiskoulutuspalveluita muutoksen keskellä.

14 Osuva koulutus Mitä vaaditaan, jotta aikuiskoulutus on osuvaa ja kaikille saatavissa olevaa Lapissa? tavoitteena koulutuksen vastaavuus niin yksilöiden kuin myös työelämän tarpeisiin tavoitteena koulutuksen ja työvoiman saavutettavuus/ saatavuus koko Lapissa tavoitteena ennakointitiedon käytettävyys tavoitteena TNO- palveluiden oikea-aikainen kohdistuminen tavoitteena koulutusorganisaatioiden reagointiherkkyys ja joustavuus Haasteena: Aikuiskoulutukset suunnattava aloille, jotka työllistävät ENNAKOINTI Koulutuksen henkilökohtaistaminen Joustavuuden lisääminen: vastataanko oikeisiin osaamistarpeisiin vai rajoittaako rahoitus, ohjeet, tutkinnonvaatimukset liikaa?

15 Osaamisen vahvistaminen Mitä vaaditaan, jotta tulevaisuuden aikuiskoulutus pystyy vahvistamaan Lapin ja sen asukkaiden osaamista? tavoitteena osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen ja Lapin asukkaiden osaamisen vahvistaminen tavoitteena maakunnan kilpailukyvyn vahvistaminen Haasteena: Osaavan työvoiman saatavuus koko Lappiin Maakunnan/alueiden kehittämistä tukevat aikuiskoulutukset esim. matkailua tukevat kielikoulutukset. Huomioitava aluelähtöisyys tarjottavissa koulutuksissa! Alueellinen profiloituminen ja sen vahvistaminen Työelämäläheinen/työelämälähtöinen koulutus

16 Jatkuvan oppimisen kulttuuri Mitä vaaditaan, jotta jatkuvan oppimisen pitkospuut/polut mahdollistuvat? tavoitteena opintojen henkilökohtaistaminen tavoitteena saada kaikki oppimamme asiat ja kokemukset hyödynnettyä opiskelussa tavoitteena päästä opettamisesta opintojen ohjaukseen, huomio oppimisen pedagogiikkaan sekä oppimisprosessiin tavoitteena jatkuvaa oppimista tukevat tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut Haasteena: Uudet aikuiskoulutuksen asiakasryhmät vaativat uudenlaiset innovatiiviset koulutustuotteet ja -mallit (hankitun osaamisen tunnistaminen sekä tunnustaminen) Koulutustarjonta on liian staattinen. Vaaditaan uusia aluevaltauksia sekä koulutusten räätälöintiä. TNO- palveluiden saatavuus

17 Strategiaprosessin eteneminen 3.työpaja VISIO työpaja Nykytilan analyysi 1.työpaja Vision luominen Kehittämistyön tavoitteet ja kriittiset menestystekijät Toimenpiteet, resursointi ja vastuutahot

18 Kriittiset menestystekijät Tarkoittaa vähimmäisehtoja, jotka on oltava kunnossa, jotta visio voi toteutua. Mitkä asiat on oltava kunnossa, jotta Aikuisilla on Lapissa laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden työn ja hyvinvoinnin? Kun on saatu selville, mitkä asiat pitää olla kunnossa, lähdetään miettimään, mitä konkreettisia toimenpiteitä tulee tehdä, jotta visio saavutetaan? 3.työpaja

19 Strategiaprosessin eteneminen 3.työpaja VISIO työpaja Nykytilan analyysi 1.työpaja Vision luominen Kehittämistyön tavoitteet ja kriittiset menestystekijät Toimenpiteet, resursointi ja vastuutahot

20 Kiitos!

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 Ulkoasu ja taitto: Hanna Söderström Kustantaja: Keuruun seudun aikuiset työelämään Koulutuksella on katetta -hanke, Kehittämisyhtiö KeuLink

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Siru Korkala Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Yliopistojen elinikäisen

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Sisältö LUONNOS 8.2.2013

Sisältö LUONNOS 8.2.2013 Sisältö LUONNOS 8.2.2013 1. JOHDANTO... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. VARSINAIS-SUOMEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN STRATEGISET LINJAUKSET... 3 3.1 Osaamisen vahvistaminen - Osaavan työvoiman varmistaminen, väestön

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

AIKUISOPISKELUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN NYKYTILA POHJOIS-POHJANMAALLA

AIKUISOPISKELUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN NYKYTILA POHJOIS-POHJANMAALLA 1 () 1 OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun -projekti, S10279 Maarit Malila & Päivi Palosaari-Aubry AIKUISOPISKELUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN NYKYTILA POHJOIS-POHJANMAALLA Nykytilaselvitys,

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti kevät 2011 Aikuisopiskelijan ohjaus Henkilökohtaistaminen aikuiskoulutuksen lähtökohtana Hyvät koulutustulokset ja hyvä maine tulevat käytännön

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKA ALKUVUOSINA

AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKA ALKUVUOSINA Aikuiskoulutusneuvoston julkaisuja 19/2008 AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKA SUOMESSA 2010 -LUVUN ALKUVUOSINA Helsinki 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKAAN VAIKUTTAVIA LÄHTÖKOHTIA...

Lisätiedot

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA Opetusministeriön valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma 2007-2013 OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA TL 3:

Lisätiedot

Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari 8.11.2011, Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät,

Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari 8.11.2011, Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät, 1 Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari 8.11.2011, Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät, Tällä hallituskaudella Suomi on poikkeuksellisten

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-307-5 Kansikuva Taitto Lili Scarpellini Painos xx kpl Paino

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

FUAS-ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila

FUAS-ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila FUAS-ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 90 Tuula Brofeldt Tuula Piensoho Tuula

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-307-5 Kansikuva Taitto Lili Scarpellini Painos xx kpl Paino

Lisätiedot

ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta. Näkökulmia ELO-toimintaan

ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta. Näkökulmia ELO-toimintaan ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta Näkökulmia ELO-toimintaan LAITURI-projekti 2014 ELO-opas Julkaisija: LAITURI-projekti Teksti: Antti Laitinen, Sirpa Nykänen, Mervi Sirviö Kannen teos: Mika Heinonen

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA

KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA Julkaisu B 165 ISBN 978-951-594-319-4 ISBN 978-951-594-320-0 sähköinen versio ISSN 0788-7043 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisutiedot Julkaisija:

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen linjaukset ja järjestäjäverkon kokoaminen. Johtaja Mika Tammilehto 15.3.2012

Ammatillisen koulutuksen linjaukset ja järjestäjäverkon kokoaminen. Johtaja Mika Tammilehto 15.3.2012 Ammatillisen koulutuksen linjaukset ja järjestäjäverkon kokoaminen Johtaja Mika Tammilehto 15.3.2012 Toimintaympäristö muuttuu Globaalin työnjaon muutokset miten Suomi pärjää globaalissa kilpailussa? Elinkeino-

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013

NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 Aineistot Pienimuotoisesta kyselystä sovittiin työseminaari I:n yhteydessä 13.6.2013 Kvantitatiivinen tieto

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN AIKUISOHJAUKSEN JA NEUVONNAN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2016

ETELÄ-POHJANMAAN AIKUISOHJAUKSEN JA NEUVONNAN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2016 ETELÄ-POHJANMAAN AIKUISOHJAUKSEN JA NEUVONNAN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2016 Kehittämisohjelman visio: Etelä-Pohjanmaalla on vuonna 2016 asiakkaiden tuntema aikuisohjaus- ja neuvontamalli, jonka avulla elämänsä

Lisätiedot

Puheen vuoro 4/2004. Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen. SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro

Puheen vuoro 4/2004. Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen. SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro Puheen vuoro 4/2004 Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Lisätietoja: Saana Siekkinen puh. (09)

Lisätiedot

Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013

Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013 Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013 Sisällysluettelo Johdanto...2 Koulutuksella elämä haltuun...2 Koulutuksella tuetaan yksilön

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot