ELINKEINOSTRATEGIA Elinkeinopoliittinen työryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINKEINOSTRATEGIA 2013-2017. Elinkeinopoliittinen työryhmä"

Transkriptio

1 ELINKEINOSTRATEGIA Elinkeinopoliittinen työryhmä Kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO JA TAVOITTEET 2 2. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ Toiminta-ajatus Visio Toiminta-ajatuksen ja vision toteuttaminen 3 3. NYKYTILAN KUVAUS Elinkeino- ja väestörakenne Infrastruktuuri Palvelurakenne Kunta-analyysi 6 4. ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMINTAPERIAATTEET JA LÄHTÖKOHDAT Viestinnän periaatteet Painopistealueet Elinkeinopolitiikan tavoitteet Resurssit ELINKEINOPOLITIIKAN PÄÄMÄÄRÄT Yhteistyö ja verkottuminen Kansainvälinen yhteistyö Yhteydet yrittäjiin, yrittäjävaltuutettuihin ja yrittäjäjärjestöihin Tiedotus Palkitsemiset ja huomioimiset Palvelut ja hankinnat Elinkeinoelämän kehittäminen Hanketyö, projektit ja innovaatiopolitiikka Tonttipolitiikka Toimitilojen rakennuttaminen ja rahoitus Kuntamarkkinointi ja sen kehittyminen Koulutus ja yrittävyyskasvatus Elinkeinotuet ja avustukset Käytännön elinkeinoasioiden päätöksenteko SUUNNITELMIEN JA PÄÄTÖSTEN YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Yritysvaikutusten arviointi Toimintaympäristö ja talous Markkinoiden toimivuus ja yritysten välinen kilpailu ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPITEET YHTEENVETO 16 1

3 1. JOHDANTO JA TAVOITTEET Laihian kunnan elinkeinostrategia viitoittaa elinkeinopolitiikan suuntaviivat vuoteen 2017 saakka. Strategian tähtäimenä on elinkeinoelämän kehittymisen ja menestymisen kautta luoda edellytyksiä hyvinvoinnille ja kasvulle Laihialla. Strategia yhdistää kunnan eri toimijoita ja luo tulevaisuuteen yhteisen päämäärän. Tässä strategiassa keskitytään valtuustokauden aikana elinkeinotoiminnan suunnan määrittämiseen. Strategia tullaan jatkossa laatimaan neljän vuoden välein ja sitä päivitetään tarpeen mukaan puolessa välissä valtuustokautta. Strategian laadinnassa on hyödynnetty Suomen yrittäjien julkaisemaa kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman työkirjaa. Laihialla on ymmärretty, että vahva yksityinen ja julkinen palvelutarjonta lisäävät kunnan vetovoimaisuutta, viihtyisyyttä ja parantavat sen elinvoimaa. Menestyvä elinkeinotoiminta osaltaan mahdollistaa kuntalaisille järjestettävät laadukkaat peruspalvelut. Vetovoimaisuudesta huolehtiminen edellyttää panostamista myös kuntaviestinnän tehostamiseen. Avoimella ja aktiivisella viestinnällä on merkittävä rooli Laihian positiivisen kehityksen jatkumiselle ja edistämiselle. Kunnan viestinnässä tullaan hyödyntämään brändityöryhmän työn tuloksia. Laihian elinkeinostrategia kytketään tiiviisti muuhun kuntastrategiaan ja sillä on kosketuspintaa useaan eri hallinnonalaan. Laihian elinkeinostrategia toimii työkaluna johtaa kuntaa menestykseen kohti vuotta Elinkeinoelämän vahvistaminen mahdollistaa itsenäisen päätöksenteon ja luo lisäksi liikkumavaraa Laihialle. Elinkeinostrategian punaisena lankana on yrittäjälähtöisesti elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja edellytysten turvaaminen. Tavoite on luoda kunnassa hyvät toimintaedellytykset monipuolistuvalle yritystoiminnalle. Tavoitteeseen pyritään tiiviillä yhteistyöllä yrittäjien kanssa, korostamalla yrittäjyyskasvatusta, yrittäjyyden edistämistä, avointa ja positiivista yrittäjäilmapiiriä sekä aktiivista maapolitiikkaa. Tärkeässä roolissa on elinkeinoelämän tarpeiden kuuntelu ja tunnistaminen sekä yritysten tarjoamien palvelujen käyttäminen. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää verkostomaista yhteistyötä seudullisen elinkeinoyhtiön sekä muiden kuntien ja toimijoiden kanssa. Tämä Laihian elinkeinostrategia on kesän ja syksyn 2012 aikana toteutetun strategiaprosessin tulosta. Työryhmän toimintaan ovat osallistuneet puheenjohtajana kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sauli Tuomela, kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapio Nyysti, kunnanjohtaja Juha Rikala sekä Laihian Yrittäjät ry:n edustajina puheenjohtaja Antti Salminen sekä varapuheenjohtaja Reijo Lidman. Lisäksi työryhmään on osallistunut yritysneuvoja Antti Alasaari VASEK Oy:stä. Kunnanhallitus kiittää kaikkia strategiaprosessiin osallistuneita. Yhteisellä vahvalla tahtotilalla luomme Laihiasta tulevaisuuden menestystarinan. 2

4 2. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ 2.1. Toiminta-ajatus Koska kunnan menestys riippuu pitkälti elinkeinoelämän elinvoimaisuudesta, on kunnan omilla toimilla merkittävä vaikutus sen kehittämisessä. Kunta on aktiivinen toimija elinkeinopolitiikassa, pyrkien edistämään olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä sekä luomalla houkuttelevat puitteet uusille yrityksille sijoittaa toimintansa Laihialle. Menestyksekkään elinkeinopolitiikan harjoittamiseksi kunta harjoittaa aktiivista, keskustelevaa vuoropuhelua yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa Visio Laihia on tunnettu elinvoimaisena ja imagoltaan houkuttelevana kuntana, jossa on positiivinen kasvun kierre ja menestymisen mahdollisuudet. Kunta toteuttaa päätöksenteossaan ja toiminnassaan sellaisia ratkaisuja, jotka edistävät kunnan ja sen elinkeinoelämän elinvoimaisuutta ja positiivista kehitystä. Päätöksenteon ja toiminnan tuloksekkuutta arvioidaan säännöllisesti. Kuntalaiset tuntevat paikallisten yritysten tuottamat palvelut ja ovat halukkaita niitä käyttämään ja edistämään. Laihialaisuudesta ollaan ylpeitä ja täällä koetaan hyvää elämänlaatua. Kunta harjoittaa tuloksekasta, avointa ja kuntarajat ylittävää yhteistyötä elinkeinoelämän kehittämisessä, mm. aktiivisella roolilla VASEKssa ja Yhyres -kehittämisyhdistyksessä. Laihia on omien tekojensa kautta menestyvä kunta, harjoittaen tuloksellista seudullista yhteistyötä Laihia on Pohjanmaan yrittäjäystävällisin kunta, jossa elinkeinojen kehittäminen luo edellytykset kunnan sekä kuntalaisten menestykselle ja hyvinvoinnille kunnan menestyksen taustalla vaikuttaa voimakkaasti Laihia-henki 2.3. Toiminta-ajatuksen ja vision toteuttaminen Kunta toteuttaa toiminta-ajatusta seuraavasti: kunta järjestää hyvät peruspalvelut, infran ja harrastusmahdollisuudet kuntalaisille elinkeinoelämän tarpeet tunnistetaan ja niihin reagoidaan ripeästi yrityksiä hyödynnetään julkisen sektorin vastuulla olevien palvelujen tuotannossa hyödyntämällä mm. palvelusetelijärjestelmää ja laajentamalla jatkossa sen käyttöä yli sektorirajojen yritysilmapiiri pidetään avoimena ja luottamuksellisena yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti, esim. hankinnoissa huomioidaan paikalliset yritykset mahdollisuuksien mukaan keskustelu ja yhteistyö yrittäjien sekä yrittäjäjärjestöjen kanssa on säännöllistä panostamalla yrittävyyskasvatukseen parannamme edellytyksiä yrityskannan uusiutumiseen, positiivisen yrittäjyysilmaston syntymiseen ja sisäisen yrittäjyyden kasvuun viestintää hyvinvoivasta, menestyvästä Laihiasta ja seutukunnasta lisätään. Laihian maine nousee oikeista teoista, houkuttelevasta kuntailmeestä sekä tehokkaasta viestinnästä. 3

5 3. NYKYTILAN KUVAUS 3.1 Elinkeino- ja väestörakenne Elinkeinot, yritykset yritysten määrä: 437 (Vasekin rekisteri 2012) 590 (Tilastokeskus 2010) työpaikkojen jakautuminen yritysten koon ja toimialojen mukaan (tilastokeskus 31.12/2009) alkutuotanto: 10,6 %, jalostus: 26,8 % palvelut: 60,3 % ei tietoa : 2,2 % Väestö asukasluku: 7948 ( ), joista suomenkielisiä 98??% ikärakenne (suluissa tilastokeskuksen ennuste 2040): vuotiaiden osuus väestöstä, % : 19,2 (e19,6) vuotiaiden osuus väestöstä, % : 62,5 (e52,4) 65 -vuotiaiden osuus väestöstä, % : 18,3 (e28) huoltosuhde 57,9 (2010) yhteisöveron osuus kunnan verotuloista n. 5,6% (n.1,32m ) tapahtunut kehitys ja trendi: Laihia on kasvu-uralla ja sen väestömäärä on viime vuodet kehittynyt suotuisasti. Arvioiden mukaan Laihian väkiluvun kehitys jatkuu positiivisena: v. 2020, 8293 hlö sekä v. 2030, 8634 hlöä (Lähde: tilastokeskus) Työvoima työvoiman saatavuus: Laihialla työvoimaa on 3790 hlöä. (7/2012) koulutusrakenne: Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä 64,5 % Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä 24,9 % (12/2010) työttömyysaste: 6,5 % (2009), 6,9 % ( ), 6 % (heinäkuu2012, Ely-keskus) työpaikkaomavaraisuus 54,4 % Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus työssäkäyvistä, 40,9 % pendelöinti 59,1 %. Laihialta muissa kunnissa käy töissä 2043 hlöä ja muista kunnista Laihialla 466 hlöä (12/2009) 4

6 Työlliset toimialan mukaan (2009): (A) Maa-, metsä- ja kalatalous 188 (B, D-E) Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto (C) Teollisuus 939 (F) Rakentaminen 289 (G-I) Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemistoiminta (J) Informaatio ja viestintä 80 (K) Rahoitus- ja vakuutustoiminta 51 (L) Kiinteistöalan toiminta 25 (M-N) Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (O-Q) Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Pakollinen sosiaalivak.; Koulutus; Terveys- ja sosiaalipalv. (R-U) Muut palvelut 111 (X) Toimiala tuntematon 42 Lähde: Tilastokeskus edellä mainituista luvuista on pääteltävissä seuraavaa: * Työpaikkoja tarvitaan lisää * Pendelöinti on suhteellisen suurta * Asukasluku on yhä kasvussa * Vanhusten osuus väestöstä kasvaa suhteellisesti * Työttömien määrä nyt suhteellisen alhainen * Työllisyysaste parempi kuin koko maassa 3.2 Infrastruktuuri Etäisyydet/liikenneyhteydet: valtateiden 3 ja 18 risteyksessä 24 km Vaasaan (autolla 15 min) 53 km Seinäjoelle 385 km Helsinkiin 27 km satamaan 1 km lähimmälle rautatieasemalle Helsinkiin neljässä tunnissa 16 km lentokentälle, josta suorat yhteydet mm. Tukholmaan, Riikaan, Kööpenhaminaan, Helsinkiin Laihialla on kaavoitettu teollisuusalue Maunulaan, lisäksi löytyy hajatontteja eripuolilta kuntaa. Teollisuustonttien luovutusperiaatteet on hyväksytty kunnanvaltuustossa. Luovutustapa on pääsääntöisesti myynti. Poikkeustapauksissa voidaan käyttää vuokrausta. Tonttien hinta vaihtelee 2,5 15 : n neliöltä. Kunnassa on tarjolla vaihtoehtoisia asuntotontteja keskustan lisäksi myös haja-alueelta. Tonttien hinnat vaihtelevat keskustassa 2,5 4,5 / neliö. Kunnalla on Maunulan alueella kaksi teollisuushallia, joita se vuokraa yritystoimintaan

7 Kunnassa tullaan kaavoittamaan asuntoalueiden lisäksi kohteita liike-elämän ja teollisuuden tarpeisiin. Kasvavassa kunnassa tämän prosessin tulisi olla jatkuva; tilannetta tulee tarkastella säännöllisesti, jotta kunnalla on tarjota yritysten tarpeiden mukaisia tontteja sekä monipuolisesti asuntotontteja Palvelurakenne koulutuspuolella omassa kunnassa on tarjota toisen asteen opetusta lukiossa, seutukunnan vahvuutena on korkeakouluopetus Vaasan Yliopistossa sekä Vaasan ammattikorkeakoulussa. sosiaali- ja terveyspalveluista sosiaalipalvelut tuotetaan kunnan toimesta vuoden 2014 loppuun saakka ja terveyspalvelut yhteistyössä Vaasan kanssa. Väestönkehitys, resurssit ja palveluiden mielekkäin järjestämistapa huomioiden, kunta tulee käyttämään monipuolisesti yksityisen sektorin palvelutarjontaa mm. palvelusetelijärjestelmää laajentamalla. toimivat ja laadukkaat vapaa-ajan palvelut ja harrastusmahdollisuudet vahvistavat omalta osaltaan positiivista kuvaa kunnasta ja lisäävät sen vetovoimaisuutta. Tätä hyödynnetään myös kunnan markkinoinnissa elinkeinotyössä kunta tekee seudullista yhteistyötä VASEKn, Yhyreksen sekä maatalouspuolella yhteistoiminta-alueen kanssa. Päävastuu elinkeinotyön riittävästä resursoinnista on kunnanjohtajalla Kunta-analyysi Kunta-analyysi perustui SWOT:n, joka laadittiin yhteistyössä kunnan johtoryhmän sekä Laihian yrittäjien hallituksen tapaamisessa VASEKssa VAHVUUDET: sijainti ja liikenneyhteydet, lapsikunta tilaa elää, luonto vetovoimainen kunta, maine pohjalainen yrittäjyys yhteisöllisyys, turvallisuus HEIKKOUDET: julkishallinnon toiminnan byrokraattisuus + kunnan oma säännöstö yritys- ja rivitalotonttien ja toimitilojen puute, kaavoitus muutosvastarinta erikoismyymälöiden vähyys resurssit asenne, dynaamisuus kasvu-> investoinnit -> lisääntyvä palveluiden tarve olemassa olevat hyvät ja monipuoliset palvelut 6

8 MAHDOLLISUUDET: seudun teollisuuden vahvuus tahtotila infran kehittyminen uudet palveluiden tuotantotavat koulutetun työvoiman saatavuus uudet elinkeinot UHAT: muutosten ennakoinnin epäonnistuminen ja muutosvastarinta yrittäjyyden hiipuminen (yrittäjien) ikääntyminen kuntatalouden niukkenevat resurssit epäonnistuminen kaavoituksessa ja maanhankinnassa seudun eripuraisuus Vahvuudet: Laihia voi olla onnellinen erinomaisesta sijainnistaan ja maaseutumaisesta elinympäristöstään. Laihialla maaseudun rauha ja tunnelma yhdistyvät kaupunkimaisten palvelujen läheisyyteen. Maaseudun asumisen ominaispiirteet: isot tontit, rauha ja luonnonläheisyys ovat Laihialla helposti saavutettavissa. Myös asumisen ja rakentamisen kustannukset ovat houkuttelevia. Laihian maine turvallisena, lapsiystävällisenä kuntana on omiaan houkuttelemaan lisää lapsiperheitä. Yhteisöllisyys mahdollistaa erilaisten tapahtumien järjestämisen ja kokemuksen olla osana jotain suurempaa. Naapuriapua on täällä vielä mahdollista saada. Pohjalainen yrittäjyysasenne ja dynaamisuus suhtautumisessa uusiin asioihin antaa kunnalle hyvän kasvupohjan ja osaltaan tukee yrityskannan uusiutumista. Kasvun kierre, investoinnit ja kasvavan kunnan lisääntyvä palveluiden tarve mahdollistavat nykyisten ja uusien toimijoiden kasvun Laihialla. Eri toimijoiden suosiessa paikallisia yrityksiä varmistetaan olemassa olevien hyvien ja monipuolisten palvelujen pysyminen ja kehittyminen. Positiivisen kasvun kierteen ylläpitäminen mm. aktiivisin markkinointiponnistuksin on erittäin tärkeää. Heikkoudet: Julkishallinnon toiminnan byrokraattisuus ja kunnan oma säännöstö on usein kehityksen hidaste tai este. Toimintaan on otettava positiivinen, avoin asenne joka pyrkii ratkaisemaan asiakkaiden ongelmat yhdessä kehittämällä toimintatapoja. Asennemuutos asiakaspalveluhenkisempään toimintatapaan muutosvastarinnan sijaan parantaa kuntalaisten tyytyväisyyttä ja sitouttaa toimimaan paikkakunnan parhaaksi. Aktiivisuudella kaavoituksessa ja maanhankinnassa on pystyttävä poistamaan yritys- ja rivitalotonttien ja toimitilojen puutetta. Puuttuvien palveluiden ja erikoismyymälöiden määrä lisääntyy kunnan väkimäärän kasvaessa ja resurssien lisääntyessä sitä mukaa kun positiivista kasvunkierrettä on saatu aikaan. Mahdollisuudet: Seudun teollisuuden vahvuus tulee hyödyntää markkinoitaessa aluetta yrityksille ja uusille asukkaille. Laihia hengen kehittäminen, yhteinen tahtotila on kriittisin menestystekijä positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi. Positiivisen kasvunkierre osaltaan mahdollistaa kunnan infran kehittymisen. Kunta pystyy vastaamaan kohoaviin kustannuspaineisiin parhaiten avoimella suhtautumisella uusien palveluiden tuotantotapojen käyttöönottoon, esim. palvelusetelijärjestelmän ulottamisella päivähoitoon. Seudun koulutustarjonta on monipuolista ja korkeatasoista ja se osaltaan mahdollistaa koulutetun työvoiman saatavuuden tätä voisi myös huomioida markkinoinnissa. 7

9 Maaseudun uudet elinkeinot, mm. lähiruuan, luontomatkailun ja uusiutuvan energiantuotannon lisääminen monipuolistavat elinkeinorakennetta ja tarjoavat uutta työtä ja parantavat työpaikkaomavaraisuutta. Uhat: Suuntaamalla resurssit kehittämiseen ja muutosten ennakointiin perinteisen hallintoon keskittymisen ja muutosvastarinnan sijaan voidaan uhat tunnistaa ja välttää ajoissa. Panostamalla yrittävyyskasvatukseen sekä osallistumalla omistajan/sukupolvenvaihdosta tukeviin hankkeisiin kunta voi estää yrittäjyyden hiipumista ja edesauttaa uusien yrittäjien löytymistä ikääntyvien tilalle. Ruokkimalla positiivista kasvun kierrettä minimoidaan kuntatalouden niukkenevien resurssien vaikutuksia. Kunnan johdon avoimuus ja yhteistyöhakuisuus seudun kehittämiseksi ja yhteisten vahvuustekijöiden löytymiseksi ja vahvistamiseksi tukee kunnan ja koko seutukunnan kehitystä. 4. ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMINTAPERIAATTEET JA LÄHTÖKOHDAT Lähtökohtana elinkeinojen kehittämiselle on aktiivinen, itsenäinen elinkeinopolitiikka. Elinkeinopolitiikan vaikuttavuus riippuu paitsi kunnan koosta ja sijainnista myös yritysrakenteesta sekä käytetyistä elinkeinopolitiikan keinoista. Resurssien määrällä ja suuntaamisella, olemassa olevien yritysten rakenteella, yritysilmapiirillä, suhdannetilanteella ja sattumalla on vaikutuksia elinkeinopolitiikan tuloksiin. Menestyminen edellyttää kunnan toimijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä ja luottamusta. Tämä rakentuu avoimuudelle ja tasapuolisuudelle päätöksenteossa, päätösten yritysvaikutukset huomioiden. Toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan vuosittain mm. SY:n yrittäjäbarometrin tuloksista. Menestyksen edellytyksenä on myös kunnan panostaminen seudulliseen yhteistyöhön entisestään, koska yritysten on entistä vaikeampi löytää kilpailukykyistä sijaintipaikkaa pienistä kunnista, ellei toiminta perustu pitkälti johonkin paikalliseen tuotannontekijään/raaka-aineeseen. Laihian kasvu ja sijainti antavat kohtuullisen hyvät edellytykset yritysten sijoittua ja toimia. Pääasiallinen kasvu on saatavissa jo kunnassa toimivien yritysten laajentaessa toimintaansa. Siksi on tärkeä löytää riittävästi yrittäjyydestä kiinnostuneita henkilöitä perustamaan uusia yrityksiä tai jatkamaan nykyisiä, toimivia yrityksiä Viestinnän periaatteet Viestinnän tavoite on Laihian sekä Vaasan seudun tekeminen valtakunnallisesti tunnetuiksi. Tunnettuuden lisäämiseksi tehdään seudullista yhteistyötä mainonnassa ja markkinoinnissa harjoittamalla tehokasta, pitkäjänteistä ja kohdennettua viestintää. Ydinviestit Laihiasta ovat: 1. MAASEUTUKUNTA KAUPUNKITASON PALVELUIN 2. MAASEUTUKUNTA LUONNON KESKELLÄ 3. VIISAAN EURON KUNTA 4. POSITIIVINEN 5. YRITTÄJÄMYÖNTEINEN KUNTA 8

10 4.2. Painopistealueet * yhteinen kehittämis- ja kehittymistahto * aktiivinen itsenäinen elinkeinopolitiikka * työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen * kunnan, elinkeinoyhtiön ja yritysten välisen yhteistyön lisääminen * positiivisen ilmapiirin vahvistaminen, viestinnän kehittäminen * seudun energiaklusterin vahvistaminen 4.3. Elinkeinopolitiikan tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on kunnan elinvoimaisuuden kasvattaminen ja hyvien palvelujen turvaaminen asukkaille. Tavoitteena on myönteisen Laihia-kuvan luominen sekä Laihia-hengen synnyttäminen. Tavoite edellyttää toimijoiden yrittäjämyönteisyyttä ja lähtöisyyttä. Yhteistyötä ja verkostoitumista tulee lisätä kaikilla sektoreilla, mutta päätöksenteossa tiedostetaan, että menestys pitkälti riippuu omista teoista. Strategiaa on vuosina toteutettu onnistuneesti, jos vuonna 2017: kunnassa on yli 600 yritystä (tilastokeskus) työpaikkaomavaraisuus on vähintään 60 % kunnassa asuu n laihialaista työpaikkojen määrän kasvu on toteutunut eniten yksityissektorin kohteissa. Laihia tunnetaan ydinkohderyhmissä yhtenä Suomen houkuttelevimpana sijaintina asua ja yrittää yhteisöverotulot kasvavat positiivisesti Laihialla on positiivinen, yritysten kasvua ja innovaatioita tukeva yrittäjäilmapiiri. Tämä maine houkuttelee yrityksiä sijoittumaan Laihialle. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan: yhteistä kehittämis- ja kehittymistahtoa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteellista VASEK- ja seutuyhteistyötä houkuttelevan, yritysystävällisen ja -aktiivisen yritysilmaston ylläpitämistä kunnassa sen tiedostamista, että tehokkain tapa luoda uusia työpaikkoja ja elinvoimaa kuntaan on kehittää kunnassa jo toimivien yritysten toimintaedellytyksiä ja ympäristöä vetovoimaisten ja monipuolisten asuin- ja yritystonttien saatavuuden varmistamista laadukkaiden perus- ja vapaa-ajan palveluiden saatavuutta, hyvän maineen ja imagon vaalimista sekä aktiivista viestintää ja markkinointia. 9

11 4.4. Resurssit Yritysneuvonta Yritysten perusneuvonnasta vastaa VASEK ja maaseutusihteeri (maaseutuyritykset) sekä omalta osaltaan seutukunnan muut elinkeinovastaavat ja projektihenkilöt, verkottuen muiden alueen toimijoiden ja kehitysyhtiöiden kanssa. Myös kunnan muut viranomaiset toteuttavat oman sektorinsa osalta yrityksiin suunnattua neuvontaa ja tiedottamista tarpeen mukaan. Budjetointi Elinkeinojen kehittämiseen varataan vuosittain riittävät resurssit talousarvioon. Esityksen valmistelee kunnanjohtaja. Kunnanhallitus määrittelee seutukuntatyössä tarvittavat muut määrärahat. Elinkeinoasioiden valmistelu ja päätöksenteko Kunnanjohtaja valmistelee yhdessä elinkeinojaoston kanssa kunnanhallitukseen tulevat elinkeinoelämän kehittämistä koskevat asiat. Hallitus vastaa käytännön elinkeinopolitiikasta. Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys ja seuranta Elinkeinopoliittinen ohjelman toteutumista tarkastellaan vuosittain ja päivitetään valtuustokausittain. Tarkasteluun ja päivitykseen osallistuu elinkeinojaosto sekä ELPO ryhmä. 5. ELINKEINOPOLITIIKAN PÄÄMÄÄRÄT 5.1 Yhteistyö ja verkottuminen Laihian kunta harjoittaa aktiivista ja tuloksekasta elinkeinopoliittista yhteistyötä seutukuntatasolla, mm. ELY:n, Pohjanmaan liiton, Kauppakamarin, Yrittäjä- ja tuottajajärjestöjen, VASEKn, Yhyres-kehittämisyhdistyksen että maaseututoimien yhteistyön kautta. Yhteistyö pitää sisällään seudun markkinoinninsekä edunvalvonnantehtäviä. Tehtävän yhteistyön on oltava Laihian kuntaa suoraan tai välillisesti hyödyttävää ja sen tulee luoda työkaluja järjestää toiminta tehokkaammin ja/tai laadukkaammin. Uusien kuntayhtymien perustamiseen kunta suhtautuu tapauskohtaisesti, hakien aina rationaalisinta ja kustannustehokkainta tapaa järjestää ko. toiminta. Yhteistyötä varten kunnanhallitus nimeää toimielimiin edustajansa, joka muussa tapauksessa on kunnanjohtaja. Yhteistyön onnistumista, laatua ja tavoitteita käydään läpi vuosittain elinkeinojaostossa, jossa linjataan yhteistyötä ja edunvalvontaa maakunta- ja valtiotasolla. Yhteistyötä kehittämisyhtiön kanssa lisätään seuraamalla sen tiedottamista tavoitteistaan ja painopisteistään sekä sen strategian nivoutumisesta kunnalliseen strategiaan Kansainvälinen yhteistyö Laihia pyrkii saamaan kansainvälisestä yhteistyöstä aitoa lisäarvoa kunnalle ja yrityksille hakemalla luontaisia kansainvälisiä yhteyksiä esim. ystävyyskunnissa. 10

12 Yhteydet yrittäjiin, yrittäjävaltuutettuihin ja yrittäjäjärjestöihin Valtuuston, kunnanhallituksen sekä johtavien virkamiesten tapaamiset yrittäjien kanssa ovat tavoitteellisia ja säännöllisiä. Kunnanjohtaja ja johtavat viranhaltijat omilta sektoreiltaan vastaavat yrittäjäyhteyksistä Tiedotus Elinkeinoasioissa tiedottaminen tapahtuu kunnan normaalin käytännön mukaan, lehdissä, kunnan ilmoitustaululla sekä verkkosivuilla. Hyvään hallintotapaan kuuluu riittävä ja oikea-aikainen osapuolien informointi. Kunta harjoittaa tiedottamisessa avoimuutta. Verkkosivujen kehittämiseen tullaan panostamaan ja yrittäjäyhdistys kytketään mukaan elinkeinopoliittisista asioista tiedottamiseen Palkitsemiset ja huomioimiset Kunnasta huomioidaan vuosittain yrittäjäpalkinnolla vuoden ansioitunein yrittäjä. Yritysten merkkipäivät tai uuden yrityksen aloittamisen huomioimista suunnitellaan Palvelut ja julkiset hankinnat Palvelut Johtavat virkamiehet pohtivat avoimesti ja säännöllisesti, mitkä palvelut kunta tuottaa jatkossakin itse, mitkä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja mitkä ostetaan oman organisaation ulkopuolelta. Kustannustietoisuutta lisätään ja kustannustehokkuutta haetaan etsimällä uusia toimintamalleja, esim. palveluseteleiden käytöllä myös yli sektorirajojen, ymmärtäen, että kysyntä luo tarjontaa. Valtuustokauden keskeisimmät tavoitteet palvelurakennetta kehitettäessä on lisätä paikkakunnalle yksityistä hoiva- ja muuta palvelutarjontaa hakemalla uusia toimintamalleja. Julkiset hankinnat Hankintapolitiikassa tulee kiinnittää huomiota viranhaltijoiden hankintaosaamiseen, mm. hankintojen pilkkomisella hankintalain puitteissa niin, jotta paikalliset yritykset pystyisivät tarjoamaan kokonaistaloudellisimman ratkaisun. Hankintaohjeissa tulee pisteytyksessä painottaa kokonaistaloudellisuutta ja elinkaarikustannuksia. Kunnassa on hyväksytty pienhankintastrategia, josta selviää kuinka hankinnat on organisoitu. Lisäksi kunta harjoittaa hankintarengas yhteistyötä seudun kuntien kanssa. Hankintapolitiikan suuntaviivoista, tavoitteista ja menettelytavoista keskustellaan paikallisten yrittäjien kanssa ja niistä tiedotetaan kunnan verkkosivuilla. Koulutuksen avulla tullaan lisäämään hankintoja suorittavien viranhaltijoiden osaamista. Kunnan tulee kehittää sisäistä laskentaa, jotta se laskee oman palveluntuotannon todelliset kokonaiskustannukset, elinkaarikustannukset huomioiden Elinkeinoelämän kehittäminen Yritysilmaston kehittymistä seurataan vuosittain toteutettavan SY:n tutkimuksesta sekä yrittäjätapaamisten yhteydessä. Myönteisen yritysilmaston aikaansaaminen on menestymisen edellytys. Yrittäjäjärjestöä, VASEK:a, Yhyres -yhdistystä ja MTK -Laihiaa pyydetään informoimaan valtuustoa iltakoulutyyppisesti vuosittain elinkeinoelämän ja yrittäjäilmaston tilanteesta ja kehittämisestä paikkakunnalla. 11

13 Hanketyö, projektit ja innovaatiopolitiikka Kunta vaikuttaa seudulla käynnistettäviin ja toimiviin hankkeisiin aktiivisella toiminnalla (hyväksyy/ hylkää/esittää/käynnissä olevien kriittinen tarkastelu) kehittämisyhdistyksen ja elinkeinoyhtiön hallituksessa. Elinkeinojaostolla on merkittävä rooli hankkeiden ideoinnissa ja eteenpäin viemisessä VASEK:n / Yhyres ry:lle/ ELY:n Tonttipolitiikka Kunnassa on todettu, että yrittäjien tarpeet ajan myötä muuttuvat mm. kunnan palvelujen painopiste on vuosien varrella siirtynyt Vaasaan päin. Kaavoituksessa tullaan jatkossa huomioimaan erityisesti elinkeinoelämän tarpeet (sekä yksityiset että kunnan tontit). Kunta pyrkii aktiivisesti hankkimaan eri puolilta Laihiaa elinkeinoelämän tarpeisiin soveltuvia ja myös raskaamman teollisuuden vaatimukset täyttäviä riittävän suuria ja kovapohjaisia maa-alueita, jonne suurillakin yksiköillä olisi mahdollisuus sijoittua melu- tms. häiriöitä aiheuttamatta. Tonttien myynnistä päättää kunnanhallitus. Yksityisten omistamat suurehkot tontit tarjoavat asumisen lisäksi pienyritystoiminnan aloitusmahdollisuuksia Toimitilojen rakennuttaminen ja rahoitus Yritysten on mahdollista rakentaa kunnan tontille lunastusperiaatteella, yksityiskohdat määritellään erillisessä lunastusperiaate -ohjeissa. Tontteja ja toimitiloja markkinoidaan nykyisin kunnan nettisivujen kautta sekä yritystoimitiloja ja - tontteja markkinoi myös VASEK. Jatkossa markkinointia tullaan monipuolistamaan, elinkeinojaosto tulee seuramaan markkinoinnin kehittymistä. Toimitiloja välittää kunnanjohtaja apunaan maaseutusihteeri ja VASEK. Kiinteistöveron tason Laihia pyrkii pitämään alueella kilpailukykyisenä. Kunta on varautunut rakentamaan vastaanottohallin tyyppistä tilaa kun n. 50% tiloista on vuokralainen. Infrastruktuuri Kunnassa on toimivat tietoliikenneyhteydet ja niiden ajantasaisuudesta huolehtiminen on kilpailukyvyn edellytys. Tekninen toimi käy läpi kunnallistekniikan toimivuutta, jotta se on järjestetty yrittäjien kannalta tehokkaasti. Merkittävänä hankkeena on tällä hetkellä Laihian tiejärjestelyjen onnistuminen yrityselämän näkökulmasta Kuntamarkkinointi ja sen kehittyminen Kunnassa on brändityöryhmän työn tuloksena mietitty kehittämiskohteet, niiden aikataulutus ja budjetointi. Vaikka kuntamarkkinointia on järjestetty seudullisessa yhteistyössä VASEKn kanssa, tulee brändityöryhmän mietinnön mukaisesti kunnalta löytyä lisäpanostuksia kunnan näkyvyyteen ja houkuttelevuuteen. Näkyviä yrityksiä tulisi ottaa käyttöön markkinointia suunniteltaessa ja toteutettaessa. Imagomarkkinoinnin onnistumista tulee arvioida vuosittain kunnanhallituksessa. Markkinoinnissa kunnioitetaan omia juuria, hyödynnetään omia vahvuuksia ja kehitetään niihin sopivaa uutta toimintaa. Brändityöryhmä näki Laihian sopivan erityisen hyvin yrityksille, jotka voivat hyödyntää maaseutua ja luontoa. 12

14 5.6. Koulutus ja yrittävyyskasvatus Yrittävyyskasvatus on tärkeä osa koulutusta ja siihen tulee pyrkiä panostamaan nykyistä enemmän. Vastuu yrittävyyskasvatuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta on tällä hetkellä pitkälti koulun henkilökunnalla. Kunnan yhteinen strategia helpottaa ideointia ja käytännön toteutusta. Yrittävyyskasvatuksella tulee olla näkyvämpi rooli koulun arjessa. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuuksia tutustua työelämään sekä pyrkiä luomaan siltoja työelämän edustajien ja oppilaiden välille muutoinkin kuin TET toiminnan kautta. Kannustavuutta lisäisi aktiivisempi vuorovaikutus yrittäjien ja oppilaiden välillä. Esim. yhteiskunnallisten aineiden oppitunnille voidaan pyytää yrittäjiä kertomaan oman tarinansa, missä VASEK voi toimia koordinoijana. Oppilaitosten ja VASEK:n yhteistyötä tulee lisätä yrittävyyskasvatuksen toteutuksessa. Myös kummiyritystoimintaa tulee hyödyntää monipuolisemmin, käyttäen linkkinä esim. Laihian yrittäjät Ry:tä. Tämä on tärkeää siksi, että yrittävyysasenne muodostaa hyvän perustan pärjäämiseen elämässä. Koulujen yrittävyyskasvatus toteutuu opetussuunnitelmien ja koulujen toimintakulttuurin pohjalta. Aineenopetuksessa on ko. sisältöjä. Osa kouluista käy maatiloilla ja yrityksissä tutustumiskäynneillä. Oppilaat saavat yrittävyyskasvatusta ja -kokemusta hankkimalla varoja leirikoulu- ja retkitoimintaan. Esimerkkinä voisi mainita oman luontokalenterin tuottamisen ja erilaisten tuotteiden myyminen. Samoin järjestetään tapahtumia, joissa pyritään saamaan tuottoa yhteiseen kassaan. Nuori yrittäjyys -kokonaisuus on yksi mahdollisuus tuoda yrittävyys osaksi lukion kursseja. Inno-lukio (www.innolukio.fi) tarjoaa tällä hetkellä opiskelijoille mahdollisuuksia pohtia laajoja, ainerajat ylittäviä tehtäviä, joiden aihepiirit tulevat esim. yritysmaailmasta. Keskinäisten tapaamisten kautta voidaan ideoida toimivia yhteistyön muotoja, esim. te toja ja yritysvierailuja. Itse yrittäjien koulutusta järjestää useampi eri organisaatio, eikä sitä koeta kunnan tehtäväksi. Yrittävyysopetuksen painottaminen sen sijaan on. Työvoiman saatavuus TE-toimistot järjestävät alueella järjestelmällistä työvoimatarpeen ennakointia. Koulutetun työvoiman saatavuus turvataan parhaiten luomalla puitteet hyvään elämään Elinkeinotuet ja avustukset Kunta ei lähde takamaan yrittäjiä hallinrakentamisessa. Yrityslainoja voidaan myöntää vain poikkeustapauksissa, erityisten tarveharkintaan perustuen ja kilpailua vääristämättä erittäin merkittävissä hankkeissa. Yritysten avustukset kanavoidaan ELY-keskuksen sekä paikallisen toimintaryhmän kautta. Kunta voi subventoida yrityksiä pitämällä kunnallistekniikan ja yritystonttien sekä toimitilojen hinnoittelun kilpailukykyisenä. Kaikkien kunnan tukitoimien tulee kohdella yrittäjiä tasapuolisesti. Kunta rahoittaa yritysten omia kehittämishankkeita käytännössä jäsenmaksuin ja kuntaosuuksin Yhyres Ry:lle Käytännön elinkeinoasioiden päätöksenteko Kunnanvaltuusto seuraa, että elinkeinoasioiden käsittelyajat pysyvät riittävän lyhyinä ja tavat tarkoituksenmukaisina. Säännöllisissä yrittäjätapaamisissa läpikäydään saatua yrittäjäpalautetta. 13

15 6. SUUNNITELMIEN JA PÄÄTÖSTEN YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 6.1. Yritysvaikutusten arviointi Lähtökohdat: Kunnan johtavat viranhaltijat ottavat käyttöön yritysvaikutuksien arviointiprosessin päätöksiä valmistellessaan. Viranhaltijoiden lisäksi kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja eri lautakunnat huomioivat yritysvaikutukset jatkuvana prosessina päätöksissään. Yritysvaikutusten arvioinnista päätösvalmistelun yhteydessä vastaa esittelevä viranhaltija (liitteenä yritysvaikutusten arviointiasteikko) Toimintaympäristö ja talous Esittelevä viranhaltija kuulee tilanteen mukaan ko. yritystä tai konsultoi yrittäjäyhdistystä tehdessään päätöksiä, jotka vaikuttavat paikkakunnan yrityksiin. Viranhaltija selvittää miten ja mitkä asiat päätöksessä vaikuttavat yritysten toimintaympäristöön, huolehtien riittävästä kuulemisesta ja tiedottamisesta. Päätöksenteossa selvitetään ja lasketaan kustannusten sekä hyötyjen suuruus ja sovelletaan tarkoituksenmukaisuusharkintaa niiden suhteesta Markkinoiden toimivuus ja yritysten välinen kilpailu Olennaista yritysvaikutuksia arvioitaessa on selvittää: onko päätöksillä vaikutuksia yritysten väliseen kilpailuun vaikuttavatko päätökset paikallisten yritysten hyödykkeiden kysyntään väheneekö tai lisääntyykö päätöksien kautta yritysten määrä kunnassa vaikuttavatko päätökset kunnassa tai seutukunnalla toimivien yritysten yleisiin työllistämisedellytyksiin miten päätökset vaikuttavat paikallisten yritysten investointitarpeisiin tai - mahdollisuuksiin Yksinkertaisimmillaan yritysvaikutusten arviointiprosessi sisältää vähintään seuraavien asioiden selvittämistä: tunnistetaan yritykset joita päätös koskee suoraan tai välillisesti päätöksen merkittävimmät suorat vaikutukset (negatiiviset ja positiiviset). Lisäksi suuremmissa ja merkittävämmissä päätöksissä tulisi selvittää päätösten epäsuorat vaikutukset sekä mahdollisuuksien mukaan päätöksen euromääräiset vaikutukset yrityksille. 14

16 7. ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPITEET Seuraavan valtuustokauden tavoitteet: Tavoite/toimenpide Aikataulu Vastuutaho Mittarit/Arviointi Tiedotus / Seuranta yritysvaikutusten arviointi > esittelevät tehty eriasteisia tilinpäätös viranhaltijat yrittäjämyönteisyyden > kunnanjohtaja SY:n arviointi ja tilinpäätös kasvaminen kunnan arviointi työpaikkaomavaraisuuden seuranta kunnanjohtaja tavoitetaso 55% tilinpäätös kasvattaminen vuosittain yritysten määrän seuranta kunnanjohtaja ja kappalemäärä tilinpäätös lisääntyminen vuosittain VASEK 10 kpl lisää/vuosi yritystukien määrä seuranta VASEK :t sekä kplmäärä tilinpäätös ELY+Yhyres vuosittain sähköinen hankinnoista tiedotus- hankintakalenteri kun hallintokunnit- osastopäälliköt käyttöönotto elinkeinojaosto tain selvillä viimeistään

17 8. YHTEENVETO Kasvukunta Laihia on kohtaamassa uusia haasteita. Kunnan itsenäisyyteen, sen kykyyn vastata kuntalaisten kasvavista palvelutarpeista ja myönteisen yritysilmapiirin luomiseen on panostettava. Suuri kysymys on, saako Laihia säilytettyä sen kasvu-uran, joka sillä on viimeisinä vuosikymmeninä ollut. Laihian kunnan elinkeinostrategia viitoittaa Laihian elinkeinopolitiikkaa vuodesta 2013 vuoteen Strategian lähtökohtana on varmistaa, että Laihia on menestyvä ja kasvava kunta myös tulevaisuudessa. Laihia on kasvukunta Vaasan kupeessa, jossa yritystoiminta on vientivetoista ja pohjautuu erityisesti energiateknologian osaamiseen. Laihian väestörakenne on nuorekasta ja hyvin koulutettua. Laihian kehitys on perustunut pitkälti omien vahvuuksien sekä hyvän sijainnin hyödyntämiseen sekä tulokselliseen yhteistyöhön yli kuntarajojen. Toimivat ja laadukkaat peruspalvelut yhdessä vireän elinkeinoelämän ja monipuolisen tonttitarjonnan kanssa ovat vahvistaneet kunnan positiivista mielikuvaa ja ihmisten sekä yritysten halua sijoittua Laihialle. Viimeisen kymmenen vuoden aikana niin kunnan väkiluku, yritysten määrä kuin laihialaisten tulotaso ovat nousseet. Laihian kunnan arvoja ovat: asukaslähtöinen, laadukkaisiin ja kustannuksiltaan kilpailukykyisiin palveluihin panostava sekä joustavaa, yli sektorirajojen ulottuvaa yhteistyötä harjoittava kunta, jossa tarjotaan hyvät lähtökohdat yksilölle ja yrityksille kasvaa ja kehittyä turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä. Asukkaiden ja yrityksien toiveiden kuunteleminen, päätöksenteon avoimuus ja joustavuus sekä toiminnan oikeudenmukaisuus ja luotettavuus kuvaavat toimintatapaamme. Aktiivisella elinkeinopolitiikalla, yhteistyöhakuisuudella ja Laihia-hengellä varmistamme näiden arvojen toteutumisen kunnassamme. 16

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 Johdanto... 1 1 KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio... 2 1.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö Elpo-työryhmä Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallitus Kunnanhallitus 13.04.2015 Valtuusto 27.04.2015 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kunnan

Lisätiedot

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet 1 Johdanto Suomalainen yhteiskunta ja kuntasektori ovat kasvavien haasteiden edessä. Taloudellinen taantuma, sitä seuraava työttömyys, väestön

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 1 MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 kv 3.3.2014 19 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO...3 2. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ...4 2.1 Toiminta-ajatus...4 2.2 Visio...4 2.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

1 KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ

1 KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ Taivassalon kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2013 2016 1 Esipuhe Pääministeri Vanhasen II hallituksen ulkoministeri Alexander Stubb asetti syyskuussa 2008 Suomen maabrändin kehittämisvaltuuskunnan,

Lisätiedot

LIITE KHALL 19.10.2009 313 LIITE KVALT 26.10.2009 84 ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

LIITE KHALL 19.10.2009 313 LIITE KVALT 26.10.2009 84 ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA LIITE KHALL 19.10.2009 313 LIITE KVALT 26.10.2009 84 ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 1. Lähtökohtia...3 1.1. Muut strategiat ja ohjelmat...3 1.2. Seudullinen elinkeinoyhtiö...3 2. Kaupungin tehtävä elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

ELINKEINO-OHJELMAN AVAINTEKIJÄT

ELINKEINO-OHJELMAN AVAINTEKIJÄT Elinkeino-ohjelma 0 Sisällysluettelo Elinkeino-ohjelman avaintekijät 2 Elinkeino-ohjelma Perusteet ja päätavoitteet 3 Visio 3 Toimintaperiaatteet 3 Elinkeinopolitiikan toteuttaminen Yhteistyö ja verkottuminen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallitus 16.1.2012 4 Valtuusto 8.2.2012 8 Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi 1. Johdanto 3 1.1 Elinkeinopoliittisen ohjelman tarkoitus, tavoitteet ja laadinta...

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia 2012-2016 Lempäälän ELINKEINOstrategia Kuvat: Lempäälän kunta Arkkitehdit Tommila Oy John Foxx Images Johdanto Lempäälässä on monipuolinen elinkeinorakenne sekä runsaat palvelut. Kunnan sijainti Tampereen

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja ELINKEINOSTRATEGIA 2005-2008 27.3.2006 2 ESIPUHE Haukiputaan edellinen elinkeinostrategia valmistui vuonna 2002. Vaikka strategia on ajallisesti varsin tuore, on moni sen perustana ollut asia muuttunut

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2014-2020

Elinkeinostrategia 2014-2020 Elinkeinostrategia 2014-2020 LAUKAAN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. NELIKENTTÄANALYYSI LAUKAASTA YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 3 3. KUNNAN HARJOITTAMA ELINKEINOPOLITIIKKA SEKÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA Liite nro 67 14.4.2015 Khall 165 HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Kunnanhallitus 14.4.2015 Kunnanvaltuusto 28.4.2015 HAUSJÄRVEN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Hausjärven elinkeino-ohjelma 2015 on laadittu

Lisätiedot

HAILUODON KUNNAN ELINKEINO- JA KEHITTÄMISOHJELMA

HAILUODON KUNNAN ELINKEINO- JA KEHITTÄMISOHJELMA Kuva: Esko Pitkänen HAILUODON KUNNAN ELINKEINO- JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2021 1.3.2011 Hailuodon kunta Hyväksytty kunnanhallituksessa. 2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa. 2011 Sisältö: 0) Esipuhe 1) Johdanto

Lisätiedot

Isonkyrön kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Isonkyrön kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa... 4 Kuntatalous... 4 Kuntien verotulot 2014 2015... 5 Valtionosuudet... 7 Isonkyrön kunnan kehitys...

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 Kuntastrategian ohjausryhmä 15.3.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 12.4.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 1.9.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 27.9.2011 Strategia-

Lisätiedot

Isonkyrön kunta Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015

Isonkyrön kunta Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 KUNNANJOHJAN KATSAUS... 3 LOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa... 4 Kuntatalous... 5 Kuntien verotulot 2013... 6 Kuntarakenneuudistuksen toteuttamista koskevat säännökset...

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2015. Kunnanvaltuusto 27.1.2011 / Kunnanhallitus 11.1.2011 / 5

Elinkeinostrategia 2015. Kunnanvaltuusto 27.1.2011 / Kunnanhallitus 11.1.2011 / 5 Elinkeinostrategia 2015 Kunnanvaltuusto 27.1.2011 / Kunnanhallitus 11.1.2011 / 5 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 16.12.2010 MUHOKSEN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA 2015 1 Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Johdanto ELINVOIMAOHJELMA haastaa laajasti niin yksityisen kuin julkisen tahon toimijat yhteistyöhön, jonka tavoitteena on 1300 uutta työpaikkaa 2021 vuoteen mennessä

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Menestyvien yritysten Metropolialue. Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011

Menestyvien yritysten Metropolialue. Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011 Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011 2 3 Alkusanat: Alueen yrittäjien yhteinen näkemys Helsingin Yrittäjien, Pääkaupunkiseudun (Espoo, Vantaa, Kauniainen) Yrittäjien ja Uudenmaan

Lisätiedot

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 1 IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Toimintaympäristö muuttuu 3. Strategian laatiminen, toteuttaminen ja seuranta 4. Iin arvot ja toimintaperiaatteet 5. Iin visio 6. Tavoitteet

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin elinkeinostrategia

Kokemäen kaupungin elinkeinostrategia Kokemäen kaupungin elinkeinostrategia Luonnos 12.6.2013 Kokemäen kaupungin elinkeinostrategia 1. Kaupungin tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä... 3 2. Nykytilan kuvaus... 3 2.1 Väestörakenne... Virhe.

Lisätiedot