TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955"

Transkriptio

1 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y.

2 Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja. 2. Suoritetaan nimenhuuto. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle a) sihteeri b) kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja c) kolme ääntenlaskijaa (mahdolliset valiokunnat) 5. Päätetään puhe-, esitys- ja läsnäolo-oikeudesta. 6. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. 7. Päätetään edustajien päivärahasta ja matkakorvauksista. 8. Käsitellään liiton toiminta- ja tilikertomukset tilintarkastuslausuntoineen vuodelta Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä. 10. Käsitellään liiton sääntöjen 10.. mukaisessa järjestyksessä kokoukselle esitetyt asiat. 11. Kokouksen päättäminen.

3 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1954 H E L S I N G I S S Ä 1 95:5 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y.

4 rn ~ e-;... == ~ ::c:: z ~ ~ ~ ~ ~ Z ~ rn ~... Q..;l ;;J e-; 0 CO '" 0; 0 "J 0>... 0>... SISÄLLYSLUETTELO Liiton hallintoelimet liittoneuvosto liittotoimikunta jaostot ja toimikunnat piirtto,imi.!kunnat Ulkomaiset edustukset Kotimaiset edustuk.set Keskustoimisto Julkaisutoiminta Kurss~-, koulluitus- ja. kilpailutoimmta UrheHu- ja koujutusvaliokunta Hiihto- ja mäenjaskutoiminlta Jalkapallotoiminta! Jääkiek~otoiminta Jääpallotoiminta Koripallotoiminta KäsipaJlotoiminta Lentopallotoiminlta, Luistelu toiminta Moelonta,toiminta Sivu Moottori'Ul'heilutoiminta Nyrkkeilyto~inta Painttoiminta Painonnoo:,totoi:minta P,esäpallot oimin ta Purjehdustoiminta Pyöräi:lytoi:min;1;a " Pöytätennistoiminta SUllJlmistus,toiminta Uint.Ltoiminta Verkkcpallotoiminta VoimiJStelutoiminta '

5 II I! l ' II 1: Ii II Ii l' II II '4 Sivu Yleisurheilu toiminta Naisten yleisurheilutoiminta Kansanurheilutoiminta Järjestö- ja vali's.tusto~minta Järjestö- ja valistusasiainvaliokunta Järjestötyö NuorteIlltoiminta V.alistustoiminta Ruotsinkielisen jaoston to1mlnta Naisten toiminta IV LiittojUJhilru Taito- ja harrastusmerkit Tilastoa. khpailutoiminnasta Tilastoa kurs.si-, valmennus- ja opetustilaisuuksista Tilastotietoja seuratoimijnnasta Tilasbotietoja seurojen käy,tössä olevista toimipaikoista, urheilulaitoksista ja seurojen saamista avustuksista Tilastotietoja nuorten toiminnasta Tilastotietoja nuorten liikunnallisesta toiminna5ta Naisten ja tyttöjen näytök5et ja esiiilltymiset J äseillt~lasto Hämeenlinna 1955 Oy. Hämeen Kansan Kirjapaino KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA 1954 Kertamusvuoden tapahtumia tarkasteltaessa ensi sijainen huomio kiintyy neljänteen liittojuhlaamme. Sen järjestelyt vaativat huomattavan osan vuoden alkupuoliskon tehtävistä. Sitä mielenkiintoisempaa on panna merkille, ettei tämä suuryrityksemme päässyt paljoakaan heikentämään varsinaista toimintakenttäämme. Kun tarkastelee tähän kertomukseen koottuja tietoja, varsin tyytyväisenä havaitsee, kuinka melkein joka alalla on tavoitettu edellisen vuoden saavutukset. Vieläpä eräillä alailla nämä saavutukset an pystytty ylittämäänkin. URHEILUPOLIITTINEN KEHITYS. Urheilupaliittisessa tilanteessa tapahtui vuaden lapulla selvä muutaso Vuosi asiallisesti katsaen päätti sen kalmivuatiskauden, jana aikana yritettiin liitan alaitteen pahjalla aikaansaada ajan vaatimia muut~ks.ia maan urheiluelämässä. Käänne sai a1kunsa SVULn uudesta palilttisesta asennaitumisesta. Sen mukaan sanattiin yhteistaiminta asiallisesti katsaen irti lakakuun lapulla. Sen mukana menetettiin yhteistaiminnan turvaama neuvattelurauha sekä SVULn verrattain jyrkän asenteen vuaksi siihen asti rakennettu neuvottelupahja, janka mukaan mahdallisten muutasten tulisi tapahtua siten, että nykyisten intressipiirien asema ja vaikutusvalta maan urheilu elämässä vaitaisiin säilyttää. SVULn palitiikan käänne merkitsi samalla luopumista siitä yhteisvastuun periaatteesta, jata maan urheiluasiaiden haidassa aina satavuasista lähtien ali naudatettu. Pallaliitan lahkalla ali vuaden yhteistaiminta järjestetty tilapäisen sapimuksen varaan. Tähän sapimukseen eräänä tärkeänä edellytyksenä sisältyi sitaumus uuden jalkapallaliitan muadastamisesta TULn

6 6 7 ylimääräinen liittokokous marraskuussa ei kuitenkaan katsonut voivrunsa tehdä erillistä ratkaisua. yhdeill urheilunalan osalta, vaan piti. välttämättömänä, että ennen tätä ratkaisua olisi riittävä selvyys aikaansaatava myös muilla urheilunaloilla. Suomen Palloliitto teki tästä kannanotosta tarpeettoman jyrkän johtopäätöksen ja puolestaan katsoi, ettei muunlaisen yhteistoiminnan jatkaminen sen edustamilla urheilunaloilla ollut enää tämän jälkeen mahdollista. Vuosi päättyi näin ollen avoimen urheiluriidan merkeissä ja jätti seuraavalle vuodelle siinä suhteessa varsin vaikeasti hoidettavan perinnön. YHTEISTOIMINTA. Urheilupoliittiset tapahtumat heijastuivat myös yhteistoimintarintamalla. Porvarillisten urheilujärjestöjen keskuudessa kytenyt haluttomuus jatkaa sopimuksenalaista yhteistoimintaa sai vuoden kuluessa yhä selvempiä ilmenemismuotoja. Vuoden lopulla tapahtuneet urheilupoliittiset ratkaisut 'käytännöllisesti katsoen johtivat siihe.nastisen yhteistoiminnan katkeamiseen melkein joka ur.heilunalalla. KILPAILU- JA KURSSITOIMINTA. Kilpailutoiminta käy lähemmin selville jaostojen kertomuksista ja niihin liittyvistä tilastonumeroista. Nämä numerot osoittavat, että varsin aktiivisesta urheilupoliittisesta kaudesta huolimatta vuoden kilpai. lutoiminta oli sangen runsasta ja monilla aloilla saavutettiin lisä'ksi varsin hyviä tuloksia. Erikoisen ilahduttavaa on todeta, että liiton edustusurheilutaso kautta linjan vahvistui. Vuoden kurssi- ja koulutustoimintaa täytyi osa'ksi supistaa liittojuhlavalmistelujen vuoksi. Silti ehdittiin vuoden aikana läpiviedä varsin suuritöinen kurssi- ja koulutusohjelma, jossa etenkin nuorten toiminnan kehitykseen kiinnitettiin erikoista huomiota. LIITTOJUHLA. Neljännestä liittojuhlasta muodostui ymmärrettävistä syistä vuoden huomattavin merkkitapaus. Naisten ja miesten yhteisvoimisteluesityksissä ei tosin päästy kolmannen liittojuhlan osanottolukuihin, mutta sen sijaan' tyttöjen ja poikien esitykset tältäkin osalta vastasivat aikaisempia saavutuksia. LiittojuhlakilpaiLuihin antoi erikoisen panoksen tällä kertaa runsas ja korkeatasoinen ulkolainen osanotto. Oli valitettavaa, että sääsuhteet eivät olleet täysin suotuisat, mikä seikka osaltaan vaikutti siihen, että liittojuhlatilaisuuksien tulopuoli jäi laskelmia pienemmäksi. Yleisvaikutus oli joka tapauksessa varsin myönteinen. Varmaankin liittojuhlapäivät jättivät jälleen mukanaolleille unohtumattomat muistot. TOIMITALOHANKE. Liiton toimitalohankkeen valmistelut saatiin vuoden aikana loppuunsuoritetuksi. Erikoisesti on merkittävä, että valtiovaltakin ratkaisi periaatteessa kantansa myönteisesti ja luovutti tarkoitukseen rakennusavustuksen ensimmäisen erän. TALOUDELLINEN TOIMINTA. Kun tarkastelee vuoden varsinaista tilinpäätöstä toteaa aikaisemmista poikkeavasti tulopuolella varsin huomattavan alijäämän. Tappiollinen tilinpäätös johtuu ensi sijassa liittojuhlan vaatimista ylimääräisistä menoista, jotka tekivät yhteensä yli 31 milj. markkaa. Tämän ylimääräisen menon selvittämisessä liiton talous joutuikin varsin kovalle rasitukselle. Onneksi siitä selvittiin aikaisempina vuosina tehtyjen säästövarauksien avulla. Liittojuhlan tulopuolta yritettiin kohentaa myös erikseen järjestetyn yleisen rahankeräyksen avulla. Tämä yritys saikin seurojen taholta varsin innostuneen vastaanoton. Liittojuhlakeräykseenhän näet osallistui enemmän seuroja kuin mihinkään muuhun aikaisempaan yritykseemme. Yleistä mielialaa ei kuitenkaan saatu asialle riittävän myönteiseksi, mistä johtui, että keräystuotto jäi odotettua heikommaksi. Liittojuhlakeräys oli järjestetty lähinnä seurojen vaikeuksien helpottamiseksi. Kun liiton osuus sen vuoksi oli ainoastaan 25 %, jäi tuoton merkitys liiton osalta sitäkin vaatimattomammaksi. Liittojuhlamenojen peittämiseksi hankittiin vuoden aikana liitolle suurarpajaisten toimeenpanolupa. Arpajaisten toimeenpano siirtyi kuitenkin seuraavalle vuodelle. Mikäli ne saadaan hyvin onnistumaan, voidaan niiden tuloilla huomattavallakin tavalla keventää sekä liiton että seurojen vaikeata taloudellista asemaa. Tarkempi yhteenveto vuoden tilitapahtumista käy selville liitteenä seuraa vasta tilikertomuksesta..

7 B 9 LIITTONEUVOSTO. LIITON HALLINTOELIMET. Liittokokouksen valitseman liittoneuvoston kokoonpano: Puheenjohtaja Olavi Suvanto, varapuheenjohtaja Hjalmar Elomaa, varsinaiset jäsenet Tauno O. Kaivola, V. Kanerva, K. Korppi, V. Ka\uanen, J. Kankainen, A. Vainio, E. Aro, A. Koskinen, R. Kiiskinen, P. Kujamäki, J. Hinkkanen, V. Rantanen, E. Saarinen, E. Friman, E. Puusti- ' nen, Eine Metsävuori, P. Saaristo, P. Forss ja M. Tuomi, varajäsenet G. Nyman, Taimi Hirvonen, L. Kask, K. Jokela, M. Seppänen, Anni Vikman, E. Kallio, A. Siukola, A. Luostarinen, M. Aitto-oja, S. Mikkola. V. Kallio, A. Siekkeli, A. Ranne, M. Mäkelä, T. Erola, O. Kaivola, Elsa Nieminen, P. Eertamo, E. Laine ja A. Niemi. - Liittoneuvoston kokouksista järjestöosaston kertomuksessa. LIITTOTOIMIKUNTA. Liittotoimikuntaan ovat kertomusvuonna kuuluneet seuraavat henkilöt (suluissa kokouskäynnit) : Varsinaiset jäsenet: puheenjohtajat Väinö Leskinen (10), Arvi Heiskanen (15) ja Unto Siivpnen (15) sekä jäsenet Helvi Raatikainen (12), Paavo Virtanen (15), Veikko Kokkola (13), Lauri Nurmi (16), Aarne Leskinen (12), Väinö Soininen (16), Eino Haapanen (17), Vieno Aaltonen (16) ja Lennart Kivi (16). Varajäsenet: Greta Rajala-Rinne (11), Olavi Järvelä (9) ja Paavo Aitio (12). - Sihteerinä E. A. Wuokko. Liittotoimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana 18 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 209 pykälää. Työvaliokunta. - Valiokuntaan ovat kuuluneet Arvi Heiskanen puheenjohtajana sekä jäseninä puheenjohtaja Unto Siivonen, ltk:n jäsenet Lauri Nurmi ja Väinö Soininen sekä sihteeri E. A. Wuokko. - Kokouksia 44, käsitelty 472 asiaa. Liittotoimikunnan apueliminä, ovat työvaliokunnan lisäksi toimineet urheilu- ja koulutusvaliokunta ja järjestö- ja valistusasiain valiokunta. JAOSTOT JA TOIMIKUNNAT. Vuoden aikana olivat toiminnassa seuraavat urheilujaostot ja toimikunnat: Naistoimikunta, Nuorisovaliokunta, Valistusjaosto, Ruotsinkielinen. jaosto, Hiihtojaosto, Jarkapallojaosto, Jääkiekkojaosto, Jääpallojaosto, Koripallojaosto, Käsipallojaosto, Lentopallojaosto, Luistelujaosto, Melon- OMAT JA YHTEISTOIMINTAKILPAIl, UT 'j. JÅSENTEN '1Å'w ta' /8.6 % P//RIXUNNALLlStA YHTE/STOIMINTAffllPAILUT = tajaosto, Moottorijaosto, Naisten yleisurheilujaosto, Nyrkkeily jaosto, Painijaosto, Painonnostajaosto, Pesäpallojaosto, Purjehdusjaosto, Pyöräilyjaosto, Pöytätennisjaosto, Suunnistamisjaosto, Uintijaosto, Voimistelujaosto ja Yleisurheilujaosto sekä Kansanurheilutoimikunta. PIIRITOIMIKUNNAT (Ensinmainittu puheenjohtaja) : Helsinki: Tauno O. Kaivola, Kalervo Löfberg, Hilj.a Paasikallio, Gunnar Nyman, Aarne Jalava, Uuno Autere, Vilho Hakola, Viljo Suominen, K.-A.

8 :: II II 10 II 1 11 Leväaho ja Unto Laakso. - Toiminnanohjaajana Eeli Simula. - Kokouksia 14, käsitelty 142 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta sekä hiihto-, jalkapallo-, jääpallo-, jääkiekko-, koripallo-, lentopallo-, nais-, nuoriso-, valistus-, nyrkkeily-, paini-, painonnosto-, pesäpallo-, pyöräily-, pöytätennis-, suunnistarmis-, vesiurheilu-, yleisurheilu- ja naisten yleisurheilujaostot.. Häme: Hjalmar Elomaa, Olavi Jokela, Paavo Toivonen, Eino Holm, Erkki Lindqvist, Niilo Savutie, Viljo Kanerva, Arvi Kiviaho, Taisto Holrmroos ja Pekka Autio. Lisäksi osallistui piiritoimikunnan työhön vuosikokoukseen saakka Eino Pöyhönen. - Toiminnanohjaajana Osmo Heino. - Ko]wuksia 6, käsitelty 48 asiaa. - Piiritoimikunnan åpueliminä ovat toimineet työvaliokunta sekä hiihto-, jääkiekko-, kasvatus-. nais-, nuorten-, lentopallo- ja pöytätennis-, painonnosto-, palloilu-, pesäpallo-, suunnistus-, talous-, voimailu- ja yleisurheilujaostot. Karjala: Kauko Korppi, Lauri Piiroinen, Elsa Kirkinen, Toivo Hynynen, Olavi Hirvonen (Puosu), Olavi Hirvonen, Timo Kuivalainen, Elsa Koljonen, Paavo Leskinen ja Veikko Piiroinen. - Toiminnanohjaajana Erkki Vatanen. - Kokouksia 13, käsitelty 179 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta sekä 8 eri jaostoa. Keski-Suomi: Väinö Kauranen, Paavo Merikoski, Eero Kallio, Väinö Renvall, Jaakko Kankainen, Toivo Laukkala, Pentti Laaksonen, Emil Jokinen, Viljo Kataja ja Sulho Parviainen. Piiritoimikuntaan on lisä'ksi kuulunut neuvottelevana jäsenenä piiri kokouksen valitsemana Kirsti Apilainen. - Toiminnanohjaajana Ake Ahonen. - Kokouksia 14, käsitelty 257 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä, ovat toimineen työvaliokunta ja naistoimikunta sekä yleisurheilu-, nyrkkeily-, valistus-, uinti-, palloilu- ~ suunnistus-, lento- ja koripallo-, hiihto-, paini-, pesäpallo- ja nuorten jaostot. Kymenlaakso: Veikko Kokkola, Arvo Vainio, Erkki Bruce, Paavo Martelius, Toivo Penttilä, Oiva Rautjärvi, Väinö Rouvinen, Eino Koivisto, Tuure Haavisto ja Aarne Hyvönen. - Toiminnanohjaajana Lauri Mattila. - Kokouksia 7, käsitelty 124 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toi- mineet työvajiokunta. ja piirijuhlatoi.mikunta sekä nais-, nuoriso-, valistus-, voimistelu-, yleisurheilu-, hiihto- ja mäenlasku-, paini-, nyrkkeily-, jalkapallo-, jääkiekko-, koripallo-, painonnosto-, suunnistamis- ja lentopaljojaosto. Lappi: Veijo Leinonen, Tauno Juutinen, Paavo Mäkynen, Matti Laitila, Valma Aho, Ville Rajaniemi, Toivo Helistö, Gunnar Marjamaa, Willy Tuohimaa ja Reino Pikkarainen. - Toiminnanohjaajana Paavo Skants sekä hänen sairastuttuaan Martti Ruonala välisen ajan. - Kokouksia 18, käsitelty 162 asiaa. - Piiritoimikunnan apuelimenä on toiminut työvaliokunta. Ou 1 u: Aimo K aakinen, Sakari Mikkola, Tauno Järvinen, Esko Kemppainen, Yrjö Kuokkanen, Leo Kuosmanen, Paavo Kemppainen, Pentti Lammi, Alpo Meriläinen ja Pentti Vilmunen. - Toiminnanohjaajana Pentti Korpi. - Kokouksia 13, käsitelty 151 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokun1ta ja juh13ltoimikunta sekä 12 eri jaostoa. Pohjanmaa: Veikko Kulmala, Vilho Laitinen, Antti Sainio saakka, Dan Falk, Aatos Peltonen, Niilo Haaranen, Antton Räisänen, Harald Selin alkaen, Lennart Muotio ja Os i Kari. (Harald Selin oli saakka varajäsen, minkä jälkeen hän siirtyi varsinaiseksi jäseneksi.) - Toiminnan -ohjaajana Holger öhman. - Kokouksia 17, käsitelty 274 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet jääpallo- ja jääkiekko-, koripallo-, lentopallo- ja pöytätennis-, nais-, nuorten-, jalkapallo-, nyl"kkeily-, paini-, painonnosto-, pesäpallo-, suunnistamis-, talviurheilu-, uinti-, valistus-, voimistelu- ja yleisurheilujaostot. Saimaa: Veikko Korhonen, Arvo Siekkeli, Jaakko Hinkkanen, Tauno Sunell, Lauri Huttunen, Aaro Kekäläinen, Matti Kostiainen, Unto Niemi, Erkki Pohjolainen ja Martti Muukkonen. - Toiminnanohjaajana Väinö Ripatti. - Kokouksia 16, käsitelty 206 asiaa. - Piiritoimikunnan apu -eliminä ovat toimineet työvaliokunta sekä nais-, nuorten-, voimistelu-, palloilu-, pesäpallo-, koripallo-, lentopallo-, yleisurheilu-, paini-, nyrkkeily-, hiihto-, suunnistus-, painonnosto-, pöytä tennis- ja luistelujaostot.

9 12 Satakunta : Viljam Rantanen, Asser Virtanen, Uljas Mäkelä, Matti Mäkelä, Sulo Savo, Erkki Saarinen, Kelpo Gröndahl, Selma Nieminen, Lauri VäIimäki ja Väinö Laaksonen. - Toiminnanohjaajana Kauko Hulpio. Kokouksia 10, käsitelty 81 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta sekä nais-, yleisurheilu-, palloilu-, kasvatus-, kerho- ja nuorten-, paini-, nyrkkeily-, voimistelu-, pesäpallo-, koripallo-, painonnosto-, hiihto-, lentopallo-, suunnistus-, pöytätennis-, poika-, uinti-, moottori- ja jääkiekkojaostot. Savo : Unto Keijonen, Einari Friman, Esteri Hurri, Aili Pöllänen, Lauri Brusin, Aarne Salo, Matti Ollikainen, Einari Saarinen, Kalevi Mehtonen ja Vilho Metso. - Toiminnanohjaajana Kauko Koivula. - Kokouksia 11, käsitelty 120 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta ja naistoimikunta sekä kasvatus-, valistus-, yleisurheilu-, voimailu-, palloilu-, hiihto- ja talousjaostot. Tampere : Paavo Virtanen, Erkki Puustinen, Esteri Muukkonen, Viljo Renfors. Reino Valkama, Arvo Flinck, Väinö Hurnonen, Martti Järnberg, Kaarlo Rönman ja Tapani Jokihaara sekä edellisen vuoden piiritoimikunnasta lisäksi Lauri Pihlaja ja Eino Laakso. - Toiminnanohjaajana Veikko Jalava. - Kokouksia 17, käsitelty 328 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta sekä nais-, jalkapallo-, lentopallo-, pyöräily-, yleisurheilu-, paini-, nyrkkeily-, hiihto-, voimistelu-, nuorten-, jääkiekko-, suunnistus-, pöytätennis-, moottori-, uinti-, koripallo-, mäenlasku- ja painonnostojaostot. Uusimaa : Eino Haapanen, Olavi Purkonen, Paavo Saaristo, Laura Feldt, Matti Leivo, Esko Helle, Kauko Virtanen, Arvi Sandberg, Sepp~ Jokinen ja Väinö Takanen. - Toiminnanohjaajana Vilho Grönlund. - Kokouksla 9, käsitelty 127 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä, ovat toimineet työvaliokunta sekä nais-, nuoriso-, nyrkkeily-, paini-, jalkapallo-, pesäpallo-, lentopallo-, suunnistamis-, yleisurheilu-, hiihto-, pöytätennis-, pyöräily-, luistelu-, painonnosto- ja koripallojaostot. Varsinais-Suomi: Mauri Tuomi, Aarne Heinonen, Gunnar Leino, Pentti Honkasalo, Pau.. Ii Forss, Oskari Lyytikäinen, Väinö Koivisto, Aug. Siren, Arvi Peltonen ja Ilmari Lakkisto sekä maaseutuedustajat T. Saari, A. Dahlström, Eino Ruohonen ja K. Laaksonen. - Toiminnanohjaajana Tuure Vuori. - Kokouksia 17, käsitelty 197 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta ja kevät juhlatoimikunta sekä jalka- ja jääpallo-, nyrkkeily-, koripallo-, lentopallo-, yleisurheilu-, nais-,.paini-, käsipallo-, valistus-, jääkiekko-, suunnistus-, hiihto-, painonnosto-, pesäpallo- ja pyöräilyjaostot sekä nuorisovaliokunta. ULKOMAISET EDUSTUKSET. Jääkiekkokongressi (MM-kilpailujen yhteydessä) Tukholmassa Edustajana Paul Boström. Nuorten pohjoismainen jääkiekkokongressi Turussa Edustaja Usko Teromaa. NORD'in kongressi Kööpenhaminassa Edustajana Toivo Pulkkinen. Kansainvälisen nyrkkeilyliiton (AIBA) kongressi Roomassa Edustajana A. E. Heiikanen. Kansainvälisen työläisurheilukomitean (CSIT) kokous Roomassa Edustajana A. E. Heiskanen. laaf:n kongressi (EM-kilpailujen yhteydessä) Bernissä. - Edustajana Unto Siivonen.. Urheiluparaati Moskovassa Edustajina puheenjohtajat Väinö Leskinen, Arvi Heiskanen ja Unto Siivonen. Ruotsin voimisteluliiton 50-vuotisjuhla Tukholmassa Edustajana Oiva Puukilainen. Yleisurheilun pohjoismainen kongressi Kööpenhaminassa Edustajana Unto Siivonen. Svenska Korporationsidrottsförbundet'in 10-vuotisjuhla Tukholmassa Edustajana A. K. Leskinen. KOTIMAISET EDUSTUKSET. Kansan Matkatoimisto : - Johtokunta: A. E. Heiskanen. Lomaliitto r.y.: - Hallintoneuvosto: E. A. Wuokko. 13

10 14 Olympiakomitea: Olavi Suvanto, Arvi Heiskanen ja Unto Siivonen. Olympialainen valtuuskunta: Olavi Suvanto, Väinö Leskinen, Arvi Heiskanen, Unto Siivonen, A. K. Leskinen, Väinö Soininen, E. A. Wuokko, Lennart Kivi, Esko Peltomäki, Helvi Raatikainen, Eino Rantanen ja Paavo Aitio. Otaniemen Urheilusäätiö: - Valtuuskunta: Olavi Suvanto, varamies Väinö Soininen; Unto Siivonen, varamies Olavi Järvelä; Lauri Nurmi, varamies A. K. Leskinen; Lennart Kivi, varamies Paavo Aitio; E. 'A. Wuokko, varamies Eino Rantanen. - Johtokunta: E. A. Wuokko, varalla Eino Rantanen. Stadion-Säätiö: - Edustajisto: Esko Peltomäki, Unto Siivonen, Lauri Nurmi, Kalle Altti, Arvi Heiskanen, Kustaa Vuori, Paavo Aitio, Severi Koskinen, Väinö Koivula, Leo Huttunen, Eikka Mäkinen, Eino Rantanen, Lennart Kivi, Helvi Raatikainen ja E. A. Wuokko. - Hallitus: Unto Siivonen ja Lennart Kivi. - Tilintarkastaja K. A. Vuori. Suomen Nuorisojärjestöjen edu taj i sto: - Johtokunta: Martti Ennoila. Työväen Matkailuliitto: - Edustajisto: Eino Rantanen, Esko Nenonen, Leo Huttunen, Toivo Järvinen ja Ulla Tiilikainen, varaedustajat Veikko Oittinen, Risto Tirkkonen, Joonas Kykkänen, Meri Lahtinen ja Helvi Puukko. - Johtokunta: Greta Rajala-Rinne. - Tilintarkastaja A. E. Heiskanen. Työväen Sivistysliitto: - Edustajisto: Ulla Tiilikainen, Helvi Raatikainen, Pekka Martin, Lauri Nurmi, Toivo Mustonen, Vieno Aaltonen, Esko Peltomäki, Paavo Aitio, Toivo Järvinen, Greta Rajala-Rinne ja Toivo Määttä, varalla Lennart Kivi ja Eino Rantanen. - Liittotoimikunta: Veikko Oittinen. Talo Oy. U r hei l u 1 i n n a : 15 _ - Hallintoneuvosto: Penna Tervo, Helvi Raatikainen, Eino Haapanen. Greta Rajala-Rinne ja Olavi Järvelä. - Johtokunta: Väinö Leskinen, Lauri Nurmi ja Alarik Mettälä. Valtion Rautateiden Urheilutoimikunta : Onni Eskelinen. Veikkaustoimisto: - Hallintoneuvosto: Unto Siivonen, Lauri Nurmi ja Lennart Kivi. - Johtokunta: Olavi Suvanto. Vuokralaisten Keskusliitto: - Valtuuskunta: A. E. Heiskanen ja Unto Siivonen, varalla E. A. Wuokko. - Johtokunta: A. E. Heiskanen. Y h te i sm a i no s 0 y. + s i s a r y h t i ö t : - Johtokunta: E. A. Wuokko. HENKILöKUNTA. KESKUSTOIMISTO. Yle i s eta s i a t: Pääsihteeri Eino A. Wuokko. - Meri Lahtinen. Toimistosihteeri - Julkaisutoiminta: Toimistopäällikkö Toivo Järvinen (TUL-lehden päätoimittaja), toimittajat Väinö Montonen, Pentti Salmi, Paavo Häkkinen 15/ 10 saakka ja Risto Taimi. - Ilmoituskonttorin hoitaja Joonas Kykkänen. Osa s toi (taloudellinen toiminta): Osaston päällikkö konttoripäällikkö Veikko Härkönen. Pääkirjanpitäjä Anna-Liisa NisE!TI ja kassanhoitaja Irja Aaltonen. Osa s t 0 II (jaostotoimi) : Osaston päällikkö jaostopäällikkö Eino Rantanen 30/ 6 saakka ja 1/10 alkaen Keijo K. Viianen, jaos tosihteerit Toivo Määttä, Leo Huttunen, Urho Niemenkari, Esko Nenonen, Esko Piipponen, Valentin Kervinen, Reino Lehtonen, Teuvo Nurmi ja Kaler-

11 16 vo Tuominen 1/10 alkaen. - Valmentajat: Sulo Hostila, Eino Mononen 15/4 saakka, Risto Tirkkonen 30/9 saakka, Kalervo Tuominen 30/9 saakka, Soini Jantunen 1/11 alkaen ja Tuomo Metsäranta 1/12 alkaen. Osa s t 0 III (järjestö- ja valistustoiminta) : Osaston päällikkö järjestösihteeri Pekka Martin 30/7 saakka ja Olavi Hurri 1/9 alkaen, I nuoriso- ja valistussihteeri Toivo Mustonen, II nuoriso- ja valistussihteeri Veikko Oittinen (samalla Kiva-lehden toimittaja), ruotsinkielisen jaoston sihteeri Max Pehrsson, järjestöohjaajat Toivo Jahn, Erkki Manninen, Matti Suhonen, Jukka Vesa ja Reino Vuorikoski. Osa s t 0 IV (naisten toiminta): Naissihteeri Ulla Tiilikainen ja koulutusohjaaja Helvi Puukko. Naisten Urheilulehden toimittaja Greta Rajala-Rinne. KIRJEENVAIHTO. Saapuneet: Postisiirtolähetyksiä kpl Arvolähetyksiä » Kirjeitä..., » Lehtien tilauskirjeitä » kpl Lähetykset: Postisiirtolähetyksiä Kirjeitä Kiertokirjeitä 93 vastaten kirjeissä... :.... Postiennakkolähetyksiä REKISTERöIMISASIAT kpl » » 4.325» kpl Seurojen rekisteröimis- ja muutos ilmoituksia tarkastettiin liiton toimistossa sekä lähetettiin yhdistysrekisteritoimistoon 285. JÄSENMAKSUJEN SUURUUS. V kannettiin jäsenmaksuna 20 mk 17 vuotta täyttäneeltä jäseneltä. Seurat kantoivat jäseniltään eri suuruisia jäsenmaksuja, minkä lisäksi piireissä perittiin erikoinen piirivero. LIITON JULKAISUTOIMINTA. T U L-I e h t i - liiton pää-äänenkannattaja - ilmestyi kertomusvuoden aikana 103 kertaa, joista kerran 28-sivuisena kaksoisnumerona jouluksi. 20-sivuisena ilmestyi lehti kerraill, 12-sivuisena 55 ja 8-sivuisena- 47 kertaa. Yhteinen sivumäärä oli 1.084, ~ikä ylittää 80 sivulla edel-lisvuoden luvun. Toimitusvoima on ollut entinen, päätoimittaja Toivo Järvinen, toimitussihteerit Väinö Montonen ja ' Pentti Salmi sekä toimittajat Risto Taimi ja Paavo Häkkinen, joista viimeksi mainittu kuitenkin 15 / 10 siirtyi toiseen lehteen. T U L n JO U L U julkaistiin tänäkin vuonna 80-sivuisena joulujulkaisuna, joka entiseen tapaan myytiin loppuun. Lehden toimittivat Toivo Järvinen, Väinö Montonen ja Pentti Salmi. Nai s t en U r hei l u 1 e h t i ilmestyi kertomusvuonna 11 kertaa, kaksoisnumerona ilmestyneen liittojuhlanumeron ollessa 30-sivuinen, kuten joulunumerokin. Muut olivat sivuisia ja yhteinen sivumäärä 258. Toimitustyöstä on huolehtinut Greta Rajala-Rinne. K iv a - le h t i julkaistiin kerran kuukaudessa. Se ilmestyi 5 kertaa 20-sivuisena, 4 kertaa 24-sivuisena ja kerran 32-sivuisena, minkä lisäksi julkaistiin 36-sivuinen liittojuhlanumero ja 40-sivuinen joulunumero. Toimitustyöstä huolehti Veikko Oittinen. AlF - 1 e h t i ilmestyi ruotsinkielisen jäsenistön yhdyssiteenä 6 kertaa, joista kerran 16-sivuisena ja kaksoisnumerona jouluksi 32-sivuisena. Yhteinen sivuluku oli 112. Toimitustyöstä ovat huolehtineet Bruno Sundman vastaavana ja Max Pehrsson. T U L-t i e d 0 i tt a a ilmestyi vuoden aikana 8 kertaa, kahdesti 4- sivuisena, muut 8-sivuisena. Toimitustyöstä ovat huolehtineet P ekka Martin ja 1/9 lähtien Olavi Hurri. MUU JULKAISUTOIMINTA. Toimintakertomus v. 1953, sivuja 168, painos kpl. Liittoneuvoston kokouksen esityslistllj v. 1954, sivuja 8, painos kpl. Liittoneuvoston pöytäkirjat v. 1953, sivuja 68, painos kpl. TULn vuosikirja, sivuja 160, painos kpl. Yleis urheilun vuosikirja, sivuja 164, painos kpl. Työväen Urheiluliiton neljännen liittojuhlan opas, sivuja 128, painos kpl. Pesäpallosäännöt yhdessä Pesäpalloliiton kanssa, sivuja 34, painos kpl TUL:lle. 17 2

12 18 19 K U R S S 1-, V A L M E N N U S- T i 1 a i suu det. JA OPETUSTILAISUUDE~ Osa n 0 t taj a t. NUORTEN KURSSITOIMINTA S.591 JALKAPALLO 1,6/4 I 1~ ~ V_O_IM_,_s_n_l_U '_, ~_S_J, I YLEISURHEILU I,139 JÄÄKIEKKO UINTI I HIIHTO JA MÄ'ENl. SJ8 I H3 NYRKKEILY 39~ KORIPAllO 391 PAINI 3~5 LENTOPALLO 3~6 PESÄPALLO 2S8 PÖYTÄ TENNIS 2~6 PAINONNOSTO 217 JÄÄPALLO 191 SUUNNISTUS 1"6 MOOTTORIPyönJillY 6J PYÖR'Äll Y 68 MUUT ALAT 166 I I I I I 1 c Muut alat: luistelu 70, melonta 37, käsipallo 13, purjehdus 6, shakki, kaunoluistelu, keilailu, moottorivene ym [J J NUORTEN I<URSSITOIMINTA!II,. 661 JALKAPALLO 28.6S9 VOIMISTELU YLEISURHEILU,,,. /1/ I I I I I J J HIIHTO JA MÄEN lasku JÅ'Å'KIEKKO UINTI LENTOPALLO KORIPAllO PAINI PESÅ'PAllO NYRKKEILY PÖYTiTENNIS PAINONNOSTO JÄ'Å'PALLO SUUNNISTUS PYÖRillY MOOTTOIUPYÖRÅ'ILY MI/I/T ALAT I!J.J6S 6.~6T ~.990 ~.6-1" 3. 6/3 :3.20'1 3. /11.2. ' '1 2. 0'" /.5~ I. 1'10 Muut alat: luistelu 677, melonta 170, käsipallo 124, purjehdus 69, shakki, kauno luistelu, keilailu moottorivene ym I

13 20 r! 21 I! YLEISTÄ. l{urssi-, KOULUTUS- JA KILPAILUTOIMINTA. Liiton kurssi- ja koulutustoiminta muodostui kertomusvuonna laajaksi ja monipuoliseksi. Se rakentui pääasiassa entiselle pohjalle, joskin alkeiskoulutustoimintaa pyrittiin yhä enemmän siirtämään tapahtuvaksi piireissä. Tällä tavalla jouduttiin piirikunnallista kurssitoimintaa entistä enemmän tukemaan rahallisesti ja nimenomaan ohjaajavoimilla. Suunta on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi ja sen edelleen kehittäminen kannatettavaksi toimenpiteeksi. Lukuisat kurssi- ja koulutus tilaisuudet eivät ole kyenneet poistamaan jatkuvaa seuraohjaajapulaa, joskin se osaksi eräillä aloilla on jo lieventynyt. IV Liittojuhla toi kuitenkin esiin uusia ohjaajavoimia ja innosti myös entisiä aktiivisempaan toimintaan. Liiton kurssi- ja koulutustoiminta tapahtui. pääasiassa Pajulahden Urheiluopistossa. Osaksi käytettiin tarkoitukseen myös Otaniemen maapohjahallia sekä Kuortaneen ja Vuokatin urheiluopistoja. Yhteistoiminnassa muiden urheilujärjestöjen kanssa pidettiin valmannusleirejä Vierumäen ja Eerikkilän urheilulaitoksissa. Valmennus- ja kurssi toimintaa varten oli liiton palveluksessa vakinaisia valmentajia painissa, nyrkkeilyssä, yleisurheilussa, voimistelussa, jalkapalloilussa ja uinnissa, tilapäisiä pesäpalloilussa, hiihdossa, luistelussa, jääkiekkoilussa, koripalloilussa ja vapaapainissa sekä lisäksi piirija aluevalmentajia hiihdossa,yleisurheilussa, ja-lkapalloilus a ja koripalloilussa. Tilapäisiä ohjaajia käytettiin useilla eri aloilla. Liittojuhlan voimisteluohjelmien opettamiseksi kiinnitettiin 82 ohjaajaa. Kurssi-, valmennus-, neuvonta- ym. tilaisuuksia järjestettiin yhteensä , joihin osallistui kurssilaista ja urheilijaa. Liiton urheilullisen tason nousua kuvaa parhaiten eri urheilualojen Suomen mestaruudet, joita kertomusvuonna saavutettiin joukkuekilpailuissa 5 ja yksityislajeissa 62. Sen lisäksi voidaan todeta luistelun, moottoripyöräilyn, nyrkkeilyn, painonnoston, painin ja voimistelun olevan TUL:ssa urheilullisesti voimakkaimpia lajeja maan muihin urheilujärjestöihin verrattuna. Jaostojen toimintakertomusten lähempi tarkastelu osoittaa muissakin lajeissa laajaa tason nousua, mistä esimerkkinä yleisurheilussa 24 liiton ennätyksen parantuminen sekä viiden uuden Suomen ennätyksen syntyminen. K ansainvälisistä huippusaavutuksista mainittakoon Kauko Jousasen voitto moottoripyöräilyssä kaikista pohjoismaisista suuruuksista, Voitto Hellstenin erinomaiset suoritukset EM-kilpailuissa ja yleisurheilu- I maaotteluissa ekä hänen ja Soini Nikkisen uudet 400 m:n juoksun ja keihäänheiton ennätystulokset. Yhteistoimintasopimusten mukaisesti ovat liiton urheilijat olleet edustajina maajoukkuei sa ja muissa kansainvälisissä kilpailuissa. Ikäväksi on todettava, että kilpailullinen toiminta eräiden urheilujärjestöjen kanssa ei kertomusvuoden aikana sujunut sovinnollisesti. Niinpä pyöräilyssä, voimistelussa ja painonnostossa sanottiin porvarilliselta taholta jo kilpailukauden aikana yhteistoimintasopimukset irti ja vuoden lopussa tähän joukkoon liittyivät myös jalkapalloilu ja yleisurheilu. Yrityksistä huolimatta ei uusia sopimuksia ole saatu solmituksi. URHEILU- JA KOULUTUSVALIOKUNTA. Liiton kurssi-, valmertnus-, opetus- ja kilpailutoimintaa on valvonut liittotoimikunnan asettama urheilu_ ja koulutusvaliokunta. Valiokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Unto Siivonen (33), varapuheenjohtajana Lennart Kivi (30), jäseninä Väinö Soininen (34), Esko Peltomäki (12) ja E. A. Wuokko (26) sekä sihteerinä jaostopäällikkö Eino Rantanen ajalla 1/1-30/ 6, jaostosihteeri Valentin Kervinen ajalla 30/6-1/10 ja jaostopäällikkö Keijo K. Viiq.nen ajalla 1/10-31/12. Valiokunta piti kertomusvuoden aikana 35 kokousta ja käsitteli 512 asiaa. YLEISTÄ. LIITON HIIHTO- JA MÄENLASKUTOIMINTA. Kertomusvuosi on osoittanut, että liiton hiihtourheilun tason kehitys on jatkuvassa, joskin hitaassa nousussa. Muutamissa huomattavissa kilpailuissa ovat edustajamme sijoittuneet paremmin kuin koskaan, vaikkakin aivan kärkitiloja on saavutettu niukasti. On kuitenkin huomattava, että hiihto on jo niin vaativa urheilumuoto, missä aivan huippusaavutuksiin pääseminen kotimaisissakin kilpailuissa edellyttää pitkää, raskasta ja erittäin tunnollista valmennuskautta. Siihen ei liittomme hiihtäjistä ole kuitenkaan kovinkaan monella varaa eikä aikaa. Kansanhiihtojen järjestelyssä eivät liiton seurat vieläkään ole tunteneet asiaa omakseen siten kuin voimakkaassa kansan urheiluliitossa tulisi, joskin kansanhiihtojen saama yleinen mielenkiinto ei kuluneena vuonna ollut aikaisempien mukainen maaottelun puutteesta johtuen.

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1955 sekl vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen ASIAlU ETTE LO esityksineen HELSINGISSÄ 1956 TYOVAEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi:

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi: 8.. Vuosikertomuksen yhteydessä (sivu 15) vahvistettiin liiton ansiomerkkien jako.vuo~elt.a 19?5. Puheenjohtaja J. W. Walden suoritti jaon ansioituneille pall.oil:ll~lle~ille ~a ~amassa yhteydessä hän

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

Kiertopalkinllot. Valistusjaosto. Tiedotnsvaliokullta

Kiertopalkinllot. Valistusjaosto. Tiedotnsvaliokullta SAMMON MALJA TUL:n nuorten mestaruuskilpailuissa kilpailtavaan Sammon Maijaan sai kiinnityksen Jyväskylän Saukot. Maljasta, jonka on lahjoittanut vakuutusyhtiö Sampo on kilpailtu kymmenen vuotta TUL:n

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 37 JÄSENLIITTOA JA 18 PIIRIÄ 3.847 SEURAA. 744.336 JÄSENTÄ 384 MAAOTTELUA 27 URHEILUSSA 173.040 KOULUTUSTILAISUUTTA, JOISSA 2.991.106 OSANOTTAJAA 57.125 KILPAILUA JA OTTELUA,

Lisätiedot

Bryssel Berliini (DDR) Varsova

Bryssel Berliini (DDR) Varsova " Bryssel Berliini (DDR) Varsova Kolme mielenkiintoista kaupunkia. Kaikki erityyppisiä ja omalla tavallaan viehättäviä. Nyt voitte lentää myös näihin kaupunkeihin kotoisesti Finnairin koneilla. Brysseliin

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1964 ~ Z \.0 Z CJ) (.0 Ii R LJ C ~... KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö. Yhdistyksen jäsenmäärä

Lisätiedot

Niilo Vunneli. Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi

Niilo Vunneli. Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi Niilo Vunneli Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi Sisällysluettelo Lukijalle 3 Suunnistuksen ensiaskeleet 5 Suunnistusjaosto 9 Kilpailujen järjestäminen 10 Karttojen valmistus 16 Valmistuneet kartat

Lisätiedot

Menestyksen kausi 2010

Menestyksen kausi 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan puheenvuoro Moottoriliitto LAJIRYHMÄKATSAUS SML TALOUS LIITTEET LIITTEET Toimitusjohtajan puheenvuoro 3 Valmennus 4 Kerho- ja nuorisotoiminta 6 Suomen

Lisätiedot

IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita

IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita v IKIR.JA 3 Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita Tänään hyvin huomenna hyvin Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1963 Aura-vakuutuskirja on

Lisätiedot

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965 Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966 ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 3 Eteenpäin ylöspäin Urheilun aate on Suomen kansan keskuudessa voittanut erittäin laajat kannattajajoukot. Parhaana osoituksena

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918 PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918 KOTKASSA 1920 - KYMINLAAKSON TYÖVÄEN KIRJAPAINO Osanottajat. Edustajat: tfudenmaan läänin vaalipiiristä:

Lisätiedot

RBK 56. Rovaniemen Bridgekerho r.y. 50 vuotta (Luonnos)

RBK 56. Rovaniemen Bridgekerho r.y. 50 vuotta (Luonnos) RBK 56 Rovaniemen Bridgekerho r.y. 50 vuotta (Luonnos) 1956 2006 2 Sisältö sivu SAATTEEKSI... 3 1. ALKUTAIVAL 1956-58... 4 2. KUKOISTUKSEN AIKAA 1959-64... 8 3. VAKIINTUVAA TOIMINTAA 1965-69... 12 4. HARVOJEN

Lisätiedot

11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y.

11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y. -. 11 Nl L TAE R T M U 19 1 Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOI MlN T A V U 0 DEL T A 1 9 7 1 Suomen Olympiayhdistys ray. .- S 1 S Ä L T b 1 YLEISKATSAUS II JAS:CNISTÖ, TOIMIELIMET ja HALLINTO Jäsenistö

Lisätiedot

Suomen Shakkiliiton toimintakertomus 2014

Suomen Shakkiliiton toimintakertomus 2014 Suomen Shakkiliiton toimintakertomus 2014 Yleistä Vuosi 2014 oli Suomen Shakkiliitossa kilpailullisesti hyvin aktiivinen, ja eri puolilla Suomea pelattiin joka viikko useita turnauksia. Suurimmat osanottajajoukot

Lisätiedot

FIEF-,gINGTN ST{AKKIKLUBIN TOIIVSINTAKERTOMUS 2O1O

FIEF-,gINGTN ST{AKKIKLUBIN TOIIVSINTAKERTOMUS 2O1O FIEF-,gINGTN ST{AKKIKLUBIN TOIIVSINTAKERTOMUS 2O1O Helsingin Shakkiklubin toiminta vuonna 21 sai monella tavalla hyvää julkisuutta shakkipiireissä. Klubin mielestä oli selvää, että Eero Böökin l-vuotissyntymäpäivä

Lisätiedot

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 1 9 5 0 Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO KOUVOLAN LIIKETALOUSINSTITUUTTI KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN OSASTO, KOUVOLA 1 1 9 5 0 Kauppaopetusta

Lisätiedot

www.tuto.fi 2013 Lacrossen Suomenmestarit

www.tuto.fi 2013 Lacrossen Suomenmestarit 1 www.tuto.fi 2013 Lacrossen Suomenmestarit s. 3 Leirikokeus s. 7 Juniorijoukkueet s:t 9-12 Nuorissa on tulevaisuus s. 13 Lämmin ja välittävä ilmapiiri s. 13 Aivot pihalle s. 15 Taitovalmentaja Juuso Malmikare

Lisätiedot

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008 Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 28 Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Avaintunnuslukuja 27 28 Kilpailutoiminta Totopäivät Totoravilähdöt Paikallisravit Kilpailupäivät yhteensä

Lisätiedot

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302 14 15 kosta tasapainosta, ja se tapahtui siitä huo limatta, että keskuspankki koetti nousua jarruttaa. Esimerkkinä tästä pyrkimyk sestä mainittakoon, että joulukuun 24 päi vänä pankki nimenomaan ilmoitti,

Lisätiedot

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 Ihmisiä, tapahtumia ja aiheita kokouspöytäkirjojen kertomana Auvo Lampinen Kirjoittaja ja toimittaja Auvo Lampinen Historiikki on

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys... 2. Harrasteurheilu... 4. Huippu-urheilu... 7. Nuorisotoiminta... 9. Järjestötoiminta... 10. Kansainvälinen toiminta...

Puheenjohtajan tervehdys... 2. Harrasteurheilu... 4. Huippu-urheilu... 7. Nuorisotoiminta... 9. Järjestötoiminta... 10. Kansainvälinen toiminta... AKKMot or s por tr y V U O S I K A T S A U S 2 0 1 2 1 SISÄLTÖ Puheenjohtajan tervehdys... 2 Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu... 7 Nuorisotoiminta... 9 Järjestötoiminta... 10 Kansainvälinen toiminta...

Lisätiedot

Petri Makkonen vuoden pelaaja. Jani Siekkiselle mestaruussarjan RG voitto.

Petri Makkonen vuoden pelaaja. Jani Siekkiselle mestaruussarjan RG voitto. Suomen Biljardiliiton lajilehti 41. vuosikerta 4 2013 www.sbil.fi Pool 4 Pool 6 Petri Makkonen vuoden pelaaja. Jani Siekkiselle mestaruussarjan RG voitto. Kaisa 18 Snooker 22 Markku Koponen huippuvireessä.

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot