TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955"

Transkriptio

1 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y.

2 Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja. 2. Suoritetaan nimenhuuto. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle a) sihteeri b) kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja c) kolme ääntenlaskijaa (mahdolliset valiokunnat) 5. Päätetään puhe-, esitys- ja läsnäolo-oikeudesta. 6. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. 7. Päätetään edustajien päivärahasta ja matkakorvauksista. 8. Käsitellään liiton toiminta- ja tilikertomukset tilintarkastuslausuntoineen vuodelta Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä. 10. Käsitellään liiton sääntöjen 10.. mukaisessa järjestyksessä kokoukselle esitetyt asiat. 11. Kokouksen päättäminen.

3 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1954 H E L S I N G I S S Ä 1 95:5 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y.

4 rn ~ e-;... == ~ ::c:: z ~ ~ ~ ~ ~ Z ~ rn ~... Q..;l ;;J e-; 0 CO '" 0; 0 "J 0>... 0>... SISÄLLYSLUETTELO Liiton hallintoelimet liittoneuvosto liittotoimikunta jaostot ja toimikunnat piirtto,imi.!kunnat Ulkomaiset edustukset Kotimaiset edustuk.set Keskustoimisto Julkaisutoiminta Kurss~-, koulluitus- ja. kilpailutoimmta UrheHu- ja koujutusvaliokunta Hiihto- ja mäenjaskutoiminlta Jalkapallotoiminta! Jääkiek~otoiminta Jääpallotoiminta Koripallotoiminta KäsipaJlotoiminta Lentopallotoiminlta, Luistelu toiminta Moelonta,toiminta Sivu Moottori'Ul'heilutoiminta Nyrkkeilyto~inta Painttoiminta Painonnoo:,totoi:minta P,esäpallot oimin ta Purjehdustoiminta Pyöräi:lytoi:min;1;a " Pöytätennistoiminta SUllJlmistus,toiminta Uint.Ltoiminta Verkkcpallotoiminta VoimiJStelutoiminta '

5 II I! l ' II 1: Ii II Ii l' II II '4 Sivu Yleisurheilu toiminta Naisten yleisurheilutoiminta Kansanurheilutoiminta Järjestö- ja vali's.tusto~minta Järjestö- ja valistusasiainvaliokunta Järjestötyö NuorteIlltoiminta V.alistustoiminta Ruotsinkielisen jaoston to1mlnta Naisten toiminta IV LiittojUJhilru Taito- ja harrastusmerkit Tilastoa. khpailutoiminnasta Tilastoa kurs.si-, valmennus- ja opetustilaisuuksista Tilastotietoja seuratoimijnnasta Tilasbotietoja seurojen käy,tössä olevista toimipaikoista, urheilulaitoksista ja seurojen saamista avustuksista Tilastotietoja nuorten toiminnasta Tilastotietoja nuorten liikunnallisesta toiminna5ta Naisten ja tyttöjen näytök5et ja esiiilltymiset J äseillt~lasto Hämeenlinna 1955 Oy. Hämeen Kansan Kirjapaino KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA 1954 Kertamusvuoden tapahtumia tarkasteltaessa ensi sijainen huomio kiintyy neljänteen liittojuhlaamme. Sen järjestelyt vaativat huomattavan osan vuoden alkupuoliskon tehtävistä. Sitä mielenkiintoisempaa on panna merkille, ettei tämä suuryrityksemme päässyt paljoakaan heikentämään varsinaista toimintakenttäämme. Kun tarkastelee tähän kertomukseen koottuja tietoja, varsin tyytyväisenä havaitsee, kuinka melkein joka alalla on tavoitettu edellisen vuoden saavutukset. Vieläpä eräillä alailla nämä saavutukset an pystytty ylittämäänkin. URHEILUPOLIITTINEN KEHITYS. Urheilupaliittisessa tilanteessa tapahtui vuaden lapulla selvä muutaso Vuosi asiallisesti katsaen päätti sen kalmivuatiskauden, jana aikana yritettiin liitan alaitteen pahjalla aikaansaada ajan vaatimia muut~ks.ia maan urheiluelämässä. Käänne sai a1kunsa SVULn uudesta palilttisesta asennaitumisesta. Sen mukaan sanattiin yhteistaiminta asiallisesti katsaen irti lakakuun lapulla. Sen mukana menetettiin yhteistaiminnan turvaama neuvattelurauha sekä SVULn verrattain jyrkän asenteen vuaksi siihen asti rakennettu neuvottelupahja, janka mukaan mahdallisten muutasten tulisi tapahtua siten, että nykyisten intressipiirien asema ja vaikutusvalta maan urheilu elämässä vaitaisiin säilyttää. SVULn palitiikan käänne merkitsi samalla luopumista siitä yhteisvastuun periaatteesta, jata maan urheiluasiaiden haidassa aina satavuasista lähtien ali naudatettu. Pallaliitan lahkalla ali vuaden yhteistaiminta järjestetty tilapäisen sapimuksen varaan. Tähän sapimukseen eräänä tärkeänä edellytyksenä sisältyi sitaumus uuden jalkapallaliitan muadastamisesta TULn

6 6 7 ylimääräinen liittokokous marraskuussa ei kuitenkaan katsonut voivrunsa tehdä erillistä ratkaisua. yhdeill urheilunalan osalta, vaan piti. välttämättömänä, että ennen tätä ratkaisua olisi riittävä selvyys aikaansaatava myös muilla urheilunaloilla. Suomen Palloliitto teki tästä kannanotosta tarpeettoman jyrkän johtopäätöksen ja puolestaan katsoi, ettei muunlaisen yhteistoiminnan jatkaminen sen edustamilla urheilunaloilla ollut enää tämän jälkeen mahdollista. Vuosi päättyi näin ollen avoimen urheiluriidan merkeissä ja jätti seuraavalle vuodelle siinä suhteessa varsin vaikeasti hoidettavan perinnön. YHTEISTOIMINTA. Urheilupoliittiset tapahtumat heijastuivat myös yhteistoimintarintamalla. Porvarillisten urheilujärjestöjen keskuudessa kytenyt haluttomuus jatkaa sopimuksenalaista yhteistoimintaa sai vuoden kuluessa yhä selvempiä ilmenemismuotoja. Vuoden lopulla tapahtuneet urheilupoliittiset ratkaisut 'käytännöllisesti katsoen johtivat siihe.nastisen yhteistoiminnan katkeamiseen melkein joka ur.heilunalalla. KILPAILU- JA KURSSITOIMINTA. Kilpailutoiminta käy lähemmin selville jaostojen kertomuksista ja niihin liittyvistä tilastonumeroista. Nämä numerot osoittavat, että varsin aktiivisesta urheilupoliittisesta kaudesta huolimatta vuoden kilpai. lutoiminta oli sangen runsasta ja monilla aloilla saavutettiin lisä'ksi varsin hyviä tuloksia. Erikoisen ilahduttavaa on todeta, että liiton edustusurheilutaso kautta linjan vahvistui. Vuoden kurssi- ja koulutustoimintaa täytyi osa'ksi supistaa liittojuhlavalmistelujen vuoksi. Silti ehdittiin vuoden aikana läpiviedä varsin suuritöinen kurssi- ja koulutusohjelma, jossa etenkin nuorten toiminnan kehitykseen kiinnitettiin erikoista huomiota. LIITTOJUHLA. Neljännestä liittojuhlasta muodostui ymmärrettävistä syistä vuoden huomattavin merkkitapaus. Naisten ja miesten yhteisvoimisteluesityksissä ei tosin päästy kolmannen liittojuhlan osanottolukuihin, mutta sen sijaan' tyttöjen ja poikien esitykset tältäkin osalta vastasivat aikaisempia saavutuksia. LiittojuhlakilpaiLuihin antoi erikoisen panoksen tällä kertaa runsas ja korkeatasoinen ulkolainen osanotto. Oli valitettavaa, että sääsuhteet eivät olleet täysin suotuisat, mikä seikka osaltaan vaikutti siihen, että liittojuhlatilaisuuksien tulopuoli jäi laskelmia pienemmäksi. Yleisvaikutus oli joka tapauksessa varsin myönteinen. Varmaankin liittojuhlapäivät jättivät jälleen mukanaolleille unohtumattomat muistot. TOIMITALOHANKE. Liiton toimitalohankkeen valmistelut saatiin vuoden aikana loppuunsuoritetuksi. Erikoisesti on merkittävä, että valtiovaltakin ratkaisi periaatteessa kantansa myönteisesti ja luovutti tarkoitukseen rakennusavustuksen ensimmäisen erän. TALOUDELLINEN TOIMINTA. Kun tarkastelee vuoden varsinaista tilinpäätöstä toteaa aikaisemmista poikkeavasti tulopuolella varsin huomattavan alijäämän. Tappiollinen tilinpäätös johtuu ensi sijassa liittojuhlan vaatimista ylimääräisistä menoista, jotka tekivät yhteensä yli 31 milj. markkaa. Tämän ylimääräisen menon selvittämisessä liiton talous joutuikin varsin kovalle rasitukselle. Onneksi siitä selvittiin aikaisempina vuosina tehtyjen säästövarauksien avulla. Liittojuhlan tulopuolta yritettiin kohentaa myös erikseen järjestetyn yleisen rahankeräyksen avulla. Tämä yritys saikin seurojen taholta varsin innostuneen vastaanoton. Liittojuhlakeräykseenhän näet osallistui enemmän seuroja kuin mihinkään muuhun aikaisempaan yritykseemme. Yleistä mielialaa ei kuitenkaan saatu asialle riittävän myönteiseksi, mistä johtui, että keräystuotto jäi odotettua heikommaksi. Liittojuhlakeräys oli järjestetty lähinnä seurojen vaikeuksien helpottamiseksi. Kun liiton osuus sen vuoksi oli ainoastaan 25 %, jäi tuoton merkitys liiton osalta sitäkin vaatimattomammaksi. Liittojuhlamenojen peittämiseksi hankittiin vuoden aikana liitolle suurarpajaisten toimeenpanolupa. Arpajaisten toimeenpano siirtyi kuitenkin seuraavalle vuodelle. Mikäli ne saadaan hyvin onnistumaan, voidaan niiden tuloilla huomattavallakin tavalla keventää sekä liiton että seurojen vaikeata taloudellista asemaa. Tarkempi yhteenveto vuoden tilitapahtumista käy selville liitteenä seuraa vasta tilikertomuksesta..

7 B 9 LIITTONEUVOSTO. LIITON HALLINTOELIMET. Liittokokouksen valitseman liittoneuvoston kokoonpano: Puheenjohtaja Olavi Suvanto, varapuheenjohtaja Hjalmar Elomaa, varsinaiset jäsenet Tauno O. Kaivola, V. Kanerva, K. Korppi, V. Ka\uanen, J. Kankainen, A. Vainio, E. Aro, A. Koskinen, R. Kiiskinen, P. Kujamäki, J. Hinkkanen, V. Rantanen, E. Saarinen, E. Friman, E. Puusti- ' nen, Eine Metsävuori, P. Saaristo, P. Forss ja M. Tuomi, varajäsenet G. Nyman, Taimi Hirvonen, L. Kask, K. Jokela, M. Seppänen, Anni Vikman, E. Kallio, A. Siukola, A. Luostarinen, M. Aitto-oja, S. Mikkola. V. Kallio, A. Siekkeli, A. Ranne, M. Mäkelä, T. Erola, O. Kaivola, Elsa Nieminen, P. Eertamo, E. Laine ja A. Niemi. - Liittoneuvoston kokouksista järjestöosaston kertomuksessa. LIITTOTOIMIKUNTA. Liittotoimikuntaan ovat kertomusvuonna kuuluneet seuraavat henkilöt (suluissa kokouskäynnit) : Varsinaiset jäsenet: puheenjohtajat Väinö Leskinen (10), Arvi Heiskanen (15) ja Unto Siivpnen (15) sekä jäsenet Helvi Raatikainen (12), Paavo Virtanen (15), Veikko Kokkola (13), Lauri Nurmi (16), Aarne Leskinen (12), Väinö Soininen (16), Eino Haapanen (17), Vieno Aaltonen (16) ja Lennart Kivi (16). Varajäsenet: Greta Rajala-Rinne (11), Olavi Järvelä (9) ja Paavo Aitio (12). - Sihteerinä E. A. Wuokko. Liittotoimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana 18 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 209 pykälää. Työvaliokunta. - Valiokuntaan ovat kuuluneet Arvi Heiskanen puheenjohtajana sekä jäseninä puheenjohtaja Unto Siivonen, ltk:n jäsenet Lauri Nurmi ja Väinö Soininen sekä sihteeri E. A. Wuokko. - Kokouksia 44, käsitelty 472 asiaa. Liittotoimikunnan apueliminä, ovat työvaliokunnan lisäksi toimineet urheilu- ja koulutusvaliokunta ja järjestö- ja valistusasiain valiokunta. JAOSTOT JA TOIMIKUNNAT. Vuoden aikana olivat toiminnassa seuraavat urheilujaostot ja toimikunnat: Naistoimikunta, Nuorisovaliokunta, Valistusjaosto, Ruotsinkielinen. jaosto, Hiihtojaosto, Jarkapallojaosto, Jääkiekkojaosto, Jääpallojaosto, Koripallojaosto, Käsipallojaosto, Lentopallojaosto, Luistelujaosto, Melon- OMAT JA YHTEISTOIMINTAKILPAIl, UT 'j. JÅSENTEN '1Å'w ta' /8.6 % P//RIXUNNALLlStA YHTE/STOIMINTAffllPAILUT = tajaosto, Moottorijaosto, Naisten yleisurheilujaosto, Nyrkkeily jaosto, Painijaosto, Painonnostajaosto, Pesäpallojaosto, Purjehdusjaosto, Pyöräilyjaosto, Pöytätennisjaosto, Suunnistamisjaosto, Uintijaosto, Voimistelujaosto ja Yleisurheilujaosto sekä Kansanurheilutoimikunta. PIIRITOIMIKUNNAT (Ensinmainittu puheenjohtaja) : Helsinki: Tauno O. Kaivola, Kalervo Löfberg, Hilj.a Paasikallio, Gunnar Nyman, Aarne Jalava, Uuno Autere, Vilho Hakola, Viljo Suominen, K.-A.

8 :: II II 10 II 1 11 Leväaho ja Unto Laakso. - Toiminnanohjaajana Eeli Simula. - Kokouksia 14, käsitelty 142 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta sekä hiihto-, jalkapallo-, jääpallo-, jääkiekko-, koripallo-, lentopallo-, nais-, nuoriso-, valistus-, nyrkkeily-, paini-, painonnosto-, pesäpallo-, pyöräily-, pöytätennis-, suunnistarmis-, vesiurheilu-, yleisurheilu- ja naisten yleisurheilujaostot.. Häme: Hjalmar Elomaa, Olavi Jokela, Paavo Toivonen, Eino Holm, Erkki Lindqvist, Niilo Savutie, Viljo Kanerva, Arvi Kiviaho, Taisto Holrmroos ja Pekka Autio. Lisäksi osallistui piiritoimikunnan työhön vuosikokoukseen saakka Eino Pöyhönen. - Toiminnanohjaajana Osmo Heino. - Ko]wuksia 6, käsitelty 48 asiaa. - Piiritoimikunnan åpueliminä ovat toimineet työvaliokunta sekä hiihto-, jääkiekko-, kasvatus-. nais-, nuorten-, lentopallo- ja pöytätennis-, painonnosto-, palloilu-, pesäpallo-, suunnistus-, talous-, voimailu- ja yleisurheilujaostot. Karjala: Kauko Korppi, Lauri Piiroinen, Elsa Kirkinen, Toivo Hynynen, Olavi Hirvonen (Puosu), Olavi Hirvonen, Timo Kuivalainen, Elsa Koljonen, Paavo Leskinen ja Veikko Piiroinen. - Toiminnanohjaajana Erkki Vatanen. - Kokouksia 13, käsitelty 179 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta sekä 8 eri jaostoa. Keski-Suomi: Väinö Kauranen, Paavo Merikoski, Eero Kallio, Väinö Renvall, Jaakko Kankainen, Toivo Laukkala, Pentti Laaksonen, Emil Jokinen, Viljo Kataja ja Sulho Parviainen. Piiritoimikuntaan on lisä'ksi kuulunut neuvottelevana jäsenenä piiri kokouksen valitsemana Kirsti Apilainen. - Toiminnanohjaajana Ake Ahonen. - Kokouksia 14, käsitelty 257 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä, ovat toimineen työvaliokunta ja naistoimikunta sekä yleisurheilu-, nyrkkeily-, valistus-, uinti-, palloilu- ~ suunnistus-, lento- ja koripallo-, hiihto-, paini-, pesäpallo- ja nuorten jaostot. Kymenlaakso: Veikko Kokkola, Arvo Vainio, Erkki Bruce, Paavo Martelius, Toivo Penttilä, Oiva Rautjärvi, Väinö Rouvinen, Eino Koivisto, Tuure Haavisto ja Aarne Hyvönen. - Toiminnanohjaajana Lauri Mattila. - Kokouksia 7, käsitelty 124 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toi- mineet työvajiokunta. ja piirijuhlatoi.mikunta sekä nais-, nuoriso-, valistus-, voimistelu-, yleisurheilu-, hiihto- ja mäenlasku-, paini-, nyrkkeily-, jalkapallo-, jääkiekko-, koripallo-, painonnosto-, suunnistamis- ja lentopaljojaosto. Lappi: Veijo Leinonen, Tauno Juutinen, Paavo Mäkynen, Matti Laitila, Valma Aho, Ville Rajaniemi, Toivo Helistö, Gunnar Marjamaa, Willy Tuohimaa ja Reino Pikkarainen. - Toiminnanohjaajana Paavo Skants sekä hänen sairastuttuaan Martti Ruonala välisen ajan. - Kokouksia 18, käsitelty 162 asiaa. - Piiritoimikunnan apuelimenä on toiminut työvaliokunta. Ou 1 u: Aimo K aakinen, Sakari Mikkola, Tauno Järvinen, Esko Kemppainen, Yrjö Kuokkanen, Leo Kuosmanen, Paavo Kemppainen, Pentti Lammi, Alpo Meriläinen ja Pentti Vilmunen. - Toiminnanohjaajana Pentti Korpi. - Kokouksia 13, käsitelty 151 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokun1ta ja juh13ltoimikunta sekä 12 eri jaostoa. Pohjanmaa: Veikko Kulmala, Vilho Laitinen, Antti Sainio saakka, Dan Falk, Aatos Peltonen, Niilo Haaranen, Antton Räisänen, Harald Selin alkaen, Lennart Muotio ja Os i Kari. (Harald Selin oli saakka varajäsen, minkä jälkeen hän siirtyi varsinaiseksi jäseneksi.) - Toiminnan -ohjaajana Holger öhman. - Kokouksia 17, käsitelty 274 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet jääpallo- ja jääkiekko-, koripallo-, lentopallo- ja pöytätennis-, nais-, nuorten-, jalkapallo-, nyl"kkeily-, paini-, painonnosto-, pesäpallo-, suunnistamis-, talviurheilu-, uinti-, valistus-, voimistelu- ja yleisurheilujaostot. Saimaa: Veikko Korhonen, Arvo Siekkeli, Jaakko Hinkkanen, Tauno Sunell, Lauri Huttunen, Aaro Kekäläinen, Matti Kostiainen, Unto Niemi, Erkki Pohjolainen ja Martti Muukkonen. - Toiminnanohjaajana Väinö Ripatti. - Kokouksia 16, käsitelty 206 asiaa. - Piiritoimikunnan apu -eliminä ovat toimineet työvaliokunta sekä nais-, nuorten-, voimistelu-, palloilu-, pesäpallo-, koripallo-, lentopallo-, yleisurheilu-, paini-, nyrkkeily-, hiihto-, suunnistus-, painonnosto-, pöytä tennis- ja luistelujaostot.

9 12 Satakunta : Viljam Rantanen, Asser Virtanen, Uljas Mäkelä, Matti Mäkelä, Sulo Savo, Erkki Saarinen, Kelpo Gröndahl, Selma Nieminen, Lauri VäIimäki ja Väinö Laaksonen. - Toiminnanohjaajana Kauko Hulpio. Kokouksia 10, käsitelty 81 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta sekä nais-, yleisurheilu-, palloilu-, kasvatus-, kerho- ja nuorten-, paini-, nyrkkeily-, voimistelu-, pesäpallo-, koripallo-, painonnosto-, hiihto-, lentopallo-, suunnistus-, pöytätennis-, poika-, uinti-, moottori- ja jääkiekkojaostot. Savo : Unto Keijonen, Einari Friman, Esteri Hurri, Aili Pöllänen, Lauri Brusin, Aarne Salo, Matti Ollikainen, Einari Saarinen, Kalevi Mehtonen ja Vilho Metso. - Toiminnanohjaajana Kauko Koivula. - Kokouksia 11, käsitelty 120 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta ja naistoimikunta sekä kasvatus-, valistus-, yleisurheilu-, voimailu-, palloilu-, hiihto- ja talousjaostot. Tampere : Paavo Virtanen, Erkki Puustinen, Esteri Muukkonen, Viljo Renfors. Reino Valkama, Arvo Flinck, Väinö Hurnonen, Martti Järnberg, Kaarlo Rönman ja Tapani Jokihaara sekä edellisen vuoden piiritoimikunnasta lisäksi Lauri Pihlaja ja Eino Laakso. - Toiminnanohjaajana Veikko Jalava. - Kokouksia 17, käsitelty 328 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta sekä nais-, jalkapallo-, lentopallo-, pyöräily-, yleisurheilu-, paini-, nyrkkeily-, hiihto-, voimistelu-, nuorten-, jääkiekko-, suunnistus-, pöytätennis-, moottori-, uinti-, koripallo-, mäenlasku- ja painonnostojaostot. Uusimaa : Eino Haapanen, Olavi Purkonen, Paavo Saaristo, Laura Feldt, Matti Leivo, Esko Helle, Kauko Virtanen, Arvi Sandberg, Sepp~ Jokinen ja Väinö Takanen. - Toiminnanohjaajana Vilho Grönlund. - Kokouksla 9, käsitelty 127 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä, ovat toimineet työvaliokunta sekä nais-, nuoriso-, nyrkkeily-, paini-, jalkapallo-, pesäpallo-, lentopallo-, suunnistamis-, yleisurheilu-, hiihto-, pöytätennis-, pyöräily-, luistelu-, painonnosto- ja koripallojaostot. Varsinais-Suomi: Mauri Tuomi, Aarne Heinonen, Gunnar Leino, Pentti Honkasalo, Pau.. Ii Forss, Oskari Lyytikäinen, Väinö Koivisto, Aug. Siren, Arvi Peltonen ja Ilmari Lakkisto sekä maaseutuedustajat T. Saari, A. Dahlström, Eino Ruohonen ja K. Laaksonen. - Toiminnanohjaajana Tuure Vuori. - Kokouksia 17, käsitelty 197 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta ja kevät juhlatoimikunta sekä jalka- ja jääpallo-, nyrkkeily-, koripallo-, lentopallo-, yleisurheilu-, nais-,.paini-, käsipallo-, valistus-, jääkiekko-, suunnistus-, hiihto-, painonnosto-, pesäpallo- ja pyöräilyjaostot sekä nuorisovaliokunta. ULKOMAISET EDUSTUKSET. Jääkiekkokongressi (MM-kilpailujen yhteydessä) Tukholmassa Edustajana Paul Boström. Nuorten pohjoismainen jääkiekkokongressi Turussa Edustaja Usko Teromaa. NORD'in kongressi Kööpenhaminassa Edustajana Toivo Pulkkinen. Kansainvälisen nyrkkeilyliiton (AIBA) kongressi Roomassa Edustajana A. E. Heiikanen. Kansainvälisen työläisurheilukomitean (CSIT) kokous Roomassa Edustajana A. E. Heiskanen. laaf:n kongressi (EM-kilpailujen yhteydessä) Bernissä. - Edustajana Unto Siivonen.. Urheiluparaati Moskovassa Edustajina puheenjohtajat Väinö Leskinen, Arvi Heiskanen ja Unto Siivonen. Ruotsin voimisteluliiton 50-vuotisjuhla Tukholmassa Edustajana Oiva Puukilainen. Yleisurheilun pohjoismainen kongressi Kööpenhaminassa Edustajana Unto Siivonen. Svenska Korporationsidrottsförbundet'in 10-vuotisjuhla Tukholmassa Edustajana A. K. Leskinen. KOTIMAISET EDUSTUKSET. Kansan Matkatoimisto : - Johtokunta: A. E. Heiskanen. Lomaliitto r.y.: - Hallintoneuvosto: E. A. Wuokko. 13

10 14 Olympiakomitea: Olavi Suvanto, Arvi Heiskanen ja Unto Siivonen. Olympialainen valtuuskunta: Olavi Suvanto, Väinö Leskinen, Arvi Heiskanen, Unto Siivonen, A. K. Leskinen, Väinö Soininen, E. A. Wuokko, Lennart Kivi, Esko Peltomäki, Helvi Raatikainen, Eino Rantanen ja Paavo Aitio. Otaniemen Urheilusäätiö: - Valtuuskunta: Olavi Suvanto, varamies Väinö Soininen; Unto Siivonen, varamies Olavi Järvelä; Lauri Nurmi, varamies A. K. Leskinen; Lennart Kivi, varamies Paavo Aitio; E. 'A. Wuokko, varamies Eino Rantanen. - Johtokunta: E. A. Wuokko, varalla Eino Rantanen. Stadion-Säätiö: - Edustajisto: Esko Peltomäki, Unto Siivonen, Lauri Nurmi, Kalle Altti, Arvi Heiskanen, Kustaa Vuori, Paavo Aitio, Severi Koskinen, Väinö Koivula, Leo Huttunen, Eikka Mäkinen, Eino Rantanen, Lennart Kivi, Helvi Raatikainen ja E. A. Wuokko. - Hallitus: Unto Siivonen ja Lennart Kivi. - Tilintarkastaja K. A. Vuori. Suomen Nuorisojärjestöjen edu taj i sto: - Johtokunta: Martti Ennoila. Työväen Matkailuliitto: - Edustajisto: Eino Rantanen, Esko Nenonen, Leo Huttunen, Toivo Järvinen ja Ulla Tiilikainen, varaedustajat Veikko Oittinen, Risto Tirkkonen, Joonas Kykkänen, Meri Lahtinen ja Helvi Puukko. - Johtokunta: Greta Rajala-Rinne. - Tilintarkastaja A. E. Heiskanen. Työväen Sivistysliitto: - Edustajisto: Ulla Tiilikainen, Helvi Raatikainen, Pekka Martin, Lauri Nurmi, Toivo Mustonen, Vieno Aaltonen, Esko Peltomäki, Paavo Aitio, Toivo Järvinen, Greta Rajala-Rinne ja Toivo Määttä, varalla Lennart Kivi ja Eino Rantanen. - Liittotoimikunta: Veikko Oittinen. Talo Oy. U r hei l u 1 i n n a : 15 _ - Hallintoneuvosto: Penna Tervo, Helvi Raatikainen, Eino Haapanen. Greta Rajala-Rinne ja Olavi Järvelä. - Johtokunta: Väinö Leskinen, Lauri Nurmi ja Alarik Mettälä. Valtion Rautateiden Urheilutoimikunta : Onni Eskelinen. Veikkaustoimisto: - Hallintoneuvosto: Unto Siivonen, Lauri Nurmi ja Lennart Kivi. - Johtokunta: Olavi Suvanto. Vuokralaisten Keskusliitto: - Valtuuskunta: A. E. Heiskanen ja Unto Siivonen, varalla E. A. Wuokko. - Johtokunta: A. E. Heiskanen. Y h te i sm a i no s 0 y. + s i s a r y h t i ö t : - Johtokunta: E. A. Wuokko. HENKILöKUNTA. KESKUSTOIMISTO. Yle i s eta s i a t: Pääsihteeri Eino A. Wuokko. - Meri Lahtinen. Toimistosihteeri - Julkaisutoiminta: Toimistopäällikkö Toivo Järvinen (TUL-lehden päätoimittaja), toimittajat Väinö Montonen, Pentti Salmi, Paavo Häkkinen 15/ 10 saakka ja Risto Taimi. - Ilmoituskonttorin hoitaja Joonas Kykkänen. Osa s toi (taloudellinen toiminta): Osaston päällikkö konttoripäällikkö Veikko Härkönen. Pääkirjanpitäjä Anna-Liisa NisE!TI ja kassanhoitaja Irja Aaltonen. Osa s t 0 II (jaostotoimi) : Osaston päällikkö jaostopäällikkö Eino Rantanen 30/ 6 saakka ja 1/10 alkaen Keijo K. Viianen, jaos tosihteerit Toivo Määttä, Leo Huttunen, Urho Niemenkari, Esko Nenonen, Esko Piipponen, Valentin Kervinen, Reino Lehtonen, Teuvo Nurmi ja Kaler-

11 16 vo Tuominen 1/10 alkaen. - Valmentajat: Sulo Hostila, Eino Mononen 15/4 saakka, Risto Tirkkonen 30/9 saakka, Kalervo Tuominen 30/9 saakka, Soini Jantunen 1/11 alkaen ja Tuomo Metsäranta 1/12 alkaen. Osa s t 0 III (järjestö- ja valistustoiminta) : Osaston päällikkö järjestösihteeri Pekka Martin 30/7 saakka ja Olavi Hurri 1/9 alkaen, I nuoriso- ja valistussihteeri Toivo Mustonen, II nuoriso- ja valistussihteeri Veikko Oittinen (samalla Kiva-lehden toimittaja), ruotsinkielisen jaoston sihteeri Max Pehrsson, järjestöohjaajat Toivo Jahn, Erkki Manninen, Matti Suhonen, Jukka Vesa ja Reino Vuorikoski. Osa s t 0 IV (naisten toiminta): Naissihteeri Ulla Tiilikainen ja koulutusohjaaja Helvi Puukko. Naisten Urheilulehden toimittaja Greta Rajala-Rinne. KIRJEENVAIHTO. Saapuneet: Postisiirtolähetyksiä kpl Arvolähetyksiä » Kirjeitä..., » Lehtien tilauskirjeitä » kpl Lähetykset: Postisiirtolähetyksiä Kirjeitä Kiertokirjeitä 93 vastaten kirjeissä... :.... Postiennakkolähetyksiä REKISTERöIMISASIAT kpl » » 4.325» kpl Seurojen rekisteröimis- ja muutos ilmoituksia tarkastettiin liiton toimistossa sekä lähetettiin yhdistysrekisteritoimistoon 285. JÄSENMAKSUJEN SUURUUS. V kannettiin jäsenmaksuna 20 mk 17 vuotta täyttäneeltä jäseneltä. Seurat kantoivat jäseniltään eri suuruisia jäsenmaksuja, minkä lisäksi piireissä perittiin erikoinen piirivero. LIITON JULKAISUTOIMINTA. T U L-I e h t i - liiton pää-äänenkannattaja - ilmestyi kertomusvuoden aikana 103 kertaa, joista kerran 28-sivuisena kaksoisnumerona jouluksi. 20-sivuisena ilmestyi lehti kerraill, 12-sivuisena 55 ja 8-sivuisena- 47 kertaa. Yhteinen sivumäärä oli 1.084, ~ikä ylittää 80 sivulla edel-lisvuoden luvun. Toimitusvoima on ollut entinen, päätoimittaja Toivo Järvinen, toimitussihteerit Väinö Montonen ja ' Pentti Salmi sekä toimittajat Risto Taimi ja Paavo Häkkinen, joista viimeksi mainittu kuitenkin 15 / 10 siirtyi toiseen lehteen. T U L n JO U L U julkaistiin tänäkin vuonna 80-sivuisena joulujulkaisuna, joka entiseen tapaan myytiin loppuun. Lehden toimittivat Toivo Järvinen, Väinö Montonen ja Pentti Salmi. Nai s t en U r hei l u 1 e h t i ilmestyi kertomusvuonna 11 kertaa, kaksoisnumerona ilmestyneen liittojuhlanumeron ollessa 30-sivuinen, kuten joulunumerokin. Muut olivat sivuisia ja yhteinen sivumäärä 258. Toimitustyöstä on huolehtinut Greta Rajala-Rinne. K iv a - le h t i julkaistiin kerran kuukaudessa. Se ilmestyi 5 kertaa 20-sivuisena, 4 kertaa 24-sivuisena ja kerran 32-sivuisena, minkä lisäksi julkaistiin 36-sivuinen liittojuhlanumero ja 40-sivuinen joulunumero. Toimitustyöstä huolehti Veikko Oittinen. AlF - 1 e h t i ilmestyi ruotsinkielisen jäsenistön yhdyssiteenä 6 kertaa, joista kerran 16-sivuisena ja kaksoisnumerona jouluksi 32-sivuisena. Yhteinen sivuluku oli 112. Toimitustyöstä ovat huolehtineet Bruno Sundman vastaavana ja Max Pehrsson. T U L-t i e d 0 i tt a a ilmestyi vuoden aikana 8 kertaa, kahdesti 4- sivuisena, muut 8-sivuisena. Toimitustyöstä ovat huolehtineet P ekka Martin ja 1/9 lähtien Olavi Hurri. MUU JULKAISUTOIMINTA. Toimintakertomus v. 1953, sivuja 168, painos kpl. Liittoneuvoston kokouksen esityslistllj v. 1954, sivuja 8, painos kpl. Liittoneuvoston pöytäkirjat v. 1953, sivuja 68, painos kpl. TULn vuosikirja, sivuja 160, painos kpl. Yleis urheilun vuosikirja, sivuja 164, painos kpl. Työväen Urheiluliiton neljännen liittojuhlan opas, sivuja 128, painos kpl. Pesäpallosäännöt yhdessä Pesäpalloliiton kanssa, sivuja 34, painos kpl TUL:lle. 17 2

12 18 19 K U R S S 1-, V A L M E N N U S- T i 1 a i suu det. JA OPETUSTILAISUUDE~ Osa n 0 t taj a t. NUORTEN KURSSITOIMINTA S.591 JALKAPALLO 1,6/4 I 1~ ~ V_O_IM_,_s_n_l_U '_, ~_S_J, I YLEISURHEILU I,139 JÄÄKIEKKO UINTI I HIIHTO JA MÄ'ENl. SJ8 I H3 NYRKKEILY 39~ KORIPAllO 391 PAINI 3~5 LENTOPALLO 3~6 PESÄPALLO 2S8 PÖYTÄ TENNIS 2~6 PAINONNOSTO 217 JÄÄPALLO 191 SUUNNISTUS 1"6 MOOTTORIPyönJillY 6J PYÖR'Äll Y 68 MUUT ALAT 166 I I I I I 1 c Muut alat: luistelu 70, melonta 37, käsipallo 13, purjehdus 6, shakki, kaunoluistelu, keilailu, moottorivene ym [J J NUORTEN I<URSSITOIMINTA!II,. 661 JALKAPALLO 28.6S9 VOIMISTELU YLEISURHEILU,,,. /1/ I I I I I J J HIIHTO JA MÄEN lasku JÅ'Å'KIEKKO UINTI LENTOPALLO KORIPAllO PAINI PESÅ'PAllO NYRKKEILY PÖYTiTENNIS PAINONNOSTO JÄ'Å'PALLO SUUNNISTUS PYÖRillY MOOTTOIUPYÖRÅ'ILY MI/I/T ALAT I!J.J6S 6.~6T ~.990 ~.6-1" 3. 6/3 :3.20'1 3. /11.2. ' '1 2. 0'" /.5~ I. 1'10 Muut alat: luistelu 677, melonta 170, käsipallo 124, purjehdus 69, shakki, kauno luistelu, keilailu moottorivene ym I

13 20 r! 21 I! YLEISTÄ. l{urssi-, KOULUTUS- JA KILPAILUTOIMINTA. Liiton kurssi- ja koulutustoiminta muodostui kertomusvuonna laajaksi ja monipuoliseksi. Se rakentui pääasiassa entiselle pohjalle, joskin alkeiskoulutustoimintaa pyrittiin yhä enemmän siirtämään tapahtuvaksi piireissä. Tällä tavalla jouduttiin piirikunnallista kurssitoimintaa entistä enemmän tukemaan rahallisesti ja nimenomaan ohjaajavoimilla. Suunta on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi ja sen edelleen kehittäminen kannatettavaksi toimenpiteeksi. Lukuisat kurssi- ja koulutus tilaisuudet eivät ole kyenneet poistamaan jatkuvaa seuraohjaajapulaa, joskin se osaksi eräillä aloilla on jo lieventynyt. IV Liittojuhla toi kuitenkin esiin uusia ohjaajavoimia ja innosti myös entisiä aktiivisempaan toimintaan. Liiton kurssi- ja koulutustoiminta tapahtui. pääasiassa Pajulahden Urheiluopistossa. Osaksi käytettiin tarkoitukseen myös Otaniemen maapohjahallia sekä Kuortaneen ja Vuokatin urheiluopistoja. Yhteistoiminnassa muiden urheilujärjestöjen kanssa pidettiin valmannusleirejä Vierumäen ja Eerikkilän urheilulaitoksissa. Valmennus- ja kurssi toimintaa varten oli liiton palveluksessa vakinaisia valmentajia painissa, nyrkkeilyssä, yleisurheilussa, voimistelussa, jalkapalloilussa ja uinnissa, tilapäisiä pesäpalloilussa, hiihdossa, luistelussa, jääkiekkoilussa, koripalloilussa ja vapaapainissa sekä lisäksi piirija aluevalmentajia hiihdossa,yleisurheilussa, ja-lkapalloilus a ja koripalloilussa. Tilapäisiä ohjaajia käytettiin useilla eri aloilla. Liittojuhlan voimisteluohjelmien opettamiseksi kiinnitettiin 82 ohjaajaa. Kurssi-, valmennus-, neuvonta- ym. tilaisuuksia järjestettiin yhteensä , joihin osallistui kurssilaista ja urheilijaa. Liiton urheilullisen tason nousua kuvaa parhaiten eri urheilualojen Suomen mestaruudet, joita kertomusvuonna saavutettiin joukkuekilpailuissa 5 ja yksityislajeissa 62. Sen lisäksi voidaan todeta luistelun, moottoripyöräilyn, nyrkkeilyn, painonnoston, painin ja voimistelun olevan TUL:ssa urheilullisesti voimakkaimpia lajeja maan muihin urheilujärjestöihin verrattuna. Jaostojen toimintakertomusten lähempi tarkastelu osoittaa muissakin lajeissa laajaa tason nousua, mistä esimerkkinä yleisurheilussa 24 liiton ennätyksen parantuminen sekä viiden uuden Suomen ennätyksen syntyminen. K ansainvälisistä huippusaavutuksista mainittakoon Kauko Jousasen voitto moottoripyöräilyssä kaikista pohjoismaisista suuruuksista, Voitto Hellstenin erinomaiset suoritukset EM-kilpailuissa ja yleisurheilu- I maaotteluissa ekä hänen ja Soini Nikkisen uudet 400 m:n juoksun ja keihäänheiton ennätystulokset. Yhteistoimintasopimusten mukaisesti ovat liiton urheilijat olleet edustajina maajoukkuei sa ja muissa kansainvälisissä kilpailuissa. Ikäväksi on todettava, että kilpailullinen toiminta eräiden urheilujärjestöjen kanssa ei kertomusvuoden aikana sujunut sovinnollisesti. Niinpä pyöräilyssä, voimistelussa ja painonnostossa sanottiin porvarilliselta taholta jo kilpailukauden aikana yhteistoimintasopimukset irti ja vuoden lopussa tähän joukkoon liittyivät myös jalkapalloilu ja yleisurheilu. Yrityksistä huolimatta ei uusia sopimuksia ole saatu solmituksi. URHEILU- JA KOULUTUSVALIOKUNTA. Liiton kurssi-, valmertnus-, opetus- ja kilpailutoimintaa on valvonut liittotoimikunnan asettama urheilu_ ja koulutusvaliokunta. Valiokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Unto Siivonen (33), varapuheenjohtajana Lennart Kivi (30), jäseninä Väinö Soininen (34), Esko Peltomäki (12) ja E. A. Wuokko (26) sekä sihteerinä jaostopäällikkö Eino Rantanen ajalla 1/1-30/ 6, jaostosihteeri Valentin Kervinen ajalla 30/6-1/10 ja jaostopäällikkö Keijo K. Viiq.nen ajalla 1/10-31/12. Valiokunta piti kertomusvuoden aikana 35 kokousta ja käsitteli 512 asiaa. YLEISTÄ. LIITON HIIHTO- JA MÄENLASKUTOIMINTA. Kertomusvuosi on osoittanut, että liiton hiihtourheilun tason kehitys on jatkuvassa, joskin hitaassa nousussa. Muutamissa huomattavissa kilpailuissa ovat edustajamme sijoittuneet paremmin kuin koskaan, vaikkakin aivan kärkitiloja on saavutettu niukasti. On kuitenkin huomattava, että hiihto on jo niin vaativa urheilumuoto, missä aivan huippusaavutuksiin pääseminen kotimaisissakin kilpailuissa edellyttää pitkää, raskasta ja erittäin tunnollista valmennuskautta. Siihen ei liittomme hiihtäjistä ole kuitenkaan kovinkaan monella varaa eikä aikaa. Kansanhiihtojen järjestelyssä eivät liiton seurat vieläkään ole tunteneet asiaa omakseen siten kuin voimakkaassa kansan urheiluliitossa tulisi, joskin kansanhiihtojen saama yleinen mielenkiinto ei kuluneena vuonna ollut aikaisempien mukainen maaottelun puutteesta johtuen.

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

I 1 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1954 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U LI I TT 0

I 1 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1954 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U LI I TT 0 I 1 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1953 HELSINGISSÄ 1954 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U LI I TT 0 R.Y. ,., 1 r, TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINT AK.ER TOMUS I.. J j (.\ vuodelta 1953,

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekä. vuoden 1959 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen AS IALU ETTE LO

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekä. vuoden 1959 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen AS IALU ETTE LO D 3 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1958 sekä vuoden 1959 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen AS IALU ETTE LO HELSINGISSÄ 1959 TYOVÄEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa

1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa 1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa Lahdessa. Pekka Tiilikainen pelasi Pallo.-Tovereissa kaksikymmentä-luvun lopulla. Ulkopelipaikka oli kolmospesä.

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset TUL:n mestaruuskilpailut Kemissä 2007 Henkilökohtainen MAB Seura 1. Björkman Arto Kemi Into M 1332 2. Rantanen Jari Turku Tuwe A 1265 3. Impivaara Kari Turku Tuwe B 1259 4. Kauramaa Tommi Eurajoki EuKi

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 KULTTUURITYÖN KESKUS hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 puheenjohtaja Toivo Kujala sihteeri Risto Hölttä varapuheenjohtajayrjö Sivonen varasihteeri Johan W.Slup taloudenhoitaja Aug.Niemistö muut jäsenet

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

Kotkan Keilailiitto ry. Aittakorven keilahalli, Kotka RKL:n Mestaruuskilpailut miehet 6 sarjaa eu (27.2. - 11.3.2012)

Kotkan Keilailiitto ry. Aittakorven keilahalli, Kotka RKL:n Mestaruuskilpailut miehet 6 sarjaa eu (27.2. - 11.3.2012) Kotkan Keilailiitto ry. Aittakorven keilahalli, Kotka RKL:n Mestaruuskilpailut miehet 6 sarjaa eu (27.2. - 11.3.2012) 11.3.2012 LUOKAT M-A Nimi Seura L Liitto Yhdistys Tulos 1. Heikki Pimiä RKM-Tre A Tampere

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekä. vuoden 1958 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen ASIALUETTELO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekä. vuoden 1958 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen ASIALUETTELO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1957 sekä vuoden 1958 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen ASIALUETTELO esityksineen HELSINGISSÄ 1958 TYOVÄEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu.

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. 07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. Harry Ulvi* - Seppo Järvisalo Stig Svens - Vesa Ala-Kulju* Erkki Saarinen - Lasse Wallin Teuvo Lahti - Kalevi Lehtinen Jussi

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 92 13 15 15 15 15 12 16 16 7 2 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 86 13 13 20 20 20 13 3 Varis Juha n Kyykkä 60 11 11 11 9 0 18 0 4 Kononen

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1956. seki. vuoden 1957 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen ASIALUETTELO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1956. seki. vuoden 1957 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen ASIALUETTELO. D TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1956 seki vuoden 1957 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen ASIALUETTELO esltykslneen HELSINGISSÄ 1957 TYOVÄEN URHEILULIITTO R.Y. , ;, Työväen

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

* Perustettu v. 1946, pj. Vilho Rintala

* Perustettu v. 1946, pj. Vilho Rintala PESÄPALLOJAOSTO 1(5) * Perustettu v. 1946, pj. Vilho Rintala 1933 Pesäpallon ohjaaminen annettiin Heikki Lammin tehtäväksi. 1934 Miehet Osallistuivat piirin B-sarjaan. 1948 Miehet voittivat sarjassaan

Lisätiedot

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä 1 Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Kirjeshakkiliiton toiminta on jatkunut vuonna 2012 edellisvuosien linjoilla. Talouden osalta loppuvuodesta alkaneet Finjub50-turnauksen

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6.

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6. Siltasaarenkatu i f Kansalliset Rata- ja maantiepyöräilykilpailut VELODROMILLA 15-16. 6. 1944 Rata-ajot torstaina 15. 6. 1944 klo 18.30 Maantieajot perjantaina 16. 6. 1944 klo 18.00 Lähtö- ja tulomaali

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

SM2016 Esikisat / PSM

SM2016 Esikisat / PSM SM2016 Esikisat / PSM Vaala, 27.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Ollakka Jukka 48 Ou 272 (35:24) 278 (-8m/+3m) 558 (93) 1108 2. Leinonen Henri 44 KP 248 (39:28) 274 (-7m/-6m) 582 (97) 1104 3. Lalli Teuvo 41

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Sij Nimi Seura Loppuaika 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5. Sij Nimi Seura Loppuaika DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu

Sij Nimi Seura Loppuaika 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5. Sij Nimi Seura Loppuaika DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu 8/19/12 Tulokset 22. Laihian ajo 19.08.2012 M-10 10 km 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5 N-12 10 km Lähti: 0 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu M-12 10 km 1 Tuomas Kuusikoski

Lisätiedot

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3.

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3. SNL:N MESTARUUSKILPAILUT 2. 3.3.1941 HELSINGISSÄ 1. Olli Lehtinen HV 1. Olavi Kaartinen HV 2. Sven Nyström EIF 2. Åke Granö HNS 3. Väinö Hämäläinen KotkV 3. Kalle Karlsson HNS 1. Veikko Huuskonen HV 1.

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011)

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) VALTION URHEILULAUTAKUNTA (1920 1924) 1920 1923 lvarwilskman (pj.) (siht. 12.4.1922 asti) V.J. Kostiainen (30.4.1923 asti, siht. 12.4.1922 alkaen) Elli

Lisätiedot

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos Petri Mäki 19 203 202 233 156 212 171 1177 tulos + tas 222 221 252 175 231 190 1291 Helvi Mäkipää 11 141 176 213 191 191 183

Lisätiedot