Heinolan elinkeinostrategia 2020

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinolan elinkeinostrategia 2020"

Transkriptio

1 STRATEGIA Heinolan elinkeinostrategia 2020 Suunnannäyttäjä talouden murroksessa Valmistelun tilanne

2 Sisällys 1 Valmistelun tilanne ja eteneminen Valmistelun lähtökohdat Strateginen viitekehys Strategian perustana kestävä kehitys Visio Strategiset kärjet Teollisuuden menestys ja kasvu, työpaikkojen turvaaminen Yrittäjämyönteinen, seutukohtainen, metropolialueen kohdennus Asuminen, kakkosasuminen, vapaa-ajan asuminen Keskustan elinvoiman kehittäminen, arkiviihtyvyys Hyvinvointi, liikunta, terveys, kulttuuri, tapahtumat, matkailu Välineet Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus Cleantech puhdas teknologia Puurakentaminen ja -osaaminen ICT-teknologia Joukkoistamisen prosessointi Kokeileva ja kohdennettu toimintatapa Osaaminen ja koulutus Kokonaiskuva Heinolan Elinkeinostrategia

3 1 Valmistelun tilanne ja eteneminen Elinkeinostrategian valmistelu on käynnistynyt Valmistelutyötä on tehty elinkeinotoimikunnassa sekä teollisuuden ja yrittäjien, kaupungin eri toimijoiden, Päijät-Hämeen liiton ja ELY-keskuksen kanssa käydyissä neuvotteluissa. Valmistelun tilanne esitellään kaupunginvaltuustolle kannanottoa varten Luonnos sisältää jo esityksiä kaupungin omiksi toimenpiteiksi. Sen jälkeen käynnistetään toimenpideohjelman käytännön suunnittelu yritysten kanssa. Jatkovalmistelua johtaa elinkeinotoimikunta yhdessä yritysten ja kaupungin eri toimijoiden kanssa. 2 Valmistelun lähtökohdat Elinkeinopolitiikkaan kohdistuu suuri muutospaine, jonka taustalla ovat etenkin voimakas rakennemuutos ja kansainvälinen talouskriisi, metropolialueen kilpailun kiristyminen ja seutukohtaisen elinkeinopolitiikan tarve itsenäisyyden tueksi. Elinkeinostrategian valmistelussa ja toteutuksessa on olemassa olevien yritysten toiminnan turvaaminen. Lisäksi tärkeitä elinkeinopoliittisia ulottuvuuksia ovat: Saavutettavuuden varmistaminen. Vuorovaikutuksen ja liikkuvuuden lisääntyessä kaupungin saavutettavuus on entistä tärkeämpi menestystekijä. Muuttuvassa tilanteessa on kyettävä varmistamaan yhteyksien sujuvuus sekä tavara- että henkilöliikenteen osalta. Rautateiden merkitys korostuu ilmastonmuutoksen torjunnassa. Sijaintietujen hyödyntäminen. Sijaintietujen tarjoamisen yrityksille on oltava elinkeinopolitiikan keskiössä. Maankäytön suunnittelulla luodaan pohja hyvälle asumiselle, toimivalle liikenteelle ja riittävälle toimitilatonttien tarjonnalle. Keskustan elinvoiman vahvistaminen ja joukkoliikenteen kehittäminen on osa yritysten toimintaedellytysten parantamista. Kaavoituksen sujuvuus on yritysten kannalta kriittinen tekijä. Vetovoimasta ja viihtyvyydestä huolehtiminen. Kaupunkien kasvu perustuu tulevaisuudessa yhä enemmän muuttoliikkeeseen. Elinkeinopoliittiselle agendalle nousee uusia teemoja: keskustojen elävöittäminen, tapahtumien luominen ja tukeminen, matkailutuotteiden kehittäminen, taiteiden, kulttuurin ja luovien alojen tukeminen. Arkiviihtyvyys on tärkeä osa vetovoimaisuutta, ja kaupungin tehtävä on tukea, aktivoida ja mahdollistaa ruohonjuuritason toimintaa. 3

4 3 Strateginen viitekehys Maakuntatason linjaukset Päijät-Häme maakuntasuunnitelma Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu perustuvat maakuntasuunnitelmaan, johon on kirjattu maakunnan tavoiteltu tulevaisuus ja kehittämisen pääsuuntaviivat pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on suunnitelman hyväksyminen joulukuussa 2013, jonka jälkeen käynnistetään maakuntaohjelman valmistelu. Päijät-Häme 2040 sisältää 13 tarkasteltavaa painopistettä: Energia- ja materiaalitehokas asuminen Älykäs logistiikka Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen Puhtaita elintarvikkeita ja lähiruokaa Sosiaalinen osallisuus Monikulttuurisuus Hyvinvointiliiketoiminta Ekoinnovaatiot Ekodesign Cleantech-liiketoiminnan vienti Pietarin ja Venäjän potentiaali Pohjoisen osaamisen mahdollisuudet Kehittyvillä markkinoilla osaajana Maakuntien yhteiset teemat Siivet ja juuret Kanta-Häme, Uusimaa ja Päijät-Häme päättivät vuodenvaihteessa yhteisen tulevaisuustyön (Siivet ja juuret) pohjalta kehittämisen teemoista ja tulevaisuuteen suuntautuvista yhteisistä ohjelmista. Yhteisiksi johtoteemoiksi valittiin kestävä arki ja kansainvälinen kilpailukyky. Kestävällä arjella tarkoitetaan asukkaan, kuntalaisen, yksilön ja perheen näkökulmaa esim. kestävyyteen, hyvinvointiin, ympäristöön, energiaan, liikkumiseen, saavutettavuuteen, asumiseen, elinkeinoihin ja palveluihin liittyvät ulottuvuudet, haasteet ja mahdollisuudet. Kansainvälinen kilpailukyky -teemalla korostetaan, että kaiken kehittämisen edellytyksenä on vetovoimaisuus kansainvälisillä markkinoilla. Kilpailukyky pitää sisällään paitsi elinkeinoelämän edellytyksien tukemisen myös alueen tarjoamat hyvän elämän edellytykset mm. kohtuuhintaisen asumisen, työpaikkatarjonnan ja hyvän elinympäristön muodossa. Yhteisinä ohjelmina on päätetty toteuttaa viittä kokonaisuutta: Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen Kestävä elämäntapa eri aluevyöhykkeillä Sujuvat ja älykkäät matkaketjut Cleantech-klusterin liiketoimintaohjelma Venäjän osaamisen ja liiketoiminnan ohjelma 4 Strategian perustana kestävä kehitys Elinkeinostrategian perustana on kestävän kehityksen neljä pilaria: Sosiaalinen kestävyys luottamuksen ja tiedonkulun varmistamista. Kulttuurillinen kestävyys pysyvyyttä, perinteitä ja turvallisuuden kokemista. Taloudellinen kestävyys paikallisten palvelujen ja palveluinnovaatioiden kehittämistä. Ekologinen kestävyys uskallusta, teknologioiden hyödyntämistä, kestävän kasvun edistämistä, kilpailuetujen ja kannattavan liiketoiminnan rakentamista. 5 Visio Elinkeinotoimikunta esittää Heinolan visioksi 2020: Heinola on yrittäjämyönteinen hyvien palvelujen kaupunki, joka huolehtii teollisuudestaan ja yrityksistään sekä luo edellytyksiä niiden toiminnalle ja kasvulle. Heinolan seutu on 2020 metropolialueen monipuolinen ja vetovoimainen vapaa-ajan ja matkailun keskus. 4 Heinolan Elinkeinostrategia

5 6 Strategiset kärjet Elinkeinostrategialle on hahmoteltu viisi strategista kärkeä: 1) Teollisuuden menestys ja kasvu. Työpaikkojen turvaaminen. 2) Yritysystävällinen, seutukohtainen, metropolialueen kohdennus. 3) Asuminen, kakkosasuminen, vapaa-ajan asuminen. 4) Keskustan elinvoiman vahvistaminen. Arkiviihtyvyys. 5) Hyvinvointi, liikunta, terveys, kulttuuri, tapahtumat, matkailu. Kuva 1: Strategiset kärjet Seuraavassa on esitetty kunkin strategisen kärjen osalta keskeisiä kehittämistavoitteita ja toimenpiteitä. 6.1 TEOLLISUUDEN MENESTYS JA KASVU, TYÖPAIKKOJEN TURVAAMINEN Pidetään lähtökohtana olemassa olevien yritysten toimintaedellytysten ja työpaikkojen turvaamista. Ylläpidetään jatkuvaa yhteyttä yrityksiin näiden toimintaan ja henkilöstöön liittyvissä asioissa. Varmistetaan lupa- ja valvonta-asioiden sujuvuus osana normaalia hallintomenettelyä. Rakennusvalvonta, ympäristöluvat ja -lausunnot ym. Päätösten vaikutukset ja niiden seuranta. Otetaan yritysvaikutukset systemaattisesti huomioon päätöksenteossa ja valmistelussa. Toteutetaan ennakoivia ja mahdollistavia ratkaisuja maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa sekä tie- ja liikennekysymyksissä. 5

6 6.2 YRITTÄJÄMYÖNTEINEN, SEUTUKOHTAINEN, METROPOLIALUEEN KOHDENNUS Yrittäjämyönteinen: Kehitetään hankintaosaamista ja tuetaan yritysten arkitoimintaa Kehitetään kilpailuttamisen mekanismia ja paikallista tiedottamista Laaditaan Heinolan kaupungille hankintastrategia v aikana Sisällytetään hankinnat osaksi palvelustrategiaa Käytetään seudullisessa edunvalvonnassa uusia työkaluja Otetaan seudullinen edunvalvonta operatiivisen johdon työkaluksi; edustajat maakunnallisissa toimielimissä tekevät yhteistyötä ja vaihtavat tietoa kaupunginjohtajan johdolla tapahtuvassa edunvalvontatyössä Toteutetaan seudullista edunvalvontaa maakuntakaava- ym. asioissa, joissa Heinolan kaupungin edustajat toimivat yhteistyössä yritysten edustajien ja yrityselämän tavoitteiden kanssa Seutukohtainen: Aloitetaan Lahden seudun ja Ladecin kanssa neuvottelut toimialakohtaisesta yhteistyöstä (mm. Cleantech) ja pyritään aluksi sopimuspohjaiseen yhteistyöhön Kehitetään hyvinvointialan yhteistyötä seutukaupunkiyhteistyön avulla Edistetään Vierumäen yhtiöiden, Kumpeli Span ja Valolinnan yhteistyötä matkailun yritysverkoston veturina Toteutetaan Kimolan kanavahanke seudullisena yhteistyönä Kymenlaakson, Iitin ja Päijänteen kuntien kanssa Metropolialueen kohdennus: Kehitetään vapaa-ajan ja matkailun vahvuuksia vision 2020 mukaisesti yhteistyössä metropolialueen toimijoiden kanssa. 6.3 ASUMINEN, KAKKOSASUMINEN, VAPAA-AJAN ASUMINEN Selvitetään keskustan kaavamuutosten toteuttamismahdollisuudet ja lisätään rakennusoikeutta Otetaan huomioon asumisen eri muodot vuokraasumisesta vaativaan asumiseen Toteutetaan vapaa-ajan asumisen ohjelma (Heinola, Hartola, Sysmä) Hyödynnetään Heinola Resort -hankkeen kaavoitusresurssit vuonna 2014 Laaditaan ja toteutetaan vapaa-ajan asumisen strategia Tekninen palvelukeskus tekee ehdotuksen vapaaajan asumisen kaavoituksesta (ml. ranta-alueiden kaavoitus vapaa-ajan asumiseen) syksyyn 2014 mennessä. 6.4 KESKUSTAN ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN, ARKIVIIHTYVYYS Toteutetaan kaavallisia erityistoimenpiteitä keskustan elinvoimaisuuden lisäämiseksi Vahvistetaan kaupallisia tapahtumia Kehitetään kaupunkikeskustan kiinnostavuutta eri vuodenaikoina monipuolisesti tarjontaa luoden Otetaan vapaa-ajan asumisen ja matkailun vaikutukset huomioon kaupan tilantarpeessa Varmistetaan keskustan viihtyvyys: hoidetaan hyvin maisema, asfaltti, valot, viitoitus, viheralueet jne. Varmistetaan ruohonjuuritason vaikutusmahdollisuudet ja esteettömyys 6.5 HYVINVOINTI, LIIKUNTA, TERVEYS, KULTTUURI, TAPAHTUMAT, MATKAILU Päivitetään ja toteutetaan matkailustrategia Kutsutaan koolle keskeiset toimijat: elinkeinotoimikunnan info matkailu- ja palvelualan yrittäjille Vierumäellä Aloitetaan neuvottelut vuoden 2014 aikana Lahti Region -yhteistyöhön liittymiseksi vuonna 2015 Tiivistetään Heinola-Hartola-Sysmä-yhteistyöhankkeiden toiminnallista johtamista kunta-johtajien ja hankevetäjien yhteistoiminnalla ja -tapaamisilla (Heinola Resort, Verkostosta voimaa) Toteutetaan kaupungin ja Vierumäen yhteinen Hyvinvointimatkailusta vientituote -hanke yhteistyössä Heinolan yritysten kanssa Tuetaan ja kehitetään kesäteatteri/lintutarha/museo/matkailumarkkinointi-kokonaisuutta ja varmistetaan sen toiminta Kehitetään edelleen UPM:n ja Vierumäen yhteishanketta Vierumäen master planin pohjalta Hankkeistetaan toimenpiteet maankäytön kustannusten ja resurssien osalta Heinolan Elinkeinostrategia

7 7 Välineet Elinkeinostrategian toteutuksen välineitä ovat: 1) Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus 2) Cleantech puhdas teknologia 3) Puuosaaminen ja rakentaminen 4) ICT-teknologia 5) Joukkoistamisen prosessointi 6) Kokeileva ja kohdennettu toimintatapa 7) Osaaminen ja koulutus 7.1 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus Perustetaan maankäytön suunnittelua ja keskustan kehittämistä johtava ja toteuttava kaupunkikehitysryhmä kaupunginjohtajan alaisuuteen Keskittyy elinkeinopolitiikan kannalta tärkeisiin maankäyttökohteisiin ja niiden käytännön toimeenpanoon sekä kaavamuutosten käsittelyn nopeuttamiseen Aloittaa työnsä välittömästi syksyllä 2013 Tuodaan maankäytön toimenpideohjelma valtuuston käsittelyyn ja hyväksyntään Tavoitteena valtuustosopimus ja riittävien resurssien takaaminen 2016 saakka Turvataan koulut ja päiväkodit asuinalueiden pitkäjänteisellä kaavoituksella Varaudutaan teollisuuden vastaanottoon ja teollisuustonttien/-alueiden kaavoittamiseen mm. Vierumäen alueelle vuosina Sisällytetään TA:han erillismääräraha suunnittelutyöhön Käynnistetään vapaa-ajan asumisen alueiden kaavallinen tarkastelu Otetaan Heinola Resort -hankkeen resurssit käyttöön Heinolan osalta Toteutetaan Kimolan kanavahanke ja kehitetään satama- ja ranta-alueita yhteistyössä Kymenlaakson, Iitin ja Päijänteen kuntien kanssa. 7.2 Cleantech puhdas teknologia Tehdään kehitystyötä yhdessä Lahden seudun ja seudun yritysten kanssa osana Päijät-Hämeen strategiaa Tavoitteena Heinolan yritysten yhteistyömahdollisuuksien lisääminen Lahden alueen yritysten kanssa sekä osallistuminen Lahden ja Päijät- Hämeen alueen yritysten kehittämishankkeisiin Hyödynnetään cleantech-osaamista vapaa-ajan asumisen kehittämisessä Imago ja kaavoituksen tehokkuus. 7.3 Puurakentaminen ja -osaaminen Myllyojan home- ja kosteusvaurioiden koulurakennus korvataan puurakenteisella uudisrakennuksella puurakentamisen korkeatasoisen osaamisen ja suunnittelun referenssikohteena Käytetään ja kehitetään kohteen suunnittelussa ja toteuttamisessa paikallisten yritysten osaamista ja verkostoa Selvitetään myös ulkopuolisen suunnittelu- ja investointirahoituksen käyttö Tehdään osana korjausrakentamisen hanketta suunnitelma Heinolan omistamien kosteus- ja homevaurioisten rakennusten uudistamisesta ja korjaamisesta Selvitetään Heinolan seudun puurakentamis- ja suunnitteluosaamisen kehittämispotentiaali yritysten ja muiden avaintoimijoiden kanssa käytävissä neuvotteluissa. 7.4 ICT-teknologia Kehitetään senioriasumisen palveluja ja rakentamista Ohjataan asukkaita ja palvelujen käyttäjiä keskustaan Hyödynnetään mahdollisuudet ARAn hissiavustuksiin Otetaan huomioon pikainen ratkaisujen tarve keskustan kehitystyössä Sovelletaan älykkäitä ratkaisuja vapaa-ajan asumisessa ICT+ Cleantech - tehokkaammat & tiiviimmät kaavat Kehitetään liiketoimintamalli vapaa-ajan asumiseen Lapin malli siivous, kiinteistöhuolto ym. Aloitetaan liiketoiminnan kehitystyö TA varoin. 7

8 7.5 Joukkoistamisen prosessointi Otetaan laaja osallistujajoukko mukaan elinkeinotyöhön Osallistetaan ja aktivoidaan asukkaita, yrityksiä ja muita toimijoita tärkeiden kohteiden suunnitteluun Käynnistetään prosessi nostamalla vanha seminaarialue ensimmäiseksi pilottikohteeksi Ideoidaan yhteisesti sisältöä ja toimintoja eri vuorovaikutuskanavia ja menetelmiä hyödyntämällä Samalla rakennetaan ja testataan yhteistä innovoinnin prosessia ja toimintatapaa 7.6 Kokeileva ja kohdennettu toimintatapa Kehitetään Heinola Resort sähköistä palvelufoorumia Kehitetään Korttelitori.fi yrittäjien markkinapaikkaa Viedään kaikki palvelut ja tapahtumat sähköiseen kanavaan (kilpailuetu) Varmistetaan näkyvyys Lahti Regionin ym. kanavissa Heinola Resort -brändin alla (Heinola-Hartola-Sysmä yhtenä tuotteena) Tuotteistetaan tapahtumia yhdessä yritysten kanssa Tuetaan tapauskohtaisesti yritysten yhteisiä markkinointiponnistuksia Tuetaan pienten tapahtumien yhteistyötä (esim. tapahtumaviikonloput) Tuetaan ruohonjuuritason tapahtumia ja aloitteita sekä toimitaan niiden mahdollistajana Korostetaan arkiviihtyvyyttä eri ratkaisuja tehtäessä 7.7 Osaaminen ja koulutus Kehitetään elinkeinostrategiaa tukevaa vetovoimaista koulutusta ja turvataan toisen asteen koulutuksen säilyminen (ammatillinen peruskoulutus, aikuiskoulutus ja oppisopimuskoulutus) Perustetaan koulutuksen seuranta- ja kehittämisryhmä kaupunginjohtajan alaisuuteen (Salpaus, Vierumäki, sivistystoimi, teollisuus ja pk-yritykset) Toteutetaan KoRa korjausrakentamisen yhteistyöhanke (Heinolan kaupunki ja Salpaus) Laaditaan korjausrakentamisen kokonaissuunnitelma koskien Heinolan kaupungin omistamia kiinteistöjä 8 Kokonaiskuva Kuva 2: Visio, strategiset kärjet ja välineet

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 Maakuntahallitus 15.9.2014 Maakunnan yhteistyöryhmä 30.9.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO a215 * 2014 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017

PÄIJÄT-HÄME 2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017 PÄIJÄT-HÄME 2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017 1. luonnos maakuntahallitus 14.4.2014 2. maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuustoon 16.6.2014 versionimi: Päijät-Hämeen maakuntaohjelma

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Johdanto ELINVOIMAOHJELMA haastaa laajasti niin yksityisen kuin julkisen tahon toimijat yhteistyöhön, jonka tavoitteena on 1300 uutta työpaikkaa 2021 vuoteen mennessä

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä,

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Kaupunki oman onnensa seppänä

Kaupunki oman onnensa seppänä Eero Holstila Kaupunki oman onnensa seppänä Kuntien elinkeinopolitiikan organisointi muuttuvassa toimintaympäristössä Sisältö Esipuhe 3 1 Työn kulku 5 2 Kaupungin elinkeinopolitiikka muutosten keskellä

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013

Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013 Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013 TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 1 STRATEGISET VALINNAT 2014-2017 Uusimaa-ohjelman strategiset valinnat vuosille 2014-2017 ovat Kasvun mahdollisuudet, Toimiva arki ja Kestävä luonnontalous.

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Valtuustokauden 2013 2016 strategia

Valtuustokauden 2013 2016 strategia Valtuustokauden 2013 2016 strategia KV 17.6.2013 Sisältö Valtuustokauden 2013 2016 strategia... 3 Valtuustokauden strategian laadinta... 4 Vantaalainen strategiatyön malli... 4 Valtuustokauden strategian

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Heinolan seudun matkailun master plan 2015

Heinolan seudun matkailun master plan 2015 Heinolan seudun matkailun master plan 2015 - matkailun strategiaohjelma 2010-2015 - matkailu- ja palvelualojen kasvuohjelma 2010-2012 Heinolan kaupunki Sysmän kunta Hartolan kunta CreaMentors Oy 2009 1

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta 1 1. Johdanto... 3 2. Nykytilan kuvaus... 4 3. Toimintaympäristön muutokset ja haasteet... 5 4. Elinkeino-ohjelman

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sivu

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

KITEEN ELINKEINO-OHJELMA

KITEEN ELINKEINO-OHJELMA KITEEN ELINKEINO-OHJELMA 2010-2014 VISIO 2014: Kiteellä on hyvä yrittää KH 28.3.2011 76 KITEEN KAUPUNKI Sisältö Taustaa... 2 Alkusanat... 3 Kiteen elinkeinopolitiikassa on tärkeää eli elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma Etelä Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus 18.2.2013 / 19.1.2015 Nähtävillä 25.2.

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

SELOSTUS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Kaavaluonnos

SELOSTUS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Kaavaluonnos SELOSTUS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Kaavaluonnos Nähtävillä 20.1. 20.2.2015 1 Uudenmaan liitto 2014 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council //

Lisätiedot