Hyvinkään kaupunkistrategia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinkään kaupunkistrategia 2009 2012"

Transkriptio

1 Hyvinkään kaupunkistrategia

2 PL 1015 (Itämerentori 2) HELSINKI Puhelin Faksi Hyvinkään kaupunki Kutomokatu Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä Kuntasektorin tulevaisuuden trendit ja haasteet Hyvinkään kaupungin nykytila Hyvinkään visio, missio ja strategiset valinnat Hyvinkään visio 2017 ja missio Hyvinkään tapa toimia Strategiset valinnat Hyvinkään kehitys perustuu asukaslähtöisyyteen ja uudistumiseen Hyvinkää erottautuu muista Uudenmaan kaupungeista ja sillä on vahva ja tunnistettava identiteetti Kaupunki kasvaa ja kehittyy osana metropolialuetta Strategian toteutumista ohjaavat tuloskortit...19 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus

3 1 Yleistä Hyvinkään kaupungin strategiassa on määritetty kaupungin tahtotila vuodelle 2017 sekä pitkän aikavälin strateginen suunta. Strategiatyön tavoitteena on ollut luoda Hyvinkään kaupungille innovatiivinen strategia, joka on konkreettinen ja toimeenpantava, jotta se ohjaa kaupungin kehitystä ja toimintaa. Strategiaprosessissa on ollut olennaista saavuttaa yhteinen ymmärrys kaupungin strategisesta asemasta ja tahtotilasta: Mihin asioihin ja kehitystrendeihin Hyvinkää pystyy omilla valinnoillaan vaikuttamaan ja toisaalta minkä tekijöiden suhteen kaupungin on oltava ensisijaisesti reaktiivinen? Hyvinkään kaupunginvaltuusto ohjaa kaupungin kehittämistä strategialla. Strategian yhteydessä on määritelty strategian toteutumista ohjaavat tuloskortit, joissa määritellään vastuutahot ja mittarit strategian keskeisille toimenpiteille. Lisäksi vuosittaiset talousarviot ja taloussuunnitelmat sekä hallinnonalojen käyttösuunnitelmat laaditaan siten, että ne tukevat valtuuston asettamien strategisten tavoitteiden toteutumista. Näin valtuusto voi päättää yksityiskohtaisista toimenpiteistä ja tavoitteista strategian toteuttamiseksi. Lautakunnat laativat strategian kanssa yhteen sovitetut lautakuntakohtaiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Tasapainotettu tuloskortti tarkoittaa sitä, että kaikkien neljän näkökulman pitää olla tasapainossa pyrittäessä strategisiin tavoitteisiin. Nämä neljä näkökulmaa ovat asiakas, talous, prosessi ja henkilöstö. Tuloskorttien sisällön suuntaa määrittävät kaupungin missio, visio ja arvot. Onnistumista ei voi tarkastella vain yhden näkökulman kautta. Strategisten tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain ja kaupunkistrategiaa suunnataan uudelleen valtuustokausittain. 3

4 Kuva 1. Strategiaprosessin kuvaus Strategiatyön viitekehys ja kokonaisuus. Vaihe Selvitys Tehtävät Toimintaympäristön analyysi ja strateginen positiointi Arvot Sosiaalinen pääoma Henkinen pääoma Kestävä paikallistalous ja elinvoima Infrastruktuuri pääoma Ympäristöpääoma Kulttuurija vapaa-aika pääoma Kansalaisja poliittinen pääoma Teknologiapääoma Toimintaympäristön vaikutus ja oma ohjauskyky Arviointi Strategiset haasteet Toimintaympäristön kehityskuva Sidosryhmien odotukset Strateginen asemointi Strategiset voimavarat (Fakta-aineisto) Tahdon muodostus Strateginen tahtotila Missio Visio Strategiset valinnat Päätökset Toimeenpano seuranta PricewaterhouseCoopers Strategiset mittarit ja toimeenpano Mittaaminen ja arvointi Strategiakartta Toimialastrategiat Toimialastrategiat Toimialastrategiat Prosessit ja rakenteet Strategian laajempi toimeenpano Tuloskortit / BSC Asiakas ja vaikuttavuus Missio Visio Arvot Henkilöstö, oppiminen ja uudistuminen Resurssit ja talous 7 4

5 2 Kuntasektorin tulevaisuuden trendit ja haasteet Vuonna 2008 kansainvälinen talous ajautui taantumaan ja useissa kannanotoissa puhuttiin jopa lamasta. Yhdysvaltojen talouden heikkeneminen ja maailmanlaajuisen finanssikriisin vaikutukset ulottuivat myös Suomeen ja Suomen kuntasektoriin. Finanssikriisin vaikutukset näkyivät yrityksissä tilausten vähenemisenä, lomautuksina ja irtisanomisina, jolla on ollut huomattava vaikutus kuntatalouteen kunnan verotulojen ja työllisyysasteen laskiessa. Vuonna 2009 kansainvälinen taloudellinen tilanne on edelleen epävarma, joskin taloudessa on ollut havaittavissa myös elpymisen merkkejä. Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, ja taantuman todelliset vaikutukset pystytään arvioimaan usein viiveellä. Talouden taantuman lisäksi kuntien toimintaympäristö on suuressa muutoksessa. Väestön ikääntyminen ja kuntien palvelutuotannon henkilöstön eläköityminen luovat painetta tuottavuuden parantamiseksi. Kuntien tulee tuottaa palvelunsa vähenevillä resursseilla yhä suuremmalle joukolle kuntalaisia. Suomen väestö vanhenee, ja vanhusväestön osuus väestöstä kasvaa selvästi nykyisestä. Kun samalla työikäisen väestön osuus vähenee ja henkilöstön saatavuus heikkenee, on kunnallista palvelujärjestelmää ja henkilöstön osaamista pakko uudistaa, esimerkiksi järjestämällä palvelut ylikunnallisesti. Hyvinkään kaupungin strategiatyö on ajoittunut talouden ja yhteiskunnan muutoksen näkökulmasta erittäin haastavaan ajankohtaan. Strategiassa on määritelty ne keinot ja käytännön toimenpiteet, joilla Hyvinkää vastaa tulevaisuuden haasteisiin ja kehittää kaupungista entistä vetovoimaisempaa paikkaa asua ja yrittää. 5

6 Kuva 2. Kuntasektorin tulevaisuuden trendit ja haasteet. Väestön ikääntyminen ikärakenteen muutos muuttaa kysyntää ja tarpeita Yleinen taloustilanne Kuntien rahoitusongelmat Budjettileikkaukset Yritysten taloustilanne yhteisöverojen lasku Kuinka taata toimivat palvelut kustannustehokkaasti eri-ikäisille kuntalaisille myös tulevaisuudessa? Kuntasektorin tulevaisuuden trendit ja haasteet Kuntien palvelutuotannon henkilöstön eläköityminen Haasteena osaavan työvoiman rekrytointi Hallittu eläköityminen ja osaamisen siirto Tuottavuuden parantaminen Tuottavuusohjelma Prosessien tehostaminen Työntekijämäärän vähentäminen Julkisen sektorin organisaatiomuutokset Palvelukeskukset Kunta- ja palvelurakenneuudistus Kuntien yhdistäminen pääkaupunkiseudun yhteistyö Kuntien hallinnon uudistaminen Seudulliset yhteistyöorganisaatiot Rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmien uudistaminen PricewaterhouseCoopers 13 6

7 3 Hyvinkään kaupungin nykytila Strategiantyön alkuvaiheessa määriteltiin ne lähtökohdat, joihin Hyvinkään kaupunkistrategian visio, missio ja strategiset valinnat perustuvat. Toimintaympäristön nykytilan analyysissa tarkasteltiin kaupungin tilaa toimintaympäristön vaikutusten ja kaupungin strategisten pääomien kautta: Sosiaalinen pääoma Kulttuuri- ja vapaa-aikapääoma Kansalais- ja poliittinen pääoma Teknologia-pääoma Infrastruktuuri-pääoma Henkinen pääoma Sosiaalinen pääoma Toimintaympäristön analyysistä nousi esiin strategian kannalta läpileikkaavia teemoja. Läpileikkaavat teemat on esitelty alla olevassa kuvassa 3. 7

8 Kuva 3. Toimintaympäristön analyysistä nousseita strategian kannalta läpileikkaavia teemoja. Ympäristö Sosiaalinen Hyvinkään imagon pääoma elementtien määrittäminen ja positiivisen tunnetuuden Kulttuuri- luominen ja Vapaa-aika Kaupunkiorganisaation aktiivisempi toiminta ulospäin Henkinen pääoma Elinkeinoelämän, palveluorganisaatioiden ja julkisten palvelutarjoajien yhteistyön parantaminen Kansalaiset ja politiikka Koulutuksen ja innovaatiotoiminnan voimaannuttaminen vastaamaan kaupungin tarpeeseen Infrastruktuuri Vapaa-aikaan ja kulttuuriin liittyvien vetovoimatekijöiden (erit. nuoriin aikuisiin kohdistuvien) kehittäminen yhteistyössä talousalueen kanssa ICT PricewaterhouseCoopers 18 Kaupungin toimintaympäristö muuttuu ja kehittyy koko ajan. Voidakseen vastata paremmin tulevaisuuden haasteisiin kaupunkistrategian valmistelussa on huomioitu tekijöitä, joiden muutokseen kaupungin tulee varautua tulevaisuudessa. Keskeistä tulevaisuuden muutostrendien ennustamisessa on taloudellisen toimintaympäristön muutokset, jolla on vaikutus koko Hyvinkään kaupungin toimintaympäristöön, oli kyse sitten esimerkiksi koulutuksesta, vapaa-ajan mahdollisuuksista tai infrastruktuurista. 8

9 Kuva 4. Toimintaympäristöstä nousseet keskeiset muutostrendit. Nuorten kotiseutusitoutumisen väheneminen Elinkeinojen kansanvälistyminen Velkaantuminen ja nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Sosiaalinen pääoma Lasten ja lapsiperheiden ongelmien lisääntyminen Asuinturvallisuuden lisääntyminen Ympäristö Ilmaston muuttuminen ja lämpeneminen Ihmisten elämänpiirin laajeneminen Liikuntaan ja kulttuuripalveluihin liittyvän kysynnän kasvu Kulttuuri- ja Vapaa-aika Uudemaan vakaa taloudellinen kasvu Kiinnostuksen hiipuminen Hyvinkääseen Henkinen pääoma Työvoiman kysynnän kasvu Koulutuksen kansainvälistyminen ja koulutusrakenteiden muuttuminen Muutos taloudellisessa toimintaympäristössä Aktiivisten kulttuuriyhteisöjen syntyminen Kansalaistoiminnan aktiivisuuden vähentyminen Koulutuksen taso ylittää kysynnän Asumisen yksilöllistyminen Uudet koulutuksen järjestämis- ja toteutustavat Kansalaiset ja politiikka Tulevaisuuden visiointihalukkuuden väheneminen Infrastruktuuri Kansalaisten ja toimijoiden kiinnostuksen lisääntyminen kaupunkiinfrastruktuurin kehittämiseen Uudet tuotanto- ja palvelujen järjestämiskonseptit ICT Markkinalähtöisten kuluttajille edullisten konseptien lisääntyminen PricewaterhouseCoopers 23 9

10 4 Hyvinkään visio, missio ja strategiset valinnat Strategiatyön aikana kaupungille on määritetty missio, visio ja strategiset valinnat. Kuva 5. Strategiaprosessissa käytetyt käsitteet. Missio, eli organisaation perustehtävä ohjaa strategista johtamista ja koko toimintaa Mitä varten olemme olemassa? Visio kuvaa tulevaisuuden tahtotilan - millainen organisaatio haluamme olla Strategiset valinnat ja päämäärät Millainen haluamme olla? Millaiset tavoitteet ja toiminta? (=mitä ja missä) Menestystekijät ja mittarit Missä on onnistuttava ja miten tavoitteisiin pääsyä mitataan? Strategian toimeenpano Miten strategiset tavoitteet muutetaan käytännön toimenpiteiksi? PricewaterhouseCoopers 12 Kaiken Hyvinkään kaupungin toiminnan perustehtävä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja elinkeinoelämän menestystä. Tätä toiminnan perustarkoitusta tukemaan Hyvinkää on määrittänyt strategiaansa kolme strategista valintaa: Hyvinkää erottautuu muista Uudenmaan kaupungeista ja sillä on vahva ja tunnistettava identiteetti. Hyvinkää kasvaa ja kehittyy osana metropolialuetta. Hyvinkään kehitys perustuu asukaslähtöisyyteen ja uudistumiseen. 10

11 Strategiset valinnat ja niitä tukevat strategiaan määritellyt päämäärät tähtäävät siihen, että vuonna 2017 Hyvinkää on metropolialueella kasvava, vetovoimainen ja viihtyisä Pohjois-Uudenmaan keskus. Kuva 6. Hyvinkään visio, missio ja strategiset valinnat. 4.1 Hyvinkään visio, missio ja strategiset valinnat VISIO Hyvinkään tahtotila HYVINKÄÄN VISIO 2017 Hyvinkää on metropolialueella kasvava, vetovoimainen, viihtyisä ja turvallinen Pohjois-Uudenmaan keskus. Strategiset valinnat Hyvinkää erottautuu muista Uudenmaan kaupungeista ja sillä on vahva ja tunnistettava identiteetti Kaupunki kasvaa ja kehittyy osana metropolialuetta Hyvinkään kehitys perustuu asukaslähtöisyyteen ja uudistumiseen. MISSIO Hyvinkään perustehtävä Hyvinkään kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia ja elinkeinoelämän menestystä. 11

12 Hyvinkään visio 2017 ja missio Visio 2017 Hyvinkää on metropolialueella kasvava, vetovoimainen, viihtyisä ja turvallinen Pohjois-Uudenmaan keskus. Missio Hyvinkään kaupungin missiona on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja elinkeinoelämän menestystä. Hyvinkää on aktiivinen osa metropolialuetta. Tehokkaat liikenneyhteydet ja erinomainen logistinen sijainti tukevat menestyksekkään yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kasvua, jota myös kaupunki aktiivisella toiminnallaan edistää. Hyvinkää on vetovoimainen kaupunki, joka houkuttelee asukkaita hyvillä työmahdollisuuksilla ja asuinympäristöllä, jossa laadukkaat työn, arjen ja vapaa-ajan mahdollisuudet yhdistyvät. Hyvinkään kasvu perustuu yritysten hyviin toimintaedellytyksiin ja monipuolisiin asumisen ja työnteon vaihtoehtoihin. Hyvinkää profiloituu jatkossa yhtenä Uudenmaan kärkityöpaikka-alueena. Kaupunki edistää elinkeinoelämän, julkisten palveluntarjoajien ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Hyvinkään toiminnassa ympäristö, asukkaat ja talous otetaan tasapainoisesti huomioon päätöksenteossa ja kaupunki toimii näin kestävän kehityksen suunnannäyttäjänä. Hyvinkää on ympäristönäkökulmat huomioon ottava, ekologisesti tasapainoinen kaupunki. Kaupungin viihtyisyyden takaa arvokas ja monimuotoinen luonnonympäristö, joka kytkeytyy osaksi viihtyisiä asuinympäristöjä luontoarvoja unohtamatta. Toimivat palvelut helpottavat arjen sujumista ja lisäävät kaupungin vetovoimaa. Työnantajana Hyvinkään kaupunki on kilpailukykyinen ja henkilöstöään arvostava, mikä houkuttelee kaupunkiin osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. Hyvinkää panostaa monipuolisiin harrastus- ja liikuntamahdollisuuksiin sekä vireän kulttuurielämänsä ylläpitoon ja kehittämiseen. Pohjois-Uudenmaan keskuksena Hyvinkää toimii tiiviissä yhteistyössä naapurikuntien ja seutukunnan kanssa, verkottuu ja kehittää uusia yhteistyön muotoja. Yhteistyön tulee hyödyttää hyvinkääläisiä. 12

13 4.2 Hyvinkään tapa toimia Hyvinkään tapa toimia konkretisoi kaupungin arvopohjaa ja se näkyy sekä poliittisen johdon että kaupungin organisaation työssä. Toimintatapa näkyy tavassa, jolla kaupunki toimii suhteessa kuntalaisiin, asiakkaisiin, henkilöstöön sekä yhteistyökumppaneihin. Tässä asiakirjassa on käytetty termiä asiakaslähtöisyys väljästi kuvaamaan palvelujen asiakkaita, asukkaita, yrityksiä sekä muita sidosryhmiä, jotka toimivat suorassa vuorovaikutuksessa kaupunkiorganisaation kanssa. Hyvinkää on: 1. Asiakaslähtöinen ja yhteistyökykyinen Asiakastarpeet ymmärtävä ja huomioiva Asiakkaita osallistava ja vastuuttava Yhteistyökumppaneita arvostava ja kumppanuuksiin panostava Turvallinen ja vastuullinen 2. Taloudellinen ja tehokas Kaupungin talous pidetään tasapainossa ja koko organisaatiossa huomioidaan toiminnan kustannusvaikutukset Toiminnan laatua ja tuloksellisuutta arvioidaan jatkuvasti Päätöksenteossa arvioidaan vaihtoehtoisia palvelujen ja investointien toteutustapoja sekä kokonaistaloudellisuutta Taloudellisten resurssien jakaminen perustuu valintoihin ja tarpeisiin 3. Henkilöstöään kehittävä Kaupunki on kannustava, johtajuutta kehittävä sekä houkutteleva ja kilpailukykyinen työnantaja Henkilöstöään kehittävä, kouluttava ja osallistava Henkilöstöään arvostava ja vastuuttava Henkilöstön oikea määrä ja osaaminen on varmistettava 4. Toimintatavoiltaan uudistuva ja kestävä Hyvinkäällä on kykyä ja halua luoda ja kehittää uusia toimintatapoja Toiminta perustuu sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristön kestävän kehityksen näkökulmien huomiointiin 13

14 4.3 Strategiset valinnat Hyvinkään kaupungin strategisilla valinnoilla tuetaan kaupungin tulevaisuuden tahtotilan saavuttamista. Strategisten valintojen saavuttamista täydentävät päämäärät, joiden pohjalta kaupungin tuloskortit ja toimenpiteet on määritelty. 14

15 Kuva 7. Hyvinkään strategiset valinnat ja päämäärät. Strateginen valinta Päämäärät Hyvinkään kehitys perustuu asukaslähtöisyyteen ja uudistumiseen. 1. Hyvinkää lisää asiakaslähtöisyyttä kaupungin viranhaltija- ja poliittisessa johtamisessa. 2. Palvelut uudistuvat ja kehittyvät. Hyvinkää erottautuu muista Uudenmaan kaupungeista ja sillä on vahva ja tunnistettava identiteetti. 3. Kaupungin viihtyisyys lisääntyy ja asumisen vaihtoehdot monipuolistuvat. 4. Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluista vetovoimatekijä. 5. Hyvinkää monipuolistaa elinkeinoelämää aktiivisesti ja vahvistaa avainalojen kehittymistä. Hyvinkää kasvaa ja kehittyy osana metropolialuetta. 6. Kuntayhteistyö on tuloksekasta ja hyödyttää hyvinkääläisiä. 7. Hyvinkään houkuttelevuus lisääntyy. 15

16 4.3.1 Hyvinkään kehitys perustuu asukaslähtöisyyteen ja uudistumiseen Asukaslähtöisyys huomioidaan kaikessa kaupungin toiminnassa ja kehittämisessä. Hyvinkää johtaa, suunnittelee ja toimii asukaslähtöisesti kaikilla toiminta-alueillaan. Hyvinkää kasvaa ja kehittyy kaupunkina, jossa asukkaiden tarpeet ovat toiminnan lähtökohtana ja jossa asukkaat vaikuttavat kaupungin kehitykseen ja toiminnan suunnitteluun. Hyvinkää tukee asukkaidensa aloitemahdollisuuksia kaupungin kehitystyössä sekä panostaa asioista tiedottamiseen kuntalaisille. Kaupunki pyrkii jatkuvasti uudistumaan ja kehittämään toimintaansa. 1. Hyvinkää lisää asiakaslähtöisyyttä kaupungin viranhaltija- ja poliittisessa johtamisessa. Asiakaslähtöisyys on lähtökohtana kaikkien kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden toiminnassa ja tätä kehitetään jatkuvasti kuntalaisten näkemykset ja mielipiteet huomioiden. Kaupungin päätöksenteon tulee olla läpinäkyvää; suunnitelmat tehdään siten, että kuntalaiset voivat osallistua ja vaikuttaa niihin. Hyvinkää kerää säännöllisesti asukaspalautetta toimintansa ja palveluiden laadusta ja kehittämistarpeista. 2. Palvelut uudistuvat ja kehittyvät. Hyvinkään palvelut perustuvat asiakaslähtöisyyteen ja asiakkaiden tarpeiden huomioimiseen. Hyvät ja toimivat palvelut ovat osa Hyvinkään vetovoimaa. Hyvinkää kehittää uusia ja tehokkaita palvelujen järjestämistapoja, jotka takaavat monipuolisen palveluvalikoiman kaupungin asiakkaille. Valitun palvelutavan tulee aina olla kokonaistaloudellisesti koko kaupungin kokonaisedun kannalta tehokkain ja tuottavin Hyvinkää erottautuu muista Uudenmaan kaupungeista ja sillä on vahva ja tunnistettava identiteetti Hyvinkään monipuolinen luonnonympäristö, harrastusmahdollisuudet sekä vireä kulttuurielämä tekevät Hyvinkäästä houkuttelevan ja viihtyisän paikan asua. Kaupunki tarjoaa asumisen vaihtoehtoja eri-ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille ja palveluiden suunnittelussa huomioidaan asukkaiden tarpeet. Kaupunki tarjoaa hyvät puitteet yritystoiminnalle ja panostaa avainalojensa kehittymiseen. 16

17 3. Kaupungin viihtyisyys lisääntyy ja asumisen vaihtoehdot monipuolistuvat. Hyvinkää panostaa kaupungin asukkaiden viihtyvyyteen ja monipuolisen asuntotarjonnan kehittämiseen, mikä osaltaan vahvistaa tunnetta Hyvinkääyhteisöön kuulumisesta. Hyvinkää kehittää asuntotuotantoa, joka huomioi eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien kuntalaisten tarpeet, erityisesti vuokra-asuntotuotantoa lisätään. Kaupungissa kehitetään sekä uusia että vanhoja asuinalueita käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Yhdyskuntasuunnittelussa asuntotarjontaa ja palveluverkostoa tulee kehittää siten, että ne tukevat toisiaan. Liikenneratkaisut suunnitellaan entistä paremmin vastaamaan asuntojen ja palvelujen sijaintia. 4. Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluista vetovoimatekijä. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja kehitetään huomioiden eri-ikäisten kuntalaisten, matkailijoiden ja harrastajien vapaa-ajan tarpeet ja kiinnostukset. Kaupunki tekee tarkemmat suunnitelmat keskeisimpien kulttuuri ja vapaaajan palvelujen yhteisestä markkinoinnista ja profiloinnista yhteistyössä yritysten ja yhdistysten kanssa. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet tekevät Hyvinkäästä vetovoimaisen asuinpaikan sekä vapaa-ajankohteen. Olemassa olevien hyvien liikunta- ja ulkoilualueiden hyvä kunnossapito ja kehittäminen on tärkeä osa kaupungin strategiaa. Monimuotoinen luonnonympäristö ja virkistysalueet kytketään tiiviisti asuinympäristöihin niiden saavutettavuuden parantamiseksi. Liikunta- ja vapaa-ajan palveluiden kehittämisessä otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Hyvinkää on tunnettu taidekaupunki ja profiloituu Pohjois-Uudenmaan kulttuurin keskuksena. Hyvinkää kehittää määrätietoisesti kulttuuritarjontaansa ja markkinoi sitä eri foorumeilla. 5. Hyvinkää monipuolistaa elinkeinoelämää aktiivisesti ja vahvistaa avainalojen kehittymistä. Hyvinkään monipuolinen elinkeinorakenne ja työpaikkatarjonta houkuttelevat kaupunkiin uusia asukkaita. Myös Hyvinkäälle töihin matkustavien henkilöiden määrä lisääntyy. Avainasemassa ovat kaupungin yritysrakenteen ja työpaikkarakenteen monipuolistuminen sekä sijainti metropolialueella. Lisääntynyt yritystoiminta mahdollistaa myös kaupungin talouden kehitystä ja luo uusia työpaikkoja. Kaupunki luo hyvät toimintaedellytykset yritystoiminnalle ja tukee yritysten kannalta edullisen kaupunki-infrastruktuurin kehittämistä. Keskeisten avainalojen toimintamahdollisuuksia parannetaan edelleen. Koulutustarjonnassa on huomioitava elinkeinoelämän tarpeet. Kaupungin kasvun ja elinkeinoelämän kehityksen on oltava kestävää myös talouden kannalta. 17

18 4.3.3 Kaupunki kasvaa ja kehittyy osana metropolialuetta Hyvinkäällä on keskeinen sijainti osana metropolialuetta ja näin se on vetovoimainen paikka asua, työskennellä ja harjoittaa liiketoimintaa. Kaupunki hyödyntää metropolialueen mahdollisuudet elinkeinotoiminnassaan ja erityinen panostusalue on kasvuyrittäjyyden kehittäminen. 6. Kuntayhteistyö on tuloksekasta ja hyödyttää hyvinkääläisiä. Kuntayhteistyön tavoitteena on kehittää kuntien palvelutuotantoa ja mahdollistaa yhteistyönä tuotettujen kokonaistaloudellisesti järkevien ratkaisujen kehittämisen, joilla vastataan kuntatalouden tulevaisuuden haasteisiin. Hyvinkään kaupunki määrittää ne toiminnot, jotka se toteuttaa jatkossa yksin ja joissa on järkevää tehdä yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Kuntayhteistyön tulee hyödyttää hyvinkääläisiä sekä parantaa palvelujen laatua ja saatavuutta. Kaupunki edistää elinkeinoelämän, julkisten palveluntarjoajien ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Hyvinkää toimii aktiivisesti kuntayhteistyön edistäjänä ja löytää uusia yhteistyön mahdollisuuksia. Kaupungin henkilöstö ja viranhaltijat tukevat toimillaan tuloksekasta kuntayhteistyötä. 7. Hyvinkään houkuttelevuus lisääntyy Hyvinkää panostaa profiilinsa nostamiseen ja houkuttelevuuden lisäämiseen. Kaupunki edistää aktiivisilla toimilla Hyvinkään profiilia metropolialueella kasvavana, vetovoimaisena ja viihtyisänä Pohjois-Uudenmaan keskuksena. 18

19 4.4 Strategian toteutumista ohjaavat tuloskortit Strategian toteutumista ohjaavien tuloskorttien tavoitteiden toteuttamisen kokonaisvastuu on kaupunginvaltuustolla ja kaupungin johtoryhmässä. Osan tavoitteista operatiivinen vastuu on lautakunnilla ja erikseen nimettävillä viranhaltijoilla. Mittaritasot ja vastuut tullaan määrittämään yksityiskohtaisesti talousarvioprosessin yhteydessä. Päämäärä 1: Hyvinkää lisää asiakaslähtöisyyttä kaupungin viranhaltija- ja poliittisessa johtamisessa. Tässä asiakirjassa on käytetty termiä asiakaslähtöisyys väljästi kuvaamaan palvelujen asiakkaita, asukkaita, yrityksiä sekä muita sidosryhmiä, jotka toimivat suorassa vuorovaikutuksessa kaupunkiorganisaation kanssa. TASAPAINOTETUN TULOSKORTIN OSA- ALUEET MENESTYSTEKIJÄ MITTARI MITTARITASO ja VASTUU TOIMENPITEET (esimerkkejä) ASIAKAS Kaupunki toteuttaa nopeaa, vuorovaikutteista ja tehokasta viestintää kaupungin luottamuselinten ja viranhaltijoiden päätöksistä ja kehittää asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. Asiakaspalautteen hyödyntäminen päätöksenteossa. Kaupungin ulkoisen viestinnän tehostaminen. Esityslistojen ja päätöksentekoa tukevan materiaalin ajantasainen ja avoin saatavuus (aineistojen saatavuus), mahdollisuus antaa palautetta käynnissä olevasta päätöksenteosta (palautteen määrä). Tiedottamisen tehostaminen kuntalaisille kaupungin toiminnasta mm. kehittämällä kaupungin viestintää. TALOUS Hyvällä johtamisella motivoidaan ja tehostetaan resurssien käyttöä. Kaupungin toiminnan tehostuminen, keskeisimpien palvelujen yksikkökustannukset Yksikkökustannusten alentuminen 15 keskeisimmässä palvelussa. Johtamisosaamisen ja seurantajärjestelmien kehittäminen. PROSESSI Asiakasnäkökulma huomioidaan kokonaisvaltaisesti Hyvinkään kaupungin kaikilla toiminta-alueilla ja toiminnan kehittämisessä. Säännöllinen palaute kaupungin toimintamalleista ja palveluprosesseista. Palautteiden määrä ja hyödyntämisprosentti päätöksenteossa (%- päätöksistä huomioitu asiakaspalaute ja %- palautteesta) Kaupungin johtamis-, suunnittelu- ja toimintajärjestelmien kehittäminen toimimaan nykyistä asukaslähtöisemmin ja poikkihallinnollisesti. HENKILÖSTÖ Hyvinkään kaupungin henkilöstö toimii asiakaslähtöisesti. Asiakaslähtöisyyttä toteutetaan annettujen palvelulupausten puitteissa ja ne sitovat koko kaupungin järjestämää palvelutuotantoa. Asiakaspalaute suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja asiakkaiden odotuksiin. Asiakaspalaute ja reklamaatioiden määrä Viranhaltijoiden, henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutus asiakasryhmäkohtaisista tarpeista, palvelutasomäärittelyt. 19

20 Päämäärä 2: Palvelut uudistuvat ja kehittyvät TASAPAINOTETUN TULOSKORTIN OSA- ALUEET MENESTYSTEKIJÄ MITTARI MITTARITASO ja VASTUU TOIMENPITEET (esimerkkejä) ASIAKAS Palvelujen uudistamisen ja kehittämisen lähtökohtana on asiakkaiden tarpeet, valinnanmahdollisuudet ja hyvinvoinnin edistäminen. Vaihtoehtoiset mahdollisuudet valita palveluvaihtoehtoja, esim. vaihtoehtoisten palvelumuotojen kehittäminen ja palvelusetelin käytön lisääminen. Vaihtoehtoisten palvelumuotojen käytön osuus palvelutuotannosta. Vertaileva asiakaspalaute eri palvelumuodoista. Uusien palvelumallien määrittely ja vertailu palvelustrategiassa. Uusien palvelumuotojen käyttöönoton tukeminen sekä palvelusetelimallin kehittäminen TALOUS Palvelut järjestetään kokonaistaloudellisesti koko kaupungin kokonaisedun kannalta tehokkaimmalla ja tuottavimmalla tavalla. Tuottavuuden kehittämisen tavoitteiden ja mittareiden määrittely Jatkuvan tuottavuusseurannan aloittaminen keskeisimmissä palveluissa. Tuottavuustavoitteiden määrittely ja toimenpiteistä sopiminen. Hankintatoimen uudistaminen. PROSESSI Kaupungin palvelutuotannon tuotantotapojen kehittämiseksi Hyvinkää kehittää poikkihallinnollisia palveluprosesseja yhteistyössä muiden palvelutuottajien kanssa. Uusien innovaatioiden hyödyntäminen palvelutuotannossa Yhteistyö muiden palvelutuottajien kanssa palvelujen tuottamisessa Uudet, innovatiiviset poikkihallinnolliset palveluprosessit, % - osuus kehityspanostuksista Uuden teknologian hyödyntäminen palveluprosesseissa (hyötyjen määrittely) Poikkihallinnollinen, sektorirajat ylittävien kehityshankkeiden määrittely HENKILÖSTÖ Kaupungin henkilöstön poikkihallinnollinen ja palvelutuottajien välinen yhteistyö hyödyttää palveluiden uudistumista ja kehittymistä sekä kaupungin asukkaita. Toimialat ylittävä henkilöstökoulutus Työnkuvien uudistaminen Osuus koulutuksista (%) Uudet työnkuvat Koulutusohjelman suunnittelu ja työnkuvien uudistamisen organisointi 20

21 Päämäärä 3: Kaupungin viihtyisyys lisääntyy ja asumisen vaihtoehdot monipuolistuvat TASAPAINOTETUN TULOSKORTIN OSA- ALUEET MENESTYSTE- KIJÄ MITTARI MITTARITASO ja VASTUU TOIMENPITEET (esimerkkejä) ASIAKAS TALOUS Hyvinkää panostaa kaupungin asukkaiden viihtyisyyteen ja monipuolisen asuntotarjonnan kehittämiseen. Eri asumismuotojen kehittämisessä huomioidaan kaupungin kokonaisedun kannalta parhaat vaihtoehdot. Uusien ja vanhojen asuinalueiden kehittäminen annetuilla resursseilla Monipuolisen asuntokannan kasvu, tavoiteosuuksien toteutuminen %-osuus vanhojen ja uusien asuinalueiden kehittämismäärärahoista %-osuus uudet vuokra-asunnot / omistusasunnot kaupunkikerrostaloissa / pientaloissa. Poikkihallinnollinen yhteistyö asuntotuotannon ja palvelurakentamisen kanssa jo suunnittelu- ja kaavoitusvaiheessa. Yhdyskuntasuunnittelu- ja kaavakustannusten aleneminen Verotulojen kasvu Asuntorakentamisen tavoitteista sopiminen ja taloudellisen tilanteen huomiointi asuntokannan kehittämisen jaksottamisessa. Asuntotarjonnan lisäämiseen panostetaan vuosittain asuntopoliittisen ohjelman linjauksien mukaisesti. Suunnitelma yhteistyön toteuttamisesta ja kustannushyötyanalyysi asuntorakentamisen painotuksista. Asuntotarjonnan lisäämiseen panostetaan vuosittain asuntopoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti. PROSESSI Yhdyskuntasuunnittelun toteutusta uudistetaan huomioiden eri toimijat ja poikkihallinnolliset tarpeet. Eri toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutetut kokonaissuunnitelmat huomioiden kokonaisvaltaiset asumis- ja palvelutarpeet. Asuntotuottajien kanssa toteutetut kokonaissuunnitelmat huomioiden kokonaisvaltaiset asumis- ja palvelutarpeet. (suunnitelman mukaisten hankkeiden toteutus) Laajempien yhteistyöhankkeiden ohjelmointi poikkihallinnollisesta näkökulmasta (palvelut, sote, rakennuttaminen, kaavoitus, liikenne, elinkeinoelämä) Asuntomessuissa onnistuminen - asiakaspalaute HENKILÖSTÖ Kaupungin henkilöstön poikkihallinnollinen ja palvelutuottajien välinen yhteistyö hyödyttää palveluiden uudistumista ja kehittymistä sekä kaupungin asukkaita. Toimialat ylittävä henkilöstökoulutus Työnkuvien uudistaminen Osuus koulutuksista (%) Uudet työnkuvat Koulutusohjelman suunnittelu ja työnkuvien uudistamisen organisointi 21

22 Päämäärä 4: Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluista vetovoimatekijä TASAPAINOTETUN TULOSKORTIN OSA- ALUEET MENESTYSTEKIJÄ MITTARI MITTARITASO ja VASTUU TOIMENPITEET (esimerkkejä) ASIAKAS Monipuoliset kulttuurija vapaaajanmahdollisuudet tekevät Hyvinkäästä vetovoimaisen asuinja vapaa-ajanviettopaikan. Olemassa olevien palvelujen tehokas hyödyntäminen ja yhteiset kehityshankkeet yhdistysten ja yritysten kanssa. Harrastajien ja vapaaajan viettäjien tyytyväisyys ja lukumäärän kasvu Palvelujen markkinointi ja houkuttelevimpien kohderyhmien määrittely ja segmentointi. TALOUS Monipuoliset kulttuurija vapaaajanmahdollisuudet luovat uusia työpaikkoja ja tuloja Hyvinkäälle. Yhteiset kehityspanokset ja verotulojen kasvu Yhteiset kehityspanokset markkinointiin ja palvelujen kehittämiseen (yhteistyössä toteutettujen hankkeiden %-osuus, yritysten ja yhdistysten rahoitus, ) Verotulojen kasvu Yhteisten kehityspanosten lisääminen. PROSESSI Kaupunki huolehtii ammattimaisen markkinoinnin ja toimijaverkoston koordinoinnista. Olemassa olevien palvelujen tehokas hyödyntäminen ja yhteiset kehityshankkeet yhdistysten ja yritysten kanssa. Uusien kulttuuri- ja vapaaajanmahdollisuuksien määrä ja olemassa olevien palvelujen monipuolistaminen. Toimintasuunnitelman laadinta ja toteuttaminen. HENKILÖSTÖ Kaupungin henkilöstön poikkihallinnollinen ja palvelutuottajien välinen yhteistyö hyödyttää palveluiden uudistumista ja kehittymistä sekä kaupungin asukkaita. Toimialat ylittävä henkilöstökoulutus Työnkuvien uudistaminen Osuus koulutuksista (%) Uudet työnkuvat Koulutusohjelman suunnittelu ja työnkuvien uudistamisen organisointi 22

23 Päämäärä 5: Hyvinkää monipuolistaa elinkeinoelämää aktiivisesti ja vahvistaa avainalojen kehittymistä TASAPAINOTETUN TULOSKORTIN OSA- ALUEET MENESTYSTEKIJÄ MITTARI MITTARITASO ja VASTUU TOIMENPITEET (esimerkkejä) ASIAKAS Hyvinkään monipuolinen elinkeinorakenne ja työpaikkatarjonta houkuttelevat kaupunkiin uusia asukkaita ja Hyvinkäälle töihin matkustavien henkilöiden määrä lisääntyy. Uusien Hyvinkäälle muuttavien asukkaiden määrän kasvu. Uusien yritysten määrän kasvu. Kasvuyritysten osuus yrityskannasta. Uusien Hyvinkäälle muuttavien asukkaiden määrän kasvu (lkm, netto) Uusien yritysten määrän kasvu (lkm, netto) Kasvuyritysten osuus yrityskannasta (%- osuus) Kaupunkimarkkinointi ja yhteistyö elinkeinoelämän kanssa. TALOUS Lisääntynyt yritystoiminta ja uudet asukkaat tukevat kaupungin talouden kehitystä ja luovat uusia työpaikkoja. Verotulojen kasvu Työttömyysprosentin muutos Työvoiman omavaraisuusaste Avainalojen ja kasvuyritysten liikevaihdon kasvu Verotulojen kasvu ( ) Työttömyysprosentin muutos (%) Työpaikkaomavaraisuusaste (%) Avainalojen ja kasvuyritysten liikevaihdon kasvu ( ) Elinkeino- ja palvelustrategian määrittely PROSESSI Hyvinkään kaupunki toimii aktiivisesti elinkeinoelämän monipuolistamisen ja työpaikkatarjonnan kehittämiseksi. Yrityspalvelujen kohdentaminen avainalojen ja kasvuyritysten tueksi Yhteistyö oppilaitosten ja yrityksien välillä Yrityspalvelujen tarjoaminen avainaloille ja strategian määrittely Elinkeino- ja palvelu- kasvuyrityksille (%- palvelujen käytöstä) Tyytyväisyys yhteistyön tuloksiin HENKILÖSTÖ Kaupungin henkilöstön poikkihallinnollinen ja palvelutuottajien välinen yhteistyö hyödyttää palveluiden uudistumista ja kehittymistä sekä kaupungin asukkaita. Toimialat ylittävä henkilöstökoulutus Työnkuvien uudistaminen Osuus koulutuksista (%) Uudet työnkuvat Koulutusohjelman suunnittelu ja työnkuvien uudistamisen organisointi 23

24 Päämäärä 6: Kuntayhteistyö on tuloksekasta ja hyödyttää hyvinkääläisiä TASAPAINOTETUN TULOSKORTIN OSA- ALUEET MENESTYSTEKIJÄ MITTARI MITTARITASO ja VASTUU TOIMENPITEET (esimerkkejä) ASIAKAS Kuntayhteistyö hyödyttää hyvinkääläisiä parantamalla palveluiden saatavuutta, monipuolisuutta ja laatua. Arvioinnin laatiminen kuntayhteistyön tuloksista Ulkopuolisen arvioinnin tulokset Kuntayhteistyön alueet ja tavoitteet määritelty TALOUS Kuntayhteistyössä kehitetään ja toteutetaan kokonaistaloudellisesti järkeviä ratkaisuja. Kuntayhteistyön taloudellisten tavoitteiden ja hyödyt, Yhteistyön taloudelliset hyötyjen määrittäminen ja seuranta Hyvinkään palvelustrategian laadinta PROSESSI Poikkihallinnollisten ja asiakaslähtöisten prosessien luominen yhteistyössä tuotettuihin palvelukokonaisuuksiin. Palvelustrategian valmistuminen tavoiteaikataulun mukaisesti Kuntayhteistyön suunnat ja tavoitteet määritelty. Palvelustrategian valmistuminen. Yhteistyönä toteutettujen palvelujen %-osuus Hyvinkään palvelustrategian laadinta. Yhteisten tietojärjestelmien kehittäminen ja hyödyntäminen. HENKILÖSTÖ Kaupungin henkilöstön perehdyttäminen uusiin kuntayhteistyön muotoihin ja toisten kuntien palvelutuotannon toimintamalleihin. Palautteen kerääminen henkilöstöltä suhtautumisesta kuntayhteistyöhön ja saavutetuista hyödyistä. Palaute Osuus henkilöstöstä yhteisissä palveluprosesseissa. Koulutus, henkilöstön perehdyttämissuunnitelmat ja muutoshallinta. 24

25 Päämäärä 7: Hyvinkään houkuttelevuus lisääntyy TASAPAINOTETUN TULOSKORTIN OSA- ALUEET MENESTYSTEKIJÄ MITTARI MITTARITASO ja VASTUU TOIMENPITEET (esimerkkejä) ASIAKAS Hyvinkää tunnetaan Etelä-Suomen tasokkaana asuin- ja vapaaajanpaikkana ja modernina yritysympäristönä. Hyvinkää imagon paraneminen Tietoisuus Hyvinkään vahvuuksista Valtakunnallisesti vetovoimaiset tapahtumat Kaupunkikuvatutkimustulosten paraneminen Asukkaiden ja yritysten määrän kasvu Tapahtuminen kävijämäärät Hyvinkään markkinointi metropolialueelle turvallisena ja viihtyisänä asuinpaikkana ja modernina yritysympäristönä. TALOUS Lisääntynyt yritystoiminta ja uudet asukkaat tukevat kaupungin talouden kehitystä ja luovat uusia työpaikkoja. Verotulojen kasvu Työttömyysprosentin muutos Työvoiman omavaraisuusaste Avainalojen ja kasvuyritysten liikevaihdon kasvu Verotulojen kasvu ( ) Työttömyysprosentin muutos (%) Työpaikkaomavaraisuusaste (%) Avainalojen ja kasvuyritysten liikevaihdon kasvu ( ) Elinkeino- ja palvelustrategian määrittely sekä kaupunkimarkkinoinnin uudistaminen. PROSESSI Kaupungin omassa, asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen toiminnassa kannustetaan Hyvinkään houkuttelevuuden lisäämiseen. Toimenpiteet houkuttelevuuden lisäämiseksi Toimenpiteiden määrä ja tulokset Yhteisen markkinointisuunnitelman laatiminen. HENKILÖSTÖ Hyvinkään kaupunki on houkutteleva työnantaja, joka panostaa työntekijöidensä hyvinvointiin ja mahdollistaa työssä kehittymisen. Työnantajakuvan tutkimus Markkinointisuunnitelman laatiminen ja toteutus tavoiteaikataulun mukaisesti Tyytyväisyys työnantajaan Suunnitelman toteutuminen Hyvinkään kaupungin markkinointi monipuolisena ja kiinnostavana työnantajana ja kannustejärjestelmien kehittäminen PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers LLP (US). ΠωΧ

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

KAUPUNKISTRATEGIA

KAUPUNKISTRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIA 2017-2025 VISIO 2025 - Hulluna Huittisiin! Huittinen on turvallinen ja kehittyvä lapsiystävällinen kaupunki, jossa on yhteisöllisyyden ja hyvän ilmapiirin myötä hyvä elää ja yrittää.

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko TOIMINTA-AJATUS Siilinjärvi luo hyvinvointia asukkaille elämän eri vaiheissa laadukkailla peruspalveluilla ja viihtyisällä elinympäristöllä yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja ympäristökuntien kanssa

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Sipoon kunnan SOSTER osastostrategia 2025

Sipoon kunnan SOSTER osastostrategia 2025 Sipoon kunnan SOSTER osastostrategia 2025 8.12.2008 Sisältö 1. Toimintaympäristön ja kasvun vaatimat muutokset 2. Sipoo 2025 yhteinen tavoite 3. SOSTER strategian päämäärä 4. Strategiaperusta, arvot 5.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 1 9,6,2 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQDVXNDVWD 675$7(*,$ 1RSHDVXXQQLWHOPDOOLQHQNDVYXXXGLVWXPLQHQMDNHKLW\VMRWND WRWHXWHWDDQLQQRYDWLLYLVHVWLYHUNRVWRLWXPLVHQDYXOOD 7$92,77((7 ƒ

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Strategian tiivistys Kaupunginhallitus

Strategian tiivistys Kaupunginhallitus Strategian tiivistys Kaupunginhallitus 21.3. Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto-

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkistrategia 2014-

Jyväskylän kaupunkistrategia 2014- Jyväskylän kaupunkistrategia 2014- Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Kaupungin johtoryhmä 29.1.2014 Talpo 17.2.2014 Kaupungin johtoryhmä 13.3.2014 Yhteistyötoimikunta 14.3.2014 Kaupunginhallitus 17.3.2014

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 1 LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia on ylin kunnan toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden tilasta kattaen valtuustokauden 2013 2016. Kuntastrategia

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet Kaupunginhallitus 26.6.2017 1 21.6.2017 Uusi strategia ja talousarvio 2018 Tampereen uutta strategiaa laaditaan parhaillaan. Strategia ulottuu vuoteen

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA KUNNAN STRATEGIA 2010 2014 Hyväksytty kv 14.6.2010 23 Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja

Lisätiedot

Elinvoimainen Ylivieska 2021

Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021- kaupunkistrategia Ylivieskan kaupunkistrategia perustuu Ylivieskan asemaan alueensa kasvavana keskuksena. Kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI Maakuntajohtaja Ossi Savolainen Uudenmaan liitto 24.11.2009 UUDENMAAN LIITTO: hyvinvointia ja kilpailukykyä alueelle Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä luo edellytyksiä

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

Matkaopas parhaaseen asukaskokemukseen

Matkaopas parhaaseen asukaskokemukseen Matkaopas parhaaseen asukaskokemukseen Pyhärannan strategia 2017-2021 (strategiatoimikunnan esitys 15.5.2017 kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle) Pyhäranta Asukkaita 2100 + 1000 Ihode Reila Rohdainen

Lisätiedot

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri.

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri. Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri., Soile Kuitunen 1 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2 SIVISTYSTOIMEN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT vv. 2016- Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Ennakoiva strategia. Tulevaisuus- näkymät. Suunniteltu tulevaisuus. Nykytila. Mennyt

Ennakoiva strategia. Tulevaisuus- näkymät. Suunniteltu tulevaisuus. Nykytila. Mennyt ENNAKOIVA STRATEGIA Ennakoiva strategia Mennyt Nykytila Suunniteltu tulevaisuus Tulevaisuus- näkymät Strategialinjaukset Ennakoiva strategia Suunniteltu tulevaisuus Palvelut Henkilöstö Yleiset ja toimialakohtaiset

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meän Ratekia 2016-2020 10 Aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia Strategian päivitys 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 24 1. Visio 2020 28

Lisätiedot

Sipoo 2025. Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä

Sipoo 2025. Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä Sipoo 2025 Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä 1 1. Sipoon lähtökohdat Sipoo on vetovoimainen kaksikielinen saaristokunta, joka vastaa metropolialueen kasvuhaasteisiin. Sipoossa elää aito yhteisöllisyys ja

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Me teemme yhdessä Uutta Tuusulaa! Hyvinvointiseminaari Arto Lindberg

Me teemme yhdessä Uutta Tuusulaa! Hyvinvointiseminaari Arto Lindberg Me teemme yhdessä Uutta Tuusulaa! Hyvinvointiseminaari Arto Lindberg 3.10.2017 3. Tulevaisuuden kunnan kysymystä: Mistä tulemme? Missä olemme? Mihin haluamme mennä? Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Yhteenveto ryhmätyöskentelystä

Yhteenveto ryhmätyöskentelystä Yhteenveto ryhmätyöskentelystä Kaupungin johdon strategiaseminaari 15.8.2017 1 Seminaarin tavoitteet & tehtävänannot Seminaarin päätavoite oli ennen kaikkea strategian punaisen langan kirkastaminen. Lisäksi

Lisätiedot

Kankaanpää Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Kaupunkistrategia

Kankaanpää Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Kaupunkistrategia Kankaanpää 2025 Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä Kaupunkistrategia 8.12.2016 Strategiset, ohjaavat roolivalinnat vuoteen 2025 Kankaanpää tunnettu ja näkyvä kaupunki Kankaanpää - Mahdollisuuksien

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuripalvelut; tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuripalvelut; tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri- ja museotoimen investointisuunnitelman

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Kirkkonummen kuntastrategia

Kirkkonummen kuntastrategia KIRDno-2017-952 Kirkkonummen kuntastrategia Tähän tarvittaessa otsikko 2018 2021 Kv 18.12.2017 91: Kirkkonummen kuntastrategia 2018 2021 Kirkkonummen arvot Rohkeus tarkoittaa meille ennakkoluulottomuutta

Lisätiedot

Visio vuoteen 2020 "Onnellinen Kerava"

Visio vuoteen 2020 Onnellinen Kerava erava Keravan kaupungin strategia 2020 Visio vuoteen 2020 "Onnellinen Kerava" Viherkaupunki jossa kaikkien on hyvä olla. Keravan missio Kerava on metropolialueen kärjessä kulkeva, vetovoimainen, rohkea,

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Oriveden kaupunkistrategia Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä.

Oriveden kaupunkistrategia Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä. Oriveden kaupunkistrategia 2030 Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä. LUONNOS 12.10.2017 Strategia on toiminnan tärkein ohjausväline Oriveden kaupunkistrategia on toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

joensuun kaupunkistrategia

joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet Joensuu on rohkeasti muutoksia hyödyntävä osaamisen ja elämysten kaupunki, jossa on hyvä elää. VISIO 2015 muutoksia hyödyntävä kaupunki Rakennemuutos,

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia 12.8.2009 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin uudistuva kaupunkikeskusta sekä vireä maaseutu ja puhtaat vesistöt

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys Elinkaarijohtaminen ja resurssiviisaus Osaamisen kokoaminen ja synergioiden

Lisätiedot

Oriveden kaupunkistrategia 2030 Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä.

Oriveden kaupunkistrategia 2030 Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä. Oriveden kaupunkistrategia 2030 Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä. Kvalt 27.11.2017 Strategia on toiminnan tärkein ohjausväline Oriveden kaupunkistrategia on toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot