Hyvinkään kaupunkistrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinkään kaupunkistrategia 2009 2012"

Transkriptio

1 Hyvinkään kaupunkistrategia

2 PL 1015 (Itämerentori 2) HELSINKI Puhelin Faksi Hyvinkään kaupunki Kutomokatu Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä Kuntasektorin tulevaisuuden trendit ja haasteet Hyvinkään kaupungin nykytila Hyvinkään visio, missio ja strategiset valinnat Hyvinkään visio 2017 ja missio Hyvinkään tapa toimia Strategiset valinnat Hyvinkään kehitys perustuu asukaslähtöisyyteen ja uudistumiseen Hyvinkää erottautuu muista Uudenmaan kaupungeista ja sillä on vahva ja tunnistettava identiteetti Kaupunki kasvaa ja kehittyy osana metropolialuetta Strategian toteutumista ohjaavat tuloskortit...19 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus

3 1 Yleistä Hyvinkään kaupungin strategiassa on määritetty kaupungin tahtotila vuodelle 2017 sekä pitkän aikavälin strateginen suunta. Strategiatyön tavoitteena on ollut luoda Hyvinkään kaupungille innovatiivinen strategia, joka on konkreettinen ja toimeenpantava, jotta se ohjaa kaupungin kehitystä ja toimintaa. Strategiaprosessissa on ollut olennaista saavuttaa yhteinen ymmärrys kaupungin strategisesta asemasta ja tahtotilasta: Mihin asioihin ja kehitystrendeihin Hyvinkää pystyy omilla valinnoillaan vaikuttamaan ja toisaalta minkä tekijöiden suhteen kaupungin on oltava ensisijaisesti reaktiivinen? Hyvinkään kaupunginvaltuusto ohjaa kaupungin kehittämistä strategialla. Strategian yhteydessä on määritelty strategian toteutumista ohjaavat tuloskortit, joissa määritellään vastuutahot ja mittarit strategian keskeisille toimenpiteille. Lisäksi vuosittaiset talousarviot ja taloussuunnitelmat sekä hallinnonalojen käyttösuunnitelmat laaditaan siten, että ne tukevat valtuuston asettamien strategisten tavoitteiden toteutumista. Näin valtuusto voi päättää yksityiskohtaisista toimenpiteistä ja tavoitteista strategian toteuttamiseksi. Lautakunnat laativat strategian kanssa yhteen sovitetut lautakuntakohtaiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Tasapainotettu tuloskortti tarkoittaa sitä, että kaikkien neljän näkökulman pitää olla tasapainossa pyrittäessä strategisiin tavoitteisiin. Nämä neljä näkökulmaa ovat asiakas, talous, prosessi ja henkilöstö. Tuloskorttien sisällön suuntaa määrittävät kaupungin missio, visio ja arvot. Onnistumista ei voi tarkastella vain yhden näkökulman kautta. Strategisten tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain ja kaupunkistrategiaa suunnataan uudelleen valtuustokausittain. 3

4 Kuva 1. Strategiaprosessin kuvaus Strategiatyön viitekehys ja kokonaisuus. Vaihe Selvitys Tehtävät Toimintaympäristön analyysi ja strateginen positiointi Arvot Sosiaalinen pääoma Henkinen pääoma Kestävä paikallistalous ja elinvoima Infrastruktuuri pääoma Ympäristöpääoma Kulttuurija vapaa-aika pääoma Kansalaisja poliittinen pääoma Teknologiapääoma Toimintaympäristön vaikutus ja oma ohjauskyky Arviointi Strategiset haasteet Toimintaympäristön kehityskuva Sidosryhmien odotukset Strateginen asemointi Strategiset voimavarat (Fakta-aineisto) Tahdon muodostus Strateginen tahtotila Missio Visio Strategiset valinnat Päätökset Toimeenpano seuranta PricewaterhouseCoopers Strategiset mittarit ja toimeenpano Mittaaminen ja arvointi Strategiakartta Toimialastrategiat Toimialastrategiat Toimialastrategiat Prosessit ja rakenteet Strategian laajempi toimeenpano Tuloskortit / BSC Asiakas ja vaikuttavuus Missio Visio Arvot Henkilöstö, oppiminen ja uudistuminen Resurssit ja talous 7 4

5 2 Kuntasektorin tulevaisuuden trendit ja haasteet Vuonna 2008 kansainvälinen talous ajautui taantumaan ja useissa kannanotoissa puhuttiin jopa lamasta. Yhdysvaltojen talouden heikkeneminen ja maailmanlaajuisen finanssikriisin vaikutukset ulottuivat myös Suomeen ja Suomen kuntasektoriin. Finanssikriisin vaikutukset näkyivät yrityksissä tilausten vähenemisenä, lomautuksina ja irtisanomisina, jolla on ollut huomattava vaikutus kuntatalouteen kunnan verotulojen ja työllisyysasteen laskiessa. Vuonna 2009 kansainvälinen taloudellinen tilanne on edelleen epävarma, joskin taloudessa on ollut havaittavissa myös elpymisen merkkejä. Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, ja taantuman todelliset vaikutukset pystytään arvioimaan usein viiveellä. Talouden taantuman lisäksi kuntien toimintaympäristö on suuressa muutoksessa. Väestön ikääntyminen ja kuntien palvelutuotannon henkilöstön eläköityminen luovat painetta tuottavuuden parantamiseksi. Kuntien tulee tuottaa palvelunsa vähenevillä resursseilla yhä suuremmalle joukolle kuntalaisia. Suomen väestö vanhenee, ja vanhusväestön osuus väestöstä kasvaa selvästi nykyisestä. Kun samalla työikäisen väestön osuus vähenee ja henkilöstön saatavuus heikkenee, on kunnallista palvelujärjestelmää ja henkilöstön osaamista pakko uudistaa, esimerkiksi järjestämällä palvelut ylikunnallisesti. Hyvinkään kaupungin strategiatyö on ajoittunut talouden ja yhteiskunnan muutoksen näkökulmasta erittäin haastavaan ajankohtaan. Strategiassa on määritelty ne keinot ja käytännön toimenpiteet, joilla Hyvinkää vastaa tulevaisuuden haasteisiin ja kehittää kaupungista entistä vetovoimaisempaa paikkaa asua ja yrittää. 5

6 Kuva 2. Kuntasektorin tulevaisuuden trendit ja haasteet. Väestön ikääntyminen ikärakenteen muutos muuttaa kysyntää ja tarpeita Yleinen taloustilanne Kuntien rahoitusongelmat Budjettileikkaukset Yritysten taloustilanne yhteisöverojen lasku Kuinka taata toimivat palvelut kustannustehokkaasti eri-ikäisille kuntalaisille myös tulevaisuudessa? Kuntasektorin tulevaisuuden trendit ja haasteet Kuntien palvelutuotannon henkilöstön eläköityminen Haasteena osaavan työvoiman rekrytointi Hallittu eläköityminen ja osaamisen siirto Tuottavuuden parantaminen Tuottavuusohjelma Prosessien tehostaminen Työntekijämäärän vähentäminen Julkisen sektorin organisaatiomuutokset Palvelukeskukset Kunta- ja palvelurakenneuudistus Kuntien yhdistäminen pääkaupunkiseudun yhteistyö Kuntien hallinnon uudistaminen Seudulliset yhteistyöorganisaatiot Rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmien uudistaminen PricewaterhouseCoopers 13 6

7 3 Hyvinkään kaupungin nykytila Strategiantyön alkuvaiheessa määriteltiin ne lähtökohdat, joihin Hyvinkään kaupunkistrategian visio, missio ja strategiset valinnat perustuvat. Toimintaympäristön nykytilan analyysissa tarkasteltiin kaupungin tilaa toimintaympäristön vaikutusten ja kaupungin strategisten pääomien kautta: Sosiaalinen pääoma Kulttuuri- ja vapaa-aikapääoma Kansalais- ja poliittinen pääoma Teknologia-pääoma Infrastruktuuri-pääoma Henkinen pääoma Sosiaalinen pääoma Toimintaympäristön analyysistä nousi esiin strategian kannalta läpileikkaavia teemoja. Läpileikkaavat teemat on esitelty alla olevassa kuvassa 3. 7

8 Kuva 3. Toimintaympäristön analyysistä nousseita strategian kannalta läpileikkaavia teemoja. Ympäristö Sosiaalinen Hyvinkään imagon pääoma elementtien määrittäminen ja positiivisen tunnetuuden Kulttuuri- luominen ja Vapaa-aika Kaupunkiorganisaation aktiivisempi toiminta ulospäin Henkinen pääoma Elinkeinoelämän, palveluorganisaatioiden ja julkisten palvelutarjoajien yhteistyön parantaminen Kansalaiset ja politiikka Koulutuksen ja innovaatiotoiminnan voimaannuttaminen vastaamaan kaupungin tarpeeseen Infrastruktuuri Vapaa-aikaan ja kulttuuriin liittyvien vetovoimatekijöiden (erit. nuoriin aikuisiin kohdistuvien) kehittäminen yhteistyössä talousalueen kanssa ICT PricewaterhouseCoopers 18 Kaupungin toimintaympäristö muuttuu ja kehittyy koko ajan. Voidakseen vastata paremmin tulevaisuuden haasteisiin kaupunkistrategian valmistelussa on huomioitu tekijöitä, joiden muutokseen kaupungin tulee varautua tulevaisuudessa. Keskeistä tulevaisuuden muutostrendien ennustamisessa on taloudellisen toimintaympäristön muutokset, jolla on vaikutus koko Hyvinkään kaupungin toimintaympäristöön, oli kyse sitten esimerkiksi koulutuksesta, vapaa-ajan mahdollisuuksista tai infrastruktuurista. 8

9 Kuva 4. Toimintaympäristöstä nousseet keskeiset muutostrendit. Nuorten kotiseutusitoutumisen väheneminen Elinkeinojen kansanvälistyminen Velkaantuminen ja nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Sosiaalinen pääoma Lasten ja lapsiperheiden ongelmien lisääntyminen Asuinturvallisuuden lisääntyminen Ympäristö Ilmaston muuttuminen ja lämpeneminen Ihmisten elämänpiirin laajeneminen Liikuntaan ja kulttuuripalveluihin liittyvän kysynnän kasvu Kulttuuri- ja Vapaa-aika Uudemaan vakaa taloudellinen kasvu Kiinnostuksen hiipuminen Hyvinkääseen Henkinen pääoma Työvoiman kysynnän kasvu Koulutuksen kansainvälistyminen ja koulutusrakenteiden muuttuminen Muutos taloudellisessa toimintaympäristössä Aktiivisten kulttuuriyhteisöjen syntyminen Kansalaistoiminnan aktiivisuuden vähentyminen Koulutuksen taso ylittää kysynnän Asumisen yksilöllistyminen Uudet koulutuksen järjestämis- ja toteutustavat Kansalaiset ja politiikka Tulevaisuuden visiointihalukkuuden väheneminen Infrastruktuuri Kansalaisten ja toimijoiden kiinnostuksen lisääntyminen kaupunkiinfrastruktuurin kehittämiseen Uudet tuotanto- ja palvelujen järjestämiskonseptit ICT Markkinalähtöisten kuluttajille edullisten konseptien lisääntyminen PricewaterhouseCoopers 23 9

10 4 Hyvinkään visio, missio ja strategiset valinnat Strategiatyön aikana kaupungille on määritetty missio, visio ja strategiset valinnat. Kuva 5. Strategiaprosessissa käytetyt käsitteet. Missio, eli organisaation perustehtävä ohjaa strategista johtamista ja koko toimintaa Mitä varten olemme olemassa? Visio kuvaa tulevaisuuden tahtotilan - millainen organisaatio haluamme olla Strategiset valinnat ja päämäärät Millainen haluamme olla? Millaiset tavoitteet ja toiminta? (=mitä ja missä) Menestystekijät ja mittarit Missä on onnistuttava ja miten tavoitteisiin pääsyä mitataan? Strategian toimeenpano Miten strategiset tavoitteet muutetaan käytännön toimenpiteiksi? PricewaterhouseCoopers 12 Kaiken Hyvinkään kaupungin toiminnan perustehtävä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja elinkeinoelämän menestystä. Tätä toiminnan perustarkoitusta tukemaan Hyvinkää on määrittänyt strategiaansa kolme strategista valintaa: Hyvinkää erottautuu muista Uudenmaan kaupungeista ja sillä on vahva ja tunnistettava identiteetti. Hyvinkää kasvaa ja kehittyy osana metropolialuetta. Hyvinkään kehitys perustuu asukaslähtöisyyteen ja uudistumiseen. 10

11 Strategiset valinnat ja niitä tukevat strategiaan määritellyt päämäärät tähtäävät siihen, että vuonna 2017 Hyvinkää on metropolialueella kasvava, vetovoimainen ja viihtyisä Pohjois-Uudenmaan keskus. Kuva 6. Hyvinkään visio, missio ja strategiset valinnat. 4.1 Hyvinkään visio, missio ja strategiset valinnat VISIO Hyvinkään tahtotila HYVINKÄÄN VISIO 2017 Hyvinkää on metropolialueella kasvava, vetovoimainen, viihtyisä ja turvallinen Pohjois-Uudenmaan keskus. Strategiset valinnat Hyvinkää erottautuu muista Uudenmaan kaupungeista ja sillä on vahva ja tunnistettava identiteetti Kaupunki kasvaa ja kehittyy osana metropolialuetta Hyvinkään kehitys perustuu asukaslähtöisyyteen ja uudistumiseen. MISSIO Hyvinkään perustehtävä Hyvinkään kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia ja elinkeinoelämän menestystä. 11

12 Hyvinkään visio 2017 ja missio Visio 2017 Hyvinkää on metropolialueella kasvava, vetovoimainen, viihtyisä ja turvallinen Pohjois-Uudenmaan keskus. Missio Hyvinkään kaupungin missiona on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja elinkeinoelämän menestystä. Hyvinkää on aktiivinen osa metropolialuetta. Tehokkaat liikenneyhteydet ja erinomainen logistinen sijainti tukevat menestyksekkään yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kasvua, jota myös kaupunki aktiivisella toiminnallaan edistää. Hyvinkää on vetovoimainen kaupunki, joka houkuttelee asukkaita hyvillä työmahdollisuuksilla ja asuinympäristöllä, jossa laadukkaat työn, arjen ja vapaa-ajan mahdollisuudet yhdistyvät. Hyvinkään kasvu perustuu yritysten hyviin toimintaedellytyksiin ja monipuolisiin asumisen ja työnteon vaihtoehtoihin. Hyvinkää profiloituu jatkossa yhtenä Uudenmaan kärkityöpaikka-alueena. Kaupunki edistää elinkeinoelämän, julkisten palveluntarjoajien ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Hyvinkään toiminnassa ympäristö, asukkaat ja talous otetaan tasapainoisesti huomioon päätöksenteossa ja kaupunki toimii näin kestävän kehityksen suunnannäyttäjänä. Hyvinkää on ympäristönäkökulmat huomioon ottava, ekologisesti tasapainoinen kaupunki. Kaupungin viihtyisyyden takaa arvokas ja monimuotoinen luonnonympäristö, joka kytkeytyy osaksi viihtyisiä asuinympäristöjä luontoarvoja unohtamatta. Toimivat palvelut helpottavat arjen sujumista ja lisäävät kaupungin vetovoimaa. Työnantajana Hyvinkään kaupunki on kilpailukykyinen ja henkilöstöään arvostava, mikä houkuttelee kaupunkiin osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. Hyvinkää panostaa monipuolisiin harrastus- ja liikuntamahdollisuuksiin sekä vireän kulttuurielämänsä ylläpitoon ja kehittämiseen. Pohjois-Uudenmaan keskuksena Hyvinkää toimii tiiviissä yhteistyössä naapurikuntien ja seutukunnan kanssa, verkottuu ja kehittää uusia yhteistyön muotoja. Yhteistyön tulee hyödyttää hyvinkääläisiä. 12

13 4.2 Hyvinkään tapa toimia Hyvinkään tapa toimia konkretisoi kaupungin arvopohjaa ja se näkyy sekä poliittisen johdon että kaupungin organisaation työssä. Toimintatapa näkyy tavassa, jolla kaupunki toimii suhteessa kuntalaisiin, asiakkaisiin, henkilöstöön sekä yhteistyökumppaneihin. Tässä asiakirjassa on käytetty termiä asiakaslähtöisyys väljästi kuvaamaan palvelujen asiakkaita, asukkaita, yrityksiä sekä muita sidosryhmiä, jotka toimivat suorassa vuorovaikutuksessa kaupunkiorganisaation kanssa. Hyvinkää on: 1. Asiakaslähtöinen ja yhteistyökykyinen Asiakastarpeet ymmärtävä ja huomioiva Asiakkaita osallistava ja vastuuttava Yhteistyökumppaneita arvostava ja kumppanuuksiin panostava Turvallinen ja vastuullinen 2. Taloudellinen ja tehokas Kaupungin talous pidetään tasapainossa ja koko organisaatiossa huomioidaan toiminnan kustannusvaikutukset Toiminnan laatua ja tuloksellisuutta arvioidaan jatkuvasti Päätöksenteossa arvioidaan vaihtoehtoisia palvelujen ja investointien toteutustapoja sekä kokonaistaloudellisuutta Taloudellisten resurssien jakaminen perustuu valintoihin ja tarpeisiin 3. Henkilöstöään kehittävä Kaupunki on kannustava, johtajuutta kehittävä sekä houkutteleva ja kilpailukykyinen työnantaja Henkilöstöään kehittävä, kouluttava ja osallistava Henkilöstöään arvostava ja vastuuttava Henkilöstön oikea määrä ja osaaminen on varmistettava 4. Toimintatavoiltaan uudistuva ja kestävä Hyvinkäällä on kykyä ja halua luoda ja kehittää uusia toimintatapoja Toiminta perustuu sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristön kestävän kehityksen näkökulmien huomiointiin 13

14 4.3 Strategiset valinnat Hyvinkään kaupungin strategisilla valinnoilla tuetaan kaupungin tulevaisuuden tahtotilan saavuttamista. Strategisten valintojen saavuttamista täydentävät päämäärät, joiden pohjalta kaupungin tuloskortit ja toimenpiteet on määritelty. 14

15 Kuva 7. Hyvinkään strategiset valinnat ja päämäärät. Strateginen valinta Päämäärät Hyvinkään kehitys perustuu asukaslähtöisyyteen ja uudistumiseen. 1. Hyvinkää lisää asiakaslähtöisyyttä kaupungin viranhaltija- ja poliittisessa johtamisessa. 2. Palvelut uudistuvat ja kehittyvät. Hyvinkää erottautuu muista Uudenmaan kaupungeista ja sillä on vahva ja tunnistettava identiteetti. 3. Kaupungin viihtyisyys lisääntyy ja asumisen vaihtoehdot monipuolistuvat. 4. Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluista vetovoimatekijä. 5. Hyvinkää monipuolistaa elinkeinoelämää aktiivisesti ja vahvistaa avainalojen kehittymistä. Hyvinkää kasvaa ja kehittyy osana metropolialuetta. 6. Kuntayhteistyö on tuloksekasta ja hyödyttää hyvinkääläisiä. 7. Hyvinkään houkuttelevuus lisääntyy. 15

16 4.3.1 Hyvinkään kehitys perustuu asukaslähtöisyyteen ja uudistumiseen Asukaslähtöisyys huomioidaan kaikessa kaupungin toiminnassa ja kehittämisessä. Hyvinkää johtaa, suunnittelee ja toimii asukaslähtöisesti kaikilla toiminta-alueillaan. Hyvinkää kasvaa ja kehittyy kaupunkina, jossa asukkaiden tarpeet ovat toiminnan lähtökohtana ja jossa asukkaat vaikuttavat kaupungin kehitykseen ja toiminnan suunnitteluun. Hyvinkää tukee asukkaidensa aloitemahdollisuuksia kaupungin kehitystyössä sekä panostaa asioista tiedottamiseen kuntalaisille. Kaupunki pyrkii jatkuvasti uudistumaan ja kehittämään toimintaansa. 1. Hyvinkää lisää asiakaslähtöisyyttä kaupungin viranhaltija- ja poliittisessa johtamisessa. Asiakaslähtöisyys on lähtökohtana kaikkien kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden toiminnassa ja tätä kehitetään jatkuvasti kuntalaisten näkemykset ja mielipiteet huomioiden. Kaupungin päätöksenteon tulee olla läpinäkyvää; suunnitelmat tehdään siten, että kuntalaiset voivat osallistua ja vaikuttaa niihin. Hyvinkää kerää säännöllisesti asukaspalautetta toimintansa ja palveluiden laadusta ja kehittämistarpeista. 2. Palvelut uudistuvat ja kehittyvät. Hyvinkään palvelut perustuvat asiakaslähtöisyyteen ja asiakkaiden tarpeiden huomioimiseen. Hyvät ja toimivat palvelut ovat osa Hyvinkään vetovoimaa. Hyvinkää kehittää uusia ja tehokkaita palvelujen järjestämistapoja, jotka takaavat monipuolisen palveluvalikoiman kaupungin asiakkaille. Valitun palvelutavan tulee aina olla kokonaistaloudellisesti koko kaupungin kokonaisedun kannalta tehokkain ja tuottavin Hyvinkää erottautuu muista Uudenmaan kaupungeista ja sillä on vahva ja tunnistettava identiteetti Hyvinkään monipuolinen luonnonympäristö, harrastusmahdollisuudet sekä vireä kulttuurielämä tekevät Hyvinkäästä houkuttelevan ja viihtyisän paikan asua. Kaupunki tarjoaa asumisen vaihtoehtoja eri-ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille ja palveluiden suunnittelussa huomioidaan asukkaiden tarpeet. Kaupunki tarjoaa hyvät puitteet yritystoiminnalle ja panostaa avainalojensa kehittymiseen. 16

17 3. Kaupungin viihtyisyys lisääntyy ja asumisen vaihtoehdot monipuolistuvat. Hyvinkää panostaa kaupungin asukkaiden viihtyvyyteen ja monipuolisen asuntotarjonnan kehittämiseen, mikä osaltaan vahvistaa tunnetta Hyvinkääyhteisöön kuulumisesta. Hyvinkää kehittää asuntotuotantoa, joka huomioi eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien kuntalaisten tarpeet, erityisesti vuokra-asuntotuotantoa lisätään. Kaupungissa kehitetään sekä uusia että vanhoja asuinalueita käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Yhdyskuntasuunnittelussa asuntotarjontaa ja palveluverkostoa tulee kehittää siten, että ne tukevat toisiaan. Liikenneratkaisut suunnitellaan entistä paremmin vastaamaan asuntojen ja palvelujen sijaintia. 4. Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluista vetovoimatekijä. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja kehitetään huomioiden eri-ikäisten kuntalaisten, matkailijoiden ja harrastajien vapaa-ajan tarpeet ja kiinnostukset. Kaupunki tekee tarkemmat suunnitelmat keskeisimpien kulttuuri ja vapaaajan palvelujen yhteisestä markkinoinnista ja profiloinnista yhteistyössä yritysten ja yhdistysten kanssa. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet tekevät Hyvinkäästä vetovoimaisen asuinpaikan sekä vapaa-ajankohteen. Olemassa olevien hyvien liikunta- ja ulkoilualueiden hyvä kunnossapito ja kehittäminen on tärkeä osa kaupungin strategiaa. Monimuotoinen luonnonympäristö ja virkistysalueet kytketään tiiviisti asuinympäristöihin niiden saavutettavuuden parantamiseksi. Liikunta- ja vapaa-ajan palveluiden kehittämisessä otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Hyvinkää on tunnettu taidekaupunki ja profiloituu Pohjois-Uudenmaan kulttuurin keskuksena. Hyvinkää kehittää määrätietoisesti kulttuuritarjontaansa ja markkinoi sitä eri foorumeilla. 5. Hyvinkää monipuolistaa elinkeinoelämää aktiivisesti ja vahvistaa avainalojen kehittymistä. Hyvinkään monipuolinen elinkeinorakenne ja työpaikkatarjonta houkuttelevat kaupunkiin uusia asukkaita. Myös Hyvinkäälle töihin matkustavien henkilöiden määrä lisääntyy. Avainasemassa ovat kaupungin yritysrakenteen ja työpaikkarakenteen monipuolistuminen sekä sijainti metropolialueella. Lisääntynyt yritystoiminta mahdollistaa myös kaupungin talouden kehitystä ja luo uusia työpaikkoja. Kaupunki luo hyvät toimintaedellytykset yritystoiminnalle ja tukee yritysten kannalta edullisen kaupunki-infrastruktuurin kehittämistä. Keskeisten avainalojen toimintamahdollisuuksia parannetaan edelleen. Koulutustarjonnassa on huomioitava elinkeinoelämän tarpeet. Kaupungin kasvun ja elinkeinoelämän kehityksen on oltava kestävää myös talouden kannalta. 17

18 4.3.3 Kaupunki kasvaa ja kehittyy osana metropolialuetta Hyvinkäällä on keskeinen sijainti osana metropolialuetta ja näin se on vetovoimainen paikka asua, työskennellä ja harjoittaa liiketoimintaa. Kaupunki hyödyntää metropolialueen mahdollisuudet elinkeinotoiminnassaan ja erityinen panostusalue on kasvuyrittäjyyden kehittäminen. 6. Kuntayhteistyö on tuloksekasta ja hyödyttää hyvinkääläisiä. Kuntayhteistyön tavoitteena on kehittää kuntien palvelutuotantoa ja mahdollistaa yhteistyönä tuotettujen kokonaistaloudellisesti järkevien ratkaisujen kehittämisen, joilla vastataan kuntatalouden tulevaisuuden haasteisiin. Hyvinkään kaupunki määrittää ne toiminnot, jotka se toteuttaa jatkossa yksin ja joissa on järkevää tehdä yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Kuntayhteistyön tulee hyödyttää hyvinkääläisiä sekä parantaa palvelujen laatua ja saatavuutta. Kaupunki edistää elinkeinoelämän, julkisten palveluntarjoajien ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Hyvinkää toimii aktiivisesti kuntayhteistyön edistäjänä ja löytää uusia yhteistyön mahdollisuuksia. Kaupungin henkilöstö ja viranhaltijat tukevat toimillaan tuloksekasta kuntayhteistyötä. 7. Hyvinkään houkuttelevuus lisääntyy Hyvinkää panostaa profiilinsa nostamiseen ja houkuttelevuuden lisäämiseen. Kaupunki edistää aktiivisilla toimilla Hyvinkään profiilia metropolialueella kasvavana, vetovoimaisena ja viihtyisänä Pohjois-Uudenmaan keskuksena. 18

19 4.4 Strategian toteutumista ohjaavat tuloskortit Strategian toteutumista ohjaavien tuloskorttien tavoitteiden toteuttamisen kokonaisvastuu on kaupunginvaltuustolla ja kaupungin johtoryhmässä. Osan tavoitteista operatiivinen vastuu on lautakunnilla ja erikseen nimettävillä viranhaltijoilla. Mittaritasot ja vastuut tullaan määrittämään yksityiskohtaisesti talousarvioprosessin yhteydessä. Päämäärä 1: Hyvinkää lisää asiakaslähtöisyyttä kaupungin viranhaltija- ja poliittisessa johtamisessa. Tässä asiakirjassa on käytetty termiä asiakaslähtöisyys väljästi kuvaamaan palvelujen asiakkaita, asukkaita, yrityksiä sekä muita sidosryhmiä, jotka toimivat suorassa vuorovaikutuksessa kaupunkiorganisaation kanssa. TASAPAINOTETUN TULOSKORTIN OSA- ALUEET MENESTYSTEKIJÄ MITTARI MITTARITASO ja VASTUU TOIMENPITEET (esimerkkejä) ASIAKAS Kaupunki toteuttaa nopeaa, vuorovaikutteista ja tehokasta viestintää kaupungin luottamuselinten ja viranhaltijoiden päätöksistä ja kehittää asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. Asiakaspalautteen hyödyntäminen päätöksenteossa. Kaupungin ulkoisen viestinnän tehostaminen. Esityslistojen ja päätöksentekoa tukevan materiaalin ajantasainen ja avoin saatavuus (aineistojen saatavuus), mahdollisuus antaa palautetta käynnissä olevasta päätöksenteosta (palautteen määrä). Tiedottamisen tehostaminen kuntalaisille kaupungin toiminnasta mm. kehittämällä kaupungin viestintää. TALOUS Hyvällä johtamisella motivoidaan ja tehostetaan resurssien käyttöä. Kaupungin toiminnan tehostuminen, keskeisimpien palvelujen yksikkökustannukset Yksikkökustannusten alentuminen 15 keskeisimmässä palvelussa. Johtamisosaamisen ja seurantajärjestelmien kehittäminen. PROSESSI Asiakasnäkökulma huomioidaan kokonaisvaltaisesti Hyvinkään kaupungin kaikilla toiminta-alueilla ja toiminnan kehittämisessä. Säännöllinen palaute kaupungin toimintamalleista ja palveluprosesseista. Palautteiden määrä ja hyödyntämisprosentti päätöksenteossa (%- päätöksistä huomioitu asiakaspalaute ja %- palautteesta) Kaupungin johtamis-, suunnittelu- ja toimintajärjestelmien kehittäminen toimimaan nykyistä asukaslähtöisemmin ja poikkihallinnollisesti. HENKILÖSTÖ Hyvinkään kaupungin henkilöstö toimii asiakaslähtöisesti. Asiakaslähtöisyyttä toteutetaan annettujen palvelulupausten puitteissa ja ne sitovat koko kaupungin järjestämää palvelutuotantoa. Asiakaspalaute suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja asiakkaiden odotuksiin. Asiakaspalaute ja reklamaatioiden määrä Viranhaltijoiden, henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutus asiakasryhmäkohtaisista tarpeista, palvelutasomäärittelyt. 19

20 Päämäärä 2: Palvelut uudistuvat ja kehittyvät TASAPAINOTETUN TULOSKORTIN OSA- ALUEET MENESTYSTEKIJÄ MITTARI MITTARITASO ja VASTUU TOIMENPITEET (esimerkkejä) ASIAKAS Palvelujen uudistamisen ja kehittämisen lähtökohtana on asiakkaiden tarpeet, valinnanmahdollisuudet ja hyvinvoinnin edistäminen. Vaihtoehtoiset mahdollisuudet valita palveluvaihtoehtoja, esim. vaihtoehtoisten palvelumuotojen kehittäminen ja palvelusetelin käytön lisääminen. Vaihtoehtoisten palvelumuotojen käytön osuus palvelutuotannosta. Vertaileva asiakaspalaute eri palvelumuodoista. Uusien palvelumallien määrittely ja vertailu palvelustrategiassa. Uusien palvelumuotojen käyttöönoton tukeminen sekä palvelusetelimallin kehittäminen TALOUS Palvelut järjestetään kokonaistaloudellisesti koko kaupungin kokonaisedun kannalta tehokkaimmalla ja tuottavimmalla tavalla. Tuottavuuden kehittämisen tavoitteiden ja mittareiden määrittely Jatkuvan tuottavuusseurannan aloittaminen keskeisimmissä palveluissa. Tuottavuustavoitteiden määrittely ja toimenpiteistä sopiminen. Hankintatoimen uudistaminen. PROSESSI Kaupungin palvelutuotannon tuotantotapojen kehittämiseksi Hyvinkää kehittää poikkihallinnollisia palveluprosesseja yhteistyössä muiden palvelutuottajien kanssa. Uusien innovaatioiden hyödyntäminen palvelutuotannossa Yhteistyö muiden palvelutuottajien kanssa palvelujen tuottamisessa Uudet, innovatiiviset poikkihallinnolliset palveluprosessit, % - osuus kehityspanostuksista Uuden teknologian hyödyntäminen palveluprosesseissa (hyötyjen määrittely) Poikkihallinnollinen, sektorirajat ylittävien kehityshankkeiden määrittely HENKILÖSTÖ Kaupungin henkilöstön poikkihallinnollinen ja palvelutuottajien välinen yhteistyö hyödyttää palveluiden uudistumista ja kehittymistä sekä kaupungin asukkaita. Toimialat ylittävä henkilöstökoulutus Työnkuvien uudistaminen Osuus koulutuksista (%) Uudet työnkuvat Koulutusohjelman suunnittelu ja työnkuvien uudistamisen organisointi 20

21 Päämäärä 3: Kaupungin viihtyisyys lisääntyy ja asumisen vaihtoehdot monipuolistuvat TASAPAINOTETUN TULOSKORTIN OSA- ALUEET MENESTYSTE- KIJÄ MITTARI MITTARITASO ja VASTUU TOIMENPITEET (esimerkkejä) ASIAKAS TALOUS Hyvinkää panostaa kaupungin asukkaiden viihtyisyyteen ja monipuolisen asuntotarjonnan kehittämiseen. Eri asumismuotojen kehittämisessä huomioidaan kaupungin kokonaisedun kannalta parhaat vaihtoehdot. Uusien ja vanhojen asuinalueiden kehittäminen annetuilla resursseilla Monipuolisen asuntokannan kasvu, tavoiteosuuksien toteutuminen %-osuus vanhojen ja uusien asuinalueiden kehittämismäärärahoista %-osuus uudet vuokra-asunnot / omistusasunnot kaupunkikerrostaloissa / pientaloissa. Poikkihallinnollinen yhteistyö asuntotuotannon ja palvelurakentamisen kanssa jo suunnittelu- ja kaavoitusvaiheessa. Yhdyskuntasuunnittelu- ja kaavakustannusten aleneminen Verotulojen kasvu Asuntorakentamisen tavoitteista sopiminen ja taloudellisen tilanteen huomiointi asuntokannan kehittämisen jaksottamisessa. Asuntotarjonnan lisäämiseen panostetaan vuosittain asuntopoliittisen ohjelman linjauksien mukaisesti. Suunnitelma yhteistyön toteuttamisesta ja kustannushyötyanalyysi asuntorakentamisen painotuksista. Asuntotarjonnan lisäämiseen panostetaan vuosittain asuntopoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti. PROSESSI Yhdyskuntasuunnittelun toteutusta uudistetaan huomioiden eri toimijat ja poikkihallinnolliset tarpeet. Eri toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutetut kokonaissuunnitelmat huomioiden kokonaisvaltaiset asumis- ja palvelutarpeet. Asuntotuottajien kanssa toteutetut kokonaissuunnitelmat huomioiden kokonaisvaltaiset asumis- ja palvelutarpeet. (suunnitelman mukaisten hankkeiden toteutus) Laajempien yhteistyöhankkeiden ohjelmointi poikkihallinnollisesta näkökulmasta (palvelut, sote, rakennuttaminen, kaavoitus, liikenne, elinkeinoelämä) Asuntomessuissa onnistuminen - asiakaspalaute HENKILÖSTÖ Kaupungin henkilöstön poikkihallinnollinen ja palvelutuottajien välinen yhteistyö hyödyttää palveluiden uudistumista ja kehittymistä sekä kaupungin asukkaita. Toimialat ylittävä henkilöstökoulutus Työnkuvien uudistaminen Osuus koulutuksista (%) Uudet työnkuvat Koulutusohjelman suunnittelu ja työnkuvien uudistamisen organisointi 21

22 Päämäärä 4: Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluista vetovoimatekijä TASAPAINOTETUN TULOSKORTIN OSA- ALUEET MENESTYSTEKIJÄ MITTARI MITTARITASO ja VASTUU TOIMENPITEET (esimerkkejä) ASIAKAS Monipuoliset kulttuurija vapaaajanmahdollisuudet tekevät Hyvinkäästä vetovoimaisen asuinja vapaa-ajanviettopaikan. Olemassa olevien palvelujen tehokas hyödyntäminen ja yhteiset kehityshankkeet yhdistysten ja yritysten kanssa. Harrastajien ja vapaaajan viettäjien tyytyväisyys ja lukumäärän kasvu Palvelujen markkinointi ja houkuttelevimpien kohderyhmien määrittely ja segmentointi. TALOUS Monipuoliset kulttuurija vapaaajanmahdollisuudet luovat uusia työpaikkoja ja tuloja Hyvinkäälle. Yhteiset kehityspanokset ja verotulojen kasvu Yhteiset kehityspanokset markkinointiin ja palvelujen kehittämiseen (yhteistyössä toteutettujen hankkeiden %-osuus, yritysten ja yhdistysten rahoitus, ) Verotulojen kasvu Yhteisten kehityspanosten lisääminen. PROSESSI Kaupunki huolehtii ammattimaisen markkinoinnin ja toimijaverkoston koordinoinnista. Olemassa olevien palvelujen tehokas hyödyntäminen ja yhteiset kehityshankkeet yhdistysten ja yritysten kanssa. Uusien kulttuuri- ja vapaaajanmahdollisuuksien määrä ja olemassa olevien palvelujen monipuolistaminen. Toimintasuunnitelman laadinta ja toteuttaminen. HENKILÖSTÖ Kaupungin henkilöstön poikkihallinnollinen ja palvelutuottajien välinen yhteistyö hyödyttää palveluiden uudistumista ja kehittymistä sekä kaupungin asukkaita. Toimialat ylittävä henkilöstökoulutus Työnkuvien uudistaminen Osuus koulutuksista (%) Uudet työnkuvat Koulutusohjelman suunnittelu ja työnkuvien uudistamisen organisointi 22

23 Päämäärä 5: Hyvinkää monipuolistaa elinkeinoelämää aktiivisesti ja vahvistaa avainalojen kehittymistä TASAPAINOTETUN TULOSKORTIN OSA- ALUEET MENESTYSTEKIJÄ MITTARI MITTARITASO ja VASTUU TOIMENPITEET (esimerkkejä) ASIAKAS Hyvinkään monipuolinen elinkeinorakenne ja työpaikkatarjonta houkuttelevat kaupunkiin uusia asukkaita ja Hyvinkäälle töihin matkustavien henkilöiden määrä lisääntyy. Uusien Hyvinkäälle muuttavien asukkaiden määrän kasvu. Uusien yritysten määrän kasvu. Kasvuyritysten osuus yrityskannasta. Uusien Hyvinkäälle muuttavien asukkaiden määrän kasvu (lkm, netto) Uusien yritysten määrän kasvu (lkm, netto) Kasvuyritysten osuus yrityskannasta (%- osuus) Kaupunkimarkkinointi ja yhteistyö elinkeinoelämän kanssa. TALOUS Lisääntynyt yritystoiminta ja uudet asukkaat tukevat kaupungin talouden kehitystä ja luovat uusia työpaikkoja. Verotulojen kasvu Työttömyysprosentin muutos Työvoiman omavaraisuusaste Avainalojen ja kasvuyritysten liikevaihdon kasvu Verotulojen kasvu ( ) Työttömyysprosentin muutos (%) Työpaikkaomavaraisuusaste (%) Avainalojen ja kasvuyritysten liikevaihdon kasvu ( ) Elinkeino- ja palvelustrategian määrittely PROSESSI Hyvinkään kaupunki toimii aktiivisesti elinkeinoelämän monipuolistamisen ja työpaikkatarjonnan kehittämiseksi. Yrityspalvelujen kohdentaminen avainalojen ja kasvuyritysten tueksi Yhteistyö oppilaitosten ja yrityksien välillä Yrityspalvelujen tarjoaminen avainaloille ja strategian määrittely Elinkeino- ja palvelu- kasvuyrityksille (%- palvelujen käytöstä) Tyytyväisyys yhteistyön tuloksiin HENKILÖSTÖ Kaupungin henkilöstön poikkihallinnollinen ja palvelutuottajien välinen yhteistyö hyödyttää palveluiden uudistumista ja kehittymistä sekä kaupungin asukkaita. Toimialat ylittävä henkilöstökoulutus Työnkuvien uudistaminen Osuus koulutuksista (%) Uudet työnkuvat Koulutusohjelman suunnittelu ja työnkuvien uudistamisen organisointi 23

24 Päämäärä 6: Kuntayhteistyö on tuloksekasta ja hyödyttää hyvinkääläisiä TASAPAINOTETUN TULOSKORTIN OSA- ALUEET MENESTYSTEKIJÄ MITTARI MITTARITASO ja VASTUU TOIMENPITEET (esimerkkejä) ASIAKAS Kuntayhteistyö hyödyttää hyvinkääläisiä parantamalla palveluiden saatavuutta, monipuolisuutta ja laatua. Arvioinnin laatiminen kuntayhteistyön tuloksista Ulkopuolisen arvioinnin tulokset Kuntayhteistyön alueet ja tavoitteet määritelty TALOUS Kuntayhteistyössä kehitetään ja toteutetaan kokonaistaloudellisesti järkeviä ratkaisuja. Kuntayhteistyön taloudellisten tavoitteiden ja hyödyt, Yhteistyön taloudelliset hyötyjen määrittäminen ja seuranta Hyvinkään palvelustrategian laadinta PROSESSI Poikkihallinnollisten ja asiakaslähtöisten prosessien luominen yhteistyössä tuotettuihin palvelukokonaisuuksiin. Palvelustrategian valmistuminen tavoiteaikataulun mukaisesti Kuntayhteistyön suunnat ja tavoitteet määritelty. Palvelustrategian valmistuminen. Yhteistyönä toteutettujen palvelujen %-osuus Hyvinkään palvelustrategian laadinta. Yhteisten tietojärjestelmien kehittäminen ja hyödyntäminen. HENKILÖSTÖ Kaupungin henkilöstön perehdyttäminen uusiin kuntayhteistyön muotoihin ja toisten kuntien palvelutuotannon toimintamalleihin. Palautteen kerääminen henkilöstöltä suhtautumisesta kuntayhteistyöhön ja saavutetuista hyödyistä. Palaute Osuus henkilöstöstä yhteisissä palveluprosesseissa. Koulutus, henkilöstön perehdyttämissuunnitelmat ja muutoshallinta. 24

25 Päämäärä 7: Hyvinkään houkuttelevuus lisääntyy TASAPAINOTETUN TULOSKORTIN OSA- ALUEET MENESTYSTEKIJÄ MITTARI MITTARITASO ja VASTUU TOIMENPITEET (esimerkkejä) ASIAKAS Hyvinkää tunnetaan Etelä-Suomen tasokkaana asuin- ja vapaaajanpaikkana ja modernina yritysympäristönä. Hyvinkää imagon paraneminen Tietoisuus Hyvinkään vahvuuksista Valtakunnallisesti vetovoimaiset tapahtumat Kaupunkikuvatutkimustulosten paraneminen Asukkaiden ja yritysten määrän kasvu Tapahtuminen kävijämäärät Hyvinkään markkinointi metropolialueelle turvallisena ja viihtyisänä asuinpaikkana ja modernina yritysympäristönä. TALOUS Lisääntynyt yritystoiminta ja uudet asukkaat tukevat kaupungin talouden kehitystä ja luovat uusia työpaikkoja. Verotulojen kasvu Työttömyysprosentin muutos Työvoiman omavaraisuusaste Avainalojen ja kasvuyritysten liikevaihdon kasvu Verotulojen kasvu ( ) Työttömyysprosentin muutos (%) Työpaikkaomavaraisuusaste (%) Avainalojen ja kasvuyritysten liikevaihdon kasvu ( ) Elinkeino- ja palvelustrategian määrittely sekä kaupunkimarkkinoinnin uudistaminen. PROSESSI Kaupungin omassa, asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen toiminnassa kannustetaan Hyvinkään houkuttelevuuden lisäämiseen. Toimenpiteet houkuttelevuuden lisäämiseksi Toimenpiteiden määrä ja tulokset Yhteisen markkinointisuunnitelman laatiminen. HENKILÖSTÖ Hyvinkään kaupunki on houkutteleva työnantaja, joka panostaa työntekijöidensä hyvinvointiin ja mahdollistaa työssä kehittymisen. Työnantajakuvan tutkimus Markkinointisuunnitelman laatiminen ja toteutus tavoiteaikataulun mukaisesti Tyytyväisyys työnantajaan Suunnitelman toteutuminen Hyvinkään kaupungin markkinointi monipuolisena ja kiinnostavana työnantajana ja kannustejärjestelmien kehittäminen PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers LLP (US). ΠωΧ

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Valtuustokauden 2013 2016 strategia

Valtuustokauden 2013 2016 strategia Valtuustokauden 2013 2016 strategia KV 17.6.2013 Sisältö Valtuustokauden 2013 2016 strategia... 3 Valtuustokauden strategian laadinta... 4 Vantaalainen strategiatyön malli... 4 Valtuustokauden strategian

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Valtuusto 16.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2012-2014 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA...

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 Kuntastrategian ohjausryhmä 15.3.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 12.4.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 1.9.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 27.9.2011 Strategia-

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11 Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma vuoteen 2012 Tiivistelmä Sipoon kunnan visio Sipoo Suomen halutuin on yhdessä hyväksytty tahtotila ja tämä vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus siitä, mitä

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

Parempien palvelujen koti

Parempien palvelujen koti Parempien palvelujen koti Pirkkalan kuntastrategia 2014 2018 1 Sisältö 1. Pirkkalan strategian rakenne 3 2. Pirkkalan lähtökohdat strategiasuunnittelulle 4 3. Pirkkalan kunnan strategiaa tukevat arvot

Lisätiedot

Lahden kaupungin strategia. Copyright 2013

Lahden kaupungin strategia. Copyright 2013 2025 Lahden kaupungin strategia Copyright 2013 2 A Strategia johtamisvälineenä 4 B Strategiatyö 2013 8 C Strategian rakenne 14 D 16 E Tuloskortit 20 F Strategian arviointi ja päivittäminen 26 3 A Strategia

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA 2013 2018 Kunnanvaltuusto 10.12.2012 136 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Strategian rakenne... 4 3 Tausta-analyysit... 5 3.1 SWOT -analyysi... 5 3.2 Skenaariot... 6 4 Missio... 7

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 ja 2016

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 ja 2016 ja taloussuunnitelma 2015 ja 2016 Valtuusto 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2014-2016 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA... 1 YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 Päivitetty 31.8.2015/ Kaupunginvaltuusto 75

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 Päivitetty 31.8.2015/ Kaupunginvaltuusto 75 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 Päivitetty 31.8.2015/ Kaupunginvaltuusto 75 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2014-2020

Elinkeinostrategia 2014-2020 Elinkeinostrategia 2014-2020 LAUKAAN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. NELIKENTTÄANALYYSI LAUKAASTA YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 3 3. KUNNAN HARJOITTAMA ELINKEINOPOLITIIKKA SEKÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

Perusturvan strategia

Perusturvan strategia Hyvinkään kaupunki perusturvalautakunta 17.12.09 239 kaupunginhallitus 1.2.2010 23 kaupunginvaltuusto 22.3.2010 14 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. STRATEGIAPERUSTA... 4 2.1 Kaupunkistrategia...

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 TALOUSARVIO 28 TALOUSSUUNNITELMA 28-21 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.11.27 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 28 TALOUSSUUNNITELMA 28-21 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

1. PIRKKALAN STRATEGIAN RAKENNE... 3 2. PIRKKALAN LÄHTÖKOHDAT STRATEGIASUUNNITTELULLE... 4 3. PIRKKALAN KUNNAN STRATEGIAA TUKEVAT ARVOT...

1. PIRKKALAN STRATEGIAN RAKENNE... 3 2. PIRKKALAN LÄHTÖKOHDAT STRATEGIASUUNNITTELULLE... 4 3. PIRKKALAN KUNNAN STRATEGIAA TUKEVAT ARVOT... Pirkkalan kuntastrategia vuosille 2011-2015 PIRKKALAN KUNTASTRATEGIA VUOSILLE 2011-2015 Sisältö 1. PIRKKALAN STRATEGIAN RAKENNE... 3 2. PIRKKALAN LÄHTÖKOHDAT STRATEGIASUUNNITTELULLE... 4 3. PIRKKALAN KUNNAN

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

Vaasanseudun strategia 2004 2015. Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnan hyväksymä 11.10.2004

Vaasanseudun strategia 2004 2015. Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnan hyväksymä 11.10.2004 Vaasanseudun strategia 2004 2015 Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnan hyväksymä 11.10.2004 SISÄLTÖ: 1. Strategiatyön lähtökohdat... 3 2. Strategian laadintaprosessi... 4 3. Vaasanseudun kivijalat ja

Lisätiedot

NAKKILA 2012 STRATEGIA

NAKKILA 2012 STRATEGIA NAKKILA 2012 STRATEGIA TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT VISIO 2012 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT STRATEGISET PAINOPISTEALUEET KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT STRATEGISET KUMPPANUUDET PALVELUSTRATEGIAN

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot