Kuntatyön tulevaisuus. Skenaariotyöskentely tulevaisuuden kuvan luojana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntatyön tulevaisuus. Skenaariotyöskentely tulevaisuuden kuvan luojana"

Transkriptio

1 Kuntatyön tulevaisuus Skenaariotyöskentely tulevaisuuden kuvan luojana

2 2

3 Kuntatyön tulevaisuus skenaariotyöskentely tulevaisuuden kuvan luojana Kuntapäättäjien ja kuntakonsernien johdon tulevien vuosien haaste on palvelujen turvaaminen kuntalaisille, osaavan työvoiman saatavuus ja talouden tasapainon hallinta. Julkiset palvelut ja sen myötä myös kuntatyö ovat merkittävien muutosten edessä. Suomi ja kuntatyöntekijät ikääntyvät, kuntien menot kasvavat, kilpailu työvoimasta kiristyy ja työelämään tulee uudella tavalla ajatteleva sukupolvi. Muutokset ovat yhteiskuntapoliittisia, rakenteellisia sekä toimintatapoihin ja asenteisiin liittyviä. Miten kunta-alan organisaatiot voivat tehdä pitkäjänteistä suunnittelua suurten muutosten keskellä oikeiden linjausten tekemiseksi? Tulevaisuuden ennakoinnin yksi peruslähtökohta on se, että tulevaisuus ei ole ennalta määrätty. Kuntaalan organisaatioiden tulee pyrkiä ennakoimaan muutoksia, koska ainoastaan sitä kautta on mahdollista varautua erilaisiin kehityskulkuihin. Ei siis riitä, että pyrimme vain sopeutumaan muutoksiin passiivisesti. On pyrittävä aktiivisesti muuttamaan pelikenttää oman strategisen tahtotilan suuntaan. Henkilöstöasiat nousevat kuntarakenteiden ja palvelurakenteiden muutosten myötä yhdeksi kunta-alan keskeisimmäksi strategiseksi painopisteeksi. On olemassa erilaisia strategiamenetelmiä, joiden avulla voidaan ennakoida erilaisia mahdollisia tulevaisuudentiloja ja niihin johtavia polkuja. Skenaariotyö on yksi niistä. Tämän esitteen toivotaan virittävän keskustelua kuntatyön tulevaisuudesta ja innoittavan kunta-alan organisaatioita myös oman skenaariotyön tekemiseen. Tulevaisuuden ennakointi osana strategista suunnittelua Strategia on organisaation tahdonilmaus siitä, mitä se ha luaa. Strategia sisältää aina kolme näkökulmaa. Mitä halutaan olla? Mitä on tehtävä? Mitä voidaan tehdä? Ensimmäisen näkökulma viittaa kunnan visioon eli siihen, mitä kunta haluaa olla tulevaisuudessa. Toinen kertoo sen, mitä vaatimuksia toimintaympäristö asettaa kunnan toiminnalle. Kolmas puolestaan ilmentää kunnan voimavaroja ja osaamista. Strategian avulla organisaatio voi saavuttaa asetetut tulevaisuuden tavoitteet. Yhä nopeammat ja arvaamattomammat toimintaympäristön muutokset tekevät tulevaisuudesta entistä epävarmemman. Kilpailu osaavasta työvoimasta on jo nyt koventunut. Myös kuntien työyhteisöjen johtaminen tulee kohtaamaan aivan uusia haasteita eri-ikäistymisen, kulttuuritaustojen erilaistumisen tai vaikkapa sen vuoksi, että työyhteisössä työskentelee eri työnantajien palveluksessa olevia työntekijöitä. Vaikka kuntatyön tulevaisuutta ei voida ennustaa, sitä voidaan kuitenkin pyrkiä ennakoimaan. Näin voidaan tarvittaessa muuttaa kunnan strategiaa siten, että tavoitteet on 3

4 edelleen mahdollista saavuttaa toimintaympäristön haasteista huolimatta. Ajattelumme yksi ongelma on, että näemme asiat paljolti samalla tavalla, kuin olemme tottuneet näkemään ne. Kun me kaikki näemme vielä asiat eri tavalla, meidän on vaikea ymmärtää toisiamme ja luoda yhteistä näkyä. Skenaariotyön tarkoituksena on haastaa se tapa, jolla olemme tottuneet ajattelemaan ja nähdä vanhoja asioita uudessa valossa. Skenaarioiden avulla voidaan myös testata organisaation tai sen jonkin toimialan strategian soveltuvuutta tulevaisuuden erilaisiin toimintaympäristöihin. Skenaarioiden käyttäminen strategiatyössä Strategiatyössä lähdetään monesti nykytilan kuvauksista eli siitä Mitä on? ja edetään visioon eli siihen Mitä tulisi olla? Väliin jää usein ammottava aukko eli kysymys siitä Mitä voi olla?. Skenaariotyön yksi tarkoitus on vastata tähän kysymykseen. Kun on saatu riittävästi vastauksia, voidaan löytää myös uusia näkökulmia siihen, mitä halutaan ja mitä on tehtävä. Skenaariot ovatkin yksi tapa varautua epävarmaan ja ei-ennustettavaan tulevaisuuteen. Skenaariotyö prosessina Skenaariotyöskentely etenee yleensä vaiheittain. Seuraavassa kuvatut vaiheet ovat mukana useimmissa skenaariotyöskentelyprosesseissa, vaikkakin niiden järjestys voi prosessin luonteesta riippuen vaihdella. työstetään yhdessä skenaariotarkasteluun valittavat muutosvoimat luodaan muutosvoimille erilaisia tulevaisuudessa mahdollisesti toteutuvia vaihtoehtoja pyritään luomaan sisäisesti loogiset ja keskenään erilaiset skenaariot tiivistetään skenaarioiden peruspiirteet luodaan eri skenaarioille maamerkkejä eli kerrotaan, mitä pitää tapahtua, jotta skenaario toteutuisi mietitään, mitkä ovat suurimmat haasteet eri skenaarioissa kirjoitetaan tarinat, joissa kuvataan tavallisten ihmisten elämää kussakin skenaariossa. Mitä on? Mitä voi olla? Mitä tulisi olla? Kuva: Mitä voi olla? 4

5 Skenaariotyöskentely on ryhmätyöskentelyä. Usein skenaariotyön ohjaajina ja tukena käytetään kokeneita asiantuntijoita. Esimerkki kuntatyöskenaarioista Suomen Kuntaliiton, KT Kuntatyönantajien, Kevan asiantuntijat laativat neljä skenaariota, joita voidaan käyttää apuna omaa skenaariotyötä tehtäessä. Skenaariotyön avulla kuntatyöhön haluttiin saada uutta näkökulmaa ja tuoreita ajatuksia. Prosessin alussa valittiin suurimmat kuntatyöhön vaikuttavat muutosvoimat. Tässä esimerkkinä tehdyssä skenaariotyössä merkittävinä pidettiin seuraavia kymmentä muutosvoimaa: 1 Palvelurakenteen muutos 2 Kansallinen poliittinen päätöksenteko 3 EU:n kehitys 4 Globalisaatio 5 Teknologian kehitys 6 Talous 7 Työvoiman tarjonta 8 Työmarkkinakentän muutokset 9 Työelämän muutokset 10 Väestön hyvinvointi Avoin maailma Omassa onnessa Isommassa kädessä Yksityinen palvelutuotanto Syrjässä Eri veneissä Kunnallinen palvelutuotanto Sulkeutunut maailma Kuva: Skenaarioiden jäsentyminen ja nimet 5

6 Syrjässä Eu eriytyy muusta maailmasta Työelämässä ei ole vetoa eikä pitoa Kitumisen ja eriytymisen tie Julkiset palvelut ovat reaktiivisia Kuntien henkilöstö vähenee voimakkaasti Omassa onnessa Markkinavoimat jylläävät Erilaisuuden ja eriarvoisuuden lisääntyminen on hyväksyttyä Työntekijä luo oman menestyksensä ehdot Suuret kansainväliset yritykset tuottavat suuren osan palveluista Kuntien henkilöstö puolittuu nykyisestä Isommassa kädessä Vahva ja vaikuttava julkinen valta Kollektiivinen vastuu ja pienet hyvinvointierot Ihmisen huomioonottava työelämä Kunnat tuottavat pääosan palveluista Kuntien henkilöstö kasvaa voimakkaasti Eri veneissä Polarisoituminen Epävarmuuden ja äkillisen romahduksen vaara Asenteiden kiristyminen Julkiset palvelut ja niiden tuotantorakenteet ovat joustamattomia Kuntien henkilöstö pysyy ennallaan Kuva: Skenaarioiden tiiviit luonnehdinnat Jotta voitiin luoda erilaisia tulevaisuuden kuvia, mietittiin millaisia erilaisia kehityssuuntia nämä muutosvoimat voivat saada. Näin luotiin tulevaisuustaulukko, jossa oli neljä saraketta (skenaariot) ja kymmenen riviä (muutosvoimien eri kehitysmahdollisuudet). Tämä vaihe pakotti osallistujat ajattelemaan muitakin kuin vain omasta mielestään todennäköisintä kehityssuuntaa. Tulevaisuustaulukon luomisen jälkeen ryhdyttiin tarkastelemaan, mitkä muutosvoimien kehitysvaihtoehdoista sopisivat samaan skenaarioon eli voisivat tapahtua yhtäaikaisesti. Tämän jälkeen valittiin kaksi merkittävintä ulottuvuutta, joiden avulla skenaariota jäsennettiin ja tarkennettiin. Ne olivat esimerkkiprosessissa palvelutuotannon järjestäytyminen ja globalisaation kehitys. Tämän jäsennyksen avulla tarkennettiin skenaarioiden sisäistä johdonmukaisuutta ja niiden välistä erilaisuutta. Tärkeä vaihe oli myös nimien antaminen skenaarioille ja sellaisen kuvan valitseminen, joka viestii jotain olennaista skenaariosta. Yllä olevassa kuvassa esitetään prosessin aikana syntyneiden skenaarioiden olennaiset ominaispiirteet. 6

7 Skenaariot pyrittiin saamaan mahdollisimman erilaisiksi. Niitä ei myöskään asetettu paremmuus- tai todennäköisyysjärjestykseen. On erittäin todennäköistä, että mikään laadituista skenaarioista ei toteudu. Mahdollista kuitenkin on, että tulevaisuus muodostuu eri skenaarioihin sisältyvistä tapahtumista. Mahdollisten tulevaisuuksien välisiä eroja kuvastaa esimerkiksi kuntatyöntekijöiden määrä eri skenaarioissa. Skenaariota voidaan käyttää hyväksi myös niin, että esitetään samat kysymykset kaikissa skenaarioissa. Vastaukset riippuvat erittäin suuresti siitä, minkä skenaarion maailmassa vastaus annetaan. Kuntatyöskenaariossa esitettiin seuraavat kysymykset: Mitä tehtäviä kunnat hoitavat? Mikä on kunnan rooli suomalaisessa yhteiskunnassa? Keitä kuntatyöntekijät ovat? Ketkä hakeutuvat kunta-alan palvelukseen? Mistä koostuu kunta-alan työnantajakuva? Millaista on työhyvinvointi kuntatyössä? Miten kuntatyö on muuttunut aiempiin vuosiin verrattuna? Lopuksi On hyvä muistaa, että skenaariotyöskentely on parhaimmillaan prosessi. Kertaluonteisenakin se avaa organisaatiolle uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja toiminnan suunnitteluun. Nopeasti muuttuvassa maailmassa kunnan vaikutusvallan ulkopuolella olevat asiat muuttuvat. Tästä syystä skenaarioprosessi olisikin hyvä toistaa toimintaympäristön muuttuessa, jotta organisaation strategia voidaan tarvittaessa uudistaa. Skenaarioprosessin loppuvaiheessa laadittiin uskottava tulevaisuudenkuva. Sillä tarkoitetaan sellaisen tulevaisuudenkuvan hahmottamista, johon tällä hetkellä uskotaan. Tämä julkilausuttu tulevaisuudenkuva auttaa navigoimaan epävarmassa tulevaisuudessa. Jos ja kun tulevaisuus ei kehity tämän kuvan mukaisesti, sitä voidaan muuttaa vastaamaan paremmin tulevaa kehitystä. Näin voidaan tarkastella sitä, mitkä strategiset linjaukset ovat edelleen toimivia ja mitä pitää muuttaa. 7

8 Helsinki 2013

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Uudistuva kunta Uusi Kunta 2017 3 Kuntaliitto Kuntatyö ja tuottavuus Sisällysluettelo Lukijalle...

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaajaksi

Tulevaisuuden osaajaksi VISIO Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa Manka & Marjut Mäenpää Tulevaisuuden osaajaksi 1 Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa

Lisätiedot

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi Tarja Meristö, Riitta Molarius, Sami Leppimäki, Jukka Laitinen, Hanna Tuohimaa JULKAISIJA: Corporate Foresight

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Kuntien johtoryhmätyön nykytila ja tulevaisuuden haasteet

Kuntien johtoryhmätyön nykytila ja tulevaisuuden haasteet Kuntien johtoryhmätyön nykytila ja tulevaisuuden haasteet Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Kunnallispolitiikan pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2008 Annika Peltomaa TAMPEREEN YLIOPISTO Yhdyskuntatieteiden

Lisätiedot

Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt

Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Osaamista ennakoimaan! KT Kuntatyönantajat HELSINKI 2014 Julkaisun ovat toimittaneet Sirpa Sivonen ja Laura Pouru Suomen Kuntaliitto 1.painos

Lisätiedot

KONSERNIJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

KONSERNIJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Kirsi Koski KONSERNIJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Case Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 12/2010 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja A

Lisätiedot

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Rakennamme yhdessä Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Tekijä Riitta Sinkkilä, FCG Efeko Oy Taitto Pramedia Oy Piirrokset Leena Itkonen 1. Painos, 2008 ISBN 978-952-213-362-5

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Anna Toiva, KTM AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Millainen Suomi on vuosina 2015 2020 ja mitä merkitystä sillä on autojen jälkimarkkinointitoiminnalle Suomessa? SATL:n raportti

Lisätiedot

Ennakointiselvitys yksityisen sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaamis- ja johtamishaasteista

Ennakointiselvitys yksityisen sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaamis- ja johtamishaasteista Ennakointiselvitys yksityisen sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaamis- ja johtamishaasteista ENNAKOINTISELVITYS YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN OSAAMIS- JA JOHTAMISHAASTEISTA

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (19) FSHKY Strategia 2015-2020 Sisältö Taustaa... 2 Strategiaprosessin vaiheet... 3 Strategiatyön analyysiosa ja tietojen yhteensovittaminen...

Lisätiedot

Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua

Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua 31 Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua Erilaisten tulevaisuustavoitteiden vaikutus taloudelliseen menestymiseen ja rakenteelliseen kehitykseen Essi Mäkijärvi 31 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin 29.12.2000 Matti Vuori Jouni Kivistö-Rahnasto AUTOMAATIO Sisällysluettelo 1 Työkalupakin

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A147 2004 1 2 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas

Lisätiedot

PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ

PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Yhdyskuntatieteiden laitos PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ Kunnallispolitiikka Pro gradu -tutkielma Kesäkuu 2007 Ohjaaja: Arto Haveri Noora Lindfors TAMPEREEN YLIOPISTO Yhdyskuntatieteiden

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Oppimisen tulevaisuus 2030. Hannu Linturi, Tommi Laitio, Anita Rubin, Olli Sirén, Jenni Linturi

Oppimisen tulevaisuus 2030. Hannu Linturi, Tommi Laitio, Anita Rubin, Olli Sirén, Jenni Linturi Oppimisen tulevaisuus 2030 Hannu Linturi, Tommi Laitio, Anita Rubin, Olli Sirén, Jenni Linturi Otavan Opiston Osuuskunta, Demos Helsinki, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus 200 3. Sisällysluettelo.

Lisätiedot

AIKA NÄYTTÄÄ. Henkilöstöjohtamisen ja henkilöstöjohdon kehityshaasteita kunta-alalla. Kuntakehittäjän puheenvuoro

AIKA NÄYTTÄÄ. Henkilöstöjohtamisen ja henkilöstöjohdon kehityshaasteita kunta-alalla. Kuntakehittäjän puheenvuoro AIKA NÄYTTÄÄ Henkilöstöjohtamisen ja henkilöstöjohdon kehityshaasteita kunta-alalla Kuntakehittäjän puheenvuoro Jari Salomaa Pro HR Group 2009 Sisältö ESIPUHE...3 TELAKALLA TAAS: TEOKSEN TAUSTA JA IDEA...4

Lisätiedot

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Varhaiskasvatuksen koulutus Pro gradu -tutkielma Laura Pisto Kesäkuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

ENNAKOIVA HENKILÖSTÖSUUNNITTELU ONNISTUNEEN REKRYTOINNIN TUKENA KUNTA ALALLA CASE PORIN KAUPUNKI

ENNAKOIVA HENKILÖSTÖSUUNNITTELU ONNISTUNEEN REKRYTOINNIN TUKENA KUNTA ALALLA CASE PORIN KAUPUNKI ENNAKOIVA HENKILÖSTÖSUUNNITTELU ONNISTUNEEN REKRYTOINNIN TUKENA KUNTA ALALLA CASE PORIN KAUPUNKI KATRI EERIKÄINEN Tampereen yliopisto Porin yksikkö Sosiaalipolitiikan pro gradu tutkielma Huhtikuu 2009

Lisätiedot

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Hannele Rapatti Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu MITEN

Lisätiedot

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta?

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? Suunta 2009 tutkimus Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? uunta Sisältö MPS tutkimuksen toteuttaja Johtajuustutkimus MPS:ssä Suunta 2009 tutkimuksen taustaa ja vastaajaprofiili Suunta 2009 Seuraa

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaminen uuden edessä

Henkilöstöjohtaminen uuden edessä RIITTA VIITALA MARIA JÄRLSTRÖM (Toim.) Henkilöstöjohtaminen uuden edessä Henkilöstöbarometrin nostamat kehityshaasteet VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA TUTKIMUKSIA 302 LIIKETALOUSTIEDE 107 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT

Lisätiedot

Tulevaisuusasiakirja. Kahdeksan megatrendiä ja Tehy

Tulevaisuusasiakirja. Kahdeksan megatrendiä ja Tehy Tulevaisuusasiakirja Kahdeksan megatrendiä ja Tehy Tehyn VIII liittokokous 3. 6.6.2013 1 Sisällys TEHYN TULEVAISUUS TEHDÄÄN NYT 3 SAATTEEKSI 4 KESKEISET KÄSITTEET 5 Systemaattinen ennakointi ja tulevaisuuksien

Lisätiedot