Uudenmaan liiton julkaisuja B Uudenmaan liitto. Uudenmaan hyvinvointistrategia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudenmaan liiton julkaisuja B 39-2008. Uudenmaan liitto. Uudenmaan hyvinvointistrategia"

Transkriptio

1 Uudenmaan liiton julkaisuja B Uudenmaan liitto Uudenmaan hyvinvointistrategia

2

3 Uudenmaan liiton julkaisuja B Uudenmaan hyvinvointistrategia Uudenmaan liitto 2008 Uudenmaan hyvinvointistrategia :

4 Uudenmaan liiton julkaisuja B ISBN ISSN (sid.) ISBN ISSN (PDF) Ulkoasu: BNL Euro RSCG Kuvat: Tuula Palaste-Eerola Kannen piirros: Arja-Leena Berg Taitto: Anni Levonen Painotalo Kyriiri Helsinki kpl Uudenmaan liitto Nylands förbund Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Alexandersgatan 48 A Helsingfors puh. tfn +358 (0) fax +358 (0) : Uudenmaan hyvinvointistrategia

5 Esipuhe Suomalaisten hyvinvointi tehdään kunnissa. Kuntien järjestämisvastuulla ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, hyvinvoinnin toimiala suppeasti tarkasteltuna. Koulutuksen, sivistyksen, liikunnan ja asumisen lukeminen hyvinvointipolitiikkaan ei muuta tätä arviota: kunnat vastaavat myös näillä aloilla suuresta osasta palvelutarjontaa. Eikä hyvinvointipolitiikan käsitteen laajakaan tulkinta muuta kokonaiskuvaa, jossa kunnat vastaavat hyvinvoinnista. Maakunnan liitto on osa kunta-alaa ja sen vuoksi hyvinvointipolitiikka on tärkeä osa sen toimintaa. On kuitenkin selvää, että maakunnan liittojen ja muun kuntaalan on osattava jakaa tehtävät ja työt: kuntien ja hyvinvoinnista vastaavien kuntayhtymien on huolehdittava palveluiden järjestämisestä. Maakuntien tehtäviin kuuluu hyvinvointipolitiikan strategian luominen ja oman maakunnan eri osien näkemysten yhteensovittaminen. Uudenmaan liitto on ottanut hyvinvoinnin visionsa perustaksi: Uusimaa on hyvinvoivien ihmisten kansainvälisesti kilpailukykyinen alue. Visionsa toteuttamiseksi ja tehdäkseen oman osansa hyvinvointivaltion kehittäjänä Uudenmaan liitto on valmistellut hyvinvointistrategian. Strategia liittyy maakuntasuunnitelmaan ja maakuntaohjelmaan ja tämän toteuttamissuunnitelmaan, eli liiton lakisääteisten perustehtävien toimeenpanoon. Hyvinvointistrategian tavoitetiloissa lähdetään ihmisten elinkaaresta. Strategia alkaa lasten ja nuorten hyvinvoinnilla, jatkuu työelämän hyvinvointiin ja tästä hyvään ikääntymiseen. Strategia kuvaa hyvinvoinnin tekijät: sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutuksen ja osaamisen, asumisen ja ympäristön, sekä kulttuurin ja vapaa-ajan. Lisäksi strategia kiinnittää huomiota myös hyvinvoinnin tuottamiseen: uusmaalaisten hyvinvointi edellyttää yritysten ja järjestöjen panoksen hyödyntämistä, palveluosaamista ja teknologiaa. Koska hyvinvointipalveluiden kysyntä on periaatteessa rajatonta, ei kysynnän kasvuun voida vastata vain voimavaroja kasvattamalla. Hyvinvointistrategiaan on liitetty myös tavoitteiden seuranta. Tämän turvaamiseksi maakunnan liitto panostaa vastaisuudessakin hyvinvointialan osaamiseen jäsenkuntiensa toimintaa täydentäen. Uudenmaan liitto pitää sille kuuluvan paikan suomalaisen hyvinvointivaltion tekijänä. Ossi Savolainen maakuntajohtaja Uudenmaan hyvinvointistrategia : 3

6 4 : Uudenmaan hyvinvointistrategia

7 Uudenmaan liitto Nylands förbund Kuvailulehti Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Alexandersgatan 48 A Helsingfors puh. tfn +385 (0) fax +358 (0) Tekijä(t) Uudenmaan liitto Nimeke Uudenmaan hyvinvointistrategia Sarjan nimeke Uudenmaan liiton julkaisuja B Sarjanumero Sivuja ISBN Kieli, koko teos Tiivistelmä Uudenmaan liiton hyvinvointistrategiatyö perustuu maakuntahallituksen hyväksymään maakuntaohjelmaan ja toteuttamissuunnitelmaan, johon sisältyy velvoite tehdä strategia vuonna Hyvinvointistrategiaprosessissa määriteltiin tavoitteet Uudenmaan ja uusmaalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja valittiin toimenpiteet niiden toteuttamiseksi. Raportin laatija Julkaisuaika Liitteitä (sid.), (PDF) suomi ISSN Yhteenveto ruotsi Hyvinvointi koostuu ihmisen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä sektorirajat ylittävästä yhteisestä vastuusta hyvästä elämästä. Hyvinvoiva ihminen tuntee itsensä terveeksi sekä asuin- ja toimintapiirinsä turvalliseksi ja viihtyisäksi. Uudenmaan hyvinvointistrategiassa keskeistä on nähdä hyvinvointia tuottava ja lisäävä toiminta valtio- ja aluehallinnon, aluekeskusten, seutukuntien, kuntien, kuntayhtymien, elinkeinoelämän, opetuksen ja tutkimuksen sekä kolmannen sektorin yhteistyönä. Hyvinvointistrategian 16-henkisen ohjausryhmän valinnassa otettiin huomioon tämä laaja-alaisuus. Kokouksissa kuultiin hyvinvoinnin asiantuntijoita eri elämän alueilta. Työtä varten palkattiin konsultti ja työryhmän sihteerinä toimi Juhani Joutsenlahti. Uudenmaan hyvinvointistrategian tavoitteina on lisätä asukkaiden osallistamista ja osallistumista kulttuuri ja liikuntaharrastuksiin varmistaa hyvinvointipalveluiden saatavuus molemmilla kotimaisilla kielillä tukea osaamista ja yrittäjyyttä huomioida alueelliset hyvinvointitarpeet vahvistaa hyvinvointinäkökulmaa kaikessa maakunnan kehittämistoiminnassa Strategian tavoitteet pyritään saavuttamaan ennalta ehkäisten, henkilöstön riittävyys ja osaaminen varmistaen, asukkaiden toimintakyvystä huolehtien, palveluja kohdentaen, koulutyön edellytyksiä parantaen, asumisen tasoon panostaen, kulttuuri ja vapaa-ajan palveluista huolehtien, teknologiaa hyödyntäen sekä yrittäjyyden ja järjestöjen edellytyksiä kehittäen. Hyvinvointistrategian selvitysmuistiossa kuvataan yksityiskohtaisemmin tavoitteet, tavoitetilat ja toimintalinjaukset tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategian toteuttaminen sekä toteutumisen arviointi ja seuranta tapahtuvat pääasiassa toteuttamissuunnitelmaan liittyen. Taru Syrjänen Avainsanat (asiasanat) yhteistyö, asiakaslähtöisyys, terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy Huomautuksia Julkaisusta on myös verkkoversio kotisivuillamme Uudenmaan hyvinvointistrategia : 5

8 Uudenmaan liitto Nylands förbund Presentationsblad Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Alexandersgatan 48 A Helsingfors puh. tfn +385 (0) fax +358 (0) Författare Nylands förbund Publikation Uudenmaan hyvinvointistrategia (Nylands välfärdsstrategi) Seriens namn Nylands förbunds publikationer B Seriens nummer Sidor 46 2 ISBN (inb.), (PDF) Språk finska Utgivningsdatum svenska Sammanfattning Nylands förbunds välfärdsstrategiarbete grundar sig på de av landskapsstyrelsen godkända landskapsprogrammet och genomförandeplanen, i vilken ingår en förpliktelse att under år 2007 uppgöra en strategi. I välfärdsstrategiprocessen definierades målen för att öka Nylands och nylänningarnas välfärd och åtgärderna för förverkligandet av målen valdes. Bilagor ISSN Sammandrag Välfärd består av människans fysiska, psykiska och sociala välmående samt av ett sektoröverskridande gemensamt ansvar för ett gott liv. En välmående människa känner sig frisk och upplever sin boende- och verksamhetsomgivning trygg och trivsam. I välfärdsstrategin för Nyland är det centrala att verksamheten som producerar och ökar välfärd ses som ett samarbete mellan stats- och regionförvaltning, regionscentra, de ekonomiska regionerna, kommunerna, samkommunerna, näringslivet, utbildning och forskning samt tredje sektorn. Vid valet av styrgruppen för välfärdsstrategin, vilken består av sexton personer, tog man i beaktande denna bredd. På möten hördes välfärds experter från olika områden. För arbetet hyrdes en konsult och som arbetsgruppens sekreterare fungerade Juhani Joutsenlahti. Målen för Nylands välfärdsstrategi är att: öka invånarnas integration och deltagande i kultur och idrottshobbyer säkerställa att välfärdstjänster finns att tillgå på båda inhemska språken stöda kompetens och företagande uppmärksamma regionala välfärdsbehov förstärka välfärdsperspektivet i all utvecklingsverksamhet för landskapet Man strävar till att nå målen i strategin genom förebyggande verksamhet, tryggande av en tillräckligt stor personal och dess kompetens, sörjande för invånarnas handlingsförmåga, riktande av servicen, förbättrande av skolverksamhetens förutsättningar, satsande på boendenivån, sörjande för kultur och fritidstjänster, utnyttjande av teknologi samt utvecklande av förutsättningarna för företagande och organisationer. I utredningspromemorian för välfärdsstrategin förklaras mera detaljerat målsättningarna, måltillstånd och verksamhetsprogram för uppnåendet av måltillståndet. Förverkligandet av strategin samt utvärdering och uppföljning sker huvudsakligen i anknytning till genomförandeplanen. Rapporten är utarbetad av Taru Syrjänen Nyckelord (ämnesord) samarbete, kundorientering, främjande av hälsa, förebyggande av sjukdomar Övriga uppgifter Publikationen finns även på vår webbplats: 6 : Uudenmaan hyvinvointistrategia

9 Sisältö Uudenmaan hyvinvointistrategia 9 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 9 2. Työelämän hyvinvointi 3. Ikääntyneiden hyvinvointi 4. Sosiaali- ja terveydenhuolto hyvinvoinnin lisääjänä 2 5. Koulutus ja osaaminen hyvinvoinnin lisääjänä 3 6. Asuin- ja toimintaympäristö hyvinvoinnin lisääjinä 4 7. Kulttuuri ja vapaa-aika hyvinvoinnin lisääjinä 4 8. Teknologia ja yrittäjyys sekä järjestöt hyvinvoinnin lisääjinä Hyvinvointistrategian mukaisen toiminnan käytännön 6 toteuttaminen ja resursointi 10. Hyvinvointistrategian toteutumisen seuranta ja arviointi 6 LIITE 1 Uudenmaan hyvinvointistrategiaan liittyvä selvitysmuistio 17 LIITE 2 Uudenmaan hyvinvointistrategian ohjausryhmä 46 Uudenmaan hyvinvointistrategia : 7

10 8 : Uudenmaan hyvinvointistrategia

11 Uudenmaan hyvinvointistrategia Uusimaa on hyvinvoivien ihmisten kansainvälisesti kilpailukykyinen metropolialue. Uudenmaan visio Uudenmaan hyvinvointistrategian tehtävänä on ohjata Uudenmaan liiton toimintaa alueen hyvinvoinnin edistämiseksi. Strategia on valtakunnallisten hyvinvointia koskevien kehittämisohjelmien linjausten mukainen ja noudattaa hallituksen politiikkaohjelmia. Hyvinvointistrategian toivotaan ohjaavan kuntien toimintaa, sovittujen linjausten mukaisesti, asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Uudenmaan hyvinvointistrategian tavoitteina on lisätä asukkaiden osallistamista ja osallistumista kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin varmistaa hyvinvointipalveluiden saatavuus molemmilla kotimaisilla kielillä, tukea osaamista ja yrittäjyyttä, huomioida alueelliset hyvinvointitarpeet sekä vahvistaa hyvinvointinäkökulmaa kaikessa maakunnan kehittämistoiminnassa. Tavoitetilat Uusmaalaiset lapset ja nuoret ovat terveitä ja hyvinvoivia sekä kokevat elämänsä turvalliseksi. Uudenmaan hyvinvoivat työntekijät käyttävät osaamistaan ammattitaitoisesti työpaikoillaan. Uusmaalaiset ikääntyvät yksilöllisesti säilyttäen toimintakykynsä mahdollisimman pitkään. Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja on tarpeen mukaisesti ja ne on tuotettu sektorirajat ylittäen sekä asiakaslähtöisesti, teknologiaa vastuullisesti hyödyntäen. Uudellamaalla asutaan kohtuullisin kustannuksin viihtyisästi palveluiden tuntumassa. Uusimaa tarjoaa monipuolisesti virikkeellisiä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Uudenmaan yritysten ja järjestöjen tuottamat palvelut vahvistavat alueen palvelurakennetta teknologiaa hyödyntäen. Uusimaa on alueen hyvien työmahdollisuuksien johdosta etenkin lapsiperheitä suosiva. Hyvinvoivat lapset ja nuoret ovat ikääntyvän Uudenmaan paras vanhuuden turva. Lasten ja nuorten tukeminen on alueemme tulevaisuuden rakentamista. Lisäämällä osallisuutta ja ehkäisemällä syrjäytymistä, turvaamme vastuuntuntoisen ja yhteistyökykyisen jälkikasvun siirtymisen työelämään yhteiskuntamme rakentajiksi. 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tavoitetila: Uusmaalaiset lapset ja nuoret ovat terveitä ja hyvinvoivia sekä kokevat elämänsä turvalliseksi. Strategiset hyvinvointilinjaukset tavoitetilan saavuttamiseksi: Kehitetään neuvolan valmiuksia tukea vanhemmuutta. Kehitetään neuvolatyön ja perhekeskusten mahdollisuuksia tukea vanhemmuutta lapsikeskeisen ilmapiirin luomisessa. Lisätään ehkäisevän ja varhaisen tuen näkökulmasta toteutettavan perhetyön osuutta neuvolatyössä sekä perhetyöntekijöiden määrää. Muodostetaan moniammatillisia verkostoja neuvolatyön tueksi. Huolehditaan tarvittavasta lisäkoulutuksesta. Uusmaalaiset hyödyntävät alueen joustavia ja monipuolisia koulutusmahdollisuuksia. Uudenmaan hyvinvointistrategia : 9

12 Vähennetään korjaavien erityispalveluiden tarvetta lisäämällä ehkäisevää työtä. Kehitetään hallinnonalojen ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä tunnistamaan ja ennakoimaan tekijöitä ja mekanismeja, jotka tuottavat lapsille ja nuorille ongelmia ja riskejä. Vahvistetaan varhaisen puuttumisen ja ennalta ehkäisyn näkökulmaa, jotta sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset kyettäisiin entistä paremmin ennakoimaan ja ottamaan huomioon kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa. Lisätään varhaiskasvatuksen resursseja toteuttaa hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutta. Tuetaan varhaiskasvatustyötä riittävällä henkilöstömitoituksella. Luodaan varhaiskasvatusta tuottaville tahoille laaja yhteistyöverkosto toteuttamaan ennaltaehkäisevää arviointia sekä huolehditaan moniammatillisten ja ehyiden palveluketjujen toimivuudesta. Kehitetään varhaiskasvatuksen terveyttä edistävää toimintaa. Kehitetään yhteistyötä kodin ja hoitopaikan välillä. Hyödynnetään mediaa lasten ja nuorten edun mukaisesti. Hyödynnetään median kanavia terveellisten elämäntapoihin liittyvän tiedon välittäjinä. Lisätään lasten ja nuorten medialukutaitoa. Edistetään ja pidennetään lapsuutta eliminoimalla lapsille ja nuorille haitallinen materiaali ja tarjoamalla ikäkausittain sopivia ohjelmia. Vastuutetaan aikuiset lasten ja nuorten media-yhteyksien käyttämisestä. Kannustetaan yrityksiä kehittämään ja toteuttamaan lapsi- ja nuorisovastuullista mainontaa ja markkinointia. Edistetään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. Edistetään lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua erilaisiin liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin. Korostetaan liikuntakasvatuksen terveyteen, sosiaaliseen kasvuun ja suvaitsevuuteen liittyviä positiivisia vaikutuksia. Hyödynnetään kulttuuri- ja liikuntajärjestöjen osaamista lasten ja nuorten elämän eri vaiheissa. Ohjataan nuoria omista edellytyksistä lähtevien hyvien harrastusten pariin. 10 : Uudenmaan hyvinvointistrategia

13 Laajennetaan vastuu lasten ja nuorten hyvinvoinnista yli hallintorajojen. Tuetaan moniammatillisia sekä hallinnon ja järjestöjen yms. toimijoiden yhteistyöverkostoja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointinäkökulman laajentamiseksi ja päätösten vaikutusten arvioinnin kehittämiseksi. Kehitetään lapsiköyhyyden seurannan tietopohjaa, paikannetaan huono-osaisten ryhmät sekä vaikutetaan köyhyyden lievittämiseen. Uudistetaan tietojen vaihtoa ohjaavia säädöksiä. Huolehditaan maahanmuuttajaperheiden riittävästä kotoutumisen tuesta. Huolehditaan tulkkipalveluiden saatavuudesta ja Suomen kielen koulutuksesta. Hyödynnetään moniammatillisuutta perheiden tukemisessa. Lisätään yhteistyötä maahanmuuttajia tukevien yhdistyksien ja järjestöjen kanssa, maahanmuuttajien yhteiskuntaan integroitumisen ja monikulttuurisuuden edistämiseksi. 2. Työelämän hyvinvointi Työ muodostaa merkittävän osan ihmisten elämästä ja sillä on useita hyvinvointia lisääviä tehtäviä. Uudenmaan alueen työvoiman työssä jaksaminen edellyttää ammattitaitoista johtamista ja työyhteisöjen uudistamista. Ammattitaitoisen työvoiman riittävyys on yksi alueemme tulevaisuuden haasteista. Työelämän hyvinvoinnin tavoitetila: Uudenmaan hyvinvoivat työntekijät käyttävät osaamistaan ammattitaitoisesti työpaikoillaan. Strategiset hyvinvointilinjaukset tavoitetilan saavuttamiseksi: Tunnistetaan työntekijöiden yksilölliset voimavarat eri elämänvaiheissa. Kehitetään menetelmiä tunnistaa työntekijöiden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia voimavaroja. Edistetään mahdollisuutta sovittaa yhteen eri elämänvaiheessa olevien, eri ikäisten työntekijöiden erilaiset tarpeet sekä työelämän vaatimukset. Parannetaan työelämän laatua teknologiaa hyödyntämällä. Tuetaan teknologian sovelluksien hyödyntämistä työn sujuvuuden varmistajana ja prosessien tehostajina. Haetaan teknologiasta sovelluksia työturvallisuuden lisäämiseksi. Edistetään työntekijöiden työkykyä. Tiedostetaan työyhteisön, työkyvyn ja tuottavuuden yhteys. Edistetään vakinaisten työsuhteiden lisäämistä ja työmarkkinoiden toimivuutta. Huolehditaan työntekijöiden tarpeellisesta lisäkoulutuksesta. Tuetaan innovatiivisuutta muutosjohtamista hyödyntäen. Kehitetään työterveyshuollon ehkäiseviä toimia. Edistetään työntekijöiden mahdollisuutta liikunnan harrastamiseen sekä varmistetaan mahdollisuus terveelliseen työaikaiseen ruokailuun. Käytetään palkitsemismenetelmiä. Lisätään kulttuuri- ja liikuntasetelin käyttömahdollisuuksia. Huolehditaan työvoiman saatavuudesta. Edistetään työelämän ulkopuolella olevien kansalaisten työmarkkinoille pääsyä. Hyödynnetään maahanmuuttajien osaamista ja ammattitaitoa. 3. Ikääntyneiden hyvinvointi Uudenmaan ikääntyneille asukkaille on tunnusomaista aikaisempia sukupolvia parempi terveydentila, itsellisyys, osallistuminen ja vakaampi taloudellinen tilanne. Ikääntyneiden kotona asuminen mahdollisimman pitkään edellyttää toimintakykyä ylläpitäviä toimia ja tukimuotoja. Yksilöllinen ikääntyminen edellyttää valinnan mahdollisuuksia palveluiden suhteen. Uudenmaan hyvinvointistrategia : 11

14 Ikääntyneiden hyvinvoinnin tavoitetila: Uusmaalaiset ikääntyvät yksilöllisesti säilyttäen toimintakykynsä mahdollisimman pitkään. Strategiset hyvinvointilinjaukset tavoitetilan saavuttamiseksi: Edistetään ikääntyneiden toimintakykyä. Kannustetaan ikääntyneitä hyödyntämään voimavarojaan ja osaamistaan yhteisöllisyyden luomiseksi ja sitä tukevan toiminnan järjestämiseksi. Luodaan edellytyksiä sosiaaliselle kanssakäymiselle, liikunnan harrastamiselle, vaikuttamiselle ja itsensä kehittämiselle. Huolehditaan kodin ja lähiympäristön esteettömyyden kehittämisestä. Parannetaan yksilöllisen ja turvallisen ikääntymisen edellytyksiä. Lisätään palveluja kotona asumisen tukemiseksi. Lisätään ikääntyneiden mahdollisuuksia osallistua palveluiden ja tuotteiden kehittämisprosesseihin. Arvioidaan teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksia asiakaskohtaisesti. Kehitetään palveluohjausta varmistamaan tuotettujen palveluiden saatavuus. 4. Sosiaali- ja terveydenhuolto hyvinvoinnin lisääjinä Uudenmaan alueella tuotetaan asukkaille tasokkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä vaativaa lääketieteellistä osaamista. Väestön ikääntyminen ja väestömäärän kasvu edellyttävät asiakaslähtöisyyden ja tehokkuuden lisäämistä. Lisäämällä terveyttä edistäviä palveluja sekä tehostamalla terveyshaittoja ehkäisevää toimintaa vähennetään hoidon kustannusten kasvupaineita ja varmistetaan siten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottaminen nykyistä suuremmilla väestöpohjilla seutukunnittain. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tavoitetila: Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja on tarpeen mukaisesti ja ne on tuotettu sektorirajat ylittäen sekä asiakaslähtöisesti, teknologiaa vastuullisesti hyödyntäen. Strategiset hyvinvointilinjaukset tavoitetilan saavuttamiseksi: Parannetaan palveluiden asiakaslähtöisyyttä. Luodaan alueelle yhteinen hyvinvointifoorumi palveluhankkeiden ja -ohjelmien arvioimiseksi sekä asiakaslähtöisten ja tarvepohjaisten palvelukonseptien luomiseksi. Lisätään menetelmiä itsehoidon tukemiseksi ja yksilövastuun lisäämiseksi sekä kehitetään potilasohjausta ja henkilökunnan palkka- ja työskentelymallia asiakaslähtöisemmäksi. Laajennetaan sähköisen asioinnin mahdollisuuksia. Huolehditaan palveluiden saatavuudesta omalla äidinkielellä. Tuotetaan tarvepohjaisia palveluja. Kehitetään terveys- ja hyvinvointiseurannan tietopohjaa ja huolehditaan tulosten hyödyntämisestä palvelutuotannossa. Edistetään perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon yhteistyön tiivistämistä ja palvelutarpeen arviointia. Edistetään eri palveluntuottajien yhteistyötä palvelutuotannossa. Lisätään palveluiden ehkäiseviä toimia. Vahvistetaan ehkäisevää toimintaotetta perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon palveluketjussa. Lisätään sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän sekä muiden hallinnon alojen yhteistyötä terveyttä ja hyvinvointia edistävien olosuhteiden luomiseksi sosioekonomisia terveys- ja hyvinvointieroja kaventavalla tavalla. Edistetään vaikuttavan palvelujärjestelmän kehittymistä. Organisoidaan palvelut ehyeksi 12 : Uudenmaan hyvinvointistrategia

15 palvelukokonaisuudeksi. Edistetään palveluiden asiakaslähtöisyyttä. Edistetään yhtenäisen tietojärjestelmän kehittämistä ja leviämistä. Lisätään palveluprosessien läpinäkyvyyttä ja käytetään arviointia kehittämisen välineenä. Kehitetään sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän sekä järjestöjen ja yksityisien yrityksien yhteistyötä monipuolisten palvelukokonaisuuksien synnyttämiseksi. 5. Koulutus ja osaaminen hyvinvoinnin lisääjinä Uudenmaan väestöstä suuri osa on korkeasti koulutettua. Alueella on runsas valikoima laadukkaita oppilaitoksia, jotka ovat suosittuja sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Koulutuksen ja osaamisen merkitys ihmisten elämänkulun rakentajana on kiistaton. Koulutus luo hyvinvointia ja lisäarvoa sekä yksilöille että yhteiskunnalle. Koulutuksen ja osaamisen tuoman hyvinvoinnin tavoitetila: Uusmaalaiset hyödyntävät alueen joustavia ja monipuolisia koulutusmahdollisuuksia. Strategiset hyvinvointilinjaukset tavoitetilan saavuttamiseksi: Suunnataan lisäresursseja koulutyön tukemiseen. Kehitetään koulun toimintaa kokonaisuudessaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Painotetaan koulun merkitystä elämänhallinnan, kansalaistaitojen ja yhteisöllisyyden vahvistajana. Huolehditaan perusopetuksen riittävästä lisätuesta sitä tarvitseville. Vahvistetaan perusopetuksen taito- ja taideaineiden sekä liikunnan asemaa edistämällä valinnaisuutta. Huolehditaan moniammatillisen oppilashuoltotyöryhmän riittävistä resursseista. Lisätään opintoohjauksen määrää. Liitetään oppimisen ohjaus osaksi lasten ja nuorten elinikäistä oppimista. Kehitetään yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Lisätään koulutusjärjestelmän joustavuutta. Luodaan edellytyksiä yksilöllisten oppimispolkujen toteuttamiselle. Tuetaan oppilaitosten innovatiivisuutta luomalla oppimisyhteisöjä. Parannetaan elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia. Korostetaan koululiikunnan merkitystä terveyden edistäjänä. Lisätään perusopetuksen päättävien nuorten tukitoimia. Perustetaan seurantajärjestelmä tukemaan nuorten sijoittumista jatkoopintoihin ja työelämään. Edistetään työpajatoimintaa. Lisätään ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja. Lisätään koulujen, oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä. Lisätään lasten ja nuorten työelämäntuntemusta hyödyntämällä ammatillista erityisasiantuntijuutta opetuksessa. Vahvistetaan opetussuunnitelmien työelämälähtöisyyttä. Uudenmaan hyvinvointistrategia : 13

16 6. Asuin- ja toimintaympäristö hyvinvoinnin lisääjinä Uudenmaan alueen väestömäärän voimakas lisääntyminen edellyttää vahvan hyvinvointinäkökulman liittämistä rakentamiseen ja ympäristön suunnitteluun. Asuminen mielletään yhä voimakkaammin yksilölliseksi valinnaksi, johon liittyvät odotukset ja vaatimukset vaihtelevat eri elämänvaiheiden mukaan. Tarvelähtöinen asuntotuotanto luo edellytykset yksilölliselle ja laadukkaalle asumiselle. kumismuotoja. Lisätään julkisen liikenteen yhteyksiä ja edistetään niiden käyttöä. Huolehditaan riittävistä kevyenliikenteen väylistä ja liikenneturvallisuudesta. Luodaan tietokanta alueellisista palveluista. Luodaan eri toimijoiden tuottamista palveluista alueellinen tietokanta. Asuin- ja toimintaympäristön tuoman hyvinvoinnin tavoitetilat: Uudellamaalla asutaan kohtuullisin kustannuksin viihtyisästi palveluiden tuntumassa. Strategiset hyvinvointilinjaukset tavoitetilan saavuttamiseksi: Ylläpidetään monipuolista asuntokantaa. Rakennetaan monipuolisia asuntoja perheiden tarpeisiin. Huomioidaan asuntorakentamisessa, etenkin kerrostalorakentamisessa elinkaarinäkökulma. Huomioidaan yksilöllisyyden toteutuminen suunnittelutyössä. Huolehditaan riittävästä vuokra-asunto tuotannosta ja tuetusta asumisesta. Varmistetaan riittävällä korjausrakentamisella asuntojen ja ympäristöjen toimivuus ja viihtyisyys sekä suunnataan palvelutuotantoa kotona asumisen tukemiseksi. Tuetaan hissittömien talojen korjausrakentamista sekä muita asuinrakennuksien ja -alueiden epäkohtia korjaavia hankkeita. Huolehditaan virikkeellisten ulkoilu- ja leikkipaikkojen rakentamisesta ja esteettömyydestä. Kehitetään palveluja kotona asumisen edellytyksien parantamiseksi ja arjen sujumiseksi. Vähennetään yksityisautoilun ympäristöhaittoja ja lisätään terveyttä edistäviä liik- 7. Kulttuuri ja vapaa-aika hyvinvoinnin lisääjinä Vapaa-aika on arvoltaan ihmisille yhä merkityksellisempää. Omaehtoinen vapaa-ajan viettäminen luo edellytykset itsensä toteuttamiselle. Uusimaa tarjoaa asukkailleen runsaasti erilaisia harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Mielekäs vapaaaika edistää terveyttä ja luo sosiaalista hyvinvointia. Kulttuurin ja vapaa-ajan tuoman hyvinvoinnin tavoitetila: Uusimaa tarjoaa monipuolisesti virikkeellisiä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Strategiset hyvinvointilinjaukset tavoitetilan saavuttamiseksi: Tuetaan vapaa-ajan toimintaa järjestäviä tahoja. Parannetaan vapaa-ajan toimintaa tuottavien järjestöjen ja yritysten yrityksien toiminnan edellytyksiä. Edistetään kulttuuri- ja taide- elämyksien leviämistä uusille alueille ja lisätään osallistumismahdollisuuksia. Vahvistetaan liikuntajärjestöjen toimintaedellytyksiä innostamaan kaikkia liikkumaan monipuolisesti. Tuetaan kirjastojen, nuorisoja kulttuurijärjestöjen toimintaedellytyksiä. Huolehditaan tehokkaasta tiedottamisesta. Huolehditaan toimintatilojen rakentamis- ja kunnossapitoavustusten riittävyydestä. 14 : Uudenmaan hyvinvointistrategia

17 Edistetään kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden tarjontaa. Luodaan osallistumiselle matala kynnys. Tuetaan poikkihallinnollisen yhteistyön kehittymistä sekä verkottumista muiden kulttuuri- ja vapaa-ajan toimijoiden kanssa innovatiivisten palvelumuotojen kehittämiseksi. Huolehditaan riittävästä asiakastarpeen ja kuluttajakäyttäytymisen seurannasta. Teknologian ja yrittäjyyden sekä järjestöjen tuoman hyvinvoinnin tavoitetila: Uudenmaan yritysten ja järjestöjen tuottamat palvelut vahvistavat alueen palvelurakennetta teknologiaa hyödyntäen. Strategiset hyvinvointilinjaukset tavoitetilan saavuttamiseksi: 8. Teknologia ja yrittäjyys sekä järjestöt hyvinvoinnin lisääjinä Uudenmaan alueelle on tunnusomaista hyvinvointipalveluja tuottavien yrityksien ja järjestöjen runsas lukumäärä. Ne ovat löytäneet hyvin paikkansa kunnallisten palveluiden laajentajina ja erikoispalveluiden tuottajina. Niiden palvelutuotannon etuna on tehokas innovaatioiden hyödyntäminen ja nopea reagoiminen muuttuviin tilanteisiin. Teknologia edistää ihmisten hyvinvointia mahdollisuuksia ja osallisuutta lisäten. Edistetään alueen yrittäjyyttä ja järjestöjen toimintaa. Luodaan kehitysfoorumi tehostamaan eri toimijoiden tuottamien palveluiden verkottumista ja tuotantoa. Edistetään palvelukonseptien selkiyttämistä. Huolehditaan hyvien käytänteiden leviämisestä. Tuetaan yrityksien kasvuprosesseja. Tuetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa. Edistetään asiakaslähtöistä palveluosaamista. Yhdistetään suunnitteluprosesseissa tuotekehitys, innovaatioprosessi ja asiakkuus. Kehitetään asiakastietojärjestelmien toimivuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja teknistä yhteensopivuutta. Parannetaan ammattilaisten tiedonhallintaa ja it-osaamista. Uudenmaan hyvinvointistrategia : 15

18 Hyödynnetään palvelukonsepteja tukevaa teknologiaa. Edistetään sähköisen asioinnin kehittämistä sekä mobiili- ja korttipohjaisten varmenteiden käyttöönottoa, inhimillisten palveluiden jatkeina. Tuetaan innovaatioprosessien jatkuvuutta tuotteiden ja palvelujen kehittämisprosesseissa. 9. Hyvinvointistrategian mukaisen toiminnan käytännön toteuttaminen ja resursointi Uudenmaan hyvinvointistrategian toteutus on vaiheittain toteutuva pitkäaikainen prosessi ja se edellyttää laajaa alueellista ja paikallista yhteistyötä ja sitoutumista. Strategia linkittyy liiton ydinprosesseihin maakuntasuunnitelmaan, -ohjelmaan sekä toteuttamissuunnitelmaan. Uudenmaan maakuntahallitus hyväksyy strategian. Hyväksymisen jälkeen strategia saatetaan alueille ja kuntiin toimenpiteiden ja hankkeiden käynnistämistä varten. Sen toteuttamisessa otetaan huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma ja alueelliset linjaukset sekä hallituksen politiikkaohjelmat ja muut alueelliset ohjelmatavoitteet ja niihin varatut resurssit. Uudenmaan hyvinvointistrategiaa tullaan toteuttamaan vuosittain laadittavan toteuttamissuunnitelman ja siihen sisältyvän rahoituksen avulla. Hyvinvointihankkeita ja toimenpiteitä toteutetaan periaatteessa kaikkien eri hallinnonalojen ym. toimijoiden kehittämistoiminnan puitteissa. Uudenmaan hyvinvointistrategialla pyritään osaltaan ohjaamaan näitä valintoja. 10. Hyvinvointistretagian toteutumisen seuranta ja arviointi Hyvinvointistrategian tavoitteista johdetut linjaukset ja valinnat tulevat olemaan perusta lähivuosien alueellisille toimenpiteille Uudellamaalla. Uudenmaan liiton sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijatyöryhmä tulee käsittelemään kokouksissaan strategian toteutumista ja tulee osaltaan edistämään sen toteutumista. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa, johon sisällytetään hyvinvointistrategia, hyvinvointivalinnat ja - linjaukset täsmentyvät tulossopimusprosessiin liittyen. Strategian toteutus edellyttää myös osallistumista, kuten foorumeja, joissa käsitellään ajankohtaisia hyvinvointiasioita. Strategian toteutumisen arviointi tapahtuu pääasiassa toteuttamissuunnitelman arviointityön yhteydessä. Arviointi keskittyy seuraamaan, miten strategian tavoitteet edistyvät toimintalinjoittain ja hankkeittain. Toteuttamissuunnitelmaan valittujen hyvinvointiindikaattorien avulla on mahdollista kohtuullisesti myös seurata ja mitata tavoitteiden toteutumista. Niiden perusteella voidaan strategian linjauksia ja toimenpiteitä tarpeen mukaan tarkentaa. 16 : Uudenmaan hyvinvointistrategia

19 LIITE 1 Uudenmaan hyvinvointistrategiaan liittyvä selvitysmuistio Uudenmaan hyvinvointistrategia : 17

20 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi Uusimaa on alueen hyvien työmahdollisuuksien johdosta etenkin lapsiperheitä suosiva. Hyvinvoivat lapset ja nuoret ovat ikääntyvän Uudenmaan paras vanhuuden turva. Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen on alueemme tulevaisuuden rakentamista. Turvallinen kasvuympäristö riittävin tukitoimin on edellytys lapsen ja nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen normaalille etenemiselle. Varhaisella puuttumisella lasten, nuorten ja perheiden ongelmiin mahdollistetaan epäsuotuisan kehityssuunnan muuttuminen myönteiseksi ja resurssien käyttäminen oikeassa vaiheessa. Lisäämällä osallisuutta ja ehkäisemällä syrjäytymistä, turvaamme vastuuntuntoisen ja yhteistyökykyisen jälkikasvun työelämämme jatkajiksi ja yhteiskuntamme rakentajiksi. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tavoitetila: Uusmaalaiset lapset ja nuoret ovat terveitä ja hyvinvoivia sekä kokevat elämänsä turvalliseksi. Strategiset hyvinvointilinjaukset tavoitetilan saavuttamiseksi: Kehitetään neuvolan valmiuksia tukea vanhemmuutta Kehitetään neuvolatyön ja perhekeskusten mahdollisuuksia tukea vanhemmuutta lapsikeskeisen ilmapiirin luomisessa. Perheiden tukeminen on tehokkain keino edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Lastenneuvola on keskeinen lapsiperheiden hyvinvointipalveluiden tuottaja ja perheiden tukija. Hyvä yhteistyösuhde neuvolatyöntekijöiden ja perheen välillä mahdollistaa lapsen ja perheen tuen tarpeiden tunnistamisen, perhekohtaisten tavoitteiden asettamisen ja hoitosuunnitelman laatimisen. Onnistunut perhekeskeinen neuvolatyö edistää lasten hyvinvointia vanhempien tukemisen kautta. Vanhemmuuden tukeminen luo edellytyksiä turvalliselle lapsuudelle. Turvallisuus on lapsen perusoikeus, joka muodostuu hyväksytyksi tulemisen tunteista ja aikuisten kantamasta vastuusta. Perhevalmennus on matalan kynnyksen keino tavoittaa lasta odottavat vanhemmat. Sen tehokkuutta voidaan lisätä moniammatillista yhteistyötä kehittämällä. Valmennuksen sisällöllisillä valinnoilla ohjataan tulevaa äitiä ja isää kasvamaan tukea, suojaa ja turvaa antaviksi sekä terveellisiä elämäntapoja suosiviksi vanhemmiksi. Vanhempien ohjaaminen lapsikeskeisyyteen tuottaa halun, ymmärryksen ja kyvyn auttaa lasta kasvamaan ja kehittymään normaalisti. Perhevalmennuksen jatkaminen lapsen syntymän jälkeen mahdollistaa vertaistuen välittymisen. Erilaiset vanhempainryhmät ovat luontevia jatkumoja perhevalmennukselle luoden kanavan osallistumiselle ja osallisuudelle. Oleellista lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa on vanhempien aidon välittämisen herättäminen sekä arkielämän perusedellytyksistä huolehtiminen. Perhekeskus täydentää neuvolan tuottamia palveluja. Perhekeskuksen tehtävänä on tuottaa moniammatillista lapsiperhetyötä ja luoda perheille fyysisen osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksia. Perhekeskuksella on moniammatillisuuteen perustuen erityinen asema lisätä yksittäisen perheen voimavaroja monimuotoisen tuen, tiedon jakamisen ja hyvinvointioppimisen kautta. Perheen omien vahvuuksien tunnistaminen ja uusien toimintatapojen löytäminen ovat perheen voimavaroja lisääviä tekijöitä. Perhekeskuksen palvelutuotannon lähtökohtina perheen merkityksen korostaminen, perheenjäsenien tasaarvoisuuden tukeminen ja kunnioittaminen sekä turvallisen kasvuympäristön luominen lapsille ja nuorille, tukevat perheen perhekeskeisen ilmapiirin syntymistä. Lisätään ehkäisevän ja varhaisen tuen näkökulmasta toteutettavan perhetyön osuutta neuvolatyössä sekä perhetyöntekijöiden määrää. Perhetyön tärkeänä tavoitteena on vanhempien sitouttaminen lapsiinsa voimavarojen lisäämisen kautta. Perhetyön liittäminen osaksi neuvolan perustoimintaa on keino lisätä neuvolan valmiuk- 18 : Uudenmaan hyvinvointistrategia

21 sia toteuttaa perheitä tukevaa, ennaltaehkäisevää toimintaa. Nopeasti tarpeeseen vastaava perhetyö on lyhytkestoista, tukien perheiden ongelmallisia elämäntilanteita ja ohjaten perheitä löytämään omia keinoja sujuvan arjen toteuttamiseksi. Perhetyöntekijän ja terveydenhoitajan yhteistyön tuloksena voidaan tukea perheen voimavaroja vanhemmuudessa ja parisuhteessa. Perhetyö tehostaa neuvolan verkostoitumista ja parantaa sen valmiuksia toteuttaa moniammatillista perhetyötä. Kotikäynnit mahdollistavat perheiden voimavarojen tehokkaamman tunnistamisen sekä perhekohtaisten keinojen löytämisen osallisuuden lisääntymiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Muodostetaan moniammatillisia verkostoja neuvolatyön tueksi. Lasten ja lapsiperheiden voimavarojen sekä ongelmien varhainen tunnistaminen on osa neuvolan perustyötä. Riittävien ennaltaehkäisevien tukitoimien järjestäminen perheille edellyttää moniammatillisten yhteistyöverkostojen luomista muiden lapsiperheille peruspalveluja tuottavien tahojen kanssa sekä yhteistyön saumatonta toimivuutta. Moniammatillisten tuki- ja palveluketjujen muodostaminen tehostaa palvelurakennetta, mahdollistaen niiden paremman arvioimisen läpinäkyvyyttä lisäten. Saumatonta yhteistyötä tarvitaan myös lapsia ja lapsiperheitä hoitavien erikoissairaanhoidon yksiköiden kanssa. Yhteistyön kehittämistä tuetaan tiimi- ja verkostotyön riittävin koulutuksin sekä vahvaa johtajuutta hyödyntäen. Huolehditaan tarvittavasta lisäkoulutuksesta. Tuloksellinen ja laadukas neuvolatyö perustuu henkilökunnan riittäviin tiedollisiin ja taidollisiin valmiuksiin. Ammattitaidon ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa, systemaattista lisäkouluttautumista sekä vallitsevien palvelurakenteiden ja -prosessien tuntemista. Riittävällä työnohjauksella tuetaan työntekijöiden työkykyä ja työssä jaksamista. Lisätään varhaiskasvatuksen resursseja toteuttaa hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutta Tuetaan varhaiskasvatustyötä riittävällä henkilöstömitoituksella. Riittävät resurssit varhaiskasvatuksen toteuttamisessa luovat edellytyksiä lasten yksilölliselle hoitamiselle, kasvattamiselle ja opettamiselle. Varhaiskasvatuksen työn tukeminen parantaa sen valmiuksia tuottaa terveyttä edistävää toimintaa ja puuttua nopeasti lasten kehityksellisiin vaikeuksiin. Riittävä ja moniammatillinen henkilökunta mahdollistaa lasten heikkouksien ja oikeanlaisen tuen tarpeen tunnistamisen sekä tarvittavien tukitoimien toteuttamisen oikea- aikaisesti. Riittävällä henkilökuntamäärällä taataan aikuisen lapselle antaman turvaistavan läheisyyden välittyminen ja tarvelähtöisen työn toteutuminen. Luodaan varhaiskasvatusta tuottaville tahoille laaja yhteistyöverkosto toteuttamaan ennaltaehkäisevää arviointia sekä huolehditaan moniammatillisten ja ehyiden palveluketjujen toimivuudesta. Oppimisen vaikeudet ilmenevät häiriökäyttäytymisenä tai pahoinvointina, joka on usein seurausta lapsen turvattomuuden kokemuksesta oppimistilanteissa. Hoitamattomat oppimisen vaikeudet lisäävät huomattavasti lasten ja nuorten eriarvoisuutta ja syrjäytymisriskiä sekä johtavat helposti ongelmien kumuloitumiseen. Erilaiset oppimisen vaikeudet edellyttävät selvittämistä ja välittömiä toimia niiden hoitamiseksi. Turvattomuuden aiheuttama häiriökäyttäytyminen edellyttää turvaistavien aikuisten läsnäoloa ja vastuun ottamista tilanteesta. Vakiintuneen, moniammatillisen yhteistyöverkoston luominen ja selkeiden palveluketjujen rakentaminen perustuvat ennaltaehkäisevän arvioinnin ja monipuolisten tukitoimien toteuttamisille. Lapsen tuen tarve voi ilmetä fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla. Tuen tarpeen määrittelemiseksi on tunnistettava lapsen toimintamahdollisuudet eri ympäristöissä sekä niihin liittyvät tuen ja ohjauksen tarpeet. Moniammatillinen tukitoi- Uudenmaan hyvinvointistrategia : 19

22 mien suunnitteleminen ja toteuttaminen ovat keinoja parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi yksittäisen lapsen kohdalla. Varhaiskasvatuksen tuen kehittämisvalikko auttaa lapsen tuen tarpeen tunnistamisessa ja ohjaa päivittäistä kasvatustyötä varhaisen tuen suuntaan. Vanhempien kuuleminen ja osallistaminen lapsen kokonaisvaltaiseen tukemiseen on tärkeää tukitoimien tavoitteiden saavuttamiseksi. Kehitetään varhaiskasvatuksen terveyttä edistävää toimintaa. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lasten ja lapsiperheiden hyvinvointioppimista. Varhaiskasvatuksella on tärkeä merkitys lasten elinolosuhteita tasoittavana tekijänä ja yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoajana. Terveyttä edistävä toiminta varhaiskasvatuksen osana tuottaa hyvinvointia parantamalla lasten ja nuorten terveydentilaa hyvinvointioppimisen kautta. Terveellisen ruokavalion ja terveellisten elämäntapojen omaksuminen varhaislapsuudessa tuottaa yksilölle hyvinvointia eliniäksi. Kehitetään yhteistyötä kodin ja hoitopaikan välillä. Vanhempien sitouttaminen osaksi varhaiskasvatuksen työtä edistää lapsen kasvua ja kehitystä lisäämällä ymmärrystä ja vastuullisuutta lapsen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kasvatuskumppanuus on lapsen hoitopaikan ja vanhempien välistä yhteistyötä ylläpitävä työväline. Se on lapsen tukemisen lähtökohta, joka perustuu tasavertaiseen vuorovaikutukseen vanhempien ja henkilöstön välillä, luoden maaperän erilaisen asiantuntijuuden ja tietämyksen yhdistymiselle. Vanhempien kuuleminen ja osallistaminen varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin luo edellytykset lapsen kokonaisvaltaiselle ymmärtämiselle ja perheen näkökulman kunnioittamiselle. Kasvatuskumppanuuden tärkeä tehtävä on tunnistaa lapsen kasvussa, kehityksessä tai oppimisessa mahdollinen tuen tarve. Kasvatuskumppanuuteen tulisi liittää näkökulma terveyden edistämiseksi. Hyödynnetään mediaa lasten ja nuorten edun mukaisesti Hyödynnetään median kanavia terveellisiin elämäntapoihin liittyvän tiedon välittäjinä. Media on osa lasten ja nuorten kasvuympäristöjä, jonka vaikutukset näkyvät jo hyvin varhain lasten valinnoissa ja käyttäytymisessä. Perheen tapa käyttää ja hyödyntää mediaa vaikuttaa lapsen ja nuoren mediakäyttäytymiseen oppimisen kautta. Hyödyntämällä mediakanavia terveellisten elämäntapojen välittämiseen, voidaan tukea terveyttä edistävän kasvuympäristön syntymistä. Median valjastaminen kasvun, kehityksen ja terveyden edistämiseksi, tuottaa hyvinvointia, joka toimii oppimista motivoivana ja elämysvoimaisena kasvuympäristönä. Lisätään lasten ja nuorten medialukutaitoa. Mediakasvatus on keino lisätä lasten ja nuorten medialukutaitoa. Se parantaa lasten ja nuorten kykyä puolustaa itseään kiusaamisen, väkivallan, seksuaalisen hyväksikäytön, houkuttelun ja ahdistelun tilanteissa eri mediaympäristössä. Parhaimmillaan mediakasvatuksella tuetaan medialukutaitoja, ehkäistään riskejä ja tuetaan kansalaistaitojen kehittymistä. Mediakasvatus tulisi liittää osaksi varhaiskasvatuksen ja koulutyön opetussuunnitelmia. Sen tavoitteena on mediataitojen käyttäminen oppimisessa, sosiaalisissa suhteissa ja vapaa-ajan vietossa oman ja toisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi. Erityisen tärkeää on kehittää lasten kanssa työskentelevien aikuisten mediataitoja. Lapset tarvitsevat erityisesti tukea kriittisen tulkinnan taidoissa sekä turvataidoissa. Turvallisen mediaympäristön luomiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan osallistumista mediakasvatusmateriaalin kehitystä ja terveyttä tukevien sisältöjen ja tietokonepelien tuottamiseksi. 20 : Uudenmaan hyvinvointistrategia

23 Edistetään ja pidennetään lapsuutta eliminoimalla lapsille ja nuorille haitallinen materiaali ja tarjoamalla ikäkausittain sopivia ohjelmia. Median kanavat tuottavat runsaasti lasten ja nuorten hyvinvoinnille haitallista materiaalia. Vakavimmat riskit lasten ja nuorten terveydelle ja kehitykselle nousevat ikätasolle soveltumattomista sisällöistä. Eri ikäryhmille tarkoitetut lasten- ja nuortenohjelmat tukevat osaltaan ikäkautista kehittymistä ja ehkäisevät lapsuuden ja nuoruuden lyhenemistä. Lapset ja nuoret joutuvat päivittäin tuhansien viestien kohteiksi, jotka vaikuttavat arvoihin, asenteisiin ja käyttäytymiseen. Etenkin lapsille ja nuorille suunnatulla mainonnalla ja ulkomainonnalla on hyvinvointivaikutuksia. Mainonta vaikututtaa nuorten identiteetin rakentumiseen, ruumiinkuvaan ja seksuaalisuuteen. Nuoret altistuvat myös tupakan, alkoholin ja lääkkeiden mainonnalle. Lasten ja nuorten riskinä on kytkeytyä yhteiskuntaan median kautta, jolloin käsitykset itsestä ja ympäristöstä ovat median muokkaamia. Median luomat mielikuvat saattavat vaikuttavat myös lasten ja nuorten tekemiin päätöksiin ohittaen tiedollisen näkökulman. Mediakasvatustyön osana markkinoinnin mekanismien ymmärtäminen on tärkeää, sillä mainokset, brändit, tuotesijoittelu, sponsorointi, logot ja muut kaupalliset viestit muodostavat suuren osan lasten ja nuorten arkiympäristöjä. Vastuutetaan aikuiset lasten ja nuorten mediayhteyksien käyttämisestä. Vanhempien asema lastensa toiminnan ohjaajina on kiistaton. Vanhempien tukeminen tässä tehtävässä on tärkeää, sillä lapset omaksuvat mediateknologian uusimmat innovaatiot usein ennen vanhempia. Vanhempien valveutuneisuuden herättäminen tiedon lisäämisen kautta, erilaisia tietokanavia hyödyntäen, on keino lisätä vastuun ottamista lasten ja nuorten toiminnasta. Ehdottomasti tärkein lasten ja nuorten mediavaikutusten suojatekijä on avoin ja turvallinen lapsi-vanhempi suhde. Vanhempien ja muiden aikuisten on kannettava vastuu lasten media-yhteyksien käyttämisestä. Kannustetaan yrityksiä kehittämään ja toteuttamaan lapsi- ja nuorisovastuullista mainontaa ja markkinointia. Mediakasvatustyön onnistumiseksi on tärkeää sitouttaa media-alan toimijat ja yritykset mukaan yhteisen edun saavuttamiseksi. Vastuullinen liiketoiminta on media- ja viestintäalan tulevaisuuden haaste. Yritysten on otettava huomioon ja vastattava toimintansa yhteiskunnallisista vaikutuksista. Yhteiskuntavastuullisuus ja sen viestiminen on tärkeä osa menestyvän yrityksen toimintaa. Laajennetaan vastuu lasten ja nuorten hyvinvoinnista yli hallintorajojen Tuetaan moniammatillisia sekä hallinnon ja järjestöjen yms. toimijoiden yhteistyöverkostoja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointinäkökulman laajentamiseksi ja päätösten vaikutusten arvioinnin kehittämiseksi. Uudenlaisten, hallintorajat ylittävien palvelukonseptien löytäminen ja resurssointi on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisen haasteena. Moniammatillisten ja -tahoisten yhteistyöverkostojen rakentaminen ja toiminnan arvioiminen lisäävät innovatiivisuutta ja luovat uusia mahdollisuuksia lasten, nuorten ja perheiden palveluiden tuottamiseksi. Uusien, innovatiivisten toimintatapojen löytäminen edellyttää ennakkoluulottomuutta ja uusien yhteistyökumppaneiden löytämistä. Yhteisöllisen vastuun kantaminen ja verkostoitunut moniammatillinen yhteistyö eri palveluntuottajien välillä perustuu tiiviiseen kommunikointiin, tiedonkulkuun ja oppimiseen lasten, nuorten ja Uudenmaan hyvinvointistrategia : 21

24 perheiden hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Terveysseurantaan perustuva tieto, sen saatavuus ja hallinta ohjaavat palveluiden tehokasta ja tarkoituksenmukaista tuottamista sekä hyvinvointinäkökulman liittämistä tehtäviin suunnitelmiin ja päätöksiin. Toiminnan kehittämiseen tulisi liittää päätösten lapsivaikutusten arvioinnin strategia ja seuranta. Kehitetään lapsiköyhyyden seurannan tietopohjaa, paikannetaan huono-osaisten ryhmät sekä vaikutetaan köyhyyden lievittämiseen. Taloudellinen toimeentulo vaikuttaa keskeisesti lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin. Köyhyysriskissä elävien lasten suhteellisen osuuden kasvu on signaali lapsiperheiden taloudellisen aseman heikkenemisestä. Huolestuttavaa on myös yksinhuoltajaperheiden köyhyysasteen nousu ja maahanmuuttajataustaisten lapsiperheiden osuus toimeentulotuen saajista. Köyhyysriski on suurin yksinhuoltajaperheissä, pienten lasten perheissä, monilapsisissa perheissä ja maahanmuuttajataustaisissa perheissä. Köyhyyden taustalla on työttömyyttä, pätkä- ja osa-aikatöitä, työmarkkinoilta syrjäytymistä ja pienipalkkaisuutta. Köyhyys uhkaa myös perheitä, joissa esiintyy pitkäaikaissairautta tai vammaisuutta. Myös opiskelijaperheiden taloudellinen tilanne on heikko. Taloudellisen tukemisen lähtökohtana tulisi olla vanhempien mahdollisuus työntekoon sekä työn ja perheelämän mahdollisimman joustava yhteensovittaminen. Uudistetaan tietojen vaihtoa ohjaavia säädöksiä. Joustavamman alueellisen tietojärjestelmän kehittäminen on edellytys tarkoituksenmukaisen ja ennaltaehkäisevään toimintaan kykenevän palveluverkoston luomiseksi. Tietojen vaihtoa ohjaavia säädöksiä uudistamalla lisätään työn vaikuttavuutta ja parannetaan palveluiden asiakaslähtöisyyttä. Joustavuutta lisääviä säädöksiä on pyrittävä uudistamaan niin sosiaali- ja terveydenhuollon sisäisenä toimenpiteenä kuin palveluverkoston muiden osallisten välillä. Huolehditaan maahanmuuttajaperheiden riittävästä kotoutumisen tuesta Huolehditaan tulkkipalveluiden saatavuudesta. Riittävät tulkkipalvelut tukevat maahanmuuttajaperheiden kotoutumista mahdollistaen kontaktien syntymisen. Maahanmuuttajien tulkkipalvelut lisäävät varhaisen osallistumisen mahdollisuuksia ja ne ovat edellytys julkisten palveluiden hyödyntämiselle. Kotoutumista edesauttaa perhekohtaisen tulkin nimeäminen. Tulkin ja perheen hyvä yhteistyösuhde on keino löytää yksilöllisiä ratkaisuja perheen onnistuneen kotoutumisen edistämiseksi. Hyödynnetään moniammatillisuutta perheiden tukemisessa. Moniammatillisuuteen perustuva yhteistyö maahanmuuttajaperheiden tukemisessa on sekä kunnan että maahanmuuttajien etu. Moniammatillisilla palveluilla vastataan tehokkaimmin perheiden fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin, hyödyntäen varhaisen puuttumisen ennaltaehkäiseviä toimia. Maahanmuuttajille suunnattujen palveluiden lähtökohtana on henkilökunnan riittävä ammattitaito maahanmuuttajien tarpeiden tunnistamiseksi ja eri kansallisuuksia edustavien henkilöiden kohtaamiseksi. Moniammatillisuutta tulisi hyödyntää kotoutumissuunnitelman laadinnassa. Kotoutumissuunnitelma tulisi laatia henkilökohtaisesti jokaiselle maahanmuuttajalle. Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kotoutumisen näkökulmat kattava kotoutumissuunnitelma nopeuttaa onnistuneen kotoutumisen prosessia. Kotoutumisen tärkein edellytys on kielen oppiminen, jonka systemaattisesta järjestämisestä on huolehdittava. 22 : Uudenmaan hyvinvointistrategia

25 Lisätään yhteistyötä maahanmuuttajia tukevien yhdistyksien ja järjestöjen kanssa, maahanmuuttajien yhteiskuntaan integroitumisen ja monikulttuurisuuden edistämiseksi. Maahanmuuttajia tukevat yhdistykset ja järjestöt toimivat maahanmuuttajien tarpeiden pohjalta. Kuntien ja näiden toimijoiden yhteistyön tuloksena voidaan tuottaa laadukkaita palveluja maahanmuuttajien yhteiskuntaan integroimiseksi. Yhdistyksien ja järjestöjen mahdollisuutena on tuottaa kotoutumiseen liittyviä palveluja kuntien tuottamien palveluiden tueksi, jolloin kattavien palveluiden tarjoaminen maahanmuuttajille on mahdollista myös pienissä kunnissa. Yhdistykset ja järjestöt tarjoavat maahanmuuttajille mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen ja oppimiseen. Tieto, taito ja kokemus yhdistyvät vertaistukitoiminnassa, joka on yhdistyksien ja järjestöjen yleinen maahanmuuttajille suuntaama palvelumuoto. Yhteiskuntaamme jo kotoutuneiden maahanmuuttajien hyödyntäminen uusien maahanmuuttajien tukemiseksi on keino maahanmuuttajien työllistämiseksi ja asiantuntemuksen hyödyntämiseksi. Vertaistuen tarjoaminen lapsiperheille on keino tukea perheiden yhteiskuntaan integroitumista. Uudenmaan hyvinvointistrategia : 23

26 2. Työelämän hyvinvointi Työ muodostaa merkittävän osan ihmisten elämästä ja sillä on useita hyvinvointia lisääviä tehtäviä. Palkan lisäksi työpaikka toimii sosiaalisten suhteiden lähteenä, työllä on terveyttä edistävä vaikutus ja se on henkisen hyvinvoinnin tärkeä perusta. Jotta työ antaisi tekijälleen elämyksiä ja onnistumisen tunteita, tulisi työtehtävät suhteuttaa työntekijän elämäntilanteen ja voimavarojen mukaisesti. Tyytyväinen työntekijä on motivoitunut ja sitoutunut tehtäviinsä. Työhyvinvoinnin edistämiseksi tulisi työnantajien suunnata työpaikkakulttuureja perheystävällisemmiksi sekä ikääntyvien ja maahanmuuttajien työkykyä tukeviksi. Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää, sillä yhteiskunnan toiminnan ylläpitäminen edellyttää työikäisen väestön pysymistä palkkatyössä eläkeikään saakka. Uudenmaan alueen työvoiman työssä jaksaminen edellyttää ammattitaitoista johtamista ja työyhteisöjen uudistamista. Ammattitaitoisen työvoiman riittävyys on yksi alueemme tulevaisuuden haasteista. Työelämän hyvinvoinnin tavoitetila: Uudenmaan hyvinvoivat työntekijät käyttävät osaamistaan ammattitaitoisesti työpaikoillaan. Strategiset hyvinvointilinjaukset tavoitetilan saavuttamiseksi: Tunnistetaan työntekijöiden yksilölliset voimavarat eri elämänvaiheissa Kehitetään menetelmiä tunnistaa työntekijöiden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia voimavaroja. Yksilön elämäntilanteen ja voimavarojen selvittämiseksi voidaan laatia lomake, joka kartoittaa yksilön fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat. Työn fyysisen kuormittavuuden arvioiminen on psyykkisen ja sosiaalisen kuormittavuuden arviointia helpompaa. Työntekijän täyttämän lomakkeen pohjalta työnantaja ja työntekijä yhdessä suunnittelevat työntekijälle soveltuvan työnkuvan. Työntekijän voimavarojen määritteleminen on keino soveltaa moniammatillisia, ennaltaehkäiseviä ja varhaisen puuttumisen menetelmiä työntekijän tueksi. Avoin ja luottamuksellinen keskustelu työntekijän elämäntilanteesta ja sen edellyttämistä voimavaroista luo pohjan rakentavalle yhteistyölle ja sopivien työmuotojen löytämiselle. Keskustelu on tiedonkeruun menetelmä, jonka tuoma informaatioarvo ylittää muut menetelmät. Edistetään mahdollisuutta sovittaa yhteen eri elämänvaiheessa olevien, eri-ikäisten työntekijöiden erilaiset tarpeet sekä työelämän vaatimukset. Tavoitteena työtehtävien ja työntekijän yhteensovittamisessa on tasapainon löytäminen työn vaatimuksien ja yksilöllisten voimavarojen ja osaamisen välillä. Yksilölliset voimavarat vaihtelevat eri elämäntilanteiden mukaan, joten niiden tiedostaminen on yksilön työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden vuoksi tärkeää. Fyysisten voimavarojen heikkeneminen ikääntyneillä työntekijöillä edellyttää työn kuormittavuuden vähentämistä. Ikääntyneet työntekijät omaavat huomattavan kokemuksen tuoman henkisen pääoman ja osaamisen, jonka siirtäminen nuoremmille työntekijöille on tärkeä tuottavuutta edistävä toimenpide. Maahanmuuttajien voimavarojen ja osaamisen tehokkaampi tunnistaminen ja hyödyntäminen tuo työn tekemiseen uusia näkökulmia ja ajatusmalleja. Useat roolit edellyttävät yksilön ajankäytön ja voimavarojen jakamisen priorisointia. Työelämä voi edistää perheiden hyvinvointia kehittämällä työkulttuurien perheitä tukevia tunnusmerkkejä. Perhemyönteinen asenneilmapiiri mahdollistaa erilaisia joustoja työn ja perheen yhdistämiseksi. Lasten hyvinvointi tulisi näkyä työjärjestelyissä. Perheen huomioiminen ja siitä vastuun kantaminen ei saa olla työn ja uran suunnittelussa ja etenemisessä tekijä, joka aiheuttaa negatiivisia uraseuraamuksia. Perhevapaan pitäminen ja työpäivän lyhentäminen ovat tekijöitä, jotka pitäisi nähdä työntekijän sitoutumisena ja vastuullisuutena. Perheiden hyvinvointia voidaan edistää mahdollistamalla joustavat työaikajärjestelyt ja hyödyntämällä erilaisia työn tekemisen muotoja. 24 : Uudenmaan hyvinvointistrategia

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Hyvä elämä hyvä mieli Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi

Hyvä elämä hyvä mieli Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi Hyvä elämä hyvä mieli Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi Toiminnanjohtaja Marita Ruohonen Suomen Mielenterveysseura 5.2.2008 Marita Ruohonen 1 Lapset, nuoret ja perheet Hallituksen politiikkaohjelma

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Rovaniemen lapset ja perheet

Rovaniemen lapset ja perheet Rovaniemen lapset ja perheet Koko väestö 58 825 ( 31.12.2007) Perheet yhteensä 15 810 Lapsiperheet, % perheistä 43,7 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 23,0 (SOTKAnet) Lapsia 0 6 vuotiaat 4495 ( 2007),

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Hyvinvoivaa Pohjois-Karjalaa rakennetaan yhdessä. Maakuntajohtaja Pentti Hyttinen

Hyvinvoivaa Pohjois-Karjalaa rakennetaan yhdessä. Maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Hyvinvoivaa Pohjois-Karjalaa rakennetaan yhdessä Maakuntajohtaja Pentti Hyttinen 12.1.2012 Pohjois-Karjalan maakunta 165.865 asukasta 21.600 km 2 7,7 asukasta/km 2 14 kuntaa 300 km EU:n ulkorajaa maakuntakeskus

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti Terveyden edistämisen politiikkaohjelma l TULE parlamentti 4.12.2008 Miksi tarvitaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä? Terveys on arvo sinänsä Työllisyysaste on saatava nousuun terveyttä, työ- ja

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Lapsiperheiden, lasten ja nuorten palvelujen systeeminen muutos Hämeenlinnassa 2009 -> Markku Rimpelä

Lapsiperheiden, lasten ja nuorten palvelujen systeeminen muutos Hämeenlinnassa 2009 -> Markku Rimpelä Lapsiperheiden, lasten ja nuorten palvelujen systeeminen muutos Hämeenlinnassa 2009 -> Markku Rimpelä Palvelujen järjestämisen viitekehys Palvelusuunnitelma 2010 2013 2009 Kaikki palvelut paitsi sairaanhoito

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 17.10.2013 LAKISÄÄTEINEN PERUSTA Lastensuojelulain

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

KAUPUNKISTRATEGIA

KAUPUNKISTRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIA 2017-2025 VISIO 2025 - Hulluna Huittisiin! Huittinen on turvallinen ja kehittyvä lapsiystävällinen kaupunki, jossa on yhteisöllisyyden ja hyvän ilmapiirin myötä hyvä elää ja yrittää.

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

Saimaan rannalla. Mikkelin valtuustostrategia Luonnos

Saimaan rannalla. Mikkelin valtuustostrategia Luonnos Saimaan rannalla. n valtuustostrategia 2018-2021 Luonnos 1.11.2017 Arvot n kaupungin strategiassa (1/2) n kaupunki kertoo omista arvoistaan ja strategiastaan arvokirjan avulla. Strategisen ajattelun tulee

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Uudenmaan Maakuntaparlamentti 23. 24.11.2017 Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja Järvenpää Kuntien nykyisten tehtävien muuttuminen maakunta-

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

LAPE Lapsiperhepalvelujen muutosohjelma - Perhekeskus. Yritys- ja järjestötori , Sanna Nieminen

LAPE Lapsiperhepalvelujen muutosohjelma - Perhekeskus. Yritys- ja järjestötori , Sanna Nieminen LAPE Lapsiperhepalvelujen muutosohjelma - Perhekeskus Yritys- ja järjestötori 31.10.2017, Sanna Nieminen 1 2 31.10.2017 Sanna Nieminen LAPE = Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (2017-2018) Valtakunnallinen

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali- ja lisääntymisterveys 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 11.11.2015 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys ja kilpailukyky

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus

Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus Hallituksen esityksessä Maakuntalaiksi 35 :ssä säädetään, että maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme?

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Hanne Kalmari PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Lape-muutosohjelman hankepäällikkö Muutos tehdään yhdessä

Lisätiedot

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat?

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Tk-johdon neuvottelupäivät 07022013 Päivi Hirsso, pth-yksikön johtaja, PPSHP Hyvinvointi järjestämissuunnitelman ytimessä PTH-yksikkö

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020. Palveluvaliokunta 10.2.2015

HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020. Palveluvaliokunta 10.2.2015 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 Palveluvaliokunta 10.2.2015 Tavoitetila, toimenpiteet, arviointi,resursointi, rakenteet KEMPELEEN KOULUSTRATGIA 2000-2004 Oppiva organisaatio Oppilaan hyvinvointi Opetuksen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola oululaisen perheen tukena. terveydenhoitaja Johanna Moilala

Hyvinvointineuvola oululaisen perheen tukena. terveydenhoitaja Johanna Moilala Hyvinvointineuvola oululaisen perheen tukena terveydenhoitaja Johanna Moilala Mikä on hyvinvointineuvola? Hyvinvointineuvolan ideana on toimia kuin pienten kuntien palveluiden; saman katon alla, josta

Lisätiedot

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki 28.8.2017 Martta October 1 28.8.2017 Esityksen nimi / Tekijä 2 Väkivallan ehkäisy

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Tampereen strategian lähtökohdat hyvinvointipalvelujen näkökulmasta

Tampereen strategian lähtökohdat hyvinvointipalvelujen näkökulmasta Tampereen strategian lähtökohdat hyvinvointipalvelujen näkökulmasta Johtoryhmien strategiastartti 25.4.2017 johtaja Taru Kuosmanen 1 Kokemukset nykyisestä strategiasta ja odotukset tulevalle Nykyinen strategia

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa 30.11.2011 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Moniammatillisuus oppilashuollossa Lakisääteistä

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! -projektin tarkoituksena tuottaa kriteerit logistiikka-alan pk-yrityksiin nuoren työntekijän perehdyttämiseen

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus

Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus Maakunnallisten perhekeskushankkeiden vastuuhenkilöt ja muut toimijat 27.3.2017 Marjaana Pelkonen, STM:n vastuuhenkilö 1 15.2.2017 Perhekeskustoimintamalli Lähipalvelujen

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT 27.2.2017 Helena Saari Perhekeskusvastaava 27.2.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain Ivalo 625 km Kainuu

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Satu Karppanen TAVOITTEET Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä Kärkölän kunnan KH 4.9.2017 KV 18.9.2017 KÄRKÖLÄN KUNTA puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 16600 Järvelä www.karkola.fi KÄRKÖLÄN STRATEGIA Sisällys VISIO... 3 ARVOT... 3 STRATEGIAN

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot